ČLENA SKUPINY
NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
číslo 5-6 / květen - červen 2012
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECOLOR CUP 2012
3
Vedení a vybraní zástupci společnosti Precheza
na konferenci nejen poděkovali svým klíčovým
partnerům za spolupráci a výborné obchodní
výsledky, ale také otevřeli diskuzi o střednědobých plánech celé společnosti.
NAŠE ANKETA
Rozhovor s vedoucím útvaru
investiční rozvoj
5
Letošní plán investic je skutečně nebývale vysoký, je to dáno především tím, že letos byla zahájena významná akce rekonstrukce výrobny
kyseliny sírové.
Budoucnost české chemie
8
Chemie v České republice překonala klinickou
smrt a pokračuje dál. Důležité je nyní předat
českou chemii v dobrém stavu pro další generaci a obnovit spolupráci vysokých škol s chemickým průmyslem.
AKCE PRO ZAMĚSTNANCE / Mgr. Tomáš Světnický
“Jak se ti líbil sportovní den a co tě nejvíc bavilo?“
Natálka
Lehnertová
Moc se mi tu líbilo, nejvíc asi to jak holky
tancovaly a skákací hrad.
Kuba
Ďuríček
Škoda, že pršelo, ale vyhrál jsem ve
skoku do dálky parádní nožík.
Andrejka
Vavrušková
Líbilo se mi všechno, příště určitě
půjdeme zas.
Lukášek
Bláha
Bylo to supr, závod v běhu se mi moc
povedl.
Patrik
Oharek
Sportovní den zaměstnanců společnosti PRECHEZA, a.s.
Pravděpodobně většina zainteresovaných kolegů měla ve svých
privátních kalendářích poznámku na den 9. 6. 2012 orientovanou
na sportovní areál „Viktorky“ Přerov.
Proč???
Tento den byl věnován organizaci sportovního dne pro zaměstnance
společnosti Precheza a jejich rodinné příslušníky a zmíněný sportovní
areál byl pro tuto akci plně vyhrazen
a rezervován. Jednalo se o druhý ročník, takže z tohoto pohledu i s výhledem do budoucnosti lze tento sportovní den považovat za akci tradiční.
Krátkodobé předpovědi počasí
bohužel kopírovaly aktuální skutečnost, nicméně i přes tento povětrnostní handicap si tato společenská
událost našla poměrně vysoký počet
aktivních účastníků. Více než 200
nadšenců bylo přilákáno bohatým
programem, který byl koncipován
nejen pro aktivní sportovce, ale i pro
zájemce o rekreačně laděné pohybové aktivity nebo pro děti všech věkových kategorií.
Úvod patřil děvčatům „CHEERLEADERS“ taneční školy HIT, která
svým tanečním a artistickým výkonem lahodícím oku vytvořila příjemné „entrée“ pro celý sportovní
den. A po několika uvítacích slovech
a organizačních pokynech byl den
plný sportu a zábavy zahájen. Největší zájem přihlášených sportovců byl směrován na tenis, kopanou,
nohejbal a odbíjenou. Svou šikovnost a hráčské štěstí si mohli všichni prověřit v disciplinách a sportech
jako je pétanque, kroket nebo ringo.
S velkým ohlasem se setkaly také
lehkoatletické disciplíny jako skok
do dálky či běhy na různé délky tratí, kde si nejen dospělí sportovci, ale
hlavně účastníci z řad přítomných
dětí mohli poměřit síly s vrstevníky
a nechat si naměřit oficiální výkony
ve zmíněných disciplínách. A když
už byly zmíněny děti, tak ty byly pro
organizátory zvlášť „váženými zákazníky“. V celém areálu byla pro malé
i velké ratolesti přichystána řada her,
netradičních soutěží a aktivit, za které byli všichni malí soutěžící po zásluze odměňování drobnými cenami.
Ve chvílích „volného času“ byl hojně
využíván i velký skákací hrad, který
dokonce chvílemi plnil neplánovanou funkci dětského útočiště při občasných dešťových přeháňkách.
Nicméně nejen sportem a zábavou člověk je živ, a proto na podporu
výkonů a doplnění sil byl připraven
bohatý catering ve formě grilovaných specialit, guláše a nápojů všeho
druhu, které si účastníci mohli poukázkovým způsobem v průběhu dne
vybírat. Po skončení všech turnajů
a po vyhodnocení výkonů v jednotlivých soutěžích proběhlo slavnostní
vyhodnocení a předání cen soutěžícím ve všech kategoriích. Celou atmosféru sportovního dne podbarvil
pan Michal Stoupa svým podařeným
hudebním mixem, a byla to právě tato hudba, která přivedla řadu
účastníků v závěru dne ze sportovišť
na taneční parket.
Sportovní den zaměstnanců Prechezy je počinem vzájemné spolupráce odborové organizace a vedení
akciové společnosti. Věcnými dary
podpořilo celou akci i politické hnutí ANO 2011. Cílem akce je nejen
připravit podmínky ke sportovním
kláním, ale zprostředkovat spolupracovníkům neformální setkání mimo
výrobní prostory, aby měli možnost prožít pohodový, uvolněný den
v kruhu svých nejbližších rodinných
příslušníků, dětí a přátel.Svým způsobem je akce chápána i jako jistá forma
odměny za dobře odváděnou práci
v průběhu roku. I přes nepřízeň počasí se toto poslání podařilo ve všech
směrech vyplnit.
Poděkování na závěr patří nejen
organizačnímu štábu z řad kolegyň
a kolegů, kteří celou akci připravili
a dohlíželi nad jejím zdárným průběhem, ale patří zcela jistě všem, kteří
se nezalekli drobných dešťových obláčků, dorazili na sportoviště Viktorky a pomohli tak vytvořit bezvadnou atmosféru. A ujištění ze strany
organizačního štábu??? Vězte vážené
dámy, pánové, spolupracovníci, holky a kluci…pro příští rok uděláme
vše proto, aby 3. ročník sportovního
dne byl ještě lepší a věřím, že účast
bude násobně větší, což bude největší odměnou nejen pro organizátory,
ale i pro všechny zúčastněné. Takže
sportu zdar, úsměv na rtu a příští rok
nashledanou.
AUDIT / Ing. Pavel Mikulík
RECERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI A EKOLOGIE
Jo líbilo se mi tu, bavil mě golf
a takový to házení kruhem.
Pavlík
Světnický
Nejvíce mě bavilo běhání na dráze
a skákání do písku. Líbilo se všechno, hodně mi chutnal guláš a taky se
mi líbila moje nová kamarádka, kterou jsem si našel...
Ve dnech 2. - 4. 5. 2012 provedla společnost Bureau Veritas Czech
Republic v Precheze recertifikační
audit systému řízení jakosti a ekologie podle mezinárodních norem
ISO 9001 a ISO 14001 a zároveň
kontrolní audit systému řízení bezpečnosti práce podle normy OHSAS 18001.
Po třech dnech intenzivního auditu napříč celou společností konstatoval čtyřčlenný auditorský tým
vedený Ing. Petrou Seidlovou, že
Precheza zavedla a udržuje své systémy řízení v souladu s požadavky
zmíněných norem. To znamená, že
jí budou vystaveny nové certifikáty dle norem ISO 9001 a ISO 14001
s platností na další 3 roky. Audit zároveň potvrdil platnost stávajícího
certifikátu OHSAS 18001 na další
období s tím, že v návaznosti na připojení společnosti Precolor, o.z.
Agrofert Holding, došlo k rozšíření
rozsahu certifikace o oblast obchodu
a marketingu chemických výrobků
a surovin.
V této souvislosti je na místě
připomenout, co certifikace těchto
systémů Precheze přináší. Obecně
řečeno, praktické uplatňování postupů podle uznávaných mezinárodních
norem spočívá v tom, že všechny
procesy, které se týkají jakosti, bezpečnosti práce a ekologie jsou pod
kontrolou a že na základě minulých
výsledků dochází k dalšímu zlepšování všech těchto procesů. Jde o celou
plejádu činností – počínaje výcvikem
pracovníků, nákupem materiálů, přes
všechny výrobní činnosti až po prodej výrobků či reakce na případné
neshody nebo mimořádné stavy. O to
usiluje i Precheza a právě dosažená
certifikace systémů je dokladem pro
nás i všechny partnery, že se nám tento cíl daří dosahovat.
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
AKTUALITY
PRECOLOR CUP 2012 / Ing. Tomáš Andrle; Ing. Zdeněk Dostál; Ing. Petr Stolín, Ph.D.
KOSHER CERTIFIKÁT PRO PRETIOX
AV-01-FG/PHG OBHÁJEN
Setkání našich distributorů a obchodních partnerů
V dubnu jsme opět v našem podniku přivítali židovského rabína.
Rabbi M.Z. Blank provedl pravidelný KOSHER autit na Provozu
TB. O tom, že byl s naším systémem zabezpečení kvality spokojen svědčí obnovený KOSHER
certifikát, vystavený renomovanou
certifikační společností STAR-K,
Maryland, USA. KOSHER Certifikace dodává našim potravinářským a farmaceutickým typům
PRETIOX punc nejvyšší kvality
a otevírá nám uplatnění na náročných trzích jak v Evropě tak
zejména v zámoří.
ZÁKAZNICKÝ AUDIT FIRMY
ACG LUKAPS
Náš farmaceutický typ PRETIOX
AV-01-PhG pronikl do nadnárodní společnosti ACG LUKAPS. Je to
největší evropský a druhý největší
světový výrobce vysoce kvalitních
dvoudílných kapsulí. Zástupci
chorvatského výrobního závodu
LUKAPS přijeli 25. dubna prověřit
dodržování dobré výrobní praxe
(GMP) a funkčnost systému kontrolních bodů (HACCP) ve výrobě
PRETIOX AV-01-PhG. Auditoři
odjížděli spokojeni, protože neodhalili žádné neshody v našem
systému zabezpečení kvality. Tím
se nám otevírá možnost dodávek
PRETIOX AV-01-PhG i do ostatních závodů ACG LUKAPS.
DRUŽSTVO ŽEN VYHRÁLO TURNAJ
V KUŽELKÁCH
Dne 2. 6. 2012 reprezentovalo
družstvo žen akciovou společnost
Precheza na turnaji ve Strážském
na Slovensku v kuželkách. Naše
družstvo ve složení: L. Rašková,
V. Glembická, E. Mikuliková a Z.
Olšavová nakonec po nervy drásajících hodech vyhrálo ve družstvech 1. místo.
Naše družstvo po vyrovnaných hodech nakonec celý turnaj vyhrálo. Předseda ZO děkuje
všem za výbornou reprezentaci
naší a.s. a těší se na další výborné
výsledky v následujících turnajích
pořádaných ostatními Základními
odborovými organizacemi.
Konečné pořadí:
1. PRECHEZA
2. CHEMKO STRÁŽSKÉ
3. BARUM OTROKOVICE
4. ŠAMŠA
JUBILEA
ZAMĚSTNANECKÁ JUBILEA
25 let nepřetržitého zaměstnání
v a.s. dovršili:
Charamza Petr ze stř. 12151,
chemik-topič na provoze Kyseliny,
nástup do a.s. 1. 5. 1987
Grygar Radovan ze stř. 11000,
mistr TB-I.odd.,
nástup do a.s. 15. 6. 1987
Grygarová Lenka ze stř.31200/
ČTC AP, výzkumný pracovník,
nástup do a.s. 15. 6. 1987
30 let nepřetržitého zaměstnání
v a.s. dovršili:
Bartoník Jiří ze stř. 13231,
chemik-řízení výroby na provoze
VH, nástup do a.s. 1. 6. 1982
Letošní setkání zákazníků a distributorů Precheza a.s. se konalo počátkem června v krásném prostředí farmy Čapí hnízdo u Olbramovic. Oproti
předchozím ročníkům došlo k několika změnám. Tou zásadní je organizační začlenění odštěpného závodu
PRECOLOR do komerčního úseku
PRECHEZA a.s. k 1. 1. 2012, kdy však
zákazníkům zůstala stejná kontaktní
osoba, stejné složení týmu technické
podpory. Další změnou je zkrácení
akce Precolor Cup 2012 o jeden den či
změny pořadí bloku přednášek a zasedání afilací Agrofertu v závěrečný den.
Hlavním trhem pro prodej titanové běloby je Evropa, ta byla zastoupena nejsilněji - od Agrofertů Italia, Norden, UK, Hungary, Varšava a Fertagra,
přes naše distributory na Pyrenejském
poloostrově, ve Francii, Anglii, Švýcarsku,
Rakousku, na Balkáně.
Ze zámoří nás navštívili
Agrofert USA a zástupci PT Tongling z Číny,
a distributoři Revelli
Chemicals a Universal
Preservachem z USA,
Archima ze SAE, Kantilal B. Desai z Indie,
Orom z Izraele.
Právě osobní setkání jsou to nejcennější
z celé akce. Jednání probíhala v průběhu celého
pobytu, hlavním tématem byla změna
na trhu s TiO2 v zemích Evropy, nižší
poptávka nejen v jižních státech Evropy, agresívní kroky našich konkurentů
a jednání o dodávkách pro 3. Q. 2012
všech druhů našich výrobků.
Z pohledu východního bloku
bylo nejdůležitější jednání s firmou
Kolor Market Moskva v zastoupení
jejího majitele a generálního ředitele pana Igora Perminova. Tato firma
pro nás představuje z hlediska odběru klíčového klienta na železité
pigmenty.
Obecným tématem potom se všemi ostatními zákazníky byla cenová
problematika zvláště, pokud se týká
cen dodávek titanové běloby ve 2. pololetí 2012.
Vlastní zahájení konference proběhlo ve čtvrtek ráno, kdy komerční
ředitel Ing. Marian Bartoš, MBA přivítal více jak sto zákazníků a distributorů. Následně ředitel speciální chemické divize AGROFERT Holding
a.s. (dále AGFH) Ing. Dan Kurucz
přítomné krátce informoval o situaci
v AGFH, o nových oblastech podnikání a představil projekt Semtín
Zone. Generální ředitel Ing. Ivo Hanáček nastínil nové rozvojové projekty a.s. PRECHEZA do roku 2015. Následně komerční ředitel informoval
přítomné o vývoji cen a skladových
zásob titanové běloby za poslední desetiletí.
Technická část byla zahájena prezentací vedoucího technického servisu Ing. Petra Stolína, Ph.D., který
vysvětlil přítomným, jak je možné
organickým činidlem měnit optické i zpracovatelské vlastnosti TiO2.
Ing. Marek Šindelář (Fatra) v krátkosti představil přítomným další
společnost AGFH včetně výrobkového portfolia a jejich zkušeností s titanovou bělobou. Zahraniční
host Arkadiuz Zabrodski (Global
Colors Polska) se zaměřil na představení společnosti a zdůraznil důležité vlastnosti TiO2 pro zapracování
do polymerních koncentrátů. Dalším
pozvaným zahraničním přednášejícím byl Christian Dohmen (Polyplast Műller) reprezentant výrobce
masterbatchů z Německa. Mgr. Eva
Jehlářová informovala přítomné
o vlivu způsobu výroby titanové běloby na konečné vlastnosti pigmentu
pro aplikaci v průmyslu nátěrových
hmot. Již tradičním účastníkem byl
i Ing. Zdeněk Tůma (COLORLAK),
který se humornou formou zabýval
problematikou “Nano ano či ne?“.
Českou univerzitní obec letos zastupoval Ing. Jaroslav Líbal, CSc. (Univerzita J.E.Purkyně) s ukázkou možností používání fotoaktivní titanové
běloby v papíře jako
samočistící
tapety.
Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
(ČTCAP) prezentoval
nové možnosti, trendy
v betonovém průmyslu a využití železitých pigmentů v těchto nově vznikajících
aplikačních oborech.
Ing. Roman Schwoiser
(KM BETA) v úvodu
informoval o dobrých
zkušenostech s používáním přerovských
železitých pigmentů
v jejich výrobcích. Na závěr vystoupil
Ing. Vladislav Machačka (Synthesia)
se svým příspěvkem složitého procesu záměny výrobce nebo jen typu
titanové běloby. Používají TiO2 pro
hodnocení jejich výroby organických
pigmentů.
Všichni naši partneři byli velmi
mile překvapeni programem Precolor Cupu 2012 včetně adrenalinového
letu balonem. Celkově bylo vysloveno velké poděkování za celou akci,
což dokládáme reakcemi některých
našich partnerů:
PRVNÍ SVĚTOVÝ POKUS / Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Vážená paní Koppová,
nejdříve si Vás dovoluji pozdravit z Bal Teluria. Rád bych Vám
osobně poděkoval za velmi zdařilý
průběh letošní konference Precheza Conference 2012. I v letošním
roce bylo opět něco nového, co
získal a odnesl si návštěvník z odborného přednáškového cyklu.
Také mimořádně dobře a nápaditě zorganizovaný oddychový program zůstane pro všechny účastníky velmi dlouho v paměti.
Ještě jednou Vám jako hlavní organizátorce a všem přednášejícím
velké poděkování.
Ing. Luboš Mrázek, Bal Teluria
Dear Petr,
I would like to thank all your team
for the organisation for the 2012
Precolor Cup.I really enjoyed and
the presentations gave me valuable
information.Once more thank you
and please pass my thanks to the
team. Kind Regards. Aline Dessuges, Holliday France
Dear Mr. Andrle,
many thanks for your nice welcome during our visit in Czech Republic. Claudio Sadino, AGF Italia
Hi Petr and Marian,
It was really good to see you last
week, Larry and I had a very good
time at Storks Nest. Jack DiFeo &
Larry Walters, AGF USA
Pigmenty Fepren pro sochy moai
REKONSTRUKCE
KANTÝNY
Tři a půl metru vysoké sochy
moai, známé kamenné plastiky
z Velikonočního ostrova, budou už
letos potkávat lidé na Vyškovsku.
Za hojné účasti médií byla první
vyhotovená socha byla slavnostně
odhalena 22. 5. 2012.
Místní občanské sdružení Manner plánuje v příštích měsících
do krajiny regionu umístit zhruba
dvě desítky soch v životní velikosti
ze speciálního barevného betonu.
Chce tím upozornit na ekologickou
katastrofu, která postihla původní
obyvatele Velikonočního ostrova
a která podle nich hrozí i zbytku
světa.
Do projektu je zapojena i Precheza a.s., která je dodavatelem spe-
Vážení strávníci,
chceme Vás informovat o rekonstrukci v hlavní závodní jídelně, která je naplánována
a proběhne v prázdninových
měsících. Podél sloupů, které
oddělují výdej obědů od jídelny
bude zbudována nová kantýna –
tzv. samoobslužný regálový prodej, zlepší se i sortiment zboží.
Také bude upraven prostor pro
mytí bílého nádobí včetně dodávky nové technologie pro umývání.
Při realizaci bude snaha o provedení takových opatření, aby zamýšlené stavební a technologické
úpravy neměly vliv na provoz závodní jídelny. Pokud by nastala
situace vyžadující jakákoli omezení nebo dokonce přerušení výdeje obědů v hlavní jídelně, budete
v předstihu informováni na nástěnkách.
Děkujeme za pochopení – musíme to opravit! – výsledkem by
mělo být zvýšení komfortu při
stravování.
ciálně navržených tekutých pigmentů. Pro imitaci přírodního odstínu
tachytového tufu byla použita kombinace Feprenů TP-303L a Y-710 L.
Laboratoř stavebních hmot (ČTCAP
a.s.) pak spolupracovala s VUT FAST
Brno na návrhu speciálního barevného betonu, jež imituje pórovou
strukturu přírodních tufů a pemz.
O vlastní návrh tvaru formy a odlití betonu se postaral tým pražských
sochařů v čele s Václavem Litvanem.
Jedná se vůbec o první světový pokus odlití přesné kopie sochy
z Velikonočního ostrova, do krajiny v okolí Bohdalic bude zasazeno v průběhu dvou let dalších
19 soch, některých i 7 metrů vysokých. Společně s dalšími artefakty
vznikne ucelený archeo-ekopark,
kde potencionální návštěvník postupně projde vývoj kultury Velikonočního ostrova od jejího počátku,
až ke katastrofě.
Projekt má upozornit širokou veřejnost na neudržitelnost dosavadního způsobu života současné společnosti. Je symbolem demonstrace
bezhlavého budování na úkor zdrojů, na nichž jsme po tisíciletí závislí.
V dalších návrzích barevných
soch bude pracováno s Fepreny
v odstínových řadách černí, červení a hnědí. Budou vytvářeny barevné kombinace hnědočerných soch
a specifických červených kloboučků,
jež některé z 270 originálů na Velikonočním ostrově zkrášlují.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Šedesátiny v květnu 2012 oslavili:
Neradil Jan ze stř. 13911,
provozní zámečník na provoze VH,
v a.s. od roku 1970.
Odchod do důchodu v červnu
2012:
Skácelová Radmila ze stř. 11991,
referentka CSP, v a.s. od roku 2004
Vážení bývalí kolegové,
opět děkuji za pozvání na P-Cup,
opět rád konstatuji, že to bylo super a chválím pořadatele i účastníky; opět jsem se rád s vámi všemi alespoň na chvilku viděl a bylo
mi s vámi opět fajn. Tak nashle
zase někdy příště.
Zdeněk Tůma, Colorlak a.s.
Ilona Dvořáková
Originály soch moai (Velikonoční ostrovy)
Odhalení sochy moai (Morava)
UDÁLOSTI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
VZDĚLÁVACÍ AKCE / Ing. Ludvík Prášil
Zájezd do Národního technického muzea v Praze
Na sobotu 12. 5. 2012 připravila
dílenská organizace ZO OSCH útvaru Energetika jeden ze svých pravidelných vzdělávacích zájezdů. Tentokráte bylo hlavním cílem Národní
technické muzeum v Praze.
Odjezd klapl téměř na minutu, v šest hodin se tak naše výprava
rozjela ku Praze. Cestou nás kromě
nezbytných hygienických přestávek
nepotkalo nic zvláštního, i když,
za zmínku by možná stál průjezd
frontálním rozhraním provázený citelným ochlazením a dešťovou oponou. Naštěstí podle zpráv z internetu
už v Praze nepršelo.
Národní technické muzeum sestává z několika stálých expozic (doprava, architektura, stavitelství a design,
astronomie, tiskařství a fotografický
ateliér), které všechny obsahují zajímavé exponáty vysoké technicko
historické hodnoty. Názorně ukazují, jak se doslova v průběhu staletí
vyvíjela schopnost člověka využívat
poznatků vědy a techniky ke svému
prospěchu. Přesto bych si ale dovolil
rozdělení expozice do dvou kategorií
– a to očima pubertálních dcer: hustý
a nůďo. Do první kategorie patří, dá
se říct všechno, co si dítka dokážou
představit ze zkušeností všedního
dne. Takže jsme – alespoň my – po-
měrně detailně prošli expozicemi
doprava, tiskařství a fotografický
ateliér. Sledovali jsme vývoj jízdního kola, motocyklu, obdivovali jsme
RAF a spojeneckých armád z období 2. světové války, a to přestože
v expozici jsou i zajímavá letadélka
z první světové… Expozice tiskař-
T87, se kterou ve čtyřicátých letech
pánové Hanzelka a Zikmund objeli
skoro celý svět… Hodnou chvíli jsme
věnovali také letadélkům. Vstupu
do expozice dopravy vévodí Blériot
ing. Kašpara (1911), se kterým byl
proveden první dálkový přelet v historii českého letectví. Mým favoritem
však byl letoun Supermarine Spitfire
– britský jednomístný stíhací letoun
ství je velmi zajímavá. Zobrazuje vývoj hlavních tiskařských technologií
od Guttenbergova vynálezu knihtisku až po současnost. Stejně tak je zachycen vývoj fotografie v části „Fotografický ateliér“. Zde vlastně poprvé
dítka zjistila, že „dřív“ fotografie nevylézaly z tiskárny, tak jak jsou zvyklá dnes, ale že k jejich vzniku byla
potřeba poměrně precizní a dlouhá
MŮŽE TITANOVÁ BĚLOBA ZACHRÁNIT NAŠI PLANETU?
Mgr. Eva Jehlářová
Tak to tady ještě nebylo! Že by
třeba právě nás jako jediného tuzemského výrobce titanové běloby
čekala role spasitelů? Že bychom se
mohli podílet na záchraně života
na Zemi?
Vždyť stačí, že oxid titaničitý se
může uplatnit kromě pigmentových
aplikací na fungování v tak zvaných
„Smart paints“ neboli chytrých barvách, o kterých jsme psali v Chemiku
ve vydání č. 05-06/2011 v superlativech a to ať už ve funkci samoopravujících se, bioaktivních, samorozvrstvujících se nebo samočistitelných
nátěrových hmot. Ale záchrana světa? A je přitom možné, že právě pigment, na který jsme jako výrobci tak
hrdí, to v budoucnosti dokáže.
V měsíci květnu byl v časopise
TCE (Pozn. autora: jedná se o on-line magazín pro chemické inženýrství) zveřejněn článek bývalého
britského vládního poradce a chemického inženýra Petera Davidsona
o projektu, který může zabránit alarmujícímu nárůstu koncentrace oxidu
uhličitého v atmosféře. Jen v posledních padesáti letech došlo k jeho nárůstu o 100 ppm. V letech 1000-1800
přitom úroveň CO2 nepřesahovala
280 ppm). Nemuselo by tak dojít
ke katastrofickému scénáři, který
v sobě přináší globální oteplování
a který spočívá ve výskytu četnějších krutých období sucha, hurikánů a tornád i v nárůstu hladin moří
a tak postupných zániků některých
níže položených oblastí. Koncept
navrhuje rozptylování částic oxidu
titaničitého do stratosféry, kde tyto
částice vzhledem ke svým vlastnostem, jako je vysoký index lomu, stabilita, netoxicita i běžná dostupnost
výroby, jsou zcela ideální pro odraz
části dopadajícího slunečního záření
zpět do vesmíru. Stačí mít optimální
střední velikost kolem 0,2 mikrometrů a takovou povrchovou úpravu,
která umožní stabilitu v stratosféře
po několik roků.
Myšlenka může znít jako sci-fi,
ale koncept ve skutečnosti napodobuje ochlazující účinky, které pro
Zemi nastaly po velkých sopečných
erupcích. Když například v roce
1991 vybuchla sopka Mount Pinatubo na Filipínách, přineslo to celosvětový pokles teplot přibližně o 0,5 °C.
Erupce totiž způsobila rozptýlení
20 milionů tun oxidu siřičitého
do stratosféry, kde vytvořily jemnou
mlhu kyseliny sírové. Během několika měsíců byly pak rozšířeny po celém světě.
Velikost sopečných aerosolových
částic odpovídá vlnové délce slunečního svitu a tak odrazila jeho malou
část (cca 1%) a tudíž i jeho teplo zpět
do vesmíru. Avšak použití kyseliny
sírové je komplikováno pro obtížný transport a možné riziko snížení
úrovně ozónové vrstvy. Rovněž její
pokrytí zemského povrchu tloušťkou
o jednom nanometru.
Ale jak pigment tak vysoko dostat tak, aby to bylo finančně únosné?
Překvapení je na místě - speciálním
balónem přivázaným na odolném
dutém laně k lodi, ve kterém bude
pod tlakem proudit v superkritické
kapalině (N2/H2) oxid titaničitý. Těsně pod balónem bude pak speciální
přístroj na bázi jednoduchého mikronizéru ve spojení s ultrazvukem
rozptylovat nosný plyn s částicemi
do okolí. Princip použití supertlakového balónu je přitom v NASA již
dlouho známý.
Za 50 až 150 let takového postupného dávkování pigmentu nad
zemský povrch bude úroveň CO2
v ovzduší opět na datech z roku 1800.
Vize se zdá být promyšlená. Teď
nižší index lomu (1,5), větší velikost
aerosolových částic a sedmkrát nižší rozptylovací schopnost přivedla
vědce k preferenci oxidu titaničitého.
Podle vědeckých výpočtů by stačilo
dostat 20 km nad zemský povrch asi
1500 kg titanové běloby za jeden rok,
což odpovídá ročnímu průměrnému
už jen dotáhnout „detaily“. Jsme
zvědavi, co uslyšíme o tomto geo-inženýrském konceptu za několik let.
Zatím přejme „naší“ bělobě šťastné
zítřky.
(zpracováno na základě článku Petera
Davidsona „Up and away“ , TCO, 052012)
práce v temné komoře… V muzeu je
spousta audiovizuálních představení,
téměř na každém kroku je promítán
nějaký dokument. Pro děti by možná
bylo poutavější, kdyby se mohly interaktivním způsobem „něco zkusit“.
Možná by pak pro rodiče zbylo více
času ke čtení popisků u exponátů, zařazených do kategorie „nůďo“. V každém případě lze návštěvu Muzea jen
a jen doporučit!
Další program si už tvořil každý sám. Někteří kolegové například navštívili v Praze na Výstavišti expozici nazvanou Mořský svět.
V Mořském světě je obří akvárium,
největší v České republice. Jedná
se o nádrž o obsahu 100 tisíc litrů
mořské vody, prosklená plocha tvoří celkem 8 metrů. V nádrži je nainstalována dekorace z korálových
kamenů o váze 4,5 tuny, na výrobu
mořské vody byly použity 3 tuny
mořské soli. Nádrž využívá nejmodernější filtraci, kterou projde během 1 hodiny 60 tisíc litrů vody, čerpadla jsou řízená mikroprocesory,
které vytvářejí dokonalou simulaci
mořských proudů. Stejně zajímaví
jako samotné akvárium jsou i jeho
obyvatelé. Nepřehlédnutelní jsou
jistě žraloci – žralok bělocípý a žralok černocípý a dále hejna pestro-
barevných korálových ryb. Interiér
Mořského světa je ozdoben největší
ruční nástěnnou malbou v Evropě
o rozměru 2700 m2. Pocit pobytu
pod mořskou hladinou ještě dotváří
nainstalované profesionální světelné
efekty a zvuková kulisa. Další zajímavostí v Mořském světě je projekt
duševní relaxace "Vesmírná laguna",
který symbolicky vyjadřuje propojení vesmíru, moře a lidské duše.
Na speciálním obraze umístěným
uprostřed kompozice se prolínají
záběry z Hubbleova teleskopu, které
poskytla NASA a záběry z mořských
hlubin. Smyslem projektu je navodit
relaxační a terapeutické působení,
kde si lidé mohou pomocí duševní relaxace obnovit svojí životní
energii.
Drobnou kaňkou na jinak bezproblémovém průběhu dne byl
pozdní příjezd autobusu na místo
srazu způsobený nečekanou dopravní zácpou. Cestou domů nás žádné další nepříjemnosti nepotkaly,
a tak jsme spokojení a unavení dojeli pozdě večer zpátky domů. Rád
bych poděkoval organizátorovi akce,
ing. Davidovi Blaťákovi, za „bezporuchovou“ akci, díky patří také ZO
OS ECHO. A už teď se těšíme na nějaké příště!
POLITICKÉ HNUTÍ ANO 2011
Ing. Petr Vrána
Od prvních mediálních vystoupení pana Andreje Babiše, kdy se
ostře vymezil vůči nynějším společenským poměrům a přebujelé korupci, uplynulo půl roku. Odezva
na tato vystoupení byla tak velká,
že vznikla výzva ANO 2011, kterou
podpořilo téměř 20 tisíc zaregistrovaných sympatizantů. V tuto chvíli
existuje ANO 2011 jako politické
hnutí a jeho struktura je téměř dokončena. V každém kraji je určen
krajský koordinátor a s výjimkou
dvou okresů, jsou v celé ČR určeni
také okresní koordinátoři, jejichž
hlavní náplní bude komunikace se
sympatizanty a zodpovědnost za zřízení a chod kontaktních míst hnutí
v okresech.
Jedním z hlavních cílů hnutí ANO 2011 je úspěch ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2014. ANO se
pravděpodobně zúčastní i letošních
Senátních voleb, ale jen v několika obvodech Rozhodně se nebude
v roce 2012 jednat o plošnou účast
v Krajských ani Senátních volbách.
V předcházejících dnech uspořádalo ANO první kolo výjezdů, kdy
pan Babiš navštívil všech 14 krajů.
Zde se setkalo s panem Babišem a se
zástupci zmíněné iniciativy téměř
dva tisíce lidí. Občané se dozvěděli celou řadu informací o struktuře,
strategii a cílech ANO2011. Na setkání byl z velké části prostor pro
diskuzi, otázky a podněty ze strany
občanů.
Nejinak tomu bylo i v Olomouci.
Na setkání 9. května, které se konalo v Regionálním centru, přišlo přes
dvě stě občanů. Nejdříve byl předsta-
ven krajský koordinátor pro Olomoucký kraj pan Milan Feranec a okresní koordinátoři. Pro okres Přerov je
to pan Petr Vrána. Zpočátku hovořil
pan Babiš o své profesní dráze a zejména o důvodech, proč se rozhodl
vstoupit do politiky. Tvrdí, že politici naši zemi již od revoluce nejenže
neumějí řídit, ale přihlíží jejímu rozkrádání, že žijeme v nefunkčním státě, že náš původní majetek se výrazně zmenšil a je nadále systematicky
rozkrádán, že jezdíme po špatných
silnicích, v pomalých vlacích, nemáme peníze pro učitele, vědce, lékaře,
policisty, hasiče, na sport a na vzdělání pro naše děti, neumíme bránit
svoje zájmy v současném složitém
světě, nejsme jednotní. Dotazy občanů byly opravdu různorodé. Padly
věcné dotazy a připomínky k fungování ANO. Lidi zajímalo, zda se bude
iniciativa zapojovat do letošních
voleb a v jakém stádiu je formování
struktury. Dále se dotazy týkaly názorů pana Babiše na aktuální dění.
Občané se také svěřovali s problémy,
které je tíží v jejich obcích a regionech. Od nevyhovující infrastruktury až po problémy na radnicích,
ale také se objevily dotazy týkající
se „zelené nafty“, problému menšin
a sociálně slabých v ČR.
I přesto, že čas určený pro diskuzi vypršel poměrně rychle, lidé jen
velmi pomalu a neochotně opouštěli
diskusní sál a většina využila příležitosti osobně pozdravit pana Babiše, podat mu ruku a popřát mnoho
úspěchů.
ANO 2011 je politické hnutí, které je a bude otevřený a transparentní
politický subjekt, který si cení názorů
a připomínek od všech slušných občanů. Budeme velmi rádi, pokud i Vy
pomůžete tvořit a formovat základní
myšlenky našeho hnutí. Pokud budete mít jakékoliv náměty nebo dotazy, kontaktujte pana Petra Vránu
([email protected]). Další kontakty a veškeré informace naleznete na www.ano2011.cz.
PRECHEZA A MY
4
PŘEROVSKÝ CHEMIK
JAK SE CO DĚLÁ / RNDr. Petr Pikal
Poloprovoz TB a laboratoře Rozvoje nových výrobků
V dnešním čísle bych vás rád seznámil hned se dvěmi útvary ČTCAP
zabývajícími se rozvojem a výzkumem. Výzkumné úkoly jsou dány
plánem RaV.
Poloprovoz TB je umístěn v samostatné budově a umožňuje provedení řady experimentů na poměrně
unikátním souboru zařízení. Většina
zařízení je koncipována tak, aby byla
schopna zpracovat jednotky až desítky kilogramů materiálu za hodinu.
Vesměs jsou zařízení určena pro testy
jednotkových operací výroby titanové běloby (filtrace, promývání, hydrolýza, příprava zárodků, mletí, mikronizace, sušení). Určitá zařízení jsou
ale univerzálnější a je možné na nich
provádět i experimenty z oblasti železitých pigmentů či zpracování vod
a sádrovce.
Pro kontrolu prováděných experimentů slouží plně vybavená laboratoř,
umožňující provádět běžná měření
(vlhkost, ztráta žíháním, SFM, barvivost, bělost, pH, vodivost, turbiditu).
Kromě toho je zde umístěn reometr,
který měří reologické vlastnosti různých materiálů (viskozitu, …)
Mezi hlavní zařízení na poloprovozu patří: mikronizér, kolíkový
mlýn Alpine, kulový mlýn Pulverisette 5, perlový mlýn Profarb s dissolverem, reaktor 3m2, deskový kalolis, míchací stanice 70 l s ohřevem,
poloprovozní hydrolýza a skleněný
10 l reaktor pro bělení, rozprašovací
sušárna Niro s variabilním vstupem,
perlový mlýn Netzsch, vsázková kalcinační pec Realistic 3m3/1100ºC,
rotační průtočná pec, homognizátor
cca 2m3.
Výzkum nových výrobků vlastně zahrnuje výzkumné činnosti jak
v oblasti materiálů, které zatím nejsou
ve výrobním sortimentu, tak výzkum
a vývoj speciálních analytických postupů v oblasti železitých pigmentů,
sádrovce a částečně i titanové běloby. V současné době se soustřeďujeme na oblasti fotokatalytických typů
TiO2, vývoj materiálů pro katalytické
Deskový kalolis
Laboratoř poloprovozu
Perlový mlýn Netzsch
Termická analýza STA Jupiter
Netzsch s hmotnostním analyzátorem
Poloprovozní hydrolýza
Aparatura s analyzátorem NOx
Rozprašovací sušárna Niro
ZetaSizer Nano
aplikace, přípravu past a suspenzí
pigmentů i nepigmentových typů
TiO2 a Fe2O3, charakterizaci povrchů
pigmentů, testy pro určení potenciálních rizik při použití TiO2 jako UV
absorbérů v kosmetice, činnost v oblasti speciálních analýz odpadních
vod a sádrovce, požadovanou analy-
VELKÝ ÚSPĚCH VEDOUCÍHO PROJEKCE A KONSTRUKCE
Ing. Josef Winter
Ing. Aleš Ledvina - vedoucí
útvaru Projekce a konstrukce složil
v květnu 2012 úspěšně před státní
komisí ČKAIT autorizační zkoušku, čímž obdržel osvědčení, dle zákona č.360/1992 Sb., autorizovaný
technik v oboru technologická zařízení staveb.
O náročnosti zkoušek svědčí skutečnost procentní úspěšnosti uchazečů; kdy z 10 byli úspěšní pouze
tři zúčastnění. Autorizační osvědčení, včetně razítka a deníku, obdrží
Ing. Aleš Ledvina při slavnostním
slibu dne 22. 6. 2012 v Brně.
K autorizačním zkouškám se
v rámci zvyšování kvalifikací připravují i další pracovníci útvaru Projekce a konstrukce. Tento útvar zajišťuje
v rámci Precheza, a.s. Přerov vlastními kapacitami projekční zabezpečení
převážné většiny akcí, zejména staveb odboru investičního rozvoje. Dle
potřeb a možností realizuje projektovou dokumentaci i pro výrobní a nevýrobní střediska podniku. Úroveň
Ing. Aleš Ledvina
provedených a odevzdaných projektů je prověřována zhotoviteli jednotlivých profesí i koncovými zákazníky
(pracovníky jednotlivých provozů).
Podle obdržených reakcí jsou projektové dokumentace útvaru Projekce
a konstrukce co do propracovanosti,
konstrukčních a technických řešení,
hodnoceny velmi kladně. Nemalou
zásluhu na tomto hodnocení je možno přičíst i panu Ing. Aleši Ledvinovi, který je určujícím koncepčním
a vedoucím článkem jednotlivých
projektů v rámci celé skupiny pracovníků projekce konstrukce. Efektivnost práce útvaru Projekce a konstrukce je opakovaně prověřována
formou benchmarkingu.
Projekce a konstrukce v rámci komplexního projekčního servisu zajišťuje formou externích projekčních
subdodávek i profese vlastními
pracovníky personálně neobsazené
(např. statika a dynamika staveb).
Z dalších důležitých činností útvaru projekce a konstrukce je možno
jmenovat - archivace projektové dokumentace zrealizovaných staveb
a u probíhajících akcí kompletní autorský a stavební dozor formou technické výpomoci.
K získání autorizace blahopřejeme!
Ing. Josef Winter, technický ředitel
tickou případně výzkumnou činnost
v oblasti zelené skalice, monohydrátu
a železitých pigmentů. K provádění výzkumu v uvedených oblastech
slouží řada přístrojů jak běžných, tak
relativně unikátních.
K takovým zařízením patří například: termická analýza STA Jupi-
MALÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Alena Okáčová
7. června se v kinosále Prechezy konal 11. ročník Malé chemické
olympiády, kterou ve spolupráci s
akciovou společností Precheza pořádalo Středisko volného času Atlas
a Gymnázium Jakuba Škody. Tato
soutěž je určena žákům, kteří studují chemii první nebo
druhý rok na základní škole nebo víceletém gymnáziu
okresu Přerov. Rekordních 52
žáků základních škol a víceletých gymnázií řešilo teoretické úlohy týkající se například
částicového složení látek,
chemických rovnic a výpočtů
roztoků.
V kategorii základních
škol se olympiády zúčastnilo
čtyřicet žáků z šestnácti základních škol okresu Přerov a
za gymnázia si přišlo zasoutěžit 12 žáků ze čtyř gymnázií.
Vítězem v kategorii základních škol se stal Jiří Jemelka
ze základní školy Za Mlýnem,
který byl rovněž nejúspěšnějším řešitelem v obou kategoriích. Druhé místo obsadila
Terezie Burianová ze základní
školy Troubky a jako třetí se
umístila Monika Brožíková ze
základní školy Za Mlýnem.
ROK 2012 NA KRYSTALIZACI / Mgr. Marek Konečný
Nejprve by bylo vhodné pár slovy popsat význam krystalizace a odstřeďování zelené skalice. Přestože
se tohle pracoviště nachází v budově
výrobny železitých pigmentů a organizačně je řízeno provozem Kyseliny,
technologicky zapadá do výroby titanové běloby. Úkolem tohoto provozního uzlu je tedy oddělit z „černého
roztoku“ železo ve formě zelené skalice, tou rovnoměrně zásobit výrobu
železitých pigmentů a odželezený
roztok zase čerpat zpět na výrobnu titanové běloby k dalšímu zpracování.
Než z odželezeného roztoku vznikne
bílý pigment, uběhne ještě několik
dní a bude provedena spousta technologických operací. Správný průběh
krystalizace už má ale nezanedbatelný vliv na kvalitu finálního výrobku.
Stejně jako na výrobně titanové
běloby probíhají rozsáhle intenzifi-
kační akce, letos se dočkala i krystalizace. První akcí, která už probíhá je
dodávka nového, tj. 4. krystalizátoru. V současné době čeká připravený krystalizátor na parkovišti mezi
firmou PREST a správní budovou
provozu Kyseliny na svou instalaci po ukončení potřebných stavebních úprav. Uvedení krystalizátoru
do zkušebního provozu je plánováno
ještě před generální zarážkou výroby
titanové běloby, tedy v září letošního
roku.
Další významnou událostí bude
instalace 6. odstředivky. Ta by měla
být do Prechezy dodána v srpnu
a do provozu začleněna během říjnové odstávky výrobny titanové běloby.
Toto začlenění velmi úzce souvisí
s rekonstrukcí dopravních cest zelené skalice. Během několika dní odstávky budou demontovány současné
redlery, jejichž údržba je náročná
a nákladná a nahrazeny výkonnějšími pásovými dopravníky.
Kromě nájezdu výše uvedených zařízení proběhnou i drobnější doprovodné akce, bez kterých by
nebylo možné zvýšenou výrobní
kapacitu celého provozního uzlu
dokonale využít. Mezi tyto akce pa-
ter Netzsch spřažená s hmotnostním
analyzátorem uvolněných plynů,
stolní spektrofotometr, měření velikosti částic a zeta potenciálu na přístroji ZetaSizer Nano ZS, aparatura
s analyzátorem NOx pro stanovení
účinnosti fotokatalytických materiálů metodou dle ISO 22197-1:2007.
tří zapojení nové nádrže
330 B, do níž se bude
vypouštět
krystalová
suspenze z krystalizátorů, dále čerpání odželezeného roztoku zpět
na výrobnu titanové běloby a odvedení chladící
oběhové vody z procesu
krystalizace na chladící
věže.
Realizací
všech
uvedených akcí se dočkáme navýšení kapacity souboru
o 20% a tedy bezproblémového dosažení prozatímní cílové kapacity
výrobny titanové běloby. Zároveň se
na krátkou dobu naskytne příležitost
k provedení oprav opotřebovaného
zařízení, na které v současné době
z důvodu stoprocentního využití
není prostor.
V kategorii gymnázií zvítězila
Pavla Mikulíková z Gymnázia Jakuba
Škody, druhé místo patřilo Janu Šutovi, také z Gymnázia Jakuba Škody a
třetí byl Jakub Rybka z Gymnázia Jana
Blahoslava.
Jiří Jemelka
Pavla Mikulíková
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Mgr. Jitka Koppová
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 253 3848
Uzávěrka čísla 8.6.2012
Číslo 5-6/2012
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ
Tisk a grafická příprava:
APRO, reklamní agentura
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93P/1
ze dne 23.8.1993.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
ZEPTALI JSME SE / Ing. Tomáš Příkopa
Rozhovor s Ing. Bořkem Říhou, vedoucím útvaru investiční rozvoj
Letošní plán investic je skutečně nebývale vysoký, je to dáno především
tím, že letos byla zahájena významná
akce Rekonstrukce výrobny kyseliny
sírové spojená s instalací turbíny pro
vyšší využití odpadního tepla vzniPřed rokem vyšel v Chemiku kajícího při spalování síry. Z celkočlánek „Precheza má opět našláp- vého plánu investic na letošní rok je
nuto“ poskytující optimistický vý- počítáno právě na tuto akci takřka
hled na budování investic v podni- s polovinou finančních prostředků.
ku. Má Precheza stále našlápnuto? Další, avšak neméně významné akce
Z přiloženého grafu jsou poměrně jsou spojeny se zvýšením výrobní
jasně vidět trendy tohoto našlápnutí, kapacity provozu TB. Jde především
dnes by se dalo s nadsázkou říci, že o výstavbu nových rozkladných renasazujeme na spurt neboť i na pří- aktorů a s nimi souvisejícího přísluští rok máme předběžně naplánován šenství. Již po prázdninách se změní
stejný objem finančních prostředků vnější pohled na Prechezu, přibude další, tedy již 4. plastový komín
jako v letošním roce.
Na vysvětlenou, nenaplnění plá- na budově rozkladu.
Ruku v ruce s odstraňováním
nu v loňském roce bylo způsobeno
tím, že bylo nutno opakovat tendr úzkých článků na výrobně TB jsou
na generálního dodavatele inves- intenzifikovány i další navazující
tiční akce rekonstrukce výrobny provozy. Jde především o instalaci
kyseliny sírové a instalace turbíny odstředivky zelené skalice, stavbu
a tudíž nedošlo k žádnému čerpání nového krystalizátoru a spousta
plánovaných finančních prostředků dalších drobnějších investic, bez
kterých by však ty velké neměly výna tuto akci.
Co se týká letošního roku, plán znam. Situace je o to složitější, že
je celoroční a skutečnost jak odpisů, uvedené intenzifikační akce je nuttak i čerpání je ke 30. 4. 2012. Čer- no dokončit a zapojit stroje a zařízepání se může jevit nezasvěcenému ní do výrobních linek v letošní 10-ti
nízké. Je to dáno tím, že na investi- denní generální zarážce.
cích jsou většinou uzavírány smlou- Kromě samotné realizace investičvy s dodavateli s platbou po dokon- ních akcí probíhá souběžně i přípračení a protože jak je uvedeno níže va nových akcí, jejichž realizace je
většina akcí je v realizaci, tak nás plánována na další období.
Nelze přehlédnout nový poutač
placení teprve čeká.
Jaké investice se v současné u administrativní budovy ohledně
rekonstrukce energetického hospodobě realizují?
dářství podniku.
Můžete problePorovnání plán - skutečnost (r. 2009 až 2012)
matiku našim
čtenářům blíže
osvětlit?
Jak je již v hrubých
rysech
popsáno výše,
v souvislosti se
zvýšením
výrobní kapacity
TB je zapotřebí
mj. navýšit i ka2009
2010
2011
2012
pacitu výrobny
plán
skutečnost
Odpisy
kyseliny sírové
Investice
Na jaře letošního roku se v Precheze naplno rozjela realizace zásadních investičních akcí. V této
souvislosti, ale i soukromě, jsem
Ing. Říhovi položil několik otázek.
ze současných 410 t denně na 600 t
denně. Zvýšení výroby kyseliny sebou nese i vyšší výrobu “ tepla“ a tak
bylo správně rozhodnuto o jeho využití v parní kondenzační odběrové
turbíně a přeměnit část tohoto tepla
v elektrickou energii, která by měla
pokrýt poměrně významnou část
spotřeby naší továrny.
Využíváme na realizaci investic
dotace EU?
Na rekonstrukci výrobny kyseliny sírové a instalaci turbíny máme
přidělenu dotaci z Evropského fondu pro Regionální rozvoj v rámci
Operačního Programu Podnikání
a Inovace tzv. OPPI. To je také důvod proč před vchodem do továrny
stojí zmíněný billboard, který je jen
jednou z mnoha dalších podmínek
poskytnutí dotace.
Co je podle Vás při zajišťování
investiční výstavby nejtěžší?
Jak už bylo mnohokrát napsáno
a řečeno, nejobtížnější je práce s lidmi a to platí i pro investice, kde se
potkáváme nejenom s různými dodavateli mnohdy zatrpklými, že to
či ono výběrové řízení nevyhráli, ale
i s úředníky státní správy na nejrůznějších úrovních v rámci stavebně
povolovacích řízení a vyjadřování
k plánovaným akcím. Rovněž kontraktační jednání se zahraničními
dodavateli, většinou monopolními,
nebývají vůbec jednoduchá; také
umístit nové investice do stávajících výrobních hal z konce šedesátých let minulého století bývá velký
problém.
Většinu problémů, mimo technických, které se při zajišťování investic
vyskytují je zapotřebí řešit v úzké
spolupráci s právníky. Chtěl bych
tímto vyzvednout velmi dobrou
spolupráci s Mgr. Štěpánem Šenkem. Vzhledem k tomu, že zajišťování investiční výstavby je komplexní mezioborová činnost zahrnující
určitou míru právního vědomí, což
v současné době je velmi složité, až
po ryze odborné činnosti, není naše
práce jednotvárná a už vůbec ne
jednoduchá, jak se mnozí domnívají.
Jaké investice si za poslední dobu
nejvíce považujete a která
byla z Vašeho
pohledu nejnáročnější?
Nelze jednoznačně
říct,
které akce si
nejvíce považuji, či která
byla nejnáročnější. Považuji si realizace
každé stavby,
která byla včas
a úspěšně nebo
alespoň
jen
s minimálními problémy
dokončena,
najeta a prokázala své opodstatnění dosažením plánovaných
parametrů. I jen z prostého nákupu
vysokozdvižného vozíku či čerpadla
se může stát „drama“s právní dohrou
a naopak rozsáhlá a finančně náročná akce v nervy drásajících termínech může být procházkou v “růžovém sadu“.
Můžete prozradit, jaké investice se připravují do budoucna?
Jak jsem již naznačil i na další rok
plánujeme investiční prostředky
v podobné výši jako pro letošní rok
a chceme se zaměřit na úspěšné dokončení rekonstrukce výrobny kyseliny sírové, dále pak na I. a II° MOFI
a jsou nachystány nebo se připravují
další a další akce, které by měly zajistit budoucnost naší továrny.
Co Vás na práci vedoucího útvaru investice nejvíce těší
a motivuje?
Práce je zajímavá tím, že vůbec není
jednotvárná a každý den vám může
přinést a také většinou přináší nějaké nečekané překvapení.
Kde vidíte rezervy na vašem
útvaru a co by se podle Vás dalo
vylepšit?
V útvaru investic pracuje celkem
5 pracovníků, z nichž dva p. Khom
a Ing. Severa jsou v důchodovém
věku, Ing. Kokš a já jsme již překročili 50.-tku a za mladé drží vlajku
zbývající pracovník Tomáš Bezděk.
Jak trávíte volný čas?
V zimním období týden na sjezdovkách v Itálii, předjaří na snowboardu na „smrtící“ sjezdovce „K2“
v Hlubočkách a taky už jsme začali
jezdit na běžky do Jeseníků v okolí
Nové Vsi. Zbývající roční období
pak tenis, golf, voda. Celoročně pak
s manželkou a 50 kilovým mazlíkem
Teddym, 4-letým briardem, na chatě v Bělkovicích.
Blíží se doba dovolených. Jak,
kde a s kým byste chtěl trávit ideální dovolenou?
Ideální dovolená je všude tam,
kde se cítíte dobře a s lidmi, se
kterými si máte co říci a když navíc máte stejné zájmy, je to prostě
ideální.
Mátě nějaký tip pro čtenáře?
Valtické vinné trhy jsou letos již
za námi, ale čeká nás Mikulovské
vinobraní.
hosty. Naši rehci vše odnášeli mimo
laboratoř a zbavili nás obávaných
starostí.
Ve čtvrtek 7.6. přišel další významný den. Dospělí vyvedli všech
pět mláďat z hnízda do laboratoře. Nejprve si odzkoušeli, jak sedět na míchadle, roztíracím stroji,
zábradlí, potrubí....a pak už hurá
do přírody. Mladí se začali pomalu živit sami. Nějakou dobu je ještě
budou rodiče dokrmovat. Pak už to
bude jen na nich. Ptáčata nyní poskakují po jehličnanech před okny
rodné laboratoře. Občas jsou k vidění i na parapetech. Pravidelně se
ozývají. Tak tedy: "Hodně štěstí a děkujeme za krásný zážitek!!!".
REHEK DOMÁCÍ, LABORATORNÍ / Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
Všichni jsme už někdy zažili, že
nám do bytu nebo kanceláře vletěl
nějaký ten ptačí host. Obvykle stačí otevřít okno a počkat, až si sám
najde správnou cestu ven nebo ho
rovnou ohleduplně vyhnat zpět
do přírody. Na počátku května se
do laboratoře Výzkumu titanové
běloby opakovaně zatoulali rehci
domácí. Rehci domácí patří mezi
běžné ptačí druhy. V České republice jich žije přes půl miliónu. Setkáváme se s nimi také v Precheze,
kde pravidelně hnízdí. Jsou to ptáčci
o něco menší než vrabec. Sameček
má šedá záda a velmi často uhlově černou náprsenku a bílé skvrny
v křídlech. Samička je na zádech
tmavě hnědošedá, břicho je světlejší. Typickým společným znakem
obou pohlaví je rezavý ocásek. Rehci
jsou známi pod lidovým názvem
kominíčci.
Zatoulancům bylo slušně naznačeno, že to není to správné místo. Pochopili a využili otevřených
oken, čímž jsme věc považovali
za úspěšně vyřešenou. To jsme netušili, že opakovaná návštěva nebyla náhodná, ale byl to promyšlený
audit naší laboratoře. Zjevně jsme
prošli bez závad a tak nás 9. května,
po svátkem a dovolenou prodlou-
ženém víkendu, čekalo překvapení.
Stačilo okno pootevřené "na ventilačku" a v potrubí nepoužívaného
odsávání se objevilo hnízdo. V mezeře mezi plechy byl vidět vyčnívající rezavý ocásek, neklamné znamení
toho, že v hnízdě jsou vajíčka, které
už samička pečlivě zahřívá. Kostky
byly vrženy.
Všichni máme přírodu rádi, takže jsme rychle začali přemýšlet, co
můžeme udělat, abychom rehky neohrozili a abychom zároveň mohli
normálně pracovat. První opatření
bylo jasné. Pod hnízdo byla zavěšena velká krabice, aby chránila pracovní stůl před čímkoli, co by mohlo
začít padat shůry. Také bylo jasné, že
okno musí zůstat pootevřené, aby se
ptáci mohli podle potřeby vystřídat
na hnízdě a dostali se ven za potravou. Ptáčci si rychle našli místo k napájení a koupání - kanál na podlaze
a vodou naplněné prohlubně u něj.
Nabídnutou misku s vodou ptáci
odmítají. O to pečlivěji tedy oplachujeme kanalizaci a před odchodem nikdy nenecháváme "napajedlo" bez čerstvé vody. Rehci naštěstí
patří k ptačím druhům, o kterých je
známo, že vydrží neuvěřitelný rámus a hluk. Laboratorní vývěvy je
nechávaly v klidu a tak jsme se se
svým pracovním shonem rychle stali součástí ptačího života.
Radostná událost, vylíhnutí ptáčat, proběhlo nepozorovaně. První
hlavičky rychle rostoucích mláďátek
se vynořily nad okrajem hnízda koncem května. Dospělí pilně krmili.
Když byl někdo moc blízko, "zanadávali" a podle nepsané dohody to znamenalo něco na způsob: "Nevidíš, že
se bojím, běž kousek dál, ať můžu
krmit". Podmíněné reflexy fungují
u lidí i u rehků. Ještě teď, když někde v přírodě uslyším rehčí varování,
mám tendenci pár kroků poodejít....
Ptačí rodiče názorně předváděli,
jak jsou pro lidi užiteční. Bylo neuvěřitelné, kolik housenek a much
dokázali donést najednou v zobáčku. Běda mouchám, které vletěly
do laboratoře. Jejich sběr z oken pod
stropem za letu byl akrobatickou
lahůdkou.
Kde je příjem, je i výdej. Rehci
nás příjemně překvapili. Spousta
druhů, i rehci, odebírají trus mláďatům přímo od zadečku. Trus je
vylučován ve formě balíčku k další
přepravě. Dospělí ho odnášejí dále
od hnízda a odhazují. Tím se udrží nejen nezbytná hygiena, ale také
odstraní zápach, který by mohl
k hnízdu přilákat velmi nebezpečné
PRECHEZA A MY
6
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Sportovní den zaměstnanců
PODRUHÉ
FOTO: Mgr. Tomáš Světnický & Bc. Jiří Valenta
Pár slov na uvítanou…
… a můžeme začít:-)
Fotbalisté to nevzdali a pokračovali i za cenu mokrých
trenýrek.
Nohejbalový match byl akční jako loni.
Tenisový turnaj musel být po pár úderech přerušen
pro prudký déšť.
Úsměv našich ratolestí byl odměnou pro všechny organizátory
i zúčastněné.
Atletické disciplíny byly přivítány dětmi i dospělými.
A to v hojném počtu!
Nepřízeň počasí nás zahnala pod deštníky k občerstvení
Útočištěm dětí se stal skákací hrad.
Na takové akci nemohla chybět ani kabelová televize.
Svou atmosféru mělo i vyhlášení vítězů a předání cen.
Souhlasíte pánové?
Letošní ročník byl opět úspěšný, i přes nepřízeň počasí.
... další fotografie na www.precheza.cz
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
7
VOLEJBAL / Stanislav Šmidák
Volejbalové mistrovství republiky se organizátorům povedlo
a mladé hráčky zakončily sezónu ziskem medailí i titulem
K dobrému jménu Přerovského
volejbalového klubu v práci s mládeží
se letos přidalo také ocenění v podobě přidělení pořadatelství finálového
turnaje mistrovství republiky starších
žákyň. Slova chvály na adresu kvalitní
organizace se nesla z úst samotných
účastníků i představitelů svazu. Navíc
se na tomto klání dobrými výsledky
i výkony prezentovaly i domácí volejbalistky, které nakonec obsadily nepopulární čtvrtou příčku.
Svěřenkyně trenérů Kubíka a Vavrouše na své palubovce ve skupině
porazily KP Brno i Olymp Praha, ale
ve čtvrtfinále se jim už tolik nedařilo.
Porážky v semifinále s pozdějším vítězem Prostějovem a v souboji o bronz
s Příbramí je odsunuly na čtvrtou
příčku, jež je však bezesporu velkým
úspěchem.
Co se nepovedlo starším, to o tý-
den později napravily jejich mladší kolegyně. Na premiérovém neoficiálním
šampionátu sice se štěstím proklouzly do semifinále, ale pak předvedly
kvalitní hru okořeněnou patřičnou
dávkou bojovnosti. Zejména ve finále proti Jihlavě, kdy je nezlomil ani
nepříznivý stav 2:8 v rozhodujícím
tie-breaku. Soupeřky z Vysočiny vedly ještě 12:9, ale to byl poslední bod,
který uhrály. Pak se tým okolo zkušené Barbory Šádkové, která se dostala
i do nejlepší šestky turnaje, výborně
semknul a otočil zápas ve svůj prospěch. Děvčata tak dala pěkný dárek
na rozloučenou odcházejícímu trené-
rovi Rostislavu Hanzelkovi. Na zisku
titulu se dále podílely Zuzana Růžičková, Simona Kašpárková, Nikola
Soukupová, Lucie Šálková, Jitka Odstrčilová, Barbora Bartošíková, Kristýna Lauschová a Andrea Riedlová.
Obhajobou titulu se mohou pyšnit také hráčky z přípravky vedené
Radanou Dokoupilovou. V posledním kole krajského přeboru trojic
uhájily svůj náskok a zvítězily. Áčko
hrálo v sestavě Sabina Bernátová,
Tereza Jandová, Alena Ježíková,
Michaela Vodičková.
Dobrá práce s mládeží se tedy
vyplácí a dá se říci, že obhajovat tyto
příčky v příští sezóně bude těžké. Ale
kdo před právě skončeným ročníkem
předpokládal, že se Přerovský volejbalový klub takhle výrazně zapíše
do análů vrcholných mistrovských
soutěží.
XVII. ROČNÍK SLALOMU PRETIOX V BOCHOŘI / Ing. Ludvík Prášil
Je velmi těžké psát o opakovaných událostech, zvláště když je to
po „nácté“. Proto bych se kromě
holých faktů letos také letmo zmínil
o zákulisí celé akce.
V sobotu 19. 5. 2012 se na pojezdové dráze letiště v blízkosti Výmyslova konal už XVII. Automobilový
slalom Pretiox, který se stejně jako
v minulých letech jel jako mistrovství
České republiky a jako FIA Slalom
Trophy 2011 zóny střední Evropy.
Je zřejmé, že toto pravidelné srocení milovníků rychlých kol pořádané
Pretioxem patří k vrcholným akcím
sezóny místního autoklubu. Počet
startujících vozů – 40 – sliboval nejen pěknou a napínavou podívanou
a těsné zápolení v celkem 8 třídách
(L1-L6, junioři, ženy), ale představoval také obvyklou výzvu pro celý
pořadatelský tým.
V průběhu závodního dne nena-
staly zásadnější problémy. Technická
přejímka vozidel proběhla tentokráte
hladce – připomeňme zde loňské téměř tříhodinové zpoždění, které tehdy způsobili zejména rakouští jezdci,
protože si poměrně mylně mysleli, že
jet závodit může všechno, co má čtyři kola! Neznámou tentokráte nebylo
ani počasí – bylo po celý den stabilně
hezky, slunečno, větrno, prostě předpověď rosničkám docela vyšla. A tak
jsme, přes všechna ochranná opatření po 11 hodinách na letištní ploše,
jako vždy odjížděli přičmoudlí.
A jak to celé dopadlo? Zlatí, stříbrní a bronzoví jezdci resp. jezdkyně
si v jednotlivých kategoriích rozebrali příslušné sady připravených pohárů. Silná účast zahraničních jezdců
i jezdkyň (Maďarsko, Rakousko, Slovensko) ukazuje, že Slalom Pretioxu
je pro závodníky silným magnetem.
I ohlasy na letošní soutěž jsou klad-
né, téměř všichni jezdci se již těší
na přístě! Rád bych proto všem organizátorům poděkoval za kus práce,
který jeden každý pro úspěch podniku odvedl! Budeme moc rádi, pokud
se povede uspořádat v příštím roce
18. ročník!
Co všechno je vlastně nutné pro
úspěch takové akce zajistit?
Zápis do kalendáře FIA (Světová federace automobilového sportu)
i FAS (Česká federace automobilového sportu), školení místních činovníků (ředitel soutěže, tajemník,
bezpečnostní činovník), pronájem
letiště na velitelství základny a v kolegiu ministra národní obrany, smlouvu o pronájmu plochy včetně úhrady,
pojištění sportovní akce, spolupráci
se sportovním a technickým komisařem, tým časoměřičů, lékařskou službu a hasiče (pokud možno co nejlevněji), vypracovat zvláštní ustanovení
a prováděcí vyhlášku, rovněž také
bezpečnostní plán, ToiToiky, buňku
pro vyhodnocení výsledků, občerstvení, a v neposlední řadě postavení
celé trati, její nakreslení na letištní
plochu, zapůjčení chybějícího slalomového materiálu od AK Barum Rallye Zlín, jeho dovoz a odvoz, úklid
plochy a její předání vojákům, odeslání výsledků a povinné dokumentace na FIA a FAS. A samozřejmě
mnoho dalších drobných i větších
úkolů a povinností, které sice nejsou
na první pohled vidět, bez kterých by
ovšem závody nebyly závody, a navíc – dokážou vyvolat řadu vášní
a emocí…
L3
Fries Alfréd – Rakousko
L4
Rosická Markéta – ČR
L5
Vizikleti János – Maďarsko
L6
Bednařík Josef – ČR
Junioři: Rambousek Jiří – ČR
Holky: Kašparová Martina – ČR
Vítězové jednotlivých kategorií XVII. Ročníku slalomu Pretiox
včetně národnosti:
L1
Disca Tibor – Maďarsko
L2
Rambousek Jiří jun. – ČR
POŽITEK Z VŮNĚ A DOTYKU / Bc. Silvie Minaříková
V návaznosti na článek "Už
jen oleji a mastmi!" bych vám ráda
přiblížila produkty, které nyní budeme k procedurám používat,
aby vám, potencionálním klientům bylo jasné, že to není jen tak
ledajaké mazání, ale že vám nabízíme vysokou kvalitu z oboru
aromaterapie.
Aromaterapie je holistická metoda, která cíleně využívá vůní rostlin
k dosažení a uchování fyzické i psychické pohody člověka. Představuje
příjemnou terapii, při níž se spojuje
požitek z vůně s ozdravnou silou dotyku. Umožňuje individuální přístup,
širokou škálu prostředků i způsobu
využití a v mnoha případech nabízí
šetrnou alternativu ke klasickým léčebným postupům.
Z aromaterapeutických preparátů nejvíce používáme aromamasážní
oleje. Jejich používání je vysoce efektivní, protože na rozdíl od ostatních
masážních přípravků neobsahují
vodu a tudíž vykazují stoprocentní obsah účinných látek. Hlavními
složkami masážních olejů jsou rostlinné a éterické oleje nejvyšší kvality.
Tyto bioaktivní látky mají díky nízké
hmotnosti molekul schopnost pronikat hluboko do pokožky, působit
na krevní oběh, lymfatický systém
a pozitivně tak ovlivňovat celý organizmus. Vůně mají zároveň příznivý
dopad na emoce a významně pod-
porují proces relaxace. Jejich účinek
přetrvává ještě dlouho po masáži.
Masážní oleje mnohonásobně zvyšují účinnost každé masáže. V naší na-
bídce naleznete jak neutrální masážní
olej, tak „hotové“ masážní oleje s obsahem specifických éterických olejů.
Dále se můžete setkat s aromabylinnými mastmi-krémy. Masážní
krémy obsahují rostlinné oleje a maceráty nejvyšší kvality, specifické
éterické oleje, vitaminy, emulgátory,
vodu a další složky. Jsou to už "speciály", které používáme při řešení
větších potíží, např. zklidnění pohmožděnin,velmi namožených svalů,
zmírnění otoků, aj.
A také používáme koupelové
a sprchové oleje. Aromaterapeutické
koupelové a sprchové oleje představují šetrný způsob péče o pokožku,
ale současně i osvědčený způsob
k navození psychické pohody. Netvoří pěnu, ale jemnou mléčnou emulzi,
která pokožku ošetřuje velmi citlivě, aniž by narušovala její ochranný
plášť. Preparáty jsou vhodné i pro pokožku citlivou a alergickou na běžná
mýdla a pěny. Obsahují vysoce kvalitní rostlinné a éterické oleje, vitaminy
a emulgátory. Vonné látky příznivě
ovlivňují psychiku a navozují relaxaci. Éterické oleje a další obsažené
složky přitom působí již v průběhu
používání – jsou vstřebávány pokožkou a zároveň vdechovány prostřednictvím par, čímž je dosahováno maximálního možného účinku.
Přijďte si užít příjemnou relaxaci
a uvolnění těla.
Luhačovice žijí lázeňskými rituály
po celý rok. Vychutnaly jsme si procházky kolem tehdy vypuštěné přehrady, po promenádě, vypily desítky
litrů Vincentky, Ottovky a dalších
pramenů, bříška naplnily výtečnými lázeňskými oplatky, které přímo
v Luhačovicích vyrábí v příchutích,
o kterých jsem ani netušila, že existují. (U nás doma vyhrály višně v čokoládě.) No prostě pohoda se vším všudy, určitě vyzkoušejte! A tehdy ještě
nebylo realizováno nové wellnes centrum, které je již letos od května nově
otevřeno přímo v Nivě II a na prospektech vypadá neodolatelně!
A co Jeseník? Dvě „blondýny“ se
vydaly cestou přes Šumperk, která
byla dobrodružná až moc – raději jeďte přes Šternberk a Olomouc.
Ubytování – závan luxusu a kuchyně
– nejlepší, co jsme kdy jedly. Po snídani jsme musely tak hoďku nehybně ležet, paralyzovány množstvím
dobrot. Procedury byly v porovnání
s Luhačovicemi kvalitnější a pestřejší, určitě se vyplatí jejich výběr k vaší
spokojenosti co nejlépe prokonzultovat při vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k obrovskému počtu
lázeňských hostů byly realizovány
na více místech a jejich termíny byly
pevně stanoveny.
Za návštěvu určitě stojí solná jeskyně, fit centrum, unikátní Balneopark, který je koncipován jako „vodní
zahrada“ sloužící k hydroterapii a relaxaci. Nezapomeňte objevit všechny
léčivé prameny, mnohé jsou ukryty
v téměř panenské přírodě. Skvělá je
prý i návštěva unikátní přírodní lesní restaurace. Tu jsme bohužel díky
téměř dvacetikilometrové túře bílou Opavou v půl metru sněhu a se
spoustou adrenalinových překvapení
nestihli navštívit. Jeseník uspokojí
zejména gurmány, turisty a cyklisty.
A co říci závěrem? Určitě si nenechejte nabídku lázeňského pobytu
proklouznout mezi prsty. Je jedno,
kterou destinaci si zvolíte, vaše maximální spokojenost je zaručena!
JE LIBO LÁZNĚ? / Ing. Zuzana Šálková
Náš zaměstnavatel spolu s odbory již druhým rokem nadstandardně
„hýčká“ své pracovníky nabídkou
týdenního relaxačního pobytu v lázních za velice přátelskou cenu, navíc
dotovanou dle počtu odpracovaných
let v podniku. Protože jsme s kamarádkou Alčou navštívily obě nabízené
destinace, pokusím se vám, milí čtenáři, přiblížit, jak na nás zapůsobily.
Jak v Luhačovicích, tak i Jeseníku
jsme si týden relaxace a opečovávání
jak se patří užily. Luhačovice doporučuji milovníkům sluníčka, cyklistiky,
in-line bruslí a lázeňským švihákům.
Ubytování skvělé (i když v jesenickém Priessnitzu bylo luxusnější),
vařili velmi dobře a rozmanité procedury se k naší spokojenosti konaly
v lázeňském domě, ve kterém jsme
bydlely. Personál byl vstřícný a vzhledem k termínu naší návštěvy – polovina března 2011 byl početnější než
hosté, takže náš pobyt hodnotím jako
téměř domácí péči se spoustou času
na prozkoumávání okolí. Užily jsme
si zde první jarní sluníčko – opalování na balkoně mezi ranními procedurami bylo neopakovatelné, stejně jako
příjemné večery v salaši U Černého
psa se skvělou atmosférou, charismatickým číšníkem a nepopsatelně
lahodnými víny ze Znovína.
8
AGROFERT HOLDING
PŘEROVSKÝ CHEMIK
OBZORY / Linda Pikhartová / Noviny Synthesia 4/2012
Budoucnost české chemie
Posluchárna na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se postupně plní, je čtvrtek
29. 3., téměř 11 hod., a za chvíli začne beseda s Andrejem Babišem.
Aula už je naplněna, foťáky připraveny, jen v zamyšlených hlavách
studentů běhá otázka, o čem to dnes
bude.Úvodní slovo přednesl Daniel
Rubeš, personální ředitel AGROFERT HOLDING. Především nastínil problematiku témat spojených
s českou chemií a uplatnění studentů
v chemickém průmyslu. K tomu by
jim měl pomoci postupně se rozvíjející projekt „česká chemie“, kterému
by měl dominovat web ceskachemie.cz. Od těchto stránek se očekává propojení chemického průmyslu
s vysokými školami.Poté už se chopil
slova Andrej Babiš a nechyběly ani
silné výroky: „Celá naše skupina je
o lidech. To je ta nejdůležitější věc
– mít lidi. Přišli jsme sem, abychom
studenty motivovali přijít mezi nás.“
Studenty přitom lákal na vlastní
příběh o založení a vzniku skupiny
Agrofert. „Já jsem nestudoval tak
těžký obor jako vy. Vystudoval jsem
takovou školu na nic - ekonomku
v Bratislavě. Tu školu udělá každý,
koho nepřejede tramvaj,“ vyprávěl
Babiš svůj životní příběh.Andrej
Babiš si na pomoc k diskusi přizval
i ředitele chemické divize ve skupině
Agrofert a zároveň generálního ředitele Synthesia, a.s. Dana Kurucze,
který je příkladem toho, kam až se
v Agrofertu mohou schopní lidé vypracovat. I on přesvědčoval studen-
ty chemicko-technologické fakulty
o tom, jak moc o ně Synthesia stojí.
Uvedl, že v devadesátých letech minulého století byla chemie ve velkém
útlumu, módní tehdy bylo studium
ekonomie, práv nebo managementu.
Vznikla mezera v produkci chemických inženýrů a ta se dnes, kdy je
chemie opět na vzestupu, projevuje
velmi výrazně. „Potřebujeme studenty všech tří úrovní, tedy bakaláře,
inženýry i doktorandy pro výzkum.
Jinak nebudeme mít komu předat
to, co umíme,“ řekl mimo jiné Dan
Kurucz. Na závěr byl prostor pro
dotazy, studenti i profesoři se ptali
zejména na možnost dalšího rozvoje
ekologickým směrem a na výzkum
a vývoj. Na tyto dotazy odpovídali
přizvaní ředitelé jednotlivých SBU
ze Synthesie, VUOS a generální ředitel společnosti PRECHEZA, a.s.,
Přerov. Andrej Babiš přednášku
uzavřel slovy, že chemie v České
republice překonala klinickou smrt
a pokračuje dál. Důležité je nyní
předat českou chemii v dobrém stavu pro další generaci a obnovit spolupráci vysokých škol s chemickým
průmyslem.
PREOL / Karel Hendrych / Lovochemik 3/2012
PREOL plánuje rozšířit své portfolio produktů
Při pozorném čtení novinových
článků jste mohli v průběhu minulého půl roku zachytit informaci, že
PREOL plánuje, kromě biopaliv, vyrábět i jedlé oleje. V té době již tým
pod vedením Ing. Lisy připravoval
studii proveditelnosti, tj. nutný podklad k rozhodnutí o každé významnější investici. Dnes je již projekt
připraven ke schválení a chybí málo
k tomu, abychom se mohli těšit, že si
do dvou let koupíme láhev kvalitního
řepkového oleje vyrobeného v Lovosicích. Co je pozadím projektu a jak
vzniká jedlý rostlinný olej?
PREOL je dnes největším výrobcem neutralizovaného řepkového
oleje v ČR s kapacitou 165 000 t/rok.
Je předpoklad, že na základě zamýšlené intenzifikace lisovny v r. 2012
dosáhne kapacita výroby 190 000 t/
rok neutralizovaného oleje (cca 100
tis. tun oleje je určeno pro výrobu
MEŘO, přebytek vyrobeného oleje je
určen pro prodej). Díky vysoké kvalitě dnes vyráběného neutralizovaného
oleje lze dvoustupňovou technologií
(bělení a dezodorizace) dosáhnout
vysoce kvalitního jedlého 100% řepkového oleje. Záměrem projektu je
tedy výstavba výrobny rafinérie oleje,
tedy provozy bělení a dezodorizace,
o kapacitě výroby 100 t/den rafinovaného oleje. Součástí projektu je i stáčení do autocisteren a plnírny PET
lahví a IBC kontejnerů.
Pro dosažení uvedeného záměru bude, v případě schválení, nutno
vyprojektovat a instalovat v blízkosti výroby surového řepkového oleje
rafinační kapacitu, kde bude rostlinný olej šetrnými postupy rafinován
v nejvyšší potravinářské kvalitě. Bude
tedy zdravotně nezávadný a zároveň
nutričně hodnotný. Tento rafinovaný olej bude buď distribuován v autocisternách či kontejnerech, nebo
naplněn a zabalen do vhodných malospotřebitelských obalů. Ano, to jsou
ty známé litrové „PETky" s olejem.
Celková koncepce výroby zahrnuje rafinační proces, tedy soubor postupně navazujících
technologických
postupů,
kterými se z nevzhledných
a zakalených surových olejů nepříjemné chuti a vůně
stane výrobek vhodný pro
lidskou výživu a přímou konzumaci. Současným tržním
standardem je rafinovaný
jedlý olej příjemné neutrální chuti a vůně, který je čirý
a světlý. Správně provedený
rafinační proces podle zásad GMP (správné výrobní
praxe) zajišťuje, že vyrobený
jedlý olej určený pro lidskou výživu
je zdravotně bezpečný a neobsahuje
zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky.
Jednodušeji řečeno, vylisujete-li
z řepkového semene olej (v případě
PREOL i vyextrahujete), tak proto,
abyste ho dostali na kuchyňský stůl,
musí proběhnout čtyři hlavní technologické procesy: odslizení, neutralizace, bělení a dezodorizace. Současný technologický postup zpracování
řepky, který je instalován v jednotce
PREOL, zahrnuje první dva rafinační stupně, tedy odslizení a neutralizaci. Tyto dva předrafinační stupně
významně zvyšují kvalitu dnes vyráběného surového řepkového oleje
v jednotce PREOL a jsou nezbytné
pro efektivní výrobu kvalitní bionafty
MEŘO. Zamýšlená rafinační technologie pro výrobu jedlých olejů bude
proto zahrnovat pouze druhé dva
technologické procesy, zmiňované
bělení a dezodorizaci.
Při bělení se ze zpracovávaného
oleje odstraňují nežádoucí doprovodné látky, především lipochromy,
což jsou v oleji rozpustná barviva,
jako například karotenoidy a chlorofyl. Dále se odstraňují rozkladné látky
pocházející z oleje, bílkoviny, glycidy,
fosfatidy apod. V procesu bělení se
na bělicí hlince adsorbují zbytky nežádoucích látek, které mohou z řepky
přecházet do oleje.
Jako standardní adsorbenty se
v technologii používají aktivované
bělící hlinky. Chemické složení bělící
hlinky je podobné kaolinu. Nejúčinnější hlinky jsou tvořeny bentonitem
a montmorillonitem, pórovitými
látkami s obrovským vnitřním povrchem, jejichž adsorpční schopnost
je po aktivaci minerální kyselinou
enormně vysoká. Technologický proces bělení probíhá za sníženého tlaku
a při teplotě 80 - 95 ºC. Kyselina citronová vstupující do procesu musí být
v potravinářské kvalitě. Upotřebená
bělící hlinka je z oleje odstraněna následnou filtrací.
V technologickém procesu
deodorizace, který je posledním rafinačním stupněm, dochází za teploty přes 230 ºC
a hlubokého vakua (3 - 5 mbar)
k odstranění chuťových a aromatických látek přímou stripovací parou. Tyto nežádoucí
látky vznikaly při pěstebním
procesu olejnatých semen,
jejich uskladnění nebo v procesu jejich zpracování. Tvoří
je sloučeniny jako je zbytkový
hexan, aldehydy, ketony, nízké mastné kyseliny, uhlovodíky, steroly a další sloučeniny. Při dostatečně vysoké
teplotě a hlubokém vakuu budou tyto
nežádoucí látky v zamýšlené technologii vypuzeny z vyběleného oleje
vodní parou. Z procesu pak budou
odcházet do barometrické kondenzace. Rafinovaný jedlý olej z desodorační kolony bude dle záměru ochlazen
na teplotu cca 35 ºC. Při čerpání z výrobní technologie bude rafinovaný
olej sycen inertním plynem, kterým
je potravinářský dusík pro zajištění
trvanlivosti.
Velmi účinné rafinační podmínky obecně odstraňují s nežádoucími
příměsemi i biologický hodnotné doprovodné látky jako jsou tokoferoly
a vitamíny. Navíc bylo prokázáno, že
při rafinaci mohou, podobně jako při
ztužování olejů, probíhat izomerační
reakce, To má za následek nárůst obsahu tzv. transmastných kyselin, které
mají v lidské výživě stejně nežádoucí
účinky jako nasycené mastné kyseliny. Proto jsou pro náš projekt v celém
dosavadním průběhu požadovány
technické podmínky šetrné rafinace,
tak aby celkový obsah transmastných
kyselin ve finálním jedlém oleji nepřekročil limitní hodnotu 1 %.
Naposled je nutné zmínit požadavky na potravinářský provoz. Těmto požadavkům definovaným platnou
potravinářskou legislativou se musí
podřídit celá výstavba výrobny a pochopitelně i budoucí výroba. Všichni
víme, že potraviny mají na trhu zboží zvláštní postavení. Jejich výrobci
musí zajistit zdravotní nezávadnost
a potravinovou bezpečnost vyráběných potravin. Potravinářská výroba
jedlých olejů musí být zabezpečena
v celém svém rozsahu - tedy od zemědělské prvovýroby olejnin, jejich
průmyslového zpracování, uskladnění až po prodej. Požadavky na potravinářskou výrobu jedlých olejů
a vybavení provozů jsou velmi přísné
a jsou dány zmíněnou legislativou.
S tím vším v připravovaném projektu
počítáme.
HUBNEME DO PLAVEK / Ondřej Sečka, Luboš Kopecký / Noviny Synthesia 4/2012
Synthesia má štěstí, že má v řadách
svých zaměstnanců i odborníka na fitness a zdravou výživu Ondřeje Sečku,
sporťáka tělem i duší. Požádali jsme ho
proto, aby svůj koníček zúročil v novém třídilném seriálu a pomohl vám
při likvidaci měkoučkých špíčků.
Pro všechny z vás, kteří nechtějí
bezmocně celé léto zatahovat bříško
před zrcadlem a neustále si něco namlouvat, přinášíme několik osvědčených rad a postupů. Když budete
opravdu chtít, společně se nám jistě
podaří pár kil zhubnout. A zpět už nenabrat! – to jen pro pořádek.
KUDY CESTA NEVEDE
Entrée bychom měli za sebou
a Vás určitě zajímá, jaký „zaručený“
recept jsme si pro Vás připravili. Snad
další zázračné pilule od nejmenované renomované švýcarské firmy? Tak
na to zapomeňte, žádné takové neexistují a kdo tvrdí, že ano, tak lže! Nebo
snad nějaký lektvar, nápoj, který zažene hlad? No to je samozřejmě také
nesmysl, tyto nápoje jsou pouze potravinové doplňky, které doplňují tělu
určité látky, které do sebe nejste schopní dostat normálním jídlem. Trochu
se nám zužuje manévrovací prostor,
jak vám tedy s tou váhou vlastně můžeme pomoct, že? Pilule to nejsou,
hubnoucí nápoje také ne... Možná
bychom mohli zkusit HIT posledních
let, krabičkovou dietu! Vyhoďte půl
výplaty za to, že vám někdo hloupější
bude připravovat jídlo… Vy to potom
zapijete mohutným lokem ze sklenice
dobře vychlazené přeslazené limonády
a „jsme na svým“, ani nemrknete…
STRES – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL TUKU
Začneme tím, že se uvolníme
a pokusíme se celý proces pojímat
pozitivně. Jakmile se zbavíme stresu,
přebytečné kilogramy se nás pustí, ani
nebudete vědět jak. Pamatujte si, že
hubnutí není záležitost jednoho měsíce, ani dvou. Není to jen o tom nejíst,
nebo naopak začít makat do úmoru.
Hubnutí a s tím spojená ztráta nadbytku tukové hmoty je kombinací
hned několika prvků najednou. Není
správné hladovět, ale chce to jen začít lépe jídlo plánovat – jak skladbou,
tak načasováním. Není správné trpět
svalovou horečkou po prvním týdnu ve fitku, ale nějaký pohyb zařadit
musíme. Nebojte, pro začátek pozvolna. A ono i v tomto platí, že s jídlem
roste chuť. Je třeba být také v dobrém
psychickém rozpoložení, neboť organismus ve stresu začíná tvořit zásoby.
A pro organismus je zásobou hlavně
tuk. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu, kdy chcete hubnout, ale začnete špatně, stresujete tím sami sebe,
tělo místo hubnutí všechno ukládá
do zásob, zkoušíte jíst méně, opět pro
tělo další stres spojený se sníženým
příjmem, jste nervózní, podráždění,
nepříjemní na lidi ve svém okolí, tělo
přepíná na „úsporný režim“, nemáte energii. A nemáte energii ani na to
slavné hubnutí. Tréninkové plány
spolu s tabulkami nutričních hodnot
potravin letí do koše, atakujeme první
cukrárnu, vypleníme všechny věnečky, co mají, po tomto rychlém cukru
se vám zvedne nálada, cítíte se lépe…
uuuáááááá. A co vaše tělo? To si raději
pro jistotu udělá z těchto mnoha kalorii další zásobu pro případ, že byste se
zase někdy zbláznili a chtěli „ho“ trápit.
Tak to většinou chodí, jistě to znáte,
i já to znám.Abychom nedopadli právě
takto, zkusíme Vám v následujících číslech přinášet zajímavé tipy, jednoduché rady a návody na to, jak tentokrát
začít opravdu hubnout, v klidu a pohodě. A hlavně zhubnout a už nenabrat…
Ondřej Sečka *1984
Aktivní celoživotní sportovec, začátky
v úpolových sportech, opakovaně mistr
ČR v zápase řecko-římském, nyní aktivní triatlonista specializací na střední
tratě a IRONMAN, dietolog, sportovní
trenér, poradce, blogger.
Download

- Precheza, as