Stavebnice / Stavebnice
Stavebnice zvukových generátorov
NE 120
Elektronické zabezpeèenie auta
(pokraèovanie)
Obvod je urèený na ochranu auta znemožòujúc
jeho naštartovaniu v prípade krádeže. Elementom umožòujúcim naštartovanie auta je rezistor
umiestnený v špeciálnom k¾úèi. K¾úèom je konektor Jack stereo s namontovaným rezistorom
urèitej hodnoty. K zariadeniu je možné namontovaś aj sirénu.
NE 008
Elektronická siréna (555)
Siréna malých rozmerov ale s ve¾kým výkonom
získaným v koncovom stupni tranzistorov typu
Darlington BD648. Výkon 5W pri impedancii 4
Ohm a napájaní 9V je dobrým výsledkom. Multivibrátor pracuje na frekvencii: 300-1000Hz.
Rozmery: 46x50x30 mm.
Typ
S NE 008
Obj. è.
1+
9610
2,65
Typ
Obj. è.
1+
S NE 120
45310
6,43
NE 521
Cyklovaè stieraèov (555)
Stavebnica umožòuje plynulú reguláciu frekvencie automobilových stieraèov. Základom stavebnice je obvod èasovaèa NE555, ktorý pracuje
ako astabilný multivibrátor. Ochrana proti prepätiu, pred prepólovaním. Napájanie: +12V.
Rozmery: 30x60x25 mm
NE 009G
Hracia skrinka - 3 melódie
(M948)
Zariadenie pracuje s M948, ktorý spája väèšinu
funkcií potrebných pre vytvorenie melódií. Tie
sú uložené v pamäti ROM. D/A prevodník prevádza digitálny na analógový signál . Tým je cez
tranzistor budený piezo reproduktor. Napájacie
napätie: 4-9V. Rozmery: 30x45x20 mm.
uPROG
Typ
S NE 009G
Obj. è.
1+
9611
3,88
Typ
Obj. è.
1+
S NE 521
45334
3,51
NE 523
Pseudo alarm (555)
Jednoduchá imitácia alarmu. Blikajúca LED
dióda signalizuje prítomnosś alarmu, èo èasto
odradí zlodejov. Astabilný klopný obvod tvorený
NE555 spôsobuje blikanie èervenej LED diódy,
èo spôsobí žiadaný efekt. Napájanie: +12V.
Rozmery: 35x20x15 mm
NE 024
Trojtónová siréna
Zariadenie generujúce tri rôzne tóny: hasièskú
sirénu, sirénu ambulancie a polície. Tón je
možné nastaviś pomocou troch prepojovacích
bodov. Prednosśou je jednoduchá montáž, napájanie 9V batériou, malé rozmery a vynikajúci
koneèný efekt. Rozmery: 45x55x25 mm..
Stavebnice / Stavebnice
Typ
S NE 024
Obj. è.
1+
9621
2,62
Typ
S NE 523
Obj. è.
1+
9659
1,39
NE 524N, NE524N SMD
Indikátor napätia autobatérie
5xLED
Ve¾mi dôležitou súèasśou automobilu je jeho
akumulátor a zariadenie zaisśujúce jeho dobíjanie, ako aj napájanie celej elektroinštalácie automobilu napätím 12V. Táto stavebnica
vèas upozorní na stav napätia batérie. Verzia
NE524N SMD je v SMD vyhotovení. Súèasśou
obidvoch stavebníc sú (odlišné) krabièky.
Rozmery: 57x28x10 mm.
NS 006
Zvonèek - vtáèí spev
Výsledný zvuk vzniká kombináciou tónov tvorených dvoma generátormi, ktorých frekvencia sa
mení a tým dochádza aj k èasovej zmene zvuku.
Zaèína "trilkovaním", prechádza do piána a konèí do stratena. K spusteniu staèí dotyk prstami,
príp. spínaè. Impedancia pripojeného akustického menièa (napr. telefónneho slúchadla) musí
byś minimálne 50 . Napájanie +5...+12V pri
spotrebe 12 mA.
Typ
Obj. è.
1+
S NS 006
11627
4,28
NS 017
Siréna americká polícia SMD
(555)
SMD
Obj. è.
1+
S NE 524N
Typ
61429
3,48
O NE 524N SMD
61430
2,38
NE 525
Akustická signalizácia cúvania
(555)
Zariadenie verne imituje typický zvuk sirény
amerických policajtov, ktorý je generovaný dvoma obvodmi 555 v jednom puzdre. Tieto pracujú
ako astabilné multivibrátory s rôznou periódou.
Stavebnica je v SMD prevedení, napájanie je
+9V.
P
SMD
Typ
Obj. è.
1+
S NS 017
11670
3,58
Signalizátor generuje prerušovaný akustický
signál pri cúvaní automobilu. Slúži na upozornenie osôb stojacích za automobilom, èo umožòuje bezpeènejšie cúvanie. Vývody stavebnice sa
montujú na žiarovku spätných svetiel. Napájanie: 12 alebo 24 V. Rozmery: 70x30x25 mm
Typ
S NE 525
Stavebnice pre auto
Obj. è.
1+
9661
5,11
NE 526
Ovládaè vnútorného
osvetlenia auta
NE 104
Èíslicový otáèkomer do auta
Univerzálny obvod otáèkomera pripravený na
zabudovanie do automobilu s dvoj- alebo štvordobým motorom, mínusom na kostre a klasickým (prerušovaným) zapa¾ovaním. Odèítanie
údajov je pomocou 3-miestného displeja LED.
V základnej verzií má rozsah od 100 do 7000
ot./min. s presnosśou 100 ot./min. Otáèkomer
je možné jednoducho doplniś o obvod automatickej regulácie jasu svietenia. Napájanie:
+11...+16V.
Rozmery: 83x55x30 mm.
P7
Typ
Obj. è.
1+
S NE 104
45301
12,68
Jednoduché zariadenie zabezpeèujúce oneskorené vypnutie vnútorného osvetlenia automobilu. Tento predåžený èas nám umožní v noci
pohodlne uzamknúś automobil, po nastúpení
u¾ahèí nájsś spínaciu skrinku alebo zaujaś miesto
v automobile. Tento spínaè neovplyvòuje funkciu zapnutia vstavaného pevného spínaèa. Súèasśou zostavy je aj krabièka. Napájanie: +12V.
Rozmery: 58x26 mm
Typ
Obj. è.
1+
S NE 526
45336
2,78
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Download

Stavebnice / Stavebnice Sta vebnice / Sta vebnice