Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Jednací číslo:
JID:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
10. 6. 2014
1960/ZPZ/2014/ULK883 - závěr
81989/2014/KUUK
Ing. Tóth Sikorová Petra / 169
[email protected]
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Název: „Truck centrum Krásný Les (Petrovice)“
Charakter záměru:
Záměrem oznamovatele je vybudování Truck centra Krásný Les, které spojením truck centra
s čerpací stanicí pohonných hmot a dostatečným provozním a technickým zázemím bude
díky své přímé vazbě na dálnici D8 vyplňovat chybějící článek v dopravním systému
mezinárodní kamionové a nákladní dopravy. Předkládaný záměr zahrnuje čerpací stanici
pohonných hmot se zázemím, truck centrum se zázemím pro 150 nákladních automobilů
s návěsem a logistické centrum se 4 skladovacími halami (o rozměrech 12 x 80 x 110 m),
obslužnými komunikacemi a 104 parkovacími místy. Důvodem pro realizaci záměru
v zájmové lokalitě je fakt, že Politika územního rozvoje České republiky vymezila v celé ČR
11 rozvojových os, z nichž se na jedné z nich nachází i dotčené území. Tato osa má
mezinárodní a republikový význam a proto je třeba všestranně podporovat tuto osu a to i
kvalitní dopravní a komunikační infrastrukturou pro další šíření růstu, inovací a
konkurenceschopnosti.
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková plocha záměru je 159 156 m2, z toho zastavěná plocha 37 495 m2, zpevněná plocha
54 205 m2, zeleň 67 456 m2. Intenzita dopravy v truck centru 315 TNA/den, v logistickém
centru 72 TNA/den a 150 OA/den, na čerpací stanici pohonných hmot 180 NA/den nových,
180 NA/ den ze zajíždějících do center a 80 OA/den.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
k.ú.:
p.p.č.:
Ústecký
Petrovice
Krásný Les v Krušných horách
1767/16
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 1 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Zahájení záměru:
předpokládaný termín zahájení výstavby – 2015 (dle možností investora a průběhu
schvalovacích procesů)
předpokládaný termín ukončení výstavby – 2016
Oznamovatel: Petr Březina – APB Plzeň, Losiná 303, 332 04 Nezvěstice
IČ:
25203231
Závěr:
Záměr „Truck centrum Krásný Les (Petrovice)“, jehož oznámení bylo zpracováno v rozsahu
přílohy č. 4 zákona, naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona „Skladové nebo
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu“. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda
záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného
zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Truck centrum Krásný Les (Petrovice)“
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
Zároveň příslušný úřad v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
vylučuje možnost spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
s územním řízením podle stavebního zákona.
Předložené oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona není uznáno za
dokumentaci.
V dokumentaci, která musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona a v
rozsahu podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, požadujeme zohlednit a vypořádat všechny
požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních a
v tomto závěru.
V dokumentaci požadujeme se zaměřit zejména na následující oblasti:
1.
Vyhodnocení možnosti alternativního nakládání s dešťovými vodami a jejich
hospodárného využívání, dimenzování jednotlivých součástí dešťové kanalizace podložit
hydrotechnickými výpočty s ohledem na reálné klimatické podmínky a hydraulickou
kapacitu recipientu dešťových vod.
2.
Provedení biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to v délce minimálně
jednoho celého vegetačního období za využití jarního a časně letního aspektu, se
zvláštním zaměřením na faunu bezobratlých živočichů, které bude zahrnovat veškeré
přímo dotčené pozemky a dotčené okolí. S přihlédnutím k výsledkům aktuálního
průzkumu navrhnout odpovídající kompenzační opatření, případné transfery a lhůty
vhodné pro zahájení jednotlivých etap stavební činnosti. Provedení celosezónního
průzkumu se zaměřením na druh Carabus auratus.
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 2 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
3.
Navržení a zdůvodnění variantních řešení záměru, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.
4.
Vyhodnocení dopadu záměru na jednotlivé dotčené významné krajinné prvky.
5.
Zpracování podrobnější rozptylové studie, která bude zahrnovat také emise způsobené
nezávislými naftovými topeními v zimním období.
6.
Zpracování podrobnější hlukové studie, která bude obsahovat monitoring v různých
denních a ročních dobách a za různých povětrnostních podmínek, zohlednit také tónovou
složku vysokofrekvenčního „pípání“ při pojezdu TNA v celém areálu a ověřit stávající
hlukovou situaci u obytné zástavby.
7.
Zpracování hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele okolní obytné zástavby.
8.
Podrobné vyhodnocení vlivu záměru na vodní poměry celého území s ohledem
na možnost ovlivnění změny vodních poměrů ve Spolkové republice Německo.
9.
Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz doplnit o vizualizace z lidské perspektivy a
z konkrétních exponovaných míst charakteristických pro daný typ území vybraných
po dohodě se Spolkem Za Krásný Les.
10. Zahrnout informace o potenciálním využití Truck centra pro vozidla přepravující
nebezpečné látky ve smyslu ADR a prvky umožňující jejich bezpečné odstavení a
případné zvládnutí nehodových stavů v návaznosti na projekty Chemlog (účast
Ústeckého kraje).
ODŮVODNĚNÍ
Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující
dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti (v textu jsou
uvedeny citace jednotlivých vyjádření):
Obec Petrovice
Obec Petrovice nemá připomínky k předložené dokumentaci – oznámení záměru „Truck
centrum Krásný Les (Petrovice), zpracované podle přílohy č. 4 zákona. Předloženou
dokumentaci považuje za dostatečnou a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. Obec Petrovice má za to, že předložené oznámení tak, jak je zpracováno, je možné
považovat za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v případě další fáze procesu
posuzování. Předložený záměr je v souladu se současně platným Územním plánem obce.
Rada Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení požaduje, aby předložené oznámení s náležitostmi
podle přílohy č. 4 zákona bylo dopracováno tak, aby mohlo nahradit dokumentaci. Je nutné
zahrnout informace o potenciálním využití Truck centra pro vozidla přepravující nebezpečné
látky ve smyslu ADR a prvky umožňující jejich bezpečné odstavení a případné zvládnutí
nehodových stavů v návaznosti na projekty Chemlog (účast Ústeckého kraje).
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 3 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – pouze malý překryv s ptačí oblastí, ale pro její blízkost
vliv nebyl vyloučen a byla zpracována samostatná naturová příloha. Povolení výjimek ze
zákazů zvláště chráněných druhů bude pravomocně projednáno před vydáním územního
rozhodnutí, přílohou žádosti o povolení výjimek bude návrh zmírňujících a kompenzačních
opatření za ztrátu hnízdního biotopu křepelky polní a chřástala polního na pozemcích, k nimž
žadatel disponuje uživatelským právem.
Z hlediska vodního hospodářství – vodohospodářské údaje jsou poněkud nejasné (sporné
údaje o množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách, absence vyhodnocení
alternativ zneškodňování dešťových vod, nejasné vstupní hodnoty a způsob
hydrotechnického výpočtu), nicméně tyto záležitosti je možné vysvětlit či napravit v územním
řízení. V rámci projektové přípravy pro územní řízení budou v souladu s TNV 75 9011
důsledně vyhodnoceny možnosti alternativního nakládání s dešťovými vodami a též
možnosti jejich hospodárného využívání; dimenzování jednotlivých součástí dešťové
kanalizace bude podloženo hydrotechnickým výpočtem s ohledem na reálné klimatické
podmínky a hydraulickou kapacitu recipientu dešťových vod.
Další posuzování ani doplňování oznámení nepožaduje.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Z hlediska odpadového hospodářství – nebude výstavba a provoz truck centra představovat
zvýšené riziko pro obyvatele a životní prostředí.
Z hlediska ochrany ovzduší – podle závěrečného shrnutí rozptylové studie nedojde provozem
zdroje znečišťování ovzduší k překračování imisních limitů v dané lokalitě.
Z hlediska ochrany vod – pro areál bude zpracován v souladu s ustanovením § 39 odst. 2
písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
změn a doplňků, havarijní plán, který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – dle názoru ČIŽP se zpracovatel oznámení fakticky
nezabýval bionomií dotčených zvláště chráněných organismů, tak aby byla navržena
optimální náhradní opatření k eliminaci škodlivých zásahů do stanovišť a jejich nerušeného
přirozeného vývoje, pouze překopíroval opatření, která byla navržena co by zmírňující
opatření vlivů záměru na navazující ptačí oblast a její konkrétní předmět ochrany, kterou je
tetřívek obecný. ČIŽP, oddělení ochrany přírody, proto požaduje provedení řádného
biologického hodnocení držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu
§ 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a to v délce minimálně jednoho celého vegetačního období za využití jarního a
časně letního aspektu, se zvláštním zaměřením na faunu bezobratlých živočichů.
S přihlédnutím k výsledkům aktuálního průzkumu budou navrženy odpovídající kompenzační
opatření, případné transfery a lhůty vhodné pro zahájení jednotlivých etap stavební činnosti.
Absence řádného biologického hodnocení, vypracovaného v horizontu minimálně jednoho
vegetačního období, by v budoucnu mohla vést ke střetu záměru s ochranou veřejných zájmů
na úseku ochrany přírody.
Z hlediska ochrany lesa – ČIŽP konstatuje, že záměr je lokalizován na plochu 0,85 ha
pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), tedy pozemků, na které se
vztahuje ochrana podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní
zákon“). Zpracovatel záměru se odkazuje na souhlas Lesů ČR s.p. a na to, že smluvní vztah
mezi investorem a Lesy ČR s.p. bude ošetřen uzavřenou smlouvou. Součástí oznámení je
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 4 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
příloha, která obsahuje vyjádření č.j. LCR240/000569/2014(29) ze dne 25. 3. 2014, v němž
jako podmínky souhlasu Lesy ČR s.p. uvádějí uzavření smlouvy, resp. smluv (nájemní
smlouvy na dobu stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o kupní smlouvě), ale zejména jako
první podmínku souhlasu uvádějí doložení pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí a
trvalém omezení PUPFL. Podle charakteru stavby je zřejmé, že se nejedná o stavbu
dočasnou a že se nebude jednat pouze o omezení některých funkcí lesa. Popisovanému
záměru tedy odpovídá spíše odnětí trvalé. Podle § 13 odst. 1 lesního zákona musí být
veškeré pozemky PUPFL účelně obhospodařovány, jejich využití k jiným účelům je zakázáno.
O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti
vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. Realizace záměru „Truck centrum
Krásný Les (Petrovice)“ bezesporu není veřejným zájmem. Zpracovatel oznámení se také
zcela neřídil povinností navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější,
navrhnout alternativní řešení, když v části „E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU“ je uvedena jen varianta realizace předloženého záměru a tzv. nulová varianta,
tedy nerealizace záměru.
Po prostudování předloženého oznámení záměru „Truck centrum Krásný Les (Petrovice)“
ČIŽP konstatuje, že požaduje z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany lesa posouzení
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Předložená dokumentace nezohledňuje narušování pohody obyvatel vedoucí ke snížení
kvality života. Výstavba předmětného záměru v předloženém rozsahu v této oblasti povede
k subjektivním obavám části obyvatelstva v okolí. Předložená dokumentace neobsahuje
žádné posouzení zdravotních rizik pro obyvatele nejbližší obytné zástavby. Pracuje pouze se
závěry rozptylové a hlukové studie, které se týkají porovnání zjištěných, resp. vypočtených
hodnot s příslušnými limity.
Z tohoto důvodu bude třeba předloženou dokumentaci doplnit o Hodnocení zdravotních rizik
pro obyvatele okolní zástavby. Z těchto důvodů nelze ukončit posuzování záměru
ve zjišťovacím řízení. Uvedenou dokumentaci je třeba dopracovat ve smyslu výše
uvedených připomínek a předložit k posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí
Vodoprávní úřad – nemá námitek k oznámení „Truck centrum Krásný Les (Petrovice)“ a
v oblasti vodního hospodářství se shoduje s jeho závěry. Oznámení záměru zpracované dle
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. lze považovat za dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí v oblasti vodního hospodářství v případě další fáze procesu posuzování.
Státní správa lesů a myslivosti – v této fázi bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny – oznámení hodnotí vlivy na jednotlivé přírodní složky. Nutno
poznamenat, že kapitola D.7 b) vlivy na ekosystém lesa – je vztažena k jinému území, nikoliv
však k území, v němž se nachází uvedený záměr. Oznámení se podrobněji nezabývá
posouzením dopadu záměru na jednotlivé dotčené významné krajinné prvky, pouze
konstatuje, že budou záměrem zasaženy. Požadujeme doplnění těchto informací. Dopad
záměru na krajinný ráz je v oznámení zhodnocen.
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 5 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Oddělení mimořádných situací, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší – bez připomínek
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce a
KS Ústí nad Labem
Z faunistického hlediska se jedná o cenné území s prokázaným výskytem dvanácti zvláště
chráněných druhů živočichů. Celkově lze faunu hodnotit jako druhově i početně bohatou.
Průzkum zaměřený na bezobratlé byl proveden pouze v měsících červen a červenec.
V území s možným výskytem druhu Carabus auratus doporučujeme provést celosezónní
průzkum se zaměřením na tento druh. Z hlediska zásahu do naturových stanovišť
představuje záměr v místě realizace stavby zánik naturového stanoviště Horské sečené louky
(6520) (příloha I. směrnice Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin). Z hlediska krajinného rázu bude záměr představovat
zvýšení stávající zátěže podél dálnice D8, které je ve vrcholové části Krušných hor
nežádoucí. V dokumentaci EIA je vliv na zákonná kritéria dle závěrečné tabulky ve dvou
případech silný a to znamená, že ho nelze vyhodnotit jako únosný. Doporučujeme posuzovat
záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. a provést řádné biologické hodnocení.
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí; Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Oznámení svým obsahem neumožňuje objektivní posouzení vlivu záměru na životní
prostředí. Obáváme se zhoršení kvality života a životního prostředí. Toto naše stanovisko
odůvodňujeme takto:
1. Rozptylová studie, na kterou oznámení odkazuje, nezohledňuje emise produkované
vytápěním kabin nákladních automobilů během odpočinku v chladném počasí.
Z tohoto důvodu žádáme zpracování nové podrobnější rozptylové studie.
2. Nebyl proveden dlouhodobý monitoring hluku a řádná hluková studie. Hluková studie,
která je přílohou oznámení, uvádí, že měření bylo v dané lokalitě provedeno dne
1. 4. 2014 od 12 do 14 hod., tedy pouhé 2 hodiny. To je nedostačující! Z vlastní
zkušenosti víme, že hluková zátěž lokality je závislá na ročním období, počasí, směru
větru... Vzhledem k rozsahu záměru by měření hluku mělo mít charakter
dlouhodobého monitoringu v různých denních a ročních dobách a za různých
povětrnostních podmínek. Ve studii hlukové zátěže je rovněž třeba zohlednit tónovou
složku vysokofrekvenčního „pípání“ při couvání kamionů.
3. V oznámení chybí posouzení vlivu záměru na snížení cen nemovitostí v důsledku
zvýšení provozu na okolních komunikacích a zhoršení životního prostředí v souvislosti
s provozem zamýšleného záměru. V horní části obce Petrovice a v obci Panenská se
zvyšuje počet trvale žijících obyvatel, a to především pro její klidný a rekreační
charakter. Rekreační oblast se též nachází nad Stříbrným rybníkem. Chceme vědět,
jak záměr ovlivní tento charakter a jaký to bude mít vliv na cenu nemovitosti.
4. Oznámení neobsahuje komplexní zoologický průzkum dané lokality. Zpracovatel
zoologického průzkumu v odstavci „Bezobratlí“ uvádí: „Vzhledem k omezenému
období, ve kterém průzkum probíhal, je třeba chápat jej pouze jako orientační a výčet
zjištěných druhů není pravděpodobně kompletní.“ Požadujeme tedy nikoliv
„orientační“, ale dlouhodobý, průkazný komplexní průzkum dané lokality.
5. Oznámení neobsahuje komplexní botanický průzkum. Žádáme provedení botanického
průzkumu všech dotčených lesních porostů. Botanický průzkum, který nechal
zpracovat oznamovatel, se netýká lesa na pozemcích parc. č. 1671/2, 1670/1, ale
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 6 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
pouze lučních porostů na pozemcích parc. č. 1768/16, 1712, 4578/3, 1671/4, 1671/6,
1671/7 v k.ú. Krásný les v Krušných horách.
Z výše uvedených důvodů žádám, aby příslušný úřad rozhodl tak, že v rámci procesu EIA
bude vypracována dokumentace dle § 8 zákona, tak aby byly odstraněny uvedené
nedostatky oznámení.
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré svedené a následně pročištěné vody budou vpouštěny
do vodotečí ID 10220296 a ID 10229637 ústících do potoku Slatina, který spadá do rozvodí
spravovaného příslušnými orgány ve Spolkové republice Německo a který mj. napájí retenční
nádrž Mordgrundbach, žádáme o posouzení vlivu na životní prostředí přesahující hranice
republiky dle § 11 zákona.
Spolek Za Krásný les
Na základě ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podáváme v zákonné lhůtě nesouhlasné vyjádření
k oznámení záměru. Domníváme se, že zveřejněné oznámení záměru neposkytuje adekvátní
podklady a informace pro objektivní posouzení celého záměru. Oznámení společně
s přílohami obsahuje řadu nepřesností, věcných a formálních chyb.
Žádáme zajistit následující nezávislé studie a posudky:
1. rozptylovou studii záměru, která zohledňuje emise produkované vytápěním kabin
nákladních automobilů během odpočinku v chladném počasí
2. objektivní hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz zpracované bez vazby na investora a
zakreslení do fotografií, které budou mít průkaznou hodnotu a posoudí vliv záměru
z lidské perspektivy a konkrétních exponovaných míst
3. komplexní zoologický průzkum dané lokality – požadujeme nikoliv „orientační“, ale
dlouhodobý a průkazný průzkum dané lokality
4. botanický průzkum, který bude zaměřen také na lesní porosty v dané lokalitě
5. hodnocení významnosti vlivů na lokality Natura 2000 doplnit o posudek vlivu změny
povrchové i spodní vody na ptačí oblast VKH Natura 2000 a zohlednit v hodnocení
vypočítané hlukové zátěže faktor příjezdu nákladních aut k areálu a tónovou složku
vysokofrekvenčního „pípání“ při couvání
6. hodnocení vlivu záměru na vodní poměry celého území – žádáme „mezinárodní EIA“
a informování dotčených orgánů ve Spolkové republice Německo a Spolkové zemi
Sasko o záměru, vzhledem k skutečnosti, že veškeré svedené a následně pročištěné
vody jsou vpouštěny do vodotečí ID 10220296 a ID 10229637, které ústí do potoku
Slatina. Ten protéká roklí Mordovna, který je součástí ptačí oblasti Východní Krušné
hory Natura 2000 a přírodního parku Východní Krušné hory a překračuje hranici
do Německé spolkové republiky, kde napájí retenční nádrž Mordgrundbach, a to
včetně chybějících průzkumů a rozborů (ichtyologický, geologický a hydrogeologický
průzkum, stanovení návrhového deště, hydrologická data od ČHMÚ)
7. posouzení vlivu záměru na cenu okolních nemovitostí – V horní části obce Petrovice a
v osadě Panenská i Krásný Les se zvyšuje počet trvale žijících obyvatel, a to
především pro její klidný a rekreační charakter. Rekreační oblast se též nachází nad
Stříbrným rybníkem. Chceme vědět, jak záměr ovlivní tento charakter a jaký to bude
mít vliv na cenu nemovitosti.
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 7 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Vzhledem k nedostatečnému posouzení vlivu stavby na okolní prostředí v předloženém
oznámení i jeho přílohách požadujeme zajištění zpracování dokumentace ve smyslu § 8
zákona, zajištění zpracování posudku k tomu oprávněnou osobou podle § 9 zákona a veřejné
projednání podle § 17 zákona (provedení tzv. „velké EIA“).
Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré svedené a následně pročištěné vody budou vpouštěny
do vodotečí ID 10220296 a ID 10229637 ústících do potoku Slatina, který mj. napájí retenční
nádrž Mordgrundbach v Německé spolkové republice, žádáme o posouzení vlivu na životní
prostředí přesahující hranice České republiky ve smyslu § 11 zákona 100/2001 Sb.
(„mezistátní posouzení EIA“).
Přátelé přírody – Občanská společnost
Požadujeme posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. („velká EIA“).
Zdůvodnění:
1. Nebyla provedena důkladná biologická studie. (Ostatně sám autor zoologické studie
Ing. Vlček upozorňuje, že průzkum, který prováděl, je třeba chápat pouze jako
orientační).
2. Vzhledem k případnému dopadu záměru na krajinu, je třeba dát možnost veřejnosti
připomínkovat záměr důkladněji, účastnit se veřejného projednání apod.; je třeba
podrobit záměr oponentuře jak odborné (především aspekt vlivu na krajinný ráz), tak
laické.
Po seznámení se s vyjádřením petrovických občanů konstatujeme, že se s jejich stanoviskem
plně ztotožňujeme a pokládáme jej za víceméně vyčerpávající.
Vyjádření veřejnosti
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel celkem 193
vyjádření fyzických osob. Každé vyjádření je podepsáno nejméně jednou osobou,
u některých jsou spolupodepsáni členové rodiny, event. (zřejmě) příbuzní, známí, sousedé
apod. Některá vyjádření mají společného autora, který je zřejmě distribuoval po občanech a ti
je následně podepisovali a odesílali jako svá vlastní. Všechna vyjádření požadují dopracování
dokumentace a posuzování vlivů.
Typ č. 1 – vyjádření použité 164x.
Jednostránkové vyjádření, které je obsahově totožné s vyjádřením sdružení Calla –
Sdružení pro záchranu prostředí a Děti země – Klub za udržitelnou dopravu.
Vyjádření zaslali a podepsali:
Lukáš Blažej, SNP 39, 400 11 Ústí nad Labem; Ing. Eva Dvořáková, Buštěhradská
19/955, 160 00 Praha 6; Mgr. Michal Šrámek, Maková 24, Ústí nad Labem; Mgr. Martin
Šrámek, Rabasova 16, 400 11 Ústí nad Labem; Olga Pavlová, Průjezdní 240, Brná, 403
21 Ústí nad Labem; Danuše Teplá, Maková 6, 400 11 Ústí nad Labem; Zora Rysová,
Havlíčkova 488, Dobříš; Jan Zeman, Janského 2421/19, 155 00 Praha 5; Ing. Jan Smola,
Uzavřená 13, 736 01 Havířov – Město; Mgr. Kateřina Laníčková, Libouchec 112, 403 35
Libouchec; Mgr. Martin Laníček, Libouchec 112, 403 35 Libouchec; Mariana Jirásková,
Kmochova 3156/33, 400 11 Ústí nad Labem; Mgr. Marian Jirásko, Kmochova 33, 400 11
Ústí nad Labem; Zuzana Zenková, Cílkova 28, 142 00 Praha 4; Ing. Jana Krylová,
Ženíškova 2174/12, 400 11 Ústí nad Labem; Ing. Pavel Kryl, Ženíškova 2174/12, 400 11
Ústí nad Labem; Eduard Plescher, Pujmanové 13, Praha 4 (spolumajitel nemovitosti č.
56, Petrovice); Václav Tříska, Větrná 20, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti č. 92,
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 8 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Petrovice); Robert Žarnovský, Krásný Les 12; Václav Guza, Petrovice 292, 403 37; Anna
Guzová, Petrovice 292, 403 37; Martina Guzová, Petrovice 405, 403 37; Jaroslava
Třísková, Větrná 20, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti č. 92, Petrovice); Mgr. Andrea
Kortanová, Petrovice 496, 403 37; Blanka Čvančarová, Krokova 212, 403 39 Chlumec
(majitel pozemku p. p. č. 263/12 k.ú. Petrovice u Chabařovic); Miroslav Kortan, Petrovice
496, 403 37; Pavel Hůla, Petrovice 275, 403 37; Pavel Antolič, Petrovice 193, 403 37
Petrovice; David Murník, Petrovice 560, 403 37 okr. Ústí nad Labem; Ivan Liška,
Petrovice 246, 403 37; Albert Murník, Petrovice 540, 403 37; Petr Dittrich, Petrovice 331,
403 37; Alena Murníková, Petrovice 540, 403 37; Zuzana Hůlová, Petrovice 275, 403 37;
Jiří Němec, Petrovice 299, 403 37 (majitel pozemků st. p. č. 103, p. p. č. 515/4 k.ú.
Petrovice u Chabařovic); Jaroslav Čvančara, Krokova 212, 403 39 Chlumec (majitel
pozemku p. p. č. 263/12 k.ú. Petrovice u Chabařovic); Jaroslava Luxová, Petrovice 299,
403 37 (majitel pozemků st. p. č. 103, p. p. č. 515/4 k.ú. Petrovice u Chabařovic);
Vratislav Luxa, Petrovice 299, 403 37 (majitel pozemků st. p. č. 103, p. p. č. 515/4 k.ú.
Petrovice u Chabařovic); Iva Černá, Petrovice E3, 403 37; Petr Homolka, Svojsíkova 32,
400 11 Ústí nad Labem (budoucí vlastník – Petrovice 545); Jakub Slivka, Krásný Les
340; Eva Žáková, Krásný Les 340; David Bogner, Petrovice 313, 403 37 (trvale bytem
Bezručova 13, 400 01 Ústí nad Labem; majitel nemovitosti č. p. 313, majitel pozemků st.
p. č. 124, p. p. č. 677/1, 678, 679/1, 578/2, 677/2, 578/3, 2991/2 k.ú. Petrovice u
Chabařovic); Lenka Bognerová, Petrovice 313, 403 37 (majitel nemovitosti č. p. 313,
majitel pozemků st. p. č. 124, p. p. č. 677/1, 678, 679/1, 578/2, 677/2, 578/3, 2991/2 k.ú.
Petrovice u Chabařovic); Václavka Žarnovská, Krásný Les 12; Martin Grajcar, Krásný
Les 349; Blanka Mašková, Tisá 413, 403 36; Jindřiška Zeidlerová, Krásný Les 340; Jiří
Maška, Tisá 413, 403 36; Pavel Zámostný, Krásný Les 340; Michal Pružinec, Petrovice
555, 403 37; Karel Slivka, Krásný Les 340; Alexandra Pružincová, Petrovice 555, 403 37;
Pavel Hůla, Krásný Les 371; Jiří Gondek, Krásný Les 340, 403 37 Petrovice; Mgr. Lucie
Fremlová, Růžový palouček 12, 400 01 Ústí nad Labem; Lucie Fremlová, Růžový
palouček 12, 400 01 Ústí nad Labem; Martin Zavadil, Petrovice 442, 403 37 okr. Ústí nad
Labem; Petr Zatloukal, Petrovice 64E, 403 37; Jindřich Krupička, Krásný Les 238;
Miroslav a Šárka Starý, Krásný Les 346E, 403 37 Petrovice (majitelé pozemku p. p. č.
1993/23 k.ú. Krásný Les v Krušných horách); Jan Fischer, Krásný Les 339E, 403 37
Petrovice (majitel pozemku p. p. č. 1993/22 k.ú. Krásný Les v Krušných horách); Rita
Krupičková, Krásný Les 238; Ing. Milan a Ing. Alena Vyhnánkovi, Petrovice 65, 403 37
Petrovice (trvale bytem U svobodárny 1071/7, 190 00 Praha 9, majitelé pozemků st. p. č.
83, 85, p. p. č. 57/3, 456/2, 467/1 k.ú. Petrovice u Chabařovic); Dagmar Hülová, Krásný
Les 371; Ing. Marcel Rückl, Týnská 622/17, Praha 1 (majitel pozemku st. p. č. 350 k.ú.
Krásný Les v Krušných horách – nemovitost č. e. 342); Danuše Kváčová, Pod
rozhlednou 4, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti č. ev. 7 Petrovice); Stanislav Kváča,
Petrovice ev. č. 7, 403 37; Ing. Václava Rücklová, Týnská 622/17, Praha 1 (majitel
pozemku st. p. č. 350 k.ú. Krásný Les v Krušných horách – nemovitost č. e. 342); Václav
Guza ml., Petrovice 292, 403 37; Vladislav Kváča, Petrovice 528, 403 37; Hana
Němcová, Petrovice 299, 403 37 (majitel pozemků st. p. č. 103, p. p. č. 515/4 k.ú.
Petrovice u Chabařovic); Ludmila Kváčová, Petrovice 528, 403 37; Roman Tomášech,
Krásný Les č. e. 344; Jana Sluková, Palachova 1610/1, Ústí nad Labem (majitel
nemovitosti Petrovice č. p. 609); Miroslav Sluka, Palachova 1610/1, Ústí nad Labem
(majitel nemovitosti Petrovice č. p. 609); Zuzana Plescherová, Pujmanové 13/888, Praha
4 (majitel nemovitosti Petrovice č. e. 56); Rudolf Zúber, Petrovice E 3, 403 37; Kamila
Krausová, PLA 17, Úštěk (majitel nemovitosti Petrovice 11E, majitel pozemků st. p. č.
570, p. p. č. 196/7 k.ú. Petrovice u Chabařovic); Josef Biedermann, Petrovice 11E, 403
37; Jarmila Biedrmannová, Petrovice 11E, 403 37; Romana Dudková, Petrovice č. e. 55,
403 37 (majitel pozemků st. p. č. 1, p. p. č. 198, 199/2); Jitka Macounová, Trnovanská
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 9 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
1297, Teplice (majitel nemovitosti Petrovice č. e. 66); Věra Kračmanová, Jakubská 3,
Praha 1 (majitel nemovitosti Větrov č. e. 403); Marcela Škodová, Petrovice 331, 403 37
Petrovice; Petr Škoda, Petrovice 331, 403 37 Petrovice; Jaroslav Kopecký, Petrovice 11,
403 37 (majitel pozemku st. p. č. 221 k.ú. Petrovice u Chabařovic); Emil Lang, Petrovice
604, 403 37; Antonín Kračman, Jakubská 3, Praha 1 (majitel nemovitosti Větrov č. e.
403); Vladimíra Beranová, České mládeže 3, 400 01 Ústí nad Labem (majitel nemovitosti
Petrovice č. e. 59); Denisa Kračmanová, Útulná 8, 100 00 Praha 10 (majitel pozemků p.
p. č. 711/1, 771/3, 711/4, 711/7, 711/8, 711/11 k.ú. Větrov u Krásného Lesa); Pavel
Švabík, Husova 4, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti č. e. 91); Dana Švabíková,
Husova 4, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti č. e. 91); Lucie Glodová, Petrovice 494,
403 37; Roman Fnust, Krásný Les 340; Karolína Žarnovská, Krásný Les 12; Dagmar
Hůlová, Krásný Les 371, 403 37 Petrovice; Lukáš Dudek, Petrovice č. e. 55, 403 37
Petrovice (majitel pozemků st. p. č. 1, p. p. č. 198, 199/2 k.ú. Petrovice u Chabařovic);
Miloslav Šmíd, Krásný Les 344; Martina Zeidlerová, Krásný Les 340; Dana Hübnerová,
Krásný Les 340; Miroslava Kmochová, Libouchec 326, 403 35 Libouchec; Jakub Kmoch,
Libouchec 326, 403 35 Libouchec; František Kmoch, Libouchec 326, 403 35 Libouchec;
Šárka Šimberská, Hoření 3, 400 11 Ústí nad Labem (majitel pozemků st. p. č. 454/2,
454/4, p. p. č. 1933/56 k.ú. Krásný Les v Krušných horách); Yvonna Štormová, Špálova
206/23, 162 00 Praha 6; Vlastimil Křižan, Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem; Petra
Křižanová, Strážky 72, 403 40 Ústí nad Labem; Josef Křižan, Strážky 21, 403 40 Ústí
nad Labem; Bc. Jana Vičarová, Baráčnická 809/3, 400 01 Ústí nad Labem; Jana
Bučková, Karlova 286, 277 35 Mšeno; Richard Masopust, Karlova 286, 277 35 Mšeno;
Martin Kopecký, Na Šmukýřce 35, 150 00 Praha 5; Michael Bernát, Palackého 2369, 252
63 Roztoky; PhDr. Miroslav Hudec, Střelnice 2286, 470 01 Česká Lípa; Milan Kutina,
Petrovice 544, 403 37; Renata Vášová, Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice; Ing.
Radim Dynka, Ferrerova 17, 618 00 Brno; Mgr. Hana Dynková, Ferrerova 17, 618 00
Brno; PhDr. Dana Gabrielová, Mezihoří 262, 664 24 Moravské Knínice; Ing. Jiří Gabriel,
Mezihoří 262, 664 24 Moravské Knínice; Jiří Jelínek, Španielova 1313/21, 163 00 Praha
6; Bc. Martina Velíšková, Rabasova 29, Ústí nad Labem; Dušan Andrš, Osinalická 110/8,
182 00 Praha 8; Lucie Andršová, Osinalická 110/8, 182 00 Praha 8; Františka Andršová,
Osinalická 110/8, 182 00 Praha 8; Mgr. Libuše Krupičková, Libouchec č. e. 2, 403 35;
Vlada Milunić – architekt, Oldřichova 27, 128 00 Praha 2 – Nusle; František Málek,
Hybešova 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou; Mgr. Ivo Nevečeřal, Borek 732, 254 01
Jílové u Prahy; Marie Šírová, č. p. 332, 512 43 Jablonec nad Jizerou; Petr Vančura,
Krkonošská 2, Praha 2; RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Terronská 812/29, 160 00 Praha 6;
Ing. Vít Ryjáček, Přítkovská 1501, 415 01 Teplice; Mgr. Michaela Fridrichová, PhD., Na
rampách 9, 190 17 Praha 9; Šárka Světlíková, Anastázova 14/4, 169 00 Praha 6;
Kateřina Závadová, Na pěkné vyhlídce I, Praha 6; Dr. Filip Kadlec, Klecany 347, 250 67;
Jan Hrkal, Pokratická 1847/93, 412 01 Litoměřice; Marie Vachková, Bylanská 21/317,
100 00 Praha 1; Pavel Vachek, Bylanská 21/317, 100 00 Praha 1; RNDr. Jitka Nováková,
Libocká 18, Praha 6; Mgr. Ondřej Skovajsa, Buchovcova 5/1706, 130 00 Praha 3 –
Žižkov; MUDr. Roman Splítek, Legionářů 340, 261 02 Příbram VII.; Robert Ožvald,
K Šachtě 370, 390 01 Tábor; PhDr. Karol Wild, Mostecká 1, 118 00 Praha 1; Miroslava
Karpova, Nádražní 600, 691 03 Rakvice; Jana Horáčková, Náměstí 256, 691 03 Rakvice;
Božena Horáčková, Náměstí 256, 691 03 Rakvice; Rostislav Horáček, Náměstí 256, 691
03 Rakvice; MUDr. Hana Krákorová, Libická 17, 130 00 Praha 3 – Vinohrady; Jarmila
Hanáková, Meziboří 15, 621 00 Brno; Ctirad Novák, Srbská 37, 612 00 Brno; MUDr.
Ondřej Soukup, Mošnova 15, 400 11 Ústí nad Labem; MUDr. Andrea Soukupová,
Mošnova 15, 400 11 Ústí nad Labem; Lenka Růžičková Eisnerová, Mařenice 212, 471 56
Mařenice; Helena Smolová, Na Dílcích 361, 411 81 Brozany nad Ohří; Zdeněk Barta,
Rooseveltova 7, 412 00 Litoměřice; Jiří Benda, Potoční 6, 162 00 Praha 6; Mgr. Radek
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 10 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Kříček, Lounská 58, 405 02 Děčín 6; Ing. Jana Jelínková, Čajkovského 33, 130 00 Praha
3; Jiří Šmatera, Knínice 49, 400 02 Ústí nad Labem; Vladimíra Huberová, Knínice 49,
Libouchec, 400 02 Ústí nad Labem; Hana Netrhová, Stará 2470/43, Ústí nad Labem 11;
Dr. Vratislav Slezák, Na Petynce 38, 169 00 Praha 6; René Prášil, U žlábku 723, 155 31
Praha 5; Martin Bayer, V Pěšnách 179, Mnichovice – Božkov; Ing. Jana Tywoniaková,
Plzákova 213, 257 22 Čerčany; Dr. Ivan Hrdý, Ottova 928, 156 00 Praha – Zbraslav; Jan
Valenta, Řeznická 661, 110 00 Praha 1; Ing. Vladimír Čepelák, Jenečská 30, 161 00
Praha 6; Václava Junková, Brozany nad Ohří 17, 411 81; Ing. Jiří Sládeček, Zahrádkářů
146, 190 15 Praha 9 – Satalice.
Typ č. 2 – vyjádření použité 20x
Osmistránkové vyjádření, které je obsahově totožné s vyjádřením Spolku Za Krásný Les.
Vyjádření zaslali a podepsali:
Ing. Pavla Štěpánková, Skalní 386, 252 62 Statenice; Pavel Štěpánek, Skalní, 386, 252
62 Statenice; Julie Kárová, Brandejsova 467, 164 00 Praha 6; Mgr. Matěj Turek,
K Červenému vrchu 1/678, 160 00 Praha 6; Ing. arch. Juraj Smoleň, Muchova 7/222, 160
00 Praha 6; Vendula Fremlová, Petrovice 244, 403 37; BcA. David Janošek, Petrovice
244, 403 37; Ing. arch. MgA. Martina Kárová, Brandejsova 467, 164 00 Praha 6; Ing.
arch. Ondřej Kopečný, Píseckého 19/334, 150 00 Praha 5 – Košíře; Mgr. Marcela
Hronková, Pod Vinohradem 254/13, 147 00 Praha 4; Štěpán Karas, Púchovská 2781/10,
141 00 Praha 4; Petra Karasová, Púchovská 2781/10, 141 00 Praha 4; Jaroslav Šich,
Větrov 405, 403 37 Petrovice; Šárka Fockeová, Petrovice č. e. 100, 403 37 Petrovice;
Marie Berounská, Pod Stárkou 21, 140 00 Praha 4; Ing. Marek Berounský, Jihovýchodní
IV. 911/16, 141 00 Praha 4; Šárka Berounská, Jihovýchodní IV. 911/16, 141 00 Praha 4;
Mgr. Klára Kozmanová, Konstantinova 1497, Praha 11; Jiří Kozman, Konstantinova
1497, Praha 11; Petr Berounský, Pod Stárkou 261/21, Praha 4; Helena Berounská,
Krčská 18, Praha 4; Vojtěch Ripka, Ph.D., U Velké skály 151/16, 181 00 Praha 8.
Typ č. 3 – vyjádření použité 3x
Od předchozího typu vyjádření č. 1 se liší vloženým bodem 5.: „Plochy, na nichž má být
záměr realizován, jsou plochami klíčovými pro udržení populace tetřívka obecného.
Žádáme o odborné stanovisko, zda realizace záměru nebude mít významný negativní
vliv na ochranu ptačí oblasti.“ Ostatní body jsou totožné s vyjádřením typu č. 1.
Vyjádření zaslali a podepsali:
Alice Štěpánková, M. Pujmanové 1755/3, 251 01 Říčany; Petr Štěpánek, M. Pujmanové
1755/3, 251 00 Říčany; Petr Jarý, Ústí nad Labem; Hana Jará, Žežická 43, Ústí nad
Labem; Miloslav Krušina, Krásný Les č. e. 326; Milan Zábrana, Krásný Les č. e. 319; pí.
Vrtílková, Krásný Les č. e. 336; pí. Volfová, Krásný Les č. e. 335; pí. Chaloupecká,
Krásný Les č. e. 327; Ivan Volf, Krásný Les 327; Šárka Šimberská, Hoření 3, Ústí nad
Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č. e. 316); Pavel Šimberský; Zdeňka Buchtelová,
Jizerská 42, Ústí nad Labem; Vladimír Buchtele, Ústí nad Labem; Dobroslav Vrtílka, Ústí
nad Labem; Jaroslav Beránek, Tolstého 46, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti Krásný
Les č. e. 312); Jelena Šmejkalová, Pincova 23, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti č. p.
378); Jana Plíhalová, Ženíškova 2170, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č.
e. 356); Václav Kopecký, Ženíškova 2170, Ústí nad Labem (majitel nemovitosti Krásný
Les č. e. 356); Bohuslav a Libuše Sedláčkovi, Krásný Les č. e. 357; Marta Stehlíková,
Školní 12, Ústí nad Labem; Ing. Břetislav Lacina, Nová 1407, Ústí nad Labem (majitel
nemovitosti č. p. 450); Leoš Pilnaj, Libouchec 529; Stanislava Pilnajová, Libouchec 529;
Petr Zahálka, Vrch. sady 4, Jablonec nad Nisou; Věra Černá, Obvodová 744/24, Ústí nad
Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č. e. 329); Hana Chlumská, Školní 5, Ústí nad
Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č. e. 324); Ing. Petr Krejčí, Nová 3, Ústí nad
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 11 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č. e. 334); Romana Kvapilová, Peškova 507, 403
31 Ústí nad Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č. e. 334); Marie Zálabská, SNP 25,
Ústí nad Labem (majitel nemovitosti Krásný Les č. e. 312).
Individuální vyjádření – zaslaná Krajskému úřadu Ústeckého kraje fyzickými osobami.
- Jiří Vrba, Petrovice 62, 403 37 Petrovice – ve svém vyjádření uvádí, že při výstavbě
dálnice D8 byla slibována výstavba protihlukové stěny v délce celkem 2 km od tunelu
ve směru do NSR, což nebylo splněno a postavila se pouze dřevěná bariéra jako
ochrana ptactva. Studie pro výstavbu „Truck centra“ se podrobně zabývá ochranou
ptačí oblasti, ale vliv hluku a znečištění ovzduší při předpokládaném počtu 500 ks
kamionů za 24 hodin pro obyvatele horní části obce Petrovice není vůbec posuzován.
Domnívá se, že ochrana obyvatel má stejnou důležitost jako ochrana tetřívka
obecného. Z těchto důvodů nesouhlasí s výstavbou navrhovaného „Truck centra“,
pokud nebude zřejmé, že záměr výstavby nemá negativní vliv na zdraví obyvatel horní
části Petrovic.
- RNDr. Pavel Jůza, Čechova 18, 400 07 Ústí nad Labem – ve svém vyjádření uvádí, že
areál má být postaven v nejvyšším místě dálnice D8, což bude mimo jiné znamenat
významné šíření hluku po okolí, bude působit rušivě a narušovat rekreační funkci
krajiny. Poloha v nejvyšším místě dálnice znamená rovněž vyšší riziko ohrožení vod
nejen provozem, ale i v případě mimořádností (havárie, provozní nekázeň), vyšší
zatížení sněhem a s tím související větší zátěž pro okolí v souvislosti s jeho úklidem.
Dále uvádí, že tvrzení v oznámení na str. 63 týkající se imisní situace je
pravděpodobně mylné, není mu známo, že by v posledních letech byly rozptylové
podmínky zejména v zimních měsících nepříznivější než jindy, ba spíše naopak.
Na základě uvedených skutečností žádá, aby byla vypracována dokumentace dle § 8
zákona, aby byly odstraněny nedostatky oznámení.
- Tomáš Rozehnal, Rudná 76, 700 30 Ostrava – Zábřeh – ve svém vyjádření uvádí, že
se zdá, že nebyly vyčerpány objektivní posuzovací možnosti k tomuto záměru v rámci
procesu EIA. Domnívá se, že by bylo zapotřebí v dokumentaci dle § 8 zákona doplnit
některé veřejně vznesené ekologické připomínky dostupné na webu.
- Petr Pospíšil, Sulkovec 5, 592 65 Rovečné – ve svém vyjádření uvádí, že oznámení
svým obsahem neumožňuje objektivní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a
obává se mimořádného zhoršení kvality životního prostředí, proto požaduje, aby
v rámci procesu EIA byla vypracována dokumentace dle § 8 zákona.
- Arnošt a Jana Pondělíkovi, Višňová 2837/7, 400 11 Ústí nad Labem – ve svém
vyjádření mají připomínky týkající se nevhodnosti umístění záměru, které poničí
krajinný a estetický ráz krajiny, dojde k záboru kvalitní zemědělské a lesní půdy,
naruší oblasti nadměrným hlukem, emisemi škodlivých látek z výfukových plynů a
polétavého prachu, naruší ekologickou rovnováhu přírody, dojde k nepříznivému
nárůstu sociopatologických jevů (kriminality, pašování lidí, drogového dealerství).
Přiklánějí se k tomu, aby využití záměru bylo realizováno v lokalitách opuštěných
průmyslových areálů.
- Zuzana Komárová, Velká Hradební 8A, 400 01 Ústí nad Labem – ve svém vyjádření
žádá o provedení velké EIA a posouzení vlivu na životní prostředí a zároveň na kvalitu
života místních obyvatel. Dále požaduje, aby byla provedena podrobněji rozptylová a
hluková studie. Domnívá se, že záměrem bude porušena smlouva o krajinném rázu,
kterou Česká republika podepsala.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 12 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. Příslušný úřad na základě
předpokládaných vlivů záměru dospěl k závěru, že pro plnohodnotné posouzení vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví bude nezbytné zpracovat posudek podle ustanovení § 9
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu v souladu s ustanovením
§ 91 odst. 1 písm. c) stavebního zákona příslušný úřad vyloučil možnost spojení postupů
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením.
Příslušný úřad požaduje dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona předat ve 4 tištěných výtiscích a
5 ks elektronických nosičů dat.
POUČENÍ
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Ing. Radek Braum
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 13 / 13
Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva
Download

Závěr zjišťovacího řízení - Truck centrum Krásný Les