ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ
OBLASTNÍ ODBOR LOUNY
Korespondenční adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
NAŠE Č. J.
VYŘIZUJE / TELEFON
E-MAIL
DATUM
Dle rozdělovníku
SRS 038444/2013
Ing. Petra Filippi/415 710 600
[email protected]
15. 07. 2013
Signalizace a pokyny k provádění ošetření proti bázlivci kukuřičnému na
kukuřičných polích v bezpečnostní zóně v roce 2013
Oblastní odbor SRS v Lounech vydává signalizaci a pokyny k provádění ošetření proti
bázlivci kukuřičnému na kukuřičných polích v bezpečnostní zóně (viz tabulka č. 2) na základě
nařízení SRS o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření bázlivce
kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) s č. j. SRS 044209/2012 ze dne 12. 10. 2012.
V bezpečnostní zóně byla nařízena, podle § 76 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vět první a druhé
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, (dále jen „zákon“), všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám,
které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním kukuřice, mimořádná rostlinolékařská
opatření, kterými jsou:
a) zavedení takového osevního postupu, při němž během každého období dvou bezprostředně
po sobě následujících let je kukuřice pěstována pouze jednou, nebo
b) provádění vhodného ošetření proti DVV podle pokynů OBO na kukuřičných polích v roce
jeho výskytu a v roce následujícím.
SRS tímto signalizuje ošetření proti dospělcům bázlivce kukuřičného v porostech
kukuřice na pozemcích, na kterých byla pěstována kukuřice v roce 2012 a na kterých
nebylo provedeno v roce 2013 ošetření proti larvám bázlivce kukuřičného. Ošetření
proti dospělcům bázlivce kukuřičného se provede v období od 25. 07. 2013. Ošetření je
třeba provést před tím, než porost dosáhne výšky 1,80 m (měřeno v části porostu
s nejvyššími rostlinami). Ošetření se provede nejpozději do 15. srpna.
Ošetření se provede insekticidy uvedenými v platném registru přípravků na ochranu rostlin,
viz tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Přípravky povolené proti dospělcům DVV
Sídlo organizace:
IČ: 65349563
Elektronická podání:
Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1
DIČ: CZ65349563
[email protected] (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)
[email protected] (datové zprávy bez zaručeného el. podpisu)
Pracoviště ústředí: Ztracená 1099/10, 161 00 PRAHA 6
Bankovní spojení – č. ú: 61322011/0710
Web: www.srs.cz
ID DS: z4gaipn
Název
Karate se Zeon
technologií 5 CS
Dávkování
Ochranná
lhůta
0,4 l/ha (200–600 l/ha vody),
podle signalizace, max. 1x
AT
(kukuřice
setá na
zrno),
28 dní
(kukuřice
setá na
siláž a na
zeleno
Účinná látka
lambda-cyhalothrin
0,2–0,25 l/ha (400 - 600 l/ha
AT
vody), podle signalizace, max.
1x
0,3 l/ha (300 - 500 l/ha vody), do
Biscaya 240 OD
thiacloprid
65 BBCH, podle signalizace,
30 dní
max. 1x
AT = agrotechnický termín. Přípravek se aplikuje v přesně stanoveném agrotechnickém
termínu nebo v určitém vývojovém stadiu ošetřované plodiny.
Decis Mega
deltamethrin
S ohledem na zvýšení účinnosti ošetření proti dospělcům DVV je vhodné použít povolený
insekticid se systémovým účinkem, při jehož aplikaci není třeba, aby byly postřikovou jíchou
rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Z uvedených tří insekticidů má systémový účinek
pouze přípravek Biscaya 240 OD.
Poznámka: Povoleno je ještě několik dalších insekticidů uváděných na trh ve formě
souběžného obchodu, k nimž se vztahuje Karate se Zeon technologií 5 CS jako referenční
přípravek. Tzn. údaje na etiketě těchto souběžně dovážených přípravků musí být z hlediska
obsahu v souladu s etiketou referenčního přípravku Karate se Zeon technologií 5 CS.
Pokud dotčená podnikající fyzická nebo právnická osoba sama nevlastní vhodný samojízdný
postřikovač s vyšší světlou výškou, může si toto ošetření nechat provést jako službu od jiné
firmy.
Tabulka č. 2: Bezpečnostní zóna
Číslo
katastrálního
území
Poznámka
Žabovřesky nad Ohří
794171
Mimo pozemků uvedených v ohniskové
zóně
Břežany nad Ohří
Písty
Budyně nad Ohří
Vrbka u Roudníčku
Martiněves u Libochovic
Mšené – lázně
Roudníček
Ředhošť
Brníkov
Kostelec nad Ohří
614971
721042
615617
741817
692026
700258
741809
744905
723339
741795
Katastrální území
Strana 2 (celkem 4)
Podbradec
Poplze
723355
725773
Radovesice u Libochovic
738701
Evaň
Horka u Libochovic
Levousy
634441
634450
676063
Libochovice
683124
Dubany
Křesín
Klapý
633321
676055
665452
Slatina pod Hazmburkem
749648
Sedlec u Libochovic
Chodovlice
Třebenice
Jenčice
Úpohlavy
Černiv
Čížkovice
Želechovice
746771
652245
769606
658251
774669
620335
624101
774677
Chotěšov u Vrbičan
653225
Siřejovice
Vrbičany u Lovosic
Keblice
Rochov
Brňany
Brozany nad Ohří
Doksany
Nové Dvory u Doksan
Hostěnice u Brozan
747831
785997
664693
740560
609919
612898
628182
706132
612901
Mimo pozemků uvedených v ohniskové
zóně
Mimo pozemků uvedených v ohniskové
zóně
Mimo pozemků uvedených v ohniskové
zóně
Mimo pozemků uvedených v ohniskové
zóně
Ing. Jan Blažíček, v. r.
vedoucí OBO SRS Louny
Rozdělovník:
1/ Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří, IČ: 002 63 427
2/ Městský úřad Libochovice, náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice, IČ: 002 63 931
3/ Městský úřad Třebenice, Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice, IČ: 005 45 627
4/ Úřad městyse Brozany nad Ohří, Brozany nad Ohří 75, 411 81 Brozany nad Ohří, IČ: 002 63 397
5/ Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří, U Silnice 1, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 26 771
6/ Obecní úřad Martiněves, Martiněves 24, 411 19 Mšené – lázně, IČ: 002 64 024
7/ Obecní úřad Mšené-lázně, Prosek 174, 411 19 Mšené – lázně, IČ: 002 64 083
8/ Obecní úřad Radovesice, Radovesice 43, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 26 088
9/ Obecní úřad Evaň, Evaň 27, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 26 118
Strana 3 (celkem 4)
10/ Obecní úřad Křesín, Křesín 77, 410 02 Lovosice 2, IČ: 002 63 842
11/ Obecní úřad Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý, IČ: 002 63 796
12/ Obecní úřad Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice 2, IČ: 002 72 094
13/Obecní úřad Sedlec, Sedlec 57, 411 15 Třebívlice, IČ: 003 78 585
14/ Obecní úřad Chodovlice, Chodovlice 18, 411 15 Třebívlice, IČ: 004 81 653
15/ Obecní úřad Jenčice, Jenčice 58, 411 15 Třebívlice, IČ: 004 81 670
16/ Obecní úřad Úpohlavy, Úpohlavy 61, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 54 588
17/ Obecní úřad Černiv, Černiv 27, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 26 100
18/ Obecní úřad Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, IČ: 002 63 486
19/ Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 26 096
20/ Obecní úřad Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice 2, IČ: 002 64 369
21/ Obecní úřad Vrbičany, Vrbičany 19, 411 21 Vrbičany, IČ: 008 28 807
22/ Obecní úřad Keblice, Keblice 68, 410 02 Lovosice 2, IČ: 005 26 436
23/ Obecní úřad Rochov, Rochov 63, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 002 64 318
24/ Obecní úřad Brňany, Brňany 93, 412 01 Litoměřice 1, IČ: 002 63 389
25/ Obecní úřad Doksany, Doksany 108, 411 82 Doksany, IČ: 002 63 524
26/ Obecní úřad Nové Dvory, Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 002 64 334
27/ Zepos a.s., Radovesice 5, 410 02 Lovosice 2, IČ: 001 21 061
28/ AGRI LIBOCHOVICE a.s., Poděbradova 643, 411 17 Libochovice, IČ: 640 52 931
29/ ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., Slatina 41, 410 02 Lovosice 2, IČ: 001 20 928
30/ Zemědělské družstvo Klapý, Klapý 40, 411 16 Klapý, IČ: 001 20 693
31/ Zlatý klas a.s., Kokořínská 2981, 276 01 Mělník 1, IČ: 601 92 496
32/ „TERRA KAPLÍŘ“ spol. s r.o., Náves 52, 411 11 Sulejovice, IČ: 473 06 254
33/ AGROKOMPLEX OHŘE a.s., Masarykova 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 001 20 511
34/ Ing. Vratislav Král, Doksany 144, 411 82 Doksany, IČ: 460 56 173
35/ Vladimír Knajzl, Brňany 155, 412 01 Litoměřice, IČ: 167 12 722
36/ Miloslav Majrich, Radešín 87, Martiněves, 411 19 Mšené – lázně, IČ: 460 54 103
37/ Ing. Petr Vápeník, Brníkov 18, 411 19 Mšené – lázně, IČ: 460 56 467
38/ Ing. Jaroslav Bureš, Zemědělská 351, 411 81 Brozany nad Ohří, IČ: 421 14 624
39/ www.srs.cz
Strana 4 (celkem 4)
Download

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační