ČLENA SKUPINY
NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
číslo 3-4 / březen - duben 2012
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Rok 2011 z pohledu
životního prostředí
3
lze hodnotit vcelku pozitivně, neboť přes reálné meziroční navýšení výroby došlo u většiny
ekologických parametrů buď přímo ke zlepšení
hodnot či alespoň k jejich udržení na úrovni
předchozího období.
Kolektivní smlouva uzavřena
5
Po náročném vyjednávání a následném schválení jak ze strany představenstva Prechezy, a.s.
tak i odborové konference ZO OS ECHO byla
dne 3.4.2012 slavnostně podepsána Kolektivní
smlouva platná pro období 1.4.2012 - 31.3.2013.
Agrofert založil týdeník 5+2 dny
8
Společnost AGF Media, a. s. začala v březnu
v západních Čechách vydávat nový celobarevný regionální týdeník. V průběhu roku se
rozšíří do všech okresů ČR a bude mít náklad
milion výtisků týdně.
ROZVOJ PRODEJE V RUSKU/ Ing. Zdeněk Dostál, Ing. Miroslav Šmíd, Mgr. Eva Jehlářová
NAŠE ANKETA
“Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo v závodní jídelně a který z tematických
týdnů vás nejvíce zaujal?“
Jakub
Hošťálek
denní mistr
TB II. odd.
Vzhledem k tomu, že mám rád chutě
středomořské kuchyně, tak u mne jasně
vítězí řecká musaka. A co se týká tematických týdnů, nejvíce mne zaujal týden
italské kuchyně.
Pavlína
Vojáčková
referent
prodeje
Nejoblíbenější jídlo přímo nemám, je
jich asi víc. Zrovna dneska - kuřecí v těstíčku s bramborovou kaší. Halušky, nebo
čína. S kolegyněmi jsme se shodly, že
vede mrkvový salát! Z tematických týdnů mě zaujal italský, lasagne byly vynikající.
Pavlína
Vanderková
vedoucí
laboratoří
Mám hned několik oblíbených jídel, které u nás doma nejsou zrovna populární,
proto je téměř nevařím, ale v jídelně
s chutí sním. Koprová omáčka, dušená
mrkev s hráškem nebo fazolky na smetaně. Ráda ochutnávám cizí kuchyně,
nejvíc mne zaujala thajská.
Jana
Bednářová
skladník
expedient
Moje nejoblíbenější jídlo je klužské zelí.
Zahraniční kuchyni moc nemusím,
proto mne nejvíce zaujala staročeská
kuchyně.
Ing. Roman
Bartošík
samostatný
technolog
Vždy si rád pochutnám na žemlovce.
Samozřejmě nesmí chybět maso, mým
oblíbeným je indický řízek. Ze zahraniční kuchyně dávám přednost řecké
musace.
Aktivní účast na výstavách
Historie dodávek TP303, které
překročily východní hranici tehdejšího Československa a skončily
na Ukrajině sahá až do roku 1997.
O rok později směřovaly i do Ruska. Objemy zboží na počátku prodeje nepřesáhly několik desítek tun.
Současné expedované množství v tisících tunách za rok je už naprostou
samozřejmostí.
Od roku 2000 pracovníci obchodního oddělení tehdejšího Precoloru pokračovali v intenzivní činnosti s úmyslem získat co největší podíl
na východním trhu zejména v oblasti
železitých pigmentů. Rozjela se aktivní anabáze návštěv veletrhů a výstav v oblasti stavebnictví a výroby
nátěrových hmot. Nebylo výjimkou,
kdy teritoriální manažer a pracovník technického úseku byli na tomto území i 14 dní a přitom navštívili
několik měst od severu po jih Ruska,
na Ukrajině, v Bělorusku a pobaltských republikách.
Ukázalo se, že účast na výstavách
nese své ovoce. Objemy dodávek začaly růst a od roku 2005 se začala
významněji prosazovat i titanová běloba. Dnes musíme říci, že trh bývalých zemí SSSR je pro nás klíčový a to
z důvodu neustálého rozvoje stavebního průmyslu, růstu jeho zakázek
a tak i poptávky po našich výrobcích.
Rusko představuje více jak 85% našich dodávek na tomto trhu a je jasným lídrem. O druhou příčku soutěží trh Ukrajiny a Běloruska. V dalším
pořadí jsou Moldávie, Kazachstán
a pobaltské republiky Litva, Estonsko
a Lotyšsko.
Naše současná strategie prodeje na těchto trzích se musí jednoznačně do budoucna rozvíjet. Úko-
lem je však její diverzifikace v tom
smyslu, abychom nebyli na trhu
Ruska tak závislí a dodávky se více
rozproudily i mezi ostatní výše uvedené země. Konkrétněji to znamená
více posílit naše postavení na trzích
Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu,
ale i dalších republik např. Uzbekistánu a Tádžikistánu. Je důležité mít
kvalitního distributora s dostatečným kapitálem, respektive více distributorů, pokud trh stagnuje. To
jsou všechno úkoly, které máme
v nejbližší době k řešení. Jen tak
nám dosud dobrá několikaletá práce
na těchto trzích přinese další, možná
ještě lepší úrodu.
YUGBUILD Krasnodar
28. 2. - 2. 3. 2012
Mezinárodní stavební fórum
YUGBUILD patří již tradičně mezi
největší události ve stavebním sektoru v Rusku. Již 22. ročník této
specializované stavební výstavy se
opět konal v komplexu Kuban Expocentr. Na výstavní ploše 30 000 m2
ve 4 pavilonech vystavovalo více jak
600 firem z 9 zemí (Německa, Turecka, Číny, Polska, Itálie …) a 34 ruských regionů. Poměrně vysoká účast
vystavovatelů jen podtrhuje význam
Krasnodaru jako strategického centra jihu Ruska, kde se snaží uplatnit
společnosti z okolních velkých center
(Stavropol, Rostov na Donu, Soči).
Potenciálně zde můžeme umístit
minimálně 6.000 – 8.000 tun ročně.
V současnosti je však bohužel trh
v dodávkách námi kvótován v závislosti na všeobecný zájem. V rámci
příprav stavebních investic na zimní
olympiádu 2014 v Soči by se měl prodej našich pigmentů zvýšit cca pětinásobně.
INTERLAKOKRASKA Moskva
12. - 15. 3. 2012
Mezinárodní výstava zaměřená
na oblast nátěrových hmot a moderních výrobních technologií s nimi
spojených se konala na výstavišti
EXPOCENTRA. Zúčastnilo se jí
přes 230 různých firem z 18 zemí.
Byl to již 16. ročník této výstavy,
z toho 11. v pořadí s naší aktivní účastí. Nositelem projektu byla
agentura CzechTrade, Hospodářská
komora České republiky (HK ČR)
vystupovala v pozici realizátora
společné české účasti. Využili jsme
rovněž nabídky našich dvou distributorů na ruském trhu firem KolorMarket a ContinetChim a prezentaci spojili i s jejich aktivní pomocí
na stánku. Největším konkurentem
v oblasti titanové běloby na ruském trhu je firma DuPont, Crimea
a stále více pronikající čínské firmy.
Největší zájem byl tradičně o výrobky železitých pigmentů.
MOLDKONSTRUKT Kišiněv
13. - 16. 3. 2012
Největším veletrhem v Moldávii
je právě mezinárodní stavební výstava MOLDKONSTRUKT v Kišiněvě.
Letošní, již 17 ročník, se konal už
tradičně v mezinárodním výstavním
centru MOLDEXPO ve dvou velkých
pavilonech a na venkovních předváděcích plochách. Presentovalo se asi
240 vystavovatelů, mezi nimi i naše
společnost na samostatné expozici
o velikosti 9 m2. Veletrh shlédlo téměř 14 000 návštěvníků, převážně
z Moldávie, ale i z Rumunska, Běloruska a Ruska.
Moldavský trh pro nás představuje již 10 let poměrně stabilní trh
pro výrobkovou skupinu termických
železitých pigmentů a standardizovaných barevných pigmentů. Již letos
by se měl prodej našich pigmentů
do Moldávie zvýšit cca o 10 %. Potenciál je i na další zvýšení, neboť lze
předpokládat výrazný rozvoj celého
moldavského průmyslu.
APLIKACE FEPRENŮ DO ASFALTU / Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Coulis, aj Enrobés coules à froid
Vznosný název pocházející z francouzštiny, který se vyslovuje "kuli
ažanrobé kulafrua" a nese české označení „kalové zákryty“, což je souhrnný název pro zastudena aplikované
emulzní kalové vrstvy a mikrokoberce, které se aplikují zejména na vozovky a komunikace. Jistě jste si jich
všimli např. před některými železničními přejezdy, přechody pro chodce
či křižovatkami. Jedná se o francouzskou technologii, jejímž základem je
emulzní asfaltové pojivo, které se mísí
s kamenivem, stabilizátory a vlákny.
Tato vrstva tvoří nenosnou svrchní
část vozovek a její tloušťka se pohybuje v řádu jednotek milimetrů. Pro
funkční provozní rozlišení jsou matrice těchto systémů často barveny anorganickými pigmenty. Povrchy jsou
až do tloušťek 20 mm rozprostírány
speciálním mechanizmem-finišerem
v jedné či více vrstvách na předpřipravený emulzní postřik viz obr. 1.
Pokládané zákryty primárně slouží
na ochranu vozovek proti pronikání
Pokládka kalového zákrytu, zdroj:Asfaltové emulzie pri výstavbe a údržbe ciest
vody a působení klimatických účinků, samotné prodloužení životnosti
vozovky nezaručují. Silnější mikrokoberce slouží i k obnově povrchových
vlastností vozovky, tj. zvýšení drsnosti
a sanace podélných kolejí. Nově jsou
tyto technologie využívány zejména
v městských aglomeracích a složitých
dopravních úsecích z důvodů enormně krátké pokládky a rychlého navrácení komunikace do provozu, a to
v řádu desítek minut! Možné barevné
odlišení od ostatních povrchů přináší
nejen přehlednost dopravní situace,
ale i zvýšenou bezpečnost silničního
provozu na těchto úsecích. V ČR je
běžně pokládáno až 750 000 m2 těchto
systémů, prozatím v nepigmentované formě. Nicméně nově nastupující
trendy přináší vyšší poptávku po probarvování těchto povrchů. Při plném
probarvování je odhadována spotřeba
práškových pigmentů až 0,3kg/m2.
Anorganické pigmenty Fepren
jsou do kalových zákrytů v současné
době aplikovány v rámci výzkumné
spolupráce ČTCAP se společností
Eurovia CS (koncern Vinci), která
je výhradním realizátorem mikrokoberců v ČR. V rámci testů byly
připraveny základní řady emulzí s práškovými Fepreny TP-200,
TP-303, Y-710, G-820 i fotokatalyzátoru PK-20A. Vzorek povrchu připraveného s TP-200 v porovnáním
s referenčním neprobarveným vzorkem dokumentuje obr. 2.
Na tento rok je připravován soubor provozních testů, který vyústí
v pokládku barevných emulzních kalů
na silnici I. třídy s následným sledováním životnosti za provozu.
Vzorky kalových zákrytů, vlevo
nebarven, vpravo aplikace s Fepren
TP-200
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PLASTINDIA 2012 / Ing. Petr Stolín Ph.D., Ing. Jan Křístek
Zapište si do svých diářů:
Úspěšná prezentace na Plastindia 2012
9. června Sportovní den zaměstnanců
Výstava Plastindia v New Delhi
je největší plastikářskou výstavou
v Indii a druhou největší na světě
po „K“ v německém Düsseldorfu.
Letošní osmý ročník se uskutečnil
v termínu od 1. do 6. února 2012.
Na ploše více než 77 000 m2 vystavovalo více než 1500 firem z 35 zemí
světa a během šesti dnů výstavu navštívilo téměř 130 tisíc návštěvníků.
Indie se řadí mezi největší spotřebitele plastů na světě, v roce 2015 se
odhaduje spotřeba ve výši 15 milionů
tun. Zásadní vliv na tento vývoj má
indická ekonomika, která je čtvrtá
nejúspěšnější na světě (roste stabilně
tempem 9% ročně) a automobilový
průmysl, který se rozrůstá raketovým
tempem. Indická vláda každoročně
investuje obrovské peníze do rozvoje
infrastruktury, která se mění doslova
před očima.
V rámci naší aktivní účasti na výstavě Plastindia nás navštívilo více
jak 26 firem z oblasti plastů. Měli
jsme možnost setkat se jak s výrobci PET vláken, tak i s výrobci
pigmentových koncentrátů (mastebatch) z polyetylenu a polypropylenu, kterým pravidelně dodáváme
naše druhy titanové běloby, zejména PRETIOX RGX10. Zároveň jsme
navázali spolupráci s novými zákazníky. V tomto ohledu nám velmi
pomohl náš distributor na indickém
trhu společnost Desai Group, která
neustále expanduje s rostoucím portfoliem nabízených produktů nejen
z produkce a.s. Precheza, ale i dalších
společností AGROFERT Holding a.s.
– Synthesia, Deza, Duslo atd. Indický plastikářský průmysl je špičkou
v oblasti obalových materiálů a to
dokázal i na tomto veletrhu, kdy
předvedl to nejlepší na světě, sedmi
až devítivrstvé folie o celkové tloušťce pouhých 50-70μ. Tyto technologie
vyžadují vynikající zpracovatelské
vlastnosti u používaných titanových
bělob, zejména snadnou dispergovatelnost. Naše PRETIOX RGX10 se
může porovnávat s lídry produkce titanových bělob (DuPont, Huntsman,
KRONOS atd).
Naší dlouholetou obchodní
i technickou činností se nám podařilo rozbít třicetiletý monopol na dodávky vláknařské titanové běloby
od firmy Sachtleben (95% celkové
produkce AV03F/S se prodává v In-
dii) přičemž v současné době čelíme obrovské konkurenci ze strany
výrobců titanové běloby z Japonska
a Jižní Koreje. Úspěšně se snažíme
navyšovat prodeje i dalších typů
PRETIOX např. RGX10 a RG18P.
AKTUALITY Z ODBORŮ
ŠKOLENÍ JE ŠANCE / Alena Okáčová
31. března 2012 byl ukončen
vzdělávací projekt Školení je šance.
Projekt byl financován z Evropského
sociálního fondu a v průběhu dvou
let jeho trvání se do něj zapojilo celkem 122 zaměstnanců Prechezy.
Dodavatelem vzdělávacích služeb pro projektová školení byla
agentura AG Foundation. V rámci
daných modulů jsme se ve spolupráci s touto společností snažili co nejlépe odprezentovat jednotlivá stanovená témata.
Hlavními cíli vzdělávacího programu pro společnost Precheza a.s.
bylo zvýšení adaptability, kvalifikace a růst profesního a osobního potenciálu zaměstnanců. Na podporu
manažerských dovedností byly zaměřeny například kursy Vedení lidí,
Efektivní manažerská komunikace,
Řízení změn nebo Zvyšování výkonnosti firmy. Přínosem bylo jednak
zvýšit zastupitelnost a možnost rotace jednotlivých zaměstnanců, rozšířit jejich kompetence a znalosti, ale
také získat aktuální poznatky z oblasti procesního řízení. Další blok
kursů byl zaměřen na osobní rozvoj
zaměstnanců s tématy Time a stres
JUBILEA
PARTNERSTVÍ PRO CHEMII
management, Asertivita, Osobnost
mistra (managera) a další. Témata
pro jednotlivé cílové skupiny se vzájemně doplňovala a prolínala. Zaměstnancům byly ukázány nástroje
pro dosažení úspěchu a sebeuplatnění, ale také metody, jak přispět
ke zvýšení produktivity a kvality
odváděné práce, což se odráží ve výsledcích celé společnosti.
Kromě měkkých dovedností byly
součástí projektu kursy obchodní
Zaměstnanecká jubilea
Dvacet let nepřetržitého zaměstnání v a.s. dovršili v březnu
a dubnu 2012:
Hrbáček Antonín ze stř.13261,
chemik na kalolisech VH, nástup
do a.s. 2.3.1992
Otáhal Otakar ze stř. 14121,
chemik kalcinace ŽPM,
nástup do a.s. 4.3.1992
Foltýn Josef ze stř. 11141,
chemik rozkladu na TB,
nástup do a.s. 1.4.1992
Dvacet pět let nepřetržitého zaměstnání v a.s. dovršili v březnu
a dubnu 2012:
Hampl Zbyněk ze stř.11812, chemik-specifické roztoky na provoze TB, nástup do a.s. 3.3.1987
Brand Richard ze stř.19211,
provozní zámečník, nástup do a.s.
1.4.1987
Životní jubilea
Padesátiny neboli abrahámoviny
v březnu a dubnu 2012 oslavili:
Hruška Ladislav ze stř.29001,
mistr MaR, v a.s. od roku 1981.
Šedesátiny v březnu a dubnu
2012 oslavili:
Bár Lubomír ze stř.52901, provozní elektrikář, v a.s. od roku
1978.
Passinger Břetislav ze stř.13100,
vedoucí Zásobování vodou, v a.s.
od roku 1975.
PRECHEZA, a.s. se stala jedním
z devíti partnerů v projektu Univerzity Pardubice „Partnerství pro chemii“. Projekt byl zahájen 1.2.2012
a doba jeho realizace je stanovena
na 24 měsíců.
Partnerství pro chemii podpoří
spolupráci institucí zabývajících se
Sportovně společenská akce se
pro velký úspěch bude konat i letos. Můžete se těšit na klasická
sportovní utkání jako v loňském
roce, dále vyzkoušet „netradiční sporty“, soutěže pro děti i dospělé a samozřejmostí je i bohaté občerstvení. Podrobnější
pozvánku najdete v průběhu května na podnikových nástěnkách
i intranetu.
Přijďte se pobavit i zasportovat si!
Všechny účastníky srdečně zve
vedení podniku i odborová organizace.
výzkumem, vývojem a vzděláváním
v oblasti chemie a subjekty soukromého sektoru z této oblasti, a to
sdílením informací, zkušeností a
znalostí v práci s cílovou skupinou
angličtiny, kterých se zúčastnilo 20
zaměstnanců a kursy počítačových
dovedností, které úspěšně absolvovalo 80 zaměstnanců.
Součástí každého kursu bylo jeho
bezprostřední hodnocení samotnými účastníky.
Z těchto ohlasů je zřejmé, že většina školení byla pro školené zaměstnance přínosem a mnohé z nabytých
znalostí začnou využívat při své pracovní činnosti.
studentů VŠ z hlediska jejich budoucího uplatnění v uvedených oblastech. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací
mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi.
Velký důraz bude v tomto ohledu
kladen na využití výstupů vzniklých
realizací projektu, zejména na stáže a
odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat
ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky.
• Ve středu 18. dubna se uskutečnil zájezd na burzu do Českého
Těšína.
• ZO OS ECHO Precheza a.s. pořádá ve dnech 27. 8.
– 1. 9. 2012 zájezd do Lopušné doliny. Odjezd dne 27. 8.
v 7 hod od Svislí, cena 1800 Kč/
os. (odborář + rodinný příslušník, další osoby 2 500Kč), 2 500
Kč/os. (zaměstnanec + rodinný
příslušník, další osoby 2 800 Kč),
děti do 4 let zdarma, děti
5 -10 let 1 500Kč. Zaměstnanci
v riziku mají zájezd zdarma. Přihlášky, platba a další informace
u pana Michala Mlčocha ([email protected],
tel.
581 252 266).
• ZO se zástupci z TB pořádají tenisový turnaj „Nástěnka
cup“. Více informací na webu ZO
a na nástěnkách.
• Objednávky lázeňských pobytů a výdej poukázek systému volitelných výhod v hodnotě
1 200 Kč probíhá v kanceláři odborů. Více informací uvnitř čísla.
• Od 1. 4. 2012 došlo ke změně
ceníku služeb za masáže. Informace najdete na nástěnkách, zdravotním středisku i na webu odborů. Poukázky v hodnotě 50 Kč
si mohou zaměstnanci Prechezy
zakoupit u p. Mlčocha v budově
AB. Termín lze domluvit na telefonních číslech 607825200 - paní
Ostrčilové a 732551473 - paní
Minaříková (omezený provoz
z důvodu rodičovské dovolené)
a u p. Cagáška – tel. 723553051.
Přijďte si užít příjemnou relaxaci,
která je umocněna použitím kvalitních aromaterapeutických produktů firmy Original ATOK.
• Dne 3. dubna 2012 se po schválení konferencí podepsala Kolektivní smlouva na rok 2012/2013.
Více na str. 5.
JAK POKRAČUJE DOTAČNÍ PROJEKT EDUCA V PRECHEZE / Ing. Zuzana Šálková
Hlavním záměrem projektu,
který byl zahájen počátkem roku
2011, je prostřednictvím kvalifikační úrovně, profesních dovedností a
znalostí našich zaměstnanců přispět
ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti PRECHEZA. Další
cíle jsou zaměřeny na prohloubení specifických a nepřenositelných
technologických, odborných a profesních znalostí 150 zaměstnanců
společnosti, zefektivnění a zvýšení
kvality výroby, získání specifických
klíčových dovedností zvyšujících
udržitelnost zaměstnání v a.s., či
přípravu na jednotlivé pracovní pozice.
Dvouletý projekt EDUCA je realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
jejímž poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
V loňském roce po upřesnění harmonogramů vzdělávacích akcí proběhlo výběrové řízení na dodavatele
vzdělávacích aktivit, byly připraveny vzdělávací plány a byla zahájena
plánovaná školení s vybranými skupinami zaměstnanců.
Náplň specifických a technolo-
gických modulů tvořilo vzdělávání
vybraných pracovníků v oblasti výrobních a technologických postupů
používaných v naší společnosti při
všech výrobních aktivitách. Modul
Výroba průmyslového sádrovce a
Výroba kyseliny sírové byl v závěru
roku 2011 úspěšně dokončen. Specifická školení, týkající se výroby titanové běloby a železitých pigmentů,
šitá na míru pro naše zaměstnance,
budou pokračovat do konce letošního roku.
Nemalou část tvořila i tzv. obecná výrobní a technologická škole-
ní, která se týkala práce se sběrem
technologických dat, frekvenčních
měničů regulátorů jalového výkonu či analyzátoru kvality sítě. V této
oblasti nám zbývá vyškolit 3 zaměstnance v oblasti řídicích systémů
advance.
Všichni úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o absolvování kurzů. Z hodnocení absolvovaných školení vyplývá spokojenost ze strany
zaměstnanců. Nejlépe byl hodnocen
obsah tzv. obecných školení, zejména školení zaměřené na analyzátory
a regulátory.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
JAK SE CO DĚLÁ / Ing. Pavel Šnejdrla
Laboratoř mezioperační kontroly VH
Milí čtenáři, jako poslední, ale
ne méně důležitá, se Vám představuje laboratoř mezioperační kontroly
provozu Vodní hospodářství. Z rozsáhlosti a důležitosti provozu vyplývají i vysoké nároky na laboratorní
kontrolu.
Jak už samotný název „Vodní
hospodářství“ napovídá, analyzovány jsou většinou vzorky vody, ať už
vstupní (povrchové), upravené (čířené, změkčené, demineralizované)
nebo vody odpadní. Stanovuje se zde
například vodivost, celková tvrdost,
alkalita, organické látky, rozpustné
a nerozpustné látky. Z hlediska enviromentálního je klíčová kontrola provozních pH metrů na neutralizační
stanici. Pro výrobu našich sádrovců
(PREGIPS a PRESTAB) je potřebná
také kontrola jejich základních kvalitativních parametrů (vlhkost a pH
ve výluhu). K další pracovní činnosti
laborantek patří také certifikovaný
odběr odpadních vod vypouštěných
do řeky Bečvy.
Získané výsledky slouží jak k řízení a optimalizaci výroby upravených
druhů vod, tak i ke spolehlivému
zpracování odpadních vod z celého
podniku.
Jak se provádí některé analýzy
a jaký mají význam?
1. Stanovení acidity
Vzorek odpadní kyseliny sírové
se titruje roztokem louhu sodného
nejprve do pH 2,5, což odpovídá kyselině neutralizovatelné vápencem,
následně do pH 4,5 to je tzv. zjevná
acidita a dále do pH 9, což odpovídá
celkové aciditě. Z těchto stanovení
získáme nejen informaci o kvalitě odpadní kyseliny, ale také data,
která slouží pro výpočet množství
zpracované kyseliny na neutralizační stanici.
2. Stanovení celkového TiO2
Patří mezi tzv. titrační stanovení.
Nejprve se rozpustí suspendovaný
TiO2 rozkladnou kyselinou a násled-
ně se provede redukce čtyřmocného
titanu na trojmocný vodík ve stavu
zrodu v kyselém prostředí. Po redukci se provede titrace. Tímto stanovením získáváme informace o množství ztrátového TiO2.
Stanovení se provádí na spektrofotometru SPECORD 40. Nejprve se
připraví tzv. „žlutý“ nebo „modrý“
Nové integrované povolení umožňuje
další rozvoj společnosti – navýšením
roční povolené výroby titanové běloby na 62 kt, termických železitých
pigmentů na 13 kt, monohydrátu síranu železitého na 15 kt a kyseliny sírové na 220 kt – samozřejmě s tím, že
se v Precheze budou instalovat další
nová ekologická zařízení, která budou snižovat měrnou zátěž životního
prostředí.
Hodnotíme-li celkovou ekologickou výkonnost v uplynulém roce, lze
ji shrnout do několika následujících
údajů:
■ množství emitovaného SO2 pokleslo o cca 20 %, zejména vlivem technických opatření na výrobně železitých pigmentů,
■ množství emisí prachu potvrdilo
svůj loňský pokles, meziroční diference souvisí především s vyšší výrobou v roce 2011,
■ parametry emisí do vod byly celko-
vě obdobné v absolutním vyjádření
jako v předchozím roce,
■ celkové množství produkovaných
odpadů bylo historicky nejnižší v novodobé historii Prechezy,
■ měření na jednotlivých zdrojích, která jsou prováděna oprávněnými nezávislými firmami, prokázala soulad
provozu Prechezy se stanovenými závaznými limity provozu zdejších výrob,
■ rovněž 3 kontroly, provedené v průběhu roku 2011 Českou inspekcí
životního prostředí, konstatovaly
soulad s provozními řády a požadavky legislativy v oblasti životního
prostředí.
V roce 2012 se musí Precheza
především technicky připravovat
na výše zmíněné plánované rozšíření výroby – investiční přípravou
nových zařízení či již realizací nových monitorovacích a zachycovacích zařízení na některých výrobních
uzlech.
Odpady (t)
SO2 (t)
TZL (t)
18
400
3500
16
350
3000
14
300
12
2500
250
2000
10
200
8
1500
150
2011
2010
2009
2008
2007
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2011
0
2010
0
2009
0
2008
500
2007
50
2006
2
2005
100
2006
1000
4
2005
6
a také pro sledování obsahu nerozpustných látek ve vstupních a odpadních vodách.
5. Stanovení vlhkosti
4. Stanovení nerozpustných látek
Na automatických sušících vahách SARTORIUS se naváží předepsané množství vzorku sádrovce. Následuje sušení do konstantní
hmotnosti. Úbytek váhy vyjadřuje
vlhkost. Ta slouží pro kontrolu poslední fáze výroby PREGIPSu.
3. Stanovení SiO2
ROK 2011 Z POHLEDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / Ing. Pavel Mikulík
Uplynulý rok lze z pohledu výkonnosti podniku v oblasti životního
prostředí hodnotit vcelku pozitivně,
neboť přes reálné meziroční navýšení
výroby došlo u většiny ekologických
parametrů buď přímo ke zlepšení
hodnot či alespoň k jejich udržení
na úrovni předchozího období.
Hlavní událostí roku 2011 byla
změna integrovaného povolení, vydaná Krajským úřadem Olomouckého kraje, která nabyla platnosti
v únoru 2011 a která zpřísnila většinu
limitů pro látky emitované do ovzduší na jednotlivých výrobních zdrojích.
Limity jsou nyní mnohdy výrazně
níže, než jsou standardní limity emisí
stanovené legislativou pro stacionární zdroje. Tento krok reagoval na složitou situaci s kvalitou ovzduší v Přerově a jeho okolí, nicméně zohlednil
i pokrok, který Precheza v minulosti
učinila instalací a provozem technologií na čištění emisí ze svých výrob.
komplex. Roztok se přelije do kyvety
a takto připravený vzorek se proměří při dané vlnové délce na přístroji. Naměřenou absorbancí je dána
koncentrace SiO2. Toto stanovení
umožňuje kontrolovat účinnost anexového filtru a sledovat kvalitu vyráběné demineralizované vody. Do budoucna bude tato kontrola „životně“
důležitá pro provoz nově instalované
turbíny.
Přes předem zvážený filtr se přefiltruje určené množství vzorku.
Po vysušení filtru v sušárně a vychladnutí v exikátoru se opět zváží.
Rozdílem hmotností je dán obsah
nerozpustných látek. Tyto analýzy
jsou potřebné pro kontrolu filtrace
při výrobě upravených druhů vod,
Tato zodpovědná práce laboratoře přispívá k výrobě velmi kvalitních
upravených druhů vod a k udržení vysoké čistoty odpadní vody, což
je velice důležité, protože kvalitní
voda bude do budoucna stále více
cenná a může se stát „nedostatkovým“ zbožím.
JARNÍ ZARÁŽKA PROVOZU ŽPM / Ing.Tomáš Příkopa
Letošní tuhá zima se na provoze
ŽPM projevila rekordní výší skladových zásob železitých pigmentů, kdy
jsme využili každý metr skladové
plochy, a zcela naplnili všechny odloučené skladovací prostory v areálu
podniku. Sjetí provozu do zarážky
tyto starosti ukončilo a údržba se
pustila naplno do naplánovaných zarážkových akcí.
Hlavními úkoly desetidenní zarážky
byly opravy na dehydratační peci,
revize jinak běžně neodstavitelného
zařízení a čištění kontaktní hmoty
na K-systému. Vyčištění katalyzátoru na K-systému bylo poprvé provedeno ve spolupráci s externí firmou
disponující speciálním sacím zařízením, které zajišťuje zachycení veškerého odloučeného prachu. Čištění
chladičů kyseliny provedené našimi
pracovníky snad proběhlo letos naposledy. Přepojení chladičů na vodu
z chladícího okruhu kyseliny sírové
by mělo zajistit udržení chladičů
v čistotě. Tradiční čištění výměníku
tepla za dehydratační pecí
bylo tentokrát dovedeno
do úplného vítězství, kdy se
jej podařilo pracovníkům
firmy Sezako kompletně
zprůchodnit.
Největší akcí údržby byla
oprava vyzdívky vstupního jízku dehydratační
pece a výměna opotřebené
strážní kladky. Pracovníci
údržby se zaměřili také na
revize dopravníků v PS01, výměnu
gurt pásových dopravníků, revize
elektrofiltrů SEO, tkaninových filtrů
a výměnu řetězu redleru kalcinátu.
V odstávku proběhly zákonné revize
hořákových systémů pecí a přeložka
plynovodu u kalcinační pece v souvislosti s přípravou stavby šesté odstředivky ZS.
Zarážka termické linky byla na mlýnici monohydrátu využita k přetřídění neshodných šarží Monosalu. Po
přepracování všech vybraných šarží
proběhly na mlýnici revize vysévačů,
dopravních cest a výměna plachetky
v tkaninovém filtru.
Nájezd provozu po GZ byl bohužel
zkomplikován poruchou sírovodu
na K-systému. Díky obětavé práci
pracovníků naší údržby a firmy Trinom byl sírovod přepojen na záložní
a zpoždění nájezdu termické linky
bylo pouze v řádu hodin. Všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu zarážky,
patří poděkování.
DPH mohl být kompenzován snížením spotřební daně tak, aby odvody do
státního rozpočtu (spotřební daň
+ DPH) zůstaly zachovány. Zvýšení ceny bylo úměrné pouze vyšší
výrobní ceně paliva, které je následkem zvýšení ceny ropy. Příjem
státního rozpočtu závisí na výši
prodeje motorové nafty. Obecně se
předpokládá, že při snížení maloobchodní ceny nafty se zvýší její prodej, zejména díky přílivu tranzitních
přepravců, kteří díky vyšší ceně než
v okolních státech čerpají mimo ČR
a ochuzují tak státní rozpočet ČR.
Díky tomuto stavu je tak vysoká spotřební daň zátěží pouze pro domácí
konkurenceschopnost, lokální subjekty nebo místní občany. Zahraniční
přepravci sice přes naše území a dálnice či silnice přejíždějí a převážejí
produkty, avšak žádnou spotřební daň
v motorových palivech zde neplatí.
Přitom například při zvýšení prodeje o 1 % se zvýší odvod do státního
rozpočtu o zhruba 600 mil. Kč.
VÍTE, ŽE...? / Jaký má vliv státní rozpočet na cenu pohonných hmot?
Maloobchodní prodejní cena pohonných hmot zahrnuje tři hlavní
složky: výrobní cenu (výrobní náklady a zisk výrobce), marži prodej-
ce (tj. ČS PHM) a daně (tj. spotřební
daň a daň z přidané hodnoty). Daň
z příjmu právnických osob, sociální
a zdravotní pojištění, které jsou příjmem státu jsou zahrnuty ve výrobních nákladech a v marži.
Se zvýšením výrobní ceny motorové nafty se zvyšuje nejen samotná
maloobchodní cena, ale i hodnota
DPH, která je dána procentní sazbou ze součtu výrobní ceny a spotřební daně. Tím rostou i příjmy
do státního rozpočtu. Spotřební daň
je dána absolutní hodnotou a změna
výrobní ceny ji neovlivňuje. Například při růstu maloobchodní ceny
z 25 na 40 Kč/l se současně zvyšuje
odvod do státního rozpočtu z 15,12
na 17,62 Kč/l. To je o 2,50 Kč/l více,
což při prodeji 4 mil. m3 za rok je
10 mld. Kč (zvýšení z 60,5 mld. na 70,5 mld. Kč).
V souvislosti s rostoucími cenami
pohonných hmot je diskutována otázka snížení spotřební daně, jakožto
částečné zmírnění tohoto růstu. Růst
4
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ROK 2011 Z POHLEDU KVALITY / Ing. Pavel Mollin
Před rokem jsme se na tomto místě zamýšleli, jak byl rok 2010
z hlediska kvality. Řekli jsme si, že
bude třeba po trautenberkovsku nestát, nekoukat a dělat, abychom si
zase za rok mohli říci, že rok 2011 byl
z hlediska kvality průměrný - lepší
než rok 2010, ale určitě horší než rok
2012, protože to je to ono neustálé
zlepšování kvality jako nikdy nekončícího procesu.
Cíle v oblasti kvality vycházely
z hlavních úkolů podniku a jejich
splnění přispělo ke splnění cílů podniku firmy v rámci celého holdingu.
Splnili jsme je všichni více než dobře.
Provoz Titanová běloba splnil požadavek hlavního úkolu (méně než 3%
nestandardní kvality) s velkou rezervou a nebýt zaškobrtnutí v srpnu
a září, mohlo to být ještě lepší. Provoz Železité pigmenty a monohydrát
vyrobil vše v požadované odstínové
kvalitě, z toho 95% pod mezí citlivosti lidského oka. Provoz Kyseliny
dokázal splnit dodržet kvalitativní
i množstevní požadavky nejen naše
vlastní, ale i našich někdy velice náročných zákazníků z oblasti automobilového průmyslu a naše sádrovce
nám brali pomalu pod rukama ještě
z linky.
Udrželi jsme tedy kvalitu všech
rozhodujících výrobků, což potvrdily závěry nezávislých šetření kontrolních a dozorových orgánů státní
správy a výsledky auditů ze strany
našich zákazníků, a to i těch nejnáročnějších.
Koncepci systému řízení kvality
jsme nemuseli měnit. Byla od počátku dobře nastavená, dobře komunikovaná a funkční.
Bez větších problémů jsme v rámci certifikovaného systému řízení
rozšířili certifikát od kvality a ekologie i na oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Opět se v plné míře
prokázalo, že zaběhnutý a fungující
manažerský systém musí bez větších
problémů splnit nároky jakéhokoli
interního či externího auditu.
Pokračoval proces oboustranně výhodné spolupráce s našimi obchodními partnery, dodavateli i zákazní-
ky. Naučili jsme se využívat synergie
v rámci holdingu i nové metody nákupu (elektronické aukce).
Podařilo se nám realizovat všechny
hlavní výzkumné programy, většina
Budeme vyrábět a prodávat, to, co
vyrábět a prodávat umíme. Titanovou bělobu, železité pigmenty, kyseliny, sádrovce. Nebudeme se u toho
bát ani vlka, ani konkurence.
z nich přinesla očekávané a požadované inovace výrobních procesů.
A co nás v oblasti kvality čeká
a nemine tento rok?
Pozveme si sem certifikační společnost. Předložíme jí náš fungující
a výkonný systém řízení a necháme si
vystavit certifikát shody s požadavky
standardních světových ízo norem.
Nebudeme se třást před státními
dozory nad výrobky ze stavební oblasti, ze sektoru krmiv a potravin.
Ať přijdou ohlášeně nebo neohlášeně, předvedeme jim, že mohou
našim výrobkům věřit, protože jsou
bezpečné.
Budeme minimalizovat ekologické dopady a bezpečnostní rizika,
a to nejen proto, že jsme se k tomu
v jakési integrované politice systémů
řízení zavázali, ale protože to skutečně chceme.
Zlepšíme naše standardní procesy o analýzu rizik. Koneckonců,
riziko nekvality, ekologické havárie
nebo úrazu tady pořád je a kdo říká
něco jiného, v hrdlo si do vlastní
kapsy lže.
Tedy ve zkratce na závěr: Bude
to zase jako vždy - nestát, nekoukat
a dělat, aby rok 2012 byl z hlediska kvality zase průměrný, a aby to
v roce 2013 dopadlo ještě lépe. Protože to je neustálé zlepšování kvality jako nikdy nekončícího procesu
a kvalita je jak známo věcí nás všech.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA V ROCE 2011 / Karel Kolář
Z hlediska statistických údajů se
jednalo o průměrný rok. V roce 2011
bylo v a.s. PRECHEZA evidováno 5
pracovních úrazů (v roce 2010 to byly
čtyři) a jedno zranění bez pracovní
neschopnosti v porovnání se šesti zraněními v roce 2010.
Tři úrazy byly evidovány u provozní údržby a dva ve výrobě titanové
běloby. Bohužel většina zaznamenaných úrazů měla společnou příčinu –
nepozornost a podcenění rizika práce.
Statisticky nejčastější příčinou úrazů
byla manipulace s břemeny. Nejčastěji zraněnou částí těla byla pravá ruka.
Jeden úraz s trvalými následky z prosince 2011 je stále v šetření policie
a dosud není uzavřeno šetření příčin.
Pro pracovní úrazy bylo zameškáno 133 kalendářních dnů. Nebyla
nově ohlášena nemoc z povolání. Čet-
nost a závažnost poranění v jednotlivých letech uvádí tabulka.
Ve spolupráci s odborovou organizací proběhly prověrky BOZP
na všech výrobních pracovištích.
Na odstranění zjištěných závad bylo
vynaloženo 1 058 879,- Kč. Tyto prověrky se budou opakovat i v letošním
roce.
Co se požární ochrany týče, nebyl
v průběhu roku 2011 v Precheza a.s.
evidován žádný požár, výbuch ani
únik nebezpečných látek. Máme 17
aktivních členů sboru dobrovolných
hasičů, kteří jsou k výkonu své práce
patřičně připravováni. Každoročně
se účastní výcviku v rozsahu stanoveném HZS Olomouckého kraje včetně
přezkoušení, podrobují se pravidelným lékařským prohlídkám a profesní přípravě řidičů. Naši dobrovolní
Rok
Četnost
Závažnost
2001
1,71
0,13
2002
1,87
0,38
2003
1,87
0,15
2004
1,73
0,35
2005
0,66
0,09
2006
1,98
0,18
2003
2004
Počet PÚ
s pracovní
neschopností
12
11
Počet PÚ
bez pracovní
neschopnosti
5
11
Počet PÚ
na mil.
hodin
11.32
10,39
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4
12
4
5
5
4
5
11
21
15
20
10
6
1
3,91
12,01
3,99
5,01
5,23
4,22
5,31
Rok
hasiči udržují požární techniku, zabezpečují revize a obnovu přenos-
2007
0,66
0,15
ných hasicích přístrojů a zařízení pro
dodávku požární vody.
2008
0,84
0,15
2009
0,88
0,08
2010
0,71
0,05
2011
0,89
0,06
A co nás čeká v roce 2012?
Mezi hlavní úkoly patří:
• kontrolní audit systému managementu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OHSAS 18001
• dokončení měření a určení efektivní dávky záření na stanovených pracovištích
• provedení prověrek BOZP
ve spolupráci s OS ECHO
Pro zájemce o vývoj BOZP
a PO v Precheza a.s. jsou k dispozici
aktuální data na podnikovém intranetu v sekci Rychlé informace.
JAK „DRAHÝ“ PRO NÁS BUDE ROK 2012? / Irena Popelková Synthesia, a.s.
Stále častěji se na nás z médií
valí informace o probíhajících reformách, jejich nutnosti a o tom, co
konkrétní změna zákona přinese.
Pojďme tedy spolu projít hlavní body
legislativních změn, které reálně
ovlivní v roce 2012 život nejen náš,
ale i našeho okolí.
Tyto změny je možné rozdělit do několika základních kategorií:
1. Peníze
U základních surovin, jako jsou potraviny, nápoje, voda, teplo, palivové dřevo, léky, zdravotní pomůcky,
veřejná doprava a další služby zařazené dříve do snížené sazby DPH,
pocítíme její zvýšení a pravděpodobně i zvýšení ceny příslušného
zboží a služeb. Obchodníci již ceny
přizpůsobovali nové situaci v předchozím období, ale dle předpokladů
analytiků a ekonomů se zvýší výdaje domácnosti v průměru o 300 Kč
měsíčně. Tyto výdaje by však měly
kompenzovat vyšší slevy na dani
z příjmů.
- Vzrostla snížená sazba DPH
z původních 10 % na 14 %.
- Nižší podpora stavebního spoření.
Maximální státní podpora bude nově
ve výši maximálně 2 tis. Kč, zároveň
nás čeká zdanění výnosů - úroků.
- Zvýšení výdajů nám budou nově
kompenzovat zvýšené slevy na dani
z příjmů, a to: sleva na dítě vzroste
z původních 11 604 Kč na 13 404 Kč
za rok a sleva na poplatníka bude činit 24 840 Kč za rok, tedy o 1 200 Kč
více, než tomu bylo v roce 2011.
2. Práce
K 1. 1. 2012 nabyla účinnosti velká
novela Zákoníku práce, která přináší některé zásadní změny. Upravuje
nejen podmínky odstupného, ale
dává zaměstnavateli možnost dát
zaměstnanci výpověď za porušení
povinností práce neschopného. Další
výraznou změnou je i změna v uzavírání smluv na dobu určitou, která
může při dodržení nových pravidel
dosáhnout až maximální výše 9 let,
v případě, že zaměstnavatel využije
možnost uzavřít dobu určitou celkem třikrát a pokaždé na období 3 let.
- Výše odstupného je poskytována v závislosti na délce odpracované
doby u zaměstnavatele.
- Pracovní smlouva na dobu určitou může být uzavřena maximálně
třikrát, pokaždé však může být sjednána až na tři roky.
- V případě, že zaměstnanec poruší povinnost práce neschopného,
hrozí mu nově kromě toho, že přijde o náhradu mzdy v době nemoci,
i výpověď.
V případě práce na dohodu o provedení práce je možné u jednoho
zaměstnavatele odpracovat až 300
hodin za rok. Pokud přesáhne odměna za tuto činnost 10 tis. Kč měsíčně,
pak je nutné i z dohody o provedení práce odvést odvody na sociální
a zdravotní pojištění.
3. Nezaměstnanost
Základní pravidla, která se týkají
délky podpory v nezaměstnanosti a její výše zůstávají i v roce 2012
neměnná. Podporu v nezaměstnanosti úřad práce vyplácí první dva
měsíce ve výši 65 % průměrného
měsíčního výdělku z posledního zaměstnání, další dva měsíce ve výši
50 % a zbývající dobu 45 %. Pokud
je uchazeči méně než 50 let, je mu
podpora vyplácena po dobu 5 měsíců, od 50 do 55 let po dobu 8 měsíců,
nad 55 let po dobu 11 měsíců. Nově
však bude v maximální míře využíván institut bezplatné práce; od října
loňského roku platí také to, že úřadem práce vybraní nezaměstnaní se
v určeném času musí hlásit na poště
(CzechPoint) v místě trvalého bydliště. Toto a zároveň vyšší postihy jsou
konkrétní nástroje, které mají omezit
nelegální práci.
Další omezení v rámci výplaty podpory v nezaměstnanosti je připraveno v případě, že úřad práce zprostředkuje uchazeči zaměstnání, a on
je ukončí bez vážného důvodu. Tento
člověk se pak bude moci přihlásit
na úřadu práce znovu až po půl roce.
Toto platí i pro osoby, se kterými zaměstnavatel ukončil pracovní poměr
pro závažné porušení pracovních povinností.
4. Důchody
I nadále roste věk odchodu do důchodu a zpřísňují se podmínky pro
předčasný odchod do důchodu.
V případě, že člověk odejde do předčasného důchodu:
- o méně než 360 dní dříve, krátí
se penze o 0,9 % výpočtového základu za každých, i započatých, 90 dní
předčasnosti,
- o 361 - 720 dní dříve, krátí se
penze o 1,2 % výpočtového základu za každých, i započatých, 90 dní
předčasnosti (v roce 2011 se jednalo
0,9 %),
- o 721 dní až tři roky dříve, je
krácení o 1,5 % výpočtového základu za každých, i započatých, 90 dní
předčasnosti.
5. Sociální dávky
- Dochází ke zvýšení životního minima z původních 3 126 Kč
na 3 140 Kč.
- Žádost o sociální dávky je nově
třeba podávat na úřadu práce.
6. Rodičovská
- Možnost změny čerpání délky rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku v jejím průběhu.
- Celkový rodičovský příspěvek až
220 000 Kč v průběhu 19 až 43 měsíců, maximální měsíční výše příspěvku činí až 11 500 Kč.
- Pro výpočet rodičovského příspěvku jsou posuzovány příjmy obou
rodičů.
- Možnost umístit dítě starší dvou
let do školky bez ztráty rodičovského
příspěvku.
- O rodičovský příspěvek je třeba
žádat na úřadu práce dle místa trvalého bydliště.
7. Zdravotnictví
- Je povolena nadstandardní hrazená péče v nemocnicích (očkování,
sádry, nitrooční čočky, další změny
jsou plánovány od roku 2013).
- V lékárně zaplatíme 30 Kč za recept, nebudou již tedy zpoplatněny
jednotlivé položky na receptu.
- Nově jsou stanoveny maximální
čekací lhůty na operace.
Čeká nás nelehký rok plný změn,
které se budou dotýkat nás všech.
Važme si tedy svého zdraví, o které
průběžně pečujme, práce, která se
snadno ztrácí, zato obtížně získává,
a držme si peněženky.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ / Ing. Ludvík Prášil
Kolektivní smlouva uzavřena
Po náročném vyjednávání a následném schválení jak ze strany představenstva Prechezy, a.s. tak i odborové konference ZO OS ECHO byla
dne 3.4. 2012 slavnostně podepsána
Kolektivní smlouva platná pro období 1.4. 2012 - 31.3. 2013.
Podpisu pochopitelně předcházelo mnoho hodin drsných vyjednávání při hledání oboustranně přijatelného znění nové kolektivní smlouvy.
Prodiskutovány byly všechny náměty
na změny, ale tak jako ve všem ostatním i zde obě strany musely ustoupit
ze stanovisek, se kterými do letošního jednání vstupovaly. Co tedy nová
kolektivní smlouva přináší a jaké
jsou změny proti smlouvě minulé?
1. Oblast mezd
Stejný princip odměn jako v roce
předcházejícím, tj.
a) Nepřekročení plánovaného objemu fixních nákladů společnosti
Precheza, a.s. (bez odpisů, opravných položek, rezerv a finančních
nákladů).
b) Dosažení konsolidované produktivity práce z přidané hodnoty
za oba zaměstnavatele vyjádřené
v Kč/zaměstnance ve výši podle
finančního plánu.
Způsob vyplácení i rozdělování
odměn zůstává zachován.
Stejně jako v roce minulém zůstává v pravomoci generálního ředitele
Prechezy, a.s. a ředitele ČTCAP a.s.
cílová odměna vázaná na mimořádné výkony v průběhu kalendářního
roku.
Výplata odměn pro zaměstnance,
kteří nebudou v termínu výplaty již
v pracovním poměru, bude podléhat
schválení generálním ředitelem.
Odměna za hospodářský výsledek (dále jen HV) bude v případě
příznivých výsledků vyplacena zaměstnancům s tarifní mzdou podle
upravených pravidel, tj. zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům s tarifní
mzdou bonus za HV ve výši 1,5%
z rozdílu skutečný hospodářský výsledek – 10 mil. Kč až do úrovně
skutečného HV 500 mil. Kč. Pro
účely výpočtu bonusu se bere HV
Precheza, a.s. očištěný o mimořádné
vlivy, jakými mohou být například
zisk nebo ztráta z prodeje finančních
investic.
Stejně jako v případě cílových
odměn i zde bude výplata odejivšim
zaměstnancům podléhat schválení
generálním ředitelem.
Jak pro cílové odměny, tak pro
odměnu za HV je dohodnuta možnost zálohy ve výplatě za 11/2012.
Vývoj průměrné mzdy – kolektivním vyjednáváním byl dohodnut
nárůst průměrné mzdy tarifních pracovníků o 1,8%.
2. Sociální oblast – sociální výhody
zůstávají stejné jako v loňském roce.
3. Oblast stravování – ceny jídel
zůstávají nezměněny.
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY / Mgr. Tomáš Světnický
Sociální fond a zaměstnanecké benefity v roce 2012
„Benefit“ je výhoda poskytovaná
zaměstnavatelem zaměstnanci nad
rámec zákona, uzavřené pracovní
smlouvy a smlouvy o mzdě…“
V akciové společnosti Precheza je
rámec poskytovaných výhod vymezen Kolektivní smlouvou. Prostředky
k financování zaměstnaneckých benefitů jsou vytvářeny z tzv. sociálního fondu. Ten se dlouhodobě vytváří
ze vzniklého zisku dotováním částky
ve výši 2,2% z vyplacených mzdových prostředků předcházejícího
kalendářního roku. Jedná se o zcela
dobrovolnou aktivitu zaměstnavatele, který se rozhodl tímto způsobem
pečovat o své zaměstnance a podporovat jejich zdraví a bezpečnost či
mimopracovní aktivity.
Stejně jako loni je i v roce 2012
kladen poměrně vysoký akcent
na podporu zdraví, rekondice a zdravého životního stylu zaměstnanců společnosti. V nabídce lze tedy
opět najít zvýhodněné a dotované
lázeňské pobyty s rehabilitačním
programem nejen pro zaměstnance,
ale i pro rodinné příslušníky. Dlužno dodat, že rok 2011 přinesl velmi
pozitivní ohlas a řada zaměstnanců
i jejich partnerů tuto nabídku využila. V aktuální nabídce samozřejmě
ani letos nechybí významná částka
na příspěvky pro hrazení rehabilitačních procedur, a to nejen v místním
rehabilitačním středisku, ale také
nově v areálu Aquaparku Olomouc.
Tato další destinace byla nabídnuta
v kombinaci s možností získání velmi výhodných poukazů na celodenní
vstup do bazénového a relaxačního
centra za cenu 90 minutové vstupenky. Takto lze možno dle zájmu
a potřeb využít alternativní nabídku
v jednom areálu. Pro koupi těchto
zvýhodněných poukazů lze využít
kupony v rámci systému volitelných
výhod (pro rok 2012 opět v hodnotě 1 200 Kč) nebo je možno poukazy
koupit separátně v kanceláři předsedy
odborové organizace.
Nemalá část sociálního fondu je
věnována rovněž podpoře sportovních aktivit a sportovně laděných
akcí. V této souvislosti je vhodné
i na tomto místě srdečně pozvat
všechny zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky na sportovní den, který se
při své premiéře v roce 2011 nadmíru
vydařil, potěšil spoustu spokojených
návštěvníků a to nejen sportovců, ale
i dalších účastníků a především dětí.
Věříme tedy, že udělá radost a nadchne všechny sportovními výkony
a dobrou náladou i letos, dne 9.6.2012
v areálu „Viktorky“ Přerov.
Na své si v aktuálním portfoliu
sociálního fondu přijdou i kulturně
a turisticky zaměřeni zaměstnanci a budou tak moci využít nabídky
organizovaných zájezdů. Věříme, že
letošní nabídka aktivit a akcí umož-
něných existencí a dotací sociálního
fondu je opět dostatečně atraktivní
a osloví přinejmenším stejný počet
„fanoušků“ jako v letech minulých.
Základní struktura sociálního
fondu je dobře patrná v přiložené
tabulce.
Struktura sociálního fondu společnosti PRECHEZA a ČTCAP v roce 2012
Oblast financování
Celkem Kč
Příjmy celkem
3 988 480
Příklady konkrétních akcí
výdaje
Stravování
1 200 000
příspěvek zaměstnancům na obědy a mraženky
Rekondiční pobyty
700 000
100% úhrada pobytů pro pracovníky rizik. provozů, příspěvek na rekondiční pobyty pro ostatní zaměstnance
Preventivní zdravotní péče
80 000
očkování chřipka, lékařské vyšetření, ochranné nápoje
Rehabilitace
90 000
příspěvek na hrazení procedur v rahabilitač.středisku
Systém volitelných výhod
760 000
poukázky na odběr zboží a služeb v hodnotě 1 200 Kč na 1 pracovníka
Kultura a sport
220 000
sportovní akce a turnaje, pronájem sportovišť
Dětské ozdravné a pobytové tábory
100 000
příspěvek na hrazení pobytových nákladů
Zájezdy
190 000
příspěvek na společné zájezdy zaměstnanců a rodinných příslušníků
Ostatní
190 000
dárky - jubilea, květinové dary, zájezdy důchodci
Činnost odborové organizace
65 000
cestovné, školení, odborný tisk
Výdaje celkem
Rezerva
3 595 000
393 480
CHEMIK REGIONU / Ing. Zuzana Šálková
Víte, kdo je nejlepší chemik regionu?
Dne 10. února 2012 se na SPŠ
Hranice konalo finálové kolo soutěže
„Hledáme nejlepšího chemika regionu“, určené pro žáky 9. tříd základních škol. Nápad vznikl na základě
dlouholeté spolupráce dvou subjektů
- SPŠ Hranice, organizátora klání a
společnosti PRECHEZA a.s., největšího chemického podniku v kraji,
který se stal generálním partnerem
této akce. Cílem soutěže bylo probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní
vědy a současně o studium technických škol.
Nejlepšího chemika jsme hledali především na Přerovsku a v okolí
Hranic. Do soutěže se přihlásilo 22
základních škol z této oblasti a celkem se do souboje zapojilo neuvěřitelných 649 žáků. Děti odpovídaly
na otázky z oblasti přírodních věd,
především samozřejmě z chemie.
Celá soutěž probíhala ve dvou kolech, první kolo bylo zahájeno v prosinci 2011 u příležitosti Mezinárodního roku chemie. Proběhlo přímo
na základních školách, kde žáci pod
dozorem vyučujících vypracovali zaslané testy a nejúspěšnější řešitelé byli
pozváni na závěrečné finálové kolo,
které již probíhalo za účasti hlavního
garanta soutěže – zástupců Prechezy,
a.s. Přerov, výrobce titanové běloby
a dalších anorganických pigmentů.
Finálového kola se zúčastnilo
52 žáků z 18 škol. Poté, co naši nadějní
chemici vypracovali testy, ve kterých
řešili úlohy z obecné a anorganické
chemie, názvosloví a jednoduché výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky
efektních pokusů a svou laboratorní
zručnost si vlastnoručně ověřit na jednoduchých chemických zkouškách.
Jména nejlepších chemiků ze základních škol našeho regionu jsme se
dozvěděli na slavnostním vyhlášení
výsledků. Vítězem prvního ročníku
soutěže a tím pádem „Nejlepším
chemikem regionu“ se stal Jiří Jemelka ze ZŠ Za Mlýnem, druhá byla
jeho spolužačka Monika Brožíková
a na třetím místě skončil Robin Škrabal ze ZŠ Želátovská.
Nejen vítězové, ale 20 nejúspěšnějších chemiků regionu si odneslo hodnotné ceny, které si převzali
z rukou personálního ředitele PRECHEZA a.s. Mgr. Tomáše Světnického, který dodal: „Zájem žáků o chemii
nás těší, jako perspektivní a zaměstnavatel jim můžeme v budoucnu nabídnout zajímavé pracovní uplatnění“.
Vítězům blahopřejeme, ostatním
děkujeme za účast a zejména bychom
chtěli poděkovat všem učitelům základních škol, kteří se žáky vypracovali a vyhodnotili první kolo soutěže
a připravili je na finále.
OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY VYBRALO TY NEJLEPŠÍ / J. Odložilíková
Již 48. ročník chemické olympiády
se konal dne 2. března 2012 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Soutěž je každým rokem organizována
ve spolupráci tří subjektů: Střediska
volného času ATLAS a BIOS, Gymnázia Jakuba Škody a přerovské firmy
PRECHEZA, a.s., která i letos připravila pro soutěžící atraktivní ceny.
Tato soutěž je určena pro žáky
9. tříd a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií. Garantem soutěže
byla Mgr. Lada Macháčová, profesorka chemie na Gymnáziu Jakuba
Škody. Celkem se soutěže zúčastnilo
9 škol, tj. 4 gymnázia a 5 základních
škol přerovského okresu, v celkovém
počtu 21 soutěžících.
Vítězem okresního kola se stal
Daniel Mildner z Gymnázia Hranice,
druhý skončil Jakub Víšek z Gymná-
zia Jakuba Škody, třetí byl Jakub Hrabina z Gymnázia Jana Blahoslava.
Nejlepší chemici budou reprezentovat přerovský region v krajském kole.
Všem vítězům blahopřejeme a těm
ostatním přejeme, aby je chemie i nadále bavila a stala se jejich doživot-
ním koníčkem.
Děkujeme společnosti PRECHEZA,
a.s. Přerov, za výraznou finanční a organizační podporu při zabezpečení
chemických olympiád.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
ATLAS A BIOS PŘEROV
PRECHEZA A MY
6
ZLEPŠOVATEL ROKU / Ing. Marcel Mathon
Zlepšovatelské hnutí v Precheze
Tak jako každý rok, i v loňském
roce se v Precheze a.s. konala soutěž
zlepšovatelů.
Zlepšovatelství k činnosti pracovníků naší firmy neodmyslitelně patří,
což potvrdila i hojná účast v uvedeném roce, když se zúčastnilo celkem
16 pracovníků.
Výsledky se hodnotily podle následujících kriterií:
- dosažené přínosy vyjádřené v Kč,
- počet nabídek ZN,
- počet přijatých ZN
Největší váhu mělo v hodnocení
kriterium dosažené přínosy v Kč, kdy
1 000 Kč přínosů byl ohodnocen jedním bodem.
Započítávaly se přínosy ZN dosažené v roce 2011, a to u těch ZN,
které byly podány v roce 2011 nebo
2010. Zde se zohlednila skutečnost,
že vyčíslení přínosu ZN může trvat
i déle a je možné, že bude provedeno
až příští rok po podání.
Nepřijatý (nerozhodnutý) ZN byl
hodnocen 5 body, přijatý ZN 20 body.
Konečné pořadí je následující:
1. Ing. Martin Čevela
799,7 bodů
2. Miroslav Kusák
550,8 bodů
3. Roman Hynčica
441,9 bodů
Uvedeným vítězům patří naše
ocenění a blahopřání, všem zlepšovatelům bez rozdílu potom naše úcta
a uznání.
Soutěž zlepšovatelů se bude konat
i v roce 2012 podle kriterií, která se
v roce 2011 osvědčila. Největší váhu
opět budou mít body za dosažený
přínos (1000 Kč přínosu bude hodnoceno 1 bodem). Započítávat se budou přínosy ZN dosažené v r. 2012,
a to u těch ZN, které byly podány
v roce 2012 a 2011. Nepřijatý (nerozhodnutý) ZN bude hodnocen 5 body,
přijatý ZN 20 body.
Odměny jsou připraveny pro pět
nejlepších zlepšovatelů v této výši:
1. místo 7 000 Kč
2. místo 5 000 Kč
3. místo 4 000 Kč
4. místo 3 000 Kč
5. místo 1 000 Kč
Všem zlepšovatelům přejeme co
nejvíc nápadů a hodně trpělivosti při
jejich realizaci.
Precheze a.s. pak co nejvíce chytrých a aktivních lidí, kterým na jejich
firmě upřímně záleží.
PAVEL VALÁŠEK - BLESKOVĚ
Film – pohádka S čerty nejsou žerty, Slavnosti sněženek a Postřižiny.
Jídlo – cokoli, nejsem vybíravý.
Pití – české pivo, nejraději kvasnicové nebo z malých domácích pivovarů.
Místo – všude, kde je dobrá parta.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ZEPTALI JSME SE / Ing. Zuzana Šálková
Rozhovor s Ing. Pavlem Valáškem,
naším novým výrobním ředitelem
Úvodem bych ti ráda poděkovala
za tvou dosavadní činnost v redakční radě a popřála spoustu úspěchů
v nové pracovní pozici.
V kolika letech jsi zjistil, že Tě
chemie baví? Jak jsem slyšela od tvé
středoškolské učitelky chemie,
ve třídě jsi patřil mezi nepřehlédnutelné nejen pro svou výšku…
Vztah k chemii ve mně probudil
učitel již na základní škole v 7. třídě,
kdy se učení chemie dokresluje názornými pokusy. Líbilo se mi, jak to bouchá, hoří a mění barvy. Doba, strávená
na střední škole je pro mě nezapomenutelným zážitkem, kdy jsem se jako
kluk z vesnice dostal do velkoměsta.
Navíc kolektiv v naší třídě byl skvělý
a učitelský sbor chápal potřeby našeho
věku.
A co bylo dál?
Po maturitě jsem s několika spoluspolu
žáky nastoupil na VŠCHT Pardubice.
Pardub
Studium jsem úspěšně dokončil
okončil v roce
2003, v té době jsem již byl technolote
gem provozu železitých
ezitých pig
pigmentů.
Pracovals
vals jak na „červeních“,
na „
tak
i na „titance“,
titance“, mohl
moh bys svou činnost
našim
šim čtenářům krátce přiblížit?
Na provoz titanové běloby jsem
nastoupil na na pozici provozního operátora a postupem
p
času jsem se propracov
oval na post směnového mistra.
pracoval
Po o krátkém
k
působení na této pozici
jsem byl v rámci organizačních změn
js
převeden na provoz železitých pigmentů, kde jsem pod vedením zkušeného pracovníka pana Riedla „vyrostl“ v samostatného technologa
a vedoucího technologa PŽPM. Z této
pozice jsem mohl sledovat a vnímat
i širší souvislosti řízení výrobních celků. V roce 2007 jsem byl draftován
zpět na provoz titanové běloby do pozice vedoucího výroby.
Na co se nejvíc v pozici výrobního ředitele těšíš, co tě nejvíc motivuje, jaké máš cíle?
Zastávat pozici výrobního ředitele
vnímám jako výzvu naučit se něčemu
novému a zároveň využít své dosavadní zkušenosti v prospěch řízení
výrobních celků. Jedním z hlavních
cílů je řízení výrobních provozů tak,
aby naše výrobky zůstaly konkurenceschopné a výroba v našem závodě
měla budoucnost. Další perspektiva
závisí na znalosti a plnění požadavků zákazníků na naše výrobky, což
se neobejde bez úzké komunikace
mezi výrobním, obchodním úsekem,
a samozřejmě také i mezi výzkumem
a rozvojem.
A teď přejdeme od práce k „zábavě“.
Vím, že máš dvojčata. Co s nimi nejraději podnikáš?
Cokoli, když počasí dovolí, tak
jsme někde venku – na kole, na bruslích, na lyžích, na bazéně, nebo prostě
jen tak na výletě.
Kde si nejlépe odpočineš? Co tě
baví, když máš čas jen pro sebe?
Na naší chatě, kde je božský klid a pohoda a dá se tam trávit aktivně volný
čas. Jinak svůj volný čas věnuji hlavně
dětem a sportovním činnostem.
Oblíbená knihaa – nejsem moc vášnivý čtenář, dávám přednost pohybovým aktivitám.
VELKÉ PTAČÍ STĚHOVÁNÍ / Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
Otázka, proč ptáci odlétají na podzim na jih, má zdánlivě jednoduchou
odpověď. Řada druhů, především
těch, které se živí výhradně hmyzem,
by si nebyla schopna najít potravu
a zemřela by hladem. Musí do oblastí
s teplým počasím za potravou. Jenže, vznikla migrace na jih opravdu
z tohoto důvodu, nebo to dnes jen
tak vypadá? A co takhle opačná otázka? Proč se ptáci na jaře zase vracejí,
když by někde v Africe mohli zůstat
trvale? Trochu moc otázek. Začněme
tím, jak to bylo s lidským poznáním
o zimním mizení a jarním znovuobjevení některých ptačích druhů.
To, že se v zimě s některými ptačími druhy nepotkáme, vědělo lidstvo
odedávna. Zmínky o tom jsou již
ve Starém zákoně nebo u Aristotela.
Tato znalost je jistě ještě mnohem
starší, jen není podložena písemnými prameny. Z dnešního hlediska se
zdá být neuvěřitelné, jak si lidé zimní
mizení některých druhů vysvětlovali.
Ještě před dvěma stoletími se věřilo,
že ptáci zimu tráví v zimním spánku, jak je tomu u některých savců.
Vlaštovky například měly spát zahrabány v bahně. Tato pověra mohla vzniknout na základě toho, že se
na jaře vlaštovky v největších množstvích objevují nad vodními plochami. Důvodem je, že v tomto období
hromadně nocují v rákosinách a také
nad vodami s oblibou loví. V případě
kukaček se dokonce věřilo, že se před
zimou změní v krahujce. Zde hrála
roli podobná silueta letící kukačky
a krahujce, která je zřejmě důsledkem
přírodního výběru. Kukačky s drav-
čím vzhledem to mají s kladením vajec do hnízd vyděšených ukrývajících
se pěvců mnohem snazší. Poznání, že
ptáci odlétají a přilétají, na sebe nechalo čekat až do přelomu devatenáctého a dvacátého století. Přesné
informace, odkud a kam létají, při-
V řadě případů, například u sýkor,
bylo zjištěno, že se u nás v zimě objevují ptáci ze severu, zatímco naše populace odlétá jižněji. Dokonce u nás
existuje několik málo druhů, které
pravděpodobně nezimují v jižní Evropě nebo v Africe, ale v Indii.
Drozd zpěvný - autor Adolf Goebel
neslo až kroužkování. První s touto
metodou přišel dánský profesor ornitologie Hans Kristian Morstensen,
který v roce 1899 okroužkoval špačky
na své zahradě, aby se dověděl, zda
se každoročně vracejí, nebo zda na
zahradě hnízdí pokaždé jiní jedinci. Jen pro zajímavost, dnes je jen
v Evropě každoročně okroužkováno
kolem pěti miliónů ptáků. Když se
kroužkování rozšířilo, byly postupně
zmapovány trasy tahu ptáků a následovalo i další velké překvapení.
Ptačí migrace začala již před
desítkami miliónů let. To, kam mají
ptáci poprvé odletět na zimu, mají
zakódováno v genech jako informaci o směru letu a jeho potřebné
době. Jakmile trasu jednou absolvují, své zimoviště už vždy bezpečně
najdou. Mimo jiné to bylo prokázáno na pokusu s asi jedenácti tisíci
okroužkovanými špačky, které před
dobou migrace odvezli ze Skandinávie do Švýcarska, kde je vypustili.
Ptáci, kteří již na obvyklém zimovi-
šti skandinávských špačků byli, okamžitě zaregistrovali nutnost změny
trasy a doletěli správně do Francie
a na Britské ostrovy jako vždy předtím. Mladí ptáci, kteří letěli poprvé,
byli věrni navigaci na základě genetického programu. Dík tomu, že vyletěli odjinud, než by tomu bylo bez
zásahu člověka, skončili ve Španělsku
a tam také létali zimovat i po celý
zbytek svého života. Jejich potomci
zase létají tam, kam podle genetického kódu létat mají.
Proč vznikla migrace? Podle nejnovějších výzkumů k tomu v dávnověku nevedl nedostatek potravy, ale
přeplněnost klimaticky výhodných
oblastí, kdy byl nedostatek míst
k hnízdění. Jediná možnost, jak zahnízdit, bylo najít málo obydlené
neatraktivní oblasti severněji. Po vyhnízdění se pak ptáci vraceli za hojností potravy zpět.
A jak je to dneska? Mimochodem, pokud platí dříve uvedené, pak
se k nám ptáci vlastně nevracejí, ale
jen k nám zalétávají ze své domoviny
hnízdit. Ale proč?
Dnes jsou již důvody migrace
jiné, a to díky posunu kontinentů,
který se udál během těch mnoha miliónů let. Ptáci u nás nacházejí nejen
příjemnější teplotu bez smrtících
veder, sucha nebo období dešťů, ale
také mnohem delší den než v tropech. To přináší denně několik hodin
navíc na krmení mláďat a tím pádem
mnohem větší šanci je úspěšně odchovat.
Ornitologové každoročně shromažďují od veřejnosti informace
o příletech vybraných druhů. Zapojit
se může opravdu každý, včetně dětí.
Pomozte i vy. Bližší o mezinárodním
projektu SpringAlive (Jaro ožívá) najdete na: http://www.springalive.net/
cs-cz/springalive/pomoz_nam_objevit_jaro
Výměna druhů v Precheze a okolí
je v plném proudu. Pravidelní zimní
hosté - morčáci velcí, kormoráni velcí, volavky popelavé a bílé i velké druhy racků jsou pryč a na jejich místo
přilétají staří známí. Objevili se holubi hřivnáči, špačci obecné, pěnkavy
obecné, drozdi zpěvní a brzy bude
Precheza plná i zde pravidelně hnízdících rehků domácích. Vše probíhá
tak, jak má. Vyvěsili jste v zahradách
budky? Dobře jste udělali. Budete mít
méně starostí s hmyzími škůdci.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Šálková
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 252 583
Uzávěrka čísla 13.2.2012
Číslo 2-3/2012
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ
Tisk a grafická příprava:
APRO, reklamní agentura
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93P/1
ze dne 23.8.1993.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
KONÍČEK I SPORT / Ing. Zdeněk Tůma
Jak jsem spadl z nebe
Co by sis přál pod stromeček?
Jednoduchá otázka, ale těžká odpověď, ostatně jako každý rok. Teplé
papuče od loňského Ježíška jsou stále ještě nepoužité, sadu kapesníků
jsem dostal už k narozeninám a vodu
po holení si stejně musím koupit ještě
do Vánoc. Cesta na Galapágy je sice
můj sen, ale uvědomuji si, že musím
stát nohama pevně na zemi. Na té
naší, moravsko-slovácké, skromné.
Co když ale manželka vyhrála jackpot ve Sportce, neměl bych se přece jenom víc rozšoupnout? Raději
zvolím něco mezi papučemi a Galapágy, ale co? Byl jsem celý rok nejen
skromný, ale také hodný. Kdybych
nebyl ateista, určitě bych se dostal
do nebe. To je nápad! Do nebe se sice
vlastním přičiněním nedostanu, ale
cestu opačným směrem bych zvládnout mohl. Když nic jiného, pomůže
mi gravitace. Takže jsme domluveni.
Ale ne abys pak po všech kandelábrech vylepoval lístečky: prodám
levně poukaz na tandemový seskok,
značka nevhodný dárek.
Napětí pod stromečkem vrcholí,
stále ještě v pohodě rozbaluji za doprovodu koled dárky. Napřed ty
trojrozměrné, podezřelou obálku si
nechávám na konec. Že by přece jenom ta letenka na Galapágy? Mizivá
pravděpodobnost výhry ve Sportce
se potvrdila, i když letenka v obálce
skutečně je. Je na krátký let směrem
vzhůru a není zpáteční. Narodil se
Kristus pán, radujme se, slyším z reproduktorů a opravdu se raduji. Děkuji ti za pěkný dárek, stínová vdovo!
Až do Velikonoc není důvod
spěchat, dárkový poukaz přece platí
půl roku. Takhle ale uvažují všichni
obdarovaní a tak jsem na poslední
chvíli zařazen do posledního uvolněného okénka začátkem června. Však
nespěchám a alespoň už bude teplo.
autem na letiště, už máš za sebou, vítá
mne mladý tandemový pilot Miloš.
Může srovnávat, má už za sebou 700
seskoků a je řidičem dodávky. Teplou
kombinézu si oblékám sám, rukavice
a čepice k ní v létě nedávají, není nad
Ale ráno je 14 stupňů, mrholí a fouká vítr. Skáče se za každého počasí,
potvrzuje do telefonu dispečer, a navíc nad mraky svítí sluníčko, copak
jste nikdy neletěl letadlem? No letěl,
ale v kabině bylo sucho, teplo, bezvětří a podávali whisky. Whisky si
dáte po seskoku, před ním musíte být
střízlivý, bez zdravotních problémů,
a musíte to podepsat.
Celá rodina chce být u toho, nasedáme do dvou aut a jedeme na letiště.
Tu nejrizikovější fázi seskoku, cestu
ten pocit, když člověku vlají větrem
vlasy. Závěsné popruhy mi navléká
a kontroluje Miloš, následuje krátká
instruktáž. Ostatní ti řeknu během
akce, tohle je Milan, náš kameraman.
To mi došlo taky, na přilbě má připevněnou kameru a foťák, hadičku
spouště drží v zubech. Odcházíme
k nastartovanému letadlu. Potenciálním pozůstalým ještě stačím sdělit
čísla pojistek a všechny piny, zdravíme se zdviženým palcem.
Letadlem jsem letěl už mnoho-
krát a pokaždé v nich byla sedadla,
ne jen úzké tvrdé lavice podél stěn.
Elčtyřistadesítka „para“ začíná stoupat vzhůru, po 20 minutách přehlušuje Miloš rachot jejich motorů.
Křičí mi do ucha, abych si mu sedl
na klín, a připoutává nás popruhy
pevně k sobě. Vybavuji si starý vtip
o homosexuálech ve frontě na banány. Pevně mi vzadu utahuje gumičku brýlí a pak už se jako dva tučňáci
kolébáme k otevřeným dveřím, ze
kterých slyším hučet Niagaru. Kameraman už je venku, stojí na špičkách
na jakémsi bidélku a drží se rukou
za futra. Zaklonit hlavu a pokrčit kolena, řve Miloš a vyskakuje se mnou
ven. Než jde člověk do něčeho poprvé, měl by si udělat představu o tom,
co se může dít. Třeba vystrčit hlavu
z auta při rychlosti 225 km/hodinu,
to mne ale nikdy nenapadlo. Taky
by měl vědět, že s každými 100 metry výšky klesá teplota vzduchu o půl
stupně. A že volný pád se vzhledem
k momentální teplotě na zemi bude
z větší části odehrávat pod bodem
mrazu, i když ve výšce 4 kilometrů
svítí slunce. No nic se neděje, žádný
učený přece ještě z nebe nespadl.
Za 40 vteřin volného pádu slunce
nestačí ohřát nic, natož ruce mrznoucí na kost. Řítíme se do mraků, hukot v uších určitě přesahuje všechny
hygienické limity, jehličky ledu mne
bodají do tváří. Ve výšce 1,5 km otevírá Miloš padák, ještě stačím v mlze
koutkem oka zahlédnout Milana jak
bez padáku sviští kolem nás. Spěchá,
aby byl na zemi dříve a mohl pořídit
záběry z přistání. Jakmile otevřený
padák prudce zbrzdí volný pád, mám
najednou pocit, že letíme vzhůru.
A rozhostí se takřka úplné ticho, jen
okolní vzduch mi jemně šumí do uší.
Pomalu vylétáme z mraků, Miloš mi
7
na posledních 800 metrů půjčuje
do ruky šňůry. Padák poslušně reaguje na sebemenší pohyb, paráda! Už
pod sebou vidím hangár, malá letadélka, modely autíček a lidské mravence, docela rád šňůry rychle vracím. Jsme pár metrů nad zemí, když
Miloš zavelí natáhnout nohy před
sebe. Klouzavým letem přistáváme
do sedu, snažíme se postavit, ale není
to tak snadné (zkuste se pevně svázat
do dvojice a stoupnout si na všechny
čtyři!). Miloš vylévá vzduch z padáku, v přízemním větru je to docela
makačka. Mám zalehnuto v uších,
ale přesto slyším, jak malý Tobiáš
volá: děda spadl z nebe! Asi nejsem
opravdu žádný učený, poučený ale už
ano. A hned bych šel skákat znova,
i když jsem napůl hluchý, celý ztuhlý
a kolem očí mám kruhy otištěných
brýlí. Dvojitá whisky přijde vhod.
Některé zážitky nelze jednoduše
popsat, je lépe je prožít. Tak buďte
hodní, ať vás Ježíšek také nechá spadnout z nebe. Galapágy vám při troše štěstí ve hře neutečou, Hušák už
Sportku dotunelovat nestihne. Na závěr rada poučeného paragána: neberte si s sebou hřeben, je to zbytečné.
Všichni, co padají z nebe, vypadají
totiž skoro stejně. Něco jako kříženec
Ferdy Mravence a Přemka Podlahy.
FANTASTICKÝM MAČEM ZAKONČILY VOLEJBALISTKY ÚČINKOVÁNÍ V PLAY OFF / Stanislav Šmidák
Kdo nepřišel na čtvrté utkání play
off extraligy volejbalistek mezi Přerovem a KP Brno, může jen litovat. Byl
to dosud nejlepší duel, který v této sezóně na domácím hřišti ženy sehrály.
Přestože odešly poraženy, zaslouží
si pochvalu za bojovnost a nasazení,
s jakým bojovaly proti favoritovi. Sérii protáhly na čtyři dějství a jen maličkosti rozhodly, že se nekonal ještě
pátý zápas.
Ještě předtím v nadstavbové části
se hned v úvodním utkání dostavil
nečekaný herní i výsledkový výpadek. Domácí zápas s Frýdkem-Místkem skončil vysokou a jednoznačnou
porážkou 0:3 (-15, -15, -21). To bylo
však jediné zaváhání na vlastním
hřišti. Ostatní protivníci, Ostrava,
Šternberk i SG Brno neuhrály v Přerově ani set.
Rozhodující pro udržení šesté
příčky se nakonec ukázalo nejtěsnější
vítězství ve Frýdku-Místku, kde Přerovačky vyhrály 3:2 (22, -23, -21, 21,
12). Prvenství ve skupině o 6. -10.
místo už nemohla zhatit porážka
ve Šternberku v poměru 2:3 (-23, 21,
-16, 17, -13).
V play off volejbalistky Přerova
narazily na Královopolskou Brno.
Dvě utkání se hrála na půdě favorita
této série hrané na tři vítězství. První klání začaly hostující hráčky velmi
ustrašeně a prohrály vysokým rozdílem. Z toho se ovšem rychle oklepaly
a vzaly domácím set. V dalším průběhu už nemohla kvůli zranění podat
stoprocentní výkon Gambová a KP
Brno se ujalo vedení 1:0 na zápasy.
Do odvety nastoupila Gambová na liberu a na postu smečařky ji nahradila
Dedíková. Stačilo to jen na zisk setu.
Třetí mač se hrál v Přerově a v něm
domácí hráčky zaskočily favorita
a snížily na 1:2. Následující střetnutí
přineslo velmi kvalitní utkání na obou
stranách sítě. „Dnes si zasloužily vy-
hrát oba týmy,“ uznale hodnotil vyrovnaný souboj šťastnější kouč hostů
Ondřej Marek po výhře 3:2 na sety.
Také domácí trenér Vladimír Sirvoň
chválil své svěřenkyně. „Musím poděkovat děvčatům za to, na jaké úrovni
odehrály sérii proti Brnu. Doufám, že
s takovým nasazením půjdou i dále
do zápasů o umístění,“ uvedl přerovský lodivod. Výsledky 1. kola play off:
KP Brno-Přerov 3:1 (10, -17, 12, 18)
a 3:1 (23,-23, 11, 19), Přerov-KP Brno
3:1 (19, -23, 17, 23) a 2:3 (-19, 23, -12, 21, -10).
Vyřazení z play off znamená, že
naše volejbalistky budou bojovat o 5.
- 8. místo v extralize. Nejprve se utkají na dvě vítězná střetnutí s Frýdkem-Místkem, první duel se hraje v Přerově 7. dubna, a potom dle výsledků
budou hrát o konečné umístění pouze dvě utkání.
Budou dořešeny stanovené dlouhodobé úkoly, což je zejména realizace projektu nové kantýny včetně nové myčky na nádobí a opravy zařízení varny.
ný na http://precheza.portal.sodexo.
cz, kde najdete jak jídelníček, tak
aktuální informace z oblasti stravování, ale i zajímavé recepty.
O všech změnách vás bude informovat stravovací komise, která je
od května v novém složení: předseda - Ing. Prášil, místopředseda Ing. Štěpničková, a členové p. Venclík, pí. Dvořáková, pí. Lehnertová,
pí. Lovasová a pí. Výkrutová.
Své podněty a připomínky prosím
dále zaznamenávejte do Knihy přání a stížností (nově byla zavedena
i v jídelně TB). Nadále platí, že připomínky, týkající se teploty či množství
jídla, doporučujeme k řešení s obsluhujícími kuchařkami či přímo s paní
vedoucí ihned na místě samém.
Přejeme vám všem dobrou chuť!
Z ČINNOSTI STRAVOVACÍ KOMISE / Ing. Zuzana Šálková
Vážení strávníci! Jelikož jsme
vás delší dobu informovali o naší
činnosti pouze prostřednictvím nástěnek v areálu, rádi bychom krátce
shrnuli, co se událo na poli stravování v minulém roce a seznámili vás
s aktuální situací.
Stravovací komise se v roce 2011
sešla celkem 5x ve známém složení: Ing. Šálková - předsedkyně,
Ing. Prášil - místopředseda, členové:
Ing. Štěpničková, p. Bernát, p. Venclík, pí. Dvořáková.
V průběhu roku jsme postupně řešili zejména stále se opakující problémy s kantýnou, ve které je
omezený sortiment a vysoké ceny,
připomínky strávníků, čistotu v jídelně TB, zlepšení kvality brambor,
či hygienickou kontrolu stravovacích
prostor včetně sklepa a vývařovny, aj.
Po celý rok jsme vám byli k dispozici a snažili se komunikovat vaše
požadavky. V dubnu byl uspořádán
tzv. Expectation Meeting, kterého se
zúčastnilo 9 zástupců z vašich řad.
Z tohoto jednání vyplynula následující opatření, která byla s výjimkou
posledních dvou – tzv. dlouhodobých úkolů splněna v průběhu roku.
Jednalo se o:
• V kantýně TB
- zajištěn úklid jiným způsobem,
zlepšení prostředí, v 05/2011 bylo
vymalováno.
- doplněny saláty, moučníky, koláče,
rozšířena nabídka nápojů na dva
- méně tuku ve šťávách
- doplněny oválné talíře na minutky
- opraveny ceníky, nové tabule, ob-
novena výzdoba
- došlo k personálnímu posílení
• obecně
rozšířen
sortiment
sladkostí (koblížky, koláčky, …)
a kompotů
• procento kuřecího masa bylo sníženo ve prospěch vepřového
• byly změněny a doplněny příbory
za větší, stejně tak i 2 dcl skleničky
• prezentace menu bude změněna
v návaznosti na projekt nové kantýny – dlouhodobý úkol
• myčka nádobí včetně rozšíření
pracovního prostoru v návaznosti
na požadavky HACCAP, + opravy
vybavení varny – dlouhodobý úkol.
Palčivým problémem byla mokrá stěna v hlavní jídelně, v současné době
je nachystáno k dokončení.
Na co se můžete těšit v letošním roce?
Od poloviny dubna si 2x týdně můžete vybrat pizzu a od září bude v jídelníčku speciální nabídka „Vitality“
– jídlo plné zdravé a vyvážené stravy.
Sodexo připravilo nový web, dostup-
AGROFERT HOLDING
8
PŘEROVSKÝ CHEMIK
TÝDENÍK 5+2 DNY / Alena Nová, AGF Media, a. s.
Agrofert založil týdeník 5+2 dny
Ještě před letošními prázdninami
si ho budou moci přečíst také lidé
v severních Čechách, na Vysočině,
v Jihomoravském a Zlínském kraji.
Následně se chystá do Prahy, středních Čech, zbytku Moravy a Jihočeského kraje. V současné době se rychle
sestavují týmy pracovníků redakce,
inzerce a distribuce, kteří budou mít
nový týdeník na starosti.
Zdarma do schránek
Ředitel společnosti AGF Media, a.s.,
Vladimír Junger
Skupina Agrofert vstupuje na mediální scénu. Proto v samém závěru
loňského roku vznikla společnost
AGF Media, a. s., která začíná už
v březnu v západních Čechách vydávat nový celobarevný regionální
týdeník nazvaný 5+2 dny. V průběhu letošního roku se rozšíří do všech
okresů České republiky a bude mít
náklad milion výtisků týdně.
Kameloti nabízí první vydání
týdeníku 5+2 dny
Čtenáři z měst i vesnic ho dostanou každý čtvrtek zdarma do svých
poštovních schránek nebo ho najdou na veřejných místech ve speciálních stojanech. Noviny by měly
být například na obecních úřadech,
v místních obchodech a na dalších
dobře přístupných místech. Pokud se
na někoho nedostane, může si zajít
do sídla redakce v okrese nebo v kraji.
Informace i zábava v jednom
Týdeník má formát A4 a ze začátku bude 32 stránkový. Rychle by
se však měl rozrůst. V budoucnosti
by mohl mít až 48 stran. Jeho součástí totiž bude zcela pochopitelně
inzertní část. A právě podle rozsahu
inzerce, se zvětší počet stran tak, aby
čtenáři nepřišli o své oblíbené čtení nebo luštění. V 5+2 dny najdou
čtenáři televizní program na celý týden, který bude na víkend speciálně
rozšířený, zprávy z jejich nejbližšího
okolí, ale i z celého kraje a České republiky. V týdeníku nebudou chybět
kulturní, sportovní a servisní informace, například kam do kina, nebo
na koncert. Nezapomene ani na luštitele křížovek a sudoku, a další materiály, které malé i velké čtenáře určitě zaujmou. Ti dostanou také šanci
spolupodílet se na jeho vytváření.
Na speciální stránce se mohou pochlubit úspěchy svých dětí, rodinnými oslavami, vyvedeným turistickým
výšlapem nebo třeba svojí tvorbou.
Časopis pro vás a o vás
Redakce nechce zapomenout ani
na fanoušky sportu a na mladé lidi.
Týmy novinářů si kladou zdánlivě
jednoduché cíle. Psát srozumitelně,
nestranně a poutavě o lidech a pro
lidi. Takže by se čtenáři měli dočíst
něco zajímavého o nenápadných
mužích a ženách ze svého okolí, kteří už v životě něco dokázali. Poznají
profese, o kterých dosud nic neslyšeli. Zvláštní rubriku dostanou spoluobčané, kteří svůj volný čas věnují
ve prospěch bližních a také ti, kterým se taková bohulibá činnost stala
povoláním.
čtenáře, pokud budou v právu, nenechá na holičkách. Redakce se také
budou věnovat některým neduhům
naší společnosti nebo potřebným
informacím ze sociální a zdravotnické oblasti. Lidé by v něm měli najít
i rady, jak ušetřit nebo jíst zdravě.
S tím, jak se bude rozsah týdeníku
rozrůstat, se dočkají i obsahových
překvapení. Redakční týmy věří, že
čtenáři to ocení a přijmou týdeník
5+2 za svůj.
Pomůžeme, poradíme
Čtenáři se dočkají také pomoci. Stačí zavolat na telefonní čísla
uvedená v týdeníku nebo poslat
mail, a tak se svěřit redakci nebo
konkrétnímu novináři se svým problémem. Například s nesprávným
postupem lékaře nebo arogantním
přístupem úředníka. Týdeník 5+2
dny se případem začne zabývat a své
Týdeník 5+2 dny naleznete
i ve speciálních stojanech
na veřejných místech
AGROFERT SPOUŠTÍ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
K 15. 4. 2012 spouštíme nové
webové stránky společnosti Agrofert
Holding, a. s. Při jejich tvorbě byl největší důraz kladen na to, aby stránky
byly pro uživatele co nejpřehlednější,
měly moderní grafický design a jasné
a stručné texty.
Hlavním cílem bylo umožnit návštěvníkům rychlou orientaci a zároveň jim zprostředkovat maximum
informací. Na nové podobě firemního webu se podílel kolektiv zaměstnanců společnosti Agrofert Holding,
a. s. v čele s personálním ředitelem
Ing. Danielem Rubešem a marketingovou ředitelkou Ing. Hanou
Kamińskou.
Snadná orientace
Úvodní stránka je jakýmsi hlavním rozcestníkem, který poskytuje
možnost volit informace o celé skupině Agrofert či jednotlivých segmentech, tzn. zemědělství, chemii, potravinářství, pozemní technice, lesním
hospodářství či obnovitelných zdrojích. Orientace je usnadněna díky
atraktivním fotografiím, které jsou
pro dané segmenty charakteristické.
Na úvodní stránce naleznou návštěvníci rovněž aktualizované novinky
z dění ve skupině. Díky vyhledavači si mohou rychle vyfiltrovat nejen
hledaný segment, ale také produktovou kategorii či informace o konkrétní dceřiné společnosti. Možnost
rychlého filtrování je však k dispozici
na všech místech webových stránek.
Kalendář akcí i pracovní nabídky
Kliknutím na odkaz Skupina
Agrofert získá návštěvník obecné
informace a může pročítat aktuality a vybrané články z médií. Horní
navigační lišta ho provede prostřednictvím odkazu „O nás“ strukturou,
historií a obecnými informacemi
o mateřské společnosti Agrofert
Holding, a. s. Na stránce lze najít
také detailní informace o poskytovaných službách, t.j. o centrálním
nákupu či nabídce nemovitostí Agrofert property. Horní lišta dále nabízí odkaz na jednotlivé segmenty
skupiny Agrofert. Ty jsou koncipo-
vány v jednotném duchu a kromě
obecných údajů informují o aktualitách v daném segmentu, novinkách
uveřejněných v médiích, přináší kalendář zajímavých událostí a nabídku zaměstnání.
Pod odkazem „Kalendář“ se zobrazí
plánované akce jako např. výstavy,
konference, polní dny, apod., které se
zobrazují od těch nejaktuálnějších.
Kliknutím na odkaz „Vztahy s veřejností“ je možné pročítat firemní Agrofert magazín, tiskové zprávy a informovat se o nadačních projektech
Agrofertu. Pro ty, kteří na webových
stránkách hledají nové pracovní příležitosti, je vytvořen odkaz „Kariéra“
s širokou nabídkou pracovních míst
napříč celou skupinou.
Aktualizace webu
Webové stránky by měly být
zajímavé a pro návštěvníky atraktivní. Proto je nutné, aby byl jejich
obsah pravidelně aktualizován.
V budoucnu budou za aktualizaci
zodpovídat pověřené týmy, které budou v průběhu dubna proškolovány,
jak pracovat s redakčním systémem
a jakým způsobem web aktualizovat. K testovacímu spuštění webu
dojde již na začátku dubna, k ostrému spuštění 15.dubna 2012. Obsah
webových stránek bude postupně
rozšiřován a doplňován a v souvis-
losti s tímto žádáme všechny zaměstnance, aby nám sdělovali své připomínky a podněty.
Věříme, že se vám nové webové
stránky budou líbit a budete zde nalézat veškeré potřebné informace.
RUBRIKA: HOLDING / ANO POPRVÉ NA VIDEU
RUBRIKA: POTRAVINÁŘSTVÍ / WWW.NAGRIL.CZ
Přinášíme vám první díl
videožurnálu ANO 2011, který budeme pravidelně umisťovat
na našem
YouTube
kanálu. Videopříspěvky budeme zároveň umisťovat na náš web. I v dalších dílech chceme zodpovídat hlavně vaše dotazy, pište nám je proto
na adresu [email protected]
Web nagril.cz v plném proudu
Webové stránky nagril.cz schované v teplíčku domácího grilování
úspěšně překonaly dlouhou zimu
a je čas vytáhnout i vaše grily na sluníčko a zbavit je případné rzi. Bez
pořádného grilu to totiž nepůjde,
ale ten zbytek už můžete opět nechat
na nás.
Chystáme první soutěž
Letos vám znovu a rádi poradí-
Pravidelnými
videopříspěvky
chceme splnit poptávku našich sympatizantů po intenzivnější komunikaci. Jako hlavní komunikační kanál
jsme zatím volili naše internetové stránky a diskuse
na nich.
RUBRIKA: HOLDING / ANO VYJÍŽDÍ DO REGIONŮ
Od konce března přibližně do poloviny května bude ANO 2011 v pohybu. Andrej Babiš s týmem vyrazí
za sympatizanty do regionů. Jako první
se s předsedou a dalšími členy iniciativy ANO 2011 mohou potkat obyvatelé
Ústeckého, Libereckého a Jihočeského kraje. Zajímá vás, co se aktuálně
děje v centru a kam směřuje iniciativa
ANO 2011? Jaký je názor ANO 2011
na aktuální problémy?
Nás zase zajímá, jakými problémy
2011-1145_ANO_Hnuti_275x370.indd 1
a starostmi žijete vy. Chceme se seznámit s vašimi názory a požádat vás
o důležitou věc: nemlčte. Mluvte
s námi o tom, co vás trápí, co chcete
řešit a jak.
Zveme vás všechny, kteří máte stejně jako my zájem změnit poměry v naší
zemi, abyste s námi přišli diskutovat
o konkrétních věcech, které nás pálí.
Výjezdy týmu ANO 2011 budou
pokračovat v dubnu na Jižní Moravě,
v Moravskoslezském kraji, na Zlínsku
a během května bychom postupně navštívili všechny zbylé kraje. Zároveň
vám představíme i manažery, kteří
mají fungování iniciativy ANO 2011
v regionech na starosti.
O přesných termínech a místech setkání vás budeme informovat
na webových stránkách i na našem
Facebooku.
Těšíme se na setkání s vámi.
Tým ANO 2011
me s výběrem masa a pečiva a opět
se na vás bude valit pořádná dávka
receptů a tipů pro pochutnání bez
námahy a práce. Chybět nebudou
samozřejmě ani vaše fotky z akcí,
nápady a zlepšováky.
Nezapomněli jsme ani na soutěže a ceny, které vylepší vaše nádobíčko a odmění vaší snahu. První
soutěž startuje 1. 4. 2011. Sejdeme se
na www.nagril.cz. Váš tým nagril.cz.
Download

- Precheza, as