Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy v Strážskom Družstevná 506, za školský rok 2013/2014
Predkladá:
PaedDr. Iveta Grigeľová
Prerokované v pedagogickej rade:
Riaditeľka MŠ
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Strážske
schváliť–neschváliť
Správu
o výsledkoch
a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
škole
v Strážskom
Materskej
Družstevná
506
za
školský rok 2013/2014.
V Strážskom dňa:
..............................................................
predseda Rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Strážske
s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej
škole
v Strážskom
činnosti
Družstevná
Materskej
506
za
školský rok 2013/2014.
V Strážskom dňa:
........................................................................
za zriaďovateľa
2
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. § 5 ods. 7 pís. f zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005
o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
3. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
4. Koncepcie školy na roky 2009-2014.
5. Plánu práce školy na školský rok 2013/2014.
6. Vyhodnotenia plnenia plánov spoluprác s inštitúciami, práce MZ, krúžkov
a doplnkových aktivít.
7. Informácií o činnosti Rady školy.
4
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania
Materskej školy v Strážskom Družstevná 506, za školský rok 2013/2014
I.
a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:
1. Názov školy: Materská škola
3. Telefónne číslo: 056/ 6491215
4. Internetová adresa: www.ms-strazske.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Strážske
2. Adresa školy: Družstevná 506
Prevádzka od 6,30h do 16,30 h
e-mailová adresa: [email protected]
[email protected]
primátor: Ing. Vladimír Dunajčák
Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Iveta Grigeľová, PaedDr.
Nataša Pavúková
Katarína Kizlingová
Údaje o rade školy:
Funkcie
riaditeľ MŠ
zástupca riaditeľa MŠ
vedúca ŠJ
Rada školy pri MŠ Družstevná 506, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po opakovaných voľbách dňa 19.10.2012. Funkčné obdobie sa
začalo dňom 20.10.2012 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meno a priezvisko
K. Kizlingová
Bc. Chorcholičová
Bc. S. Lazorová
V. Šandor
F. Paľo
Bc. M. Mikloš
S. Slepák
M. Juhasová
PhDr.A.Jurečková
Funkcia
Predseda
Zvolený /delegovaný/ za
za nepedagogických zamestnancov
za pedagogických zamestnancov
za pedagogických zamestnancov
za rodičov
za rodičov
za rodičov
za rodičov
delegovaný poslanec za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014:
Počet zasadnutí rady školy – 4 x ročne, v prípade potreby mimoriadne.
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala:
- materiálno–technické zabezpečenie MŠ,
- zveľadenie školského dvora a okolia MŠ,
- podieľanie sa na realizácii aktivít MŠ,
5
na svojich zasadnutiach RŠ prejednávala:






priestorové podmienky materskej školy;
školský vzdelávací program materskej školy Kuk do sveta...;
Školský poriadok;
prijímanie detí do materskej školy;
aktuálne informácie o finančnom a materiálnom zabezpečení materskej školy;
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej
školy za školský rok 2012/2013.
PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
V zmysle § 6, ods. 1, 4 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole poradnými
orgánmi MŠ sú:
 Pedagogická rada
Pedagogická rada v školskom roku 2013/2014 uskutočnila 5 riadnych zasadnutí. Rozhodovala
o zásadných otázkach výchovy a vzdelávania, schvaľovala a hodnotila plán práce školy riešila
plánované koncepčné otázky výchovy a vzdelávania, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie
pedagogickej, metodickej a odbornej práce učiteľov, vytvárala priestor pre pedagógov na
prenos informácii, skúsenosti a poznatkov, bola priestorom na interné vzdelávanie
pedagógov. Riešila, odsúhlasovala, vyjadrovala sa a schvaľovala dokumenty školy, ich
dodatky, projekty školy, plán mimoškolských aktivít, riešila prevádzkové a pracovné
problémy a tvorila uznesenia platné pre všetkých zamestnancov školy. Jej úlohou bolo aj
navrhovať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy.
Pedagogická rada formovala odborné a právne kvality svojich členov zabezpečovala
profesijnú orientáciu v najaktuálnejších a najzávažnejších otázkach.
 Metodické združenie
Metodické združenie zasadalo 4 krát, spojilo sa stretnutie december – marec. Činnosť
metodického združenia smerovala k pomoci riaditeľovi školy pri odbornom riadení
a
koordinácii ďalšieho vzdelávania i odborného rastu pedagogických zamestnancov školy. Plán
činnosti MZ vypracovala vedúca MZ – Mgr. Viera Marková, ktorý bol zameraný na riešenie
aktuálnych odborných a metodických
problémov výchovy a vzdelávania, ďalšieho
profesijného rastu pedagogických zamestnancov školy.
6
ĎALŠIE INICIATÍVNE ORGÁNY MATERSKEJ ŠKOLY:

Rodičovské združenie pri MŠ Družstevná 506 v Strážskom
Právna forma : Občianske združenie rodičov ako člen Slovenskej rady rodičovských združení
Štatutár rodičovského združenia: Eva Kolesárová
RZ získalo prostredníctvom darovania 2 % odvodu z daní k 30.06.2014 finančné prostriedky
v sume 544,18- €, využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálne
vybavenie školy a tried učebnými pomôckami a hračkami, doplnenie a obnovu zariadenia
školy.

Stravovacia komisia (referenčná skupina)
V súlade s § 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. na skvalitnenie školského stravovania
a presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí.
Stravovacia komisia zasadala počas školského roka 4-krát. Ako referenčná skupina:
- dozerala na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci a údržbu v zariadeniach školského
stravovania;
- spolupracovala pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja
stravy;
- sledovala čas výdaja stravy a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja stravy;
- oboznámila sa s úhradou poplatkov za stravu (do 25-teho v mesiaci),
- rokovala o požiadavkách a návrhoch rodičov detí, zamestnancov školy a stravovacieho
zariadenia.
Člen stravovacej komisie
Mgr. Zuzana Eleková
Katarína Kizlingová
Delegovaný za/
MŠ- uč.
MŠ- ved. ŠJ
Funkcia
predseda
podpredseda
Júlia Valisková
MŠ- hl. kuchárka
členka
Marta Slepáková
MŠ- kuchárka
členka
Miroslava Gnorová
Rodič 1.trieda
členka
Miroslav Duda
Ľuboslava Mináriková
Monika Juhásová
Rodič 2.trieda
Rodič 3.trieda
Rodič 4.trieda
členka
členka
členka
7
b) Údaje o počte detí materskej školy
Stav k 15. 9. 2013
Počet
Počet
tried
detí
4
94
Menej
Z toho
Z toho Počet
integ. tried
Počet
detí
Z toho
Z toho
integ.
x
1
94
x
1
4
ročné
Menej
ako 3- 0
ročné
3-ročné 21
3-ročné
4-ročné 24
4-ročné
5-ročné 32
5-ročné
6-ročné 17
6-ročné 35
7-ročné 5
1
spolu
1
ako
4
Stav k 31. 8. 2014
spolu
3-
0
94
1
4
6
22
28
96
c)Údaje o počte zapísaných detí do I. ročníka ZŠ
POČET DETÍ Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
SPOLU
Predčasné
zaškolenie
40
0
ODKLADY
2
NAVŠTEVUJÚCICH
MŠ
40
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov je spracovaná podľa vzdelávacích oblastí /
kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej v jednotlivých triedach.
Kognitívna oblasť- Všetky vzdelávacie aktivity sme realizovali prostredníctvom hier
a hrových činností. Práve cez hru sme sa snažili odhaliť nedostatky, či kvality každého
dieťaťa. Z hier sme získali od detí informácie, ktoré sú pre nás dôležité z hľadiska ďalšieho
rozvoja dieťaťa na rozvíjanie učebných a kognitívnych kompetencií. V kognitívnych
kompetenciách sú zakomponované všetky myšlienkové operácie a učebné kompetencie sa
vzťahujú na vnútornú motiváciu dieťaťa spoznávať nové poznatky. Tie sme im sprístupňovali
zrozumiteľným spôsobom. Otvorenými a stimulujúcimi otázkami sme podnecovali u detí
zvedavosť, umožňovali im riešiť úlohy individuálne a v skupinách. Motivovali sme ich
8
podnetným učebným prostredím, pestrým výberom vhodných hračiek i učebných pomôcok,
ktoré zodpovedajú potrebám detí a ich záujmom. V rámci uspokojovania zvedavosti a túžbe
detí po poznaní sme sa snažili citlivo reagovať na ich požiadavky rozhovormi, vysvetľovaním
a pozorovaním. V edukačných aktivitách sme sa snažili podnetnou motiváciou, zážitkovým
učením a hrou rozvíjať pozornosť a sústredenosť.
Zvlášť u mladších detí je dôležité zasahovať do hier, usmerňovať ich a vytvárať podmienky
pre rozvíjanie a získavanie hrových kompetencií, nakoľko pociťujeme ich nedostatok. Narastá
intenzívny rozvoj rozumových schopností – rozvíja sa z predpojmovej úrovne do názorného
myslenia. Rýchlo si zapamätajú to, čo im predkladáme. Pamäť je konkrétna. Využitím
aktivizujúcich metód sme u detí stimulovali pozornosť, pamäť / z krátkodobej na dlhodobú /
a logické myslenie.
U starších detí je záujem o hry väčší, kvalita hier je lepšia. Ich vedomostný potenciál sa
odráža práve v kvalite hier. Cez hru získavajú nielen nové informácie pre seba, ale
odovzdávajú ich aj iným. Staršie deti majú rozdielnu náročnosť výchovno-vzdelávacích
potrieb, preto bolo dôležité ich zohľadňovať a podľa potreby znáročňovať. Vedia sa
orientovať v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka, rozlišujú ročné obdobia.
Pomenujú členov rodiny, poznajú svoju adresu. Staršie deti dokážu využívať rôzne učebné
a informačné
zdroje,
triediť
informácie
a vyhľadávať
ich
v knihách,
časopisoch
a encyklopédiách. Pracujú s IKT s rôznymi edukačnými programami, vedia nakresliť,
preniesť a zostaviť obrázok v programe RNA. Samostatne pracujú s elektronickou včelou
BEE-BOT, utvrdzujú si ňou nadobudnuté poznatky, vedia ju naprogramovať, čím si rozvíjajú
logické myslenie. Informačné kompetencie sú teda dostatočne rozvinuté. Práve edukačné
softvéry sú dôležitým nástrojom, ktoré tieto kompetencie rozvíjajú cez zmysluplné edukačné
hry.
Matematické myslenie je na vekuprimeranej úrovni. Už 4-5 ročné deti poznajú nielen
základné farby, ale aj iné farby – bielu, čiernu, hnedú, ružovú, fialovú, sivú a oranžovú,
rozlišujú a pomenúvajú geometrické útvary, orientujú sa v číselnom rade od 1-10, vedia
porovnávať, triediť, usporadúvať, definujú zhodné zobrazenia, chápu výrokovú logiku.
Starším deťom farby nerobia problémy, orientujú sa v číselnom rade od 1-20, vedia
porovnávať, orientovať sa v priestore a v rovine, riešiť problémové úlohy, ktoré si vyžadujú
divergentné riešenia.
Sociálno – emocionálna oblasť- Deti si uvedomujú vlastnú identitu, v niektorých situáciách
sa správajú sebaisto, iné zase placho, ostýchavo. Ich správanie ovplyvňuje rodinné prostredie.
Deti prichádzajú do MŠ z rôznych prostredí – deti – jedináčikovia, deti z úplných i neúplných
9
rodín, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti nesmelé i deti priebojné. So všetkými
máme spoločný zámer – vychovať z nich bytosti, ktoré sú si vedomé vlastnej hodnoty, ale aby
aj ony uznávali
hodnoty iných. Rešpektujeme individuálne osobitosti každého dieťaťa,
podporujeme u nich sebadôveru a prijímame ich také, aké v skutočnosti sú. Tým sa u detí
rozvíjajú osobnostné a sociálne kompetencie.
Komunikatívne kompetencie sú prekvapujúco u mladších detí na dobrej úrovni. Väčšina
detí rozpráva čisto, zreteľne a správne. Ojedinele sa vyskytujú chyby reči. Aj mladšie deti
včas navštevujú logopéda.
Staršie deti sa vedia dohodnúť na spoločnej hre, snažia sa správať podľa spoločenských
noriem, uvedomujú si zodpovednosť za vlastné konanie. Komunikujú bez zábran, vedú medzi
sebou rozhovory. Riešia problémové situácie, rozhodujú sa, vyjadrujú svoj vlastný názor,
zaujímajú hodnotiace stanovisko. Pohotovo reagujú, zapájajú sa do dialógov. Predčitateľskej
gramotnosti venujeme náležitú pozornosť, deti prejavujú záujem o hovorenú i písanú reč.
Prevažná časť detí napíše svoje meno a priezvisko tlačeným písmom. Taktiež prejavujú
záujem o výtvarné, hudobné a literárne aktivity, sú tvorivejšie a vynachádzavejšie ako deti
mladšie.
Perceptuálno – motorická oblasť- Túžbu po pohybe sme u detí napĺňali rôznymi formami –
telovýchovnými aktivitami, hudobno-pohybovými hrami, cvičeniami na náradí, či s náčiním,
pobytom vonku, vychádzkami do okolia MŠ, či hrami na školskom dvore a detskom ihrisku.
Lokomočné pohyby majú deti osvojené v prijateľnej podobe. Kým u mladších detí je dôležité
tieto pohybové zručnosti rozvíjať, u starších detí je potrebné ich upevňovať a fixovať.
Pohybový prejav detí sa javí ako kultivovaný, iba u pár detí je oslabená koordinácia pohybov
pri chôdzi po schodoch či poskokoch. Kultúrne a hygienické návyky majú osvojené .
Grafomotorické zručnosti boli rozvíjané cielene a systematicky. Vhodnými didaktickými
pomôckami sme napomáhali motorike, zrakovému vnímaniu, vizuomotorike, priestorovej
orientácii, koncentrácii pozornosti a pamäti. S rozvojom psychomotoriky úzko súvisia aj
psychomotorické kompetencie. Deti majú dostatok pohybu, ovládajú pohybový aparát a sú
gramotné aj grafomotorickej oblasti.
Jemná motorika si vyžaduje u mladších detí väčšiu pozornosť. Zaraďujeme rôzne hry
s drobným materiálom, kreslenie či prácu s modelovacou hmotou. U starších detí je potrebné
využívať rôzne netradičné techniky a materiály na rozvoj grafomotorických zručností a mať
na zreteli správny uchop kresliaceho materiálu. Motorické zručnosti si staršie deti upevňujú aj
pri práci s počítačom, ovládajú myš a kontaktné pero, obratne posúvajú gombíky na paneli
učebnej pomôcky Logico Primo.
10
38 deti je na vstup do ZŠ pripravených, čo potvrdili aj testy školskej zrelosti. Odporúčané
OPŠD (2) boli s rodičmi prekonzultované. Kognitívny, sociálno – emocionálny a
perceptuálno – motorický rozvoj je na veku primeranej úrovni, zodpovedá požiadavkám ŠVP
ISCED 0, vekovým a individuálnym zvláštnostiam.
f) Zoznam uplatňovaných učebných programov: Ciele výchovy a vzdelávania boli
plánované a realizované v súlade so ŠVP ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie.
V školskom roku 2013/2014 sme pracovali podľa ŠkVP Kuk do sveta ..., ktorý bol
upravovaný a aktualizovaný. S konkrétnymi zmenami bol pedagogický kolektív oboznámený.
Jeho súčasťou bol školský projekt Špinďúra v kráľovstve štyroch sestier /ročných období/, od
októbra 2014 Čistulienka v kráľovstve štyroch sestier. Zameranie profilácie bolo totožné
s minuloročným – Zdravý životný štýl, ktorý pozostáva zo 4 okruhov – ochrana života
a zdravia, zdravé stravovanie a pitný režim, ochrana prírody a životného prostredia a pohyb
a pobyt na čerstvom vzduchu. Aj výzdoba MŠ korešpondovala s vypracovanou profiláciou.
Na chodbe v šatni bol projekt spropagovaný pre rodičov a na webovom sídle MŠ pre širokú
verejnosť. Na poschodí boli predstavené všetky štyri okruhy projektu.
V mesiaci jún 2014 projekt napĺňa svoje poslanie. Deti odchádzajú do ZŠ a lúčili sa
s Čistulienkou.
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov materskej školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie:
Materská škola
zamestnanci MŠ–spolu
Z toho PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
-dopĺňajú si vzdelanie
Z počtu NZ
- upratovačky
- ostatní –ekonómka
Spolu MŠ + ŠJ
Počet
16
10
9
1
1
6
2
1
16
Školská jedáleň
kuchárky
Vedúca ŠJ
Počet
2
1
3
Vysvetlivky: PZ*- pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:
Forma vzdelávania
Adaptačné
Počet
vzdelávaných, Priebeh vzdelávania/počet/
ukončené
ukončilo
pokračuje
začalo
1(6/2014)
1
-
1
11
vzdelávanie
Info-konzultačný
seminárZ.č..312/2013Z.z.,
ktorým sa dopĺňa...
Z.č.317/2009
Z.z.
o PZ a OZ......
Kont.vzdel.Rozvíjanie
predčítateľskej
gramotnosti v MŠ
Kont.vzdel.Rozvíjanie
grafomotorických
zručností detí ako
príprava na písanie
v ZŠ
Kontinuálne vzdel.Školský manažment v
MŠ
Kontinuálne vzdel.Použitie
interaktívnych
technológii
vo
vyučovacom procese
Kontinuálne vzdel.Orientácia v priestore
a priestorová
predstavivosť
1(12/2013)
1
-
-
1
-
1
1(3/2014)
1
-
1
1(4/2014)
1
-
1
2(3,4/2014)
2
-
2
3(11/2013,4,5/2014)
3
-
3
1
-
1
1(6/2014)
Kont.vzdel.Didaktické možnosti
využívania
učebnej
pomôcky1(5/2014)
autokorektívnych
kariet
v predprimárnom
vzdelávaní v MŠ
Materská škola umožnila súvislú pedagogickú prax pre 1 externú študentku Prešovskej
univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta, 2 študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie EBG-Brezno, 1 študentku SOŠ v Trebišove.
MŠ je prihlásená do projektu AMV.
Vedenie sa zúčastnilo pracovných stretnutí riad. MŠ v dňoch 27.08.2013-28.08.2013 a
13.02.2014 SOcÚ Vinné.
Zúčastnili
sme
sa
celoslovenskej
odbornej
konferencie
-
Kurikulárna
politika
predškolského vzdelávania v súčasnosti na medzinárodnej a domácej scéne v dňoch
10.10.-11.10.2013-Horný Smokovec (3).
12
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa má 1 učiteľka, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 5 uč.
(z toho jedna nekvalifikovaná, jedna s 1. atestáciou +odbornosť v oblasti špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, jedna v odbore predškolská pedagogika
a uč. pre 1.stupeň ZŠ). 1 učiteľka si dopĺňa kvalifikáciu v odbore predškolská pedagogika.
Samoštúdium:
Druh
Povinná
Odporúčaná
Autor
Kružlicová
Šimčíková - Tomková
Názov literatúry
Pohybové a relaxačné cvičenia
Matematika v predškolskej edukácii
Pupala, Kaščák
Lipnická
Bednárová,
Šmardová
SVP
Počiatočné čítanie a písanie deti predškolského veku
Pochanič
Gubricová
Dujčíková,
Mikulajová
Guliková
Gulik
Tvorivá dramatika v projektoch
Kalaš
Spoznávame
potenciál
digitálnych
v materskej škole
Predškolská výchova, Naša škola
Vrabček,Včielka, Bobik, Adamko
Pedag. tlač
Dets.časopisy
Diagnostika dítěte předškolního věku
Tréning
fonematického
D.B.Eľkonina
Čarovná hračka
uvedomovania
technológií
i) Údaje o aktivitách MŠ a prezentácii materskej školy na verejnosti:
Údaje o aktivitách organizovaných MŠ
Svetový deň mieru
Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila
Sláviček z MŠ – SocÚ Vinné
Sláviček v MŠ- školské kolo
Úcta k starším- kult. vyst. v DSS Harmónia
Zábavné dopoludnie s ujom Ľubom-Medovníkový
domček
EDRaŠ-Špinďúra v jesennom kráľovstve
Deň jablka
Svetový deň zdravej výživy –ochutnávka jedál
Európsky týždeň boja proti drogám
Svet. Deň postihnutých- kult. vyst. v DSS Lidwina
Vianočné besiedky-DOD
Projekt Čistulienka v zimnom kráľovstve -Snežné
kráľovstvo
Posedenie pri čaji
Fašengy, fašengy, fašengovo časy,karneval
Projekt Čistulienka v jarnom kráľovstve
Deň vody- environmentálne aktivity, vítanie jari
Svrček a mravce- hud.- pohyb. improvizácia
Návšteva hvezdárne v Michalovciach
Veľkonočné besiedky – DOD
Tešíme sa do školy –slávnostný zápis
Policajtka v MŠ- preventívny projekt
Beh oslobodenia Mesta Strážske
Mikuláš –Mesto Strážske
Vianoce v meste
Fašiangy v meste
Sánkovačka v parku v spolupráci so ZŠ
Stavanie mája – Mesto Strážske
Deň s Andersenom v mestskej knižnici
Športová olympiáda – SOcÚ – Vinné
Hudobný koncert v ZUŠ
Strážsky slávik- Mesto Strážske
Strážsky jarmok- Mesto Strážske
MDD – Mesto Strážske
podľa
13
Deň rodiny- zábavné popoludnie s ujom Ľubom- O
červenej čiapočke
ŠvP- Jusková Voľa
Školská športová olympiáda
Školský výlet Košice- Alpínka
Čistulienka v letnom kráľovstve- tr. aktivity
Rozlúčka budúcich školákov
Aktívne sme sa zapojili do tvorivých výtvarných, hudobných, športových súťažných
i nesúťažných podujatí –Proslavis 2013, Štúdio RTVS Košice- Maškrtníček, Medzinárodná
výtvarná výstava“13. November“ s 39 ročnou tradíciou a celoslovenskou účasťou (childrens
fine art centre Skopje City), Tesco stores Sk.a.s.- Ešte vás nenavštívil Mikuláš?, internetová
súťaž -skladáme orgiami (1. miesto -sada farebných papierov), Milk Agro- Mikulášska súťaž
(výhra- košík sladkostí Mondelez Slovakia a.s.), najkrajšia vianočná výzdoba -predškolský
atlas, Vesmír očami detí, Dúhová paleta, Deň s Andersenom – knižnica Strážske, výtvarné
práce v Zdravotnom stredisku v Strážskom, v detských časopisoch – Adamko, Včielka( 3
práce zverejnené), Sláviček z MŠ, športová olympiáda SOcÚ –školstvo Vinné, súťaž- hodina
s ekostopou- v rámci projektu Ekostopa.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená:
Názov projektu
Termín
začatia Termín
ukončenia Výsledky
realizácie projektu
realizácie projektu
Recyklohry
2010/2011
------ukončený----
dobré
Bezpečná škola
2009/2010
------ukončený------
dobré
Mliečny program
2007/2008
------pokračuje-----
dobré
Školské ovocie
2009/2010
------pokračuje-----
dobré
Policajtka v Mš
2009/2010
------pokračuje------
dobré
EKOSTOPA
2013/2014
-----pokračuje--------
výborné
Zapojili sme sa do realizácie projektu cez ÚPSVaR – dobrovoľnícka činnosť(1), aktivačné
práce(4). Zapojili sme sa do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva, kde bola 16.6.2014 dodaná a 20.6.2014 nainštalovaná výpočtová technika v
nasledovnom rozsahu:
* Interaktívna tabula - QOMO QWB-4T200 v pocte 1 ks
* Projektor - Epson EB-420 v pocte 1 ks
* Notebook - Lenovo ThinkEdge 545 MS v pocte 1 ks
* Tlačiareň osobná farebná - Kyocera FS-C5150DN v pocte 1 ks
14
V spolupráci s MsÚ v Strážskom bol vypracovaný projekt –„Bezpečne na cestách“,
a „Zachráňme gaštanovú alej“. V priebehu školského roka sme pracovali so školským
projektom Čistulienka v kráľovstve 4 sestier. MŠ Strážske v projekte Ekostopa v Košickom
kraji zo 17 certifikovaných škôl bola školou s najnižšou ekostopou.
k)Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v materskej škole:
Komplexná inšpekcia - 11.02.-12.02.2002 (Mgr. Feketeová, Sotáková)
Čiastková – 25.06.2002
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy:
Počet počítačov využívaných
škola
v triedach pre prácu v administratíve a
deťmi
učiteľov v riadení školy
MŠ
2
Strážske
1
3
iné technické zariadenia v MŠ
tlačiarne, kopírky, skener, DVD prehrávač,
CD prehrávače v každej triede,
videoprehrávač, digitálny fotoaparát 1,
televízory 3x, MP3 prehrávač
Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň priestorov umožňuje realizáciu výchovno-vzdelávacej
činnosti na dobrej úrovni. Potrebné by bolo rozšíriť priestory o telocvičňu, šatne, príp. 1
elokovanú triedu. Od školského roku 2012/2013 sa edukačný proces realizuje v 4 triedach
s celodennou, individuálne aj s poldennou starostlivosťou (prevádzkový poriadok schválený
RÚVZ v Michalovciach). Budova MŠ je po celkovej rekonštrukcii na vysokej estetickej
úrovni. Materiálne podmienky MŠ vo vzťahu k počtu detí, zameraniu MŠ sú na primeranej
úrovni. Exteriér a interiér je zariadený funkčne, učiteľkami a deťmi esteticky skrášľovaný,
dotváraný. Vybavenie hračkami, pomôckami a didaktickým materiálom je na vysokej úrovni,
priebežne doplňované a obnovované (aj svojpomocne zhotovenými) podľa stavu financií.
Školský dvor je pravidelne udržiavaný v spolupráci s Mestským podnikom služieb Strážske,
aktivačnými pracovníkmi, rodičmi, RŠ. Priestorové podmienky, najmä ich funkčnosť sú na
dobrej úrovni.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy: Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy zahŕňajú:
- dotácie zo štátneho rozpočtu (mesto poskytuje v plnej výške-3 x ročne),
- dotácie od zriaďovateľa (mesačne),
15
- príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov dieťaťa alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť vo výške 7, €
mesačne (mesto poskytuje v závere kalendárneho roka podľa potreby).
Finančnú čiastku FR každoročne navrhuje výbor rodičovského združenia na prvom stretnutí
rodičov na začiatku školského roka, ktorú po prerokovaní s rodičovskou verejnosťou
a hlasovaním na prvom plenárnom ZRPŠ schválili na 20 € za jedno dieťa, každé ďalšie 10 €
(súrodenci).
n) Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:
Kľúčové kompetencie detí sme rozvíjali v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami,
utvárali sme predpoklady na ďalšie vzdelávanie, edukáciu v MŠ sme spájali so svetom
a životom dieťaťa. K zvýšeniu počtu detí v triedach sme pristupovali len vo výnimočných
prípadoch v súlade s platnou legislatívou, bezpečnostnými predpismi (1 dieťa s OPŠD, 1
dieťa návrat z 1. ročníka ZŠ).
V záujme zachovania psychohygieny detí sme eliminovali dlhotrvajúce riadené aktivity.
Nepoužívali sme spôsob vyučovania uplatňovaný v ZŠ. Činnostným a skúsenostným učením
deti získavali priame alebo menej priame praktické učebné skúsenosti. Dominantnou formou,
metódou a prostriedkom bola hra, učenie hrou.
Aktivizovali sme sa v rozvíjaní partnerských vzťahov MŠ s inštitúciami v meste – ZŠ,
ZUŠ,CVČ, DSS Harmónia a Lidwina aj v rámci aktivít profesijných združení SPV. Zúčastnili
sme sa celoslovenskej odbornej konferencie v Hornom Smokovci. RO SPV v Strážskom
zorganizovala odborný metodický seminár z HV s PaedDr. Annou Derevjanikovou, PhD.,
členkou predmetnej komisie pre HV a výchovu umením. Pružne sme informovali,
zviditeľňovali sa, komunikovali so širokou verejnosťou o zrealizovaných, aj pripravovaných
aktivitách
informačnou
tabuľou,
webovým
sídlom,
školským
časopisom
Dráčik,
publikovaním v regionálnej tlači, odborných periodikách a v novinách Naše mesto,
nástenkami, triednymi a plenárnymi aktívami.
Logopedickú starostlivosť sme realizovali ako doplnkovú činnosť, ktorú realizovala Mgr.
Hospodárová 1 x za 2 týždne bezplatne v MŠ v dopoludňajších hodinách. Mgr. Marková
stimulovala u deti správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjala komunikačné
schopnosti detí v doplnkovej aktivite - tréning šikovného jazýčka. Výučbu anglického jazyka
realizovala Bc. Lazorová.
16
Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahovali očakávanú úroveň
pripravenosti na primárne vzdelávanie v ZŠ alebo mali odložený začiatok PŠD, vyučujúce
zvyšovali ich pripravenosť na primárne vzdelávanie prácou s IRP. Poradenstvom
s kmeňovými pedagógmi, špeciálnym pedagógom, psychológom sme získavali dôveru
rodičov, pričom sme pozornosť upriamili na dieťa a rozvoj jeho osobnosti. Snažili sme sa
vtiahnuť rodičov do spolupráce s MŠ a zapojiť ich do výchovného spoločenstva.
Tvorivé a kritické myslenie sme rozvíjali podporovaním experimentovania a bádania detí,
hodnotiacich a sebahodnotiacich zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Akceptovali sme
adekvátny vzťah učiteľ- dieťa. Učitelia zastávali rolu facilitátora, pričom v najvyššej miere
sme podporovali vzťah dieťaťa k poznávaniu.
Aktívne sme uplatňovali zážitkové učenie, dôsledne premysleli obsah aktivít a volili formy
a metódy primerané detskému chápaniu. Podporovali utváranie hodnôt a postojov detí,
poskytli príležitosť na rozvoj potencionalít, uplatnili individuálne záujmy, ale aj vzájomnú
spoluprácu. Metodickými aktivitami sme využili a podporili potenciál tvorivých a
iniciatívnych pedagógov pri príprave a zapájaní detí do prezentácie MŠ. Vytvorením
vhodných podmienok pre krúžkovú činnosť v MŠ (šikovných rúk, tanečný), i mimo nej
(počítače v CVČ) sme zvýšili starostlivosť o detí so špeciálnymi v-v potrebami a tak podporili
a rozšírili možnosť detskej sebarealizácie.
Naplánovane ciele v jednotlivých dimenziách hodnotíme pozitívne, boli splnené na 95%.
o) Oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 odbornosť ped. zamestnancov, možnosť
 nedostatočné
motivačné
činitele
ďalšieho vzdelávania
zamestnancov- finančné ohodnotenie
 odborne zdatný riaditeľ
 modernizovať vybavenie kuchyne
 tvorivo humanistický prístup uč.
 podchytenie kreatívneho potenciálu
 asertívnosť, flexibilnosť,kreativita,
rodičov
kooperácia zamestnancov
 absencia pozície školníka (pomoc pri
 nápaditá a estetická úprava a výzdoba
opravách, údržbe interiéru, exteriéru
interiéru zodpovedajúca profilácií MŠ
 chýbajúce priestory –telocvičňa, šatne
 participácia na riadení MŠ(zamestnanci,
 absencia integrácie DT do vyučovacieho
metodické a poradné orgány, rodičia)
procesu /interaktívne tabule, dotykové
 kvalitná práca IMZ
obrazovky,
softvérové
programy,
 výučba AJ, počítačové hry v CVČ
počítače aj v dolných triedach/
 bezplatná logopedická starostlivosť v MŠ
 pestrá ponuka krúžkových aktivít
 otvorenosť MŠ, realizácia DOD
 široká škála špecifických aktivít,
17
podujatí, výletov, organizovanie ŠvP
 tvorba triednych, školských projektov
 nadštandardné vybavenie didaktickými
pomôckami, detskou a pedagogickou
literatúrou
 aktívna spolupráca so ZŠ, ZUŠ, CVČ,
DSS- Lidwina, Harmónia, CPPPaP,
logopédom
 kvalitná informovanosť a prezentácia
(buletín MŠ,školský časopis, informačná
tabuľa, webové sídlo, výstavky prác,
prehliadky, súťaže)
 vybavenosť MŠ počítačovou technikou
 získavanie financií z iných zdrojov
(sponzorstvo, 2% dane z príjmov)
 poradenská
a konzultačná
činnosť
s rodičmi a ďalšou verejnosťou
 aktivizovanie sa v profesijnom združení
RO SPV
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 realizácia
zaujímavých
kultúrnych,
 nepriaznivý demografický a ekonomický
športových, poznávacích
podujatí,
vývoj
propagácia dobrého mena na verejnosti
 finančná kríza, vysoká nezamestnanosť
(akadémie,
slávnosti,divadelné
 vytváranie nultých ročníkov
predstavenia)
 odchod deti do MŠ okolitých obcí
 zapojenie sa do projektov a výziev
 príliš vysoké nároky v súlade s novou
(Elektronizácia
+AMV)
vytvorenie
legislatívou
projektového tímu a koordinátora pri
 možnosť úniku informácií
tvorbe projektov
 nedostatok financií z mestského rozpočtu
 zriadenie elokovanej triedy
/ krátenie plánovaného rozpočtu /
 zriadenie dopravného ihriska
 zhoršovanie
technického
stavu
 spolupráca so zahraničím
a následné zvyšovanie prevádzkových
 vytvorenie zón na školskom
nákladov na školu
dvore
–
oddychovú,
športovú,
vzdelávaciu, kultúrnu a oddeliť ich
zeleňou
 vytvoriť „mediálny tím“ s cieľom
mediálizácie MŠ, zapojiť do budovania
kvality a imidžu školy každú učiteľku,
aby sa cítila spoluzodpovedná
II. Ďalšie informácie o materskej škole, ktoré môže správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: Denné činnosti usporiadané
v súlade s psychohygienickými požiadavkami, aby rešpektovali pravidelnosť, dôslednosť,
optimálny biorytmus, bezstresové prostredie.
Úroveň interakcie a komunikácie učiteľka –
dieťa na veľmi dobrej úrovni. Psychosociálna klíma
a atmosféra v MŠ bola pozitívna,
motivujúca. Rušivé vplyvy sa sledovali a vyhodnocovali, eliminoval sa ich negatívny vplyv
na kvalitu edukácie.
18
MŠ má také priestorové usporiadanie, ktoré vyhovuje rôznym skupinovým a individuálnym
činnostiam detí. Denný poriadok rešpektuje individuálnu potrebu aktivity a odpočinku
jednotlivých detí. Deťom sa poskytuje plnohodnotná a vyvážená strava. V rámci možností
materskej školy zabezpečujeme všetky požiadavky rodičov na zabezpečenie vhodných
podmienok, dodržiavanie pitného režimu, zaradenie viac druhov ovocia do jedálnych lístkov,
individuálny prístup k deťom, ....
b) Voľnočasové aktivity
Činnosť krúžkov začala v mesiaci október 2013, ukončená bola v mesiaci jún 2014. Aktivity
uskutočnené formou hry a metódou pohybového vyjadrenia.
- krúžok šikovných rúk- Zuzana Sklenárová,11 detí, pondelok 1 x za 2 týždne
- počítačové škôlkárium – v CVČ- Mgr. Marta Kordeľová, 27 detí, štvrtok, 1 x týždenne
- tanečný krúžok –Mgr. Eva Lacová, 16 detí, streda 1 x za 2 týždne
Doplnkové aktivity:
- logopédia- Mgr. Hospodárová, 22 detí, piatok, 1 x za 2 týždne
- tréning šikovného jazýčka- Mgr. Viera Marková, 7 detí, piatok, 1 x za 2 týždne
- oboznamovanie sa s anglickým jazykom- Bc. Svetlana Lazorová, 12 detí, pondelok 1 x za 2
týždne
c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, a rodičom:
Oblasť spolupráce školy a rodiny vyplýva zo základných funkcií a úloh školy a rodiny.
Vychádza zo všeobecných požiadaviek spoločnosti na výchovu a ich zamerania na konkrétne
podmienky. Bola zameraná na dynamiku individuálneho rozvoja dieťaťa, podmienená aj
špecifickosťou jednotlivých rodín, čo si vyžadovalo
neustále tvorivo reagovať na tento
systém spolupráce školy s rodinou. V priebehu celého školského roka sme podnecovali
rodičov k intenzívnejšiemu pôsobeniu na detí v oblasti emocionálnej, ktorá je rodinou
nezastupiteľná, viedli sme rodičov k súladu životného štýlu danej rodiny, jej kultúrnej
a filozofickej orientácie so životným štýlom demokratickej spoločnosti a jej humanistických
tradícií. Pravidelne a podľa potreby sme informovali rodičov o hlavných úlohách školy,
správaní detí, spoločne sme koordinovali postup pri riešení závažnejších výchovných
problémov detí a pod. Začiatkom školského roka 2013/2014 boli rodičia vyzvaní k širšej
spolupráci formou
informačných lístkov- Pomoc rodičov, kde mali možnosť vyznačiť,
v ktorej oblasti môžu MŠ a triede počas školského roka pomôcť. Vyplnením hárkov Rodinná anamnéza –
sme získali základní údaje o rodine, ako sa dieťa správa doma,
19
o vzťahoch v rodine, výchovnom štýle uplatňovanom v rodine a pod., čo prispelo
k zosúladeniu výchovného pôsobenia na každé dieťa. Začleňovanie do kolektívu a adaptácia
u novoprijatých detí prebiehala za spolupráce s rodičmi veľmi dobre.
Pri riešení výchovných problémov, konfliktných situácií, problémov zo stravovaním sme
využívali individuálne rozhovory a s príslušnými rodičmi sme hľadali riešenia na ich
odstránenie a ďalšie prosperovanie detí.
V primeranej komunikácií sme sa navzájom informovali a podľa záujmu a potreby rodičov
rozprávali aj v čase ranného príchodu alebo odchodu detí z MŠ a pri každodennom kontakte
s rodičmi.
O pokrokoch detí, spoločnom plánovaní ďalších postupov, či hodnotení dosiahnutých cieľov
boli rodičia informovaní na triednych aktívoch /2x v roku/ na školských združeniach rodičov.
Školský časopis Dráčik plnil funkciu informátora a komunikačného prostriedku medzi školou
a rodinou. Pre rodičov bol časopis bohatým zásobníkom toho, čo ich dieťa robí a prežíva
v materskej škole, akým štýlom materská škola plní predprimárne vzdelávanie.
Formou oznamov, informačných letákov, pútačov, násteniek, informačným okienkom pre
rodičov v priestoroch chodby a šatní sme rodičov oboznamovali s pripravovanými akciami,
zaujímavými výrokmi ich detí, odbornými článkami a s aktuálnym životom MŠ.
Okrem vyššie spomínaných sme pre utváranie a prehlbovanie dobrých vzťahov medzi MŠ
a rodičmi
uskutočnili
nasledovné podujatia a aktivity: ochutnávka zdravých pokrmov
a produktov v rámci Svetového dňa zdravej výživy, EDRaŠ, DOD- Čaro Vianoc, fašiangový
karneval, DOD- veľkonočné besiedky, Svetový deň rodiny- zábavné popoludnie s ujom
Ľubom, školský výlet Košice Alpinka. Ostatnú pomoc poskytli rodičia finančným darom, pri
nákupe hračiek, zakúpení papierov na kreslenie, obrusov do školskej jedálne, CD, sladkosti
pri rôznych príležitostiach, brigádnickou činnosťou, pri zbere papiera i gaštanov. Všetkým
aktívnym rodičom bolo vyjadrené poďakovanie na plenárnej schôdzi rodičov 26.06.2014,
v informačnom okienku pre rodičov a v školskom časopise Dráčik dvojčíslo 3-4.
d) Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole
podieľajú:
Vzťahy medzi MŠ a inými inštitúciami sú na výbornej úrovni. Svedčí o tom množstvo aktivít,
ktoré MŠ zrealizovala v rámci spolupráce so ZŠ, CVČ, ZUŠ, DSS Lidwina, DSS - Harmónia,
Centrom
pedagogicko
–
psychologickej
prevencie
a poradenstva
Špeciálnym CPPPaP v Pavlovciach. Spoločné aktivity obohatili
v Michalovciach,
a spestrili výchovno-
20
vzdelávací proces a každodenný život detí aj zamestnancov MŠ (plány jednotlivých spoluprác
tvoria súčasť PPŠ).
Spolupráca MŠ s Mestom Strážske, ŠJ je na veľmi dobrej a ústretovej úrovni. Spolupráca so
SOcÚ školstvo- Vinné je na slabej úrovni.
III. Zrušenie MŠ, pozastavenie:
- pozastavenie neevidujeme
- prerušenie prevádzky: od 1.8.2014 do 31.8.2014
- začiatok školského roka: 02.09.2014
Strážske: 30.6.2014
PaedDr. Iveta Grigeľová – riad.MŠ
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach v-v činnosti školský