Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
T E S T
A. Vyberte správnu odpoveď:
1. Aké druhy platobného styku poznáte?
a) hotovostný, bezhotovostný a kombinačný
b) bezhotovostný a kombinovaný
c) hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný
2. Môţu sa údaje v dokladoch platobného styku prepisovať, prečiarkovať
a vypĺňať obyčajnou ceruzkou?
a) môţu
b) nemôţu
c) môţu, ale len niektoré
3. V účtovej triede 2 – Finančné účty účtujeme o:
a) peniazoch v hotovosti
b) ceninách
c) krátkodobých úveroch
d) dlhodobých úveroch
e) peniazoch na účtoch
f) dlhodobých cenných papieroch
g) krátkodobých cenných papieroch
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
4. Funkciu pokladníka môţe vykonávať:
a) osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov
b) osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, bezúhonná, zamestnávateľ
s ňou písomne uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti
c) osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a ktorá pre výkon funkcie
spĺňa kvalifikačné predpoklady
5. Podľa akých dokladov sa účtuje na účte 211 – Pokladnica
a) podľa potvrdení o nákupe a príjmových pokladničných dokladov
b) podľa príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
c) podľa príjemky a výdavkových pokladničných dokladov
6. Analytická evidencia k účtu 211 – Pokladnica sa vedie:
a) na príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch
b) v pokladničnej knihe
c) v peňaţnom denníku
7. Ako často
a) 2 krát
b) vţdy k
c) 4 krát
sa vykonáva inventarizácia pokladnice?
do roka
31. 12.
do roka
8. Na účte 213 – Ceniny sa evidujú:
a) zmenky, akcie, vkladové listy
b) kolky, známky, stravné lístky, telefónne karty a ostatné karty, ak majú
hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do pouţívania
c) kolky, známky, cenné papiere
9. Koľko miestny musí byť konštantný symbol pri príkaze na úhradu?
a) 3 – miestny
b) 4 – miestny
c) 5 – miestny
strana 1
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
10. Pouţíva sa účet 261 – Peniaze na ceste aj pri účtovaní poskytnutia
krátkodobého úveru na BÚ organizácie?
a) nie
b) pouţíva sa len na preklenutie časového nesúladu medzi pokladničnými
dokladmi a výpisom z BÚ
c) áno
11. Odkedy sa pouţíva euro v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku v SR?
a) od 1. apríla 2009
b) od 1. januára 2009
c) od 1. januára 2008
12. Aký kurz pouţije účtovná jednotka pri kúpe cudzej meny v hotovosti
v peňaţnom ústave?
a)referenčný výmenný kurz ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu alebo kurz valuty – predaj KB
b)kurz valuty – nákup KB
c)kurz valuty – predaj KB
13. Pri oceňovaní pohybu peňaţných prostriedkov na devízovom účte sa pouţije:
a) referenčný výmenný kurz vyhlásený ECB alebo kurz NBS v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu
b) referenčný výmenný kurz vyhlásený ECB alebo kurz NBS v deň uskutočnenia
účtovného prípadu
c) kurz NBS
14. Zostatok peňaţných prostriedkov vo valutovej pokladnici a na devízovom
účte k 31. 12. sa oceňuje:
a) kurzom devízy – predaj
b) kurzom valuty – predaj
c) kurzom ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
B. Vyberte správny účtovací predpis:
15. Výpis z BÚ o poplatkoch za vedenie účtu
a) 588/221
b) 568/221
c) 221/668
16. Drobný nákup v maloobchode – bol vyplatený preddavok
a) 501/211
b) 111/211
c) 501/335
17. Výplata cestovného zamestnancovi v hotovosti (preddavok nebol
vopred vyplatený)
a) 512/211
b) 512/335
c) 512/331
18. Výber hotovosti z BÚ do pokladnice – príjmový pokladničný doklad
a) 211/221
b) 221/211
c) 211/261
19. Pri inventarizácii pokladnice bol zistený schodok
a) 582/211
b) 335/211
c) 588/211
20. Kurzová strata zistená pri ročnej uzávierke účtu devízových
prostriedkov
a) 563/221
b) 568/221
c) 588/221
strana 2
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
21. Výpis z BÚ – prevod miezd na osobné účty zamestnancov
a) 331/221
b) 521/221
c) 521/331
22. Spotreba kolkov na správne poplatky
a) 518/213
b) 548/213
c) 538/213
23. Výpis z BÚ – splátka krátkodobého úveru
a) 231/221
b) 261/231
c) 261/221
24. Výpis z BÚ – úhrada faktúr dodávateľom
a) 221/321
b) 321/221
c) 311/221
strana 3
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Charakteristika
účtovnej jednotky

Obchodné meno:
AKORD, a. s.

Sídlo:
Slovanská 198/25, 831 01 Bratislava

Predmet činnosti:
výroba a predaj pánskeho vrchného ošatenia

IČO:
62987617

DIČ:
2020218162

IČ DPH:
SK 2020218162 (mesačný platiteľ DPH)

Telefón:
02/53 41 29 54

Fax:
02/53 41 27 89

Bankové spojenie:
Tatra banka, Bratislava
Číslo účtu: 2628005850/1100 v EUR
IBAN: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
ČSOB, Bratislava
Číslo účtu: 25505443/7500 v USD
IBAN: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

●
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava, oddiel AS,
vloţka 1821/c
SK NACE:
14130 výroba ostatného vrchného ošatenia

Účtovné obdobie:
1. 1. 20.. – 31. 12. 20..

Štatutárny zástupca:
Ing. Peter Kríţ, generálny riaditeľ

Vedúci finančného oddelenia:
Ing. Martin Kováč

Vedúci kontrolného oddelenia:
Ivan Čierny

Meno pokladníka:
Zuzana Sivá

Meno účtovníka:
Ţiak
1. 1 Založenie firmy v programe Omega
Úloha č. 1
a) Zaloţte v programe Omega novú firmu AKORD, a. s., meno a priezvisko ţiaka,
trieda.
b) Doplňte firemné údaje.
c) Doplňte do účtového rozvrhu nasledujúce analytické účty:
211 002
221 002
Valutová pokladnica v CZK
Bankový účet v ČSOB v USD
311 001
311 002
Odberatelia – tuzemskí
Odberatelia – zahraniční
strana 4
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
321 001
321 002
Dodávatelia – tuzemskí
Dodávatelia – zahraniční
336 001
336 002
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
d) Doplňte vo všeobecných nastaveniach pri fakturácii pre všetky evidencie
Úvodný text: Fakturujeme Vám za:, Forma úhrady: prevodný príkaz.
Úloha č. 2
Zaloţte bankový účet v Tatra banke v EUR, kód TATR, typ účtu beţný, účet
z účtového rozvrhu 221 001, zač. stav: 66 348,73, periodicita výpisu – mesačný.
Zaloţte bankový účet v ČSOB v USD, kód ČEKOS, typ účtu beţný, účet z účtového
rozvrhu 221 002, zač. stav: 5 200 USD, periodicita výpisu – mesačný.
Zaloţte úverový účet v Tatra banke v EUR, kód VKBÚ, č. účtu: 2649000047/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 4900 0047, typ účtu úverový, účet z účtového rozvrhu
231 000, zač. stav : 16 500,-, periodicita výpisu – mesačný.
Zaloţte pokladnicu v EUR /tuzemskú/, kód EUR, názov Tuzemská pokladnica, účet
z účtového rozvrhu 211 001, zač. stav: 1 388,-, umiestnenie ako sídlo firmy.
Zaloţte pokladnicu v CZK /valutovú/, kód CZK, názov Valutová pokladnica v CZK,
účet z účtového rozvrhu 211 002, zač. stav: 2 000,-, kurz ECB: ........,
umiestnenie ako sídlo firmy, spôsob oceňovania: FIFO.
Úloha č. 3
Číslovanie dokladov:
Pokladničné doklady
– príjem v EUR
- výdaj v EUR
- príjem v zahraničnej mene
- výdaj v zahraničnej mene
PPD00RR
VPD00RR
zPPD00RR
zVPD00RR
Bankové výpisy (zasielané mesačne)
- tuzemská mena
VBÚMM00
- zahraničná mena
zVBÚMM00
Bankové výpisy – úverový účet
(zasielané mesačne)
VKBÚ-000-000
Došlé faktúry
- domáce
- zahraničné
PFA00RR
zPFA00RR
321 001 Dodávatelia - tuzemskí
321 002 Dodávatelia - zahraniční
Odoslané faktúry
- domáce
- zahraničné
VFA00RR
zVFA00RR
311 001 Odberatelia - tuzemskí
311 002 Odberatelia - zahraniční
strana 5
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Interné doklady
- výplatná listina
- iný v EUR
- iný v zahraničnej mene
ZVLMMRR
IDX00RR
zIDX00RR
Colná deklarácia
CD00RR
Úloha č. 4
Doplňte do číselníka zamestnancov.
Úloha č. 5
Otvorte účtovné knihy. Začiatočné stavy k 1. 1. 20.. zaevidujte cez okruh
IDX-iný, účtovné obdobie Otvorenie, v karte ostatné údaje treba aktivovať
voľbu – nezahrnovať do saldokonta a doklad neprenášať do nasledujúceho roku.
AKORD, a. s. mala k 1. 1. 20.. takýto stav majetku a zdrojov krytia:
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom
022 – Samostatné hnuteľné veci....
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam....
112 – Materiál na sklade
211 001 - Pokladnica v EUR
221 001 - Bankový účet vo VÚB v EUR
312 – Zmenky na inkaso
321 001 - Dodávatelia – tuzemskí
331 - Zamestnanci
336 001 - Sociálne poistenie
336 002 - Zdravotné poistenie
341 - Daň z príjmu
342 – Ostatné priame dane
411 – Základné imanie
421 – Zákonný rezervný fond
431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní(zisk)
231 – Krátkodobé bankové úvery
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
30 600,1 072,492,17 245,95
1 388,66 348,73
5 480,2 300,8 364,87
2 854,60
1 104,70
3 020,64
537,70
75 600,636,34
13 273,33
16 500,1 294,-
b) Začiatočné stavy v cudzej mene zaevidujte cez okruh zIDX-iný. Vyuţite funkciu
stiahnutia kurzového lístka cez ikonu lupy pri poli kurz ECB.
221 002 - Bankový účet v ČSOB v USD
5 200 USD kurz ......
211 002 - Valutová pokladnica v CZK
2 000 CZK kurz .....
.........
.........
Úloha č. 6
Zaevidujte neuhradený záväzok k 1. 1. 20.. voči dodávateľovi VLNA, a. s.,
Pekná 21, 831 01 Bratislava, IČO: 11098714, IČ DPH: SK 2020218714, č. účtu:
17512645/0900 za nákup materiálu zo dňa 22. 12. 20..(predchádzajúceho roku),
externé číslo 3213 v sume 2 300,-, interné číslo PFA9913, splatnosť faktúry 5.
1. 20....
strana 6
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 7
Zaevidujte do evidencie dlhodobého majetku Počítačovú zostavu Intel Core 15,
ktorá bola obstaraná 15. 3. 20.. (pred 2 rokmi)od dodávateľa: EDIS, s. r. o.
Horný Val 9/19, 010 01 Ţilina, IČO: 36408751, IČ DPH: SK 2020010724. Vstupná
cena 1 072,-, zaradená v 1. odpisovej skupine, rovnomerné odpisovanie, účtovné
odpisy sa rovnajú daňovým. Obstarávací doklad PFA1812.
2. 1 Pokladnica v EUR a ceniny
Úloha č. 8
Podľa dispozície vyhotovte príslušné pokladničné doklady. Označte ich účtovacím
predpisom. Stav pokladničnej hotovosti k 1. 1. 20.. bol EUR 1 388,- a súhlasil s
účtovným stavom.
8. 1. Silvia Jánska predkladá potvrdenie o nákupe kancelárskeho papiera
v celkovej sume EUR 8,34, z toho DPH EUR ........
10. 1. Trţba za výrobky od zákazníka Jána Veselého, vo výške EUR 265,-+ DPH EUR ........
Úloha č. 9
Podľa dispozície vyhotovte cestovný príkaz.
13. 1. Ing. Peter Kríţ sa vrátil z pracovnej cesty, ktorú uskutočnil 11. 1. 20..
Navštívil obchodný podnik TEXPO, kde rokoval o dodávkach materiálu na
1.
štvrťrok 20.. Rokovanie sa uskutočnilo v Trenčíne. Cestoval rýchlikom
o 7,55
hod. príchod do Trenčína 9,22 hod. Späť cestoval tieţ rýchlikom
z Trenčína 14,37 hod. a príchod do Bratislavy 16,05 hod. Jednosmerný
lístok na tejto trase je EUR 6,22. Na vyúčtovanie
lístok MHD EUR 0,70. Pracovná doba je od 6,00
predloţil jeden
do 14,30. Dňa 13. 1. 20..
predloţil vyúčtovanie a bolo mu vyplatené cestovné. Osobné číslo
zamestnanca: 01283, bydlisko:
Kuklovská 1, Bratislava, stravné: podľa
platných predpisov.
strana 7
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 10
Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady:
8. 1. VPD
Nákup kancelárskeho papiera
DPH
CS
........
........
8,34
10. 1. PPD
Trţba za výrobky od Jána Veselého
DPH
CS
265,........
........
13. 1
Cestovné vyplatené Ing. Kríţovi
........
...
14. 1. ...
Preddavok na pracovnú cestu
Tiborovi Petríkovi
50,-
...
T. Petrík predloţil vyúčtovanie
pracovnej cesty
a) cestovné
42,-
...
b) vrátenie zvyšku preddavku
........
Silvia Jánska zakúpila
- 5 ks kolkov po 6,- 10 ks známok po 0,40
........
........
spolu
........
15. 1.
15. 1. ...
16. 1. ...
Ing. Kováč predloţil doklad
o nákupe odbornej literatúry
(platba kartou)
DPH 10%
CS
16. 1. VPD
Z. Sivá vloţila hotovosť na účet
x
x
x
x
11,55
........
........
166,-
strana 8
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 11
Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady:
16. 1. PFA
814
Nákup od DOXX, s. r. o.
- 100 ks stravovacích poukáţok po 3,30 .........
- odmena za sprostredkovanie 10%
.........
DPH
.........
CS
.........
16. 1. ID
Podiel zamestnávateľa 55%
16. 1. ID
Príspevok zo sociálneho fondu
18. 1. ID
Spotreba kolkov 2 ks po 6,-
.........
18. 1. ID
Spotreba poštových známok 4 ks
.........
23. 1. VPD
Úhrada za stravovacie poukáţky
.........
24. 1. ID
Pohľadávka voči zamestnancom
za stravovacie poukáţky
.........
Inkaso za stravovacie poukáţky
od zamestnancov
.........
Fyzické poškodenie 1 ks známky
.........
25. 1. PPD
26. 1. ID
31. 1. ID
Inventarizačný rozdiel podľa úl.13
/VPD/ ...........
.........
33,-
.........
Úloha č. 12
Zapíšte do pokladničnej knihy pohyb peňazí za január 20..
strana 9
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 13
Vypracujte zápis o pokladničnom skontre a zistite inventarizačný rozdiel.
Zápis o pokladničnom skontre
vykonanom zamestnancom kontrolného oddelenia Ivanom Čiernym dňa 31. 1. 20..
Skutočný stav v pokladnici:
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200,100,50,10,5,2,1,0,50
0,05
0,02
3
2
4
10
9
11
12
9
10
13
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
j.
Spolu
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
EUR ............
Účtovný stav peňazí v pokladnici:
ZS k 1. 1. 20..
Príjmy
Výdavky
Zostatok k 31. 1. 20..
EUR
EUR
EUR
EUR
.................
.................
.................
.................
V pokladnici bol zistený ...................... EUR .................
Účtovací predpis:
MD
D
Bratislava 31. 1. 20..
.............
pokladník
............
kontrolór
strana 10
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 14
V programe Omega riešte nasledujúce úlohy:
a) Zadefinujte do číselníka Partnerov nasledujúce firmy /kód – prvé dve písmená
firmy/:
1. DOXX. s. r. o., Kálov 356, 010 01 Ţilina, IĆO: 54897583, IČ DPH:
SK 2021789912, č. účtu : VÚB, a.s., č. ú.: 1408321355/0200.
b) Vyhotovte a vytlačte v programe Omega cestovný príkaz podľa úlohy č. 9.
c) Zaúčtujte v programe Omega účtovné prípady z úlohy č. 10 a č. 11,
zaevidujte príjem a výdaj cenín v evidencii cenín.
d) Vykonajte a vytlačte inventarizáciu tuzemskej pokladnice k 31. 1. 20..,
inventarizačnú komisiu tvorili: pokladník, účtovník a vedúci finančného
oddelenia, vedúci inventarizačnej komisie bol vedúci kontrolného oddelenia.
e) Vytlačte:
- príjmový pokladničný doklad zo dňa 10. 1. 20..
- výdavkový pokladničný doklad zo dňa 13. 1. 20..
- pokladničnú knihu k 31. 1. 20..
- evidenciu cenín k 31. 1. 20..
2. 2 Valutová pokladnica
Úloha č. 15
Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady do pripraveného denníka.
Valutová pokladnica v CZK
211 001 – Tuzemská pokladnica
211 002 – Valutová pokladnica /CZK/
Spôsob oceňovania úbytkov vo valutovej pokladnici v CZK metódou FIFO.
Dát.
1. 1.
zID
22. 1.
zVPD
Text
Suma
MD
D
ZS 2 000 CZK kurz ECB 27,427
- AE
Preddavok na zahraničnú cestu
Ing. Petrovi Kríţovi
1 500 CZK kurz .......
- AE
strana 11
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
25. 1.
zID
25. 1.
zPPD
Hodžu
1.Platobný styk
Vyúčtovanie pracovnej cesty
1 420 CZK (zúčtovanie preddavku
rovnakým kurzom ako pri poskytnutí
preddavku)
Vrátenie zvyšku preddavku .......CZK
(rovnaký kurz ako pri poskytnutí
preddavku)
- AE
31.12. Zúčtovanie kurzového rozdielu na konci
roka kurz ...... 25,050
zID
- AE
Zostatok k 31. 12. 20.. v CZK ........kurz........EUR........
Zostatok k 31. 12. 20..
EUR........
Rozdiel ..........
EUR........
Analytický účet 211 002 – Valutová pokladnica v CZK
Dátum
Text
CZK
Kurz
EUR
Dátum
Text
CZK
Kurz
EUR
Úloha č. 16
Zaúčtujte v programe 0mega účtovné prípady za január 20.. z úlohy č. 15.
(účtovný prípad z 1. 1. a 31. 12. 20.. neúčtujte).
2. 3. Bežný účet
Úloha č. 17
Zapíšte prijaté faktúry, ktoré sa nachádzajú v prílohe, do knihy došlých faktúr.
16. 1. 20.. Boli prijaté faktúry od dodávateľa VLNA, a. s. a od dodávateľa
NITEX, a. s.
17. 1. 20.. Bola prijatá faktúra od dodávateľa PLAST, a. s.
strana 12
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 18
Podľa podkladov z prijatých faktúr vystavte príkazy na úhradu a zapíšte úhrady
do knihy došlých faktúr. Pouţite Výňatok konštantných symbolov.
Výňatok z číselníka konštantných symbolov
Opis účelu platby
Bezhotovostne
Opis účelu platby
Bezhotovostne
8
Zúčtovanie úrokov
598
Za dodávky výrobkov a
materiálu
Za poľnohospodárske výrobky
108
Nákup cenných
papierov
Za dodávky prác a sluţieb
308
Splátky úverov
498
2058
Za dodávky investičnej
povahy
28
Poskytnuté úvery
398
Penále, poplatky z
omeškania
58
Trţby za poskytnuté
sluţby
178
Úloha č. 19
Zaúčtujte nasledovné účtovné prípady do denníka.
Dátum Doklad
Text
8.1.
VBÚ
Úhrada záväzkov z minulého roka:
a/ odvod poistného SP
b/ odvod poistného VšZP
c/ odvod dane z príjmu zamestnancov
d/ výplata miezd zamestnancom
15.1.
VBÚ
Odvod dane z príjmu právnických
osôb
16.1.
VBÚ
Úhrada za odbornú literatúru –
platba kartou
Vklad hotovosti na BÚ
Suma
MD
D
2 854,60
1 104,70
537,70
8 364,87
3 020,64
12,71
166,-
28.1.
VBÚ
a/ Úhrada dodávateľovi NITEX, a. s.
b/ Úhrada z minulého roku
dodávateľovi VLNA, a. s.
c/ Úhrada dodávateľovi VLNA, a. s.
.........
29.1.
VBÚ
Úhrada dodávateľovi PLAST, a. s.
.........
31.1.
VBÚ
Prijatý úrok
31.1.
VBÚ
31.1.
VBÚ
31.1.
VBÚ
Daň z úrokov
Zaplatené úroky z poskytnutých
úverov
Poplatok banke za vedenie účtu
31.1.
VBÚ
Splátka krátkodobého úveru
4 125,--
31.1.
VKBÚ
Splátka krátkodobého úveru
4 125,--
.........
.........
42,33
298,75
19,30
strana 13
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
2. 4 Devízový účet
Úloha č. 20
Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady do pripraveného denníka.
221 002 – Devízový účet v USD ZS 5 200 USD kurz 1,3791 ...........
311 002 – Zahraniční odberatelia
321 002 – Zahraniční dodávatelia
Pohľadávky, záväzky v cudzej mene a pohyb na devízovom účte sa oceňuje
referenčným kurzom ECB alebo NBS vyhláseným v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu.
Dátum
Text
Suma
MD
D
Faktúra zahraničnému odberateľovi za
22. 1.
tovar 3 600 USD kurz ECB 1,3526
VFA
zo dňa........
- AE
26.1.
PFA
29.1.
Faktúra od zahraničného dodávateľa za
stroj 1 200 USD kurz ECB 1,3687
zo dňa........
- AE
Výpis z devízového účtu
a) inkaso od zahr. odberateľa 3 600 USD
kurz ECB 1,3649 zo dňa........
-AE
b) úhrada zahr. dodávateľovi 1 200 USD
kurz ECB........ zo dňa........
-AE
29.1.
ID
31.12.
Kurzové rozdiely
a) z pohľadávky
- AE
b) zo záväzku
- AE
Zúčtovanie kurzového rozdielu k 31. 12.
kurz ECB 1,3666
- AE
Zostatok k 31. 12. 20.. USD........kurz........EUR...........
Zostatok k 31. 12. 20..
EUR ..........
Rozdiel ..............
EUR ..........
strana 14
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 21
V programe Omega riešte nasledujúce úlohy:
a) Zadefinujte do číselníka Partnerov nasledujúce firmy /kód – prvé dve písmená
firmy/:
1. NITEX, a. s.
2. PLAST, a. s.
Potrebné údaje nájdete vo faktúrach v úlohe č. 17.
b) Zaúčtujte v programe Omega prijaté faktúry od dodávateľov za materiál
z úlohy č. 17.
c) Vyhotovte v programe Omega príkazy na úhradu prijatých faktúr od
dodávateľov.
d) Zaúčtujte v programe Omega účtovné prípady z úlohy č. 19.
e) Vytlačte:
- štandardný prevodný príkaz s príjemcom na úhradu faktúry dodávateľovi
PLAST, a. s.
f) Vykonajte uzávierky a zistite:
- výsledok hospodárenia k 31. 1. 20.. .........
...........
- výšku DPH k 31. 1. 20.. .....................
...........
strana 15
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
Úloha č. 22
Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady:
1.
2.
VBÚ
VPD
Nákup akcií ÚJ Alfa, a. s. s cieľom
ich ďalšieho predaja
Provízia maklérovi za obstaranie
nákupu akcií
28 000,-660,--
3.
ID
Zaradenie akcií do KFM v .......
..........
4.
VBÚ
Prijaté úroky z beţného účtu
5.
VBÚ
Daň z úrokov
6.
ID
Schodok cenín
7.
VPD
Preddavok na pracovnú cestu
50,--
8.
VPD
Nákup poštových známok
26,60
9.
VBÚ
Prijatá krátkodobá fin. výpomoc
10.
ID
Emisia krátkodobých dlhopisov
11.
VBÚ
Zúčtovanie odmeny banke za emisiu
12.
VBÚ
Predaj 4/5 krátkodobých dlhopisov
13.
VBÚ
Prvá splátka krátkodobej fin. výp.
800,--
14.
VBÚ
Prijatá dividenda z doteraz nepredaných akcií
1 160,--
100,-..........
1,66
3 300,-21 000,-1 300,-...........
15.
VBÚ
Predaj 3/4 akcií v predajnej cene
25 000,--
16.
ID
Úbytok predaných akcií v ......
..........
17.
ID
Stiahnutie nepredaných dlhopisov
..........
18.
VBÚ
Predaj 3/4 stiahnutých dlhopisov
4 000,--
19.
ID
Úbytok predaných dlhopisov
..........
20.
ID
Po lehote splatnosti:
a/ záväzok zo splatných dlhopisov
..........
b/ záväzok z úrokov
1 660,--
c/ zráţka dane z úrokov
..........
d/ storno nepredaných dlhopisov
..........
21.
VBÚ
Úhrada splatných dlhopisov a úrokov
..........
22.
VBÚ
Úhrada daňovému úradu
..........
strana 16
Obchodná akadémia Dr. Milana
Ekonomické cvičenia
Hodžu
1.Platobný styk
23.
VBÚ
Nákup vlastných akcií v OC
14 000,--
24.
ID
Zaradenie vlastných akcií do KFM
25.
VBÚ
Nákup dlhopisov na burze
26.
VBÚ
Poplatok burze
27.
ID
Zaradenie dlhopisov do KFM
28.
VBÚ
Predaj 1/2 vlastných akcií v PC
29.
ID
Úbytok vlastných akcií v ......
...........
30.
ID
O zvyšné vlastné akcie sa zníţi ZI
a/ OC vlastných akcií
b/ menovitá hodnota vlastných akcií
c/ rozdiel
...........
6 670,-...........
...........
...........
6 660,-333,30
31.
ID
Zápis do obchodného registra
32.
VBÚ
Nákup dlhových CP – zámer drţať
do lehoty splatnosti
...........
8 000,--
16 000,--
33.
ID
Zaradenie dlhových CP do KFM
...........
34.
VBÚ
Výnos z dlhových CP
700,--
35.
ID
Zníţenie reálnej hodnoty MCP
500,--
36.
ID
Zvýšenie reálnej hodnoty DCP
400,--
37.
ID
Tvorba OP k MCP
166,--
38.
ID
Čiastočné zrušenie OP k DCP
100,--
39.
ID
Prebytok v pokladnici
40.
ID
Poškodenie peňazí
/mimoriadna udalosť/
60,-5 200,--
41. VPD
Poskytnutý peňaţný dar
200,--
42. VPD
Zaplatená pokuta za porušenie predpisov
o bezpečnosti práce
100,--
43. PPD
Prijatý peňaţný dar
500,--
44. PPD
Inkaso od zákazníkov za tovar šekmi
320,--
DPH
...........
CS
...........
45. VPD
Odvod šekov banke na inkaso
...........
46. VBÚ
Zúčtovanie zinkasovania šekov
...........
strana 17
Download

strana 1 - Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín