www.press-project.eu
Vedeme děti ke třídění odpadů
Manuál pro pedagogické pracovníky
mateřských škol
PET
lahve
Sklo
Textil
Bioodpad
Papír
Třídíme
naplno
Kovy, hliník
Objemný
odpad
Zbytkový
odpad
NÁPOJOVÉ
KARTONY
Nápojové
kartony
Nebezpečný
odpad
Elektro
spotřebiče
OBSAH
Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Třídíme naplno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Co můžeme vytřídit na stovkách sběrných míst ve městě Brně
2.1 Papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3. Poraďte se s Třídílkem, jak se zorientovat ve sběrném středisku odpadů
Sběrná střediska odpadů a shromažďovací místa odpadů
na území města Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Kovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Nápojové kartony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Ostatní využitelné složky odpadů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3
.3
.4
.5
. . . . .6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.7
.8
.8
.9
4. Třídílek radí – předcházejte vzniku odpadů! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. Hrajte si s odpady, aneb třídění může být zábava . . . . . . .
5.1 Odpadožrout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Jak na odpady – hraní pohmatem . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Jak na odpady – cvičíme paměť aneb odpadářské pexeso .
5.4 Od odpadů k umění – tomu nebudete věřit! . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
10
11
12
13
Úvodní slovo
Vážení pedagogové,
Statutární město Brno klade velký důraz na zdravé, čisté a příjemné životní prostředí a v této
oblasti vynakládá značné úsilí a finanční prostředky. Jednou z klíčových oblastí je nakládání
s odpady, kdy se dle citace zákona o odpadech jedná o činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady (tj. jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a v poslední řadě i jejich odstraňování)
a následnou péčí o místo, kde jsou odpady umístěny.
Statutární město Brno investuje každoročně nejen do samotného systému nakládání s odpady,
ale pomocí pestrých kampaní se snaží nejen o aktuální informovanost, ale i průběžné vzdělávání
svých občanů. To je směřováno tak, aby odpovídalo technickému a systémovému řešení odpadového hospodářství ve městě Brně. V tomto smyslu se statutární město Brno rozhodlo čerpat
nabízené prostředky z fondů Evropské unie a pod hlavičkou dotačního programu Evropské
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 vznikl společný projekt s rakouským
partnerským městem – zemským hlavním městem Dolního Rakouska St. Pöltenem – nazvaný
PRESS. Cílem tohoto společného projektu, který je dále realizován s rakouským svazem obcí
Gänserndorf a Okresní hospodářskou komorou Brno-venkov, je promyšlené vzdělávání cílových
skupin (škol, živnostníků a široké veřejnosti) tak, aby v konečném důsledku došlo jak ke zvýšení
povědomí občanů o nakládání s odpady, tak k efektivnějšímu využívání odděleně sbíraných
druhotných surovin.
V rámci projektu PRESS, který je z výše uvedeného dotačního programu, jsme pro
všechny mateřské školy v Brně připravili vzdělávací balíček, který formou her naučí
děti základní třídění odpadů. K dispozici máte velkou hru Odpadožrout, dále veselé
puzzle s postavou Třídílka, omalovánky s pastelkami a pro vás učitele jsme připravili
informační tiskovinu, ve které byste měli najít základní informace a doporučení pro
práci s dodanými materiály.
Tato brožura vznikla pro vás – učitele dětí v mateřských školách – jako základní zdroj informací o možnostech třídění odpadů ve městě Brně. Vždyť mateřská škola je kromě rodiny první
místo, kde děti jednoduchou a hravou formou získávají vztah k přírodě a svému životnímu prostředí. Využijme tedy jejich dětského nadšení pro vše nové a pokusme se jim vštípit také třídění
odpadů jako nezbytnou součást každodenního života. Navíc zde funguje zajímavý fenomén,
kdy děti mohou působit na své rodiče a prarodiče a i u nich změnit některé návyky spojené
s předcházením a tříděním odpadů.
V první části brožury vás krátce provedeme tříděním odpadů – podle toho, co nám nabízí
technické a systémové řešení ve městě Brně, ve druhé nabídneme k realizaci několik her s odpadovou tématikou pro zpestření vaší environmentální výchovy.
Putování s odpady vám oživí postavička Třídílka, který vám vždy prozradí nějakou zajímavost
z oblasti odpadů.
2
1. TŘÍDÍME NAPLNO!!!
aneb cesta odpadu, jehož život nekončí odhozením do
barevného kontejneru na separovaný sběr,
odpadkového koše nebo popelnice.
Nejenom děti, ale všichni občané našeho města by měli s odpady nakládat rozumně, tedy
jako s cennou surovinou, kterou lze využít při další výrobě. Třídění a recyklace odpadů chrání
přírodu, vzácné surovinové zdroje a životní prostředí vůbec. Dále tříděním odpadů z domácností pomůžeme ušetřit i peníze z našeho společného městského rozpočtu, které tak mohou být
využity např. k podpoře sportovních a kulturních aktivit. Vytříděné odpady také dávají práci
celé řadě dalších lidí, pro které znamenají další zdroj hospodaření. Z materiálu, který vy už
nepotřebujete a nevyužijete, může vzniknout nový užitečný výrobek, který aniž si to třeba sami
uvědomujete, denně používáte. Nevěříte? Vzpomeňte si na svou fleecovou bundu, spacák nebo
třeba školní sešity.
Už víme, že třídění má smysl. Zkusme ale třídit naplno! Zveme vás na společnou prohlídku
toho, jak v současné době díky tříděnému sběru nakládáme se základními využitelnými složkami komunálního odpadu. Níže uvedený přehled rozhodně není vyčerpávající, ale jsou zde
uvedeny nejběžnější druhy odpadů, se kterými se už i děti mohou potkat v každodenním životě.
2. Co můžeme vytřídit na stovkách sběrných míst
ve městě Brně
Sběr využitelných složek komunálního odpadu je na území města organizován tzv. donáškovým způsobem s využitím tzv. sběrných míst – stanovišť sběrných nádob na veřejně přístupných
místech, sběrných středisek odpadů a sběren druhotných surovin provozovaných oprávněnými
osobami. Ve městě je dále vybudováno již pět podzemních kontejnerových stanovišť a to na
Moravském náměstí, Obilním trhu, Malinovského náměstí, Konečného náměstí a u sportovní
haly RONDO. Jedná se o tři kontejnery, každý o obsahu 3 m³, které slouží k odkládání papíru,
PET-lahví a netříděného (bílého a barevného) skla.
2.1 Papír
Vytříděný nebo chcete-li sběrový papír, je jako druhotná surovina opětovně využíván
při výrobě papíru. Jeho opětovné využití, čili recyklace je možná až 6×! Na 1 kg papíru
spotřebujeme více než 3 kg dřeva a jeho spotřeba v ČR v roce 2008 činila přibližně 160 kg na
jednoho obyvatele.
Víte, jaké je jeho putování?
Vytříděný papír se nejdříve zbaví příměsí a nečistoty (přibližně 5 %) a roztřídí se na karton
(krabice, lepenku), časopisy a smíšený papír. Posléze je lisován do balíků a předáván tuzemským
3
i zahraničním papírnám k dalšímu využití. V papírnách je sběrový papír rozvlákněn ve vodě
na kašovitou hmotu (papírovou vlákninu a další příměsi). Vláknina obsahující až 97 % vody se
odvádí přes síta na další zpracování do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší,
lisuje, hladí a dosouší, až je z ní znovu papír, karton nebo lepenka.
V ulicích Brna se na veřejně přístupných sběrných místech nacházelo ke konci roku
2009 695 sběrných nádob o objemu 1,1 m³ a dále již 5 podzemních kontejnerů o objemu 3 m³ na separovaný sběr papíru. Kromě toho lze papír odložit na každém z 41 sběrných
středisek odpadů, v komerčních sběrnách druhotných surovin nebo je jeho sběr pro žáky
organizován v některých školách a školkách.
Co Třídílek ví, rád vám prozradí! Víte, že?
• do sběrné nádoby na tříděný papír PATŘÍ: noviny, časopisy, letáky, krabice, ostatní papírové
obaly, kancelářský papír, staré sešity apod.;
• do sběrné nádoby na tříděný papír NEPATŘÍ: papír znečištěný nebo mastný, povoskovaný,
s příměsí plastů a jiných materiálů;
• papírový odpad tvoří cca 10,1–20,7 % z celkového množství domovního odpadu;
• jednou tunou sběrového papíru se při recyklaci ušetří 2,5 m³ dřeva, což přibližně odpovídá
dvěma vzrostlým stromům;
• ročně vyprodukuje průměrný občan ČR 32–48 kg papírových odpadů;
• ve městě Brně bylo v roce 2009 celkem vysbíráno 5 966 tun papíru (4 118 tun na sběrných
místech, 963 tun ve sběrných střediscích odpadů a 885 tun dalšími oprávněnými osobami);
• ve městě Brně třídíme papír do sběrných nádob modré barvy.
2.2 PET
V současné době neprobíhá na území města Brna oddělený sběr směsných plastů jako
třeba v Praze nebo Ostravě, ale do žlutých sběrných nádob zde odkládáme zatím pouze PET-lahve. Tato situace se může změnit po zprovoznění dotřiďovací linky v areálu spalovny
komunálních odpadů SAKO, a. s. Sledujte proto zejména aktuální popisky na sběrných nádobách na tříděný sběr, případně informace na webových stránkách www.brno.cz a www.sako.cz.
Víte, jaké je putování PET-lahve?
PET-lahve se nejprve roztřídí podle barev. Víčka během třídění nikdo neodšroubovává. Lahve se rozdrtí na malé kousky – takzvané vločky. Vločky jsou vyprány ve vodní lázni, kde díky
menší hustotě vyplavou na hladinu kousky rozdrcených víček. Víčka se z hladiny shrábnou
a putují ke zpracovateli. Vyprané PET vločky jsou pak na speciální lince za tepla natahovány
do dlouhých tenkých vláken, jež slouží jako výplně do spacáků a bund, ale lze z nich také
upříst tkanina fleece, silonové punčochy, materiál pro výrobu koberců a jiné. Surovinu lze
rovněž použít při výrobě fólií.
Při konečném zpracování na nové výrobky potom slouží PET střiž jak k výrobě netkaných
textilií, tak pro směsování s vlnou či bavlnou. Hlavní použití je pak pro svrchní i spodní ošacení.
Velmocí v tomto využití PET recyklátů je v současné době Čína.
4
Sběr PET-lahví byl ve městě Brně zahájen v lednu roku 2001 a ke konci roku 2009
bylo na veřejně přístupných místech rozmístěno celkem 623 sběrných nádob objemu
1,1 až 5 m³ a dále je v Brně již 5 podzemních kontejnerů o objemu 3 m³ na separovaný sběr
PET-lahví. Kromě toho lze PET-lahve odložit také na každém z 41 sběrných středisek odpadů nebo je jeho komerční sběr realizován oprávněnými osobami do bigbagů umístěných na
veřejně přístupných místech u některých základních a mateřských škol (130 bigbagů).
Co Třídílek ví, rád vám prozradí! Víte, že?
• do žluté sběrné nádoby se na území města Brna v současné době odkládají pouze PET-lahve;
• do žluté sběrné nádoby PATŘÍ prázdné PET-lahve od nápojů, mléka, octu, piva, sirupů nebo
avivážních prostředků a NEPATŘÍ fólie ani jiné plasty a PET-lahve od olejů;
• po zahájení provozu dotřiďovací linky v areálu spalovny komunálních odpadů SAKO, a. s.
může dojít ke zvýšení počtu komodit sbíraných do žlutých sběrných nádob v závislosti na
možnostech odbytu (další druhy plastů, nápojové kartony – např. Tetra Pak);
• v České republice spotřebováváme přibližně 1,5 miliardy kusů PET-lahví ročně, tj. průměrně
150 PET-lahví na občana za rok;
• za rok 2009 bylo v Brně vysbíráno celkem 836 tun PET lahví (699 tun na sběrných místech,
55 tun ve sběrných střediscích odpadů a 82 tun oprávněnými osobami);
• z PET-lahví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, na výrobu interiérů aut nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z PET-lahví se také vyrábějí
PET-lahve;
• využitím 20 dvoulitrových PET-lahví získáme materiál na výrobu jedné fleecové mikiny.
2.3 Sklo
Sklo je v současné době po plastech druhou nejrozšířenější komoditou, která je v České
republice sbírána v rámci odděleného sběru a patří mezi tradiční obalový materiál. Kromě toho je sklo také materiálem, který se nejvýznamnější měrou podílí na vratných spotřebitelských obalech. Sklo je z hlediska druhotné suroviny naprosto jedinečným materiálem, protože
ho můžeme recyklovat nekonečně.
Víte, jaké je putování skla?
Ve městě Brně sbíráme odděleně sklo bílé a sklo barevné do sběrných nádob, které jsou vždy
označeny popiskem, zda do nich patří sklo barevné nebo bílé. Sklo se sbírá zejména do zelených
sběrných nádob. Na některých místech jsou sběrné nádoby bílé (bílé sklo) a zelené (barevné
sklo). Na některých místech mohou být pouze zelené kontejnery, které jsou označeny popiskem,
zda do nich patří sklo barevné nebo bílé. Takto vysbírané sklo ještě zpravidla putuje na dotřiďovací linku a odtud již přímo do sklárny. K výrobě skla se potom používá několik základních
surovin, hlavně sklářský písek, staré sklo a další přísady, které se míchají při teplotě 1 500 °C.
Ke konci roku 2009 bylo na území města Brna rozmístěno na veřejně přístupných
místech celkem 1 776 sběrných nádob. Sklo v Brně třídíme na barevné a bílé, přičemž
jsou na jednotlivých sběrných místech umístěny dvojice sběrných nádob objemu 240 litrů
5
až 3,5 m³. Celkem bylo v Brně v roce 2009 vysbíráno 3 189 tun skla (2 897 tun na sběrných
místech a 292 tun ve sběrných střediscích odpadů).
Stejně jako pro papír a PET-lahve můžeme i pro sklo využít každé z 41 sběrných středisek
odpadů nebo některý z 5 podzemních kontejnerů o objemu 3 m³ – ty ovšem pouze pro netříděné (barevné i bílé sklo).
Co Třídílek ví, rád vám prozradí! Víte, že?
• sbírané sklo je ze 100 % recyklovatelné a je znovu využito při výrobě skla;
• při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné ani kovové nebo keramické
nečistoty. Proto se skleněné odpady dotřiďují na speciálních automatických linkách, kde vše
řídí počítač;
• do sběrných nádob na tříděné sklo PATŘÍ lahve bez uzávěrů, sklenice a tabulové sklo;
• do sběrných nádob na tříděné sklo NEPATŘÍ varné sklo, olovnatá skla, borosilikátová (televizní obrazovky a zářivkové trubice), skla opálová, barvená, lepená a drátová, autoskla,
zrcadla, keramika a porcelán;
• při výrobě skla ze skleněných střepů dochází ke značné úspoře energie (až 20%) oproti výrobě
z křemičitého písku (sklářského písku).
3. Poraďte se s Třídílkem,
jak se zorientovat ve sběrném středisku odpadů
Ve městě Brně je v současné době provozováno 41 sběrných středisek odpadů. Jejich
počet se z technických a jiných důvodů mění – některé vznikají, jiné zanikají. Aktuální stav včetně telefonních čísel vždy najdete na www.sako.cz.
Stav sběrných středisek k 1. 8. 2010 je uveden v následující tabulce.
Sběrná střediska jsou určena k odkládání odpadů, které v souladu s platnou vyhláškou
upravující systém nakládání s komunálními odpady nelze ukládat do sběrných nádob na
zbytkový odpad. Ve sběrných střediscích mohou občané odložit využitelné a nebezpečné
složky odpadů, objemné odpady, odpady ze zeleně a na vybraných sběrných střediscích
pneumatiky a stavební odpady. Sběrná střediska odpadů slouží současně i jako místa
zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností a občané zde mohou odložit
použité elektrospotřebiče a zářivky.
6
SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADŮ a SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA ODPADŮ
na území města Brna
Typ
SSO
SMO
SSO
SMO
SSO
SSO
SMO
SSO
SMO
SSO
SSO
SMO
SSO
SSO
SSO
SSO
SMO
SMO
SSO
SMO
SSO
SMO
Ulice
Bohunice
Ukrajinská
Bosonohy
Pražská
Brno-jih
Bratří Žurků
Kšírova
Košuličova
Brno-sever
Dusíkova
Bieblova
Okružní
Útěchovská
Jana Svobody
Brno-střed
Plynárenská
Jílová-Vídeňská
Veveří
Vaňkovo nám.
Bystrc
U ZOO
Páteřní
Černovice
Húskova*
Mírová
Chrlice
Zámecká
Ivanovice
Atriová
Jehnice
Plástky
Kohoutovice
Žebětínská
Telefon
Typ
725 178 216
SMO
721 375 261
SSO
SMO
607 807 683
607 807 509
739 788 460
SSO
SMO
732 906 591
725 178 218
607 807 493
607 807 752
737 323 398
604 431 296
732 377 828
604 431 359
728 917 099
725 847 683
725 122 778
728 864 613
728 864 587
737 481 722
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SMO
SMO
SSO
SSO
SMO
SMO
SMO
725 178 220
SSO
725 122 779
SSO
Ulice
Komín
Pastviny
Líšeň
J. Faimonové**
Líšeňská
Nový Lískovec
Oblá
Ořešín
Drozdí
Řečkovice
Hapalova
Medlánky
Rysova
Slatina
Mikulčická
Zemanova-Černozemní
Černovičky
Starý Lískovec
Vltavská
Točná
Tuřany
Malínská
Sladovnická
Útěchov
Adamovská
Žabovřesky
Sochorova
Korejská
Žebětín
Pod Kopcem
Židenice
Nezamyslova*
Telefon
607 807 362
725 178 223
602 173 308
731 842 687
541 237 257
722 603 326
721 068 131
545 216 475
545 216 475
545 211 475
602 173 308
602 173 308
725 178 222
725 178 221
722 000 807
602 173 308
602 173 308
725 178 219
736 675 849
604 379 021
** označená sběrná střediska nejsou místy zpětného odběru elektrozařízení
* označená sběrná střediska nejsou místy zpětného odběru elektrozařízení a neodebírají nebezpečné odpady
SMO – shromažďovací místo (odběr komunálních odpadů od občanů)
SSO – sběrné středisko (odběr komunálních odpadů, stavebních odpadů a pneumatik od občanů a podnikatelů)
7
3.1 Kovy
Podíl kovů v domovním odpadu je nízký. Ročně vyprodukuje občan ČR 4,1–9 kg
kovových odpadů. Do tohoto množství jsou zahrnuty objemné odpady a např. vyřazené elektrospotřebiče, další stroje, části automobilů a některé stavební odpady, které zahrnutí vysoký podíl kovů a jsou hlavním zdrojem těchto odpadů ve výkupnách surovin.
Co Třídílek ví, rád vám prozradí! Víte, že?
• železo se sbírá ve sběrných střediscích odpadů, ve sběrnách a výkupnách;
• železný šrot je využíván jako výchozí surovina pro výrobu železa a oceli;
• výrobou jedné tuny železa z železného šrotu se ušetří přibližně dvě tuny černého uhlí, čtyři
tuny železné rudy a 70 hodin lidské práce;
• hliník lze od roku 2008 odevzdat ve všech sběrných střediscích odpadů v Brně, kde byly nově
rozmístěny kontejnery na sběr hliníkových obalů a hliníkových fólií;
• pozor! Některá víčka od jogurtů jsou plastová!
• lze jednoduše rozpoznat kovová víčka od plastových? Kovová víčka po zmačkání nezachovávají svůj tvar, plastová se vrací do původního tvaru;
• na sběrném středisku odpadů můžete z hliníkových předmětů odevzdat: plechovky od nápojů,
obaly od čokolád, víčka od jogurtů nebo alobaly;
• sbíráme obaly čisté a zbavené zbytků jejich obsahu.
3.2 Nápojové kartony
NÁPOJOVÉ Obaly z nápojových kartonů jsou kombinované obaly, které obsahují nejméně 70 %
KARTONY
papíru. Zbytek je tvořen plastovou a případně kovovou fólií. Obaly jsou určeny pro
plnění čerstvého a trvanlivého mléka, tekutých mléčných výrobků, ovocných šťáv, vína a jiných tekutých potravin. Ročně vyprodukuje průměrný občan ČR 1,7–2,4 kg odpadů použitých
nápojových kartonů.
Víte, jaké je putování nápojových kartonů?
V zahraničí je tento odpad běžně recyklován papírenskými technologiemi, kde slouží jako
zdroj kvalitní papírenské suroviny. V ČR je část nápojových kartonů zpracovávaná také v papírenském průmyslu a část nápojových kartonů je zpracovávaná do formy desek, které jsou
využívány jako konstrukční materiál při výrobě domů.
Co Třídílek ví, rád vám prozradí! Víte, že?
• nápojové kartony můžete ve všech brněnských sběrných střediscích odkládat od konce
roku 2008;
• sbíráme vymytý a sešlápnutý obal od džusů, mléka, vína, smetany, ovocných šťáv;
• kartony se rozemelou a přidáním různých plniv se z nich za tepla lisují desky. Ty se používají
jako stavení komponenty nebo jako izolační materiál.
8
3.3 Ostatní využitelné složky odpadů
3.3.1 Textil
Na území města Brna je zabezpečen sběr textilu prostřednictvím 77 sběrných nádob
umístěných ve sběrných střediscích odpadů a na dalších vybraných veřejně přístupných
místech. V roce 2009 bylo takto sesbíráno 327 tun textilu.
3.3.2 Odpady ze zeleně
Sběr odpadů ze zeleně probíhá již několik let na všech sběrných střediscích odpadů a
občané zde mohou odkládat zejména zelené odpady ze zahrad – trávu, listí, drobné
větve a odpady z kuchyní – zbytky ovoce a zeleniny a odpady rostlinného původu. Tyto odpady
jsou dále zpracovány na centrální kompostárně v Černovicích a výsledný kompost je využíván
při rekultivacích a hnojení zelených ploch atd.
3.3.3 Nebezpečné složky komunálního odpadu
Mezi nebezpečné složky komunálního odpadu, tj. takové, které mají jednu nebo více
nebezpečných vlastností, patří např. baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od
sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, nebo barvy.
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v současné době sbírány na 39 ze 41 sběrných
středisek odpadů nebo formou mobilního svozu.
Co Třídílek ví, rád vám prozradí! Víte, že?
• nepoužité léky, léky prošlé a staré můžete zdarma odevzdat v jakékoliv lékárně
3.3.4 Objemný odpad
Občané města Brna mohou v současné době odvézt svůj objemný odpad (např. koberce,
nábytek, dřevo, matrace, objemné plastové výrobky, atd.) do všech 41 sběrných středisek
odpadů.
3.3.5 Stavební odpad
Občané města mohou v současné době v omezeném množství odvézt stavební odpady na
vybraná sběrná střediska odpadů (v současné době na 24).
9
4. Třídílek radí – předcházejte vzniku odpadů!
Základem minimalizace odpadů nejen v domácnosti je uvědomělé nakupování:
1. Nejlépe ochráněné zboží není vždy to, co je zabaleno v mnoha obalech, navíc plastových!
2. Používejte vlastní tašku, nejlépe látkovou, na ovoce a zeleninu košík, noste si s sebou sáčky
z předcházejících nákupů.
3. Preferujte velká balení! Doplňujte z velkého balení do dlouhodobě používaného obalu.
4. Preferujte skleněné obaly, recyklované a recyklovatelné materiály a obaly. Při váhání nad
obalem se vyhněte těm, které jsou složené z více druhů materiálů (např. nápojový karton).
5. Snažte se vyhýbat obalům z hliníku.
6. Stop věcem na jedno použití!
7. Vězte, že kvalita místní vody je v mnoha případech lepší než vody balené.
8. Při výběru ovoce a zeleniny preferujte nebalené zboží.
5. Hrajte si s odpady, aneb třídění může být zábava
5.1 ODPADOŽROUT
Připravili jsme pro vaše děti hru, kterou jsme jednoduše nazvali ODPADOŽROUT a věříme,
že s ní zažijete spoustu legrace!
Naším cílem bylo vytvořit hru, která by děti nejen bavila (alespoň než se okouká), ale zároveň
je naučila třídění odpadů, které by se mělo stát naprostou součástí každodenního života.
Technicky se jedná o přenosné, ale přitom stabilní a bezpečné znázornění kontejnerů na třídění odpadů
u nás v Brně a to tak, jak je potkáváte na stovkách
míst po celém městě. Odpadožrouta jsme dále vybavili otvory, do kterých je možno vhazovat buď
přiložené barevné míčky, které mohou nahrazovat
jednotlivé základní druhy odpadů nebo přímo odpady (staré omalovánky, PET-lahev od svačiny,
hliníkové plechovky, různé plasty atd.).
Rádi bychom, abyste děti jednoduše naučili, že
některé z odpady je správné nehodit jen tak do
koše, ale mnohem lepší a zábavnější je odpady
třídit.
Co všechno můžete s odpadožroutem dělat?
Řekněte prosím dětem, že balonky představují jednotlivé druhy odpadů (žluté jsou PET-lahve, zelené je sklo a modré budou papír).
Nejzábavnějším využitím této hry budou jistě
nejrůznější soutěže mezi vytvořenými konkurenčními týmy (ať už holky a kluci, smíšené
nebo třeba starší a mladší).
10
Odpadožrouta si pro hru můžete postavit v herně nebo za pěkného počasí i venku na
zahradě, protože grafika je vyrobena z fólie, která je chráněna před UV zářením a obrázek
nebude blednout.
1. Odpadožrout má hlad a je vybíravý
Do libovolných dvou krabic dejte polovinu od každé barvy balonků. Utvořte dvě skupiny dětí
po pěti a postavte je za sebe do řady ve vzdálenosti několika metrů od odpadožrouta. Následně
postupně vyhlašujte, že odpadoužrout je hladový a má chuť na určitý odpad (barvu). Poté dítě,
které je první v pořadí musí vzít správnou barvu balonku a vyběhne vhodit balonek do správného otvoru. Poté se vrátí na konec řady a následuje nové vyhlášení.
Vyhrává skupina, která umístí správně všechny balonky.
Modifikace: hra na čas. Učitel vyhlásí jednu barvu a děti postupně po odpískání startu umísťují všechny balonky dle určené barvy. Vyhrává nejrychlejší družstvo.
2. Ostrostřelec
Složitá varianta. Házení např. na dvoumetrovou vzdálenost balonků dle barev do patřičných
otvorů. Vyhrává dítě, které je nejpřesnější.
Jednodušší varianta: Házení do libovolných otvorů – odpadožrout má právě den, kdy není
vybíravý.
3. Využití opravdových odpadů
Do otvorů odpadožrouta můžete poté, co poztrácíte všechny balónky vhazovat také opravdové obaly – čisté PET-lahve, staré sešity, omalovánky. Nebo např. barevné hrací kostky (nejlépe
plastové, abyste nepoškodily svrchní fólii odpadožrouta.
4. Co takhle turnaj
Hra může mít dlouhodobější průběh – např. celý den nebo týden formou turnaje. Hrát mohou
jednotlivci nebo družstva – podle zájmu a soutěživosti.
Udělejte tabulku soutěžících, kdy bude soutěž jedno nebo více kolová. Nejlépe např. 3 kola.
Jedno hrací kolo znamená pro každého soutěžícího házení všech balónků dle barev do barevných otvorů. Spočítat můžete kladné body za správný balonek ve správném otvoru a záporné
body (− 0,5 bodu za umístění balonku ve špatném otvoru a − 1 bod za balonek mimo).
Na konci dlouhodobé soutěže můžete vyhlásit přeborníka ve třídění.
5. Soutěžte mezi školkami navzájem!
Statutárnímu městu Brnu se díky financím z EU podařilo zajistit jak Odpadožrouta, tak
všechny ostatní vytvořené pomůcky a vzdělávací materiály pro všechny školky ve městě Brně.
Proto se nabízí jedinečná možnost uspořádat např. celoroční hru mezi školkami.
V případě zájmu bychom v rámci již vytvořených propagačních předmětů pro projekt PRESS
mohli pro vítěze zajistit i drobné dárkové předměty – krabičkou plnou zajímavých předmětů na
hraní a denní použití. Prosím, informujte se na Odboru ŽP magistrátu města Brna.
5.2 JAK NA ODPADY – HRANÍ POHMATEM
Poznej podle svého hmatu, kam patří odpad. Aneb rozvíjíme smyslová vnímání
Věk: nejlépe od 8 let, ale i pro největší předškoláky
Doba: ½ až 1 hodina
Můžeme hrát v herně v budově nebo za pěkného počasí i venku na zahradě.
11
Ke hře budeme potřebovat:
– středně velkou lepenkovou krabici s dvěma vyřezanými otvory zakrytými látkou
– předem přesně definované odpady, které budou později ukryty v krabici. Odpady si děti
mohou okoukat a ohmatat buď fyzicky popřípadě jako těžší variantu pouze prohlédnout
z odstupu nebo nakreslené na obrázku
– odpadkové koše nebo krabice, kam budou děti házet odpady (pokud možno pro PET nebo
papír již barevné). Sklo z bezpečnostních důvodů raději nepoužívat.
Provedení:
– v lepenkové krabici budou umístěny dva druhy odpadů (např. staré noviny, PET lahve, fólie,
plechovky, atd.)
– hráč vsune do připravených otvorů obě ruce a odhadne, o které odpady se jedná a do kterého
odpadkového koše patří
Cíl:
Děti se učí správnému třídění odpadů. Za správnou odpověď dětem náleží např. sladká
odměna.
5.3 JAK NA ODPADY – CVIČÍME PAMĚŤ
ANEB ODPADÁŘSKÉ PEXESO
Hra na poznávání a rozdělování odpadů dle barev
Věk: od 5 do 10 let
Doba: ½ hodiny
Můžeme hrát v herně v budově nebo za pěkného počasí i venku na zahradě.
Ke hře budeme potřebovat:
– z kartonu nebo čtvrtky papíru připravíme jednotlivé „pexesové karty“ odpadů dle jednotlivých
druhů (viz
( obrázek))
– rub karet může být jakýkoliv (mohou si např. i namalovat děti sami – sluníčka,
mráčky, kytičky)
– barevné nádoby, kde budou
před hrou umístěny „správné odpady“ v hlavních barvách (žlutá – PET a další
plasty + nápojový karton +
nápojové plechovky; modrá
– papír; zelená – barevné
sklo; bílá – bílé sklo)
– pro jednotlivé druhy odpadů se inspirujte výše v textu
– připravíme si alespoň deset karet od každé skupiny
odpadu
12
Provedení:
– karty s odpady umístíme do příslušných barevných nádob a necháme děti, aby prozkoumaly,
co kam patří. Napoprvé můžeme dětem jednotlivé karty a druhy odpadů představit osobně
s příslušným komentářem
– karty rozmístíme na podlahu nebo koberec v herně lícem dolů
– děti postupně otáčejí vždy dvě karty a pokud najdou dvojici ze stejné barevné kategorie, karty
si ponechají
– vyhrává dítě s nejvyšším počtem karet – nashromážděných odpadů
Alternativa:
Je-li to možné, připravte si opravdové druhy odpadů – při přípravě můžete vhodně zapojit
i děti tak, že donesou vzorky odpadů z domácností. Vždy dbejte na hygienu – tj. aby bylo vše
čistě umyté!
Hru potom aplikujte obdobně – jen místo karet používejte přímo opravdové odpady.
Cíl:
Vyhrává dítě, které pro sebe ukořistí nejvíce odpadů. Cílem je podpořit u dětí vztah ke třídění
odpadů zábavnou formou a soutěžením. Nezapomeňte děti odměnit.
5.4 OD ODPADŮ K UMĚNÍ – TOMU NEBUDETE VĚŘIT!
Tvůrčí hra s využitím odpadů kolem nás, aneb jak odpad může ještě jednou posloužit
Věk: od 5 do 100 let
Doba: děti asi hodinu, dospělí nekonečně
Můžeme hrát v herně v budově nebo za pěkného počasí i venku na zahradě.
Ke hře budeme potřebovat:
– odpady všeho druhu, které najdete v domácnosti od obýváku do kuchyně a od dětského
pokoje po půdu
– všechny odpady čisté, pokud možno bez ostrých hran, aby nedošlo k úrazu
– lepidlo, lepící pásky, barvy, sponky a další spojovací a „zkrášlovací“ materiál
– volný prostor – lavičky, stoly, prostor v herně
Provedení:
– dejte dětem prostor k projevení fantazie a vytvářejte. Tvořit můžete předměty praktické, umělecké, módní doplňky – dejte dětem téma, ať se ho pokusí zpracovat. Co takhle jarní nebo
letní téma? Co prázdniny? Zvířátka?
Alternativa:
Např. omezte druhy spojovacího materiálu, dejte dětem na zpracování pouze určitý časový interval.
Cíl:
Nalezení jiného účelu použití již nepotřebných věcí. Rozvoj zručnosti, práce s různými materiály. Po ukončení hry nezapomeňte věci rozebrat na jednotlivé využitelné složky (papír, textil,
plasty) a při nejbližší vycházce je odložit do správného barevného kontejneru.
Udělejte z dětí nekompromisní porotu, která sama určí vítěze hry – ten by měl být opět odměněn
nějakou motivační maličkostí.
Vydal: Odbor životního prostĜedí Magistrátu mČsta Brna, 2010.
Jakákoliv reprodukce podléhá písemnému souhlasu autora. ISBN 978-80-7348-956-4
13
Vedeme děti ke třídění odpadů
Manuál pro pedagogické pracovníky mateřských škol
Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten za účelem
posílení práce s veřejností v oblasti udržitelného rozvoje (reg. č. M00091)
Download

Vedeme děti ke třídění odpadů - PRESS