VLČIANSKY
VII. ROČNÍK
SPRAVODAJCA
2. ČÍSLO
Výsledky štvorročnej práce – fakty a čísla
V decembri tohto roku končí štvorročné obdobie terajšieho vedenia obce. Počas týchto rokov sa značne zmenila naša dedina. Z tohto dôvodu sme sa pýtali
pána starostu Júliusa Ivána o dosiahnutých výsledkoch a o dnešnej situácií našej obce.
Roku 2009 sme ukončili rekonštrukciu
budovy obecného úradu, takže samospráva od
januára 2010 pracuje už v obnovenej budove. Tak sa
mi javí, že táto budova zvyšuje estetičnosť prostredia.
Vnútorné usporiadanie i technické vybavenie
zodpovedá všetkým požiadavkám kladeným na
moderný úrad.
Južné krídlo starej budovy sme dali do
prenájmu štátnej polícii. Máme plány a hotovú
projektovú dokumentáciu aj na prestavbu severného
krídla. Keď budeme disponovať dostatkom financií
na rekonštrukciu, v tejto časti dostane miestnosti
klub dôchodcov i klub mladých (IFI). V sobášnej
miestnosti by sa vytvorilo obecné múzeum.
Venovali sme náležitú pozornosť
aj jarným opravám výtlkov na miestnych
komunikáciách. Vybudovanie novej cesty na
Barkát považujeme za veľký úspech. Obec dala
vyhotoviť projektovú dokumentáciu na výstavbu
novej betónovej komunikácie a podala žiadosť na
Ministerstvo hospodárstva. Dostali sme nenávratnú
finančnú pôžičku (NFP) v hodnote 427 tisíc €
(12.863.802 SKK). Takto sa vybudovala od základov
nová betónová cesta od Somoly až po priemyselný
park v dĺžke 1,3 km. Nákladná doprava smerujúca
do priemyselnej zóny využíva už túto novú
komunikáciu.
Snažili sme sa opraviť aj nefunkčný alebo
pokrytý systém odvodňovacích jarkov. Zapríčinilo
to mnoho problémov, lebo obyvatelia na mnohých
miestach pokryli alebo zasadili tieto jarky trávou,
kríkmi či stromami. V 70. A 80. rokoch minulého
storočia, keď prevládalo suché počasie, ešte to
nebolo problémom, ale veľké dažde v posledných
rokoch priniesli so sebou poznanie, že týmto
problémom sa musíme vážne zaoberať. Komplexné
riešenie celej problematiky môžeme očakávať v
prípade úspechu od podanej žiadosti o NFP od
envirofondu. Ak sa nám vydarí plán, vyrieši sa
odvodnenie intravilánu obce. K tomu však budeme
potrebovať aj konštruktívny prístup obyvateľov.
V hodnote 50 000.- € sme vybudovali
nový park a detské ihriko na priestore medzi
Az új park madártávlatból
novými nájomnými bytmi medzi ulicou Botka köz a
katolíckym kostolom.
Na poli ochrany životného prostredia a
likvidácie ilegálnych skládok odpadu sme dosiahli
značný pokrok. Odpad z domácností vyvážame na
skládku v Nedede. Odpad zbierame neobmedzene
zo všetkých domácností, dokonca aj z tých, ktoré
nemajú nádoby na odpad. V obci a v extraviláne obce
sme viackrát zorganizovali veľké upratovanie, do
ktorého sa aktívne zapojili spoločenské organizácie
i žiaci škôl. Každú prvú stredu v mesiaci firma SITA
vyzbiera a odváža z domácností separovaný odpad
(papier, PET-fľaše, sklo). Každý rok sme uskutočnili
odvoz opotrebovaných pneumatík a akumulátorov,
za čo sme dostali finančné čiastky od recyklačného
fondu. Okrem toho dvakrát ročne odvážame z
domácností bielu a čiernu techniku a elektronický
odpad. Každý rok na jar zorganizujeme zber veľkého
odpadu, na jar a jeseň zbierame biologický odpad
zo záhrad a uskladňujeme ho na dvore vedľa
čističky odpadových vôd. V súčasnosti očakávame
vyhodnotenie projektu podaného na Ministerstvo
životného prostredia na skvalitnenie selektívneho
zberu odpadov. V prípade úspechu budeme môcť
obnoviť miestny strojový park na zber odpadov.
V centre dediny a na hornom konci
hlavnej cesty sme vymenili nevhodné brezy nízkymi
okrasnými stromčekmi. Okrem toho sme previedli
výrub stromov na viacerých uliciach, kde vysoké
stromy prekážali elektrickému vedeniu a nahradili
sme ich kríkmi a nízkorastúcimi okrasnými
stromami.
V cintoríne sa nám podarilo vybudovať
jednoduchý rozvod polievacej vody a pravidelne sme
sa starali aj o upratovanie cintorína.
Aká je situácia v oblasti spoločenského života,
kultúry a pestovania tradícií?
Mali sme štyri úspešné projekty z Európskej únie v
rámci výzvy Town Twinning. Dvakrát, v rokoch 2007
a 2008 sme dostali dotáciu na letné medzinárodné
mládežnícke stretnutia. V rokoch 2009 a 2010 sme
dostali dotáciu na programy Jesenného vlčianskeho
jarmoku.
Zorganizovali sme pietne spomienky na obete 1. a
2. svetovej vojny, na hrdinov revolúcie 1848/49, na
počesť ktorých sme postavili aj pamätný stĺp. Každý
rok sme uskutočnili večery ľudovej hudby, ťahanie
klátu na konci fašiangov i oberačkový sprievod.
Dvakrát sme pripravili výstavu o miestnej kultúre a
histórii, ktorú sme inštalovali aj v Nagybánhegyesi,
v družobnej obci v Maďarsku.
Dlhé roky sa plánovalo a hovorilo o postavení
Betlehemu aj v našej obci. Na Vianoce roku 2008
sa to uskutočnilo aj u nás. V tejto peknej tradícii
sme pokračovali aj v roku 2009 a chceli by sme ju
Árendás Tamás felvétele
Čo sa podarilo uskutočniť z volebného programu a
predsavzatí spred 4 rokov?
2 OBSAH
EDITORIÁL
Barkátska cesta realitou
1. strana
Rozvoj kanalizácie z ministerských dotácií
1. strana
Stromy pre skrášlenie obce
3. strana
O jednej úspešnej iniciatíve
3. strana
Plány sa plnia
4. strana
Zemepisné názvy v interviláne a ich pôvod
4. strana
22. apríl - Deň Zeme
5. strana
Projekt Comenius - Podaj mi ruku
5. strana
Obnovený domov pre nového plebána
6. strana
Snehová guľa
6. strana
Čertovsky dobrá kuchyňa
7. strana
Marec, mesiac knihy
7. strana
Stretnutie generácií pri ľudovej hudbe
8. strana
Oznam
8. strana
Kronika obce
8. strana
Vážený Čitateľ!
Vaše podnety, názory, ako aj požiadavky na inzerciu,
zverejnenie gratulácií smútočných spomienok,
svadobných oznámení môžete zasielať na adresu
redakcie uvedenej v tiráži.
Názory a podnety občanov, zverejnené na našich
stránkach nemusia byť zhodné s názormy redakcie.
VLČIANSKY
SPRAVODAJCA
Vydavateľ: Obecný úrad Vlčany
Šéfredaktor: Mgr. Július Juhász ([email protected])
Redaktori: Tamás Árendás ([email protected]), Kristína Poórová, Henrieta Zavarcsíková,
Milý čitateľ!
Vždy som obdivoval tých, ktorí bol schopní vykonať
niečo veľkolepé alebo uskutočniť svoje sny. Samozrejme k tomu
potrebujú mnoho času, energie a oddanosti, ale som si vedomý
toho, že vhodná kombinácia týchto prvkov sa nemôže vždy
dostaviť. Mojím snom bolo zrealizovať dobre fungujúce médium, samozrejme v spolupráci s ďalšími ľuďmi. Týmto médiom
sa mal stať Vlčiansky spravodajca, ktorý vychádza už roky,
ale zatiaľ sa žiaľ nestal miestnym komunikačným kanálom.
Niektorí občania ani nevedia o jeho existencii, hoci vychádza
vo veľkom náklade a je rozvážaný do každej domácnosti. Sú
takí, ktorí ho kritizujú, že nezodpovedá ich vkusu a že sa vraj
nezaoberá dôležitými témami. K tomu môžem dodať len toľko,
že každému je umožnená spolupráca s redakciou časopisu a
doteraz poslané príspevky čitateľov boli takmer bezo zvyšku
zverejnené. Záujem o časopis považujem za menej dostatočný,
a to sa prejavuje aj na malom počte čitateľských listov. Takto
vidím terajší stav situácie okolo Spravodajcu.
Uskutočniť nejaký sen je dlhotrvajúci a často
problematický proces. Aby redakcia mohla vykonávať svoju
prácu kvalitne, potrebuje reakcie čitateľov, ich návrhy, nápady,
zaujímavé témy navrhnuté čitateľmi. A tých je žiaľ málo.
Príkladom toho je aj naša otázka položená na známej sociálnej
sieti o kvalite Spravodajcu, ktorú žiaľ zodpovedalo len málo
ľudí…
Existencia časopisu však má aj pozitívne stránky. Od
vzniku sa stále rozvíja, dokonca sa exempláry Spravodajcu
dostali aj za more. Nájdu sa aj takí občania, ktorí sa zaujímajú
o vydanie nových čísiel a čakajú na príležitosť, aby mohli
zverejniť materiály o svojej činnosti. Takýto záujem zo strany
čitateľov podporuje aktivitu redaktorov a povzbudzuje ich, aby
pokračovali v začatej práci. Sú to maličkosti, ale práve tieto
maličkosti sú pre nás pohnútkou k ďalšej činnosti.
Miestny časopis sa nemôže stať bulvárom, nemôže
sa venovať bezvýznamným historkám, klebetám. Miestny
časopis sa má venovať dedine, životu občanov. Má písať o
tom, čo je dôležité pre miestnych ľudí – len tak sa môže stať
dôveryhodným a kvalitným médiom. Vlčiansky spravodajca
pracuje v tomto duchu. Vytvárajú ho aktívni ľudia, ktorí i keď
nie sú profesionálnymi novinármi, ale sa snažia pracovať čo
najkvalitnejšie. Je mnoho obcí, ktoré nemajú vlastný časopis.
My, Vlčančania máme a máme byť na to hrdí . A byť hrdí
na tých, ktorí svojimi článkami o živote dediny prispievajú do
časopisu. Dúfame, že sa ich počet v budúcnosti zvýši a vďaka im
Vlčiansky spravodajca splní svoje poslanie. Stane sa obecným
časopisom, v ktorom si každý nájde to, na čo je zvedavý a čo mu
prinesie radosť.
Blanka Titíšová
Grafická úprava: Mgr. Július Juhász
Jazyková úprava: PaedDr. Aladár Juhász
Registračné číslo: EV 3551/09
Tlač: PELIKÁN s.r.o., 930 34 Holice na Ostrove
Adresa Redakcie: Obecný úrad, s.č. 1, 925 84 Vlčany
Telefón: 031/ 77 94 201, 031/ 77 94 247, E-mail: [email protected]
Internet: www.obecvlcany.sk, Uzávierka: 30. apríla 2010
Mgr. Július Juhász, šéfredaktor
ÚRADNÉ SPRÁVY 3
Négy év munkájának értékelése számok és tények tükrében
(folytatatás az 1. oldalról)
uskutočniť aj v budúcnosti.
V spoločenskom a kultúrnom živote obce badať
značný kvalitatívny pokrok. Každú iniciatívu
podporilo finančne i morálne aj miestna samospráva.
Bola založená mládežnícka organizácia IFI, ktorá
pracuje pri miestnej organizácii Csemadoku a ktorá
bola hnacím motorom pri organizovaní všetkých
kultúrnych podujatí. Vzniklo aj občianske združenie
Forcas, ktoré sa tiež zapájalo do organizácie
kultúrnych a spoločenských podujatí. Založilo sa aj
jazdecké združenie FARLOV, ktoré zorganizovalo
už tri amatérske jazdecké preteky. Aktívne pracoval
aj klub dôchodcov, futbalový klub a hasičský zbor,
ktorý v tomto roku uskutočnil krásnu celodennú
tepelnej a hydroizolácie časti strechy školy, ktorá
bola v havarijnom stave v rozlohe 500 m2 v hodnote
1 314 000.-Sk. V máji tohto roku sme podali žiadosť
na Ministerstvo školstva o udelenie NFP vo výške
428 000 €, na výmenu vonkajších okien a dverí.
Prebiehajú rokovania s jednou firmou o inštalácii
fotovoltaických panelov na streche budovy školy.
Zmyslom projektu je využívanie strechy na výrobu
elektrickej energie. Výkon plánovanej fotovoltaickej
elektrárne je cca 100 kW. V prípade, ak by strecha
nebola vo vhodnom stave na inštaláciu, pred
montážou by vykonali aj rekonštrukciu strechy. Tu
ide o kompletnú tepelnú i hydroizoláciu. V takomto
prípade by firma prenajala strechu od obce na
výrobu energie na 20 rokov a cena prenájmu by
pokryla výdavky na opravu strechy. Rokovania sú
v pokročilom štádiu. Zmluva o budúcej zmluve je
podpísaná.
Aká je situácia v oblasti verejného poriadku?
Dali sme do prevádzky kamerový systém so 6
kamerami na dohliadanie centra
obce a a budovy obecného úradu. Činnosť obecnej polície
hodnotíme ako veľmi efektívnu.
V spolupráci so štátnou políciou
sa im podarilo dosiahnuť úspechy
pri
objasňovaní
mnohých
trestných činov. Ich práca by
bola ešte úspešnejšia, keby naši
obyvatelia viac dávali pozor
na svoje hodnoty, všímali si
Megújul a posta épülete is podozrivé osoby i ich činnosť a
tieto nahlásili polícii.
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja NFP
v hodnote 251 961 €. Ak nám to počasie dovolí, Čo považujete za najdôležitejšie úlohy v ďalšom
výstavba sa začne už v roku 2010.
volebnom období?
Na dobudovanie kanalizácií a rozšírenie ČOV – Za najdôležitejšie považujem pokračovať v začatých
na spoločný projekt obcí Vlčany – Neded – bol investíciách, zrekonštruovať budovu školy, obnoviť
Ministerstvom životného prostredia schválený pro- povrchové kanály na odvod dažďových vôd, ďalej
jekt s NFP v hodnote 9 941 395 €. Z týchto peňazí realizovať vybudovanie optického káblového
sa v obidvoch obciach dokončia verejné rozvody rozvodu, a aby sme obnovili centrum obce. A hlavne
kanalizácie a všetky rodinné domy budú napojené aby boli pracovné príležitosti, aby mladí zostali žiť v
na kanalizáciu. ?
našej dedine. Bol by som rád, keby naše spolužitie
Na budove ZOS sme vymenili vonkajšie bolo bezproblémové a aby sa vo Vlčanoch každý cítil
okná a dvere. Okrem toho sa nám podarilo dobre.
uskutočniť aj vonkajšiu tepelnú izoláciu budovy.
Výdavky sme hradili z NFP od Ministerstva financií Získané finančné dotácie počas volebného obdobia:
v sume 95 900 € . Pravdu povediac, táto budova
si už zaslúžila obnovu. Rekonštrukcia umožní aj 2007 :
10 547,00 €
úspory energie, čo sa prejaví aj na faktúrach za plyn. 2008 :
8 918,73 €
2009 :
203 128,51 €
Budova školy je veľmi schátralá. Existujú plány na 2010 :
5 515 573,05 €
jej obnovu?
Spolu :
5 738 167,29 € ( 172 868 027,78
Ešte v roku 2008 sme investovali na obnovenie Sk )
Új külsőt kapott az öregotthon
slávnosť pri príležitosti 120. výročia vzniku zboru.
Obrovkým úspechom je postup stolnotenistov do 3.
ligy.
Činnosť spoločenských organizácií a
cirkví sme podporili sumou 98 583 EUR (2,97 mil.
Sk).
Boli aj také investície, ktoré sa podarilo uskutočniť
aj mimo plánov?
Bolo niekoľko takých. Boli také, ktoré sme vykryli
z vlastných prostriedkov, ale i také, na ktoré sme
získali financie z rôznych projektov.
V roku 2009 v strede obce s minimálnymi
investičnými nákladmi z vlastných prostriedkov
sme vybudovali polievací rozvod vody. Takto sa dajú
polievať zelené plochy starého a nového parku a
plochy od kostola až po starý kultúrny dom a budovu
COOP-u.
Na modernizáciu verejného osvetlenia sme dostali
dotáciu od SEIA v hodnote 2,5 milióna Sk (82 984,8
€). Realizovaný projekt nám umožní 30 percentnú
úsporu výdavkov na spotrebu elektrickej energie
verejného osvetlenia.
Na realizáciu projektu „Moderná škola” v rokoch
2009 a 2010 sme dostali nenávratnú finančnú
dotáciu od Ministerstva školstva vo výške 122 817.- €
Korona.
Na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice sme dostali od
Árendás Tamás felvételei
Végre járható a Barkáti út!
4 ŠKOLA
Projekt COMENIUS – Boli sme v Rumunsku
Dňa 29. mája 2010 sme vyrazili na dlho očakávanú cestu do Rumunska. Bolo to
cieľom projektu Comenius – Podaj mi ruku! Ešte pred odchodom sme zbierali
rôzne materiály k príprave knihy receptov.
Cesta bola náročná a dlhá. Z toho dôvodu sme sa zastavili v Maďarsku –
Nagybánhegyesi, kde sme aj prespali. Na ďalší deň, skoro ráno sme vyrazili na
cestu ďalej, spoločne s deťmi z Nagybánhegyesu. Po príchode nás milo privítali
tradičným trdelníkom a krátkym kultúrnym programom. Neskôr nás rozdelili do
rodín, v ktorých sme sa hneď udomácnili.
V prvé dni sme pracovali s receptami – zostavovali sme knihu receptov. Celý
týždeň sme mali zábavné programy, navštevovali sme rôzne mestá, kultúrne a
prírodné pamiatky. Na záver by sme sa v mene všetkých žiakov zapojených do
tohto projektu chceli poďakovať rodinám za ich starostlivosť. V Rumunsku sme
získali nové priateľstvá, veľa nových poznatkov.
Tešíme sa na pokračovanie!
Nikola Brnula, Kristína Selmecziová, L. Molnárová - IX.A
XII. Olympijské hry v ZŠ s MŠ Vlčany
„Srdečne Vás všetkých vítam na olympijskom
štadióne Základnej školy vo Vlčanoch, kde sa za
malú chvíľu začnú XII. Olympijské hry, ktoré sa
uskutočňujú práve v období, keď si ľudia na celom
svete pripomínajú Svetový deň boja proti drogám.“
Takto sa začínali hry na školskom dvore 28.6.2010.
Už dvanásty rok sa našou olympiádou snažíme
podporiť myšlienku olympionizmu a zdravého
spôsobu života.
Olympijských hier sa zúčastňuje 13 krajín /13 tried/.
Najlepší športovci v škole zapaľujú Olymp.oheň.
Žiaci majú možnosť súťažiť v siedmich disciplínach.
Ku koncu jednotliví rozhodcovia vyhodnotia
najlepších žiakov a každý dostáva medailu a cenu .
ZŠ s MŠ
Vyhodnotenie Dňa športu a Behu pre zdravé srdcia 2010
Dňa 8.10.2010 bol o 8,45 hod. Deň športu a Beh pre zdravé srdcia. Po krátkom príhovore
pána riaditeľa Mgr. Vargu sa začal Beh pre zdravé srdcia .Bežali žiaci od 1. ročníka po 9.
ročník . Pešo išli nebežiaci žiaci, ktorí mali ospravedlnenku od lekára. Trasa: základná škola
– artézska studňa, námestie obce Vlčany /detské ihrisko/ a späť . Pred peletónom išlo auto
obecnej polície, za peletónom auto prvej pomoci. Na námestí nás vítali zamestnanci OÚ vo
Vlčanoch s pánom starostom Ing. Ivánom. Žiaci utvorili kruh /symbolické objatie Zeme/,
kruh obehli dvaja najlepší športovci s balónmi v ruke. Potom sa žiaci presunuli v doprovode
triednych učiteľov naspäť do školy, kde sa žiaci mohli zapojiť do disciplín: skákanie cez
švihadlo, preťahovanie lanom, abeceda futbalistu, štafeta , plážový bedminton , vybíjaná D
a futbal. Je to deň na ktorý sa deti veľmi tešia a hlavnou myšlienkou je aj zapojiť čo najviac
detí do pohybových aktivít a ozdraviť trochu telo a ducha. Ďakujeme všetkým športovcom
a celému pedagogickému kolektívu za prípravu Dňa športu pre naše deti.
SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 5
Udalosti leta
26. Jún - Juniáles
Aj v tomto roku sa uskutočnil juniáles, ktorý
charakterizovala výborná nálada, bohatá tombola,
milý detský kútik, veselý tanec a zábava až do rána.
Myšlienka sa stala skutočnosťou a zrodilo sa výborné 21. august – sobáš Gyulu Juhásza, šéfredaktora
podujatie. Do prípravy sa zapojili i poľovníci, Spravodajcu
rybári, hasiči. Ples charakterizovali prirodzenosť a
nefalšovaný dedinský ráz.
3. august - 3. Farlov Western Show
J3. júl – Bakardi párty!
Jazdci dokázali svoju zdatnosť i obratnosť v
Myslím si, že toto slovné spojenie pozná každý súťažných odvetviach westernu už tretíkrát. Toto
miestny obyvateľ. Zase sme boli svedkami fantastickej
partie. Očakávame ďalšiu!!!
J9.-11.júl – Stretnutie mladých v Nedede
Spoločnosť NIGET zorganizovala tradičné stretnutie
mladých. Zúčastnili sa ho aj dve vlčianske družstvá
(IFI klub, Prekladatelia Biblie), ale prvá cena sa teraz
nedostala do našich rúk.
29. júl – Uličný ples na Silváši
Nápad uskutočniť uličný ples na Silváši dostal István Kalmár st. pri sledovaní televízneho programu.
podujatie vábi stále väčší dav, aj program je čoraz
atraktívnejší. Príomní sa oboznámili aj s novým
odvetvím: parawesternom.
7. august - Sobáš farára reformovanej cirkvi, Pála
Erdélya
Zhromaždený dav sa stal svedkom veľkolepého
sobáša farára reformovanej cirkvi, Pála Erdélya.
Prítomní nadšene pozdravili mladý pár a popriali im
všetko dobré do spoločného života. K blahoželaniam
Anite a Pálovi sa touto cestou pripájame aj my.
Mladícka staroba
Archív felvételek
120 rokov v službách ľudí
17. júla oslávil 120 rokov svojej existencie
Vlčiansky Dobrovoľný hasičský zbor.
Podujatie sa uskutočnilo v miestnom amfiteátri.
Slávnosť sa začala veľkolepým sprievodom
spred budovy miestneho obecného úradu.
Na pódiu sa so svojimi prejavmi vystriedali
predstavitelia
dobrovoľných
hasičských
zborov z družobných obcí i členovia prezídia
Slovenského hasičského zboru. V rámci
oficiálneho programu boli vyznamenaní traja
vlčianski hasiči a zároveň boli povýšení do
vyššej hodnosti. V ďalšej časti dňa nasledoval
kvalitný kultúrny program, ktorý uzatvoril ples až
do svitania. Podujatie sa vydarilo na jedničku: zožal
obrovský úspech, veď sa na ňom zúčastnilo viac
stovák obyvateľov, ktorí sa okrem zábavy zoznámili
aj s duchom práce hasičov. Podujatie znázorňovalo
hlavný zmysel práce dobrovoľných hasičov: pomáhať
ľuďom v každej kritickej situácii. Naši hasiči to
dokázali i počas povodní v minulom období.
Vlčiansky Dobrovoľný hasičský zbor založili v r.
1890 Köves Kálmán a Veczkó Béla so 46 členmi.
Terajší zbor, ktorý pracuje ako občianske združenie,
sa môže pochváliť širokým spektrom činnosti. Hasiči
Poór Krisztína és Benkovič Anita felvételei
Náš šéfredaktor spojil svoj život s vyvolenou Alžbetou
dňa 21. augusta. Novému páru prajeme šťastný a
dlhý spoločný život.
Összállította: Poór Krisztína
zasahujú pri požiaroch v obci a pri veľkom požiari
zabezpečujú profesionálnym hasičom technickú
podporu. Zapájajú sa aj do miestneho kultúrneho
života: ročne zorganizujú ples a na súťažiach
dobrovoľných hasičov dosahujú výborné výsledky.
Budúci rok bude pre našich hasičov významný:
obnoví sa hasičská zbrojnica, ktorá bola projektovaná
v r. 1937 Jánosom Feketeházym. Práce sa začnú na
konci 2010.
Juhász Gyula
Miestna organizácia jednoty dôchodcov v kultúrnom
dome oslávil 20. výročie svojho vzniku. Stalo sa to
13. novembra v rámci Mesiaca úcty k starším. Po
slávnostnom prejave Evy Kürthyovej a po predstavení
čestných hostí (Július Iván– súčasný starosta, Jozef
Czibula a Ondrej Čierník – bývalí starostovia, riaditelia
škôl: Ružena Mátyusová, Marián Varga a František
Komlósi – podpredseda okresnej organizácie JDS)
nasledoval kultúrny program žiakov slovenskej a
maďarskej základnej školy, resp. detí z materskej
školy. Prítomní si spoločne zaspievali i zatancovali.
Veronika Seresová predstavila dvadsaťročnú činnosť
miestnej organizácie i prácu spevokolu. Odovzdala
hosťom pamätné listy, ďakovné listy dostali aj
sponzori i podporovatelia zväzu i členovia spevokolu.
Bola inštalovaná aj malá výstavka fotografií,
čestných uznaní a iných dokumentov, ktoré znázornili
úspechy miestnej organizácie a dosiahnuté úspechy v
uplynulom období. Nasledovala voľná debata, zábava
i výborné občerstvenie. Hudbu zabezpečil Kristián
Varga.
6 SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Pre mňa, obyvateľky Vlčian je prirodzené, že si na prvý víkend v októbri nenaplánujem
žiadny program, veď sa koná Vlčiansky jesenný jarmok. Tak to bolo aj v tomto roku.
V posledných rokoch sa toto podujatie zmenilo na naozaj pestrý, mnohotvárny, veselý
sviatok. Programový zošit, ku ktorému som sa dostal na konci septembra, ma naozaj
prekvapil. Obecenstvo si mohlo pozrieť také vystúpenia, ktoré vo Vlčanoch zatiaľ
nemajú obdobu. Každého očarila rozprávka v podaní malých žiačikov. Bola som
svedkom rôznych hudobných programov, vyvrcholením ktorých bolo nedelňajšie
vystúpenie speváčky Rúzsa Magdi.
Ani tento rok sme nemuseli vynechať oberačkový sprievod organizovaný
Mládežníckym klubom pri Csemadoku. Ich rady doplnili nadšené mladé dievčatá a
mládenci, ktorí po slávnostnom sprievode prešli ulice dediny. Musíme vyzdvihnúť
prístup jazdeckého klubu a poďakovať im, že jeho členovia nám v sprievode
pripravili ozajstný kvalitný zážitok.
Nagy sikere volt a borudvarnak
Výborná nálada panovala aj v uličke remeselníkov, kde sa predávali ručne vyrobené
hračky, varechy a iné predmety. Nezabudnime ani na Vínny dvor, na vynikajúce
vína a milých gazdov! Bola to ozajstná oberačková slávnosť, na ktorej návštevníci
ochutnali rôzne druhy vín ale i lahôdkové syry. Zábava ako v rozprávke!
Počas jarmoku nechýbali ani oficiálne podujatia. V týchto dňoch sme odovzdali do
užívania park s detským ihriskom vedľa kostoľa, Barkátsku cestu i rekonštruovanú
budovu domu dôchodcov.
Vedenie obce urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby sme mohli prežiť očarujúce
dni. Teraz je rad na nás, obyvateľoch, aby sme ocenili túto nevšednú snahu a
postarali sa o to, aby sa Vlčiansky jesenny jarmok stal najkvalitnejším podujatím v
našom okolí.
Rúzsa Magdi koncertje
Maroš Kiss, motorkár stunt ridingu
Je jeseň. V takomto období pekne očistené Mnohí si myslia, že som sa zbláznil, že „Stunt Riding“
motocykle odpočívajú v garáži a rideri (motorká- je šialenstvo. Tento šport však vyžaduje aj myslenie a
ri) očakávajú jarné, teplejšie dni. Na Slovensku je nemôže chýbať ani cit a jemnosť. Treba dávať pozor
mnoho motocyklistov, ktorí sú posadnutí bežnými aj na motor stroja. Keď chcem jazdiť na jednom
motocyklami, ale sú aj takí, ktorí vyhľadávajú
niečo iné: pestrosť, vzrušenie, hľadajú Foto: Massimo
adrenalínové chvíle . Medzi vyznávačov tunt
ridingu patrí aj obyvateľ našej obce: Marián
– Maroš Kiss. Na pretekoch Slovakia Stunt
Cup sa umiestnil na 2. mieste.
Odkedy sa venuješ tejto forme motocyklistiky?
Začal som s ňou asi pred 6 rokmi, keď sa mi
narodil syn. S kamošmi a mojou starou Jawou
sme sa boli pozrieť na stretnutie motorkárov
v Komoči, kde som uvidel vystúpenie
mnohonásobného majstra Maďarska, Zoltána
Angyala. Hneď som vedel, že ja to tiež chcem
robiť. Cítil som, že aj ja chcem jazdiť na
zadnom kolese svojho motocykla. Dva roky
Nem esett messze alma a fájától...
som sa trápil s Jawou, potom som si kúpil
nový stroj: HONDU CBR 900 RR. Žiaľ tento
stroj nevydržal dlhý čas. Dostal som sa k motocyklu kolese, musím dávať pozor na všetky malé detaily: na
Husqvarna TE 610, no stále som túžil len po plyn, na prevodovku, na rovnováhu, na zadné brzdy.
štvorvalcovom motore. Dnes som šťastným majiteľom Bolo by výborné, keby sa v blízkom okolí ( hoci aj vo
štvorvalcovky GSX-R 600 /2002/.
Vlčanoch) podarilo vybudovať tréningovú dráhu, kde
Porozprávaj nám niečo o tomto zvláštnom druhu by mohli trénovať motorkári z okolia.
športu!
Čím sa zaoberáš v civilnom živote?
Som klampiar, môžem povedať, že viac sa zdržiavam
vo výškach ako na zemi. Cez víkend, keď nepracujem,
opravujem náš dom.
Tréningy?
Chýba mi ozajstný voľný čas. Raz-dvakrát do
mesiaca sa vyskytne príležitosť na tréning. Vtedy
si zoberiem so sebou aj syna, koho som už tiež
„nainfikoval“ týmto športom. On pred pár rokmi
cvičil na BMX v našej ulici – nikto o tom ani
nevedel. Len neskoršie nám ukázal, čo všetko
ovláda. Keď dostal svoj prvý stroj, začal trénovať
obrovským tempom. Maroško je ešte len
škôlkarom, ale sa už uňho vyvinul cit k motoru.
Je to tvrdý chlapček, ktorý má obrovskú výdrž a
ktorý predstavil svoj talent aj pred obecenstvom.
Umiestnil sa na 1. mieste v kategórii juniorov na
pretekoch Slovakia Stunt Cup: konečne doniesol
svoj prvý pohár. V Komoči súťažil tiež úspešne ,
ani tam nezostal bez pohára, bez medaily.
Aký má názor na tvoju posadnutosť rodina,
manželka?
Ďakujem Bei, že nás podporuje v našom koníčku,
toleruje moje mánie. Hoci sa mi ešte nepodarilo
dokončiť obnovu domu, ale Bea je trpezlivá, milá
manželka. Chcem jej vyjadriť obrovskú vďaku.
Árendás Tamás felvételei
XX. Vlčiansky jesenný jarmok
ŠPORT 7
Čo výstrel – to súťaž!
Prvé, čo som uvidel po vstupu do bytu, boli medaily, poháre, diplomy. Steny ovešané plagátmi zo súťaží
a na každom kroku bolo cítiť, že som hosťom ozajstného športovca. Týchto pár štvorcových metrov je Ktoré preteky ti boli najnapínavejšie?
malou ríšou Kolomana Polgára, 17-ročného úspešného športového strelca. S ním som pripravil rozhovor Presné výsledky sa dozvedáme len na konci pretekov
a športe, o vytrvalosti a o jeho obľúbenom športe, ktorý je v našich zemepisných šírkach menej známy. a o umiestnení v súťaži mnohokrát rozhodujú nie
dosiahnuté kruhy, ale presnosť streľby. Takto sa
Ako si sa dostal k športovej streľbe?
stáva každá súťaž veľmi vzrušujúcou a vyhrotenou.
Mal som jedenásť rokov, keď sa ma známi
môjho otca (Ľudovít Kovács a František Liptai) Na ktorý výsledok si na najviac hrdý?
mimochodom tréneri šalského klubu športových
Na ten, keď dosiahnem osobný rekord. To sa mi
strelcov - spýtali, či by som nemal chuť chodiť do ich
podarilo nedávno v streľbe zo vzduchovky. Na
klubu. Vtedy som odmietol túto ponuku, ale po roku
kvalifikačných pretekoch v Plzni – chodím tam od
som sa z vlastnej iniciatívy dostavil na prvé tréningy.
roku 2007 – som dosiahol výborné výsledky. Tam
Zo začiatku to boli len skúšky, ako by mi išla streľba.
som postúpil v rozvoji, značne sa mi zvýšil výkon.
A potom nasledoval pravidelný tréning: rodičia ma
Aké povahové vlastnosti má mať strelec? Ako by sa z
viezli do Šale dvakrát do týždňa.
teba mohol stať svetoznámy športový strelec?
Predovšetkým treba veľa trénovať: denne aspoň
Dicsőségfal és tulajdonosa...
Vyskúšal si svoje sily aj v inom športovom odvetví?
štyri hodiny. Vyzdvihujem, že športová streľba je
Som celkom dobrý aj v ostatných športoch (vo
psychickým športom. Samozrejme potrebujem k
futbale, hokeji, tenise či v stolnom tenise). Ale
tomu aj vytrvalosť i kondíciu, ale psychicky musí byť
športovej streľbe som venoval už viac energie i času,
človek stále na výške. Navyše treba neustále strieľať
o financiách ani nehovoriac, takže som zostal pri
desiny. Výsledok pretekov závisí od koncentrácie a
nej.
pozornosti. I keď sa nepodarí každá streľba, treba
na to zabudnúť. Veď čo výstrel – to súťaž!
Vidím tvoje diplomy, ocenenia, poháre a vynorí sa v
o mne otázka: koľko trénuješ?
Máš pred sebou nejaký nasledovaniahodný vzor? Ak
Do mojich 14. rokov som trénoval týždenne dvakrát
áno, koho?
Archív felvételek
dve hodiny. Ale teraz, keď som sa stal stredoškolákom
Najlepším strelcom na Slovensku Je Jozef Gönczi.
a bývam na internáte, zostávajú mi týždenne len dveTrénoval som s ním, ale na slovenských súťažiach
Verseny közben
tri hodiny. Trénujem doma, a ak mám možnosť,
ho vídavam len raz ročne. Preto mojím vzorom je
zájdem do streleckého klubu do Šale.
viac Zoltán Baláž. On je na podobnej úrovni ako
Gönczi, ale s ním som v bližšom kontakte.
Aký názor majú na tvoju činnosť ľudia okolo teba? V individuálnych disciplínach strieľam zo
Mojí bývalí i terajší spolužiaci sa pravidelne vzduchovky a flóbertky, v družstve strieľam v stoji, Čomu by si sa chcel venovať, keď dokončíš svoju
zaujímajú o moje výsledky. Raz sa na mňa obrátila ležmo i v kľaku. Že čo mám najradšej? To sa mení. športovú kariéru?
jedna učiteľka: „Kalmi, olympijské hry?” „Možno V tomto roku som dosahoval najväčšie úspechy v Bolo by výborné, keby som sa dostal do reprezentácie
raz…”, odpovedal som jej. Ale účasť na olympiáde streľbe z flóbertky ležmo, teda teraz táto disciplína v kategórii dospelých. V tomto roku som k tomu
sa mi teraz javí ako neuskutočniteľný sen, ale je mojou obľúbenou. V každej disciplíne je výzva, urobil dôležité kroky. Disponujem všetkými
ktovie…
aby som strelil osobný rekord a stal som sa víťazom. výsledkami , ktoré predpisuje športový zväz. Potom
Skoro každý týždeň sú nejaké preteky, na ktorých sa rozhodnem, či končím so streľbou alebo budem
Prečo nie? Veď máš len 17 rokov a si reprezentantom treba byť prítomný, aby sa človek vyvíjal alebo sa súťažiť na vyššej úrovni. Keby som len mohol viac
v tvojej vekovej skupine…
aspoň udržal na dosiahnutej úrovni. Mnohokrát sa trénovať! Bez tréningu nie je možné postúpiť!
Okrem mňa je ešte na Slovensku mnoho strelcov. A stalo, že keď niekto vynechal nejaké preteky, pre
na svetových športových podujatiach sa zúčastňujú chýbajúce výsledky sa nemohol zúčastniť nejakej
mnohokrát nie najlepší, ale tí, ktorým dajú prednosť dôležitej medzinárodnej súťaže.
vedúci činitelia tohto športového odvetvia…
Úspechy :
2007: 2x vyrovnal slovenský rekord so vzduchovky v ležačke zo 400 možných bodov 400.
Je športová streľba finančne náročná? Kto ti hradí
2008: 2x vyrovnal slovenský rekord so vzduchovky v ležačke ,v družstvách vytvorili
výdavky?
nový slovenský rekord.
Veľmi náročná. Výstroj, zbrane, strelivo stoja veľké
Úspechy dosiahnuté na Majstrovstvách Slovenskej republiky:
sumy, lebo ide o špeciálne vybavenie. V neposlednom
2008: získal titul Majster Slovenska v disciplíne ležačka 40 rán, a v disciplíne 3x20 rán so vzduchky
rade, keďže ešte rastiem, stále potrebujem nové veci.
(v leže,v stoji, klačmo v každej pozícií po 20 rán – pozn. autora.), 2. miesto v disciplíne stojačka 40
Tieto výdavky hradia väčšinou moji rodičia, ich úloha
rán
so vzduchovky, 3. miesto so vzduchovky Slávia, 3. miesto v diciplíne ležačka 60 rán a 3x20 rán v
je nenahraditeľná v mojom vývine. Na moje výdavky
streľbe
z malokalibrovky.
prispieva aj klub a na väčšie domáce i medzinárodné
2009:
Majster
Slovenska v disciplíne 3x20 rán, 2. miesto v stojačke 40 rán so vzduchovky , Majster
kvalifikačné preteky a súťaže extraligy sa dostávam
Slovenskavv
disciplíne
3x20 z malokalibrovky.
pomocou Centra talentovanej mládeže.
2010: titul Majster Slovenska v disciplíne ležacka 60 rán z malokalibrovky
Okrem toho je viacnásobný Majster NR kraja.
V akých kategóriách súťažíš a ktorá je ti najbližšia?
Novonarodení - Újszülöttek (01.12.2009-12.04.2010)
1. Ábel Tóth
2. Richard Svéda
3. Krisztián Kocsis
4. Alex Levente Anda
5. Nikolas Ivány
6. Adam Jucha
7. Tomáš Bakmann
8. Jozef Farkas
9. Ronald Kristofóli
10. Kristína Lakatosová
11. Sebastian Lakatoš
12. Pavol Marko
01.12.2009
02.12.2009
04.12.2009
29.12.2009
13.02.2010
27.02.2010
26.03.2010
27.03.2010
31.03.2010
30.03.2010
06.04.2010
12.04.2010
Vlčany č.1576
Vlčany č.10
Vlčany č.204
Vlčany č.1514
Vlčany č.260
Vlčany č.43
Vlčany č.576
Vlčany
Vlčany č.964
Vlčany č.707
Vlčany č.1030
Vlčany č.783
Sobáše – Esküvők (01.12.2009-03.04.2010)
1. Néma Patrik – Daniela Stojková
2. Zoltán Takács – Csilla Matusová
3. Zsolt Kürthy – Anikó Karvaiová
13. 3. 2010
20. 3. 2010
17. 4. 2010
Zosnulí – Elhunytak (01.12.2009-03.04.2010)
1. Karolina Szalaiová
2. Elena Szabová
3. Ľudovít Vörös
4. Zoltán Jančuška
5. Zita Andová
6. Alexander Takács
7. Júlia Dubaiová
8. Ladislav Varga
9. Helena Pálfyová
10. Hubert Vícen
11. Mária Medovarszká
12. Ida Tóthová
13. Mária Tóthová
14. Adam Betko
15. Július Kőrös
16. Karolina Melicherová
17. Juraj Magyar
18. Ladislav Hučko
19. Nataša Járová
82 ročná - éves
83 ročná - éves
79 ročný - éves
57 ročný - éves
77 ročná - éves
68 ročný - éves
76 ročná - éves
42 ročný - éves
95 ročná - éves
81 ročný - éves
97 ročná - éves
83 ročná -éves
78 ročná - éves
85 ročný - éves
76 ročný - éves
93 ročná -éves
73 ročný - éves
64 ročný - éves
47 ročná -éves
Vlčany č.1477
Vlčany č.808
Vlčany č.542
Vlčany č.1179
Vlčany č.1244
Vlčany č.266
Vlčany č.684
Vlčany č.631
Vlčany č.184
Vlčany č.97
Vlčany č.846
Vlčany č.823
Vlčany č.198
Vlčany č.1264
Vlčany č.975
Vlčany č.438
Vlčany č.693
Vlčany č.199
Vlčany č.102
A krónikát összeállította: Mészáros Tímea, Melicher Katalin
Kroniku obce zostavili: Tímea Mészárosová, Katarína Melicherová
8 KRONIKA OBCE
Download

Stiahnuť