Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Poprad
Očné oddelenie JZS, Nemocnica Poprad, a.s.
VI. CELOSLOVENSKÁ
KONFERENCIA SESTIER
PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
pri príležitosti 40. výročia otvorenia očného oddelenia v Poprade
24. – 25.10.2014 Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
PROGRAM
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Kontakt
Mgr. Sedláková Jana
Nemocnica Poprad, a. s.
COS – očná sála
Banícka č. 803/28
058 45 Poprad
e-mail: [email protected]
tel. : 052 7125 243
mobil: 0905 295 782
Mgr. Cirjáková Anneta
Nemocnica Poprad, a. s.
Oftalmologické odd. JZS
Banícka č. 803/28
058 45 Poprad
e-mail:[email protected]
tel. : 052 7125 223
mobil: 0903894002
Miesto konania
Grand Hotel Bellvue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry – Starý
Smokovec, SK
Organizačné pokyny
•
•
•
•
Konferenčný poplatok je možné uhradiť pri registrácii
Preukaz totožnosti
Obed 24.10.2014 je zabezpečený pre všetkých prihlásených účastníkov
Prihlásení účastníci na Spoločenský večer uhradia poplatok pri
registrácii
• Cestovný príkaz a potvrdenie o účasti budú vydané na druhý konferenčný
deň
• Časový limit prednášok – maximálne 15 minút
Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných
podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov
PROGRAM – PIATOK 24.10.2014
8 30
10 00
10 30
13 30
14 00
-
10 00
10 30
13 00
14 30
18 00
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
Registrácia účastníkov
Slávnostné otvorenie konferencie
Odborný program
Obed
Odborný program
I. blok odborných prednášok
Koordinátori : Kramolišová Z., Foltýnová J.
1. Katarakta / RLE – naše výsledky a skúsenosti
Doricová M., Maršová H., Škrovinová D. (Žilina)
2. Raindrop
Pospíšilová M. (Bratislava)
3. Esclera
Konušiaková E., Smorádková A. (Bratislava)
4. Keratokonus
Piteková M., Horváthová A. (Bratislava)
Diskusia
Prestávka
II. blok odborných prednášok
Koordinátori : Fialová T., Kleinová M.
5. Wybrane zagodnienia opieki pielegniarskiej u pacjentów z nowotworwm
wewnatrzgalkowym leczonych metoda radioterapii protonowej
Motyka H., Marchlewicz J. (Krakow)
6. Kompetence očních sester v kontextu současné legislativy v ČR
Kolarčík L. (Ostrava)
7. Znacenie edukacji zdrowotnej we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu
AMD
Zieba J., Motyka H. (Krakow)
8. Implementace elektronické ošetřovatelské dokumentace na Oční klinice
v ÚVN Praha
Schneiderwindová Ž., Ondovčíková D. (Praha)
Diskusia
Obed 13 30 - 14 30 hod.
III. blok odborných prednášok
Koordinátori : Konušiaková E., Džurná A.
9. Rehabilitačný proces dospelých zrakovo postihnutých
Labajová Z. (Levoča)
10. Valsavov manéver – náhla strata zraku
Cirjáková A., Javorská L. (Poprad)
11. Starostlivosť o pacienta s ROP
Reichwalderová M. (Bratislava)
12. Mimoriadne udalosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
a manažment ich hlásenia
Farkašová A. (Poprad)
13. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Keratokonusom
Klimentová T. (Bratislava)
14. Predná uveitída- častá diagnóza na našom oddelení
Fialová T. (Vyšné Hágy)
Diskusia
Prestávka
IV. blok odborných prednášok
Koordinátori : Cirjáková A., KlimentováT.
15. Manažment času v očnej ambulancii
Kleinová M. (Kežmarok)
16. Informačný systém pre centrálne operačné sály – MEDIX
Fuksová A. (Poprad)
17. Úloha sestry v primárnej prevencii okulárneho diskonfortu pri práci
s počítačom
Džurná A. (Poprad)
18. Astigmatizmus a jeho chirurgické riešenia
Konušiaková E. (Bratislava)
19. Operačná sála včera a dnes
Sedláková J., (Poprad)
Diskusia
Záver I. pracovného dňa
Spoločenský večer, Grand Hotel Bellvue 20 00 hod.
PROGRAM – SOBOTA 25.10.2014
7 30
8 30
- 8 30 hod.
- 13 30 hod.
Registrácia účastníkov
Odborný program
V. blok odborných prednášok
Koordinátori : Doricová M., Sedlačková M.
20. Nový trend chirurgickej dezinfekcii rúk – predchádzanie
nozokomiálnych nákaz
Regecová M. (Hartmann)
21. Práca na novej centrálnej sterilizácií v Poprade
Jančová A. (Poprad)
22. Predsterilizačná príprava a sterilizácia mikroinštrumentária
Sedláková J. (Poprad)
23. Je TBC stále aktuálny problém?
Fialová T., Kotradyová Š. (Vyšné Hágy)
24. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s myopiou,
Hypermetropiou, astigmatizmus, tupozrakosť, keratokonus
Klimentová T. (Bratislava)
Diskusia
Prestávka
VI. blok odborných prednášok
Koordinátori : Sedláková J., Klimentová T.
25. Endoskopická dacryocystorhinostómia
Slivková K. (Poprad)
26. Pars plana Vitrektomia
Foltýnová J., Svetlovská M., Kmeťová M. (Martin)
27. ReLEx SMILE
Rišian A. (Bratislava)
28. Indikácie a kontraindikácie aplikácie kontaktných šošoviek
Bašnáková K. (Bratislava)
29. Iné diagnózy s therapiou antiVEGF
Sedlačková M., Javorská L. (Poprad)
Diskusia
Záver konferencie
ODOVZDÁVANIE POTVRDENIA O ÚČATI
Počet získaných kreditov :
1. pracovný deň – 6 kreditov,
autor prednášky – 10 kreditov,
2. pracovný deň – 5 kreditov
spoluautor – 5 kreditov
SPONZORI
Generálny sponzor
Hlavný sponzor
Konferenciu podporili firmy
PEKÁREŇ ORTEK s.r.o
ABSTRAKTY
1. Katarakta / RLE – naše výsledky a skúsenosti
Doricová Marcela
Maršová H., Škrovinová D.
Doftall – Žilina, JAS – P. Bystrica
Úvod: Súčasnosť prináša nutnosť neriešiť len operáciu katarakty, ale snažiť sa dosiahnuť, čo
najlepší pooperačný refrakčný výsledok. V dobe používania prémiových šošoviek
prihliadame na pracovnú činnosť a záujmy pacienta pred výberom správneho implantátu.
Skúsenosti a súčasnosť posúvajú operáciu katarakty do refrakčnej roviny a prinášajú možnosť
kombinácie šošoviek s pokročilou technológiou s rôznou adíciou do blízka ako aj korekciu
zakrivenia rohovky v jednom operačnom sedení. Pracovisko hodnotí efektívnosť použitia
týchto implantátov v bežnej praxi.
Materiál a metodika:
Pracovisko štandardne používa na výpočet vnútroočného implantátu optický biometer
Lenstar® LS 900®. Operácie sú vykonávané v lokálnej instilačnej anestézii v rámci JAS.
Fakoemulzifikácia vykonávaná prístrojom Infinity. V prípade implantácie torickej varianty
mono alebo multifokálnej šošovky je os implantácie markovaná predoperačne dľa
doporučenia online Toric Calculatora. Pracovisko hodnotí výsledky svojich operácii
s použitím vnútroočných implantátov s pokročilou technológiou a svoju prednášku doplní 4
zaujímavými kazuistikami.
Záver: Skúsenosti, ako aj retrospektívne hodnotenie našich pooperačných výsledkov,
dokazujú jednoznačný benefit vnútroočných šošoviek s pokročilou technológiu v operácii
katarakty a/alebo RLE v oftalmologickej praxi. Správny výber pacienta, dobre prevedená
operácia ako aj dôkladná biometria a predoperačná edukácia pacienta prinášajú dobré
pooperačné výsledky a spokojnosť pacientov.
2. Raindrop
Pospíšilová Marcela
NeoVízia očná klinika Bratislava
1, Svetová novinka v oftalmológii
2, Ako Raindrop funguje
3, Pre koho je metóda vhodná
4, Video z operácie
Implantáciou maličkej šošovky v tvare dažďovej kvapky do rohovky pomocou
femtosekundového laseru dokážeme zbaviť okuliarov na čítanie aj pacientov , u ktorých to
doteraz možné nebolo.
Táto šošovka mení zakrivenie rohovky, čím zaisťuje kvalitné videnie nablízko aj na strednú
vzdialenosť – bez okuliarov na čítanie.
Je vhodná pre pacientov nad 45 rokov, ktorých trápi presbyopia – okuliare na čítanie
s dioptriami od plus 1,25 do plus 2,75
3. Esclera
Konušiaková Erika
Smorádková A.
NeoVízia očná klinika Bratislava
Úvod: V prednáške vám predstavím novú tvrdú sklerálnu šošovku Esclera.
Text: Esclera prináša nové možnosti korekcie nepravidelného astigmatismu, ktorý je
u pacientov veľmi ťažko korigovatelný, buď okuliarmi alebo mäkkými kontaktnými
šošovkami.
Koriguje a zlepšuje videnie v prípadoch ako sú :
Keratokonus, PMD, stav po implantácii ICRS
stav po transplantácii rohovky, stav po traume rohovky
ektázia po LASIK, PRK, RK
syndróm suchého oka
Salzmannova degeneracia
Stevensov-Johnsonov syndróm
u pacientov, ktorý netolerujú mäkké KŠ
Záver: Kontaktná šošovka našim pacientom (s keratokonusom, po implantácii ICRS, ale aj
po transplantácii rohovky) priniesla možnosť, ako im zaostriť videnie a tým aj zlepšiť život.
4. Keratokonus
Piteková Monika
Horváthová A.
NeoVízia očná klinika Bratislava
Keratokonus je progresívne obojstranné degeneratívne ochorenie rohovky,pri ktorom
dochádza k postupnému vyklenovaniu a stenčovaniu rohovky.
Moja práca sa zaoberá diagnostikou ochorenia,možnosťami
liečby(konzervatívna,chirurgická,femtosekundovým laserom Visumax).
Podrobne sa venujem chirurgickej liečbe implantáciou keraringov.Popisujem mechanizmus
účinku a indikácie k operácii.
Pomocou kazuistiky sa snažím priblížiť implantáciu keraringu v našej praxi.
5. Wybrane zagodnienia opieki pielegniarskiej u pacjentów z nowotworwm
wewnatrzgalkowym leczonych metoda radioterapii protonowej
Motyka Helena
Marchlewicz J.
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SU w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum
Słowa kluczowe - radioterapia protonowa, onkologia, opieka pielęgniarska
Streszczenie
Radioterapia protonowa jest nową metodą leczenia nowotworów wewnątrzgałkowych oka.
Zastosowana metoda leczenia daje bardzo dobre wyniki terapeutyczne, uszkadza w
mniejszym stopniu struktury gałki ocznej, niejednokrotnie pozwala zachować widzenie.
W procesie leczenia bierze udział zespół wielodyscyplinarny. Metoda ta wymaga dużego
doświadczenia oraz precyzji od wszystkich członków zespołu a przede wszystkim
uwrażliwienia na potrzeby i przeżywane emocje pacjentów.
6. Kompetence očních sester v kontextu současné legislativy v ČR
Kolarčík Lukáš
Očná klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Seznámíme posluchače s legislativními podmínkami, ve kterých provádějí sestry odborné,
specializované a zvláštní odborné činnosti v oftalmologii v ČR. Zaměříme se na jejich
kompetence, možnosti získávání způsobilosti a připravované změny v úpravě způsobilosti.
Představíme roli odborných profesních organizací nelékařů. Rádi by jsme otevřeli diskuzi na
toto téma v rámci vzájemné výměny názorů a zkušeností mezi sestrami v České a Slovenské
republice.
7. Znacenie edukacji zdrowotnej we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu
AMD
Zieba Jolanta
Motyka H.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w
Krakowie
Słowa kluczowe: AMD, czynniki ryzyka, edukacja zdrowotna
Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest przyczyną znacznej utraty widzenia
centralnego ze ślepotą włącznie u pacjentów powyżej 50 roku życia. Edukacja zdrowotna
dotycząca AMD jest bardzo istotna w zapobieganiu chorobie jak i we wczesnym wykrywaniu
zmian. Według prognoz WHO w 2020 r w wyniku tej choroby, będzie 75mln ludzi
ociemniałych i 270mln ludzi słabo widzących.
8. Implementace elektronické ošetřovatelské dokumentace na Oční klinice
v ÚVN Praha
Schneiderwindová Žofia
Ondovčíková D.
Oční klinika 1. LFUK a ÚVN Praha
V dnešní době, kdy dochází k rychlému rozvoji informačních technologií, dochází
i
v ošetřovatelství k postupnému přechodu na elektronické ukládání dat. Velmi důležitou
součástí práce sestry je vedení ošetřovatelské dokumentace, která je zároveň vizitkou každého
zdravotnického pracovníka. Ošetřovatelská dokumentace je ostře sledována pro bezpečnost
klientů, ale také slouží jako právní ochrana sester, které u klienta prováděly různé výkony
(Staňková, 1999). „Kvalitní zpracování a vedení ošetřovatelské dokumentace slouží
především pro kontrolu kvality ošetřovatelské péče. Aby byla ošetřovatelská dokumentace
smysluplná, musí vyhovovat potřebám oddělení, být přehledná a dobře přístupná všem, kteří
poskytují nemocnému nejen ošetřovatelskou, ale veškerou zdravotní péči“ (Mičudová,
Kocourková, 2006, s. 25).
V prezentaci popisuji zkušenosti s využíváním elektronické ošetřovatelské dokumentace na
Oční klinice v ÚVN Praha, její součástí a další možnosti využívání nemocničního
informačního systému sestrami.
Elektronická ošetřovatelská dokumentace dokáže nahradit papírovou formu
a
významně ušetří čas zdravotnickému personálu. Ošetřující personál získává více času na své
pacienty a je schopen zajistit kvalitní a bezpečnou péči.
9. Rehabilitačný proces dospelých zrakovo postihnutých
Labajová Zuzana
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči
Oftalmologické sestry sa každodenne svojou prácou zúčastňujú na liečbe rôznych očných
diagnóz. Niekedy sú ale okolnosti, ktoré ani pri maximálnej snahe a použití najmodernejších
liečebných metód nedokážu zvrátiť zhoršenie stavu. Pre pacienta je to výrazná zmena nielen
v jeho zdravotnom stave, ale ovplyvňuje to aj celú jeho osobnosť, hlavne pracovné
uplatnenie, spoločenský a rodinný život. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
v Levoči je jedinou štátnou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá formou komplexnej
starostlivosti: sociálnej rehabilitácie, rekvalifikácie, poradenských a psychologických služieb
i zdravotnej starostlivosti sa snaží o celkovú integráciu dospelých zrakovo postihnutých.
10. Valsavov manéver – náhla strata zraku
Cirjáková Anneta
Javorská L.
Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad, a.s.
Valsavov manéver je usilovný výdych proti uzavretej glottis, alebo proti uzavretému nosu
a ústam. Pri Valsavovom manévri sa môže vyskytnúť aj náhla strata videnia. V literatúre táto
náhla príhoda v oftalmológii je popisovaná ako Valsavova retonopatia. Autori referujú
v prednáške kazuisatiku pacientky s touto diagnózou.
11. Starostlivosť o pacienta s ROP
Reichwalderová Mária
KDO DFNsP Bratislava
ROP/ Retinopathy of prematurity/ je jednou z mnohých potenciálnych diagnóz ohrozujúcich
nezrelého novorodenca. Počet predčasných pôrodov má stúpajúcu tendenciu , čím sa zvyšuje
riziko vzniku ROP. Predmetom prednášky je etiológia, patofyziológia, diagnostika , liečba
a starostlivosť o pacienta po liečebnom zákroku a následná dispenzarizačná starostlivosť .
Súčasťou je tiež štatistické spracovanie počtu zákrokov DLK na KDO DFNsP Bratislava.
12. Mimoriadne udalosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
a manažment ich hlásenia
Farkašová Angelika
ORL oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s.
Vytvorenie bezpečného prostredia pre pacientov, ale i pre zamestnancov sa stáva popri
budovaní systémov kvality prioritou zdravotníckych zariadení.
Profesionálna zodpovednosť za svoju prácu, poctivosť, otvorenosť k nahlasovaniu chýb a
omylov sú základom pre vytvorenie bezpečnostnej kultúry a minimalizáciu možného
poškodenia pacienta.
13. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Keratokonusom
Klimentová Tatiana
Veselý očná klinika Bratislava
Hlavnou témou práce je liečba keratokonusu, ktorá si zaslúži pozornosť pre jeho značný
výskyt a nárast. Jej cieľom je priblížiť a spresniť možnosti liečby, prevencie, objasniť klinické
príznaky.
Práca je rozdelená na 3 základné kapitoly.
V prvej kapitole je rozpracovaná teoretická časť, kde som sa zamerala na ochorenie, jeho
vznik, príznaky, prejavy, komplikácie a liečbu.
Druhá kapitola je zameraná na posudzovanie a diagnostiku.
Tretia kapitola sa začína praktickou časťou práce v ktorej tvoríme a popisujeme naše
skúsenosti, kde sme sa pokúsili zistiť, ako budú pacienti s keratokonusom preukazovať
zlepšenie zdravotného stavu .
Dôležité je aj po poskytnutie informačných materiálov o ich ochorení.
Záver práce obsahuje odporučenie pre prax, týkajúci sa ochorenia keratokonus.
Kľúčové slová: keratokonus, posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľská starostlivosť.
14. Predná uveitída- častá diagnóza na našom oddelení
Fialová Tatiana
Očné oddelenie, NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy
Očné oddelenie pri NÚTPCH a HCH vo Vyšných Hágoch je zamerané na diagnostiku,
diferenciálnu
diagnostiku a liečbu vnútroočných zápalov.
Najčastejšie ochorenie s ktorým sa na našom oddelení stretávame je predná uveitída, čo je
zápalové
ochorenie dúhovky/iris/ a/alebo vráskovca /corpus ciliare/.
Autorka prináša v prednáške prehľad uveitíd, rozoberá klinický obraz a komplikácie
ochorenia a
zameriava sa na starostlivosť o pacienta z pohľadu sestry.
15. Manažment času v očnej ambulancii
Kleinová Miriam
Očná ambulancia PDK.s.r.o, Kežmarok
Cieľom príspevku je poukázať, že telefón je v súčasnosti základný komunikačný prostriedok,
v práci sestry nevyhnutný a sestra počas pracovnej doby vybaví veľké množstvo hovorov.
Cieľom práce je telefonovať profesionálne, podľa možnosti znížiť stres z hovorov a pre
pacienta je výsledkom získať dôveru a potrebné informácie. Úvod je zameraný na dôvod
výberu témy. Telefonické hovory sú súčasťou práce sestry, sú zdrojom informácii ale ich
počet narastá a preto sú aj zdrojom stresu. To predpokladá poznať základné pravidlá
telefonovania, fázy sú rozobraté v ďalšej časti. Prieskumná časť sa zaoberá počtom
telefónnych hovorov, ktoré vybaví sestra privátnej očnej ambulancie v pracovnom čase.
Záver práce je zameraný na stres, ktorý prichádza s enormným množstvom práce.
Východiskom je účinný manažment času, ktorý prináša pocit uspokojenia.
Kľúčové slová: telefonovať profesionálne, pravidlá telefonovania, stres, manažment času
16. Informačný systém pre centrálne operačné sály – MEDIX
Fuksová Andrea
COS – očná operačná sála, Nemocnica Poprad, a.s.
Úvod: MEDIX je informačný systém určený najmä pre pracoviská operačných sál. Uľahčuje
prácu s vedením komplexnej dokumentácie o operovanom pacientovi.
Jadro: Pre pracoviská operačných sál zabezpečuje riadenie chodu aktuálneho operačného
dňa. Dôležitou súčasťou systému je systémové plánovanie operácií. Od zadania operačných
tímov cez zadanie a sledovanie spotreby operačných materiálov až po zisťovanie skutočných
časov operácií, zaznamenávanie vzniknutých prestojov medzi operáciami. Pomocou
MEDIXU evidujeme históriu operačných programov a operačných dní.
Záver: Po ukončenej operácii systém automaticky generuje žiadanku do Centrálnej
sterilizácie.
Kľúčové slová: informačný systém, dokumentácia
17. Úloha sestry v primárnej prevencii okulárneho diskonfortu pri práci
s počítačom
Džurná Adriana
COS – očná operačná sála, Nemocnica Poprad, a.s.
Práca pojednáva o úlohe sestry v primárnej prevencii okulárneho diskomfortu pri práci
s počítačom. V práci sa zaoberáme vplyvom počítačov na kvalitu zraku. Jej cieľom je
monitorovať vedomosti respondentov o okulárnom diskomforte, zistiť mieru vedomostí
o preventívnych opatreniach okulárneho diskomfortu, zmapovať rozsah dodržiavania
preventívnych opatrení pri práci s počítačom a zistiť výskyt a prejavy okulárneho diskomfortu
v skupine respondentov. Teoretickú časť práce tvoria štyri kapitoly. Autor sa v nej zaoberá
anatómiou a fyziológiou zrakového orgánu – oka, definovaním okulárneho dikomfortu pri
práci s počítačom, jeho príčinami a prejavmi, prevencii a úlohe sestry v primárnej prevencii.
Praktickú časť tvorí prieskum a analýza informovanosti respondentov o danej problematike,
jej prevencii a dodržiavaní preventívnych opatrení. Prieskum bol realizovaný metódou
anonymného neštandardizovaného dotazníka. Záver práce sa venuje odporúčaniam pre prax,
ktoré veríme, že prispejú k primárnej prevencii okulárneho diskomfortu pri práci s počítačom.
Kľúčové slová: Okulárny diskomfort. Počítač. Primárna prevencia. Sestra. Zrak.
18. Astigmatizmus a jeho chirurgické riešenia
Konušiaková Erika
NeoVízia očná klinika Bratislava
Úvod: V dnešnej dobe sú stále väčšie nároky na presnosť a kvalitu videnia. Pacienti majú
tieto očakávania aj po operácii katarakty alebo refrakčnom chirurgickom zákroku. To nám
zabezpečujú kvalitné, presné predooperačné vyšetrenia a presnosť chirurgického zákroku.
Text: Verion – úplnou novinkou na našej klinike je digitálny navigačný systém, ktorý je
navrhnutý pre zvýšenie presnosti a efektivity počas plánovania, a to aj v priebehu operácie
katarakty a RLE. Najskôr s dokonalou presnosťou Verion zmeria očnú chybu a vypočíta jej
ideálnu korekciu pomocou vnútroočnej šošovky. Následne na operačnej sále projektuje
Verion priamo na pacientovo oko navigačné línie, pomocou ktorých chirurg umiestni
implantovanú šošovku do oka s absolútnou presnosťou.
LensX – femtosekundový laser používaný pri operáciách katarakty (šedého zákalu) . Táto
počítačom riadená operácia sa stáva na našej klinike už štandardom.
Záver: Na Očnej klinike Neovízia sa snažíme zdokonalovať a spresňovať pooperačné
výsledky. Verion je plno kompatibilný s prístrojom LensX a to je zárukou spokojnosti
výsledkov našich pacientov.
19. Operačná sála včera a dnes
Sedláková Jana
COS – očná operačná sála, Nemocnica Poprad, a.s.
Očné oddelenie v posledných rokoch prechádzalo veľkou personálnou zmenou
a modernizáciou operačnej sály. Oddelenie svojím personálnym a technickým potenciálom
poskytuje pre pacientov diagnostické a terapeutické možnosti na vysokej úrovni. V súčasnosti
sa na našom oddelení ročne operuje viac ako 1300 operácii sivého zákalu a vyše 3500 ďalších
operačných zákrokov.
Autorka v prednáške poukazuje na modernizáciu a priestorové zmeny operačnej sály
v novovybudovanom komplexe Centrálnych operačných sál.
Kľúčové slová : modernizácia, Centrálne operačné sály
20. Nový trend chirurgickej dezinfekcii rúk – predchádzanie
nozokomiálnych nákaz
Regecová Monika
Hartmann Rico, Bratislava
Videoprednáška
21. Práca na novej centrálnej sterilizácií v Poprade
Jančová Anna
Oddelenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica Poprad, a.s
Príprava inštrumentária a obväzového materiálu k všetkým operáciám (aj očným) je veľmi
dôležitá, zahŕňa predsterilizačnú prípravu a sterilizáciu.
V Poprade sa o naše inštrumentárium stará najmodernejšia Centrálna sterilizácia na
Slovensku, ktorú nám prišla predstaviť jedna zo sestier na tomto oddelení.
22. Predsterilizačná príprava a sterilizácia mikroinštrumentária
Sedláková Jana
COS – očná operačná sála, Nemocnica Poprad, a.s.
V moderných priestoroch očnej operačnej sály prešla veľkou priestorovou zmenou
a modernizáciou prechodom na Centrálne operačnej sály.
Pracovné postupy predsterilizačnej prípravy a sterilizácie mikroinštrumentária sa snažíme
realizovať podľa zásad správnej výrobnej praxe a v súčasnosti platnej legislatívy.
Oddelenie svojím personálnym a technickým potenciálom poskytuje pre pacientov
diagnostické a terapeutické možnosti na vysokej úrovni. V súčasnosti sa na našom oddelení
ročne operuje viac ako 1300 operácii sivého zákalu a vyše 3500 ďalších operačných
zákrokov.
Autorka v prednáške poukazuje na modernizáciu a priestorové zmeny operačnej sály
v novovybudovanom komplexe Centrálnych operačných sál.
Kľúčové slová : modernizácia, Centrálne operačné sály
23. Je TBC stále aktuálny problém?
Fialová Tatiana
Kotradyová Š.
Očné oddelenie, NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy
TBC je ochorenie , ktoré je vyvolané bacilom mykobaktéria tuberkulósis, Iný názov nesie aj
podľa svojho objaviteľa Kochov bacil.
1/3 svetovej populácie je infikovaná mykobaktériou tuberkulózy , 8-10 mil. osôb ročne
ochorie na TBC, a 3 milióny ročne na TBC umrie.
TBC je kvapôčková infekcia, môže postihovať ktorýkoľvek orgán, ale najčastejšia je pľúcna
forma 80%.
Autorky v prednáške približujú prácu sestry s pacientami s TBC ochorením. Stretávajú sa
jednak s očnými pacientmi na našom oddelení s očnou formou TBC, ale druhú väčšiu skupinu
tvoria pacienti s inou ako očnou formou TBC, ktorí sú nastavení na AT liečbu a títo pacienti
sú sledovaní pre možný výskyt nežiaducich účinkov AT liečby na oko.
Poukazujú na špecifiká sesterskej práce s týmito pacientmi , ktoré často vyplývajú aj zo
zloženia pacientov.
Aj keď žijeme v oblasti s nízkym výskytom ochorenia, okolitý svet, migranti, utečenci,
globalizácia, cestovanie, ukončenie očkovania proti TBC môže priniesť rôzne prekvapenia. Je
preto potrebné na TBC nezabúdať.
24. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s myopiou,
Hypermetropiou, astigmatizmus, tupozrakosť, keratokonus
Klimentová Tatiana
Veselý očná klinika Bratislava
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s myopiou, hypermetropiou,
astigmatizmus, tupozrakosť, keratokonus.
Refrakčná chirurgia- aké sú možnosti riešenia dioptrických chýb (PRELEX, RLE, fakické
šošovky)
Refrakčná chirurgia : chirurgické zákroky, ktorých cieľom je zlepšenie, alebo odstránenie
dioptrickej chyby buď zmenou tvaru rohovky, alebo zmenou výslednej dioptrickej mohutnosti
oka. fakické implantáty ,monofokálne pseudofakické implantáty ,multifokálne pseudofakické
implantáty
PRELEX a RLE- kedy, komu a prečo?
Záver práce obsahuje odporučenie pre koho, neuroadaptácia.
Kľúčové slová: Prelex, posudzovanie, diagnostika, ošetrovateľská starostlivosť.
25. Endoskopická dacryocystorhinostómia
Slivková Kamila
COS – ORL operačná sála, Nemocnica Poprad, a.s.
Nepriechodnosť slzných ciest sa prejavuje zvýšeným slzením a opakovanými zápalmi slzníka,
je diagnostikovaná oftalmológom, ktorý indikuje operačnú liečbu.V minulosti sa prevádzala
operácia vonkajším prístupom s jazvou v oblasti vnútorného očného kútika. V súčasnosti
chirurgický výkon dacryocystorhinostómiu (DCR) vykonáva otorinolaryngológ cez nosovú
dutinu pomocou endoskopu. Operácia trvá kratšie, nezanecháva viditeľné jazvy a kratšia je
pooperačná rekonvalescencia V Nemocnici Poprad, a.s. sa tieto operácie prevádzajú za
spolupráce ORL a očného oddelenia od roku 2008.
Autorka oboznamuje s výkonom z pohľadu operačnej sestry, zameriava sa na
inštrumentárium, pomôcky a prístrojovú techniku používanú pri DCR. Informuje o používaní
stentov v slzných cestách a o pooperačnej starostlivosti.
Kľúčové slová: slzné cesty, endonazálna dacryocystorhinostóma, endoskop, stent.
26. Pars plana Vitrektomia
Foltýnová Jana
Svetlovská M., Kmeťová M
Očná klinika, Univerzitná nemocnica Martin
Pars plana vitrektomia (PPV) rieši ochorenia sklovca a sietnice. Indikáciou vitrektomie je
odlúpenie sietnice, komplikácie diabetu, makulárna diera, sklovcové zákaly rôznej etiológie,
krvácanie do sklovca, dislokácie šošovky, endoftalmitída a uveitída, úrazy oka a niektoré formy
makulárnej degenerácie.
PPV sa vykonáva v prevažnej väčšine v lokálnej anestéze. Optimálne sa javí použitie 23 Ga,
alebo 25 Ga inštrumentov na transkonjunktiválnu bezstehovú vitrektómiu. Takáto operácia
predstavuje pre pacienta menšiu záťaž a rýchlejšiu rehabilitáciu. Pre chirurga zasa časovú
úsporu a relatívne bezpečnú manipuláciu s inštrumentmi cez zavedené trokáre.
Často je vitrektomia poslednou možnosťou, ako zachrániť zrak a zabrániť slepote, preto je
efektívna spolupráca operatéra a operačnej sestry nevyhnutná počas celého výkonu.
27. ReLEx SMILE
Rišian Adam
NeoVízia očná klinika Bratislava
1. Rozdelenie laserových metód
-povrchové (PRK)
-podpovrchové
2. Porovnanie rôznych povrchových metód
-femtolasik, ReLEx SMILE, ReLEx flex
3. ReLEx SMILE (opis, indikácie, kontraindikácie)
4. Výhody zákroku ReLEx SMILE
5. Záver
28. Indikácie a kontraindikácie aplikácie kontaktných šošoviek
Bašnáková Katarína
NeoVízia očná klinika Bratislava
Úvod: V úvode svojej prednášky sa budem venovať rozdeleniu indikačného spektra pre
aplikáciu kontaktných šošoviek.
Text: Indikačné spektrum pre aplikáciu kontaktných šošoviek sa neustále rozširuje
v náväznosti na podrobnejšie oftalmologické vyšetrenia, ktoré sú umožnené novými
vyšetrovacími metódami a dokonalejšími diagnostickými prístrojmi. V prednáške popisujem
tiež kontraindikácie, ktoré môžu znemožniť aplikáciu kontaktných šošoviek a posledná
kapitola tejto prednášky je venovaná možným poškodeniam oka kontaktnou šošovkou.
Záver: Cieľom tejto prednášky je zhrnúť jednotlivé časti indikačného spektra, priblížiť
možné kontraindikácie a v poslednej kapitole sa venujem možnému poškodeniu oka
kontaktnou šošovkou.
Literatúra: Petrová S.: Základy aplLiteraikace kontaktních čoček, Brno 2004
29. Iné diagnózy s therapiou antiVEGF
Sedlačková Mária
Javorská L.
Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad, a.s.
Download

vo formáte PDF