SPRIEVODNÁ
A
TECHNICKÁ SPRÁVA
/STAVEBNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE/
MIESTO STAVBY
INVESTOR
:
:
Štiavnička, par. č. 414/77
Ing. Miroslav Caban s manželkou
ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT
:
Ing. Zdenko Caban
VYPRACOVAL
STUPEŇ
DÁTUM
:
:
:
Ing. Zdenko Caban
Projekt stavby pre stavebné povolenie
03 / 2013
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci čiastočne podpivničený jednopodlažný objekt.
Objekt rešpektuje požiadavky investora s ohľadom na definované regulatívy územia IBV Gaštanova
Alej.
Umiestnenie objektu je vo vzdialenosti 4m od hranice cesty (pozri koordinačná situácia
stavby).
DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE
Objekt rodinného domu je obdĺžnikového tvaru. Max rozmery objektu sú 15,0x10,0m.
Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný zo severnej strany objektu, v nadväznosti
vstupu na pozemok z verejnej komunikácie.
Zo závetria je vstup do zádveria so šatníkom. Zo zádveria je prístupný cez schodisko suterén
s garážou, THZ objektu a skladovým priestorom. Zádverie je primárne napojené na obytnú časť
objektu bungalovu. Ktoré sa skladá z obývacej časti s jedálenským kútom, priamo napojeným na
priestor kuchyne. Cez spojovaciu chodbu je prístupná kúpelňa s WC, pracovňa a nočná časť objektu.
Táto sa skladá zo spálne s vlastný šatníkom a vlastným sociálnym zariadením a dvoch detských izieb.
THZ zázemie objektu sa nachádza v suteréne, časti garáže, ako kompaktný vykurovací systém na
báze tepelného čerpadla vzduch-voda s bivalentným zásobníkom TUV.
HLAVNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy z prostého betónu C12/15 (B15),
šírky podľa jednotlivých obvodových a nosných vertikálnych konštrukcií.
Nosné murivo objektu rodinného domu je navrhnuté z tehál POROTHERM a to nasledovne.
Obvodové murivo je tehál POROTHERM 38Ti. Vnútorné nosné murivo je z tehál POROTHEMR 25Ti–
hrúbky 240mm. (Tepelný odpor obvodového muriva v obytných piestoch opatreného 2x povrchovou
omietkou a kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100mm predstavuje R=5,67 m2K/m.)
Deliace priečky sú z tehál POROTHERM 8
Murivo je možné realizovať alternatívne z tehál THERMOBRICK, BRITTERM, SETA, prípadne
z tvárnic systému HEBEL, YPOR.
Stropná konštrukcia nad prízemím je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska hr.
230mm.
Konštrukcia strechy je navrhnutá valbová s vrcholovou a stredovou väznicou umiestnenou na
drevených stĺpoch.
Vonkajšia omietka je navrhnutá ako silikónová (resp. silikátová) hr. 5mm, farba podľa výberu
investora.
Vonkajšie klampiarske konštrukcie poplastované z pozinkovaného plechu hr. 0,5mm.
Vonkajšie drevené konštrukcie opatriť lazúrovacím, transparentným lakom. (Alt. podľa
výberu investora)
Všetky okná, balkónové dvere a dvere na terasu budú plastové s izolačným dvojsklom, max.
U = 0,9W/m2K s celoobvodovým kovaním.
Vchodové dvere budú atypické plastové s izolačným dvojsklom z nepriehľadného skla.
TECHNICKÉ VYBAVENIE
Vykurovanie: Teplovodné podlahové.
Tepelné čerpadlo vzduch - voda typ SWBC – 9,5H –B/P s tepelným výkonom od 7,7 do 4,9
kW s bivalentným zásobníkom TUV s navrhovaným objemom 300l
Príprava TÚV:
Príprava TÚV je riešená tepelným čerpadlom v bivalentnom zásobníku TUV.
Vodovod:
Napojenie na verejnú vodovodnú sieť. Cez jestvujúcu vodovodnú prípojku.
Splašková a dažďová kanalizácia:
Slašková voda sa napojí na verejnú kanalizáciu sieť cez jestvujúci kanalizačnú prípojku.
Dažďové vody sa zvedú do zberných vsakovacích nádrží.
Elektroinštalácia:
Napojenie vlastnou podzemnou prípojkou na vybudovaný technoblok, z ktorého je existujúca
prípojka na verejnú elektrickú sieť. (Podľa pokynov rozvodných závodov)
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Obytné miestnosti
:
Úžitková plocha
:
166,0 m2
Zastavaná plocha
:
150,0 m2
Obostavaný priestor
:
940,1 m3
Výška hrebeňa od + 0,0
:
+5,100 m
Sklon strechy
:
Liptovská Štiavnica, 03/ 2013
Vypracoval: Ing. Zdenko Caban
5
21°
Sprievodná a technická správa
B. TECHNICKÁ SPRÁVA
Stavebná časť
Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska,
slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu /cement,
vápno, náradie/.
Ďalej je potrebné podľa pokynov rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku elektrickej
energie /220 , 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru.
Na ochranu materiálov a zariadení sa doporučuje stavenisko oplotiť a po ukončení prác
uzavrieť.
Zemné práce
Podľa podmienok určených v územnom, resp. stavebnom rozhodnutí sa pred zahájením
zemných prác objekt rodinného domu vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od
ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorá sa uloží
na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa doporučuje prevádzať strojne a
tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.
Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá
iba zemina určená na spätné zásypy.
Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery
podložia. V projekte bola predpokladaná trieda ťažiteľnosti 2. a únosnosť zeminy na základovej škáre
0,25 MPa.
V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob
zakladania stavby.
Výkopové ryhy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a
prevedú podľa stavebného výkresu pôdorys základy /č.2/.
Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 MPa.
Základy
Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy sú navrhnuté
z betónu C12/15 (B15).
Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá hydroizolácia z polymérových pásov
ISOFLAMM EXTRONG WF 5 natavená na podkladnú vrstvu, resp. Železobetónové steny.
V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové
konštrukcie. Upresnenie výšky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na základe
hydrogeologického prieskumu. V prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové
konštrukcie je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania.
Základy pod všetky zvislé konštrukcie sa zamerajú a prevedú podľa stavebného výkresu
pôdorys základy /č.2/.
Podkaldné betóny sú navrhnuté z betónu C12/15 (B15) hr. 150 mm vystužené kari sieťou a
spevnené vložením ďalšieho pásu kari siete pod nenosné konštrukcie a v mieste uloženia schodiska
Ø4/100mm. Pod podkladné betóny je navrhnutý štrkopieskový podsyp hr. 100 mm, zhutnený na
únosnosť 0,25 MPa.
Pozor! Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov v základoch pre ležaté rozvody kanalizácie
podľa projektu „Zdravotechniky“.
Zvislé konštrukcie
Nosné obvodové murivo objektu rodinného domu je navrhnuté z tehál POROTHERM 38 Ti
a to nasledovne. Vnútorné nosné murivo je z tehál POROTHERM 25Ti – hrúbky 240mm. Tepelný
odpor obvodového muriva v obytných piestoch opatreného 2x povrchovou omietkou a kontaktným
Sprievodná a technická správa
zatepľovacím systémom hr. 50mm predstavuje R=5,67 m2K/m, , čo spĺňa revidovanú normu STN EN
73 0540.
Murivo je možné realizovať alternatívne z tehál TERMOBRIK, BRITTERM, SETA, prípadne z tvárnic
systému HEBEL, YPOR.
Deliace priečky sú z tehál POROTHERM 8
Nadokenné a naddverné preklady sú navrhnuté z prefabrikovaných prekladov POROTHERM
VARIO a monolitických železobetónových prekladov ako súčasť železobetónového venca objektu nad
prízemím s vynechaním priestoru pre umiestnenie nadokennej žalúzie
Stropy
Stropné konštrukcie sú navrhnuté monolitické železobetónové dosky hr. 230mm.
Stužujúce vence sa realizujú na úrovni stropu nad prízemím. Stužujúci veniec plní úlohu
nadokenných prekladov.
Prestupy v stropoch a obvodných vencoch je potrebné vynechať podľa časti P.D.
„Zdravotechnika“ a „Ústredné vykurovanie“, prípadne sa vybúrajú dodatočne. V strope vynechať
otvor pre prípadné schodisko podľa časti „Stavebno-architektonické riešenie“.
Pozn.: Výstuž vencov v rohoch sa musí riadne previazať.
Podlahy
Pozri časť C – Výpis podláh
Zastrešenie
Konštrukcia krovu rodinného domu je valbového tvaru s vrcholovou a stredovou väznicou
umiestnenou na drevených stĺpoch umiestnených na konštrukcii stropu prízemia a obvodovej stene.
V miestach uloženia stĺpov krovu na stropnú konštrukciu zosilniť výstuž zdvojením výstuže stropu.
Krokvy strechy 80/180 sú uložené na pomúrniciach, stredovej, vrcholovej väznici a rohovej krokve.
Pomúrnice treba kotviť pomocou kotevných hákov á 2000mm do železobetónového venca.
Konštrukcia krovu je tvorená krokvami 80/180 v max. osovej vzdialenosti 1,0m sú ukladané
na pomúrnice, stredovú väznicu 160/200 a rohové krokvy 160/200, vo vrchole kĺbovo spojené.
Pomúrnica je 160/200 kotvená k vencu. Stredová väznica 140/180 uložená na drevených stĺpikoch
opatrených papučami v mieste uloženia na stropnej doske.
Pod pomúrnicu treba uložiť na sucho lepenku A 400 H.
Podhľad previslého konca strechy je opatrený podbitím z tatranského profilu hr. 15mm (pero
a drážka).
Pozn.: Konštrukciu zastrešenia je alternatívne možné alternatívne realizovať z drevených
priehradových nosníkov. Návrh potrebné posúdiť statikom!
Dôležitým prvkom dobrého fungovania strechy je jej dobré odvetranie. Zabezpečuje to
vzduchová medzera medzi PE fóliou a tepelnou izoláciou strechy. Fólia je prichytená na krokvy latami
profilu 50/30mm. Pri vrchole strechy treba prerušiť PE fóliu,aby sa vlhký vzduch mohol odvetrať cez
odvetrávaciu škridlu. Nasávanie vzduchu sa zabezpečuje v mieste odkvapu a v mieste obloženia
tatranským profilom.
Strešná krytina je navrhnutá betónová Bramac, farba antacitovo čiera (alt. podľa výberu
investora). Alternatívne je možné použiť pálenú keramickú krytinu, resp. plechovú.
Sprievodná a technická správa
Pozn.: V prípade zmeny a výberu inej krytiny je nutné výber konzultovať s projektantom a nosné
konštrukcie posúdiť statikom.
Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom.
Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované 2x napúšťacou fermežou a
konečným povrchovým náterom. Odtieň a druh náteru určí investor.
Drevené konštrukcie predchádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou
gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva.
Ako tepelná izolácia stropu je navrhnutý 210 mm NOBASIL (alt. ISOVER, ROCKWOOL)
tepelný odpor R = 5,25 m2K/W. Zloženie tep. Izolácie 180mm medzi krokvy a 30 krížom cez krokvy.
Výplne otvorov
Všetky okná, balkónové dvere a dvere na terasu budú plastové s izolačným dvojsklom
s celoobvodovým kovaním, max. U = 0,9 W/m2K.
Vchodové dvere budú atypické drevené s izolačným dvojsklom s bočným svetlíkom
z nepriehľadného skla. V garáži budú vedľajšie dvere s vrchným sklopným svetlíkom.
Povrchové úpravy
Omietky vnútorné sú navrhnuté vápenné hladké. Sanitárne priestory budú obložené
keramickými obkladačkami /druh a farbu určí invenstor/.
Z vonkajšej strany je navrhnutá tenkostenná omietka (napr. BAUMIT – dodávateľ HIROCEM
Rohožník) , opatrená povrchovou omietkovou vrstvou škrabanou silikónovou omietkou, farba podľa
výberu investora.
Povrchová úprava vonkajších drevených konštrukcií pozostáva z impregnácie lazúrovacím
transparentným lakom.
Technické vybavenie
Ústredné kúrenie:
Projektová dokumentácia ÚK je spracovaná v alternatíve teplovodné podlahového vyk.,
tepelné čerpadlo vzduch-voda, typ SWBC – 9,5H –B/P.
Podrobné riešenie ústredného kúrenia pozri časť P.D. Ústredné kúrenie.
Zdravotechnika
Projektová dokumentácia ZTI rieši rozvody vody a odkanalizovanie rodinného domu verejnej
kanalizácie. Dažďové vody sa odvedú do zberných vsakovacích nádrží, prípadne zásobníka
dažďovej vody.
Podrobné riešenie ZTI pozri časť P.D. „Zdravotechnika“.
Elektroinštalácia
Projektová dokumentácia elektroinštalácie rieši svetelnú a zásuvkovú elektroinštaláciu
v rodinnom dome. Súčasťou je riešenie slaboprúdových rozvodov a bleskozvodu
Podrobné riešenie elektroinštalácie pozri časť P.D. „Elektroinštalácia“.
Liptovská Štiavnica, 03 / 2013
Vypracoval: Ing. Zdenko Caban
Sprievodná a technická správa
C. VÝPIS PODLÁH A STREŠNÝCH VRSTIEV
P1
P2
P3
-
Keramická dlažba - hr. podl. 100 mm
Keramická dlažba
Lepiaca hmota na dlažbu
Samonivelizujúci poter
Cementový poter
PVC fólia
Hydroizolácia 2xHydrobit natavená s presahom 100 mm
podkladný betón
PE fólia
-
Keramická dlažba - hr. podl. 150 mm
Keramická dlažba
Lepiaca hmota na dlažbu
Samonivelizujúci poter
Cementový poter
PVC fólia
Kročajová izolácia – polystyrén EPS100
PVC fólia
Hydroizolácia 2xHydrobit natavená s presahom 100 mm
podkladný betón
PE fólia
- Veľkoplošné laminátové parkety - hr. podl. 150 mm
- Veľkoplošné laminátové parkety
- Pružná podložka pod parkety
- Samonivelizujúci poter
- Cementový poter
- PVC fólia
- Kročajová izolácia - polystyrén EPS100
- PVC fólia
- Hydroizolácia 2xHydrobit natavená s presahom 100 mm
- podkladný betón
- PE fólia
hr.
hr.
hr.
hr.
8 mm
2 mm
3 mm
70 mm
hr.
hr.
8 mm
150 mm
hr.
hr.
hr.
hr.
8 mm
2 mm
3 mm
50 mm
hr.
70 mm
hr.
hr.
8 mm
150 mm
hr.
hr.
hr.
hr.
8 mm
2 mm
3 mm
50 mm
hr.
70 mm
hr.
hr.
8 mm
150 mm
V1
- Betónová krytina BRAMAC
- Latovanie vodorovné 50/30 mm
- Zvislé laty 50/50 mm
- Podstrešná fólia
- Krokva 100x180
- Tepelná izolácia ROCKWOOL hr. 1 x 180 mm /alt. ISOVER, NOBASIL/ medzi krokvy
- Tepelná izolácia ROCKWOOL hr. 1 x 50 mm /alt. ISOVER, NOBASIL/ do dreveného roštu
- Paropriepustná fólia
- Sádrokartón 12,5mm
V2
-
Betónová krytina BRAMAC
Latovanie vodorovné 50/30 mm
Zvislé laty 50/50 mm
Podstrešná fólia
plný záklop, tatranský profil hr. min. 15mm
Krokva 80x180
Liptovská Štiavnica, 03 / 2013
Vypracoval: Ing. Zdenko Caban
Download

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA