Využitie technológie RFID v poštovom
sektore
Fakulta PEDAS
KS
RFID Future Morava 2010
17.9.2010
Ing. Peter Kolarovszki PhD.,
Agenda




Charakteristika a vývojové tendencie
technológie RFID
Možnosti uplatnenia technológie RFID v
poštovom sektore
Výsledky testovania čitateľnosti RFID štítkov v
experimentálnych podmienkach
Zhrnutie a záver
Charakteristika technológie RFID
Charakteristika technológie RFID

Komponenty RF subsystému
– RFID štítky



–
Aktívne.
Pasívne.
Semi-aktívne.
RFID čítacie zariadenia


stabilné,
Mobilné (ručné).
Vývojové tendencie technológie RFID




Nárast celého trhu s RFID systémami.
Rast objemu predaných RFID štítkov.
Znižovanie cien RFID štítkov v závislosti od ich objemu predaja.
Nárast aplikácií s využitím technológie RFID.
Vývojové tendencie technológie RFID
RFID verzus poštový sektor

Vývoj pre
rok 2016
10%
4%
4%
4%
44%
8%
8%
18%
Ostatné
Letecký priemysel
Automobilový priemysel
Armáda
Financie a bezpečnosť
Zdravotníctvo
Poštový sektor
Maloobchod
Zdroj: IDTECHEX (2009/2010)
Poštová terminológia
Poštové kontajnery
Prepravné jednotky
Poštové prepravky
Testovacie listové
zásielky
Poštové vrecia
Listové
zásielky
Poštové
zásielky
Balíky
Expresné
zásielky
Zapísané
zásielky
Poštové kontajnery
RFID v poštovom sektore

Primárny prieskum (rok 2009/2010)



Elektronické dopytovanie (CAWI)
Respondenti (európski národní poštoví operátori)
Návratnosť (odozva na dotazník) – 59 %
41%
59%
O dpovedali na dotaz ník (26 operátorov)
Neodpovedali na dotaz ník (18 operátorov)
Otázky – využívate technológiu RFID a ste s ňou
spokojný?
5%
23%
77%
95%
Á no, využ ívame R F ID
Nie, nie sme spokojní s RFID
Nie, nevyuž ívame R F ID
Áno, sme spokojní s RFID
Využitie RFID u jednotlivých
operátorov
Spokojnosť
s technológiou RFID
Otázky – aké druhy RFID štítkov národní poštoví
operátori používajú a pri akých frekvenciách
18,50%
59,30%
22,20%
32,30%
64,50%
3,20%
A ktívne š títky
P as ívne š títky
S emi-aktívne š títky
Druhy RFID štítkov u poštových
operátorov
Níz ka frekvenc ia (L F )
V ys oká frekvenc ia (HF )
Ultra vys oká frekvenc ia (UHF )
Použité frekvencie v rámci RFID
Otázka – pri akých prepravných jednotkách
jednotliví poštoví operátori využívajú RFID.
Implementácia (možnosti uplatnenia)
technológie RFID v poštovom sektore

Automatické meranie kvality poštových služieb AMQM.

Monitorovanie výberu poštových schránok.


Sledovanie a monitorovanie poštových prepraviek, vriec,
kontajnerov.
Identifikácia balíkov prostredníctvom RFID.

Zaznamenávanie, kedy a v akom množstve boli príslušné
prepravky, vrecia, kontajnery poškodené, odcudzené, či už
pred, počas alebo po preprave.

Monitorovanie poštových prepraviek s vysokou hodnotou
(peňažné prepravky).
Monitorovanie výberu poštových
schránok.
Výsledky testovania čitateľnosti RFID štítkov
v experimentálnych podmienkach
Realizácia a výsledky experimentu RF-Kolo:
•
•
•
•
kombinácia pasívnej a aktívnej technológie,
kombinácie kontajner, prepravka, list,
skúmanie rôznych orientácií štítkov a rozmiestnení antén
14 pracovných scenárov.
Rozmiestnenie antén
Test č. X-h- zvislé rozmiestnenie antén
Test č. X-v- postranné rozmiestnenie antén
Test č. X-v-zvislé rozmiestnenie antén
Test č. X-h-postranné rozmiestnenie antén
Príklad umiestnenia pasívnych RFID štítkov
v poštovom kontajnery
Scenár č. 4
Scenár č.11
Obrázok 1
A55-2cm-P19-2cm-P18-5cm-A51-0,5cm-P21-0,5cm-A46-0cm-P07-0cm-A44-5cmP02-0cm-P22-5cm-A49
Zmena vzdialenosti na 1 cm medzi
aktívnymi a pasívnymi štítkami
Postup označovania prepravných
jednotiek v prepravnom procese
krok č. 2.
krok č. 1.
Poštový kontajner
Prepravka
Balík
Poštové vrece
krok č. 3.
Kombinácia ČK a RFID pri označovaní
poštových prepravných jednotiek
• RFID na kontajnery a ČK
na prepravke, vreci
• RFID na kontajnery aj RFID
na prepravke, alebo vreci
(zlepšenie tray
management system)
• RFID na prepravke, alebo
vreci a ČK na listoch
• ???????????????????
RFID na prepravke, alebo
vreci a RFID na listoch –
zatiaľ finančne aj technicky
náročné
Zhrnutie a záver




RFID preniká do poštových procesov.
Hlavná oblasť – poštové kontajnery, prepravky
Nutnosť neustáleho výskumu - vývoja a testovania
RFID komponentov hlavne v spojení s listovými
zásielkami umiestnenými v prepravke alebo
poštovom vreci.
Možný transfer poznatkov medzi podnikateľským a
akademickým prostredím.
prepojenie akademickej a podnikovej sféry – RFID lab.
http://dont.uniza.sk – konferencia DONT 2010
Ďakujem za pozornosť
Otázky a odpovede
kontakt: [email protected]
Download

Charakteristika technológie RFID