PREDBEŽNÝ PROGRAM - POSTPOINT 2013
Štvrtok, 19. septembra 2013
8.00 – 9.00 Registrácia
9.00 – 9.15 Otvorenie konferencie
9.15 – 12.30 Hlavné prednášky
vystúpenie zástupcov domácich
a zahraničných poštových správ
prednášky iných poštových
organizácii a univerzít
12.30 – 13.30 Prestávka na obed
13.30 – 15.00 Prednášky a diskusie prihlásených
účastníkov
15.00 – 15.30 Prestávka - káva
15.30 – 17.30 Prednášky a diskusie prihlásených
účastníkov
Hotel DIPLOMAT, Rajecké Teplice
www.hoteldiplomat.sk
Ubytovanie - ceny:
- 1 lôžková izba: 55 €/izba/noc
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
KATEDRA SPOJOV
v spolupráci
so
- 2 lôžková izba: 68 €/izba/noc
V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, bazén, parkovisko
a wifi pripojenie.
SLOVENSKOU POŠTOU, a. s.
Vás pozývajú na
X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Piatok, 20. septembra 2013
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
Rokovanie účastníkov konferencie
Prestávka - káva
Rokovanie účastníkov konferencie
Prestávka na obed
Záver konferencie, komuniké
Rajecké Teplice - kúpeľné mestečko vzdialené cca
15 km od Žiliny s bohatou
históriou datujúcou sa od 14.
storočia.
Doprava – orientačná mapa:
POSTPOINT 2013
medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ,
pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít
DELIVERING INNOVATION AND TRAINING
IN POSTAL TECHNOLOGY AND SERVICES
Rajecké Teplice 19. – 20. 9. 2013
POSTPOINT 2013
DELIVERING INNOVATION AND TRAINING
IN POSTAL TECHNOLOGY AND SERVICES
CIEĽ KONFERENCIE
Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ,
pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je
zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce,
európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest
zvyšovania kvality riadenia v pošte a logistike.
TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE
Nové trendy manažérskeho riadenia
Informačné a komunikačné technológie v
poštových službách
Logistické systémy a tvorba logistických reťazcov
Marketing v podmienkach pošty
Riadenie kvality v pošte
Globalizácia a liberalizácia poštového trhu
Riadenie vzťahu so zákazníkmi
MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ
VÝBOR
Bader Thomas
Baumann Stephan
Brichtová Jarmila
Bobková Emília
Bobek Pavel
Brockmann Andreas
Čorejová Tatiana
Fľak Ján
Hallanoro Ilkka
Drucker Tomáš
Kapusta Peter
Keil Reiner
Kremeňová Iveta
Madleňák Radovan
Michvocik František
Reinboth Michael
Sohnel Andreas
Stopka Ulrike
Štofková Jana
Švadlenka Libor
Zatloukal Petr
Fiducia IT
TU Dresden
MDVaRR SR
Česká pošta
Česká pošta
Súkromný sektor
Žilinská univerzita
Poštový regulačný úrad
Itella Corporation
Slovenská pošta
Slovenská pošta
TU Dresden
Žilinská univerzita
Žilinská univerzita
Slovenská pošta
Súkromný sektor
Deutsche Post
TU Dresden
Žilinská univerzita
Univerzita Pardubice
Česká pošta
SRN
SRN
SR
ČR
ČR
SRN
SR
SR
FI
SR
SR
SRN
SR
SR
SR
SRN
SRN
SRN
SR
ČR
ČR
ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE
Dr.h.c. prof. Ing. Čorejová Tatiana, PhD. – rektorka Žilinskej
univerzity v Žiline
doc. Ing. Kremeňová Iveta, PhD. – vedúca Katedry spojov
ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE
Slovenská pošta – Trávniková Danka, Verešpejová Martina
Katedra spojov – Achimská Veronika, Beňušová Jana, Fabuš
Juraj, Gebauerová Zdena, Hollá Bachanová Petra, Chrenková
Alena, Madudová Emília, Jankalová Miriam, Kolarovszká
Zuzana, Kolarovszki Peter, Kováčiková Martina, Košťálová
Alena, Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia, Močková
Miriam, Paďourová Anna, Strenitzerová Mariana, Štofková
Katarína, Cíba Jakub, Fabuš Jozef, Nemček Bystrík, Maslák
Ondrej, Stríček Ivan.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Miesto konania:
Hotel DIPLOMAT, Rajecké Teplice
Termín:
19. 9. – 20. 9. 2013
Registrácia:
19. 9. – 20. 9. 2013, hotel DIPLOMAT
Možnosti ubytovania:
Ubytovanie priamo v hoteli DIPLOMAT, alebo podľa
vlastného výberu účastníkov. Ubytovanie nie je
súčasťou konferenčného poplatku.
Poplatok:
150 EUR (vrátane 20 % DPH). Vložné pokrýva náklady
spojené s organizáciou konferencie, technickou
podporou, vyhotovením zborníka a simultánny preklad.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 31.8. 2013
prevodným príkazom nasledovne:
Bankové spojenie pre účastníkov zo SR:
Názov účtu:
Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Banka:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000269888/8180
VS:
1011401909
KS:
0308
IČO:
397563
IČ DPH:
SK 2020677824
Účel platby:
POSTPOINT2013, priezvisko účastníka
Bankové spojenie pre účastníkov zo zahraničia:
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
SWIFT:
SUBASKBX
IBAN:
SK8181800000007000269888
VS:
1011401909
Účel platby:
POSTPOINT2013, priezvisko účastníka
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termíny:
termín zaslania názvu príspevku
s abstraktom
30.5. 2013
potvrdenie akceptovania prihlášok a zaradenia
príspevku do programu
15. 6. 2013
termín zaslania celého textu príspevku pre
publikovanie v zborníku
31. 7. 2013
registrácia účastníkov
31. 8. 2013
(bez príspevku)
úhrada vložného
31. 8. 2013
Rokovacie jazyky:
anglický, nemecký, slovenský, český
POKYNY PRE PÍSANIE PRÍSPEVKOV:
Pokyny pre písanie príspevkov sú dostupné na:
www.postpoint.sk/documents.
Príspevok zašlite elektronicky na:
[email protected] najneskôr do 31. júla 2013.
Registrácia:
Na konferenciu je možné prihlásiť sa:
cez Internet:
http://www.postpoint.sk/
prostredníctvom e-mailu:
[email protected]
alebo písomne na adresu:
POSTPOINT 2013
FPEDAS, Katedra spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Download

POSTPOINT 2013