NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
ČLENA SKUPINY
číslo 1-2 / leden - únor 2012
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Výsledky prodeje v roce 2011
2
Prodej jednotlivých komodit s výjimkou železitých pigmentů zaznamenal
v loňském roce ve srovnání s rokem
2010 mírný nárůst.
Železité pigmenty v prvích zahradní
4
architektury
Stavební výrobky ve formě barevných
betonových prefabrikátů neodmyslitelně patří k soudobé architektuře a jsou
nápomocny při zušlechťování exteriérů.
Do Prechezy nastoupil
S účinností od 1. 2. 2012
v roce 2001 na útvar rozvoj
došlo k významným
změnám ve vedení spo- titanové běloby po studiu
lečnosti PRECHEZA a.s. Fakulty chemicko-technovýrobní ředitel
(dříve vedoucí výroby TB)
Do společnosti PRECHEZA
a.s. nastoupil v roce 1997
na pozici obsluhy technologického zařízení a směnového
mistra výroby TB. Po dokončení Univerzity Pardubice,
kde vystudoval katedru anorganické technologie, přešel
do pozice technologa a následně pak na vedoucího technologa výroby železitých pigmentů a monosalu. Od roku
2007 působil ve funkci vedoucího výroby titanové běloby.
Má dvě děti. Mezi jeho nejoblíbenější koníčky patří jakékoli aktivity se svými dětmi.
Aktivně hraje florbal. Mezi
jeho další záliby patří plavání, lyže, in-line brusle, fitness
a jakýkoli zdravý pohyb.
Ing. Martin Čevela (35)
vedoucí výroby TB
(dříve samostatný
technolog TB)
8
Novoroční slovo generálního ředitele
PŘEDSTAVUJEME
Ing. Pavel Valášek (35)
Energetická revoluce v závodech Fatry
Z rozhodnutí vedení společnosti byly
realizovány převratné změny v hospodaření s energiemi (párou, vodou,
vzduchem a el. energií) v obou závodech – v Napajedlech a Chropyni.
logické v Pardubicích, obor
výzkum anorganických pigmentů. Po návratu z civilní
služby jeho pracovní kariéra
pokračovala na provoze titanové běloby na pozici provozního technologa se zaměřením na investice. Tuto velmi
zajímavou a tvůrčí práci vykonával až doposud.
Je ženatý a má dvě děti
ve věku 7 a 5 let. Ve volném
čase rád cestuje společně s rodinou. Několikrát do roka
vyrazí do hor za turistikou,
preferuje
vysokohorskou.
Rekreačně se věnuje tenisu
a badmintonu, v zimě lyžím.
Mgr. Marek Konečný (38)
vedoucí provozu kyselin
(dříve samostatný technolog
kyselin)
Vážení spolupracovníci,
máme za sebou rok 2011 a ten
byl z pohledu hospodářských
výsledků mimořádně úspěšný.
Na dosažené výsledky měl zásadní vliv souběh příznivých
okolností na trhu. Přes stále rostoucí ceny přetrvávala
poptávka po našich výrobcích a zároveň jsme měli zajištěn dostatek levných surovin. Takto příznivá situace se
bohužel již nebude v nejbližší
budoucnosti opakovat.
Mimo tyto vnější vlivy bylo
hospodaření pozitivně ovlivněno také spoluprací všech
zaměstnanců
společností
Precolor, Precheza a ČTCAP
při plnění plánovaných úkolů.
Každý z vás přispěl dle svých
možností a schopností a za to
vám všem patří mé poděkování. Věřím, že vyplacené podíly
na hospodářských výsledcích
náležitě ocení vaše úsilí.
Rok 2012 bude rokem změn.
Již v průběhu loňského roku
bylo jasné, že nízké ceny surovin jsou dlouhodobě neudržitelné a dodavatelé budou chtít
svůj podíl na zisku z prodeje
titanové běloby. Dnes již známe
ceny ilmenitu na první pololetí
a ty jsou o více než 70% vyšší
než v loňském roce. Menší nárůsty očekáváme také u cen síry,
pomocných chemikálií, energií
a některých služeb. Je jisté, že
takový nárůst nákladů nebudeme schopni přenést do cen výrobků, neboť se očekává pokles
poptávky po titanové bělobě
z důvodů vysokých cen.
Určitý pokles prodeje jsme již
zaznamenali v měsíci lednu, ale
věříme, že se situace v průběhu roku zlepší. V praxi to bude
znamenat, že zákazníky už nebudeme odmítat pro nedostatek výrobní kapacity, ale spíše
aktivně vyhledávat, abychom
splnili naplánovaný objem
prodeje.
V letošním roce zahájíme významné obnovovací a rozvojové investice. Nejvyšší prioritu
bude mít instalace rozkladných
reaktorů a příprava rekonstrukce výrobny kyseliny sírové. Důležitá bude součinnost
všech dotčených útvarů tak,
abychom vše stihli v plánovaných termínech.
Věřím, že rok 2012 bude opět
rokem úspěšným, i když již
nyní víme, že podmínky budou
velmi odlišné od roku 2011.
Se změnami podmínek plán
na rok 2012 počítá, a přestože
je náročný, věřím, že je také splnitelný. Aby se nám to společnými silami podařilo, k tomu
vám přeji hodně štěstí a zdraví.
Ing. Ivo Hanáček
NAŠE PROVOZY / Ing. Vladimír Ratiborský
Proměny titanové běloby v zrcadle 10 let
Vystudoval chemii na
Přírodovědecké fakultě UP
v Olomouci a v roce 1997
nastoupil do společnosti Precheza. V letech 1997
– 1998 pracoval v rámci zácviku jako střídač na pracovištích 2. oddělení výrobny TB a od roku 1998 jako
směnový mistr. V průběhu
roku 1999 nastoupil na pozici
technologa provozu Kyseliny.
Za dobu působení v této
funkci získal cenné zkušenosti s výrobou kyseliny sírové.
Je ženatý a má tříletou dceru. Ve svém volném čase se
věnuje rodině, zahradě a občas sportu.
Všem jmenovaným pracovníkům přejeme hodně
úspěchů při plnění náročných úkolů v nových pracovních pozicích.
Deset let je v životě lidském
poměrně krátká doba, z hlediska historie ještě mnohem
kratší. Pokusím se Vám, milí
čtenáři, však přiblížit posledních 10 let překotného života
výrobny titanové běloby (TB),
kdy každým rokem docházelo
k významným změnám. Ty
byly směrovány do následujících oblastí:
- zvyšování výroby,
- rozvoj a obměna výrobního
sortimentu,
- zvyšování kvality za
účelem posilování
konkurenceschopnosti,
- postupné snižování negativního vlivu výrobny na životní prostředí.
Roční objem výroby se
od roku 2001 do roku 2011
zvýšil o více než 15 tisíc tun,
tj. o téměř 50%.
Do rozvoje zařízení a technologie byla za tu dobu investována více jak miliarda Kč.
Výrobní kapacita byla zvyšována postupně v jednotlivých
provozních souborech (uzlech), jež byly v danou dobu
úzkým výrobním článkem.
rozkladný reaktor
hydrolyzační reaktor
Veškerá nová výrobní zařízení,
nové výrobní kapacity, napojování nových technologií či
systémů řízení byly realizovány
v podstatě za plného provozu.
Pouze jejich začleňování do výrobního souboru bylo spojováno s nezbytnou odstávkou
souvisejícího výrobního zařízení, nebo s generální opravou
a rekonstrukcí stávajících rozhodujících článků zařízení výrobního procesu.
Dovolím si připomenout některé významnější akce. Budu
postupovat
chronologicky
podle technologického sledu
výroby.
Základní surovina pro výrobu titanové běloby - ilmenit.
Změna spočívala v tom, že
vlivem nedostatku ukrajinského ilmenitu musíme ve výrobě
kalolis
kombinovat směs dvou i více
druhů ilmenitů. Jednalo se
o technologicky velmi náročný
úkol, se kterým jsme se museli vypořádat. Podařilo se nám
zkombinovat několik druhů
těchto směsí, které z hlediska
obsahu doprovodných prvků
odpovídají kvalitě konečného
produktu a umožňují na základě koncentrace TiO2 v dané
ilmenitové směsi přijatelný výkon výrobny.
Na zvýšení výrobní kapacity
rozkladu ilmenitu byl vybudován 6. rozkladný reaktor včetně
rozšíření zařízení na zachycování exhalací a celý soubor byl
zcela automatizován.
Sedimentace titanového roztoku se posílila o 2 svíčkové filtry před krystalizací a na filtraci kalů byl vystavěn 3. kalolis.
pokračování na str. 4
UDÁLOSTI
2
NAŠE ANKETA
„Co očekáváte od roku 2012“
Mgr. Eva
Jehlářová
- vedoucí
technického servisu
Od roku 2012 očekávám, že přinese více slušnosti a zásadovosti
do české politické scény. Že budou uplatněny takové zákony,
které budou prospěšné životu
lidí v naší zemi. Osobně pak očekávám další rozvoj a uplatnění
mých pracovních znalostí a zkušeností a ve volném čase se těším
na aktivně strávené chvíle s rodinou a přáteli.
Dana
Zavadilová
- referent
prodeje
a služeb
Od roku 2012 očekávám, že bude
aspoň tak dobrý jako ten loňský.
Přála bych si, abych já i moji blízcí byli spokojeni jak v soukromém, tak pracovním životě.
Ing. Tomáš
Andrle vedoucí
oddělení
exportu
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Ing. Zdeněk Dostál
Výsledky prodeje Precheza a.s. v roce 2011
Z rozboru výsledků prodeje
za rok 2011 můžeme konstatovat, že objemové výsledky byly
obdobně dobré jako v roce
2010, ale určitě se pozitivněji
zapsaly do finanční části hodnocení plánu společnosti.
Srovnání objemových výsledků prodeje v roce 2010
a 2011 vidíme po hlavních výrobkových skupinách v níže
uvedené tabulce:
Rok
2010
2011
Rozdíl
ke konci roku dosáhl úrovně roku 2011 to byl marný boj,
154% oproti plánu roku 2011. ale po PRECOLOR CUPu
2011 tedy ve II. polovině roku
Železité pigmenty
se začaly projevovat nové akPlán představoval 10 500 tun vizice do Kanady, Maďarska
a byl naplněn v objemu a dalších zemí jak v oblasti
9 782 tun, což je 93%. V této použití do krmiv, tak i v obvýrobkové skupině se nám lasti použití do průmyslu
bohužel nepodařilo splnit zpracování cementu. Takže ve
předpoklady prodejů do býva- finále bylo v roce 2011 prodálých zemí SNS, hlavně Ruska. no 12 470 tun, což je slušným
Konec sezóny přišel vloni vel- kompromisem mezi plánem
mi brzy. Svoji roli sehrál i kurz a kapacitou. Jak se ukazuje,
Titanová běloba (t) Železité pigmenty (t)
44.718
9.840
45.519
9.782
+800
-58
Prodej jednotlivých komodit s výjimkou železitých pigmentů zaznamenal v loňském
roce ve srovnání s rokem 2010
mírný nárůst. Prodej kyseliny
sírové mimo firmu Kemifloc
se dokonce podařil zvýšit, při
přebytku kyseliny v loňském
roce, o 12 000 tun.
Titanová běloba
Plán představoval 45 300
tun a podařil se naplnit
na 45 519 tun. Nutno podotknout, že prodeje do převážné
většiny teritorií po celý rok
byly regulovány v závislosti
na možnostech výroby a objemech zásob. V podstatě až
do konce III. Q. 2011 poptávka silně převyšovala nabídku.
Tento fakt se projevil i na růstu
ceny naší titanové běloby, kde
Monosal (t)
11.709
12.470
+761
dolaru vůči rublu, který se
zvýšil v září na +16% ve srovnání s počátkem roku 2011.
Oproti očekávání jsme do tohoto teritoria prodali o 700 tun
méně železitých červení, než
jsme plánovali. V budoucnu
musíme tuto situaci závislosti
převážně na východních zemích změnit a v letošním roce
najít nové odběratele. Bude to
někde znamenat i určitý cenový ústupek. Stále však tyto východní trhy zůstávají pro prodej železitých pigmentů velmi
důležité.
Kyselina sírová (t.q.)
19.563
32.170
+12.607
nové možnosti prodeje jsou
určitě i příslibem do roku
2012 a dále.
Kyselina sírová
Prodej ve výši 32 170 t.q.
včetně Kemiflocu představoval historicky jeden z největších prodejů. Cena v průměru představovala 107%,
tedy 1 720,- Kč/t.q. Právě od
II. Q. 2011 se podařilo prodejně naplnit možnosti výroby navýšením dodávek našemu největšímu odběrateli
firmě Varta a zajistit některé
nové
vývozy
ProdejželezitýchpigmentƽvtunáchͲpoteritoriíchrok2011
např.
společnostem Solvadis
SeverníAmerika
a TopChem.
StƎedníVýchod
22%
0%
Tuzemsko
1%
VýchodníEvropa
64%
13%
ZápadníEvropa
RozdĢleníprodejetitanovébĢlobyrok2011(dledruhupoužití)
Očekávám náročný rok 2012,
co se prodejů týká. Věřím, že se
nám ho „ve zdraví“ podaří přežít navzdory prognózám krize
či recese. K tomu nejen pro letošek přeji pevné zdraví a pohodu
všem kolem sebe.
1%
7%
9%
distributor
32%
kosmetikaapotraviny
nátĢrovéhmoty
ostatní
papír
32%
plasty
tiskaƎskébarvy
Milada
Jemelíková
- referent
personálního oddělení
14%
5%
ProdejtitanovébĢlobyvtunáchͲpoteritoriíchrok2011
0%
Afrika
13%
AsieaPacifik
50%
SeverníAmerika
10%
3%
2%
StƎ.aJiž.Amerika
StƎedníVýchod
Tuzemsko
9%
13%
Chci, aby přálo zdraví a byl
úspěšný jako rok minulý. Ráda se
budu setkávat se vstřícnými lidmi
a samozřejmě nebude chybět ani
pracovní nadšení na útvaru Personalistika!
Ing.
Miroslav
Štrajt samostatný
technolog
ŽP
Že nebude konec světa. No, doufám :) A jinak asi jako všichni
– zdraví, pohodu, rodinou harmonii. A udržení vyrovnaného
rodinného rozpočtu po navýšení
DPH.
VýchodníEvropa
ZápadníEvropa
Grafy uvedené v článku poslouží k podrobnému přehledu
prodejů v loň-
ském roce.
Monosal
Plán v roce
2011 představoval 11 000
tun.
Přesto
však možnosti
výroby postavily úkol před
prodejce v roce
2011 ve výši
13 500
tun.
V I. polovině
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům
Precoloru a Prechezy, kteří se
na těchto výsledcích podíleli.
Domnívám se, že mohu vyjádřit přesvědčení, že se prodejů v roce 2012 zhostíme tak
úspěšně jak v minulosti a nutno podotknout, že v letošním
roce už v jednotném týmu
pracovníků Precheza a. s.
ŠKOLENÍ JE ŠANCE / Alena Okáčová
Soubor školení na tzv. měkké dovednosti, do něhož se
zapojila velká část zaměstnanců Prechezy, se dostal do závěrečné fáze. Tento projekt
pod výzvou Školení je šance je
financován z Evropského sociálního fondu (ESF), který
je jedním ze tří strukturálních
fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem
pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním
posláním ESF je rozvíjení
zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením
na rozvoj trhu práce a lidských
zdrojů.
V současné době probíhají poslední školení skupiny
vrcholového
managementu a mistrů. V závěrečné fázi
je i jazykový kurs obchodní angličtiny. Cyklus školení
bude zakončen e-learningovou částí a všem úspěšným
absolventům projektu budou
předána osvědčení o absolvování kursů.
Z hodnocení jednotlivých
kursů zapojenými zaměstnanci vyplývají další možnosti
témat, které bude možné zrealizovat v budoucnu již mimo
dotační projekty. Velký zájem
byl především o rozšíření kursu počítačových dovedností
o další zaměstnance. Tato školení již proběhla v lednu pro
56 zaměstnanců.
AKTUALITY
• Ve dnech 1. - 6. 2. 2012
jsme se aktivně zúčastnili mezinárodního veletrhu „PLASTINDIA 2012“
v Indickém New Delhi, na
výstavišti Pragati Maidan.
Na tomto veletrhu jsme vystavovali v rámci společné
expozice se společnostmi
Synthesia a.s. Pardubice a
POWERTRADE India. Více
informací naleznete v dalším čísle.
• V Galerii města Přerova
probíhá do 11. března výstava našeho zaměstnance Břetislava Passingera,
nazvaná Sběratel. Jde o
unikátní sbírku pohlednic
Přerovska, instalovanou tematicky dle geografického
členění regionu. Můžete si
na ní prohlédnout dobové
pohledy na obce Přerovska,
Lipnicka, Hranicka, Potštátska i Tovačovska.
• V pátek 10. února proběhlo 2. finálové kolo soutěže „Hledáme nejlepšího
chemika regionu“. Soutěž
pořádá SPŠ Hranice, obor
Aplikovaná chemie, generálním partnerem je
PRECHEZA. O tom, který
z žáků základních škol je v
chemii nejlepší, se dočtete v
dubnu.
• Od 29. 2. do 3.3. 2012 budeme prezentovat kompletní
sortiment a.s. Precheza na
výstavišti „KrasnodarExpo“
v rámci veletrhu Yugbuilg
2012 Krasnodar.
Více informací o veletrhu
příště.
• Český svaz žen Dluhonice
za naší podpory uspořádal v zimních měsících tyto
akce pro děti a obyvatele
Dluhonic: 170 let Severní
dráhy císaře Ferdinanda,
Adventní, zimní a Vánoční
školičky, na kterých si děti
samy vyráběly adventní kalendáře, věnce, zvonečky, košíčky, nechyběl ani Vánoční
stromeček s dárečky.
AKTUALITY Z ODBORU
ČAS ZIMY
A LYŽOVÁNÍ!
Základní odborová organizace uspořádala pro zaměstnance dvě možnosti užít si
sněhu a sněhových radovánek. První akcí bylo jednodenní lyžování v Koutech
nad Desnou a pro běžkaře
na Červenohorském sedle a to 28. ledna 2012. Další
akcí bylo týdenní lyžování tradičně na Slovensku
v Lopušné dolině v termínu
12. - 17. 2. 2012. O oba zájezdy byl velký zájem a brzy
po jejich vyhlášení byly plně
obsazeny.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
JAK SE CO DĚLÁ / Bc. Jiří Valenta
Laboratoř stavebních hmot – ČTCAP
K aplikačním laboratořím,
se kterými jsme Vás seznámili v minulém čísle, patří
i Laboratoř stavebních hmot.
Tato laboratoř primárně slouží jako podpora prodeje železitých pigmentů FEPREN,
určených do stavebních
hmot, ve smyslu zákaznického a poradenského servisu.
V posledních letech se navíc
zabývá aplikací fotokatalitických typů oxidu titaničitého ve stavebnictví. Rozsah
prováděných
zkoušek
v
této laboratoři je pestrý,
k hlavním patří stanovení
světlostálosti betonu, stanovení pevnostních charakteristik betonu, stanovení dob
tuhnutí cementové kaše, stanovení odolnosti povrchu
cementového betonu působením vody a chemicky rozmrazujících látek a operativního
stanovení fotoaktivity betonu
– Rhodamin B testem.
Všechny zmíněné zkoušky
slouží ke zkoumání vlivu pigmentů FEPREN i PRETIOX
(PK) na aplikační vlastnosti
stavebních materiálů. Tato
systematická práce zpravidla
vede k bezproblémovému
získání výrobkových certifikátů, díky kterým jsme
schopni našim zákazníkům
garantovat zaručenou kvalitu našich výrobků. Základní
informace o prováděných
zkouškách jsou uvedeny dále.
1. Zkouška světlostálosti
dle interní metodiky spočívá v přípravě probarvených
betonových vzorků, změření
jejich počáteční barvy spektrofotometrem MiniScan (obr.
1) a vystavení na našich povětrnostních stanicích (obr. 2).
V určitých časových intervalech se opět na vzorcích měří
barevná změna a porovnáním
s nevystaveným standardem
se vyhodnotí barevná světlostálost. Testovanými pigmenty jsou samozřejmě i vzorky
konkurence, tedy světových
výrobců (Lanxess, Omnicon,
RockWood, Remei).
2. Zkouška stanovení pevnosti (dle EN 196-1) byla zavedena z důvodu nutnosti prokazovat nezhoršené pevnostní
charakteristiky betonů při užití
pigmentů ve směsi. Po výrobě
a vyzrání (28 dní) se barevný vzorek láme a drtí na hydraulickém lise ZD-10 (obr. 3),
srovnáním jeho pevnostních
charakteristik s neprobarveným vzorkem získáme důležité
hodnoty, mající stěžejní vliv při
certifikaci našich výrobků.
penetračního válečku do kaší
s různým obsahem vody.
Tuhnutí se sleduje vnikáním
jehly do cementové kaše normální konzistence, až je dosaženo určité předepsané hodnoty.
3. Stanovení dob tuhnutí Toto stanovení se provádí po(dle EN 196-3) je neméně dů- mocí Vicatova přístroje (obr. 4).
ležitou zkouškou. Podstatou
4. Stanovení odolnosti pozkoušky je, že cementová kaše
vrchu
cementového betonu
normální konzistence projevuje určitý odpor proti vnikání působením vody a chemicky
normalizovaného
penetrač- rozmrazovacích látek (ČSN
ního válečku. Množství vody, 73 1326) je důležitou chapotřebné pro takovou kaši, se rakteristikou pro betony nastanovuje pokusným vnikáním máhané mrazem a ostřikem
1
5
2
3
4
5. Zkouška fotoaktivity probíhá dle italské státní normy
UNI 11259, zkušební metoda
spočívá ve sledování kolorimetrického vývoje v čase u vzorků
cementové malty, jejíž povrch
byl upraven organickým barvivem a expozici UV záření.
Zvolené organické barvivo je
Rhodamin B, který je ve známé
koncentraci aplikován na povrch. Zkouška umožňuje zhodnotit, zdali je cementový vzorek
fotokatalytický
prostřednictvím odbarvení barviva dle
výpočtových rovnic. K měření
barvy je použit spektrofotometr
pracující v systému CIE L*a*b*.
Protože je při této metodě použit Rhodamin B, který je barvy
červené, zkouší se pouze kolorimetrická souřadnice a*.
podařilo uplatnit většinu hutí
do českých cementáren.
Výroba Monosalu zaznamenala v loňském roce absolutní rekord, vyrobilo se 13 738
tun a roční plán výroby jsme
překonali o 25%. S navýšením
výroby si velmi dobře poradili
obchodníci, kteří rychle nalezli
nové zákazníky v krmivářském
i cementářském sektoru. Tyto
nové akvizice se naplno projeví
v tomto roce.
Ve výrobě směsných a standardizovaných pigmentů se
tradičně dařilo směsné hnědi
HM470A, jejíž výroba loni poprvé přesáhla tisíc tun. Tento
trend by měl pokračovat i letos.
Chtěl bych všem zainteresovaným pracovníkům poděkovat
za jejich práci a dosažené výsledky a do roku 2012 jim přeji
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
kapalných roztoků posypových
solí. Vzorek je podroben mrazícím cyklům v chladicím boxu
KD-20 (obr. 5), 100x ochlazený
na -15°C a ohřátý na +20°C,
váha odpadaných částic je nepřímo úměrná odolnosti vůči
mrazu a chemicky rozmrazovacím látkám.
ČERVENĚ I MONOSAL REKORDNÍ / Ing. Tomáš Příkopa
Rok 2011 se zapíše do historie výroby železitých pigmentů v Precheze jako rekordní.
V uplynulém roce bylo vyrobeno nejvyšší množství železitých pigmentů, výroba termických červení byla po celý rok
provozována na hranici pro-
Výroba železitých pigmentů roste každoročně spolu
s prodejem již několik roků
od prudkého propadu v roce
2006. Věřím, že tento trend zůstane zachován i v tomto roce,
neboť dobré výkony provozu
ŽPM jsou z pohledu zpracová-
Výroba železitých þervení a monosalu v letech 1996 - 2011 (t)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
VéROBA äP
jektované kapacity zařízení.
Maximální výroba červení tak
podpořila prodej, který byl jeden z nejvyšších za posledních
10 let. Množství zpracované
zelené skalice, téměř 72 000
tun, bylo v uplynulém roce
vůbec nejvyšší.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
VÝROBA MS
ní přebytků zelené skalice jedním z předpokladů pro zvyšování výroby TB.
Vysoká výroba přináší bohužel vyšší opotřebení výrobního zařízení, proto je nutné
občas zastavit a provést nezbytnou, nejlépe preventivní
údržbu. V tomto smyslu máme
na letošní rok naplánovány
dvě zastávky. V jarní 10denní zastávce, která proběhne
na konci března, se zaměříme
na nejnutnější opravy a čištění
výrobního zařízení. Podzimní
dvoutýdenní odstávka se uskuteční souběžně s generální zarážkou výrobny titanové běloby, kdy na provoze TB bude
probíhat realizace zásadních
investičních akcí na „černé“
části výroby.
Zvyšování výkonů způsobilo v posledním roce nárůst
výroby Prefesu, což je nepigmentový oxid železitý vznikající v kalcinační peci. Bohužel
úsilí o radikální řešení tohoto
problému – vracení Prefesu
do výroby, zatím vyšlo přes
veškerou snahu naprázdno.
Dosáhli jsme alespoň dílčího
úspěchu pomocí úpravy vydělování hutí z výroby. To se příznivě projevilo ve snížení výroby Prefesu ve prospěch zvýšení
výroby červení. Situace s odbytem Prefesu byla v loňském
roce velmi dobrá. Prodeji se
4
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ŽELEZITÉ PIGMENTY V PRVCÍCH ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY / Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
S očekávaným příchodem
jara se ze zimního spánku
pomalu probouzí příroda,
ale i sezónní sektor stavební výroby. Stavební výrobky
ve formě barevných betonových prefabrikátů neodmyslitelně patří k soudobé architektuře a jsou nápomocny při
zušlechťování exteriérů. Jak
mohou prvky zahradní architektury oživit prostory okrasných zahrad, a parků ukazuje
následující příspěvek.
Již více než po čtyři desetiletí jsou prefabrikované výrobky součástí architektonických
celků měst a obcí. S příchodem nových výrobních technologií nastalo hromadné
rozšíření sortimentu nejen co
do geometrických tvarů, rozměrů a účelů jejich užití, ale
i z hlediska nových povrchů
a jejich barevné rozmanitosti.
Většina výrobků spadajících
do zahradní architektury je
vyráběna s pomocí vibrolisovacích strojů, které za vysokých tlaků a současné vibrace
hutní velmi suché betonové
směsi do ocelových forem. Tyto
polotovary jsou dnes povětšinou v různém stavu zrání ještě
dodatečně štípány, otloukány
(rumplovány), drásány či tryskány tak, aby výsledný povrch
byl esteticky zajímavým a lišil
se od původního a chladného
pojetí betonových výrobků.
Vznikají tak povrchy vymývané, kde je obnaženo původní kamenivo (většinou těžené
různých barev z různých koutů
světa), v otlukových bubnech
vznikají povrchy s umělým
„ostařením“, povrchy s otryskaným cementovým kamenem
(foto 1), v neposlední řadě
jsou vyráběny povrchy reliéfní. Co se týká barevných škál
betonových výrobků, na počátku 80 let minulého století
bylo barveno pouze železitými
červeněmi, v průběhu dalších
deseti let byly zařazeny černě,
žlutě a později odstíny směsných hnědí a oranží, doplněny
o anorganické zeleně a modře.
A dnes, přední světoví dodavatelé mají v sortimentu tekutých
1
pigmentů až na 200 odlišných
odstínů. Jejich aplikací a technologicky řízeným „nedokonalým“ smícháním několika
barevně odlišných čerstvých
betonů lze ve výsledku připravit tzv. Melír (označován
také jako Podzimní listí), což
je žíhaný povrch sestávající se
zpravidla ze žlutého, červeného a černého betonu. Poslední
novinkou v sortimentu betonových výrobků jsou lité reliéfní dlažby, které dokonale imitují povrchy lámaných břidlic,
historické kamenné dláždění,
ale především povrch imitující dřevo v podélném i kolmém
směru ve vztahu k létům. Vše
je doprovázeno identickou barevností inspirovanou přírodními odstíny.
Z hlediska funkčnosti lze pak
plochy exteriérů vybavit prvky
dlažebními (všech tvarů, povrchů a barev), prvky pro úpravu
terénu (svahovky či palisády),
štípanými zdícími bloky či
betonovými imitacemi cihel
(foto 2), vázami, truhlíky, stojany na kola a různým zahradním betonovým nábytkem.
Pro bližší seznámení se současnou nabídkou předních
českých výrobců, a to nejen
z oblasti betonu, je ideální
doba pro návštěvu nadcházejícího stavebního veletrhu
IBF v Brně, který bude probíhat v termínu 24. - 28. 4. 2012.
V prostoru výstavních hal
i venkovních expozic jsou každoročně prezentovány bohatě aranžované expozice plné
novinek a potenciální stavebník si ze široké škály téměř vždy vybere podle svých
představ.
2
EXKURZE V NAŠEM PODNIKU / Ing. Zuzana Šálková
V rámci spolupráce se středními i vysokými školami náš
podnik každoročně navštíví
řada studentů. Exkurze jsou
přínosné pro obě zúčastněné
strany. PRECHEZA má jedinečnou možnost seznámit
mladé chemiky a techniky se
svými technologiemi, s vyráběnými produkty a jejich použitím v běžném životě, s aktivitami v oblasti péče o životní
prostředí. Jako perspektivní
a stabilní zaměstnavatel tímto způsobem může napřímo
oslovit své potencionální zaměstnance. Studenti oceňují
především možnost vidět, jak
naučená teorie funguje v praxi.
Je rozdíl učit se, jak probíhá chemická reakce a pak tento proces
pozorovat zblízka na vlastní
oči v provozních podmínkách.
Samozřejmostí je odborný výklad a zodpovězení dotazů.
Průměrný počet realizovaných exkurzí je 15 za rok.
Například loni do PRECHEZY
zavítalo 369 účastníků, převážně studentů vysokých škol.
Nejvíce navštěvované jsou samozřejmě provozy – výrobna titanové běloby, kyseliny
sírové, železitých pigmentů,
ale i vodní hospodářství. Bez
zájmu nezůstaly ani centrální
laboratoře, výzkum, výstupní
kontrola a oblast ochrany životního prostředí.
Za to, že exkurze v našem
podniku již spoustu let probíhají k oboustranné spokojenosti, patří velký dík našim
technologům – zkušeným
průvodcům!
PROMĚNY TITANOVÉ BĚLOBY - POKRAČOVÁNÍ / Ing. Vladimír Ratiborský
sulfacidový reaktor
Hydrolýza byla rozšířena
o hydrolyzační reaktor a dva
předehřívače Ti-roztoku. Výroba hydrolyzačních zárodků
se zcela přestavila, stejně tak
byl implementován nový řídicí
systém.
Na bělení byly realizovány
čtyři nové bělicí reaktory s automatickým systémem řízení
technologie.
Pro odvodnění Ti-pasty před
kalcinačními pecemi jsme nahradili 2 vakuové filtry s přítlačným pásem novými kalolisy.
Vlivem tohoto opatření jsme dosáhli
zvýšení sušiny v Tipastě přibližně o 8%.
To nám umožňuje
možné zvýšení výkonu kalcinačních pecí
o 25 -30% za současné
úspory spotřeby zemního plynu o 50m3/t
TiO2. Realizace této
akce má zároveň pozitivní vliv na snížení
měrných emisí SO2
na tunu vyrobené TB.
V mletí kalcinátu byly zmodernizovány 3 kyvadlové mlýny, jeden mlýn byl vybudován
zcela nový a mlýn, určený pro
mletí rutilového kalcinátu
do povrchové úpravy (PÚ), byl
nahrazen novým typem válcového mlýnu. Tento typ mlýnu se
v provozu velmi dobře osvědčil
a nesporně přispěl ke zlepšení
kvality povrchově upravených
rutilů.
Zároveň jsme v provozním souboru mletí kalcinátu
vystavěli 3. dopravní cestu
a nové oddělené balicí místo.
Díky tomuto opatření vyrábíme speciální druh titanové
běloby určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Modernizace kyvadlových
mlýnů nám umožnila vyrábět
takové druhy neupravených
rutilů i anatasů, se kterými
dlouhodobě nacházíme uplatnění na stále náročnějších
trzích.
Nemohu opomenout nákup
a zprovoznění dvou perlových
mlýnů, bez kterých si dnes
výrobu upravených rutilů již
nedokážeme představit.
Provozní soubor „výroba
upravených rutilů“ se rozšířil
o 3. linku povrchové úpravy
včetně protiproudového promývání v dorrových usazovácích a následného sušení ve vibrofluidní plynové sušárně.
Závěrečné parní mletí povrchově
upravených
rutilů bylo rozšířeno o dvě
mikronizační linky kompletně
řízené počítačem.
V oblasti snižování negativního vlivu výroby TB na životní
prostředí byl realizován 3. mokrý elektrostatický odlučovač
prachu a SO3 z kalcinačních plynů (MEO). Do linky na čištění
kalcinačních plynů byl vřazen
do společné větve proudících
plynů z obou kalcinačních pecí
tak, že umožňuje postupnou
regeneraci jednotlivých MEO
bez jakéhokoli přerušení čištění
plynů z kalcinace. Závěrečného
snížení koncentrace SO2 v odcházejících plynech do komína bylo dosaženo výstavbou
3. sulfacidového reaktoru.
Tyto investice do ekologických zařízení ve spojitosti
s dříve uváděnou výstavbou
odvodňovacích kalolisů před
kalcinačními pecemi nám
umožnily podstatně snížit
emise oxidů síry a prachu a plnit stále přísnější emisní limity
dané integrovaným povolením.
Můžeme bilancovat, že
období posledních 10 let
na výrobně TB bylo složité, ale
úspěšné. S výjimkou roku 2008
(rok začátku ekonomické krize)
byla výrobna TB i celá Precheza
a.s. ekonomicky velmi úspěšná.
Chtěl bych proto poděkovat
všem pracovníkům výrobny
TB, kteří se na tomto úspěchu
podílejí a podíleli.
Rád bych vyzvednul práci všech techniků, údržbářů,
technologů, pracovníků rozvoje, investic, programátorů, výzkumníků, kontrolních
laboratoří a pracovníků ostatních výrobních provozů, bez jejichž znalostí a dovedností bychom ve výrobě TB dnes nebyli
tam, kde v současné době jsme.
Zařadili jsme se po bok nejúspěšnějších výrobců titanové
běloby vyráběné sulfátovým
způsobem.
V horizontu nejbližších let
máme připravenou realizaci
projektů, které nám umožní další rozvoj na poli výroby
titanové běloby.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
Ing. Ludvík Prášil
Najíždíme !
V minulém článku jsme
poměrně detailně popsali, co všechno se děje, pokud
na hlavním přívodu elektřiny byť jen na krátký okamžik
zmizí napětí. Zanechali jsme
výrobnu při dlouhodobém
výpadku potmě, se svítícími
pochodněmi, svícemi a nouzovým osvětlením, záložní zdroje používané na zařízeních IT
a ASŘTP již mají akumulátory
vybité, na hlavní trafostanici
běží dieselagregát a napájí základní životně důležité okruhy,
aby nedošlo ke zničení zařízení
nebo ohrožení zdraví a životů
pracovníků. Operátoři mají
zařízení ručně v bezpečných
stavech.
Takto to může zůstat hodinku, dvě, tři i více… Naštěstí,
výpadek podobného charakteru nastal naposledy před zhruba dvěma lety. Snad se hned
tak opakovat nebude! Pak
najednou probliknou světla –
distributor elektřiny se snaží
po nutných manipulacích obnovit dodávku elektřiny svým
zákazníkům. Nemusí se to
vždy povést hned napoprvé,
takže čas po prvním rozsvícení je většinou věnován „ohledání mrtvolky“ – tedy zjištění,
v jakém stavu se veškerá řídící elektronická hejblátka nacházejí a co bude po trvalém
obnovení dodávky nutné pro
obnovení chodu výroben dělat
nejdříve. Může se stát, že první
zapnutí je již trvalé, to ověřuje
velínář EN dotazem u distributora. Je-li potvrzeno, že se neočekávají další výpadky, nastává
velký kolotoč činností, které je
bezpodmínečně nutné provést
pro uvedení výroby jako celku
do chodu. Protože výpadek byl
dlouhý a akumulátory v záložních zdrojích (UPS) jsou již vybité, jako první je nutné zjistit,
zda jsou veškerá zařízení vůbec
napájena. Některé UPS je nutné ručně zapnout, jiné dokonce
i vyřadit a napájet zařízení bez
zálohy. Buď se pak akumulátory podaří nabít a činnost UPS
obnovit, nebo je potřeba zajistit
výměnu či opravu. UPS o svém
stavu posílají hlášení ve formě
emailů, nicméně těchto hlášení bývají v kritických okamžicích stovky až tisíce, takže
slouží spíše k pozdější analýze.
Horší ale je, že při totální neřízené ztrátě napájení může
nastat výmaz software z pamětí řídících automatů nebo
konfigurace snímačů. V takových případech je nutné nahrát do automatů software ze
zálohy, někdy je nutné obnovovat i nastavení jednotlivých
zařízení polní instrumentace
(hladinoměry, průtokoměry,
tlakoměry…). Obnova činnosti pak má dvě rozdílné a různě náročné roviny – technické
uvedení zařízení do chodu (síť
jako taková, automaty i počítače operátorských pracovních
stanic – a že jich není zrovna
málo) a následně sladění stavu
software s aktuálním stavem
technologie. Druhá jmenovaná
činnost bývá ovšem mnohem
náročnější, závisí na složitosti ovládaného uzlu. Například
pro povrchovou úpravu v souboru PS09 na výrobně titanové běloby lze hovořit i o ladění software v délce několika
směn…
Plné ruce práce tak mají
všichni servisáci – elektro,
MAR a v neposlední řadě
„ajťáci“. Ti všichni se teď
horečně snaží uvést zařízení do chodu, aby bylo možno
po výpadku „najet“ provozy. V této souvislosti se přímo vtírají dvě otázky: první
je, zda lze výrobu najet bez
všech těch automatů, komunikací?… Nelze! Přestože je
snahou životně důležité vazby
řídicích systémů řešit bez použití náročných komunikací,
sítě a komunikace jsou všudypřítomné. Co je například
platné, že se s pomocí úplně
všeho podaří některý z uzlů
technologicky najet, když ještě
neběží síť a operátor tak nevidí, co se děje, a ani tak proces
se před totálním vybitím akumulátorů a vysazení zařízení
nedají soft wary uložit a činnost po obnovení napájení
tak zrychlit. Tady je odpověď
složitější. Ano, k ledasčemu se
dá připojit z pohodlí domova
a řešit tak nastalé problémy.
I když se ale dá udělat ledacos,
rozhodně nejde udělat všechno. I kdybychom předpokládali, že jednotliví pracovníci
v té chvíli jsou dostupní a mají
čas i technické prostředky
k tomu, aby mohli dělat zásahy z dálky, rozhodně se v okamžiku velkého výpadku nedá
předpokládat obecná připo-
nemá jak ovládat? A navíc, nefungují ani mezisouborové či
mezivýrobnové komunikace
a nejsou tak vytvořeny vazební podmínky pro automatické
nájezdy souvisejících technologií. (V této chvíli mě napadlo nesmírně zajímavé téma,
které by se dalo nazvat „temné
stránky automatizace“, článek
o dané problematice připravím do některého z příštích
čísel.) Druhou otázkou je, zda
jitelnost odkudkoli – komunikační linky dodavatelů připojení (ať jde o internet nebo
telekomunikační služby jako
takové – kabelovka, propojení
přes mobilní sítě či jiné) také
napájení ke své činnosti nevyhnutelně potřebují. A i kdyby
všechno ostatní zůstalo běžet
a záviselo to jenom na lidech,
i pak je množství techniky,
kterou je nutné „uklidit“ =
řízeně sjet či alespoň uložit
aktuální soft ware či „jen“ stav,
je obrovské. I kdyby byli dostupní ihned všichni a komunikace fungovaly, uložení úplně všeho se do „vypípání“ UPS
stihnout prostě nedá!
Po znovuzprovoznění všech
ovládacích „hejblátek“, automatů, IT sítí, počítačů, sběru dat, SAPu… začíná práce
provozáků. Vyhrabání plných
šneků, uvedení technologických celků do startovacího
stavu a pak postupný nájezd provozů na plný výkon.
Samozřejmě, některé činnosti
se mohou prolínat, je nutné
hlídat „jen“ návaznosti. Čas
do celkové obnovy výroby se
ale vhodnou organizací práce
obecně ovlivňovat dá.
Daleko více výpadků ale
není výše popsaného celkového charakteru. Jde spíše o mžikové odpadnutí napájení, což
je bohužel v souladu se standardy dodávky. Přesto i takové „drobné“ výpadky mohou
být z hlediska našich provozů
závažné. Strojní zařízení bývá
sice dostatečně robustní – půl
sekundy bez napájení téměř
nepozná – elektronická zařízení zajišťující ovládání výpadek zaregistrují a zareagují. Ne
vždy se dají splnit protichůdné
požadavky na jejich nastavení,
takže se pak musí ze dvou zel
vybrat to menší…
V každém případě jsou jakékoli výpadky velmi nepříjemné. Obnova a nájezd technologie po výpadku libovolného
rozsahu je pak těžkou zkouškou pro servisní složky i pro
pracovníky provozu, kteří jsou
v daném okamžiku na směně.
A že se uvedené stavy přesně podle Murphyho: „pokud
mají věci možnost dít se horším způsobem, pak se tak dějí“
většinou vyhýbají ranním
směnám, to snad ani netřeba
dodávat…
POROVNÁNÍ POČASÍ V PŘEROVĚ A EGYPTĚ / Bc. Jiří Valenta
Další kalendářní rok je
za námi, což je důvod vás
opět informovat o tom, jak si
v průměru vedl rok 2011 oproti předchozím letem. Jedná
se o průměrné hodnoty spočítané námi měřených údajů
na naší Povětrnostní stanici.
V grafech je vidět, že to byl rok
patřící k těm sušším, srážkami
blízkým roku 2008. Teplotně
se nikterak významně nevychyluje od předchozích let.
Pro zpestření jsem přidal
data z přímořské, turisty oblíbené země Egypt, která se
od těch přerovských významně odlišují. Egypt má výrazně
pouštní podnebí. To znamená, že zvláště v létě zde panují větší teplotní rozdíly mezi
dnem a nocí, než na které
jsme zvyklí. Přes den je horko
a sucho, v noci naopak chladno
s občasnými větry. Čím hlouběji se ocitáte v poušti, tím jsou
samozřejmě rozdíly výraznější.
800
20.0
15.0
PĜerov
Egypt
5.0
suma srážek (mm vodního sloupce)
25.0
10.0
700
600
500
PĜerov
400
Egypt
300
200
100
0
0.0
2007
2008
2009
2010
2011
o víc jak 10 °C vyšší, ale nejen
proto je tak oblíbený turisty.
Kdo z nás by netoužil na vlastní oči vidět jeden z divů světa
– Egyptské pyramidy?
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Roþní úhrny srážek - srovnání PĜerov a (J\SW
PrĤmČrná roþní teplota - srovnání PĜerov a Egypt
Teplota (°C)
Průměrné srážky jsou zde
pouze 10%ní oproti Přerovu,
proto zde musí fungovat
dokonalejší zavlažovací systémy než u nás. V některých
oblastech ale neprší vůbec
a naopak při severním pobřeží spadne ročně až 20 cm.
Průměrné teploty jsou zde
2007
2008
2009
2010
2011
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Šálková
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 252 583
Uzávěrka čísla 12.12.2011
Číslo 1-2/2012
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ
Tisk: EURO-PRINT Přerov spol. s r.o.
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616.
Podávání novinových zásilek povoleno Severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93/P/1
ze dne 23.8.1993.
6
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Létající mravenečníci, kteří nejsou papoušky / Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
Velmi často dostávají ornitologové hlášení o ulétlých papoušcích. Ne, že by papoušci
občas někomu neuletěli. Díky
chovatelským burzám lítá o víkendech kolem přerovského
výstaviště leccos. Koneckonců,
před nějakým tím rokem jsme
lovili papouška alexandra malého přímo v Precheze v administrativní budově. Měl
velké štěstí, protože zoufalá majitelka se po něm ptala
na správných místech, a tak
se opět sešli, a podle svědků
to bylo oboustranně štěstí jak
z Hollywoodu.
Zkušenosti však ukazují, že
pokud někdo hlásí výskyt papouška, je dobré se ptát, jak
ten papoušek vypadal. Pokud
odpověď zní, že byl takový zelený, na hlavě červený a černý
a měl asi žlutý ocas, začíná být
hnízdí v dutinách, které si vytesávají především do nemocných stromů s poškozenou
dřevní hmotou. Jsou to stálí
ptáci, kteří se pohybují v blízkosti svého hnízdního okrsku
po celý rok. Hlavní potravou
žluny zelené jsou mravenci a jejich kukly. Denně jich
zkonzumuje kolem
dvou tisíc. Zobákem se dokáže prosekat do kupovitých i podzemních
mravenišť. Lov jí
usnadňuje dlouhý
lepkavý jazyk, který
měří až 10 cm, což
je asi dvojnásobek
velikosti hlavy se
zobákem. Obě pohlaví mají červeně
zbarvenou vrchní
část hlavy. Sameček
se od samičky liší červeným
proužkem v černém „vousu“
na tváři. Hnízdící pár každoročně vyvede několik mláďat.
Typicky bývají čtyři. Mladí
ptáci mají husté hnědé proužky na břiše a jsou kropenatí.
Patrné zbytky tohoto až v dospělosti mizejícího zbarvení
jsou viditelné na ilustrační
fotografii, kde je dospívající
samička.
Se žlunou zelenou se pravidelně v Precheze potkáváme
hlavně na podzim a v zimě,
kdy na travnatých plochách
vyklovává mraveniště a hledá přezimující hmyz. V době
nouze, obvykle brzy na jaře,
vytesává do kůry stromů hluboké pruhy a saje vytékající
mízu nebo pryskyřici. Čas
od času vyklovává také semena šišek. Ozývá se hlasitým
a zrychlujícím se glyglygly. Je
to jeden z mála druhů ptáků,
který není ohrožen a má stabilní stavy v celé oblasti svého výskytu, kterou je Evropa
a část Asie.
Text a fotografie: Ing. Adolf
Goebel, Ph.D., jednatel Moravského ornitologického spolku.
i plnidla, vybrané textilní pomocné prostředky a zneprašující prostředek. Plnidla slouží
k nastavení požadované síly
barviva – laicky řečeno se jedná
o naředění silnějšího surového
barviva tak, aby výsledná síla
byla 100 % síly standardu s přípustnou odchylkou max. ± 5 %.
Jako plnidla se u vodoroz- především sůl a síran sodný,
pustných barviv používají v menší míře i soda, která může
sloužit k úpravě pH. U některých kyselých vodorozpustných
barviv se však jako plnidlo používá cukr.
Kyselá barviva obsahují ve své
molekule sulfo nebo sulfoamidové skupiny, které umožňují jejich rozpouštění ve vodě.
Protože se vyrábějí se ve formě svých sodných solí, jako
plnidlo pro tato barviva je
cukr vhodnější než sůl nebo
síran. Jedná se o „barvířsky“
inertní materiál, který pomáhá zlepšit rozpustnost barviva
a navíc je i dobře biologicky
odbouratelný.
Pokud byste se s těmito „sladkými“ barvivy někdy setkali,
používejte je pouze k barvení
a raději nezkoušejte, zda jsou
opravdu sladká.
vše jasné. Je vždy
zábavné, jak oznamovatel
reaguje
na sdělení, že ten
papoušek asi seděl
na zemích a hrabal
se v ní zobákem.
Pravidelně zazní:
„Jak to můžete vědět, vy jste tam taky
byl?“ Vědět se to dá
vcelku snadno: Je
to typické chování
žluny zelené, kterou
si lidé s papouškem
pletou nejčastěji.
Žluny (kromě žluny zelené u nás žije také žluna šedá)
jsou příbuzné strakapoudům
a datlovi. Žluna zelená je typickým obyvatelem otevřené
krajiny se sady a řídkými lesíky. V České republice jich
žije zhruba třicet tisíc. Žluny
VÍTE, ŽE...? MOHOU BÝT BARVIVA SLADKÁ?
Cukr se kromě svého nejběžnějšího využití v potravinářství
používá i ve farmaceutickém
nebo chemickém průmyslu.
V Synthesii se například používá obyčejný cukr jako plnidlo
při finalizaci některých prášků
vodorozpustných organických
barviv.
Finální výrobek obsahuje kromě prášku samotného barviva
Povinné výhry a bod z Olympu nakonec na postup mezi první pětku volejbalistkám nestačily / Stanislav Šmidák
Nad očekávání dobře vstoupily volejbalistky Přerovského
volejbalového klubu Precheza
do roku 2012. Se ziskem
bodu z palubovky pražského
Olympu možná počítal málokdo. Nakonec ani ten však neotevřel cestu do první pětice,
neboť Olomouc měla v tabulce
lepší poměr setů.
Start po vánoční přestávce
zkomplikovalo zranění první
nahrávačky Soni Novákové.
Přesto i s mladou Lucií
Skřičkovou na nahrávce se
podařilo Přerovačkám vyhrát
na Olympu první dvě dějství.
Škoda, že se od nich v závěru
souboje odvrátilo sportovní
štěstí, kdy neudržely nadějné
vedení 12:10 a horším příjmem
nechaly domácí otočit skóre.
„Dobře jsme odpřihrávali celý
zápas až na tři body v závěru
utkání. Tento tým ukázal velkou kolektivní sílu,“ řekl trenér Vladimír Sirvoň. Olymp
Praha – Přerov 3:2 (-20, -24,
15, 18, 13).
Tříbodový příděl s FrýdkemMístkem se rodil zejména
v koncovkách prvních dvou
sad, které vyzněly pro domácí. Na »setový oddech« pak
Přerovačky zareagovaly razantním nástupem do čtvrtého setu, jenž i přes zoufalou
snahu hostů vyhrály. Přerov
– Frýdek-Místek 3:1 (21, 25,
-20, 19).
Zatím nejtěžší debakl utrpěly
hráčky s Královopolskou, což
po zápase uvedl i kouč Sirvoň.
„Nedá se říci, že bychom
v Brně nehráli, ale soupeř nás
poprvé v tomto ročníku takovýmto způsobem opravdu
jednoznačně přehrál,“ hodnotil. KP Brno - Přerov 3:0 (15,
17, 22).
Kvůli turnaji Českého poháru juniorek a kadetek se
zápas s Ostravou předehrával
o den dříve, než bylo původně v plánu. Výhra ve třech
setech po bezkrevném výkonu soupeřek pak měla hořkou
příchuť, když Olomouc urvala
bod s Olympem a bude hrát
v první pětce místo Přerova.
Přerov – Ostrava 3:0 (16,
18, 15).
Extraligu tedy fanoušci mohou zblízka spatřit v hale SK
Přerov
18. února (Šternberk),
10. března (Ostrava)
a 17. března (SG Brno).
Poté budou následovat zápasy
play off.
O něco více byla štěstěna nakloněna juniorkám, jež v hodině dvanácté pronikly do elitní
šestice republiky. Pomohlo
jim k tomu zaváhání frýdecko-místeckého celku v předposledním kole základní části
a dvě výhry nad Šternberkem.
Po loňském bronzu budou
opět usilovat o medailový
úspěch v konkurenci týmů
Olymp Praha, Loko Plzeň,
Madeta České Budějovice, KP
Brno a TJ Ostrava.
ŽENY SKM PRECHEZA OBHÁJILY TITUL MISTRA ČR V METANÉ NA LEDĚ
Poslední víkend v lednu se
uskutečnilo ve Strakonicích
závěrečné klání nejlepších metanářů české republiky. Přerov
zastupovala družstva SKM
Precheza-ženy, muži a SKM
Strojař-muži.
Velmi příjemně překvapilo družstvo žen SKM
Precheza, které v sestavě
Rašková, Pavlíčková, Křístková
a Odložilíková postoupilo přes
kvalifikační síto až do „play
off “ mezi čtyři nejlepší týmy
ČR. Již samotný postup mezi
top čtyřku byl velký úspěch,
vzhledem k tomu, že příprava na ledě nebyla možná pro
nedostupnost ledové plochy
na zimním stadionu v Přerově.
Tato skutečnost se však neprojevila negativně na výkonu
a hráčky s nadšením porazily
soupeřky z Jižních Čech a překvapivě obhájily loňský primát.
Blahopřejeme!
JUBILEA
Zaměstnanecká jubilea!
Dvacet let nepřetržitého
zaměstnání v a.s. dovršili
v lednu a únoru 2012:
Veselý Pavel ze stř.11000,
denní mistr na provoze TB,
nástup do a.s.2.1.1992
Ing. Blaťák David ze stř. 52901,
vrchní mistr elektro, nástup do
a.s. 2.1.1992
Dvacet pět let nepřetržitého zaměstnání v a.s. dovršili v lednu 2012:
Krátký Stanislav ze stř.90312,
programátor-specialista,
nástup do a.s. 1.1.1987
Gálíček Jaromír ze stř.11241,
chemik-mlýnice kalcinátu,
nástup do a.s. 1.1.1987
Ing. Tillová Evžena
ze stř.90411, vedoucí referent
financí, nástup do a.s. 3.1.1987
Životní jubilea
Padesátiny neboli abrahámoviny v lednu a únoru 2012
oslavili:
Ježík Ladislav ze stř.11231,
chemik kalcinace,
v a.s. od roku 1980
Ing. Bernard Pavel ze stř.90522,
samostatný technolog,
v a.s. od roku 1993
Hubáček Miroslav ze stř.13221,
strojník neutralizace na provoze VH, v a.s. od roku 1990
Kojecký Jan ze stř.29002,
mechanik MaR,
v a.s. od roku 1981
PŘEROVSKÝ CHEMIK
SPORTUJEME - PO PRÁCI
7
EFEKTIVNÍ CVIČENÍ PO VÁNOCÍCH / Mgr. Jitka Koppová, Ing. Milena Šrubařová
Jak se vám cvičení líbí?
Cvičíte na stroji sama nebo
pod vedením trenéra?
Se cvičením jsem spokojená,
ona ukáže potenciálním zá- ze začátku to bylo velmi nájemcům, jak cvičení funguje ročné. Na stroji se cvičí pod
a jak člověk může krásně zato- vedením trenérky, cvičí se půl
hodiny, která dá ale pořádně
čit se svojí nadváhou.
zabrat.
Proč jste začala cvičit? Byly
vánoce tím spouštěcím mo- Je cvičení časově náročné?
Já chodím cvičit dvakrát týdně
mentem proč cvičit?
Nebyly to zrovna vánoce, spí- 30 minut, takže určitě to časově náročné není.
Vyhlásíte válku kilogramům?
Vánoční období miluje každý z nás a také většina neodolá velké spoustě sladkostí,
dobrot a jídla. Statečně přibereme 2-3 kila a po Novém
roce začneme bědovat, jak
jsme se opět neubránili nástrahám Vánoc a co s tím
máme dělat. Proto si dovolím napsat pár vět na téma
„Power plate“ a touto cestou
doporučím efektivní cvičení
v malých kolektivech v relativně krátkém čase.
Cvičení je založeno na cvicích známých z klasických
tréninků, rozdíl je však v tom,
že se vše provádí na speciální
vibrační plošině. Plošina vibruje ve všech třech směrech,
čímž nutí tělo zapojovat, ať
už vědomě, nebo podvědomě, všechny svalové partie.
Střídáním kontrakcí a klidových stavů svalů dochází k jejich většímu zatížení než při
klasickém cvičení. Principem
cvičení na Power plate je
zpevnění tělesných partií,
spálení přebytečného tuku
a tvorba svalové hmoty, která
pak dále pomáhá při hubnutí.
Celá lekce trvá 30 minut a kromě samotného posilování se
při ní setkáte i s protahovacími a masážními cviky. Ty napomáhají lepší regeneraci těla
po cvičení. Jednou z četných
výhod tohoto cvičení je fakt,
že věk a kondice klientů není
nijak limitující nebo omezující. Nastavení stroje dovoluje
jeho použití pro věkové skupiny od 15 do 115 let, sportovce i úplné začátečníky. I když
se při cvičení sejdou různě
zdatní klienti, dostane každý
nastavenu svou vlastní zátěž,
podle schopností a dovedností jemu vlastních. Na průběh
a skladbu lekce vždy dohlíží
trenér/ka, který dbá na správné provedení cviků a přizpůsobuje cvičení individuálním
požadavkům klientů.
Na rozdíl od levnějších napodobenin Power plate a různých „vibračních plošin“ není
cvičení na originálních strojích
zdraví závadné, nebo dokonce
ohrožující. Nastavitelnost vibrací je taková, aby nekolidovala s tepem srdce, nebo kmitáním oční sítnice. Stroj Power
plate dokonce obdržel celosvětový certifikát zdravotního
zařízení, neboť studie na něm
provedené dokázaly, že kromě
jiných přínosů, má pozitivní
vliv na zahušťování kostní tkáně (působí proti osteoporóze-řídnutí kostí). Oblíbenost
Power plate ve světě svědčí
o jeho kvalitách. V relativně
krátkém čase (řádově měsících) jsou viditelné jeho účinky proti celulitidě, zpevnění
a vytvarování těla. Existují sice
i kontraindikace, které nedovolují cvičení na stroji úplně
každému (o těch se dozvíte
od trenéra, nebo na internetových stránkách www.power-
Jaké jste zaznamenala úspěchy za první měsíc cvičení?
Po prvním měsíci se mi postava celkově zpevnila, zlepšila se fyzická kondice, ale kila
neubývaly.
Musela jste upravit jídelníček? Držíte dietu?
Dietu nedržím, po poradě
s výživovou poradkyní jsem
upravila jídelníček, přidala
trochu pohybu na čerstvém
vzduchu a teď jde váha pěkně
týden co týden dolů, cítím se
velice dobře.
plate-prerov.cz), pro většinu
lidí je však vhodný a někdy
i způsobuje „závislost“ na cvičení :-). Je jen otázkou času,
kdy si najde řady svých oblíbenců i u nás.
Naše
kolegyně
Eva
Ponížilová byla oslovena majitelkou Power plate v Přerově,
aby se stala tváří studia. Právě
še můj šatník, protože i když
jsem ho obnovila za větší velikosti, začal být znovu malý.
A tak jsem se rozhodla něco
s tím dělat. Zkusila jsem nejprve posilovnu, ale nebylo to
ono. O power platu jsem slyšela již dříve, a když se objevil v Přerově, hned jsem to
vyzkoušela.
Dostatek sněhu je přes nízkou
nadmořskou výšku zajištěn
pravidelným zasněžováním.
Ski areál Hlubočky - velmi
oblíbené a navštěvované středisko díky krátké vzdálenosti
od Olomouce, ale i od Přerova.
Svah v Hlubočkách se kvůli nadmořské výšce pouhých
300 m neobejde bez zasněžování technickým sněhem.
Sjezdovky jsou dlouhé do 500
metrů a přepravu lyžařů zajišťují tři vleky. Areál je vhodný hlavně pro rodiny s dětmi
a pohodové lyžování. Speciálně
pro děti je určen krátký vlek
a sjezdovka pro sáňkování
a bobování. Díky osvětlení svahu je možné lyžovat denně až
do 21 hodin.
V areálu je k dispozici lyžařská a snowboardová škola,
půjčovna vybavení, občerstvení a parkoviště několik metrů
od vleku.
To byly možnosti, kde si lze zalyžovat ve vzdálenosti do 40 km
od Přerova. Pokud má někdo
chuť vyrazit trochu dál (asi 2
hodiny cesty autem) a podniknout celodenní nebo víkendový
lyžařský výlet, mohu doporučit
zejména Dolní Moravu. Je to
moderní lyžařské středisko pod
vrcholem Králického Sněžníku
se dvěma čtyřsedačkovými lanovkami a třemi sjezdovkami.
Na své si zde přijdou úplně
všichni, od dětí, které s lyžováním teprve začínají, až po zdatné lyžaře.
TIPY NA LYŽOVÁNÍ / Mgr. Marek Konečný
Letošní zima je již v polovině,
a přestože v Přerově není zatím
po sněhu ani památky, myslím,
že stojí za to uvést pár tipů,
kam vyrazit na lyže. V dosahu
Přerova jsou 4 lyžařské areály.
Žádný z nich sice není předurčen k celodennímu lyžování,
ale na některé z těchto míst je
možné vyrazit klidně i odpoledne po práci.
Ski areál Tesák – lyžařské
středisko se dvěma svahy, leží
přibližně 35 km od Přerova.
Svah Cvičná louka je určen
pro děti a začínající lyžaře.
Předností Cvičné louky je
umělé osvětlení pro večerní
lyžování a možnost zasněžování svahu technickým sněhem.
Část kopce je vyčleněna pro
sáňkování, takže si zde mohou
užít i nelyžaři. Pro sportovnější lyžaře je určen druhý svah –
Kyčera. Jeho délka je přibližně
700 metrů a vlek bývá v provozu většinou jen o víkendech
a během jarních prázdnin.
Kyčera se bohužel se často potýká s nedostatkem sněhu.
Ski areál Troják – hodně
navštěvované středisko, leží
40 km od Přerova na hranicích okresů Kroměříž, Vsetín
a Zlín.
Na Trojáku je možné lyžovat
na dvou svazích, vzdálených
od sebe několik desítek metrů.
Svah „A“ je určen pro pohodové lyžování a navazující dětské
hřiště s lanovým vlekem je zase
ideálním místem, kde začít
s výukou lyžování malých dětí.
Svah je plně pokrytý vrstvou
technického sněhu a díky tomu
zde bývají téměř do poloviny
března dobré sněhové podmínky. Osvětlení a večerní lyžování
je po dobu hlavní sezóny samozřejmostí. Na druhém svahu s označením „B“ si přijdou
na své pokročilejší lyžaři. Jeho
nevýhodou jsou pro absenci zasněžování horší sněhové
podmínky a s tím související
nepravidelný provoz.
Všechny vleky jsou od příjezdové cesty a parkoviště vzdáleny jen několik desítek metrů.
Ski areál doplňují služby jako
je půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení a lyžařská a snowboardová škola.
Drobnou nevýhodou při jízdě
na Troják i Tesák bývá občas
těžko sjízdná příjezdová cesta,
kdy je nutné sáhnout i ke krajnímu řešení – tedy nasadit sněhové řetězy.
Ski areál Rusava – méně známé středisko, ale vzdálené pouhých 30 km od Přerova.
V areálu, který je vhodný pro
rodiny s dětmi a rekreační pohodové lyžování, jsou v provozu tři vleky, z toho dva pro
dospělé a jeden stometrový
pro děti. Středisko nabízí večerní lyžování, lyžařskou školu
a půjčovnu lyží a snowboardů.
Proč byste cvičení doporučila?
No proč, protože po tomto
cvičení se cítím dobře, fyzička se zlepšila (ujít 15 km pěšky nebo 30 na kole mě tolik
neunaví jak dřív), cvičení
probíhá s bezva trenérkami
a občas se při cvičení
i nasmějeme.
HASIČI NA NAŠEM
KOMÍNĚ
/ Stanislav Krátký
V pátek 11. listopadu 2011 se
naskytla nejen zaměstanancům
Prechezy atraktivní podívaná.
Lezecká skupina profesionálních hasičů z Přerova slaňovala v rámci výcviku stometrový
nevyužívaný komín ve správě provozu kyselin. Tato akce
zde v a.s. PRECHEZA probíhá každým rokem již několik
let. Tentokrát však hasičům
znepříjemňovalo akci studené a větrné počasí. Za zmínku
stojí to, že spolu s profesionálními hasiči na komín vylezl
a dolů jej slanil i náš zaměstnanec, kolega a kamarád ze sboru
dobrovolných hasičů Prechezy
Luděk Martinák (na snímku)
z útvaru Hospodářské služby.
Nutno podotknout, že nikdy
před tím neměl příležitost si
takovou činnost natrénovat.
„Luďo, jsi dobrej!“
8
AGROFERT HOLDING
PŘEROVSKÝ CHEMIK
FATRA A.S / Ing. Jan Staroba, Ing. Richard Březík
Energetická revoluce v závodech Fatry
Z rozhodnutí vedení společnosti Fatry, a.s. a Energetiky
Chropyně, a.s. jako servisní
firmy, jsme v polovině roku
2010 zahájili převratné změny v hospodaření s energiemi
(párou, vodou, vzduchem a el.
energií) v obou závodech –
v Napajedlech a Chropyni.
Díky této změně ušetří FATRA
a.s. při současných cenách
energií ročně 23,6 mil. Kč.
Celková výše dotace z programu Ekoenergie na tuto investiční akci bude cca 31,8 mil.
Kč, což je 40%investovaných
nákladů.
Celá strategie byla zaměřena na změnu ve vytápění,
kdy neregulovatelná pára
byla nahrazena regulovatelným teplovodním vytápěním,
na vybudování nové centrální
kompresorové stanice, měření
a regulace všech energií s cílem sledovat jejich spotřebu
i ve výrobní sféře. Vítaným
impulzem celé investiční
akce byla dotace z programu
Ekoenergie, kterou se nám
podařilo získat. Dotace počítá
s proplacením až 40% uznatelných investovaných nákladů. I přes veškerou administrativní složitost jsme však
mohli rekonstrukci vytápění,
izolaci rozvodů páry, novou
kompresorovnu i monitoring
spotřeby energií a energetický
management v areálu FATRA,
a.s., Napajedla zařadit do dotačního programu.
1. Rekonstrukce vytápění
– změna parního vytápění
za teplovodní
Ten, kdo zažil výměnu topení
v domácnosti, si dovede asi
představit, kolik práce obnáší výměna parních radiátorů
za teplovodní ve všech budovách a etážích tak velkého závodu, jako je Fatra, a.s.
S výměnou byla spojena také
nezbytná rekonstrukce výměníkových stanic. Investice byla
zahájena I. etapou v roce 2010
a II. etapa byla ukončena v roce
2011.
Bylo by naivní hovořit o tom,
že vše proběhlo bez komplikací. Prakticky na každé budově
a výměníkové stanici bylo nutné řešit spoustu provozních,
technických a projekčních
problémů. První etapu provádělo střídavě až 70 externích
zaměstnanců firmy Pst Zlín,
a.s., která veřejné výběrové
řízení vyhrála.. V budovách
zařazených do první etapy se
tak mohlo začít topit v zimě
2010/2011.
Druhou etapu jsme ve společnosti FATRA zahájili ihned
po ukončení této topné sezóny.
Na řadě byly zbývající budovy
areálu. I zde jsme byli nuceni
v průběhu realizace řešit obdobné komplikace.
Investice týkající se výměny
parního vytápění za teplovodní byla úspěšně dokončena.
V žádném případě nelze říct, že
to byla jednoduchá záležitost.
Pro Fatru v Napajedlech však
velice klíčová.
Řeč čísel
První etapa této investice byla
zahájena 19.7.2010 a ukončena
16.12.2010. Celkové náklady
činily 22 114 222 Kč. Druhá
etapa byla zahájena 2.5.2011
a ukončena 15.9.2011, přičemž
náklady na realizaci druhé etapy byly 17 375 245 Kč. Celková
investice činila 39 489 467 Kč.
Protože jsme splnili všechny
podmínky dotačního programu Ekoenergie a prošli všemi
kolečky kontrol, v říjnu nám
byla vyplacena první část dotace
ve výši 10 343 000 Kč. Považuji
to za velký úspěch týmu, který
na celé akci pracoval.
Izolace parovodu
a kondenzátu
Druhá, neméně významná investice do rekonstrukce
vytápění areálu Fatra, a.s. se dotýkala páteřních rozvodů páry
a kondenzátu, a to na tepelném
mostě, tak i v tepelném kanále.
Dále proběhla rekonstrukce tří
kondenzátních nádrží a izolace
kondenzačních jímek.
Práce na rekonstrukci Izolací
parovodu a kondenzátu, které
prováděla firma Zlínterm, s.r.o.
byly zahájeny dne 4.6.2011
a ukončeny 30.9.2011. Celkové
investované náklady byly
3 149 000 Kč.
Rekonstrukce centrální kompresorové stanice
vzduchu, ale i zásadní zlepšení
ekonomiky a servisu centrální
kompresorovny.
Monitoring a energetický
management
Pokud se rozhodnete k razantním krokům, vedoucím
ke zlepšení spotřeby energií
a financí, je nutné tyto kroky
monitorovat, analyzovat a korigovat. To je cílem závěrečné dílčí investice. Ta umožní deklarovat úspory z realizovaných
investic, i korekce ve spotřebě
na jednotlivých budovách či
linkách.
Každý, kdo měl možnost nahlédnout do staré centrální
kompresorovny, vybavené starými a na provoz a údržbu nesmírně nákladnými pístovými
kompresory, musí nad změnou,
která se chýlí ke konci, zajásat.
Tyto staré pístové kompresory byly nahrazeny špičkovými
šroubovými kompresory od fy
Kaeser. V centrální kompresorovně jsou tak čtyři zbrusu nové
kompresory. Dílčí rekonstrukcí
prošla i vlastní budova, ve které
jsou kompresory instalovány.
Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Montenergo Brno.
Ta zahájila vlastní rekonstrukci
7.7. 2011 a dne 17.10. 2011 byly
staré kompresory odpojeny.
Celková rekonstrukce kompresorové stanice bude stát
11 631 930 Kč. Tímto krokem
získala Fatra nejen spolehlivou
a kvalitní zásobu stlačeného
Celková cena realizace této
investiční akce je 3 931 503 Kč.
Realizace byla zahájena dne
15.7. 2011 a bude ukončena
31.1. 2012. Největší část realizace připadá na období odstávky
výroby na přelomu roků 2011
a 2012. Jedná se o závěrečnou
dílčí investici do rekonstrukce tepelného hospodářství
ve Fatře, a.s.
Závěrem k rekonstrukci tepelného hospodářství v areálu
Fatra Napajedla
lze říct, že realizované investice s dotačním
programem
přinesou
téměř ihned razantní úspory
ve spotřebě
páry, elektrické
energie a vzduchu. Pro Fatru
Modernizace kompresní stanice projektem roku / Jaroslav Obermajer, DEZA ,a.s.
Modernizace
kompresní
stanice společnosti DEZA,
a. s. Valašské Meziříčí byla
vyhlášena
Podnikatelským
projektem roku 2010 v kategorii Eko-energie - Úspory
energie. Soutěž je vyhlašována
Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
a Sdružením pro zahraniční
investice – AFI ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR. Cenu na slavnostním večeru dne 27. 9.
2011 v Kaiserštejnském paláci
v Praze přebral výrobní ředitel
Ing. Pavel Pustějovský.
V rámci modernizace kompresní stanice bylo vyměněno
technicky zastaralé a energeticky náročné zařízení na výrobu tlakového vzduchu. Touto
výměnou došlo zejména k 50 %
úspoře elektrické energie a zároveň ke snížení zátěže životního prostředí. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly
hodnoty 11 573 000 Kč. Projekt
byl spolufinancován z dotací EU Operačního programu
podnikání a inovace v hodnotě
4 576 000 Kč.
Deza je jedinou chemickou
firmou v České republice, která zpracovává černouhelný
dehet a surový benzol a vyrábí
z nich základní chemické látky,
které nacházejí použití v řadě
dalších průmyslových odvětví
jako je automobilový průmysl
a stavebnictví. Vedle chemické
výroby má Deza vlastní teplárnu, která vyrábí teplo, elektrickou energii a tlakový vzduch.
Teplem také zásobuje další
firmy v okolí a město Valašské
Meziříčí.
Deza neustále hledá možnosti snižování energetické
náročnosti svých chemických
výrob. V současné době připravuje již nový projekt s názvem
Energetické úspory společnosti DEZA, a. s.
je to deklarovaná roční úspora
30 956 GJ či 11 325 375 Kč oproti roku 2008, při vynaložení celkových nákladů na rekonstrukci
ve výši 71 053 875 Kč, přičemž
dotace z programu Ekoenergie
se pohybuje až do výše 40% investovaných nákladů.
Areál Fatra, a.s., Chropyně
Obdobně jako v areálu Fatra,
a.s., Napajedla, také v areálu
v Chropyni jsme přistoupili
k rekonstrukci tepelného hospodářství. Stěžejní je kompletní výměna parního vytápění
ve vybraných budovách za teplovodní a rekuperace získaného
tepla ze šroubového kompresoru na budově 310 BO PET
a také rekuperace tepla z technologických odtahů z výrobní linky BO PET A. I v těchto budovách, obdobně jako
v Napajedlech, předchází instalaci nových radiátorů demontáž starých, kterou provádějí
zaměstnanci Fatra Chropyně
ve vlastní režii.
Také tuto investiční akci se
nám podařilo dostat do dotačního programu Ekoenergie.
Investice
byla
zahájena
23. 6. 2011 a její ukončení bylo
plánováno na 15.10. 2011.
Realizace však stále probíhá. Náklady na realizaci této
investiční akce jsou ve výši
12 566 190 Kč. Deklarované
úspory jsou ve výši 4 272 GJ či
2 307 000,-Kč oproti roku 2009.
Realizací všech výše uvedených investic do tepelného
hospodaření získá Fatra, a.s.,
nemalé úspory energií, které
významným způsobem ovlivní
náklady na provozování obou
závodů.
Download

- Precheza, as