1. ROZVAHA, ZMĚNY
ROZVAHOVÝCH STAVŮ
ÚLOHA
Průmyslový podnik (s. r. o.) má k 1. 1. 2011 tato aktiva a pasiva:
Stavby Kč 1 000 000; materiál na skladě Kč 860 000; samostatné movité věci Kč 2 462 000;
krátkodobé bankovní úvěry Kč 600 000; odběratelé Kč 200 000; dodavatelé Kč 800 000;
pokladna Kč 10 000; dlužné daně Kč 80 000; bankovní účty Kč 250 000; zaměstnanci
Kč 112 000; výrobky Kč 210 000.
Vypočtěte vlastní kapitál, sestavte rozvahu k 1. 1. 2011. Určete, k jakým změnám
rozvahových stavů by došlo v důsledku dále uvedených účetních případů. (Zapište
schematicky jako u výkladového příkladu.) U všech účetních případů určete, podle jakých
účetních dokladů budou zaznamenány. Sestavte rozvahu po 5. účetním případu.
Účetní případy:
1. Odběratele uhrazují na účet našeho krátkodobého bankovního úvěru
40 800,-2. Výběr právě potřebné částky na výplatu mezd z běž. účtu do pokladny
112 000,-3. Výplata celé dlužné částky mezd zaměstnancům z pokladny
………….
4. Společníci vložili do podnikání své firmy nový dopravní prostředek
556 800,-5. Částečně splácíme krátkodobý bankovní úvěr z běžného účtu
20 000,-Řešení: Počáteční rozvaha – bilanční suma 4 992 000,00 Kč, vlastní kapitál 3 400 000,00 Kč.
Účetní případy:
1. Snížení pohledávky za odběrateli a snížení bankovního úvěru (A- P-) – výpis z bankovního úvěru.
2. Snížení stavu na BÚ a zvýšení stavu peněz v pokladně (A+ P+) – výpis z běžného účtu a příjmový
pokladní doklad.
3. Snížení závazku vůči zaměstnancům a úbytek peněz v pokladně (A- P-) – výdajový pokladní doklad..
4. Zvýšení stavu u samostatných movitých věcí a zvýšení vlastního kapitálu (A+ P+) – vnitřní účetní
doklad – zápis o převzetí.
5. Úbytek na BÚ a snížení bankovního úvěru (A- P-) – výpis z běžného účtu, výpis z bankovního úvěru.
AKTIVA
Stavby
SMV
Materiál
Výrobky
Odběratelé
Běžný účet
Pokladna
AKTIVA celkem
ROZVAHA po 5. účetním případu
1 000 000,00 Vlastní kapitál
3 018 800,00 Krátkodobé bankovní úvěry
860 000,00 Dodavatelé
210 000,00 Dlužné daně
159 200,00 Zaměstnanci
118 000,00
10 000,00
5 376 000,00 PASIVA celkem
Pokračujte v řešení úlohy následujícími účetními případy:
6. Úhrada dodavatelům z krátkodobého bankovního úvěru
7. Úhrada dlužných daní z bankovního účtu
8. Odběratelé uhrazují v hotovosti do pokladny
9. Hotovost odvádíme z pokladny na běžný účet
10. Faktura od dodavatele za materiál, který přebíráme na sklad
1
PASIVA
3 956 800,00
539 200,00
800 000,00
80 000,00
0,00
5 376 000,00
213 100,-50 000,-60 200,-60 200,-50 100,--
Řešení:
Snížení závazku vůči dodavatelům, zvýšení úvěru (P- P+) – výpis z bankovního úvěru.
Snížení stavu na běžném účtu, snížení závazku vůči finančnímu úřadu (A- P-) – výpis z běžného účtu.
Snížení pohledávky za odběrateli, přírůstek hotovosti v pokladně (A- A+) – příjmový pokladní doklad.
Úbytek hotovosti v pokladně, přírůstek na BÚ (A- A+) – výpis z běžného účtu, příjmový pokladní
doklad.
10. Přírůstek materiálu na skladě, zvýšení závazku vůči dodavatelům (A+ P+) – dodavatelská faktura,
příjemka.
6.
7.
8.
9.
AKTIVA
Stavby
SMV
Materiál
Výrobky
Odběratelé
Běžný účet
Pokladna
AKTIVA celkem
2
ROZVAHA po 10. účetním případu
1 000 000,00 Vlastní kapitál
3 018 800,00 Krátkodobé bankovní úvěry
910 100,00 Dodavatelé
210 000,00 Dlužné daně
99 000,00 Zaměstnanci
128 200,00
10 000,00
5 376 100,00 PASIVA celkem
PASIVA
3 956 800,00
752 300,00
637 000,00
30 000,00
0,00
5 376 100,00
2. ROZPIS ROZVAHY DO ÚČTŮ,
ZMĚNY NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH
ŘEŠENÝ PŘÍKLAD
a) bez počátečního účtu rozvažného
K 1. 1. 2011 vykázal podnik tato aktiva a pasiva:
Samostatné movité věci 200 000 Kč, běžný účet 100 000 Kč, základní kapitál 250 000 Kč,
odběratelé 60 000 Kč, krátkodobý bankovní úvěr 80 000 Kč, dodavatelé 30 000 Kč. Zde je
počáteční rozvaha a možný způsob zápisu počátečních stavů:
ROZVAHA k 1. 1. 2011
Aktiva
Samost. mov. věci
Odběratelé
Běžný účet
Aktiva celkem
MD
PS
Samost. mov. věci
MD
PS
Odběratelé
MD
PS
3
200 000,00
60 000,00
100 000,00
360 000,00
D
Základní kapitál
Krát. bank. úvěr
Dodavatelé
Pasiva celkem
MD
200 000,00
100 000,00
250 000,00
80 000,00
30 000,00
360 000,00
Základní kapitál
PS
D
MD
60 000,00
Běžný účet
Pasiva
Krát. bank. úvěr
PS
D
MD
Dodavatelé
PS
D
250 000,00
D
80 000,00
D
30 000,00
b) s počátečním účtem rozvažným
ROZVAHA k 1. 1. 2011
Aktiva
Samost. mov. věci
Odběratelé
Běžný účet
Aktiva celkem
Pasiva
Základní kapitál
Krát. bank. úvěr
Dodavatelé
Pasiva celkem
250 000,00
80 000,00
30 000,00
360 000,00
Počáteční účet rozvažný
MD
1. Základní kapitál
1. Krát. bank. úvěr
1. Dodavatelé
Celkem
MD
1. PÚR
Samost. mov. věci
MD
1. PÚR
Odběratelé
MD
1. PÚR
200 000,00
60 000,00
100 000,00
360 000,00
250 000,00
80 000,00
30 000,00
360 000,00
D
1. Samost. mov. věci
1. Odběratelé
1. Běžný účet
Celkem
MD
200 000,00
60 000,00
100 000,00
360 000,00
Základní kapitál
1. PÚR
200 000,00
D
MD
Krát. bank. úvěr
1. PÚR
60 000,00
Běžný účet
D
D
MD
100 000,00
Dodavatelé
1. PÚR
D
250 000,00
D
80 000,00
D
30 000,00
Vysvětlivky:
Pořadové číslo „1.“ = označení účetního případu
„PÚR“ , „Základní kapitál“ , atd. (za pořadovým číslem) = označení souvztažného účtu
„PÚR“ = Počáteční účet rozvažný
Zaúčtujte následující 4 účetní případy:
1. Dodavatelská faktura za materiál a příjem materiálu na sklad – Kč 15 000,--.
2. Splátka úvěru z běžného účtu – Kč 10 000,--.
3. Výběr z běžného účtu do pokladny – Kč 5 000,--.
4. Úhrada dodavatelské faktury z bankovního úvěru – Kč 15 000,--.
4
Rozbor:
1. Dojde k přírůstku materiálu (A+), proto na účtu Materiál účtujeme na MD. Dále se
zvýší dluh vůči dodavatelům (P+), proto na účtu Dodavatelé účtujeme na D.
2. Snížení úvěru (P-) zaúčtujeme na MD účtu Bankovní úvěry. Úbytek na běžném účtu
(A-) zachytíme na straně D účtu Bankovní účty.
3. Přírůstek peněz v pokladně (A+) bude zaúčtován na straně MD účtu Pokladna. Úbytek
na běžném účtu (A- ) zase na straně D účtu Bankovní účty.
4. Sníží se dluh vůči dodavatelům (P-), proto na účtu Dodavatelé účtujeme na straně
MD. Naopak se zvýší dluh vůči bance = úvěr (P+), proto na účtu Bankovní úvěry
účtujeme na straně D.
Řešení:
MD
1. PÚR
Samost. mov. věci
MD
1. PÚR
Odběratelé
MD
1. PÚR
MD
2. Dodav.
MD
4. BÚ
5
D
MD
D
60 000,00
Běžný účet
100 000,00 3. K. b.úv.
4. Pokl.
Materiál
D
10 000,00
5 000,00
D
15 000,00
Pokladna
5 000,00
Základní kapitál
1. PÚR
200 000,00
D
MD
3. BÚ
MD
5. K. b.úv.
Krát. bank. úvěr
10 000,00 1. PÚR
5. Dod.
Dodavatelé
15 000,00 1. PÚR
2. Mater.
D
250 000,00
D
80 000,00
15 000,00
D
30 000,00
15 000,00
ÚLOHA
ABC, s. r. o., má k 1. 1. 2011 tato aktiva a pasiva:
Samostatné movité věci Kč 800 000, krátkodobé bankovní úvěry Kč 120 000, materiál na
skladě Kč 15 000, odběratelé Kč 85 000, dodavatelé Kč 90 000, zaměstnanci Kč 80 000,
bankovní účty Kč 150 000.
Vypočtěte vlastní kapitál, sestavte rozvahu k 1. 1. 2011. Otevřete účty podvojným zápisem
a zaúčtujte dále uvedené účetní případy na účty.
Účetní případy:
1. Otevření účtů
2. Dodavatelská faktura za strojní zařízení, které jsme převzali
220 000,-3. Podle výpisu z běžného účtu uhradili odběratelé
50 000,-4. Podle výpisu z krátkodobého úvěru hradí faktury dodavatelům 300 000,-5. Výběr z BÚ do pokladny
80 000,-6. Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti
80 000,--
6
3. ÚČTOVÁNÍ NA ROZVAHOVÝCH
A VÝSLEDKOVÝCH ÚČTECH,
UZAVÍRÁNÍ ÚČTŮ
ŘEŠENÝ PŘÍKLAD
K 1. 1. 2011 sestavil podnik tuto počáteční rozvahu:
Aktiva
Samost. mov. věci
Materiál
Odběratelé
Běžný účet
Aktiva celkem
ROZVAHA k 1. 1. 2011
2 000 000,00 Základní kapitál
210 000,00 Krát. bank. úvěr
20 000,00 Dodavatelé
100 000,00
2 330 000,00 Pasiva celkem
Účetní případy:
1. Otevření účtů (zápis počátečních stavů)
2. Vydaná faktura za služby poskytnuté odběratelům
3. Dodavatelská faktura za spotřebovanou energii
4. Podle výdejek vydán materiál do spotřeby
5. V hotovosti přijato od zákazníků za poskytnuté služby
6. Nárok zaměstnanců na mzdy podle zúčtovací listiny
7. Uzavření rozvahových účtů
8. Uzavření výsledkových účtů
9. Hospodářský výsledek
7
Pasiva
1 500 000,00
500 000,00
330 000,00
2 330 000,00
30 000,-8 000,-19 000,-25 000,-21 000,--
Počáteční účet rozvažný
MD
8
1. Základní kapitál
1. Krát. bank. úvěr
1. Dodavatelé
1 500 000,00
500 000,00
330 000,00
Pasiva celkem
2 330 000,00
Samost. mov. věci
MD
1. PÚR
2 000 000,00
Obrat MD
KS
0,00 Obrat D
2 000 000,00 7. KÚR
Materiál
D
0,00
2 000 000,00
MD
1. PÚR
210 000,00 4.
D
19 000,00
Obrat MD
KS
0,00 Obrat D
191 000,00 7. KÚR
19 000,00
191 000,00
MD
1. PÚR
2.
Obrat MD
KS
Odběratelé
20 000,00
30 000,00
30 000,00 Obrat D
50 000,00 7. KÚR
Běžný účet
MD
1. PÚR
100 000,00
Obrat MD
KS
0,00 Obrat D
100 000,00 7. KÚR
Pokladna
MD
5.
25 000,00
Obrat MD
KS
25 000,00 Obrat D
25 000,00 7. KÚR
D
0,00
50 000,00
D
D
1. Samost. mov. věci
1. Materiál
1. Odběratelé
1. Běžný účet
Aktiva celkem
MD
2 000 000,00
210 000,00
20 000,00
100 000,00
2 330 000,00
Základní kapitál
1. PÚR
D
1 500 000,00
Obrat MD
7. KÚR
0,00 Obrat D
1 500 000,00 KS
0,00
1 500 000,00
MD
Krát. bank. úvěr
1. PÚR
D
500 000,00
Obrat MD
7. KÚR
0,00 Obrat D
500 000,00 KS
0,00
500 000,00
MD
Dodavatelé
Obrat MD
7. KÚR
1. PÚR
3.
0,00 Obrat D
338 000,00 KS
D
330 000,00
8 000,00
8 000,00
338 000,00
MD
Zaměstnanci
6.
0,00
100 000,00
D
0,00
25 000,00
Obrat MD
7. KÚR
0,00 Obrat D
21 000,00 KS
D
21 000,00
0,00
21 000,00
MD
3.
Obrat MD
KS
MD
4.
Obrat MD
KS
MD
6.
Obrat MD
KS
N-Spotřeba energie
8 000,00
D
8 000,00 Obrat D
8 000,00 8. ÚZZ
0,00
8 000,00
N-Spotřeba materiálu
19 000,00
D
19 000,00 Obrat D
19 000,00 8. ÚZZ
0,00
19 000,00
N-Mzdové náklady
21 000,00
D
21 000,00 Obrat D
21 000,00 8. ÚZZ
0,00
21 000,00
MD
MD
Obrat MD
8. ÚZZ
Účet zisků a ztrát
8. Spotřeba energie
8. Spotřeba materiálu
8. Mzdové náklady
9. KÚR (zisk)
Celkem
8 000,00
19 000,00
21 000,00
7 000,00
55 000,00
MD
Konečný účet rozvažný
7. Samos. mov. věci
7. Materiál
7. Odběratelé
7. BÚ
7. Pokladna
Celkem
9
V-Tržby za služby
2.
5.
0,00 Obrat D
55 000,00 KS
2 000 000,00
191 000,00
50 000,00
100 000,00
25 000,00
2 366 000,00
D
30 000,00
25 000,00
55 000,00
55 000,00
D
8. Tržby za služby
55 000,00
Celkem
55 000,00
7. Základní kapitál
7. Krát. bank. úvěr
7. Dodavatelé
7. Zaměstnanci
9. ÚZZ (zisk)
Celkem
D
1 500 000,00
500 000,00
338 000,00
21 000,00
7 000,00
2 366 000,00
ÚLOHA
K 1. 1. 2011 vykázal podnik REPOS, s. r. o., tyto stavy jednotlivých složek majetku a zdrojů
jeho krytí:
Samostatné movité věci
2 251 000,-Krátkodobý bank. úvěr
543 450,-Materiál na skladě
24 450,-Pokladna
15 000,-Bankovní účty
398 150,-Dodavatelé
145 150,-Základní kapitál
?
Zaúčtujte na účty následující účetní případy roku 2011:
1. Zápis počátečních stavů
2. Výdejky materiálu do spotřeby
15 680,-3. Dodavatelská faktura za strojní zařízení, které bylo převzato
52 100,-4. Z bankovního úvěru zaplaceno nájemné
33 300,-5. Výpis z běžného účtu:
a. zaplacena faktura za strojní zařízení
…………….
b. zaplaceny úroky za úvěr
12 100,-c. přijaty úroky za běžný účet
3 000,-6. Tržby za služby přijaté v hotovosti
41 120,-7. Výdajový pokladní doklad – převod hotovosti na BÚ
50 000,-8. Nárok zaměstnanců na mzdy, které budou vyplaceny v příštím období
99 000,-9. Tržby za služby podle vydaných faktur
162 160,-10. Úhrada dodavatelských faktur
120 000,-11. Splátka úvěru
100 000,-Uzávěrka účtů:
12. Uzavření rozvahových účtů
13. Uzavření výsledkových účtů
14. Výsledek hospodaření
10
Download

Příklady-k-procvičení 1