N O V I N Y
Z A M Ě S T N A N C Ů
S P O L E Č N O S T I
,
č l e n a
s k u p i n y
ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2011
PŘEROVSKÝ CHEMIK
MEO – plíce TB
3
Jednou z klíčových investičních akcí
realizovaných v tomto roce na výrobně
titanové běloby je výměna MEO na
kalcinační lince B.
Rozhovor s výrobním ředitelem, 4
Ing. Karlem Šimečkem
Jaký byl Sportovní den zaměstnanců?
Naší konkurenční výhodou je, že udržujeme
v rovnováze rozvoj kapacit, užitných vlastností a ekonomiku provázanosti vstupní
suroviny se zpracováním meziproduktů.
Se dozvíte z fotek Bc. Jirky Valenty
6
NAŠE ANKETA
PRVNÍ ROČNÍK SPOLEČENSKO - SPORTOVNÍ AKCE / Ing. Zuzana Šálková
Jak se vám líbil sportovní
den zaměstnanců?
Sportovní den zaměstnanců PRECHEZA se vydařil
Jarda
Zdráhal,
provozní
zámečník
Akci jsem si nemohl nechat ujít,
zúčastnil jsem se až po obědě – dopoledne jsem absolvoval triatlon
v Kroměříži. Zahrál jsem si volejbal – zde mohla být větší účast.
Vynahradila to zábava, dobrá muzika a potkal jsem spoustu přátel.
Užil jsem si to! A těším se na
příští rok.
Zdeněk Sup,
vedoucí
referent HS
Byla to vydařená akce. I když si myslím, že jsem byl asi nejstarším aktivním účastníkem, zahrál jsem si
nohejbal, volejbal, pétanque i ringo.
Jsem spokojen jako spousta dalších i
přes drobné zranění.
Bedřich
Krumpoch,
provozní
elektrikář
Jsem rád, že sportovní aktivity byly
organizovány tak, že jsem se mohl
zúčastnit jak turnaje v malé kopané, tak i v nohejbale. Kvalitní bylo
občerstvení, zejména klobása a guláš a vzhledem k počasí byl velmi
dobře zajištěn také pitný režim.
Jen mne mrzí, že jsem musel odejít dříve.
Ing.
Vladimír
Ratiborský –
vedoucí
provozu TB
Líbil se mi, byl jsem spokojený.
Příště bych uvítal menší prostoje
způsobené tím, že se někteří hráči
účastnili více sportů.
Je sobota 3. září 2011 8 hodin ráno,
začíná překrásný slunečný den.
Tým čtrnácti organizátorů najdete
v plné práci, aby před devátou byla
připravena všechna sportoviště
i atrakce a mohli být slavnostně
přivítáni první návštěvníci. Kolik
jich bude? Budou spokojeni? Odpovědi na tyto a spoustu dalších
otázek se dozvíme až v průběhu
dne, protože se jedná o zatím
jedinečnou akci tohoto druhu.
ketní otázku a úsměvy z fotoreportáže na straně 6, ale i nadšené ohlasy
zaměstnanců, které doputovaly až
k pořadatelům. Nezbývá, než poděkovat, a to nejen organizátorům zaměstnavatele a odborové organizace,
ale především všem účastníkům, protože jen díky jejich přítomnosti se celá akce takto skvěle vydařila a všichni
věříme, že tímto se sportovní den zařadil mezi tradiční a hojně navštěvované akce. Již nyní se můžeme těšit
na sportovní den 2012, který bude
mít jistě ambice stát se ještě lepším.
Účastníkům lze určitě slíbit bohatší
program a nová překvapení…Takže
sportu ZDAR!
V 9,15hod. personální ředitel Mgr.
Tomáš Světnický spolu s výrobním
ředitelem Ing. Karlem Šimečkem
a předsedou odborů Michalem Mlčochem slavnostně uvítal všechny přítomné. Účastníci se pak od organizačního štábu dozvěděli, na jaké
sporty, občerstvení a zábavu se
mohou těšit. Již o půl desáté vypukl
turnaj v tenise a malé kopané.
Za celý den sportovní areál Viktorka navštívilo 200 našich zaměstnanců spolu s rodinnými příslušníky. Z tohoto počtu se téměř polovina zúčastnila sportovních klání
v malé kopané, tenise, nohejbale či
volejbale.
Ostatní se skvěle bavili na doprovodných atrakcích – s nadšením
hráli pétanque, kroket či ringo, nebo
sledovali své ratolesti při zápolení na
pestrých dětských atrakcích. Dobrou
náladu a sportovní nadšení dokreslovala reprodukovaná hudba pod „taktovkou“ zkušeného DJ. Hospůdka
i stánek s občerstvením se těšily velké přízni žíznivců i strávníků.
A jak dopadly „souboje“ na sportovištích? Nikdo nechtěl nechat svým
soupeřům výhru zadarmo. V malé
kopané zvítězil tým nazvaný Family
PS: Vaše nápady a připomínky na
vylepšení akce přijímáme s otevřenou náručí.
GCV před hochy z Energetiky a manšaftem FCB. V nohejbalovém turnaji, kterého se zúčastnilo 8 trojic,
zvítězil tým zvaný VAGI před Beďa
teamem a Nešiky. Tenis hrálo 10 párů. Po perných bojích zvítězili Šálkovi před Petrem Tolarem a Kubou
Šálkem. Třetí příčku obsadili Šimečkovi a o čtvrtou se podělili Bartošovi
a Mlčochovi. Také byl odehrán volejbalový zápas – dva soupeřící teamy se
poskládaly přímo na místě a zvítězilo sportovní nadšení.
Všichni vítězové si při odpoledním
vyhlášení za potlesku fanoušků odnesli praktické věcné ceny. Nicméně
přátelská atmosféra a dobrá zábava
pokračovala až do nočních hodin.
Disco tanečníci se za své kreace také
nemuseli stydět.
O tom, že se akce vydařila, svědčí
nejen pochvalné odpovědi na an-
VÝROBKOVÁ CERTIFIKACE / Ing. Jan Přikryl, Ph.D., Ing. Tomáš Příkopa
Pigmenty FEPREN lámou další bariéry kvality
Anorganické pigmenty FEPREN,
které jsou primárně určeny k barvení
betonu, se již od roku 1998 podrobují nezávislé výrobkové certifikaci.
Testování pigmentů probíhá podle
evropské normy ČSN EN 12878 –
„Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu
a/nebo vápna“. Norma rozlišuje dvě
kvalitativní skupiny pigmentů – kategorii A, kdy jsou klíčové parametry
deklarovány výrobcem, a přísnější
kategorii B splňující podmínky speciálně pro armovaný konstrukční beton.
Vybrané typy pigmentů FEPREN
jsou testovány podle A kategorie od počátku zavedení výrobkové certifikace.
Na jaře letošního roku jsme v důsledku zvýšené poptávky po pigmen-
společností Výzkumný ústav pozemních staveb, vyhověly deklarovaným parametrům chemického složení i limitům týkajících se aplikace do betonu.
Pigmentům FEPREN se tímto
rozšířením certifikace otvírají nové
aplikační možnosti, kdy mohou
přinášet žádané odstíny a vysokou
světlostálost nejen v betonových
výrobcích, jako jsou dlažby nebo
tech pro armovaný beton přistoupili
k výrobkové certifikaci vybraných typů Feprenů dle kategorie B. Byly vybrány čtyři nejprodávanější typy zastupující základní barevné odstíny, a to
železité červeně TP-200, TP-303, čerň
BP-510A a žluť Y-710. Pigmenty, v rámci nezávislého testování certifikační
střešní tašky, ale i v betonu konstrukčním, jež se stává žádaným materiálem současné moderní architektury. Podíl barevného konstrukčního
betonu se neustále zvyšuje a každá
taková stavba na sebe poutá nemalou pozornost. Nová kategorizace
tak přináší pigmentům Fepren vyšší
přidanou hodnotu a zvyšuje jejich
konkurenceschopnost, což by se mělo odrazit ve zvýšení prodejů v dalších aplikačních oblastech.
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
REKONSTRUKCE VÝROBNY KYSELINY SÍROVÉ V ROCE 2012 / Mgr. Marek Konečný
Stejně jako naše automobily a spotřebiče v domácnostech vyžadují
pravidelnou údržbu a občasný servis, i výrobní zařízení si žádá jednodušší či složitější opravy. Časem
však dospějeme k tomu, že naše
auto už nejede tak, jak bychom si
představovali, jeho spotřeba je příliš vysoká a za servis vydáváme nemalé částky. V této fázi se začínáme poohlížet po něčem modernějším, novém.
Do podobné fáze dospěla i výrobna kyseliny sírové. Některé aparáty,
absorpční věže, už mají to nejlepší
dávno za sebou a další zařízení jako
parní kotel, dmychadlo a výměníky
tepla a ekonomizéry se začínají při
běžném provozu dostávat na hranici
své kapacity.
Pro ilustraci je možné uvést stručnou historii naší „sírovky“.
Stávající jednotka zahájila výrobu
v roce 1962 s roční produkcí 100.000 t
kyseliny. V letech 1989 a 2001 byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce spojené s navýšením kapacity až na
140.000 tun za rok. Během následu-
jících 10 let bylo dosaženo postupnými úpravami roční produkce až
170 tisíc tun. Každá rekonstrukce
byla vždy spojena s navýšením výkonu výrobny, lepším využitím tepla
a tím i vyšší produkcí páry. Naopak
emise škodlivých oxidů síry mají klesající tendenci.
V loňském roce byly zahájeny pří-
pravné práce k rekonstrukci, která
proběhne v roce 2012. Rostoucí spotřeba kyseliny sírové pro výrobu titanové běloby si vyžaduje intenzifikaci na 200.000 ročních tun kyseliny, tj. 600 tun za den po odečtení
měsíční odstávky. Stejně jako v roce
2001 přinesl dodavatel technologie
novinku v podobě parního kotle na
využití oxidačního tepla, jsou i nyní
při výběrovém řízení kladeny vysoké
požadavky na maximální zužitkování odpadního tepla pro produkci
páry. Tentokrát bude onou novinkou
instalace turbíny. Ta bude využívat
veškeré přebytky páry, které by byly
zmařeny a přetláčeny do Dalkie,
a Precheza zároveň částečně sníží
svou závislost na dodávkách elektrické energie.
Nejprve byla zpracována studie
stavu a kapacity naší výrobny a vytipovány aparáty, které bude nutné
nahradit. Na začátku letošního roku
byl odbornou externí firmou vypracován projekt pro stavební povolení
k rekonstrukci výrobny. Pak následovala intenzivní práce na tvorbě
zadávacích podkladů k výběrovému
řízení na dodavatele realizačního
projektu a celé technologie.
V současné době je celá akce
„Rekonstrukce výrobny kyseliny sírové“ ve fázi výše zmiňovaného výběrového řízení. Pozn.: výsledek výběrového řízení by měl být známý několik dnů po uzávěrce tohoto čísla. Realizátora a zároveň všechny zaintere-
CHEMSPEC EUROPE 2011 - SPECIÁLNÍ CHEMIE V ŽENEVĚ / Ing. Miroslav Šmíd, Ing. Jan Přikryl Ph.D.
V rámci záštity MPO ČR se O.Z.
Precolor zúčastnil veletrhu specializované chemie Chemspec Europe
2011 se záměrem představení výrobků MONOSAL, HEPTASAL
a fotokatalyzátorů PRETIOX PK.
CHEMSPEC EUROPE je tradičním mezinárodním veletrhem zaměřeným na specializovanou chemii.
JUBILEA
Nepřetržité zaměstnání dovršili:
Dvořáková Ilona ze stř. 96000,
vedoucí útvaru Hospodářské služby,
v a.s. od 1.7.1991
20
30
let
Hruška Ladislav ze stř. 29001,
mistr MaR, v a.s. od 1.7.1981
Bílek Lubomír ze stř. 19411,
let
provozní zámečník, v a.s. od 1.7.1981
Mičola Josef ze stř. 13000, směnový mistr
Vodního hospodářství, v a.s. od 1.8.1981
35
40
Trachtulec Oto ze stř. 11000, mistr
TB I.odd., nástup do a.s. 1.7.1976
let
Spáčil Bohumír ze stř. 11321, chemik
promotory na TB, v a.s. od 1.7.1971
Ševčík Miroslav ze stř. 13911,
provozní zámečník, v a.s. od 1.7.1971 let
Jemelíková Milada ze stř. 90611, referentka personálního odd., v a.s. od 5.7.1971
Procházka Jiří ze stř. 90314, referent
životního prostředí, v a.s. od 1.8.1971
Životní jubilea - blahopřejeme!
50
Grajcarová Lenka ze stř. 10111,
laborantka TB, v a.s. od roku 1979
let
Jurajda Vítězslav ze stř. 52901,
provozní elektrikář, v a.s. od roku 1979
60
Horák Vladimír ze stř. 12151,
chemik kontaktář na provozu
let
Kyseliny, v a.s. od roku 1969
Talla Pavel ze stř.13100, strojník-úpravář
vod, v a.s. od roku 1969
Odchod do důchodu
Skříček Miroslav ze stř. 13911,
provozní zámečník , v a.s. od roku 1971
Zamazal Přemysl ze stř. 19311,
provozní zámečník, v a.s. od roku 1975
Kocián Miroslav ze stř. 19101,
provozní zámečník, v a.s. od roku 1968
Zajíc Antonín ze stř. 13512, řidič siln.
motorových vozidel, v a.s. od roku 1968
Passinger Jan ze stř. 52901,
provozní elektrikář, v a.s. od roku 1969
Pro rok 2011 byla zvolena místem
konání švýcarská Ženeva s tamním
výstavním komplexem PALEXPO.
Veletrh byl úzce zaměřen na výrobce
a dodavatele speciálních aditiv (biocidy, polymery, kosmetická a farmaceutická aditiva, detergenty, činidla
pro čištění vody, atd.). V celkovém
počtu 465 vystavovatelů, zaujímal
svůj podíl i stánek AGROFERT
HOLDING - O.Z. PRECOLOR, jež
byl součástí oficiální expozice ČR
pod záštitou MPO a SCHP. Letošní
ročník navštívilo více jak 5000
návštěvníků z různých koutů světa.
Společnou expozici ČR poctil návštěvou i Ing. Tomáš Husák, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí Stálé mise ČR při
Evropské úřadovně OSN v Ženevě.
Vystavovatelským záměrem na veletrhu bylo podpořit prodej dvou
modifikací síranu železnatého
(MONOSAL, HEPTASAL) a fotokatalytického oxidu titaničitého
(PRETIOX PK). Povědomí o naší
účasti mezi návštěvníky jsme pod-
Ing. Husák (uprostřed), velvyslanec ČR ve
Švýcarsku, na stánku PRECOLORu
pořili oficiálním zápisem do klasického katalogu vystavovatelů a navíc
se podařilo propagovat naše „speciality“ článkem ve zvláštním vydání
výstavního magazínu CHEMSPEC
SHOW DAILY, který byl volně distribuován mezi návštěvníky výstavy.
Jelikož tento typ výstavy navštěvují představitelé distribučních firem,
kteří jsou v oblasti distribuce průmyslových a speciálních chemikálií etablováni již řadu let a znají dobře potřeby svých odběratelů, nebyla u naší
expozice nouze o zájemce právě z řad
představitelů distribučních firem.
Tyto firmy většinou distribuují monohydrát síranu železnatého, který dovážejí z Číny. To jim přináší logicky
problémy - dlouhé dodací lhůty,
častá zpoždění, problémy s kvalitou
a zejména se stavem balení výrobku
po dlouhé námořní přepravě, do budoucna navíc hrozí omezení chemickou legislativou REACH. Z těchto důvodů jsme zaznamenali vcelku
vysoký zájem o námi nabízený MONOSAL-30 jak do sektoru krmiv, tak
i do sektoru výroby cementu a zemědělství. A lze konstatovat, že distribuční firmy uvítaly možnost využití
produktů z věrohodného zdroje
z teritoria EU, který jim dává jistotu
kvalitního zboží, navíc pro krmivářství FAMI-QS certifikovaného a odpadá i starost o REACH. O fotokatalyzátory PRETIOX PK se většinou
zajímaly distribuční firmy působící
na trhu specialit pro sektor nátěrových hmot. Zájem však zatím
zůstal jen ve stadiu prověření možností v daném teritoriu.
sované pracovníky čeká nelehký úkol.
Na podzim příštího roku v průběhu
60 dnů provést výměnu a napojení
všech aparátů tak, aby následně mohla výrobna najet do normálního
režimu s požadovaným výkonem.
Celá rekonstrukce může být i ekonomicky zajímavá vzhledem k stále
ještě reálné možnosti využití nezanedbatelné evropské dotace.
AKTUALITY
PRECHEZA ocenila
nejzajímavější diplomové práce
V pátek 17.června 2011 slavnostně promovalo 131 absolventů Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice. Při této
příležitosti byly uděleny 2 ceny společnosti
PRECHEZA a.s. za obsahově nejzajímavější
diplomové práce. Ocenění a finanční odměnu získaly Ing. Olga Nykodýmová, absolventka Katedry analytické chemie za práci
Stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě a Ing.
Veronika Lucká z Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek za diplomovou práci s názvem Vlastnosti kalcinovaných kaolinů s obsahem mullitu v nátěrových hmotách. Blahopřejeme!
Rekonstrukce železničního uzlu
/Ing. Marian Bartoš
Firma OHL ŽS Brno provádí celkovou rekonstrukci železničního uzlu Přerov. V rámci této akce bude ještě letos opravován
železniční svršek a spodek v úseku od železničního mostu k rozdvojení tras směr Olomouc a Ostrava. Během této opravy, která bude
prováděna v měsíci říjnu až prosinci, budou
přes náš areál projíždět nákladní automobily zajišťující převoz materiálu. K opravě
samotného železničního mostu dojde na jaře
roku 2012, kdy bude vyměněna ve dvou
etapách celá mostová konstrukce. K výraznému omezení provozu pod mostem by však
dle probíhajících jednání nemělo dojít.
O dalším postupu rekonstrukce železničního uzlu Přerov Vás budeme informovat
v dalších číslech našeho časopisu.
Školení EDUCA bylo zahájeno
V měsíci září bylo v rámci projektu EDUCA
zahájeno specifické vzdělávání vybraných pracovníků v oblasti výrobních a technologických
postupů používaných společností PRECHEZA
a.s. při výrobě titanové běloby, železitých pigmentů, kyseliny sírové, průmyslových sádrovců
a ostatních technologických a výrobních aktivit včetně obsluhy a údržby specifických
výrobních linek a strojů.
NAVŠTÍVILI NÁS ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL / Ing. Zuzana Šálková
V úterý 28. června 2011 jsme v rámci setkání Asociace středních průmyslových škol uvítali ředitele či
vedoucí chemických sekcí z Prahy,
Pardubic, Kralup, Železného Brodu, Ostravy, Otrokovic, Dvora Králové, Olomouce a Hranic.
Delegáti škol se pravidelně každoročně scházejí k jednání za účelem
upřesnění obsahové náplně a zaměření studijních oborů, přijímacích
řízení i maturitních zkoušek. Dalšími
tématy je spolupráce s odbornou
praxí a vysokými školami, oblast projektů apod. Smyslem setkání je předat si aktuální informace v uvedených oblastech, dále navštívit provoz
či firmu, kde je možné konzultovat
reálnou situaci na trhu pracovních sil,
zjistit zájem o absolventy škol a možnosti spolupráce mezi školami a praxí. Rovněž se konzultují možnosti,
které zajišťují školám prostředky pro
zlepšení situace, např. v oblasti marketingu, vylepšení pohledu laické
veřejnosti na chemii, možnost jejich
spolupráce s veřejností a to nejen v počáteční fázi vzdělávání, ale i formou
dalšího vzdělávání dospělých.
Hostitelem letošního setkání byla
Střední průmyslová škola Hranice.
V rámci vzájemné dlouholeté spolupráce jsme přijali možnost seznámit
zúčastněné delegáty i s naší firmou.
Zástupci škol měli při návštěvě v PRE-
CHEZE možnost získat zajímavé informace o výrobních technologiích
i širokém uplatnění našich produktů,
dozvěděli se více o spolupráci Prechezy se školami i veřejností, a také například o našich aktivitách v oblasti
ochrany životního prostředí.
Členové asociace ocenili především informace, týkající se náboru
studentů do podniku, údaje o profesích, které aktuálně potřebujeme –
jako je chemik, chemický technolog,
mechanik MAR, strojní projektant či
mechanik energetiky. Byli informováni o tom, jak probíhá zaškolování
nových pracovníků na dané pracoviště a další vzdělávací aktivity, které
svým zaměstnancům nabízíme.
Po úvodní prezentaci firmy zajímavě podané Ing. Tomášem Příkopou
a diskuzi již zmíněných témat se zástupci personálního útvaru účastníci
pod vedením zkušeného vedoucího
technologie Ing. Radka Růčky navštívili provoz titanové běloby. Zde viděli, jak v praxi probíhají procesy, o kterých teoreticky vyučují. Návštěva
byla završena prohlídkou moderní
výrobny kyseliny sírové, pod dohledem znalého „průvodce“ Mgr. Marka
Konečného. Akce byla všemi účastníky hodnocena nadmíru pozitivně
a určitě ji můžeme považovat za náš
další dobrý příspěvek k Mezinárodnímu roku chemie.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECHEZA A MY
3
JAK SE CO DĚLÁ / Ing. Radek Růčka, Pavlína Vanderková
Laboratoř mezioperační kontroly PTB
Milí čtenáři, v minulých číslech jste
se dozvěděli, jaké analýzy se provádí v Centrálních laboratořích. U laboratoří ještě zůstaneme. Rádi bychom Vám představili zajímavou
a zodpovědnou práci, kterou provádí laborantky mezioperační kontroly. Tato činnost je neoddělitelně
spjatá s kvalitou našich výrobků.
suspenzi (kontrola průběhu povrchové úpravy) nebo ve vodní suspenzi či
výluhu TiO2. Výsledky slouží k ověření provozních pH-metrů a ke kontrole kvality v posledních fázích výroby.
1
Pracoviště laboratoře mezioperační
kontroly titanové běloby (dále MOK
TB) slouží při výrobním procesu ke
sledování kvality polotovarů TB formou
kontroly vzorků odebíraných buď v definovaných časech a místech nebo podle vyhodnocení provozní situace.
Náplní práce laboratoře MOK TB je
současně část vstupní kontroly surovin a příprava vzorků pro stanovení
prováděných v Centrální laboratoři.
Výsledky MOK TB poté slouží k řízení výroby v reálném čase nebo ke
zpětnému vyhodnocování výsledků
pro optimalizaci výrobního procesu.
Vzorky pro MOK lze zjednodušeně rozdělit do dvou skupin. Jedna
skupina je tvořena převážně vzorky roztoků a suspenzí, druhá skupina je tvořena vzorky kalcinátů, pomletého kalcinátu a mikronizovaného materiálu.
U první skupiny jde především o sledování složení a koncentrací roztoků, charakteristiku suspenzí (hustota, pH, vodivost), u práškových
materiálů nás zajímají optické parametry (bělost, barvivost, podtón),
parametry charakterizující kvalitu
4
2
5
3
6
mletí (zbytek na sítě, distribuce částic, dispergovatelnost).
A jak vypadají jednotlivé analýzy?
1. Stanovení sedimentace hydrolyzátu (foto 1)
Jedná se o stanovení výšky čiré ka-
paliny od odsazené suspenze hydrolyzátu v odměrném válci. Její
hodnota nepřímo charakterizuje velikost flokulí tvořených částicemi hydratovaného TiO2.
2. Stanovení pH a vodivosti (foto 2)
Měření pH se provádí v provozní
3. Stanovení SFM2 (foto 3 a 4)
Patří mezi spektrofotometrické metody. Prvním krokem při stanovení je
příprava naředěné suspenze pomletého pigmentu v roztoku hexametafosfátu sodného pomocí ultrazvukové jehly. Vlastní měření se provádí
na spektrofotometru Hélios odečtením absorbance při dvou vlnových
délkách.
4. Stanovení barvivosti a podtónu
v šedé pastě (foto 5)
Stanovení se provádí na spektrofotometru UltraScan VIS. Předchází
ho příprava nátahu šedé pasty na skle
po její homogenizaci na roztíracím
strojku.
Barvivost a podtón jednotlivých vzorků TB se vyhodnocují porovnáním
se standardy a následně se vyhodnotí
jas – L*, barevné souřadnice a*, b*
a celková barevná diference DE*.
5. Stanovení velikosti částic (foto 6)
Provádí se na laserovém analyzátoru
částic CILAS, který umožňuje
přípravu vzorku a vlastní měření.
Výstupem jsou základní charakteristiky distribuční křivky. Analýza se
provádí z vzorků suspenzí (hydrolyzát, suspenze TiO2 z mokrého
mletí) a práškových materiálů.
MEO - PLÍCE TITANOVÉ BĚLOBY / Bc. Zdeněk Babiánek
Jednou z klíčových investičních akcí
realizovaných v tomto roce na výrobně titanové běloby je výměna MEO
na kalcinační lince B. Co se vlastně
pod zkratkou MEO skrývá. MEO
nebo také WESP (Wet Electrostatic
Precipitator) je zkratka pro mokrý
elektrostatický odlučovač. Princip jeho
funkce je následující:
Stejnosměrné napětí vyrobené ve
zdroji vysokého napětí vytvoří elektrické pole mezi emisní (vybíjecí) a sběrací
(kolektorovou) elektrodou. Od určitého napětí (nazývaného napětí pro nástup korony) se trasa plynu mezi
emisní a sběrací elektrodou stává elektricky vodivou, tzn. vznikne zde koronový výboj. Ten pak v prostoru emisní elektrody vygeneruje nositele elektrického náboje (volné elektrony, kladné a záporné ionty). Záporně nabité
nábojové nosiče se v důsledku působení elektrického pole pohybují směrem
ke sběrací elektrodě.
Prachové částice nebo aerosoly, nacházející se v poli mezi emisní a sběrací
elektrodou, se v důsledku usazených
nábojových nosičů stávají také elektricky nabité záporným nábojem a pohybují se tedy ke sběrací elektrodě.
Působením především elektrických
přilnavých a adhezních sil ulpí prachové částice ve formě usazeniny na
sběracích elektrodách tak dlouho,
dokud nejsou očištěny např. oklepávacím systémem. U mokrých elektrofiltrů (mokré odlučovače) proudí
aerosoly jako vrstva kapaliny podél
voštin/trubek. Poněvadž prachové čás-
tice nabité kladnými ionty se usadí na
emisních elektrodách a působí jako izolátor, musí tento emisní systém u suchých elektrofiltrů být rovněž čištěn
oklepáváním nebo u mokrých oplachem.
Aprávětakovýmokrýfiltrbyldokončen
a najet do provozu 29. července 2011.
Nahradil původní zařízení z roku 1992,
Ani vlastní montáž nebyla jednoduchá a bylo nutné řešit i složité situace, kdy například při usazení do pozice putovalo těleso nejprve otvorem ve
střeše haly, aby zde bylo převázáno na
halový jeřáb a s téměř milimetrovou
přesností vloženo do konstrukce.
Po zkušenostech ze sousední linky A,
kde se po nájezdu projevili kompliMontáž tělesa MEO do pozice.
aby umožnil intenzifikaci výroby titanové běloby za zpřísněných emisních
limitů. Stavba byla zahájena 15. června
2011 a díky obětavému úsilí všech
zúčastněných byla dokončena za 44
dní. Dle sdělení najížděcího technika dodavatelské firmy to byla nejrychleji provedená stavba za jeho
dlouholeté působení ve firmě. Důležitým faktorem byla včasná a pečlivá
příprava celé akce. Vlastní sklolaminátové válcové těleso odlučovače o průměru 4,7 m a délce 10 m bylo vyráběno až v Indii, odkud putovalo
lodí přes Hamburg do Děčína a následně speciální technikou do Prechezy v Přerově.
kace, které významně posunuly uvedení do funkčního provozu, panovala
napjatá atmosféra i na straně technika
dodavatelské firmy. A když po provedení všech startovacích postupů zařízení najelo po zapnutí vysokého napětí na provozní parametry a stabilizovalo svůj chod, neubránil se při rozloučení větě „Take care of my baby“.
(pečujte o mé dítě).
VÍTE, ŽE...?
Víte, jak se vyrábí salám s plísní?
Výroba salámu s plísní závisí na mnoha faktorech, a proto se k ní musí přistupovat s pokorou a vysokými hygienickými nároky. K výrobě se používá maso z prasnic, které je pro svoji
vaznost vody a barvu nejvhodnější.
Po porážce a rozbourání jsou vybrány nejlepší kousky masa a zamraženy. Před použitím dochází k pomalému povolování masa, před úplným
rozmražením je surovina rozvážena
podle receptury a spolu se solí, kořením a startovací kulturou je rozmíchána na požadovanou zrnitost díla.
Poté dochází k rychlému sledu technologických operací – narážení, vyvěšení, osprchování, namočení do roztoku s kulturní plísní a zavezení do
startovací komory. Od tohoto okamžiku začíná řízený proces zrání, kdy
se při určité teplotě nastartuje fermentace, to znamená, že začnou pracovat mikroorganismy z přidané kultury a metabolicky zpracovávat pří-
tomné živiny. Produkují přitom
metabolit, kyselinu mléčnou (jde
tedy o mléčné kvašení, podobné jako
při výrobě jogurtů). Dalším faktorem
je vlhkost, která přímo ovlivňuje růst
kulturní plísně na výrobku. Ta dodává salámu typické aroma a chuť salámu uherského typu. V další fázi je
výrobek přesunut do zrací komory,
kde pokračují biochemické procesy,
a nastává sušení – výrobek ztrácí až
40 % své hmotnosti. Po šesti týdnech
je salám laboratorně zkontrolován,
zda neobsahuje nechtěné mikroorganismy, poté je zabalen a připraven
k expedici.
PRECHEZA A MY
4
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ZEPTALI JSME SE / Ing. Zuzana Šálková
Rozhovor s výrobním ředitelem, Ing. Karlem Šimečkem
Pane řediteli, ráda bych Vám položila pár otázek jak z pracovní, tak
i trošku soukromé oblasti.
Jak dlouho v Precheze pracujete?
Jde z vašeho pohledu zhodnotit
vývoj podniku za tak dlouhou
dobu?
Do podniku jsem nastoupil v roce
1975 na provoz Titanové běloby.
V té době se tato náročná výroba
potýkala s těžkými problémy způsobenými jednak chybami tehdejších
koncepcí údržby a dále přímou závislostí na dalších provozech – kyselině
sírové, výrobě červení a zejména na
výrobě hnojiv. Úroveň technických
znalostí procesu se teprve vyvíjela,
řízení trpělo nejednotností technologických názorů.
V 80. letech byla zahájena obnova
některých částí technologie výroby
a tato modernizace a stálé zlepšování
trvá s různou rychlostí a nasazením
v jednotlivých letech až do dneška,
a doufám, že bude pokračovat i v budoucnu.
V 90. letech se podařilo rozetnout
závislost pigmentů na výrobě hnojiv
změnou koncepce zpracování meziproduktů, což umožnilo změnit multivýrobkový program na úzkou orientaci na anorganické pigmenty. Specializace umožnila koncentrovat jak
finanční, tak lidský potenciál na technologický rozvoj této náročné výroby a budování konkurenční pozice
opřené o vlastní výzkum a vývoj,
tedy know-how. Tato změna strategie se zdá být doposud úspěšná.
Jaká je současná pozice Prechezy,
jaké změny nás mohou čekat v budoucnu?
Náš tržní podíl se pohybuje na
úrovni 1% světové spotřeby. Jsme však
regionálně zaměřeni spíše na Evropu, kde máme zhruba 3% podíl.
Jsme flexibilní v sortimentu a v několika specializovaných výrobcích niche
marketu jsme schopni dodávat až 10%
světové spotřeby. I když se stále řadíme mezi spíše malé výrobce, v roce
2006 jsme byli dle odborníků hodnoceni na 6. místě z 85 hodnocených
světových výroben, a i když od té doby zpevnila koruna a tím se zvýšily
i naše náklady, patříme stále do horní
třetiny v efektivitě podnikání.
Naší konkurenční výhodou je, že
udržujeme v rovnováze rozvoj kapacit, užitných vlastností a ekonomiku
provázanosti vstupní suroviny se
zpracováním meziproduktů. Jsme výrobna na východní hranici tradiční
evropské ekonomiky s velkým potenciálem růstu trhu na východ a jihovýchod od nás. Střednědobá strategie naší firmy zahrnuje růst kapacit
o 25% v horizontu pěti let. Příležitostí
je bezesporu horizontální expanze jak
akvizicemi v perspektivní východní
části Evropy, tak výstavbou kapacit
v zemích BRIC. Ze zkušeností z naší
akvizice v Tonglingu v Číně vyplývá,
že tyto projekty vyžadují spoustu trpělivosti a úspěch se dostavuje podstatně později, než jsme zvyklí. Také
s řízením mezinárodních korporací
máme jen omezené zkušenosti.
Jaké jsou letošní hlavní cíle? Je
reálná šance k jejich splnění?
Eventuelně, v čem by mohl být
problém?
Hlavní událostí, která ovlivnila
vývoj výroby a prodeje Prechezy je
bezesporu změna surovinového mixu.
Přípravy změn sice probíhaly již
v roce 2008 a počátkem 2009, ale
finální optimalizace technologie probíhá v tomto roce v závislosti na
uzavřených kontraktech s dodavateli.
Je potřeba vyjádřit uznání všem zainteresovaným technikům i dělníkům
za úspěšné zvládnutí hlavních cílů
v této oblasti.
Hlavními aktivitami tohoto i následujících let jsou investice do rozvoje kapacit všech výrobních jedno-
tek takového charakteru, aby po generální zarážce v roce 2012 došlo k návratu na křivku dynamiky růstu výroby v průměru 5% ročně, na kterou jsme
byli zvyklí z let před obdobím 2008.
Plán realizace investic letošního roku
má určitý mírný skluz, který by mohl
být do konce roku vyrovnán.
Současně běží příprava na investice
2012, jejichž realizace bude muset probíhat koncentrovaně v krátkém období zastávky podniku v příštím roce.
Jedním z klíčových úkolů letošního i příštího roku je také stabilizace provozu v čínském Tonglingu
a rozvoj výroby nanoanatasu pro
DeNOx katalyzátory.
Cíle znovuobnovení rozvojové strategie podniku jsou doplněny úkoly
z oblasti úspor nákladů, zejména energetických. Snaha snížit spotřebu energií investicemi a úpravami technologie je doprovázena i naší angažovaností v rozvoji pravidel trhu s energiemi v ČR.
Jakým způsobem se tedy angažujete v oblasti energetiky?
V oblasti energetiky působím od
roku 1999. V současné době jsem zvolený předseda předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energií (SVSE)
a vicepresident Asociace energetických manažerů (AEM). Členskou
základnu tvoří 52 velkých průmyslových podniků a dalších 50 s námi spolupracuje v rámci pracovních skupin.
Hájíme zájmy průmyslových odběratelů zejména při tvorbě legislativy
proti dominanci energetických firem
a lobbingem ovlivňujeme některá politická rozhodnutí – posledním úspěchem
je příspěvek 11,7 mld. ze státního rozpočtu na pokrytí dotace solárních
elektráren, což ušetří skupině Agrofert
cca 100 mil. Kč za rok v cenách elektřiny. SVSE úzce spolupracuje s Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu, oborovými svazy
a hospodářskou komorou a prostřednictvím členství v evropském Sdružení průmyslových spotřebitelů
(IFIEC) se angažuje i na úrovni EU.
Zdá se, že jste plně pracovně
vytížen. Zbývá Vám nějaký volný
čas, a co nejraději děláte?
Kromě činnosti v SVSE mi hodně
času zabere i početná rodina a velká
zahrada. Ve zbylém volném čase vítám
veškeré pohybové aktivity s rodinou
a přáteli, které mi dovolí zchátralé
klouby. Volejbal už bohužel hrát nemohu, tak v PVK působím alespoň
jako funkcionář.
Děkuji za velmi zajímavý rozhovor
a přeji spoustu zdraví, pohody
i úspěchů v práci i v životě podle
Vašich představ.
TŘETÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM APLIKAČNÍM ODVĚTVÍM TITANOVÉ BĚLOBY JE PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL / Ing. Miroslav Šmíd
Podíl papírenského průmyslu na
celkové celosvětové spotřebě titanové běloby je zhruba 7-8 %. Z celkového ročního prodeje (2010) našich výrobků PRETIOX směřuje necelých 10 % do tohoto aplikačního
sektoru.
Nároky na titanovou bělobu používanou v tomto odvětví se neustále zvyšují. Je to dáno zaváděním nových materiálů v obalové technice a zdokonalováním tiskařské techniky. Výrobci
papíru tak musí jeho kvalitu neustále
zlepšovat. Titanová běloba, používaná v papírenském průmyslu, musí vykazovat dobrou dispergovatelnost ve
vodném prostředí a neméně důležité
jsou též její dobré optické vlastnosti.
V mnoha případech je vyžadována
vysoká světlostálost.
Nejběžnějším zpracováním titanové běloby je přímé dávkování do papírové masy v holandru. Vyrábí se tak
různé grafické papíry, pohlednicové
kartony, obalové papíry. Přídavek titanové běloby zvyšuje neprůhlednost
výrobku při daleko nižším dávkování,
než jsou klasická plniva, jako např. kaolín. Toto je výhodou zvláště u papírů
nižších gramáží a u výrobků, u kterých
jsou kladeny vysoké požadavky na
bělost. Z našich produktů je vhodný
anatasový typ PRETIOX AV-01SF
s velmi nízkým zbytkem na sítě a dobrými optickými vlastnostmi. AV-01SF
je balen do tzv. rozvláknitelných pytlů
(bez samolepicích štítků), neboť uza-
vřené pytle AV-01SF jsou dávkovány
přímo do holandru. Pro řadu aplikací,
kde je důležitá vyšší kryvost rutilu, se
používá neupravený rutilový typ
PRETIOX R-200M. Oba tyto typy
PRETIOX vyhovují požadavkům
pro styk s potravinami pro potravinové obalové materiály.
Stejným způsobem je zpracováván
náš speciální anatasový typ PRETIOX AV-01Z, vyvinutý pro výrobu
cigaretového papíru či filtrů do cigaret. Titanová běloba pro tuto aplikaci
musí kromě dobré dispergovatelnosti
ve vodném prostředí vyhovovat též
přísným hygienickým požadavkům.
PRETIOX AV-01Z vyhovuje hygienickým požadavkům jak pro styk s potravinami, tak pro přímé dávkování
do potravin dle příslušné evropské
legislativy a samozřejmě legislativním
předpisům pro cigaretové výrobky.
Kvalita AV-01Z, zejména obsah škodlivých prvků (As, Pb, Hg atd.), musí
být pravidelně certifikována externí
akreditovanou laboratoří.
Speciálním případem použití titanové běloby v papírenském průmyslu
je přímé přidávání do papíroviny pro
výrobu papíru pro dekorativní lamináty. Je to papír s potiskem převážně
s imitací struktury dřeva. Tyto výrobky
se používají jako krytina při výrobě
nábytku, jako obklady stěn v budovách nebo dopravních prostředcích.
Jsou to jednak známé umakarty, syntetické dýhovací fólie a rovněž nyní
masově používané laminátové plovoucí podlahy. Tyto lamináty se vyrábí
slisováním několika vrstev sulfátového papíru impregnovaného formaldehydovou pryskyřicí. Na tomto jádru
je nalisována dekorační vrstva, která
je složena ze zábranového, dekoračního a krycího papíru. Pouze zábranový a dekorační papír je pigmentován titanovou bělobou. Lisování
probíhá za teplot okolo 200°C, pou-
žívají se dvě technologie, tzv. vysokotlaký laminát (HPL) a přímé vytvoření laminátu (DPL). Nároky na titanovou bělobu pro papír pro dekorační lamináty jsou velmi vysoké. Je vyžadována dobrá dispergovatelnost,
vysoká kryvost, vysoká bělost a důležitý je též stabilní podtón. Velmi důležitým požadavkem je světlostálost,
která se měří až v hotovém laminátu.
Vyjadřuje se pomocí tzv. modré textilní stupnice, kde max. dosažitelná
hodnota je 8. Pro dekorativní laminátové papíry je předepsaná minimální
světlostálost hodnotou 6. Ze sortimentu Precheza je v této aplikaci používán
nově vyvinutý typ PRETIOX RGLP,
který splňuje výše uvedené požadavky.
V poslední době rychle stoupá
výroba povrchově natíraného papíru.
Zvyšují se totiž požadavky na rychlost
a kvalitu potiskování a heterogenní
struktura neupraveného papíru není
ideálním povrchem. Povrchový nátěr
vyrovnává nerovnosti povrchu papíru
a tím zlepšuje jeho potiskovatelnost.
Na povrch papíru se různými natíracími technikami nanáší vrstva povrchového nátěru. Nátěr se skládá z několika složek: pigmenty, plniva, přírodní a syntetická pojiva, pomocná
činidla a voda. Požadavky na titanovou bělobu zahrnují vysokou jemnost, dobrou dispergovatelnost ve vodném prostředí a velmi dobré optické
vlastnosti. Pro řadu výrobků, jako
např. tapetový papír a pohlednicové
kartony, je vyžadována též dobrá
světlostálost. Z výrobků Precheza doporučujeme pro povrchové nátěry upravené rutilové typy PRETIOX RGU
nebo RG-18, které vykazují dobrou
světlostálost. Kde není vyžadována
světlostálost, je s výhodou používán
dobře dispergovatelný anatasový typ
PRETIOX AV-01SF.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
PRECHEZA A PŘÍRODA / Ing. Adolf Goebel, Ph.D., jednatel Moravského ornitologického spolku
Odkaliště Prechezy jako atraktivní noclehárna
Kdepak, nehledá se nové využití.
Žádné rekreační centrum na odkališti zatím nebude. Přesto tam je
k vidění něco, za čím spousta lidí
jezdí třeba do Afriky.
Podívaná je zdarma, ale bývá bohužel vykoupena vlastní krví. Od všudypřítomných komárů se nic jiného,
než je chaotický odběr nejcennější
tekutiny, ani čekat nedá. Co má odkaliště společného s noclehárnou?
To, že hlavními aktéry podvečerní
„šou“, o které chci vyprávět, jsou
právě ti, kteří tam tráví noc.
Kdo by neznal televizní záběry
obrovských hejn ptáků někde nad savanou. Pohled, který doslova bere dech.
Spousta tmavých bodů se shlukuje,
pak ta divná koule doslova exploduje
a tečky se zase vzdalují a vše znovu víří
v roztodivných tvarech. Ač je to k nevíře, podobné divadlo bývá pravidelně
k vidění také pár kroků od Prechezy.
Ti ptáci nejsou afričtí snovači, ale
jen obyčejní špačci. Nevěříte? Nikdy
jste nic takového neviděli? Ani se nedivím. I zde platí, že je potřeba být
ve správnou dobu na správném
místě. Kdy je ta správná doba? Na
sklonku léta a na podzim krátce před
soumrakem. Kde je to správné místo? Kdekoli blízko odkaliště A2.
Celé velkolepé divadlo začíná
nenápadně. Když se rozhlédnete,
zjistíte, že se najednou objevují na
obloze tečky. Někde je jich málo,
jinde více. Postupně se začnou zvětšovat a blížit ze všech stran. Pak zjistíte, že něco sedá na dráty vysokého
napětí vedoucí přes pole kolem odkaliště. Po krátké době se dráty
změní v provázky s hustě navlečenými korálky ptačích těl. I kdybyste
se nedívali nahoru, určitě byste
hlavu zvedli. Shora se totiž ozývá
pěkný rámus. A pak se to stane. Ptáci
se zvednou a začnou svůj nebeský
taneční rej a po pár manévrech vyrazí k zemi. Kam to proboha letí? Do
Špaček obecný - foto Adolf Goebel
rákosin na odkališti, kde společně
přenocují. Voda ze všech stran a jejich ohromné množství jim přináší
bezpečí. Když se některý pták cítí
ohrožen nebo ho vyženou ti, kteří se
si hájí své místečko na noc, vzlétne
a okamžitě zvedne všechny v okolí,
kteří nevědí, co se děje. Celý ten
nebeský rej se tak zase opakuje. Ráno
je mnohem klidnější. Ptáci se rozlétnou na všechny strany a v malých
hejnkách hledají potravu.
Kde se nabralo tolik špačků? Slétají se a připravují k tahu na jihoevropská a africká zimoviště. Moravští špačci zimují v Itálii, Alžírsku a Tunisku, zatímco ptáci z Čech míří do
Španělska, Portugalska, Francie a Maroka. Jejich tah je postupný a na vhodných místech pobývají delší dobu.
Špačci si své osvědčené tahové zastávky dobře pamatují. Navíc, vhodných nocovišť je velmi málo. To je
důvodem, proč se na nich každý
večer setkávají i tisíce jedinců.
JE NAŠE PODNIKOVÁ KULTURA DOBRÁ NEBO ŠPATNÁ? / Ing. Pavel Mollin
Prováděly se u nás v podniku průzkumy a výzkumy různé. Ve výsledcích průzkumů veřejného mínění
z poslední doby, zaměřených na
oblast „jak podnik a sebe v něm
vnímají zaměstnanci“ se jak červená
nit táhne zjištění „podniková kultura by se měla zlepšit“. No, nic
proti tomu. I dojivost krav by se
měla zlepšit a úroveň vědomostí
studentů také. Co tedy se zjištěním,
že „by se s podnikovou kulturou
mělo něco dělat“ můžeme nebo naopak nemůžeme udělat?
To první, co bychom „s podnikovou kulturou měli dělat“ je přiznání
si, že jsme sice obchodní společnost,
ale také výrobní firma. Pokud si přiznáme, že jsme tady sice od toho, abychom generovali zisk, ale ne tím, že
budeme kšeftovat s čímkoliv, ale tím,
že budeme společně využívat naše
výrobní zařízení, prodávat naše výrob-
ky a o zisk se dělit, pak nezbude než
si přiznat, že s faktem „bude tady kultura společné usilovné práce“ nic nenaděláme. Tím není řečeno, že tady
nebudeme mít několik osamocených
riskérů individualistů - v obchodě
prodejce, kteří podle nabídky a poptávky budou riskovat prodeje nebo
neprodeje, ve vývoji výzkumníky, kteří budou riskovat v odhadu, kterým
směrem se bude výrobní program firmy ubírat za deset nebo dvacet let.
Samozřejmě tady budeme mít a budeme potřebovat několik byrokratů,
protože žijeme v Evropě, jakou jsme
si ji udělali, se všemi jejími předpisy
a nařízeními.
Pokud tedy se samotnou kulturou
podniku nelze mnoho provést, nezbude než se zaměřit na způsob, jakým
se tato (poměrně špatně měnitelná)
kultura projevuje. Možností moc není,
většinou to skončí u modifikace některé z následujících tří:
Z podniku se stane společná třída. Sem
tam je řev, sem tam je klid. Chodí se
společně na pivo, kudly mezi lopatky
se nevrážejí, protože „to se mezi námi
kluky, co spolu mluvíme, nedělá“.
Z podniku se stane kasárenský dvůr,
kde se ozývají jenom povely, rozkazy
a řev. Dělá se to, co je v denním rozkaze, vše je nalinkované a uspořádané.
Je jen věcí toho kterého podniku,
jakou cestu si pro prosazení svých cílů
vybere. Pokud na vás jede tanková
brigáda, není čas na gentlemanské
rozhovory o psech a o počasí, ale co
má ruce a nohy se musí nahnat za
kanóny. Naopak, pokud na vás tanková brigáda zrovna nejede a nevypadá to, že by se nějaká na vás kdy
chystala, nemá smysl osazenstvo podniku honit a drezírovat. Kapitolou
samou o sobě je pak střední článek
řízení, který nechodí do klubu a nevede tam gentlemanské hovory o psech
a o počasí, ale také nemá tu pravomoc někoho honit po dvoře, neb, vojenskou terminologií řečeno, pracuje
s lidmi, kterým nevelí.
Pokud bychom se tedy chtěli vážně
zabývat otázkou, jestli je naše pod-
niková kultura dobrá nebo špatná,
měli bychom začít tím, že tuto otázku nepoložíme. Evidentně totiž postrádá smysl a odpověď na ni neexistuje.
Měli bychom se spíš ptát: Chová se
náš podnik adekvátně okolní situaci?
A jestliže ano, jsem já sám ochoten
toto akceptovat a tomu se podřídit?
Když se vrátím k té vojenské terminologii, za kanónem není ani čas ani
místo na debaty o zlepšování, tam se
musí ládovat. A pokud tankový útok
zrovna nehrozí, nabývají na důležitosti otázky jiné: Jsem týmový hráč
nebo osamělý půlnoční jezdec? Mám
jasno v tom, čím do společné třídy
přispět? A chci vůbec být ve společné
třídě? A to jsou otázky, které si může
klást každý z nás, od vojína po generála včetně.
Je toho ještě mnohem víc, co by se
o podnikové kultuře dalo povědět
nebo napsat, ale o tom až někdy
příště.
do provozu ze „tmy“, tedy i po úplném rozpadu elektrizační soustavy.
Druhá „energetická“ zastávka byla
v jaderné elektrárně Dukovany samot-
jezdu, strávili souhrnem zhruba 4 hodiny při výkladech různou formou
ve výrobních či školicích prostorách
elektráren. Abychom neměli v hla-
podávalo jídlo. „Nevaříme, jen ve
všední dny, nevyplácí se nám to…“
to byla slova servírek ve třech restauracích, které jsem navštívil. A to bych
bral i topinku. Vzpomínal jsem na
přerovský Strojař…
Pořadatelům se ale nedá vytknout
nic. Zbývá jen poděkovat všem, kdo
se na realizaci akce podíleli a v neposlední řadě ZO OS Echo, která zájezd zaštítila a umožnila. Už se těšíme na vzdělávací akci příští!
Z podniku se stane gentlemanský
klub. Jednání se vedou tónem noblesním, vrazit někomu kudlu mezi
lopatky se smí, ale musí se přitom říci
„pardon“, hlas se nezvyšuje, protože
„to gentleman nedělá“.
ENERGETICKÝ ZÁJEZD / Ing. Ludvík Prášil
Na sobotu 27.08.2011 připravila dílenská organizace ZO OS ECHO
útvaru Energetika další z tematických zájezdů pro všechny, koho zajímají energetická díla. Tentokrát
cesta směrovala do lokality na Vysočině, kde se nachází jaderná elektrárna Dukovany (která mimochodem zatím ve všech letech dodala do
sítě nejvíce elektrické energie, přestože nemá nejvyšší „štítkový“ výkon).
První zastávka byla v blízké přečerpávací vodní elektrárně Dalešice,
která řeší hned dva problémy: ve
spolupráci s údolní nádrží Mohelno
zajišťuje zásobování jaderky v Duko-
vanech vodou, druhou funkcí elektrárny je akumulace přebytečné elektrické energie ze sítě ve formě potenciální energie vody. Zajímavostí
je, že elektrárna Dalešice spotřebuje
více elektřiny, než vyrobí. Přesto je ale
nezbytnou a mimo jiné i vysoce ziskovou – v době čerpání vody z údolní
do horní nádrže je z důvodu přebytku
v soustavě spotřebovávaná elektřina
levná. A naopak – ve chvíli, kdy je potřeba dodávat do soustavy špičkový
výkon, což se děje v generátorickém
režimu elektrárny, je v síti energie nedostatek a to má za následek její mnohonásobně vyšší cenu… Dvojice elektráren Dalešice-Mohelno je schopna najet
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
né. Poněvadž jde v tomto případě o jaderné zařízení, prohlídka samotné
elektrárny neprobíhá formou exkurze
v provozu, o to zajímavější je program školicího střediska. Zde je pro
návštěvníky připraven zhruba půlhodinový audiovizuální program,
následuje prohlídka modelů jaderných zařízení s průvodcem a jeho
poutavým výkladem.
Celkem jsme tak my, účastníci zá-
vách jen jádro, vodu, energii a stroje,
připravili organizátoři cestou zpět
návštěvu kasemat brněnského Špilberku. Zde nastal zajímavý přírodní
úkaz: prohlídku jsme zahájili v létě
a ukončili až na podzim. Tak rapidně
se během jedné prohlídkové hodiny
změnilo počasí.
Drobnou kaňkou byla téměř marná
snaha v sobotním odpoledni najít
v centru Brna restauraci, kde by se
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Šálková
E-mail:[email protected]
Telefon: 581 252 583
Uzávěrka čísla 19.9.2011
Číslo 7-8/2011
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ.
Tisk SuperDot s.r.o.
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616.
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93/P/1
ze dne 23.8.1993.
6
SPORTUJEME – PO PRÁCI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Bc. Jiří Valenta
Jaký byl “Sportovní den” zaměstnanců?
Vítejte, milí návštěvníci Sportovního dne!
9:00 hod První účastníci v očekávání, co se bude dít.
A už začaly napínavé souboje…
Travička zelená, míč kulatý, fotbal, to je hra!
Tenisové dvojice se pěkně zapotily (30° ve stínu, který
jsme neviděli).
Děti si také přišly na své. Soutěžily s nadšením
a z každé odměny měly velkou radost.
Některé volejbalové údery byly téměř profesionální.
I nohejbalový turnaj se skvěle vydařil.
Hrálo se fair-play, mezi soupeři panovala přátelská
atmosféra.
Nikdo se nenudil…
Gulášek i pivečko přišli k duhu.
Petanque si našel své příznivce. Jak z řad dospělých...
Vítězové si své ceny určitě zasloužili.
...tak i dětí.
Skvělá zábava pokračovala až do tmy.
SPORTUJEME – PO PRÁCI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
7
KONÍČEK I SPORT / Ing. Petr Stolín Ph.D., Mgr. Jitka Koppová
Potápění dává další rozměr mému životu
S létem úzce souvisí dovolená a k dovolené některých z nás neodmyslitelně patří koníček, ale zároveň
i sport, kterému se celoročně věnuje
technický ředitel OZ Precolor Ing.
Petr Stolín PhD. - potápění. Dle
slov znalých potápění přináší neuvěřitelné zážitky, které člověk
nezíská při žádném jiném sportu.
Je příležitostí vidět přírodní krásy
ukryté hluboko pod hladinou –
nádhernou faunu i floru.
Je tomu tak? Kdy a kde jste se k
potápění dostal?
Je to na 100% pravda. Někteří lidé
mají heslo „potopená hlava jistá smrt“,
ale myslím si, že kdo překoná nebo
již překonal počáteční strach zjistíl,
že existuje pod hladinou úžasný a bohatý svět. Je to již slušnou řadu let
(20), co jsem si udělal, v rámci aktivní činnosti ve vodní záchranné službě
ve Dvoře Králové n/L, potápěčský
kurz.
Existuje více druhů potápění?
Jako většina lidských činností a sportů se postupně rozvíjí, je tomu tak
i u potápění. V součastné době existují tři základní druhy. Nejznámější
a nejrozšířenější způsob je tzv. šnorchlování, neboli nádechové potápění
s maskou, šnorchlem a ploutvemi.
Druhý způsob je přístrojové potápění s automatikou a tlakovými láhvemi plného stlačeného vzduchu. Poslední a spíše již sportovní disciplínou
je tzn. freediving – volné potápění.
Kterému druhu se věnujete vy a jak
dlouho?
Nejvíce se věnuji klasickému šnorchlování. Jako většina dětí jsem trávil
letní prázdniny u babičky, kde byla
vybetonovaná veliká požární nádrž.
V té jsem se naučil sám plavat, ale
nejprve pod hladinou a teprve potom
na hladině. To mi mohlo být 4-5 let.
Je nutné absolvovat kurz a pravidelnou přípravu?
Pro nádechové potápění není nutné absolvovat nějaký kurz, ale je
určitě mnohem lepší, když vám
někdo zkušený poradí. I zde je několik málo jednoduchých fint nebo
triků např. jak se zanořit pod hladinu bez mávání ploutvemi ve vzduchu, odmlžit si masku, vyprázdnit
masku od vody pod hladinou, vyfouknutí vody ze šnorchlu a hlavně,
jak vyrovnávat tlak, aby nebolela
hlava ve větších hloubkách. Pravidelný trénink je obrovskou výhodou.
Nejen, že si člověk některé úkony
plně zautomatizuje, ale zvýší si i fyzický fond a vyčistí hlavu. Já chodím
pravidelně každé pondělí plavat a dám
si 3,5 – 3,8 km za hodinu. Pro přístrojové potápění je již nutnost absolvovat potápěčský kurz.
Rád bych touto cestou varoval
všechny potencionální zájemce o potápění, hlavně v moři při dovolené.
Bohužel, je zde možné absolvovat 24 hodinový rychlokurz a hned hurá
s instruktorem do hloubky 20-40 m.
Je to obrovský hazard se zdravím,
protože po tak krátké době nemůže
mít kurzista zažité důležité reakce.
Přirovnal bych to k řízení automobilu. Příprava a podrobná kontrola
Foto Daniel Skřenek
před každým ponorem je absolutní
nutností. Každý musí mít na zřeteli
„za chyby se platí a v některých případech bohužel i životem“. Když
jste v hloubce větší než sedmipatrový dům, tak není prostor na
žádné chyby a není jednoduché se
rychle vynořit. Při vynořování se
musí vždy dodržet dekompresní zastávky. V opačném případě hrozí
zpěnění krve způsobené dusíkem
Foto Daniel Skřenek
tzv. Kesonova nemoc. Dále se nejčastěji stává, že lidé přecení své schopnosti anebo přestanou mít respekt
z vody. Z hladiny nejsou vidět různé
nebezpečné proudy vody nebo vás
může chytnout křeč do nohy. Těch
nepříjemností, které nás mohou pod
hladinou potkat, je strašně moc. Opět
bych to přirovnal k řízení automobilu. Přesto je to něco neskutečného,
co člověk prožívá při potápění.
Může se potápění věnovat každý
bez rozdílu a je nutné absolvovat
vyšetření zdravotní způsobilosti?
Šnorchlování může provozovat
skoro každý. Jen je vždy potřeba
přihlížet k momentální fyzické a psychické kondici v souvislosti s plánovaným místem plavání nebo potápění.
Pro přístrojové potápění a freediving je již nutností absolvovat
speciální zdravotní prohlídku. Již
děti od 10 let si mohou udělat potápěcký kurz a s instruktorem se potápět.
Je tento koníček finančně náročný?
Jako většina koníčků i potápění lze
provozovat na různé úrovni. Maska,
ploutve a šnorchl lze pořídit od 300
– 7500 Kč, což je nejnutnější vybavení pro šnorchlování a freediving.
Při přístrojovém potápění je nutné
přidat neoprén, žaket, tlakové láhve,
automatika a olověná zátěž. Zde již
hovoříme o částce 15 – 60 tisíc korun. Toto jsou jednorázové náklady,
ke kterým se musí připočítat plnění
lahví vzduchem.
V naší republice bohužel nemáme
moc vhodných lokalit pro potápění,
a proto se hlavně jezdí do zahraničí.
Asi nejoblíbenějšími lokalitami jsou
Indonésie, Maledivy, obecně Tichomoří. To jsou místa, kam by se rád
podíval každý fanoušek potápění.
Pro méně náročné a hlavně finančně
přístupnější jsou Egypt nebo Řecko.
Máte nějakou oblíbenou potápěčskou lokalitu? Co Vás na ní upoutalo?
Vzhledem k tomu, že se spíše věnuji nádechovému potápění mám v oblibě Řecko, konkrétně oblast Chalkidiki. Zde jsou ještě lidskou činností relativně nedotčená místa a v moři je vidět okolo 12 -15 m s bohatou faunou i florou.
Co takhle dát k lepšímu nějaký zajímavý potápěčský zážitek?
Jednoduchá otázka, ale o to těžší
odpověď. Těch zážitků mám již
mnoho, ale asi ten největší byl, když
jsem se poprvé potopil v Řecku na
poloostrově Kassandra. Ta úžasná
barevná scenérie podmořského života viděná na vlastní oči se velice
obtížně popisuje. To se musí prostě
zažít na vlastní kůži. Záběry v televizi nebo fotky jsou často zajímavé,
ale skutečnost je mnohem fantastičtější.
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR ZOK / Ing. Tomáš Příkopa
Dne 24. června 2011 uspořádal provoz Vodní hospodářství 32. ročník
turnaje v malé kopané „O pohár
ZOK“. Akce se uskutečnila pod
záštitou vedení podniku tradičně
ve sportovním areálu Skalka ve
Vinarech.
Letošnímu ročníku velmi přálo
počasí a tak si více než 200 návštěvníků turnaje plně vychutnalo sportovní zápolení čtyř týmů. Vítězství
v turnaji suverénně obhájil tým
provozu Titanová běloba, na druhém
místě se blýskl nováček turnaje provoz Energetika, třetí příčka patřila
týmu Železité pigmenty a na tým
Vodní hospodářství zůstalo po boji
čtvrté místo.
Hrálo se systémem každý s každým.
Ihned po skončení klání proběhlo na hrací ploše setkání všech hráčů
spojené s předáním putovní trofeje
vítězům a úsilí všech týmů bylo odměněno bohatými věcnými cenami.
Sportovní část turnaje byla ukončena
tradičním hromadným focením týmů.
Letošní ročník se po všech
stránkám opravdu vydařil, pořadatelé připravili bohaté občerstvení
s vysokou kvalitou a nízkou cenou
a nedošlo ani k žádnému vážnému
úrazu.
Akce poskytla kulisu pro příjemné
neformální setkání současných i bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Ti všichni jistě
ocenili vysokou úroveň a zvládnutí
organizace 32. ročníku a tak se už
můžeme těšit na „magický“ 33. ročník.
Tedy za rok „NA SHLEDANOU“.
NÁSTĚNKA CUP 2011 / Roman Hynčica
Velkolepý tenisový turnaj zaměstnanců PRECHEZY již má svého
vítěze.
Na čtyřicet zápasů v základních
skupinách se muselo odehrát, aby byli
známi postupující do samotného
finálového pavouka ojedinělého tenisového turnaje. Na počátku bylo 20
přihlášených hráčů včetně čtyř tenistek z celého podniku. Účastníci byli
rozlosováni do čtyř skupin po pěti hráčích. Dva měsíce se pak zápolilo o osm
postupových míst do finálového turnaje.
Ten se odehrál na kurtech sportovního areálu Viktorie Přerov. Dle
dosažených výsledků v základní části
byly vytvořeny čtvrtfinálové dvojce
Šálková-Marník, Václavíková-Zahradník, Kocián-Ministr, Dohnálek-Čevela. Po urputných bojích vykrystalizovala semifinálová čtveřice MarníkKocián , Čevela-Zahradník. Z těchto
utkání, nebojím se říct již světového
tenisu, do finále postoupili Kamil Kocián a překvapení turnaje Lukáš
Zahradník. Za bouřlivého potlesku
přihlížejících diváků nakonec zvedl
pohár nad hlavu Kamil Kocián. Ani
druhý Lukáš Zahradník se za svůj
výkon nemusel stydět. Z klání o třetí
místo vyšel šťastněji Martin Čevela.
Souběžně byl odehrán turnaj o královnu Nástěnka cupu, kterou se stala
Zuzka Šálková. Následná after party
ukázala, že nejen v tenise jsou účastníci na špičkové úrovni…
Turnaj se po všech stránkách vydařil a to i díky finanční podpoře naší
odborové organizace a vedení provozu Titanová běloba. Za vynaložené
úsilí a čas děkujeme organizátorům
– Romanovi Hynčicovi a Mirkovi
Kusákovi.
8
AGROFERT HOLDING
PŘEROVSKÝ CHEMIK
NAŠE PIGMENTY V LCD TELEVIZORECH / Linda Pikhartová, Synthesia, a. s.
Celý svět sleduje pigmenty „Made in Synthesia“
Když si večer sednete k televizním
obrazovkám a budete se dívat na
tureckou telenovelu, i díky Synthesii můžete vidět krásně opálenou pleť a smutné oči hlavní hrdinky. Ptáte se, jak je to možné?
O odpovědi na tuto i jiné otázky
jsme požádali Ing. Radka Gotzmanna z oddělení Organické pigmenty – servis.
spektrální vlastnosti, jedná se například o Pigment Green 58. Pro červený
barevný filtr se používají dva základní typy pigmentů – Pigment Red
177 a Pigment Red 254, který díky
vyšší barevné vydatnosti a vhodnějšímu odstínu přebírá dominantní pozici. Pigmenty jsou zapracovány do speciálních nátěrových hmot nebo tiskové barvy a následně jsou naneseny
nebo natištěny na skleněnou desku.
Existuje možnost mít „kousek Synthesie“ doma ve svém bytě?
Vaše otázka jemně svádí k tomu,
zamyslet se nad tím, jak přes vrátnici
pronést příbor z jídelny či hasák z dílny. Ale vážně. Čtenáři mají jistě povědomí o tom, že naše pigmenty se
používají do nátěrů na zdi, časopisů,
knih, také do všech možných plastových dóz, povlečení nebo koberců,
a tak bych mohl pokračovat dál. To,
že naše firma je ale jedním z hlavních dodavatelů organických pigmentů pro výrobu optických filtrů
LCD televizí, už se příliš neví. Již
dávno neplatí, že pigmenty a z nich
připravené výrobky mají plnit jen
základní dekorativní a ochrannou
funkci. Stále častěji nacházejí uplatnění i v neobvyklých aplikacích, ze
kterých navíc vytlačují dříve hojně
používaná vodorozpustná barviva.
Čím je způsoben přechod od vodorozpustných barviv k organickým
pigmentům?
Jak se vyvíjí budoucnost pro naše
organické pigmenty v LCD televizích?
Zejména tím, že pigmenty obecně
poskytují vyšší stálost na světle a dostatečnou tepelnou odolnost, vhodnou
k přenosu částic pigmentu, protože
velikost částic má vliv na požadované hodnoty jasu a kontrastu. Velmi důležitá je i chemická čistota pigmentu,
neboť přítomné nečistoty by mohly
způsobit nežádoucí krátery. Splnit
všechny tyto požadavky může jen poměrně úzká skupina vysoce jakostních
pigmentů. A naše pigmenty je splňují.
Můžete pro naše odborně zdatnější
čtenáře v krátkosti představit jed-
notlivé pigmenty v LCD televizích?
Nejvíce jsou zastoupeny tzv. ftalocyaninové pigmenty, protože pokrývají modrou a zelenou složku filtru.
Zřejmě nejrozšířenějším modrým pigmentem pro tuto aplikaci je Pigment
Blue 15:6, který má specificky červenavý odstín. Základními standardy
u zeleně jsou velmi známé Pigment
Green 7 a Pigment Green 36. Nově
se také používají i ftalocyaniny, kde
centrální atom mědi byl nahrazen atomem zinku, což umožňuje lepší
Myslím si, že velmi příznivě. Nedávno vedení SBU PaB jednalo s představiteli firmy, která je naším dlouhodobým odběratelem, a na jednání
byly diskutovány možnosti dodávek
velmi zajímavých objemů pigmentů
pro letošní rok. Současně jsme nabídli také pigmenty Versal k otestování
pro nové projekty. Dalším potenciálním zpracovatelem našich pigmentů
pro použití v LCD televizorech je
japonský trh, kde v současné době
probíhá technické schvalování pigmentů u koncového zákazníka.
Musíme se nakonec zeptat, z pohledu vašeho domácího televizoru,
vy sám přispíváte k ziskovosti Synthesie?
Snažím se přispívat samozřejmě
co největší mírou. (smích)
VÍTE, ŽE...?
LCD je zkratka pro liquid crystal
display čili displej z tekutých krystalů. Tekutý krystal je zvláštní forma
skupenství, něco mezi kapalinou
a pevnou látkou. Látky, které toto
umí, jsou většinou dlouhé a úzké. Za
určitých podmínek (teplota, tlak)
jsou tekuté jako kapaliny, ale přitom
vnitřně uspořádané jako pevné látky.
Jako celek jsou elektricky neutrální, ale zároveň tvoří dipól – jedna
část molekuly je se záporným nábojem a jiná s kladným. Proto v elektrickém poli nezůstávají v klidu a
otáčí se v jeho směru. Toho se
využívá v displejích. Každý bod displeje (pixel) obsahuje molekuly tekutých krystalů uložené mezi dvě elektrody a barevné filtry (právě v nich
jsou obsaženy naše pigmenty). Barevné filtry jsou červené, modré a zelené a jsou uloženy vedle sebe v jedné rovině. Na elektrody každého
pixelu je přivedeno elektrické napětí,
které stočí tekuté krystaly uvnitř.
Podle míry stočení, závislé na elektrickém napětí, je propuštěno určité
množství světla, čímž je dána celková svítivost pixelu. Světlo dopadá
na barevné filtry a jeho smícháním
dostaneme výslednou barvu, v měřítku milionů pixelů pak výsledný
obraz.
PLOVOUCÍ PODLAHY / Tomáš Holoubek, Fatra, a. s.
FATRACLICK – spojení designu, kvality a tradice
Společnost Fatra, a. s., výrobce PVC
podlahových krytin s více než 60letou tradicí, přichází po oblíbené
vinylové podlahovině THERMOFIX s další novinkou v oblasti designovaných podlah – vinylovou plovoucí podlahou FATRACLICK.
Vývoj nového produktu
Plovoucí podlahy (dřevěné nebo
laminátové) zná určitě každý. Vinylová plovoucí podlaha FATRACLICK
je však nový koncept, který v podstatě kombinuje všechny přednosti
vinylových a plovoucích podlah
s funkčností přírodního korku.
Nabízí se tak řešení pro všechny,
kteří z různých důvodů odmítají klasické „lino“ nebo chtějí odolnější
a teplejší plovoucí podlahu.
Téměř rok práce věnovali pracovníci oddělení technické přípravy výroby podlahových krytin ve spolupráci se švýcarským partnerem vývoji
nového produktu a výsledek opravdu stojí za to! Díky své unikátní konstrukci má FATRACLICK řadu
vynikajících vlastností a může směle
konkurovat zavedeným značkám na
evropském trhu podlahových krytin.
Vlastnosti podlahy FATRACLICK
FATRACLICK je vyroben ze tří
vrstev:
1. Přírodní korková vrstva – tvoří
spodní část výrobku a zajišťuje tepelnou a zvukovou izolaci podlahy.
2. HDF deska se zvýšenou odolností
proti vlhkosti – je středová nosná
část podlahy, která je opatřena patentovaným zámkovým systémem
UNICLIC®.
3. Vinylová podlahovina s polyuretanovou povrchovou úpravou –
představuje užitnou vrstvu podlahy
s designem imitujícím dřevo a vysokou odolností.
Výsledkem vývoje není jen podlaha s elegantním designem, ale i podlaha splňující náročné technické požadavky poslední doby. Zdravotní
nezávadnost, snadná údržba, vysoká
protikluznost, odolnost vůči běžným
chemikáliím, proti špinění a opotřebení, to jsou parametry všech podlahovin v sortimentu Fatra, a. s., které
splňují přísné evropské normy.
FATRACLICK není výjimkou. Navíc
se může pyšnit i vysokou hodnotou
zvukového útlumu, kde stejného
kročejového útlumu 16 dB dosáhnou klasické laminátové nebo dře-
věné plovoucí podlahy jen s použitím speciálních a drahých izolačních
podložek.
Všestranné využití
V současné době, kdy je podlaha
důležitým funkčním a designovaným
prvkem každého prostoru, FATRACLICK sleduje všechny moderní
trendy, jimiž jsou perfektní a realistický design s texturou přírodních
povrchů, snadná a rychlá pokládka,
nenáročná údržba a příjemný tepelný a zvukový vjem.
FATRACLICK se hodí do všech
typů interiérů v komerční i bytové
výstavbě, od moderně nebo futuristicky zařízených prostor až po klasicky
elegantní byt či rodinný dům. Samozřejmě je vhodný i pro domácnosti
s alergiky nebo malými dětmi. Speciální povrchová úprava navíc zajišťuje výborné antimikrobiální vlastnosti.
Podlaha FATRACLICK se vyrábí
v praktických dílcích o rozměrech
915x305 mm. Na českém trhu je
FATRACLICK dostupný od dubna
letošního roku. Kolekci pro rok 2011
tvoří 10 elegantních vzorů dřeva,
které zahrnují oblíbenou katrovanou
nebo bělenou úpravu i klasické
vzory javorového či dubového
dřeva. Více informací se dozvíte na
www.fatrafloor.cz.
FOTOSOUTĚŽ
Chcete vyhrát luxusní vinylové podlahy?
Jak na to? Stačí přijít na www.fatrafloor.cz a do soutěžního
boxu nahrát fotografii vaší podlahy z Fatry.
11. cena•50 m² luxusní plovoucí vinylové podlahy FatraClick
2. cena•50 m² luxusní vinylové podlahy Thermofix
3. cena•Digitální fotoaparát v hodnotě 7000,4. cena•Digitální fotoaparát v hodnotě 3.000,Soutěž končí 1. 1. 2012.
www.fatrafloor.cz
Download

Pigmenty FEPREN lámou další bariéry kvality