Účtování DM ­ pracovní list.notebook
Účtování dlouhodobého majetku
Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. – Nedokončený DHM a DNM a pořizovaný DFM
Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených s pořízením majetku, např. doprava, clo, provize, pojistné. Na těchto účtech se zjistí pořizovací cena a dle protokolu o převzetí majetku se zaúčtuje odepsání dané částky z účtů ve skupině 04. souvztažně s účty ve skupinách 01., 02., 03. nebo 06. Pořízení majetku je také možno účtovat přímo jako vklad do užívání. Dokladem pro zaúčtování jspu: FP, VPD, kupní smlouva, zápis do katastru nemovitostí, aj. Je výdaj součástí pořizovací ceny?
1) montáž pořizovacího stroje
2) doprava pořizovaného stroje
3) pokuta za pozdní zahájení stavby budovy
4) clo při dovozu majetku
5) výdaje na zaškolení pracovníků
6) výdaje na opravy stroje
7) projekt na výstavbu budovy
Ing. Eliška Galambicová
1
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
Účtování pořízení dlouhodobého majetku
Schéma účtování:
Pořízení DM v tuzemsku
MD
321 ­ Dodavatelé
D
MD
04. ­ Pořízení majetku
FP, nákup DM (doprava, pojištění,...)
MD
211 ­ Pokladna
D
MD
01., 02., 03.
D
VÚD, zařazení do užívání
D
VPD, nákup DM (doprava,pojištění,...)
MD
622 ­ Aktivace vnitropodnik. služeb D
VÚD, vnitropodniková doprava, montáž, atd.
Ing. Eliška Galambicová
2
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
Účtování pořízení dlouhodobého majetku
Schéma účtování:
Pořízení DM ze zahraničí
MD
321 ­ Dodavatelé
D
04. ­ Pořízení majetku
MD
FP, nákup DM (doprava, pojištění,...)
MD
211 ­ Pokladna
D
MD
01., 02., 03.
D
VÚD, zařazení do užívání
D
VPD, nákup DM (doprava,pojištění,...)
MD
622 ­ Aktivace vnitropodnik. služeb D
VÚD, vnitropodniková doprava, montáž, atd.
MD
379 ­ Jiné závazky
D
JSD, clo
MD
343 ­ DPH
D
MD
349 ­ Spojovací účet k DPH
D
MD
349 ­ Spojovací účet k DPH
D
samovyměření DPH
MD
343 ­ DPH
D
nárok na odpočet DPH
Ing. Eliška Galambicová
3
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
Účtování pořízení dlouhodobého majetku
Schéma účtování:
Pořízení majetku darem
413 ­ Ostatní kapitálové fondy
MD
D
01., 02., 03.
MD
D
VÚD, darování DM, zařazeno do užívání
Pořízení majetku vkladem (u PO)
413 ­ Ostatní kapitálové fondy
MD
D
MD
01., 02., 03.
D
01., 02., 03.
D
VÚD, vklad DM mimo základní kapitál
Pořízení majetku vkladem (u FO)
491 ­ Účet indiv. podnikatele
MD
D
MD
VÚD, vklad DM z osobního vlastnictví FO
Pořízení majetku vlastní výrobou
MD
623 ­ Aktivace DNM
D
MD
01. ­ Dlouhodobý nehmotný majetek
D
VÚD, vlastní výroba DNM, zařazeno do užívání
MD
624 ­ Aktivace DHM
D
02. ­ Dlouhodobý hmotný majetek
MD
D
VÚD, vlastní výroba DHM, zařazeno do užívání
Dodatečné zařazení majetku do užívání (přebytek zjištění při inventarizaci)
MD
07. ­ Oprávky k DNM D
MD
01. ­ Dlouhodobý nehmotný majetek
D
VÚD
MD
08. ­ Oprávky k DHM D
MD
02. ­ Dlouhodobý hmotný majetek
D
VÚD
MD
413 ­ Ostatní kapitálové fondy
MD 03. ­ DHM neodpisovaný
D
D
VÚD
Ing. Eliška Galambicová
4
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
Účtování prodeje dlouhodobého majetku
Schéma účtování:
Prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
MD
641 ­ Tržby z prodeje DHM a DNM
D
MD
311 ­ Odběratelé
D
211 ­ Pokladna
D
FV, prodej majetku
MD
PPD, prodej majetku
MD
03.
D
MD
541 ­ Zůstatková cena prodaného DHM a DNM D
VÚD, vyřazení prodaného majetku (neodpisovaného)
MD
01. nebo 02.
D
MD
07. nebo 08.
2) VÚD, vyřazení majetku Ing. Eliška Galambicová
D
MD
541 ­ Zůstatková cena prodaného DHM a DNM D
1) VÚD, vyřazení prodaného majetku (doúčtování zůstatkové ceny)
5
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
Účtování prodeje dlouhodobého majetku
Schéma účtování:
Prodej dlouhodobého finančního majetku
MD
661 ­ Prodané cenné papíry a podíly
D
MD
311 ­ Odběratelé
D
211 ­ Pokladna
D
378 ­ Jiné pohledávky
D
FV, prodej
MD
PPD, prodej
MD
VÚD, prodej na základě smlouvy
MD
06. ­ Dlouhodobý finanční majetek
D
MD
561 ­ Prodané cenné papíry a podíly
D
VÚD, vyřazení prodaného DFM Ing. Eliška Galambicová
6
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
č.
1.
2.
dokl. FP
VPD
text
Za výrobní linku, cena bez daně
Kč
661 120
DPH 21 %
138 880
cena celkem
Montáž výrobní linky, cena bez daně
800 000
25 000
DPH 21 %
cena celkem
30 250
VÚD
Přeprava výrobní linky ve vlastní režii
5 000
4.
VPD
Pojištění přepravy výrobní linky
1 000
5.
VÚD
Zařazení výrobní linky do užívání
6.
VBÚ
Úhrada faktury za nákup výrobní linky
7.
8.
VÚD
DPH 21 %
cena celkem
150 000
31 500
181 500
Odpis výrobní linky
85 200
Nákup softwaru, bez daně
80 000
DPH 21 %
16 800
cena celkem
96 800
10. VÚD
Instalace softwaru ve vlastní režii
11 000
11. VÚD
Zařazení softwaru do užívání
12. VBÚ Částečná úhrada faktury za software (viz bod 9)
13. VÚÚ
Zbývající část faktury (bod 9 a 12) uhrazena z bankovního úvěru (splatnost 3 roky)
9.
VÚD
Za nákup osobního auta (zařazeno do užívání), cena bez daně
FP
50 000
Prodej pozemku, bez daně
500 000
DPH 21 %
105 000
cena celkem
605 000
15. VÚD
Vyřazení pozemku z důvodu prodeje
150 000
16. FP
Nákup stroje z Německa, 10 000 EUR, kurz 27 Kč/EUR (zařazeno do majetku)
14. FV
17. VÚD
D
5 250
3.
FP
MD
Samovyměření DPH 21 %
Nárok na odpočet DPH 21 %
Ing. Eliška Galambicová
7
Účtování DM ­ pracovní list.notebook
č. dokl. účetní případ
Nákup jeřábu od slovenského dodavatele, 5 000 EUR, kurz 27,22 Kč/EUR
Samovyměření DPH 21 %
1.
FP
2.
VÚD
3.
VÚD
4.
VPD
5.
VPD
Zaškolení zaměstnanců na obsluhu nového jeřábu
6.
VÚD
Zařazení jeřábu do užívání
7.
FP
8.
JSD
9.
VÚD
10.
VÚD
11.
VBÚ
Nárok na odpočet DPH 21 %
Dopravu jeřábu ze Slovenska provedlo vlastní středisko dopravy
Provize za zprostředkování nákupu jeřábu ze Slovenska
Kč
MD
5 000
2 500
5 000
Za nákup bouracího zařízení ze Švýcarska, 15 000 CHF, kurz 21 Kč/CHF
Clo
20 000
Samovyměření DPH 21 %
Nárok na odpočet DPH 21 %
Zařazení bouracího zařízení do užívání
Zaplacena faktura slovenskému dodavateli
136 600
Zaplacena faktura švýcarskému dodavateli
314 000
Úhrada cla
Nákup licence k bouracím technologiím ­ zařazeno do užívání
Nákup obchodního podílu ve výši 25 % na jiné akciové společnosti, zařazeno do užívání
Při inventarizaci nalezen originál obrazu, který nebyl doposud evidován v účetnictví.
Při inventarizaci byl zjištěn stroj, který nebyl doposud evidován v účetnictví.
20 000
12.
VÚD
13.
VÚD
14.
VÚD
15.
VÚD
16.
VÚD
Kurzový rozdíl (viz bod 1 a 11)
17.
VÚD
Kurzový rozdíl (viz bod 7 a 11)
18.
VÚD
Pozemek přijatý darem (dle výpisu z katastru nemovitostí)
60 000
19.
VÚD
Vklad osobního auta mimo základní kapitál
78 000
20.
VÚD
Osobní vklad auta u podnikatele (FO)
65 500
21.
VÚD
Zaměstnanci vytvořili pracovní stůl do výrobní haly
48 200
Nákup účetního software, cena bez daně
25 000
22.
23.
24.
VPD
VÚD
VPD
D
DPH 21 %
62 000
100 000
300 000
50 000
5 250
cena celkem
30 250
Zaměstnanci vytvořili software pro účetní analýzu
18 000
Nákup mobilu pro zaměstnance, cena bez daně
5 000
DPH 21 %
1 050
cena celkem
6 050
Ing. Eliška Galambicová
8
Download

Účtování DM - pracovní list.pdf