BD -Bytové družstvo - Barrandov
L52 00 PRAHA
- Ýíassermannova LO43/7
5-H]-
POZYANKA
na členskou schŮzi BD- Bytového družstva - Barrandov
se sídlem Wassermannova 1043 17,152 00 Praha 5 - Hlubočepy,
lČ lZZtOlZLrzapsaného v obchodním rejstříku vedeném_Městský soud v Praze, spisová značka Dr
8044.
Představenstvo BD Bytového družstva Barrandov se sídlem Wasssermannova l043l7, Praha
Hlubočepy , PSČ I52 O0,IČ 022l012(dále ,,Družstvo"), tímto oznamuje, že se
5
-
dne 4.11.2014 od 18.30 hod. koná členská schůze družstva:
BESEDNÍ nnSrlURACE, Slivenecká
92t7, Praha, Hlubočepy.
Autobusové spojení od zastávky: Štěpařská, nebo Poliklinika Barrandov do zastávky Slivenecká- výstup
na adrese:
30 metru od Besední restaurace.
Program členskéschůze: I. část - Louda Ladislav
plných mocí a hlasovacích lístku od 18,30 - 19,00 hodin
oznámení o účastik zahájení jednání nutná l00 oÁ účast- schválení
l . Prezence členůdružstva, předání
2. Zahájeni členskéschůze I. ěásti programu.
3.Volba předsedajícího schůze, zapisovatele,2 osob ověřujicich zápis a volba 3 osob pro sčítáníhlasů
/předseda + 2 - skrutátořil avolba návrhové komise ve složení3 osob.
4. Úvod - schválení hostů a přivítaní paní Mgr. Moniky Kubalíkové,notařské kandidátky, pověřená
Mgr. Hanou Mátlovou notářkou se sídlem v Šumperku.
5. Rozhodnutí o podřízení Družstva zákonu é.90l20l2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákono obchodních korporacích), jako celku a přijetí úplnéhoznéni stanov v aktualizovaném znéni.
Aktualizované stanovy byly předany všem členůmdružstva, pozvánka a stanovy jsou zveřejněny
na webových stránkách BD - Bytového družstva - Barrandov (www.bd-barrandov.cz)
6. Zahájeni hlasování o schválení aktualizovaných stanov
- vyhlášení výsledků.
Návrh usnesení:
Členská schůze rozhoduje o tom, že se Družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako
celku a s účinnostíke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku zpŮsobem
umožňujícímdálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
mění stanovy a přijímá jejich úplnéznéni.
zdůvodnění:
zákona o obchodních korporacích je Družstvo povinno přizpůsobit stanovy
donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích do 30.6.2014. S ohledem na uvedené
ustanovení zákona o obchodních korporacích je navrženo přijetí nového úplnéhoznéni stanov Družstva,
které zohledňují veškerézměny provedené zákonem o obchodních korporacích. Návrh nového úplného
znéni stanov je členůmdružstva zdarma k dispozici u předsedy představenstva (Družstva). Družstvo se
současně podřídí zákonu o obchodních korporacíchjako celku.
Podle § 771 odst.
2
Adresa: ÝÝassermannova 1043/1 , 1,52 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: O22I0120 Č. bankovního účtuz115744L00l/5500
- Tťassermannova tO43/7
5-H]-
BD -Bytové družstvo - Barrandov
t52 00 PRAHA
8. Přestávka cca
l5 minut - pokračováníII. část programu.
II.. část programu
1. Schválení IL části programu
- Louda Ladislav
2. Schválení volebního a jednacího řádu - Ing. Lubor Maytner
3. Informace o stavu hospodaření družstva k 4.11 .2014. - Mgr. Kazdová
4. Zpráva o plnění úkolůpředstavenstva z členskésbhůze ze dne 24.3.2014.- informace o činnosti
představenstva v období od24.3.2014 do 4.II.2014 - Louda Ladislav
5. Informace k dalšíčinnosti družstva. - Louda Ladislav
a, zajištění plateb splátky úvěru, fondu oprav a služeb dle rozpisu za listopad 2014 íormou složenky na
účetdružstva, prosine c 2014 bude zajištěn formou nového SIPA. - předpoklad.
b.každý člen družstvaobdržínovou nájemní smlouvu, evidenčnílist, vyplní čestnéprohlášení o počtu
osob v bytě, případně vyplní apíedákopii smlouvy o pronájmu bytu.
c. všichni členovédružstva obdržínový rozpis plateb s tím, že služby zistávaji dle stanoveného
rozpisu správní firmou.
6. Odsouhlasení lypracování ,, prohlášení vlastníkď' a schválení nákladů ve výši cca 100 - 130 tis. Kč
zarealizaci.- Ing. Lubor Maytner
7. Schválení nákladů narealizaci kanceláře družstva v prostorách prádelny domu s celkovými náklady
cca 50 - 60 tis. Kč - stavební úpravy, elektropřípojky , počítaě,internet , tiskárna a vybavení
nezbytným nábytkem. - Ing. Lubor Maytner
8. Schválení platů jednotlivých členůa představenstva družstvazaobdobí do 4.11.2014 adá|e
schválení měsíčníchplatů představenstva, kontrolní komise a jednotliv/ch členůdružstva
/účetníhotovost, úklid a béžnáúďržba/s platností od 1.1I.2014. - Louda Ladislav, Ing. Lubor
Maytner
Usnesení:
-
členská schůze schvaluje volební a jednací řád družstva, zprávu o plnění úkolůa činnosti družstva
do 4.1 I.2014 a informaci o dalšíčinnosti družstva na dalšíobdobí..Členskáschůze dále schvaluje
lypracování ,, prohlášení vlastníkď', schvaluje náklady narealizaci ve qýši l00 - 130 tis.Kč adále
schvaluje vybudování kanceláře družstva s celkovými náklady do 60 tis. Kč.
Členská schůze schvaluje návrhy platů představenstva a jednotlivých členůdružstva za období do
l .Il..2014 a dále schvaluje návrh platu členůpředstavenstva, kontrolní komise a jednotlivých
členůdružstva za jmenované činnosti / úklid, účetníhotovost, správa IT,béžnáúdržbal.
Přesný rozpis schválených návrhů platů zajednotlivé obdobíje nedílnou součástítohoto zápisu.
Adresa: Vúassermannova L043/1, I52 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: O22lO120 Č. bankovního účtu:1151441001/5500
BD -Bytové družstvo - Barrandov
L52 00 PRAHA
- Ýíassermannova LO43/7
5-Hl
Členská schůze ukládá představenstr,u:
- zajistit ,, prohlášení vlastníka v termínu do 30.4.2015.
- zajistit realizacikanceláře BD do l5.1.2015.
- zajistit kontrolu všech smluvních vňahitýkajícíchse domu s přípravou vyhlášení výběrového
Ťizení na pronájem nebytových prostor - 31.1.2015.
- zajistit vypracování plánu oprav na rok 2015
rok 2015 - tennín do 3l .1 .2015.
- zajistit zptacování rozpočtu BD na rok 2015.
Praha dne 9.10.2014
BD - Bytov{ dřulstro - Bai,ďtdov
wbssemrnnwa
1o1ý'
$2mkaha5-tllubočapy
ĚOzz1072o o
Louda Ladislav
předseda BD - Bytové družstvo - Barrandov
á*/Z
Ing. Lubor Maytner
místopředseda BD
M
BD
místopředsedkyně
Pozvárlka a stanovy jsou zveřejněny na našich webových stránkách
pozvátkaumístěna na vývěsce v domě.
:
- Bytové družstvo - Barrandov
-
- Barrandov
www.BD- Barrandov.cz,
Adresa: VÝassermannova 1043/1, L52 00 Praha 5 - Hlubočepy
Tč: O22I0120 č. bankovního účtuz
]'l5L441,007
/
5500
a dále
je
Download

POZYANKA - BD Barrandov