ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
6
Základní účtování nákladů a výnosů
6.8 Základní účtování nákladů a výnosů
6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy
Náklady
!
Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba materiálu,
hodnota prodaného zboží, opotřebení dlouhodobého majetku), cizích výkonů (například nakupované
služby) a pracovní síly (mzda zaměstnance a pojistné zaměstnavatele).
Peněžní vyjádření této spotřeby představuje náklady účetní jednotky.
UPOZORNĚNÍ
Pojem náklad nelze ztotožňovat s pojmem výdaj. Výdaj představuje jakýkoliv úbytek peněžních prostředků
nezávisle na tom, zda v souvislosti s ním dochází ke spotřebě.
Účetní jednotka si ve svém účtovém rozvrhu zvolí vhodný systém evidence nákladů, který jí umožní
sledovat náklady z hlediska toho, co bylo spotřebováno a na jaký účel.
Základní hledisko, co bylo spotřebováno, zajišťuje v účetnictví členění nákladů podle nákladových
druhů. Za nákladové druhy se považují stejnorodé druhy nákladů, které vyjadřují hledisko druhu spotřeby
(spotřeba materiálu, opotřebení dlouhodobého majetku, spotřeba pracovní síly apod.).
PŘÍKLAD
Společnost zaplatila v listopadu zálohu stavební firmě na opravu střechy firemní budovy ve výši 100 tis. Kč.
Oprava byla provedena v prosinci a vyfakturována částkou 280 tis. Kč. Doplatek faktury ve výši 180 tis. Kč
byl uhrazen v lednu následujícího roku.
&
Řešení:
Zaplacena záloha na opravy
Faktura přijatá za opravu
Zúčtování zálohy
Doplatek faktury
Vliv na rozvahu
Peněžní prostředky
Pohledávka
Závazek
Pohledávka
Závazek Peněžní prostředky
Závazek Vliv na hospodářský výsledek
– 100 000,+ 100 000,-
Náklad + 280 000,-
Náklad 280 000,-
– 100 000,-
– 100 000,-
Náklad 0,-
– 180 000,– 180 000,-
Náklad 0,-
0,-
Výnosy
Výsledkem výrobních a jiných činností jsou výkony, k nimž patří výrobky, práce a služby dodávané
a poskytované jiným organizacím a obyvatelstvu. Tyto výkony v peněžním vyjádření tvoří výnosy
účetní jednotky.
!
UPOZORNĚNÍ
Obdobně jako u nákladů ani pojem výnos nelze ztotožňovat s příjmem, tj. s přírůstkem peněžních
prostředků, ke kterému může docházet i v jiné souvislosti než s výkony účetní jednotky nebo v jiném čase.
Pro členění výnosů lze uplatňovat zhruba stejná hlediska jako u nákladů, tzn. podle jednotlivých druhů
výnosů.
134
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
Základní účtování nákladů a výnosů
PŘÍKLAD
Zadání je stejné jako v předchozím příkladu, řešení tentokrát z pohledu stavební firmy.
Řešení:
Přijata záloha na opravy
Faktura vystavená za opravu
Zúčtování zálohy
Doplatek faktury
Vliv na rozvahu
Peněžní prostředky
Závazek
Pohledávka
Závazek Pohledávka Peněžní prostředky
Pohledávka 6
&
Vliv na hospodářský výsledek
+ 100 000,+ 100 000,-
Výnos + 280 000,-
Výnos – 100 000,-
– 100 000,-
Výnos 0,-
+ 180 000,– 180 000,-
Výnos 0,-
0,280 000,-
ÚLOHA
b
6.18
Určete, zda následující účetní případy ovlivní hospodářský výsledek účetní jednotky.
Náklad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Faktura přijatá za nákup materiálu Faktura přijatá za reklamu
Uhrazena faktura za materiál
Tržby v hotovosti za prodané zboží
Částečná úhrada faktury za reklamu
Spotřeba materiálu
Výplatní listina - hrubá mzda
Zaplacena záloha zaměstnanci na služební cestu
Vyúčtování služební cesty Faktura vystavená za prodej zboží Vyskladnění prodaného zboží v pořiz. ceně Odpisy dlouhodobého majetku
Výnos
250 000,200 000,250 000,400 000,100 000,90 000,80 000,4 000,5 000,260 000,410 000,70 000,-
6.8.2 Účtování nákladů a výnosů
Výše nákladů a výnosů je důležitým ukazatelem hospodaření podniku. Náklady a výnosy ovlivňují
hospodářský výsledek účetní jednotky. Proto je nutné, aby se v účetnictví sledoval vývoj nákladů
a výnosů nejen v celkovém úhrnu, ale i v podrobném členění. Tím poskytuje evidence nákladů
a výnosů informace potřebné k úspěšnému rozhodování a k řízení podnikových činností.
V předcházejících tematických celcích se při účtování materiálu, zboží, výrobků, dlouhodobého
hmotného majetku a mezd objevovaly výsledkové účty již v řadě schémat. Podrobný výklad byl tedy
k jednotlivým nákladovým a výnosovým účtům již proveden.
135
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
6
!
Základní účtování nákladů a výnosů
PRAVIDLA PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Náklady jsou zachyceny na straně Má dáti příslušných nákladových účtů, výnosy na straně
Dal příslušných výnosových účtů.
Náklady a výnosy se při účtování člení podle druhů, tj. podle ekonomicky stejnorodých
skupin nákladů (členění nákladů – spotřeba materiálu, spotřeba služeb, osobní náklady,
odpisy dlouhodobého majetku apod., členění výnosů – tržby za prodej výrobků, služeb,
zboží apod.).
Náklady a výnosy se zásadně účtují do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí.
Na jednotlivých nákladových a výnosových účtech se účtují účetní případy narůstajícím
způsobem od začátku roku (tj. počáteční stav na těchto účtech je 0); toto pravidlo vyplývá
z požadavku zjistit hospodářský výsledek za účetní období, tedy za jeden rok.
ü
SHRNUTÍ ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ
Finanční účty a zúčtovací vztahy
MD
Pokladna
Dal
MD
Dal
proplaceno cestovné zaměstnancům
MD
Spotřeba materiálu
Dal
Nakupované služby
Dal
MD
Finanční náklady
Dal
MD
Spotřeba energie
Dal
MD
Nakupované služby
Dal
drobné nákupy za hotové (kancelářské
potřeby, odborné publikace aj.)
nákup pohonných hmot
MD
Cestovné
MD
opravy dlouhodobého majetku,
resp. drobného majetku
poradenské služby, reklama, výkony
spojů (telefon, poštovné apod.)
Bankovní účty
Dal
poplatky bance
úroky z úvěru
MD
Dodavatelé
Dal
vyúčtovaná elektrická energie
opravy dlouhodobého majetku
resp. drobného majetku,
poradenské, reklamní služby
nájemné, výkony spojů (telefon aj.)
136
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
Základní účtování nákladů a výnosů
6
Zásoby
MD
Materiál na skladě
Dal
MD
Spotřeba materiálu
Dal
Prodané zboží
Dal
výdej materiálu ze skladu do výroby
MD
Zboží na skladě a v prodejnách Dal
MD
vyskladnění prodaného zboží v pořizovacích cenách
Dlouhodobý majetek
MD
Oprávky k movitým věcem
Oprávky ke stavbám
Dal
MD
Odpisy dlouhodobého maj.
Dal
Mzdové náklady
Dal
Zákonné sociální pojištění
Dal
odpisy dlouhodobého majetku
Zaměstnanci a mzdy
MD
Zaměstnanci
Dal
MD
hrubé mzdy dle zúčtovací a výplatní listiny
MD
Zúčtování s institucemi SZ
Dal
MD
předpis pojistného firmy na zdrav. a soc. pojištění
SHRNUTÍ ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ
MD
Pokladna, Odběratelé
Dal
Dal
MD Tržby za prodej výrobků a sl. Dal
prodej výrobků a služeb za hotové, resp. na fakturu
Bankovní účty
MD
Tržby za prodej zboží
prodej zboží za hotové, resp. na fakturu
MD
MD
ü
Dal
MD
Výnosový účet „Úroky“
Dal
připsané úroky z běžného účtu
Výrobky
Dal
MD
Změna stavu zásob výr. Dal
zvýšení zásob výrobků (výrobky předané do skladu)
snížení stavu zásob výrobků
(vyskladnění prodaných výrobků)
137
6
b
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
ÚLOHA
Základní účtování nákladů a výnosů
6.19
Josef Vokurka začal od 1. 10. 2014 podnikat, a to v oblasti obchodní činnosti (koupě a prodej zboží).
Není plátcem DPH.
V roce 2014 měl tyto podklady pro zaúčtování:
I. ZAMĚSTNANCI A MZDY
Podnikatel zaměstnává od 1. 12. 2014 jednu prodavačku Novotnou s platem 12 500 Kč měsíčně, platí
za ni zdravotní a sociální pojištění 34 % (9 % + 25 %) z její hrubé mzdy. Prodavačce Novotné je ze mzdy
sráženo pojistné (4,5 % + 6,5 %) a záloha na daň z příjmu ve výši 450 Kč.
Výplata mzdy za prosinec a odvody pojistného a zálohy na daň budou provedeny 12. ledna 2015.
II. ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
Účetnictví si nechává zpracovávat účetní firmou, od které 30. prosince 2014 obdržel fakturu:
Za účetnictví ve 4. čtvrtletí 2014 je účtována částka 6 000 Kč (tato faktura nebyla v r. 2014 uhrazena).
III. DLOUHODOBÝ MAJETEK
2. 11. 2014 pořídil kopírovací stroj za 44 000 Kč (jedná se o nákup na fakturu, která byla uhrazena
bankovním převodem – viz bankovní výpisy)
Kopírovací stroj je odpisován rovnoměrně, roční odpisová sazba v 1. roce = 20 %
IV. POKLADNA
V pokladní knize byl tento pohyb peněz:
01. 10. 2014 osobní vklad
01. 10. 2014 nákup zboží 05. 10. 2014 zaplaceno za reklamní štít na budovu prodejny
30. 11. 2014 tržby za zboží v listopadu
02. 12. 2014 nákup zboží 14. 12. 2014 nájemné za prodejnu za říjen – prosinec 2014
31. 12. 2014 tržby za zboží v prosinci
31. 12. 2014 odvod tržeb do banky (výpis do konce roku nedošel)
110 000 Kč
– 100 000 Kč
– 5 000 Kč
180 000 Kč
– 150 000 Kč
– 2 500 Kč
240 000 Kč
– 240 000 Kč
V. FAKTURY VYSTAVENÉ
V prosinci vyúčtoval prodej zboží jinému podnikateli (faktura 2014001 vystavena 16. 12. 2014) ve výši
90 000 Kč. Faktura nebyla do konce roku uhrazena.
VI. BANKOVNÍ ÚČTY
Výpisy z běžného účtu dokumentují tento pohyb peněz:
01. 11. 2014 osobní vklad
25. 11. 2014 zaplacená faktura za kopírku
31. 12. 2014 připsané úroky z běžného účtu
31. 12. 2014 poplatky bance za vedení účtu
200 000 Kč
44 000 Kč
500 Kč
800 Kč
VII. ZBOŽÍ
Nákup zboží byl uskutečněn za hotové, a to dne 1. 10. 2014 a dne 2. 12. 2014 (viz pokladní kniha).
Prodej zboží jednak za hotové (dne 30. 11. a 31. 12. 2014 – pokladní kniha) a jednak na fakturu
(viz faktury vystavené). K 31. 12. 2014 nebyl na skladě žádný zůstatek.
Úkol č. 1: Zaúčtujte účetní případy roku 2014
(faktury přijaté, faktury vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, mzdy na základě
zúčtovací a výplatní listiny, úbytek prodaného zboží, odpis dlouhodobého hmotného majetku).
Úkol č. 2: Uzavřete účty a zjistěte konečné zůstatky.
Úkol č. 3: Sestavte rozvahu a výsledovku.
138
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
Základní účtování nákladů a výnosů
AKTIVA
Rozvaha k 31. 12. 2014
PASIVA
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
….………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
….………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
Aktiva celkem
.…………. Kč
Pasiva celkem
.…………. Kč
NÁKLADY
Výsledovka k 31. 12. 2014
6
VÝNOSY
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
….………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
….………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
…………………………..
.…………. Kč
Náklady celkem
.…………. Kč
Výnosy celkem
.…………. Kč
139
6
¹
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
Základní účtování nákladů a výnosů
INTERAKTIVNÍ VÝUKA - VIDEO
www.moderni-vyuka.svse.cz
Radim chce vědět, co všechno si může jazyková škola uplatňovat do nákladů.
Na základě definice nákladů vyberte správné doplnění textu:
Vznik nákladů vede ke ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ majetku nebo ke ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ závazků.
Pojem náklad JE / NENÍ totožný s pojmem výdaj.
Četl jsem, že výplata mzdy není nákladem.
Přesně tak. Nákladem se rozumí spotřeba a není
důležité, zda bylo zaplaceno, ale zda bylo spotřebováno.
Dám Ti příklad. Lektoři jazykových kurzů odučili v prosinci určitý
počet hodin. Mzda jim byla vyplacena v lednu následujícího roku.
Ve kterém období bude mzda nákladem a proč?
Odpověď a zdůvodnění:
Stejně jako s nákladem u mezd je to s nákladem u služeb.
To je mi jasné. Pokud právník vykoná pro firmu práce, pak
jsou spotřebovány a jsou pro firmu náklad. Pokud ale já
zaplatím právníkovi dopředu, tak to pro mě náklad není.
Příklad:
Hospodářská operace při účtování právních služeb
Zaplacena záloha právníkovi 10 000 Kč
Faktura přijatá za právní služby 15 000 Kč
Zúčtování zálohy 10 000 Kč
Doplatek faktury právníkovi 5 000 Kč
140
Rozvaha
Výsledovka
ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ
NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH
Základní účtování nákladů a výnosů
6
MD
ÚČTOVÁNÍ (účetní případy jsou také obsaženy ve schématech účtování)
MD
D
D
MD
D
Jazyková škola RADIM, s.r.o. (v této úloze PLÁTCE DPH) , měla v oblasti nákladů a výnosů tyto účetní případy:
1.
FAP
Faktura od účetní firmy za vedení účetnictví
- cena bez daně 15 000 Kč, DPH 3 150 Kč
Rozvahové účty
2.
VPD
FAV
Výsledkové účty
N/V
A/P
MD
Dal
Výsledkové účty
A/P
MD
Dal
Výsledkové účty
A/P
MD
Dal
Výsledkové účty
N/V
N/V
A/P
MD
Dal
Dal
MD
Dal
2 000 Kč
MD
Dal
24 200 Kč
N/V
VBÚ Částečná úhrada faktury vystavené
Rozvahové účty
MD
18 150 Kč
Za tlumočení angličtiny
- cena bez daně 20 000 Kč, DPH 4 200 Kč
Rozvahové účty
5.
Dal
Proplacení cestovného zaměstnanci, který předložil vyúčtování
služební cesty
Rozvahové účty
4.
MD
VPD Úhrada faktury účetní firmě za vedení účetnictví
Rozvahové účty
3.
A/P
18 150 Kč
MD
Dal
10 000 Kč
Výsledkové účty
N/V
MD
Dal
Jaké budou dopady do rozvahy a výsledovky?
AKTIVA
Přírůstek / Úbytek
Kč
PASIVA
Kč
Přírůstek / Úbytek
ZISK + / ZTRÁTA –
Výnosy
Kč
Náklady
Kč
ZISK / ZTRÁTA
Kč
141
Download

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6