1
Praktický sprievodca účtovníctvom
Dlhodobý majetok
Diel 3 Evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve ▪ Kap. 1.1
3/1.1 Obstarávanie a oceňovanie
dlhodobého majetku – príklady
Účtovanie obstarania DHM kúpou
Účtovná jednotka, platiteľ DPH, obstarala nákupom strojové zariadenie
v hodnote 8 000 EUR. V súvislosti s obstaraním strojového zariadenia
vznikli účtovnej jednotke nasledujúce náklady: prepravné 200 EUR, montáž 500 EUR, úroky z úveru, ktorý bol poskytnutý na nákup strojového
zariadenia do dňa uvedenia do užívania 80 EUR.
V akej cene bude strojové zariadenie uvedené do užívania?
Strojové zariadenie bude uvedené do užívania v obstarávacej cene v sume
8 700 EUR. Súčasťou obstarávacej ceny je cena, za ktorú bolo strojové
zariadenia obstarané a náklady súvisiace s obstaraním (clo, montáž).
Úroky z úveru, ktorý bol poskytnutý na obstaranie strojového zariadenia,
môžu byť súčasťou obstarávacej ceny, ak sa do času uvedenia tohto strojového zariadenia do užívania účtovná jednotka rozhodne, že budú súčasťou
obstarávacej ceny. V opačnom prípade ich účtovná jednotka účtuje priamo
do nákladov na účet 562 – Úroky. V tomto prípade sa účtovná jednotka
rozhodla, že úroky nebudú súčasťou obstarávacej ceny.
Č.
Dokl.
Opis účtovného prípadu
1.
FAD
Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup strojového zariadenia
2.
IÚD
Suma
MD
D
8 000
042
321
Preprava strojového zariadenia vlastnou autodopravou
200
042
622
500
042
321
80
562
221
3.
FAD
Prijatá faktúra od dodávateľa za montáž strojového zariadenia
4.
VÚÚ
Úroky z úveru
jún 2011
Copyright © by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
PSU_Dlhodoby majetok_3_1_1.indd 1
26. 5. 2011 15:05:31
2
Dlhodobý majetok
Praktický sprievodca účtovníctvom
Diel 3 Evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve ▪ Kap. 1.1
Postupy účtovania v PÚ ustanovujú, že súčasťou obstarávacej ceny
DHM nie sú:
9 penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo
zmluvných vzťahov a peňažných škôd súvisiace s obstaraním DHM,
9 náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,
9 náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
9 náklady na biologickú rekultiváciu,
9 náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli
po uvedení obstaraného hmotného majetku do užívania,
9 náklady na opravy a udržiavanie DHM, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom
uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu
a udržiavanim sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza jeho
následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,
9 kurzové rozdiely,
9 úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania
nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že súčasťou obstarávacej ceny v tomto prípade je iba tá časť úrokov, ktorá bola zaplatená
do dňa uvedenia majetku do užvania. Úroky platené po dni uvedenia
majetku do užívania sa účtujú priamo do nákladov.
V prípade, ak účtovná jednotka nie je platiteľom DPH, súčasťou obstarávacej
ceny je aj DPH.
Poskytnutie preddavku pri kúpe DHM
Účtovná jednotka (platiteľ DPH) poskytla dodávateľovi preddavok na nákup
strojového zariadenia 1 190 EUR v roku 2010. Dodávka strojového zariadenia sa uskutoční v marci 2011.
jún 2011
Copyright © by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
PSU_Dlhodoby majetok_3_1_1.indd 2
26. 5. 2011 15:05:32
3
Praktický sprievodca účtovníctvom
Dlhodobý majetok
Diel 3 Evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve ▪ Kap. 1.1
Účtovanie u odberateľa v roku 2010
Č.
Dokl.
Opis účtovného prípadu
1.
VBÚ
Poskytnutý preddavok na nákup strojového zariadenia
Suma
2.
FAD
Vznik práva na odpočítanie dane (faktúra z titulu prijatej platby)
MD
D
1 190
052
221
190
343
052.AÚ
Účtovanie u odberateľa v roku 2011
Č.
Dokl.
Opis účtovného prípadu
1.
IÚD
Zaúčtovanie začiatočných stavov:
Suma
2.
FAD
Prijatá faktúra za dodávku strojového zariadenia:
MD
D
........
a)
cena bez DPH
2 000
042
b)
DPH z preddavku
190
052.AÚ
-
c)
DPH z dodania
200
343
-
d)
cena celkom
2 390
-
321
3.
IÚD
Zúčtovanie preddavku
1 190
321
052
4.
VBÚ
Úhrada rozdielu medzi faktúrou a preddavkom
1 200
321
221
Platiteľovi dane (dodávateľovi) vznikla daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie december 2010 podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z prijatého preddavku v sadzbe dane 19 % a za zdaňovacie obdobie marec 2011 dodaním majetku (t.j. tovaru)
podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH v sadzbe dane 20 %. Odberateľ v súlade s § 49
až 51 zákona o DPH odpočíta daň z poskytnutého preddavku v sume 190 EUR
za zdaňovacie obdobie december 2010 a z dodania majetku (tovaru) v sume 200 EUR
najskôr za zdaňovacie obdobie marec 2011, najneskôr december 2011.
Dodávateľ – platiteľ DPH – vyhotoví faktúru v marci 2011 s týmito údajmi:
Fakturujeme Vám za:
Položka
Prijatý preddavok
Základ dane
(pre 19 % daň)
1 000 €
Základ dane
(pre 20 % daň)
Daň 19 %
Spolu
190 €
Dodanie
Fakturácia spolu
1 000 €
190 €
Z toho prijatý preddavok
- 1000 €
- 190 €
K úhrade
Daň 20 %
1 190 €
1 000 €
200 €
1 000 €
200 €
1 200 €
2 390 €
- 1 190 €
1 000 €
200 €
1 200 €
jún 2011
Copyright © by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
PSU_Dlhodoby majetok_3_1_1.indd 3
26. 5. 2011 15:05:32
Download

PSU_Dlhodoby majetok_3_1_1.indd