Praktické účetnictví
pro střední školy
2. díl
Věra Rubáková
Daniela Šlézarová
Nakladatelství a vydavatelství
w w w. co m p u ter m ed i a. cz
R
Obsah
OBSAH
PŘEDMLUVA........................................................................................................................................................................6
VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI ...............................................................................................7
1. ÚVOD DO ÚČTOVÁNÍ
STÁLÝCH AKTIV - ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 .........................................................8
1.1 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ......................................................................................................8
Příklad č. 1 – Ocenění majetku .................................................................................................................................................... 9
Cvičení č. 1 – Určení pořizovací ceny .......................................................................................................................................... 9
1.2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU...........................................................................9
Příklad č. 1 – Účtování pořízení DHM ....................................................................................................................................... 10
Cvičení č. 1 – Účtování pořízení majetku u neplátce DPH................................................................................................... 11
Cvičení č. 2 – Pořízení DHM ........................................................................................................................................................ 11
Příklad č. 2 – Účtování zálohového pořízení DHM................................................................................................................ 11
Cvičení č. 3 – Účtování záloh ...................................................................................................................................................... 12
Příklad č. 3 – Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností (aktivace) ..................................................................... 13
Cvičení č. 4 – Pořízení DHM vlastní činností ........................................................................................................................... 13
Cvičení č. 5 – Pořízení DHM vlastní činností ........................................................................................................................... 13
Příklad č. 4 – Účtování bezplatného pořízení dlouhodobého majetku ........................................................................... 14
Příklad č. 5 – Účtování převodu DHM ...................................................................................................................................... 14
1.3 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ..................................................................... 15
Příklad č. 1 – Účtování technického zhodnocení................................................................................................................... 15
1.4 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU ..................................................................... 16
Příklad č. 1 – Účtování pořízení DNM ....................................................................................................................................... 17
1.5 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.................................................................................................. 17
Příklad č. 1 – Výpočet účetních odpisů..................................................................................................................................... 18
Cvičení č. 1 – Výpočet účetních odpisů .................................................................................................................................... 19
Příklad č. 2 – Výpočet rovnoměrných odpisů ......................................................................................................................... 20
Příklad č. 3 – Výpočet zrychlených odpisů .............................................................................................................................. 21
Příklad č. 4 – Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů .............................................................................................. 21
Cvičení č. 2 – Výpočet odpisů u osobního automobilu ........................................................................................................ 23
Příklad č. 5 – Výpočet odpisů DNM ........................................................................................................................................... 23
Příklad č. 6 – Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny ........................................................................................................ 24
Cvičení č. 3 – Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny ........................................................................................................ 24
Příklad č. 7 – Účtování odpisů .................................................................................................................................................... 25
Cvičení č. 4 – Pořízení DM, odpisy ............................................................................................................................................. 25
Příklad č. 8 – Vyřazení DM v důsledku prodeje ...................................................................................................................... 26
Příklad č. 9 – Vyřazení DM v důsledku prodeje ...................................................................................................................... 26
Příklad č. 10 – Vyřazení DM neodpisovaného v důsledku prodeje.................................................................................... 27
Příklad č. 11 – Likvidace DM, který není ještě odepsán........................................................................................................ 27
Příklad č. 12 – Likvidace zcela odepsaného DM .................................................................................................................... 27
Příklad č. 13 – Výpočet a účtování škody ................................................................................................................................ 28
Příklad č. 14 – Výpočet a účtování manka / škody ................................................................................................................ 28
Příklad č. 15 – Účtování přeřazení majetku ............................................................................................................................ 28
Příklad č. 16 – Účtování bezúplatného převodu majetku ................................................................................................... 29
Cvičení č. 5 – Účtování a výpočet odpisů ................................................................................................................................ 29
Cvičení č. 6 – Výpočet odpisů, vyřazení majetku ................................................................................................................... 29
1.6 INVENTARIZACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU ........................................................................................... 30
1.7 OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU ............................................................................... 31
Příklad č. 1 – Účtování opravných položek ............................................................................................................................. 31
Příklad č. 2 – Účtování opravných položek ............................................................................................................................. 32
1.8 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ............................................................................................................... 32
Příklad č. 1 – Nákup akcií ............................................................................................................................................................ 33
Příklad č. 2 – Nákup a prodej akcií ............................................................................................................................................ 34
Cvičení č. 1 – Účtování dluhopisů ............................................................................................................................................. 35
2. ZÁSOBY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 ................................................................................37
2.1 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB ............................................................................................................................................... 38
Příklad č.1 – Ocenění zásob při výdeji ze skladu.................................................................................................................... 39
3
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
Cvičení č.1 – Ocenění zásob při vyskladnění .......................................................................................................................... 39
2.2 ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB MATERIÁLU PODLE ZPŮSOBU A ................................................................................ 40
Příklad č.1 – Účtování prodeje materiálu ................................................................................................................................ 40
Příklad č. 2 – Účtování materiálu .............................................................................................................................................. 41
Cvičení č.1 – Účtování škody na materiálu ............................................................................................................................. 42
Příklad č. 3 – Účtování reklamace materiálu ......................................................................................................................... 43
Příklad č. 4 – Materiál na cestě .................................................................................................................................................. 43
Příklad č. 5 – Nevyfakturované dodávky ................................................................................................................................. 44
2.3 ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU ZPŮSOBEM B ............................................................................................................ 44
Příklad č. 1 – Účtování materiálu způsobem B ...................................................................................................................... 44
Příklad č. 2 – Materiál na cestě (účtování způsobem A a B) ............................................................................................... 45
Příklad č. 3 – Nevyfakturované dodávky (účtování způsobem A a B) .............................................................................. 45
Cvičení č. 1 – Účtování materiálu variantou A a B ................................................................................................................ 46
2.4 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ.................................................................................................................................................... 46
Příklad č. 1 – Účtování nákupu zboží v zemích EU ............................................................................................................... 47
Příklad č. 2 – Účtování nákupu zboží v ostatních zemích .................................................................................................. 47
Cvičení č. 1 – Účtování účetních případů způsobem A a B ................................................................................................. 50
2.5 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY .................................................................................................................................. 52
Příklad č. 1 – Účtování výroby výrobků a jejich prodeje ...................................................................................................... 53
3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
- ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 ..............................................................................................54
Cvičení č. 1 – Opakování – procvičování finančních účtů (1. díl učebnice)..................................................................... 54
3.1 VALUTOVÁ POKLADNA ÚČETNÍ JEDNOTKY ................................................................................................ 55
Příklad č. 1 – Stanovení kurzu ................................................................................................................................................... 55
Příklad č. 2 – Kurzové rozdíly ..................................................................................................................................................... 56
Cvičení č. 1 – Přepočet kurzových rozdílů ............................................................................................................................... 56
3.2 ÚČTOVÁNÍ CENIN ................................................................................................................................................... 56
Příklad č. 1 – Účtování cenin ...................................................................................................................................................... 56
Cvičení č. 1 – Inventarizační rozdíly u cenin ........................................................................................................................... 57
Cvičení č. 2 – Doplňte účty do příkladu účtování krátkodobého úvěru .......................................................................... 57
Příklad č. 2 – Účtování krátkodobých akcií ............................................................................................................................. 58
Cvičení č. 3 – Účtování účetních případů v akciové společnosti ....................................................................................... 58
Příklad č. 3 – Účtování krátkodobých dluhopisů................................................................................................................... 59
3.3 ÚČTOVÁNÍ SMĚNEK ............................................................................................................................................... 59
Příklad č. 1 – Účtování směnek .................................................................................................................................................. 60
Cvičení č. 1 – Směnky ................................................................................................................................................................... 61
Příklad č. 2 – Účtování směnek .................................................................................................................................................. 61
4. VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU (ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY), ZÁLOHY
- ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 ...............................................................................................63
4.1 POHLEDÁVKY .......................................................................................................................................................... 63
4.2 ZÁVAZKY .................................................................................................................................................................... 64
4.3 ZÁLOHY ...................................................................................................................................................................... 64
Příklad č. 1 – Účtování záloh ...................................................................................................................................................... 64
Příklad č. 2 – Účtování záloh u neplátce DPH ........................................................................................................................ 65
Příklad č. 3 – Zálohy přijaté u plátce DPH ............................................................................................................................... 65
Příklad č. 4 – Účtování provozních záloh ................................................................................................................................ 66
Příklad č. 5 – Účtování provozních záloh ................................................................................................................................ 66
Cvičení č. 1 – Účtování provozních záloh ................................................................................................................................ 66
4.4 OSTATNÍ POHLEDÁVKY......................................................................................................................................... 66
Příklad č. 1 – Účtování reklamace dodávky materiálu ........................................................................................................ 67
4.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ ......................................................................................................... 67
Příklad č. 1 – Kurzové rozdíly ...................................................................................................................................................... 68
Příklad č. 2 – Kurzové rozdíly ...................................................................................................................................................... 68
Příklad č. 3 – Kurzové rozdíly ...................................................................................................................................................... 68
4.6 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ............................................................................................................................... 68
Příklad č. 1 – Výpočet mzdy u zaměstnanců .......................................................................................................................... 70
4
Obsah
Cvičení č. 1 – Dokončení výpočtu mzdy u zaměstnanců .................................................................................................... 70
Příklad č. 2 – Účtování mezd ...................................................................................................................................................... 72
Cvičení č. 2 – Výpočet a zaúčtování mezd .............................................................................................................................. 72
4.7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ .............................................................................................................................. 73
Příklad č. 1 – Účtování daně z příjmu ....................................................................................................................................... 74
Příklad č. 2 – Účtování daně z příjmu, zálohy ........................................................................................................................ 74
Příklad č. 3 – Ostatní přímé daně .............................................................................................................................................. 75
Cvičení č. 1 – Účtování DPH a její vypořádání........................................................................................................................ 76
Příklad č. 4 – Spotřební daň ........................................................................................................................................................ 77
Příklad č. 5 – Účtování provozních dotací............................................................................................................................... 78
Příklad č. 6 – Účtování investičních dotací ............................................................................................................................. 78
Příklad č. 7 – Účtování daní a dotací ........................................................................................................................................ 78
4.8 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV .................................................................................................................. 79
Příklad č. 1 – Náklady příštích období...................................................................................................................................... 79
Příklad č. 2 – Komplexní náklady příštích období ................................................................................................................. 80
Příklad č. 3 – Výdaje příštích období......................................................................................................................................... 80
Příklad č. 4 – Výnosy příštích období ........................................................................................................................................ 81
Příklad č. 5 – Příjmy příštích období ......................................................................................................................................... 81
Cvičení č. 1 – Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv ...................................................................................................... 81
Příklad č. 6 – Dohadné účty aktivní .......................................................................................................................................... 82
Příklad č. 7 – Dohadné účty pasivní ......................................................................................................................................... 82
Příklad č. 8 – Přechodné účty aktivní a pasivní ...................................................................................................................... 83
5. KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 ....................84
5.1 VLASTNÍ KAPITÁL .................................................................................................................................................... 84
Příklad č. 1 – Zvýšení základního kapitálu ............................................................................................................................. 86
Příklad č. 2 – Zvýšení základního kapitálu s emisním ážiem ............................................................................................. 87
Příklad č. 3 – Zvýšení základního kapitálu ............................................................................................................................. 87
Příklad č. 4 – Snížení základního kapitálu .............................................................................................................................. 88
Příklad č. 5 – Snížení základního kapitálu .............................................................................................................................. 88
Příklad č. 6 – Snížení ZK, pokud jmenovitá hodnota je vyšší než pořizovací cena vlastních akcií ........................... 88
Příklad č. 7 – Snížení ZK, pokud jmenovitá hodnota je nižší než pořizovací cena vlastních akcií ............................. 89
Příklad č. 8 – Tvorba ostatních kapitálových fondů ............................................................................................................. 89
5.2 REZERVNÍ FONDY ................................................................................................................................................... 89
Příklad č. 1 – Tvorba a čerpání rezervních fondů .................................................................................................................. 89
Příklad č. 2 – Tvorba ostatních fondů ...................................................................................................................................... 89
5.3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ .................................................................................................................................. 90
Příklad č. 1 – Účtování rozdělení zisku ..................................................................................................................................... 90
5.4 REZERVY ..................................................................................................................................................................... 91
Příklad č. 1 – Tvorba a čerpání rezerv....................................................................................................................................... 91
5.5 DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY ................................................................................................................... 92
Příklad č. 1 – Dlouhodobé úvěry ............................................................................................................................................... 92
5.6 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ..................................................................................................................................... 92
Příklad č. 1 – Dlouhodobé zálohy ............................................................................................................................................. 92
5.7 INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL............................................................................................................................... 92
Příklad č. 1 – Účtování individuálního podnikatele.............................................................................................................. 92
Cvičení č. 1 – Účtování kapitálových účtů .............................................................................................................................. 93
6. NÁKLADY A VÝNOSY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 A 6 ......................................................94
6.1 ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ......................................................................................... 95
6.2 NÁKLADY ................................................................................................................................................................... 95
Příklad č. 1 – Účtování typických nákladů .............................................................................................................................. 97
Cvičení č. 1 – Zaúčtování nákladů ..........................................................................................................................................100
6.3 VÝNOSY.....................................................................................................................................................................101
Příklad č. 1 – Účtování typických výnosů ..............................................................................................................................102
Příklad č. 2 – Zaúčtování a převody výsledkových účtů ....................................................................................................103
Cvičení 1 – Účtování typických nákladů a výnosů ..............................................................................................................104
7. ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 ..............................106
7.1 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA, VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ .........................................106
5
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
7.2 ZÁVĚRKA ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE ...................................................................................................................108
7.3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE TYTO VÝKAZY ............................................................................................108
7.4 PODROZVAHOVÉ ÚČTY .....................................................................................................................................109
PŘÍLOHY ................................................................................................................110
1. NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE ..................................................................................110
PŘEDMLUVA
Tato učebnice je pokračováním prvního dílu, navazuje na základy účetnictví postupným probíráním
jednotlivých účtových tříd a skupin. Teorie je doplněna řešenými i neřešenými příklady, které
danou problematiku studentům lépe přiblíží a pomáhají vysvětlit.
Učebnice vychází z aktuálního stavu v roce 2010, dle změn v legislativě a účetních předpisech
bude aktualizována.
Autorky
6
Jak pracovat s knihou
VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI
V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první
pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o definici či důležitou pasáž k zapamatování,
ukázkový příklad či příklad k procvičení.
Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly.
Cíle kapitoly
Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se
jedná o základy probírané látky, definice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat
další učivo.
Pamatujte
Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení
dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému.
Tip
Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu.
Výuková část
Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá
kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen
postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů.
Modelový
příklad č. 1
Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly,
tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení.
Příklad
k procvičení
č. 2
Přírůstky
a úbytky
pohledávek
Zdroje
financování
majetku
Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou
a také k zopakování učiva daného tématu.
Náměty
k zamyšlení
Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......
7
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
1. ÚVOD DO ÚČTOVÁNÍ
STÁLÝCH AKTIV - ÚČTOVÁ TŘÍDA 0
Cíle kapitoly
Dlouhodobý majetek
Cílem této kapitoly je poznat obsah jednotlivých skupin majetku účetní jednotky, umět je zařadit
v příkladech majetku do jednotlivých kategorii. Zaúčtovat běžné i zvláštní případy pořízení
majetku, jeho odepisování, tvorbu opravných položek, jeho vyřazování různými způsoby.
Po prostudování kapitoly byste měli umět:
•
vyřešit jednoduché i složitější příklady na pořízení majetku, jeho odepisování i vyřazení
a tvorbu opravných položek
•
vypočítat odpisy majetku – účetní i daňové
•
účtovat dlouhodobý majetek, technické zhodnocení
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého
charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok.
Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupně opotřebovává a toto opotřebení je
vyjádřeno odpisy.
O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtových skupinách 02 a 03. Ve skupině 02 se
účtuje o majetku, který se odpisuje, v účtové skupině 03 potom o majetku, který odpisování
nepodléhá, zejména pozemky či umělecká díla a sbírky. O nehmotném majetku účtujeme na
účtech 01.
Výuková část
1.1 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
podle zákona o účetnictví majetek oceňujeme těmito způsoby:
a) V pořizovací ceně (PC) – jedná se o kupní (smluvní) cenu + ostatní vedlejší pořizovací
náklady
Vedlejší pořizovací náklady:
•
doprava, montáž, clo
•
průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce při výstavbě budov
•
náklady související s uvedením předmětu do užívání
•
příprava a zabezpečení pořizovaného majetku
•
vyřazení stávajících staveb nebo jejích částí v důsledku nové výstavby
Do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy
a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování
dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly při nákupu ze zahraničí.
Výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze jednorázově uplatnit do
nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů.
b) Ve vlastních nákladech jsou to veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související
s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností (tzn. výrobní režie), popř. nepřímé
náklady správního charakteru (mzdy dělníků, kteří majetek vyráběli, spotřeba energie,…).
c) Reprodukční pořizovací cena – cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje,
pro stanovení této ceny stačí odborný odhad. Použití je u majetku nabytého darováním, nově
zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného, vloženého do obchodní společnosti, družstva.
Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení
tohoto majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené
technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání.
8
1. Úvod do účtování stálých aktiv
PŘÍKLAD Č. 1 – OCENĚNÍ MAJETKU
Firma Novák koupila na fakturu stroj na zpracování dřeva za 60 000 Kč (cena bez daně 50 000
Kč, DPH 20% tj. 10 000 Kč), za dopravu a instalaci si dodavatelská firma vyúčtovala 4 800 Kč
(cena bez daně 4 000 Kč, DPH 20 % tj. 800 Kč). Jaká je pořizovací cena stroje pokud bude tato
firma plátce a neplátce DPH?
Modelový
příklad č. 1
Ocenění majetku
Řešení:
a) Firma je plátce DPH, pak pořizovací cena stroje je 54 000 Kč.
b) Firma je neplátce DPH, pak pořizovací cena stroje je 64 800 Kč.
CVIČENÍ Č. 1 – URČENÍ POŘIZOVACÍ CENY
V tabulce vyznačte, zda uvedený údaj je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku nebo ne.
Účetní případy
1
Náklady na přípravu výstavby nové haly – úprava pozemku
2
Úroky z účelového úvěru na výstavbu nemovitosti
3
Oprava vodovodního řadu, na který bude nový objekt napojen
4
Průzkumné a geologické práce
5
Projekt na výstavbu nemovitosti
6
Další varianty projektů výstavby
7
Umělecká díla jako součást objektu
8
Vybavení nemovitosti zásobami
9
Dopravné pořizovaného stroje
Součást PC
ANO
NE
Příklad
k procvičení
č. 1
Určení pořizovací
ceny
10 Montáž zařízení
11 Clo při nákupu stroje z USA
12 Demolice staré budovy před výstavbou nové
13 Konzervační práce
14 Náklady na bezpečnostní agenturu hlídající rozestavěnou stavbu
15 Poplatek zprostředkovateli nákupu DHM
1.2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Výuková část
Používané účty pro vybrané druhy dlouhodobého majetku
02. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
Patří sem budovy, haly a stavby, byty a nebytové prostory bez ohledu na jejich trvanlivost a cenu.
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Účtujeme sem stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář s dobou použitelnosti
delší než jeden rok a oceněním vyšším než 40 tis. Kč.
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
Zahrnují ovocné stromy nebo keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha
v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na 1 ha. Paří sem i trvalý porost vinic a chmelnic.
027 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Jedná se o rozdíl vzniklý při nákupu nebo vkladu podniku mezi kupní cenou a souhrnem
ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího.
9
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
029 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Jde o DHM nezařaditelný na předchozí účty, technické zhodnocení na pronajatém majetku.
03. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Účtujeme zde zejména pozemky bez ohledu na cenu.
Známe tyto způsoby pořízení majetku
1. Nákup od dodavatele (za hotové nebo z účtu, zálohově)
2. Vytvoření vlastní činností
3. Bezúplatným nabytím (darem, bezúplatným převzetím po skončení leasingu)
4. Převodem z osobního užívání do podnikání
5. Vkladem do společnosti
1. Nákup od dodavatele
O pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje prostřednictvím kalkulačního účtu
042 - Pořízení DHM, na jehož straně MD se objeví všechny složky, které potom tvoří pořizovací
cenu. Dokončený DM uvedený do užívání se převede z tohoto účtu 042 - Pořízení DHM na straně
D na skupinový účet 02 stranu MD na základě Zápisu o převzetí.
Schéma účtování pořízení materiálu
MD 211 - Pokladna D
MD 042 - Pořízení DHM D
Nákup DHM za hotové
Zaplaceno za dopravu
majetku, provize za
zprostředkování, montáž atd.
MD 02 - DHM D
VUD – zápis o převzetí
(součet pořizovacích cen)
MD 321 - Dodavatelé D
Nákup DHM na fakturu
FAP za dopravu, provize, montáž
Poznámka: U plátce DPH účtujeme při nákupu částku daně na účet 343 na stranu MD
Pamatujte
Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno
účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek.
Modelový
příklad č. 1
Účtování
pořízení DHM
PŘÍKLAD Č. 1 – ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ DHM
Společnost META, s.r.o., zakoupila na fakturu tiskárnu v ceně 54 000 Kč (cena bez DPH 45 000
Kč, DPH 20% je 9 000 Kč). Dopravu tiskárny zajistila spediční firma (neplátce DPH) v hodnotě
1 200 Kč. Kolik činila pořizovací cena tiskárny a v jaké ceně byla zařazena do používání?
Společnost je registrovaná jako plátce DPH. Faktura byla zaplacena dodavateli během 10 dnů,
a to z běžného účtu (výpis z BÚ).
Pořizovací cena tiskárny:
45 000 Kč
Vedlejší pořizovací náklady (doprava): 1 200 Kč
Celková pořizovací cena tiskárny:
10
46 200 Kč
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
Modelový
příklad č. 13
Výpočet
a účtování škody
2
PŘÍKLAD Č. 13 – VÝPOČET A ÚČTOVÁNÍ ŠKODY
V důsledku požáru byla vyřazena z obchodního majetku budova skladu. Její pořizovací cena byla
5 mil. Kč, dosavadní oprávky za 10 let činí 1 300 000 Kč. Náklady na likvidaci činily 52 000 Kč
a byly placeny v hotovosti. Z budovy zbyl použitelný materiál v hodnotě 7 000 Kč, který byl převzat
do skladu. Budova byla pojištěna a pojišťovna nám přiznala náhradu ve výši 3 500 000 Kč.
Ta nám následně byla připsána na účet.
Účetní případy
Kč
MD
D
Doúčtování zůstatkové ceny (5 mil. - 1 300 000 Kč)
3 700 000
582
082
Vyřazení budovy z evidence
5 000 000
081
021
Výdajový pokladní doklad – zaplaceno za likvidaci
52 000
518
211
7 000
112
648
Pojišťovna přiznala náhradu
3 500 000
378
648
VBÚ připsání náhrady na účet
3 500 000
221
378
Příjemka na sklad – zbylý materiál
Modelový
příklad č. 14
Výpočet
a účtování
manka / škody
PŘÍKLAD Č. 14 – VÝPOČET A ÚČTOVÁNÍ MANKA / ŠKODY
Pracovník zničil stroj, který byl v pořizovací ceně 400 000 Kč a dosavadní oprávky ke dni vyřazení
byly 240 000 Kč. Předpis náhrady škody pracovníkovi činí 160 000 Kč.
Číslo
Účetní případy
Kč
MD
D
1
Zůstatková hodnota stroje
160 000
549
082
2
Vyřazení majetku z evidence
400 000
082
022
3
Předpis náhrady škody pracovníkovi
(škoda byla pracovníkovi prokázána)
160 000
335
648
4
Pracovník zaplatil škodu do pokladny
Pracovník také může škodu uhradit na běžný účet
160 000
211
221
335
335
4. Přeřazení DM z podnikání do osobního užívání
Pamatujte
Zůstatková cena darovaného majetku 491 / 082
DPH na výstupu podle dokladu o použití 491 / 343
Vyřazení z evidence 082 / 022
Poznámka: V případě vyřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání musí podnikatel
(plátce DPH) odvést z vyřazeného majetku DPH (a to i v případě, že je dlouhodobý majetek
již odepsán). Výjimkou je pouze vyřazení osobních automobilů, u kterých si podnikatel nemohl
uplatnit nárok na odpočet daně.
Modelový
příklad č. 15
Účtování
přeřazení
majetku
PŘÍKLAD Č. 15 – ÚČTOVÁNÍ PŘEŘAZENÍ MAJETKU
Podnikatelka vyřadila v roce 2009 z podnikání do osobního užívání osobní automobil. Jeho
pořizovací cena v roce 2007 byla 700 000 Kč. Oprávky k dnešnímu dni byly ve výši 356 800 Kč.
Účetní případy
Kč
MD
D
Zůstatková cena vyřazeného automobilu
343 200
491
082
Vyřazení z evidence
700 000
082
022
Poznámka: DPH z vyřazeného majetku nemusela být odvedena, protože se jednalo
o osobní automobil.
28
2. Zásoby
2. ZÁSOBY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 1
Cílem této kapitoly je rozpoznat jednotlivé druhy zásob, které má účetní jednotka ve svém
obchodním majetku, jaký je jejich úkol v koloběhu majetku. Jak správně účtovat o jejich pořízení
a spotřebě způsobem A a B.
Cíle kapitoly
Po prostudování kapitoly byste měli umět:
•
Zařadit jednotlivé druhy zásob
•
Zaúčtovat pořízení, spotřebu a vyřazení zásob
•
Účtovat způsobem A a B
•
Oceňovat zásoby
Zásobami jsou:
1. Skladovaný materiál
2. Nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata
3. Skladované zboží
Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní
díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, apod.
a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo
zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu.
b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho
podstatu (např. lak na výrobky).
c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např.
mazadla, palivo, čisticí prostředky).
d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu.
e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné
obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným
obsahem.
f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem
g) Movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni
a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se
zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi
výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším
výrobním procesu účetní jednotky.
Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě
uvnitř účetní jednotky.
Zvířaty náležejícími do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např.
kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi
obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních
prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž
předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné
podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
37
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
Výuková část
2
2.1 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB
2.1.1 při nákupu
1. v pořizovací ceně je cena za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů které
s tím souvisí (clo, doprava,pojistné, provize za zprostředkování). Z vnitropodnikových služeb
souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny
aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.
2. ve vlastních nákladech – u zásob, které jsou výsledkem vlastní výroby našeho střediska,
zahrnují skutečně vynaložené vykalkulované náklady na materiál, mzdy….
3. v reprodukční pořizovací ceně – u bezplatného nabytí (darem) nebo nalezených zásob.
Cena je určena soudním znalcem.
2.1.2 při vyskladnění
Přírůstky a úbytky zásob se tedy převážně oceňují v pořizovacích cenách. Byl-li určitý druh
materiálu pořízen za různé ceny, lze výdej tohoto materiálu ocenit jedním z těchto způsobů:
1. metodou FIFO (nejpoužívanější)
2. průměrnou pořizovací cenou zjištěnou
•
váženým aritmetickým průměrem proměnlivým
•
váženým aritmetickým průměrem periodickým
3. v předem stanovené (skladové) ceně podle podnikového ceníku
Úbytek materiálu oceněný metodou FIFO
Odpovídá zásadně první do skladu (First-In), první ze skladu (First-Out). Výdeje ze skladu se
oceňují postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější.
Úbytek materiálu oceněný průměrnou pořizovací cenou
a) zjištěnou váženým aritmetickým průměrem proměnlivým
Průměrná pořizovací cena =
zásoby v Kč (po posledním přírůstku)
zásoba ve hmotných jednotkách (po posledním přírůstku)
Průměrná pořizovací cena se zjišťuje po každém novém přírůstku při výdeji materiálu.
b) zjištěnou váženým aritmetickým průměrem periodickým
Průměrná pořizovací cena =
PZ v Kč + přírůstek zásob za období v Kč
PZ ve hmotných jednotkách + za období ve hmotných jednotkách
PZ = počáteční zásoba
Průměr se nezjišťuje po každém přírůstku materiálu, ale počítá se jako jediný průměr za období
ne delším než 1 měsíc. Takto zjištěná průměrná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného
materiálu v dalším období (měsíci).
Úbytek materiálu oceněný v předem stanovené (skladové) ceně
Při výdeji materiálu oceněného v předem stanovené ceně se současně zjišťují a účtují odchylky
této ceny od skutečné ceny nákupní v podobě oceňovacích odchylek (cenových rozdílů).
Způsob ocenění vydaného materiálu ze skladu musí být uveden ve vnitřní směrnici účetní
jednotky a nesmí se během účetního období měnit.
38
2. Zásoby
PŘÍKLAD Č.1 – OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI VÝDEJI ZE SKLADU
Společnost CAPRO, a.s., měla k 2.1. 2010 počáteční zásobu materiálu 200 kg v pořizovací ceně
po 18 Kč za kg. Společnost měla tyto účetní případy týkající se materiálu:
Vedení skladové evidence
Modelový
příklad č. 1
Ocenění zásob
při výdeji
ze skladu
7. 1. Příjemka na 200 kg po 16 Kč
12. 1. Příjemka na 400 kg po 19 Kč
18. 1. Výdejka na 250 kg
24. 1. Příjemka na 300 kg po 17 Kč
27. 1. Výdejka na 500 kg
Vypočítejte pomocí následujících metod výši ocenění vyskladněných zásob.
1. Metoda FIFO
18. 1. Výdejka: 200 kg po 18 Kč (z počáteční zásoby)
50 kg po 16 Kč (z přírůstku 7. 1.)
3 600 Kč
800 Kč
4 400 Kč
27. 1. Výdejka: 150 kg po 16 Kč (z přírůstku 7. 1.)
350 kg po 19 Kč (z přírůstku 12. 1.)
2.400 Kč
6.650 Kč
9 050 Kč
2. Vážený aritmetický průměr proměnlivý
Datum
D
Množství
Cena za
jednotku
příjem výdej zásoba
1. 1.
Kč
příjem
výdej
zásoba
200
18 Kč
7. 1.
01
200
400
16 Kč
3 200 Kč
6 800 Kč
12. 1.
02
400
800
19 Kč
7 600 Kč
14 400 Kč
18. 1.
001
550
18 Kč
(14 400 / 800)
24. 1.
03
850
17 Kč
27. 1.
002
350
17,65 Kč
(15000 / 850)
250
300
500
3 600 Kč
4 500 Kč
5 100 Kč
9 900 Kč
15 000 Kč
8 825 Kč
6 175 Kč
3. Vážený aritmetický průměr periodický:
Počáteční zásoba
3.600 Kč
200 kg
Přírůstky za leden
15 900 Kč
900 kg
Celkem
19 500 Kč
1 100 kg
19 500 / 1 100 = 17,73 Kč
Průměrná pořizovací cena pro všechny výdeje uskutečněné v únoru bude 17,73 Kč za 1 kg.
CVIČENÍ Č. 1 – OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI VYSKLADNĚNÍ
V cukrárně byla k 1. 1. 2010 počáteční zásoba mouky 650 kg v pořizovací ceně 6 Kč. V průběhu
měsíce ledna podnik vystavil na skladě tyto doklady:
3. 1. výdejka na 500 kg mouky
5. 1. příjemka na 390 kg mouky po 7 Kč
15. 1. příjemka na 700 kg mouky po 6,50 Kč
20. 1. výdejka na 300 kg mouky
21. 1. příjemka na 260 kg mouky po 5,50 Kč
30. 1. výdejka na 680 kg mouky
Příklad
k procvičení
č. 1
Ocenění zásob
při vyskladnění
39
MD
D
Díl
2
Praktické účetnictví pro střední školy
Příklad
k procvičení
č. 1
Účtování
materiálu
variantou A a B
CVIČENÍ Č. 1 – ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU VARIANTOU A a B
Účetní případy
Částka
FAP za nákup materiálu – cena bez DPH
25 000
DPH 20%
Varianta B
Účet MD / D
5 000
Celkem
30 000
VPD zaplaceno za dopravu materiálu
Výuková část
Varianta A
Účet MD / D
2 100
Příjemka materiálu na sklad
27 100
Úhrada faktury z běžného účtu
30 000
Vydání materiálu do spotřeby (výdejka)
12 000
2.4 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ
Do zboží řadíme movité věci získané za účelem dalšího prodeje, účtují o něm obchodní podniky.
Patří sem i vlastní výrobky předané do vlastních prodejen. Podobně jako u materiálu zboží lze
účtovat způsobem A nebo způsobem B.
Pamatujte
Způsob A používá v průběhu roku účet 131 - Pořízení zboží i účet 132 - Zboží na skladě
a v prodejnách. Všechny složky pořizovací ceny zboží se evidují na účtu Pořízení zboží a do
nákladů se účtují až v okamžiku úbytku zboží v důsledku prodeje.
Způsob B nepoužívá v průběhu roku účet 131 - Pořízení zboží a účet 132 - Zboží na skladě
a v prodejnách používá jen na začátku účetního období (otevření účtu) a na konci účetního
období. Všechny složky pořizovací ceny zboží se účtují přímo do nákladů na vrub (MD)
účtu 504 - Prodané zboží.
2.4.1 Účtování nákupu zboží způsobem A
Nákup zboží se účtuje prostřednictvím kalkulačního účtu 131 - Pořízení zboží, na kterém se
vyčíslují všechny složky pořizovací ceny zboží, tj. nákupní cena zboží a vedlejší pořizovací náklady.
211 - Pokladna
MD 321 Dodavatelé D
MD 131 - Pořízení zboží D
Nákup zboží za hotové, na fakturu
Zaplaceno za dopravu zboží,clo,
provize za zprostředkování..
MD 132 - Zboží na skladě D
Příjemka zboží na sklad
(součet pořizovacích cen)
MD 343 - DPH D
Poznámka: Není-li obchodní podnik plátcem DPH, stává se DPH součástí pořizovací ceny zboží
a účet DPH se nepoužívá.
2.4.2 Nákup zboží v zahraničí (platí i pro nákup materiálu)
Nákup ze zemí EU: (Německo, Slovensko…)
Částka na přijaté faktuře je zpravidla v cizí měně (EUR) a musíme ji přepočítat na Kč (podle
aktuálního kurzu ČNB nebo pevný kurz dle vnitropodnikové směrnice). Pokud dodavateli sdělíme
svoje daňové identifikační číslo, tak nám bude dodávat za cenu bez DPH. Naše firma si pak musí
sama vypočítat DPH (předanění nebo samovyměření – doporučuje se zvolit účet 349 - Spojovací
účet k DPH) a zároveň si uplatňuje nárok na odpočet DPH. Pokud bude mít kupující plný nárok
na odpočet této daně, pak její odvod bude nulový.
46
2. Zásoby
PŘÍKLAD Č. 1 – ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V ZEMÍCH EU
Podnik Spedo a.s. nakoupil v Rakousku zboží za 14 400 EUR. Podnik je plátce DPH, dodavateli
sdělil svoje daňové identifikační číslo, dodavatelská firma mu tedy fakturovala cenu bez DPH.
U nás zboží podléhá DPH 10%. Přeprava byla provedena vlastním autem, náklady byly ve výši
5 200 Kč. Podnik zboží přijal na sklad, zároveň obdržel i fakturu. Pro přepočet používá podle
vnitropodnikové směrnice pevný kurz 25,50 Kč / 1 EUR.
Účetní případ
Kč
MD
D
367 200
131
321
Povinnost přiznat DPH 10%
36 720
349
343
Nárok na odpočet DPH
36 720
343
349
5 200
131
622
372 400
132
131
Přijatá faktura za zboží ze zahraničí
Doprava zboží vlastním autem
Přejímací list – převzetí zboží v pořizovací ceně
V případě, že podnik má současně k dispozici i daňový doklad, lze přidanění i nárok na odpočet
zaúčtovat rovnou jedním zápisem 343 / 343. I když odvod je nulový, musíme tyto částky uvádět
v tiskopise přiznání k DPH (čtvrtletně nebo měsíčně).
Modelový
příklad č. 1
Účtování nákupu
zboží v zemích EU
Pamatujte
Nákup ze zemí mimo EU: (USA, Kanada, Japonsko…)
Zde musíme vyúčtovat clo na základě tzv. celní deklarace a jeho výši evidujeme na
pasivním účtu 379 - Jiné závazky (dlužíme tedy celnímu úřadu). Clo je součástí pořizovací
ceny, jeho výši účtujeme souvstažně na účtu 131 - Pořízení zboží (u nákupu materiálu na
účtu 111 - Pořízení materiálu).
Základ pro výpočet DPH je tedy pořizovací hodnota zboží včetně cla. Povinnost přiznat daň
a zároveň si nárokovat její odpočet je podobný jako u nákupu v EU.
PŘÍKLAD Č. 2 – ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V OSTATNÍCH ZEMÍCH
Společnost koupila v USA zboží v hodnotě 3 125 USD (kurz platný pro přepočet je 18,60 Kč
/ 1 USD). Podle celní deklarace musí zaplatit za zboží clo ve výši 6 500 Kč, dále zboží podléhá
20% DPH. Clo bylo zaplaceno z bankovního účtu.
Účetní případ
Kč
MD
D
58 125
131
321
6 500
131
379
Povinnost přiznat DPH 20% (64 625 x 20%)
12 925
349
343
Nárok na odpočet DPH
12 925
343
349
Přejímací list – převzetí zboží v pořizovací ceně
64 625
132
131
6 500
379
221
Přijatá faktura za zboží ze zahraničí
Celní deklarace – clo
VBÚ – úhrada cla celnímu úřadu
Modelový
příklad č. 2
Účtování nákupu
zboží v ostatních
zemích
2.4.3 Zboží na cestě
Do okamžiku účetní uzávěrky došla faktura za zboží, ale zboží nebylo převzato na sklad či do
prodejny. Účet 131 - Pořízení zboží tedy převedeme na účet 139 - Zboží na cestě.
1. Došlá faktura za zboží (smluvní cena + DPH)
2. Vnitřní UCE doklad – vyfakturované zboží nepřevzaté na sklad
3. Přejímací list – převzetí zboží v dalším účetním období
47
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
- ÚČTOVÁ TŘÍDA 2
Cíle kapitoly
Cílem této kapitoly je navázat na základní finanční účty, které jsou řešeny v 1. díle učebnice. Zde
bychom měli znalosti rozšířit o účtování valutové pokladny a krátkodobého finančního majetku,
umět zaúčtovat jednoduché i složitější případy pořízení tohoto majetku a znát způsoby jeho
ocenění. Umět účtovat směnky a krátkodobé cenné papíry se splatností do jednoho roku.
Po prostudování kapitoly byste měli umět:
Výuková část
Příklad
k procvičení
č. 1
Opakování
- procvičování
finančních účtů
•
zaúčtovat jednotlivé účetní případy na krátkodobých finančních účtech
•
účtovat krátkodobé cenné papíry – dluhopisy
Krátkodobý finanční majetek je charakterizován vysokou likvidností a bezprostřední
obchodovatelností. Likvidnost je snadnost přeměny majetku na peníze. Krátkodobý
finanční majetek tvoří:
•
Peníze v hotovosti v pokladně
•
Šeky a poukázky k zúčtování
•
Ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky)
•
Účty v bankách (běžný účet, termínovaný vkladový účet)
•
Cenné papíry a podíly určené k prodeji držené do 1 roku
•
Dluhové cenné papíry splatné do 1 roku (dluhopisy, pokladniční poukázky)
CVIČENÍ Č. 1 – OPAKOVÁNÍ – PROCVIČOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚČTŮ
(1. DÍL UČEBNICE)
Pokladna, bankovní účet, krátkodobý úvěr, peníze na cestě
Účetní případy
VPD zaplaceno za inzerci v časopise
18 500
PPD vklad podnikatele do pokladny
50 000
VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb
– cena bez DPH
20 000
DPH 20%
Celkem
4 000
24 000
VÚD inventurou zjištěno manko na pokladně
700
Manko předepsáno k úhradě zaměstnanci
700
PPD zaměstnanec uhradil manko v hotovosti
700
VPD zaplacena faktura dodavatelům v hotovosti
13 000
PPD tržba z prodeje výrobků – cena bez DPH
30 000
DPH 20%
6 000
Celkem
36 000
PPD úhrada faktury od odběratelů
27 000
PPD výběr peněz z běžného účtu do pokladny
54
Kč
150 000
VBÚ připsané úroky z vkladu na účet
950
VBÚ zaplacené bankovní poplatky za vedení účtu
450
MD
D
3. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Účetní případy
VBÚ vyúčtování výběru peněz z účtu do pokladny
VPD zaplaceno za opravy stroje smluvní cena
DPH 20%
Celkem
VPD převod peněz z pokladny na bankovní účet
Kč
MD
D
150 000
25 000
5 000
30 000
100 000
3.1 VALUTOVÁ POKLADNA ÚČETNÍ JEDNOTKY
Výuková část
Pokud je podnik účetní jednotkou, je nutné pohyb valut upravit vnitřním předpisem účetní jednotky.
Cizí měna ve valutové pokladně se podle Zákona o účetnictví přepočítává na českou měnu
v okamžiku pohybu peněz a ke dni účetní závěrky, což je obvykle k 31. 12.
Účetní jednotka má tři možnosti, které použije pro přepočet valut:
•
aktuální denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (ČNB),
•
kurz, za který byly valuty pořízeny,
•
pevný kurz.
Aktuální denní kurz
Aktuální denní kurz je vyhlašován ČNB. ČNB fixuje kurz denně ve 14.15 hod. Kurz je platný
do dalšího dne, kdy ČNB zveřejňuje nový kurz. Podniky, účetní jednotky, se musí rozhodnout,
zda budou používat jako aktuální denní kurz, skutečný denní kurz, nebo za aktuální kurz budou
považovat kurz z předchozího dne. Praktičtější je používat kurz z předchozího dne, protože
kurz je znám již ráno při zahájení účtování. Pokud ale neúčtujete denně, ale např. po skončení
kalendářního měsíce zúčtujete všechny operace najednou, není problém využívat denního
kurzu, který je vyhlášen až odpoledne. Každopádně způsob určení aktuálního denního kurzu
upravte vnitřním účetním předpisem.
Pevný kurz
Pevný kurz je jednotný kurz stanovený na delší časové období. Od roku 2004 je použití pevného
kurzu upraveno přímo Zákonem o účetnictví.
Podnik si předem stanoví vnitřním předpisem, jaký kurz bude používat na předem stanovenou
dobu. Kurz, který použije, je kurzem devizového trhu, který vyhlašuje ČNB. Stanovená doba
nesmí přesáhnout účetní období. V průběhu stanovené doby může být kurz změněn.
PŘÍKLAD Č. 1 – STANOVENÍ KURZU
Účetní jednotka si určí vnitřním předpisem, že pro 1. až 15. den v měsíci bude používat kurz
platný k 1. dni v měsíci, od 16. dne do konce měsíce kurz platný k 16. dni v měsíci. Není ale
problém stanovit např. měsíční pevný kurz podle kurzu platného 1. den v měsíci apod.
Modelový
příklad č. 1
Stanovení kurzu
Při vedení valutové pokladny vedeme pomocnou evidenci v cizí měně, ve finančním účetnictví
již zúčtujeme přepočtenou korunovou hodnotu. Kurzové rozdíly – přepočet valut na konci
účetního období.
Kurzové rozdíly jsou řešeny v Českých účetních standardech (konkrétně ČÚS č. 006 - Kurzové
rozdíly). K poslednímu dni účetního období je nutné provést inventarizaci pokladny. Je nutné
zjistit skutečný stav valut. Hodnotu valut je nutné přepočítat aktuálním denním kurzem ČNB.
Hodnotu valut porovnáme s hodnotou v účetnictví. Vzniklý kurzový rozdíl účtujeme do finančních
nákladů 563 - Kurzové ztráty, nebo do finančních výnosů 663 - Kurzové zisky.
Pamatujte
55
4. Vztahy z obchodního styku
4. VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU
(ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY), ZÁLOHY
- ÚČTOVÁ TŘÍDA 3
Cílem této kapitoly je znát různé druhy závazků a pohledávek a rozlišovat je, účtovat zálohy.
Umět vypočítat a zaúčtovat mzdy, rozpoznat a používat přechodné účty aktivní a pasivní. Umět
rozlišit druhy daní a dotací, jejich účtování včetně placených záloh a odvodů státu.
Cíle kapitoly
Po prostudování kapitoly byste měli umět:
•
zaúčtovat mzdy
•
zaúčtovat položky časového rozlišení
•
zaúčtovat různé druhy daní
•
účtování o různých druzích závazků a pohledávek, zálohách
4.1 POHLEDÁVKY
Výuková část
Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky.
Pohledávky patří mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé
podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku.
Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich
výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu – faktura vydaná. Vznik pohledávky za dodávku
našeho zboží odběrateli můžeme zaúčtovat na 311 / 604.
Pohledávku tedy máme vůči odběrateli po dobu její splatnosti – vydaná faktura je splatná
například 10 či 14 dní (obvyklé jsou ale i delší či kratší splatnosti).
Pohledávky nejčastěji zanikají jejich zaplacením – na bankovní účet, v hotovosti, mohou
ale také zaniknout např. započtením – v situaci, kdy náš odběratel (dlužník) je zároveň naším
dodavatelem (věřitelem), lze vzájemné pohledávky a závazky započíst, přičemž tím není
porušena obecně uznávaná účetní zásada zákazu kompenzace.
Pohledávky z obchodního styku se evidují v tzv. knize vydaných faktur, kam se zapisují údaje
jako je identifikace (číslo) faktury, osoba dlužníka (odběratele), částka k úhradě celkem, datum
vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti a dále informace
o tom, kdy, jakým způsobem, na základě jakého dokladu a v jaké výši byla pohledávka zaplacena.
Souhrn neuhrazených FAV z knihy pohledávek musí korespondovat na zůstatek syntetického
účtu 311 - Odběratelé.
Kromě pohledávek z obchodního styku mohou podniku vznikat další typy pohledávek, například:
•
za zaměstnanci (např. zaměstnanci zaplacená, ale zaměstnancem dosud nevyúčtovaná
záloha na pracovní cestu)
•
za státem (daňové přeplatky, typicky nadměrný odpočet DPH)
•
za dodavateli (např. z titulu dlužných dobropisů apod.)
•
jiné pohledávky (za jinými osobami)
Pohledávky se mohou členit:
1. z časového hlediska (viz výše dlouhodobé / krátkodobé)
2. z hlediska měny (v korunách či v cizí měně)
3. z hlediska osoby dlužníka (viz výše – odběratelé, stát, pracovníci)
63
4. Vztahy z obchodního styku
Modelový
příklad č. 1
PŘÍKLAD Č. 1 – ÚČTOVÁNÍ REKLAMACE DODÁVKY MATERIÁLU
Číslo
Kč
MD
Přijatá faktura od dodavatele – cena bez DPH
500 000
111
DPH (20%)
100 000
343
Cena celkem
600 000
2
Na sklad převzata pouze část dodávky
460 000
112
111
3
Zbytek dodávky reklamován – zápis o vadách
40 000
315
111
4
Dodavatel reklamaci uznal dobropisem
- 40 000
315
- 8 000
343
1
Účetní případ
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
5
c) celkem
- 48 000
Úhrada dodávky - část převzatá
552 000
D
Účtování
reklamace dodávky
materiálu
321
321
321
221
Faktura je v okamžiku uznání reklamace již uhrazena, bude účtováno:
4a)
Přijetí úhrady reklamačního nároku na bankovní účet
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
c) celkem
40 000
315
8 000
343
48 000
221
Reklamaci je možné účtovat i bez použití účtu 315, a to až v okamžiku uznání reklamace
v hodnotách minus, kdy nedochází k navýšení obratů na účtech, což může být výhodnější:
4b)
Uznání reklamace části dodávky – cena bez DPH
- 40 000
111
- 8 000
343
DPH 20%
Celkem
- 48 000
321
4.5 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ
Zákon o účetnictví vyžaduje v případě obchodů v cizí měně účtovat jak v českých korunách, tak
i v cizích měnách.
Pro přepočet cizí měny na českou může účetní jednotka použít:
•
denní kurz (podle ČNB) platný v den uskutečnění účetního případu
•
pevný kurz stanovený k určitému datu po vymezené období (např. k 1 dni v měsíci, čtvrtletí).
Můžeme jej také měnit v případě vyhlášené devalvace nebo revalvace koruny.
Pro potřeby oceňování závazků a pohledávek za okamžik uskutečnění účetního případu den
vystavení faktury (u dodavatele) nebo den přijetí faktury (u odběratele).
U závazků a pohledávek v důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kurzové
rozdíly. Ty mohou vzniknout při úhradě pohledávky (závazku) nebo na konci účetního období.
4.5.1 Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur
V den úhrady je závazek (pohledávka) přepočítán podle aktuálního platného denního kurzu
a mohu vzniknout: kurzové rozdíly. Ty se účtují podle jejich povahy do finančních nákladů
(563 - Kurzové ztráty) nebo do finančních výnosů (663 - Kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují
hospodářský výsledek a jsou daňově uznatelné.
67
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
Modelový
příklad č. 1
2
PŘÍKLAD Č. 1 – KURZOVÉ ROZDÍLY
Účetní případy
Kurzové rozdíly
Kč
MD
D
Faktura vydaná za prodej zboží 10 000 EUR
(kurz ČNB k uskutečnění účetního případu 19 Kč za 1 EUR)
190 000
311
604
VBÚ úhrada faktury (kurz 20,30 Kč za 1EUR)
203 000
221
311
13 000
311
663
Kurzový rozdíl – zisk
Modelový
příklad č. 2
Kurzové rozdíly
PŘÍKLAD Č. 2 – KURZOVÉ ROZDÍLY
Společnost BATULKA, a.s., je plátce DPH. Společnost nakoupila v Německu materiál za
10 000 EUR (kurz ČNB vyhlášený v den splnění dodávky byl 18 Kč /1 EUR). Kurz, který požívá
účetní jednotka pro výpočet ceny zásob, je stanoven na 17,50 Kč.
Číslo
Účetní případ
Kč
MD
D
180 000
111
321
1
Zahraniční faktura od dodavatele
2
Přidanění 20% DPH
36 000
349
343
3
Nárok na odpočet 20% DPH
36 000
343
349
4
Převod zásob na sklad 17,50 x 10 000 Kč
175 000
112
111
5
Oceňovací rozdíl
6
Úhrada dodavatelské faktury z korunového účtu, kurz 190 000
banky byl 19 Kč
321
221
7
Zaúčtování kurzových rozdílů – kurzová ztráta
563
321
5 000 112 / A
10 000
111
Poznámka: Oceňovací rozdíly vzniklé při pořízení zásob – analytický účet 112 / A se rozpouští
způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky.
4.5.2 Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih
V případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne účetní uzávěrky musíme pohledávky
a závazky přepočítat na českou měnu ke dni účetní závěrky. Použijeme kurz devizového trhu
stanoveného ČNB. Rozdíl z tohoto přecenění s dopadem na výsledek hospodaření účtujeme do
nákladů (563 - Kurzové ztráty) nebo výnosů (663 - Kurzové zisky). Tato úprava je trvalá, tzn. při
platbě se budou pohledávky a závazky porovnávat s již upravenou hodnotou.
Modelový
příklad č. 3
PŘÍKLAD Č. 3 – KURZOVÉ ROZDÍLY
Účetní případy
Kurzové rozdíly
Faktura vydaná na prodej zboží 30 000 EUR
(kurz ČNB k uskutečnění účetního případu 21,10 Kč)
Kurzový rozdíl k 31. 12. 200x (kurz ČNB 22,20 Kč)
Kč
MD
D
633 000
311
604
33 000
311
663
4.6 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní
smlouvě. Výpočet výplaty můžeme rozdělit do dvou kroků:
68
•
Výpočet nárokových složek mzdy (hodinový nebo měsíční plat, příplatky, náhrady mzdy,
odměny, dávky nemocenského pojištění)
•
Odpočet srážkových složek – zákonných (pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení,
záloha na daň) a další srážky ze mzdy (např. stravenky)
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
4.7.1 Daň z příjmů - 341
Účtuje se o dani z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka. Daň z příjmů je pro účetní jednotku
nákladem, který se eviduje na účtu 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná (resp.
593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná). V průběhu roku máme ze zákona někdy
povinnost platit zálohy na daň 341 / 221 (čtvrtletně, pololetně), do 31. 3. (nebo 30. 6. v případě
podání daňovým poradcem) následujícího roku se musí provést vyúčtování 591 / 341. Pokud
bylo na zálohách zaplaceno více než činí daňová povinnost, bude mít účet 341 aktivní zůstatek,
který vyjadřuje pohledávku za finančním úřadem (z titulu přeplatku na dani). V opačném případě
(zálohy nižší než daňová povinnost) vykazuje účet 341 pasivní zůstatek, který vyjadřuje závazek
vůči finančnímu úřadu z titulu nedoplatku na dani.
Modelový
příklad č. 1
Účtování daně
z příjmu
PŘÍKLAD Č. 1 – ÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU
Společnost LADOPOL, a.s., se rozhodla platit zálohy na daň z příjmů dvakrát ročně ve výši
150 000 Kč. Výsledná daňová povinnost činila 290 000 Kč. Přeplatek je vrácen ve výši 10 000 Kč
na BÚ. V následujícím roce byla provedená daňová kontrola ve firmě, kde bylo zjištěno z daňových
dokladů, že se nejedná o dobře vypočtenou daň. Finanční kontrola vyměřila doměrek daně ve výši
5 000 Kč a penále ve výši 3 200 Kč.
Účetní případy
Modelový
příklad č. 2
Účtování daně
z příjmu, zálohy
Kč
MD
D
Platba první zálohy
150 000
341
221
Platba druhé zálohy
150 000
341
221
Daňová povinnost
290 000
591
341
Vrácení přeplatku od finančního úřadu
10 000
221
341
Zaúčtování doměrku daně po kontrole
5 000
595
341
Úhrada doměrku
5 000
341
221
Úhrada vyměřeného penále z běžného účtu – daňově
neuznatelný náklad
3 200
545
221
PŘÍKLAD Č. 2 – ÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU, ZÁLOHY
Společnost NATRO, a.s., se rozhodla, že bude platit čtvrtletní zálohy na daň z příjmu
právnických osob.
Číslo
Účetní případy
Kč
MD
D
1
Úhrada zálohy k 15.3., 15. 6., 15. 9., 15. 12., 2010
na DPPO (4 x 100 000 Kč)
400 000
341
221
2
Předpis DPPO za běžnou činnost k 31.12. 2010
350 000
591
341
3
Předpis DPPO za mimořádnou činnost k 31.12. 2010
20 000
593
341
4
Vrácení DPPO finančním úřadem po 31.3.2011
30 000
221
341
4.7.2 Ostatní přímé daně - 342
Slouží k zaúčtování daně z příjmů v případech, kdy podnik je plátcem daně, ale poplatníkem
je jiný subjekt. Jedná se zejména o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků u zaměstnanců, družstevníků a pracujících společníků (tj. daně ze mzdy).
Účetní jednotka tuto daň sráží měsíčně buď formou záloh na daň nebo formou srážkové
(tj. konečné) daně. Na tomto účtu se evidují také srážkové daně z podílu na zisku společníků,
daň z dividend akcionářů. Srážená daň se neúčtuje do nákladů účetní jednotky, ale snižuje
závazek podniku vůči zaměstnancům (resp. družstevníkům, společníkům). Souvztažně se
musí daň zaúčtovat jako vznik závazku vůči FÚ (ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně).
74
MD
D
Díl
Praktické účetnictví pro střední školy
2
5. KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ
ZÁVAZKY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 4
Cíle kapitoly
Cílem této kapitoly je rozpoznat vlastní a cizí zdroje, jednotlivé složky vlastního kapitálu,
seznámit se s účtováním kapitálu a fondů u akciové společnosti, vypořádáním zisku a ztráty,
dlouhodobými zdroji financování – rezervami, různými dlouhodobými závazky a účtováním
u individuálního podnikatele.
Po prostudování kapitoly byste měli umět:
•
Zaúčtovat změny základního kapitálu
•
Zaúčtovat tvorbu a čerpání fondů
•
Zaúčtovat dlouhodobé závazky
•
Dlouhodobé bankovní úvěry
V této účtové třídě se nachází rozvahové pasivní účty – dávají přehled o tom, kolik majetku si
podnik opatřil z vlastních nebo cizích zdrojů. Učtujeme zde o dlouhodobých zdrojích – tj. závazcích
s dobou splatnosti delší než 1 rok. Podle toho, z jakých zdrojů byl kapitál vytvořen rozlišujeme tedy:
Vlastní zdroje financování:
a) základní kapitál – 411, (vytvořen vklady vlastníků, ze zisku). Zapisuje se do obchodního
rejstříku
b) kapitálové fondy – 412, 413
c) fondy ze zisku – 421, 423, 427
d) převedené výsledky hospodaření z minulých let – 428, 429
e) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – 431
Cizí zdroje financování:
f) Rezervy – 45
g) dlouhodobé bankovní úvěry – 46
h) dlouhodobé závazky – 47
Každá společnost účtuje na příslušných účtech dle své právní subjektivity (a.s., družstva,
individuální podnikatelé) – stanoví si svůj účtový rozvrh.
Výuková část
5.1 VLASTNÍ KAPITÁL
Na účtech účtových skupin 41 až 43 se účtuje o vlastním kapitálu účetní jednotky.
Na účtu 411 - Základní kapitál se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy
účetní jednotky a účtuje se na něm v souladu se zákonem. O zvýšení či snížení zapisovaného
základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku.
Odděleně se na analytickém účtu sleduje:
a) základní kapitál vytvořený vklady,
b) základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku,
c) u družstev základní kapitál v členění na zapsaný a nezapsaný,
d) a dále podle jednotlivých osob, které vložily vklad.
Na účet 412 - Emisní ažio se účtuje rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a částkou, za kterou
společnost akcie vydává (emisní kurz), popř. vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním
nových akcií, nových vkladů.
84
5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
CVIČENÍ Č. 1 – ÚČTOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH ÚČTŮ
Číslo
Účetní případy
Kč
1
Zvýšení základního kapitálu u a.s. upisováním akcií
2
Emisní ážio celkem
3
Splacení akcií včetně emisního ážia
240 000
4
Zápis – zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku
200 000
5
Zvýšení základního kapitálu u s.r.o., novými vklady
800 000
6
Splacení vkladu budovou dle ocenění znalcem
400 000
7
Splacení vkladu strojním zařízením dle ocenění
200 000
8
Splacení penězi do pokladny PPD
200 000
9
Zápis zvýšení do obchodního rejstříku
800 000
10
Zvýšení základního kapitálu u a.s.
D
200 000
40 000
a) ze zisku ve schvalovacím řízení
700 000
b) ze zisku minulých let
150 000
c) z ostatních kapitálových fondů
MD
Příklad
k procvičení
č. 1
Účtování
kapitálových
účtů
50 000
11
Zápis zvýšení do obchodního rejstříku
900 000
12
Tvorba rezervního fondu vkladem společníků na BÚ
100 000
13
Tvorba rezervního fondu ze zisku ve schval. řízení
100 000
14
Použití rezervního fondu při úhradě
a) ztráty ve schvalovacím řízení
200 000
b) neuhrazené ztráty minulých let
100 000
15
Výpis z úvěr. účtu – přidělení dlouhodobého úvěru
900 000
16
VBÚ – připsání částky úvěru na účet
900 000
17
VBÚ – splátka úvěru
18
VBÚ – přijetí dlouhodobé půjčky od společníka
19
VBÚ – placený úrok dle smlouvy o půjčce
20
VBÚ – vrácení půjčky včetně úroků společníkovi
50 000
240 000
60 000
300 000
Vlastní
poznámky:
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
93
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
075 - Oprávky ke goodwillu
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách
062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly
065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
a účetním jednotkám pod podstatným vlivem
067 - Ostatní půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
04 - Nedokončený dlouhodobý majetek nehmotný
a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý
finanční majetek
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
03 - Dlouhodobý hmotný majetek – neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky
02 - Dlouhodobý hmotný majetek – odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny
029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
010 - Dlouhodobý nehmotný majetek
011 - Zřizovací výdaje
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
015 - Goodwill
019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
ÚČTOVÝ ROZVRH
19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka k mladým a ostatním
zvířatům a jejich skupinám
196 - Opravná položka ke zboží
197 - Opravná položka k zásobám na materiál
198 - Opravná položka k zálohám na zboží
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby
151 - Poskytnuté zálohy na materiál
152 - Poskytnuté zálohy na zboží
153 - Poskytnuté zálohy na zvířata
13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě a v prodejnách
139 - Zboží na cestě
12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
Účtová třída 1 - Zásoby
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému
majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému
majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému
nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému
hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu
majetku
097 - Opravná položka k nabytému majetku
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému
majetku
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
32 - Závazky (krátkodobé)
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
31 - Pohledávky
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
291 - Opravná položka ke krátkodobému
finančnímu majetku
29 - Opravné položky ke krátkodob. fin. majetku
261 - Peníze na cestě
26 - Převody mezi finančními účty
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 - Dluhové cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho
roku držené do splatnosti
257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry
259 - Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný
krátkodobý finanční majetek
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
24 - Krátkodobé finanční výpomoci
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
23 - Krátkodobé bankovní úvěry
221 - Bankovní účty
22 - Účty v bankách
210 - Peníze
211 - Pokladna
213 - Ceniny
21 - Peníze
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek
a krátkodobé bankovní úvěry
Seznam pokračuje na další straně
391 - Opravná položka k pohledávkám
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům
a vnitřní zúčtování
381 - Náklady příštích období
382 - Komplexní náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
37 - Jiné pohledávky a závazky
361 - Závazky k ovládaným a řízeným osobám
a účetním jednotkám pod podstatným vlivem
362 - Závazky – podstatný vliv
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 - Ostatní závazky ke společníkům
366 - Závazky k společníkům a členům družstva
ze závislé činnosti
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných
papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení
a ke členům družstva
351 - Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
a účetními jednotkami pod podstatným vlivem
352 - Pohledávky – podstatný vliv
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 - Ostatní pohledávky za společníky
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení
a za členy družstva
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace
349 - Spojovací účet k DPH
34 - Zúčtování daní a dotací
Přílohy
117
Download

Ukázka učebnice 2. dílu v PDF