Psychológia pre právnikov
2. ročník, externé štúdium, 1. konzultačná skupina
PhDr. Zoja Koscurová
Dátum:
Identifikačné Číslo:
Meno a priezvisko:
1. Balcar pri vývoji motivácie trestného činu definoval prvky motivačnej štruktúry
nasledovne:
a.) jednotlivé pocity, jednotlivé hodnoty, myslenie
b.) jednotlivé motívy, jednotlivé motivačné vlastnosti, jednotlivé postoje
c.) správanie, jednotlivé hodnoty, jednotlivé motívy
2. Aké sú predpoklady pre úspešne vedený výsluch?
a.) vhodné prostredie, vhodne zvolená taktika, vytvorenie vhodnej atmosféry,
vlastné vedenie výsluchu
b.) adaptácia obvineného na prostredie, psychická vyrovnanosť vyšetrovateľa,
odborné predpoklady vyšetrovateľa, kľudné prostredie
c.) empatia, otvorený prístup k výsluchu zo strany obvineného, kohézia
výsluchu, autentickosť obvineného
3. Podľa ktorých faktorov Coan definuje osobnosť?
a.) biologický, sociálny, psychologický, duchovný
b.) biologický, filozofický, etický, náboženský
c.) psychologický, sociálny, filozofický, ekologický
4. O Čom vypovedá zásada „primum non nocere" v penitenciárnej praxi?
a.) prvotne odizolovať páchateľa od spoločnosti a druhotne ovplyvňovať
páchateľove negatívne správanie
b.) hlavné účinky sankcie vyvážiť vedľajšími negatívnymi účinkami sankcie
c.) vedľajšie negatívne účinky sankcie by nemali znehodnocovať a ani znižovať
hlavné, teda pozitívne účinky sankcie
5. Cieľom pevnej vyšetrovacej väzby je:
a.) zamedziť ovplyvňovanie svedkov, predovšetkým spolupáchateľov hlavne
v priestoroch väznice
b.) zamedziť voľný pohyb páchateľov v priestoroch väznice
c.) zamedziť ovplyvňovanie priebehu súdneho procesu
6. Kedy hovoríme o „konvergencii" role?
a.) ak rolu človek odmietne
b.) ak rola človeku „nesadne", nie je spracovaná
c.) ak rola človeku „sadne", stotožní sa s ňou
7. Definujte pojem „socializácia".
8. 2 akých fáz pozostáva Neumannovo členenie aplikovanej forenznej psychológie
v práve? (5) Jednotlivé fázy popíšte.
9. Čo
a.)
b.)
C-)
rozumieme pod pojmom „racionalizácia"?
ospravedlňovanie obvineného za svoj čin
falošné zdôvodňovanie obvineného za vlastný čin
vvtcsnenie mimo vedomia negatívne pocity za svoj čin
10. Aký názor zastávajú tzv. „dispozicionisti" pri vytváraní osobnosti?
11. Akými mechanizmami je možné účinne ochrániť spoločnosť od páchateľov
trestných činov?
a.) racionalizáciou, sankciami, reguláciou správania
b.) izoláciou páchateľa, odstrašením, reguláciou správania
c.) sankciami, prevenciou, marginalizovaním páchateľa
12. Aký je cieľ penitenciárnej starostlivosti?
13. Na základe ktorých 3 spôsobov môže dôjsť k skresleniu a následnému
chybnému záveru znaleckého posudku?
14. S akými reakciami v správaní a prežívaní odsúdeného sa môžeme stretnúť
v období vyšetrovacej väzby?
a.) otvorený útok voči okoliu, sebadeštrukcia, obviňovanie, dočasná strata
pamäte
b-) agresia orientovaná na okolie, agresia voči sebe, únik zo zaťažujúcej situácie,
vývoj reaktívnych psychických porúch
c.) agresia voči sebe, porucha osobnosti, znížené sebaovládanie, strata
sebavedomia
15. Vymenujte a popíšte aké typy delikventnej populácie diferencujeme
z pohľadu ŕorenznej psychológie? {6}
16. Z čoho pozostáva štruktúra súdnoznaleckého posudku?
a.) určité časti spisového materiálu, psychiatrické vyšetrenie, zhodnotenie
posudku
b-) spisový materiál, psychiatrické vyšetrenie
c.) výpis zo spisového materiálu, psychologické vyšetrenie, záver posudku
17 Aké moduly programov (5) sa využívajú pri penitenciárnom diferencovanom
zaobchádzaní s odsúdenými?
18. Aké dva typy komunikácie poznáme?
1. typ komunikácie:
2. typ komunikácie:
19. Vymenujte a popíšte 9 kanálov neverbálnej komunikácie.
Download

psycho test.pdf