Zoznam podporenych ZGP – 9. ročník 1. kolo
Zoznam 28 projektov navrhnutých na podporu:
č.
Predkladateľ
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
1
Peter Šrámek
Revitalizácia verejných priestorov - cyklo
odpočívadla a jeho okolia
2
Veronika Čamborová
Obnova parku "Niva"
Kláštor pod
Znievom
1000€
3
Veronika Chmelová
Sníčkovo
Bratislava
1000€
Zamestnanec spolu s kolegami zrevitalizuje cyklo odpočívadlo a jeho
okolie. Zakúpia a namontujú dva stoly s lavicami, opravia strechu
prístrešku, osadia informačnú tabuľu s mapou a návštevnou knihou,
vybudujú miesto na umiestnenie koša na odpadky a osadia stojan na
bicykle. Vďaka projektu vznikne príjemné, kultivované a udržované
prostredie s dávkou základných informácií o okolí pre cyklistov,
rekreačných turistov, in-line korčuliarov, majiteľov psíkov na ich
prechádzkach...
Zamestnankyňa pomôže zrevitalizovať detské ihrisko vo svojej rodnej obci.
Zorganizuje brigádu, počas ktorej vymenia a natrú existujúce herné prvky
a zrenovujú športovisko (osadenie novej basketbalovej konštrukcie s
doskou a košom vhodnými do exteriéru, náter ihriskových čiar a nákup
športových potrieb (volejbalová sieť a lopty)). Obnovené ihrisko bude
slúžiť cca 50 deťom v obci.
Zamestnankyňa pomôže v MŠ na Turnianskej ulici v Petržalke z dvoch
malých nevyužívaných miestností vytvoriť priestor na relaxáciu detí Sníčkovo.
Do vybudovania Sníčkova budú zapojení rodičia, ktorí počas brigády
vybúrajú priečku, vymaľujú priestor, položia koberec a pomôžu so
zariadením.
Relaxačná miestnosť Sníčkovo bude slúžiť deťom zo špeciálnej triedy z MŠ
ale aj deťom z ostatných tried. Materská škola vypracovala program Naučme sa relaxovať, ktorý sa v Sníčkove bude realizovať. Je určený
všetkým deťom a jeho cieľom je naučiť deti správne relaxovať.
820€
Zamestnankyňa pomôže vybudovať v obci Hruštín v areáli ihriska pri
základnej škole prenosné dopravné ihrisko, ktoré bude slúžiť na realizáciu
dopravnej výchovy pre deti z obce. Cieľom projektu je zlepšiť bezpečnosť
účastníkov premávky v obci, pomôcť im s orientáciou a dodržiavaním
pravidiel cestnej premávky a šíriť osvetu dôležitosti bezpečnostných
pomôcok (prilba, chrániče )a reflexných prvkov na zviditeľnenie chodca i
cyklistu či korčuliara.
4
Helena Skalská
Cestou - necestou
Moravský Sv.
Ján
1750€
Hruštín
č.
Predkladateľ
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
5
Gabriela Galambova
Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si
človekom
Michalovce
600€
6
Andrea Rakovská
Farebná záhradka
Bratislava
800€
Zamestnankyňa chce pomôcť na ZŠ Krymská v Michalovciach vytvoriť
vhodné podmienky na fungovanie klubu "Ruské slovo". Cieľom projektu je
podpora a rozvoj slovensko - ruských vzťahov v oblasti kultúry, vedy,
ekonomiky, športu a spoločenských stykov. Zorganizuje dobrovoľníkov na
úpravu miestnosti v priestoroch školy a z projektu materiálne zabezpečí a
vybaví novovzniknutý klub "Ruské slovo". V Klube bude knižnica s ruskými
knihami, budú sa v ňom realizovať medzigeneračné stretnutia s bývalými
učiteľmi ruského jazyka, exkurzie, posedenia pri čaji...
Zamestnankyňa chce pomôcť materskej škole na Hnileckej ulici v
Bratislave zrenovovať školský dvor. V spolupráci s rodičovským združením
nakúpia nové drevené zostavy preliezok a kvetináče, do ktorých vysadia
kvety. Plánujú tiež namaľovať obvodový plot materskej školy, ktorý je už
čiastočne natretý.
7
Mgr.Nora Lišková
EKO FIT PARK
Pezinok
2000€
8
Mgr. Miroslav Dudlák,
MBA
Obecná záhrada - Rača
Bratislava
1500€
Zamestnankyňa chce s kolegyňami v spolupráci s OZ Aktivity klub na
voľnom priestranstve neďaleko areálu Základnej školy vybudovať
exteriérový, celoročne zdarma prístupný priestor na cvičenie, ktorý
zároveň bude plniť funkciu hľadiska pre zamýšľaný športový areál.
Vystavaný bude na ekologických princípoch, vhodný na cvičenie pre všetky
vekové kategórie. Moderný prvok zelenej architektúry, multifunkčný
priestor na cvičenie, aktívne trávenie voľného času a nevšedné hľadisko.
Zamestnanec plánuje spolu s kolegami v spolupráci s Račianskym spolkom
a mestskou časťou Bratislava Rača zrevitalizovať zanedbanú a
spustnutnutú Obecnú záhradu. Cieľom je vytvoriť pre Raču jedinečný,
príjemný priestor príťažlivý pre socializačné účely všetkých Račanov a
priateľov Rače, s atmosférou, bez nutnosti vysokého vstupných nákladov s
eventualitou jednoduchého občerstvenia...viac na:
http://bratislava.sme.sk/c/6567218/raciansky-spolok-chce-obnovitobecnu-zahradu.html.
1000€
Zamestnankyňa by spolu s kolegyňami rada skvalitnila pobyt
návštevníkom verejnej oddychovo-rekreačnej zóny v Líščom údolí. V
lokalite sú vybudované dve drevené besiedky a miesta na opekanie,
konajú sa tu kultúrne aktivity mestskej časti, kultúrne leto či hody.
Navštevuje ho množstvo domácich, ale i cyklistov z celej Bratislavy. Ročne
ho navštívi aj niekoľko tisíc ľudí. Z finančných prostriedkov získaných v
projekte plánujú osadiť dve cvičné zostavy a pitnú fontánku.
9
Miriam Bellová
Líščie údolie pre všetkých
Bratislava
č.
Predkladateľ
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
10 Alena Vyšná
Skanzen Dúbravky
Bratislava
1000€
11 Katarína Baráthová
"enviro- učebňa"
Tomášov
800€
12 Juraj Chylo
GĽŠ
Zvolen
700€
Zamestnankyňa chce spolu s kolegyňami pomôcť vytvorit v priestoroch
areálu MŠ Sekuricova v bratislavskej Dúbravke "Skanzen Dúbravky". Jeho
vytvorenie spočíva v osadení masívnych drevených prvkov t.j. dvoch
dreveničiek, studne a stola s lavicami. Ide o originálnu myšlienku
vytvorenia slovenskej rázovitej obce a tým prezentáciu ľudovej
architekúry a spôsobu života ľudí na vidieku, čo môže byť pre mestské deti
veľmi atraktívnym prostedím pre ich hru a rozvoj. Je to zaujímavá
alternatívna k súčasnému konzumnému spôsobu života a
všadeprítomným komečných aktvitám, ktoré ich obklopujú. Výsledkom
projektu by malo byť naplnenie troch cieľov a to spokojnosť detí, ich
harmonický rozvoj a zároveň budovanie národného povedomia.
Zámerom projektu zamestnankyňe SPP je dotvorenie priestoru areálu
školskej záhrady, vytvorením učebne v prírode a tým obohatiť
enviromentálne cítenie nielen detí, ale i ich rodičov. Učiť deti mať rád
prírodu a vedieť sa o ňu i postarať je najlepšie prostredníctvom
zážitkového učenia priamo v prírode. Príroda poskytuje množstvo
podnetov a inšpirácií na hry a edukačnú činnosť. Súčasťou učebne bude
tabuľa na písanie, lavičky so stolíkom, kvetinový a bylinkový záhon, lesná
škôlka, kde budú deti prakticky spoznávať získané teoretické vedomosti.
Zamestnanec zabezpečí osadenie exteriérového stola na stolný tenis a
dvoch pevných lavičiek v športovom areáli Gymnázia Ľudovíta Štúra,
Hronská 3, Zvolen. Cieľom jeho projektu je obnova, úprava športového
areálu školy a doplnenie športových potrieb s cieľom zvýšiť počet
športujúcich študentov a širokej verejnosti. Hlavným zámerom je
dlhodobo skvalitniť podmienky pre športovanie študentov, a verejnosti,
ktorá využíva bezplatne športový areál školy.
500€
Zamestnanec chce pomôcť Občianskemu združeniu Mamila. Cieľom
projektu je udržať existujúce podporné skupiny dojčiacich matiek, rozšíriť
a zefektívniť ich činnosť a pomôcť vytvoriť a spropagovať nové skupiny,
ktoré chýbajú najmä v menších mestách Slovenska a pomôcť preklenúť
náročného obdobia, kým si podporná skupina získa dostatočný záujem
verejnosti. Z projektu bude podporený preklad a tlač propagačných
materiálov.
13 Kamil Banás
Projekt regionálnej podpory dojčiacim
matkám formou podporných skupín
Bratislava
č.
Predkladateľ
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
14 Lukáš Karch
deti na hokej
Lučenec
1000€
15 Ladislav Kazay
Ekológia hrou, alebo naučme deti vážiť si
prírodu
Turá Lúka
700€
16 Ing. Rastislav Drevo
Parádne zvyky v našom regióne
Nitra
1000€
Zamestnanec pôsobí ako dobrovoľný tréner najmladších začínajúch
hráčov hokeja v Lučenci. Svojim projektom by chcel zabezpečiť
nevyhnutnú hokejovú výstroj pre chlapcov a dievčatá s chuťou začať
hrávať hokej, ale zároveň bez okamžitej možnosti si zakúpiť základnú
výstroj pre hokej. Pre začiatok by im tak stačila hokejka, korčule a chuť a
vôľa začať.
Zamestnanec chce pomôcť ZŠ a MŠ v Turej Lúke vzbudiť záujem detí o
ekológiu, separovaný zber a ochranu prírody. V projekte bude deťom v
predškolskom veku vysvetlovaný priamo v teréne pomocou hier a lesného
bábkového divadla význam ochrany krajiny. Deti chcú zapojiť pomocou
hier, výletov a tvorivej činnosti. Budú pracovať so separovanými odpadmi
(drevom, tehlou a podobnými prírodnými materiálmi) a z týchto
materiálov budú tvoriť eko-hrady pre hmyz, domčeky pre včely a vtáky a
pomôžeme im vytvoriť interaktívne hracie prvky. Pripravia im tri
zaujímavé popoludnia, kde sa budú hrať, ale i nenútenou formou učiť.
Spoznajú prírodu, zvieratá v nej a celkovo kolobeh prírody.
Zamestnanec chce spolu s kolegami v spolupráci s Občianskym združením
PARÁDA priblížiť verejnosti slovenské obyčaje a zvyky prostredníctvom 12
podujatí pre verejnosť - Trojkráľová koleda, Fašiangová paráda, Vynášanie
Moreny, Vľkonočná - popôstna paráda, Majáles, Turíce, Deň detí na ranči,
Dožinky, Furmanská paráda, Tekvicová paráda, Hubertova jazda a
Mikulášska paráda. Zapojení zamestnanci sa budú podieľať na organizácii
týchto podujatí ako spoluorganizátori.
800€
Zamestnanec v spolupráci s OZ Slniečko zorganizuje pre deti s
viacnásobným postihnutím výlet do Vysokých Tatier. Projekt je zameraný
na skvalitnenie života detí a mladých ľudí s telesným a viacnásobným
postihnutím. Učí ich prekonávať prekážky a posilňuje ich vieru vo vlastné
schopnosti, umožní im poznať prírodu a hory Vysokých Tatier, ktoré zatiaľ
videli len na obrázkoch. Aktivity im rozšíria vedomosti a poznatky o našej
prírode, posilnia ich životné zručnosti, navodia im zdravý životný štýl a
umožnia prežiť nezabudnuteľné chvíle, ktoré by bez podpory iných ľudí
nemohli zažiť. Osobne deťom odovzdá svoje skúsenosti z potuliek vo
Vysokých Tatrách na besede.
17 Michal Gaži
Potulky prírodou na invalidnom vozíku.
Nová Baňa
č.
Predkladateľ
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
Rozvoj a exteriérová učebňa v materskej
škole
Rožňava
1500€
19 Ing. Vladimír Rak
Pocta tradíciam.
Hradište pod
Brátnom
300€
20 Boris Haruštiak
„Hravým pohybom ku zdraviu.“
Dolné Srnie
1000€
21 Ľubomír Ťažký
Veľký vrch - priestor na trávenie voľného
času pre všetkých
Divinka
2000€
22 Radoslav Janurík
Revitalizácia časti areálu - výstavba
detského ihriska, preliezok a iných atrakcií
pre najmenších
Smolenice
18 Peter Vnenčák
2000€
Zamestnanec spolu s kolegami pomôže Materskej škole na Štítnickej ulici v
Rožňave zastrešiť átrium na školskom dvore. V súčasnostiho využívajú iba
za vhodných poveternostných podmienok k zážitkovému učeniu v rámci
edukačných aktivít a činností s environmentálnou tematikou. Jeho
zastrešením by vznikol priestoru, ktorý by bolo možné využívať za každého
počasia. Do projektu sa zamestnanci zapoja svojou dobrovoľníckou
prácou, zapojení aj ostatní rodičia z MŠ.
Zamestnanec je predsedom Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Hradišti
pod Vrátnom. Cieľom projektu je vyzdvihnúť dobrovoľnícku činnost v
oblasti hasičstva dôstojnou oslavou 120. výrocia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci. Kultúrnospoločenskou akciou s kultúrnym
programom a ukážkami hasičskej a záchanárskej techniky a vydaním
brožúrky so stručnou históriou zboru ukážu veľký význam a potrebu
dobrovoľníctva v súčasnosti.
Zamestnanec pomôže vybudovať v obci Dolné Srnie v areáli materskej
školy detské ihrisko V súčasnosti sa v obci nenachádza vhodný priestor,
kde by sa mohli deti bezpečne hrať, a preto je cieľom jeho projektu
vybudovať bezpečné, moderné a zaujímave ihrisko, ktoré by vytvorilo
vhodné podmienky pre deti a mládež, kde by mohli postupne hravým a
nenúteným spôsobom nadobudnúť pozitívny vzťah k celoživotnej
pohybovej aktivite, ktorá by mala byť súčasťou každodenného stereotypu
bežného človeka.
Zamestnanec spolu s kolegami vybuduje oddychovú plochu s prístreškom
v blízkosti významnej hiswtorickej lokality Hradisko Veľký vrch. Túto
kultúrnu pamiatku navštevuje množstvo miestnych obyvateľov i
návštevníkov zo širšieho okolia a miesto, kde by bolo možné si oddýchnuť,
posedieť, prípadne, kde by sa deti mohli zahrať tu chýba. Výsledkom
celého projektu tak bude vytvorenie priestoru, kde bude možnosť nielen si
oddýchnuť počas prechádzky, ale aj stráviť celý deň.
Zamestnanec spolu s kolegami pomôže vybudovať detské ihrisko v
športovom areáli TJ Smolenice. V súčasnosti v obci neexistuje priestor, kde
by sa deti mohli bezpečne hrať a tento športový areál je vhodný z
viacerých hľadísk - je to o uzavretý areál, s minimálnym rizikom možnosti
poškodenia vybudovaného vandalmi, mimo hlavné cestné ťahy, teda nie
je riziko kolízie alebo ohrozenia premávkou a zároveň toto miesto
navštevuje množstvo rodičov so svojimi deťmi.
č.
Predkladateľ
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
23 Ing. Peter Vrzgula
Náučný chodník Sv. Cyrila a Metoda (I.
etapa)
Lúčky
1000€
24 Andrej Čičo
Zelená oáza radosti, zdravia a pohybu v
materskej škole
Topoľčany
1740€
Zamestnanec spolu s kolegami zrevitalizuje starý chodník na vrchu Plieška,
o ktorý sa už desaťročia nikto nestará. Kedysi pekne upravený chodník, s
lavičkami, prístreškami – predstavoval pre domáce obyvateľstvo,
kúpeľných hostí i turistov oázu oddychu a nádherných výhľadov na okolité
kopce a panorámu Nízkych Tatier. Cieľom je, aby sa opäť zaradil medzi
turistické atrakcie obce, kúpeľov i celého regiónu, pretože, okrem iného,
spája dva turisticky veľmi frekventované chodníky – na Veľký Choč a
Liptovský hrad (od hradu vedie značkovaný chodník až k archeoskanzenu
Havránok). Chodník upraviať, vyčistiia, spevniť, osadia lavičky, turistické
smerovky a vyznačia turistické značky, vybudujú náučné panely a
prístrešky.
Zamestnanec spolu s kolegami pomôže Materskej škole na Gagarinovej
ulici v Topoľčanoch vybudovať v areáli MŠ detské ihrisko pozostávajúce z
nových, pre deti zaujímavých športových a herných prvkov, ktoré bude
prírodnou učebňou školy a zároveň miestom na uskutočnenie športových
aktivít a ktoré bude chránené pred znečisťovaním a vandalizmom. Okrem
MŠ môžu zariadenie ihriska počas realizácie, ale aj po skončení projektu
využívať v rámci spoločných športových podujatí aj iné materské školy
mesta. Súčasne opravia a vylepšia už existujúce zariadenie ihriska, aby
tvorilo s novými komponentmi kompaktný komplex. Túto časť projektu
bude okrem zamestnancov SPP realizovaná členmi rodičovského
združenia, materského centra, zamestnancami MŠ a dobrovoľníkmi.
1500€
Zamestnanec spolu s kolegami plánuje zlepšiť celkový vzhľad okolia
ihriska, šatní a celkového prostredia športového areálu TJ JEDNOTA
Bánová, ktorá sa zameriava hlavne na mládežnícky futbal. Oplotenie
ihriska potrebuje náter a opravu betónového múrika oplotenia, betónové
schodisko tribúny je značne zvetralé a v kabínach je potrebný náter
miestnosti, včetne vyspravenia zaplesnených časti. Všetci zapojení
zamestnanci sú rodičmi detí, ktoré v TJ trénujú futbal, takže sa do projektu
zapoja svojou dobrovoľníckou prácou.
25 Ľubomír Halama
úprava ihriska a jeho vybavenia
Žilina
č.
Predkladateľ
26 Štefan Valent
27 Marián Švarc
28 Peter Bodnár
Názov projektu
mesto
podporená
suma
Anotácia projektu
Športový areál pre všetkých
Bratislava
1000€
Úprava protuberančného koronografu
Žiar nad
Hronom
1000€
Zamestnanec pomôže s obnovou športového areálu pri ZŠ P. Horova v
Bratislave. Cieľom je obnoviť záchytné siete za futbalovými bránami nakoľko sa ihrisko nachádza v blízkosti obytných domov, vybudovať
zázemie pre všetkých , ktorí areál využívajú - osadenie lavičiek, miesto na
odkladanie vecí, vybudovať prístrešky - v prípade zmeny počasia, možnosť
úkrytu, podporiť záujem verejnosti o šport, vytvorením športovo relaxačného centra, respektíve jeho modernizáciou. Všetky aktivity budú
zabezpečené formou dobrovoľných brigád zo strany rodičov , členov
futbalového klubu a širšej verejnosti.
Zamestnanec chce pomôcť Krajskej hvezdárni a planetáriu M.Hella, s
ktorou dlhodobo spolupracuje, vylepšiť kvalitu pozorovaní Slnka úravou
astronomického prístroja, ktorý je súčasťou pozorovateľne v kupole
hvezdárne. Jedná sa o protuberančný koronograf, ktorý slúži na
pozorovanie chromosféry Slnka a dejov odohrávajúcich sa v nej. Tento
jedinečný prístroj umožní návštevníkom rozšíriť doteraz možnosti
sprístupnenia pohľadu na fotosféru Slnka aj o dynamické deje
odohrávajúce sa v ďaľších vrstvách atmosféry Slnka - chromosfére a
koróne.
900€
Zamestnanec chce pomôcť krízovému stredisku Anima DSS zlepšiť výuku a
prípravu na vyučovanie u detí v krízovom stredisku. V stredisku vznikne
primeraný priestor a budú zabezpečené pomôcky na edukáciu a
zmysluplné trávenie času.
Vybavenie učebne v krízovom stredisku
Michalovce
Download

Zoznam podporenych ZGP – 9. ročník 1. kolo