číslo
Okresný informačný týždenník
www.vranovskenovinky.sk
17. ročník
11. február 2013
Vranovský policajný vyšetrovateľ vzniesol v utorok obvinenie pre prečin podvodu 36-ročnému mužovi z obce Brestov,
okr. Humenné. V priebehu minulého roka mal obvinený opakovane vylákať pod zámienkou
sprostredkovania kúpy bytu vo
Vranove od 25-ročnej ženy
zálohy v celkovej sume 8 650 €.
K sprostredkovaniu žiadneho
predaja bytu ani vráteniu zálohy
zo strany obvineného však
nedošlo. Obvinený je stíhaný na
slobode.
LÁSKU MÁME V KRVI,
DOKÁŽ TO AJ TY
ŤAŽKÝ SNEH POVÁĽAL STROMY NA CESTY
ODSTÚPIM
REŠTAURÁCIU
BABYLON VO VRANOVE
( 0905 522 266
cena 0,32 €
ANI BYT, ANI PENIAZE
V poiatok podvečer privítal hostiteľ
Ján Figeľ na tradičnom fašiangovom
stretnutí v Dome kultúry vo Vranove
generálnu konzulku Ukrajiny Oľgu
Benč, honorárneho konzula Ukrajiny
Stanislava Obického, výkonného
viceprezidenta rady Európskeho
regiónu Davida Laceka, poslancov
NR SR Jána Hudackého a Pavla
Zajaca, riaditeľa Matice slovenskej
Mariána Tkáča, podpredsedu PSK a
primátora Vranova Jána Ragana,
majiteľa Bukózy Jána Ďuriana,
duchovných a starostov okolitých
obcí a ďalších hostí. V kultúrnom
programe sa predstavili členovia
súboru Vranovčan a v hudobnopoetickom pásme venovanom
Cyrilometodejskej tradícii vystúpila
Mária Kotorová - Jenčová.
Snehová kalamita, ktorá vo štvrtok
zasiahla východ Slovenska, vyčíňala
aj v našom okrese. Cestári mali
výjazdy celú noc a o 11.15 hodine
vyhásil riaditeľ Správy údržby ciest
PSK Ing. Michal Švábik pre celú ob-
6
lasť Vranovského okresu 1. situačný
stupeň snehovej kalamity. Ťažký
sneh narobil najväčšie problémy na
ceste medzi obcami Malá Domaša Detrík - Matiaška, kde spadlo na
cestu v priebehu dňa sedem stromov. Mnohé sa vyvrátili aj s koreňmi,
a preto mali celý deň plné ruky práce
aj vranovskí hasiči všetkých stredísk.
Vyrážali z Vranova, Hanušoviec aj
Holčíkoviec, pretože odstraňovali
spadnuté stromy a konáre aj v
Podlipníkoch, Čičave a priebežne
počas plnej premávky i medzi Sedliskami a Benkovcami.
Popoludní okolo 15. hodiny im prišli na pomoc aj piati pilčíci s technikou
zo Záchrannej brigády z Humenného.
V piatok ráno o 8. hodine už boli všetky cesty prejazdné a posypané, takže
mohol byť 1. situačný stupeň snehovej kalamity odvolaný.
A je to tu zas! Valentín je nielen
čas zamilovaných, ale aj darcov
krvi. Študenti, pracujúci i páry ruka v
ruke chodia v tomto čase spolu
darovať to najvzácnejšie, čo majú svoju vlastnú krv. Valentínska kvapka spája už 18 rokov všetkých ľudí,
ktorí nemyslia len na seba a chcú
nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Presne na Valentína 14. februára
sa začne Valentínska kvapka krvi,
ktorá potrvá do 21. marca 2013.
Tvárou tohtoročnej kampane je herec Daniel Fischer. Motivovaný heslom Lásku máme v krvi. Dokáž to aj
ty! aj on podporí veľkú červenokrížsku rodinu.
Kampaň pripravil Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou
transfúznou službou a hematologicko-transfuziologickými oddeleniami
nemocníc. Vranovská nemocnica
oddelenie HTO má odberové dni v
utorok, štvrtok a piatok od 6. do 9.
hodiny.
Tešíme sa na vás, príďte aj vy!
Marta Majzlíková,
riaditeľka ÚzS SČK Vranov
ISSN 1338 - 1040
2
11.
FEBRUÁR
2013
Dodržiavanie hygienických požiadaviek v školských zariadeniach
POD DROBNOHĽADOM HYGIENIKOV
V dňoch 5. až 8. februára sa v SOŠ drevárskej uskutočnila prípravná návšteva 8 pedagogických zamestnancov zo Švédska, Nemecka a Maďarska za
účelom spolupráce na projekte Comenius Mobility (školské partnerstvá). Na
príprave projektu budú participovať aj pedagógovia z Turecka. Cieľom ich
pobytu bola predovšetkým prípravná fáza spoločného vypracovania projektu
vzájomných vymenných návštev žiakov a pedagógov v uvedených krajinách.
Účastníci po prehliadke školy vyjadrili milé prekvapenie nad úrovňou vybavenia aj zručnosťou žiakov. Naša škola ako koordinátor projektu sa spoločne so
školami spomínaných krajín plánuje podieľať na aktivitách, v rámci ktorých
dávame v prípade úspešnosti projektu žiakom možnosť navštíviť Švédsko,
Turecko, Nemecko a Maďarsko, spoznať odlišné kultúry, zvyky a tradície a
oboznámiť sa s rôznymi typmi škôl a ich žiakmi v zahraničí. Žiaci zapojených
škôl budú mať možnosť pracovať na rôznych aktivitách s rovesníkmi z iných
krajín tak na území Slovenska, ako aj v uvedených krajinách a rozšíriť si svoje
vedomosti a zručnosti v komunikácii v anglickom jazyku. Cieľom jednotlivých
aktivít v tomto projekte je okrem získavania jazykových kompetencií tiež
odstraňovanie predsudkov v chápaní rôznych kultúr a aktívnom začleňovaní
žiakov do procesu globalizácie. Popri tom by mali získavať aj poznatky pri
spracovávaní videosekvencií a filmov, tvorbe vo Photoshope, varenie národných jedál a pod. Veríme, že projekt bude úspešný a žiaci našej školy už od
septembra v rôznych skupinách navštívia tieto zaujímavé krajiny.
V súvislosti s plnením úloh Programového vyhlásenia vlády SR v roku
2012 boli v období od 10. do 21. 12.
2012 vykonané mimoriadne cielené
kontroly vo vybraných zariadeniach
školského stravovania v okrese Vranov. Odborné pracovníčky oddelenia
hygieny výživy detí a mládeže RÚVZ
Vranov vykonali v tomto období 16
kontrol školských stravovní zameraných na kontrolu osobnej hygieny
zamestnancov prichádzajúcich do
styku s potravinami, kontrolu dokladov o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, kontrolu manipulácie so surovinami, kontrolu skladovania surovín, kontrolu používania
surovín a pokrmov po dobe spotreby,
hygienickú úroveň podávania pokrmov
a dodržiavanie času podávania a teploty hotových pokrmov.
Pri kontrolách boli v 15 školských
stravovniach zistené nedostatky, pri
ktorých bolo vydaných 50 opatrení.
Za zistené nedostatky bola v 5 prípadoch uložená bloková pokuta v celkovej sume 200 eur. Najčastejšie
zisťované nedostatky sa týkali zmrazovania mäsa, ktoré bolo na prevádzku dodané v nezmrazenom stave
(mäso bolo balené v použitých obaloch - napr. vrecká od chleba a iný
nevhodný obalový materiál), zákazu
zmrazovania hotových pokrmov,
predĺženia doby platností dokladov o
odbornej spôsobilosti zamestnan-
cov, nezabezpečenia teplej vody do
umývadiel pri WC, ktoré slúžia na umytie rúk kuchárok, oddeleného skladovania nezlučiteľných druhov surovín,
aktuálnej kalibrácie meracej techniky,
nedostatočnej prevádzkovej hygieny,
nedostatočnej osobnej hygieny zamestnancov, nedostatočnej hygienickej úrovni pri podávaní pokrmov
(nepoužívanie jednorazových rukavíc
v konečnej fáze prípravy a podávania
pokrmov), nedodržiavania teplôt pri
skladovaní chúlostivých požívatín a
nedostatočného vybavenia zariadení
bielym riadom.
Školské stravovanie má predstavovať rokmi overený, vyhovujúci
systém zabezpečenia plnohodnotnej
výživy detí a mládeže počas vyučovacieho procesu, a to len vtedy, ak je pri
jej príprave v plnej miere dodržaná ich
zdravotná neškodnosť a zachovaná
ich výživová a zmyslová hodnota. Pri
týchto vyššie zistených nedostatkoch
na prevádzkach je možné riziko neposkytnutia výživovo hodnotnej stravy a
nezabezpečenie OVD týmto stravníkom - deťom, ktoré predstavujú pomerne chúlostivú vekovú skupinu, a
taktiež riziko nežiaducich vplyvov z
postupu pri príprave pokrmov, a to
znehodnotením kvality pripravovanej
stravy. To môže viesť k možným alimentárnym ochoreniam.
Anna Hanusinová
oddelenie HVDM, RÚVZ Vranov
11.
FEBRUÁR
2013
3
Kvetinárstvo FLÓRIA
v budove COOP Jednota
a Monika Koritková
PREDAJŇA KVETY
vo vestibule DOMINA
vo Vranove pozývajú v predvalentínskom období
na nákup lacných ruží od 0,50 do 2,20 €, ale aj iných
rezaných, črepníkových kvetín a valentínskych darčekov.
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
vo Vranove nad Topľou
Vás pozýva
na prvý ročník podujatia
Café Gallery
DEÒ REMESIEL
dňa 15. februára 2013 (piatok)
v čase od 8.30 do 13. hod.
v priestoroch SOŠ drevárskej
Uvidíte priamo ukážky tradičných aj moderných remesiel
od kováčstva, rezbárstva, tkáčstva, výroby huslí, maľovania vajíčok,
maľovania na hodváb, výroby perníčkov, prútených vecí až
po minizváračský robot, gravírovanie laserom či CNC frézou.
Bonusom bude pútavá výstava historických drevoobrábacích nástrojov
a náradia z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
INFORMÁCIE NA PRAVÚ MIERU
Na náš článok uverejnený v minulom čísle pod titulkom Hľadali
spoločné cesty reagovala riaditeľka
CPPPaP vo Vranove nad Topľou
PhDr. Irena Fazekašová. Z jej listu
citujeme: “Nehnuteľnosť Bernolákova 92 je polovica vo vlastníctve
mesta a druhá polovica vo vlastníctve štátu, teda SR v Správe
CPPPaP Vranov nad Topľou.
Čo sa týka zámeny majetku
štátu, tak správca majetku štátu
nemá záujem meniť sučasné štátne priestory, ktoré sú účelovo vybudované pre potreby CPPPaP a
zámena by bola pre štát absolútne
nevýhodná.
Je neseriózne, keď mesto rokuje
o štátnych priestoroch bez vedomia
správcu majetku štátu.”
Znovuotvorený AUTOSERVIS v Hanušovciach n.T.
prijme a u t o m e c h a n i k o v.
Prax minimálne 3 roky. Tel.: 0948 885 536,
e-mail: [email protected]
COOP Jednota, Vranov nad Topľou,
spotrebné družstvo
ponúka do ekonomického prenájmu
nebytové priestory:
- pohostinstvo Kamenná Poruba,
- predajňu vo Vranove, sídlisko JUH (bývalý Second Hand),
- pohostinstvo Remeniny,
- nákupné stredisko Nižný Hrabovec (poschodie),
- nákupné stredisko Zámutov (predajňa textil, obuv
vedľa predajne potravín).
- predajňu vo Vranove (Sídlisko II) - vedľa Elektroservisu
Priestory sú vhodné aj na inú podnikateľskú činnosť.
Kontakt: 057/7865557, 057/7865560, 0908 768 397
v pracovných dňoch od 7.00 – 15.00 hod.
Nová kaviareň v Administratívno-Obchodnom
Centre pri fontáne v centre Vranova už otvorená.
Otváracie hodiny: Po - Pia 8.00 - 24.00 hod.
So - Ne 13.00 - 24.00 hod.
Navštívte príjemne zariadené priestory kaviarne a zdieľajte
dobrý pocit z konzumácie kvalitnej kávy,
značkových liehovín, miešaných nápojov atď.
Kaviareň ponúka široký sortiment
TOP SLOVENSKÝCH vín značiek ako
Mrva Stanko, PD Mojmírovce,
víno Dudo, Vin Vinnery, Srekov,Tokaj Macík atď.
(
0944 550 220
Tešíme sa na Vašu návštevu.
TERAZ VYBAVÍTE CESTOVNÉ PASY BEZ ČAKANIA
Mnohí už v tomto období uvažujú
o výbere letnej dovolenky, zájazdov
či pobytov. Preto už teraz odporúčame občanom skontrolovať si platnosť
cestovného pasu. V súčasnosti je
ideálne obdobie na vybavenie dokladov bez dlhého čakania. Január a
február sú mesiace, keď býva najnižší
počet prijatých žiadostí o vydanie
dokladu. V tomto období je možné
vyhnúť sa hlavnému náporu. Ten sa
začína pred dovolenkovým obdobím
už v máji, čo prináša zvýšený záujem
občanov najmä o vydanie cestovného pasu. Pri cestách do vízových
krajín (napríklad Egypt, Turecko)
treba brať do úvahy, že cestovný pas
musí byť platný najmenej napríklad
šesť mesiacov po udelení víza. O
požadovanej dĺžke platnosti cestovného pasu z dôvodu udelenia víz, prípadne ostatných podmienok cestovania, je potrebné informovať sa na konkrétnom zastupiteľskom úrade štátu,
do ktorého občan cestuje.
Občanom, ktorí si potrebujú vybaviť doklady odporúčame, aby využili
súčasné pokojnejšie obdobie na
podanie žiadosti o vydanie dokladu
(vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo cestovný pas) na oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru SR. Toto
obdobie je zvlášť vhodné najmä na
vybavenie cestovných pasov pre
malé deti. Občania tak vybavia
potrebné doklady bez zbytočného
stresu a čakania.
Čo treba priniesť, ak chce rodič
vybaviť pas pre dieťa?
Rodič predkladá k žiadosti o vydanie cestovného pasu rodný list
dieťaťa, správny poplatok a svoj
občiansky preukaz, príp. cestovný
pas, ak nie je držiteľom občianskeho
preukazu.
Správne poplatky
Vydanie cestovného pasu pre
občana staršieho ako 16 rokov stojí
33 eur, pre občana od 6 do 16 rokov
13 eur a pre občana mladšieho ako 6
rokov 8 eur. Za vydanie cestovného
pasu do dvoch pracovných dní
zaplatí občan trojnásobok príslušnej
sadzby a do 10 pracovných dní dvojnásobok príslušnej sadzby.
Deťom do 6 rokov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 2 roky, osobám mladším ako 16 rokov sa vydá
cestovný pas s platnosťou na 5 rokov
a občanom nad 16 rokov sa vydá
cestovný pas s platnosťou na 10
rokov. Ak osoba staršia ako 16 rokov,
ktorá už má platný cestovný pas a
požiada o vydanie ďalšieho, druhý
cestovný pas sa vydá s platnosťou
na 5 rokov.
4
11.
FEBRUÁR
2013
ROZPIS
POHOTOVOSTNÝCH
SLUŽIEB
Zubná pohotovosť je iba
po-čas víkendov a sviatkov
od 8. do 11. hodiny: sobota
16. 2. MUDr. Kaťuch, zub.
ambulancia Bystré, nedeľa 17.
2. MUDr. Kočiš, zub. ambulancia Prešovská 442, VranovČemerné.
Počas polročných prázdnin sa deti z Vranova a okolia zabávali v Centre voľného času vo Vranove na karnevale. Cieľom podujatia bolo efektívne vyplniť voľný čas deťom, rozvíjať ich fantáziu, tvorivosť, podporovať staré tradície a učiť spoločenskému správaniu. Podujatie sa odohralo v prekrásne vyzdobenej sále, kde vládla fašiangová
atmosféra a veselá nálada. Po krátkom otvorení nasledoval darček v podobe vystúpenia členov krúžku hip- hop.
Potom sa predstavovali masky a tancovali a tancovali... Ťažkú úlohu mali členovia poroty, ktorí si všímali, ako sa
deti zabávali a ako boli zamaskované. Karneval bol zaujímavý aj detskými hrami, v ktorých sa vyšantili deti, ale aj
ich rodičia. Tombola potešila takmer všetky deti, tvorili ju rôzne maličkosti a sladkosti, ktoré vyčarovali nie jeden
úsmev na detských tváričkách. Vecné ceny, krásne plyšové zvieratká, získali najkrajšie masky. Prvé miesto získal
Matúš Tkáč s maskou vláčik. Druhé miesto patrí Ivane Kľučarovej s maskou zemiak. Na treťom mieste sa umiestnila Denisa Matiová s maskou vtáčik. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a veríme, že o rok sa opäť stretneme.
Mgr. Andrea Fišmanová, ved. odd. estetiky
Pohotovostná služba lekární je v pondelok až piatok od
17. do 21. h, v sobotu - nedeľu od 7.30 do 12. h a od 13. do
21. h: pondelok 11. 2. lekáreň
Juh, utorok 12. 2. lekáreň Pri
stanici, streda 13. 2. lekáreň
Kaufland, štvrtok 14. 2. lekáreň
Jozef, piatok 15. 2. lekáreň Dr.
Max - Vranovská nemocnica,
sobota 16. 2. lekáreň Pri medveďoch, nedeľa 17. 2. lekáreň
Centrum.
ŠTUDENTI OBCHODNEJ AKADÉMIE NA JAZYKOVOM POBYTE VO VEĽKEJ BRITÁNII
V období od 18. do 28. januára sa
17 študenti Obchodnej akadémie vo
Vranove zúčastnili na kultúrno-jazykovom pobyte vo Veľkej Británii. Program
zameraný na rozšírenie vedomostí z
anglického jazyka a poznávanie
anglickej kultúry zrealizovali Mgr.
Renáta Jakubčinová a Mgr. Martina
Ruščáková v spolupráci s anglickou
neziskovou organizáciou SOL Sharing One Language v meste
Barnstaple v grófstve Devon.
Cesta do Anglicka viedla cez francúzsky prístav Calais, kam sme dorazili v nedeľu a odtiaľ sme sa trajektom
presunuli do anglického prístavu
Dover. Naša prvá zastávka bola v historickom meste Salisbury. Navštívili
sme stredovekú katedrálu, ktorá sa
pýši originálom listiny Magna Charta
Libertatum z roku 1215, ako aj najvyššou vežou v Anglicku. Neďaleko
Salisbury sa nachádza kultové miesto
Stonehenge - najvýznamnejšie svedectvo megalitickej kultúry. Mali sme
možnosť dotknúť sa histórie a obdivovať monumentálne kamenné bloky,
výnimočne pokryté snehom.
Nasledovalo mesto Barnstaple,
ktoré sa nachádza v severnom
Devone na juhozápade Anglicka. Je to
oblasť výnimočnej prírodnej krásy a
histórie. Ubytovaní sme boli v starostlivo vybraných hostiteľských rodinách.
Na týždeň sme sa stali súčasťou ich
každodenného rodinného života.
Ochotne a trpezlivo nám odpovedali
na akékoľvek otázky a pomáhali nám
s prípravou do školy. Mali sme možnosť ochutnať typické anglické jedlá,
napríklad "fish and chips" alebo "jacket
potatoes". Niektorých z nás anglický
spôsob života a kultúrne odlišnosti trochu prekvapili - chýbali nám teplé
obedy, hlavne polievky a vyhriate spálne.
V pondelok ráno sme sa zoznámili s
našimi tromi skúsenými anglickými lektormi - s Ali, Markom a Mattom. Spolu
so študentmi vranovského gymnázia
sme boli rozdelení do troch skupín.
Neformálne vyučovanie v triedach bez
lavíc sa začínalo o 8.40 h a trvalo do
12:15. Hodiny boli zamerané predo-
BOŽIE SVETLO V TEMNOTÁCH PARAGUAJA
Hornozemplínska knižnica vo Vranove pozýva verejnosť v utorok 12. februára o 16. h na prezentáciu knihy regionálneho autora Karola Dučáka Božie svetlo v temnotách Paraguaja Regionálny autor predstaví knihu o jezuitských redukciách za prítomnosti misionára pátera Dáriusa Čarša, SVD, ktorý pracuje v Bolívii
a ktorý knihu lektoroval a bol nápomocný autorovi pri získavaní materiálov v
španielskom jazyku. Vranovský rodák páter Čarš zároveň pôsobil v misii Santa
Cruz, ktorá bola súčasťou niekdajších redukcií. Vranovčan Karol Dučák sa
zaoberá témou jezuitského štátu už niekoľko rokov. V jeho novej knihe je použitých viacero príkladov zo života, filozofie a štruktúry indiánskej jezuitskej republiky. Kniha vďaka tomu získala príbehový charakter. Je vhodná pre odbornú i laickú verejnosť. Vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova v
Nitre v rozsahu 469 strán.
Podnetom na napísanie knihy bola medzivojnová skúsenosť autorových
rodičov, ktorí svojmu synovi poukazovali na nespravodlivú a zbedačujúcu spoločnosť svojej doby, ako aj jeho osobná reflexia nad hodnotami neoliberalizmu a
neokapitalizmu dnešnej doby. Predkladané dielo je nielen historickou štúdiou, ale aj podnetom na uvažovanie o ľudskej solidarite a spravodlivosti v
našej dobe.
-bo-
všetkým na rozvoj našich komunikačných zručností a odbúravanie bariér v
komunikácii.
Prvý deň poobede nás čakala prehliadka historického centra mesta
Barnstaple. Náš sprievodca, miestny
hlásnik Tom, nás oboznámil s históriou
mesta, ktoré v minulosti plnilo dôležitú
úlohu. Dozvedeli sme sa, že v meste si
dal vybudovať hrad prvý normanský
kráľ Anglicka Viliam Dobyvateľ. Druhý
deň poobede sme absolvovali výlet na
pobrežie Atlantiku. Na pláži Woolacombe, ktorá bola vyhlásená za najlepšie dovolenkové miesto roka 2012 v
rámci Británie, sme v úžase sledovali
surfistov. V prístavnom mestečku
Ilfracombe nás upútala kontroverzná
socha nahej tehotnej ženy Verity od
súčasného britského umelca Damiena
Hirsta. V stredu sme kvôli snehovej
kalamite museli zmeniť plán a namiesto výletu do rybárskej dedinky Clovelly
sme si boli v kine pozrieť skvelý muzikál Les Miserables. Vo štvrtok nás
čakal výlet do Exeteru, metropoly
Devonu.V tomto rušnom univerzitnom
meste plnom histórie sme absolvovali
prehliadku katedrály a múzea.V piatok
nám naši lektori dali za úlohu vypracovať skupinový projekt. Našou úlohou
bolo ísť do ulíc a pýtať sa miestnych
obyvateľov na ich životný štýl, spôsob
trávenia voľného času, miestne zvyky
a tradície. Závery našich zistení sme
prezentovali na takzvanom "fair" - trhu,
kde sme odpovedali na záludné otázky lektorov a spolužiakov. V sobotu
sme sa rozlúčili s hostiteľskými rodinami a po týždni nabitom výnimočným
programom sme sa vybrali na cestu
domov. Najväčším zážitkom pre väčšinu z nás bola návšteva Londýna, ktorý
sme si pozreli na spiatočnej ceste.
Napriek tomu, že času bolo málo, sme
videli Buckinghamský palác, ceremoniál výmeny stráží, Big Ben, Houses of
Parliament, Westminsterské opátstvo
a Londýnske oko. V Národnej galérii
sme sa mohli kochať pohľadom na
diela
svetoznámych
maliarov.
Návštevu anglickej metropoly sme
zavŕšili nákupmi suvenírov na Oxford
Street.
Tento pobyt pre nás znamenal
veľmi veľa a určite by sme sa ešte niekedy v budúcnosti na tie isté miesta
radi vrátili.Touto cestou by sme sa radi
poďakovali vedeniu školy a našim profesorkám za prípravu a realizáciu
tejto nezabudnuteľnej akcie.
Ľubomír Kocák, Natália
Holubová a Nikola Humeníková,
žiaci II. ročníka OA
Firma SILOWELDING, s.r.o.,
Vranov prijme do TPP
vedúceho dielne
do strojárskej firmy
na výrobu oceľových síl.
Požadovaná prax v odbore.
(
0908 957 735.
AKADÉMIA
VZDELÁVANIA
pobočka Vranov, Námestie
slobody 1,
44 619 12
email: [email protected], www.aveducation.sk
(
PRIPRAVUJE:
- 13. 2. - Účtovná závierka
za rok 2012 (Ing. Vadinová)
- 15. 2. - Daň z príjmov PO
(Ing. Michňová)
- kurz španielčiny pre úplných začiatočníkov
9
11.
FEBRUÁR
ODIŠIEL VYNIKAJÚCI UMELEC A ČLOVEK
akad. maliar Július Muška.
V Prešovskom Korzári sa dňa 22. 1. 2013 objavila smutná správa,
že Prešovčania stratili vzácnu osobnosť - vo veku 93 rokov zomrel
akad. maliar Július Muška. Nielen Prešovčania! Tento neskutočne
milý človek a vynikajúci maliar poznamenal podstatne širší región,
nevynímajúc Vranov a Hanušovce. K vranovskému regiónu ho viazali spomienky na detstvo, k Hanušovciam potom spolupráca s naším vlastivedným múzeom. Mne osobne zostane
Július Muška v spomienkach ako človek
veľkej pokory. Takú v sebe mávajú iba
veľkí ľudia. A tiež ako nesmierne galantný muž, čo sa v súčasnom svete už tak
veľmi "nenosí".
Narodil sa v Medzilaborciach v roku
1919, študoval na gymnáziu v Užhorode, neskôr kreslenie a zemepis na
Slovenskej univerzite v Bratislave. Od r.
1946 sa z neho stal definitívne Prešovčan. Bol neuveriteľne pracovitý, namaľoval tisícky obrazov. Využíval
celý rad štýlov a techník, z námetov mal najradšej dedinské zvyky,
pracovné činnosti a vôbec atmosféru života na dedine.
Pôsobil ako pedagóg na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.
Július Muška bol povestný svojou štedrosťou a nezištnosťou.
Desiatky jeho diel sa nachádzajú v depzitároch Šarišskej galérie v
Prešove, ale aj v meste Vranov nad Topľou, ku ktorému mal mimoriadne vrúcny vzťah, a napokon - 11 diel sa nachádza aj v našom
múzeu. Diela vznikli v r. 1998 špeciálne pre múzeum v rámci grátis
plenéra jedného maliara. Aj teraz sa mi zdá neuveriteľný nápad, s
ktorým prišiel sám majster Muška, že vytvorí sériu obrazov z
Hanušoviec, a to všetko zadarmo! Obrazy zachytávajú scenérie
Hanušoviec, jeho historické dominanty, ale aj zaujímavé zákutia a
uličky. Okrem umeleckej hodnoty nesú pre budúcnosť aj úžasnú
dokumentačnú hodnotu.
Majster Muška daroval múzeu tiež množstvo prác svojich študentov, ktoré boli vystavené v 90. rokoch v sérii výstav pod názvom
Materiály a techniky. Sú vyýborným edukatívnym médiom a pomôckou pre žiakov a študentov, ktorým je blízke výtvarné umenie. V
múzejnej knižnici je uchovaných tiež niekoľko desiatok kníh, nezištne
darovaných majstrom Muškom. A na polici v pracovni uchovávam
početné novoročné pozdravy - originálne malé umelecké dielka,
ktoré majster Muška posielal, kým vládal pracovať.
Je smutné, keď odíde človek. Aj keď odíde v požehnanom veku a
s naplnenou mierou života, zostane po ňom prázdne miesto. Majster
Muška sa však svojimi životnými postojmi, svojimi vzácnymi ľudskými hodnotami i svojou umeleckou činnosťou postaral o to, aby prázdne miesto zaplnila vďačnosť a spomienka na umelca a na dobrého
človeka. Nech odpočíva v pokoji.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T.
VÝZVA PRE DIEVČATÁ A ŽENY
Keď radi recitujete alebo máte Lomničky, festivalu umeleckého
radi poéziu, prihláste sa na 46. roč- slova v prednese poézie prózy. Na
ník okresného kola Vansovej okresné kolo, ktoré sa uskutoční 6.
marca 2013 v Hornozemplínskom
osvetovom stredisku sa môžu priDám do prenájmu prieshlásiť dievčatá aj ženy od 18 rokov.
tory vhodné na kancelárie,
Organizátorky, členky OO Únie žien
školiace priestory - zasaSlovenska, touto cestou vyzývajú
dačky, predajné a iné moždievčatá aj ženy, aby sa prihlásili
ností využitia v bývalej
čím skôr. Bližšie informácie radi
bodove plynární, oproti
poskytneme na t. č. 44 228 71,
Okresnému súdu vo Vra0907 959 088 alebo 0907 485 034.
nove. Jednotlivé priestory
majú plochu: 3 x po 16 m2,
11 m2, 27 m2, 40 m2, 37 m2,
65 m2, 35 m2 a 33 m2.
Obhliadku priestorov si
môžete objednať na t. č.
0903 608 024. Každá miestnosť má prípojku na internet,
požiarny hlásič a bezpečnostný alarm.
Priestory na prenájom
v novostavbe
v centre Vranova:
23 m2...... 160 eur mesačne
VRÁTANE ENERGIí!!!
34 m2...... 200 eur mesačne
VRÁTANE ENERGIÍ!!!
(
0905 885 880
2013
5
VYHODNOTENIE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
Centrum voľného času vo
Vranove zorganizovalo 6. 2. 2013
už 47. ročník obvodového kola biologickej olympiády v kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl
a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich zo 6 základných
škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili praktickú
úlohu a 11 teoretických úloh.
Projekt pozostával zo správy a
obhájenia posteru, v ktorom
súťažiaci popisovali svoje výskumy,
pozorovania a pokusy.
Dám do prenájmu
nebytové priestory 33 m2
na Pribinovej ulici 93
(oproti Krédu) vo Vranove.
0915 757 777
(
Rýchla pôžička
u vás doma.
( 0905 337 655
Ponúkam na prenájom
obchodné priestory
v novostavbe v centre
Vranova. ( 0905 323 057
Projekty súťažiacich:
1. Pozorovanie vtákov v záhrade
počas zimného obdobia (1. miesto)
2. Prieskum vedomostí a zručnosti v oblasti manželstva a
rodičovstva u žiakov 7. - 9. ročníka
na základnej škole (2. miesto)
3. Výskyt šikanovania žiakov na
základnej škole (3. miesto)
4. Dubnícke opálové bane (4.
miesto).
Súťažné práce hodnotila komisia
v zložení predseda Ing. Mariana
Petíková, členovia Mgr. Monika
Gumanová a Ing. Viera Krotká.
Do krajského kola postupujú z
obidvoch časti po dvaja súťažiaci.
Umiestnenie súťažiacich - teoreticko-praktická časť: 1. Alexandra Romanová - ZŠ Bernolákova
(príprava uč. Chytra), 2. Samuel
Našta - ZŠ Lúčna (príprava uč.
Gumanová), 3. Katarína Košalková
- ZŠ Sídlisko II (príprava uč.
Krúdyová).
Projektová časť: 1. Michal
Pancák - ZŠ Lúčna (príprava uč.
Gumanová), 2. Dagmar Slivková ZŠ Kukučínova (príprava uč.
Krotká), 3. Patrícia Marcinová - ZŠ
Juh (príprava uč. Petíková).
Ďakujeme všetkým súťažiacim a
učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.
Petrášová Valéria,
prac. prírodovedy
ĎALŠIE ŠKOLY PRE CHRÍPKU ZATVORENÉ
V 6. kalendárnom týždni bolo
hlásených 1 310 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 874/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
kalendárnom týždni. V porovnaní s
predchádzajúcim kalendárnym týždňom došlo k nárastu chorobnosti
index rastu 1,09 (v 5. kal. týždni
1193 ochorení). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola
vo vekovej skupine 15 - 19-ročných
s chorobnosťou 3 722,2/100 000.
Ako chrípka a chrípke podobné
ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni hlásených 89 ochorení (5. k. t. 51) (chorobnosť
127,3/100 000). V porovnaní s
predchádzajúcim týždňom došlo k
vzostupu chorobnosti index rastu
1,74. Najvyššia vekovo-špecifická
chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5-ročných s chorobnosťou 301,5/100 000. Ochorenia
hlásilo 100 % lekárov pre deti a
dorast a 82 % praktických lekárov
pre dospelých. Priebeh ochorení
nebol komplikovaný a neboli
zaznamenané ani žiadne úmrtia.
V 6. kalendárnom týždni bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 2 predškolských zariadeniach
(MŠ Ďapalovce, Juskova Voľa), v 7
základných školách (Kamenné
Poruba, Vyšný Žipov, Ďapalovce,
Zámutov, Jusková Voľa a Vranov Lomnická a Kukučínova) a v 2
stredných
školách
(SOŠ
A.Dubčeka a Gymnázium Vranov) .
Nariadené karanténne opatrenia
na
lôžkových
oddeleniach
Vranovskej nemocnice, n.o., zákaz
návštev na lôžkových oddeleniach
počnúc dňom 29. 1. 2013 až do
odvolania, naďalej trvajú, z dôvodu
zvýšenia incidencie ochorení na
akútne respiračné ochorenia (ARO)
a chrípky a chrípke podobných
ochorení (CHPO), v záujme zabránenia vzniku ARO u hospitalizovaných pacientov oslabených iným
základným ochorením a vzniku
komplikácií u nich.
Od začiatku chrípkovej sezóny
2012/2013 bolo sentinelovými
lekármi odobratých a vo virologickom laboratóriu regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Košiciach celkovo vyšetrených 14 vzoriek biologického materiálu, z ktorých bol laboratórne
potvrdený v 1 prípade vírus chrípky
typu A. NRC pre chrípku na ÚVZ
SR v Bratislave nepotvrdil chrípkový vírus typ A H1N1 resp. A H3N2.
Najnovšie informácie o výskyte
ARO a CHPO v Európe a vo svete
sú dostupné na webových stránkach
www.euroflu.org
a
www.ecdc.europa.eu.
RNDr. Štefan Kuruc, MPH
vedúci oddelenia epidemiológie
a podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove
6
11.
FRBRUÁR
2013
FAŠIANGY SA KRÁTIA
Fašengi śe kraca, už śe nenavraca,
stare dzivky plaču, že śe neodaju.
Mladojsc moja, veśelojsc,
kedy že ce budze dojsc?
S fašiangami, ktoré trvajú od Troch
kráľov po popolcovú stredu a za ktorými nasleduje 40-dňový pôst, sa spája
veselosť, ľudová zábava, zabíjačky,
hodovanie. Folklórna skupina Potoky
(na fotografii) pod vedením Marty
Jakubovej pozvala 3. februára 2013
všetkých milovníkov ľudovej kultúry do
Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci
na program Fašengy, fašengy, fašengovo časy. V pásme folklórnej skupiny
bolo "śicko narubi" - muži sa prezliekajú za ženy, ženy za mužov. Do domu
prišli "pribiranci" (Jarka Fedáková a
Juraj Žultko), na stole je množstvo rozmanitých jedál, pije sa. Gazdu (Jozef
Palenčík) a gazdinú (Anna Joneková)
prišli pozdraviť aj mladí (Valika Borová,
PREDSEDOM M. KRIŠTAN
Uplynulú sobotu 2. februára sa v
Kultúrnom dome v Čemernom
uskutočnila okresná konferencia
KSS vo Vranove. Rokovanie osobne pozdravila aj predsedníčka krajskej koordinačnej rady v Prešove
Helena Polanská. Prítomní delegáti zhodnotili podiel okresnej
organizácie na realizácii záverov 7.
zjazdu strany v uplynulých dvoch
rokoch, najmä podiel na komunálnych voľbách v roku 2010 a
voľbách do NR SR v roku 2012 a
zároveň prijali opatrenia na zlepšenie činnosti v orgánoch OV KSS
a ZO KSS.
V závere rokovania zvolili nový
okresný výbor OV KSS, predsedníctvo a revíznu komisiu. Predsedom sa opäť stal Miroslav
Krištan a za prvého podpredsedu
bol zvolený Ján Styrančák.
Ján Soták, Kristína Burašová a Jakub
Oleárnik), ktorí všetkým nielen zaspievali, ale všetkých v dome aj povykrúcali. Program bol určený seniorom
základnej organizácie JDS a niesol sa
v znamení fašiangových zábav na
Zemplíne.
Pred samotným programom
bolo vyhodnotenie aktivít uplynulého roku v tejto základnej organizácii, ktoré predniesla predsedníčka Anna Joneková. Seniorom sa
prihovorila aj starostka obce Mgr.
Marcela Pčolinská a Anna Sičáková, členka okresného predsedníctva. Za hostí prijali pozvanie aj
zástupca starostky obce Ing. Jozef
Kovaľ a časť poslancov obecného
Kto nikdy nebol dieťaťom,
zastupiteľstva. Pozvanie prijala aj
nemôže sa stať dospelým.
pracovníčka HZOS vo Vranove
Charlie Spenser Chaplin
Anna Delyová. Predstavili sa aj
dievčatá z FSk Hrabovka. Celé
60 rokov. Je to málo, alebo veľa?
nedelňajšie popoludnie sa potom Takto sa hneď v úvode prihovorila
už iba tancovalo s hudobným sprie- riaditeľka školy Anna Reváková k
vodom "pozbirancov" Borových a
prítomným, ktorí prišli osláviť sviaMatúša Džuňu.
HZOS
tok 60. výročia MŠ v Bystrom 172.
Slávnosť sa konala dňa 25. 1. 2013
MALI HO NA DRUHÝ DEŇ v priestoroch MŠ v spolupráci s
V priebehu jedného dňa sa poliObecným úradom Bystré. Na slávcajtom zo Sl. Kajne podarilo vypánostné posedenie boli pozvaní
trať a zadržať podozrivého z krádebývali aj súčasní zamestnanci
že v obci Kučín. Ku krádeži došlo v
školy, hostia a rodičia detí.
utorok 5. 2. 2013 dopoludnia, keď
Po úvodnom slove si prítomní
44-ročný muž z obce Kladzany
pripomenuli históriu MŠ slovom aj
vošiel na pozemok rodinného
obrazom. Všetkých prítomných
domu až k dverám a z vrecka
pozdravil aj starosta obce Ľubokabáta zaveseného pri vchodo- mír Hreha. Ku gratulácii sa pridala
vých dverách vybral originálny kľúč, aj Danka Roziková, vedúca školktorým odomkol dvere. Následne ského úradu v Hanušovciach,
vošiel dovnútra, porozhadzoval ktorá odovzdala ďakovný list pani
veci a ukradol nástenné hodiny, riaditeľke. Poďakovala všetkým
fotoaparát a sklenenú misu na ovo- zamestnancom školy za prácu,
cie. Škoda bola vyčíslená na 20 €. ktorú vykonávajú, a popriala všetPolícia muža obvinila z prečinov kým veľa zdravia a úspechov na
krádeže a porušovania domovej ďalšej ceste životom. Veľké ďakuslobody, pričom je stíhaný v tzv. jem pridali aj všetci účinkujúci,
super rýchlom konaní.
ktorý svojím programom prispeli k
príjemnej atmosfére.
V programe vystúpila bývalá
pani učiteľka, dnes už dôchodtory aj náradie vám ochotne výjdu v kyňa Mária Hrehová, deti MŠ,
ústrety. Stačí sa objednať na t. č. žiačky ZUŠ v Hanušovciach,
rodičia Chmeľovskí a súbor
0908 382 683.
Ďalšia verejná prezentácia sa usku- Bystrančan. Celá oslava sa
toční pred budovou Strednej priemy- niesla v príjemnom duchu, kde
selnej školy drevárskej vo Vranove v
piatok 15. februára, kde budú vyrezávať anjela nadživotnej veľkosti študenti a pracovníci chránej dielne z Čičavy.
UŽ MÁ VEK NA OSLAVY
MÔŽETE SI VYSKÚŠAŤ SOCHÁRSTVO
Ak má niekto záujem vidieť, ako
vznikajú drevené sochy z dielne
Milana Krajňáka, alebo dokonca
skúsiť si vlastnými rukami vyrezávať z dreva postavy Cyrila a Metoda, má teraz šancu. V areáli firmy
Jána Oravca (rámovanie obrazov)
na Budovateľskej ulici vo Vranove,
ktorá poskytla drevnú hmotu, pries-
ožilo veľa spomienok. Tento deň
všetci prežili v pokoji a radosti.
Ďakujeme starostovi a zamestnancom
Obecného
úradu
Bystré, ktorí prispeli finančnou
podporou, všetkým sponzorom
a rodičom, ktorí priložili ruku k
úspešnej oslave.
Zaželajme našej škole ešte
veľa úspešných rokov, dobrých
pedagógov, ostatných zamestnancov a hlavne veľa šťastných
detí.
MŠ Bystré
POZVÁNKA
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove pozýva na autorskú výstavu fotografií Oľgy Foltínovej-Bubenkovej: Výber z tvorby.
Vo výstavnej sieni HZOS vo
Vranove nad Topľou od 12. februára 2013 do 19. marca 2013.
Oľga Foltínová-Bubenková sa
narodila 25. 5. 1970 v Trebišove, kde
žije a tvorí. Počas ZŠ navštevovala 9
rokov umeleckú školu pod vedením
majstra Štefana Bubana.
Vyštudovala odbor umeleckej
fotografie na SU-PŠ v Košiciach.
Fofografiu využíva k tvorbe obrazu,
ktorý prekračuje hranicu tradičnej
fotografie. Tematicky sa špecializuje
na akty a makrofotografie, ale obľúbenou témou sú aj kvety a príroda.
Vystavovala samostatne v Bratislave
a v Trebišove a kolektívne s umeleckým klubom v Trebišove.
Firma IWIN SERVICES, spol. s r. o.,
Staničná 1261, 093 01 Vranov nad Topľou
prijme pilčíkov na prerezávky a prestrihávky do ČR.
Bližšie informácie na
0907 633 712.
(
Dám do prenájmu kancelárske priestory
s rozlohou 35 m2 + balkón
na poschodí novej Bagetky na “Letisku “
vo Vranove.
0905 392 571
(
Dám do prenájmu halu
s rozlohou 950 m2 + kancelária
0905 392 571
na Budovateľskej ulici vo Vranove.
(
Súčasné aj bývalé učiteľky MŠ v Bystrom sa stretli na spoločných oslavách. K článku Už má vek na oslavy.
11.
FEBRUÁR
2013
7
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA V CVČ
Dejepisná olympiáda je súťažou
jednotlivcov, organizuje sa pre žiakov 6. až 9. ročníka základných
škôl a prvý stupeň osemročných
gymnázií.
Obvodového kola, ktoré zrealizovali pracovníci CVČ 5. 2. 2013, sa
zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom
kole umiestnili na prvých dvoch
miestach. Obvodové kolo po
odbornej stránke zabezpečila
odborná komisia v zložení Mgr.
Ľubica Vargová, Mgr. Lýdia
Palenčíková, Mgr. Michal Hrinko.
Do súťaže sa zapojilo 10 ZŠ vranovského okresu a 40 žiakov.
Umiestnenie: kat. C - 1. Alexandra Romanová zo ZŠ Bernolákova
(uč. A. Rohaľová), 2. Samuel Holinga ZŠ Hanušovce, 3. Anna
Tkáčová, ZŠ Hanušovce (uč. A.
Kozubaľová) a Daniel Mikula, ZŠ
Sídlisko II (uč. M. Hrinko). Kat. D - 1.
Katarína Šimová, ZŠ Hanušovce
(uč. A. Kozubaľová), 2. Katarína
Mydlová, ZŠ Lúčna (uč. Ľ. Vargová), 3. Mária Bajusová, ZŠ
Bernolákova (uč. A. Rohaľová).
Kat. E - 1. Matej Čikot ZŠ Lúčna (uč. Ľ. Vargová), 2. Kristína
Moskaľová, ZŠ Sačurov (uč. I.
Šaffová), 3. Daniel Holinga, ZŠ
Hanušovce (uč. Kmec). Kat. F - 1.
Vladimír Uhlík, ZŠ Kukučínova
(uč. T. Exemberger) a Soňa Kolcunová, ZŠ Bernolákova (uč. A.
Rohaľová), 2. Kamila Vavreková,
ZŠ Holčíkovce (uč. J. Čečko),
3.Viktória Vasiľová, ZŠ Sačurov
(uč. I. Šaffová).
Z kategórie C, D, E postupujú
prví dvaja do regionálneho kola v
Prešove. Budeme im držať palce
aby sa umiestnili čo najlepšie.
Anna Šaffová, vedúca odd.
spoločenských vied
AKCIE V MÚZEU
Prešovský samosprávny kraj
a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach pozývajú na podujatie Svätý Cyril z cyklu Za
poznaním svojeti, ktoré sa
uskutoční v stredu 13. 2. 2013
o 10.30 hod. v Múzeu vo
Vranove nad Topľou.
Prešovský samosprávny kraj
a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach pozývajú širokú
verejnosť na výstavu pod názvom Vzácne druhy našej flóry,
ktorá bude v priestoroch múzea vo Vranove a potrvá od 7.
2. 2013 do 31. 3. tohto roku.
PRIHLÁSTE SA NA GAŠTANČEK
Mestský dom kultúry vo Vranove
pripravuje GAŠTANČEK 2013 celoslovenský súťažný festival mladých spevákov populárnej piesne od 10 do 15
rokov s medzinárodnou účasťou
Súťaž sa uskutoční v dňoch 23. - 24.
mája 2013 v Dome kultúry vo
Vranove. Uchádzači si pripravia 2
súťažné piesne podľa vlastného výberu z oblasti populárnej hudby. Jedna z
piesní musí byť z pôvodnej národnej
tvorby tej krajiny interpreta, z ktorej
pochádza a druhá zo zahraničnej tvorby. Uchádzači sú povinní do 11. marca
2013 doručiť vyplnenú prihlášku a kvalitnú demo nahrávku svojho hlasu
(môže byť s hudobným sprievodom) +
originálne nahrávky skladieb, s ktorými
chcú speváci súťažiť. Zároveň je
potrebné uviesť tóninu k jednotlivým
súťažným piesňam, ak je iná ako originál. Na základe vyhodnotenia demo
nahrávky a kompletnej prihlášky môže
byť uchádzač vybraný do finálového
kola festivalu. O tom, či uchádzač bol
alebo nebol vybraný do finálového
kola, bude informovaný písomne. Na
finálovom kole festivalu je uchádzač
povinný interpretovať súťažné piesne
spamäti. Súťažiacim, ktorí postúpia do
finálového kola, môže organizátor
zabezpečiť výrobu kvalitných hudobných podkladov. Súťaží sa v dvoch
kolách: 1. kolo halfplayback a 2. kolo
so živým hudobným sprievodom
(kapela) Zhrávky so sprievodnou
kapelou sa uskutočnia už 20. apríla
2013 v estrádnej sále DK vo Vranove.
Vlastné hudobné podklady pre halfplayback musia byť kvalitné a nahraté
na CD alebo MD nosiči. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť najneskôr do 11.
marca 2013 na adrese: Mestský dom
kultúry, prísp. org., M. R. Štefánika
875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
(Slovensko). Tel.: 00421 5744 639
50, mob.: 00421 907951110
Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.
Obecný úrad v Čaklove
ponúka do prenájmu nebytové priestory
(bývalá zubná ambulancia) s celkovou výmerou 67,61 m2.
miestnosť - 21,60 m2
čakáreň - 19,50 m2
sklad - 3,40 m2
Voda, plyn, elektrina v objekte.
Viac informácií priamo na obecnom úrade
alebo telefonicky na
0905 822 561
(
ZRIAĎOVATEĽ OBEC TOVARNÉ, OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01
vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na vymenovanie riaditeľa/-ky
Základnej školy s materskou školou Tovarné 173, 094 01
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
" vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ
školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov
" absolvovanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
" najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné požiadavky a kritériá:
" znalosť príslušnej legislatívy
" ovládanie štátneho jazyka
" predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ
v Tovarnom
" bezúhonnosť
" zdravotná spôsobilosť
" riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
" flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov:
" prihláška do výberového konania
" overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
a o vykonaní prvej atestácie
" doklad o dĺžke pedagogickej praxe
" štruktúrovaný profesijný životopis (s uvedeným presnej adresy
a telefonického kontaktu)
" písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja, riadenia
a financovania ZŠ s MŠ
" doklad o bezúhonnosti - aktuálny výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace
" lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti podľa § 10
zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
" súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 28. februára 2013 na adresu: Obecný úrad
Tovarné,Tovarné 4, 094 01 Tovarné, v zalepenej obálke s označením
"Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ v Tovarnom - NEOTVÁRAŤ."
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom,
ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený
písomne.
8
11.
INZERÁČIK
FEBRUÁR
2013
F
SPOMIENKA
Predám 210-litrovú 2-ročnú
chladničku Calex, mikrovlnnú rúru
Moulinex s grilom, farebný TVP s DO
NEHNUTEĽNOSTI
a uhl. 55 cm, txt, farebný prenosný
Dám do prenájmu alebo predám dva TVP s uhl. 40 cm, fritézu, nočné storodinné domy (aj jednotlivo) na Ulici M. lové lampy. Ceny dohodou, Vranov.
R. Štefánika vo Vranove so 17- árovým ( 0907 610 704.
pozemkom vhodné na podnikanie.
Cena dohodou. ( 0905 181 960.
Predám zachovalé funkčné kros-
F
F
F
F
F
ná s príslušenstvom. ( 057/44 72
Dám do prenájmu 1-izbový byt 668 alebo 0915 455 509.
na Mlynskej ulici vo Vranove. Voľný
od 1. 3. 2013. ( 0905 181 960.
Predám kočík 3-kombinácia. (
0905 739 901.
Predám 3-izbový byt v osobnom
vlastníctve na Mlynskej ulici na 3.
poschodí, zateplený, plastové okná.
AUTÁ
Cena dohodou. ( 0908 844 945.
Predám 4 ks zimných pneumatík
SEMPERIT R13 175/70, cena 130 €,
Dám do prenájmu 1,5-izbový
a stroj na cvičenie ORBITRAC, cena
kompletne zariadený a prerobený byt
80 €. ( 0911 226 281.
na Sídlisku 1. mája vo Vranove. (
0915 433 422.
Predám Hyundai accent 1,5, r. v.
1997, nové Z a L pneu na diskoch,
Dám do prenájmu 1–izbový
nové brzdy a autobatéria. EK a STK
byt na Ulici duklianskych hrdinov
do 2/2015. Cena 1 000 eur. ( 0908
č. 1211/16 vo Vranove, na 4. pos274 444.
chodí s dvoma balkónmi. ( 0915
880 056.
Predám malotraktor značky
KUBATO, predný náhon, hydrauliku
Dám do prenájmu rodinný dom.
+ 6 ks závesného náradia. Cena
( 0911 869 735.
dohodou. ( 0918 215 703.
F
F
F
F
F
F
F
F
Dám do prenájmu garáž na sídl.
Juh vo Vranove. ( 0907 680 228.
Predám 1,5-izbový byt na Sídlisku
1. mája, blok B, cena 25 000 €, dohoda možná, čiastočne upravený, internetové pripojenie, bez nábytku. (
0904 397 081, 0907 119 736.
F
F
Predám 2-izbový byt. ( 0915
433 422.
F
Predám pekné elektróny bielej
farby z Fabie RS. 2006 (rozteč 5 x
100). Obuté sú na letných pneumatikách Barum Bravuris 2. s rozmermi
205/45/R16. Kolesá majú najazdených cca 1 000 km, takže sú ako
nové. Cena za komplet sadu je 450
€. ( 0917 239 251.
F
ZVIERATÁ
Darujem z útulku psov vhodPredám tehlový rodinný dom v
ných na stráženie, do bytu i záhracentre obce s veľkou záhradou v O.
dy. Odčervené, zaočkované. Len
Matiašovciach. Cena dohodou. ( 44
do dobrých rúk. ( 0903 900 409.
93 922 alebo 0915 380 759.
F
F
Predám 4-mesačné králiky, 100Predám 4-izbový byt, prerobený,
litrovú chladničku, málo používanú,
čiastočne zariadený, aj s garážou na
zváracie trafo a pec na tuhé palivo.
Sídlisku 1. mája, blok D, na 4. posCeny dohodou. ( 0918 564 420
chodí. ( 0905 217 964.
alebo 44 313 36 po 18. hod.
F
PREDAJ
F
Predám ošípanú. Cena dohodou.
Predám svadobné šaty č. 36/38,
( 0908 403 989.
raz použité + ozdoba do vlasov a
topánky. Cena dohodou. ( 0908
890 148.
Predám alebo dám do prenájmu
2-izbový tehlový byt po úplnej rekonštrukcii v centre Vranova. Nové
okná, radiátory, znížené stropy a
steny - sadrokartón, murované jadro,
luxusná kúpelňa, plávajúce podlahy,
dlažby. Všetko nové - nepoužívané.
Cena dohodou.. Platba v hotovosti.
( 0905 953 350.
PREBÍJANIE ODPADOV
WC, kúpeľní, kuchýň.
Využitie kamerového systému.
NON STOP ( 0918 999 814
Predaj rezaného, štiepaného bukového dreva.
0915 546 719
(
Dňa 13. februára tohto roku uplynie rok
od chvíle, keď nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamka a babka
Mária Beľanová z Vranova.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Manžel a deti s rodinami
Dám do prenájmu
lacno nebytové priestory
v centre Vranova.
( 0905 635 011
Firma SILOWELDING Vranov
prijme do pracovného pomeru
zváračov CO2.
( 0908 957 735
Odstúpim zabehnuté
solárium vo Vranove.
( 0917 091 781
KOMPLEXNÉ
POHREBNÉ SLUŽBY
NON - STOP
vo Vranove a okolí.
( 0905 323 056
Renovácia vaní
priamo u zákazníka.
Žalúzie, sieťky,
sadrokartónové práce,
stavebné bytové
úpravy, kúpeľne
0911 869 735
(
Penzión u JOZEFA
na sídlisku Juh vo Vranove
hypermarket
Denne ponúka široký sortiment jedál a nápojov.
MEGAPORCIE
TESCO Vranov n. T.
Pizzeria
GALAXY
otvorené denne do 22. hodiny
Posedenie aj na terase.
* Široký sortiment pízz,
(už aj ovocná pizza).
* K dispozícii aj
WIFI pripojenie.
Donášková služba.
Rozvoz po meste zdarma,
0907 110 777 a 0907 110 888
www.galaxy-pizzeria.tym.sk
(
najvyššia gramáž
za najnižšie ceny
Predám dom na Dlhej ulici
vo Vranove vhodný na podnikanie aj bývanie. 0918 250 334.
(
Ponúkam solídnu prácu
s pravidelným mesačným
príjmom, vhodnú aj popri
zamestnaní.
( 0905 122 118
Boršč alebo
držkovka 1 €.
MENU od 2,70 €.
K dispozícii salóniky s kapacitou 10, 15, 20, 25 a 45 osôb
na usporadúvanie firemných
akcií, životných jubileí, karov a rôznych prezentácií.
Objednávky na t. č. 0905
642 026 a 44 262 53 alebo
[email protected]
Viac informácií na:
www.restauraciaujozefa.sk
Zamestnanci reštaurácie
U JOZEFA prajú dobrú chuť.
Potrebujete niečo opraviť,
vyvŕtať, vymaľovať, kvapká
vám kohútik, nemá vám kto
namontovať poličku?
Majster Peter je tu pre Vás.
( 0908 987 026.
(
Ponúkam
predĺženie
3D mihalníc.
0915 948 306
11.
FEBRUÁR
2013
9
Takmer 100 detí z Košíc, Prešova, Michaloviec, Sečoviec a Vranova sa v
nedeľu stretlo v pretlakovej hale na turnaji v minihádzanej prípraviek. Podujatie
sa konalo pod záštitou riaditeľa ZŠ Bernolákova Mareka Cerulu a
Občianskeho združenia Zober loptu, nie drogy. A bolo sa na čo pozerať.
Niektoré deti na svojom prvom turnaji v živote, dávali do hry celé srdce. A hoci
výsledky neboli dôležité, na ihriskách to vyzeralo akoby práve prebiehalo finále majstrovstiev sveta.Vypadli aj prvé slzičky, keď sa nedarilo, ale aj slzy šťastia z úspechov. Vranov reprezentovali dievčatá, ktoré prvé krôčiky začali v
MŠK Vranov pod vedením trénera Jaroslava Bellu a ukázali, že nám vyrastá
nová generácia hádzanárok. Naše dievčatá obsadili v kategórii 2001 tretie
miesto, keď v celom turnaji neprehrali ani jeden zápas, len nešťastná remíza
s Michalovcam im neumožnila lepšie umiestnenie. V kategórii 2003 obsadili
naše dievčatá druhé a tretie miesto, hneď za Košicami. Medzi najlepšie hráčky turnaja sa dostali Natália Vaterková a Dominika Bodorová, ale pochvalu si
zaslúžia všetky naše dievčatá.
Foto: -jfk-
V ŽIACKEJ LIGE KARATE 15 MEDAILÍ
V Košiciach sa 9. februára mladí karatisti do 15 rokov zúčastnili 3. kola
žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení VÚKABU.
Športovci oddielu MŠK Vranov pod vedením trénerov Dušana Bilého a
Denisa Bilého získali celkovo 3x zlato, 4x striebro a 8x bronz. Výsledky
našich pretekárov: kategória kata: 3. miesta získali Natália Krištanová( 89 r.), Michal Ruščin (8-9 r.), Hana Hupcejová (10-11 r.), kategória kumite
1. miesta Natália Krištanová( 8-9 r.), Martin, Drobňák ( 8-9 r.), Dominika
Pánčiová ( 12-13 r.), 2. miesta: Peter Hupcej ( 8-9 r.), Michal Ruščin (8-9
r.), Richard Dolinič (12-13 r.), Daniel Sado (12-13 r.), 3. miesta: Hana
Hupcejová (10-11 r.), Samuel Bálint (12-13 r), Radmila Doliničová (14-15
r.), Vladimíra Peštová (14-15 r.), Richard Hatala (14-15 r.). Mladí karatisti
sa v týchto dňoch pripravujú na 1. kolo Slovenského pohára, ktoré sa
uskutoční už 16. februára v Sabinove.
Ing. Peter Hupcej
Otváracie hodiny
Otváracie- hodiny
pondelok
štvrtok
pondelok
- štvrtok
Námestie slobody 1000
7.30 - 20.
h
7.30 -- 20.
h
a M. R. Štefánika 2695
piatok
sobota
piatok
sobota
093 01 Vranov nad Topľou
7.30 -- 22.
h
7.30 - 22. h
057/488
11 90, 44
262 z
45nášho bohatého sortimentu
Ku každej
pizzi
alebo
0918 737kečup,
170
dostanete
dresing či tatárku zdrama.
hlavnému
jedlu šunkou,
šalát podľa
vlastného
výberu
zdarma!
*Kbagety
plnené
moravským
mäsom,
zeleninou,
Pri odbere
ks pízz
1 malá
bageta
zdarma!
rybacími
pastami, 2
syrom,
klobásou,
kuracím
mäsom
a slaninou
BAGETKA
(
PONÚKAME:
mestev rozvoz
jedál
zdarma,
po dedinách
dohodou.
*Po
steaky
marináde
kuracie,
bravčové
a rybacie priamo
z grilu
spoločenské
* pizze Zabezpečujeme
chrumkavé z pece na
drevo iba u nás,akcie
rôznych druhov
samoobslužných
bufetových
pultov.
sformou
rôznymi prílohami.
Naša ponuka
je na: www.bagetka.vt.sk
AKCIA: pri odbere 2 pízz - jedna bagetka zdarma
- pri zakúpení 2 ks plnených bagiet nad 4 € priamo v prevádzkach
dostanete hranolčeky, kečup alebo tatárku zdarma.
Ku každej pizzi z nášho bohatého sortimentu
dostanete kečup, dresing či tatárku zdarma.
Po meste rozvoz jedál zdarma, po dedinách dohodou.
3soft Vranov, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473 (Domino)
057/4461828
(
P R E DA J A S E RV I S
Počítače, internet, reg.pokladnice
Navštívte náš E-shop - www.3soft.sk
Internetové pripojenie
SLOVANET už od 9,90 €
Akciové no tebooky
d o š k o l y od 399 €
STOLNÝ TENIS UŽ AJ V RUDLOVE
Veľmi pekné podujatie sa podarilo zorganizovať v Rudlove, kde pod hlavičkou obce sa súťažilo v sobotu 2. 2. 2013 o putovný pohár starostu obce
v stolnom tenise. V nových priestoroch kultúrneho domu sa registrovalo 45
hráčov. Súťažilo sa v 3. kategóriách a celkovo sa odohralo 45 zápasov.
Akciu sprevádzala výborná nálada. Okrem zaujímavých zápasov bol priestor aj na príjemné rozhovory a relax od každodenných starostí. Na záver
akcie bolo podané občerstvenie. Zaujímavosťou je, že putovný pohár získala jedina súťažiaca nežného pohlavia slečna Grétka Dvorská. Výsledky,
kategórie M: 1. Grétka Dvorská, 2. Miloš Gordan, 3. Jakub Vasiľ, kategória D: 1. František Mikloš, 2. Alfonz Bubnár, 3. Lukáš Homičko, kategória S: 1. Jozef Varga, 2. Marián Baník, 3. Stanislav Homičko. -Juraj-
SÚŤAŽILI STRELCI - VZDUCHOVKÁRI
V Centre voľného času vo
Vranove sa uskutočnilo okresné
kolo v streľbe zo vzduchovej pušky
žiakov a žiačok základných škôl.
Súťažilo sa v 4 kategóriách, v ľahu
4 x 5 rán na 10 metrov. Súťaže sa
zúčastnilo 41 chlapcov a dievčat
zo 6 škôl Vranovského okresu.
Výsledky družstiev: ml. žiačky: 1. ZŠ Kukučínova
ml. žiaci: 1. ZŠ Kukučínova
st. žiačky: 1. ZŠ Bystré, 2. ZŠ
Bernolákova, 3. ZŠ Kukučínova
st. žiaci: 1. ZŠ Holčíkovce, 2. ZŠ
Kukučínova, 3. ZŠ Bystré
Jednotlivci: ml. žiačky: 1.
Nikola Alžová (CSŠ), 2. Natália
Senková (ZŠ Lúčna), 3. Tatiana
Jačisková (ZŠ Kukučínova)
ml. žiaci: 1. Kristián Babinský
(CSŠ), 2. Maroš Vida (CSŠ), 3.
Martin Goffa (ZŠ Holčíkovce)
st. žiačky: 1. Katarína Zeleňáková (CSŠ), 2. Sára Juhaščíková
(ZŠ Bystré), 3. Adriána Chvaščáková (ZŠ Holčíkovce)
st. žiaci: 1. Miroslav Rak (ZŠ
Holčíkovce), 2. Stanislav Majorský (ZŠ Lúčna), 3. Martin Vaľak
(CSŠ).
M. Gešperik
10
11.
FEBRUÁR
VOLEJBALOVÉ SÚŤAŽE
V sobotu o 15. hodine privítajú
I. liga mužov: MŠK Vranov Vranovčania v mestskej športoStará Ľubovňa 3:1 a 3:0
Naši prvoligisti si hravo poradili vej hale celok Galeje Košice.
I. liga junioriek: Poltár - MŠK
na domácej palubovke s posledVranov 3:1 a 3:0. Zverenkyne tréným mužstvom v tabuľke.
nerok Aleny Sotákovej a Zuzany
Kuzemkovej sa pohybujú v tabuľke
na 6. až 7. priečke.
Poradie v 8. kole 14. ročníka
Kadeti - oblasť Východ: MŠK
okresnej biliardovej ligy: 1. OnVranov - Stará Ľubovňa 3:0 a 3:0.
drej Paľko, 2. Slavo Kuca, 3. Dano
Naši mladí volejbalisti sú priebežne
Čarný, 4. Ján Kočiš, 5. Matúš
na 4. mieste.
Hanudeľ, 6. Vlado Boroš, 7. Ivan
Starší žiaci, majstrovstvá SR Šalka, 8. Roman Bak.
oblasť Východ: Humenné B - MŠK
Poradie po 8. kole: 1. Ondrej
Vranov 3:0 a 3:0. Naši menej skúPaľko (56 b), 2. Slavo Kuca (34 b), 3.sení volejbalisti nemali proti favori4. Ján Krivák a Ján Kočiš (po 27 b),
tovi súťaže veľké šance. V tabuľke
5. Marko Bernat (25 b), 6. Roman
zostali na 4. priečke.
Bak (21 b), 7. - 8. Michal Šalka a Ivan
I. liga juniorov v tomto ročníku
Šalka (18 b), 9. - 10. Juraj Kočiš a
nemá pravidelnú súťaž. Podľa počtu
Daniel Čarný (po 13 b), 11. Kamil
prihlásených družstiev sa určí sysBalaj (12 b), 12. Ondrej Hudák (8 b),
tém finálového turnaja, ktorý by sa
13. Martin Kočik (7 b), 14. - 16. Jozef
mal konať v máji.
Veliký, Rado Zubko a Matúš Hanudeľ
(po 6 b), 17. Rasťo Kočiš (5 b), 18.20. Ján Hajnik, Vlado Boroš a
2. liga: Rožňava B - VSTK MŠK
Tomáš Manduľák (po 3 b), 21.
Vranov A 3:11, Oráč 3,5, J. Baran
Jakub Chrupka (1 b).
Nasledujúci turnaj sa odohrá 23. 2,5, M. Baran 2,5, Turanský 2,5.
Mokrance - Vranov A 10:4,
februára o 14. h v kaviarni Roko.
Oráč 2,5, M. Baran 1, J. Baran 0,5.
BILIARDOVÁ LIGA
ZO ZELENÝCH STOLOV
POĎAKOVANIE
Sponzori 20. ročníka memorialu P. Nagya: Bukóza Holding,
mesto Vranov, IMMEA, MariusPedersen, hotel Patriot, Autocentral, Betpres, Alda, s.r.o., Jednota
COOP, Lafar, STD-Donivo, stolárstvo - Michalov, Renault, EFS
Slovakia, Audit Colsulting, UMUhorščak, Haspo, F. Master,
Grund, Damik, Unikol, Postap,
Čajovňa, Nový Vranovčan, Ilas,
SBK, s.r.o., Tehelne Vranov, Frop
Hlohovec, Bagetka, pán Jurko, P.
Goga, P. Baran, Ing. M. Mudrak,
Kvetinárstvo-Haľková, O. Kovalský, Ing. Ľ. Pidany, Ing. P. Štefanko, LPH, J. Mihalčin, Stavoterm,
Ing. D. Molek, J. Barla, Š. Šviderský, Honda, Delfín a Ing. Ján
Bubnár.
OC Komunál vo Vranove
MASÁŽE, ZÁBALY,
CHIROPRAXIA
Diagnostika, naprávanie,
odblokovávanie
a uvoľňovanie
svalov, kĺbov a väzív
Masážne služby
Marián Varchol
( 0944 324 192
3. liga: VSTK Vranov B - Šarišské Michaľany 4:14, Tkáč 2, Jurkanin 2.
4. liga: VSTK Vranov C - Košarovce 8:10, Zimný 4, Kopčo 2,
Mušák 2.
VSTK Vranov D - Snina C 10:8,
Friedmanský 4, Holp 3, Čurlej 2,
Hubaľ 1.
Tecák Vranov - Zemp-línske
Hámre 8:10, Rusnák 3,5, Bak 2,5,
Časár 2.
2013
Mladý futbalový talent z Vranova Maťo Šviderský
ZAHRAL SI NA TRÁVNIKU V GLASGOWE
O futbalovom talente z Vranova už vedia aj vo vyspelých futbalových krajinách. Reč je o 10-ročnom Martinovi Šviderskom, ktorý
začal s futbalom vo svojich 5 rokoch. Prvopočiatky absolvoval na
ihrisku vo Vechci, kde už ako 6-ročný obliekal žiacky dres.
Postupne prešiel futbalovými klubmi vo Vranove, v Michalovciach
až nakoniec zakotvil v Tatrane Prešov, kde hráva na
poste stredného záložníka
pravidelne 1. ligu v žiackej
kategórii U13. Zvládnuť pravidelný tréningový proces 4krát v týždni v Prešove, ligové zápasy počas víkendov,
futbalové turnaje na Slovensku a v zahraničí, pravidelnú účasť vo futbalovej
škole Roberta Hanka, ktorý
dlhodobo obliekal dres ligového Trenčína, je pre tohto
žiaka 4. ročníka Cirkevnej
spojenej školy vo Vranove,
ktorá mu ochotne vychádza
v ústrety, nesmierne náročné. Zatiaľ všetko zvláda na
jednotku a súbežne s plnením si školských povinností
rozvíja aj svoj nevídaný
športový talent. Svojimi
excelentnými kľučkami, prehľadom na ihrisku, ale aj streleckou
potenciou upútal manažérov zo slovenských a zahraničných klubov. Všimol si ho aj bývalý vynikajúci futbalový reprezentant
Ľubomír Moravčík, ktorý je v súčasnosti agentom mladých futbalistov.Ten ho predstavil na trávniku slávneho Celticu, kde, absolvoval v jeseni minulého roku týždenný pobyt. Maťo tam trénoval s
rovesníkmi svojej vekovej kategórie a odohral aj dve prípravné
stretnutia. Cez svojho futbalového agenta Ľuba Moravčíka má
však tohto roku ďalšiu atraktívnu možnosť absolvovať prípravu v
tréningovom centre prvoligového francúzskeho mužstva v meste
Rennes. Držíme mu palce, aby to Maťkovi vyšlo a aby sme raz
jeho meno čítali na súpiske niektorého slávneho európskeho
klubu.
Okresná liga: Vechec - Vranov E
8:10, Mušák 3,5, Kopčo 3,5,
Katicová 3.
PRÍPRAVNÝ FUTBAL
Soľ - Hrabovčík 4:5 (1:4), Bíž,
Sakala, Demčák a Kulich.
Breznica - D. Klčovo 5:1 (4:0),
Arendáš.
V nedeľu o 16. hodine hrajú na
umelej tráve v Stropkove zápas Soľ D. Klčovo.
MFK Vranov mal voľno, no už v
stredu zohrá prípravné stretnutie v
Prešove proti družstvu devätnásťročných hráčov.
Prípravka MFK Vranov sa
zúčastnila na turnaji v Trebišove.
Výsledky: Snina - Vranov 2:1,
Vasiľ, Vranov - Trebišov 3:2,
Kandala 2, Demjanovič, Michalovce - Vranov 1:0.
Martin Šviderský v spoločnosti futbaloveho agenta Ľubomíra Moravčíka (vpravo) a škótskych trénerov futbalovej akadémie Celticu Glasgow.
Informačné periodikum vranovského regiónu. Vydavateľ a šéfredaktor: Mgr. Jozef Kuba - Vranovské NOVINKY.
Vychádza týždenne, každý pondelok. Adresa redakcie a inzercie: OD Coop Jednota Vranov, administratívna budova
(3. poschodie), Námestie slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou,
057/44 312 50, 0905 218 591, fax: 44 312 50.
web: www.vranovskenovinky.sk, schránka: [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú. Obsahové zameranie externých materiálov sa nemusí zhodovať s názormi a stanoviskami redakcie.
Uzavierka je vždy vo štvrtok do 16. hodiny, na športové správy v nedeľu do 19. hodiny. Rozširuje Kapa Dab, s.r.o., Prešov, Slovenská pošta a
súkromní predajcovia. Tlač: A-trojka, s.r.o., Vranov nad Topľou. ŽL vydaný Obvodným úradom vo Vranove nad Topľou dňa 12. 2. 1992 pod ev. č.
96/1992. Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR - evidencie periodickej tlače: EV 3813/09. ISSN 1338 - 1040.
(
Download

vranovske_novinky_c_06_2013.pdf