N O V I N Y
Z A M Ě S T N A N C Ů
S P O L E Č N O S T I
,
č l e n a
s k u p i n y
ČÍSLO 5-6 / KVĚTEN-ČERVEN 2011
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Nová odstředivka
na bílém sádrovci
3
Zahajujeme seriál představování
realizovaných investičních akcí.
Začínáme v provozu Vodní hospodářství.
Mezinárodní konference
O nátěrových hmotách
4
Nejvýznamnější tuzemská akcí pro
odborníky z oblasti výzkumu, výroby
a aplikací nátěrových hmot.
6-7
Nepřehlédněte pozvánky na
zajímavé akce jako je Sportovní den
zaměstnanců, fotbalový turnaj ZOK,
PRECHEZA cyklotour, Větrání plic či
nabídka rekondičních pobytů.
NAŠE ANKETA
AUDIT PODLE MEZINÁRODNÍHO STANDARDU BEZPEČNOSTI PRÁCE OHSAS 18 001 / Ing. Pavel Mikulík
„Jak jste spokojen se školením v rámci projektu
Školení je šance?“
Precheza prošla úspěšně certifikačním auditem
Ing. Petr
Mrázek –
vedoucí
technolog
energetiky
Správně nastavené téma a rozsah
školení je vždy přínosem (a nemusí to být jen školení v rámci dotací). Právě absolvované školení na
rozšíření znalostí a využití programu Power Point patří do kategorie A.
Martin
Tomek –
mistr
elektro
Se školením jsem byl spokojen, úroveň lektorů byla dobrá. Pokud bych
mohl ovlivňovat náplň, věnoval bych
více času pracovnímu právu.
Bc. Tomáš
Navrátil –
referent
kontroly
V minulosti jsem neměl žádnou
možnost zúčastnit se podobných
dotovaných školení z EU. Účast
na školení proto vnímám velmi pozitivně s cílem získat odborné znalosti a dovednosti pro svůj osobní
a profesní život.
Ing. Jiří
Chrastina vedoucí
útvaru
Finance
Jsem rád, že v době, která vzdělávání není příliš nakloněna, můžu
navštěvovat tréninkové semináře
v rámci vzdělávacího programu i odborná školení. Týmový duch, který
zde panuje, je navíc příjemným
zpestřením pracovních dnů. Věřím,
že se u všech účastníků zdokonalování profesních dovedností zúročí.
Úspěšně jsme završili proces certifikace systému řízení bezpečnosti
práce podle mezinárodního standardu OHSAS 18 001.
Výsledný certifikát, vydaný s ohledem na zmíněnou normu, je pak pro
jeho držitele dokladem toho, že systematicky pracuje s riziky, které by
mohly ohrozit bezpečnost a zdraví
osob a že usiluje o stálé zlepšování
bezpečnosti práce a pracovních podmínek zaměstnanců.
Výsledky rozsáhlého třídenního
auditu předložil certifikační orgán
vedení podniku. Na jejich základě
Bureau Veritas potvrdilo vydání
nového certifikátu pro oblast bezpečnosti práce a oprávněnost dříve
vydaných certifikátů pro životní prostředí a kvalitu. Všechny tyto certifikáty jsou také důkazem péče a zodpovědnosti Prechezy za dopady její
činnosti a dokladem, že systematicky
snižuje negativní vlivy na životní
prostředí včetně rizik havárií, které
by potencionálně mohly ohrozit
okolí.
do tržeb promítá také vývoj kurzu
Kč, která od počátku roku posílila až
o 0,8 Kč/ EUR a 2,5 Kč/USD. Tyto
nepříznivé vlivy se naštěstí daří kompenzovat zvyšováním prodejních cen,
takže i přes růst cen vstupů je reálné,
že plánované cíle pro letošní rok se
podaří splnit.
Z dlouhodobého hlediska bude
pro udržení konkurenceschopnosti
Prechezy klíčové zajištění zvyšování
výkonů výroby včetně přiměřeného
zpracování meziproduktů, a dále zajištění dostupnosti hlavních surovin
- především ilmenitu a síry, kterých
je momentálně nedostatek. Věřím, že
Precheza k tomu má vytvořené
všechny předpoklady a dokáže využít současné situace k udržení a dalšímu posílení své pozice na trhu.
polanského, který nás seznámil s historií rodinného sklepa a představil
vína, která se v současné době na
Pálavě pěstují. V příjemném prostředí jsme s jednotlivými zákazníky individuálně probrali současnou situaci v cementářském průmyslu a předpoklad dalšího vývoje v jejich firmách. Musíme bohužel konstatovat,
že pokračuje nepříjemná recese ve
stavebnictví, což je doprovázeno snížením prodeje cementu. Přesto dosavadní prodeje sádrovce nasvědčují
tomu, že plán roku 2011 bude splněn.
pečnosti práce šlo o zcela nový certifikační audit, který měl potvrdit
shodu zavedeného systému řízení
bezpečnosti práce v PRECHEZE
s uznávanou mezinárodní normou
OHSAS 18001.
Audit systémů řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce
prostřednictvím certifikačního orgánu Bureau Veritas Czech Republic
proběhl ve dnech 18.- 20. května.
Zatímco v případě životního prostředí a kvality šlo o kontrolu, zda
společnost naplňuje podmínky dříve
vydaného certifikátu, v případě bez-
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY / Ing. Oldřich Konečný
Jak se vede Precheze v roce 2011?
Trh s titanovou bělobou, která je
hlavním zdrojem příjmů naší akciové společnosti, vykazuje i v roce
2011 známky konjunktury která
přetrvává od konce roku 2009.
Precheza, stejně jako další výrobci
titanové běloby, se snaží tohoto
příznivého trendu využít k upevnění svého podílu na trhu a ke zvýšení prodejních cen.
Na základě dosavadního vývoje
hospodaření lze konstatovat, že se to
Precheze daří. Důkazem je meziroční nárůst výkonů o 19% a nárůst
zisku před zdaněním o 46%, to vše
při menších než čtyřtýdenních zásobách titanové běloby.
Hlavní úsilí ve výrobě je věnováno
maximalizaci výrobních výkonů, které se, i přes nezbytné odstávky z důvodu realizace oprav klíčových výrob-
ních zařízení v 1. čtvrtletí, daří udržovat na vysoké úrovni. To se netýká jen
titanové běloby, ale i železitých pigmentů a aktuálně i kyseliny sírové. V plném běhu je také příprava investičních
akcí na další zvýšení kapacity výroby
titanové běloby a kyseliny sírové, ve
stádiu rozvojové přípravy jsou zatím
akce související se zvýšením kapacity
železitých červení a monosalu.
Zatímco tržní situace na straně
našich výstupů zůstává příznivá, na
straně hlavních vstupů do našeho
výrobního procesu se velmi zřetelně
začíná projevovat zvýšený tlak na růst
nákupních cen. Především jde o síru,
jejíž cena meziročně narostla o více
než 300%. Cenový nárůst se očekává
i u ilmenitu, ten se však do hospodaření Prechezy promítne pozvolněji
vzhledem k vyšším zásobám a již uzavřeným kontraktům. Negativně se
SETKÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ / Ing. Marian Bartoš
Konference o Pregipsu
Dne 25. června 2011 prodejní útvar
Prechezy pod záštitou komerčního
ředitele uspořádal v pořadí již
5. setkání obchodních partnerů –
odběratelů sádrovce Pregips, které
se koná pravidelně každé dva roky.
Na konferenci o Pregipsu byli pozváni hlavní odběratelé bílého průmyslového sádrovce, což jsou v převážné míře výrobci cementu z tuzemska i Slovenské republiky. Nechyběli
ani odběratelé, kteří používají Pregips
jako surovinu k výrobě sádry a sádrových výrobků. Pozvánku rovněž přijali zástupci výzkumného ústavu
VUMO Praha.
V hotelu IRIS v Pavlově nejprve
proběhlo přivítání hostů a poté byly
předneseny přednášky na aktuální témata spojené s promítáním připrave-
ných prezentačních programů, výkladem a závěrečnou diskusí. Ing. Bartoš zahájil úvodní část konference na
téma Agrofert, Precheza a stavebnictví, pan Brzica pak hodnotil historii
prodejů a měření spokojenosti zákazníků. Na téma Novinky ve výrobě Pregipsu hovořil Ing. Pechál
a s kvalitou Pregipsu a jejím sledování v Precheze zúčastněné seznámil
Ing. Horák. Cyklus přednášek pokračoval příspěvkem Ing. Přikryla na téma Fotokatalyzátory na bázi TiO2
pro cementářský průmysl a odbornou
část zakončila přednáška Ing. Klimešové z VUMO Praha na téma Použití sádrovců a sloučenin Fe2+ při
výrobě cementu.
Po slavnostní večeři na hotelu
IRIS jsme se s našimi zákazníky přesunuli do vinného sklepa pana To-
Věříme, že naše setkání podpořilo
splnění tohoto cíle a napomohlo upevnění vzájemných vztahů s našimi
odběrateli.
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECOLOR CUP 2011 / Ing. Petr Stolín, Ph.D.
15. setkání distributorů a obchodních partnerů o.z. PRECOLOR
V první polovině června ve dnech
8.-10.6. 2011 se konalo tradiční
setkání distributorů a významných
zákazníků Agrofertu Holding,
odštěpného závodu PRECOLOR.
Po loňském pozitivním ohlasu se
i letošní ročník konal v krásném prostředí farmy Čapí hnízdo, v malebné
krajině Benešovska nedaleko od Prahy. Název farmy je odvozen od již
pravidelně se vracejících čápů na
svůj zabydlený komín. Výhodou areálu je možnost poskytnout prostor
pro různé typy obchodně-technických jednání i společenských akcí.
Odborné přednášky byly soustředěny do tradičního čtvrtečního dopoledne, aby bylo následně možné
uskutečnit separátní jednání s jednotlivými partnery.
Setkání zahájila obchodní ředitelka firmy PRECOLOR paní Viera
Homérová, která přivítala více než
sto distributorů a zákazníků zejména
z oblasti obchodu a zpracovávání
anorganických pigmentů. V úvodní
přednášce se přítomným představil
nový ředitel divize speciální chemie
Agrofertu Ing. Dan Kurucz a následně informoval o postavení, celkové
situaci i rozvoji Holdingu Agrofert.
AKTUALITY Z ODBORŮ
Studijní cesta v Itálii
Studijní cesty do zahraničí byly v minulých
letech tradicí odborového svazu ECHO.
Ekonomická krize kontinuitu této tradice
přerušila a ECHO je toho názoru, že přišel
čas na dobré zkušenosti navázat. Letošní
cesta do Itálie byla organizována ve spolupráci ZO OS ECHO Fatra Napajedla a OS
ECHO s cílem seznámení se s problematikou pracovněprávních vztahů, sociálního
systému, personální a odborové práce v krizovém a postkrizovém období.
Akce se uskutečnila v termínu 22.5.-28.5.
2011 a zúčastnili se jí vybraní členové podnikové rady. Denní program se týkal návštěvy firem a setkání s italskými kolegy.
Diskuze v navštívených podnicích byla orientována na personální otázky, mzdové systémy firem, činnost italských odborů a problematiku kolektivních smluv.
ilustrovala rozdíly v použití a základních vlastnostech TiO2 určeného
pro pigmentové i nepigmentové aplikace jako UV absorbéry a využití
těchto nepigmentových materiálů
zejména v kosmetice. Poměrně malý
posun ve velikosti částic TiO2 k nižším středním hodnotám vede k snížení rozptylu světla ve viditelné
oblasti. Tím se stává vrstva s danou
koncentrací pigmentu semitransparentní pro viditelné světlo, avšak nepropustná pro UV záření. Ing. Miroslav Šmíd (PRECOLOR) seznámil
přítomné s novými možnostmi použití zelené skalice a se dvěma nově
připravovanými produkty. Tyto výVýkonný ředitel Prechezy Ing. Tomáš
Procházka posluchače podrobně seznámil s aktuální situací výrobce
Prechezy a.s. a s rozvojovými plány
na zvýšení kapacity výroby. Nový
ředitel PT v Tonlingu pan Zhu Jianguo popsal situaci a budoucnost
v čínském závodě. Ing. Petr Stolín,
Ph.D. (PRECOLOR) zahájil technicko-odborný blok přednáškou na
téma „Světová spotřeba TiO2“. V prezentaci bylo ukázáno, jak se mění
světové rozložení spotřeby titanové
běloby v jednotlivých regionech. Největší pokles za posledních dekádu
zaznamenala Severní Amerika. Naopak, Čína v posledních osmi letech
zdvojnásobila svoji spotřebu a v současné době spotřebovává 25%
celosvětově vyrobené titanové běloby. Ing. Jan Přikryl, Ph.D. (ČTCAP)
měl prezentaci rozdělenou na dvě
části. V úvodu hovořil o nové oblasti
používání železitých pigmentů FEPREN pro pohledový a armovaný
beton. Druhá část byla zaměřena na
titanové běloby PRETIOX PK a jejich nové využití ve stavebnictví pro
odbourávání NOx, organických nečis-
AKTUALITY
tot, snižování výskytu plísní a hub
v betonových výrobcích a fasádách.
I letošního setkání se opět zúčastnil
Ing. Zdeněk Tůma (COLORLAK).
Připravil si přednášku o „funkčních
nátěrech na bázi fotoaktivního
TiO2“ spadajících do kategorie tzv.
chytrých barev. Byly prezentovány
výhody používání těchto barev v exteriéru i interiéru a to zejména pro
lidi se zdravotními problémy. Prezentace RNDr. Petra Pikala názorně
20
Rytíř Petr ze stř. 13231, chemik bílého
sádrovce, v a.s. od 20.5.1991
Viliš Miroslav ze stř. 11131, chemik
sušení TB, v a.s. od 27.5.1991
let
30
35
Němec Radomil ze stř. 11641, chemik
PÚ mikronizace TB, v a.s. od 8.5.1981
Doupal Lubomír ze stř. 85111,
skladník, v a.s. od 25.6.1976
Gavenda Bedřich ze stř. 13911,
provozní zámečník, v a.s. od 26.6.1976
Životní jubilea - blahopřejeme!
Hron Petr ze stř. 11151, chemik
krystalizace, v a.s. od roku 1980
Hrouzek Jan ze stř. 11631, chemik
PÚ MOFI, v a.s. od roku 1995
let
let
Vernisáže se zúčastnil i primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch (druhý zleva)
50
60
let
Ševčík Jaromír ze stř. 52200, provozní le
t
zámečník energetiky, v a.s. od roku 1969
Odchod do důchodu
Švéda Jan ze stř. 13100, vedoucí zásobování vodou, v a.s. od roku 1968
Gavendová Věra ze stř. 19101, provozní
zámečník, v a.s. od roku 1978
Najman Josef ze stř. 11221, chemik bělení
TB, v a.s. od roku 1970
Vávra Richard ze stř. 12151, chemik topič,
v a.s. od roku 2002
Ryšavý Lubomír ze stř. 11000, expedient
manipulant TB, v a.s. od roku 1993
robky jsou zejména vhodné do krmných směsí pro zvířata, na úpravu
vody, v zemědělství a pro aplikaci do cementu. Ing. Martin Budzák (VÚCHV)
krátce představil Výzkumný ústav
chemických vláken. Osvětlil poznatky z používání titanových bělob
PRETIOX ve vláknařském průmyslu
a zmínil i nové trendy využití TiO2
hlavně jako UV absorbéry v různých
polymerních aplikacích. Závěrečnou
přednáškou čtvrtečního dopoledne
Mladí chemici v akci
Měření emisí
Součástí integrovaného povolení pro všechny zdroje, na kterých dochází k vypouštění
prachu či oxidů síry, dusíku a uhlíku do okolního ovzduší, jsou závazné emisní limity, jejichž plnění musí být minimálně 1 x ročně
ověřována nezávislým autorizovaným měřením. Naprostá většina těchto měření byla
organizována v průběhu 2. kvartálu letošního roku. Naměřené hodnoty potvrdily soulad provozu našich technologií se zpřísněnými emisními limity, platnými od února 2011.
Zpráva o stavu životního prostředí
VERNISÁŽ VÝSTAVY / Ing. Zuzana Šálková
JUBILEA
Nepřetržité zaměstnání dovršili:
byla prezentace Ing. Jana Spurného
(PPG - PRIMALEX) na téma „Kolorování v nátěrových systémech“.
Z výsledků, které byly prezentovány,
bylo zřejmé, že záměna titanové běloby v tónovacích systémech není
jednoduchou záležitostí, ba naopak
se jedná o složitý technický proces.
Letošní ročník PRECOLOR CUPu
byl výjimečný, protože se poprvé
neudělovala žádná ocenění za prodej
titanové běloby ani železitých pigmentů. O to více se s jednotlivými
distributory a zákazníky diskutovalo
na téma budoucnosti vzájemných
vztahů, jak využít co nejlépe
současné příznivé tržní situace a také
co je třeba udělat pro další zlepšení
konkurenční pozice našich výrobků.
Z diskusí vzešla celá řada zajímavých
námětů, které nyní budou v úzké
spolupráci Precolor + Precheza +
ČTCAP prověřeny a bude připravena jejich rychlá realizace.
O vynikající simultánní překlad se
v průběhu konference postaral Ing.
Adolf Goebel, Ph.D. (ČTCAP). Poděkování si zaslouží nejen on, ale i všichni organizátoři setkání. Ohlasy
účastníků svědčí o tom, že se i letošní ročník opět vydařil.
Ve čtvrtek 19. května v 17 hod byla
slavnostně zahájena výstava „Náš
život s chemií“. V prostorách muzea
Komenského v Přerově přítomné
hosty přivítal Ph.Dr. Jiří Šmeral, vedoucí oddělení společenských věd.
Následoval proslov výkonného ředitele Prechezy, Ing. Tomáše Procházky, který vysvětlil důvod vzniku výstavy i aktivní spolupráce chemičky
a také význam chemie v našem běžném životě. Skutečnost, že se za téměř
120 let své existence Precheza postupně pro obyvatele města stala „dobrým sousedem“ připomněl významný host vernisáže, primátor Ing. Jiří
Lajtoch.
Výstava byla oficiálně zahájena
vskutku netradičním welcome drinkem, připraveným mladými chemiky
z Hranic a podávaným ve zkumavkách. Návštěvníci si mohli vybrat,
zda si připijí nápojem zvaným „Blue
ocean“ nebo „Zapadající slunce“.
Součástí programu bylo pásmo demonstračních chemických pokusů,
za které by se nemuseli stydět ani
světoznámí kouzelníci. Hraničtí studenti ohromili přítomné peklem ve
zkumavce, výrobou zlata, tajného inkoustu, čpavkovým vodotryskem či
ukázkou nazvanou „hrnečku, vař“.
Poté výstava přivítala první příznivce.
Pokud jste výstavu dosud nenavštívili, trvá až do 18. září.
PRECHEZA vydala Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2010. Všem zájemcům je přístupná na webu Prechezy
(www.precheza.cz) v sekci Systémy řízení.
Závodní stravování
pod drobnohledem…
Společnost Sodexo nám zajišťuje závodní stravování již 12 let. V rámci dalšího zlepšování
služeb byla Sodexem zorganizována tzv.
schůzka o očekáváních, jejíž záměrem bylo
získat námitky, připomínky a náměty ke
zlepšení přímo od strávníků. Každý z devíti
účastníků, vybraných zástupců jednotlivých
provozů či úseků, prezentovat očekávání svá
i svých spolupracovníků. Mezi nejvýznamnější témata patřilo: zlepšení prostředí na
jídelně TB, nabídka doplňkového prodeje,
obměna a skladba jídelníčku.
Zlepšení prostředí na jídelně TB již dnes
můžete pociťovat sami. Bylo provedeno vymalování prostor a výměna linolea v prostoru kantýny, celkový úklid, posílen byl i
každodenní úklid. Vše bylo obohaceno novou výzdobou a lepší prezentací nabídky
jídel. Podávají se tři druhy salátů, dva nápoje, bylo doplněno i nádobí. Doplňkový
prodej je od počátku května rozšiřován o prodej moučníků, koláčů, koblihů, pudingu apod.
Společnost Sodexo se zavázala omezit podíl
kuřecího masa a těstovin u výběrového menu
tak, aby vyšla vstříc strávníkům v obměně
a skladbě jídelníčku.
Další akce k zvýšení kultury stravování
budou projednávány na jednáních stravovací komise. O výsledcích jednání budete
informováni v příštích číslech Chemika.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECHEZA A MY
3
VÝSTAVA V MOSKVĚ / Ing. Zdeněk Dostál, Ing. Miroslav Šmíd - OZ Precolor
Jaký byl veletrh MOSBUILD 2011?
Letos poprvé se Precolor zúčastnil
výstavy Mosbuild 2011 v Moskvě.
Tradici svých účastí v minulosti tak
přesunul z veletrhu nátěrových
hmot Interlakokraska na výstavu
týkající se rozvoje stavebnictví.
MOSBUILD je prakticky největší
mezinárodní stavební veletrh nejen
v Moskvě, ale i v celé Ruské federaci.
Výstava byla rozdělena na 17 tématických sekcí, které pokrývají celé spektrum stavebních výrobků a služeb. Tím
je pak tato výstava atraktivní pro mnoho svých návštěvníků.
V tomto roce se představilo cca
2.300 vystavovatelů ze 44 zemí na
výstavní ploše 150.000 m2. Pro tuto
výstavu tak byly využity obě výstavní
centra v Moskvě – Expocentrum na
Krasnoj Presně a Crocus Expo nedaleko předměstí Chimki.
Celé akce se zúčastnilo 6 českých
podniků a byla podpořena organizačně i finančně Hospodářskou komorou
České republiky a na organizaci se podílelo Velvyslanectví České republiky
v Moskvě s agentůrou Czech Trade.
Precolor měl svůj stánek v Crocus
Expu, ve kterém se návštěvníkům věnovali Ing. Dostál a Ing. Šmíd.
Cílem této výstavy bylo realizovat
setkání s největšími distributory na
ruském trhu a podpořit jejich snahy
o získání nových odběratelů.
Prodej pigmentů na ruském trhu
stále stoupá, což je patrné z následujícího grafu:
Zájem o nákup našich pigmentů
pro barvení betonu a výrobků z betonu, zvláště TP-303, TP-200, HM470A, BP-510A a B-610 a Y-710
vyplynul i ze všech jednání na této
výstavě včetně akceptování vyšších
cen od II. Q. 2011. Taktéž se
potvrdil zvýšený zájem o nákup naší
titanové běloby PRETIOX.
Ruský trh opět potvrdil značný
potenciál pro použití pigmentů a lze
ho tak nadále považovat za trh strategický. I příští roky si tedy zaslouží
naši pozornost z hlediska možnosti
dalšího navýšení dodávek pigmentů.
Především se to bude týkat budování
infrastruktury pro ZOH v Soči
v roce 2014.
V této jižní oblasti Ruska tedy vidíme naše další obchodní aktivity a v roce 2012 se chceme zúčastnit stavebního veletrhu v Krasnodaru.
NOVÁ ODSTŘEDIVKA NA BÍLÉM SÁDROVCI – KONEČNĚ! / Ing.Tomáš Příkopa, Ing. Bořek Říha
Po rámcové informaci k oblasti investic v minulém čísle Chemika nyní
zahajujeme seriál představování
jednotlivých realizovaných investičních akcí. Jako první chceme čtenářům představit akci z provozu
Vodní hospodářství.
jící odstředivky na této výrobně a ještě
nám zbývá místo na šestou, pro kte-
Součástí projektu 54 kt výroby titanové běloby je mimo jiné další odstředivka na výrobně bílého sádrovce
VPS II. Nový stroj doplnil čtyři stáva-
rou je již vybudována stavební připravenost. Celková kapacita odstřeďování tak nyní zcela pokryje požadavky na zpracování separovaných kyselých vod z výroby titanové běloby.
Provoz vodního hospodářství v tomto
ohledu drží úspěšně krok se stále rostoucí výrobní kapacitou titanové běloby, díky čemuž se produkt z neutralizace kyselých vod prodává jako bílý
sádrovec PREGIPS do cementáren.
Díky vyšší produkci PREGIPSU je
možné snížit výrobu červeného sádrovce PRESTABU, jehož uplatnění
je složitější.
Kontrakt na dodávku a montáž odstředivky ve výběrovém řízení vyhrála
firma ZVU POTEZ Hradec Králové,
jejíž odstředivky jsou již v Precheze z minulosti instalovány. Nový stroj měl být
uveden do provozu již v únoru 2011,
avšak akce nabrala zpoždění z důvodu
nedodržení termínu dodání stroje ze
strany dodavatele a obtíží při vyři-
zování povolení na RI zářič k měření
tloušťky koláče. Přes všechny tyto
peripetie proběhlo zahájení zkušebního provozu a provedení výkonových
zkoušek na konci května 2011.
Nová odstředivka nese označení
„I“ a je velmi pravděpodobné, že toto
písmeno abecedy nebude poslední,
v střednědobém plánu investic je uvažováno s doplněním další odstředivky bílého sádrovce.
PRECHEZA JE PARTNEREM PROJEKTU CHEMGENERATION / Ing. Zuzana Šálková
ŠKOLENÍ JE ŠANCE / Alena Okáčová
Projekt Chemgeneration.com vznikl
u příležitosti vyhlášení roku 2011 Mezinárodním rokem chemie. Iniciátoři
projektu - společnost BASF ve spolupráci s Českou společností chemickou,
vyvinuli nový edukační nástroj, interaktivní populárně-naučnou webovou
stránku www.chemgeneration.com.
Hlavním cílem projektu Chemgeneration.com - “Chemie v našem světě”
je propagovat chemii prostřednictvím
bohatého multimediálního obsahu, in-
Dotační projekt s názvem „Školení je
šance“, financovaný Evropským sociálním fondem v ČR a státní podporou v rámci projektu „Operační program lidské zdroje a zaměstnanost“
se dostal do své druhé poloviny.
teraktivních ilustrací, malých her a moderních webových aplikací, aby byla
obecně srozumitelnější zejména pro
mladší generace. Jednotlivé kapitoly
těchto internetových stránek poskytují
podrobné informace o dějinách chemie, jejích hlavních oblastech použití
a slibných vývojových trendech, které
se v budoucnu očekávají.
Tento web bude postupně zpřístupněn v deseti evropských zemích a v jedenácti jazykových mutacích. Na český
trh byl oficiálně uveden 26.5. v 10,00
na tiskové konferenci v Praze. PRECHEZA a.s. jako významný zástupce
chemického průmyslu vnímá důležitost tohoto projektu a proto jej podpořila například v rámci výstavy „Náš
život s chemií“ a chystá se ho prezentovat v rámci spolupráce se základními, středními a vysokými školami.
Objevte fascinující svět chemie nejen
na stránce www.chemgeneration.com!
NEZAMĚSTNANOST V ČR BĚHEM KVĚTNA POKLESLA NA 8,2% / Alena Okáčová
V květnu pokračoval příznivý vývoj
na tuzemském trhu práce. Míra registrované nezaměstnanosti poklesla
o 0,4% na 8,2% a ve srovnání s loňským květnem byla nižší o 0,5%.
Nezaměstnanost v okrese Přerov byla
letos květnu 11,5%, což je druhá nejvyšší hodnota v rámci Olomouckého kraje (Jeseník 14,6%). Přesto zde došlo k poklesu oproti dubnu, kdy byla
nezaměstnanost 12%. Jen pro srovná-
ní v loňském květnu bylo v Přerově
11,3% nezaměstnaných.
Nejnižší nezaměstnanost je v Praze,
3,9% a naopak nejvyšší nezaměstnanost zaznamenává dlouhodobě Most
s 16% a na Moravě Bruntál s 15%.
Z mezinárodních srovnání vyplývá, že v ČR je šestá nejnižší míra nezaměstnanosti v EU. Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech
práce se v tuzemsku meziměsíčně
snížil o 4,6% na 489 956. Na umísťování uchazečů o zaměstnání se podílejí naplno rozběhnuté práce v sezónně orientovaných odvětvích, jako je
stavebnictví, zemědělství či lesnictví.
Počet volných pracovních míst vzrostl
o 4,4% na 37 649. Květen byl už pátým
měsícem v řadě, kdy byl zaznamenán
nárůst počtu volných pracovních míst.
Začátkem června skončila série školení věnovaná počítačovým dovednostem, které patří k nejlépe hodnoceným
tématům. Absolventi těchto kursů
obdrží v blízké době certifikáty. Po doplnění b-learningové části vzdělávání
skončí na podzim školení administrativním zaměstnancům a nižšímu liniovému managementu. Skupinu technologů čeká koncem roku poslední
téma Osobnostní typologie. Vzdělávání nejpočetnější skupiny mistrů,
která je po organizační stránce nejnáročnější, bude ukončeno v únoru
2012. V listopadu bude mít všechna
témata uzavřena i cílová skupina středního managementu. Také probíhají
oba kursy obchodní angličtiny.
Účastníky školení bylo po obsahové
stránce dosud nejlépe hodnoceno známkou 1,6 téma Asertivní jednání a Počítačové dovednosti známkou 1,9 pro praktické možnosti uplatnění získaných
dovedností v pracovním i osobním
životě. Nehorší známku 2,4 dostalo
školení Time a stres management, kde
školeným chyběl dostatek praktických
MALÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA / Mgr. Dagmar Kolomazníková a Jana Odložilíková, SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
Jubilejní 10. ročník originální soutěže pro mladé chemiky se konal
v pondělí 13. června v prostorách
Prechezy, a.s. Přerov.
Na organizaci unikátního klání,
nazvaného „Malá chemická olympiáda“, se podílelo Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov ve
spolupráci s přerovskou Prechezou,
a.s., která celou soutěž finančně za-
štítila a olomouckou Univerzitou Palackého, jež přispěla do soutěže také
cenami. Garantem soutěže jako každoročně byla Mgr. Hana Zárubová,
profesorka Gymnázia Jakuba Škody
Přerov. Soutěž prověřila odborné znalosti 34 chemiků z celkem 15 škol.
Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií, a to podle toho, zda navštěvují
základní školu nebo osmileté gymnázium. Konkurenci mezi žáky zák-
ladních škol nakonec nenašel Petr
Gallas ze ZŠ Trávník a odnesl si cenu
za první místo. Hned za ním skončil
Václav Stehlík (ZŠ Za mlýnem), třetí
příčku obsadil Martin Švejda také ze
ZŠ Trávník. V kategorii gymnazistů vybojoval první pořadí Jakub Hrabina
před Lukášem Zaoralem, oba z Gymnázia Jana Blahoslava, třetí byla Lucie
Takáčová z Gymnázia Kojetín. Všem
účastníkům blahopřejeme a věříme,
že svůj zájem o chemii budou rozvíjet i v budoucnu.
cvičení a řešení konkrétních příkladů.
Do školení bylo zapojeno dosud 10
různých lektorů. Zaměstnanci hodnotili všechny lektory velmi dobře
(známkami od 1,1 do 1,8) pro srozumitelnost výkladu, příjemné vystupování a přátelský přístup. Rovněž byla
oceněna vysoká míra odborných znalostí a schopnost předat je dál u lektorů IT kursů.
Z hodnocení jednotlivých kursů
vyplynulo několik námětů na zlepšení. Nejčastěji byl požadován hlubší
a obsáhlejší přístup k některým tématům, příklady z praxe a více diskusí.
Tyto návrhy jsou předávány lektorům,
aby všechna školení maximálně vyhovovala jednotlivým cílovým skupinám.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Šálková
E-mail:[email protected]
Telefon: 581 252 583
Uzávěrka čísla 19.6.2011
Číslo 5-6/2011
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ.
Tisk SuperDot s.r.o.
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616.
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93/P/1
ze dne 23.8.1993.
4
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
JAK SE CO DĚLÁ / Ing. Dagmar Rychlá, foto Bc. Jiří Valenta
Centrální laboratoře Precheza a.s.
Vážení čtenáři, v minulém čísle jste
se seznámili s tím, co se vlastně v Centrálních laboratořích dělá, a také
kde, čím a jak a přiblížili jsme vám
rentgenové pracoviště. Pojďme
společně navštívit ty zbývající…
Dobrá, již tedy víme, z čeho šéfkuchař
vařil, ale co koření? Použil je? Není tam
také trochu toho otrušíku? Na to odpoví
laboratoř Atomové Absorpční Spektrometrie (AAS). Zde se buď pomocí
plamene, nebo grafitové kyvety dohledávají stopová množství prvků. V plameni jde o jednotky ppm = 0,0001%
(parts per million – jedna miliontina
z celku), kyveta dokáže změřit ještě
menší množství, jednotky ppb (parts
per billion). Na tomto pracovišti se
pracuje s kapalnými vzorky. Proto
podmínkou stanovení je, že vzorek lze
rozložit a že v laboratoři máme lampu
potřebnou pro dané stanovení. Hlídají se zde obsahy toxických prvků: Pb
(olova); Cr (chrómu); As (arsenu); Cd
(kadmia); Zn (zinku); Ba (baria), které
jsou pro lidské zdraví škodlivé. Přístroj
AMA 254 se specializuje na stanovení
obsahu Hg (rtuti) v potravinových
typech titanové běloby.
Zbývá předposlední fyzikálněchemická laboratoř. Jelikož je pravda,
že jíme i očima, dá se říci, že zde hodnotíme
vzhled pigmentu. A sice velikost částic
12
Laboratoř Atomové Absorpční
Spektrometrie – AAS
12. Atomový absorpční spektrometr s grafitovou kyvetou Solaar
939 (jednotky ppb)
Laboratoř fyzikálně – chemická
13. Přístroj firmy Malvern na stanovení distribuce velikosti částic
14. Přístroj firmy Quantachrome na
stanovení měrného povrchu
15. Přístroj firmy LECO CS125 na
stanovení % uhlíku
Laboratoř analytická
16. Automatické byrety
17. Analytické váhy - historie
18. Analytické váhy - dnes
19. Třepací sítovací stroj
13
15
14
16
18
a měrný povrch. Přístroj MASTERSIZER 2000, firmy MALVERN měří
distribuci velikosti částic ve vzorku,
která je důležitá hlavně pro další zpracování pigmentů. Přístroj NOVA
4000, firmy QUANTACHROME
(popř. přístroj GEMINI, firmy MICROMERITICS) prověřují velikost
měrného povrchu. Ten se u titanové
běloby, v závislosti na způsobu přípravy
a povrchové úpravě může pohybovat
v rozmezí 5-200 m2/g.
Nyní zbývá poslední laboratoř. Jediná pouze „analytická“. Zde se pracuje bez pomoci přístrojů, jen “čistá“
42. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH - KNH 2011 PARDUBICE / Mgr. Eva Jehlářová
Stěžejní a svým rozsahem nejvýznamnější tuzemskou akcí pro odborníky z oblasti výzkumu, výroby a aplikací nátěrových hmot je tradiční konference o nátěrových hmotách v Pardubicích. Konference je každoročně
organizována pod odbornou záštitou
Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. I letos vyslechlo na
170 účastníků téměř třicet přednášek
a firemních prezentací.
Společnost PRECOLOR opět vystavovala v posterové sekci (pigmentové i
nepigmentové – fotoaktivní druhy titanových bělob). ČTCAP se prezentovalo přednáškou Ing. Goebla a Ing.
Štěpničkové: Distribuce velikosti částic
a optické vlastnosti titanové běloby,
která objasňovala vliv distribuce velikosti částic v jednotlivých částech
výroby na konečné zejména optické
vlastnosti pigmentu. Přednáška ukázala
způsoby a možnosti ovlivnění velikosti
částic a její distribuce během hydrolýzy
a kalcinace, dále pak na důležitost úzké
distribuční křivky na výslednou kvalitu
pigmentu.
Program konference se věnoval mj.
významným trendům v budoucím vývoji nátěrových hmot tzv. chytrým barvám (anglicky „smart coatings“). Pojďme
si o této velmi zajímavé oblasti říci.
Chytré nátěrové hmoty jsou uspořádané nátěrové systémy, které poskytují vhodnou odezvu na venkovní
podnět. Reagují na vnější podmínky,
například na teplotu, tlak, mechanické
namáhání nebo obecně kvalitu okolního prostředí volitelným způsobem.
Oblast chytrých nátěrových hmot je velmi obsáhlá a stále se rodí nové a nové
potenciální aplikace. Vyjmenujme několik příkladů:
Samoopravující se barvy („self-repairing paints“/„self-healing paints“),
které přinášejí výrazné snížení nákladů na údržbu a opravy, zvláště u obtížně přístupných míst. Pro fanoušky
aut je dobrou zprávou, že tento druh
barev je používán i u řady karoserií,
takže případné škrábance na autě
už není třeba řešit přestříkáním, ale
pár dnů po incidentu si počkat, a lak
se sám zacelí. Kdo vlastní některý typ
vozidla výrobce Infiniti z řady EX, to
může potvrdit. Proces „hojení“ je
přitom založen na použití speciální
vysoce pružné pryskyřice, která
zvyšuje flexibilitu nátěru.
Bioaktivní polymery a nátěrové
hmoty. Významnou skupinu přitom
tvoří „anti-fouling paints“ tzn. barvy
zpomalující růst organismů, které se
vážou k trupu lodí a jiných plavidel
a ovlivňují tak jejich výkon a životnost. Působí zároveň i jako účinná
bariéra proti korozi a podpora zlepšení proudění vody kolem trupu
plavidla.
19
17
Autostratifikační- samorozvrstvující se nátěrové hmoty („self-stratifying coatings“) jsou založené na rozdělení jednoho nánosubarvy dovícevrstev
srůznými vlastnostmi za současného
umožnění lepší přídržnosti celého
systému k podkladu. V těchto barvách
je velký potenciál. Nahradí totiž pracné
použití několika nátěrů v nátěrovém
systému za ekonomické a efektivní použití jednoho nátěru. Využití nacházejí
v současné době zejména v automobilovém a leteckém průmyslu.
Existuje řada dalších skupin chytrých
barev, jako jsou samosestavující se polymery a nátěrové hmoty thermochromní barvy, jejichž barva se mění se změnou teploty, výstražné nátěrové hmoty,
u nichž například změnou pH nebo
koncentrace nebezpečných látek dojde
ke změně barvy, superhydrofobní/superhydrofilní materiály, využívané
pro kontrolu a řízení smáčivosti atd.
Vývojem a výrobou v oblasti chytrých
barev se zabývá řada firem po celém světě. Je očekáván raketový start prodeje
těchto výrobků ve světě. Společnost
NanoMarkets uveřejnila odhad nárůstu prodejů „smart coatings“ z 230 milionu USD v roce 2010 na 1,3 biliónu v roce 2016 a 3 bilióny USD v roce 2018.
Na závěr zmiňme nezanedbatelnou
skupinu chytrých barev, v níž může být
budoucnost i našich fotokatalytických druhů titanové běloby a to jsou
samočistitelné a snadnočistitelné
nátěry („self-cleaning coatings“/„easy
cleaning coatings“). Tyto materiály díky
fotokatalytické vrstvě vysoce aktivních
nanočástic umožňují za působení ať už
ultrafialové složky denního světla nebo
umělého ultrafialového záření degradaci jak organických polutantů, tak
mikroorganismů, mechů a plísní. Udržují přitom povrch stěn budov jak v interiéru, tak v exteriéru stále čistý a umožňují lidem dýchat čistý vzduch.
chemie. Tady se kontrolují jak suroviny na vstupu (hydroxid sodný, síra,
ilmenity), tak již hotové výrobky ve
výstupní kontrole (H2SO4; Prestab;
Pregips).
Záměrně opomíjím Laboratoř životního prostředí, která je specifická.
O té snad někdy příště a někdo jiný.
VÍTE, ŽE...?
Jak to, že vidíme červený pigment?
Co je vlastně příčinou, že z nebarevných nebo nepestře barevných
vstupních surovin vzniká pigment
červeného odstínu? Pigmenty získávají svoji barvu tím, že odrážejí, propouštějí nebo pohlcují různé složky
viditelného spektra. O barevném vjemu rozhoduje světlo, naše oko a také
předmět, na který se díváme. Lidský
zrak je schopen vnímat viditelné
„bílé“ světlo, což je elektromagnetické záření v rozmezí vlnových délek
400–700 nm. Jistě víte, že „bílé“ světlo není jednotné a lze ho rozložit na
spektrum jednotlivých barevných složek (od červené po fialovou). Důkazem, který každý z nás viděl, je barevná duha po dešti, kdy kapky deště
podobně jako skleněný hranol rozkládají bílé sluneční světlo na oblouk
duhových barev. Po dopadu viditelného světla na červený pigment dochází jednak k pohlcení všech složek
bílého světla (kromě červené), jednak
k odrazu záření v červené oblasti spektra. Odražené záření doputuje až k oku,
kde dopadne na sítnici, kterou podráždí a vyvolá vjem červené barvy.
Lidské oko má na sítnici světločivné
buňky – tyčinky a čípky. Barevné vidění zprostředkovávají hlavně čípky,
které jsou citlivé na červenou, modrou a zelenou barvu. Tyto tři barvy jsou
základními složkami bílého světla a jejich kombinací může lidský mozek vnímat řadu jemnějších barevných odstínů.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
PRECHEZA A MY
5
ROZHOVOR S TECHNICKÝM ŘEDITELEM, ING. JOSEFEM WINTREM / Ing. Zuzana Šálková
Jak dlouho v Precheze pracujete?
Jde z vašeho pohledu zhodnotit
vývoj podniku za tuto dobu?
Do Prechezy jsem nastoupil v květnu 1999 do oddělení příprava nových
produktů, kde jsem měl možnost
posoudit, zhodnotit a případně navrhnout další postup v několika
konkrétních projektech, například
„Zhodnocení možnosti použití sádrovce při výrobě stavebních hmot
mimo užití při výrobě cementu“, či
„Whiskery na bázi sádrovce jako
plniva v plastech“ nebo „Srážený uhličitan vápenatý – plnivo do plastů a
Hydrotalcit – kokatalyzátor PVC“.
V červenci 2001 jsem byl jmenován do funkce technického ředitele,
kterou zastávám dosud. Přirozeně za
tu dobu se obměnil kolektiv. Změnila se organizace – vzniklo ČTCAP,
někteří i mladí pracovníci z něj odešli. Změnil se vzhled podniku k lepšímu. Do technologie výroby ale i pomocných činností (vzpomeňme centrální sklad produktů) se investovalo
a potenciál podniku vzrostl. Změna
nastala také nákupem sesterské společnosti v Číně.
Zdá se mi, že se Precheza (ČTCAP
a Precolor) stala sebevědomější, že
ani jeden rok v červených číslech na
tom nic nezměnil. V současné době
jsou okolnosti podnikání pro nás
příznivé a toho je potřeba pořádně
využít, neboť tento stav určitě nebude trvat „ věčně“.
Přál bych Precheze (ČTCAP a Precoloru), aby ještě více „ mysleli“ na
budoucnost. Nejen historie Prechezy
v devatenáctém, dvacátém a jednadvacátém století nás k tomu zavazuje.
Mohl byste čtenářům v krátkosti
popsat činnost vašeho úseku?
Od 1.1. 2011 technický úsek sestává ze čtyř útvarů.
Prvním jsou Centrální laboratoře
(CL), kterým velí Ing. Jan Balcárek,
Ph.D. S jejich činností jste se mohli
seznámit v minulém a tomto čísle
časopisu v rubrice Jak se co dělá. Tak
jen ve zkratce. Do Prechezy vstupuje
celá řada surovin a pomocných látek
pro výrobu. Kvalitativní vstupní kontrolu surovin a pomocných látek
provádí hlavně CL a garantují tak
dohodnuté vlastnosti surovin, z kterých vyrábíme naše výrobky. V technologiích chemických provozů při
operacích vznikají ze surovin a pomocných látek polotovary. CL provádí dvacetičtyřhodinovou meziope-
dislava Kundráta. Tento útvar připravuje technologické a technické inovace – zlepšování technologických
procesů, modernizace i rekostrukce
a také nové technologie. Výstupem
útvaru jsou zprávy o poloprovozních, provozních zkouškách, technicko-ekonomické studie, které většinou variantně řeší inovace a zadávací podklady pro projektování. Patří
sem i sekvence technologických procesů jako podklad pro programování
jejich řízení, prozatímní pracovní
práce. PK také zabezpečuje projektování pro střediska a.s. Precheza,
převážně výrobní dokumentaci pro
realizaci oprav. Přednostně však PK
projektuje pro následnou realizaci
investic.
Náplní útvaru Investice je realizace
investičních akcí – to co TI, případně
technologové vymysleli, PK převedla do podoby pro zhotovitele
pochopitelné, obvyklé a legislativou
předepsané. Pak to zbývá jen postavit a za spolupráce s pracovníky
TI, uživateli a dodavateli uvést do
provozu. Protože své dodavatele vybírají investice vesměs po profesích,
ne formou generální dodávky – šetří
se tím peníze – provádí mnoho
výběrových řízení (VŘ) svých dodavatelů. Jen za rok 2010 provedly investice 103 takovýchto VŘ, počet
jednotlivých kol VŘ byl 330.
V čem vidíte další možnosti ke
zlepšení na vašem útvaru?
V komunikaci uvnitř i vně úseku.
Ve výchově a působení v duchu jednoho Baťova hesla „Ručím za svou
práci“. Velké rezervy vidím v nepřetržitém procesu vzdělávání, jak cíleně v manažerských dovednostech
tak profesně. Okolí – konkurence –
uhání vpřed… Také technika a její
ovládání, kterou užívají pracovníci
technického úseku, je ke zlepšování.
rační kontrolu některých polotovarů.
Z polotovarů vznikají produkty
(výrobky) a vedlejší výrobky (zelená
skalice, Pregips, Prestab). Tyto produkty kontroluje také výstupní kontrola CL - garantuje tím zákazníkům
dohodnuté užitné parametry našich
výrobků. Součástí CL je také laboratoř životního prostředí, s jejímiž pracovnicemi se můžete setkat v provozech při měření prachu, hluku;
zjišťují také kvalitu průmyslových
vod v Precheze.
Dalším útvarem je Technologie a inženýrství (TI) pod vedením Ing. La-
předpisy. Projekce a konstrukce, Investice a výrobní provozy jsou jejich
realizátoři a uživatelé.
Útvar Projekce a konstrukce (PK)
pod vedením Ing. Aleše Ledviny
zabezpečuje projektovou dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci
pro stavební povolení, realizační
dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení staveb (investic) a také výrobní dokumentaci při realizaci
investic. Zajišťuje to buď vlastními
silami, nebo externě v závislosti na kapacitách útvaru PK a potřebných legislativních osvědčeních pro projekční
Jak trávíte volný čas? Vaše oblíbené
jídlo? Vím, že jste vyhlášený vinař.
Jaké vínko je vašemu srdci nejbližší?
Pokud mě to společné rodinné aktivity dovolí, starám se o zahradu, včelařím, hraji bridž a sportuji – v posledních letech hlavně jezdím na
kolečkových bruslích. Rád se podívám na dobrý film.
Mé oblíbené jídlo je každé dobré,
zvláště hovězí, luštěniny a ryby.
Nejsem vinař, nemám ani vinohrad ani vinný sklep. Když žijete 24
let na jižní Moravě, je těžké dobrému vínu odolat. Ve víně je pravda,
v rozumné míře je zdravé, zvláště
pro srdce a cévy. Mohu doporučit
jen suchá vína, do 4 g zbytkového
cukru na litr. Encyklopedie a vědecké
výzkumy uvádějí, že víno může spolu s jinými faktory přispět k dlouhověkosti, jestliže se pije pravidelně
a s vědomím zodpovědnosti, s požitkem a mírou.
Blíží se doba dovolených. Jak, kde
a s kým byste chtěl strávit ideální
dovolenou ?
S rodinou, u teplého moře, putováním – po pobřeží s koly zavěšenými na karavanu. S tím také
souvisí poznávání místních obyvatel,
jejich názorů a zvyků.
Znáte nějaký tip na cyklovýlet?
Bydlení v Lednici na Moravě.
Jedna z doporučených tras do okolí:
směr hráz mezi Mlýnským a Prostředním rybníkem, dále kolem
„Koníčků“ lesem směr Poštorná,
kolem nádraží Poštorná směr železniční přejezd stanice Boří les, dále
směr Rakousko, za benzínkou vlevo
do lesa po asfaltové lesní cestě stále
dále; po nadjezdu železnice Břeclav
– Vídeň doprava, pak doleva k mostu přes Dyji brankou do obory
Soutok, tam až na soutok Moravy
a Dyje, zpět směr Lanžhot přes
Dúbradenskou alej na silnici Lanžhot státní hranice Slovensko, zde
vlevo do Lanžhota na pozdní oběd
a přes starou Lanžhotskou směr Břeclav – za Lanžhotem vlevo do lesa až
na Pohansko, odtud zpět na most
přes Dyji a pak do Lednice na základnu nebo do Břeclavi směr Kančí
obora, touto k Janohradu, lednickým parkem na základnu do Lednice. Cca 60 -70 km v pohodě
zvládnete za cca 6-7 hodin, dalekohled sebou! A večer nezapomeňte
podpořit svou dlouhověkost.
JAK VYPADÁ AUTOMATIZACE V PRECHEZE / Ing. Ludvík Prášil
V minulém čísle jsme poměrně
zeširoka nahlédli na problematiku
automatizace s trochou historie.
Jak tedy vypadá automatizace v Precheze? Téměř veškerá výrobní zařízení jsou ovládána průmyslovými
automaty (zejména Allen-Bradley)
několika generací. Ty mezi sebou
v rámci logických výrobních celků
prostřednictvím několika typů síťových propojení komunikují. Informace o procesu včetně dat z jeho historie je nejen přehledně zobrazována
operátorům na provoze formou technologických obrazovek a trendů, ale
také ukládána do systému sběru technologických dat PHD Uniformance,
který slouží k pozdější analýze na
první pohled neviditelných závislostí
nebo jako pomocník při hledání
příčin problémů.
Automatizace, to ale nejsou jen
ony zmíněné řídicí systémy. Ty sice
jsou pro celkovou činnost technologických zařízení smrtelně důležité,
ale podobně jako lidský mozek
potřebuje ke své činnosti lidské tělo,
řídicí systémy potřebují své „tělo“
také. V tomto případě ve formě rozvaděčů, které v sobě skrývají řídící automaty samotné. Jejich součástí jsou
nejen „podpůrná“ zařízení zajišťující
jejich napájení, ale hlavně tisíce
svorek, převodníků, relátek. Do
provozů odtud vedou kilometry
Standardní velín – pracoviště operátora. PC-Lurgi+Sulfacid v pozadí původní panel kalcinace, v popředí řízení kalcinace na počítačích
vodičů k akčním členům, ventilům,
pohonům a dále k měřidlům veličin,
jako jsou teploty, tlaky, pH, hladiny,
průtoky, polohy ventilů, a další.
Do této podoby automatizace v Precheze nedospěla okamžitě jako
mávnutím kouzelného proutku. Je to
výsledek mnohaletého vývoje, který
byl ještě navíc zpočátku ztížen nutností nákupu nejnovějších technologií (zejména měřících přístrojů a převodníků veličin) za devizové koruny,
a těch bylo málo…
Na původních panelech (a některé
jsme rušili teprve nedávno) bylo
možné nalézt klasická liniová sché-
mata opatřená signálkami a sem tam
nějakými ukazateli nejdůležitějších
veličin nebo jejich papírové zapisovače. Postupem času takovým
přístrojům začala přibývat i doplňková funkcionalita, například spínání/rozpínání - při dosažení mechanicky nastavené úrovně rozjeď/zastav
pohon, otevři/zavři ventil… Pak se
objevila sdružená programovatelná
relátka, přímý předchůdce automatů,
jaké známe dnes. Vše se začalo zmenšovat, z panelů zabírajících celé stěny
místností se staly obrazovky počítačů. Výrobny před 15 lety byly automatizovány postaru, dnes máme
všude novou techniku. Vývoj s sebou
přinesl ještě jednu celkem opomíjenou maličkost: zatímco dříve jsme
měli sem tam v nějakém provozním
souboru rekonstruovaný řídicí systém, dnes máme systém řídících procesů Prechezy sestávající z mnoha
součástí – právě těch původně samostatných systémů. Stejně jako v lidském těle, když už byl výše použit
tento příměr, tak i zde v důsledku zglobálnění systému vše souvisí se vším.
Samozřejmě, s používáním sofistikované techniky rostou také nároky
nejen na operátory provozu, ale zejména na mechaniky, kteří se o daná
zařízení starají. Používání modernějších technologií umožňuje také
efektivnější údržbu. Například takové
nastavování snímačů či převodníků
Automat s částí příslušenství v rozvaděči
na dálku – o tom se předcházející
generaci „měřáků“ ani nesnilo. Dnes
je to realita, daná nutností. Nutností
udržovat v chodu čím dál tím větší
množství různých elektronických systémů. A ty se skládají ze součástek.
Z kolika součástek se skládají veškeré
systémy řízení technologických procesů Prechezy, to by asi nespočetl
nikdo. Podstatné je, že pro udržení
bezvýpadkového provozu technologie je nutná co největší spolehlivost
každého dílu, na každém z nich totiž
záleží, zda celek správně funguje…
Máme tedy procesy řízené pomocí
automatů, informace o chodu technologií dáváme operátorům ve formě
přehledných obrazovek, data sbíráme
do systému k pozdější důkladné
analýze, a co dál? Trendem dneška je
optimalizace využití zdrojů a energií.
Proto budou v blízké budoucnosti
přibývat stále více data o energiích,
aby je bylo možné položit vedle dat
procesních i kvalitativních, a tím hledat nové pohledy na vazby mezi
probíhajícími ději. S cílem efektivnější výroby a tím i úspor. A není
to hudba budoucnosti zase až tak
moc vzdálené…
PO PRÁCI
6
PŘEROVSKÝ CHEMIK
VIP STRÁVNÍCI V PRECHEZE / Ing. Adolf Goebel, Ph.D., jednatel Moravského ornitologického spolku
Na přelomu května a června se v areálu Prechezy čas od času objevovali dva
noví strávníci. Nedbali vstupních turniketů a pohrdli i nabídkou firmy Sodexo. V podstatě zde neobědvali, pouze si brávali malé, ale pravidelné svačinky, které odnášeli pryč. Byl to zjevně
on a ona, prostě jeden pár. Jak se ukázalo, nebyl to jen tak někdo. Kdyby bývali byli drželi zobák a nepokřikovali,
těžko by je někdo v letu a v korunách stromů zaregistroval. Tak se o nich ví všechno. Odborníci věděli o jejich bydlišti
s dětmi a mapovali stravovací místa.
Hurá, zase jedno přibylo. Kdo to byl?
Strakapoudi jižní. Jako bych slyšel:
„Bože, strakapoudi, to je toho. Ty přece
zná každý“. Ano, zná, ale málokdo ví,
že u nás jich žije pět druhů. Nejběžnějším je strakapoud velký, nejvzácnějším strakapoud bělohřbetý, obyvatel starých horských porostů. Strakapoudi malí a prostřední jsou na vhod-
ných místech k vidění, i když to není
zase tak snadné. A co strakapoud jižní?
Je u nás vzácný, i když se jeho stavy
zvyšují. Je to přivandrovalec. Vědecky
byl popsán podle výskytu v Sýrii. Později se začal objevovat v Turecku a první jedinec se zatoulal do Evropy, konkrétně do Bulharska, teprve v roce 1890.
Na našem území se první strakapoud
jižní objevil až v roce 1953 na jižní Moravě. V současnosti se jeho stavy v České republice odhaduji asi na jeden tisíc
hnízdních párů. Pro srovnání, u nejběžnějšího strakapouda velkého to je asi
450 tisíc párů. Strakapoudi jižní, kteří
zalétali do Prechezy, zahnízdili nedaleko od ní na břehu Bečvy. Je to pravděpodobně vůbec první známé hnízdění
tohoto druhu v Přerově.
Strakapoud jižní se podobá strakapoudu velkému, se kterým v nouzi vytváří i smíšené páry a kříží se s ním.
Nejvýraznějším rozdílem ve vzhledu
obou druhů je kresba tváře. Strakapoud
jižní nemá spojovací černý pruh veden
až k zátylku, takže líce jsou nepřerušovaně bílé. Tento rozdíl je dobře vidět
OPTIMALIZACE TISKOVÝCH ŘEŠENÍ / Mgr. Zdeněk Vosáhlo
disko „vlastníka“ a pohyblivou složku
– ta bude přeúčtována podle počtu
vytištěných stránek a druhu zařízení.
Všechny tiskárny a multifunkční zařízení jsou nově vybaveny monitorovacím SW, který umožní vyhodnocování tisků jednotlivého uživatele. Vybrané multifunkční stroje jsou opatřeny tzv. terminálem, který umožní oddělený tisk (tzv.follow me) podle uživatele na základě prokázání přístupovou
kartou. Úlohy na tisk se nevytisknou
hned, ale až po příchodu k tiskárně a přihlášení se přístupovou kartou. Další úsporu by mělo přinést využití oboustranného tisku, který umožní všechny pronajaté tiskárny a multifunkční zařízení.
V průběhu loňského roku začala
v PRECHEZE a ČTCAP jednání o optimalizaci tiskových řešení. Důvodem
byla úspora nákladů na provoz i na
potřebnou obnovu stávajících zařízení
– tiskáren, kopírek, faxů, skenerů.
Proběhla analýza tiskových řešení,
v rámci které všichni zainteresovaní
pracovníci zapisovali počet tištěných
stran formátu A4, A3 v černobílém
i barevném provedení. Na základě vyhodnocení analýzy bylo zorganizováno výběrové řízení na dodavatele zařízení. Po složitých jednáních bylo
výběrové řízení zdárně ukončeno podpisem smlouvy s firmou Konica Minolta (KM).
KM dodala na konci května 19 ks
tiskových zařízení, z nichž je 17 ks
multifunkčních. To znamená, že v sobě zahrnují funkci výkonné tiskárny,
kopírky, skeneru a v některých případech i faxu. Každé takovéto zařízení bude sloužit pro skupinu uživatelů, je umístěno jako „chodbové“
a nahradí několik v současnosti používaných zařízení. Po odzkoušení je-
jich funkčnosti dojde ke stahování
nadbytečných tiskáren (v celkovém
počtu téměř 80 ks), v cílovém stavu
zůstane ve společnosti celkem 61 tiskových zařízení, ve složení 19 pronajatých zařízení KM a 42 zařízení v majetku Prechezy. Poté bude problematika tiskových řešení nadále sledována a vyhodnocována s cílem další
optimalizace nákladů na provoz.
KM bude dodávat veškerý papír do
skladu v paletovém množství a odtud
bude jako dosud jednotlivým střediskům papír vydáván po předložení výdejky. Každý stroj KM má stanoveno
středisko „vlastníka“, které bude zajišťovat papír k zařízení. Nájemné na
zařízení KM se skládá ze dvou položek.
Pevná část je nájem – bude přeúčtována včetně podílu na SW a podpoře na stře-
Od realizovaného projektu optimalizace tiskových řešení očekáváme snížení provozních nákladů, úsporu investičních nákladů a zvýšení možností
kontroly využití tiskových zařízení.
Věříme, že i zaměstnanci Prechezy přes
možné počáteční omezení dostupnosti
tisku budou tuto změnu vnímat pozitivně a ocení lepší kvalitu a komfort nejen v oblasti tisků, ale i při kopírování
a skenování.
POROVNÁNÍ POČASÍ V PŘEROVĚ S CELOREPUBLIKOVÝM / Bc. Jiří Valenta
Přerov se nachází v mírném podnebném pásmu, v nadmořské výšce
210 m n.m. a v blízkém okolí neleží
žádné vysoké pohoří, což jsou tři
hlavní klimatické rysy. Nízká nadmořská výška Přerova má vliv na teplotu, která je poslední čtyři roky až
o 2°C vyšší, než je celorepublikový
průměr, jak můžete vidět v grafu.
Průměrná teplota je počítána z naměřených hodnot tak, že každých
patnáct minut počítač provede zprů-
Průměrná roční teplota - srovnání Přerov a celá ČR
12
Teplota [°C]
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
Roční úhrny srážek - srovnání Přerov a celá ČR
suma srážek (mm vodního sloupce)
Jak jistě víte, počasí není na všech
místech naší republiky totožné,
v jakémkoli okamžiku nenajdete dvě
místa, kde by bylo nachlup stejně
(stejná teplota, vítr, srážky, sluneční
záření, vlhkost vzduchu,…). Počasí
se liší dle lokality s vlivy nadmořské
výšky, podnebního pásma, přímořské oblasti, atp. Abychom mohli různé oblasti porovnávat, musíme pracovat s různými průměry, které nám
dokážou nastínit, které oblasti jsou
si více či méně podobné. Na našich
stanicích měříme počasí více než
čtyři roky, proto pro vás mohu za
toto období porovnat dvě statisticky
významné povětrnostní veličiny.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
měrování naměřené teploty a hodnotu uloží. Z těchto průměrů se dále
počítají denní, měsíční a roční průměry. Roční průměrná teplota se
v ČR pohybuje od 7°C do 12°C.
Absence pohoří je příčinou nižší
srážkové aktivity v Přerově, protože
nejčastěji právě díky pohoří stoupá
vlhký vzduch nahoru do vyšších
vrstev atmosféry, kde se kumuluje
a ochlazením kondenzuje. Kondenzací vznikají mraky a po dosažení
určité velikosti kapek vody začíná
pršet. Intenzitu deště vyhodnocujeme změřením výšky vodní hladiny
v nějaké nádobě, v našem přístroji
měření probíhá pomocí jednoduchého překlápěcího mechanizmu, až
trychtýřem o přesně daném rozměru
naprší určitý objem vody, dojde
k překlopení nádobky a vyslání jednoho impulzu do záznamového zařízení. Po dešti sečteme impulzy a s přesností na 0,02mm známe výšku
dopadených srážek, 1milimetr vodní
hladiny pak odpovídá rozlití 1litru
na 1m2.
Celorepubliková data byla použita
z údajů Českého hydrometeorologického institutu (www.chmi.cz).
na fotomontáži. Vzhledem k existenci
kříženců mezi strakapoudem velkým a jižním, je nutné pečlivě sledovat řadu dalších znaků, což je náročná práce i pro
odborníky. Samičky obou druhů se od
samečků liší tím, že nemají červenou
„čepičku“. Pokud jde o obživu, strakapoud jižní se živí jak hmyzem (ten si
nosíval ze stromů v Precheze), tak plody a bobulemi. Náš pár přešel v závěru
krmení mláďat z hmyzu na třešně.
Hnízdění probíhá ve vyklovaných
dutinách a trvá asi 35 dní. Jeho výsledkem je obohacení populace o 4 až 7
dalších strakapoudů jižních. Strakapoud
jižní u nás zůstává i v zimním období.
Bývá dlouhodobě věrný svému teritoriu, což dává naději, že se s ním v Precheze budeme setkávat i v budoucnu.
Možná už v zimě. V kůře přezimující
dospělý hmyz i jeho larvy a kukly
rozhodně přijdou k duhu.
Pozvánka na
Sportovní den zaměstnanců
Kdy: v sobotu 3. září 2011 od 9:00
Kde: Sportovní areál Viktorka
(Alšova ulice v Přerově)
Pro zaměstnance i rodinné příslušníky jsou připraveny tyto sporty:
• malá kopaná (5+1 hráčů)
• tenis (dvojice)
• volejbal
(6 hráčů, ideálně 1 žena v týmu)
• nohejbal (3 hráči)
Na co se dále můžete těšit:
• další „netradiční“ sporty
a zábavu pro děti i dospělé
• bohaté občerstvení
• hudbu i tanec
• příjemné setkání s kolegy a přátelskou atmosféru
Nominaci na jednotlivé sportovní
aktivity prosím průběžně hlaste
organizátorům (Michal Mlčoch
2266, 739 249 362, Zuzana
Šálková 2583, 602 709 429).
Uzávěrka přihlášek do 31.8. 2011.
Přijďte se pobavit i zasportovat si!
Všechny účastníky srdečně zve
vedení podniku i odborová organizace.
Nevíte, kam na dovolenou?
Nabídka rekondičních a relaxačních pobytů v lázních Luhačovice
a Jeseník stále trvá!
Užijte si skvělou relaxaci, vychutnejte odpočinek v kouzelné přírodě!
Více informací u předsedy OS ZO
ECHO pana Michala Mlčocha
(a také v minulém čísle našich
novin na str.5).
PŘEROVSKÝ CHEMIK
SPORTUJEME – PO PRÁCI
TENISOVÝ TURNAJ DVOJIC – NAPODRUHÉ!
Ing. Ludvík Prášil
Napoprvé to totiž nevyšlo, vytrvalý
celosobotní déšť byl proti sportovním aktivitám. Naštěstí se už v sobotu 04.06. sluníčko na nás usmívalo, až moc, a tak jsme se mohli při
ohánění se tenisovými raketami
jako obyčejně spálit…
PRETIOX SLALOM POŠESTNÁCTÉ / Ing. Ludvík Prášil
V sobotu 21.5. 2011 se na letišti v
blízkém Výmyslově konal XVI. Automobilový slalom Pretiox, který
se letos jel jako mistrovství České
republiky, FIA Slalom Trophy 2011
zóny střední Evropy a neoficiálně
jako mistrovství Rakouska.
Už z tohoto výčtu je zřejmé, že toto dostaveníčko milovníků rychlých
kol pořádané Autoklubem Pretiox patří k vrcholným akcím sezóny. Už
jen počet startujících vozů – 58 – sliboval nejen pěknou podívanou a napínavé zápolení v celkem 8 třídách (L1L6, junioři, ženy), ale představoval
také velkou výzvu pro celý pořadatelský tým.
V průběhu závodního dne nastaly
drobné problémy, ale i větší obtíže.
Už jen technická přejímka vozidel, zejména účastníků rakouského mistrovství, zabrala bezmála tři hodiny! Vše
se ale podařilo v souladu s platnými
řády dořešit ke spokojenosti všech.
Jedinou neznámou tak zůstalo poča-
Na tenisových kurtech klubu Viktorka v Přerově se při zahájení turnaje, pořádaného tradičně ve spolupráci se ZO OS ECHO v Precheze, v čase Č sešlo sedm víceméně stabilních dvojic. Ty jako vždy zápolily
s maximálním nasazením v jednosetových bitvách systémem každý s každým. Tentokráte se kromě sportovní
cti bojovalo o Pohár energetika, který získali – no přece ti, kteří nasbírali
největší počet bodů. Tentokráte to
byli Luboš Zedek s Romanem Greplem, na koho ostatní neměli. A pokud
měli, nepředvedli… Tak zase někdy
příště!
ZNÁTE SVÉ PŘEDKY? / Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
Své rodiče a prarodiče většinou
známe. Koho by nelákalo dostat se
daleko do minulosti a vědět více?
Já jsem se rodopisem začal zabývat
před zhruba čtyřiceti lety, ještě
jako středoškolák.
Bydlel jsem v Opavě, kde byly uloženy staré matriky a archiválie z celého Slezska a velké části Moravy. Stačilo si vyřídit Badatelský list a za poplatek jsem si pak mohl číst v čemkoli.
Jak ale zjistit, kdo je přímým předkem? Tuto informaci bylo nutné získat
přes veřejnosti nedostupné matriky
na úřadech. Matriky narozených nejsou ze zákona dostupné dříve než za
100 let od posledního zápisu, u matrik oddaných a zemřelých je lhůta
75 let. Pomohlo mi, že v roce 1941 musel každý občan Protektorátu Čechy
a Morava povinně prokázat svůj árijský původ předložením opisů rodných listů svých rodičů a prarodičů.
Právě z nich jsem se dověděl koho a kde
v archivu hledat. Teď už zbývalo jen
pár drobností. Naučit se kurentní písmo v jeho variantách a historickém
vývoji, umět německy a něco latinských slov a hurá na matriky.
Když jsme u těch matrik, církev sice rozhodla o jejich vedení již v roce
1563, nicméně tak rychle to u nás
neproběhlo. V praxi je velkým úspěchem dostat se do 17. století. Nejstarší matriky bývají často v latině, mladší pak jsou vedeny „staročesky“ nebo
„staroněmecky“ s příměsí latiny a ty
relativně novější pak výhradně německy. Od dob svého bádání se vždy
nesmírně pobavím, když mi někdo
řekne, že píšu nečitelně. Mne z tohoto nesmyslného důvodu marně nutívali přepisovat sešity dokonce ještě
na střední škole! Kdyby viděli, jak se
dá také psát….. Jako ilustraci toho
relativně čitelnějšího jsem vybral
zápis o pohřbu mého 7x pradědečka
Adama Galluse, který se dožil na
svou dobu úctyhodného věku a narodil se ještě před třicetiletou válkou.
Je z něj také vidět, že nejstarší matriky měly trochu charakter účetních
knih. Byl to záznam placených
úkonů, tedy křtu, sňatku a pohřbu.
Data narození a úmrtí se objevují až
mnohem později.
I když se příjmení používala, jejich
povinné dědění po otci bylo uzákoněno až roku 1780. Rodné příjmení žen
a tím i údaj o narození se dal dopátrat pouze tehdy, když se podařilo
najít sňatek. Při pohřbu žen se udávalo pouze křestní jméno a jméno manžela ať živého nebo již mrtvého.
U sňatku se pro nevěstu použilo i jméno jejího otce a křestní jméno matky.
Obecně se křestní jména vesměs neuváděla v základních tvarech, ale tak,
jak se běžně používala – Jura, Andrýs, Tomek, Bartek, Maryna…
Málokdo si uvědomuje, kolik vlastně máme přímých předků. Máme
dva rodiče, čtyři prarodiče a např. jen
7
sí. Vydrží? Nevydrží? Odejdeme jako
vždy z letiště spálení, nebo promoklí
jako slepice? Nakonec všude kolem zuřily bouře, nedaleko bily hromy a blesky, těžké mraky odtláčeli očima snad všichni zúčastnění... Povedlo se, nezapršelo!
A jak to celé dopadlo? Celkovým
vítězem se stal Christian Sachsenhofer
z Rakouska, v mistrovství České Republiky byl nejlepší Antonín Červenka.
Vítězové v jednotlivých kategoriích
si na památku odnesli poháry.
Narůstající počet účastníků napovídá, že slalom v Přerově má svoji
tradici a mezi závodníky velmi dobré jméno. Všem organizátorům patří velký dík. Budeme rádi, když
bude možné uspořádat i 17. ročník
v roce příštím.
Nadpis článku a jméno autora novogotickou kurzivou z doby kolem roku 1600.
těch 7xpradědečků má každý 256.
Pokud vybereme časový úsek let
1600 až 1950 a budeme předpokládat, že všichni předkové jsou děti
narozené ve věku rodičů 25 let, pak
osoba narozená v roce 1950 bude
mít 14 generací přímých předků (350
: 25 = 14). Těch přímých předků pak
bude: 21 + 22 +….+ 214 = 32 766.
V praxi jich je méně. Věk rodičů býval u narozeni většiny přímých předků rozhodně vyšší než uvedených 25
let, a navíc, často se brali lidé, kteří
měli někde v minulosti společné předky. Mimochodem, i tak z výše uvedených čísel a z počtu obyvatelstva
vyplývá, že v nějakém stupni příbuzenství musíme být všichni.
Ženy se dříve všeobecně dožívaly výrazně nižšího věku než muži. U mých
zjištěných předků za posledních nece-
lých 400 let to bylo v průměru o 15
let. Ženy umíraly při porodech a výchova spousty dětí v nelehkých podmínkách také udělala své. Jak se blížíme k současnosti, průměrný věk mužů i žen výrazně roste a srovnává se.
Koncem 18. století se v takzvaných gruntovních knihách začaly objevovat různé kupní, nájemní, svatební
a výměnkářské smlouvy, na jejichž
základě se můžete dozvědět, co kdo
z předků vlastnil, často i do posledního hrnce. V řadě matrik se uvádí
povolání a později nalézáme i příčiny úmrtí. V době po zrušení nevolnictví byla většina obyvatel takzvanými domkaři. To znamená, že je
živilo skromné drobné zemědělství
a domácí chov zvířat.
Není špatné si doma založit archiv
dochovaných vysvědčení, výučních
listů a všeho, co se podaří získat.
Kouzlo má i rodinný výlet a hledání
zapomenutých sídel předků. Vždyť
čísly popisnými byly domy označovány již od roku 1771.
Máte také chuť bádat? Dnes to jde
už i z domova. Digitalizované matriky Zemského archivu v Opavě, kam
spadá Olomoucký a Moravskoslezský
kraj, najdete na webové adrese:
http://www.archives.cz/zao/matriky/index.html
Hodně štěstí i hodně nalezených
předků.
Provoz vodního hospodářství
pořádá pod záštitou vedení podniku
24.6.2011 na hřišti ve Vinarech
32. ročník turnaje v malé kopané
o pohár ZOKu
Zahájení
turnaje
ve 14:50 hod.
Připraveno tradiční bohaté občerstvení za ceny, které nekopírují inflaci.
Srdečně zvou pořadatelé.
Zapište si do svých diářů:
17.9. PRECHEZA cyklotour
Sraz cyklistů 9,15 před
PRECHEZOU, kde obdržíte
mapku trasy. Přihlášky – Zuzana
Šálková (581 252583,602 709 429,
[email protected]).
28.9. Větrání plic
Přihlášky u Michala Mlčocha
(581 252 266, 739 249 362,
[email protected])
Další informace najdete na podnikových nástěnkách.
VOLEJBALOVOU SEZONU PVK PŘEROV PRECHEZA OZDOBIL BRONZ JUNIOREK / Marek Sonnevend, PVK Precheza
Zatímco ženy i kadetky volejbalového oddílu PVK Přerov Precheza
zůstaly v nedávno skončeném soutěžním ročníku 2010/11 výsledkově za očekáváním, juniorský výběr
výrazně potěšil ziskem extraligové
medaile.
Dospělý tým sedmý
Po hladkém čtvrtfinálovém vyřazení Olomoucí nestačily ženy Prechezy v play off ani na Frýdek-Místek
(byť těsně), následně zachránily aspoň
sedmou příčku v sérii o konečné
umístění proti Ostravě.
„Pokud vezmu letošní výsledek ženského áčka PVK z historického hlediska,
je sedmá pozice v extralize druhým nejlepším umístěním v dějinách přerovského
volejbalu.“ zhodnotil trenér našich
volejbalistek Vladimír Sirvoň.
Na rovinu jej doplnila kapitánka
družstva. „V tom, že jsme nakonec obsadily až sedmé místo, se sešlo několik různých faktorů. Tím největším bylo, že po
výborném začátku soutěže, kdy jsme až do
Vánoc držely postavení v popředí tabulky, se nám úplně přestalo dařit a během
jednoho měsíce se všechno zlomilo. Nabalilo se na nás několik porážek, které jsme
neunesly v hlavách, a jelikož psychika je
sedmdesát procent sportovce, nedokázaly
jsme se s krizí vyrovnat. Přitom si myslím, že pokud by se nám slušně dařilo
celou sezonu, mohly jsme získat extraligovou medaili. Neříkám přímo zlato, ale
myslela jsem na bronz,“ komentovala
Dita Gáliková.
pochopitelně moc spokojený. Už na začátku sezony jsem tušil, že by náš mančaft mohl dosáhnout na slušné umístění,
neboť se dala dohromady velmi solidní
parta bojovnic herně podporovaná Bárou
Gambovou. A když navíc loni v létě přišla ze Senice Radka Skalová, družstvo ještě
získalo na údernosti. Proto jsem tajně doufal, že bychom se mohli dostat do finálové
čtyřky a kdyby Pánbůh nebyl doma, tak
dokonce urvat medaili. Nakonec se to povedlo,“ konstatoval šťastný kouč úspěšného kolektivu Miroslav Lakomý.
Cenný kov juniorek
Co se nepodařilo ženám PVK, to
dokázaly mládežnické reprezentantky klubu, když v juniorské extralize
vybojovaly skvělé třetí místo. „Jsem
Sedmá pozice kadetek
O postup do finálové čtveřice extraligy dlouho usilovaly rovněž naše
volejbalové kadetky, jenže těm to nakonec nevyšlo.
8
AGROFERT HOLDING
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ING. ANDREJ BABIŠ, AGROFERT HOLDING, A. S.
Evropa je na dobré cestě se zničit
Obyvatelé starého kontinentu jsou
v porovnání s Asiaty líní, chtějí jen
samé výhody a málo pracovat.
Podnikatelské prostředí v Evropě
se celkově zhoršuje. Evropská ekonomika je svázána řadou vnitřních restrikcí, nařízení a omezení a ztrácí krok s dynamicky se rozvíjejícími ekonomikami východu. Globalizovaný svět se
omezil na boj o energie a suroviny,
které jsou limitujícím faktorem úspěchu v globálním podnikání.
Euroatlantická civilizace není schopna účinně prosazovat zájmy svých
ekonomik a vlivem koncentrovaného
kapitálu Číny a suverénních fondů arabských států ztrácí kontrolu nad strategickými oblastmi hospodářství. Začíná to nerostnými surovinami, pokračuje přes energetiku a končí u orné půdy.
Zatímco Čína sahá nepokrytě k protekcionismu vlastního trhu, Evropská unie není schopna účinné ochrany ekonomických zájmů svých členů
a prosazováním partikulárních zájmů
ztrácí vyjednávací sílu i tah na branku.
V rámci Evropy je znát protekcionismus a snaha ochránit domácí trhy
u jednotlivých států – nejvýrazněji se
to projevuje v zemědělství a potravinářství. Právě proto jsou našimi největšími konkurenty v zemědělství
a potravinářství Němci a Poláci.
Pro zvýšení konkurenceschopnosti
evropského podnikání je zásadní rozvoj kvalifikace a vzdělání lidských zdrojů. Je třeba si uvědomit, že během následujících třiceti let se v Číně narodí
více dětí s IQ nad 130 než všech dětí
v Evropě. Evropani jsou navíc v porovnání s Asiaty líní, chtějí mít samé výhody a málo pracovat. Asiatům se může o podmínkách v socialistické Francii nebo Německu jen zdát. Evropa proto dnes může asijské ekonomice konkurovat jedině kvalitou a inovací.
Podnikatelské prostředí
Politici málo podporují české podnikatele. Až na výjimky nechápou,
že i když máme jednotný evropský
trh, našimi hlavními konkurenty
emise CO2 atd.), které snižují konkurenceschopnost jednotlivých tradičních průmyslových odvětví vůči
mimoevropským státům. Evropa je
tak na dobré cestě zničit sama sebe.
Pro Česko je určitě pozitivní jednotný evropský trh a vytvoření operačních programů na rozvoj podnikání. Na druhou stranu jsou často
dotace z unie neúčelně využívány.
Evropa by mohla mít také lepší vyjednávací postavení vůči gigantům,
jako je USA, Rusko a Čína, ale pouze v případě, že bude jednotná a bude mít u ostatních respekt.
Asi jediná cesta, jak alespoň něco
prosadit, je vytvářet strategické aliance s jinými zeměmi (středoevropský
region, Balkán, Pobaltí) a kvalitní
lobbing. Tlačit na rovnoprávnost
dotačních politik a stále poukazovat
na předražený a byrokratický Brusel.
jsou státy unie. Ostatní státy EU
chrání svou ekonomiku netarifními
překážkami a administrativními nařízeními.
Stát by měl urychleně dostavět infrastrukturu bez ohledu na zadlužení. Dálnice D1 je největší ostudou
kompetentních politiků po revoluci.
Po velké slávě byl otevřen pražský
okruh, který končí na Spořilově místo
napojení na hradeckou dálnici.
Nemáme rychlé a komfortní vlaky,
které by částečně nahradily provoz
na silnici, jako je tomu ve Franci,
Německu a Švýcarsku.
Máme vysokou cenu práce, odvody na sociálním pojištění jedny z nejvyšších v Evropě. Vymahatelnost práva je zdlouhavá a často beznadějná,
stále platí, že problém má věřitel,
nikoli dlužník.
V energetice máme skoro samé monopoly nebo nepřímé kartely na proud,
na připojení na elektrickou soustavu,
na dodávky plynu, na černé uhlí.
V energetice a s alternativními zdroji
by se nemělo experimentovat, to vede
ke zdražení energie, ale jasně deklarovat »jádro« jako energetickou budoucnost. Český byznys potřebuje
především podporu Čechů.
Z minulých dob jsme žel zvyklí na
komplex z nedostupnosti západních
výrobků a při nákupu raději sáhneme po cizím – byť třeba méně kvalitním – zboží. Tohle například u Němců nebo Francouzů nenajdete.
Svět se vrátil na zem
Co je to vlastně ekonomická recese? Svět se vrátil na zem, klesla nadspotřeba, narostl tlak na omezení provozu neefektivních výrobních kapacit. Není důvod, aby se na tom něco
změnilo. Jde o normální stav a recese
bude mít dlouhodobý charakter s volatilním průběhem. V Evropě se podstata krize (deficit rozpočtů, tj. život
na dluh) nevyřešila a další státy čeká
krizový vývoj s dopadem na Evropu.
Unii v současné době vládnou byrokraté a různá lobbistická seskupení. Sama se potácí v záplavě různých
regulačních opatření (např. REACH,
Záleží na tom, co se škrtá
Škrty jsou nutné, i když deficit rozpočtů – a zadlužení – Česka není ve
srovnání s ostatními ekonomikami
tak vysoký, je zde nepříznivý trend a musí se sevřít nůžky výdajů s příjmy.
Pokračování trendu růstu deficitů
by roztočilo inflaci, která by zdražila
podnikatelskému sektoru zdroje a omezila jeho konkurenceschopnost.
Úspory by měly být razantnější –
stále existuje řada státních institucí,
které nepotřebujeme. Škrty jsou sice
nezbytné, ale záleží na tom, co se
škrtá. A jedná se přitom jen o krátkodobé opatření.
Snižování platů lékařům, učitelům
a policistům není správné. Jsou základem každé společnosti. Stát nemá
snižovat platy, ale snižovat počty
těchto lidí (respektive počty nemocnic a škol). A najít pro lidi v ekonomice jiné uplatnění.
Není pravda, že soukromý sektor snižoval v době krize platy! Nevyplácely
se částečné individuální pohyblivé složky a snižovaly se počty zaměstnanců.
Aby byly veřejné finance zcela ozdraveny, je nutné přijmout zásadní
reformy, zejména penzijní, zdravot-
nictví a potřebnou daňovou reformu.
Současné množství daní a daňové zákony jsou zatěžující jak pro daňové
poplatníky, tak i pro státní správu.
Náklady na výběr některých daní
často převyšují jejich výnos.
Zcela určitě by bylo vhodné zeštíhlit a zefektivnit státní aparát, což
souvisí s předchozím. Jakékoli snižování státních výdajů se vždy promítne negativně do ekonomiky. Jde
jen o to, nalézt úspory s nejmenším
dopadem do byznysu.
Vhodnou a účinnou podporou podnikání je snížení daňové zátěže.
Krátkodobě má sice negativní dopad
do příjmů státního rozpočtu, z dlouhodobého hlediska je ale tento nástroj velmi účinný.
Stát je neakční a pomalý, jak se potvrdilo v případě solárních elektráren. To, že se například v Česku nezdaňuje hazard, je výsměch všem poctivým podnikatelům, kteří daně platí.
Evropa není na euro připravena
Koruna významně pomohla české
ekonomice v době ekonomické recese, její oslabení zmírnilo negativní
dopad krize. Euro má samozřejmě
svoje nesporná pozitiva. Nicméně
bez jednotné fiskální politiky není
fungování žádné měny dlouhodobě
únosné.
Současné problémy eurozóny jen
dokazují, že Evropa není na společnou měnu ještě připravena. Za současné situace by nebylo rozumné euro
přijímat a zbavovat se tak cenného
samoregulačního nástroje pro řízení
ekonomiky (např. možnost devalvace, vlastní úroková politika ČNB).
V této fázi je třeba vyčkat, zda
euro vůbec přežije, vzhledem k negativnímu vývoji v některých zemích
eurozóny a docházející trpělivosti
Německa tento projekt stále dotovat.
Česko potřebuje slabší korunu.
Kurz pod 25 korun za euro silně
ohrožuje domácí výrobce, ať už jde
o hrozbu dovozů levnějších výrobků
z eurozóny, nebo o vývoz českých
výrobků za hranice republiky.
Začali už lovci mamutů… / Mamut a jeho parta
Je libo mamuta na rožni?
Kdysi dávno pračlověk seděl nad
mamutem, žvýkal kus syrové
flaksy a přemýšlel, jestli by to nešlo
nějak jinak. O několik generací
později seděl pračlověk u ohně,
žvýkal výborný medium-rare steak
z mamuta a říkal si, jaký je vlastně
ten gril skvělá věc.
Opékání je nejstarší způsob úpravy jídla. Podle všeho to začalo tím,
že v pravěku sem tam hořela step.
Naši prapředci nebyli příliš vybíraví
– slupli, co našli, i když to bylo mrtvé
pár dní a lehce očouzené. A protože
se takové jídlo dobře žvýkalo a dobře
chutnalo, vznikla v pravěké hlavě myšlenka si tohle dopřávat každý den.
Od té doby začali být naši předci
až nechutně vybíraví. Ono takové
dobře udělané maso je totiž docela
věda. A tak celé generace chlapů rožnily, opékaly a grilovaly a pokoušely se
zjistit, jestli je divoký kur lepší na
bukovém, nebo březovém dřevu. Zatímco se věnovali této bohu a žaludku libé činnosti, jejich ženy vynalezly
rozvařené obilí, džus z kořínků a dietu.
…a grilování současnosti
I přes vzestup obskurních alternativních metod, jako je vaření ve vodě,
páře, dušení v omáčce či se zeleni-
nou, chlap zůstal chlapem, a jakožto
lovec instinktivně a neodolatelně
tíhne k pořádnému kusu masa zakouřenému ohněm. Pravý chlap prostě
potřebuje kus flákoty. Ideálně flákoty
pěkně propečené na rožni s ohněm
a nějakou rafinovanou omáčkou, podle
hesla jsme divoši, ale nejsme barbaři.
Z mužů se
tedy stali ochránci tradic
a strážci rodinného grilu. Od pořádného
kusu masa fláknutého na rozpálený
placák se tisíciletími vývoje, tříbení
a pilování techniky stal pořádný kus
masa fláknutý na rošt, plotýnku, či nádherně rozžhavený lávový… placák.
Mamuti už sice vyhynuli, ale grilování nám zůstalo. Oheň je pořád
zdrojem tepla a rodinného krbu a také nesmírným potěšením pro všechny
pyromany. Ať už patříte mezi masožravce, nebo býložravce, mrněte
na stránku www.nagril.cz. Najdete
tam spoustu skvělých tipů, jak vybírat gril, jak ho pořádně rozpálit či
co a jak ugrilovat.Každý týden budou na stránce nové recepty a tipy.
Pyrománii, grilu a plným žaludkům
ZDAR!
Hovězí chilli burger
Suroviny pro 2 osoby:
300 - 400g hovězí kýty mleté, 1 x cibule, 1x vejce, 1 x červená chilli paprička, sůl
Příprava:
Mleté hovězí maso smícháme s vejcem, solí, jemně nakrájenou cibulkou
a nasekanou chilli papričkou. Vše důkladně promícháme. V ruce tvarujeme burgry a grilujeme.
Podáváme s pečivem od Penamu
(doporučujeme čerstvý chléb). Pro
zjemnění chuti můžeme maso namáčet do zakysané smetany.
TIP:
- při míchání masa používáme svoje
vlastní ruce, důkladně propracujeme
- při tvarování burgrů si namáčíme
ruce
- pálivost můžeme ovlivnit množstvím chilli semínek, které do masa
přidáte
DOBROU CHUŤ !
Download

- Precheza, as