Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
Obec Čečovice
16
25728-321
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
sestavený ke dni 08.03.2015
Údaje o organizaci
identifikační číslo
00572314
název
Obec Čečovice
16
25728-321
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
WWW stránky
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje
08.03.2015 23h24m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 100 300,00
1 100 300,00
1 179 891,72
399 600,00
399 600,00
506 157,34
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
382 400,00
421 900,00
421 900,00
Příjmy celkem
1 882 300,00
1 921 800,00
2 107 949,06
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
220 000,00
220 000,00
232 273,91
3 200,00
3 200,00
1 893,75
22 000,00
22 000,00
25 744,44
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
245 200,00
245 200,00
259 912,10
1121
Daň z příjmů právnických osob
195 000,00
195 000,00
223 236,89
112
Daně z příjmů právnických osob
195 000,00
195 000,00
223 236,89
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
440 200,00
440 200,00
483 148,99
1211
Daň z přidané hodnoty
450 000,00
450 000,00
494 504,29
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
450 000,00
450 000,00
494 504,29
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
450 000,00
450 000,00
494 504,29
32 400,00
32 400,00
28 250,00
3 000,00
3 000,00
1 650,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
35 400,00
35 400,00
29 900,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
4 500,00
4 500,00
3 813,31
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
4 500,00
4 500,00
3 813,31
1361
Správní poplatky
200,00
200,00
300,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
200,00
200,00
300,00
40 100,00
40 100,00
34 013,31
Daň z nemovitostí
170 000,00
170 000,00
168 225,13
151
Daně z majetku
170 000,00
170 000,00
168 225,13
15
Majetkové daně
170 000,00
170 000,00
168 225,13
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
1 100 300,00
1 100 300,00
1 179 891,72
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
370 000,00
370 000,00
491 631,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
370 000,00
370 000,00
491 631,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
4 600,00
4 600,00
4 646,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
12 000,00
12 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
16 600,00
16 600,00
4 646,00
2141
Příjmy z úroků (část)
4 000,00
4 000,00
1 069,75
214
Výnosy z finančního majetku
4 000,00
4 000,00
1 069,75
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
390 600,00
390 600,00
497 346,75
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
9 000,00
9 000,00
8 810,59
232
Ostatní nedaňové příjmy
9 000,00
9 000,00
8 810,59
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
9 000,00
9 000,00
8 810,59
399 600,00
399 600,00
506 157,34
1 499 900,00
1 499 900,00
1 686 049,06
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
39 500,00
39 500,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
54 400,00
54 400,00
54 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
54 400,00
93 900,00
93 900,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
54 400,00
93 900,00
93 900,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
328 000,00
328 000,00
328 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
328 000,00
328 000,00
328 000,00
42
Investiční přijaté transfery
328 000,00
328 000,00
328 000,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
382 400,00
421 900,00
421 900,00
1 882 300,00
1 921 800,00
2 107 949,06
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
08.03.2015 23h24m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
08.03.2015 23h24m30s
Schválený rozpočet
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
Skutečnost
strana 3 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 341 300,00
1 458 000,00
1 289 523,89
970 000,00
1 065 950,00
1 004 903,00
2 311 300,00
2 523 950,00
2 294 426,89
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5019
Ostatní platy
14 000,00
24 840,00
25 684,69
501
Platy
14 000,00
24 840,00
25 684,69
5021
Ostatní osobní výdaje
148 500,00
167 680,00
143 732,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
220 000,00
197 000,00
177 698,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
368 500,00
364 680,00
321 430,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
500,00
500,00
13 000,00
13 000,00
700,00
700,00
700,00
400,00
742,31
16 663,00
14 200,00
14 600,00
18 105,31
396 700,00
404 120,00
365 220,00
1 500,00
1 500,00
289,00
2 300,00
2 301,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
82 000,00
63 800,00
37 527,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
91 000,00
93 300,00
71 551,00
513
Nákup materiálu
174 500,00
160 900,00
111 668,00
5154
Elektrická energie
75 000,00
56 700,00
39 551,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
9 000,00
9 000,00
13 666,00
515
Nákup vody, paliv a energie
84 000,00
65 700,00
53 217,00
5161
Služby pošt
1 000,00
1 000,00
1 020,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 000,00
23 566,46
5163
Služby peněžních ústavů
12 320,00
12 320,00
12 155,40
5168
Služby zpracování dat
13 000,00
12 598,63
5169
Nákup ostatních služeb
373 600,00
389 490,00
352 944,40
516
Nákup služeb
406 920,00
435 810,00
402 284,89
5171
Opravy a udržování
38 000,00
139 045,00
118 693,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
9 300,00
9 690,00
5 480,00
5175
Pohoštění
5 500,00
6 580,00
7 469,00
5176
Účastnické poplatky na konference
1 000,00
1 000,00
517
Ostatní nákupy
53 800,00
156 315,00
131 642,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
1 940,00
1 940,00
1 940,00
5194
Věcné dary
6 000,00
6 000,00
3 201,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
300,00
300,00
270,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
5 300,00
5 300,00
270,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5 300,00
5 300,00
270,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
26 500,00
7 275,00
5 461,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
100,00
100,00
100,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
26 600,00
7 375,00
5 561,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
200,00
200,00
177,00
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
15 340,00
15 340,00
15 343,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
170 000,00
170 000,00
170 000,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
185 540,00
185 540,00
185 520,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
212 140,00
192 915,00
191 081,00
08.03.2015 23h24m30s
7 940,00
7 940,00
5 141,00
727 160,00
826 665,00
703 952,89
5 000,00
5 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5492
Dary obyvatelstvu
29 000,00
29 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
29 000,00
29 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
29 000,00
29 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
1 341 300,00
1 458 000,00
1 289 523,89
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
40 000,00
40 000,00
9 680,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
40 000,00
40 000,00
9 680,00
6121
Budovy, haly a stavby
900 000,00
984 950,00
984 934,00
6127
Umělecká díla a předměty
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6130
Pozemky
613
Pozemky
30 000,00
30 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
970 000,00
1 065 950,00
1 004 903,00
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
970 000,00
1 065 950,00
1 004 903,00
2 311 300,00
2 523 950,00
2 294 426,89
429 000,00-
602 150,00-
186 477,83-
6
Výdaje celkem (třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
08.03.2015 23h24m30s
11 000,00
10 289,00
900 000,00
995 950,00
995 223,00
30 000,00
30 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
429 000,00
602 150,00
186 477,83
429 000,00
602 150,00
186 477,83
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních
účtů
2 117 406,19
186 477,83-
1 930 928,36
186 477,83
2 117 406,19
186 477,83-
1 930 928,36
186 477,83
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8
VI. MAJETEK
Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
7 133,00
7 133,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 177 878,00
153 383,00
501 135,29
285 105,00
37 527,00
3 462 983,00
153 383,00
538 662,29
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty
1 686 517,23
1,00
1 686 517,23
1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
19 000,00
84 046,00
9 680,00
711 618,00
28 680,00
795 664,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
7 133,00-
7 133,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
2 120 019,0059 602,00501 135,29-
28 630,0015 348,0037 527,00-
2 148 649,0074 950,00538 662,29-
Zboží a ostatní zásoby
Zboží na skladě
2 296,00
2 296,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
Opravné položky k odběratelům
08.03.2015 23h24m30s
1 408,002 791,00-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 932,0091,00
3 340,002 700,00-
strana 6 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka
Text
4222
5321
5329
Investiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a
obcemi
5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
328 000,00
26 500,00
100,00
328 000,00
7 275,00
100,00
328 000,00
5 461,00
100,00
170 000,00
170 000,00
170 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ
Položka
text
27034
27034
98071
98071
98071
98074
98074
98074
98187
98187
98187
98187
98187
98187
98187
98348
98348
98348
98348
98348
98348
98348
98348
5366
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
Účelové dotace na opravy a údržbu sil. sítě u obcí
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
5366
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
5366
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
volby OZ
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5169
Nákup ostatních služeb
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
volby do EP
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr.
(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x
0,00
x
x
0,00
x
x
0,00
21 000,00
x
x
x
x
x
21 000,00
18 500,00
x
x
x
x
x
x
18 500,00
170 000,00170 000,006 520,000,00
6 520,008 820,000,00
8 820,00x
4 120,006 250,00220,00250,00540,0011 380,00x
4 120,006 830,001 680,000,00
140,00540,0013 310,00-
x
0,00
x
x
0,00
x
x
0,00
21 000,00
x
x
x
x
x
21 000,00
18 500,00
x
x
x
x
x
x
18 500,00
170 000,00
170 000,00
6 519,00
0,00
6 519,00
8 824,00
0,00
8 824,00
x
4 122,00
6 251,00
215,00
245,00
536,00
11 369,00
x
4 121,00
6 831,00
1 678,00
0,00
135,00
536,00
13 301,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
08.03.2015 23h24m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DXBZ
XCRGBZUC / ZUC (30052014 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
Statutární zástupce
Podpisový záznam
statutárního zástupce
08.03.2015 23h24m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
Download

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014