SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VLADA URBANA
STAROZAGORSKÁ 10, 040 23 KOŠICE
Č: 99/2013-SZUŠ
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
na školský rok
2013/2014
Košice, 03. 09. 2013
Vypracovala: Mgr. Iveta Višnevská
riaditeľka
1
1. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ SÚKROMNEJ ZUŠ
VLADA URBANA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Súkromná ZUŠ Vlada Urbana je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá je výberová. Štúdium na
škole je záujmovou činnosťou. Škola vychováva k umeniu a prostredníctvom umenia. Umožňuje
aktívnu realizáciu popoludňajšej mimoškolskej činnosti talentovaných detí a mládeže ako žiakov,
efektívne využitie ich voľného času orientované na umeleckú činnosť. V maximálnej miere využíva
zážitkovú metódu pre splnenie výchovných cieľov psychomotorickým učením.
Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana je smerovanie našej
pedagogicko-umeleckej práce na ďalšie dotvorenie a upevnenie kladného vzťahu detí a žiakov
k našej vlasti, k národnému povedomiu, vlastenectvu a regionálnym tradíciám.
V tomto školskom roku budeme postupovať podľa učebných plánov Štátneho vzdelávacieho
programu základnej umeleckej školy schválených MŠ SR pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911
s platnosťou od 1. septembra 2009, upravených a prispôsobených podľa potrieb a podmienok našej
Súkromnej ZUŠ v prípravnom štúdiu, v prvej časti prvého stupňa základného štúdia a v prvom
a druhom ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia. V treťom a vo vyšších ročníkoch
druhej časti prvého stupňa základného štúdia, v druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre
dospelých budeme postupovať podľa učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré
schválilo MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 so
zameraním na ľudový tanec.
Škola bude naďalej pokračovať v umeleckej výchove a vzdelávaní detí a žiakov v dennej forme
štúdia v jednotlivých študijných umeleckých odboroch, a to v:
 tanečnom odbore (ďalej len TO),
 hudobnom odbore (ďalej len HO),
 výtvarnom odbore (ďalej len VO),
 literárno-dramatickom odbore (ďalej len LDO).
Vyučovacím jazykom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana je slovenský jazyk. Škola poskytuje žiakom
vzdelávanie v predprípravnom štúdiu, prípravnom štúdiu, v základnom štúdiu I. a II. stupňa a
v štúdiu pre dospelých. Žiaci získajú primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie. Doplnkovou aktivitou školy je cvičenie „Matky s deťmi“. Organizuje sa formou kurzov
pre dospelých (matka, otec, stará mama, starý otec) s deťmi vo veku od 1 do 3 rokov. Zavedenie
tohto druhu cvičenia je vyvolané potrebou aktivizovať rodičov ku včasnej hudobno-pohybovej
výchove svojich detí. Zároveň venujeme voliteľnú časovú dotáciu aj predmetu „Tance iných
národov“, „javiskový prejav a kultúra“, „dekoračné činnosti“ a „základy výtvarnej tvorivosti
a cudzieho jazyka“.
2
Súkromná ZUŠ Vlada Urbana bude na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť využívať priestory
Domu ľudového tanca (DĽT) so sídlom v Košiciach na Starozagorskej 10 s perspektívou
presťahovania sa do priestorov KULTURPARKU na Kukučínovej 2 v Košiciach.
1.1 TANEČNÝ ODBOR (TO)
Dominantou výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana je vyučovanie v TO
zamerané na slovenský ľudový tanec. Umocňuje záujem o pôvodnú, tradičnú ľudovú kultúru. V
tomto školskom roku budeme vyučovať formou skupinového (kolektívneho) vyučovania a
postupovať podľa učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy
schválených MŠ SR pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009,
upravených a prispôsobených podľa potrieb a podmienok našej Súkromnej ZUŠ v prípravnom
štúdiu, v prvej časti prvého stupňa základného štúdia, v prvom a druhom ročníku druhej časti
prvého stupňa základného štúdia. V treťom a vo vyšších ročníkoch druhej časti prvého stupňa
základného štúdia, v druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých budeme v školskom
roku 2013/2014 postupovať podľa učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo
MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 a podľa
učebných plánov prispôsobených a spracovaných pre TO v našej Súkromnej ZUŠ so zameraním na
ľudový tanec.
Vedúcou tanečného odboru je Mgr. art. Andrea Pitoňáková.
1.1.1 ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE V TO
 hudobno-pohybová výchova (PŠ triedy A1, A2, A3 a PPŠ trieda),
 tanec (I. stupeň základného štúdia - triedy 1A až 8A, II. stupeň základného štúdia - triedy 1A
až 4A),
1.2 HUDOBNÝ ODBOR (HO)
V HO budeme vyučovať formou individuálneho a skupinového (kolektívneho) vyučovania, v
závislosti od zvoleného študijného zamerania a od vyučovaného predmetu. V prípravnom štúdiu
budeme vyučovaťpodľa variantu B a v základnom štúdiu budeme v prvej časti prvého stupňa
základného štúdia, v prvom a druhom ročníku druhej časti prvého stupňa základného vyučovať
podľa učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy schválených
MŠ SR pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 pre HO. V
treťom a vo vyšších ročníkoch druhej časti prvého stupňa základného štúdia, v druhom stupni
základného štúdia a v štúdiu pre dospelých budeme v školskom roku 2013/2014 postupovať podľa
učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom
11215/2003 s platnosťou od 1. septembra pre HO.
Vedúcou hudobného odboru je Liana Prítoková.
3
1.2.1 ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE V HO
 hra na klavíri (KL)
 hra na keyboarde (KEY)
 hra na husliach (HU)
 hra na zobcovej flaute (ZFL)
 hra na priečnej flaute (PFL)
 hra na klarinete (KR)
 hra na kontrabase (KBS)
 hra na gitaru (GT)
 hra na akordeóne (AK)
 hra na saxofóne (SX)
 hra na hoboji (HB)
 hra na ľudových nástrojoch (HĽN) – pastierska píšťalka, drumbľa, gajdy, ústna harmonika,
fujarka, fujara
 komorná hra (KH)
 komorný spev (KS)
 sólový spev (SS)
 skupinový spev (S)
 prípravný hudobná výchova (PHV)
 prípravný zborový spev (PZS)
 zborový spev (ZS)
1.2.2 ČLENENIE HO
HO sa člení na oddelenia:
 nástrojovej hudby – vedúca Monika Kyjovská,
 sólového a skupinového spevu – vedúca Liana Prítoková,
 zborového spevu - vedúca Katarína Kišidayová, DiS.art.
1.3 VÝTVARNÝ ODBOR (VO)
Tento odbor sa zakladá na spontánnom záujme dieťaťa o výtvarné sebavyjadrovanie a vo svojej
podstate smeruje ku tvorivosti a kreativite. Hlavným predmetom je kresba a maľba, doplňujúcimi
predmetmi sú grafika, modelovanie a priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti, výtvarná
fotografia, teória výtvarnej tvorby a dejiny umenia, médiá. Výtvarný odbor uvádza dieťa do takého
poznávania sveta, na ktorom sa podieľajú v harmonickom vzťahu všetky zložky osobnosti:
senzibilita i racionalita, intuícia aj intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné
aktivity. Cieľom je podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o tvorivé
sebavyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník.
4
V tomto školskom roku budeme vyučovať vo VO formou skupinového (kolektívneho) vyučovania.
V prípravnom štúdiu a základnom štúdiu budeme na I. stupni v prvom až štvrtom ročníku vyučovať
podľa učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy schválených
MŠ SR pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 pre VO.
Vedúci výtvarného odboru je Mgr. art. Janka Duchoňová.
1.3.1 ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE VO VO
 výtvarná výchova (VV)
1.4. LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO)
Tento školský rok je v poradí druhým rokom fungovania literárno-dramatického odboru. Jeho
potreba vychádza zo synkretickej podoby ľudového tanca a súčasných trendov v interpretácii
novodobých foriem scénického umenia. LDO je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje
dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých
pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny
tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy
s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život, práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a
kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Rovnako odbor pomáha
odhaľovať a rozvíjať danosti, vlohy a talenty žiakov, ktoré môžu neskôr rozširovať v štúdiu
umeleckých a humanitných smerov. V LDO budeme vyučovať formou skupinového (kolektívneho)
vyučovania.
V prvej časti prvého stupňa základného štúdia budeme vyučovať podľa učebných plánov Štátneho
vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy schválených MŠ SR pod číslom CD-200927474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 pre HO.
Vedúcou odboru je Beáta Gogová.
1.4.1 ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE V LDO
 dramatické a slovesné oddelenie
5
2. PRINCÍPY VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ PRÁCE V
SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
Pre naplnenie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov bude Súkromná ZUŠ Vlada Urbana
prostredníctvom svojich pedagógov vychádzať z nasledovných princípov:
1. Rozvíjať pohybové a hudobné nadanie a schopnosti detí a žiakov primerane ich veku a doteraz
získaným schopnostiam a nadobudnutým zručnostiam.
2. Snažiť sa o celkový rozvoj osobnosti žiaka, o všestrannú pohybovú prípravu žiakov tanečného
odboru, o rozvoj jeho zručností a pohybov psychomotorickým učením.
3. Pri pohybovom učení osvojovania si sledu pohybov tela postupne spojených do väčších celkov,
zamerať sa aj na pociťovanie, vnímanie, pamäť pre zručnosti, predstavivosť a myslenie.
4. V procese učenia rozvíjať vôľové vlastnosti ako je zodpovednosť, cieľavedomosť, hodnoty,
ciele a ašpirácie.
5. Naším cieľom je nenásilnými, primeranými a vhodnými prostriedkami vytvárať žiakom priestor
na získavanie takých poznatkov o ľudovej kultúre, aby každý absolvent našej školy si osvojil
pevné základy zdravého národného povedomia a vlastenectva.
6. Uplatňovať také metódy práce, ktoré vedú k aktívnemu vzťahu k umeleckým hodnotám a k
osvojeniu si primeraných kritérií pre formovanie estetického vkusu, myslenia a predstavivosti.
7. Rešpektovať osobnosť dieťaťa a žiaka, jeho individuálne schopnosti a zručnosti, fyzické
dispozície a rozvojový potenciál.
8. Na vyučovacích hodinách dbať na racionálne využitie vyučovacieho času a dôsledné vytváranie
podmienok pre sústredenú a cieľavedomú prácu v kolektíve.
9. V každodennej práci venovať pozornosť výchove a vzdelávaniu detí a žiakov nielen po odbornej
stránke, ale aj výchove vnímavého, citlivého a ohľaduplného človeka v duchu humanizmu
s ohľadom na prebiehajúce inštitucionálne vzdelávanie detí a žiakov v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu.
10.Podporovať hodnotu ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej
spoločnosti.
11.Rozvíjať efektívnu spoluprácu školy s rodičmi. Iniciovať ich aktívnu pomoc pri vytváraní
a skvalitňovaní podmienok pre výchovno-vzdelávaciu činnosť školy.
6
3. ZARADENIE ŽIAKOV SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
Žiaci školy sú zaraďovaní na štúdium do jednotlivých študijných umeleckých odborov (HO, TO,
VO, LDO) podľa zvoleného študijného zamerania a do príslušných ročníkov podľa veku,
s abecedným označením jednotlivých tried.
3.1. OZNAČENIE TRIED
A - žiaci študujúci TO, ktorí sú členmi súboru pohybových hier JAZIERKO, detského folklórneho
súboru ŽELEZIARIK, mládežníckeho folklórneho súboru ŽELIEZKO a folklórneho súboru
ŽELEZIAR,
D - žiaci študujúci HO,
F - žiaci študujúci HO, ktorí sú členmi speváckeho zboru Košický detský a mládežnícky
spevácky zbor MLADÉ HLASY,
V – žiaci študujúci vo VO a umelecké remeslá,
L – žiaci študujúci v LDO
4. UMELECKÉ ZOSKUPENIA PÔSOBIACE NA SÚKROMNEJ
ZUŠ VLADA URBANA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
4.1 UMELECKÉ ZOSKUPENIA – ČLENOVIA SÚ ŽIAKMI ŠKOLY
1. Súbor pohybových hier JAZIERKO
umelecká vedúca: Mgr. art. Andrea Pitoňáková – pre predprípravné štúdium
umelecká vedúca: Mgr. Iveta Višnevská – pre prípravné štúdium
žiaci predprípravného štúdia - trieda A-0
žiaci prípravného štúdia - triedy A-1, A-2, A-3, 1A, 2A
žiaci základného štúdia I. stupňa
2. Detský folklórny súbor ŽELEZIARIK
umelecká vedúca: Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Alena Škodyová
žiaci základného štúdia I. stupňa – triedy 3A, 4A, 5A, 6A
3. Mládežnícky folklórny súbor ŽELIEZKO
umelecká vedúca: Mgr. Petra Mižerová, Ing. Lenka Hyblárová
žiaci základného štúdia I. stupňa - triedy7A, 8A
žiaci základného štúdia II. stupňa – triedy 1A, 2A
7
4. Folklórny súbor ŽELEZIAR
umelecký vedúci: Ing. Vladimír Urban
žiaci základného štúdia II. stupňa - triedy 3A, 4A
5. Košický detský a mládežnícky spevácky zbor (KDMSZ) MLADÉ HLASY
umelecká vedúca: Mgr. OľgaVarínska
žiaci prípravného štúdia F-1
žiaci základného štúdia I. stupňa,triedy 1F až 7F
žiaci základného štúdia II. Stupňa, triedy 1F až 4F
6. Spevácke skupiny podľa ročníkov (okrem PŠ)
umelecké vedenie: Liana Prítoková, Katarína Kišidayová, DiS.art.
žiaci podľa študijného zamerania
vybratí žiaci HO a TO
7. Komorné hudobné zoskupenie MALÍ MUZIKANTI
umelecké vedenie: Liana Prítoková
vybratí žiaci HO
4.2 UMELECKÉ ZOSKUPENIA – ČLENOVIA NIE SÚ ŽIAKMI ŠKOLY
1. folklórny klub OMLADINA
2. ARCHÍV FOLKLORIZMU
3. UMELECKÉ REMESLÁ – paličkovaná čipka, ľudovoumelecké remeslá
5. ČINNOSŤ A AKTIVITY SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana bude vytvárať podmienky a podporovať aktivity zamerané
na spoluprácu s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, kultúrnymi inštitúciami
a sprostredkúvať kontakty so živou kultúrou. Koncertnú a prezentačnú činnosť zameriame na
zvyšovanie aktivity našich žiakov pri propagovaní tanečného a hudobného umenia
z východoslovenského regiónu a ostatných slovenských
regiónov, zborového spevu
a ľudovoumeleckej remeselnej výroby. Popri tancoch budeme propagovať a prezentovať spev a hru
na tradičné ľudové hudobné nástroje. Postupne sa budeme aktivizovať pre zoznamovanie sa
s tancami európskych národov.
8
5.1. PLÁNOVANÉ AKTIVITY
SEPTEMBER 2013
1. Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 v priestoroch Domu ľudového tanca (DĽT) so
sídlom na Starozagorskej 10 v Košiciach - dňa 2. septembra 2013.
2. Zápis žiakov na štúdium do jednotlivých ročníkov podľa študijného umeleckého odboru
a zvoleného študijného zamerania - v dňoch 3., 4. a 10. septembra 2013.
3. Doplnkové prijímacie talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium na Súkromnú ZUŠ Vlada
Urbana v školskom roku 2013/2014 sa uskutočnia v dňoch 4. a 5. septembra 2013 v priestoroch
Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
4. Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana sa
uskutoční v priestoroch DĽT v týždni od 12. 09. 2013 do 16. 09. 2013 – pre HO a LDO,
od 19. 09. 2013 do 23. 09. 2013 pre VO a TO.
5. Príprava časovo-tematických plánov.
6. Vypracovanie a odoslanie štatistických výkazov so stavom k 15. septembru 2013.
7. Pokračovanie v prípravách založenia a registrácie občianskeho združenia.
8. Vystúpenie MFS ŽELIEZKO a FS ŽELEZIAR na oslavách 30. výročia vzniku mestskej časti
Košice - sídlisko KVP.
OKTÓBER 2013
1. Koncert slovanských súborov dňa 30. 10. 2013 v Kultúrnom stredisku Južan v Košiciach.
Účinkujú DFS ŽELEZIARIK a MFS ŽELIEZKO.
2. Zájazd súborov ŽELEZIARIK, ŽELIEZKO a MALÍ MUZIKANTI do Poľska.
3. Príprava výchovných koncertov a ich uvedenie pre žiakov základných škôl v mestách SR.
4. Účasť vybraných žiakov základného štúdia I. stupňa z ročníkov 7A a 8A a II. stupňa z ročníkov
1A a 2A
na podujatí Medzinárodný Maratón Mieru (MMM) 2013 v Košiciach
dňa 06. 10. 2013 (krojované páry – slávnostný ceremoniál).
5. Verejný koncert žiakov HO – zameranie zborový spev, ktorí sú členmi KDMSZ Mladé hlasy.
6. Úvodné zasadnutie Rady školy.
NOVEMBER 2013
1. Prezentovanie školských súborov organizovaním výchovných koncertov určených žiakom
základných škôl v Košiciach a okolí v rámci podujatia Košické folklórne dni (KFD).
2. Slávnostný program žiakov TO, ktorý bude uvedený v Štátnom divadle (ŠD) Košice v rámci
podujatia KFD dňa 24. 11. 2013 V programe účinkujú žiaci ZŠ I. a II. stupňa z ročníkov A.
3. Krst nového detského CD dňa 22. 11. 2013 – Kasárne kULTURPARK v rámci KFD.
9
DECEMBER 2013
1. Mikulášsky večierok organizovaný pre žiakov TO, HO, VO a LDO zaradených do PŠ a ZŠ
I. stupňa z prvých a druhých ročníkov v triedach A, D, V, L a v rámci podujatia otvorená hodina
žiakov Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana pre rodičov - 06. 12. 2013
2. Vianočný koncert žiakov tanečného a hudobného odboru v Štátnom divadle v Košiciach
a v meste Humenné pre humanitnú spoločnosť Humanita pre život. Účinkovať budú ŽELEZIAR,
ŽELIEZKO, ŽELEZIARIK, JAZIERKOa MALÍ MUZIKANTI – 14. 12. 2013.
3. Vystúpenia speváckeho zboru MLADÉ HLASY na vianočných programoch v rámci mesta a iné.
4. Predvianočné vystúpenia žiakov školy podľa požiadaviek mesta, mestských častí.
JANUÁR 2014
1. Polročný hodnotiaci koncert (účinkujú žiaci HO - komorné hudobné zoskupenia školy a žiaci
TO) v priestoroch Historickej radnice v Košiciach, v termíne pred ukončením klasifikačného
obdobia - 24. 01. 2014.
FEBRUÁR 2014
1. Prezentácia práce a činnosti „Fašiangové zvykoslovie“ – žiaci LDO a VO v priestoroch školy.
MAREC 2014
1. Zdobenie kraslíc tradičnou ľudovou technikou, moderné a netradičné techniky; tvorivá dielňa pre
rodičov žiakov VO.
2. Spracovanie vlastného projektu „Zo života školy“ – žiaci LDO. V rámci možností bude
prezentované v súčinnosti so žiakmi TO, HO a VO.
3. Predstavujeme košické talenty – 6. Ročník - 26. 3. 2014.
APRÍL 2014
1. Swingový koncert žiakov HO.
2. Zvykoslovný program „Stavanie májov“ na Hlavnej ulici v Košiciach za aktívnej účasti žiakov I.
a II. stupňa TO, ktorí sú členmi zainteresovaných umeleckých zoskupení SZUŠ Vlada Urbana
- 30. 04. 2014.
MÁJ 2014
1. Tancujeme štvorylku – akcia v rámci Dní mesta Košice.
2. Tancujeme karičku – akcia v rámci Spomienka na EHMK 2013.
10
3. Slávnostný program žiakov TO a HO „Megakoncert školy Vlada Urbana“, v ktorom budú
účinkovať žiaci PPŠ, PŠ, I. a II. stupňa základného štúdia z ročníkov A, D, F, L a V. Program
bude uvedený 31. 05. 2014 v Štátnom divadle Košice – 20. výročie založenia a vzniku školy .
4. Záverečné skúšky žiakov TO – 4. ročník, 1. časť, I. stupeň; 8. ročník I. stupeň a HO – 4. ročník,
1. časť, I. stupeň; 7. ročník I. stupeň.
JÚN 2014
1. Prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium na Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v školskom roku
2014/2015 sa uskutočnia v dňoch 4. a 5. júna 2014 v priestoroch sídla Súkromnej ZUŠ.
2. Zápis novoprijatých žiakov bude 11. a 12. júna 2014 v sídle Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
3. Prezentovanie umeleckých zoskupení, ktorých členovia sú žiakmi našej školy, organizovaním
výchovných koncertov určených žiakom základných škôl v Košiciach a okolí, v rámci podujatia
CASSOVIA FOLKFEST 2014.
4. Slávnostný program žiakov I. a II. stupňa SZUŠ Vlada Urbana - premiéra celovečerného
programu DFS JAZIERKO, ŽELEZIARIK a ŽELIEZKO v Štátnom divadle Košice –
40. výročie DFS Železiarik – 27. 06. 2014.
5. Realizovanie žiackych interných koncertov na tanečnej sále Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana
a v spoločenskej miestnosti DĽT v priebehu školského roka 2013/2014.
6. Recipročné vystúpenia speváckeho zboru MLADÉ HLASY.
7. Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 v priestoroch DĽT dňa 27. júna 2014 –
odovzdávanie koncoročných vysvedčení žiakom TO, HO, LDO a VO Súkromnej ZUŠ Vlada
Urbana a spoločné fotografovanie žiakov a pedagógov po ročníkoch.
6. PORADNÉ A INICIATÍVNE ORGÁNY RIADITEĽA SZUŠ
VLADA URBANA
6.1 RADA ŠKOLY PRI SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
Pomocným orgánom vedenia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v školskom roku 2013/2014 bude
Rada školy pri SZUŠ Vlada Urbana, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom.
Bude plniť funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy. Členovia Rady školy pri Súkromnej ZUŠ
Vlada Urbana v školskom roku 2013/2014:
Predseda:
 Ing. Stanislav Kundrát
Členovia:
 JUDr. Jana Čuchtová
11
 Liana Prítoková
 Marián Gereg
 Ing. Monika Kriváková
6.2 PEDAGOGICKÁ RADA SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
Pedagogická rada (PGR) Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana je poradným a iniciatívnym orgánom
v pedagogicko-organizačných otázkach, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
6.2.1 PLÁN ZASADNUTÍ PGR ŠKOLY
 spoločne všetky odbory pravidelne - 1x za mesiac vždy v prvom týždni v mesiaci,
 jednotlivé odbory – 1x za mesiac v poslednom týždni v mesiaci,
 polročná klasifikačná pedagogická rada dňa 24. januára 2014,
 koncoročná klasifikačná pedagogická rada dňa 20. júna 2014.
6.3 UMELECKÁ RADA SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
Umelecká rada školy je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania
žiakov školy v HO, TO, VO a LDO.
Členovia Umeleckej rady školy v školskom roku 2013/2014:
 Mgr. art. Janka Duchoňová
 Maroš Goga, DiS.art.
 Beáta Gogová
 Ing. Lenka Hyblárová
 Ing. Zuzana Krajňáková
 Mgr. art. Andrea Pitoňáková
 Liana Prítoková
 Ing. Vladimír Urban
 Mgr. Iveta Višnevská
6.4 PREDMETOVÁ KOMISIA
Predmetová komisia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana rieši odborno-metodické problémy vyučovania
v umeleckých odboroch a predmetoch. Zasadá v prípade potreby. Členmi komisie sú vyučujúci
podľa jednotlivých vyučovacích predmetov a odborov.
12
6.5 ZASADNUTIA PORADNÝCH ORGÁNOV RIADITEĽA SÚKROMNEJ
ZUŠ VLADA URBANA
Mimo plánovaných termínov zasadnutí poradných a iniciatívnych orgánov riaditeľa Súkromnej
ZUŠ Vlada Urbana sa budú organizovať krátke porady pre zainteresovaných pedagógov školy,
vždy pravidelne v termíne pred a po skončení každej významnej akcie alebo podujatia. V záujme
plynulej činnosti, informovanosti a koordinácie práce budeme aktualizovať plány práce na
jednotlivé časové obdobia, so zreteľom na organizáciu jednotlivých pripravovaných verejných
prezentácií a delegovať zodpovednosti povereným pedagógom.
6.6 SPRÁVA BUDOVY, VEDENIE ARCHÍVU FOLKLORIZMU
A SÚKROMNEJ ZUŠ, SPRÁVA KROJÁRNE, KOORDINÁCIA ČINNOSTI
UMELECKÝCH SÚBOROV.
Zodpovednosť za vymenované činnosti: Antónia Urbanová.
6.7 KOORDINÁCIA ČINNOSTI UMELECKÝCH
KNIŽNIČNÉHO FONDU.
Zodpovednosť za vymenované činnosti: Mgr. art. Andrea Pitoňáková.
13
SÚBOROV, SPRÁVA
7.
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014
Školský rok 2013/2014 sa začína 1. septembra 2013. Obdobie školského vyučovania sa delí na prvý
a druhý polrok.
7.1 ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE
 v prvom polroku sa začína dňa 2. septembra 2013 a končí sa dňom 31. januára 2014
 v druhom polroku sa začína dňa 4. februára 2014 a končí sa dňom 27. júna 2014
7.1.1 TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Prázdniny
Posledný deň
Termín prázdnin
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
jesenné
vianočné
po prázdninách
29. október 2013 (utorok) 30. október –
20. december 2013
(piatok)
Začiatok
vyučovania
1. november 2013
23. december 2013 –
7. január 2014
4. november 2013
(pondelok)
8. január 2014
(streda)
polročné
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj,
jarné
31. 1. 2014
3. február 2014
(piatok)
(pondelok)
14. február 2014 (piatok) 17. február –
21. február 2014
21. február 2014 (piatok) 24. február –
28. február 2014
Nitriansky kraj,
Košický kraj,
Trnavský kraj
28. február 2014 (piatok) 3. marec –
Prešovský kraj
veľkonočné
24. február 2014
(pondelok)
3. marec 2014
(pondelok)
10. marec 2014
(pondelok)
7. marec 2014
16. apríl 2014 (streda)
17. apríl –
22. apríl 2014
letné
4. február 2014
(utorok)
27. jún 2014 (piatok)
30. jún –
29. august 2014
14
23. apríl 2014
(streda)
2. september 2014
(utorok)
8. VYUČOVACÍ REŽIM NA SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA
URBANA
8.1 ROZVRHNUTIE VYUČOVANIA
Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Vyučovacie hodiny možno v týždni v prípade potreby spájať
alebo deliť. V jednotlivých študijných umeleckých odboroch hudobnom (HO), tanečnom
(TO), výtvarnom (VO) a literárno-dramatickom (LDO) sa vyučuje formou individuálneho
a skupinového (kolektívneho) vyučovania, podľa príslušných platných učebných plánov
schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Vyučovanie v Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana je rozdelené na popoludňajšie vyučovanie (PV)
a večerné vyučovanie (VV).
8.1.1 POPOLUDŇAJŠIE VYUČOVANIE (PV)
Začína sa o 13.00 hod. prvou vyučovacou hodinou a končí sa o 21.15 hod. desiatou vyučovacou
hodinou.
Poradie vyučovacej hodiny:
Vyučovacie časy:
Prestávky:
1. PV
13.00 - 13.45
13.45 - 13.50
2. PV
13.50 - 14.35
14.35 - 14.40
3. PV
14.40 - 15.25
15.25 - 15.30
4. PV
15.30 - 16.15
16.15 - 16.20
5. PV
16.20 - 17.05
17.05 - 17.10
6. PV
17.10 - 17.55
17.55 - 18.00
7. PV
18.00 - 18.45
18:45 - 18:50
8. PV
18:50 - 19:35
19:35 - 19:40
9. PV
19:40 - 20:25
20:25 - 20:30
10. PV
20:30 - 21:15
15
8.1.2 VEČERNÉ VYUČOVANIE (VV)
Začína sa o 18.25 hod. prvou večernou vyučovacou hodinou a končí sa o 21.35 hod. štvrtou
večernou vyučovacou hodinou.
Poradie vyučovacej hodiny:
Vyučovacie časy:
1. VV
18.25 - 19.10
2. VV
19.10 - 19.55
3. VV
20.05 - 20.50
4. VV
20.50 - 21.35
Prestávky:
19.55 - 20.05
9. PEDAGÓGOVIA A KOREPETÍTORI PÔSOBIACI V
SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
9.1 TANEČNÝ ODBOR (TO) / PEDAGÓGOVIA
 Ing. Lenka Hyblárová (Hy)
pedagóg tanca, umelecká vedúca MFS ŽELIEZKO, triedna učiteľka
 Mgr. art. Andrea Pitoňáková (Pit)
vedúca tanečného odboru, umelecká vedúca DFS ŽELEZIARIK a SPH JAZIERKO,
pedagóg tanca, triedna učiteľka
 Mgr. Petra Smatanová (Sm)
pedagóg tanca, umelecká vedúca MFS ŽELIEZKO, triedna učiteľka
 Alena Škodyová (Šk)
pedagóg tanca, umelecká vedúca DFS ŽELEZIARIK, triedna učiteľka
 Ing. Vladimír Urban (Ur)
pedagóg tanca, umelecký vedúci FS ŽELEZIAR,
 Radovan Vagač (Vg)
pedagóg klasického tanca
 Mgr. Iveta Višnevská (Vi)
pedagóg tanca, triedna učiteľka
9.1.1 TANEČNÝ ODBOR (TO) / KOREPETÍTORI
 Mgr. Peter Stripaj (St) – akordeón, heligónka, klavír
 Blažena Šuťáková, DiS.art (Šu) – klavír, flauta
16
9.2 HUDOBNÝ ODBOR (HO) / PEDAGÓGOVIA
 Mgr. Natália Bilaková
pedagóg hudby (klavír), triedna učiteľka
 Maroš Goga, DiS.art (Go)
pedagóg hudby (gitara), triedny učiteľ,
 Katarína Kišidayová, DiS.art (Ki)
pedagóg spevu, triedna učiteľka
 Mgr. art. Henrich Kristmann (Krn)
pedagóg hudby (flauta, klarinet, klavír, saxofon), triedny učiteľ
 Miriam Kristmannová (Kri)
pedagóg hudby (priečna flauta, zobcová flauta), triedna učiteľka
 Monika Kyjovská (Ky)
pedagóg hudby (klavír), triedna učiteľka, prípravná hudobná výchova
 Bc. Matej Lacko
pedagóg hudby (cimbal, kontrabas), triedny učiteľ
 Mgr. art. Brunhilda Linselová (Li)
pedagóg hudby (gitara, husle), triedna učiteľka
 Liana Prítoková (Pri)
vedúca hudobného odboru, pedagóg hudby a spevu, triedna učiteľka, hudobná náuka
 Mgr. Peter Stripaj (St)
pedagóg hudby (akordeón, heligonka, klavír), triedny učiteľ
 Blažena Šuťáková, DiS. art. (Šu) – klavír, flauta
pedagóg hudby (klavír), triedna učiteľka, hudobná náuka
 Mgr. Oľga Varínska (Va)
umelecká vedúca KDMSZ MLADÉ HLASY, triedna učiteľka
 Mgr. Ľubomír Varínsky (Vy)
pedagóg hudby (gitara), triedny učiteľ
9.2.1 HUDOBNÝ ODBOR (HO) / KOREPETÍTORI
 Maroš Goga, Dis.art (Go) – gitara, klavír
 Mgr. Peter Stripaj (St) – akordeón, heligónka, klavír
 Blažena Šuťáková, DiS. art. (Šu) – klavír
9.3 VÝTVARNÝ ODBOR (VO) / PEDAGÓGOVIA
 Mgr. art. Janka Duchoňová (Du)
výtvarný pedagóg
17
9.4 LITERÁRNO–DRAMATICKÝ (LDO) / PEDAGÓGOVIA
 Beáta Gogová (Gá)
pedagóg a garant LDO
10. VYUČOVACIE PREDMETY NA SÚKROMNEJ ZUŠ
VLADA URBANA
10.1 VYUČOVACIE PREDMETY V TO
 HPV – hudobno - pohybová výchova
Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Mgr. Iveta Višnevská
 TPR – tanečná príprava
Mgr. art Andrea Pitoňáková, Ing. Vladimír Urban
 TPX – tanečná prax
Ing. Lenka Hyblárová, Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Mgr. Petra Smatanová,
Alena Škodyová, Ing. Vladimír Urban
 LT – ľudový tanec
Ing. Lenka Hyblárová, Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Mgr. Petra Smatanová, Alena Škodyová,
Ing. Vladimír Urban
 KLT – klasický tanec
Ing. Lenka Hyblárová, Mgr. Petra Mižerová, Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Radovan Vagač,
 DjT – dejiny tanca
Mgr. art. Andrea Pitoňáková
 TIN – tance iných národov, iné tance
Beáta Gogová, Mgr. art. Andrea Pitoňáková, Radovan Vagač,
 S – skupinový spev
Liana Prítoková, Katarína Kišidayová
10.2 VYUČOVACIE PREDMETY V HO
 HN – hudobná náuka
Liana Prítoková, Blažena Šuťáková, Dis.art
 PHV – prípravná hudobná výchova
Monika Kyjovská
 AK – hra na akordeóne
Mgr. Peter Stripaj
18
 KL – hra klavíri
Mgr. Natália Bilaková, Monika Kyjovská, Mgr. Peter Stripaj, Blažena Šuťáková, DiS.art.,
 GT – hra na gitare
Maroš Goga, Dis.art, Mgr. art. Brunhilda Linselová, Mgr. Ľubomír Varínsky
 HU – hra na husliach
Mgr. art. Brunhilda Linselová, Liana Prítoková
 ZFL – hra na zobcovej flaute
Mgr. art. Henrich Kristmann, Miriam Kristmannová, Blažena Šuťáková, DiS.art
 PFL – hra na priečnej flaute
Miriam Kristmannová
 KR - hra na klarinete
Mgr. art. Henrich Kristmann
 SX – hra na saxofóne
Mgr. Peter Stripaj
 KH - komorná hra
Liana Prítoková, Mgr. Ľubomír Varínsky, Miriam Kristmannová
 ŠH - štvorručná hra
Monika Kyjovská, Blažena Šuťáková, DiS.art, Mgr. Natália Bilaková
 S - sólový spev
Katarína Kišidayová, Liana Prítoková
 SS - skupinový spev
Katarína Kišidayová, Liana Prítoková
 KS - komorný spev
Liana Prítoková
 ZS - zborový spev
Mgr. Oľga Varínska, Katarína Kišidayová, DiS. art.
 PZS – prípravný zborový spev
Katarína Kišidayová, DiS.art
10.3 VYUČOVACIE PREDMETY VO
 M – maľba
Mgr. art. Janka Duchoňová
 K - kresba
Mgr. art. Janka Duchoňová
 DČ - dekoratívne činnosti
Mgr. art. Janka Duchoňová
 MT – modelovanie a práca s materiálom
Mgr. art. Janka Duchoňová
 UR – umelecké remeslá
Mgr. art. Janka Duchoňová
19
10.4 VYUČOVACIE PREDMETY V LDO
 DP – dramatická príprava
Beáta Gogová
 P – prednes
Beáta Gogová
11. KONTROLNÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ NA ŠKOLSKÝ
ROK 2013/2014
Kontrolnú činnosť na SZUŠ Vlada Urbana bude vykonávať riaditeľ školy, vedúci HO a TO alebo
riaditeľom školy poverený vedúci pedagóg.
11.1 KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Vedúci HO, TO a VO, LDO bude vykonávať kontrolnú činnosť na vedenie triednej dokumentácie
2 krát mesačne.
Riaditeľ školy bude vykonávať kontrolnú činnosť na vedenie triednej dokumentácie
1 krát za štvrťrok.
Vedúci HO, TO, VO, LDO a riaditeľ školy zodpovedajú za dodržiavanie školského poriadku
a zásad PO a BOZP pri výchove a vzdelávaní priebežne počas celého školského roka.
11.2 HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ
Riaditeľ školy bude vykonávať hospitačnú činnosť 1 krát za štvrťrok v jednotlivých umeleckých
odboroch.
Vedúci HO a TO bude vykonávať hospitačnú činnosť 1 krát za štvrťrok na vyučovaní vo zvolenom
umeleckom odbore.
11.2.1 PREDMET HOSPITAČNEJ ČINNOSTI
Kontroly budú zamerané na:
 dodržiavanie stanoveného rozvrhu hodín na daný školský rok
 vedenie triednej dokumentácie
 rozvoj komunikačných kompetencií žiaka
 upevňovanie správnych fyziologických návykov a tvorivosti žiakov
 využívanie rozmanitých učebných pomôcok
20
12. ZÁVER
Zmeny a doplnky ku Plánu práce školy budú vydávané písomnými dodatkami.
Mgr. Iveta Višnevská, v. r.
riaditeľka
21
Download

PLÁN PRÁCE ŠKOLY na školský rok 2013/2014