VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2013
S E A, a. s.
2/24
OBSAH
1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
………………………….……
3
…………………………………..
5
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ………………………………………………..
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ ......................................................................................
ORGÁNY VEDENÍ SPOLEČNOSTI, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ...….…………..…..…
5
5
6
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
2.1.
2.2.
2.3.
3. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
3.1.
3.2.
3.3.
……………………………….………………………..
7
OBCHODNĚ TECHNICKÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI ………….…………….………………..…
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ……………………………….………………..……..
BUDOUCÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI ……………………………………………….……………..……
7
7
9
4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
……………………………….…………..….…...….
5. FINANČNÍ ČÁST, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
I.
II.
III.
IV.
V.
6.
………....
HODNOCENÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ SITUACE …………………………….…….
FINANČNÍ VÝKAZY, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ……………………………..……..
ROZVAHA K 31.12.2013 V TIS. KČ ………………………………………………...…..
VÝKAZ ZISKŮ ZRÁT K 31.12.2013 V TIS. KČ ……………………………………..….
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ……………………………………………………….………...
Obecné údaje ……………………………………………………………..........
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování …….....
Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát ……………….…..
Ostatní informace …………………………..……………………………………..….….….
Výpis z Obchodního rejstříku ……………..……………………………………..…….
ZPRÁVA O VZTAZÍCH …………………….……..…………………….……..…………………..
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
21
3/24
1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
V průběhu roku 2013 pokračovala naše společnost ve snaze naplnit výrobní kapacity
společnosti tak, aby bylo možné splnit prioritu, a to docílit kladného hospodářského výsledku.
Bohužel se tento cíl nepodařilo stoprocentně naplnit. Zakázková činnost se opírala zejména o
tři stěžejní zakázky, a to pro Severočeské doly, a. s., projektové práce pro společnosti Noen, a.
s., a HERKUL, a. s., a zajímavou zakázku pro FooDaCH, s. r. o., spojenou s likvidací
gastroodpadu. Všechny tyto zakázky byly realizovány k plné spokojenosti zákazníků, přesto
společnost skončila rok 2013 se ztrátou 204 tisíce korun.
Jak jsem výše uvedl, hlavním obchodním partnerem byly Severočeské doly, a. s., pro které jsme
v první polovině roku dokončili poslední část pasové linky PS 926, čímž dokončen
technologický celek TC2 pro rýpadlo KK 1300. Hlavní činností pro tohoto zákazníka pak byla
dodávka a zprovoznění řídicího systému pro skládkový stroj, označený SS2. Předání proběhlo
v měsíci říjnu. Zároveň byly zahájeny práce spojené s realizací druhého skládkového stroje,
označeného SS1. Těmito pracemi společnost SEA, a. s., dokázala, že umí dodat řídicí systémy
pro všechny druhy strojů, sloužících pro důlní stroje povrchové těžby, od pasových systémů
dopravy až po skládkové stroje.
Projekční složka pokračovala v průběhu roku 2013 v práci na projektech pro elektrárnu Yunus
Emre v Turecku. Výsledkem její práce bylo dokončení a předání detail designu pro vnější a
vnitřní zauhlování této elektrárny. Druhým výrazným projektem byla zakázka pro společnost
HERKUL, a. s., spojená realizací projektové dokumentace slaboproudu, ASŘTP a vizualizace pro
dílo s názvem „Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím
včetně zrušení skládky mouru“. Na tento projekt navazuje jeho realizace, která byla zahájena
v závěru roku 2013 a bude pokračovat dále v prvním pololetí roku 2014.
Pro společnost FooDaCH, s. r. o., jsme realizovali vývoj, dodávku a zprovoznění řídicího
systému pro část bioplynové stanice, linku, likvidující gastroodpad. Tato zakázka byla první,
tohoto typu, kterou společnost realizovala. Vzhledem k tomu, že byla provedena v souladu
s představami zákazníka, včas a velmi dobré kvalitě, je předpoklad pokračování této spolupráce
i v roce 2014.
Výše uvedený výčet naší činnosti v roce 2013 není úplný, ale jsem přesvědčen, že naši
pracovníci odvedli velký kus práce, za který jim patří poděkování. V současné době je
rozpracováno několik zajímavých nabídek pro investory, které jsou zaměřeny do všech oblastí,
kde naše společnost již působila nebo působí. Snažíme se ale svými nabídkami oslovit
investory též v dalších regionech a oborech, ve kterých by mohla být naše společnost
významným dodavatelem řídicích systémů a jejich periferií.
4/24
Na závěr mi ještě dovolte, abych mohl vyjádřit poděkování všem našim obchodním partnerům
a dalším spolupracovníkům, s jejichž přispěním se nám podařilo v roce 2013 uspět v těžké
konkurenci domácího i zahraničního trhu.
Vladimír Matuna
předseda představenstva
5/24
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Název společnosti
:
SEA, a. s.
Sídlo společnosti
:
Pod Anenskou 149, 26101 Příbram
IČ
:
186 08 281
DIČ
:
CZ18608281
Datum založení
:
9. října 1991
Právní forma
:
akciová společnost
Základní kapitál
:
1,000.000,- Kč
Telefon
:
318 622 841
Fax
URL
E-mail
:
:
:
318 620 043
www.seaas.cz
[email protected]
2.2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
•
projektování elektrických zařízení
•
projektová činnost ve výstavbě
•
výroba, opravy a montáž měřidel
•
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
•
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
•
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
•
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
•
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
•
velkoobchod
•
specializovaný maloobchod
•
zprostředkování služeb
•
zprostředkování obchodu
•
pronájem a půjčení věci movitých
•
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
•
inženýrská činnost v investiční výstavbě
6/24
2.3. ORGÁNY VEDENÍ SPOLEČNOSTI, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutární orgány
Představenstvo
předseda představenstva
Vladimír Matuna
místopředseda představenstva
Ing. Ondřej Fraňo
člen představenstva
Ing. Radek Rosa
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Pavel
členové dozorčí rady
Karel Ohainka
Jiří Novotný
Vedení společnosti
ředitel společnosti
Ing. Ondřej Fraňo
ředitel pro obchod a realizaci
Vladimír Matuna
7/24
3. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
3.1.
OBCHODNĚ TECHNICKÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI
Hlavními činnostmi společnosti SEA, a. s., jsou realizace zakázek zaměřených na komplexní
dodávky systémů řízení technologických procesů, měření a regulace a elektroinstalace nízkého
napětí. Zakázky směřovaly do oblastí těžby a dopravy energetických surovin,
vodohospodářství (jak v oblastech dodávky pitné vody, tak čistíren odpadních vod),
teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky a potravinářství. Kromě těchto dodávek
realizovala naše společnost práce spojené s opravami a údržbou výše uvedených zařízení,
případně s doplněním nebo rozšířením řídicích systémů našich zákazníků.
3.2.
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Obrat naší společnosti, plynoucí z výše uvedených činností, oproti předchozímu roku poklesl, a
to na 11 milionů korun. To bylo způsobeno zejména nedostatečným objemem zakázek a také
tím, že firmy uskupené kolem společnosti NOEN, a. s., zadávaly zakázky mimo toto uskupení, a
to přesto, že by je bylo možno realizovat uvnitř skupiny. U ostatních zakázek pak nebylo možné
dosáhnout na vyšší cenu, neboť jejich finální hodnotu snížil zadavatel zakázky na minimum.
Nutno konstatovat, že vzhledem k přetrvávající krizi, se také několik, již rozjednaných, zakázek
z rozhodnutí investora nerealizovalo. Drobné zakázky pak obrat společnosti nemohly navýšit.
Níže je uveden výběr z větších zakázek, realizovaných v průběhu roku 2013:
•
zakázka „Kompletní linka nové pasové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300“:
-
realizaci řídicího systému poháněcí stanice č. 926
•
zakázka „Řídicí systém pro skládkové stroje SS1 a SS2 v elektrárně Prunéřov II“
- dodávka a montáž ASŘTP a vizualizace
•
Zakázka „Yunus Emre“
-
vypracování detail designu pro vnější zauhlování elektrárny
•
zakázka „Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím
včetně zrušení skládky mouru“
- vypracování projektové dokumentace slaboproudé části, ASŘTP a vizualizace
- realizace první etapy této zakázky
•
Zakázka „Likvidace gastroodpadu“
-
•
kompletní dodávka elektro části a SKŘ
Zakázka „ČOV Louňovice pod Blaníkem“
-
dodávka a montáž ASŘTP a vizualizace
8/24
Oblast kvality
Pod vedením agentury CzechInvest a ve spolupráci se společností AUROS PB s. r. o., proběhlo v
naší společnosti zavedení inovativního systému řízení firmy, se zaměřením na implementaci
procesního řízení v celé společnosti s uplatněním projektového řízení. SEA, a. s., také dokončila
zavedení systému integrovaného systému managementu podle standardů ISO 9001 a ISO
14001 a získala certifikáty k těmto standardům. Věříme, že si těmito kroky udržíme svoje
postavení na trhu práce, kterého jsme dosud dosáhli, a to minimálně na stejné úrovni jako
dosud. Naší představou a snahou však bude posunout naši společnost opět více dopředu. Ve
vazbě na zavedené standardy ISO, provádí společnost pravidelné audity a přezkumy
integrovaného systému managementu.
Samozřejmostí bylo také pokračování v provádění pravidelných kontrol prováděných prací
určenými vedoucími pracovníky, s cílem zkvalitnit technickou přípravu výroby, komplexní
projektovou přípravu, finální montáž a oživení dodávaných systémů. Navíc se naši zaměstnanci
zúčastnili několika seminářů a školení, které jim pomohly k rozšíření znalostí v oboru.
Také v následujícím období bude společnost SEA, a. s., klást důraz na odborný růst a zvyšování
kvalifikace svých zaměstnanců, a to ve všech směrech poskytovaných služeb zákazníkům tak,
aby plně obstáli v současném i budoucím konkurenčním prostředí.
Zaměstnanecká politika
Počátkem roku 2013 opustili naše řady dva zaměstnanci. Podařilo se je však adekvátně
nahradit a je velice příjemným zjištěním, že jejich pracovní povinnosti převzali pracovníci
mladí.
Další navyšování pracovníků nebylo realizováno, a to zejména z důvodu nejistoty získání
většího objemu zakázek v horizontu následujících let.
9/24
3.3.
BUDOUCÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
V roce 2013 se potvrdil předpoklad z roku 2012, tedy že nelze v České republice očekávat
výraznou změnu ekonomického obrazu. I přes enormní snahu všech pracovníků se nepodařilo
získat výrazně větší objem zakázek než v roce předchozím. Způsobeno to bylo neochotou
zvyšovat investice jak do nových zařízení, tak do rekonstrukcí nebo velkých oprav, a to
průřezově celým trhem, jehož je naše společnost součástí.
SEA, a. s., tak převážně pokračovala v projektování v oblasti automatizace, pro velké
technologické celky. Zde se nám podařilo vypracovat realizační projekt pro zakázku „Snížení
fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky
mouru“ a kompletní detail design zauhlování pro elektrárnu Yunus Emre. V oblasti realizace
softwareových aplikací a komplexních dodávek řídicích systémů se podařilo zdárně dokončit
dodávky pro skládkový stroj SS2 a zahájit přípravné práce na stroji SS1, v dříve našich
stěžejních oborech se podařilo realizovat dodávku a zprovoznění zařízení pro likvidaci
gastroodpadu řídicí systém s vizualizací pro ČOV v Louňovicích pod Blaníkem.
V dalším období tak pro naši společnost plyne nutnost zaměřit se na zajištění práce pro naši
společnost napříč všemi oblastmi, kde jsme již působili a zároveň i v dalších oblastech, ve
kterých bychom se svými nabídkami mohli být úspěšní. Vedení společnosti si však uvědomuje
potřebu diverzifikovat oblasti, ve kterých by mohla a měla společnost SEA, a. s., nabízet a
realizovat svoje zakázky.
V poslední době se naše společnost snaží o rozšíření nabídek a dodávek pro zahraniční
partnery. V této oblasti se připravuje dodávka řídicího systému pro rypadla K100, který
bychom měli dodat, prostřednictvím generálního dodavatele, pro německého partnera. Zde
bychom se chtěli prezentovat jako společnost, která dokáže kompletně realizovat zakázku od
vypracování zadávací dokumentace až po finální předání dokončeného díla. Tímto krokem by
mělo dojít k rozšíření kontaktů s novými obchodními partnery.
Společnost se, v rámci svých marketingových aktivit, snaží o zvýšení prestiže a známosti
společnosti SEA, a. s., a zároveň svými marketingovými příležitostmi přispívá k rozvoji
obchodní strategie společnosti NOEN, a s.
10/24
4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada se scházela na pravidelných zasedáních, kde se zabývala především kontrolou a
dozorem nad podnikatelskou činností společnosti.
Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví je vedeno řádně a v souladu se skutečností.
Dozorčí rada prostudovala účetní závěrku za rok 2013 a je názoru, že podnikatelská činnost
společnosti a působnost představenstva probíhala v souladu s účetními a právními předpisy i
stanovami společnosti a doporučuje účetní závěrku za tento rok v předloženém znění schválit.
Zároveň souhlasí s naložením se ztrátou podle návrhu představenstva.
Závěrem dozorčí rada konstatuje, že si je vědoma špatného finančního stavu společnosti a
vyzývá představenstvo, po jeho doplnění na svolané valné hromadě, k řešení této situace.
V Praze, dne 8. 4. 2014
Ing. Zdeněk Pavel
předseda dozorčí rady
11/24
5. FINANČNÍ ČÁST
5.1.
HODNOCENÍ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ SITUACE
Finance
Za rok 2013 nedosáhla společnost SEA, a. s., kladného hospodářského výsledku. I přes
veškerou snahu byl hospodářský výsledek záporný, a to ve výši minus 204 tisíce Kč. Primárním
důvodem tohoto stavu bylo nezajištění dostatečného objemu zakázkové činnosti, která by
dokázala zcela naplnit výrobní kapacity společnosti. Negativem této skutečnosti je, že jsme
nenaplnili představy a záměry, byť ne zcela vlastní vinou, se kterými jsme do roku 2013
vstupovali.
Pohledávky
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku, do 180 dnů po lhůtě splatnosti, eviduje
společnost ve výši 2 239 035,67 Kč, nad 180 dnů pak ve výši 1 423 185,46 Kč. Dlouhodobé
pohledávky společnost k 31. 12. 2013 nemá a neeviduje žádné opravné položky k
pohledávkám.
Zhodnocení
Společnost, při obratu 11 milionů Kč, dosáhla v roce 2013 záporného hospodářského výsledku
ve výši mínus 204 266,58 Kč. Tohoto výsledku jsme dosáhli za mimořádně obtížných podmínek,
kdy nebyly naplněny výrobní kapacity společnosti, a to proto, že nebyly realizovány zakázky,
které byly původně přislíbeny, nebo byly dokonce zrušeny.
12/24
5.2.
5.2.1.
FINANČNÍ VÝKAZY, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč)
13/24
5.2.2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč)
14/24
5.3.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12 2013
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní
závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2013 a končící dnem
31. prosince 2013.
OBSAH PŘÍLOHY
I.
Obecné údaje
Popis účetní jednotky
II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní
činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky k majetku
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu
Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
2. Pohledávky a závazky
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího
práva
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
15/24
I.
Obecné údaje
Popis účetní jednotky (§39/1)
Obchodní firma:
SEA, a. s.
Sídlo:
Pod Anenskou 149, 26101 Příbram IV
Právní forma:
akciová společnost
IČO:
18608281
Rozhodující předmět činnosti: projektování elektrických zařízení
Datum vzniku společnosti:
9. 10. 1991
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby
NOEN, a.s.
Bydliště, sídlo
Václavské nám. 802/56, Praha 1
Sledované účetní
období
Podíl
tj. %
154
77
Minulé účetní
období
podíl
tj. %
154
77
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku)
Datum změny (dodatku)
žádné
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
žádné změny nebyly
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Funkce
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Příjmení
Matuna
Fraňo
Rosa
Pavel
Ohainka
Novotný
Jméno
Vladimír
Ondřej
Radek
Zdeněk
Karel
Jiří
Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:
Funkce
Původní člen
Nový člen
Datum změny
člen dozorčí rady
předseda dozorčí rady
Karel Müller
Karel Müller
Jiří Novotný
Zdeněk Pavel
20. 06. 2013
20. 06. 2013
16/24
II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování (§39/5)
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
1. Způsob ocenění majetku (§39/5a)
1.1. Zásoby
Účtování zásob:
- je prováděno způsobem B evidence zásob
- výdej zásob ze skladu – metoda FIFO
Ocenění zásob:
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
- ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé náklady
- výrobní režii
•
oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
- ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
- cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady: - dopravné
- clo
- provize
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
- žádný DNM a DHM nebyl vytvořen vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
- firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
- žádný nevlastnila
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (§39/5c)
Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním
období reprodukční pořizovací cenou
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
žádný
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (§39/5a)
-
ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám
17/24
4. Opravné položky k majetku (§39/5c)
-
opravné položky nebyly tvořeny
5. Odpisování (§39/5c)
-
společnost odpisovala 3 položky dlouhodobého majetku, a to 1 software a 2 dopravní
prostředky
Systém odpisování dlouhodobého majetku
-
dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován v souladu s § 32a zákona č. 586/92 Sb., o
daních z příjmů. Účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům.
-
dlouhodobý hmotný majetek je účetně odpisován měsíční lineární sazbou a daňové
odpisování je prováděno v souladu s § 32 zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů.
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
-
drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000,- Kč je účtován do nákladů společnosti při
pořízení na účet 501 - Spotřeba materiálu
-
drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000,- Kč se účtuje při pořízení na účet 518
– Ostatní služby
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (§39/5c)
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
-
pevný, vnitřně stanovený kurz, vyhlašovaný ČNB, který je aktualizovaný pravidelně k
1. dni kalendářního čtvrtletí
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
(§39/5c)
-
ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou
III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§39/6)
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
-
žádný majetek zatížený zástavním právem nebyl
18/24
2. Pohledávky a závazky (§39/7)
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (v Kč)
Počet dnů
Do 30
30 – 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
Předchozí období
Z obchodního
Ostatní
styku
0,00
805635,00
34500,00
8266,40
1469534,25
80640,00
0,00
0,00
8266,40
1461267,85
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti (v Kč)
Počet dnů
do 30
30 - 60
60 - 90
90 - 180
180 a více
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
5769,00
29988,00
21799,01
25024,32
659272,80
Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
7059,00
0,00
21799,01
25024,32
669616,34
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Běžné období
Minulé období
0
0
0
Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
0
0
0
2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Typ záruky
Příjemce záruky
Sledované období
Minulé období
žádná
IV. Ostatní informace
Smlouva o ovládání není uzavřena. Je zpracována zpráva o vzájemných vztazích mezi propojenými
osobami podle § 66 obchodního zákoníku.
Společnost neměla k 31. 12. 2013 žádné doměrky daně z příjmu ani nedoplatky zdravotního a
sociálního pojištění.
Příloha: výpis z obchodního rejstříku
19/24
20/24
21/24
Zpráva o vtazích
Zpráva o vztazích za rok 2013
vypracovaná podle ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
mezi
ovládající firmou: NOEN, a. s., Praha, Václavské náměstí 56, která vlastní 77 % akcií
ovládanou firmou: SEA, a. s., Příbram IV, Pod Anenskou 149
a) Mezi výše uvedenými firmami nebyla uzavřena žádná ovládací smlouva ve smyslu § 66a
obchodního zákona.
b) Společnost SEA, a. s., uzavřela smlouvu na dodávku ASŘTP pro PS 104.3, PS 206, PS 303 a PS
404 díla „Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně
zrušení skládky mouru“ s obchodní firmou Sdružení SD 1 – Mour (sdružení společností HERKUL
a. s., NOEN a. s., a EUROVIA CS a. s.). Smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 536 zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
c)
Obchodní vztahy mezi výše uvedenými firmami se vytvářejí na základě obvyklých obchodních
podmínek a za obvyklé ceny.
d) Mezi firmami NOEN, a. s., a SEA, a. s., byla uzavřena smlouva o úročeném úvěru, v celkovém
finančním rámci až do výše 6,8 milionu Kč, ze kterého byl do konce roku 2013 čerpán 1 milion
Kč. Výše úroků byla stanovena na 3 % p. a. z čerpané částky.
e) Žádné jiné právní úkony, jiná opatření a ani jiná plnění, která by znamenala újmu pro firmu
SEA, a. s., v r. 2013 přijata a učiněna nebyla.
V Příbrami dne: 9. 1. 2013
…………………………………….……………
Ing. Ondřej Fraňo
ředitel společnosti
Download

zde v PDF