Minimální preventivní program (MPP)
Strana
MŠ a ZŠ Lidická 6a, Brno
1. Současný stav problematiky
2. Osnova MPP
3. Personální zajištění prevence ve školním roce
4. Cíle programu
5. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
6. Měření efektivity programu
7. Rámcový časový harmonogram
8. Kontakty s jinými organizacemi
9. Rozpočet programu
2
2
5
5
5
7
13
14
21
Zpracováno k 3. 9. 2013
Zpracoval: Mgr. Bohumil Novotný
- metodik prevence rizikového chování
MŠ a ZŠ Lidická 6a Brno
1
1. Současný stav problematiky
V současné době se v této oblasti naše škola řídí dokumentem
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
Tento dokument
-
-
byl poprvé vydán v říjnu 2010,
je sice uváděn jako závazný pouze pro školy zřizované MŠMT, ale k využití je
doporučen všem školám a vzhledem k závažnosti problematiky je jeho využití
sledováno ČŠI,
zrušil Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/2007-51 z 16. 10. 2007
v lednu 2011 byl stažen z webových stránek MŠMT pro nedostatky, které obsahoval,
po roce práce na úpravách byl v lednu 2012 opět zveřejněn, s obvyklou nectností
MŠMT – je označen stejným číslem jednacím a stejným datem, ale text je pozměněn
počet příloh se o jednu snížil, o přílohu násilí, protože to se již na našich školách
nevyskytuje,
pokyn navíc v lednu 2012 změnil terminologii, upustil od původního názvu
Preventivní program a vrací se k osvědčenému názvu Minimální preventivní program
(dále jen MPP). Navíc vyžaduje i zpracování dalšího dokumentu školy - Školní
preventivní strategie, což je jakýsi dlouhodobý plán školy v této oblasti, který je
východiskem pro vytváření ročních MPP. Oba materiály jsou předmětem kontroly
ČŠI.
Školní preventivní strategie (školní preventivní program)
a) je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení,
b) poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu
Na období let 2013 – 2018 ve spolupráci s předními odborníky a také pracovníky z řad státní
a veřejné správy a školských zařízení, vydalo MŠMT „ Národní strategii primární prevence
rizikového chování“. Tato strategie má za hlavní cíl prostřednictvím efektivního systému
prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících
subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Metodik
prevence s touto strategií seznámil na provozní poradě konané dne 26. 8. 2013 všechny
zaměstnance školy. Rovněž bude přístupná na webových stránkách školy.
2. Osnova MPP
1. Co chceme ?
-Vytváření žádoucího zdravého životního stylu u dětí
-Formování odmítavých postojů k drogám
-Formování osobností dětí ( potřeba sebepoznání,sebeúcty,zvyšování schopností efektivní
komunikace,vytváření hodnotové orientace apod.)
-Lepší spolupráci s rodiči – zapojení do problematiky,cesty ke zlepšení informovanosti a
spolupráce.
- Snížení užívání hlavně tabákových výrobků u dětí
- Snížení agresivity u dětí
2
2. Proč?
-Současný životní styl stávající dětské populace má stále snižující kvalitu (vysoká
nemocnost,obezita,atd.)
-Situace v užívání návykových látek je alarmující ! Je nutné pěstovat odmítavé postoje již
v co nejnižším věku dětí.
-Nárůst agresivity ,násilí a nekázně současně s poklesem vztahu žáků k autoritám má stále
stoupající tendence.
-Spolupráce s rodiči, třídní schůzky – nízká účast přetrvává.
3. Současný stav
Co nás těší - co se nám daří:
- Dobrá práce celého učitelského sboru i nepedagogických pracovníků je důkazem toho, že
se daří plnit krátkodobá koncepce rozvoje školy. Při tvorbě školního vzdělávacího programu
se všichni vyučující naučili týmové spolupráci a tato přispěla i ke zlepšení vztahů mezi
vyučujícími I. a II. Stupně. Klima školy je na dobré a fungující úrovni. Velmi dobrá je
spolupráce mezi vedením školy a ostatními pracovníky (ped. provoz,atd). Máme zde fungující
a přátelskou atmosféru.
Co nás trápí :
Informační a komunikační technologie stále nejsou zavedeny v dostatečné míře a kvalitě,což
se projevuje na mnoha úsecích činnosti a chodu školy. Bylo by dobré a žádoucí aby do
budoucna byla každá třída vybavena Pc s internetem. Snad v tomto školním roce dojde ke
zlepšení.
Přístup některých dětských obvodních lékařů nebyl mnohdy objektivní a dlouhodobou
absenci žáků omlouvají i zpětně. Omluvenky byly tímto přístupem zajištěny i když děti
nedodržovaly léčebný režim.
V současné době však došlo k významnému legislativnímu posunu a to tak, že od šk. roku
2012/2013 nastala legislativní úprava a to „ Při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování
musí zákonný zástupce podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. informovat školu o
nepřítomnosti žáka nejpozději třetí kalendářní den a písemnou omluvenku předložit
nejpozději do dvou dnů po nástupu do školy. Pozdější, dodatečné omluvy jsou v rozporu se
zákonem a tedy nepřípustné. Zpětně nebudou akceptovány ani omluvenky od lékaře.
V případě 25 neomluvených hodin bude podáno hlášení na OPD, v případě 100
neomluvených hodin na Policii ČR“. Tento legislativní krok je hodnocen velmi kladně.
4. Co škola nabízí:
25% žáků má možnost nastoupit na naši školu a vzdělávat se budou podle programu Základní
škola.
Práce učitelů ve výuce - individuální přístup ke každému žákovi je samozřejmostí.
V práci třídních učitelů se projevuje zejména snaha o co nejlepší komunikaci s rodiči, což se
bohužel ne vždy daří. Dále koordinuje a spolupracuje dle potřeby konzultace se školním
etopedem a s VP,MP,ŘŠ, psychologem, oš. lékařem, apod
Práce výchovného poradce je orientovaná zejména v profesní orientaci žáků. Zde je snaha o
co nejlepší umístění do učebních či studijních oborů, s následným co nejlepším uplatněním na
trhu práce.
Z dalších hlavních úkolů v průběhu školního roku je sledování a vyhodnocování projevů
chování a potřeb žáků spolu s třídními učiteli
Spolupráce s dalšími institucemi a ostatními školami – nábory zástupců středních škol a
učilišť např. OU – Gellnerova, SOŠ-Charbulova, SOŠ – Kociánka, SOU – Jílova, atd.
3
S kým ?
Dlouhodobé systematické sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro
harmonický a zdravý vývoj v procesu vzdělávání a výchovy ve škole a v rodině.
- vstup organizací zabývajících se primární prevencí v oblasti rizikového chování
- odborníci
-volnočasové aktivity – kroužky – zpěv, stolní tenis, počítače, čtyřlístek, flétna, keramika,
sportovní hry.
-možnost doučování
-školní družinu – možnost ranního i odpoledního umístění dětí s kapacitou až 42 žáků
-školní jídelnu s kapacitou až 75 strávníků
Komu - stanovení cílové skupiny pro preventivní programy
Preventivní programy jsou zaměřeny pro všechny žáky na školy. Na rizikové skupiny jsou
zaměřeny speciální preventivní programy, které jsou „na míru“ vytvořené ve spolupráci
s PPP, Policií ČR, Městskou policií, Nadací Podané ruce, atd.
Jak, jakými formami a metodami práce ?
Nejvíce se osvědčují menší skupinky žáků ale i ind. práci se žákem se nevyhýbáme i když je
to časově náročnější. Vždy záleží na povaze případu. Jako metody se užívají přednáška,
beseda, prožitková akce a také promítnutí materiálu na video či interaktivní tabuli.
Kdy ?
Časový harmonogram programů a akcí se plánuje počátkem školního roku ale i v průběhu,
kdy se operativně metodik prevence domlouvá s Policií nebo s jinou institucí, dle časových
možností a také průběžných nabídek.
Kde?
Ve školním prostředí ale i mimo školu např. v K Centru, Nadace Podané ruce, Lipka,
Kociánka, info centrum Policie ČR, atd.
Za kolik ?
Finanční náročnost programu – bude částečně hrazena z prostředků rozpočtu školy (viz čl.8
MPPŠ) a využitím nabídek pro zpracování projektů (MŠMT, KÚ.Magistrát m. Brna)
5. Vyhodnocení MPP
Průběžné vyhodnocení jednotlivých akcí a činnosti o pololetí a na konci školního rokuzávěrečná zpráva a hodnocení MPP a Preventivní strategie školy.
6. Plán pro další období
Stanovení cílů pro další období = co chceme, viz bod 2 odst.1
Korekce školní preventivní strategie
4
3. Personální zajištění prevence ve školním roce 2013-2014
Výchovný poradce : Mgr. Viera Bučková
Metodik prevence : Mgr. Bohumil Novotný
Školní etoped :
Mgr. Bohdan Čermák
4. Cíle programu
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje
především na aktivity v oblastech prevence:
a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a
xenofobie, homofobie
b) záškoláctví,
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
e) spektrum poruch příjmu potravy,
f) negativní působení sekt,
g) sexuální rizikové chování,
Další cíle:
Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování.
Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky.
Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti
5. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a
způsobů chování
• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů
spolupráce s Policií ČR a Městskou policií)
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,
vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále
zvýšenou pozornost prevenci kouření. Po loňském rozsáhlém projektu pokračovat v
osvětě v rámci hodin Vo, třídnických hodinách atd.
dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a
bulimie (blok v rámci hodin Vo, videoprojekce)
přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování
vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a
xenofobie
zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů,
exkurzí, ŠVP.
organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění
školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
široká nabídka volnočasových aktivit
účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné
stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr
plastových lahví a umělohmotných vršků, papíru apod.)
Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
• seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek a webových stránek školy.
• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika
prevence a etopeda školy.
• nabídka propagačních materiálů o drogách - ( je k dispozici u metodika prevence , pro
učitele, rodiče i žáky).
• seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
• na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují
účast na diskotékách
Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány připomínky
dětí , schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování
je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP nebo pracovník K – centra,
OSPOD atd.
6
6. Měření efektivity programu
DOTAZNÍK PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE
školní rok: 2013/2014
ŠKOLA: ………………………………………………………………………………………
školní metodik prevence:…………………………………………………………………….
Kontakt:
tel.:
……………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………….. –
Vyplňte, prosím, dotazník dle pravdivých skutečností a pokud možno v co nejkonkrétnější
podobě (př. pokud předáváte informace ostatním pedagogům dle potřeby, uveďte, konkrétní podobu potřeby,
tedy 1x á 3 měsíce/ 15 min.)
Možnost je vyplnit odpověď slovem či číslicí či zakroužkováním správné odpovědi. Pokud se
Vám nebude hodit ani jedna z možných odpovědí, můžete doplnit svým komentářem.
ŠKOLA:
1.stupeň
ZŠ
2.stupeň
ZŠ
SŠ
Počet
žáků/studentů
Počet pedagogů
7
VOŠ
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP):
měsíc
Nástup do funkce
rok
ŠMP je zároveň
výchovným poradcem
ANO
NE
ŠMP má odpovídající
vzdělání *
ANO
NE
STUDUJE
jednodenní
vícedenní
několikafázové
žádná
nepravidelná
odměna
pravidelná
odměna
vymezené hodiny
místnost pro
konzultace
přístup
k internetu
přístup
k odbor.literatuře
na pedagogické
radě (uveďte
počet a průměr.
časový prostor)
individuální
konzultace
(uveďte počet a
průměr. časový
prostor)
výchovným
poradcem
vedením školy
třídními učiteli
ostatními
pg. pracovníky
mapuje
soc.než.chování
ve škole
řeší
soc.než.chování
ve škole
spolupracuje s
metodikem
prevence PPP
spolupracuje
s odbor.zařízeními
*)Jedná se o studium, které je
určeno učitelům ke splnění
kvalifikačních
předpokladů
stanovené vyhl. č. 317/2005 Sb.,
§ 9 c, kteří jsou na pozici
školního metodika prevence ve
škole. Podle této vyhlášky je
rozsah studia 250 hodin.
ŠMP absolvoval kurzy
a semináře v oblasti
prim.prevence (uveďte počet)
Forma finančního
ohodnocení ŠMP
Konzultace
Forma předávání
informací pedagogickému
sboru
ŠMP spolupracuje
ŠMP
8
několikaleté
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI:
forma spolupráce (řešení situace,
prevence apod.)
zařízení
Pedagogicko psychologická
poradna
Středisko výchovné péče
ANO
NE
ANO
NE
Speciálně pedagogické centrum
ANO
NE
Policie ČR
ANO
NE
Městská policie
ANO
NE
Hygienická stanice
ANO
NE
Odbor sociálně právní ochrany dětí
a mládeže /“sociálka“/
Odborníci
ANO
NE
ANO
NE
Jiné (jaké?)
ANO
NE
SPOLUPRÁCE S RODIČI:
rodiče jsou informováni o strategii MPP
rodiče se přímo účastní realizace MPP
jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče
škola nabízí besedy pro rodiče
ŠMP ve stanovených situacích si zve rodiče na konzultace
škola má pro rodiče informační letáky
rodiče mají zájem o spolupráci se školou
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM:
Příprava
MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předch.šk.roku ANO
Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů
ANO
Formy a metody realizace MPP
přednášky
ANO
besedy
ANO
konzultace
ANO
informační materiály
ANO
prožitkové programy
ANO
pobytové akce
ANO
peer programy
ANO
sociální učení
ANO
exkurze
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
9
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
jiné (jaké?)
Aktivity pro žáky/studenty (uveďte,prosím, konkrétní počet případných aktivit-netýká se
aktivit zařazených do témat výuky)
Základní škola
Střední
Vyšší
1.stupeň 2.stupeň škola odborná
škola
Přednášky
Besedy
Komponované pořady
Zážitkový program
Pobytový program
Jiné programy
Realizace školy programu/projektu (projekty/programy s vazbou na prevenci)
Vyhlašovatel
progr./projektu
Realizátor
progr./projektu
Název programu/projektu
Finanční zdroj
(např. EU, MŠMT,
kraj, obec, apod.)
Očekávání od metodika PPP…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Vzdělávání o které bych měl /a/ zájem v roce 2013/14?..........................................................
………………………………………………………………………………………………….
Spokojenost / nespokojenost se semináři realizovanými pro pedagogy: …………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Spokojenost / nespokojenost s programy realizovanými pro žáky: ………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Má škola vytvořen vlastní Program proti šikanování včetně Krizového plánu?
(Viz - článek č. 5, Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol
a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6).
ANO
Datum:
NE
Zpracoval:
10
Kvalitativní hodnocení školního roku 2013/2014
pro ŠMP
1. Co se Vám během roku dařilo?
2. Co se Vám nedaří podle stanovených cílů a proč?
3. Co byste uvítali ?
11
MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH:
.
ŠKOLA (název, adresa):
Základní škola praktická, základní škola speciální
1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř.
Kouření
reálná zjištění
Alkohol
reálná zjištění
„měkké drogy“
(marihuana)
„tvrdé drogy“
(ostatní)
Šikana
reálná zjištění
reálná zjištění
vyloučení jednotlivce
z kolektivu
psychická šikana
fyzická šikana
lynčování
Záškoláctví
Týrání dítěte
do 10 neoml.hodin
nad 10 neoml.hodin
násilné povahy
majetkové povahy
pod vlivem návykové
látky
reálná zjištění
Zneužívání dítěte
reálná zjištění
Zanedbávání
dítěte
reálná zjištění
Gamblerství
reálná zjištění
Jiné
reálná zjištění
Kriminalita
(činy jinak
označované za
trestné)
12
7. Rámcový časový harmonogram
Ročník
Předmět
prvouka
Téma
„Na koho se mohu obrátit?“
Zdraví
Kdy?
listopad
únor
prvouka
„Na koho se mohu obrátit?“
Zdraví
září
leden-únor
prvouka
Kouření, alkohol(ismus)...
Zdraví
duben
duben
vlastivěda
přírodověda
Mezilidské vztahy
Zdraví
prosinec
duben
přírodověda
Návykové látky
„Mám právo...“
2. čtvrtletí
Rodinná výchova
Závislost
Kouření a alkohol
Vztahy:
Sexualita
Vhodné chování a
komunikace
Zdravý životní styl
Pomoc
Posílení osobnosti
květen
květen
1.
2.
3.
4.
5.
6. – 7.
Občanská výchova
Právo
Osobnost
Vztahy:
Komunikace
Sexualita
Rodinná výchova
8.
Závislost
Kouření a alkohol
Drogy
Vztahy:
Sexualita
Vhodné chování a
komunikace
Zdravý životní styl
Právo a pomoc
Posílení osobnosti
Občanská výchova
Právo
Osobnost
13
duben
září
prosinec-únor
červen
listopad
duben
březen
květen
červen
duben
duben
květen
březen
září-říjen
prosinec-únor
červen
listopad
únor-březen
září-říjen
Rodinná výchova
9.
Vztahy:
Komunikace
Rasismus
leden
květen
Drogy a prevence
Vztahy:
Sexualita
Vhodné chování a
komunikace
Zdravý životní styl
Právo a pomoc
Posílení osobnosti
květen
Občanská výchova
Právo
Osobnost
únor-březen
září-říjen
leden
květen-červen
listopad
prosinec
květen-červen
8. Kontakty s jinými organizacemi
Oblast školství
Adresa
Telefon
e-mail
pedagogicko psychologická
poradna
PPP Zachova 1 Brno
543245914-6
[email protected]
vzdělávání
pedagogů, kteří
realizují preventivní
aktivity ve škole,
odborná práce s
dětmi
krajská protidrogová
koordinátorka
MU Brno
Pedagogická fakulta
www.is.muni.cz
Poříčí 7 Brno
548526802
PPP Brno
PhDr.Lenka
Skácelová
548526802
[email protected]
Adresa
Telefon
Adresa ordinace
Oblast zdravotnictví
14
dětský lékař
MUDr. Kalvodová
545212110
Vranovská 22/24
MUDr. Sedlinský
545571963
Černopolní 20
MUDr. Doležalová
545571977
Černopolní 20
MUDr. Remundová
541247108
Marešova 8
MUDr. Vězdová
545212110
Vranovská 22/24
MUDr. Gálová
543213819
Bakalovo nám.1
MUDr. Janulová
547213668
U pošty 14
MUDr. Blažková
544216088
Velkopavlovická 25
MUDr. Sedláčková
541227766
Banskobystrická 87
MUDr. Filková
543212437
Křenová 14
MUDr. Poláková
546215258
nám.28.dubna 2
MUDr. Jonášová
545571879
Rotalova 38
Zubní středisko
548222206
Halasovo nám.1
Drom- romské
středisko
545211576
[email protected]
545575707
[email protected]
545575707
[email protected]
MUDr. Friedová
spolupráce při
realizaci protidrog.
prevence
L. Horváth
Asistent pedagoga
E. Horváthová
Oblast sociálních věcí
Adresa
sociální odbor,
kurátoři
Telefon
e-mail
Mgr.E.Mašková
[email protected]
Mgr. P.Pospíšilová
[email protected]
Mgr. J. Šalbabová
[email protected]
Bc. T.Kalina Dis
[email protected]
Mgr.Kundrát
[email protected]
Policie ČR, Městská policie
Adresa
Telefon
15
e-mail
Služba kriminální
policie - oddělení
nezletilých
Obvodní oddělení
Policie ČR
PČR Brno
158
Příční 31
MPB,Zelný trh 13
548210035
Brno
548533712
Městská policie
Brno I.Svobodová
548210035
[email protected]
Policie ČR prap.
Jaroslav Dlapa
Miroslava
Šimoníková
974625554
[email protected]
Odb. prevence Brno
Info.centrum Policie
Běhounská ul
974624406
548210035
16
[email protected]
[email protected]
SEZNAM KONTAKTŮ PRO KLIENTY - PROBLEMATIKA SOC. PAT.JEVŮ A JINÉ
Instituce
Adresa
Činnost
Kontakty
DROGY
PPP Brno - Poradenské centrum
pro drogové a jiné závislosti
primární a sekundární prevence
závislostí – preventivní programy
pro školy, individuální konzultace
s klienty, odpolední aktivity
Sládkova 45, 613 00 Brno
K- centrum Drug Azyl Vídeňská 3, 639 00 Brno
------------------------------------Teréní práce - Vídeňská 3,
639 00 Brno
Sdružení a nadace Podané ruce
Centrum prevence
primární, sekundární a terciální
prevence drog.závislostí,
K-centrum, DPS, psychiatrická
ambulance, doléčovací centrum,
podporované zaměstnání, drogové
služby ve vězení
Hapalova 22, 621 00 Brno
DPS - Hapalova 22,
621 00 Brno
Elysium
------------------------------------Psychiatrická ambulance –
Hapalova 22,
621 00 Brno
------------------------------------Podporované zaměstnání –
Pasáž
Francouzská 36, 602 00 Brno
Drogové služby ve
vězení
------------------------------------Doléčovací centrum Jamtana
– Franzouzská 36, 602 00 Brno
ALKOHOL, GAMBLING, (drogy)
MOAT (městská ordinace AT )
Teen Challenge
Sdružení A-klubů
Centrum soc.prevence - Lotos
Anonymní AT linka s celorepublikovou
působností
Psychiatr MUDr. Novotná Jana
MUDr. Mgr. Šob Jiří
----------------------------------541 227 704, 777 916 000
[email protected]
odaneruce.cz
----------------------------------545 247 535 (klapka 108)
545 247 542
[email protected]
----------------------------------545 246 690
[email protected]
www.plbohnice.cz/nespor
alkohol, gambling,drogy
(ambulantně )
Masarykova 37, 602 00 Brno
542 214 220
(drog.záv. - Dr. Novák)
kontaktni centrum,bezplatné
poradenství - alkohol, automaty, i
rodinní příslušníci
nízkoprahové zařízení,
alkohol.poradna, soc.poradenství
rekvalifikační kurzy, pomoc
v krizi,volnočasové aktivity
Pekařská 12, 602 00 Brno
777 179 363
[email protected]
Křenová 62a, 602 00 Brno
541 24 72 33
[email protected]
www.akluby.cz
doléčovací program – alkohol.záv.
byt „na půl cesty“ (nad 18 let)
Výstavní 24
603 00 Brno
LINKA DŮVĚRY AK
[email protected]
603 487 867
545 241 301
543 255 383
739 087 588
soc.poradenství, dluhové
poradenství, pomoc při hledání
práce
Linka pomoci
Dvořákova 13
602 00 Brno
543 255 383
739 060 350
psychiatr
psychiatr
Jugoslávská 13
Charbulova 92
anonymní linka důvěry Aklubů
LINKA DŮVĚRY AK
Občanské sdružení Lotos
548 526 802
723 252 765
fax: 548 529 350
[email protected]
www.poradenskecentrum.cz
543 249 343
[email protected]
----------------------------------543 210 802
[email protected]
-------------------------549 211 278
[email protected]
----------------------------------541 227 704
[email protected]
17
235 311 791
724 307 775
www.atlinka.cz
543210848
548 525 784
AIDS a nemoci
Národní linka prevence AIDS – zelená
linka
AIDS Centrum FN Bohunice
bezplatné telefonické poradenství
Zdravotní ústav – centrum klinických
laboratoří
Informace a anonymní poradenství
k onemocnění žloutenkou
odběry a poradna HIV/AIDS
Jihlavská 20 ,639 00 Brno
FN Bohunice
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ambulance pro přenosné nemoci,
jaterní poradna
Léčba hepatitidy C
Ponávka 2, Brno, 602 00
- alkohol, drogy, gambling
- anonym. porad. alkohol, drogy
- ambulance i hospitalizace
Húskova 2, 618 00 Brno
- krizové centrum
- anorexie, bulimie
- alkohol
Jihlavská 20, 639 00 Brno
PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY
Psychiatrická léčebna Černovice
MUDr.Pokora
Psychiatrická léčebna Bohunice
informační klinika
800 144 444
KOUŘENÍ
www.prestantekourit.cz
Zdravotní ústav – Centrum zdravotnických poradna odvykání kouření,
Stará 25, 613 00 Brno
služeb
poradna pro zdravý životní styl,
preventivní medicína, ochrana
zdraví
Telefonní linka pro odvykání kouření s
celorepublikovou působností
v pracovní dny 12,00 - 20,00 hodin
Brno, Centrum léčby závislosti na tabáku
Ostatní
Klinika nemocí plicních a
tuberkulózy
DĚTI, MLÁDEŽ (+ matky )
Středisko soc.pomoci dětem
547 192 276
541 421 216 (ZÚ celý 211)
www.zubrno.cz
800 33 11 22
www.zloutenky.cz
545 240 743
548 123 111 spojovatelka
[email protected]
odd léčby závislostí
klapka 304
detox klapka 339
příjem klapka 350
www.plbrno.cz
547 191 111 spojovatelka
532 232 078 krizové centrum
547 212 333 linka naděje
545 425 363
844 600 500
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
Jihlavská 20, Brno, 602 00
532 233 198
www.detskaprava.cz
krizové centrum a stanice
pečovatelské služby, azylové
ubytování
krizová tel. a int.linka, osobní
kriz.pomoc, azyl, pobyt (i matek
s dětmi),poradenství, terapie, děti a
mládež 3-26 let,
klinická psychologie
PhDr. Pilát Milan
preventivní práce s rizik.mládeží
15-19 let, streetwork
Hapalova 4. 621 00 Brno
541 229 298
Sýpka 25, 613 00 Brno – Černá
pole
541 235 511,
(608 118 088 - 24h denně)
[email protected]
z
532 234 111
Bílý kruh bezpečí
znásilnění, pohlavní zneužívání
domácí násilí, oběti a svědci
trestných činů, přepadení
Slovinská 41, 612 00 Brno
Linka DONA
pomoc osobám ohroženým
domácím násilím
Centrum dětských odborných
zdravotnických služeb
-psychologie,psychiatrie,
gynekologie
centrum POD
poradna pro ženy v tísni
legislativa …
Dětské krizové centrum SPONDEA, o.p.s.
Dětská nemocnice
RATOLEST
Bílý dům
Liga lidských práv
18
Černopolní 9, 602 00 Brno
Kozí 2
602 00 Brno
Žerotínovo náměstí 4/6, 602 00
Brno
Burešova 6, 602 00 Brno
545 243 839
605/269 688
[email protected]
257 317 110 (NONSTOP)
www.bkb.cz
541 218 122
[email protected]
251 511 313
www.donalinka.cz
533 302 111
[email protected]
www.cdozs.cz
545 210 446
[email protected]
www.llp.cz
ROSA
informační a poradenské centrum
pro ženy oběti domácího násilí
Magdalenium
pomoc obětem domácího násilí
azylový dům s utajenou adresou
skupinová psychoterapie
Fond ohrožených dětí
Linka vzkaz domů
Modrá linka
Dětský diagnostický ústav
241 432 466
602 246 102
[email protected]
www.rosa-os.cz
776 718 459 (nonstop)
[email protected]
z
www.magdalenium.cz
Francouzská 58, 602 00 Brno
dítě na útěku na útěku
linka důvěry pro děti a mládež
Poradny – Plovdivská 8,
616 00 Brno
ambulantní poradenství pro děti
(s poruchami chování) a jejich
rodiče
DDU: Hlinky 140, 603 69 Brno
SVP: G.Preisové 8, 616 00 Brno
Diagnostický ústav
středisko výchovné péče
výchovné problémy – děti a
mládež (SVP)
Help me – SVP pro děti a mládež
děti s výchovnými problémy
a experimentující s drogou
Veslařská 246 SVP, 637 00
Brno
Spec.ped: paní Landová
Bořetická 2, 629 00 Brno
Utajené porody
Linka pro ženy, které tají
těhotenství nebo už tajně porodily
azylový dům pro těhotné ženy v
tísni
Na počátku
Soběšická 60
614 00 Brno
Linka bezpečí
Domov Svaté Markéty
Domov pro matky s dětmi
Domov pro matky s dětmi
549 240 166
[email protected]
543 216 685
[email protected]
543 23 62 35
544 216 178
544 234 629 ambulance
[email protected]
776 833 333
548 221 405
116 111
vzkaz domů 800 111 113
rodiče 840 111 234
[email protected]
www.chat.linkabezpeci.cz
pro matky s dětmi v tísni
pro matky s dětmi v tísni
pro matky s dětmi v tísni
Policejní skupina „domácí násilí“
JINÉ
CSS, p.o.
Centrum sociálních služeb
Občanské sdružení Anabell
545 215 105
800 111 113
549 24 10 10
608/90 24 10
[email protected]
543 21 22 18
Staňkova 47, 602 00 Brno
Heyrovského 11, 635 00 Brno
T.Novákové 62a, 621 00 Brno
549 122 962 (965)
546 210 763
549 273 559
[email protected]
Běhounská 1, 602 00 Brno
974 624 001-4
974 624 006-12 (6 – 22h)
spravuje zařízení soc.služeb
Tábor 22, 616 00 Brno
pomoc nemocným anorexií a
bulimií
Bratislavská 2, 602 00 Brno
DROM – romské středisko
Bratislavská 41, 602 00 Brno
Dialog - občanská poradna
občansko-právní poradna
Trialog – poradenské centrum
občansko-právní poradna
Nerudova 7
602 00 Brno
Orlí 20, 602 00 Brno
Občanská poradna
občansko-právní poradna
Anenská 10, 602 00 Brno
19
541 421 911 - ústředna
[email protected]
542 214 014
602 766 542
[email protected]
848 200 210 celorep.linka
545 211 576
[email protected]
541 552 411
[email protected]
542 221 499
542 211 619
[email protected]_brno.cz
545 241 828
545 244 657
[email protected]
Manželské a rodinné poradny
pomoc v partnerských a rodinných
problémech
Senior linka
Projekt prevence městské policie
proFem – linka právní pomoci
poradenství pro feministické
nez.org. a projekty, poradenské
služby, uplatnění na pracovním
trhu, právní poradenství pro ženy –
oběti násilí
Buzkova 43, 615 00 Brno
Táborská 198, 615 00 Brno
Sejkorova 6, 636 00 Brno –
paní Pšíkalová
Bethesda:
Starobrněnská 7, 602 00 Brno
548 533 290
548 539 271
548 426 611
Štefánikova 43, 602 00 Brno
541 248 844 (Brno)
800 157 157 – celorep.linka
224 910 744
Linka psychopomoci
Sms pro neslyšící
tísňová linka pro neslyšící
Liga za práva vozíčkářů
542 214 547
Bzenecká 23, 628 00 Brno
Nádorová telefonní linka
Masarykův onkologický ústav
224 214 214
www.psychopomoc.cz
603 111 158
www.neslysici.cz
537 021 493
777 016 331
[email protected]
800 222 322
224 920 935
543 134 303
Oblastní Charita Brno
soc. právní poradna
pomoc bezdomovcům
Žižkova 3, 602 00 Brno
Armáda spásy ČR - Centrum sociálních
služeb Josefa Korbela
sociální služby lidem bez přístřeší
a osobám ohroženým sociálním
vyloučením
Mlýnská 25 a Staňkova 4, 602
00 Brno
545 210 672
[email protected]
www.charitabrno.cz
543 212 530
www.armadaspasy.cz
MMB - odbor soc. péče
sociální prevence a pomoc
Křenová 20, 602 00 Brno
543 25 45 11 - 12
Policie ČR
prevence
Cejl 4/6, 611 38 Brno
974 625 229
974 625 227
www.policie.cz/webprevence.aspx
Mě Policie
primární prevence
Jamborova 20, 615 00 Brno
Ombudsman
Ochrance práv občanů
Údolní 39, 602 00 Brno
548 210 035
[email protected]
Tel: 542 542 888
Fax: 542 542 111
[email protected]
20
9. Rozpočet minimálního preventivního programu na školní rok 2013/2014
Aktivita
Informační materiál pro metodika
prevence Bulletin, Prevence,
Adiktologie
DVPP – seminář pro pedagogy –
prevence závislostí – právní
vědomí
Odborná literatura pro učitelskou
knihovnu, videotéka
Počítačové programy
Projekty :
1000,-
Zdroj
financování
Rozpočet školy
5000,-
SR – DVPP
2000,-
Rozpočet školy
2000,Dle přidělené
dotace
SR
Dotace +
spol.školy
Spoluúčast
školy
Částka
„Dalmatin“
21
Download

Minimální preventivní program