STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ,
PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2013 – 2014
Přerov 2014
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění § 7 odst. 1, písmene a)
– i) vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy, v platném znění
(byla sestavena podle osnovy stanovené OŠMT KÚ Olomouc)
Zpracovali: ředitel školy a vedoucí úseků ve spolupráci s předsedy metodických komisí, výchovnou
poradkyní, metodičkou školní prevence, metodičkou ICT, koordinátorkou EVVO, personalistkou, hlavní
ekonomkou školy a vedoucím technickohospodářské správy
Zprávu předkládá ke schválení: Mgr. Šober František, ředitel školy
V Přerově dne 19. září 2014
Výroční zpráva byla projednána na poradě vedení a poradách jednotlivých úseků v září 2014.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 6. 10. 2014.
1
Vážení pedagogové, zaměstnanci, rodiče, žáci a všichni přátelé naší školy,
předkládáme Vám v pořadí již 18. výroční zprávu o činnosti naší školy za školní rok
2013 – 2014 a v ní opětovné roční poohlédnutí za životem, výchovou a vzděláním na naší
škole.
Úvodní kapitoly zprávy poskytují základní informace o škole, charakteristice školy
a profilaci absolventů jednotlivých oborů.
Byly provedeny drobné úpravy učebních plánů a posouzeno, zda ŠVP odpovídají
realitě zejména v oblasti praxe a odborného výcviku na základě konzultací se
spolupracujícími firmami. Ale také, zda výuka odborných předmětů, vč. odborného výcviku,
nezaostává za reálnou praxí ve firmách a je v souladu s nejnovějšími novinkami v oboru.
Základní statistické údaje o prospěchu a chování žáků, výsledky závěrečných
zkoušek a také výsledky státních maturitních zkoušek jsou zachyceny v přehledných
tabulkách.
Ve VZ najdete i údaje o aktivitách žáků z mimoškolní zájmové činnosti, některé
personálie o pracovnících školy, základní informace o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, analýzy výchovného poradenství a protidrogové prevence, analýzu EVVO.
Součástí zprávy je mimo jiné i přehled těch firem nebo organizací a institucí, se kterými
škola spolupracuje.
Naše škola se pravidelně aktivně zapojuje do různých projektů, které patří nesporně
k významným aktivitám a přispívají nejen k inovaci výuky, ale také k její modernizaci
zaváděním nové ICT nebo výukových pomůcek. V roce 2013-14 byla SŠT zapojena do
celkem 8 projektů financovaných z ESF, z toho 2 vlastní.
Pravidelně aktualizované informace o naší škole jako významné vzdělávací instituci
Olomouckého kraje můžete najít také na internetových stránkách školy www.kourilkova8.cz.
Vážení přátelé, příznivci naší školy, všichni si určitě přejeme, aby modernizace naší
školy pokračovala i v dalších letech její existence. Prioritou školy pro další období tak zůstává
zajištění co nejlepších výchovně vzdělávacích podmínek nejen pro děti a mládež, ale i pro
dospělé, a samozřejmě i poskytování kvalitního servisu celoživotního vzdělávání na vysoké
profesionální úrovni. Kromě toho bychom si přáli, aby se současná velká podpora
technických oborů jak ze strany zřizovatele, tak ÚP, HK či firem projevila konečně také ve
vyšším počtu žáků – a to především kvalitních žáků, kteří mají o zvolenou profesi zájem.
Přeji příjemné a snad i zajímavé počtení a listování v tomto rozsáhlém materiálu.
Mgr. Šober František
ředitel školy
2
Obsah
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE .......................................................................................................................... 4
1.
NÁZEV ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE ................................................................................................................. 4
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .............................................................................................................................. 5
1.1.
1.2.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ..................................................................................................................... 10
2.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 .................................................. 10
PROFIL ABSOLVENTA OBORŮ VZDĚLÁNÍ ........................................................................................................ 10
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014........................................................................................ 14
2.1.
2.2.
2.3.
PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VČETNĚ SCHVALOVACÍCH DOLOŽEK MŠMT ............................. 15
3.
OBORY VZDĚLÁNÍ SE VYUČOVALY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PODLE TĚCHTO RVP A ŠVP: .................... 15
3.1.
STATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE .................................................................................................................. 17
4.
4.1.
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: ................................................................................................................... 17
4.2.
POČET ŽÁKŮ NA UČITELE (PŘEPOČTENÝ): ...................................................................................................... 20
4.3.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ (PAVOUK): .................................................... 21
Organizační řád - příloha č.1 ............................................................................................................................... 21
4.4.
ÚDAJE O ŽÁCÍCH: ........................................................................................................................................... 22
4.5.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ .......................................................................................................................... 23
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ................................................................. 24
5.
VÝSLEDKY KLASIFIKACE PODLE OBORŮ A ROČNÍKŮ:..................................................................................... 24
VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK: ............................................................................................................. 26
VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK: ........................................................................................................... 27
5.1.
5.2.
5.3.
VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. A 2. POLOLETÍ ............................................................................... 28
6.
POČET ŽÁKŮ SE SNÍŽENÝM STUPNĚM Z CHOVÁNÍ .......................................................................................... 28
HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ..................................................................................................... 32
HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PREVENCE:......................................................................................... 34
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: ........................................................................................ 38
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ..................................................................... 40
7.
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ:..................................................................................... 41
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ: ...................................................................................... 42
VZDĚLÁVÁNÍ VYCHOVATELŮ: ....................................................................................................................... 43
7.1.
7.2.
7.3.
8. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH, GRANTOVÝCH PROGRAMECH,
SOUTĚŽÍCH .............................................................................................................................................................. 44
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH .......................................................................................................... 44
ÚDAJE O SOUTĚŽÍCH ...................................................................................................................................... 45
ÚDAJE O GRANTOVÝCH PROGRAMECH........................................................................................................... 45
8.1.
8.2.
8.3.
ZPRÁVA O KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI ................................................................................ 50
9.
10.
DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI .................................................................................................................. 50
10.1.
10.2.
10.3.
REALIZACE KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ KRAJE........................................................................................... 50
SPOLUPRÁCE ŠKOLY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI ........................................................................................... 50
JINÉ .......................................................................................................................................................... 53
11.
SEZNAM PŘÍLOH......................................................................................................................................... 55
12.
ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR ............................................................................................................................ 56
3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno a)
1.1.








Název školy a další informace
Název školy dle zřizovací listiny:
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Sídlo školy:
Kouřílkova 8
750 02 Přerov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
190 138 33
DIČ:
CZ 190 138 33
RED_IZO:
600 171 370
Zřizovatel:
Olomoucký kraj
právní forma: kraj, IČO: 60 609 450
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
Ředitel školy: Mgr. František Šober

Školská rada: zřizována pro 3 leté funkční období s účinností od 23.5.2011, nová ŠR s účinností
od 30.5.2014 (zřizovací listina ŠR viz příloha č. 4)

Sdružení rodičů: pracovalo při škole do 31. 12. 2010; v současnosti není zájem o jeho zřízení

Místa poskytovaného vzdělání a služeb:
a) Střední škola (SŠ)
cílová kapacita 1000 žáků, kapacita k 1. 9. 2013 – 500 žáků
IZO:
130 001 538
Místa poskytovaného vzdělávání (teoretické i praktické výuky):
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov
9. května 194, 750 02 Přerov
b) Domov mládeže (DM)
IZO:
kapacita 210 lůžek, k 1. 9. 2013 203 ubytovaných žáků
110 029 917
Místa poskytovaných služeb:
Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov
c) Školní jídelna (ŠJ)
IZO:
kapacita-max. počet jídel 1400, k 1. 9. 2013 1323 stravovaných
172 103 941
Místo poskytovaných služeb: Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov





Telefon SŠT – ústředna:
Telefon – ředitel:
Fax:
e-mail:
www stránky:
581 201 276
581 203 295
581 203 293
[email protected]
www.kourilkova8.cz
4
1.2.
Charakteristika školy
1.2.1.
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (dále jen SŠT) je příspěvkovou
organizací Olomouckého kraje od 1. 7. 2001 podle zřizovací listiny č. j. 1645/2001 ze dne 28. 9. 2001 v platném
znění pozdějších dodatků.
1.2.2.
SŠT jako komplexní typ střední školy zajišťuje výuku teoretickou i praktickou v učebních
a studijních oborech. Praktická výuka žáků všech oborů probíhá v dílnách SŠT na Kouřílkově ulici č. 8, Bří
Hovůrkových 17 a také na pracovišti praktického vyučování, Přerov, 9. května 194. Žáci 2., 3. nebo 4. ročníků
absolvují rovněž praxi na základě smluvního vztahu u různých firem.
SŠT dále poskytuje ubytování na domově mládeže, zabezpečuje stravování žáků přerovských SŠ, resp. další
služby v rámci produktivní práce žáků nebo jiné činnosti.
SŠT je svým zaměřením střední odbornou školou polytechnickou a v roce 2013/2014 zabezpečovala:
 Střední vzdělání s výučním listem ve tříletých oborech vzdělávání, které zahrnují
všeobecné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon dělnických povolání. Toto studium je
ukončeno závěrečnou zkouškou. Jedná se o obory optickomechanické, elektrotechnické,
strojírenské, stavební, dřevařské, stravovací a ubytovací služby.
 Střední vzdělání s maturitní zkouškou je možné získat ve čtyřletých oborech vzdělání nebo
ve vzdělávacím programu nástavbového studia, jejichž absolventi jsou připravováni
pro výkon náročných dělnických povolání a některých technicko-hospodářských
a administrativních činností provozního charakteru. Tato forma studia je ukončena
maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu zejména na vysokých školách
technického zaměření. Hlavní váha je kladena na obory strojírenské: zaměřené
na strojírenství, optiku, mechaniku a mechatroniku. Jedná se o obory mechatronika,
mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení; od roku 2005/6 nabízí i vzdělávání
ve studijním univerzálním oboru pro chlapce a dívky – mechanizace a služby. Dále nabízí
dvouleté denní nebo tříleté dálkové nástavbové studium Provozní technika pro absolventy
všech strojírenských oborů a nástavbové studium Stavební provoz pro absolventy
stavebních oborů.
1.2.3.
Doplňující informace ke školnímu roku 2013/2014:
Vedení SŠT pracovalo ve školním roce v tomto složení:
Ředitel:
– Mgr. František Šober
Zástupci ředitele a vedoucí:
pro teoretické vyučování
– Mgr. Zdena Fenzová (zástupce statutárního orgánu)
– Bc. Roman Novotný
pro praktické vyučování
– Ing. Miroslav Anděl
pro výchovu mimo vyučování
– Ivanka Čecháková
vedoucí ekonom školy
– Ing. Jaromíra Malátková
vedoucí technickohospodářské správy
– Ing. Jiří Pouzal
Ve školním roce 2013/2014 se pokračovalo v plnění úkolů vzdělávací koncepce školy na léta 2010/2014.
Koncepce se týká i nadále především přechodu výuky z osnov na ŠVP, další inovace, modernizace a reorganizace
výuky při zapojení školy do projektů financovaných z ESF. Zaměřuje se také na plnění dalších důležitých
vzdělávacích cílů – jako např. úkolů výchovného poradenství a protidrogové prevence; na pokračování činnosti
místního centra celoživotního vzdělávání (v rámci CUOK, které je výsledkem projektu UNIV 1 až 3); k cílům
koncepce patří i nákup nových moderních pomůcek; zachování estetiky školního prostředí za předpokladu pravidelné
údržby budov a zařízení atd. V neposlední řadě si pedagogický sbor dal za cíl zapojit se do dalších projektů z ESF
(do tzv. „měkkých“ i „tvrdých“ projektů) a získat tak finance na modernizaci výuky technických oborů. (více
o vzdělávacím programu v jiných částech zprávy, zejména v kapitolách o aktivitách školy).
Koncepce doplňuje vzdělávací cíle z minulých let a vycházela především z Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
1.2.4.
Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují úseky teoretického a praktického vyučování, výchovu
mimo vyučování zabezpečuje domov mládeže. Nepedagogické činnosti zabezpečuje provozně
ekonomický úsek.
5
1.2.5.
Charakteristika jednotlivých pedagogických úseků:
Úsek teoretického vyučování
Úsek je řízen zástupcem ředitele pro teoretické vyučování, který je současně zástupcem statutárního orgánu.
Z organizačních důvodů při počtu více jak 18 tříd může být zřízena i druhá funkce zástupce ředitele pro TV.
Přehledné informace o pedagogických pracovnících jsou zpracovány v kapitole: 4.1. Údaje o pracovnících školy.
Denní studium probíhalo ve školním roce 2013-14 v těchto 18 třídách:
Zkratka třídy
Název oboru vzdělání: RVP – ŠVP
MSO 1.
Mechanik seřizovač
Optik
Mechatronika
Automechanik
A 1.
O 2.
Malířské a natěračské práce
Stravovací a ubytovací služby
Zámečník
Jemný mechanik
Obráběč kovů
Zedník
Tesař
Instalatér
Mechanik seřizovač
Mechatronika
Optik
A 2.
Automechanik
E 2.
Malířské a natěračské práce
Stravovací a ubytovací služby
Instalatér
Tesař
Jemný mechanik
Zedník
Zámečník
Obráběč kovů
Mechanik seřizovač
Optik
Provoz a ekonomika služeb
Automechanik
E 1.
ZOKO 1.
ZeTI1.
Mch 2.
IT 2.
JMZe 2.
ZOK 2.
MOP 3.
A 3.
E 3.
JMZ 3.
ZeTI 3.
MOP 4.
■ jednooborové třídy
Malířské a natěračské práce
Stravovací a ubytovací služby
Jemný mechanik
Zámečník
Zedník
Tesař
Instalatér
Mechanik seřizovač
Optik
Provoz a ekonomika služeb
■ dvouoborové třídy
6
■ tříoborové třídy
Nástavbové studium probíhalo ve 2 třídách:
Zkratka třídy
Název oboru vzdělání: RVP – ŠVP
PT 1.
Provozní technika – denní forma vzdělávání
Stavební provoz – denní forma vzdělávání
Provozní technika – dálková forma vzdělávání
Stavební provoz – denní forma vzdělávání
DS 2.
Výuka probíhala ve dvou budovách:
V budově teorie na Kouřílkově 8 byla výuka zabezpečena:
-
-
v 10 standardních učebnách vybavených videorekordéry, CD přehrávači, televizními přijímači a dataprojektory,
ve 2 učebnách určených k výuce cizích jazyků,
v optické laboratoři, sloužící k výuce předmětu technická měření a technologická cvičení (v optice),
v modernizované učebně č. 12 – sloužící k výuce brýlové optiky s vybavením pro oční a brýlovou techniku
v učebně pneumatiky a hydrauliky,
v elektrolaboratoři, která slouží k výuce předmětu elektrická měření s mnoha přístroji, např. osciloskopy,
generátory, Q metry, měřiči kolísání, multimetry,
ve 2 učebnách výpočetní techniky, vybavených dataprojektory s projekčním plátnem, z toho je učebna CNC na P2
vybavena také interaktivní tabulí,
v učebním pavilonu 1 (P1) sloužícím jako odborná učebna, studovna a učitelská knihovna (využívá se též jako
přednášková a společenská místnost); je vybaven pro přednáškovou činnost 4 počítači, dataprojektorem,
videorekordérem, zesilovačem a projekčním plátnem,
v odborné učebně strojírenských předmětů, která je rovněž vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítači,
v odborné učebně mechatroniky (s 25 PC a dataprojektorem)
k zabezpečení hodin tělesné výchovy i sportovních kroužků se využívá vlastní tělocvična.
V budově teorie na Bří Hovůrkových 17 byla výuka zabezpečena:
- v 8 standardních učebnách,
- v 1 učebně pro výuku odborných předmětů, vybavené dataprojektorem a promítacím plátnem, videorekordérem a
DVD přehrávačem,
- v 1 učebně výpočetní techniky se 17 PC,
- v 1 učebně určené pro výuku odborných předmětů oboru instalatér,
- k zabezpečení hodin tělesné výchovy i sportovních kroužků se využívá vlastní tělocvična.
Výuka ICT a počítačová gramotnost:
Pro výuku sloužily na Kouřílkově ulici 2 učebny vybavené počítači Intel Pentium II a P4 1,6 GHz s RAM
512 MB. Tyto umožňují žákům využívat nejnovější verze kancelářských aplikací, multimediální programy
pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů, CAD/CAM programy a v omezené míře software pro zpracování
digitální fotografie a videa. Veškeré položky jsou evidovány v systému pro řízení školy SAS. Seznam je přístupný
pro prohlížení všem učitelům. V budově teorie TV2 na Hovůrkových byla používána ještě 1 učebna VT se 17 PC
řady Intel Pentium Core II.
Pro výuku ICT se využívaly také prostory v nově vybudovaném pavilonu P2 z projektu ROP.
V přednáškové aule, která je vybavena nejmodernější prezentační technikou se konala přehlídka maturitních projektů.
Proběhlo zde i školní kolo SOČ.
Odborná učebna pavilonu P2 je určena pro výuku předmětů vyučovaných v oborech Mechatronika,
Mechanik seřizovač – mechatronik, Optik, Obráběč kovů a Zámečník. Při výuce technologie, tematického celku
programování CNC strojů, si žáci přímo na učebně na CNC strojích prakticky ověřují výsledky své práce.
Počítače v odborné učebně pavilonu P2 jsou vybaveny rozhraním pro připojení programovatelných
automatů. Tyto slouží pro výuku druhých ročníků oboru Mechatronika a třetích ročníků oboru Optik předmětu
programování, u maturitních oborů se začalo využívat elektronické učebnice na 25 tabletech pořízených v roce 2012
z projektu „Inovace technického vzdělávání“.
Příklady SW používaného ve výuce výpočetní techniky, technické dokumentace, mechatroniky
a technologie (bez uvedení verzí):
1. OS Windows
2. Microsoft Office
- Word
- Excel
7
- Power Point
3. Zoner Media Explorer
4. Autodesk Inventor Professional
5. Edge CAM
6. 3D Architekt.
Počítače na škole jsou propojeny sítí Microsoft, samozřejmostí je používání internetu pro vzdělávací i zájmovou
činnost. Podrobnější informace jsou prezentovány v kapitole 3.2. „Inovace a zavádění nových metod do výuky“.
Sportovní a odborné kurzy
V letošním školním roce neproběhl ani lyžařský kurz žáků 1. ročníků, ani sportovně turistický kurz žáků 2.
ročníků formou týdenního pobytu v rekreačních zařízeních. Hlavním důvodem byl malý zájem žáků, pravděpodobně
zejména z finančních důvodů.
Jako každoročně se i letos v posledním červnovém týdnu uskutečnily v areálu školy a na blízkých
sportovištích sportovní dny. Pod vedením zkušených pedagogů měli žáci možnost prověřit své schopnosti nejen
v turistice, míčových a pohybových hrách, ale i ve zdravotnickém a protipožárním výcviku a přípravě na civilní
ochranu člověka za mimořádných situací.
Školní knihovna a videotéka
Ke dni 30. 6. 2014 učitelská a žákovská knihovna obsahuje celkem 4540 svazků odborných
publikací i beletrie. Během školního roku bylo přikoupeno celkem 8 knih / převážně odborných publikací/. I nadále
žáci naší školy využívají fond pro sociálně slabé žáky.
Beletrie je umístěna v místnosti za sborovnou. Odborné publikace a zbytek beletrie je umístěn v P1 a MSP.
Odborné publikace z českého jazyka jsou umístěny na učebně č.10, která současně slouží pro výuku českého jazyka,
dějepisu a občanské nauky.
Čtenáři (žáci i učitelé) si vypůjčili celkem 472 knih. Půjčovali si nejen v otvírací době knihovny /pondělí
a středa vždy od 7.15 do 7.45/, ale i během vyučování a dle současné potřeby. Většina pedagogů má také několik
odborných publikací zapůjčeno pro potřeby výuky tzv. „nastálo“.
Můžeme konstatovat, že zájem o četbu se mezi žáky zvyšuje a že tento trend bude i nadále pokračovat.
Knihy si půjčují nejen žáci posledních ročníků, ale i z ročníků nižších.
Nové přírůstky jsou průběžně zapisovány a vedena jejich evidence, každý rok je vedena i statistická
evidence. Je snaha rozšiřovat i sbírku videokazet nebo DVD a nahrávat vhodné tituly. Vyučující jsou pravidelně
seznamováni s novými přírůstky formou inovovaných seznamů. Všechny tituly knih a učebnic jsou uloženy
v programu SAS. Zájemci mají možnost se sami přesvědčit, jestli je daná učebnice, video či DVD na seznamu
a v knižním fondu.
Školní knihovna zahrnuje dále 534 audiovizuálních dokumentů.
Software /programy do PC/ na CD eviduje a spravuje Ing. Vlasta Kajnarová. Do výuky jsou zařazovány nové verze
výukového softwaru dodávaného na DVD Je evidováno 32 programů. Aktuální CD a DVD je 94 kusů.
Podrobnější informace činnosti úseku teoretického vyučování jsou prezentovány také v dalších částech této
výroční zprávy: 3.2 „Inovace a zavádění nových metod do výuky“, kap. 7.2. „Vzdělávání učitelů“, kap. 8 „Údaje o
mimoškolních aktivitách…“, nebo kap. 10. „Další sledované oblasti“, případně v přílohách č. 1a, 3 a 4.
8
Úsek praktického vyučování
Úsek PV je řízen zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Přehled o pedagogických pracovnících je
zpracován v kapitole: 4.1. Údaje o pracovnících školy.
Úsek PV zabezpečuje výuku předmětu odborný výcvik pro žáky oborů vzdělání „L“ (čtyřleté s maturitou),
„H“ (tříleté s vyučením) a „E“ (tříleté s vyučením). Někteří pedagogové z tohoto úseku také pracují na další smlouvu
na úseku teoretického vyučování jako učitelé předmětu praxe u oborů „M“ (tzv. obory SOŠ – maturitní, čtyřleté).
Výuka je realizována v převážné míře na pracovištích praktického vyučování (v dílnách), také na zakázkách i mimo
školu, a to pod přímým vedením učitelů odborného výcviku. Dílny pracovišť (PV 1, PV 2, PV 3, PV 4) se postupně
modernizují (CNC stroje, výukové panely, programové vybavení, PC, diagnostika, měřicí přístroje, nářadí), a to také
v rámci projektů hrazených z ESF.
Z důvodu přiblížení výuky reálným pracovním podmínkám, prohloubení a rozšíření dovedností žáků aj.,
zabezpečuje úsek také část odborného výcviku jednotlivých žáků cyklicky u jiných organizací (zejména: Meopta,
Přerov, SEZAKO Přerov, PSP Pohony, Přerov, Chropyňská strojírna, Honneywell Olomoucc, Mubea Prostějov,
autoservisy). Výuka je v rámci možností školy také prováděna formou produktivních činností žáků, které jim přináší
kromě praktických zkušeností i finanční ohodnocení – odměny za produktivní práci.
Úsek praktického vyučování školy má tuto základní strukturu pracovišť a kapacit:
PV 1. Přerov, Kouřílkova 8:
a) 4 dílny a 1 odborná učebna pro výuku optických oborů
b) 5 dílen strojírenských
c) 1 elektrodílna
d) 1 dílna pneumatiky a hydrauliky s PC a výukovými panely
e) 1 dílna CNC strojů
f) 1 dílna PLC automatů
PV 2A. + PV2B.: Přerov, Bří Hovůrkových 17:
a) 1 dílna instalatérská
b) 1 dílna malířská
c) 1 dílna zednická
d) 4 dílny tesařské
PV 3. Přerov, 9. května 194:
a) 4 dílny zámečnické
b) 1 dílna klempířská
c) 1 dílna instalatérská
d) 1 dílna pro obrábění kovů
e) 1 dílna technických měření motorových vozidlech
f) 5 stanovišť pro autoopravárenskou činnost
PV 4. Přerov, Kouřílkova 8: cvičné pracoviště OV oboru Stravovací a ubytovací služby
a) 2 pokoje a 1 apartmán se sociálním zázemím
b) oficce
c) místnost stolničení
d) 2 studovny
e) sušárna, žehlírna a sklad hotelového prádla
f) recepce
g) prádelna
Podrobnější informace o činnosti úseku praktického vyučování jsou prezentovány v kapitolách 3.2 „Inovace a zavádění nových
metod do výuky“, kap. 7.2. „Vzdělávání UOV“, kap. 8 „Údaje o mimoškolních aktivitách…“, a kap. 10. „Další sledované oblasti“, resp.
v příloze č. 1b.
Úsek výchovy mimo vyučování
řídí zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování; pod tento úsek také spadá školní jídelna. Přehled
o pedagogických pracovnících tohoto úseku je zpracován v kapitole: 4. 1. Údaje o pracovnících školy.
Ubytování je žákům poskytováno ve 2 budovách na adrese Bří Hovůrkových 17 . Obě budovy jsou v těsném
sousedství školních pavilonů. DM poskytuje ubytování nejen žákům naší školy, ale také žákům dalších přerovských
středních škol.
Domov mládeže zabezpečuje ubytovaným žákům možnost rozvíjet osobní zájmy, schopnosti, nadání
a pomáhá jim při přípravě do vyučování (více o práci na DM v příloze č. 2). Žáci jsou ubytováni ve třílůžkových
pokojích. Mají k dispozici např. 7 studoven, 7 malých kluboven, 1 posilovnu, místnost na stolní tenis, studentský
klub, sportovní halu, tenisový kurt a 1 venkovní hřiště s umělým povrchem.
Stravování žáků bylo a nadále bude zajišťováno ve vlastní školní jídelně.
Další doplňující informace jsou prezentovány v kapitole 7.3. „Vzdělávání vychovatelů“ nebo v kapitolách 8 a 10, resp.
v přílohách č. 1c a 2.
9
2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno b)
2.1.
Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2013/2014
Obor vzdělání
Kód
Název
Ukončen
Forma studia
(ZZ, MZ)
(denní, dálkové)
Druh studia
41-45-M/01
Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb)
MZ
denní
4letý SOŠ
26-41-M/01
Elektrotechnika (Mechatronika)
MZ
denní
4letý SOŠ
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
MZ
denní
4letý SOŠ
23-62-L/01
Optik
MZ
denní
4letý SOŠ
23-43-L/506
Provozní technika
MZ
Nástavbové SOU
36-44-L/502
Stavební provoz
MZ
denní (2 roky)
dálkové (3 roky)
denní (2 roky)
dálkové (3 roky)
23-62-H/01
Jemný mechanik (Optik)
ZZ
denní
3letý SOU
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
ZZ
denní
3letý SOU
36-52-H/01
Instalatér
ZZ
denní
3letý SOU
23-56-H/01
Obráběč kovů
ZZ
denní
3letý SOU
36-64-H/01
Tesař
ZZ
denní
3letý SOU
23-51-H/01
Strojní mechanik (Zámečník)
ZZ
denní
3letý SOU
36-67-H/01
Zedník
ZZ
denní
3letý SOU
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
ZZ
denní
3letý U
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
ZZ
denní
3letý U
2.2.
Nástavbové SOU
Profil absolventa oborů vzdělání
Střední škola technická zabezpečovala ve školním roce 2013/2014:
1.
2.
výuku ve čtyřletých oborech vzdělání a v oborech nástavbového studia, které se ukončují maturitní
zkouškou. Absolventi jsou pak připravováni pro výkon náročných dělnických povolání a některých
technicko – hospodářských a administrativních činností provozního charakteru. Těžiště bylo ve výuce
strojírenství a mechatroniky.
výuku v tříletých oborech vzdělání zaměřených na optiku, strojírenství, autoopravárenství, stavebnictví
a oboru Stravovací a ubytovací služby, který patří do oblasti gastronomie.
Tyto obory končí žáci vyučením.
Profilaci jednotlivých oborů stručně přibližují dále uvedené charakteristiky:
4 leté obory vzdělání:
Profil absolventa oboru: 41–45-M/01 Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb)
Absolvent je připraven pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětvích strojírenství,
zemědělství, dále je připraven pro podnikatelské subjekty zabývající se prodejem a servisem zemědělské, dopravní
a jiné mobilní techniky. Absolvent se uplatní v oblastech komunálních služeb, dopravních provozů velkých podniků
a v činnostech souvisejících s dopravou a přepravou materiálů, jako například skladování, překládání, celní odbavení
v mezinárodní přepravě, obchodně-technických službách, marketingu, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti
10
mechanizovaných služeb, ve státní a obecní správě apod. Příkladem jsou povolání: dispečer, prodejce techniky,
technik v dopravních firmách, prodejce dopravní a manipulační techniky, náhradních dílů, vedoucí nebo technik
v opravnách a zařízeních poskytujících servisní služby, manažer prodeje, mzdový referent, administrativní pracovník,
personalista, pracovník marketingu a další. Absolvent školního vzdělávacího programu Provoz a ekonomika služeb je
připraven i k terciárnímu studiu technických a ekonomických oborů vyšších odb. škol a na fakultách vysokých škol.
Výsledky vzdělávání
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky, reálně si
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání a dále je rozšiřovat v souladu s cíli středního odborného
vzdělávání.
Profil absolventa oboru: 26–41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)
Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník, který disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi
a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Dále umí posoudit vzniklý problém i jakoukoliv závadu. Je
schopen spolupracovat se specialisty z oborů mechaniky, automatizační techniky a oborů příbuzných. Může se
uplatnit v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované výrobní i servisní práce na elektrohydraulických,
elektropneumatických a elektronických zařízeních, číslicově řízených strojích a přístrojích. Absolvent je připraven
instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat hydraulická, pneumatická a elektronická zařízení
a spoluvytvářet programy PLC pro stroje CNC. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uvádění
do provozu elektrotechnických, hydraulických a pneumatických zařízení popř. jejich částí např. mechanických,
elektrických a elektronických funkčních celků, elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů, napájecích
zdrojů apod. Může aktivně pracovat v oblasti servisní péče firmy, v technických službách a provozních technických
údržbách v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotizovaných pracovišť s hydraulickými,
pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a regulační technice, sdělovací a zabezpečovací technice.
Typické pracovní pozice či povolání:
 operátor informačních a komunikačních technologií
 revizní technik
 technolog a normovač elektro
 elektrodispečer
 technický manažer elektroprovozu
 technik investičních celků elektro
 technický pracovník výstupní kontroly – analytik
 servisní technik a přípravář
 operátor automatizovaných výrobních strojů CNC
 montážní pracovník automatizační techniky
 diagnostik
 zkušební technik
 programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných jako subsystémy v CNC)
Výsledky vzdělávání:
o navrhuje a konstruuje elektrické a elektronické obvody el. zařízení
o používá aplikační programy PC pro přípravu projektové dokumentace a konstrukční přípravu výroby
o měří elektrotechnické veličiny
o provádí elektrotechnické výpočty a uplatňuje grafické metody řešení úloh s využitím základních
elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel
o provádí elektroinstalační práce, zapojuje jistící prvky, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché
elektronické obvody
o provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů
o vytváří programy PLC a stroje CNC
o používá programy pro navrhování el. obvodů
o instaluje, uvádí do provozu, kontroluje, udržuje a opravuje elektropneumatická a elektrohydraulická zařízení
o analyzuje a vyhodnocuje výsledky provedených měření a zpracovává o nich záznamy a protokoly
Profil absolventa oboru: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Po skončení přípravy ve studijním oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je
absolvent schopen samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat (popřípadě programovat) konvenční a číslicově
řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, zařízení, výrobní linky a automatizované systémy.
Je schopen kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky. Řídit
pomocí programovatelných automatů (SPC, PLC) obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, výrobní zařízení a linky, a to
včetně jejich tekutinových rozvodů, ovládacích a regulačních prvků i s elektromagnetickým ovládáním. Dovednosti
budoucích absolventů jsou v závěrečné fázi přípravy školou prohlubovány v určitém konkrétním směru, tj. rozšiřují
se na výkon výrobních nebo obslužných činností, vyskytujících se v souvislosti s výrobou a programováním určitých
specializovaných výrobků (např. při obrábění kovů, tváření kovů, plastů, skla a keramiky). Z profesního hlediska jsou
11
z klíčových dovedností pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové
situace a dovednosti využívat ICT technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské
funkce se k tomu přiřazují i komunikativní dovednosti.
Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent studijního oboru mechanik seřizovač – mechatronik podle
příslušného zaměření je připraven k výkonu náročných dělnických povolání pro obsluhu, ošetřování, diagnostikování
a údržbu, pro seřizování popřípadě programování konvenčních a číslicově řízených strojů, zařízení, výrobních linek
a automatizovaných systémů. Uplatní se při stavbě, montáži a oživování strojů, zařízení a systémů, diagnostice
a vyhledávání závad a poruch, v servisu. Může působit ve vybrané technickohospodářské funkci provozního
charakteru, jako je například mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod. Po absolvování
příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat i v oboru.
Profil absolventa oboru: 23-62-L/01 Optik
Po skončení přípravy v oboru, vykonání maturitní zkoušky a příslušné praxi je absolvent schopen
samostatně pracovat s technickou dokumentací, určovat rozměry, technologické podmínky, spotřebu materiálu, volit
správné pracovní postupy a metody, nářadí, měřidla, a to při úpravách optických aj. materiálů, spojování součástí,
montáži, seřizování, kontrole nebo opravách.
Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent je připraven k výkonu náročných dělnických povolání ve všech
fázích průmyslové výroby optických součástí a jejich kontroly, dále v povolání mechanik optických přístrojů nebo
mechanik brýlové optiky při montáži a individuálních úpravách brýlové optiky a pomůcek podle potřeb klientů.
Nástavbové studium:
Profil absolventa oboru: 23–43-L/506 Provozní technika (denní, dálkové studium)
Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen
zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře
soukromého podnikání v oblasti strojírenství. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti a intelektuální dovednosti,
které žáci získali v předtím absolvovaném tříletém učebním oboru. Část obsahu je odborně zaměřena podle zájmu
žáků, zejména s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu.
Příprava v oboru vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vést menší
výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu,
službách i ve sféře soukromého podnikání.
Profil absolventa dotváří škola podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků úřadů práce, zaměstnavatelů
a zaměstnavatelských svazů. Příprava se zaměřuje na prohloubení vědomosti absolventa např. v oblasti: výroby,
montáže, oprav a uvádění do provozu složitých strojů a zařízení užívaných v různých (i nestrojírenských) odvětvích
a tak, aby byl popř. schopen (po příslušné praxi) tyto činnosti i řídit; aby měl vědomosti v oblasti klasických
a progresivních technologií třískového obrábění a dělení materiálu směřujících ke stále vyšší tvarové složitosti
a přesnosti součástí a tyto uměl aplikovat při navrhování technologických postupů, nářadí, přípravků apod.,
v pracovních činnostech spojených s tvářením, sléváním, tepelnou a povrchovou úpravou kovů, při navrhování
technologických postupů apod. Dále aby absolvent měl hlubší vědomosti v oblasti konstrukce strojů a zařízení,
plynárenských zařízení, montáže rozvodných zařízení, diagnostiky jejich závad a v oblasti zásad zabezpečování jejich
provozuschopnosti.
Možnosti uplatnění absolventa: Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent oboru schopen
vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Je
tedy připraven zejména pro dělnická povolání a výkon nižších i středních technických funkcí, např.: servisní technik,
vedoucí provozu, dispečer, technolog, normovač, kontrolor jakosti, konstruktér, projektant, technický manažer
provozu, technik investic a engineeringu. Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických
povoláních, jako jsou: mechanik, provozní mechanik apod.
Profil absolventa oboru: 36–44-L/502 Stavební provoz (denní, dálkové studium)
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají úplné střední odborné
vzdělání a teoretické předpoklady ke složení tzv. mistrovské zkoušky (podmínky stanoví profesní hospodářská
komora) a k soukromému podnikání v oboru do výše zodpovědnosti, kterou stanoví profesní komora. V případě
zájmu o další studium se mohou absolventi Stavebního provozu ucházet o pomaturitní zdokonalovací (inovační),
příp. specializační studium v odvětví stavebnictví za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních
škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání, event. o studium na vysoké škole.
Absolvent si v souladu s demokratizací všech sfér života společnosti oslovuje žádoucí formy mezilidských
vztahů a jednání. Učí se potřebné toleranci k názorům druhých. Zároveň aplikuje vědomosti z oblasti
společenskovědní i odborné v rozhodování a v každodenních pracovních kontaktech potřebné pro výkon funkce
mistra stavební výroby.
12
3 leté obory vzdělání:
Profil absolventa oboru(ů): 36–52-H/01 Instalatér
Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář, na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody
a kanalizace, topenář, montér vnitřního plynu a zařízení. Uplatní se také při montážích, opravách a údržbě vnitřních
rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích
předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava
k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W 01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 - 9 W 31,
ZP 942 - 8 W 31.
Profil absolventa oboru: 23–62-H/01 Jemný mechanik (Optik)
Absolvent je kvalifikovaný pracovník připravený vyrábět, sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat,
udržovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky a zařízení z oblasti přesné mechaniky - optiky. Těmi mohou být
především optické přístroje a jejich optické komponenty. Uplatní se v povoláních optik, mechanik optických
přístrojů, mechanik brýlové optiky.
Základních činnosti, které obvykle provádí, umí:
o zhotovování nebo dohotovování součástí výrobků přesné mechaniky a optiky
o posuzování funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
o opravovat a vyměňovat jednotlivé součásti, podskupiny a skupiny optických přístrojů a brýlové techniky;
o nastavovací, seřizovací a justážní práce na optických přístrojích
o montáž dílů optických přístrojů
o údržba, opravy.
Profil absolventa oboru: 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Je to kvalifikovaný pracovník schopný samostatně provádět údržbářské, opravárenské a seřizovací práce
na silničních motorových vozidlech – zejména osobních automobilech. Získané dovednosti a znalosti mu umožňují
uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME)
apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí
s případnou drobnou úpravou, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení
pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence
prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“.
Profil absolventa oboru(ů): 23-56-H/01 Obráběč kovů
Po skončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen
samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, vrtačka,
vyvrtávačka apod.), obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením a kontrolovat
a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Absolvent může být připraven jako univerzální obráběč
s širokou profilací, anebo na výkon činností v určité technologii strojního obrábění.
Profil absolventa oboru(ů): 36-64-H/01 Tesař
Absolvent má základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních
postupech a dovede vykonávat základní tesařské práce. Zná také základní materiály, technologické a pracovní
postupy používané pro práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a klempíř – stavební výroba.
V odborném výcviku získal dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a klempířských prací na střechách.
Absolvent oboru dovede číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci; zhotovit
jednoduché tesařské výkresy a náčrty; hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu; provádět jednoduché výpočty
z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu. Volí správný
technologický postup a organizaci práce; vhodný materiál a výrobky a správně je používá při provádění tesařských
konstrukcí. Umí si připravit a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je. Je schopen ručně
opracovat dřevo a kovové prvky tesařských konstrukcí, dřevo obrábět i strojně. Umí vázat a montovat jednoduché
tesařské konstrukce; adaptovat narušené tesařské konstrukce; rozeznávat vady dřeva a volit vhodné ochranné
prostředky proti dřevokaznému hmyzu, houbám a povětrnostním vlivům. Provádí jednoduché pokrývačské
a klempířské práce na střechách v rozsahu zaškolení. Umí vést písemnou dokumentaci související s prováděnými
pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi.
Profil absolventa oboru: 23–51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
Po skončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních
postupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí
a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání
požadavku zákazníka apod. Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje
a nářadí, zdvihací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného
technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět. Samostatně
13
volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji.
Při všech činnostech je schopen provádět kontrolu výsledků práce měřením běžnými i speciálními měřidly. Získal
i (měl-li zájem) ve 3. ročníku studia na škole svářečský průkaz.
Profil absolventa oboru: 36-67-H/01 Zedník
Absolvent má základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo
z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské,
betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá
dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážích
stavebních konstrukcí a zateplování staveb. Dovede číst stavební výkresy a orientovat se v příslušné projektové
a technické dokumentaci staveb, zhotovovat jednoduché technické náčrty. Používá potřebné nářadí a zná jeho údržbu.
Rozměřuje, správně zakládá a osazuje stavební konstrukce, volí správný technologický postup a organizaci práce.
Umí postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů,
také připravit a případně si upravit pracoviště, dopravit na něj materiál a připravit jej před jeho zpracováním.
Hospodárně využívá energie a svěřené materiální hodnoty, používá materiálové a výkonové normy. Umí sledovat
a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce a vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi.
3 leté obory vzdělání (pro žáky, kteří ukončili ZŠ v jiném než 9. ročníku):
Profil absolventa oboru: 36–57-E/01 Malířské a natěračské práce
Absolvent oboru má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,
uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických předpisů k ochraně životního
prostředí. Vykonává jednoduché malířské a natěračské práce, umí převzít materiál určený k vykonání práce, dopravit
jej na místo a připravit před jeho zpracováním. Volí, připravuje si a používá potřebné nářadí a udržuje jej, připravuje
si pracoviště a umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů.
Profil absolventa oboru: 65–51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Absolvent je připraven k vykonávání jednoduchých pracovních činností spojených s provozem ubytovacích
zařízení a poskytování služeb hostům (drobná údržba inventáře a zařízení, obstarávání drobných pochůzek podle
požadavků hosta, výkon jednoduchých prací na recepci popř. výdej a přebírání klíčů od hostů, pomoc se zavazadly,
slušné a poctivé jednání ve styku s hosty, péče o bezpečnost hostů, úklid prostor v ubytovacím zařízení, pokojů
a jejich příslušenství při použití vhodných čistících a úklidových pomůcek, obsluha strojů a zařízení používaných při
úklidu za dodržení bezpečnostních zásad). Dále ovládání přípravy vybraných druhů pokrmů a nápojů (pomoc při
přípravě pokrmů, samostatná příprava teplých i studených nápojů, pokrmů a příloh, čištění, údržba a zabezpečování
inventáře, dodržování posloupnosti prací a časových harmonogramů,. správné používání technických
a technologických zařízení v gastronomickém provozu).
Uplatňuje a dodržuje požadavky na hygienu v gastronomii, osobní hygienu a hygienu práce při pracovních
činnostech, dodržuje sanitární řád. Zná zásady skladování surovin a nápojů, stará se o skladovací prostory. Chápe
a dodržuje bezpečnost práce jak svou, tak spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích (klienti,
zákazníci, návštěvníci, hosté). Je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, dbá na zabezpečování
kvality a dodržování standardů (i ve společenském chování), efektivně a hospodárně vykonává svou práci i s ohledem
na životní prostředí.
Absolvent se uplatní zejména ve stravovacích službách (výroba pokrmů popř. nápojů v kuchyni nebo např.
v provozovnách rychlého občerstvení), také ve službách ubytovacích (např. úklid v pokojích a dalších prostorách
ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby a služeb spojených s ubytováním hostů). Jedná se o práce
pokojské, vrátného, nosiče zavazadel, apod.
2.3.
Další vzdělávání ve školním roce 2013/2014
Další vzdělávání ve škole – rekvalifikační kurzy, ostatní formy studia pořádané na škole
Rekvalifikace
Školení
Akreditované
programy a kurzy
DVPP
Ve školním roce 2013/2014 proběhly tyto aktivity:
• Vzdělávací program v rámci projektu UNIV3 – kraje: Mechanik optických přístrojů,
Frézování kovových materiálů
Školení řidičů referentských vozidel pro vedoucí a učitele
Dílčí zkoušky oboru Tesař
Doplnění vzdělání – viz: jednotlivci dle plánu vzdělávání
Informace o dalším vzdělávání pedagogických i ostatních pracovníků školy jsou pak prezentovány v kapitole 7.
14
3. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ včetně schvalovacích doložek MŠMT
(§7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno b)
3.1. Obory vzdělání se vyučovaly ve školním roce 2013/2014 podle těchto
RVP a ŠVP:
Studium
3.1.1. Přehled
Délka Kód
studia
oborů vzdělávání a učebních dokumentů školy:
Název oboru
vzdělání (RVP)
Číslo jednací
Ze dne
Název ŠVP
Platnost
ŠVP
denní
4
26-41-M/01
Elektrotechnika
12698/2007-23
28.6. 2007
Mechatronika
Od 1.9.2009
denní
4
41-45-M/01
Mechanizace a
služby
12698/2007-23
28.6. 2007
Provoz a
ekonomika
služeb
Od 1.9.2009
denní
4
23-45-L/01
Mechanik
seřizovač
9325/2009-23
6. 5. 2009
Mechanik
seřizovač
Od 1.9.2010
4
23-62-L/01
Optik
9325/2009-23
6. 5. 2009
Optik
Od 1.9.2010
23-43-L/51
Provozní technika
1606/2010-23
19.4. 2010
Provozní
technika
1.9. 2012
36-44-L/51
Stavební provoz
1606/2010-23
19.4. 2010
Stavební
provoz
1.9. 2012
23-43-L/51
Provozní technika
1606/2010-23
19.4. 2010
Provozní
technika
1.9. 2012
36-44-L/51
Stavební provoz
1606/2010-23
19.4. 2010
Stavební
provoz
1.9. 2012
denní
denní
nástavbové
2
denní
nástavbové
2
dálkové
nástavbové
3
dálkové
nástavbové
3
denní
3
36-52-H/01
Instalatér
6907/2008-23
29.5. 2008
Instalatér
Od 1.9.2009
denní
3
23-68-H/01
Mechanik opravář
motorových
vozidel
12698/2007-23
28.6. 2007
Automechanik
Od 1.9.2009
denní
3
23-56-H/01
Obráběč kovů
6907/2008-23
29.5. 2008
Obráběč kovů
Od 1.9.2009
denní
3
36-64-H/01
Tesař
12698/2007-23
28.6. 2007
Tesař
Od 1.9.2009
denní
3
36-67-H/01
Zedník
12698/2007-23
28.6. 2007
Zedník
Od 1.9.2009
denní
3
23-51-H/01
Strojní mechanik
12698/2007-23
28.6. 2007
Zámečník
Od 1.9.2009
denní
3
23-62-H/01
Jemný mechanik
6907/2008-23
29.5. 2008
Jemný
mechanikoptik
Od 1.9.2009
denní
3
36-57-E/01
Malířské a
natěračské práce
9325/2009-23
6.5. 2009
Malířské a
natěračské
práce
Od 1.9.2010
65-51-E/01
Stravovací a
ubytovací služby
6 907/2008-23
29.5. 2008
Stravovací a
ubytovací
služby
Od 1.9.2011
denní
3
15
A. Modernizace vyučování v teoretické, resp. praktické výuce a v odborném výcviku:

Práce na učebních dokumentech
 Již pro všechny obory vzdělání, které na škole vyučujeme, byly vydány rámcové vzdělávací
programy (RVP ) a byly podle nich zpracovány také všechny školní vzdělávací programy (ŠVP),
včetně nástavbového studia a tzv. E-čkových oborů. Při práci se využilo k tomuto účelu opět
programu „Smile“.

Inovace vzdělávání, zavádění moderních metod do výuky, praxe, stáže,
exkurze,…
 Cizí jazyky: výuka probíhá především ve dvou moderně vybavených učebnách němčiny
a angličtiny, čímž je vytvořen prostor pro kreativitu vyučujících a zájem žáků ke zkvalitnění výuky
zejména využitím ICT (dále viz.: Údaje o grantových programech: projekt eTwinning…).
 Odborné předměty: k jejich výuce slouží speciální učebny strojírenství, instalatérů, zedníků,
tesařů a mechatroniků, které jsou podle potřeby a finančních možností doplňovány dalšími
pomůckami. Na SŠT se učí ICT ve 3 učebnách výpočetní techniky (1 CNC na P2, učebna OV 065
v prostoru dílen, učebna č. 10 na Bří Hovůrkových sloužící pro stavební obory a praxi oboru MASPES). Pro potřeby moderní výuky za pomoci ICT slouží také učebna č. 10 na Kouřílkově ulici
(pro výuku ČJL a spol. předmětů). Z prostředků projektu ITO 2 byla vybudována učebna č. 8
pro automechaniky (slouží případně i pro potřeby mechatroniků). Výuka s využitím interaktivní
tabule, dataprojektoru nebo PC se na škole stává běžnou. Intenzivně jsou využívány i učebny
v pavilonech 1 i 2 pro odborné i ostatní předměty. Pro měření a číslicovou techniku se
využívají učebny v objektu dílen na Kouřílkově ulici, stejně tak i pro výuku pneumatiky
hydrauliky a diagnostiky. Výuka v odborných předmětech se zkvalitňuje také inovacemi obsahu
učiva předmětů (viz projektová činnost) a zařazováním novinek získaných z odborné literatury,
školení, stáží a exkurzí ve firmách nebo na veletrzích, také využíváním informací z internetu nebo
spoluprací učitelů s kolegy z jiných škol.
 Výuka motivační formou – účasti na soutěžích: snažili jsme se podle možností podporovat jak
nadané žáky (velmi malé procento), tak i žáky méně nadané. V neposlední řadě se učitelé
pod vedením výchovné poradkyně zaměřují stále více na žáky s poruchami učení, kteří se také
snažili zapojit do soutěží. Pro nadané žáky jsou určeny např. matematické olympiády a SOČ.
Pro ostatní jsou pořádána školní kola soutěží v jednotlivých oborech, což zvyšuje motivaci žáků
a jejich zájem o zvolený obor. Více o soutěžích viz: bod 8, dále přílohy č. 1 a-c.
 Zkrácené studium: k získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení nebyla tato forma
vzdělání v tomto roce využita pro nezájem.
 Rekvalifikace: viz tabulka bodu 2.3
 Odborné souvislé praxe žáků, praktická výuka odborného výcviku u firem: žáci oboru
vzdělání s maturitou („M“): Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb) absolvovali
v období květen a červen tyto praxe převážně ve firmách, kde předpokládají své budoucí uplatnění,
což je přínosem k tomu, aby získali nejen nové poznatky, ale i návyky nutné k případné adaptaci
na praxi po ukončení svého studia. Žáci většiny strojírenských a stavebních oborů vzdělání
absolvovali v rámci praktického vyučování i praktickou výuku ve firmách tak, aby pod vedením
učitelů odborného výcviku získali širší poznatky a zkušenosti nutné pro jejich další vzdělávání.
 Přednášky: probíhaly na odborná témata zejména u žáků stavebních oborů, u nichž nelze často
zajistit odborné exkurze u firem. Pořádány byly přednášky a prezentace stavebních firem nebo těch,
které v tomto oboru participují. Žáci se tak seznámili s novými materiály, technologiemi a také si
mohli s těmito materiály vyzkoušet pracovat.
 Produktivní práce: část výuky předmětu odborný výcvik byla realizována také formou
produktivní práce žáků (Instalatér, Malířské a natěračské práce, Automechanik, Obráběč kovů,
Jemný mechanik /Optik/, Strojní mechanik /Zámečník/, Zedník). Tyto činnosti byly přínosem pro
výuku hlavně tím, že žáci pracovali na reálných zakázkách, kdy i odměňování za rozsah a kvalitu
této činnosti vykonávané má motivující vliv na vzdělávání se žáka a formování jeho osobnosti.
 Exkurze, výstavy, veletrhy: vhodným způsobem doplňovaly vzdělávání žáků realizované úsekem
teorie nebo praxe, čímž došlo k posílení jejich kompetencí. Exkurze byly realizovány hlavně
ve firmách. K prohloubení odborností žáků přispívají i jejich každoroční návštěvy strojírenských,
stavebních a automobilních výstav či veletrhů, kde se seznamují zejména s technickými a jinými
novinkami.
16
B. Modernizace v přístupu ve výchově a vzdělávání na domově mládeže:
Populární a netradiční formou lze vést žáky ke vzdělávání a zlepšování jejich studijních výsledků
i při výchově a vzdělávání na domově mládeže.
Vychovatelé se různými formami snažili podchytit talentované žáky a rozvíjet jejich schopnosti
a nadání i ve spolupráci s dalšími institucemi a umožnili jim zapojit se do dalších volnočasových aktivit
ve městě.
U méně nadaných žáků pomáhali ve studiu tím, že pro ně vytvořili individuální studijní podmínky,
popř. pomohli osobní radou nebo zajistili další dodatečné konzultace s příslušnými vyučujícími na
konkrétních školách.
Při přípravě na vyučování žáci bohatě využívali možnost připojení k internetu pomocí Wi-Fi bezdrátové
sítě, která funguje na obou budovách domova mládeže a která umožňuje žákům získávat nové poznatky a
informace. Dále umožňuje žákům odesílat vypracované domácí úkoly a zpracované třídní projekty na
webové portály kmenových škol. V tomto školním roce došlo k posílení kapacity bezdrátové sítě a k zesílení
signálu tak, aby žáci ze všech pokojů měli možnost se k této síti připojit.
Podařilo se vybudovat samostatné kuchyňky na třech poschodích bloku A a na dvou poschodích bloku
B. Byly dovybaveny botárky.
Další informace jsou uvedeny v přehledu kulturních a sportovních aktivit za školní rok 2013/2014 (viz:
bod 8, dále příloha č. 1c/, případně příloha č. 2).
4.
STATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE
4.1. Údaje o pracovnících školy:
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno c)
4.1.1.
Interní pracovníci SŠT ve školním roce 2013/2014
(přehled všech pracovníků školy)
Pracovníci
Počet
A. Pedagogičtí pracovníci
65
1. Ředitel, zástupci
5
2. Učitelé (interní)
26
3. Učitelé odborného výcviku a praktického
vyučování (interní)
26
4. Vychovatelé
8
B. Ostatní zaměstnanci školy
1. Sekretariát+personalistika
Administr. pracovnice+archiv
2. Provozně ekonomický úsek:
Účetní, vč. ved. ekonoma a obch. ref.
Uklízečky
Vedoucí THS-ref. majet. správy
Správce počítačové sítě
Skladník, Vrátní (prac. vztahů k veř.)
Údržba, zásobovač
Bezpečnostní pracovník
3. Školní jídelna:
Provozář (vedoucí ŠJ)
Účetní
Kuchaři
Pomocní kuchaři vč.uklíz.
33
1
1
C. Pracovníci celkem
98
6
8
1
1
2
2
1
1
1
5
3
17
VŠ
ÚSO
SO, ZŠ
4
26
1
-
-
2
3
22
5
2
-
4
14
15
4.1.2. Úsek teoretického vyučování – interní pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2013/2014 tvořilo stálý pedagogický sbor 23 učitelů na plný úvazek, 5 učitelů
na zkrácený úvazek a 2 ZŘTV.
Specifické údaje (o vzdělání, Ú aprobovanost a další) jsou uvedeny v celkovém jmenném seznamu:
Poř. čís. //Jméno
Kvalifikace
Praxe Způsobilost
Zařazení Vyuč. předměty % aprob.
1. Ing. Bakešová Marie
VŠ
6
2. Mgr. Bařinová Alena
VŠ
28
3. Mgr. Beranová Bohdana VŠ
4
4. Bc. Blaho Milan
VŠ
22
DŘEVO-STROJ učitel
5. Ing. Doleželová Jitka
VŠ
32
OP- stavební
učitel+ŠMP T,MTR,OK,
100
6. Ing. Grepl Vladimír
VŠ
37
ELEKTRO
učitel
100
7. Mgr. Havelková Věra
VŠ
18
FYZ – ZT
učitel+VP FYZ,ICT,OBN
100
8. Mgr. Havranová Zita
VŠ
24
NEJ-TEV-BIO
učitel
NEJ,TEV,ZT
100
9. Ing. Jedličková Dagmar
VŠ
25
ELEKTRO
učitel
MD, ČT, E, ŘAR
100
10. Mgr. Jehlář Miroslav
VŠ
22
MAT – ZT
učitel
MAT
100
11. Ing. Kajnarová Vlasta
VŠ
25
VT – STROJ
učitel
T, S, TD, MET, ICT
100
12. Ing. Maděrková Marcela VŠ
5
STROJ
učitel
T, TD, S, ST
100
13. Mgr. Marcoulis Dalibor VŠ
25
CJL-ZSV
učitel
CJL, AJ
100
OP- stavební
učitel
ODK,T,MTR
100
14. Ing. Mrvová Hana, DiS.
OP- stavební
učitel
ODK,T,MTR
100
FYZ – ZT
učitel
FYZ, TO, O,ZECH
100
Potra.-technol.
učitel
PAV,TAS,TP
100
TEC,MTR,VZ,OK
100
E, MET, SZ, DAP
VŠ
2
15. Mgr. Nádvorník Mirosl. VŠ
30
FYZ – ZT
učitel
TD, OT,OM,T
100
16. Mgr. Neradil Ivo
VŠ
33
TEV – BV
učitel
TEV,OBN
100
17. Ing. Pastorek Michal
VŠ
7
STROJ
učitel
TMO, Tmě, Me, ST
100
18. Ing. Peluhová Sylva
VŠ
10
EKO
učitel
EKO
100
19. Mgr. Rozsypalová M.
VŠ
13
ANJ
učitel
ANJ
100
20. Ing. Rytíř Roman
VŠ
23
VT – STROJ
učitel
TK, ICT,Me
100
21. Mgr. Šálek Martin
VŠ
16
ANJ – TEV
učitel
ANJ,TEV
100
22. Mgr. Zahrada Pavel
VŠ
23
STROJ
učitel
OD, ZS, S, E,A,SO
100
23. Mgr. Žáková Libuše
VŠ
26
CJL – DEJ
učitel+ŠMP CJL, DEJ,PR
100
13
19
33
27
27
CJL
elektro, FYZ
ELEKTRO
obráběč kovů
obráběč kovů
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
CJL
FYZ
OP
PRA
PRA
100
100
100
100
100
Zkrácené úvazky:
1. Mgr. Mollinová Pavla
VŠ
2. Mgr. Polanský Jan
VŠ
3. Ing. Zítka Pavel
VŠ
4. Horák Zdeněk
VL, MT, DPS
5. Žákovský Jiří
VL, MT, DPS
Vedoucí pracovník úseku:
1. Mgr. Fenzová Zdenka
VŠ
34
CJL – RUJ
ZŘTV1
ANJ
100
2. Bc. Novotný Roman
VŠ
22
OP- stavební
ZŘTV2
T, MTR, PB,VS
100
18
4.1.3. Úsek praktického vyučování – interní pedagogičtí pracovníci
Počet interních zaměstnanců úseku praktického vyučování (učitelů odborného výcviku, vedoucích učitelů
odborného výcviku a zástupce ředitele pro praktické vyučování), činil ve školním roce 2013/2014 celkem 27
zaměstnanců, z toho jich několik pracovalo na různě velký (zkrácený) úvazek. Kromě výuky odborného výcviku
několik pedagogů z tohoto úseku vyučovalo i v rámci činnosti úseku teoretické výuky předmět praxe v dílnách OV).
Požadované vzdělání pro výkon funkce učitele odborného výcviku mělo 22 učitelů, 1 učitel (věk nad 55 let) neměl
maturitu a doplňkové pedagogické studium***, 2 učitelé neměli maturitu** a 2 učitelé neměli doplňkové
pedagogické studium*. Přehled o vzdělání, praxi,… uvádí následující tabulka.
ZŘPV, vedoucí učitelé odborného výcviku, (VUOV), učitelé odborného výcviku (UOV) podle specifických údajů:
Poř. č.
01.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Zaměstnanec (zařazení)
ANDĚL Miroslav, Ing. (ZŘPV)
BLAŽEK Jiří (UOV)
CALETKOVÁ Naděžda (UOV)
CÍSAŘ Václav (UOV)
ČECH Miloš (VUOV 2)
ČECHÁK Jiří (UOV)
ČERNÁ Jitka
DOLEŽEL Miroslav (VUOV 3)
HÁJEK Radovan (UOV)
HORÁK Zdeněk (UOV, UPx)
JAKUBÍČEK Petr (UOV)
KADLÍK Vladimír (UOV)
KOSTELECKÁ Věra (UOV)
MACHAČ Oldřich (UOV, UPx)
POLANSKÝ Jan, Mgr. (UOV, UPx)
POSPÍŠIL Antonín (UOV)
POSPÍŠIL Josef (UOV)
POSPÍŠILOVÁ Hana, Ing.
POUČENSKÝ Vlastimil (UOV)
SKÁCEL Pavel (UOV)
SKÁLA Zdeněk (UOV)
ŠENKYŘÍK Miroslav (UOV, UPx)
TOMČÍK Pavel (UOV, UPx)
VACULA Miroslav (UOV)
VYHŇÁK Ladislav (VUOV 1)
ZAŤOVIČOVÁ Zdeňka (UOV, UTV)
ŽÁKOVSKÝ Jiří (UOV, UPx)
Kvalifikace
MT, VŠ, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, …*
VL, MT, DPS
VL, MT, …*
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, …, DPS**
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
MT, VŠped.
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
MT, VŠ, DPS
VL, … , …***
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, …, DPS**
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
VL, MT, DPS
Aprobace
% aprob.výuky
elektro, VP, kuchař, číšník
100
truhlář
100
optika
100
tesař, truhlář
100
zedník
100
automechanik
100
optik
100
automechanik
100
instalatér
100
obráběč kovů
100
zámečník
100
instalatér
100
kuchařka
100
opravář, svářeč
100
elektro, F, ZT
100
zedník
100
malíř
50
gastronomie
100
klempíř
50
optika
100
automechanik
100
zámečník, svářeč
100
opravář, svářeč
100
malíř
100
zámečník
100
servírka
100
obráběč kovů
100
Praxe
32
32
23
30
36
34
08
35
19
26
29
34
40
30
18
35
35
05
37
31
35
31
21
36
36
25
26
4.1.4. Úsek výchovy mimo vyučování – interní pedagogičtí pracovníci
Výchovu mimo vyučování zabezpečovalo 8 vychovatelů a ZŘ VMV.
Seznam vychovatelů domova mládeže podle specifických údajů:
Poř. čís.
Jméno
Vychovatelé:
1.
Bc.Grénar Ivo
2.
Kapavíková Lenka
3.
Kraplová Ludmila
4.
Petrová Olga
5.
Mgr. Sohlichová Regína
6.
Bc. Vojkůvková Alena
7.
Župka Lubomír
8.
Kroupová Jana
Vedoucí pracovník úseku:
Čecháková Ivana
Kvalifikace
Praxe
VŠ ped.
ÚSO ped.
ÚSO ped.
ÚSO ped.
VŠ ped.
VŠ ped.
ÚSO, DPS
ÚS
3
40
35
40
17
11
18
1
ÚSO ped.DPS 39
19
Způsobilost
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
Zařazení
% aprob.
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
vychovatel
zást. řed. pro výchovu
mimo vyučování
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.5. Externí pedagogičtí pracovníci
Na úseku teoretického vyučování pracovali ve školním roce 2013/2014 3 externí učitelé.
Poř. čís. Jméno
1. Ing. Kratochvílová Iva
2 . Ing. Reimerová Anna
3. Ing. Polášková Eliška
Aprobace
Vyuč. předměty/ výuka
MV
OP- STAV
OP-STAV
MV
T,KCV
T, SP
% aprob.
100
100
100
Na úseku praktického vyučování a výchovy mimo vyučování nepracovali ve školním roce 2013/2014
externí učitelé odborného výcviku ani vychovatelé.
Výchovně vzdělávací proces byl personálně zajištěn v souladu s platnými předpisy o podmínkách
odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků.
4.2. Počet žáků na učitele (přepočtený):
Ve školním roce 2013/2014 činil přepočtený počet žáků na 1 učitele: 11,14
Počet tříd
4leté obory 5
3leté obory 13
Nástavbové 2
Celkem:
20
Počet žáků
celkem
131
334
35
Počet žáků na
jednu třídu
26,2
25,69
17,5
500
25,00
Počet žáků
na učitele
Počet učitelů
TV a OV
10,08
49,6
POZNÁMKA: V tabulce jsou uvedeny přepočtené stavy učitelů teoretické výuky, odborného výcviku a praxe, včetně ředitele a zástupců.
20
4.3. Organizační struktura platná ve sledovaném období (pavouk):
Funkční schéma pracovních míst SŠT, Přerov, Kouřílkova 8 – platné od 1. 9. 2013
21
4.4. Údaje o žácích:
4.4.1
Ve školním roce 2013/2014 byli žáci zařazeni do 19 tříd denního studia a 1třídy dálkového
studia.
4.4.2
Studium zahájilo na SŠT celkem 492 žáků, z toho 484 v denním studiu a 8 v dálkové formě
nástavbového studia v členění dle následujících oborů:
Obráběč kovů
21
Mechanik opravář – automechanik
82
Zedník
32
Tesař
24
Optik – jemný mechanik
33
Instalatér
30
Mechatronika – elektrotechnika
15
Mechanizace a služby
23
Mechanik seřizovač
49
Zámečník – strojní mechanik
47
Optik
44
Malířské a natěračské práce
31
Provozní technika – denní
18
Provozní technika – dálkové
7
Stravovací a ubytovací služby
34
Stavební provoz – dálkové
1
Stavební provoz – denní
9
4.4.3
Ve školním roce 2013/2014 došlo k přerušení studia 5 žáků.
4.4.4
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením: 1
4.4.5
Počet žáků evidovaných na úřadu práce: viz v tabulce č. 2 „Evidovaní absolventi na ÚP Přerov k 31. 8.
2014).
Počet žáků SŠT, Přerov, Kouřílkova 8, evidovaných na úřadu práce: 22 absolventů (celkem ze všech
oborů), z toho školní rok 2013/2014 8;
Tabulka č. 2: Evidovaní absolventi SŠT , Přerov, Kouřílkova 8, na ÚP v Přerově k 31. srpnu 2013
Název oboru
Strojní mechanik – stroje a zařízení
Mechatronika
Mechanizace a služby
Strojní mechanik - zámečník
Mechanik opravář motor. vozidel
Tesař
Elektrotechnika - mechatronika
Zedník
Malířské a natěračské práce
Instalatér
Jemný mechanik(optik)
KKOV
Počet
23-51-H/003
39-41-M/003
41-45-M/001
23-51-H/01
23-68-H/01
36-64-H/001
26-41-M/01
36-67-H/01
36-57-E/01
36-52-H/01
23-62-H/01
1
Celkový počet:
1
4
1
3
1
1
5
2
2
1
22
- z toho poslední
absolventi
1
0
1
0
2
0
0
2
2
0
0
8
Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Přerov
Pozn.: Absolvent – do dvou let po úspěšném ukončení školy. V tabulce je zachycen stav, tj. počet evidovaných
absolventů školy k 31. 8. 2013
22
4.5. Údaje o přijímacím řízení
(§ 7 vyhlášky č. 15/2005,odst. 1, písmeno d)
Ve školním roce 2013/14 se konaly písemné přijímací zkoušky do čtyřletých studijních oborů vzdělávání.
Žáci byli do čtyřletých oborů vzdělávání přijati dle kritérií stanovených ředitelem školy (prospěch z posledních dvou
ročníků ZŠ a přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky). Do tříletých oborů vzdělání byli žáci přijati dle
kriterií stanovených ředitelem školy.
Dále proběhlo přijímací řízení do nástavbového studia pro absolventy 3letých oborů vzdělávání
strojírenského (Provozní technika) a stavebního zaměření (Stavební provoz), ale protože po 1. a 2. kole nebyl
dostatečný počet žáků, byl žákům doporučen přestup na jiné SŠ (SŠP Rooseveltova, Olomouc, SPŠ Hranice, COPT
Kroměříž).
Obory:
Počet přijatých v I. Počet přijatých
Kole
v dalších kolech
Odevzdali zápisový Stav žáků celkem
lístek
k 1.9. *
2345L/01
Mechanik
seřizovač
23-51-H/01 Strojní
mechanik
16
0
7
10
15
2
10
11
26-41-M/01
Elektrotechnika
18
0
12
12
2362H/01
Jemný mechanik
20
2
9
11
36-57-E/01
Malířské a
natěračské práce
2368H/01
Mechanik opravář
mot.vozidel
65-51-E/01
Stravovací a
ubytovací služby
3667H/01
Zedník
9
0
5
8
30
0
18
20
10
2
7
8
11
1
9
9
3652H/01
Instalatér
9
5
7
8
23-62-L/01 Optik
18
0
12
12
23-56-H/01
Obráběč kovů
17
1
10
12
* doplněno o přestupy žáků nebo povolené opakování
23
5.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno e)
5.1.
Výsledky klasifikace podle oborů a ročníků:
Přehled o prospěchu podle tříd za 1. pololetí školního roku 2013/2014
Třída
A1.
E1.
MSO1.
PT1.
ZeTI1.
ZOKO1.
A2.
DS2.
E2.
IT2.
JMZe2.
Mch2.
O2.
ZOK2.
A3.
E3.
JMZ3.
MOP3.
ZeTI3.
MOP4.
Celá škola
Počet
žáků
Vyznamenání
22
21
33
18
30
31
31
7
16
17
22
30
18
22
26
19
33
25
32
27
480
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
Prospěl
Prospěch
Neprospěl
Nehodnocen
Průměr
20
10
24
7
21
26
17
5
8
11
16
14
16
9
13
14
19
11
18
21
300
0
7
9
11
5
5
11
1
4
4
4
14
2
13
11
2
12
13
11
6
145
2
2
0
0
4
0
3
1
2
1
2
2
0
0
2
3
2
1
1
0
28
2,33
2,43
2,8
2,94
2,46
2,65
2,72
2,6
2,62
2,57
2,39
2,8
2,33
2,97
2,85
2,67
2,58
2,65
2,72
2,58
2,65
24
Přehled o prospěchu podle tříd za 2. pololetí školního roku 2013/2014
Prospěch
Prospěl Neprospě
l
Třída
Počet
žáků
A1.
E1.
MSO1.
PT1.
ZeTI1.
ZOKO1.
A2.
DS2.
E2.
IT2.
JMZe2.
Mch2.
O2.
ZOK2.
A3.
E3.
JMZ3.
MOP3.
ZeTI3.
19
19
30
13
24
32
29
5
15
16
19
26
14
21
25
17
29
25
32
0
2
0
0
0
1
0
0
3
1
2
0
2
1
0
1
0
0
1
19
15
27
12
22
30
28
5
11
12
16
22
12
18
20
11
29
24
22
MOP4.
26
436
1
15
25
380
Celá škola
Vyznamenán
í
Nehodnoce
n
Průměr
0
2
3
1
2
1
1
0
1
3
1
4
0
2
5
5
0
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,46
2,37
2,82
2,64
2,86
2,66
2,93
2,16
2,39
2,68
2,3
2,82
2,2
2,66
2,83
2,89
2,66
2,58
2,86
0
41
0
0
2,42
2,66
Vysvětlivky zkratek oborů/tříd: A2. = zkratka oboru, číslice = ročník
A1.,A2.,A3. - automechanik
E1.,E2. – kombinované třídy - stravovací a ubytovací služby + malířské a natěračské práce
MSO1.- kombinované třídy – mechanik seřizovač - mechatronika - optik
IT2. – kombinovaná třída – instalatér - tesař
JMZe2..- kombinovaná třída – jemný mechanik - zedník
Mch2. – kombinovaná třída - mechatronika – mechanik seřizovač
O2. - optik
ZOKO1. – kombinovaná třída - zámečník – obráběč kovů – jemný mechanik
JMZ3. – kombinovaná třída jemný mechanik - zámečník
MOP3.,MOP4. – kombinované třídy – provoz a ekonomika služeb – mechanik seřizovač - optik
PT1. – provozní technika – stavební provoz – denní studium
ZeTI3. – kombinovaná třída – zedník – tesař -instalatér
DS2. – kombinované třídy - provozní technika – dálkové studium+stavební provoz – dálkové studium
E3. – malířské a natěračské práce – stravovací a ubytovací služby
ZeTI3. –kombinovaná třída – zedník –tesař - instalatér
25
5.2.
Výsledky maturitních zkoušek:
Jaro 2014- řádný termín, opravné zkoušky (MZ)
Třída
MOP 4.
MZ PT
MZ DS
MZ PES
MZ MCH
MZ MS
Celkem
Počet žáků
přihlášených
(konajících MZ)
26 (24)
9 (9)
6 (5)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
48 (45)
Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl
0
0
0
0
0
0
0
Neprospěl
12
2
0
3
1
0
18
12
7
5
0
1
2
27
Podzim 2014 – náhradní termín, opravné zkoušky
Třída
MZ PT
MZ DS
MZ MS
MZ PES
MZ O
Celkem
Počet žáků
přihlášených
(konajících MZ)
3 (2)
3 (2)
7 (7)
4 (4)
3 (3)
20 (18)
Prospěl
s vyznamenáním
0
0
0
0
0
0
Prospěl
Neprospěl
1
2
4
3
2
12
1
0
3
1
1
6
Zhodnocení:
Co se týká jednotlivých zkoušek společné části MZ, dobrých výsledků dosahují žáci v ANJ, CJL, neúspěšní jsou v MAT (to
vysvětluje také celkovou neúspěšnost). V odborných předmětech profilové části MZ zůstává úspěšnost dobrá.
Neúspěch žáků u MZ často způsobuje klesající úroveň znalostí žáků přicházejících ze ZŠ, podceňování přípravy během celého
studia na SŠ, spokojení se s průměrnými, mnohdy i podprůměrnými výsledky a v neposlední řadě i častá absence žáků v průběhu
celého studia.
26
5.3.
Výsledky závěrečných zkoušek:
A) Zkoušky náhradní {09/2013: - písemné (06. 09.), - praktické (09. – 11. 09.), - ústní (17. - 19. 09.)}:
Třída
šk. roku
2012/2013
Obor vzdělání:
Přihlášených
Nekonalo ZZ
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
JMTZ 3.
Instalatér
1
0
1
0
1
0
JMTZ 3.
Jemný mechanik /Optik/
3
0
1
0
1
2
E 3.
Malířské a natěračské práce
0
0
0
0
0
0
A 3.
MOMV (Automechanik)
10
0
10
0
10
0
(počet)
prospělo
(počet)
JMTZ 3.
Strojní mechanik /Zámečník/
0
0
0
0
0
0
-------
Stravovací a ubytovací služby
0
0
0
0
0
0
ZeI 3.
Tesař
0
0
0
0
0
0
ZeI 3.
Zedník
0
0
0
0
0
0
14
0
12
0
12
2
C E L K E M
Š K O L A :
B) Zkoušky opravné {09/2013: - písemné (06. 09.), - praktické (-------), - ústní (17. + 18. 09.)}:
Třída
šk. roku
2012/2013
Obor vzdělání:
Přihlášených
Nekonalo ZZ
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
JMTZ 3.
Instalatér
1
0
1
0
1
0
JMTZ 3.
Jemný mechanik /Optik/
3
0
2
0
2
1
A 3.
MOMV (Automechanik)
2
0
2
0
2
0
Strojní mechanik /Zámečník/
2
0
2
0
2
0
8
0
7
0
7
1
JMTZ 3.
(počet)
C E L K E M
Š K O L A :
prospělo
(počet)
C) Zkoušky opravné {12/2013: - písemné (06. 12.), - praktické (09. 12.), - ústní (17. 12.)}:
Třída
šk. roku
2012/2013
JMTZ 3.
Obor vzdělání:
Přihlášených
C E L K E M
Š K O L A :
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
(počet)
Jemný mechanik /Optik/
Nekonalo ZZ
prospělo
(počet)
E) Zkoušky – řádný termín {06/2014: - písemné (06. + 09. 06.), - praktické (09. - 11. 06.), - ústní (17. – 20. 06.)}:
Třída
šk. roku
2013/2014
Obor vzdělání:
Přihlášených
Nekonalo ZZ
Úspěšných:
- z toho (počet) kterých:
Neprospělo
(počet)
(počet)
prospělo
s vyznamenáním
ZeTI 3.
Instalatér
9
0
9
1
8
0
JMZ 3.
Jemný mechanik (Optik)
5
0
5
0
5
0
Malířské a natěračské práce
4
0
4
0
4
0
8
0
8
1
7
0
E 3.
A 3.
(počet)
MOMV (Automechanik)
prospělo
(počet)
JMZ 3.
Strojní mechanik (Zámečník)
13
0
13
0
13
0
E 3.
Stravovací a ubytovací služby
4
0
4
0
4
0
ZeTI 3.
Tesař
6
0
6
1
5
0
ZeTI 3.
Zedník
8
0
8
2
6
0
57
0
57
5
52
0
C E L K E M
Š K O L A:
ZZ v řádném termínu konalo 56 žáků a 1 uchazeč, 2. opravné zkoušky uchazečky v oboru JM – Optik byly na její
žádost komisí přesunuty na 09/20014. Znalosti žáků a jejich výsledky u ZZ lze za tento školní rok zhodnotit u
převážné části oborů vzdělání školy jako průměrné, ale současně lze zkonstatovat, že oproti předchozím rokům je
příjemným překvapením, že v řádném termínu byli všichni žáci úspěšní. Nejlepších výsledků dosáhli tradičně žáci
oborů Zedník (2 x PSV), dále Automechanik a Tesař. Dobré byly (ač se to spíše nečekalo) také výsledky ZZ u oborů
„E“. Trend být spíše průměrným u žáků stále přetrvává. Příčiny případných neúspěchů žáků („dostat se k ZZ“) jsou:
- klesající úroveň znalostí a studijní morálky žáků přicházejících ze ZŠ, - velké absence v průběhu studia, - nízká
vlastní motivace žáků ke studiu, často i problémy v přístupu k výuce (chování), - podceňování přípravy.
27
6.
VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. A 2. POLOLETÍ
(§ 17e odst. 2 písm. e)
6.1.
Počet žáků se sníženým stupněm z chování
Přehled o absenci a chování za 1. pololetí školního roku 2013/2014
Třída
Počet žáků
Celková
Absence
Omluvená Neomluvená
Průměrná
Hodnocení chování
1
2
3
A1.
E1.
MSO1.
PT1.
ZeTI1.
ZOKO1.
A2.
DS2.
E2.
IT2.
JMZe2.
Mch2.
O2.
ZOK2.
A3.
E3.
JMZ3.
MOP3.
ZeTI3.
MOP4.
22
21
33
18
30
31
31
7
16
17
22
30
18
22
26
19
33
25
32
27
1656
3352
2324
2487
2668
2062
2748
135
2738
1697
2869
3000
1387
3539
3264
2599
3386
3398
4490
2153
1649
3286
2315
2295
2626
1878
2539
135
2589
1697
2810
2917
1368
3247
3250
2596
3346
3335
4452
2129
7
66
9
192
42
122
209
0
149
0
59
83
19
292
14
3
40
63
38
24
75,27
159,62
70,42
138,17
88,93
66,52
88,65
19,29
171,13
99,82
130,41
100
77,06
160,86
125,54
136,79
102,61
135,92
140,31
79,74
22
17
33
16
29
26
29
0
14
17
21
30
18
18
25
19
31
25
31
26
0
4
0
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
1
0
0
3
0
0
0
0
1
0
Celá škola
480
51952
50459
1431
108,23
447
15
11
7.
28
Přehled o absenci a chování podle tříd za 2. pololetí školního roku 2013/2014
Třída
A1.
E1.
MSO1.
PT1.
ZeTI1.
ZOKO1.
A2.
DS2.
E2.
IT2.
JMZe2.
Mch2.
O2.
ZOK2.
A3.
E3.
JMZ3.
MOP3.
ZeTI3.
MOP4.
Celá škola
Počet žáků
Celková
Omluvená
Absence
Neomluvená
Průměrná
Hodnocení chování
1
2
3
19
19
30
13
24
32
29
5
15
16
19
26
14
21
25
17
29
25
32
26
1590
4263
2172
1855
3254
2237
2983
27
2569
1863
2661
2924
1394
2616
2751
3016
2680
3204
4202
1074
1583
4222
1999
1809
3179
2130
2891
27
2343
1856
2659
2849
1373
2511
2723
2868
2598
3174
4161
1060
7
41
173
46
75
107
92
0
226
7
2
75
21
105
28
148
82
30
41
14
83,68
224,37
72,4
142,69
135,58
69,91
102,86
5,4
171,27
116,44
140,05
112,46
99,57
124,57
110,04
177,41
92,41
128,16
131,31
41,31
19
15
28
10
21
24
28
0
11
15
19
25
14
19
25
12
28
22
29
26
0
1
2
1
2
3
1
0
3
1
0
1
0
1
0
5
0
3
1
0
0
3
0
2
1
5
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
436
49335
48015
1320
113,15
390
25
16
Vysvětlivky zkratek oborů/tříd: A2. = zkratka oboru, číslice = ročník
A1.,A2.,A3. - automechanik
E1.,E2. – kombinované třídy - stravovací a ubytovací služby + malířské a natěračské práce
MSO1.- kombinované třídy – mechanik seřizovač - mechatronika - optik
IT2. – kombinovaná třída – instalatér - tesař
JMZe2..- kombinovaná třída – jemný mechanik - zedník
Mch2. – kombinovaná třída - mechatronika – mechanik seřizovač
O2. - optik
ZOKO1. – kombinovaná třída - zámečník – obráběč kovů – jemný mechanik
JMZ3. – kombinovaná třída jemný mechanik - zámečník
MOP3.,MOP4. – kombinované třídy – provoz a ekonomika služeb – mechanik seřizovač - optik
PT1. – provozní technika – stavební provoz – denní studium
ZeTI3. – kombinovaná třída – zedník – tesař -instalatér
DS2. – kombinované třídy - provozní technika – dálkové studium+stavební provoz – dálkové studium
E3. – malířské a natěračské práce– stravovací a ubytovací služby
ZeTI3. –kombinovaná třída – zedník –tesař - instalatér
29
Přehled o podmíněném vyloučení a vyloučení podle tříd za 1. pololetí
školního roku 2013/2014
Chování
Třída
Počet žáků
A1.
E1.
MSO1.
PT1.
ZeTI1.
ZOKO1.
A2.
E2.
DS2.
IT2.
JMZe2.
Mch2.
O2.
ZOK2.
A3.
E3.
JMZ3.
MOP3.
ZeTI3.
MOP4.
22
21
33
18
30
31
31
16
7
17
22
30
18
22
26
19
33
25
32
27
Celá škola
480
podmíněné vyloučení
vyloučení
0
1
0
0
1
0
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
2
0
2
0
12
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
Přehled o podmíněném vyloučení a vyloučení podle tříd za 2. pololetí
školního roku 2013/2014
Chování
Třída
Počet žáků
A1.
E1.
MSO1.
PT1.
ZeTI1.
ZOKO1.
A2.
E2.
DS2.
IT2.
JMZe2.
Mch2.
O2.
ZOK2.
A3.
E3.
JMZ3.
MOP3.
ZeTI3.
MOP4.
19
19
30
13
24
32
29
15
5
16
19
26
14
21
25
17
29
25
32
26
Celá škola
436
podmíněné vyloučení
vyloučení
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vysvětlivky zkratek oborů/tříd: A2. = zkratka oboru, číslice = ročník
A1.,A2.,A3. - automechanik
E1.,E2. – kombinované třídy - stravovací a ubytovací služby + malířské a natěračské práce
MSO1.- kombinované třídy – mechanik seřizovač - mechatronika - optik
IT2. – kombinovaná třída – instalatér - tesař
JMZe2..- kombinovaná třída – jemný mechanik - zedník
Mch2. – kombinovaná třída - mechatronika – mechanik seřizovač
O2. - optik
ZOKO1. – kombinovaná třída - zámečník – obráběč kovů – jemný mechanik
JMZ3. – kombinovaná třída jemný mechanik - zámečník
MOP3.,MOP4. – kombinované třídy – provoz a ekonomika služeb – mechanik seřizovač - optik
PT1. – provozní technika – stavební provoz – denní studium
ZeTI3. – kombinovaná třída – zedník – tesař -instalatér
DS2. – kombinované třídy - provozní technika – dálkové studium+stavební provoz – dálkové studium
E3. – malířské a natěračské práce– stravovací a ubytovací služby
ZeTI3. –kombinovaná třída – zedník –tesař - instalatér
31
6.2.
Hodnocení výchovného poradenství
A. Analýza činnosti výchovné poradkyně (VP) za školní rok 2013/2014
Činnost výchovné poradkyně se z velké části odvíjela od plánu práce VP pro školní rok 2013/2014. Tento
plán byl v průběhu školního roku přizpůsobován dle aktuálních potřeb a doplňován činnostmi vyplývajícími
z nabídek nových možností v oblasti školství, kariérového poradenství či trhu práce.
Rozbor plnění jednotlivých cílů v klíčových oblastech:
I. Poradenské činnosti
1. VP osobně navštívila 6 tříd prvních ročníků čítajících přibližně 170 žáků a seznámila je s informacemi
o specifických poruchách učení (SPU).
Vyzvala žáky s již existující diagnózou k předložení aktuálních vyšetření z roku 2013. Z celkového počtu
44 žáků zařazených do seznamu žáků s SPU a jinými zdravotními problémy bylo 18 žáků prvních ročníků.
Speciální péče byla věnována 1 žákovi 3. ročníku tříletého učebního oboru Jemný mechanik - optik, který
je integrován se středně těžkým kombinovaným postižením (sluchová a tělesná vada). V úzké spolupráci
školy, zákonných zástupců a speciální pedagožky Centra pro sluchově postižené byly stanoveny nejen
podmínky studia v letošním školním roce, ale především podmínky konání závěrečných zkoušek žáka (v
červnu zkoušky úspěšně vykonal). Speciálně pro tohoto žáka byla zaměstnána asistentka pedagoga.
V průběhu školního roku bylo u 9 žáků, na podněty pedagogických pracovníků, dohodnuto s jejich
zákonnými zástupci odeslání buď na prvotní vyšetření na možnou přítomnost SPU v PPP či na nové
kontrolní vyšetření. Všechna vyšetření byla pozitivní.
2. U žáků s SPU končících studium byla zajištěna informovanost všech členů zkušebních komisí jak MZ tak
ZZ. Žáci maturitních oborů byli začátkem školního roku odesláni k novému vyšetření v PPP za účelem
zařazení do jednotlivých kategorií žáků s postižením ke státním maturitním zkouškám. Nárok na toto
vyšetření měla pouze 1 žákyně, které bylo poradnou uzpůsobení podmínek potvrzeno.
3. Žákům s výrazným zájmem o některý předmět byla věnována individuální péče ze strany vyučujícího
daného předmětu a zájem byl také podněcován umožněním účasti v různých soutěžích.
4. V případě žáků s výraznými výukovými problémy, problémy s vysokou či neomluvenou absencí
a problémy s chováním byly na základě podnětu třídních učitelů vedeny pohovory s VP nebo ve výchovné
komisi (třídní učitel, výchovný poradce, ZŘTV, zákonní zástupci), z nichž pak vycházely návrhy dalšího
řešení problémů. V případě potřeby byla zprostředkována odborná pomoc v pedagogicko-psychologických
poradnách, u klinických psychologů či v kontaktních centrech, popřípadě vlastní poradenská pomoc
v oblasti výběru vhodnějšího studijního oboru a zprostředkování kontaktů na jiných školách. VP
individuálně řešila problémy celkem 28 žáků.
5. U žáků 1. ročníků soustředila VP zvýšenou pozornost na vytipování individuálních případů špatné adaptace
na systém střední školy, těmto žákům byla poskytnuta individuální pomoc. Celkově se jednalo o 8 žáků.
6. Na požádání žáka či jeho zákonného zástupce byla poskytována individuální poradenská činnost v oblasti
kariérového poradenství. VP osobně navštívila všechny končící ročníky a informovala o možnostech
dalšího vzdělávání a především o důležitých informačních zdrojích z této oblasti, ve kterých se lze
samostatně orientovat a vyhledávat důležité informace. Žáci posledních ročníků se zúčastnili besed na
Úřadu práce.
II. Metodická a informační činnost
1. Metodická činnost VP byla postavena na vyhledávání aktuálních informací z oblasti pedagogiky
a psychologie, jejich zpracování do přehledné formy a předávání pedagogům a dále pak na reagování
na aktuální požadavky pedagogů či nutnosti řešení aktuálních problémů.
2. Informovanost pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům byla prováděna
na několika úrovních:
- Prostřednictvím školních webových stránek.
- Osobně – návštěvou tříd nebo jednotlivých žáků, individuálním informováním pedagogických
pracovníků nebo informováním na pedagogických poradách, návštěvou třídních schůzek,
telefonickou nebo osobní konzultací s rodiči.
- Prostřednictvím nástěnek – trvalá nástěnka seznamující s SPU, neustále aktualizovaná
nástěnka pro žáky závěrečných ročníků (nabídky studia, Úřadu práce …), nástěnka podrobně
32
-
informující o činnosti Úřadu práce, nástěnka s kontakty „pomoci“ a nabídkou nové zajímavé
literatury, nástěnka s aktuálním děním ve škole.
Poskytnutím písemných materiálů – předáváním vytvořených nebo jinak získaných
metodických materiálů (Internet, odborná literatura, odborné semináře …).
Písemnými zprávami – analýzy činnosti VP vypracovávané za každé čtvrtletí.
3. Propagace činnosti VP a školy:
- Vytvoření letáku s výčtem kontaktů a možností pomoci zákonným zástupcům žáků 1.ročníků.
Leták byl předán u příležitosti slavnostního zahájení školního roku, případně prostřednictvím
žáků.
- Vytvoření letáku s výčtem kontaktů a nabídkou pomoci zákonným zástupcům potenciálních
žáků. Letáky byly rozdávány u příležitosti Dnů otevřených dveří.
- Emailové oslovení výchovných poradců základních škol s nabídkou možnosti exkurzí jejich
žáků v naší škole a žádostí o předání nabídky konzultací VP pro zákonné zástupce
potenciálních žáků.
4. VP vedla následující dokumentaci:
- Deník VP, v němž jsou podrobně a konkrétně zapsány všechny aktivity VP.
- Přehled a lékařské zprávy žáků s SPU a jiným zdravotním postižením.
- Přehled a zprávy o problémových žácích.
- Přehled možností dalšího studia žáků (adresáře škol, přehledy studijních oborů, nabídkové
materiály škol…).
- Směrnice, vyhlášky, metodické pokyny a jinou závaznou dokumentaci vymezující jednotlivé
činnosti VP.
Veškerá dokumentace obsahující citlivé údaje je uložena tak, aby nedošlo k jejímu zneužití.
III. Vzdělávací činnost, proběhlé akce
1.
2.
Pro žáky bylo zajištěno:
1. veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně a Gaudemus v Praze (zajištěna
individuální návštěva vybraných žáků končících ročníků)
2. návštěvy Dnů otevřených dveří vyšších odborných a vysokých škol, besedy se
zástupci vysokých škol u nás ve škole
3. návštěvy informačního centra Úřadu práce Přerov (všechny končící ročníky)
VP se věnovala rozšiřování svých znalostí a dovedností především formou samostudia.
IV. Další činnost
Závěr



VP vytvořila na internetovém autoevaluačním webu step.pfnet.eu autoevaluační
dotazník „Anketa pro žáky“, který by měl pomoci při hodnocení činnosti školy.
VP spolupracovala se ZŘTV na projektu získání školního psychologa pro školní rok
2014/2015.
VP úzce spolupracovala se školními metodičkami prevence Mgr. Libuší Žákovou a Ing. Jitkou
Doleželovou, účastnila se především řešení problémů v oblasti prevence šikany a zneužívání návykových
látek.
VP na základě analýzy své dosavadní činnosti, diskuse a informací získaných studiem dospěla k dalším
podnětům pro rozšíření a zkvalitnění své práce, které zařadí do plánu činnosti VP pro školní rok
2014/2015.
Ve všech základních bodech byl plán VP na školní rok 2013/2014 splněn.
V Přerově 23. června 2014
Vypracovala výchovné poradkyně: Mgr. Věra Havelková
33
6.3.
Hodnocení výchovně vzdělávací prevence:
B. Analýza činnosti metodiček prevence za školní rok 2013/2014
Stanovené úkoly a cíle za sledované období:
 MPP - seznámení pedagogů s preventivní strategií školy
 spolupráce s ostatními pedagogy
 analýza situace na škole + vedení deníku metodičky prevence
 vedení přehledu nabídek preventivních programů podpůrných organizací
 využívání odborných časopisů
 individuální přístup k žákům s problémovým chováním
 propagace volnočasových aktivit se zaměřením na sport a kulturu
 mapování situace ve třídách / klima třídy, sociometrický dotazník, B-3
 organizování preventivních aktivit ve třídách např. adaptační kurzy, zážitkové programy, besedy
s žáky apod.
 podání projektu prevence a v případě dotace jeho realizace
 vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
 setkávání metodiků prevence a výměna zkušeností
 pravidelné podávání zprávy o činnosti MP za čtvrtletí školního roku
Splněno:
1. MPP:
MPP pro školní rok 2013/2014 se stal součástí výchovně vzdělávacího plánu školy. Byl zaměřen na
problematiku nežádoucího rizikového chování, které se nejčastěji vyskytuje u mládeže, která navštěvuje
naší školu a současně také na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Plán byl tedy opět zaměřen na
protidrogovou prevenci, prevenci kriminality, prevenci netolerantního chování, prevenci záškoláctví,
bezpečné chování žáků ve škole a při mimoškolní činnosti a také hlavně na spolupráci s rodiči při řešení
výchovných problémů žáků. Zaměstnanci školy byli začátkem školního roku seznámeni s MPP, který
mohli připomínkovat a dále byli vyzváni ke spolupráci s ŠMP na plnění MPP. MPP je umístěn na disku U,
aby byl zpřístupněn všem pedagogům. Součástí MPP je také Krizový plán. Během školního roku jsme
postupně naplňovali cíle MPP.
2. Spolupráce s ostatními pedagogy:
Během školního roku probíhaly výchovné pohovory metodika s žáky a jejich rodiči, na kterých byly řešeny
kázeňské a výchovné problémy žáků, také za přítomnosti třídních učitelů. Dále byla poskytována
metodická pomoc vyučujícím při řešení problémů s žáky. Školní metodičky prevence vzájemně
spolupracují.
3. Analýza situace ve škole:
ŠMP během roku mapují situaci ve škole z hlediska rizikového chování žáků. Největším problémem je ve
všech ročnících vysoká absence ve výuce, v mnohých případech i neomluvená. Záškoláctví bylo řešeno na
výchovných komisích za účasti rodičů, TU a ŠMP. Důsledkem vysoké absence ve výuce je, že velké
procento žáků je neklasifikováno nebo hodnoceno nedostatečně, protože žáci si chybějící učivo velmi často
nedopisují a nedoučí se ho, a tím často ztrácejí návaznost učiva, mají problémy s utřiďováním učiva do
logických celků a s upevňováním učiva. Proto by bylo třeba ještě více spolupracovat s rodiči, vtáhnout je
do odpovědnosti za vzdělávání svých dětí. Důležitá je také důslednost třídních učitelů při omlouvání
absence a včasné kontaktování rodičů v případě podezřelé nepřítomnosti žáka ve výuce.
Dále se dá konstatovat, že se zlepšila situace s kouřením žáků ve školní budově, v letošním roce jsme řešili
jen pár případů. Bohužel v okolí školy je kouření stálým problémem. Je třeba více spolupracovat
s Městskou policií Přerov, aby i v okolí školy strážníci prováděli pravidelné kontroly. V letošním roce se
však rozmohl problém se žvýkacím tabákem. Pedagogové si mnohdy ani nevšimnou, že žák ve výuce
žvýká tabák a často odchází na WC, aby ho vyplivl, nebo ho plivou na podlahu učebny. Je nutné si ve
výuce všímat každého podezřelého chování žáků!
34
4.
5.
6.
7.
8.
9.










Stále se však vyskytuje občasné netolerantní chování žáků ke spolužákům, i v letošním roce jsme řešili
několik případů tohoto chování žáků. Potýkali jsme se také ke stále narůstajícím nevhodným a drzým,
někdy i agresivním chováním k vyučujícím. Tyto případy pak byly řešeny s rodiči žáků.
Vedení přehledu preventivních programů:
ŠMP vedou přehled jednotlivých nabídek preventivních programů a vybírají vhodné pro žáky. Výběr
konzultují s třídními učiteli. Pravidelně provádí aktualizaci přehledu o nabídkách preventivních programů
okresních institucí, shromažďují také informace o organizacích, institucích a odbornících, kteří v oblasti
prevence v okrese působí.
Individuální přístup k žákům s problémovým chováním:
ŠMP průběžně konzultují s vyučujícími individuální přístup k žákům s problémovým chováním a SPUCH.
Snaží se společně nacházet cesty, jak těmto žákům usnadnit vzdělávání a zvládání problémů.
Propagace volnočasových aktivit:
ŠMP pravidelně na své nástěnce umísťují nabídku přerovských volnočasových aktivit, do kterých se naši
žáci mohou zapojit.
Klima tříd, mapování situace ve třídách:
Velmi důležité je začít budovat zdravé klima třídy hned od prvního ročníku, proto byly ve třídách prvních
ročníků ZeTI1. a E1. provedeny preventivní programy zaměřené na vytváření zdravého klimatu ve třídě a
mapování vztahů ve třídě. Programy vedla ŠMP ing. Jitka Doleželová ve spolupráci s TU.
Dotace na projekt prevence – v letošním roce jsme opět získali od MŠMT dotaci na projekt "Učíme se
zdravě a bezpečně žít". Z této dotace budou financovány adaptační dny a jednotlivé preventivní aktivity.
Preventivní aktivity ŠMP Ing. Jitka Doleželová:
Adaptační třídnické hodiny - v průběhu měsíce září proběhly adaptační třídnické hodiny v prvních
ročnících stavebních oborů - třídy E1., ZeTI1., jejichž cílem bylo vzájemné poznávání žáků a žáků a
třídního učitele. Kromě seznamovacích her procvičovali žáci také různé sociální dovednosti, dále
komunikaci, toleranci a snažili se vytvořit pravidla třídy.
Den zdravého životního stylu - tuto aktivitu opět v říjnu velmi profesionálně připravili žáci oboru
Ubytovací a stravovací služby pod vedením vyučujících Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos
se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své
produkty, za což jim děkujeme. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která
zprostředkovala kontakt s dodavateli a poskytnutí potravin zdravé výživy.
Preventivní besedy se strážníky MP Přerov - měsíci listopadu a prosinci besedovali žáci prvních ročníků
stavebních oborů a SUS se strážníky Městské policie Přerov. Besedy proběhly v nové učebně MP v
Kratochvílové ulici. Strážníci Pavel Vojtášek a Lenka Škodová seznámili žáky s prací městské policie, s
právy a povinnostmi občanů města Přerova, se specifikami městské dopravy a řešením různých situací.
Beseda o zdravé výživě - poslední týden před vánočními prázdninami besedovali žáky oboru SUS a MNP o
zásadách zdravého stravování s výživovou poradkyní Lucií Klvaňovou. Ta žákům radila, jak sestavit
správný jídelníček, kterým potravinám se vyvarovat, a které bychom naopak měli konzumovat nejčastěji.
Program "Dopravní nehodovost mladých řidičů" – tohoto programu se dne 6. 1. 2014 zúčastnili žáci třídy
JMZ2. a 13. 2. 2014 žáci třídy E2. Součástí programu byla ukázka zásad poskytnutí první pomoci při
nehodách a úrazech. Lektory programu byly Mgr. Miluše Zajícová (PČR) a Eva Mezírková – Barešová
(ČČK). Žáci měli možnost si prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci.
Beseda s Policií ČR – dne 8. 1. 2014 proběhla beseda žáků třídy E1. a dne 29. 1. 2014 třídy ZTI 1. na téma
„Právní vědomí“. Lektorkou besedy byla Mgr. Miluše Zajícová z Policie ČR, která seznámila žáky nejen s
důležitými pojmy dané problematiky, ale také uvedla různé kazuistiky kriminality mládeže a zodpověděla
na dotazy žáků.
Beseda s kurátorkami pro mládež - pro první ročníky - třídu E1., ZeTI1. byly zorganizovány besedy s
kurátorkami pro mládež. Besedy proběhly dne 20. 2. 2014 a 13. 3.2014 na téma "Trestní odpovědnost dětí a
mladistvých a soudní jednání".
Netradiční výuka o vodě - ve čtvrtek 20. 3. 2014 si žáci stavebních oborů a SUS připomněli Světový den
vody zajímavou a netradiční formou. Tento den probíhal ve škole projektový den „Voda základ života“.
Program "Finanční gramotnost" - pro žáky druhých a třetích ročníků stavebních oborů a SUS (třída ZI2,
E2, JMZe2, ZeI3) byly v dubnu zorganizovány přednášky o finanční gramotnosti. Lektorka Mgr. M.
Vinklárková nejprve žáky uvedla do problematiky sestavování rodinného rozpočtu, aby byli žáci schopni
rozlišit, co patří do příjmu a co do výdajů a jak své příjmy zvýšit a naopak jak snižovat své náklady. Další
část přednášky se týkala dluhové tématiky.
Workshop "C´EST LA VIE" - Pro žáky prvních ročníků stavebních předmětů (třídy E1. a ZeTI1.) byl
zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s.
35
Workshop proběhl v rámci projektu prevence "Učíme se zdravě a bezpečně žít" a byl zaměřen na získávání
sociálních kompetencí.
 Preventivní program o lidských právech - pro žáky tříd E1., E2. byla vyučujícími Mgr. Pavlou Molinovou a
Ing. Jitkou Doleželovou zorganizována interaktivní projektová výuka „Každý jsme jiný se stejnými
lidskými právy“. Tato aktivita proběhla v rámci preventivního projektu a výuky OBN. Žáci měli nejprve
samostatně získat potřebné informace k problematice kulturních odlišností, lidských práv a jejich
porušování. Pak následoval program, ve kterém na příkladech příběhů žáci mohli pochopit pojmy jako je
diskriminace, rasismus, předsudky aj. Dalším úkolem pro žáky bylo vytvořit ze získaných informací
plakáty na dané téma.
 Program Ke Světovému dni životního prostředí - dne 11. 6. 2014 byl v rámci projektu prevence
zorganizován ke Světovému dni životního prostředí projektový den zaměřený na problematiku ochrany a
tvorby životního prostředí. Tento program pro žáky třídy E 1. vytvořily vyučující Mgr. Bohdana Beranová
a Ing. Jitka Doleželová.
 Interaktivní preventivní program Kappa – Help – dne 17. 6. žáci ZTI1., 20. 6. žáci třídy E2 a 23. 6. Žáci
třídy E1. se zúčastnili interaktivního preventivního programu Kappa - Help. Mgr. Andrea Dortová a Bc.
Petra Kadlecová seznámili žáky s činností o.s. Kappa - Help, s jejich terénními programy a provedli je
nízkoprahovým zařízením Metro.
10. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence:
V rámci dalšího vzdělávání se ŠMP zúčastnila pravidelných setkání metodiků prevence organizované PPP
Ol. Kraje.
11. Další činnost ŠMP:
Po celý školní rok probíhalo sledování zneužívání návykových látek, netolerantních a rizikové chování
žáků, byl veden Deník ŠMP. Rodiče byli seznámeni s institucemi a organizacemi, na které se mohou
obrátit v případě výchovných, psychologických a jiných problémů.
Nesplněno:
Zapojit ostatní pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti preventivní problematiky.
Omezit problémy se záškoláctvím a snížit absenci žáků ve výuce (neochota některých rodičů řešit problém
záškoláctví).
Zlepšení vztahů v některých třídních kolektivech (neochota žáků spolupracovat).
Návrhy na opatření:
Uplatňovat i nadále důslednost a jednotnost ve výchovně vzdělávacím procesu - všichni pedagogové
prosazovat zásady emoční inteligence ve výchovně vzdělávacím procesu. Důslednost při řešení
výchovných problémů žáků i na odborném výcviku.
Zviditelnit práci ŠMP – nástěnky, pořádat více besed s preventivní problematikou (naráží však na neochotu
některých pedagogů spolupracovat s ŠMP).
Dbát na bezpečnost žáků ve škole i na dílnách
V Přerově 22. 6. 2014
Zpracovala: Ing. Jitka Doleželová
36
Adaptační kurz třídy E1
Den zdravé výživy
37
6.4.
Hodnocení environmentálního vzdělávání:
Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2013/2014
Systematická činnost v oblasti EVVO pokračovala v návaznosti na předchozí školní rok. V průběhu
školního roku byly plněny následující úkoly a proběhly tyto akce:
1. Úkoly společné pro všechny úseky:
 Pokračuje snaha šetřit energiemi.
 Ve škole pokračovalo třídění odpadu.
 O zeleň v areálu školy pečovali zaměstnanci školy, o udržování čistoty a pořádku okolo školy se starají
žáci.
 Škola pokračuje v zapojení do projektu „Recyklohraní“.
2.a/ Úsek teoretické výuky:
 Škola pokračuje v odebírání časopisu „Bedrník“.
 Škola se zaregistrovala i pro kalendářní rok 2014 v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou
„MRKEV“ (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).
 Prvky EVVO se daří uplatňovat i ve vyučovacích jednotkách i jiných předmětů, než základů ekologie a
chemie; např. cizích jazyků, zemědělské technologie, doprava a přeprava, občanská nauka.
 Vyučující dbají na pořádek ve třídách, žáci pravidelně sbírají papíry kolem školy.
 Vyučující projevili zájem o environmentální problematiku a vypůjčili si od koordinátora tištěné materiály,
videokazety s tématy chránění živočichové, národní parky, ozón apod.
 V přízemí budovy školy TV1 je umístěna nádoba na použité baterie a kontejner na vyřazené drobné
elektrospotřebiče.
 V budovách TV1 a TV2 jsou umístěny nádoby pro třídění papíru a plastů.
 Na nástěnkách v přízemí školy a v prvním patře byli žáci informováni o aktuálním dění v oblasti EVVO –
Den bez aut, Den Země, apod.
b/ Úsek praktické výuky
 Žáci byli při výuce odborného výcviku upozorňováni na dodržování pořádku a estetiky na dílnách
a učebnách.
 Žáci jsou průběžně seznamováni s tříděním odpadu (třídění a ukládání oleje a ropných produktů, mastných
použitých hader, olejových filtrů a plastových nádob do přidělených obalů) – tzv. „Ekologické
hospodářství“. Odvoz je zajišťován firmou, která má certifikát pro nakládání s těmito odpady
 V rámci snížení spotřeby el. energie jsou žáci seznamováni se způsoby šetření.
c/ Domov mládeže:
 Žáci se seznamují s aktualitami z této oblasti prostřednictvím tisku (MF Dnes), internetu, ČT a KT,
pravidelně probíhaly besedy
 Celkově se daří úsilí o dobrou atmosféru na DM, nebyly zaznamenány případy netolerance, jen občasné
ničení výzdoby chodeb.
 Pravidelná spolupráce s Gymnáziem J.B. a SPgŠ přináší výsledky ve formě výstavek, letos zaměřených
zejména na zvyky a tradice.
 Spolupráce s ornitologickou a boilogickou stanicí při přípravě soutěží a výstavek
 V přízemí na chodbě byly instalovány panely informující o dnech významných pro ochranu životního
prostředí.
 Zejména na jaře a na podzim vycházky do parku Michalov a přírodní rezervace Žebračka.
 Dlouhodobě probíhá třídění odpadů, hlavně plastů a papíru.
 Žáci se seznamují s aktualitami z této oblasti prostřednictvím tisku (MF Dnes), internetu, ČT a KT,
pravidelně probíhaly besedy
 Celkově se daří úsilí o dobrou atmosféru na DM, nebyly zaznamenány případy netolerance, jen občasné
ničení výzdoby chodeb.
 Pravidelná spolupráce s Gymnáziem J. B. A SPgŠ přináší výsledky ve formě výstavek
 Spolupráce s ornitologickou a biologickou stanicí při přípravě soutěží a výstavek
 V přízemí na chodbě byly instalovány panely informující o dnech významných pro ochranu životního
prostředí.
 Zejména na jaře a na podzim vycházky do parku Michalov a přírodní rezervace Žebračka.
 Dlouhodobě probíhá třídění odpadů, hlavně plastů a papíru.
38
3. Jednorázové akce:
 Projektový den „Voda základ života“ – 20. 3. 2014 ke Světovému dni vody
 Projektový den ke Světovému dni životního prostředí – 11. 6. 2014
 Exkurze do čistírny odpadních vod v Přerově – Lověšicích – 20. 6. 2014
4. Projekty
 I v tomto školním roce pokračovala naše škola v zapojení do projektu „Recyklohraní“, což je dlouhodobý
školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů
a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních
v České republice. (Více o projektu na www.recyklohrani.cz).
 V rámci projektu proběhly tyto aktivity:
Inventura - křížovka a čtyřsměrka s tajenkou, dotazník, do kterého žáci zaznamenávali, kolik a jakých
(nové, vybité, akumulátory) baterií doma mají a ve kterých spotřebičích. Z dat z dotazníků udělali dle
zadání výstup – dokument ve Wordu, tabulka v Excelu, ppt prezentace.
Odvoz nasbíraného drobného elektrozařízení – 30 kg
Prezentace projektu na školních webových stránkách
5. Nesplněno, návrhy na opatření:
 Pokračovat v projektu „Recyklohraní“.
Zprávu předkládá Mgr. Zita Havranová, koordinátor EVVO
39
7.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
a dalších zaměstnanců školy
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno f)
Pedagogičtí pracovníci jsou hlavním garantem a vykonavatelem inovačních změn. Proto
je kladen velký důraz na jejich další vzdělávání. V této oblasti byla proto ředitelem školy
zpracována směrnice pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Z ní vychází každý
vedoucí úseku v plánování jednotlivých školení a seminářů pro daný školní rok a je přílohou
ročního plánu práce.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) bylo zaměřeno tak, aby
byly pokryty potřeby všech oborů vzdělání školy. Za vhodný výběr akcí (hlavně v návaznosti na
potřeby oborů vzdělání) zodpovídali zástupci ředitele školy, předsedové metodických komisí
a vedoucí učitelé odborného výcviku.
Pro vzdělávání učitelů teoretické výuky byly využívány především nabídky pracovišť,
která mají pro tuto činnost akreditaci od MŠMT ČR. Pro učitele odborného výcviku
a vychovatele je stále nedostatek vhodných a kvalitních školení a seminářů, proto se škola snaží
jejich vzdělávání zajistit vlastními silami, a to zejména stážemi a exkurzemi ve firmách nebo
nasměrováním jejich samostudia.
Pro zaměstnance se podle středisek (jedná se především o vedoucí pracovníky, učitele
OV nebo praxe, dále o učitele a vychovatele, kteří zajišťují pedagogický doprovod žákům
na soutěžích) každoročně zajišťuje školení pro řidiče referentských vozidel, kde si zdokonalují
pravidla silničního provozu a procvičují znalosti potřebné při výkonu svých funkcí.
Přehled DVPP dle jednotlivých úseků teoretického, praktického vyučování a výchovy
mimo vyučování je uveden v samostatných podkapitolách.
40
7.1. Vzdělávání učitelů teoretického vyučování:
Učitelé se zúčastňovali různých forem dalšího vzdělávání, různých seminářů a školení podle
nabídek vzdělávacích institucí nebo stáží ve firmách. Metodičky drogové prevence se kromě odborných
seminářů zúčastnily také pravidelných setkání metodiků prevence pořádaných OPPP Přerov. Mnohé
odborné znalosti získávali učitelé na odborně zaměřených výstavách a veletrzích. Podrobnější přehled
nejdůležitějších akcí v rámci DVVP je uveden v přiložené tabulce.
Přehled o dalším vzdělávání pracovníků úseku TV ve školním roce 2013/2014
Vzdělávací akce, vzdělávání
(stručný název, popis,…)
Seminář SOČ k zahraničním
zkušenostem
Zvyšování kompetencí vyučujících TEV
v zemích EU
Rozvoj profesních kompetencí učitelů
fyziky základních a středních škol
v Olomouckém kraji II
Účast:
Pořádána:
Termín:
(organizace, subjekt,,...)
(mm/rok)
UTV
NIDV, pobočka Olomouc
23.+24.9.2013
1
---
---
1
Sport a věda, o. s. Prostějov
23.+24.9.2013
1
---
---
1
Slovanské gymnázium + PF
UP Olomouc
15. 10. 2014
1
---
---
1
16. – 18.10.2013
1
1
1
ZŘTV1
ZŘTV2
CELKEM
ÚČAST:
Úvod do elektropneumatiky
Festo Didactic Praha
Jednoduchá obsluha
SŠGS Šířava
22.10.2013
1
Periodické školení PO a BOZP
zaměstnanců
Vzdělávací institut, Prostějov
24. 10. 2013
25
---
---
25
Školení učitelů z PO a BOZP
Vzdělávací institut, Prostějov
30. 10. 2013
25
--
--
25
Příprava teplých pokrmů
SŠGS Šířava
5.11.2013
1
1
Praktický nácvik využití webového
portálu pro komunikaci škol – žáků
a absolventů - zaměstnavatelů
SŠP Rooseveltova Olomouc
6.11.2013
1
1
Digitální projektování ve strojírenství II
SPŠ strojnická Olomouc +
Adeon Zlín
12.11.2013
1
11111
NIDV, pobočka Olomouc
21.11.2013
1
1
---
2
Sport a věda, o. s. Prostějov
21. + 22.11.2013
1
---
---
1
Strojní fakulta ČVUT Praha
22.11.2013
1
NIDV, pobočka Olomouc
25. + 28.11.2013
2
Digitální projektování ve strojírenství II.
SPŠ strojnická Olomouc
12.12.2013
1
Seminář SOČ
Národní institut dětí a
mládeže MŠMT + Ústř.
komise SOČ
13. + 14.1. 2014
1
14.1.2014
1
20. + 21.1.2014
1
Slovanské gymnázium
Olomouc
30.1.2014
1
NIDV, pobočka Olomouc
12.2.2014
1
---
---
1
23. + 24. 04. 2014
2
---
---
2
12. + 13. 05. 2014
2
---
---
2
Konzultační seminář pro management
škol
Zvyšování kompetencí vyučujících TEV
v zemích EU
Technická konference Automatizace,
Regulace a Procesy (ARaP)
Konzultační seminář k maturitní
písemné práci z CJL
Inteligentní bytová elektroinstalace
iNELS Smart Home Solution
Moderní výuka TV s podporou elearningu
Moderní mikroskopie, fyzikálněchemické a chemicko-fyzikální
souvislosti
Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních maturitních komisí
Základy práce s programem CAD 3D
Využití programu IPAD
ELKO EP, s. r. o. Holešov
Sport a věda , o. s. Prostějov
CUCUOK Olomouc (v
projektu ITV)
CUCUOK Olomouc (v
projektu ITV)
1
---
---
2
1
---
---
1
1
---
---
1
1
Nová verze programu CAD/CAM
Horák, Žákovský
19. – 20. 05. 2014
2
---
---
2
Nová verze programu CAD/CAM
Horák, Žákovský
26. + 27. 05. 2014
2
---
---
2
Školení řidičů vozidel řízených
referentsky
Autoškola Kratochvílová
---
1
29. 08. 2014
41
8
9
7.2. Vzdělávání učitelů praktického vyučování:
Periodicky (v daných lhůtách) se pořádala školení z problematiky BOZP, PO, BOZ žáků, vnitřních
směrnic, prací ve výškách, zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, poskytování 1. pomoci, školení řidičů
referentských vozidel. Vedoucí pedagogičtí pracovníci jsou školeni v oblasti BOZP a PO v rozsahu potřeby svých
funkcí. Specifickou formu doplňování odborných znalosti UOV byly účasti na exkurzích a stážích ve firmách nebo
na odborně zaměřených výstavách a veletrzích. Významný podíl na DVPP měly také semináře. Přehled hlavních
vzdělávacích akcí na úseku PV je prezentován dále formou tabulky:
Přehled o dalším vzdělávání pracovníků úseku PV ve školním roce 2013/2014
Vzdělávací akce, vzdělávání
(stručný název, popis,…)
Pořádána:
(organizace, subjekt...)
Termín:
(mm/rrrr)
nebo
(dd. mm. rr)
Účast:
UOV
VUOV
ZŘPV
CELKEM
ÚČAST:
průb.
2
---
---
2
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Příprava pokrmů studené kuchyně
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Jednoduchá obsluha hostů
Příslušné VŠ (přihlášení, zahájení,
dokončení....)
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
08. 10. 2013
2
---
---
2
22. 10. 2013
2
---
1
3
Periodické školení PO a BOZP zaměstnanců
Vzdělávací institut, Prostějov
30. 10. 2013
23
---
---
23
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Příprava teplých pokrmů
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
06. 11. 2013
2
---
---
2
Školení BOZP pedagogů z PV3
Vzdělávací institut, Prostějov
28. 11. 2013
5
1
---
6
Silex, Družstevní 43, Olomouc
05. 12. 2013
---
---
1
1
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
10. 12. 2013
1
---
1
2
Prezentace: Nové materiály a technologie
Berner Praha
03. 01. 2014
5
2
1
8
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Příprava minutek
Seminář:
„Hygienické požadavky na školní stravování“
Rekvalifikační zkouška:
Složitá obsluha hostů
Odborné stáže učitelů odborného výcviku
optických oborů
Koučing: „Jak probudit zájem žáků o odborné
vzdělávání“
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Barmanský kurz
Koučing: „Jak rozvíjet odborné kompetence
žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce“
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
Periodické školení: „Práce s řetězovou pilou“
„Práce ve výškách“, „Lešenářské práce
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Sommeliér
Koučing: „Jak rozvíjet kompetence učitelů
a instruktorů k efektivní spolupráci s partnery“
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
Scholaservis Přerov,
Bří Hovůrkových 17
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
21. 01. 2014
1
---
1
2
31. 01. 2014
1
---
---
1
24. 02. 2014
1
---
1
2
26. + 27. 02.
2014
---
1
3
1
05. 03. 2014
---
---
1
1
18. 03. 2014
---
---
1
1
19. 03. 2014
---
---
1
1
08. 04. 014
---
---
1
1
02. 05. 2014
2
---
---
2
13. 05. 2014
3
---
1
4
14. 05. 2014
---
---
1
1
20. – 23. 05.
2014
3
---
---
3
28. 05. 2014
---
---
1
1
Doplňkové pedagogické studium UOV
Rekvalifikace:
Účetní a daňová evidence
Rekvalifikační kurz - získání dílčích kvalifikací:
Složitá obsluha hostů
Meopta – optika, s. r. o., Přerov
BNV Colsulting, Melantrichova 17b,
Praha (v hotelu Omega Brno)
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
BNV Colsulting, Melantrichova 17b,
Praha (na SOŠ, Jaselská 832, Hranice)
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
Salač – instruktor BOZP
Koučing: „Jak prohlubovat spolupráci
ze strany školy se sociálními partnery“
Střední škola gastronomie s služeb,
Šířava 7, Přerov
BNV Colsulting, Melantrichova 17b,
Praha (v hotelu Omega Brno)
Opto Tech Optikmachinen GmbH
Wettenberg (servisní technik B. Heyc)
BNV Colsulting, Melantrichova 17b,
Praha (na SOŠ, Jaselská 832, Hranice)
Školení CAD systému Creo 2.0
COGRAS, s. r. o., Přerov
05. + 06. 06.
2014
1
---
---
1
Vyučení se v oboru vzdělání:
65-51-H/01 Kuchař - číšník
Rekvalifikace:
Mzdové účetniotví
Periodické školení řidičů služebních
motorových vozidel řízených referentsky
Střední odborná škola obchodu a služeb,
Olomouc, Štursova 14
18. 06. 2014
---
---
1
1
Silex, Družstevní 43, Olomouc
30. 06. 2014
---
---
1
1
Autoškola Kratochvílová
29. 08. 2014
14
3
1
18
Školení: „Obsluha a údržba optických strojů“
42
7.3. Vzdělávání vychovatelů:
Vychovatelé domova mládeže se průběžně individuálně vzdělávali v různých oblastech.
Všichni vychovatelé také absolvovali povinné školení požárních hlídek v rámci BOZP.
Zájmové činnosti se dělily do dvou oblastí – kulturní a sportovní. Pravidelná příprava
do zájmových kroužků spočívala především ve shromažďování informací a podkladů z dostupné
odborné literatury knižní i z materiálů dostupných na internetu. Do této oblasti spadá také
příprava vědomostních a naučných testů, sportovních soutěží a turnajů, práce na PC.
Přehled o dalším vzdělávání vychovatelů ve školním roce 2013/2014
Účast:
Vzdělávací akce, vzdělávání
Pořádána:
(stručný název, popis,…)
(organizace, subjekt,,...)
(mm/rrrr)
Školení BOZP
Vzdělávací institut
Prostějov
10/2013
7
Ano
8
Školení požárních hlídek
Vzdělávací institut
Prostějov
10/2013
7
Ano
8
Školení referentských vozidel
Autoškola
Kratochvílová
08/2013
1
Ano
2
Metodický seminář k problematice
výživy
UP Olomoucped.fakulta
01/2014
Kroupov
á
-
1
UP Olomoucped.fakulta
04/2014
Kroupov
á
-
1
UP Olomoucped.fakulta
04/2014
Grénar
-
1
Prevence závislosti a
závislostního chování-Světový
den zdraví a Vzdělanosti
Prevence závislosti a
závislostního chování-Světový
den zdraví a Vzdělanosti
Termín:
43
Vych.
CELKEM
ÚČAST:
ZŘVM
V
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH,
GRANTOVÝCH PROGRAMECH, SOUTĚŽÍCH
8.
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno g)
Veškeré mimoškolní vzdělávací aktivity a zájmová mimoškolní činnost (odborné tematické
soutěže, olympiády) i další mimoškolní činnost (kroužky, besedy …) vycházejí z koncepce školy z cílů
„Minimálního preventivního programu“. Vedle toho se škola podle možností zapojuje do aktivit
vyhlášených nebo doporučených zřizovatelem, tj. Olomouckým krajem.
Žákům se především umožňuje, aby měli možnost, vedle běžného vzdělávání v době školní
docházky, se zapojit co nejvíce do nabízených aktivit a vyplnit plnohodnotně svůj volný čas. V tomto
školním roce však zřizovatel přistoupil ke zrušení dotací na mzdy pedagogů, kteří vedou zájmové
kroužky, a tak došlo k útlumu těchto aktivit, nebo’t žáci nejsou ochotni přispívat na jejich činnost. Jednou
z příčin je i to, že převážná většina žáků pochází z nižších sociálních skupin a nemají finance nazbyt.
8.1.
Údaje o mimoškolních aktivitách
Zájmová činnost žáků – kroužky
Ve školním roce 2013/2014 byly na úseku TV a PV kroužky organizovány v rámci projektu „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, tzv. „VÝZVA 44“ a budou pokračovat i
v následujícím školním roce.
Na domově mládeže pracovaly tyto kroužky:










Sportovní činnosti/posilovna, stolní tenis/
Mažoretky/cheerleaders/
Míčové hry
Student a kultura
Sálová kopaná
Badminton
Zumba
Esteticko – výtvarné činnosti
Workshopy
Ekohrátky
Besedy


Odborně zaměřené besedy probíhaly zejména v době teoretického a praktického vyučování.
Na domově mládeže probíhají v době mimo vyučování k rozšíření znalostí a k vyplnění volného času.
Na úseku teoretického a praktického vyučování se konaly během roku tematicky zaměřené besedy:
např. žáci 3. a 4. ročníků se zúčastnili besed na Úřadu práce v Přerově a se zástupci firem, dále aktivit zaměřených
na boj proti drogám, šikaně a rasismu. Plnily se úkoly zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů v rámci
výchovného poradenství a minimálního preventivního programu. V této oblasti výchovné poradkyně, metodičky
školní prevence i ostatní pedagogičtí pracovníci spolupracují s OPPP, konzultačním a krizovým centrem KAPPA a
dalšími institucemi (o činnosti VP, školní prevence a EVVO podávají informace analýzy výchovné poradkyně Mgr.
Havelkové, preventistek Ing. Doleželové, Mgr. Žákové nebo metodičky EVVO Mgr. Havranové v kapitolách
o výchovném poradenství, drogové prevenci nebo EVVO – viz: 6. 2., 6. 3., 6. 4).
Na úseku výchovy mimo vyučování probíhá každoročně několik besed s odborníky z různých oblastí
života, a také další besedy, které vedou sami vychovatelé a které se zaměřují na dění ve společnosti. Žáci domova
mládeže se také každoročně aktivně zapojují do charitativních sbírek.
Více o činnosti na domově mládeže viz přílohy č. 1c nebo č. 2.
44
8.2.
Údaje o soutěžích
a) Soutěže garantované úsekem teoretické výuky:
1.
SOČ: ve šk. roce 2013-14 soutěž neproběhla.
2.
Wolkerův Prostějov: Přestože jsme technicky zaměřená škola, každoročně pořádáme okresní
přehlídku v uměleckém přednesu sólistů, která patří do systému výběrů na celostátní festival poezie
Wolkerův Prostějov. Soutěž probíhá v Pavilonu 1, kde je také pedagogická knihovna. Místnost byla
zrekonstruována a neslouží pouze ke společenským akcím, ale současně jako výuková a školící
místnost – má tudíž multifunkční využití. K tomuto účelu má také nejmodernější technické vybavení
(dataprojektor s audiotechnikou).
3.
V tomto školním roce jsme se opět podíleli na organizaci okresního kola Olympiády v anglickém
jazyce. Garantem soutěže, kterou pořádá DDM Atlas a Bios Přerov, byla vyučující anglického jazyka
Mgr. Markéta Rozsypalová.
4.
Sportovní soutěže: Již tradičně se žáci naší školy úspěšně zúčastňují okrskových, okresních nebo
krajských soutěží, pokud jsou pořádány. Účast na soutěžích zajišťoval Mgr. Ivo Neradil.
Podrobnější údaje a další zapojení do soutěží jsou zpracovány v Příloze č. 1a této výroční zprávy.
b) Soutěže garantované úsekem praktického vyučování:
Jednotliví žáci nebo družstva se zúčastňovali soutěží, které jsou již tradiční, současně škola mírně
zvýšila svou aktivitu o účasti v soutěžích jiných. Výsledky, kterých žáci dosáhli, lze zařadit do průměrných,
ale důležité je spíše to, že jde o velmi dobrý motivační prvek ve výuce a současně o reprezentaci školy.
Jako velmi dobrý výsledek lze vyzvednout postup žáků P. Juchelky (instalatér) a V. Dýčky (zámečník)
do celostátních kol soutěží Učeň instalatér 2014 a KOVO – JUNIOR 2014. Také 1. místo družstva
instalatérů v krajském kole soutěže Učeň instalatér 2014.
Určitý přínos pro výchovu mají i školní soutěže organizované po oborech mezi žáky.
Podrobnější údaje o soutěžích podává Příloha č. 1b této výroční zprávy.
b) Soutěže garantované úsekem výchovy mimo vyučování:
Údaje o soutěžích podává Příloha č. 1c) této výroční zprávy.
8.3.
Údaje o grantových programech
Účelové dotace nebo žádosti o granty (z města, kraje, MŠMT):
8.1.1.
8.1.2.
Domov mládeže se ve školním roce 2013/2014 požádal celkem o 5 grantů z města Přerova.
Nebyly však schváleny.
V rámci preventivního projektu "Učíme se zdravě a bezpečně žít" žáci třídy E2 navštívili
přerovský hotel Fit. Zde se nejprve seznámili s prací na recepci, dále navštívili jednotlivé
pokoje, kde je pracovnice seznámily s vybavením a zásadami úklidu v četně sociálního
zázemí pokoje. Žáci si všímali také dekorací a vymalování pokojů. Provozní hotelu paní
Valentovičová nás dále provedla dalšími prostorami hotelu, jako jsou salónky, přednášecí
sál, kavárna, kuřácký koutek, sauna, místnost pro hru golfu aj. Žáci nakoukli také do
kuchyně hotelu, kde viděli práci profesionálů. Pak následoval zážitkový program, ve
kterém se žáci seznamovali se zásadami zdravého veřejného stravování, zásadami
stolničení a zakládání inventáře. Žáci byli aktivní, dokázali spoustu odborných otázek
správně zodpovědět, byli zvídaví a ptali se na to, co jim nebylo jasné. Odměnou pro ně byla
nakonec pěkně připravená tabule a dobrý oběd o čtyřech chodech. Pro žáky byla exkurze
zážitkem, odborným přínosem a také to byl příjemný čas prožitý se spolužáky. Další
aktivity v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečné žít“ proběhly
v průběhu října a listopadu: žáci prvních a druhých ročníků stavebních oborů byli
seznámeni s preventivní programy, které vedli vyučující ve spolupráci s lektory organizace
Kappa - Help Přerov. Programy s názvy Nebezpečí internetu a medií, Přátelství, Peníze a
45
já, Nebezpečné závislosti byly interaktivní a zážitkové, takže žáci se stali zároveň
spolutvůrci programů.
Zapojení do projektů financovaných z ESF:
8.1.3. Škola se zahájila dnem 1. 8. 2013 jeden vlastní projekt:
Název projektu: Další profesní vzdělávání pro technické kvalifikace.
Zkrácený název: KVALITECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0006.
Příjemce finanční podpory tohoto projektu je :
 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8f
Do projektu bude zapojeno 6 středních odborných škol:
 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 Střední průmyslová škola Hranice
 Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
 Střední odborná škola a SOU, Šumperk, Gen. Krátkého 30
 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
Cílem projektu je vytvoření nabídky šesti programů dalšího vzdělávání. Pět programů bude
zpracováno v režimu Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro profesní kvalifikace oboru Obráběč
kovů. Šestý program dalšího vzdělávání pro profesi Řidič kamionové dopravy navazuje na školní
vzdělávací program k rozvoji kompetencí absolventů automobilních oborů z počátečního
vzdělávání. Vznikne unikátní program, vytvořený ve spolupráci a na základě požadavků
dopravních firem. Více na: www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY: Projekt KVALITECH
8.1.4. Dokončila 1 vlastní projekt:
Projekt na podporu SŠ: EU-peníze školám (zkratka: IVP ICT neboli tzv. „šablony“), reg. č.
CZ.1.07/1.5.00/34.0214 - zaměřený rovněž na další inovaci a modernizaci vzdělávání, kdy učitelé
tvoří učební texty, tzv. DUMy a dle toho škola získá finance na pořízení ICT techniky
a pneumatiky. Datum zahájení: 1. 3. 2012. Datum ukončení: 28.2.2014. Více na:
www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY: Projekt IVP ICT.
8.1.5.
Dále se škola zapojila jako partner ve 2 projektech, které probíhaly pod záštitou
sdružení CUOK: zahájeny na jaře 2012 („Další profesní vzdělávání - cesta k nové
kvalifikaci“, zkratka: CNK - registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/03.0001, ukončen
k 30.6.2014; Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce, zkratka: Spolupráce¨ registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0021, ukončen k 31.12.2013) a mají přispět
k podpoře dalšího vzdělávání a podpoře technických oborů v Olomouckém kraji. Více na:
www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY: Projekty CUOK.
8.1.6.
Dnem 1. 9. 2013 byl zahájen na základě výzvy č. 44 MŠMT na škole krajský projekt OP
VK: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009, ve kterém jde o realizaci klíčových aktivit jako
jsou: - modernizace 2 odborných učeb a 2 dílen učebními pomůckami a vybavením (jak
investičního, tak neinvestičního charakteru), které budou sloužit jak k výuce žáků SŠT, tak
k realizaci volnočasových aktivit (kroužků) pro žáky SŠT a žáky ze 4 partnerských
základních škol, ke sdílení – tedy k povinné výuce žáků ze ZŠ svými učiteli za asistence
pedagogů ze SŠT, projektovým dnům s programy vzájemného učení žáků (žáci SŠT budou
pomáhat žákům ze ZŠ při provádění aktivit na SŠT v rámci workshopů a exkurzí). Do této
činnosti jsou také zapojeni partneři z VŠ tak, aby bylo dosaženo zejména zvýšení zájmu
žáků ze ZŠ, tak SŠ o technické vzdělávání. Pedagogové využívají zkušenosti a poznatků
z doporučených projektů MŠMT. V projektu se také vytvářejí elektronické učebnice pro
tablety. Probíhají setkání partnerských škol a pedagogů, je navazována i užší spolupráce
s firmami, a to získáváním expertů pro přímou výuku, exkurzemi, stážemi, besedami apod.
Vzniká postupně i síť ZŠ a SŠ s koordinovanou činností v oblasti popularizace technického
a přírodovědného vzdělávání v rámci Olomouckého kraje. Projekt je plánován na dobu 24
měsíců s udržitelností 3 roky. K 31.8.2014 byl ukončen 1. rok projektu. Více na:
www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY: Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání.
8.1.7.
Projekt se ZŠ Želátovská zahájený 1.8.2013: „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ reaguje na poptávku trhu práce po
kvalifikovaných pracovnících v technických, popř. přírodovědných oborech, o něž je
ovšem mezi žáky 9. tříd ZŠ relativně malý zájem. Cílem projektu je proto vytvořit
motivační a aktivizační vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s cílem
46
poskytnout cílové skupině těchto žáků (cca 748 žáků) nástroj k zatraktivnění výuky
předmětů podporujících zájem o technické vzdělávání a to formou intenzívních
aktivizačních metod ideálních pro týmovou práci – workshop. Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.26/02.0029 (více o projektu na: www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY:
nebona webu: http://motivacniworkshopy.cz/cz/4/propagovane-obory).
8.1.8.
Naše škola je dále zapojena do projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol
Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“. Reg. č.:
CZ.1.07/3.2.05/04.0087. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu odborné způsobilosti
absolventů dalšího vzdělávání v technických oborech na středních odborných školách
v souladu s požadavky zaměstnavatelů v kraji. Projekt byl zahájen 1.8.2013, předpoklad
ukončení 30.6.2015. Více informací o projektu na: www.kourilkova8.cz v části PROJEKTY:
Vzdělávání pedagogů SOŠ OK, nebo na: http://www.projektvzdelavanipedagogu.cz/.
8.1.9.
SŠT pokračuje mimo jiné i v aktivitách národního projektu UNIV3. V roce 2013-14
proběhlo pilotní ověřování oborů Mechanik optických přístrojů a Frézování. Více o
projektu na: http://www.nuv.cz/univ3/univ3-aktivity.
8.1.10. Projekt Enersol 2014: zaměřený na prosazování moderních vzdělávacích programů
v tématech obnovitelných zdrojů energie, úspor energie a snižování emisí v dopravě.
Škola získala ocenění:
47
Zapojení do ekologických projektů v rámci ČR:
8.1.1. „Recyklohraní“ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií, akumulátorů a použitých drobných elektrozařízení
spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školách a školských
zařízení v České republice. (Více o projektu na www.recyklohrani.cz a v analýze
koordinátorky EVVO Mgr. Havranové).
Zahraniční spolupráce ve školním roce 2013/2014:
 žáci tříd A 1. a ZOK 1. se zúčastnili projektu „POST CARDS EXCHANGE TO
CELEBRATE THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES“
 žáci třídy JMZ 3. pracovali na projektu „Let's be professional“
 Mgr. Havranová pracovala celý školní rok jako metodik aktivity eTwinning pro ČR.
 Výsledky Evropské jazykové ceny Label 2014 (Publikováno: 17. 6. 2014 na:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label/vysledky-evropskejazykove-ceny-label-2014/ )
 Výzva k podávání přihlášek do Evropské jazykové ceny Label 2014 byla letos vyhlášena 10.
března 2013. K termínu podávání přihlášek 10. května 2014 obdržel Dům zahraniční
spolupráce 40 přihlášek.... Všechny žádosti prošly v prvním kole hodnocením odborné poroty,
složené ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a DZS. Každý projekt byl vždy hodnocen
dvěma nezávislými hodnotiteli.
 Na základě bodového ohodnocení bylo vybráno 9 finalistů.
 Druhé kolo proběhlo dne 3. června 2014 v budově DZS. Zástupci každého projektu měli vždy
20 minut na prezentaci svého projektu před odbornou porotou. Porotci kladli prezentujícím
spoustu dotazů, aby mohli co nejlépe posoudit inovativnost jednotlivých projektů.
 Nakonec byl mezi oceněnými projekty vybrán i ten od paní Mgr. Zity Havranové a žáků třídy
JMZ 3, kteří současně získali pro SŠT finanční dar na jazykovou výuku v částce 200 tis. Kč:
48
 Evropskou jazykovou cenu Label 2014 získaly tyto projekty:
 Children like us 2012-2014 - Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1,
 Zemědělské podmínky v různých klimatických pásmech - Střední škola
zemědělská a veterinární Lanškroun,
 Let's be professional - Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8,
 Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež z národnostních
menšin - Občanské sdružení Zajedno,
 BBB – Box of Basic Bagatells - Základní škola Hrochův Týnec, okres Chrudim,
 „English Expressions Around Us“ - 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25,
příspěvková organizace,
 Virtual museu of monsters - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536.
49
9. ZPRÁVA O KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI
(§ 7 vyhlášky č. 15/ 2005,odst. 1, písmeno h)
Ve školním roce 2013/14 proběhla na SŠT inspekce ČŠI v souvislosti s kontrolou dodržování
předpisů při řádném květnovém termínu ústních maturitních zkoušek. Zkoušky proběhly bez závad a bez
námitek ČŠI.
10.
DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI
10.1. Realizace koncepčních materiálů kraje
10.1.1. Vzdělávání probíhá v souladu s dlouhodobým záměrem KÚ Olomouc a v návaznosti na
Vzdělávací koncepce školy na léta 2010 – 2014.
10.1.2. Koncepce školy a její cíle se podle možností plní. Škola se zaměřuje prostřednictvím projektů
na inovaci a modernizaci výuky (viz projektová činnost a zapojení školy do projektů ESF).
10.1.3. V této souvislosti SŠT spolupracuje (nebo spolupracovala) se subjekty zapojenými v projektech
financovaných z ESF (UNIV3, CNK, Spolupráce, Výzva 44) a ukončila 2 vlastní projekty (ITV,
„šablony“) a současně 1 projekt zahájila (KVALITECH).
10.1.4. SŠT se při plnění úkolů snaží vždy vycházet z koncepčních materiálů kraje a řídit se jeho pokyny
danými v Zásadách řízeno PO OK.
10.2. Spolupráce školy na regionální úrovni
(obce, sociální partneři, školy, jiné)
Spolupráce SŠT na regionální úrovni probíhá v několika dimenzích:
 s ostatními školami nebo školskými zařízeními
 se sociálními partnery (úřady práce, firmy, hospodářská komora, profesní cechy)
 s obcemi
 s jinými institucemi.
10.2.1. Spolupráce s ostatními středními školami spočívala v poskytování ubytování žákům z několika
středních škol (zejména z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov,
Denisova 3 a ze Střední školy gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7); v přípravě a dovozu stravy
pro žáky a zaměstnance Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov, Denisova
3; ve vzájemné výměně zkušeností pracovníků stejného typu zařízení (Domov mládeže při Střední
škole polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79 a Domov mládeže při Střední škole informatiky
a spojů Brno, Čichnova 23). V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s SPŠ a VOPŠ
Holešov v rámci sportovních aktivit.
Spolupráce spočívá i v organizování soutěží sportovních (v koordinaci s AŠSK) nebo kulturních
soutěží (recitační soutěž jednotlivců Wolkerův Prostějov se pořádá po zrušení okresní knihovny
od roku 2001 na naší škole.
V oblasti metodické a profesně odborné spolupráce nebo v oblasti inovace ve vzdělávání
spolupracujeme v rámci 2 sdružení škol Olomouckého kraje: SSŠOK a CUOK, současně je
členem ASPŠČR, Cechu KOVO, Cechu instalatérů, členem HK Přerov i Olomouc. Dále naše
škola spolupracuje se středními školami, které učí málo vyučované obory Mechatronika,
Mechanizace a služby, Optik, ale i mnoha školami Olomouckého kraje technického zaměření.
10.2.2. Spolupráce se základními školami probíhala především na úrovni náboru žáků (besedy,
workshopy, nabídky exkurzí ve firmách, dny otevřených dveří,…) nebo projektů zaměřených
hlavně na podporu řemesel. Od 1. 9. 2013 probíhá projekt Motivační workshopy, který organizuje
ZŠ, Želátovská, Přerov ve spolupráci s Meoptou – optikou Přerov a MěÚ Přerov. Během školního
roku se zúčastnili těchto workschopů žáci 9. a 8. tříd ze všech základních škol v Přerově, dále ze
ZŠ Pavlovice a ZŠ Brodek u Přerova. Projekt bude pokračovat do 31. 12. 2014 dalšími (3. a 4.)
workshopy pro žáky 8. a 7. tříd.
10.2.3. Spolupráce se sociálními partnery:
Škola je členem Hospodářské komory Přerov, Cechu KOVO ČR, Svazu podnikatelů
ve stavebnictví – z toho pro ni plyne např. možnost účastí nebo spolupořádání soutěží, přizvání
50
odborníků komory k ZZ za účelem posouzení úrovně a udělení certifikátů HK ČR nejlepším
absolventům dle platných kritérií.
Dále naše škola spolupracuje s ÚP Přerov (pověřené pracovnice ÚP zabezpečují ve spolupráci
s výchovnou poradkyní školy Mgr. Havelkovou besedy se žáky posledních ročníků o možnostech
uplatnění po absolvování ZZ, Mgr. Šenvajc nebo Dr. Karlík předávají řediteli informace
o nezaměstnaných absolventech školy, ředitel školy pravidelně jedná také s řediteli ÚP Přerov
o aktuálních otázkách zaměstnanosti ve strojírenských profesích v regionu, perspektivách oborů
apod.). Důležité pro školu byly také z hlediska náboru: „Den strojírenství“ a „Den řemesel“
pořádané IPS ÚP pro žáky ZŠ a výchovné poradce.
Spolupráce s firmami, které jsou potenciálními zaměstnavateli absolventů naší školy, je
považována za prioritní. V předmětu praxe nebo odborný výcvik (obvykle i formou produktivní
práce) nebo vykonáváním odborných praxí, se žáci naší školy (zejména končících ročníků)
připravovali po určitou dobu na své povolání i ve firmách nebo organizacích. Škála partnerů školy
je velmi pestrá s tím, že kromě případné spolupráce v oblasti vzdělávání jde také o exkurze, stáže,
materiální výpomoc, stipendijní programy a sponzoring.
Nejvýznamnější partneři a sponzoři školy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Meopta – optika, s. r. o., Kabelíkova 1, Přerov
Chropyňská strojírna, a. s., Komenského 75, Chropyně
MUBEA – HZP, s. r. o., Dolní 100, Prostějov,
PSP Pohony, a. s., Kojetínská 73d, Přerov
PSP Technické služby, a. s., Kojetínská 53, Přerov
PSP Engineering, a. s., Kojetínská 79, Přerov
Honneywell Aerospace, a. s., Nádražní 400, Hlubočky
PROGRESS OK, a. s., 9. května 2452, Přerov
PME, s. r. o., Skopalova 20, Přerov
Sezako Přerov, s. r. o., Kojetínská 48, Přerov
Metso minerals, Tovačovská 17, Přerov
Resta, s. r. o., Kojetínská 75, Přerov
Precheza, a. s., nábřeží Dr. Edvarda Beneše 24, Přerov
ZAPO, nábřeží Dr. Edvarda Beneše 24, Přerov
Antares AZV, s. r. o, U hřiště 2, Přerov - Dluhonice
M-MOOS, s. r.o., Čechova 519, Lipník n. B.
MOTORexpert, s. r. o., 9. května 196, Přerov
Autoškola Kratochvílová M., Havlíčkova 45, Přerov.
Další spolupracující firmy, organizace:
19. Autocentrum Omámik, Teličkova, Přerov
20. Aleš Rozsíval Autoservis, Teličkova 40, Přerov
21. Oční optika Mela, Ostružnická 40, Olomouc
22. M. Šenkeříková Oční optika, 28. října 124, Hranice
23. Kamil Adamec Oční optika, Nádražní 496, Bystřice p. H.
24. Jaromír Vrbík - stolárna a obchod, Pod Dubičky 1, Újezdec
25. Strojírny Olšovec, s. r. o., Olšovec 77
26. Vlček Jaroslav – tepelná a spalovací technika, Kojetínská 728, Přerov
27. NHB servis, Přerovská 89, Bystřice pod Hostýnem
28. SP Elma - Therm Palackého 353, Bystřice p. H.
29. PANAV, a. s., Nádražní 212, Senice na Hané
30. Technis Kojetín, Padlých hrdinů 638, Kojetín
31. Karel Kadlík – pokrývačství, klempířství, Moravská 2636, Kroměříž
32. Instalatérství Šuffner, Sladovní 710, Kojetín
33. M – SOLÁR – TOP, s. r. o., Jiráskova 96, Tovačov
34. Vodo – topo instalace, s. r. o., Sumínova 13, Přerov
35. Vodoinstalace – topení – zednictví, Rymice 94
36. Josef Šlanhof, zednictví, Citov 193
37. ANDYS, Martin Moravec (Malířské a natěračské práce), Kojetínská 5, Přerov
38. Rostislav Chytil – truhlářství, Milenov 146.
Spolupráce firmami v našem regionu je bezesporu významná a škola stále vyhledává další
potencionální zájemce o spolupráci.
51
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
Spolupráce školy s obcemi probíhá rovněž na oficiální úrovni, ale ojediněle a v menším rozsahu,
protože obce nejsou zřizovateli naší školy. Spolupráce probíhá např. na úrovni jednání
se sociálními odbory jednotlivých obecních úřadů nebo se zúčastňujeme grantových programů
vyhlášených MěÚ Přerov, resp. se zapojují učitelé s žáky do některých zajímavých besed
se zastupiteli města a regionu. S ředitelem okresního archivu PhDr. J. Lapáčkem spolupracuje
škola i na úrovni dodržování archivních přepisů a konzultací ke skartaci archiválií.
V oblasti výchovného poradenství a prevence spolupracují výchovná poradkyně a metodička
drogové prevence se sociálními odbory obcí a policií (např. řeší se otázky záškoláctví, kriminality,
drog atd.). Dále viz: více analýzy VP a MŠP.
V oblasti EVVO navázala koordinátora kontakt s odborem životního prostředí MěÚ Přerov. Dále
viz: více analýza EVOO.
Také vychovatelé domova mládeže spolupracují s kulturními pracovníky města Přerova,
s městskými divadly Olomouc, Zlín, dalšími odborníky i učiteli jiných škol.
Ředitel školy se podle potřeby zúčastňuje setkání zástupců základních škol regionu Přerov se
zástupci městských odborů, zejména školského.
10.2.8. Spolupráce s jinými institucemi:
Naši pedagogové spolupracují i s pracovníky institucí zaměřených na výchovu nebo prevenci:
 Spolupráce s PPP Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, resp. jinými renomovanými
psychology a speciálními pedagogy, spolupráce se společností KAPPA Přerov,
představiteli PdF UP Olomouc, pracovníky sociálních odborů jednotlivých obecních
úřadů atd.
 Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Olomouci,
které pomáhá s odbornými konzultacemi při vzdělávání našich žáků se sluchovým
postižením.
 Při SŠT působilo od roku 2001 Sdružení rodičů a přátel školy, které mimo jiné i finančně
přispívalo na celou řadu aktivit v zájmové mimoškolní činnosti a bylo velmi platným
partnerem pro ředitele a vedení školy při řešení různých otázek ve výchově a vzdělávání.
Bohužel pro nezájem rodičů se aktivněji zapojit do práce sdružení a hrazení členských
příspěvků, byla jeho činnost v průběhu roku ukončena (k 31.12 2010) a zbylé finance pak
byly využity na dary pro žáky za soutěže a aktivní zapojení do práce ve škole.
 Spolupráce se Schola servis, Prostějov, pobočka Přerov probíhá formou nájmu místností
na vzdělávací aktivity této příspěvkové organizace kraje.
 Spolupráce s Přerovským volejbalovým klubem Přerov – domov mládeže zajišťuje
pronájem sportovní haly pro tréninkový program družstva žen a dorostenců, a dále
ubytování a pronájem sportovní haly při celorepublikových a mezinárodních soutěžích.
 Spolupráce s FC Želatovice – domov mládeže zajišťuje pronájem sportovní haly pro
tréninkový program družstva dorostenců a ubytování při celorepublikových turnajích.
 Spolupráce s LTC Přerov – domov mládeže zajišťuje pronájem sportovišť pro tenisovou
školu.
 Spolupráce s HC Zubr Přerov – domov mládeže zajišťuje pronájem sportovní haly
pro letní tréninkový program.
 Spolupráce s TJ Pozemní stavby Přerov - Předmostí – domov mládeže zajišťuje pronájem
sportovní haly a ubytování pro volejbalový oddíl při mezinárodním turnaji.
 Spolupráce s FBC Spartak Přerov - domov mládeže zajišťuje pronájem sportovní haly
pro celoroční tréninkový program.
 Spolupráce s Florbalovou školou Teiwaz Přerov - domov mládeže zajišťuje pronájem
sportovní haly pro celoroční tréninkový program.
52
10.3. JINÉ
10.3.1. Sdružení rodičů
Při škole působilo od roku 2001 do 31. 12. 2010 sdružení rodičů. Sdružení rodičů finančně přispívalo na
besedy, odborné exkurze, středoškolskou odbornou činnost, předplatné časopisů, návštěvu filmové
produkce apod. Bohužel pro nezájem naprosté většiny rodičů k zapojení se do aktivit pro žáky školy
i k placení příspěvků na tyto aktivity, bylo SR zrušeno a zatím se jej nedaří obnovit (aktivních rodičů je
velmi poskrovnu).
10.3.2. Školská rada
Po sloučení k 1. 1. 2008 byla na SŠT vytvořena nová školská rada, a to ke dni 25. 4. 2008. Zástupci školské
rady ve školním roce 2011/12 plnili úkoly vyplývající ze školského zákona. Byly projednány především
školní vzdělávací programy (ŠVP) a jejich naplňování. ŠR se vyjadřovala i k Výročním zprávám školy
a rozpočtu školy.
ŠR pracovala ve školním roce 2013/2014 v tomto složení:
za rodiče:
Miroslav Hausner, Stanislav Janeček, Pavla Martincová (od 24. 5. 2011)
za pedagogy:
Mgr. Bařinová Alena – učitelka TV, Miroslav Šenkyřík – UOV, Bc. Roman Novotný – zástupce
ředitele pro TV
za zřizovatele:
Ing. Irena Kanovská – MOTOREXPERT Přerov, Ing. Ivona Kratochvílová – Autoškola Kratochvílová,
Miroslav Koláček, manažer technologie optiky, Meopta-optika, s.r.o. (od 28. 5. 2012)
S účinností od 30.5.2014 byli na základě řádných voleb jmenováni nadřízeným orgánem do školské rady
noví členové:
za rodiče: Michal Kašpařík, Kateřina Malíková
za pedagogy: Bc. Roman Novotný, Miroslav Šenkyřík
za zřizovatele: Miroslav Koláček – manažer technologie optiky, Meopta – optika, s.r.o. Přerov, Ing. Ivona
Kratochvílová – Autoškola Kratochvílová
10.3.3. Jiná činnost – doplňková činnost
Ve školním roce 2013/2014 poskytovala naše organizace tuto doplňkovou činnost: ubytování,
stravování, internet, vydavatelskou činnost (odborná skripta), pronájmy nemovitostí a pronájmy movitých
věcí. Volné kapacity na domově mládeže, ale i jiné volné prostory v objektu školy pronajímáme pro jiné
účely: např. jako ordinace lékařů, kanceláře nebo pro různá školení, pokoje na DM jsou pronajímány
sportovcům a dalším zájemcům o ubytování.
V rámci produktivní práce žáků byly prováděny opravy vozidel, zámečnické, zednické, malířské
a truhlářské práce.
10.3.4. Oblast financování, investic a oprav
Oblast financování
Veškeré podklady o financování a hospodaření školy bývají předmětem výročních zpráv
o hospodaření (roční závěrky), proto součástí této výroční zprávy neobsahuje nejsou finanční a ekonomické
rozvahy.
Pro informaci uvádíme pouze přehled uskutečněných investičních akcí a oprav, nájmů nebo
nákupů pomůcek ve školním roce 2013/2014:
53
Nájemní vztahy

Pronájem 4. patra bloku „B“ domova mládeže Dětskému domovu a školní jídelně Přerov na základě
smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 38 763,00 Kč + elektřina + DPH za
čtvrt roku.
 Pronájem místností v přízemí bloku „B“ domova mládeže firmě Medikam Ambulance s.r.o. – smlouva
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, roční nájemné činí 84.852,00 Kč + DPH.
 Do února 2014 byl realizován pronájem místnosti v přízemí bloku „B“ domova mládeže ČMOS
Přerov, zastoupeným Ing. Kloboučkem Eduardem – smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce. Výše pronájmu činí za měsíc 2 331,00 Kč včetně DPH.
 I. patro domova mládeže bloku „C“ je pronajímáno příspěvkové organizaci Olomouckého kraje
SCHOLA SERVIS. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce tak, jak
vyplývá ze zřizovací listiny školy. Měsíčně je účtována úhrada služeb spojených s nájmem ve výši
6 566,00 Kč + elektřina + DPH.
 II. patro domova mládeže bloku „C“ je pronajímáno Pedagogicko psychologické poradně
Olomouckého kraje. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíčně je
účtována částka ve výši 14 697,00 Kč + DPH.
 V přízemí bloku „C“ DM jsou pronajímány prostory paní Haně Březinové. Smlouva byla uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za měsíční nájemné ve výši 2.927,00 Kč včetně DPH.
 V přízemí bloku „C“ DM jsou pronajímány prostory Janě Michálkové. Smlouva byla uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíční částka za pronájem činí 2 326,00 + DPH.
 Do předání areálu v Kojetíně Městu Kojetínu byl realizován pronájem nevyužitých prostor v areálu
v Kojetíně panu Dvořáčkovi. Měsíční nájem činil 5 641,00 Kč + elektřina včetně DPH.
 Rovněž byl v areálu v Kojetíně realizován pronájem dílny panu Hořčicovi za 5.278,- Kč + DPH
 Pronájmy auly v pavilonu 1 různým organizacím. Cena za hodinu 260,00 Kč včetně daně.
 Pronájem prostor v suterénu budovy TV1 p. Kostrunkovi Martinovi. Cena za měsíc činí 1 032,00 Kč
včetně DPH.
 Pronájem dalších prostor v suterénu budovy TV1 p. Němcovi Zdeňkovi. Cena za měsíc činí 2.437 Kč
včetně DPH.
 Pronájem kiosku paní Petře Šístkové. Cena pronájmu za měsíc činí 3.886,00 Kč včetně DPH. + cena za
spotřebovanou elektrickou energii.
 Dále je na odloučeném pracovišti pronajímána firmě PROGRESS OK Přerov plocha k uskladnění
hutního materiálu. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájem je opět
slučitelný s podmínkami stanovenými ve ZL školy. Částka za 1 rok je 75 383,00 Kč.
 Pronájem na roční smlouvu Základní škole a mateřské škole logopedické Olomouc. Měsíční poplatek
činí 2 323,00 Kč + DPH.
 Dále škola pronajímá nevyužité strojní zařízení (starší soustruhy a frézky).
Nákupy učebních pomůcek:
Pro zkvalitnění výuky mimo drobných položek byly zakoupeny


2 ks Bioloid Premium
SW Pinnacle studio
Investice
Z důvodu zkvalitnění prostředí pro výuku tělesné výchovy jsme přistoupili k rekonstrukci nevyhovujícího sociálního
zařízení tělocvičny, resp. její první etapy, tj. rekonstrukce WC dívek a WC hochů. V rámci realizované etapy
rekonstrukce bylo vybudováno rovněž sociální zařízení pro tělesně postižené. Celkové náklady na realizaci první
etapy uvedené rekonstrukce, včetně pořízení projektové dokumentace činily 1.168.414,- Kč.
Rovněž byla pořízena projektová dokumentace na realizaci dalších etap rekonstrukce sociálního zařízení zahrnující
šatny a sprchy za celkovou cenu 34.000,- Kč.
Pro zvýšení komfortu žáků ubytovaných na obou ubytovacích blocích DM a zlepšení přístupu k internetu jsme na
uvedených objektech realizovaly rekonstrukci datové sítě za 59.134,66.
V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (Výzva 44) bylo pořízeno:
 Vybavení učebny stavebních oborů za 99.825, - Kč.
54

Vybavení elektrolaboratoře – žákovské pracoviště, zahrnující Výukový systém EDUtec Foxtrot Buildings –
3 žákovské pracoviště za 179.868, - Kč.
V rámci stejného projektu bylo vybaveno odloučené pracoviště následujícími zařízeními:
 Přístrojem pro servis klimatizací Brain Bee CLIMA 9000 za 73.810, - Kč
 Diagnostikou řídících jednotek Brain Bee B-TOUCH CAR za 74.657,- Kč
 Zařízení pro měření geometrie kol za 230.747, - Kč
 Soustruh OPTIMUM D 330 x 1000za 191.507,18 Kč
Opravy

V průběhu roku byly realizovány v rámci údržby drobné opravy na nemovitostech, jako např. výměna PVC
podlahy v botárkách DM, obnova lajnování tělocvičny, oprava chodníku v areálu Bří Hovůrkových, nátěr
oplocení pracoviště 9. května 194,… .
10.3.5. Přehled dalších informací o činnosti školy, které se výše neuvádějí, je uveden
v přílohách číslo 1 – 4.
11. Seznam příloh
1. a) Přehled soutěží v rámci teoretické výuky
b) Přehled soutěží v rámci praktické výuky
c) Přehled soutěží v rámci domova mládeže
2. Ze zájmové činnosti žáků domova mládeže
3. a-b) Přehled nejvýznamnějších akcí ve školním roce za úseky teorie a praxe
4. Zřizovací listina školské rady
55
12. Zhodnocení a závěr
Stále přetrvává a narůstá administrativa. Rok od roku práce přibývá rovněž
v souvislosti se státními maturitami, s matrikou, projektovou činností, ale bohužel také
i s požadavky a úkoly, které po nás požaduje zřizovatel. Přibude za rok i další
administrativa v souvislosti s připravovanými závěrečnými zkouškami? Učitelé mají
především učit, vedení škol se má snažit držet vzdělávací standard, nikoli stále řešit
statistiky a dotazníky...
Narůstající byrokracie a kontroly zbytečně zatěžuje nás všechny. Také smyslem
projektů je něco nového pedagogům a žákům přinést, nikoli je odradit. Skutečnost je
však jiná…
Přesto se snažíme myslet pozitivně a důkazem toho je každoroční modernizace
školy a inovace vzdělávacího procesu. V několika větách tedy shrnu některá pozitiva
uplynulých měsíců a výhled pro příští školní rok.
Převážná část učitelů, a to nejen učitelů odborných předmětů, ale
i společenskovědních a přírodovědných předmětů, se zapojila s větším či menším elánem
do práce v projektech cílených na inovaci a modernizaci výuky. V roce 2013-14 to bylo
celkem 8 vzdělávacích projektů spolufinancovaných z ESF. Jedná se jak o společné
projekty s více školami v rámci partnerství, tak o vlastní projekty naší školy.
Projektovou činností škola získává nejen další finance na modernizaci výuky, tvorbu
pomůcek, učebních skript, na nákup nářadí a ICT techniky pro naše obory. Díky těmto
aktivitám se mohou také implementovat do výuky moderní inovativní metody a formy
práce, doplňují se potřebné technické kompetence. Již 4 rokem pracují učitelé i žáci v
tvůrčím studijním prostředí na školním webovém portálu MOODLe, který byl od září
2010 zpřístupněn žákům a pedagogům školy on-line a na který se postupně ukládají
další a další učební materiály z projektů. Některé se používají i na tabletech, jako
novém ICT zařízení, pro které byla vytvořena elektronická učebnice v oborech Mechanik
seřizovač a Optik. Všechny tyto aktivity přispívají větší či menší měrou ke zviditelnění
tolik potřebných technických oborů a povolání.
Vedle projektů zaměřených na modernizaci výuky nezapomínají učitelé školy
na aktivity zaměřené na zdravý životní styl a prevenci. Tyto projekty jsou neméně
důležité pro školu a rodiče při správném působení na žáky, kdy většina z nich pochází
ze slabších sociálních vrstev.
Lze opět konstatovat, že se ve školním roce 2013/14podařilo splnit většinu
plánovaných (i neplánovaných) úkolů a aktivit a postupně tak naplňovat cíle
vzdělávací koncepce školy na léta 2010-14.
Ve školním roce 2013/14 došlo opět k poklesu počtu žáků z důvodu snižující se
populační křivky, která nás bohužel zasáhne ještě daleko více v příštích 3-4 letech.
Pokusíme se tento propad společně se všemi zaměstnanci školy i žáky, ale také
za pomoci zřizovatele a některých firem řešit, a to ať již zvýšeným úsilím při náboru,
neustálou popularizací řemesel, nebo také další modernizací školy.
56
A co nás čeká v dalších školních letech?
Pozornost budeme i nadále věnovat materiálnímu a technickému zabezpečení
výuky. Ke splnění těchto cílů jsou nám nápomocny také partnerské firmy, zejména
Meopta-optika, s.r.o., Přerov, Chropyňská strojírna, a.s., Mubea Prostějov a další.
Spolupráce s firmami v oblasti praxe žáků, ale také jejich technická
a technologická pomoc, případně finanční nebo materiální výpomoc, jsou nezbytnou
devízou vedoucí k modernizaci a kvalitě vzdělávání žáků naší školy.
Naše škola se snaží usilovat o to, aby mělo učení pro žáky smysl a osobní
význam. Snažíme se žákům proto vysvětlit, že se učí především pro sebe a pro svou
budoucnost, a že to, co jim škola poskytuje, je pouze nepatrným přínosem pro jejich
budoucí život.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří byli, jsou a jak pevně věřím i nadále zůstanou
velkou oporou Střední školy technické Přerov i v budoucnu.
V Přerově dne 30. září 2014
Mgr. Šober František
ředitel školy
57
Příloha č. 1a
Přehled sportovních soutěží v rámci teoretické výuky v roce
2013/2014
Druh akce
Vedoucí
Počet
účastníků
H
D
Pořadatel
Datum
Umístění
Cel. působnost (region.,
kraj, celostátní)
Přespolní běh
Mgr. Neradil
6
6
SŠGS Šířava + ATLAS a
BIOS
25.9.2013
Šplh
Mgr. Neradil
4
4
GJB + SPgŠ Přerov
19.2.2014
Šplh
Mgr. Neradil
4
4
SOŠ Jeseník – krajské
kolo
6.3.2014
Stolní fotbal
Mgr. Neradil
4
4
GJB + SPgŠ Přerov
12.3.2014
58
5. + 8. místo
Příloha č. 1b
Přehled odborných soutěží realizovaných v rámci teoretického a praktického vyučování
A) Školní soutěže:
Účast
Akce
Specifikace
Vedoucí
Hochů
Dívek
Pořadatel
Celkem
Nejlepší výrobek
Třída: ZOKO 1.
Obor: JEMNÝ MECHANIK - OPTIK
Nejlepší výrobek
Třída: ZOKO 1.
Obor: OBRÁBĚČ KOVŮ
Nejlepší výrobek
Třída: MSO 1.
Obor: OPTIK
Nejlepší výrobek
Třída: MSO 1.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
Nejlepší výrobek
Třída: JMZe 2.
Obor: JEMNÝ MECHANIK - OPTIK
Černá
Horák
Žákovský
Skácel
Černá
Caletková
4
8
12
Nejlepší výrobek
Třída: ZOK 2.
Obor: OBRÁBĚČ KOVŮ
Nejlepší výrobek
Třída: O 2.
Obor: OPTIK
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: Mch 2.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: MOP 3.
Obor: OPTIK
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: MOP 3.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
Nejlepší žák v ročníku oboru
Třída: MOP 4.
Obor: OPTIK
Nejlepší výrobek
Třída: MOP 4.
Obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ
9
1
10
Nejlepší výrobek
Třída: JMZ 3./a
Obor: JEMNÝ MECHANIK - OPTIK
Autoopravář Junior – školní kolo
Třída: A 3.
Obor: MOM - Automechanik
SŠT
4
5
9
SŠT
celoroční
14
Skácel
Černá
Caletková
4
Šenkyřík
12
0
14
SŠT
1. Šild Filip
celoroční
11
SŠT
1. Hubáček Filip
celoroční
12
SŠT
1. Vágner Michal
celoroční
11
0
11
SŠT
celoroční
5
Horák
Polanský
Žákovský
22
Caletková
Skácel
0
Horák
Polanský
Žákovský
3
Caletková
Skácel
0
Horák
Žákovský
Polanský
10
Šenkyřík
9
12
17
SŠT
22
SŠT
1. Povýšil Lukáš
celoroční
9
SŠT
1. Foukalová Hana
celoroční
3
SŠT
1. Solař Martin
celoroční
5
SŠT
1. Pecháček Jan
celoroční
11
SŠT
1. Přikryl David
celoroční
9
SŠT
1. Poláková Nikol
celoroční
2
Čechák
Skála
Tomčík
22
7
9
SŠT
1. Šocová Miroslava
celoroční
22
SŠT
- školní -
59
2. Chalánek Ladislav
3. Richter Jaroslav
1. Dýčka Vladimír
celoroční
2. Zapletalík Tomáš
3. Pachel Jakub
1. Pukanová Edita
celoroční
- školní 0
2. Krmelová Lucie
3. Krejčí Veronika
- školní Caletková
Skácel
2. Mikeska Tomáš
3. Šimák Radek
- školní 0
2. Školoudová Nikol
3. Solichová Pavlína
- školní 1
2. Kalík Filip
3. Loučka Richard
- školní 5
2. Marečková Tamara
3. Kořínková Kristýna
- školní 0
2. Švarc Libor
3. Hubka Marian
- školní 9
2. Štengl Adam
3. Podmolík Miroslav
- školní 0
1. Gricmanovová Zuzana
2. Stuchlíková Eva
3. Vodičková Jitka
1. Běhalík Martin
celoroční
- školní -
Skácel
Černá
Caletková
2. Lichnovský Martin
3. Cigánek Martin
- školní Horák
Žákovský
2. Škarpíšková Denisa
3. Jandová Adéla
- školní 0
2. Podmolík Ladislav
3. Bunčo Ondřej
- školní 7
2. Koněvalík Martin
3. Kožoušková Adéla
- školní -
Vyhňák
Horák
Umístění
žáků
školy
1. Bílek Martin
- školní -
Nejlepší výrobek
Třída: JMZ 3./b
Obor: ZÁMEČNÍK
SŠT
- školní -
Nejlepší výrobek
Třída: ZOK 2.
Obor: ZÁMEČNÍK
- působnost -
Termín
konání
akce
2. Kneblová Květoslava
3. Zoňová Hana
1. Remeš Jan
celoroční
2. Šatánek David
3. Woldán Marek
B) Soutěže regionální, krajské, celorepublikové..:
Akce
Specifikace
účastníků
Účast
Vedoucí
Pořadatel
Hochů Dívek Celkem
Rukodělná soutěž SŠ 2013
Práce žáků z Olomouckého
kraje v rámci Scholaris
ENERSOL
Anděl
5
0
5
Jedličková
1
Pospíšil
2
1
0
2
Šenkyřík
2
0
2
Žákovský
2
0
2
Hájek
2
0
2
Autoopravář JUNIOR 2014
SOD: Automechanik
12 žáků ze 6 škol
Jakubíček
1
0
OHK + FERRAM Opava
SŠT, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava
2
VOŠ a SŠA Zábřeh
U Dráhy 6
- mezinárodníDoležel
Čechák
2
Šenkyřík
1
0
- krajská 0
1
SŠ strojírenská a elektrotechnická, Brno
Trnkova 113
- celorepubliková -
UČEŇ INSTALATÉR 2014
SOD: Instalatér
28 žáků z(e) 20 středních škol
SOŠ a SOU Šumperk
Generála Krátkého 30
1
KOVO JUNIOR 2014
SOD: SM - Zámečník
19 žáků
SŠ technická a zemědělská Mohelnice
1. máje 2
- krajská -
Zlatý pilník
SOD: Zámečník
19 žáků z 19 středních škol
SOŠ a SOU Šumperk
Generála Krátkého 30
- krajská -
UČEŇ INSTALATÉR 2014
SOD: Instalatér
12 žáků z(e) 6 středních škol
SUSO Ostrava
- krajská -
KOVO JUNIOR 2014
SOD: Obráběč kovů
8 žáků z(e) 4 středních škol
KÚ Olomouckého kraje + SŠ Mohelnice
- krajská -
- regionální -
KOVO JUNIOR 2014
SOD: SM - Zámečník
12 žáků z(e) 6 středních škol
OHK Olomouc + KÚ Olomouckého kraje
- krajská -
Dům a byt Ostrava
SOD: Zedník
22 žáků z(e) 11 středních škol
- působnost -
Hájek
1
0
1
MŠMT, Cech topenářů a instalatérů
SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g
- celorepubliková -
60
Termín
konání
akce
27. + 28.
11.
2013
18. 2. 2014
28. 02.
+
01. 03.
2014
Umístění
žáků
školy
3. místo: Marek OKÁČ
1. místoTomek Petr
7. MÍSTO DRUŽSTVO
05. 03.
2014
2. místo: Vladimír DÝČKA
4. místo: Pavel CAGAŠÍK
11. 03.
2014
4. MÍSTO DRUŽSTVO
7. místo: Ondřej ŠINDELÁŘ
8. místo: Lukáš POVÝŠIL
11. 03.
2014
1. MÍSTO DRUŽSTVO
1. místo: Petr JUCHELKA
4. místo: Radek FILIPÍK
17. 03.
2014
17. místo: Jan SKOPALÍK
27. 03.
2014
7. místo: David ŠATÁNEK
8. místo: Jan REMEŠ
02. + 03. 04.
2014
18. místo: Vladimír DÝČKA
23. – 25. 04.
2014
18. místo: Petr JUCHELKA
Příloha č. 1c
Přehled soutěží v rámci domova mládeže ve školním roce 2013/2014
Druh akce
Zaměření
Datum
Počet
účast.
Pořadatel
Turnaj ve stolním tenisu
sport
Říjen 13
10
DM
Turnaj v sálové kopané
sport
Listopad 13
18
DM
Soutěž v tlaku činky na rovné lavici
sport
Listopad 13
5
DM
Mini turnaj ve volejbalu
sport
Listopad 13
15
DM
všestrannost
Prosinec 13
12
DM
sport
Leden 14
8
DM
sport
Leden 14
14
DM
sport
Únor 14
10
DM
Únor 14
11
DM
Mikulášské čertoviny
Turnaj ve stolní kopané
Přátelský volejbalový zápas
Turnaj v kulečníku
Výtvarná soutěže „Světem zvířat“
Kultura a tradice
Turnaj ve stolní kopané
sport
Únor 14
8
DM
Badmintonový turnaj
sport
Únor 14
16
SPŠaVOPŠ
Holešov
Ohlédnutí za OH
všestrannost
Březen14
18
DM
Mladí fotografují památka
všestrannost
Březen14
2
DM
Taneční pohádková soutěž
všestrannost
Březen 14
24
DM
sport
Březen 14
16
DM
kultura
Březen 14
17
DM
Turnaj v sálové kopané
sport
Březen 14
21
DM
Turnaj ve stolním fotbale – děvčata
sport
Březen 14
8
DM
Turnaj ve stolním tenisu
sport
Březen14
8
DM
všestrannost
Březen14
10
MK Přerov
Turnaj v sálové kopané
sport
Duben 14
12
DM
Kondiční trojboj
sport
Květen 14
19
DM
Pohybové dovednosti
sport
Červen 14
17
DM
Badmintonový turnaj
sport
Červen 14
8
DM
Miniturnaj ve volejbale
sport
Červen 14
15
DM
Badmintonový turnaj
Literární soutěž
V Soutěž MK Přerov ke 100. výročí
narození B. Hrabala, /
61
Příloha č. 2
Ze zájmové činnosti domova mládeže ve školním roce 2013/2014
Zájmovou činnost a všechny ostatní aktivity v domově mládeže organizuje kolektiv vychovatelů ve
spolupráci se zástupci jednotlivých výchovných skupin z řad ubytovaných žáků. Vzhledem k faktu, že účast na této
zájmové činnosti je pro všechny žáky dobrovolná, její pestrost a rozsah svědčí o projeveném zájmu žáků a o dobré
výchovné práci vychovatelů. Níže uvedené řádky a obrázky zachycují pouze nejdůležitější z aktivit na domově
mládeže.
Zájmové kroužky
V letošním školním roce jsme rozšířili zájmové aktivity
Ubytovaní žáci se aktivně zapojili do činnosti těchto zájmových kroužků:
Esteticko – výtvarné činnosti
Ekohrátky
Sportovní činnosti /posilovna, stolní tenis
Workshopy
Míčové hry /volejbal, vybíjená/
Student a kultura
Sálová kopaná
Badminton
Zumba
Mažoretky/cheerleaders/
11 ž.
22 ž.
16 ž.
25 ž.
20 ž.
17 ž.
18 ž.
11 ž.
30 ž.
13 ž.
Pro činnost sportovně zaměřených kroužků byla využívána vlastní sportoviště školy – sportovní hala, venkovní
hřiště s umělým povrchem, tenisový kurt.
V začátku školního roku jsme vybudovali menší posilovnu, která slouží především pro hochy.
Pro činnost ostatních kroužků byly využívány vnitřní prostory domova mládeže.
62
Naučné besedy, poznávací vycházky
Vycházky především pro žáky prvních ročníků zaměřené na poznávání města Přerova. Seznámení žáků s historií,
kulturním a přírodním bohatstvím města.
Vychovatelé pro ubytované žáky pravidelně organizují naučné besedy. Tyto besedy vedou buď lektoři z řad
odborníků (např. lékaři, psychologové, sportovci, policisté), nebo sami vychovatelé, kdy předávají žákům poznatky
z různých školení a seminářů.
Například „Péče o tělo a total body forming, Kosmetika a líčení, odborná přednáška na téma „První pomoc, Zdravá
výživa, Beseda s gynekologem pro žákyně 1. ročníků,.
Velice zajímavou besedu se podařilo zajistit v závěru školního roku. Jednalo se o besedu s triatlonistou,
IRONMANEM Pavlem Novákem z Přerova. Žáci byli velice spokojeni.
Galerie města Přerova
Kosmetika a líčení
63
Vánoční období
Vánoce na náměstí TGM v Přerově
Je již tradicí, že se na DM SŠT pořádají vánoční večery.
Letošní oslava vánočních svátků proběhla na každém poschodí zvlášť. Byla provedena velice pěkná výzdoba včetně
vánočních stromečků, zavonělo cukroví a perníčky.
WORKSHOPY
I v tomto školním roce nám byly nabídnuty velice zajímavé aktivity prostřednictvím projektu SMOK
Workshopy pod názvem :
„Žonglování a umění se učit“
64
„Vánoční RecycleArt“ – vyrábění vánočních dárků z obnovitelných zdrojů, balení dárků alternativními, životní
prostředí šetřícími metodami, rozvoj kreativity v praktickém životě.
„Čínské umění“ – workshop kaligrafie, čínských uzlů a povídání čínských lektorů o jejich zemi, studijním systému a
dalších zajímavostech. Seznámení zajímavou formou s čínskou kulturou a reáliemi.
„Zdobení těla, tetování HENNOU“ Účastníci měli možnost vyzkoušet si tetování hennou, zamyslet se nad zdobením
těla, vnímáním krásy a sebe sama. Diskuze ohledně tetování, piercingu, módy jako sebevyjádření. Ukázka zdobení
těla v různých kulturách světa.
„Taneční workshop salsy“ lektor navázal na vnímání vlastního těla, na prostorovou interakci v komunikaci,
představí tanec jako prostředek dorozumění a rozvoje sebe samého.
„Cestovatelský dobrovolnický večer “- zaměřený zejména na cestování a dobrovolnické projekty v zahraničí,
předávání informací, zkušeností a rad.
Kulturní činnost
- Filmové představení v kině Hvězda „COLLETE“- děj se odehrává v období 2. světové války
v koncentračním táboře Osvětim. Natočeno podle spisovatele Arnošta Lustiga
-
Divadelní představení v MD Přerov – „VSTUPTE“ v podání div. společnosti Harlekýn Praha
-
Divadelní představení v MD Přerov „Sbohem zůstávám“ v podání Pražského divadla Kalich
-
Vycházka městem Přerovem za účelem fotografování místních památek –zapojení se do 7. ročníku
mezinárodní internetové soutěže „Mladí fotografují památky“, vyhlášené Radou Evropy jako hlavním
pořadatelem
65
Návštěva Muzea J:A: Komenského – interaktivní výstava s názvem „ Za císaře pána a jeho rodinu“
Charitativní činnost
Žáci domova mládeže jsou také vedeni k sociálnímu cítění a toleranci. Pravidelně se zapojujeme do charitativních
sbírek. V letošním školním roce jsme nadále pokračovali ve sbírání víček „Sbírka pet víček“ pro Lukáška.
Dále proběhla„Sbírka hraček a knížek „ pro děti v nemocnici v Přerově.
66
Infopanely
K různým tématům si žáci pod vedením vychovatelů zhotovují infopanely, které jsou umístěny ve společných
prostorách domova mládeže a které názorně informují ostatní o různých problémech ve společnosti pohledem
samotných žáků. V letošním školním roce to byly např. panely s názvy: „Zelená pro planetu Zemi“, „Svět
recyklace“, „Památné stromy Olomouckého kraje“, „I Ty umíš šetřit“, „Negativní jevy ve společnosti“, „Smích“,
„Výtvarná technika Enkaustika“
.
67
Příloha 3a) za úsek TV
68
Příloha 3a) za úsek TV
Přehled nejdůležitějších aktivit školy v roce 2013–2014 (za účasti pedagogů i žáků)

Slavnostní zahájení školního roku: v aule školy na pavilonu 2 začal dne 2. září pro žáky 1. ročníků a jejich
rodiče nový školní rok 2013-14.

Beseda se zástupci společnosti Meopta-optika od 9:00 dne 11. 9.: představení stipendijního programu
a možností praxe v Meoptě – pro žáky 1. r. oborů O+MS+Mch+OK+Z+JM

Mimořádné třídní schůzky pro 1. ročníky všech oborů dne 17. 9. od 15:30: informace o stipendijních
programech kraje a MEO + další informace pro rodiče (za účasti TU, UOV)

V průběhu měsíce září proběhly adaptační třídnické hodiny v prvních ročnících stavebních oborů - třídy E1.,
ZeTI1. , jejichž cílem bylo vzájemné poznávání žáků a žáků a třídního učitele. Kromě seznamovacích her
procvičovali žáci také různé sociální dovednosti, dále komunikaci, toleranci a snažili se vytvořit pravidla třídy.
Třídnických hodin se zúčastnila také metodička prevence Ing. Jitka Doleželová.

Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a duševní hygieny v našem
životě, to vše se mohli žáci naší školy, dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu.
Tuto aktivitu velmi profesionálně připravili žáci oboru Ubytovací a stravovací služby pod vedením vyučujících
Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní
jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Poděkování patří také vedoucí školní
jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a poskytnutí potravin zdravé výživy. Žáci
oboru Stravovací a ubytovací služby kromě přípravy zdravých potravin, nakreslili také plakáty k danému
tématu a pomocí prezentace „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít, což bylo letošní
novinkou. Žáci si mohli své znalosti o zdravé výživě změřit se spolužáky v soutěžním testu, nápovědu mohli
najít na plakátech zabývajících se zdravým životním stylem, které pro ně žáci oboru SUS připravili. Mohli také
ochutnat různé druhy mléčných výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce. Byly pro ně připraveny
různé zdravé pomazánky a cukroví z ovesných vloček. Součástí byla také výstavka zdravých potravin. S
některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří se s nimi seznámili dnes poprvé jako
například s pohankou, jáhly nebo crzenou.

Co všechno musí umět barman předvedl žákům oboru Stravovací a ubytovací služby David Neumann mistr ČR
a vicemistr Evropy ve Flair bartendingu, který v listopadu navštívil naší školu. Ukázal žákům nejen míchání
drinků, zasvětil je do barmanské kultury a poradil různé barmanské triky. Nakonec všechny přítomné, žáky i
pedagogy, pobavil krátkou barmanskou show. Pro žáky to byla příležitost si uvědomit, jaké jsou možnosti, když
někdo umí své řemeslo.

Stalo se již tradicí, že se naši studenti zapojují do podzimní i jarní etapy projektu MI dnes „Studenti čtou a píší
noviny“. Studenti tříd MOP3. a Mch2. postupně vypracovávali své práce na témata zadávaná Mladou frontou.
V rámci projektu dostávají studenti noviny zdarma.

Dne 14. listopadu 2013 se studentky maturitního oboru optik zúčastnily odborné exkurze v podniku Meopta –
optika, s.r.o. Seznámily se zde s metodami měření ve spektrometrické a interferometrické laboratoři. Odborný
výklad provedli paní Nárožná a pan Horčička.

V měsíci listopadu se konaly 3 exkurze žákyň oboru Stravovací a ubytovací služby v přerovském hotelu FIT.
Exkurze byly zorganizovány pro žákyně všech tří ročníků tohoto oboru a jejich hlavním cílem bylo, aby si
žákyně vyzkoušely práci v opravdovém provozu. Nejprve si prohlédly ubytovací prostory, seznámily se se
zásadami stlaní postelí a úklidu pokojů. Pak následovalo opakování a prohloubení učiva ze stolničení pod
vedením provozní hotelu, která je provázela po celou dobu exkurze. Děvčata si mohla vyzkoušet založení
inventáře v restauraci hotelu a na vlastnoručně připravené tabuli si pak pochutnaly na výborném
poledním menu. Exkurze zorganizovala vyučující odborných předmětů Mgr. Bohdana Beranová.

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří. V prostorách optických dílen
nachystali žáci třetího ročníku maturitního oboru OPTIK zajímavou výstavu optických přístrojů. Návštěvníci
školy zde mohli shlédnout historické i zcela moderní optické přístroje. Například vedle zrcadlovky
LUBITEL byl vystaven i dalekohled pro noční vidění. Všechny přístroje byly funkční a bylo možné si je
vyzkoušet.
69

Pro žáky prvního a třetího ročníku oboru MNP a prvního ročníku oboru Zedník byla dne 28. 11. 2013
zorganizována beseda s odborníkem z firmy SPOKAR panem Davidem Fučíkem, který žákům představil
výrobní program této firmy. Zaměřil se hlavně na nářadí, které žáci těchto oborů budou ve své praxi potřebovat.
Představil a názorně ukázal jednotlivé druhy štětců, štětek, válečků a další malířské a zednické nářadí a
pracovní pomůcky. Seznámil žáky nejen s jejich praktickým použitím, ale poradil různé vychytávky, které
usnadní práci s tímto nářadím. Pro žáky měl připravené katalogy výrobků a drobné reklamní předměty. Firma
poskytla škole vzorky nářadí, které žáci využijí při práci v odborném výcviku, za které děkuje. Beseda byla
přínosem jak pro žáky, tak i vyučující odborných předmětů Ing. J.Doleželovou a J. Pospíšila, protože v oboru
jsou stále nějaké novinky, které se musíme učit.

V měsíci listopadu a prosinci besedovali žáci prvních ročníků stavebních oborů a SUS se strážníky Městské
policie Přerov. Besedy proběhly v nové učebně MP v Kratochvílové ulici. Strážníci Pavel Vojtášek a Lenka
Škodová seznámili žáky s prací městské policie, s právy a povinnostmi občanů města Přerova, se specifikami
městské dopravy a řešením různých situací. Velmi ochotně odpovídali na dotazy žáků, které se týkaly různých
oblastí jejich života. Nakonec si mohli žáci vyzkoušet střílet na terč laserovou pistolí. Besedy přispěly ke
zvýšení právního vědomí našich žáků.

Dne 29. 11. 2013 navštívili studenti 2. ročníku maturitního oboru optik laboratoře Univerzity Palackého. Žáci se
seznámili s optometrickými přístroji. Tato exkurze již tradičně doplňuje obsah probíraného učiva a umožňuje
žákům propojit teoretické vědomosti s poznatky z praxe.

Na 12. prosince 2013 zorganizovala Mgr. Libuše Žáková, jako již každoročně, návštěvu hlavního města
Rakouska Vídně. Vybraní žáci naší školy absolvovali komentovanou prohlídku sídla Parlamentu rakouské
republiky a historického centra města. Také měli možnost si nakoupit vánoční dárky na trzích u vídeňské
radnice. Pedagogický dozor vykonávaly Mgr. Libuše Žáková a Mgr. Zita Havranová.

Poslední týden před vánočními prázdninami besedovali žáky oboru SUS a MNP o zásadách zdravého
stravování s výživovou poradkyní Lucií Klvaňovou. Ta žákům radila, jak sestavit správný jídelníček, kterým
potravinám se vyvarovat a které bychom naopak měli konzumovat nejčastěji. Upozornila na různé reklamní
triky výrobců a dávala rady, jak přežít vánoční svátky bez tradičně nabraných kil. Před vánočním hodováním
byla tato beseda určitě poučná.

Dne 6. 1. 2014 se žáci třídy JMZ2. a 13. 2. 2014 žáci třídy E2. zúčastnili preventivního programu Policie ČR
„Dopravní nehodovost mladých řidičů“, jehož součástí byla ukázka zásad poskytnutí první pomoci při
nehodách a úrazech. Lektory programu byly Mgr. Miluše Zajícová (PČR) a Eva Mezírková – Barešová (ČČK).
Žáci měli možnost si prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci.

Naše škola využila i v letošním školním roce nabídky programů v rámci projektu Věda do škol. Přednášky
katedry analytické chemie se dne 14.1.2014 zúčastnili žáci tříd MSO 1. a ZOKO 1. Mohli se tak přesvědčit, že
chemie není nudná a že má uplatnění v různých oblastech života.

Dne 8. 1. 2014 proběhla beseda žáků třídy E1. a dne 29.1.2014 třídy ZTI 1. na téma „Právní vědomí“.
Lektorkou besedy byla Mgr. Miluše Zajícová z Policie ČR, která seznámila žáky nejen s důležitými pojmy dané
problematiky, ale také uvedla různé kazuistiky kriminality mládeže a zodpověděla na dotazy žáků.

V únoru (13. 2. 2014) byl pro žáky stavebních oborů zorganizován odborný seminář firmy Xella CZ s.r.o., který
proběhl v učebně školy TV 2. Tato aktivita proběhla v rámci projektu "Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Olomouckém kraji". Zástupci firmy nejprve žákům představili konstrukční pórobetonový systém
Ytong, který tvoří ucelený systém vhodný i k výstavbě rodinných domů, pak se zaměřili na nejdůležitější
zásady montáže a práce s pórobetonovými dílci a také provedli praktickou ukázku ověření některých vlastností
pórobetonových tvárnic. V závěru semináře odpovídali na praktické dotazy žáků, kteří se s tímto materiálem
běžně setkávají na odborném výcviku. Seminář přispěl k doplnění znalostí nejen žáků, ale i vyučujících
odborných předmětů.

I v letošním školním roce se naše škola stala garantem okresní přehlídky v uměleckém přednesu Wolkerův
Prostějov. V reprezentativních prostorách pavilonu P1 přednášelolo 10 recitátorů dvou věkových kategorií
poezii i prózu. V I. kategorii obsadila 1. místo Dana Koblihová, druhé místo Štěpánka Hejlová, třetí byla
Alžběta Neníčková, všechny z GJB a SPgŠ Přerov. Ve II. kategorii zvítězila Monika Valuchová z GJB a SPgŠ
Přerov, druhá byla Barbora Bílková rovněž z GJB a SPgŠ Přerov a třetí Kristýna Zavadilíková ze SZŠ Hranice,
pracoviště Přerov. Do krajské přehlídky v uměleckém přednesu recitátorů sólistů v Prostějově postoupily: Dana
Koblihová, Štěpánka Hejlová, Alžběta Neníčková, Monika Valuchová a Barbora Bílková.
70

Pro první ročníky - třídu E1., ZeTI1. byly zorganizovány besedy s kurátorkami pro mládež. Besedy proběhly
dne 20.2.2014 a 13.3.2014 na téma "Trestní odpovědnost dětí a mladistvých a soudní jednání". Kurátorky
vysvětlily průběh soudního jednání s mladistvými, zaměřily se na různé kazuistiky a rizikové chování dětí a
mládeže. Na konci besedy byl prostor pro dotazy žáků. Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence
"Učíme se zdravě a bezpečně žít".

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 si žáci stavebních oborů a SUS připomněli Světový den vody zajímavou a netradiční
formou.
Tento
den
probíhal
ve
škole
projektový
den
„Voda
základ
života“.
Nejprve však celý týden probíhaly přípravy, při kterých žáci oboru MNP, SUS a Instalatér připravovali spolu se
svými vyučující plakáty a prezentace zabývající se problematikou vody, jejího významu pro člověka, jejího
nedostatku na Zemi, znečistění, ale i potřebou s touto vzácnou látkou šetřit. Žáci prvního ročníku oboru
Instalatér vytvořili plakáty na téma úprava a čistění vody. Ve čtvrtek pak proběhl projektový workshop, na
kterém žákyně 1. roč. SUS seznámily ostatní žáky stavebních oborů formou prezentací s informacemi týkajících
se vody. Instalatéři popsali své plakáty a vysvětlili principy dodávky vody do nemovitosti, její úpravy a čistění.
Nezapomnělo se ani na pitný režim a žáci se mohli občerstvit minerální vodou a oplatky. Na závěr byl pro
všechny připraven vědomostní test a vyhodnoceni autoři nejlepších plakátů, na které čekaly pěkné ceny např.
Flash disky a různé školní potřeby. Nejlepší plakát vytvořili žáci 1. roč. oboru Instalatér Petr Váňa a Zdeněk
Růžička. Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence "Učíme se zdravě a bezpečně žít".

Dne 27. března 2014 byl pro žáky stavebních oborů zorganizován odborný seminář firmy IVAR, který se konal
v učebně školy TV 2. Firma IVAR se zabývá výrobou součástí pro klimatizaci a regulaci otopných soustav.
Tato aktivita proběhla v rámci projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém
kraji". Hlavním tématem semináře byla problematika tepelných čerpadel a jejich využití při stavbě rodinných
domů. Žáci a vyučující odborných předmětů oboru Instalatér, ale i další zájemci o tuto problematiku z řad žáků
stavebních oborů, měli možnost se seznámit s novinkami této firmy a zopakovat si princip tepelných čerpadel a
regulace otopných soustav.

Dne 28.4.2012 se žáci stavebních oborů zúčastnili exkurze na stavební výstavu STAVOTECH, která se konala
již tradičně na olomouckém výstavišti. Tato aktivita je součástí projektu "Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji". Žáci i vyučujících odborných předmětů tak měli možnost se
seznámit s novými stavebními materiály, progresivními stavebními technologiemi a novými trendy v
urbanistice a architektuře.

Pro žáky druhých a třetích ročníků stavebních oborů a SUS (třída ZI2, E2, JMZe2, ZeI3) byly v dubnu
zorganizovány přednášky o finanční gramotnosti. Lektorka Mgr. M. Vinklárková nejprve žáky uvedla do
problematiky sestavování rodinného rozpočtu, aby byli žáci schopni rozlišit, co patří do příjmu a co do výdajů a
jak své příjmy zvýšit a naopak jak snižovat své náklady. Další část přednášky se týkala dluhové tématiky. Žáci
se seznámili s tím, co následuje při nesplácení závazků, a získali návod, jak postupovat a reagovat při řešení
dluhových problémů a jak předcházet exekucím. Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence "Učíme se
zdravě a bezpečně žít".

Interaktivní workshop firmy John Guest Czech s.r.o, která se zabývá výrobou spojovací techniky trubek
vytápěcích systémů, proběhl dne 8.4.2014. Žáci a vyučující se dozvěděli novinky z oblasti nástrčné spojovací
techniky, systémů podlahového vytápění a dalších vytápěcích systémů. Součástí bylo také praktické předvedení
lektorem p. Červenkou a vyzkoušení uvedené techniky žáky.

Žáci stavebních oborů a žáci ZŠ B. Němcové si dne 23. 4. 2014 rozšířili své znalosti o povrchových úpravách
předmětů na odborné přednášce firmy EST+ a.s. Tato firma se zabývá výrobou stříkacího zařízení pro
povrchové nanášení různých druhů nátěrových hmot včetně metalíz. Tato aktivita proběhla v rámci
projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji" jako vzájemné učení žáků
SŠ a ZŠ. Pro obě skupiny žáků bylo toto téma zajímavé, protože nanášení nátěrů se uplatní i při různých hobby
zájmech. Lektor p. Papok, z uvedené firmy, vysvětlil žákům postupy nanášení nátěrových hmot různými
technologiemi, ukázal jim práci se vzduchovou pistolí a představil různé typy stříkání včetně
vysokotlakého. Přednáška přispěla k doplnění znalostí žáků SŠ a poskytla nové informace žákům ZŠ.

Pro žáky prvních ročníků stavebních předmětů (třídy E1. a ZeTI1.) byl zorganizován workshop „C´EST LA
VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s. Workshop proběhl v rámci projektu prevence
"Učíme se zdravě a bezpečně žít" a byl zaměřen na získávání sociálních kompetencí. Hlavními tématy
workshopu bylo vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikace s úřady, trávení volného času. Workshop
simuloval životní situace, kdy žáci na začátku dostali občanský průkaz, peněžní částku a během workshopu
měli za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se jim sčítávaly za získání vzdělání, bydlení, práce apod. Žáci měli
několik možností, jak dojít k cíli, mohli volit různé strategie. Vyzkoušeli si také pohovor u přijímacího řízení, u
71
zaměstnavatele, zorientovali se v systému různých úřadů, naučili se psát životopis a vyplňovat různé formuláře.
Během workshopu si žáci vyzkoušeli různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné
pro budoucí samostatný život.

Žáci stavebních oborů a žáci ZŠ B. Němcové se dne 21. 5. 2014 zúčastnili interaktivního workshopu "Nanášecí
technika firmy Graco", aby si rozšířili své znalosti o povrchových úpravách předmětů a konstrukcí. Tato firma
se zabývá výrobou stříkacího zařízení pro povrchové nanášení různých druhů nátěrových hmot. Aktivita
proběhla v rámci projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji" jako
vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ. Workshop se uskutečnil v prostorách „Domu barev“, kde pak následovala
exkurze a odborná přednáška o nátěrových hmotách a pracovním nářadí a pomůckách pro stavební obory. Pro
obě skupiny žáků bylo toto téma zajímavé, protože nanášení nátěrů se uplatní i při různých hobby zájmech.
Lektoři firmy Graco i pracovníci Domu barev, vysvětlil žákům postupy nanášení nátěrových hmot různými
technologiemi, ukázal jim práci se vzduchovou pistolí, různé aplikace nátěrových hmot a představili různé typy
stříkání včetně vysokotlakého. Během exkurze si žáci prohlédli různé nářadí a pomůcky, které používají hlavně
malíři a zedníci, seznámili se s nejpoužívanějšími druhy nátěrových hmot. Žáci si mohli také některé aplikace
vyzkoušet sami. Workshop i exkurze přispěly k doplnění znalostí žáků SŠ a poskytly nové informace žákům
ZŠ.

Pro žáky tříd E1., E2. byla vyučujícími Mgr. Pavlou Molinovou a Ing. Jitkou Doleželovou zorganizována
interaktivní projektová výuka „Každý jsme jiný se stejnými lidskými právy“. Tato aktivita proběhla v rámci
preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a výuky OBN. Žáci měli nejprve samostatně získat
potřebné informace k problematice kulturních odlišností, lidských práv a jejich porušování. Žáci pracovali
většinou ve dvojicích. Pak následoval program, ve kterém na příkladech příběhů žáci mohli pochopit pojmy
jako je diskriminace, rasismus, předsudky aj. Dalším úkolem pro žáky bylo vytvořit ze získaných informací
plakáty na dané téma. Při jejich tvorbě mohli použít různé výtvarné prostředky – fotografie, kreslení obrázků,
koláže aj. Pak následovala prezentace vytvořených plakátů, před spolužáky a žáky ostatních stavebních oborů.
Z žáků ostatních tříd a vyučujících byla vytvořena porota, která posuzovala zajímavost informací, výtvarné
zpracování plakátů a úroveň prezentace.

Pro žáky 2. ročníků připravili vyučující TEV cykloturistický kurz. Zúčastnilo se ho celkem 31 žáků ze tříd MCh
2. a O 2., kteří v květnu a červnu najezdili v okolí Přerova desítky kilometrů. Kurz prověřil nejen fyzickou
kondici účastníků, ale také jejich odolnost vůči rozmarům počasí.

V rámci preventivního programu školy navštívili v průběhu června žáci tříd MSO 1., MCh 2., O 2., ZeTI 1. E
1., E 2. a A2. kontaktní a poradenské centrum Kappa Help, kde absolvovali interaktivní program primární
prevence pro střední školy.

V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ se dne 12. 6. 2014
žáci prvního ročníku oboru MNP a oboru SUS zúčastnili odborné exkurze ve sběrném
dvoře TSMP. Tato aktivita měla návaznost na volnočasovou aktivitu – kroužek stavebních
předmětů. Nejprve ve vestibulu TS proběhla odborná přednáška, ve které pracovník TSMP p.
Antl vysvětlil žákům principy skládkování odpadu, jeho recyklace, spalování (dopad umístění
spalovny v Přerově na jeho obyvatelstvo) a třídění odpadu. Následovala beseda s žáky a
zodpovězení dotazů. Nakonec žákům ukázal sběrný dvůr, kde žáci viděli, co vše je nebezpečný
odpad, který nepatří do běžného komunálního odpadu. Zdůraznil jeho nebezpečí pro přírodu a
lidský organismus.
 Dne 20. 6. 2014 žákyně prvního a druhého ročníku oboru SUS s vyučujícími B. Beranovou a H.
Pospíšilovou navštívily pekárnu Racek, s.r.o, kde se mohly seznámit s výrobou chleba na
automatizovaných linkách a s výrobou širokého sortimentu jemného pečiva a speciálních
výrobků vyráběných klasickým ručním způsobem.
 Dne 20. 6. 2014 žáci druhého ročníku oboru instalatér s vyučující H. Mrvovou byli na exkurzi v
čistírně odpadních vod v Přerově – Lověšicích. Seznámili se s vysoce účinnou technologií čistění
odpadní vody, která má několik stupňů čistění včetně biologického a dále kalovým
hospodářstvím.
72

Pro první ročníky byly uspořádány besedy v rámci programu Ochrana člověka za mimořádných situací. 25. 6.
2014 absolvovali žáci exkurzi u Hasičského záchranného sboru ČR a byli proškoleni pracovníky ČČK o první
pomoci.

Závěr školního roku patřil jako každoročně sportu. Školní turnaj v kopané se uskutečnil dne 26. 6. 2014
v tělocvičně školy.
73
Příloha 3b/ k VZ 2013 – 2014 (za úsek PV)
Přehled nejvýznamnějších akcí úseku PV ve školním roce 2013 – 2014
Datum, akce, specifikace:
.
 06. – 19. 09. 2013: OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
 11. 09. 2013: Prezentační semináře a besedy s žáky se zástupci firmy MEOPTA PŘEROV (stipendia).
 13. 09. 2013: UP Olomouc (1. roč. MNP: 7 žáků) – Den otevřených dveří.
 20. 09. 2013: Výstava hasičské techniky (1. roč. Zá: 11žáků, 1. roč. MOMV: 7 žáků).
 17. 09. 2013: Prezentační seminář a beseda s rodiči žáků s firmou MEOPTA PŘEROV (stipendia).
 30. 09. 2013: Městský park Michalov (1. roč. Te.: 5 žáků): poznávání stromů podle listí.
 21. 09. 2013: CESARO Přerov (3. roč. Inst.: 5 žáků) – Skladové hospodářství + nové výrobky JIKA.
 06. 10. 2013: BVV Brno (3. roč. Zá.: 12 žáků, 2. roč. MS: 21 žáků) - Mezinárodní strojírenský veletrh.
 08. – 11. 10. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Želátovská, Přerov (41 žáků).
 10. 10. 2013: BVV Brno (3. + 4. roč. MS: 13 žáků, 1. + 2. roč. MOMV: 21 ž.) - Strojírenský veletrh.
 11. 10. 2013: CESARO Přerov (2. roč. Inst.: 4 žáci) – sortiment materiálu a nářadí pro instalatérské
činnosti.
 16. 10. 2013:„Den zdravé výživy“ s ochutnávkami – tradiční akce oboru SUS.
 21. 10. 2013: GRACO, Dům barev, Přerov (1. roč. MNP: 10 žáků) – Technologie míchání barev.
 22. – 25. 10. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, U Tenisu, Přerov (42 žáků).
 05. + 06. 11. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, U Tenisu, Přerov (18 žáků).
 06. 11. 2013:„Miniworkshop“ pro žáky (10) ze Zvláštní a pomocné školy, Osecká, Lipník n. B.
 06. 11. 2013: Barmanská show: vystoupení mistra ČR v tomto oboru pro žáky oboru SUS.
 05. – 08., 14. - 15. 11. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Svisle, Přerov (21 + 16 žáků).
 08. 11. 2013: Stavotech Olomouc (1. roč. MNP: 10 žáků, 2. roč. Inst.: 3 žáci, 2. roč. Te.: 3 žáci)
na stavebním veletrhu se seznamovali s novinkami ve svém oboru (technologie, materiály).
 09. 11. 2013: Školní kolo rukodělné soutěže žáků OHK Olomouc: „Scholaris Olomouc 2013“.
 15. 11. 2013: Transbeton Přerov (1. roč. Zedník: 10 žáků) – automatická míchárna betonu.
 19. – 22. 11. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Velká Dlážka, Přerov (24 + 29 žáků).
 20. 11. 2013: Pila Troubky (2. roč. Tesař: 5 žáků) – provoz, ukázky řezání a ukládání materiálů.
 21. 11. 2013: GRACO „Dům barev“ (3. roč. MNP: 6 žáků) – ukázky nových materiálů a zařízení.
 21. 11. 2013: I. DEN OTEVŘENÝC H DVEŘÍ SŠT PŘEROV.
 21. 11. 2013: Ochutnávky studené kuchyně – prezentace oboru SUS v rámci DOD.
 03. – 04. 12. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, B. Němcové, Přerov (7 žáků).
 03. – 04. 12. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Brodek u Přerova (15 žáků).
 05. – 06. 12. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Trávník, Přerov (17 žáků).
 05. 12. 2013: II. DEN OTEVŘENÝC H DVEŘÍ SŠT PŘEROV.
 06. – 17. 12. 2013: OPRAVNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (písemné, praktické, ústní /3 žáci/).
 12. – 13. 12. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Pavlovice (28 žáků).
 12. – 13. 12. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Hranická, Přerov (13 žáků).
 13. 12. 2013: Stavební slohy v městě Přerov (1. roč. Zedník.: 11 žáků) – prohlídka městských
památek.
 13. 12. 2013: Spálenec Přerov (1. roč. Tesař.: 5 žáků) – uložení desek a břidlicové krytiny domu.
 17. + 18. 12. 2013: Ochutnávky vánočního cukroví, příprava vánoční tabule (prezentace oboru
SUS).
 17. – 18. 12. 2013 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Trávník, Přerov (15 žáků)..
 02. – 03. 01. 2014: Berner Praha – převáděcí akce sortimentu a nových materiálů na PV3.
 09. 01. 2014: PSP, Pohony, Přerov (1. roč. Instalatér: 11 žáků) – dílny technologických postupů.
 09. 01. 2014: Pila Troubky (3. roč. Tesař: 7 žáků) – provoz, ukázky řezání a ukládání materiálů
 09. – 10. 01. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Trávník, Přerov (20 žáků).
 10. 01. 2014: UP Olomouc – katedra optiky: „Fyzikální kaleidoskop“ (3. roč. JM – Optik: 9 žáků)
- refrakční optika, - myopie, - pokusy s vodíkem, - vyšetření oka.
 14. – 15. 01. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Hranická, Přerov (13 žáků).
 16. 01. 2014: PSP, Pohony, Přerov (2. roč. Instalatér: 4 žáci) – dílny technologických postupů.
 16. – 17. 01. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Za Mlýnem, Přerov (24 žáků).
74
 28. – 29. 01. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Za Mlýnem, Přerov (23 žáků).
 07. 02. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, U Tenisu, Přerov (15 žáků).
 11. 02. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, U Tenisu, Přerov (14 žáků).
 11. 02. 2014: JUB Academy Přerov (2. roč. Zedník: 4 ž.) – kurz pro uživatele systémů JUB.
 11. 02. 2014: JUB Academy Přerov (1. roč. MNP: 7 ž.) – napouštění barvami.
 21. 02. 2014: Richter Přerov (3. roč. Instalatér: 10 ž.) – odtahy spalin plynových spotřebičů.
 21. 02. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, U Tenisu, Přerov (18 žáků).
 07. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Želátovská, Přerov (14 žáků).
 07. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, B. Němcové, Přerov (3 žáci).
 11. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Trávník, Přerov (26 žáků).
 14. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Želátovská, Přerov (19 žáků).
 14. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, B. Němcové, Přerov (4 žáci).
 17. 03. 2014: „Žebračka“, Přerov (1. roč. Tesař: 5 ž.) – rekonstrukce historické střechy (r. 1907).
 24. 03. 2014: Stavba Přerov (2. roč. Instalatér: 5 ž.) – podlahové vytápění.
 25. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ Pavlovice (8 žáků).
 25. 03. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Hranická, Přerov (21 žáků).
 26. 03. 2014: METSO Přerov (2. roč. Obráběč kovů: 13 ž.) – výroba slitin a odlitků.
 28. 03. 2014: Stavotech Olomouc (11 žáků oboru Tesař, 9 žáků oboru Instalatér, 4 žáci oboru MNP)
– v rámci stavebního veletrhu se seznámili s prezentacemi firem a novinkami ve svých oborech.
 27. 03. 2014: IVAR (1. + 2. +3. roč. Instalatér: 12 ž.) – předváděcí akce firmy.
 02. 04. 2014: METSO Přerov (1. roč. Obráběč kovů: 10 ž.) – výroba slitin a odlitků.
 02. 04. 2014 BVV Brno 2014 (10 žáků oboru Instalatér) – nové trendy v oboru..
 04. 04. 2014: Chropyňská strojírna (2. roč. MS: 22 ž.) – seznámení s výrobou, profesemi ve firmě.
 04. 04. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Za Mlýnem, Přerov (21 žáků).
 08. 04. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Velká Dlážka, Přerov (19 žáků).
 11. 04. 2014: Dům barev, Přerov (1. roč. MNP: 8 žáků) – míchání barev.
 16. 04. 2014: MD Přerov (3. roč. SUS: 6 žáků) – výstava velikonočních výrobků.
 24. 04. 2014: BVV, Brno: Stavební veletrh (2. roč. Tesař: 6 žáků, Instalatér: 7 žáků, Zedník: 7 žáků,
3. roč. MNP: 7 žáků) – prezentace firem, nových materiálů a technologií.
 28. 04. 2014: Richter, Přerov (1. roč. Instalatér: 10 žáků) – odtah spalin
 05. 05. 2014: Baumax, Přerov (2. roč. Instalatér: 5 žáků) – výběr materiálů a nářadí.
 12. 05. 2014: Richter, Přerov (1. roč. Instalatér: 10 žáků) – sanitární technika, materiály.
 16. 05. 2014: Park Michalov, Přerov (1. roč. Tesař: 5 žáků) – rozeznávání listnatých stromů.
 20. – 21. 05.: Hlučín: Setkání žáků oboru MNP z ČR a SR (1. roč. MNP: 2 žáci).
 21. 05. 2014: Dům barev, Přerov (1. roč. MNP: 4 žáci) – ukázky stříkací techniky.
 22. 04. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Velká Dlážka, Přerov (19 žáků).
 25. 04. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Svisle, Přerov (15 žáků).
 16. 05. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Trávník, Přerov (22 žáků).
 03. 06. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Hranická, Přerov (18 žáků).
 03. 06. 2014 Motivační workshopy žáků ŽŠ, Brodek u Přerova (27 žáků).
 04. 06. 2014: ZŠ, Želátovská, Přerov (3. roč. SUS: 4 žáci) – beseda o školním stravování.
 06. 06. 2014: PÍSEMNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
 09. – 11. 06. 2014: PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z ODBORNÉHO VÝCVIKU.
 17. – 20. 06. 2014: ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.
 20. 06. 2014: Slavnostní předání výučních listů absolventům strojních oborů za účasti zástupců firem.
75
76
77
78
79
80
Download

Jaro 2014 - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8