Fakulta práva Janka Jesenského VŠD
Otázky na štátnu skúšku záverečnú skúšku z predmetu:
„Trestné právo hmotné“
1. Pojem a funkcie trestného práva. Základné zásady trestného práva.
2. Pramene trestného práva. Štruktúra trestnoprávnych noriem, ich výklad. Analógia v
trestnom práve
3. Pôsobnosť trestného zákona
4. Pojem a druhy trestného činu
5. Trestný čin spáchaný opakovane, pokračovací trestný čin, trestný čin hromadný
a trváci
6. Skutková podstata trestného činu a jej obligatórne a fakultatívne znaky
7. Delenie skutkových podstát podľa závažnosti a podľa štruktúry
8. Kvalifikovaná skutková podstata – osobitné kvalifikačné pojmy
9. Objekt trestného činu a jeho predmet
10. Objektívna stránka trestného činu
11. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť
12. Subjekt trestného činu
13. Subjektívna stránka trestného činu
14. Problematika omylu v trestnom práve
15. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu
16. Krajná núdza. Nutná obrana.
17. Nutná obrana a oprávnené použitie zbrane
18. Súhlas poškodeného, výkon práv a povinností
19. Dovolené riziko, plnenie úlohy agenta
20. Štádiá trestného činu
21. Príprava na zločin – pojem, jej trestanie, zákonné podmienky zániku trestnosti
prípravy
22. Pokus trestného činu - pojem, jeho trestanie, zákonné podmienky zániku trestnosti
pokusu
23. Formy trestnej súčinnosti
24. Páchateľ, nepriamy páchateľ
25. Spolupáchateľstvo – pojmové znaky a trestanie spolupáchateľstva
26. Účastníctvo- pojmové znaky a trestanie účastníctva. Vysvetlenie zásad akcesority a
osamostatnenia účastníctva
27. Súbeh trestných činov a jeho trestanie
28. Pojem trest, zásady ukladania trestov, druhy trestov
29. Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
30. Alternatívne tresty – pojem, význam, druhy, charakteristika jednotlivých alt. trestov
31. Ochranné opatrenia – ochranné liečenie, detencia, ochranný dohľad, zhabanie veci
32. Ochranné opatrenia proti právnickým osobám – zhabanie peňažnej čiastky, zhabanie
majetku
33. Zánik trestu a trestnosti
34. Účinná ľútosť
35. Premlčanie trestného stíhania, premlčanie výkonu trestu, zahladenie odsúdenia
36. Osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých
37. Všeobecné pojmy na účely Trestného zákona
38. Osobitné kvalifikačné pojmy na účely Trestného zákona
39. Trestné činy proti životu a zdraviu
40. Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie
41. Charakteristika tr. činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti
42. Ochrana rodiny a mládeže v Trestnom zákone
43. Trestné činy proti majetku
44. Charakteristika tr. činov hospodárskych
45. Charakteristika tr. činov všeobecne nebezpečných a proti životnému prostrediu
46. Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
47. Trestné činy proti republike
48. Charakteristika tr. činov proti poriadku vo veciach verejných
49. Trestné činy proti iným právam a slobodám
50. Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné
činy vojnové
Trestné právo procesné
51. Pojem trestné konanie, trestné právo procesné, ich úlohy. Trestno-procesný vzťah
a jeho subjekty.
52. Právomoc a pôsobnosť Trestného poriadku. Typy trestného procesu.
53. Vymenujte a charakterizujte predbežné (prejudiciálne) otázky a uveďte, ktoré nemôže
orgán činný v trestnom konaní riešiť.
54. Vzťah trestného práva procesného k iným odvetviam práva a súvisiacim odborom.
55. Vymenujte a klasifikujte pramene trestného práva procesného.
56. Výklad trestnoprávnych noriem.
57. Význam a systém základných zásad trestného konania.
58. Všeobecné základné zásady trestného konania.
59. Základné zásady začatia konania.
60. Základné zásady dokazovania.
61. Zásada zabezpečenia práva na obhajobu a zásada kontradiktórnosti.
62. Zásada verejnosti a výnimky z tejto zásady. Zásada bezprostrednosti a zásada ústnosti.
63. Charakterizujte zásadu oficiality, legality a oportunity.
64. Charakterizujte zásadu obžalovaciu zásadu a zásadu „ne bis idem“.
65. Charakterizujte zásadu prezumpcie neviny a pravidlo
„presumptio boni viri“
a pravidlo „in dubio pro reo“.
66. Charakterizujte zásadu voľného hodnotenia dôkazov a zásadu zistenia skutkového
stavu bez dôvodných pochybností.
67. Definujte subjekty trestného konania a ich triedenie.
68. Uveďte, kto sú stranami trestného konania a charakterizujte ich postavenie v trestnom
konaní.
69. Vymenujte úlohy a sústavu trestných súdov v Slovenskej republike. Definujte ich
právomoc a príslušnosť.
70. Charakterizujte ako a podľa čoho sa určuje miestna príslušnosť trestných súdov.
71. Charakterizujte štruktúru prokuratúry v Slovenskej republike, príslušnosť ako aj úlohy
na úseku trestného konania.
72. Charakterizujte organizáciu, príslušnosť a úlohy policajtov v trestnom konaní.
73. Definujte vylúčenie sudcu, súdnych úradníkov a orgánov činných v trestnom konaní
z úkonov trestného konania.
74. Charakterizujte postavenie obvineného, obhajcu a iných osôb s obhajovacími právami
v trestnom konaní a vymenujte podmienky povinnej obhajoby.
75. Charakterizujte postavenie, práva a povinnosti poškodeného v trestnom konaní.
Popíšte tzv. adhézne konanie. Definujte pojem zúčastnená osoba.
76. Procesné úkony a ich delenie. Charakterizujte ich formu, čas a miesto vykonávania.
Vysvetlite pojem zapisovanie, podanie, lehoty v trestnom konaní a poriadková pokuta.
77. Zaistenie osôb na účely trestného konania.
78. Zaistenie vecí pre účely trestného konania.
79. Vysvetlite pojem dokazovanie, dôkazné prostriedky, pramene dôkazov, dôkazy a ich
delenie. Vymenujte kritériá prípustnosti dôkazov.
80. Definujte účel, predmet, hranice dokazovania a jeho fázy. Vymenujte a charakterizujte
kritéria hodnotenia dôkazov.
81. Vysvetlite pojem svedok a charakterizujte jeho postavenie v trestnom konaní.
Definujte povinnosť svedčiť a zákaz svedeckej výpovede.
82. Postavenie znalca v trestnom konaní a hodnotenie dôkazu vykonaného znalcom.
83. Rozhodnutia v trestnom konaní a ich druhy. Základné pravidlá rozhodovania
v trestnom konaní.
84. Charakterizujte postup pred začatím trestného stíhania a spôsoby rozhodovania
v predprípravnom konaní.
85. Charakterizujte štádium prípravného konania o trestných činoch, jeho fázy a formy.
86. Uveďte a charakterizujte druhy rozhodnutí v prípravnom konaní.
87. Vymenujte a charakterizujte odklony v trestnom konaní, ich druhy a podmienky
rozhodovania.
88. Charakterizujte štádium preskúmania obžaloby a predbežného prejednania obžaloby.
89. Charakterizujte hlavné pojednávanie, jeho úlohy a fázy.
90. Popíšte priebeh hlavného pojednávania, jeho miesto a čas.
91. Charakterizujte spôsoby rozhodovania súdu na hlavnom pojednávaní.
92. Charakterizujte verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie.
93. Charakterizujte odvolacie konanie, kasačný princíp, apelačný princíp, devolutívny
účinok
opravného
prostriedku,
suspenzívny
účinok
opravného
prostriedku
a autoremedúru.
94. Vysvetlite
pojem riadne opravné prostriedky, ich obsah a delenie. Definujte
príslušnosť a spôsob rozhodovania o nich.
95. Vysvetlite pojem mimoriadne opravné prostriedky, ich obsah a delenie. Definujte
príslušnosť a spôsob rozhodovania o nich.
96. Vymenujte a charakterizujte osobitné spôsoby trestného konania.
97. Výkon trestov a ochranných opatrení. Udelenie milosti a amnestia.
98. Charakterizujte probáciu a mediáciu v trestnom konaní. Definujte ich úlohy a uveďte
ich subjekty.
99. Právny styk s cudzinou v trestných veciach, jeho úloha a zásady. Inštitúty vyžiadanie
z cudziny, vydanie do cudziny a zjednodušené vydávacie konanie.
Download

Trestné právo štátnicové otázky .pdf