20. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MYSLIVOSTI, RYBÁØSTVÍ A VÈELAØSTVÍ
NATURA VIVA 2015
19. - 24. KVÌTNA 2015, VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA ÚÈASTI NA VÝSTAVÌ
UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK: 31. 1. 2015
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
OBCHODNÍ JMÉNO FIRMY:
ULICE:
MÌSTO:
PSÈ:
TEL.:
GSM.:
FAX.:
E-MAIL:
WEB. ADRESA:
IÈ.:
DlÈ.:
PLÁTCE DPH:
ANO
NE
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KONTAKTNÍ OSOBA:
FUNKCE:
VYSTAVOVATELSKÝ OBOR:
FAKTURAÈNÍ ADRESA (vyplòte pouze v pøípadì, že se fakturaèní údaje liší od kontaktních údajù) :
FIRMA:
TEL./FAX.:
ULICE:
MÌSTO:
PSÈ:
OBJEDNÁVKA (minimální plocha 4m , minimální hloubka plochy 2m):
2
A) REGISTRAÈNÍ POPLATEK:
2500,-
B) PRONÁJEM VNITØNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY (bez základního provedení stavby):
2500,-/m2
2
2800,-/m
C) PRONÁJEM VNITØNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY (vè. základního provedení stavby):
2
x šíøka.........m
délka.........m x šíøka.........m
délka.........m
(základní stavba stánku: stùl,2 židle, koš, vìšák, límec, koberec, bodové svìtlo na každé 2m )
rohový stánek......................25 %
ostrovní stánek.....................50 %
PØÍPLATEK ZA UMÍSTÌNÍ:
hlavový stánek.....................30 %
2
1050,-/m
D) PRONÁJEM VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY:
E) PØÍPOJKA ELEKTRICKÉHO PROUDU:
délka.........m
x šíøka.........m
5400,- / 380 V ........kW
4000,- / 220 V ........kW
F) PØÍPOJKA VODY A ODPADU:
4250,-
ANO
NE
G) POUŽITÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU:
500,-/hod.
ANO
NE
H) FIREMNÍ NÁPIS NA ATIKU (pouze pøi objednávce C), cena dle ceníku VLL):
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
A) FAKTURU UHRAÏTE V TERMÍNU UVEDENÉM POØADATELI NA VYSTAVENÉ FAKTUØE
B) PLATBU POUKAŽTE NA NÁŠ ÚÈET è.: 73965073/0300 ÈSOB, a.s. Praha
C) SOUÈASNÌ S PØIHLÁŠKOU ZAŠLETE KOPII VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTØÍKU, ŽIVNOSTENSKÝ LIST A OSVÌDÈENÍ O REGISTRACI.
GARANT ÚÈASTI:
FUNKCE:
DOPORUÈUJEME VYSTAVOVATELI UZAVØÍT POJIŠTÌNÍ EXPOZICE.
DATUM
RAZÍTKO, PODPIS
UVEDENÉ CENY PLATÍ PO CELOU DOBU KONÁNÍ VÝSTAVY. K VÝŠE UVEDENÝM CENÁM BUDE PØIPOÈTENO DPH DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
NEDÍLNOU SOUÈÁSTÍ PØIHLÁŠKY JSOU „VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚÈASTI NA AKCÍCH FIRMY”. PODPISEM TÉTO OBJEDNÁVKY
STVRZUJI, ŽE S JEJICH OBSAHEM PLNÌ SOUHLASÍM.
DiÈ: CZ43144390
VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM, SPOL. S.R.O. TEL.: 325 553 204, FAX.: 325 552 050 IÈ: 43144390
MASARYKOVA 1727, 289 22 LYSÁ NAD LABEM E-MAIL: [email protected], [email protected] BANKOVNÍ SPOJENÍ: ÈSOB, a.s. PRAHA
ÈÍSLO ÚÈTU: 73965073/0300
spol. s r.o.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚÈASTI NA AKCÍCH FIRMY
1. PØIHLÁŠKA:
1/1 Vystavovatel zašle závaznou
pøihlášku firmì VLL, spoleènosti pro
realizaci výstav a veletrhù (dále jen
poøadatel) souèasnì s pøehledem
vystavovaných exponátù a požadavky
na pøípravu a realizaci expozice.
1/2 Rozhodnutí o pøijetí pøihlášky
provádí výluènì poøadatel, který
písemnì o svém rozhodnutí uvìdomí
vystavovatele. Tímto okamžikem
nastává smluvní vztah mezi vystavovatelem a poøadatelem s oboustrannou závazností. Není právní nárok
na potvrzení úèasti a není povinnost
záporné rozhodnutí ze strany poøadatele
zdùvodòovat. V pøípadì, že pøihláška
nebyla potvrzena, je platba za pronájem
plochy vrácena vystavovateli v plné
výši.
1/3 Pøihláškou na sebe pøejímá
vystavovatel povinnost øídit se platnými
èeskými zákony, pøedpisy, normami a
øády závaznými pro výstavištì. Zároveò
se zavazuje plnit všechny závazky
vyplývající z jeho úèasti.
1/4 Pøi zrušení úèasti ze strany
vystavovatele se registraèní poplatek
nevrací.
1/5 Pøi stornování ze strany vystavovatele po termínu uzávìrky pøihlášek je vystavovatel povinen uhradit
50% z pronájmu plochy, v dobì kratší
než 1 mìsíc pøed zahájením výstavy je
vystavovatel povinen uhradit pronájem plochy v plné výši.
1/6 Vystavovatel je povinen seznámit se po pøíjezdu na výstavištì s požárním øádem, evakuaèním plánem
a poplachovými smìrnicemi, které
jsou volnì k dispozici na informaèním
stánku.
2. VÝSTAVNÍ PLOCHA:
2/1 Poøadatel si vyhrazuje právo
rozhodovat o umístìní expozic v rámci
výstavní plochy. Pokud k tomu má
poøadatel závažný dùvod, je oprávnìn
ještì pøed zahájením realizace expozic
zmìnit výstavní plochu vystavovateli,
aniž by mìl vystavovatel nárok na
odškodnìní èi zmìnu výstavních
podmínek. Rozšíøení výstavní plochy je
možné pouze se souhlasem vystavovatele.
2/2 Výstavní plochu není možné
pøidìlit bez zaplacení plné úhrady za
nájemné. Pøi stornování úèasti ze
strany vystavovatele po potvrzení
pøihlášky se zaplacené nájemné za
plochu nevrací.
2/3 Bez souhlasu poøadatele nesmí
vystavovatel pøenechat tøetí osobì
pøidìlenou výstavní plochu. Další
vystavovatel ve stánku mùže pùsobit
pouze po pøedchozím souhlasu
poøadatele.
2/4 Vstup do stánku je povolen
vystavovateli v dobì konání výstavy 1
hodinu pøed otevøením areálu, stánek
musí opustit nejpozdìji 1 hodinu po
uzavøení prostoru pro veøejnost.
2/5 Pokud se vystavovatel nedostaví
20 hodin pøed oficiálním otevøením
výstavy, poøadatel si vyhrazuje právo
disponovat neobsazeným prostorem dle
vlastního uvážení.
3. VÝSTAVA EXPOZICE,
MONTÁŽ EXPONÁTÙ,
UKONÈENÍ VÝSTAVY:
3/1 Termíny montáže, demontáže
a provozní doby výstavy urèuje
poøadatel a informuje o tom vystavovatele vèas pøed zahájením montáže.
Vystavovatel je povinen, pokud si tuto
službu neobjednal u poøadatele,
realizovat a demontovat stánek v dobì
urèené poøadatelem. V pøípadì
nedodržení termínu montáže a obsazení
stánku platí èl. 2/5., v pøípadì
demontáže tuto provede poøadatel na
náklady vystavovatele. Stánek a zboží
vydá po zaplacení všech nabìhlých
nákladù. Pokud k vyrovnání závazkù
nedojde, postupuje poøadatel dle èlánku
6/3.
3/2 Pokud není projekt stánku
vypracován projekèním støediskem
poøadatele, je vystavovatel povinen
pøedložit projekt poøadateli vèetnì
elektrických rozvodù do termínu
urèeného poøadatelem. Projektová
dokumentace musí obsahovat pùdorys,
øez i celkový pohled na stánek vèetnì
grafického øešení v jednotném mìøítku
se závaznými kótami. Poøadatel do 14
dnù potvrdí projekt, pokud vyhovuje
bezpeènostním pøedpisùm a nenarušuje
architektonickou koncepci výstavy.
Nevyhovující projekt bude vrácen k
pøepracování. Montáž expozice není
možno zahájit bez schválení projektu
poøadatelem.
3/3 Jednotná výška expozic je urèena
na 2,8 m. Zvýšení expozic je možné
pouze za pøedpokladu písemného
souhlasu poøadatele.
3/4 Pøísun exponátù do expozice si
zajišuje vystavovatel sám. Pøípadné
služby v této oblasti si mùže objednat u
poøadatelù. Návoz a odvoz exponátù se
øídí pokyny poøadatele.
3/5
Všechny exponáty musí být
trvale vystaveny, jejich rozebírání nebo
balení nesmí být zahájeno pøed oficiálním ukonèením výstavy. Pokud toto
vystavovatel nedodrží, vystavuje se nebezpeèí pokuty ve výši až 100 000,- Kè.
3/6 Vystavovatel musí udržovat svùj
stánek v èistotì a poøádku a po celou
dobu výstavy musí být obsazen
minimálnì jednou kvalifikovanou
silou.
3/7 Vystavovatel ruèí za všechny
škody, které vzniknou v dùsledku jeho
èinnosti pøi výstavbì a likvidaci stánku.
Každé poškození výstavní plochy a
zaøízení poøadatele je vystavovatel
povinen uvést do pùvodního stavu nebo
zaplatit plnou penìžitou náhradu.
3/8 Pøívody a odpady vody, pøípojku
e l e k t r i c k é e n e rg i e , s t l a è e n é h o
vzduchu a telefonu vystavovatel
objednává u poøadatele. Vystavovatel
odpovídá za to, že objednal správnou
dimenzi pøípojky elektrické energie a
nese odpovìdnost, v pøípadì uvedení
nesprávných údajù, za následné
škody.
4. BEZPEÈNOST, POJIŠTÌNÍ:
4/1 Poøadatel nenese odpovìdnost za
ztráty, znièení nebo poškození nebo
jeho následky u exponátù a zaøízení
stánkù, jakož i za poškození nebo
následky u osob bìhem jejich pobytu na
výstavišti, tj. vystavovatel ruèí za jím
zpùsobené škody na majetku a zdraví
ostatních úèastníkù, návštìvníkù a
poøadatele a je povinen nahradit
všechny škody v plné výši.
vstup do výstavní expozice a vzniklé
náklady mu budou pøeúètovány.
6/3 Platby za služby uskuteènìné
vystavovatelùm v prùbìhu výstavy
budou øešeny na smluvním základì. V
pøípadì nevyrovnání závazkù do
ukonèení akce má právo poøadatel
zadržet zboží tohoto úèastníka a
uskladnit ho na náklady a riziko
vystavovatele do doby vyrovnání
závazkù. Pokud k tomuto nedojde do 1
mìsíce, má poøadatel právo toto zboží
prodat a z prodeje pokrýt své nezbytné a
prokázané náklady. Poøadatel provede
vyúètování a event. zbytek prostøedkù
vrátí vystavovateli.
6/4 Ceny za výstavní plochy a další
služby zajišované poøadatelem jsou
stanoveny dohodou.
7. RÙZNÉ:
4/2 Vystavovateli se doporuèuje
uzavøít pojištìní.
4/3 Vystavovatel je povinen dodržovat v ÈR platné bezpeènostní a jiné
pøedpisy.
4/4 Všeobecná ostraha výstavního
prostoru je zabezpeèena pøi stavbì,
konání a likvidaci akce, poøadatelé však
neruèí za pøípadné ztráty nebo
poškození. Speciální ostrahu si mùže
vystavovatel objednat na vlastní
náklady u poøadatele.
4/5 V prostorách výstavní haly platí
zákaz kouøení.
5. PROPAGACE:
5/1 Vystavovatel mùže propagovat
svoje zboží pouze ve vlastní expozici a
nesmí rušit ostatní vystavovatele.
Propagaci mimo stánek je nutno
objednat u poøadatele.
5/2 Bez souhlasu poøadatele není
povoleno filmovat a fotografovat ve
výstavních prostorách
5/3 Je zakázáno dìlat reklamu firmám nezúèastnìným na výstavì bez
povolení poøadatele.
5/4 Vystavovat je možné pouze zboží
uvedené v pøihlášce. Zmìny povoluje
pouze poøadatel.
7/1 V pøípadì, že vystavovatel poruší
nìkterou ze závazných podmínek úèasti
na akci, je poøadatel oprávnìn vylouèit
ho z úèasti na akci bez jakékoliv
náhrady.
7/2 Vedení výstavy má právo z
dùležitých dùvodù termín konání, místo
a délku výstavy upravit bez nárokù na
možnost zrušení úèasti vystavovatele
nebo jeho odškodnìní. V pøípadì, že ze
závažných dùvodù nebo vyšší moci
bude nucen poøadatel výstavu zrušit,
budou vystavovatelùm vráceny
všechny platby za pronájem plochy po
odeètení skuteèných a prokazatelnì
vynaložených nákladù na akci, max. ale
do 10 % sumy zaplacené za pronájem.
Vrácení zbývajících vložených
prostøedkù probìhne do 2 mìsícù ode
dne, kdy byli vystavovatelé uvìdomìni
o zrušení výstavy.
7/3 Reklamace na služby poskytnuté
poøadatelem je nutno provádìt okamžitì, maximálnì do 24 hodin po oficiálním ukonèení výstavy.
7/4 Poøadatel má právo na zmìny
nebo doplnìní výstavních podmínek.
7/5 Vystavovatel je povinen podøídit
se pokynùm poøadatele v záležitostech
týkajících se výstavy.
Na Vaši úèast se tìší
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
6/1 Platba za pronájem výstavní
plochy musí být uhrazena dle stanoveného termínu na faktuøe.
6/2 Všechny platby za služby
organizátora nebo jeho subdodavatelù
budou uhrazeny na základì faktury
nebo hotovì do doby zahájení výstavy.
Vystavovatel se zavazuje zaplatit
poøadateli veškeré objednané služby do
10 dnù ode dne odeslání faktury a za
každý den prodlení platby zaplatit
smluvní penále ve výši 0,05 % z fakturované èástky. V pøípadì nevyrovnání
závazkù nebude vystavovateli umožnìn
Výstavištì Lysá nad Labem
spol. s r.o.
Masarykova ul. 1727
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 553 201
Fax: 325 552 050
E-mail: [email protected]
http://www.vll.cz
Download

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem