Rozvaha, účet, účetní doklady ­ video.notebook
ROZVAHA (BILANCE)
­ přehled majetku podle druhů (aktiva) a zdrojů krytí (pasiva),
­ na straně A vyčteme údaje o stavu majetku, jeho struktuře, opotřebování DHM, řadíme sestupně podle likvidnosti,
­ na straně P zjistíme, kolik činí vlastní zdroje a kolik cizí a jejich podrobnější skladbu.
Rozvaha ke dni ...
A
Dlouhodobý majetek
P
Vlastní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek
Základní kapitál
Dlouhodobý hmotný majetek
Fondy
Dlouhodobý finanční majetek
Výsledek hospodaření (zisk)
Oběžný majetek
Zásoby
­ materiál
­ zásoby vlastní výroby
­ zboží
Krátkodobý finanční majetek
Cizí zdroje
Rezervy
Závazky
Bankovní úvěry
­ peníze v pokladně
­ běžný účet
­ ceniny
Pohledávky
Aktiva celkem
Ing. Eliška Galambicová
Pasiva celkem
1
Rozvaha, účet, účetní doklady ­ video.notebook
ROZVAHOVÉ ÚČTY
MD
MD
D
D
VÝSLEDKOVÉ ÚČTY
MD
Ing. Eliška Galambicová
D
MD
D
2
Rozvaha, účet, účetní doklady ­ video.notebook
ÚČETNÍ DOKLADY
FAKTURA PŘIJATÁ
FP
321 ­ Dodavatelé
FAKTURA VYDANÁ
FV
311 ­ Odběratelé
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
PPD
211 ­ Pokladna
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
VÝPIS Z BĚŽNÉHO ÚČTU VBÚ
VÝPIS Z ÚVĚROVÉHO ÚČTU VÚÚ
VPD
221 ­ Bankovní účty
231 ­ Krátkodobé bankovní úvěry
461 ­ Dlouhodobé bankovní úvěry
VNITŘNÍ ÚČETNÍ DOKLAD VÚD
Ing. Eliška Galambicová
např. příjemka, výdejka, ZVL
3
Rozvaha, účet, účetní doklady ­ video.notebook
Zaúčtujte: č. dokl.
text
1.
PPD Osobní vklad podnikatele 2.
VPD Za nákup zboží na sklad
Kč
MD
10 000
2 000
3.
FV
Za prodej výrobků
45 200
4.
FP
Za nákup materiálu na sklad
12 456
5.
VÚD Výdejka materiálu
6.
VPD Úhrada poštovného
7.
FV
Za zpracování účetnictví zákazníkovi
8.
VBÚ Úhrada faktury za prodej výrobků
9.
VBÚ Úhrada faktury za nákup materiálu
10.
FP
Za nákup auta (zařazeno do užívání)
Ing. Eliška Galambicová
D
8 240
200
3 500
55 000
4
Download

Rozvaha, účet, účetní doklady