Upozornenie: Pre zaistenie bezpečnosti všetkých osôb je nevyhnutné inštalovať a používať daný
pohon podľa priloženého manuálu. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo
poškodenie majetku.
Garážový pohon MOUSE
1. Technická špecifikácia
4. Displej pohonu a vysielač
Napájanie
220V AC +- 10% 50-60 Hz
Pracovná frekvencia
433,92 MHz
Motor
Vysielaci kód
Plávajúci
Pracovná teplota
24V DC
-20 - 50°C
Napájanie vysielača
Batéria A27 12V
Vlhkosť ovzdušia
<90%
Sila pohonu
600N 800N 1000N 1200N
Žiarovka
Svietenie svetla
3 minúty
Signalizačná LED
SET
24V 5W
Odblokovanie
Hore
2. Inštalácia
Dole
Dráha
Stena
5. Pripojenia k riadiacej elektronike
Stena
Dvere
Konzola
Uchytky v tvare U
Skrutka a matica M8
Motor
Matica M6
Dráha
Konzola
Kotviaca skrutka
Pružina
Dráha
Matica M8
Dráha
Tiahlo
Batéria
Skrutka
Bežec
Tiahlo
Rúčka
Zablokovanie
Uvoľnenie
Tlačidlo
Skrutky pre uchytenie držiaku dverí
Externé ovládanie
3. Potrebné náradie pre montáž pohonu:
Fotobunky
6. Programovanie
Stlačte tlačidlo na vysielači, následne ho puste. Opäť stlačte to isté tlačidlo,
na displeji začne blikať „Su“
Príprava
Manuálne posuňte bránu tak, aby bežec dráhy zapadol do zámku.
Pripojte napájanie k elektronike. Po pripojení napájania začne svietiť svetlo.
Svetlo bude svietiť kým sa na displeji nezobrazí „11“. Po tomto sa pohon dostane
do režimu „STAND BY“.
Potom sa na displeji zobrazí „ - - “ čo signalizuje úspešné naladenie. Opakujte tento
postup pre ďalšie tlačidlá/vysielače, ale je možné uložiť max. 20 rôznych kódov
Nastavenie sily
Stlačte a držte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí „P1“
Nakoniec sa na dispelji zobrazí „ - - “
Stlačte raz tlačidlo UP na displeji sa zobrazí „P2"
Nastavenie otvorenej a zatvorenej polohy
Stlačte a držte stlačené tlačidlo SET, kým sa na displeji nezobrazí „P1“,
potom tlačidlo puste.
Stlačte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
Stačte tlačidlo HORE ale DOLE pre nastavenie sily pohonu.
Maximálna sila pohonu je reprezentovaná „F9" a naopak minimálna sila je
reprezentovaná „F1“
Stlačte tlačidlo SET, na displeji sa zobrazí „OP“
Stlačte SET pre potvrdenie nastavenia sily. Továrenské nastavenie silz je „F5“
Potom stačte a držte tlačidlo „HORE“, na displeji začne blikať „OP“
Keď brána dosiahne požadovanú otvorenú polohu, stlačte tlačidlo „SET“,
na displeji sa objaví „CL“
Po vykonaní všetkých nastavení skontrolujte nastavenie sily motora
pre dodržanie bezpečnosti
Uzamknutie brány
Stačte a držte tlačidlo „DOLE“, na displeji začne blikať „CL“. Ak dvere dosiahnu
zatvorenú polohu, stlačte tlačidlo „SET“.
Stlačte a držte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí „P1“
Dvere sa automaticky otvoria a zatvoria pre zistenie a nastavenie sily pri zatváraní
a otváraní.
Stlačte štyrikrát tlačidlo UP na displeji sa zobrazí „P5"
Na displeji na zobrazí „ - - “, ak sú nastavenie ukončené.
Stlačte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
Stlačte tlačidlo HORE na displeji sa zobrazí „Lc“ to znamená nastavenie funkcie
uzamknutia brány. Stlačte tlačidlo DOLE, na displeji sa zobrazí „uL“ funkcia
uzamknutia brány nie je nastavená. Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenia.
Vymazanie vysielačov
Ak je v riadiacej jednotke uložených 20 kódov, na displeji bliká „Fu“ a signalizuje
plnú pamäť, vtedy je potrebné vymazať všetky kódy.
Počas aktivovanej funkcii uzamknutia brány sú ignorované príkazy
diaľkového ovládania. Uzamknutie brány zrušíte rovnakým postupom
Stačte a držte tlačidlo „Kód“, na displeji sa zobrazí „Su“.
Fotobunky
Držte tlačidlo stlačené cca 8 sekúnd, na displeji sa zobrazí „dl“. Týmto sú všetky
kódy vymazané.
Pridanie a zmena vysielačov
Stačte tlačidlo „Kód“
Stlačte a držte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí „P1“
Stlačte dvakrát tlačidlo UP na displeji sa zobrazí „P3"
7. Používateľská príručka
Stlačte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
Stačte tlačidlo HORE na displeji sa zobrazí „H1" čím sú fotobunky aktívne.
Stlačte tlačidlo DOLE na displeji sa zobrazí „H0“ čo znamená že fotobunky
sú deaktivované. Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenia.
Upozornenie pre používateľov
Pri prvom použití dverí otestujte hnací systém (Testovacia metóda: odomknite bežec
a pohybujte ručne bránou )
Pripojte pohon k elektrickému napätiu a uzemnite ho cez uzemňovací kábel.
Ak nepoužívate fotobunky je potrebné nastaviť fotobunky ako
deaktivované čiže „H0“.
Uložte vysielač do takej polohy aby k nemu nemali prístup deti.
Nestojte, alebo neprechádzajte pod bránou, keď je v pohybe.
Automatické zatváranie ON/OFF
Stlačte a držte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí „P1“
Uistite sa že pohon nieje v blízkosti ohňa, vlhkosti, elektromagnetizmu
a podobných miest.
Stlačte trikrát tlačidlo UP na displeji sa zobrazí „P4"
Skontrolujte aspoň dvakrát ročne či je brána správne vyvážená a všetky časti brány
sú v dobrom technickom stave a či je reťaz dostatočne napnutá. A premažte pohyblivé
časti mechanizmu.
Stlačte tlačidlo SET na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
Stačením tlačidla HORE pridáte 1 minútu a stlačením tlačidla DOLE uberiete
1 minútu z času automatického zatvárania. Maximálny čas pre automatické
zatváranie je 9 minút „b9“ a minimálny čas je 0 „b0“.
Stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenia.
Továrenske nastavenie je „b0“ čo znamená, že automatické
zatváranie je vypnuté.
Najčastejšie poruchy
Problém
Príčina problému
Riešenie
Reťaz je hlučná
Reťaz je príliš voľná
Dotiahnite skrutku ktorá
napína reťaz
Motor nepracuje
Konektor napájania nieje pripojený
alebo je vypálená poistka
Skontrolujte konektor
a poistku
Po nastavení otvorenej a
zatvorenej polohy motor
nepracuje
Chyba programu
Prekontrolujte nastavenie
otvorenej a zatvorenej
polohy
Brána sa nechce zatvoriť.
Fotobunky sú aktivované a detekujú
prekážku
Odstránte prekážku medzi
fotobunkami
Tlačidlo na ovládanie brány
funguje ale vysielač nie
Vysielač nie je naladený alebo vysielač Nalaďte vysielač alebo
vymeňte batériu
má slabú batériu
Vzdialenosť prijímu vysielača
je veľmi malá
Vysielač má slabú batériu
Vymeňte batériu
Download

Garážový pohon MOUSE