16. ročník
6/2012
• Celostátní setkání krajských a okresních
předsedů SPL v Milovech
• Očkování proti chřipce
• Nová preskripční omezení
• Vyhláška č. 306/2012 Sb., o hygienických
požadavcích na provoz ZZ
• Vyhláška č. 289/2012 Sb.,
o Listu o prohlídce zemřelého
• Několik informací k EHK
vydávání APPELu podporuje
ŘÍJEN 2012
6/2012
Vážení kolegové.
V tomto Appelu otiskujeme aktuální informace o očkování proti chřipce, upozornění na nová preskripční omezení a dvě nové vyhlášky. Vložena je objednávka EHK pro rok 2013, ke které uvádíme
krátký komentář. Jinak je celý věnován výstupům z jednání v Milovech.
Zúčastnili se ho opět ředitelé a další zástupci všech zdravotních pojišťoven, za MZ ČR ministr
Heger a náměstek Nosek, z dalších hostů nový ředitel SÚKL Březovský, zástupce fy CompuGroup
Hlaváček, předseda Clearingového centra Kožený, předseda SVL ČLS Býma, předseda SPL DD
Neugebauer.
Pracovní program Celostátního setkání okresních
a krajských předsedů SPL ČR Milovy 2012
Čtvrtek 4. 10. 2012
16.00 Registrace.
17.00 Jednání výboru, revizní komise SPL ČR a regionální rady. Informace zdravotní ředitelky
ČPZP MUDr. Renaty Knorrové.
Pátek 5. 10. 2012
9.00 Zahájení a organizační záležitosti.
9.15 Informace výboru SPL ČR – jednání se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi:
cenová jednání, legislativa, právní otázky.
Informace o LPS a jednání s KÚ.
Informace krajských předsedů o situaci v okresech
Diskuse o dalším postupu PL, návrhy, podněty a dotazy pro blok s hosty.
14.00 Informace ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera a náměstka Ing. Petra
Noska o aktuálních otázkách, diskuse s hosty. K tématu elektronizace zdravotnictví
přizván ředitel divize Ambulantní software fy Compu Group Jan Hlaváček.
Sobota 6. 10. 2012
9.00 Problematika indikace výkonů odb. 913 a 925 (s. Caltová, odbor revize VZP)
10.00 Diskuse se zástupci MZ ČR, ZP, SÚKL (ředitelé a odborní pracovníci ZP, náměstek MZ
Ing. Nosek, ředitel SÚKL MUDr. Březovský). Léková politika, cenová jednání, legislativa
a další aktuální problémy v oblasti primární péče.
Neděle 7. 10. 2012
9.00 Dohoda o dalším postupu SPL ČR v nejbližší době + vše ostatní, co vyplynulo z jednání
v předchozích dnech.
Přijetí prohlášení. Závěr jednání.
Výstupy ze čtvrtečního jednání jsou zpracovány formou zápisu.
Zápis z jednání regionální rady, výboru a revizní
komise SPL ČR, které se konalo dne 4. 10. 2012
od 17 do 19 hodin v Milovech
Přítomni:
Regionální rada: Škrhová (Praha a výbor),
Kasalická (Středočeský a výbor), Dimitrov
(Plzeňský), Boušková (Českobudějovický),
H o u s ka ( Ús te c ký a výb or), Lei c h terová
(Pardubický), Šubrt (Hradecký a výbor), Hromek
(Moravskoslezský), Ševčíková (Olomoucký),
Kopáč (Jihomoravský),
revizní komise (Vokrojová, Janková, Kudrnovská)
a další zástupci výboru (Šmatlák, Uhrová,
Horáček, Konáš, Červený, Hotová, Běrský,
Bělobrádek). Jednání bylo otevřené i zájemcům
z řad okresních předsedů SPL.
Omluveni: Švandrlíková (Karlovarský)
1
Hosté na část jednání: MUDr. Knorrová, zdravotní ředitelka ČPZP, ing. Bílík, ředitel pro smluvní
vztahy ČPZP
1. Změny číselníků léků a preskripčních
omezení
• Problematika častých změn číselníků
léků, zvláště preskripčních omezení,
o kterých se většinou lékaři dozvídají se
značným zpožděním – opožděné aktualizace mnohých počítačových programů pro
VPL
• Různé úhrady za stejnou doporučenou
denní dávku (!)– rozesílání informativních
listů s ekonomickou preskripcí VZP, někdy
omezení pro určitý lék, zatímco jiný stejného složení bez omezení (Dogmatil), některá
omezení jen pro určitou sílu (Mirtazapin)
• Některá problematická omezení P (obsahově) - Digoxin
• V rámci omezení P udávání i oborů, které
smějí předepisovat (mělo by být „L“)
• Některé léky plně hrazené pacientem pouze
na recept, přestože by dle našeho názoru
mohly být volně prodejné (Anavenol)
4. Z nové legislativy: Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého, vyhláška o předcházení
infekčním nemocem…
5. Očkování proti chřipce – od 1. 10. 2012 je
maximální úhrada 140,80 (cena Vaxigripu
dle nového číselníku), přestože některé
programy ukazují stále ještě starou hodnotu
úhrady
6. Problematika pracovnělékařské péče – návrh
na oslovení podniků s informací o správném
postupu dle platné legislativy – např. cestou
Hospodářské komory. Informace pro podniky
např. i se vzory žádostí o posudek by mohly
být umístěny v nové sekci na stránkách SPL.
Vhodná by byla i možnost doškolování VPL
v pracovnělékařské péči formou e-learningu.
Spolupráce se Společností pracovního lékařství problematická, zavádějící informace na
jejích webových stránkách.
7. OZP divize Morava začíná spolupracovat
s okresními předsedy
8. Definitivně potvrzeno, že na PN může být
i dg. R (např. R05)
9. Problematika lázeňské péče a rehabilitační
péče v OLÚ – bylo by třeba, aby doporučující
lékař lázeňský tiskopis i vyplňoval, nutné
zjednodušení překladu z nemocnice do
OLÚ
10. Problematika ohledávání zemřelých – v některých krajích bezproblémově (cestou
záchranné služby nebo nasmlouvaných
lékařů, někde problém se zajištěním lékařů).
Diskuse o cenách a podmínkách, které
nejsou vždy vyhovující, jednání budou
pokračovat.
2. Prezentace ČPZP
• Ředitelka MUDr. Knorrová informovala
o možných problémech při sloučení
s pojišťovnou Metal-Aliance – doporučuje
dobře zkontrolovat proplacení faktury
za říjen a okamžitě hlásit nesrovnalosti
(nepřeregistrování všech pojištěnců,
neuznání všech výkonů…). Nedoplatky
budou vyrovnány nejpozději s vyúčtováním. Na dotaz z pléna je možné i vyžádat
seznam přiznaných pojištěnců a ještě
před odevzdáním faktury nechat opravit
případné chyby. Lékařům byly rozeslány
dopisy s kontakty na příslušné odpovědné
osoby.
3. Nadále je možné objednávat provedení
externího hodnocení kvality 1× ročně akreditovanou zahraniční institucí u firmy QSK.
V Milovech 4. 10. 2012
Zapsala Škrhová
Ověřila Uhrová
Většina témat uvedených v zápisu byla diskutována i v pátek dopoledne. Nové připomínky a dotazy
z jednotlivých okresů se vyskytly jen ojediněle a pokud nebylo možné je vyřešit ihned, byly zaznamenány pro další společné nebo individuální jednání se zástupci kompetentních institucí.
V současné době nás nejvíce zajímaly výstupy z cenových jednání pro příští rok, prezentované
Dr. Bábíčkem (jeho zprávu otiskujeme), které byly podkladem i pro sobotní blok se zdravotními
pojišťovnami a náměstkem ministra.
2
6/2012
Páteční odpoledne bylo věnováno diskusi
s představiteli MZ ČR.
Ministr Heger ve svém vystoupení zhodnotil
úspěchy i neúspěchy v dosavadní snaze MZ
a vlády o zásadní reformu zdravotnictví. Potvrdil
názor, prezentovaný na loňském jednání i nyní
v tisku, že „je třeba do systému zdravotnictví
vnést určité prvky řízené péče… a praktikům dát
větší pravomoci, aby mohli dělat víc výkonů, než
jim nyní proplácí zdravotní pojišťovna.“ Podpořil
i naše kompetence v oblasti pracovně lékařské
péče a snahu o změnu preskripčních omezení,
včetně zřízení odborné pracovní skupiny při
SÚKL za naší účasti k tomuto účelu. V určitém
rozporu s tímto pozitivním trendem zvyšování
úrovně a kompetencí VPL byly jeho představy
systému vzdělávání praktických lékařů, resp.
jednoduché krátké rekvalifikace pro tuto činnost
z interny i jiných atestačních oborů. Poměrně
bouřlivá diskuse k tomuto tématu byla zakončena
určitým konsensem o možnosti úprav organizace
i financování postgraduálního vzdělávání (např.
zařazování do oboru až po základním kmeni, tok
financí směrem k školenci apod.) Pana ministra
jsme opět upozornili na neúměrné cenové
požadavky některých nemocnic za umožnění
stáží a dále na přenášení povinností prekripce
léčiv, PZT, vyšetření, sanitek atd. na praktické
lékaře. Obojí před rokem slíbil dle svých možností řešit, dosud se to nepodařilo; u některých
FN (např. Plzeň, Olomouc…) naopak tendence
k „delegování“ preskripce progreduje. Toto téma
bylo v souvislostí s dispenzarizací projednáváno
i se zdravotními pojišťovnami, které velmi
zajímalo; dohodli jsme se na výměně materiálů
a návrhů a následném jednání o možnostech
řešení.
nictví. Z diskuse vyplynulo, že záměry MZ budou
ještě upřesňovány a konzultovány, nepřipravené
povinné zavádění akutně nehrozí.
Sobotní program byl zahájen prezentací
sestry Caltové, která opět upozornila na nutnost
pečlivého zvažování indikace výkonů odb. 913
v PZSS a uvedla řadu příkladů, kdy lékař
podepsal sestrami vyplněný formulář s výkony,
které nebyl a nemohl být schopen odůvodnit.
V těchto případech je ZP plně oprávněna uplatnit
vůči lékaři finanční postih. Bylo dohodnuto, že
tuto problematiku znovu podrobně projednáme
za účasti zástupců MZ a MPSV a výstupy
otiskneme.
Naše výhrady k lékové politice a činnosti
SÚKL byly obsáhle diskutovány s Dr. Březovským, Ing. Noskem, zástupci ZP a CompuGroup;
vyplynula z nich potřeba podstatné změny tvorby
číselníku léčiv i předávání informací lékařům.
Podrobně toto téma s využitím prezentace, audiozáznamu a snad již prvních výsledků jednání
pracovní skupiny, která bude při SÚKL dle
dohody urychleně ustavena, otiskneme v příštím
Bulletinu.
Následovala prezentace zástupců jednotlivých ZP, kteří vysvětlovali své záměry a projekty
a odpovídali na dotazy účastníků. Témat bylo
mnoho, i k nim se budeme v dalších časopisech
vracet. Zde jen stručně to nejaktuálnější.
Zpožďování plateb: zástupci všech resortních
ZP potvrdili, že platby jsou a budou v termínu
– Vojenská ZP upozorněna na zpoždění plateb
v některých regionech, prošetří a napraví.
U VZP nyní došlo k zpoždění, které by nemělo
přesáhnout 3 pracovní dny, do konce roku by se
mělo upravit. Další vývoj závisí na řadě faktorů.
Dohoda o tom, že při očekávaném zpoždění více
než 5 pracovních dnů bude SPL s předstihem
informováno, platí. Vážnou hrozbou pro budoucí
úhrady zdravotní péče je však začlenění zdravotních pojišťoven do návrhu Zákona o rozpočtové
odpovědnosti, který by umožňoval v některých
případech vládě omezovat výdaje pojišťoven na
zdravotní péči. Je nyní projednáván v PSP. Své
připomínky k němu otiskujeme.
Náměstek Nosek ve své prezentaci Ekonomická
situace zdravotnictví, východiska Úhradové
vyhlášky 2013 a legislativa MZ seznámil lékaře
jednak s platnými právními předpisy (některé
budou na základě připomínek z praxe novelizovány, naše návrhy diskutovány, budou předány
písemně) a ekonomickým rozborem současné
situace v ČR i oblasti zdravotního pojištění.
Přestože odhad může být ještě ovlivněn např.
inflací, zvýšením DPH, personálními náklady,
poklesem ceny léků, z jeho výsledků „vyplývá, že
systém v příštím roce nemůže počítat s výrazným
navýšením prostředků a rezervy již nejsou“. Tuto
skutečnost musí MZ zohlednit při tvorbě úhradové vyhlášky; u segmentů PL a PLDD, kde došlo
k dohodě, ale změnu – tj. snížení dohodnutých
parametrů vyhláškou – nepředpokládá. Další
prezentace byla věnována elektronizaci zdravot-
Smluvní politika: ve spolupráci se SPL bude
zahájena příprava nových rámcových smluv. Při
výběrových řízeních bude vyžadováno a zohledňováno stanovisko SPL.
Nasmlouvání jednotlivých výkonů: se Svazem
ZP i VZP dohodnuto urychlené obnovení jednání
3
o aktualizaci základního souboru výkonů pro
odbornost 001, v současné době by neměly
být problémy s nasmlouváním EKG ani POCT
výkonů INR a CRP, pobočky budou informovány,
případné problémy prosíme hlásit.
byla kromě tradičně dobré spolupráce s některými resortními ZP pozitivně zhodnocena i výrazně
zlepšená komunikace s VZP v posledních měsících. Zároveň dohodnuta pravidelná čtvrtletní
účast zástupce SPL na schůzích zdravotní sekce
Svazu ZP.
Ředitel Clearingového centra Dr. Kožený
prezentoval výstupy z hlášení o provedených
vakcinacích za 1. pololetí, naší společnou
snahou bude je zpřesnit a hlavně zjednodušit.
V průběhu jednání se zdravotními pojišťovnami
Jednání bylo zakončeno v neděli přijetím
společného prohlášení.
MUDr. Jana Uhrová
Prohlášení
Milovy 7. října 2012
Ve dnech 4.–7. 10. 2012 se tradičně sešli v Milovech krajští a okresní zástupci SPL ČR, aby
projednali aktuální situaci v našem oboru.
Na tomto setkání byli účastníci seznámeni
s informacemi z MZ, zdravotních pojišťoven,
SÚKL a dalších institucí.
V souvislosti s novou zákonnou úpravou pracovně lékařské péče dochází k nepřesnostem ve
výkladu některých ustanovení. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli založit na našich webových
stránkách novou sekci o této problematice
k informování nejen zdravotnické veřejnosti, ale
i zodpovídajících pracovníků v podnicích.
Ekonomická situace ve veřejném sektoru
neumožňuje zatím plošné navýšení hodnoty
kapitace.
Ve shodě s MZ a zdravotními pojišťovnami však
vidíme cestu v posilování kompetencí VPL a tím
v rozšiřování mimokapitačních výkonů.
Ostře vytýkáme nesystémové a nelogické
kroky SÚKL v kategorizaci léků, které vedou
k dalšímu omezování kompetencí VPL, což se
projevuje zhoršením dostupnosti a zvyšováním
ekonomické náročnosti léčebné péče. Vítáme
snahy nového vedení SÚKL o změnu této situace
a podporu těchto kroků ze strany MZ.
V této souvislosti vítáme i snahy o reprofilizaci
akutních lůžek na lůžka následné péče.
Avšak bez přijetí nového zákona o zdravotních
pojišťovnách nelze dokončit reformu zdravotnictví a dosavadní kroky učiněné MZ mohou být
ohroženy. Vyzýváme proto MZ, aby urychleně
předložilo k diskusi ještě v tomto roce věcný
záměr zákona o zdravotních pojišťovnách.
Z tohoto důvodu nesouhlasíme i s uvažovaným
zařazením zdravotních pojišťoven do zákona
o rozpočtové odpovědnosti, protože by tak
přijetí navrhovaného zákona negativně ovlivnilo
celý systém veřejného zdravotního pojištění
a návazně i zhoršilo podmínky poskytování
zdravotní péče.
Trváme na tom, že všeobecné praktické lékařství
je odbornost jako kterákoli jiná a její výkon
vyžaduje zákonem stanovené vzdělání zakončené atestací z VPL; rozhodně nelze v případě
potřeby řešit krizovou situaci vstupem lékaře bez
příslušného vzdělání do našeho oboru. Jsme
však připraveni diskutovat o možných změnách
v rámci kmene a zařazování do atestační průpravy i v souvislosti s financováním vzdělávání.
Zde jistě nelze opomenout ani zodpovědnost
krajů a zdravotních pojišťoven včetně možností
stabilizačních nabídek.
Účastníci jednání v Milovech,
dne 7. 10. 2012
Přítomní lékaři zásadně nesouhlasí s přechodem
na kvantitativní metody TOKS v rámci prevence
kolorektálního karcinomu, neboť by to popřelo
samotný smysl screeningového vyšetření.
4
6/2012
Dohodovací řízení o cenách a regulacích pro rok 2013
Dne 31. 8. 2012 bylo na MZ ČR ukončeno dohodovací řízení o cenách a regulacích pro rok 2013.
Segment praktických lékařů uzavřel s pojišťovnami dohodu, která stanoví pro příští rok rámec
základních úhrad a regulací. Dohoda zachovává
stávající způsoby úhrad i základní kapitaci ve výši
47, 49 a 50 Kč. Podařilo se dosáhnout navýšení
ceny bodu za preventivní prohlídky a očkování
na 1,10Kč, pro ostatní mimokapitační výkony platí
stávající cena bodu ve výši 1,08 Kč. Regulace jsou
shodné s rokem letošním.
V současné ekonomické situaci a v době deficitního hospodaření zdravotních pojišťoven není
možné dosáhnout výraznějšího navýšení úhrad
lékařům. Naopak při jednáních letošního dohodovacího řízení bylo nutné čelit snahám o snížení
základních úhrad a zejména pak snahám o rozšíření a zpřísnění regulací. Zdravotní pojišťovny by
nejraději regulovaly veškerou indukovanou péči
od PL, zavedly by nové regulace na home care,
na péči indikovanou v sociálních ústavech, měly
v úmyslu snižovat i celostátní průměr, od kterého
by se regulace vypočítávaly, popř. by zvyšovaly
procentní částku požadované pokuty nebo by
nejraději omezily platby praktickým lékařům
dle jejich zdravotně pojistného plánu. I z těchto
důvodů je proto dohoda pro rok 2013 výhodná.
Dohodu bude ještě posuzovat MZ a teprve poté
vydá úhradovou vyhlášku. Předpokládáme, že
MZ bude dohodu respektovat, i když určité riziko
negativních úprav ještě existuje. S jednotlivými
zdravotními pojišťovnami budeme poté jednat
o konkrétních úhradových dodatcích na rok
2013, zejména o dalších možnostech navýšení
úhrad.
MUDr. Michal Bábíček
Stanovisko SPL k návrhu ústavního zákona
o rozpočtové odpovědnosti
Stanovisko Sdružení praktických lékařů
České republiky k návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti a změně ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Přijetí navrhovaného ústavního zákona by
zásadním způsobem negativně ovlivnilo celý
systém veřejného zdravotního pojištění a návazně
i zhoršilo podmínky poskytování zdravotní péče.
Návrh nekoresponduje s platnými právními předpisy (zejména zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, a další). Návrh ostatně nebere v úvahu
ani právní předpisy připravované, které by měly
systém veřejného zdravotního pojištění a činnost zdravotních pojišťoven upravovat. Návrh
výrazně snižuje kompetence stávajícímu institutu vyjednávání mezi zdravotními pojišťovnami
a zástupci poskytovatelů zdravotní péče v rámci
dohodovacího řízení upraveného zákonem.
Návrh zásadním způsobem zhoršuje postavení
poskytovatelů zdravotní péče a fakticky mění
systém pojišťovenský na systém rozpočtový.
Konečně návrh závazným způsobem striktně určuje způsob hospodaření zdravotních
pojišťoven, a to bez ohledu na jejich aktuální
hospodaření a ekonomickou bilanci, ve vazbě
na vývoj veřejného dluhu či HDP.
Domníváme se, že systém veřejného zdravotního pojištění by měl být zachován, a pravidla
pro hospodaření pojišťoven v rámci tohoto
systému by měly být řešeny bez vazby na
státní rozpočet, na vývoj veřejného dluhu či
HDP. Výdaje zdravotních pojišťoven by měly být
podle našeho názoru závislé na ekonomické
bilanci zdravotních pojišťoven a bilanci systému
veřejného zdravotního pojištění. Předpokládali
jsme, že toto budou řešit připravované zákony
v oblasti systému zdravotního pojištění a činnosti
zdravotních pojišťoven.
Máme za to, že v České republice by bylo třeba
posílit prvky pojišťovenského systému ve zdravotním pojištění a doufáme, že k tomuto v budoucnu
dojde. Bohužel tím, že návrh daného ústavního
zákona zařazuje pod svou působnost i zdravotní
pojišťovny, dochází spíše k destrukci stávajícího
systému veřejného zdravotního pojištění. Tedy
namísto, aby prvky skutečného pojištění byly
posíleny, jde o krok opačným směrem.
Z výše uvedených důvodů pokládáme za nutné
vyjmout zdravotní pojišťovny z působnosti
navrhovaného ústavního zákona.
MUDr. Václav Šmatlák
předseda Sdružení praktických lékařů ČR
5
Očkování proti chřipce
2012/2013
Aktuální informace VZP ČR ze dne 1. 10. 2012
Vykazování poskytované zdravotní služby
nější variantou a zvolenou dražší variantou
lékaři přímo v ZZ. V tomto případě vykazuje
lékař kromě uvedeného výkonu pro očkování
a příslušného ZULPu i výkon s kódem:
09553 – Signální výkon pro vykazování
ekonomicky náročnější varianty poskytnuté
zdravotní péče
1) Právní úprava
Dle § 30 odstavce 2 písm. b) bodu 4 zákona
číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, v platném znění, se nepovinné
očkování proti chřipce týká pojištěnců:
a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci
krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným farmakologicky řešeným
onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích
cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních
poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče
nebo v domovech pro seniory, anebo
v domovech pro osoby se zdravotním
postižením nebo v domovech se zvláštním
režimem.
Očkovací látku je k výkonu 02129 možné
vykazovat pouze jako ZULP na příslušném
dokladu VZP-03/2006.
Úhrada očkovacích látek se provádí dle platného
číselníku LEKY – viz příloha č. 1.
Úhrady všech očkovacích látek jsou stanoveny
dle ekonomicky nejméně nákladné varianty
takto:
• ve výši 168,50 Kč za 1 dávku do 30. 9. 2012
– to znamená, že do tohoto data je úhrada
168,50 Kč maximální úhradou od pojišťovny;
2) Vykazování zdravotní služby:
Výkon očkování je v souladu s vyhláškou
MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, v platném znění (dále jen „SZV“),
vykazován:
• ve výši 140,80 Kč za 1 dávku od 1. 10. 2012
– na základě DNC u léčivého přípravku
VAXIGRIP, balení 20 × 1 dávka (kód SUKL
0100084) ve výši 2816,01 Kč za balení, tj.
140,80 Kč za 1 dávku klinického balení.
To znamená, že od tohoto data je maximální
úhradou od pojišťovny částka 140,80 Kč a plně
hrazenou vakcínou proti sezónní chřipce je
Vaxigrip z balení 20 × 1 dávka (kód SUKL
0100084).
a) Ambulantní ZZ
Lékař poskytující tuto hrazenou službu vykazuje
kód výkonu:
02129 – Očkování včetně očkovací látky, která
je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
– chřipka – nepovinné očkování. K výkonu je
povoleno vykazování ZULP ano/E – nejlevnější
očkovací látka (J07BB02).
Ostatní očkovací látky jsou hrazeny částečně.
Případný doplatek hradí pojištěnec. Při
poskytování ambulantní zdravotní péče lze od
pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě
ZULP částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními
§ 13 odst. 2 a 15 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, v platném
znění a v souladu s ustanovením § 11 zák.
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném
znění. Pro možnost vybírat doplatek svědčí
i ustanovení § 7 zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní
péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný
zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky
v nabízené nejlevnější ekonomické variantě,
zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci
i očkovací látku.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný
zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací
látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta,
uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejlev6
6/2012
Poznámka: shodný postup je i v následujících
případech
• v domovech pro seniory – v domovech
důchodců očkovaných jejich registrujícími
praktickými lékaři, kteří pro ně objednali
vakcínu;
• v nesmluvních ústavech sociální péče
– v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem,
s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva
o poskytování a úhradě ošetřovatelské
a rehabilitační péče v zařízeních sociálních
služeb a očkování provedou praktičtí lékaři.
kódem 06623 – Aplikace léčebné terapie
p.o., i.m., s.c., i.v., UV, event. další způsoby
aplikace terapie či instilace léčiv odbornosti
913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako
ZULP na dokladu VZP-03/2006.
c) Lůžková následná péče (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka atd.)
V těchto ZZ bude očkovací látka vykazována
jako ZULP na dokladu VZP-03/2006 k výkonu
OD, tj. bez vykázání kódu aplikace.
Tato ZZ budou vykazovat očkovací látku proti
sezónní chřipce dle platné verze číselníku
NLEKY, dle něhož platí pro vyúčtování léčivých
přípravků ATC skupiny J07BB02 (chřipkové
vakcíny) při používání poskytování následné
péče symbol
v LIM1 „B“.
b) Ústavy sociální péče s nimiž je uzavřena
dle § 22 písm. e) zák. č. 48/1997 Sb., v platném
znění, zvláštní smlouva o poskytování a úhradě
ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních
sociálních služeb a pokud péče není zajištěna
nebo provedena praktick ým lékařem, ale
lékařem ÚSP
KÓD
0016513
0032311
0032676
0032677
0032679
0077058
0100083
0100084
0100085
0119651
0119652
0140282
0500653
0500656
NÁZEV
FLUAD
FLUARIX
BEGRIVAC
BEGRIVAC
BEGRIVAC
FLUARIX
VAXIGRIP
VAXIGRIP
VAXIGRIP
INFLUVAC
INFLUVAC
PREFLUCEL
IDFLU 9 mikrogramů/kmen
IDFLU 15 mikrogramů/kmen
BALENÍ
1 × 0,5 ml
10 × 0,5 ml s
1 × 0,5 ml st
1 × 0,5 ml+j
10 × 0,5 ml+j
1 × 0,5 ml st
10 × 0,5 ml+j
20 × 0,5 ml+j
1 × 0,5 ml+j
10 × 0,5 ml s jeh
1 × 0,5 ml s jeh
1 × 0,5 ml
1 × 0,1 ml
1 × 0,1 ml
UHR1 LIM1
140,80 A
1408,00 A
140,80 A
140,80 A
1408,00 A
140,80 A
1408,00 A
2816,00 A
140,80 A
140,80 A
140,80 A
140,80 A
140,80 A
140,80 A
MFC
249,93
2041,33
220,60
168,10
1846,03
162,72
1750,60
2816,01
167,39
1685,00
144,29
347,03
309,50
246,29
ENNV
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
140,80
V Milovech byly v souvislosti s vykazováním očkování proti chřipce zjištěny nejasnosti a značné
regionální rozdíly v názorech a požadavcích ZP na uvádění kódu diagnózy u pacientů mladších
65 let, kde je indikací úhrady některé v zákoně uvedené chronické onemocnění. Požádali jsme VZP
o stanovisko, které by tuto „lidovou tvořivost“ sjednotilo.
Stanovisko jsme dnes obdrželi a je následující:
K výkonu 02129 se vždy vykazuje řádková Dg. Z 25.1 + u pacientů mladších 65 let příslušná
základní dg. chronického onemocnění v souladu s Metodikou.
Zdůvodněním je mimo jiné dodržování Metodiky a také to, že VZP i sobě ušetří lékaři práci s odůvodňováním při zpětných revizích.
V tomto duchu bude VZP informovat své regionální pobočky a koordinátory AKORD, abychom
zajistili v rámci VZP ČR jednotný postup.
7
Upozornění na nové preskripční omezení
Od září došlo k omezení preskripce L/ATB některých léčiv ze skupiny chinolonů. V článku
„Chinolony – nové omezení“ jsou uvedeny všechny léky s tímto omezením a současně chinolony,
které omezení nemají a dále je můžeme předepisovat.
Dále upozorňujeme na kontroly dodržování omezení indikačních (P)! Všechna platná omezení
k 1. 6. jsou uvedena v Appelu 4/2012 s přesnou definicí indikací ev. dalších podmínek – např.
doba, po kterou je lze za úhradu ze zdravotního pojištění předepisovat, riziko AS, sledování
hodnot LDL-cholesterolu ev. další podmínky u různých hypolipidemik a pod.
MUDr. Jana Uhrová
Nové omezení u antimikrobiálních léčiv na předchozí
schválení antibiotického střediska: chinolony,
perorální cesta podání
Rozhodnutím ze dne 27. června SÚKL stanovil
preskripční omezení L/ATB pro tyto léčivé
látky:
Norfloxacin (ATC J01MA06): Gyrablock, Nolicin
Levofloxacin (ATC J01MA12): Orofloxina a a přípravky různých výrobků, které ve svém názvu
obsahují „Levofloxacin“.
Pefloxacin (ATC J01MA03): Abaktal
Zmíněné rozhodnutí již nabylo právní moci,
příslušné léčivé přípravky v číselnících SÚKLu
od září toto omezení již obsahují.
Komentář: Omezení L/ATB platí pro všechny
lékařské odbornosti, například i urolog musí
žádat o schválení takto omezeného léku.
I když všechny chinolony nemají preskripční
omezení L/ATB, je vhodné se řídit při indikaci
zmíněných přípravků i jiných antimikrobiálních
léků doporučenými postupy, zejména těmi, které
jsou dostupné na stránkách České lékařské
společnosti JEP (www.cls.cz):
Doporučený postup pro antribiotickou léčbu
komunitních infekcí ledvin a močových cest
v primární péči, volně ke stažení na http://www.
cls.cz/dokumenty/dp_imc.doc
Odůvodnění: Fluorochinolony patří z hlediska
vzniku rezistence k vůbec nejrizikovajším
skupinám léčivých látek. Rezistence k nim
vzniká velmi rychle, někdy už v průběhu léčby,
a je většinou zkřížená mezi všemi zástupci této
skupiny. Proto je nutné vázat jejich preskripci na
předchozí souhlas antibiotického střediska.
Vzhledem k tomu, že ciprofloxacin a ofloxacin
mají oproti zmíněným chinolonům nízký potenciál ke vzniku rezistence, není nezbytné jejich
preskripci omezovat, proto léčivým přípravkům
obsahujících tyto chinolony nebylo preskripční
omezení L/ATB stanoveno.
Doporučený postup pro antibiotickou léčbu
komunitních respiračních infekcí v primární
péči, volně ke stažení na http://www.cls.cz/
dokumenty/atb.doc.
Zásady léčby antibiotiky I. a II, volně ke stažení na
http://www.cls.cz/dokumenty2/postupy/t221.rtf
a http://www.cls.cz/dokumenty2/postupy/t222.rtf
Konsensy používání antibiotik I až III, konsensus
týkající se chinolonů je volně ke stažení na
http://www.cls.cz/dokumenty/chinolony.doc
Jedná se o tyto přípravky:
Ofloxacin: (ATC J01MA01): Ofloxin, Taroflox,
Zanocin.
Ciprofloxacin: (ATC J01MA02): Cifloxinal,
Ciphin, Ciplox, Ciprinol, Ciprobay a přípravky
různých výrobků, které ve svém názvu obsahují
„Ciprofloxacin“.
Zdroj: Rozhodnutí SÚKLu ze dne 27. června
2012, spis SUKLS95947/2009
MUDr. Michal Prokeš
8
6/2012
VYHLÁŠKA č. 306/2012 Sb.,
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
ze dne 12. září 2012
Pro Appel kráceno.
Pozn.: Důležitá je pro nás především část o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických
zařízení, z níž podstatnou část otiskujeme zde – někde bude nutno podle ní upravit provozní řád.
Kompletní znění vyhlášky je na našich webových stránkách. S potěšením lze konstatovat, že MZ
splnilo slib a alespoň v některých pasážích konečně rozlišilo požadavky na hygienická opatření
v závislosti na charakteru poskytované zdravotní péče resp.míry rizika přenosu infekčních onemocnění. Pro nás je asi nejdůležitější změna v příloze č. 5 „Zacházení s prádlem“, které v běžné ordinaci
praktického lékaře jednoznačně spadá do položky c).
§1
Způsob a rozsah hlášení infekčních
onemocnění s výjimkou nemocničních
nákaz
podáváno hlášení, je pravidelně uveřejňován na
webových stránkách orgánů ochrany veřejného
zdraví.
§2
Způsob hlášení nemocničních nákaz
/vypuštěno/
(1) Infekční onemocnění jsou klasifikována pro
potřebu hlášení na
a) možný případ…
b) pravděpodobný případ…
c) potvrzený případ…
§3
Seznam infekčních onemocnění, při nichž
se nařizuje izolace ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče, a nemocí, jejichž
léčení je povinné –uveden v příloze 2
(2) Hlášení
Část se týká specifických způsobů hlášení TBC
a mykobakteriálních infekcí pohlavních nemocí
(a-e) a chlamydií (f- ale ty hlásí laboratoře).
Praktických lékařů se týkají „ostatní“ (g): „Ostatní
podezření, výskytu nebo úmrtí na ostatní infekční
onemocnění, s výjimkou infekčních onemocnění
uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, se
podává na tiskopise označeném „Hlášení infekční nemoci“… osobou poskytující péči orgánu
ochrany veřejného zdraví příslušnému podle
místa výskytu infekčního onemocnění…
§4
Lékařské prohlídky u fyzických osob
vykonávajících činnosti epidemiologicky
závažné
Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné se podrobí lékařským prohlídkám
a vyšetřením,
a) je-li postižena průjmovým, hnisavým nebo
horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo je-li podezřelá
z nákazy, nebo
b) pokud byla v epidemiologicky významném
kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti,
v domácnosti nebo v místě jejího pobytu.
(4) Infekční onemocnění, která se hlásí až
při jejich hromadném výskytu, jsou uvedena
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Hlášení jsou
podávána okamžitě telefonicky a následně bez
zbytečného prodlení se potvrdí faxem nebo
elektronickou poštou.
(5) Hlášení život ohrožujícího nebo rychle se
šířícího infekčního onemocnění nebo podezření
na takové infekční onemocnění nebo epidemický
výskyt podává ihned osoba poskytující péči
orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému
podle místa výskytu infekčního onemocnění
osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou
poštou. Aktuální seznam osob, kter ým je
§5
Zásady pro odběr a vyšetření biologického
materiálu a náležitosti žádanky
(1) Při odběru biologického materiálu a jeho
vyšetření se postupuje podle těchto hygienických
požadavků:
9
§6
Požadavky na umístění a přístrojové
a materiálové vybavení laboratoře
provádějící laboratorní vyšetření na virus
lidského imunodeficitu /vypuštěno/
a) odběry biologického materiálu u poskytovatele zdravotních služeb lze provádět
v místnostech nebo prostorech, určených
pro manipulaci s biologickým materiálem,
splňujících základní hygienické požadavky
pro odběr biologického materiálu,
b) k odběru biologického materiálu se používají
sterilní zdravotnické prostředky včetně jednorázových rukavic, a to vždy pouze pro jednu
ošetřovanou fyzickou osobu…
c) biologický materiál se odebírá zpravidla před
zahájením léčby chemoterapeutiky nebo
antimikrobiálními přípravky,
d) biologický materiál u infekčních onemocnění
se odebírá s ohledem na patogenezi infekčního onemocnění; ke stanovení diagnózy se
materiál odebírá zpravidla v akutním stadiu
infekčního onemocnění; v případě sérologických vyšetření se odebere ještě druhý vzorek
za 2 až 3 týdny po odběru prvního vzorku,
jinak podle potřeby,
e) biologický materiál je nutno ukládat do
standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek, s vyloučením rizika
kontaminace žádanek,
f) biologický materiál se transportuje tak, aby
nedošlo k jeho znehodnocení fyzikálními vlivy
a k ohrožení fyzických osob.
§7
Příjem a ošetřování fyzických osob ve
zdravotnických zařízeních a ústavech
sociální péče
(1) Hygienické požadavky na příjem a ošetřování
fyzických osob v péči poskytovatele zdravotních
služeb lůžkové péče, jednodenní péče i ambulantní péče jsou stanoveny v provozním řádu
každého poskytovatele zdravotních služeb
vždy s přihlédnutím k charakteru a rozsahu
činnosti a formě poskytované zdravotní péče.
(2) Přijímající lékař poskytovatele zdravotních
služeb lůžkové péče, jednodenní péče nebo
lékař ústavů sociální péče zaznamenává
anamnestické údaje důležité pro možný vznik
nemocniční nákazy… popřípadě provádí příslušná vyšetření s ohledem na celkový zdravotní
stav fyzické osoby.
(3) Lékař provádí klinické a sérologické vyšetření
na syfilis… /týká se jen gynekologů a lůžkových
ZZ, vypuštěno/
(4) Příjem drogově závislých k detoxikaci
–vypuštěno
(5) …při podezření na počínající infekční onemocnění je třeba provést izolační a bariérová opatření, popřípadě přijímající lékař zajistí přeložení na
příslušné oddělení. Obdobná povinnost platí
i pro praktického lékaře, odborného lékaře
a lékaře v poradně ambulantního zařízení.
(6), (7) – podmínky umisťování do lůžkových
zařízení, vypuštěno
(2) Žádanka o vyšetření biologického materiálu
musí obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa pobytu vyšetřované
osoby v České republice, identifikační číslo
poskytovatele zdravotních služeb a jeho adresu,
jmenovku, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření biologického materiálu, číselný
kód zdravotní pojišťovny, u které je vyšetřovaná
fyzická osoba pojištěna, druh materiálu, datum
a hodinu odběru, datum prvních příznaků
infekčního onemocnění, druh antibiotické terapie
a její začátek, klinickou diagnózu a požadovaný
druh vyšetření.
§8
Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce,
dezinfekce
(3) Hlášení o laboratorním nálezu se podává
okamžitě poskytovateli zdravotních služeb,
který biologický materiál k vyšetření odeslal.
Laboratorní nález potvrzující etiologii infekčního
onemocnění hlásí laboratoř místně příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví…
Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy při jejich vykonávání
včetně jejich kontroly jsou uvedeny v příloze č. 4
k této vyhlášce.
§9
Manipulace s prádlem
(1– 4) Výměna osobního prádla a lůžkovin
pacienta /vypuštěno/
(4) V případě reaktivního výsledku vyšetření na
syfilis, s výjimkou pacientů s již léčenou syfilis
a nebo bez podezření na relaps či reinfekci, se
biologický materiál zasílá do Národní referenční
laboratoře pro syfilis.
(1) Praní osobních ochranných prostředků
je zajišťováno s přihlédnutím k charakteru
provozu zdravotnických zařízení a s přihlédnutím
10
6/2012
pustných obalů. Nebezpečné odpady, zejména
ostré předměty, se neukládají do papírových
obalů. Nebezpečný odpad … z pracoviště se
odstraňuje průběžně, nejméně jednou za 24
hodin. Shromažďování tohoto odpadu se provádí
podle provozního řádu zařízení ve shromažďovacích nádobách, které musí odpovídat jiným
právním předpisům 2). Shromáždění odpadu před
jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném
uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny.
Skladování nebezpečného odpadu… a vysoce
infekčního odpadu… /vypuštěno/. Evidence
odpadu, jeho přeprava a předání oprávněné
osobě za účelem jeho odstranění upravují jiné
právní předpisy 5) . Obdobným způsobem je
postupováno při manipulaci s odpadem i v dopravních prostředcích ZZS… a poskytovatele
zdravotní péče, který poskytuje zdravotní péči
při návštěvní službě.
(6) Malování místností zdravotnických zařízení
se provádí podle charakteru činnosti; …ostatní
(sem patří běžná ambulantní ordinace) s výjimkou prostor zdravotnických zařízení nesloužících k poskytování zdravotních služeb jednou
za 2 roky. Malování místností zdravotnických
zařízení se provádí vždy, dojde-li ke kontaminaci
stěn a stropů biologickým materiálem. V případě
aplikace antibakteriálních nátěrových hmot se
postupuje podle návodu výrobce.
(7) /týká se ZZS, vypuštěno /
k možnosti rizika přenosu infekčního onemocnění.
(2) Ve zdravotnických zařízeních se na pokrytí
vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází ke
styku s obnaženou částí těla pacienta, používá
jednorázový materiál, který je měněn po každém
pacientovi.
(3) Způsob ukládání prádla … a zacházení s ním
… stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.
§ 10
Hygienické požadavky na úklid
(k § 17 odst. 1 zákona)
(1) Úklid všech prostor zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče se provádí denně
navlhko, v případě potřeby i častěji. Tomuto
způsobu úklidu musí odpovídat podle charakteru provozu podlahová krytina. Na operačních
a zákrokových sálech … /vypuštěno/… Na
pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní
a v místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu, se úklid provádí třikrát denně.
Frekvence úklidu na ostatních pracovištích je
přizpůsobena charakteru provozu. V případě
úklidu prováděného subjektem odlišným od
poskytovatele zdravotních služeb …. postupuje
pověřený odpovědný pracovník podle smlouvy
a dezinfekčního nebo úklidového řádu.
(2) … /vypuštěna část týkající se jiných pracovišť/… a tam, kde je prováděn odběr biologického
materiálu a invazivní výkony, na záchodech
a v koupelnách a na dalších pracovištích
stanovených provozním řádem se používají
běžné čistící prostředky a dezinfekční přípravky
s virucidním účinkem.
(3) Každé pracoviště má vyčleněny podle
účelu použití vlastní úklidové prostředky nebo
úklidové stroje, výjimkou jsou pouze standardní
ambulantní a lůžková oddělení stejného typu
a charakteru skladby fyzických osob.
(4) Při kontaminaci ploch biologickým materiálem
se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa zejména překrytím buničitou vatou,
papírovou jednorázovou utěrkou navlhčenou
virucidním dezinfekčním roztokem nebo zasypáním absorpčními granulemi s dezinfekčním
účinkem. Kontaminované místo se očistí
obvyklým způsobem…
(5) Odpad se třídí v místě vzniku, nebezpečný
odpad se ukládá do označených, oddělených,
krytých, uzaviratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných
bez nutnosti další manipulace s odpadem. Ostrý
odpad se ukládá do označených, spalitelných,
pevnostěnných, nepropichnutelných a nepro-
§ 11
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují
podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
se zrušuje.
§ 12
Přechodné ustanovení
/Netýká se praktických lékařů, vypuštěno /
§ 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2012.
Ministr:
2) Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
11
5) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.
která je podle přílohy rozhodnutí č. 2119/98/ES
nemocí přenosnou.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2012 Sb.
Hygienické požadavky na
příjem a ošetřování pacientů
do zdravotnického zařízení
a ústavu sociální péče
Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2012 Sb.
Seznam infekčních
onemocnění, které se hlásí
orgánu ochrany veřejného
zdraví až při hromadném
výskytu
a) Zde uvedeny ochranné prostředky, oděv,
obuv… požadavky na jiná pracoviště vypuštěny, nás se týká jen část „Zdravotničtí
pracovníci u poskytovatelů zdravotních
služeb ambulantní péče používají vhodné
osobní ochranné pracovní prostředky,
a to s přihlédnutím k charakteru jejich
činnosti;
b) na pracovištích, kde je prováděna chirurgická
nebo hygienická dezinfekce rukou, nesmí
zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné
šperky. Zdravotničtí pracovníci v operačních
provozech nesmí nosit na rukou hodinky.
Úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav
pacienta… musí být upravené, krátké, čisté;
c) pro operační výkony… /vypuštěno/
d) u ostatních výkonů, při kterých je porušována
nebo již porušena integrita kůže a sliznic
nebo provedena komunikace s tělesnými
dutinami, popřípadě nefyziologický vstup
do organizmu, se ochranné pomůcky volí ve
vztahu k výkonu, zátěži a riziku pro pacienta;
…
e) u posk y tovatelů zdravotních služeb
ambulantní péče je rozsah opatření stanovený v písmenech b) až d) přizpůsoben
charakteru prováděného výkonu;
f) k vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí
pracovníci přistupovat až po umytí rukou;
hygienickou dezinfekci rukou musí provést
vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to
po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu
u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem a předměty a pomůckami
kontaminovanými biologickým materiálem
včetně použitého prádla a nebezpečného
odpadu, a před každým parenterálním
výkonem a vždy při uplatňování bariérového
ošetřovacího režimu k předcházení a zabránění vzniku nemocničních nákaz; k utírání
rukou se musí používat jednorázový materiál,
který je uložen v krytých zásobnících;
1. Akutní respirační onemocnění včetně chřipky
a chřipce podobným (například dg. J00, J03,
J04-J06, J10-J18, J20-J22),
2. Konjunktivitida (například dg. H10, B30)
3. Mastitida (například dg. 091)
4. Kožní zánětlivá infekční a mykotická onemocnění (například dg. L00 – L08, B00, B07, B08,
B09, B35 – B37),
Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2012 Sb.
Seznam infekčních
onemocnění, při nichž se
nařizuje izolace na lůžkových
odděleních nemocnic nebo
léčebných ústavů, a nemocí,
jejichž léčení je povinné
Akutní virové záněty jater, Antrax, Dengue,
Hemoragické horečky, Cholera, Infekce CNS
mezilidsky přenosné, Mor, Paratyfus, Syfilis v I.
a II. Stadiu, Přenosná dětská obrna, Pertuse
v akutním stadiu, Ricketsiózy, SARS a febrilní
stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní
anamnézou, Spalničky, Trachom, Tuberkulóza,
Tyfus břišní, Úplavice amébová, Úplavice bacilární v akutním, stadiu onemocnění (v případě
bezpříznakového nosičství původce onemocnění je možné propustit pacienta do domácího
prostředí pouze se souhlasem orgánu ochrany
veřejného zdraví)., Záškrt, Další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci,
Projevy nemocí nebo událost, která představuje
možnost propuknutí nemoci podle článku 1
Mezinárodního zdravotního řádu (IHR 2005),
12
6/2012
g) /bariérová ošetřovací technika – vypuštěno/
h) při zjištění infekce nebo kolonizace multirezistentními mikroorganismy se toto zjištění
vyznačí ve zdravotnické dokumentaci pacienta a do propouštěcí zprávy… Kolonizace
pacienta multirezistentními mikroorganismy
není důvodem k odmítnutí hospitalizace
pacienta nebo přijetí do ústavu sociální
péče;
i) k parenterálním zákrokům včetně drenáže ran
a tělních dutin, zavádění močových katetrů
musí zdravotničtí pracovníci používat pouze
sterilní zdravotnické prostředky a dodržovat
při každém parenterálním zákroku zásady
asepse; při výměně sběrných vaků musí
používat uzavřený systém odvodu a sběru
tekutin se zabezpečením před možným
zpětným tokem;
j) u endoskopů a jiných optických přístrojů…
/vypuštěno/
k) pro každého pacienta je nutno používat vždy
samostatnou sterilní jehlu a sterilní stříkačku;
u insulinových per se postupuje podle návodu
výrobce;
l) ošetřování stomatologických souprav .i další
přístrojové techniky se provádí vždy podle
návodu výrobce;
m) při vyšetřování sterilních tělních dutin..
/vypuštěno/
n) podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo
dezinfekčním roztoku k tomu účelu určeném
a vyměňují maximálně do 24 hodin;
o) opakovaně používané zdravotnické prostředky
se dezinfikují, čistí a sterilizují podle návodu
výrobce. Jednorázové pomůcky se nesmí
opakovaně používat ani po jejich sterilizaci;
p) použité nástroje a pomůcky kontaminované
biologickým materiálem nesmí zdravotničtí
pracovníci ručně čistit bez předchozí dekontaminace dezinfekčními přípravky s virucidním
účinkem;
q) jednorázové stříkačky a jehly se likvidují bez
ručního oddělování; k oddělení jehly od stříkačky může sloužit pouze speciální pomůcka
nebo přístroj. Vracení krytů na použité jehly
je s výjimkou inzulinových per nepřípustné;
Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2012 Sb.
Sterilizace, vyšší stupeň
dezinfekce, metody
dezinfekce, způsoby a postupy
při jejich vykonávání včetně
jejich kontroly
I. MECHANICKÁ OČISTA
1. …… Pokud došlo ke kontaminaci biologickým
materiálem, je nutné zařadit před mechanickou očistu proces dezinfekce.
2. Čisticí prostředky s dezinfekčním účinkem se
aplikují buď ručně, nebo pomocí mycích a čisticích strojů, tlakových pistolí, ultrazvukových
přístrojů apod. Všechny pomůcky a přístroje
se udržují v čistotě.
3. Čisticí stroje a jiná zařízení se používají podle
návodu výrobce včetně kontroly čisticího
procesu.
II. DEZINFEKCE
Při volbě postupu dezinfekce se vychází ze
znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce
a z možnosti ovlivnění účinnosti dezinfekce
faktory vnějšího prostředí a odolností mikroorganizmů.
II.I. Způsoby dezinfekce
1. Fyzikální dezinfekce
Var v přetlakových nádobách, desinfekce
v přístrojích, filtrace, žíhání, spalování,
pasterizace… Pro Appel vypuštěno
2. Chemická dezinfekce
Při ředění a způsobu použití chemických
přípravků se postupuje podle návodu výrobce.
K chemické dezinfekci se používají oznámené
biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky
deklarované jako zdravotnické prostředky nebo
přípravky registrované jako léčiva pro použití ve
zdravotnictví.
Při provádění chemické dezinfekce se dodržují
tyto základní zásady:
Další body s)-w) se týkají lůžkových a sociálních
zařízení, vypuštěno.
13
a), b) /příprava desinfekčních roztoků – vypuštěno/
c) po spotřebování dezinfekčního přípravku
v dávkovačích je nutné dávkovač mechanicky
omýt, doplnit … a označit datem doplnění
a expirace a názvem dezinfekčního přípravku,
d) předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dezinfikují přípravkem
s virucidním účinkem. Při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi
lze spojit etapu čištění a dezinfekce,
e) k zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů … se střídají dezinfekční
přípravky s různými aktivními látkami,
f) při práci s dezinfekčními přípravky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při
práci…
g) předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně
opláchnout pitnou vodou
h) průběžná kontrola parametrů a ověřování
účinnosti mycího a dezinfekčního procesu
v mycích a dezinfekčních zařízeních … /v ordinacích VPL se běžně neužívají, vypuštěno/
Příloha č. 5 k vyhlášce č. … /2012 Sb.
Zacházení s prádlem a praní
prádla ze zdravotnických
zařízení a ústavů sociální péče
A. Charakter prádla
Prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití.
Výsledkem pracího postupu a procesu musí
být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Materiály, které přicházejí do přímého
styku s operační ránou, se nesmí klasifikovat
jako prádlo.
B. Z hlediska zdravotního rizika se rozděluje
prádlo na:
a) infekční – to je prádlo kontaminované biologickým materiálem a prádlo používané na
infekčních odděleních, odděleních TBC a ve
veškerých laboratorních provozech (mimo
zubní laboratoře),
b) operační – to je prádlo z operačních sálů,
gynekologicko-porodních sálů, novorozeneckých oddělení, JIP a CHIP,
c) ostatní prádlo neuvedené v bodech a)
a b).
3. Fyzikálně-chemická dezinfekce /v ordinacích VPL se běžně neužívá, vypuštěno/
II.II. Kontrola dezinfekce
Při kontrole dezinfekce se používají metody:
Prádlo kontaminované zářiči (radionuklidy)
a cytostatiky, zařazenými jako chemické karcinogeny, podléhá jinému režimu.
a) chemické – kvalitativní a kvantitativní ke
stanovení aktivních látek a jejich obsahu
v dezinfekčních roztocích,
b) mikrobiologické - zjištění účinnosti dezinfekčních roztoků nebo mikrobiální kontaminace
vydezinfikovaných povrchů (stěry, otisky,
oplachy, aj.).
Prádlo uvedené v písmenech a) a b) ze zdravotnických zařízení z lůžkové i ambulantní složky
se pere výhradně v provozovnách, které mají
k tomuto účelu uzpůsobený režim a nedochází
ke křížení zdravotnického prádla s prádlem
ostatním.
Praní osobních ochranných pracovních
pomůcek z ambulantních zařízení je zajišťováno s přihlédnutím k charakteru provozu,
stavební dispozici a k možnosti rizika
přenosu infekčního onemocnění ve vlastní
vyčleněné pračce.
II.III. Dokumentace dezinfekce
Týká se přístrojové desinfekce, pasterizace,
vypuštěno
III. VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE,
DVOUSTUPŇOVÁ DEZINFEKCE
Pro Appel vypuštěno
C. Zacházení s použitým prádlem uvedeným
v části B písmenech a) a b)
IV. STERILIZACE
Pro Appel vypuštěno
Pro Appel vypuštěno
14
6/2012
Vyhláška č. 289/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, byla vydána
v termínu dle zmocnění zákona č. 372/2011 Sb. Od stávající praxe se zásadně neliší
její text ani formulář. Platit bude ale pouze do konce roku 2012, od 1. 1. 2013 bude
nahrazena novou vyhláškou č. 297/2012 Sb., jejíž text i příloha se již podstatně
mění. Tu ale i s komentářem otiskneme až v posledním Appelu 2012, protože
do té doby musí ohledávající lékaři postupovat podle této vyhlášky č. 289, účinné
od 20. 9. do 31. 12. 2012.
Vyhláška 289
ze dne 29. srpna 2012
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
se odstavec 1 písm. a) použije obdobně;
1 vyhotovení Listu se zakládá do zdravotnické
dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém
zařízení měla být provedena pitva.
(4) Po provedení pitvy a doplnění Listu o údaje
zjištěné při pitvě se příslušná vyhotovení Listu
předávají místům určení podle odstavce 1 písm.
a) a 1 vyhotovení Listu se zakládá do zdravotnické dokumentace vedené poskytovatelem,
v jehož zdravotnickém zařízení byla provedena
pitva.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění zákona
č. 167/2012 Sb., k provedení § 92 zákona
o zdravotních službách:
§1
(1) List o prohlídce zemřelého (dále jen „List“) se
vyplňuje ve 4 vyhotoveních.
(2) Náležitosti Listu a pokyny k jeho vyplňování
jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
(3) Zemřelým se pro potřeby vyplnění Listu
rozumí i mrtvě narozené dítě.
§3
List se místu určení předává v listinné podobě.
§2
(1) Nejde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést
pitvu nebo
nebylo určeno provedení pitvy, 1 vyhotovení
Listu se
a) předává
1. matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1),
2. provozovateli pohřební služby zajišťující
převoz zemřelého k zajištění pohřbení a
3. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to nejpozději do
30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne
nálezu těla zemřelého,
b) zakládá do zdravotnické dokumentace
poskytovatele, jehož lékař provedl prohlídku
těla zemřelého.
(2) Jde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních
službách stanovena povinnost provést pitvu
nebo bylo určeno provedení pitvy, předávají se
všechna vyhotovení Listu poskytovateli, v jehož
zdravotnickém zařízení má být provedena
pitva.
(3) V případě rozhodnutí o neprovedení pitvy
§4
Opravy údajů v Listu se provádějí v případech,
kdy jsou na základě provedených diagnostických
vyšetření nebo šetření orgánů činných v trestním
řízení zjištěny dodatečně skutečnosti v předaných částech Listu neuvedené. Poskytovatel
zdravotních služeb, který takovou změnu zjistí,
provede opravu vyplněním nového Listu, který
se opět předává na místo určení podle § 2.
Zároveň na Listu vyznačí, že jde o opravu.
Obdobně se postupuje, jde-li o opravu jiných
chyb podstatných pro správné vyplnění Listu.
Nově vyplněný List nahrazuje původní.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. září
2012.
Ministr: doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
1) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
15
Několik informací k Externímu Hodnocení Kvality
Vzhledem k tomu, že se objevilo několik dotazů našich členů týkajících se této problematiky tak si
dovoluji dát tuto krátkou informaci.
I nadále je možnost zajištění externího hodnocení kvality u společností INSTAND e.V., prostřednictvím
společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.
Zdravotní pojišťovny plně akceptují externí kontrolu u této akreditované společnosti, splňující veškeré
podmínky dané právními předpisy.
V případě objednání určitého termínu je nutno zajistit v daném termínu převzetí vzorku. V případě,
kdy není poskytnuta potřebná součinnost na straně lékaře (např. vzorek nepřevezme apod.) nemá
to vliv na platnost objednávky a povinnost úhrady.
Mgr. Jakub Uher
APPEL Sdružení praktických lékařů České republiky
Vedoucí redakční rady: MUDr. Jana Uhrová
Adresa sekretariátu SPL ČR: U Hranic 3221/16, 110 00 Praha 10
Telefon: +420 267 184 053 Fax:+420 267 184 052
Neprodejné – pro vnitřní potřebu členů SPL ČR
Registrováno pod číslem MKČRE15944
16
Download

16. ročník 6/2012 - Sdružení praktických lékařů ČR