ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
n VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
n PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
prim. MUDr. Mária Michalková
[email protected]
n ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Lívia Javorská
MUDr. Alena Kučerová
MUDr. Lucia Sonntag
MUDr. Ondrej Jurčišin
MUDr. Alica Šutá
MUDr. Jana Karnišová
n ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Progress CA s.r.o.
Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Mgr. Martina Mako, mobil: +421 905 753 183
Tel.: +421 55 68 06 261
Fax: +421 55 68 06 156
e-mail:[email protected]
www.progress.eu.sk
n MIESTO KONANIA KONGRESU
23.- 25.10.2014
Grand Hotel Bellevue
Horný Smokovec, SK
n KONGRESOVÝ JAZYK
slovenský, český,
anglický jazyk - bez tlmočenia
n HLAVNÉ TÉMY
Varia
Blok FAN klub FAG
3
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n AKTÍVNA ÚČASŤ, PASÍVNA ÚČASŤ
aktívna do 15.9.2014, pasívna aj počas kongresu
n POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH
dĺžka prednášky: 7 minút, po uplynutí termínu bude prezentácia automaticky vypnutá
n TECHNICKÉ POZNÁMKY
prednášky - vo formáte Microsoft PowerPoint 2010
postery veľkosś 80 cm (šírka) x 120 cm (výška)
technika - multimediálna projekcia
n POPLATOK ZA SPOLOČENSKÝ VEČER
spoločenský večer - 15,- EUR
n REGISTRAČNÝ POPLATOK
ČLENOVIA SOS A ČOS
DO 15. 09. 2014
PO 15. 09. 2014
PO 15. 10. 2014
70,- EUR
90,- EUR
110,- EUR
OSTATNÍ LEKÁRI NEPRACUJÚCI DÔCHODCOVIA
90,- EUR
110,- EUR
130,- EUR
10,- EUR
15,- EUR
20,- EUR
Registračný poplatok je vrátane DPH a zahŕňa účasś na odbornom programe, certifikát o účasti,
občerstvenie počas kongresu, propagačné kongresové materiály, obed 24.10.2014.
Poplatok nezahŕňa: účasś na spoločenskom večere.
n KREDITY SACCME
Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí SACCME. Potvrdenie o účasti si bude
možné vyzdvihnúś v posledný deň kongresu pri registrácii.
n INFORMÁCIE ON-LINE
www.ocnykongrespoprad.sk
www.soska.sk
www.progress.eu.sk
4
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n ČASOVÝ HARMONOGRAM - SCHÉMA
ŠTVRTOK - 23.10.2014
14:00 - 18:00
Registrácia účastníkov
15:00
Zasadnutie výboru SOS
Salónik Kristal
17:30 - 19:30
Edukačný program, grant spoločnosti
Allergan, Ewopharma
Bellevue I.
PIATOK - 24.10.2014
7:00 - 15:00
8:15 - 10:15
Registrácia účastníkov
BELLEVUE I.
BELLEVUE II.
Refrakčná chirurgia
Sietnica chirurgicky
10:15 - 10:45
Prestávka
10:45 - 11:45
Slávnostné otvorenie kongresu,
gratulácie jubilantom
11:45 - 13:30
Obed
12:00 - 13:00
Edukačný program spoločnosti
Novartis
13:30 - 15:30
Katarakta
15:30 - 15:45
Prestávka
15:45 - 17:00
Rohovka
17:00 - 17:15
Prestávka
17:15 - 18:00
Edukačný program, grant spoločnosti
Bayer
20:00
SPOLOČENSKÝ VEČER
Sietnica konzervatívne
Onkooftalmológia
5
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n ČASOVÝ HARMONOGRAM - SCHÉMA
SOBOTA - 25.10.2014
7:00 - 12:00
Registrácia účastníkov
BELLEVUE I.
6
8:15 - 9:15
Edukačný program, grant spoločnosti
Geodis
9:15 - 10:30
Zápalové ochorenia
10:30 - 10:45
Prestávka
10:45 - 12:15
Varia
12:15
Slávnostné ukončenie kongresu
BELLEVUE II.
Glaukóm
FAN - FAG
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n PROGRAM - ŠTVRTOK 23.10.2014
n 15:00
ZASADNUTIE VÝBORU SOS
n 17:30 - 19:30 (BELLEVUE I.)
EDUKAČNÝ PROGRAM, GRANT SPOLOČNOSTI ALLERGAN, EWOPHARMA
n PROGRAM - PIATOK 24.10.2014
(BELLEVUE I.)
n 8:15 - 10:15
REFRAKČNÁ CHIRURGIA
PREDSEDNÍCTVO: PEŠKO K., JANEK M., VESELÝ P.
1. Výber pacientov pre implantáciu multifokálnej VOŠ
Záhorcová, M., Smorádková, A., Piovarči, R.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava
2. Riešenie presbyopie pomocou rohovkového implantátu
Záhorcová, M., Sokolová, K., Smorádková, A., Konušiaková, E.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava
3. „Akomodační“ čočka Kellan Tetraflex po 10 letech
Janek, M.
Oční centrum Praha
4. Bifokální nitrooční čočka SBL - 3 LensTec
Janek, M., Zugar, R., Zúberová, A.
Oční centrum Praha
5. Korekcia malého astigmatizmu implantáciou torických VOŠ pri chirurgii katarakty
Molnárová, M., Ďuranová, M., Zelníková, M., Dučová, L.
Vikom, Žilina
6. Torické šošovky - správna cesta
Smorádková, A., Záhorcová, M., Piovarči, R., Sokolová, K., Schreinerová, P.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava
7. Chirurgická korekcia presbyopie trifokálnymi vnútroočnými šošovkami Fine Vision a AT Lisa 839
Trizuljaková, E., Kucharová, M.
Považská Bystrica
8. Torické implantáty pri extrakcii šošovky
Kuriš, P., Veselý, F., Veselý, P.
VESELY|Očná Klinika, Bratislava
7
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
9. Potrebujeme aj na malom oku navigáciu
Veselý, P., Kuriš, P., Veselý, F.
VESELY|Očná Klinika, Bratislava
10. Katarakta a RLE retrospektívne
Škrovinová, D. a kol.
Doftall - Žilina, JAS Pov. Bystrica
11. Kategorizácia vnútroočných šošoviek - krok správnym smerom k individualizácii
a predvídateľnosti refrakčných výsledkov kataraktovej chirurgie
Vodrážková, E.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
n 09:45 - 10:15
DISKUSIA
n 10:15 - 10:45
PRESTÁVKA
n 10:45 - 11:45 (BELLEVUE I.)
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
n 11:45 - 13:30
OBED
n 12:00 - 13:00 (BELLEVUE I.)
EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI NOVARTIS
n 13:30 - 15:30 (BELLEVUE I.)
KATARAKTA
PREDSEDNÍCTVO: IZÁK M. G. J., PIOVARČI R., ŠKROVINOVÁ D.
1. Stav katarakty, refrakčnej chirurgie a chirurgie rohovky na Slovensku za r. 2013
Škrovinová, D., Černák, A. a kol.
Doftall - Žilina, Očná klinika FNsP SZU - Bratislava
2. 35. jubileum implantácie umelej vnútroočnej šošovky na Slovensku
Izák, M. G. J.
IVC Banská Bystrica
3. Desaś rokov operácie sivého zákalu na očnej klinike Veni - Vidi
Potocký, M.
Veni - Vidi s.r.o., Bratislava
4. Implantácia vnútroočnej šošovky v podmienkach úzkej zrenice
Böhm, P.
Očné centrum - Bratislava
8
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
5. Multifokálne umelé vnútroočné šošovky a autofluorescencia
Molnárová, M.
Vikom, Žilina
6. Maligný melanóm vráskovca, dúhovky a cievovky - Katarakta - Segment umelej dúhovky Nie vždy všetko dopadne tak, ako by sme chceli - 13 min.
Izák, M. G. J., Izáková, A., Žiak, P.
IVC Banská Bystrica, JLF Martin
7. Neobvyklá opacita nitroočních čoček
Novák, J., Adámková, H.
Oční oddìlení PKN a.s., Pardubice, Česká republika
8. Efektívnosś a presnosś operácie katarakty pomocou počítačového navádzacieho systému
Piovarči, R., Smorádková, A., Schreinerová, P., Záhorcová, M., Sokolová, K.
Očná klinika NeoVízia Bratislava
9. Je chirurgie katarakty rizikem pro syndrom suchého oka?
Hlinomazová, Z.
EOK Lexum, LF UK Hradec Králové
10. Naše skúsenosti s vnútroočnou šošovkou Lentis Comfort v chirurgii katarakty
Kucharová, M., Trizuljaková, E.
Považská Bystrica
11. Včera, dnes a zajtra ...
Veselý, P.
VESELY|Očná Klinika
12. Polyfokálna vnútroočná šošovka WIOL - CF - návrat po rokoch
Ilavská, M.
Medilux - Očné centrum Galanta, NSP Sv. Lukáša Galanta a.s., Očná JZS
n 15:10 - 15:30
DISKUSIA
n 15:30 - 15:45
PRESTÁVKA
9
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n 15:45 - 17:00 (BELLEVUE I.)
ROHOVKA
PREDSEDNÍCTVO: ŽIAK P., SMORÁDKOVÁ A., HLINOMAZOVÁ Z.
1. Novinky v liečbe keratokonusu
Smorádková, A., Záhorcová, M., Piovarči, R., Schreinerová, P., Sokolová, K.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava
2. Syndróm Urrets - Zavalia
Izák, M. G. J., Izáková, A., Žiak, P.
IVC Banská Bystrica, JLF Martin
3. RELEX Smile - ročné skúsenosti
Piovarči, R., Smorádková, A., Schreinerová, P., Záhorcová, M., Sokolová, K.
Očná klinika NeoVízia Bratislava
4. DMEK - ambulantní chirurgie
Hlinomazová, Z.
EOK Lexum, LF UK Hradec Králové
5. DMEK áno, alebo nie?
Peško, K.
Klinika oftalmológie LFUK a UNB Bratislava
6. Korekcia zvyškovej chyby po implantácii multifokálnych šošoviek excimerovým laserom
Veselý, F., Veselý, P., Kuriš, P.
VESELY|Očná Klinika Bratislava
7. Ako správne postupovaś pri liečbe keratokonusu?
Veselý, P.
VESELY|Očná Klinika Bratislava
8. Anizometropia a jej riešenie WFO - kazuistika
Škrovinová, D. a kol.
Doftall - Žilina
n 16:50 - 17:00
DISKUSIA
n 17:00 - 17:15
PRESTÁVKA
n 17:15 - 18:00 (BELLEVUE I.)
EDUKAČNÝ PROGRAM, GRANT SPOLOČNOSTI BAYER
10
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n PROGRAM - PIATOK 24.10.2014
(BELLEVUE II.)
n 8:15 - 10:15
SIETNICA CHIRURGICKY
PREDSEDNÍCTVO: KRÁSNIK V., CHICARRO D., JANČO L.
1. Endothelial cell loss after pars plana vitrectomy
Chicharro, D. S.
Univerzitná nemocnica Martin - UNM
2. Macular hole treatment options - 14 min.
Chicharro, D. S.
Univerzitná nemocnica Martin - UNM
3. Retinal detachment surgery with 25ga
Chicharro, D. S.
Univerzitná nemocnica Martin - UNM
4. Aj zázraky sa dejú... kazuistika
Koľveková, M., Káčerik, M.
Očná klinika, FN Trenčín
5. OZURDEX® in loco atypico
Forgáč, F.
Očná klinika FN Nitra
6. Criswick - Schepens syndróm - kazuistiky
Javorská, L., Michalková, M.
Očné oddelenie JZS, Poprad
7. Kombinovaná operácia odlúpenia sietnice - kazuistika
Jančo, L., Bartoš, M., Ondrejková, M., Vida, R., Mesárošová, M., Tkáčová-Villemová, K.
II. Očná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Laserová terapia sklovcových zákalov - prvé skúsenosti
Žiak, P., Katuščáková, I., Králik, M.
UVEA Mediklinik, Martin, Očná klinika JLF UK a UNM Martin
9. Functional MRI after internal limiting membrane peeling for symptomatic lamellar macular
hole and macular pseudohole surgery
Jan Lestak 1,2,3, Jaroslav Tintera 1, Jan Kalvoda 4, Zuzana Svata 1, Bohdana Kalvodova 4,
Ivan Karel 1, Pavel Rozsival 3
1JL Clinic, V Hùrkách 1296/10, Prague, Czech Republic
2Czech Technical University in Prague (Faculty of Biomedical Engineering), Sitna 3105, Kladno, Czech Republic
3Charles University (Faculty of Medicine in Hradec Králové), Simkova 870, Hradec Kralove, Czech Republic
4Charles University in Prague (Department of Ophthalmology, First Faculty of Medicine and
General University Hospital in Prague), U nemocnice 2, Prague, Czech Republic
11
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n 09:45 - 10:15
DISKUSIA
n 10:15 - 10:45
PRESTÁVKA
n 10:45 - 11:45 (BELLEVUE I.)
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
n 11:45 - 13:30
OBED
n 12:00 - 13:00 (BELLEVUE I.)
EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI NOVARTIS
n 13:30 - 15:30 (BELLEVUE II.)
SIETNICA KONZERVATÍVNE
PREDSEDNÍCTVO: ŠTEFANIČKOVÁ J., JAVORSKÁ L., LEŠTÁK J.
1. Nutrition and Vision: implications for diseased and non-diseased - 15 min.
Kirby, M.
Macular Pigment Research Group /MPRG-Ireland/
2. Dvojročné výsledky liečby diabetického edému makuly ranibizumabom
Štefaničková, J., Hrdá, ¼., Števánková, I., Krajčová, P., Hasa, J.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava
3. Role of inflammation in the pathogenesis of macular edema
Chicharro, D. S.
Univerzitná nemocnica Martin - UNM
4. Využitie kortikosteroidov v liečbe diabetického edému makuly
Štefaničková, J.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava
5. Functional Magnetic Resonance Imaging in Patients with the Wet Form of Age - Related
Macular Degeneration
Jan Lestak 1,2,3, Jaroslav Tintera 1, Ivan Karel 1, Zuzana Svata 1, Pavel Rozsival 3
1JL Clinic, V Hùrkách 1296/10, Prague, Czech Republic
2Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic
3Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University, Hradec Kralove, Czech Republic
6. Retinálna angiomatózna proliferácia
Jurčák, M., Javorská, L.
Očná ambulancia Poprad, Očné oddelenie JZS Poprad
7. Liečba chronickej CSCHR anti-VEGF
Javorská, L., Michalková, M., Jurčák, M.
Očné oddelenie JZS Poprad, Očná ambulancia Poprad
12
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
8. Prvé skúsenosti s liečbou cievnych oklúzií sietnice ranibizumabom
Štefaničková, J., Svetlošáková, Z., Valášková, J., Krásnik, V.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava
9. Dystrofie čapíkov
Mikulášová, M., Miková, H.
Očné oddelenie, Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
10. Bilaterálna chorioideálna ischémia sietnice pri preeklampsii - kazuistika
Adamková, M.
Oční oddìlení, Pardubická krajská nemocnice
11. Gassova choroba
Miková H., Mikulášová M.
Očné oddelenie, Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
n 15:10 - 15:30
DISKUSIA
n 15:30 - 15:45
PRESTÁVKA
13
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n 15:45 - 17:00 (BELLEVUE II.)
ONKOOFTALMOLÓGIA
PREDSEDNÍCTVO: FURDOVÁ A., GERINEC A., JECKOVÁ M.
1. Tumorózna manifestácia malígnej hemopoézy v orbite dieśaśa
Nigrovičová, P., Gerinec, A., Szépe, P.
Klinika detskej oftalmológie DFNsP - LFUK Bratislava, Martinské bioptické centrum, s.r.o.
2. Neskorá diagnostika retinoblastómu
Jecková, M., Rychlý, B., Gerinec, A.
Klinika detskej oftalmológie DFNsP - LF UK Bratislava, Cytopathos, spol. s.r.o.
3. Prvé skúsenosti s opakovanou stereotaxiou u pacientov s melanómom choroidey
Furdová, A. 1, Krčová, I. 1, Horkovičová, K. 1, Krásnik, V. 1, Šramka, M. 2, Chorváth, M. 2
1. Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
2. Klinike stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
4. Nutrienty v liečbe ochorení makuly (vekom podmienená degenerácia makuly, postradiačná
makulopatia)
Furdová, A.
Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
5. Liečba uveálnych melanómov jednodňovou stereotaktickou rádiochirurgiou
Furdová, A. 1, Krčová, I. 1, Horkovičová, K. 1, Krásnik, V. 1, Šramka, M. 2, Chorváth, M. 2
1. Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
2. Klinike stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
6. Komplikácie liečby vnútroočných nádorov jednodňovou stereotaktickou rádiochirurgiou
v oblasti makuly
Furdová, A. 1, Svetlošáková, Z. 1, Krčová, I. 1, Horkovičová, K. 1, Krásnik, V. 1, Šramka, M. 2,
Chorváth, M. 2
1. Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
2. Klinike stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
7. Indikácia exenterácie očnice pre bazocelulárny karcinóm
Furdová, A., Krčová, I., Horkovičová, K., Peško, K., Krásnik, V.
Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
n 16:50 - 17:00
DISKUSIA
n 17:00 - 17:15
PRESTÁVKA
n 17:15 - 18:00 (BELLEVUE I.)
EDUKAČNÝ PROGRAM, GRANT SPOLOČNOSTI BAYER
14
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n PROGRAM - SOBOTA 25.10.2014
(BELLEVUE I.)
n 8:15 - 9:15
EDUKAČNÝ PROGRAM, GRANT SPOLOČNOSTI GEODIS
(BELLEVUE I.)
n 9:15 - 10:30
ZÁPALOVÉ OCHORENIA
PREDSEDNÍCTVO: HLAVÁČKOVÁ K., ĎUREJ V., FABIANOVÁ J.
1. Prevencia endoftalmitídy - vieme už všetko?
Potocký, M.
Veni - Vidi s.r.o., Bratislava
2. Kontrola zápalu - bezpečne a efektívne
Hlaváčková, K.
Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava
3. Pseudomonádové keratitídy
Solníková, V. a kol.
Očná klinika FN Trenčín
4. Mykotická keratouveitída po refrakčnom zákroku
Ďurej, V., Čerman, P., Bieliková, A., Čepilová, Z., Timko, J., Ondrašíková, K.
ÚVN Ružomberok
5. Akantamébová keratitída - kazuistika
Justusová, P., Lipková, B., Štubňa, M., Alexík, M., Herle, D.
Očné oddelenie Žilina
6. Doba bez terapie infekce v oftalmologii
Karásek, V., L.
Praha
7. Aspergilová keratouveitída liečená vorikonazolom - kazuistika
Fabianová, J., Čepilová, Z., Králiková, A., Porubská, M.
Očné oddelenie, NÚTPCHa HCH, Vyšné Hágy
n 10:15 - 10:30
DISKUSIA
n 10:30 - 10:45
PRESTÁVKA
15
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n 10:45 - 12:15 (BELLEVUE I.)
VARIA
PREDSEDNÍCTVO: ČERNÁK A., GABRIELOVÁ Z., ČINČÁLOVÁ G.
1. Liečba neustupujúceho cystoidného edému makuly po komplikovanej operácii katarakty
Černák, A., Jamrichová, Z.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
2. Je rtg lebky ešte indikovaná diagnostická metóda pri úrazoch hlavy
Černák, A., Drmota, M.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
3. Nová rizika civilizační džungle
Adámková, H., Novák, J.
Oční oddìlení PKN a.s., Pardubice, Czech republic
4. AAION - Arteritická forma prednej ischemickej neuropatie optiku - kazuistika
Kováčiková, L., Sedláček, T. a kol.
Očná klinika FNTN Trenčín
5. Metabolické poškodenie zrakového nervu
Gabrielová, Z., Hlaváčková, K.
Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava
6. ARNOLD CHIARIHO malformácia - kazuistika
Činčalová, G.
Očná ambulancia, Trenčín
7. Lateral tarsal strip
Anwarzai, J.
Očná klinika FN Trenčín
n 12:00 - 12:15
DISKUSIA
(BELLEVUE I.)
n 12:15
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KONGRESU
16
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n PROGRAM - SOBOTA 25.10.2014
(BELLEVUE I.)
n 8:15 - 9:15
EDUKAČNÝ PROGRAM, GRANT SPOLOČNOSTI GEODIS
(BELLEVUE II.)
n 9:15 - 10:30
GLAUKÓM
PREDSEDNÍCTVO: VODRÁŽKOVÁ E., FERKOVÁ S., ELIÁŠOVÁ M.
1. Kritéria výberu liečby glaukómu
Vodrážková, E., Majtánová, N.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
2. Kombinácia antiglaukomatík v liečbe glaukómu
Vodrážková, E., Majtánová, N., Trnavec, B.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
3. 2 roky v glaukóme
Ferková, S. L.
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Bratislava Ružinov
4. Rodina je dôležitá
Sedláčková, D.
Trenčín
5. ProVens® v léčbì glaukomu a oční hypertenze
Eliášová 1, M., Kubìna 2, T., Pešková 3, H., Mlčák 4, P., Fryšák 4, Z, Marešová 4, K., Karhanová 4, H.
1
Oční oddìlení Litomyšlské nemocnice a.s.
2
Oční ordinace Zlín
3
Oční ordinace Praha
4
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
n 10:15 - 10:30
DISKUSIA
n 10:30 - 10:45
PRESTÁVKA
17
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n 10:45 - 12:15 (BELLEVUE II.)
FAN - FAG
PREDSEDNÍCTVO: ŠTUBÒA M., STREICHER T., ŠPIRKOVÁ J., ČEPILOVÁ Z., ALEXÍK M.
1. Prínos FAG k mamažmentu intermediárnej uveitídy
Králiková, A., Čepilová, Z., Fabianová, J., Porubská, M.
Očné oddelenie, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
2. Patologická myopia vo FAG obraze
Sonntag, L.
Očné oddelenie JZS Poprad
3. Patern dystrofie
Jurčák, M.
Očná ambulancia Poprad
4. Serpiginous-like choroiditis, predpokladaná TBC etiológia - kazuistika
Čepilová, Z., Fabianová, J., Králiková, A., Porubská, M.
Očné oddelenie NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
5. Zriedkavé ? - krátke kazuistiky
Miková, H.
Očné oddelenie, Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
6. „Compressis manibus sedere”
Alexík, M.
Očné oddelenie, Žilina
7. „A confusing choroiditis”
Chicharro, D. S.
Univerzitná nemocnica Martin - UNM
8. Retinal and choroidal folds
Javorská, L.
Očné oddelenie JZS Poprad
n 12:00 - 12:15
DISKUSIA
(BELLEVUE I.)
n 12:15
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KONGRESU
18
ˇ KONGRES
XX. VÝROCNÝ
ˇ
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOCNOSTI
23.-25.10.2014, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
n PARTNERI A VYSTAVOVATELIA
GENERÁLNY PARTNER
Novartis Slovakia s.r.o.
HLAVNÍ PARTNERI
Bayer, spol. s.r.o.
Santen Oy o.s.
VYSTAVOVATELIA
ALCON Pharmaceuticals Ltd., o.z.
ASKIN & CO s.r.o.
BIS MASTERMED s.r.o.
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
CMI spol. s.r.o.
DANAE VISION
DISPOMED s.r.o.
Ewopharma s.r.o.
GEODIS SLOVAKIA s.r.o.
Herbacos Recordati s.r.o.
Neomed, s.r.o.
Neovízia s.r.o.
New Line Optics, s.r.o.
NRSYS s.r.o.
Oculus and Co., s.r.o.
OPTICAL SLOVAKIA s.r.o.
Pharmaselect SK s.r.o.
Pekáreň Ortek s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.
UNIMED PHARMA spol. s.r.o.
URSAPHARM spol. s.r.o.
VALEANT SLOVAKIA s.r.o.
Videris Slovensko s.r.o.
VITAR Slovakia, spol. s r.o.
19
Download

Program - Progress