ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH (KOMUNÁLNÍCH) ODPADŮ V TECHNOLOGII KARBOTECH
BR(K)O
původci odpadů
• komunální bioodpady
• stabilizované kaly z ČOV
• odpady z údržby zeleně
a další
V roce 2011 bylo v ČR vyprodukováno asi 1,6 milionu tun bioodpadů
z komunální sféry, z toho jen 73 tisíc tun bylo kompostováno.
Při čištění odpadních vod vzniklo 163 tisíc tun suchých kalů, z toho 107
tisíc tun skončilo v půdě.
SVOZ
zpracování odpadů
technologií
KABROTECH
MECHNICKÁ
ÚPRAVA
• drcení
• homogenizace
BIOLOGICKÁ
STABILIZACE
•aerobní nebo
anaerobní fermentace
• řízený proces bez zápachu
Bioodpady a čistírenské kaly, vyprodukované komunální sférou v roce
2011, obsahovaly dohromady 600 tisíc tun sušiny, jejíž karbonizací a
uložení uhlu do půdy je možné odstranit 1 milion tun CO2 z atmosféry.
Současně je takto možné docílit zpracování významného podílu BRKO
BIOUHEL.CZ nabízí technologii karbonizace biomasy z odpadů na biouhel.
Tuto instaluje a provozuje ve vlastní režii.
Hlavní výhody technologie

DOSUŠENÍ
odpadní teplo,
např.
z kogenerace
(BPS, ČOV,
skládka odpadů)

KARBONIZACE
suchá destilace
reduktivní termický proces
fixace uhlíku
BIOUHEL
• průmyslová surovina
• prostředek pro zlepšení
půdních vlastností




řízená biologická stabilizace zabraňuje emisím pachových látek i
skleníkových plynů
karbonizace a dosoušení využívá odpadní teplo z jiných provozů
(výroba energií v kogeneraci nebo spalováním pevných paliv)
vedle odpadního tepla lze pro karbonizaci využít bioplyn z
anaerobní fermentace bioodpadů, čištění odpadních vod nebo
skládkový plyn
malé prostorové nároky
bezodpadový provoz bez emisí
produkt s vysokou přidanou hodnotou, širokým uplatněním a
pozitivním ekologickými i sociálními dopady.
BIOUHEL.CZ s.r.o.
Zarámí 4077
www.biouhel.cz [email protected]
760 01 Zlín
ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH (KOMUNÁLNÍCH) ODPADŮ V TECHNOLOGII KARBOTECH
Modelové řešení realizace linky na zpracování biologicky
rozložitelných odpadů ve vazbě na provoz čistírny odpadních vod
s anaerobním stupněm (využití bioplynu pro výrobu elektrické a
teplené energie v kogeneraci).
Technologie KARBOTECH je umístěna v blízkosti kogenerační jednotky, se
kterou je propojena vedením spalin z motorů.
Zpracovatelská kapacita linky KARBOTECH vychází z dostupné zbytkové
tepelné energie (výkon motorů kogenerační jednotky) a ze skladby
zpracovávaných materiálů. Podmínkou je dostupnost dalších biologicky
rozložitelných (komunálních)odpadů v takovém objemu, aby objem kalů
z ČOV tvořil maximálně 50%.
komunální odpady
separovaný sběr
BRKO
(nebo kompost)
ČOV
s anaerobní
fermentací
spaliny z KJ
(nebo bioplyn)
kaly
linka
KARBOTECH
Pro instalaci technologie je nutné zajistit nebo poskytnout
- zpevněnou plochu pro umístění technologie min. 200 m2 ve
vzdálenosti do 50 metrů od kogenerační jednotky (je-li
instalována)
- přípojku vody
- přípojku elektrické energie
- mostní váhu nebo místo pro její instalaci
- součinnost při získání potřebných povolení k instalaci a provozu.
Varianty provozního řešení
biouhel
další BRO
Kompletní linka obsahuje
- zařízení pro mechanickou úpravu bioodpadů
- reaktor pro biologickou stabilizaci (průmyslový kompostér)
- sušárnu pro dosušení stabilizovaného materiálu
- technologii karbonizace.
Pokud jsou k dispozici stabilizované odpady ve formě kompostu, obsahuje
technologie pouze dosoušení a karbonizaci.
Technologii KARBOTECH realizuje (vlastní) provozovatel ČOV
- technologie bude pronajata na pět let firmě BIOUHEL.CZ s opcí na
další roky
- součástí pronájmu je závazek provozovatele ČOV dodávat veškeré
kaly.
Technologii KARBOTECH realizuje (vlastní) BIOUHEL.CZ
- provozovatel ČOV poskytne (pronajme) potřebnou plochu pro
instalaci a provoz
- provozovatel ČOV se zaváže dodávat veškeré kaly
- BIOUHEL.CZ se zaváže odebírat teplenou energii (bioplyn).
Technologická linka KARBOTECH je zařízení na zpracování odpadů, které
je možné realizovat v rámci opatření 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
dle aktuálních výzev MŽP!
BIOUHEL.CZ s.r.o.
Zarámí 4077
www.biouhel.cz [email protected]
760 01 Zlín
ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH (KOMUNÁLNÍCH) ODPADŮ V TECHNOLOGII KARBOTECH
Model umístění technologie KARBOTECH na skládce TKO s jímáním
bioplynu.
Model umístění technologie KARBOTECH v areálu bioplynové
stanice.
komunální odpady
komunální odpady
separovaný sběr
BRKO
(nebo kompost)
SKLÁDKA TKO
s jímáním
bioplynu
spaliny z KJ
(nebo bioplyn)
linka
KARBOTECH
separovaný sběr
BRKO
(nebo kompost)
biouhel
BIOPLYNOVÁ
STANICE
spaliny z KJ
separát
další BRO
Technologii lze umístit v areálu uzavřené skládky TKO, kde je jímán
bioplyn. Pokud je bioplyn využíván k výrobě elektrické energie
v kogenerační jednotce, budou pro potřeby technologie využity spaliny
z motoru.
Stejně je možné využít i bioplyn.
Podmínkou je dostupnost biologicky rozložitelných odpadů v „rozumné“
vzdálenosti. Na skládce lze také realizovat celou linku na zpracování
bioodpadů, tedy včetně zařízení pro jejich stabilizaci.
linka
KARBOTECH
biouhel
další BRO
Poslední variantou je realizace technologie v areálu bioplynové stanice.
Podmínkou je, že v provozu nejsou využívány spaliny z motoru, resp. jsou
využívány pouze po kratší část roku.
Výhodou pro provozovatele je možnost dodávek separátu z digestátu jako
suroviny pro výrobu biouhlu. Stejně je možné odebírat další zbytkovou
biomasu ze zemědělské činnosti.
BIOUHEL.CZ s.r.o.
Zarámí 4077
www.biouhel.cz [email protected]
760 01 Zlín
Download

zpracování biologicky rozložitelných (komunálních