CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ ZENIT
PROGRAMOVANIE, ELEKTRONIKA, STROJÁRSTVO
6. - 8. február 2014 Banská Bystrica
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a
833 63 Bratislava
www.siov.sk
ZRIAĎOVATEĽ
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Spojená škola
Stredná odborná škola automobilová
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
Stredná odborná škola elektrotechnická
Zvolenská 18, 975 32 Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
http://spojenaskolabb.edupage.org/
2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Celoštátna odborná komisia ZENIT
Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
Vás pozývajú na
30. ročník celoštátnej súťaže ZENIT
v programovaní
30. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike
a 15. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve
Súťaž žiakov základných škôl
kategória strojárstvo – ručné obrábanie
kategória robotika
kategória tvorba web stránok
ktoré sa uskutočnia
6. – 8. februára 2014
v Banskej Bystrici
3
PRÍHOVOR PREDSEDU CELOŠTÁTNEJ ODBORNEJ KOMISIE
Milí súťažiaci, kolegyne a kolegovia!
Na prahu roka 2014 vám želám zdravie, študijnú a pracovnú pohodu a čo najsrdečnejšie
pozývam súťažiacich, pedagógov a porotcov na celoštátnu prehliadku súťaží ZENIT v elektronike,
programovaní a strojárstve.
Finále súťaže ZENIT sa uskutoční 6. ─ 8. februára 2014 v Banskej Bystrici.
Banská Bystrica, srdce stredného Slovenska, leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron
medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou. História mesta sa začala písať v 13. storočí.
V 70-tych rokoch minulého storočia Banskú Bystricu preslávili závody výpočtovej techniky, kde sa
vyrábali a kompletizovali 8-, 16-, 32-bitové mini- a mikropočítače. Od roku 1992 v meste sídli
Univerzita Mateja Bela.
Celoštátne finále 30. ročníka súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a 15. ročníka súťaže
ZENIT v strojárstve je výsledkom spoločnej prípravy a organizácie Celoštátnej odbornej komisie
ZENIT-u, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – odbor tvorivosti mládeže a Spojenej školy
v Banskej Bystrici. Aj v rámci tohto ročníka pokračujeme v inováciách súťaže ZENIT a to
zaradením novej kategórie webdizajner, ktorá má medzinárodné postupové kolo, a modernizáciou
kategórií elektronika a strojárstvo. Tieto zmeny a novinky by mali prispieť k posilneniu ducha
tvorivosti a invencie v jednotlivých kategóriách súťaže a pripraviť základné stavebné prvky pre
invenciu súťaže ZENIT v duchu európskej súťaže zručností EuroSkills.
Veľké poďakovanie patrí obetavým pedagógom z celého Slovenska, ktorí sa venovali
súťažiacim pri príprave na školské a krajské kolá. Poďakovanie patrí aj zamestnancom rezortu
školstva, študentom a ostatným, ktorí sa zapojili do prípravy súťažných úloh a aktívne sa podieľajú
na realizácii súťažných kôl.
Milí súťažiaci, želám vám čo najviac úspechov a šťastia v súťaži, nápaditom a invenčnom
reprezentovaní regiónov a škôl, uplatnení získaných zručností a skúseností.
Prajem Vám všetkým príjemný pobyt
prvenstiev a výsledkov.
a súťažiacim veľa elánu pri dosahovaní vytúžených
Mgr. Stanislav Slačka
Predseda Celoštátnej odbornej komisie ZENIT
4
CELOŠTÁTNA ODBORNÁ KOMISIA
Meno a priezvisko
Kraj /
predseda
Mgr. Stanislav Slačka
predseda
BB
Eva Bugajová
tajomníčka
Zamestnávateľ
Kontakt
Centrum vedecko-technických
informácií SR- ŠVS
Tajovského 25,
975 73 Banská Bystrica
048/4139 803
[email protected]
BA
ŠIOV, Bellova 54/a,
837 63 Bratislava
02/ 54776777, kl.23
[email protected]
Ing. Miroslav Kohút
BA
Slovenská spoločnosť
elektronikov,
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava
02/6224 3365
[email protected]
Ing. Jozef Porubčan
TT
SOŠE, Nová 9,
921 01 Piešťany
033/7956 111
[email protected]
Ing. Pavol Kuchárek
TN
SOŠ, Športová 675,
916 01 Stará Turá
[email protected]
032/7763077
RNDr. Marcel Laurinec
NR
Gymnázium,
M.R.Štefánika 16
940 61 Nové Zámky
[email protected]
Bc. Richard Behúň
ZA
SOŠ strojnícka,
Športová 1326,
024 01 Kysucké Nové Mesto
[email protected],com
041/4212390
Ing. Peter Smolnický
KE
SOŠ, Učňovská 5,
040 15 Košice - Šaca
[email protected]
055/7260100,
7260261
Ing. Peter Vargovčík
PO
SPŠE, Plzenská 1,
080 01 Prešov
[email protected]
členovia
5
RIADIACI, ORGANIZAČNÝ TÍM:
Ing. Ján Žuffa
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Mgr. Stanislav Slačka
Centrum vedecko-technických informácií SR, Školské výpočtové
stredisko, Banská Bystrica
Eva Bugajová
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, Bratislava
Ing. Vlasta Púchovská
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, Bratislava
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
PROGRAMOVANIE:
Predseda:
Ing. Katarína Štronerová, SŠ – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
Banská Bystrica
Členovia:
Ing. Lenka Gregušová. SŠ – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
Banská Bystrica
Ing. Peter Vargovčík, SPŠE ,Plzenská 1, Prešov
ELEKTRONIKA:
Predseda:
Bc. Marián Kunštár, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
Banská Bystrica
Členovia:
Ing. Miroslav Kohút , Slov. spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, Bratislava
Bc. Jozef Srnka, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Ing. Pavel Kuchárek, SOŠ, Športová 675, Stará Turá
STROJÁRSTVO:
Predseda:
Ing. Štefan Šefranka, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
Banská Bystrica
Členovia:
Ing. Jozef Porubčan, Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
Bc. Ivan Škvarka, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
Banská Bystrica
Ing. Peter Smolnický, Stredná odborná škola, Košice – Šaca
6
ODBORNÁ HODNOTIACA KOMISIA:
PROGRAMOVANIE:
Predseda:
RNDr. Marek Zeman , Univerzita Komenského- FMFI ,Mlynská dolina, Bratislava
Členovia:
RNDr. Marcel Laurinec, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky
Marek Špano, Univerzita Komenského- FMFI ,Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Tomáš Gieci, Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské
výpočtové stredisko, Banská Bystrica
Bc. Michal Prokaj, Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské
výpočtové stredisko, Banská Bystrica
ELEKTRONIKA:
Predseda:
Ing. Daniel Valúch,PhD. CERN, Dept. BE, Radio-Frequency Group CH-1211
GENEVA 23, Switzerland
Členovia:
Ing. Tomáš Pavlíček, FEI STU Bratislava.
Ing. František Kollarčík, SPŠE, Plzeňská 1, Prešov
Ing. Pavol Bahník, Slov. spoločnosť elektronikov ,Bratislava .
Ján Jakubík, FEI STU Bratislava
STROJÁRSTVO:
Predseda:
Ing. Felix Dὅmeny, SPŠ Bratislava, Bratislava
Členovia:
Bc. Jaroslav Sendek, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, B. Bystrica
Ing. Anna Styková, Spojená škola, Laskomerského 3, Brezno
Bc. Richard Behúň, SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové mesto.
ODBORNÝ GARANT
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 833 63 Bratislava
Ing. Gabriela Jakubová, zástupkyňa riaditeľa, poverená zastupovaním riaditeľa ŠIOV
Telefón: +421 2 5477 6774, e-mail: [email protected]
http://www.siov.sk
REALIZÁTOR
Spojená škola
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
mail: [email protected]
telefón: 048/4133113, 048/416 37 81
http://spojenaskolabb.edupage.org/
7
REALIZÁTOR SÚŤAŽE
Spojená škola
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
riaditeľ školy
Ing. Ján Žuffa
adresa
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
web adresa
http://spojenaskolabb.edupage.org/
e-mail
[email protected]
telefón
048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
Spojená škola v Banskej Bystrici poskytuje svojim absolventom stredoškolské vzdelanie
v 3-ročných učebných a 4-ročných študijných odboroch. V školskom roku 2013/2014 škola ponúka
štúdium v odboroch.
SOŠ automobilová
Učebné odbory
2433 H obrábač kovov
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár –lakovník
Nadstavbové štúdium
2414 L 01 strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo–obrábanie materiálov
2414 L 04 strojárstvo–podnikanie a služby
2493 L predaj a servis vozidiel
3757 L dopravná prevádzka
SOŠ elektrotechnická
Študijné odbory
2682 K mechanik počítačových sietí
2411 K mechanik nastavovač
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik – autoelektronika
8
2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie
2697 K mechanik elektrotechnik - spotrebná technika
2697 K mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika
Učebné odbory
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika
2683 H 14 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika
Nadstavbové štúdium
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
Pomaturitné štúdium
2682 N mechanik počítačových sietí
SOŠ podnikania
Študijné odbory
6352 M obchod a podnikanie
6405 K pracovník marketingu
6442 K obchodný pracovník
Učebné odbory:
6451 H aranžér
6460 H predavač
Nadstavbové štúdium:
6411 L prevádzka obchod
9
Z HISTÓRIE SPOJENEJ ŠKOLY V BANSKEJ BYSTRICI
História našej školy začína už v 19. storočí. Prvé archívne doklady (triedne knihy, katalógy), ktoré
sa nachádzajú v archíve školy, sú z roku 1845 v maďarskom jazyku. V tomto období fungovala
škola na báze kresťanskej a bola umiestnená v rôznych kresťanských (hlavne katolíckych)
spolkoch a zariadeniach.
Po prvej svetovej vojne sa v školskom roku 1920/1921 začalo vyučovať v slovenskom jazyku
a škola bola nazvaná Učňovskou školou. Po druhej svetovej vojne bola umiestnená v budove
Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Kapitulskej ulici a na mnohých iných miestach, pokiaľ sa v roku
1966 nepresťahovala do nového areálu. V tomto období sa rozrástla a v školskom roku 1968/1969
mala 1590 žiakov, a preto sa v šk. roku 1969/1970 rozdelila na dve školy – Učňovskú školu 1,
ktorá sa zameriavala na strojárske profesie a Učňovskú školu 2, ktorá sa zameriavala na odevné,
chemické, obchodné profesie, kuchárov a čašníkov. Naša škola v tomto období zaškoľovala okolo
800 žiakov pre 32 podnikov nielen banskobystrického regiónu, ale aj pre iné oblasti Slovenska
v profesiách automechanik, strojný a prevádzkový zámočník, inštalatér, klampiar, elektromechanik,
mechanik elektronických zariadení, mechanik opravár pre písacie stroje, chladiarenské zariadenia
a váhy.
V roku 1971 vzniklo Elektrotechnické učilište, do ktorého odišla časť žiakov – profesia mechanik
elektronických zariadení a časť učiteľov, ale v škole sa učilo stále okolo 700 žiakov v 27 triedach.
Od roku 1973 boli u nás zaškoľovaní aj žiaci textilných odborov pre n. p. Slovenka z celého
Slovenska. V školskom roku 1977/1978 sme otvorili aj Strednú školu pre pracujúcich s 11 triedami
a 244 žiakmi. V školskom roku 1979/1980 sa mení názov školy na Stredné odborné učilište č. 1
Banská Bystrica a v roku 1983 boli odčlenené elektrotechnické a textilné odbory na novovzniknuté
SOU stavebné – Vojenské stavby. V školskom roku 1986/1987 sa mení názov školy na Stredné
odborné učilište strojárske Banská Bystrica. V roku 1992 boli dobudované dielne odborného
výcviku s kapacitou 325 žiakov s komplexným technologickým vybavením pre profesie
strojárskeho charakteru a opravy automobilov s celkovým nákladom 110 miliónov korún.
V školskom roku 1994/1995 sa ukončila rekonštrukcia strechy a vybudovali sa nové kabinety,
spoločenská miestnosť, fitnes-telocvičňa a učebňa výpočtovej techniky v podkroví, všetko
s celkovým nákladom 12 miliónov korún. V tomto školskom roku bolo otvorené aj nadstavbové
štúdium v odbore strojárstvo a dopravná prevádzka.
V školskom roku 1996/1997 bola k SOU strojárskemu pričlenená Dievčenská odborná škola, ktorá
vznikla 1. septembra 1991 pri Obchodnej akadémii, Tajovského 25, Banská Bystrica.
Vplyvom racionalizácie škôl a školských zariadení v rámci banskobystrického kraja sa Stredné
odborné učilište elektrotechnické a Stredné odborné učilište obchodné znovu vrátili ku svojej
pôvodnej škole - k Strednému učilišťu strojárskemu, od ktorého sa pred 33 rokmi odčlenili. Spolu
s Dievčenskou odbornou školou sa spojili do jedného subjektu 1. septembra 2004 s názvom
Spojená stredná škola, Školská 7, Banská Bystrica. Dňa 1. 9. 2009 sa názov zmenil na Spojená
škola, Školská 7, Banská Bystrica.
Naša škola má takmer 169-ročnú históriu a zažila mnoho medzníkov. Každý z nich priniesol určité
zmeny, ale aj posuny školy v oblasti odbornej, technickej a ekonomickej. Najvýznamnejší rozvoj
však škola dosiahla za posledných 10 rokov, ktoré boli pre ňu obdobím rozvoja v oblasti investícií,
techniky a odborného vzdelávania.
10
SPOJENÁ ŠKOLA BANSKÁ BYSTRICA V SÚČASNOSTI
Spojená škola Banská Bystrica so svojimi organizačnými zložkami je najstaršia odborná škola
na Slovensku s nepretržitým trvaním. Zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných
odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového,
elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu.
Je zriadená ako príspevková organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako samostatný
právny subjekt. Počas 169 rokov pôsobenia na trhu vzdelávania nikdy nestagnovala a vedenie
spolu so zamestnancami hľadali v odbornom a historickom kontexte optimálne formy, metódy
a obsahovú náplň jej edukačnej činnosti.
Dátum vzniku Spojenej školy: 1. 9. 2004
Spojenú školu tvoria v súčasnosti tri organizačné zložky.
Stredná odborná škola automobilová, Školská 7 - bývalé Stredné odborné učilište strojárske –
história vzniku siaha až do roku 1845, kedy bola zriadená tzv. Nedeľná kovoobrobná škola. Táto
sa úspešne rozvíjala vo svojom zameraní a postupne bola premenovaná na Učňovskú školu
a neskôr na Stredné odborné učilište strojárske. Počas svojej existencie škola pripravila tisíce
odborníkov rôzneho zamerania: strojári, automechanici, elektrikári, krajčírky, obchodníčky...
Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 – bývalé Stredné odborné učilište
elektrotechnické – história vzniku siaha do školského roku 1968/1969, keď pri národnom podniku
TESLA Banská Bystrica vzniká učňovské stredisko pre budúcich mechanikov elektronických
zariadení, mechanikov elektrotechnickej výroby, nástrojárov, strojných a prevádzkových
zámočníkov, sústružníkov a frézarov.
Stredná odborná škola podnikania, Školská 7 – vznikla z bývalého Stredného odborného
učilišťa obchodného, ktoré vzniklo v školskom roku 1980/1981 a z bývalej Dievčenskej odbornej
školy, ktorá vznikla v školskom roku 1991/1992 pri Obchodnej akadémii.
Počet žiakov školy:
V školskom roku 2013/2014 Spojenú školu navštevuje takmer 950 žiakov v učebných a študijných
odboroch rôzneho zamerania.
Personálne zabezpečenie:
Spojená škola má v súčasnosti 141 zamestnancov, z toho je pedagogických zamestnancov 96
a nepedagogických zamestnancov 45.
Profesijná orientácia žiakov v jednotlivých organizačných zložkách:
Stredná odborná škola automobilová, Školská 7:
-
servis a oprava automobilov
výkon základných prác pri strojovom obrábaní materiálov
oprava mechanických prístrojov a zariadení v službách
komerčný pracovník v doprave
11
- prevádzkovanie súkromného podniku v strojárstve
- práca v strojárskych firmách
Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18:
- práca pri výrobe, montáži, opravách a údržbe zariadení spotrebnej elektroniky, meracej
a riadiacej techniky
- práca v širokom spektre elektrotechnických činností
- projektovanie, výroba, montáž, prevádzka elektrotechnických zariadení
- práca vo výrobnej oblasti na montáži počítačov, periférnych zariadení a počítačových sietí
- práca v servisnej oblasti pri diagnostike, údržbe a opravách zariadení IT
- práca v oblasti správy lokálnych počítačových sietí, pri tvorbe rozličných multimediálnych
internetových stránok
- práca v servisnej oblasti pri diagnostike, údržbe a opravách automobilov
Stredná odborná škola podnikania, Školská 7:
- práce spojené so samostatným predajom tovaru, so znalosťou skladovania a ošetrovania
tovaru, vystavovania a aranžovania tovaru v predajni
- znalosť systému inventarizácie
- poskytovanie odbornej poradenskej služby
- znalosť administratívnych prác spojených s obchodovaním
- príprava pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom
a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej
a verejnej správe
Zameranie činnosti školy:
- príprava mládeže na povolania a odborné činnosti zodpovedajúce príslušným učebným
a študijným odborom, príprava na vysoké školy
- nadstavbové štúdium v nadväznosti na učebné odbory
- pomaturitné kvalifikačné štúdium, v ktorom žiaci získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore
vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku
- vzdelávanie žiakov a záujemcov z firiem v Centre vzdelávania a prípravy pre strojárstvo
a automobilový priemysel
Výchovno-vzdelávacie výsledky:
Absolventi školy sa úspešne uplatňujú na trhu práce v strojárskom a elektrotechnickom priemysle,
v autoopravárenstve, ako správcovia sietí v rôznych firmách a ako živnostníci. Viacerí pokračujú vo
vysokoškolskom štúdiu.
Strategické ciele školy:
- pripravovať žiakov tak, aby boli adaptabilní na zmeny v spoločnosti a motivovať ich
k pochopeniu celoživotného vzdelávania
- vychovávať žiakov v duchu humanitných princípov, tolerancie, znášanlivosti, vzájomnej úcty
- formovať u žiakov tvorivý štýl života, vnútorné motivácie, intelektuálne schopnosti a hodnotové
orientácie
- realizovať praktické vyučovanie žiakov Spojenej školy vo firmách a inštitúciách, rozvíjať dobré
vzťahy s firmami so snahou prepojenia školských teoretických poznatkov s praxou
Vízia školy:
Hlavnou víziou školy je odborná príprava kvalifikovaných zamestnancov pre potreby regionálneho
trhu práce založená na intenzívnej spolupráci s podnikmi a organizáciami v regióne, aby sa tak
dosiahol maximálny multiplikačný efekt vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom školy je pripraviť
jej absolventov na vstup na národný i európsky trh práce. Naplniť cieľ je možné len sústavným
skvalitňovaním a modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami
kladenými na školu tretieho tisícročia.
12
HISTÓRIA SOŠ ELEKTROTECHNICKEJ V BANSKEJ BYSTRICI
História SOŠ elektrotechnickej sa začala písať 1. septembra 1968, keď národný podnik TESLA
Banská Bystrica otvoril vlastné učňovské stredisko pre budúcich mechanikov elektronických
zariadení, mechanikov elektrotechnickej výroby, nástrojárov, strojných a prevádzkových
zámočníkov, sústružníkov a frézarov. Učňovské stredisko malo vtedy 80 žiakov. Po 3 rokoch
existencie sa učňovské stredisko mení na Odborné učilište n. p. TESLA Banská Bystrica a počet
žiakov sa zvýšil na približne 360 žiakov.
Počas 40-tich rokov existencie škola prešla viacerými významnými zmenami. V roku 1979 sa
zriaďovateľom stáva ZVT n. p. Banská Bystrica. Odborné učilište sa stáva Stredným odborným
učilišťom a v roku 1981 sa názov školy zmenil na Stredné odborné učilište elektrotechnické.
Teoretická a praktická príprava boli základnými zložkami výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý
sa sústredil na prípravu odborníkov v elektrotechnických a strojárskych profesiách. V škole sa
vyučovali študijné a učebné odbory: mechanik elektronik, mechanik elektronických zariadení,
mechanička elektrotechnickej výroby, neskôr elektrotechnická výroba, mechanik pre chladiace
zariadenia, nástrojár, strojný zámočník, prevádzkový elektromontér, brusič kovov, frézar,
sústružník, mechanik nastavovač, obrábač kovov, strojný mechanik, strojárska výroba, zlatník
a klenotník. Postupne nastala zmena v orientácii odborov, hlavne na študijné elektrotechnické
odbory. Prvýkrát sa v našej škole maturovalo v roku 1979. Študijné odbory boli zamerané na:
mechanik elektronik so zameraním na číslicovú a riadiacu techniku, spotrebnú techniku,
zdravotnícku techniku a autoelektroniku, mechanik nastavovač. Naša škola ako prvá v regióne
začala v roku 2001 vyučovať nový študijný odbor mechanik počítačových sietí a prví absolventi
ukončili štúdium v roku 2005. V roku 2008 sme otvorili nový odbor 2426 K programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení.
V školskom roku 1988/89 študovalo v škole až 1 125 žiakov, ktorí sa vyučovali v 34 triedach.
K 30.6.2013 Stredná odborná škola elektrotechnická Banská Bystrica pripravila celkom 8 863
odborníkov v rôznych profesiách, ktorí sa uplatnili na trhu práce, prípadne pokračovali v štúdiu na
vysokých školách.
V roku 1991 sa zriaďovateľom stredného odborného učilišťa stalo MH SR. Od 1.7.1991 MH SR
delimitovalo učňovské stredisko pri závode LIAZ Zvolen a pričlenilo ho k SOUE Banská Bystrica.
Od 1.7.2001 sa zriaďovateľom stáva Krajský školský úrad Banská Bystrica a od 1.7.2002
Banskobystrický samosprávny kraj. 1.9.2004 vznikla Spojená stredná škola na Školskej ulici č. 7 v
Banskej Bystrici a SOUE sa stalo jej organizačnou zložkou. Zároveň sa odčlenilo odlúčené
pracovisko vo Zvolene. 1.9.2008 sa mení názov Spojenej strednej školy na Spojenú školu a
SOUE sa stáva Strednou odbornou školou, od 1.2.2009 Strednou odbornou školou
elektrotechnickou.
SOŠE zabezpečuje v jednom areáli teoretické vyučovanie i odborný výcvik a umožňuje ubytovanie
vo vlastnom školskom internáte a stravovanie vo vlastnej školskej jedálni. Súčasťou školy je i
telocvičňa, kde študenti okrem výučby trávia veľa času aj vo svojom voľne. V škole je 10
odborných učební s najmodernejšími IKT technológiami, ktoré sú zamerané na výpočtovú
techniku, elektro a strojárske odbory ako aj na všeobecné predmety.
Škola ponúka štúdium v študijných odboroch, učebných odboroch, pomaturitnom a nadstavbovom
štúdiu. Svojim žiakom, ale aj študentom z iných škôl, ponúka vzdelávanie v sieťovom
akademickom programe ─ Cisco Networking Academy program, ktorý umožňuje získanie
vedomostí z oblasti informačnými technológií pre takmer 1.000.000 študentov ročne v 165
krajinách sveta. Svojim žiakom, ale aj študentom z iných škôl, tiež ponúka získanie vodičského
oprávnenia skupiny B za bezkonkurenčnú cenu vo vlastnej AUTOŠKOLE. Škola bola v minulosti
vzdelávacím centrom pre projekty Infovek, PVSPU a Modernizácia vzdelávania pedagógov.
13
NAŠE PRACOVISKÁ
Odborná učebňa CNC
Odborná učebňa CNC
Pracovisko OV – diagnostika
AUTOŠKOLA Spojenej školy
Odborná učebňa autoelektroniky
Odborná učebňa elektrických meraní
14
Odborná učebňa počítačových sietí
Pracovisko CNC – mechanik nastavovač
Pracovisko OV – mechanik nastavovač
Pracovisko OV – mechanik elektrotechnik
Autoservis vo Vlkanovej
s 3D geometriou
Pracovisko OV - lakovňa
15
Školská jedáleň
Odborná učebňa administratívy a
korešpondencie
Bufet
Odborná učebňa - automechanik
Telocvičňa
Tenisové a futbalové ihrisko
16
MESTO BANSKÁ BYSTRICA – SRDCE STREDNÉHO SLOVENSKA
Krajské mesto Banská Bystrica –leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron
medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. História mesta sa
začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou
niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta
prirodzene vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej
výroby v tejto oblasti, stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku
1255 povýšil na mesto.
Banská Bystrica od udelenia mestských práv prešla viacerými etapami vývoja
a trvale sa vpísala nielen do dejín Slovenska. V roku 2005 sa tiež písalo 510. výročie vzniku
Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Tento banskobystrický mediarsky podnik so svojím
obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby,
hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším
ranokapitalistickým podnikom svojho druhu v Európskom baníctve a hutníctve.
Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú
pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu
(Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom,
barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie
Slovenského národného povstania s Mariánskym stĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie
ohraničujú honosné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom.
Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v
ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy
možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom kaštieli v mestskej
časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá
sú v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej
galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého.
Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené
Slovenské národné povstanie - ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v
druhej svetovej vojne - 26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodárskosprávnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú
pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územnoadministratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením
Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského
vzdelávania na Slovensku. V školskom roku 2003/2004 študovalo na univerzite 13788 študentov.
V súčasnosti je Banská Bystrica s 78724 obyvateľmi hospodárskym, administratívnym a kultúrnym
centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.
V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v
Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť
"medenej Bystrice" pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.
Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké
možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú
nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.
17
GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Poloha mesta Banská Bystrica (Námestie SNP) v súradniciach:
48° 44´ 08″ N (severnej šírky)
19° 08´ 44″ E (východnej dĺžky)
Rozloha:
103 373 274 m2 = 103,373274 km2
Nadmorská výška:
362 m n.m.
Počet obyvateľov:
78068 (k 31.12.2012)
18
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY
ELEKTRONIKA
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky 30. ročník súťaže ZENIT v elektronike.
V školskom roku 2013/2014 je metodickým, organizačným a finančným garantom Štátny
inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, v súlade so schváleným Štatútom č. 2467/94 zo dňa
11.11.1994. Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská komisia zodpovedá za obsah
a plnenie Organizačno-technických pokynov 30. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT. Súťaž ZENIT
v elektronike je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručnosti mladých
Euroskills.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať
Organizačný poriadok súťaží ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý
zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 20.8.2010 pod číslom
2010-11030/30509:8-913.
Súťaž ZENIT sa organizačne člení na školské a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou súťažou.
Termíny súťažných kôl sú záväzné.
Školské kolá
Realizovať do
5. novembra 2013
Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej
kategórie poslať do 15.11.2013 realizátorovi krajského
kola, ktorého určí príslušný odbor školstva, obvodného
úradu.
Krajské kolá
Jednotne v celej SR
3. decembra 2013
Výber súťažiacich a ich počet určia krajské hodnotiace
komisie na základe zhodnotenia zaslaných riešení zo
školského kola. Zoznam postupujúcich do celoštátneho
kola poslať ihneď na Bc. Marian Kunštár, Spojená
škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
975 32 Banská Bystrica, e-mail: [email protected],
mobil: 0903 379651, tel. 048/4163781
Celoštátne kolo
6. až 8. februára 2014
Realizátor:
Spojená škola,
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
Riaditeľ: Ing. Ján Žuffa
Tel.: 048/4133113
e-mail: [email protected]
Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja z každej kategórie!
19
Školské kolo
V teoretickej časti usporiadateľ pripraví 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú
odpoveď. Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať
katalógovú literatúru a kalkulačky. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, nesprávna 0 bodmi.
Spolu môžu za túto časť získať 30 bodov.
V praktickej časti súťažiaci:
1. Navrhnú plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh
realizujú na PC pomocou programu, ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj
počítač. Jedinou podmienkou je, aby používaný program bol legálny.
Členovia organizačného výboru podľa materiálnych podmienok rozhodnú o jednom z týchto
variantov:
 prenesenie návrhu z počítača na plošnú dosku a zhotovenie plošného spoja;
 súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a sami si vyleptajú plošný
spoj;
 súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a usporiadateľ zabezpečí
vyleptanie plošného spoja;
 organizačný výbor poskytne hotový jednotný plošný spoj všetkým súťažiacim, na ktorý
osadia súčiastky a návrh plošného spoja podľa predošlých variantov vyhodnotí odborná
hodnotiaca komisia samostatne.
2. Osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy.
3. Zhotovené zapojenie oživia.
Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit. Organizačný výbor zabezpečí
poučenie súťažiacich o bezpečnosti pri práci.
Hodnotenie praktickej časti.
 Návrh plošného spoja maximálne 20 bodov.
 Funkcia zhotov. zapojenia maximálne 50 bodov, pričom ak je to možné, odborná
hodnotiaca komisia navrhne rozdelenie tohto bodovania podľa čiastkových funkčných
celkov súťažného zapojenia.
 Kvalita spájkovania maximálne 15 bodov.
 Čistota vyhotovenia maximálne 5 bodov.
Za praktickú časť možno získať maximálne 90 bodov. V priebehu praktickej časti môžu súťažiaci
používať katalógovú literatúru.
Do krajského kola súťaže postupujú víťazi z každej kategórie, teda víťaz z kategórie A a víťaz z
kategórie B.
Krajské kolo
Teoretická a praktická časť súťaže ako i kritéria hodnotenia sú rovnaké ako v školskom kole.
Obtiažnosť úloh je úmerne náročnejšia ako v školských kolách.
Praktické zadanie a dátum konania krajského kola je rovnaký pre všetky kraje SR. Ak to bude
uskutočniteľné, zariadenie praktického zadania by malo obsahovať programovateľný obvod vo
forme mikrokontroléra a malo by byť možné nakonfigurovať ho vlastným programom súťažiaceho.
Ako programovateľný obvod je odporúčané použiť mikrokontrolér z rodiny 8 bitových Atmel AVR.
Do celoštátneho kola súťaže postupujú víťazi krajského kola súťaže, teda dvaja súťažiaci
umiestnení na 1. a 2. mieste v kategórii A, a dvaja súťažiaci umiestení na 1. a 2. mieste v
kategórie B.
Celoštátne kolo.
Súťaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.
Teoretická časť
V teoretickej časti súťažiaci:
1. Vypracujú odpovede na súbor 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú
odpoveď. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, za nesprávnu odpoveď 0 bodov. Po
20
dohode organizačného výboru môže mať časť otázok rozdielnu obtiažnosť pre kategóriu
A a B.
2. Vyriešia slovne zadaný problém (typu navrhnite obvod, ktorý...), a/alebo súťažiaci
vypočítajú hodnoty vybraných komponentov podľa požadovanej funkcie v pripravenom
obvode. Otázka má otestovať schopnosť porozumieť zadaniu, úroveň znalostí
a kreativitu súťažiacich. Otázka nemusí mať jednoznačné riešenie. Odpoveď sa hodnotí
podľa kompletnosti, správnosti a funkčnosti maximálne 10 bodmi.
Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú
literatúru a kalkulačky. Spolu môžu za túto časť získať 40 bodov.
Praktická časť kategória A: programovanie
V tejto časti súťažiaci:
1. Upravia/doplnia funkcionalitu vzorového programu pre zariadenie podľa zadania. Organizačný
výbor poskytne skeleton programu s pripravenými I/O rutinami predkompilovaný na konkrétny
mikrokontrolér. Súťažiaci doplnia špecifickú aplikačnú časť podľa slovného zadania.
Preferovaný mikrokontrolér je z rodiny 8-bitových čipov Atmel AVR s vývojovým prostredím AVR
studio (voľne dostupné z internetu). Preferovaný programovací jazyk je C, alebo assembler.
Organizátori s predstihom oznámia súťažiacim typ mikrokontroléra a zapojenie vývojovej dosky.
Usporiadateľ na dobu trvania súťaže zabezpečí vhodné počítače s nainštalovaným vývojovým
prostredím, programátor a vývojové kity. Súťažiaci môžu používať spoj počítač.
Na vypracovanie úlohy sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a
kalkulačky. Hodnotí sa funkčnosť riešenia a kvalita prevedenia programu. Za túto časť môžu
súťažiaci získať maximálne 20 bodov.
Praktická časť kategória B: vstupný test do praktickej časti
Vzhľadom na to, že programovanie sa v prvých ročníkoch ešte nevyučuje je úloha
„programovanie“ pre kategóriu B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) nahradené vstupným testom
do praktickej časti. V tejto časti súťažiaci:
1. Odhalia chyby zakomponované do schémy elektronického obvodu alebo zariadenia, a/alebo
analyzujú a popíšu funkciu prezentovaného elektronického obvodu.
Na vypracovanie úlohy sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a
kalkulačky. Hodnotí sa úspešnosť identifikácie chýb a presnosť popisu funkcie zariadenia. Za túto
časť môžu súťažiaci získať maximálne 20 bodov.
V prípade záujmu si môže súťažiaci z kategórie B vybrať praktickú časť programovanie. Zmenu
musí oznámiť pred začiatkom súťaže.
Praktická časť kategória A aj B: elektronika
V praktickej časti súťažiaci navrhnú, zrealizujú, osadia a oživia plošný spoj podľa zadanej schémy
elektronického obvodu.
1. Súťažiaci návrh realizujú na PC pomocou programu, ktorý si zvolia, pričom môžu
používať aj svoj počítač. Jedinou podmienkou je, aby používaný program bol legálny.
Preferovaný návrhový systém je Eagle (študentská verzia je voľne dostupná na
internete).
2. Súťažiaci prenesú návrh z počítača na plošnú dosku ručne alebo fotocestou. Dosku
vyleptajú.
3. Súťažiaci osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy.
4. Zhotovené zapojenie oživia.
Usporiadateľ na dobu konania súťaže zabezpečí vhodné počítače s nainštalovanou študentskou
verziou programu Eagle, laserovú tlačiareň na prenos návrhu na fóliu, plošný spoj s nanesenou
fotocitlivou vrstvou, osvitku a procesné chemikálie na vyvolanie a vyleptanie plošného spoja.
Súťažiaci si zabezpečia spotrebný materiál (fólie, pauzák a pod.) a ostatné náradie/nástroje
potrebné na výrobu plošného spoja podľa ich zvykov (žehlička, vŕtačka, nožnice a pod.).
Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit.
21
Hodnotenie praktickej časti
 Návrh plošného spoja maximálne 20 bodov
 Funkcia zhotov. zapojenia maximálne 40 bodov, pričom odborná hodnotiaca komisia
navrhne rozdelenie tohto bodovania podľa čiastkových funkčných celkov súťažného
zapojenia.
 Kvalita spájkovania maximálne 15 bodov
 Čistota vyhotovenia maximálne 5 bodov
Za praktickú časť možno získať maximálne 80 bodov. V priebehu praktickej časti môžu súťažiaci
používať katalógovú literatúru. Organizačný výbor zabezpečí poučenie súťažiacich o bezpečnosti
pri práci.
Pedagogický dozor môže súťažiacich a priebeh súťaže pozorovať len z priestoru k tomuto účelu
vyhradenému organizačným výborom. Pedagogický dozor nemá počas trvania teoretickej časti,
oživovania, testovania a odovzdávania výrobkov prístup do súťažných miestností. Počas konania
súťažných disciplín nesmie pedagogický dozor so súťažiacimi komunikovať ani inak ovplyvňovať
priebeh súťaže. Za akékoľvek porušenie týchto pravidiel hodnotiaca komisia dotyčnému
súťažiacemu odpočíta 10 bodov za každý takýto incident.
Hodnotenie
V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia členovia príslušných
odborných hodnotiacich komisií. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania
vyhotoveného zapojenia obvodov. Všetci súťažiaci získajú účastnícke certifikáty.
Víťazi (prví traja v každej kategórii celoštátneho kola) dostanú diplomy a ocenenia, ktoré
zabezpečí Štátny inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho kola. Víťazi celoštátneho
kola v kategórii A , B budú zaradení do prípravného národného tímu Skills Slovakia v odbore
Elektrotechnik.
Súťažiaci si so sebou donesie:
- pracovný odev (plášť, montérky a pod.)
- písacie a rysovacie potreby
- USB kľúč
- kalkulačku
- univerzálny merací prístroj
- spájkovačku a cín
- jamkár a ľahké kladivo
- ploché a štipacie kliešte
- pinzetu
- vrtáky s priemerom 0,8 až 1 mm (stačí jedna veľkosť)
- vrtáky s priemerom 1,2 až 1,5 mm (stačí jedna veľkosť)
- mikrovŕtačku
- odsávačku cínu, alebo odsávacie lanko
- spotrebný materiál a ostatné náradie/nástroje potrebné na výrobu plošného spoja
podľa zvyku súťažiaceho (fólie, pauzák, žehlička, nožnice a pod.)
- prípadne vlastný prenosný PC s legálnym softwarom pre návrh plošných spojov a
softwarom pre disciplínu programovanie mikrokontrolérov
- prípadne kompletnú vlastnú technológiu na prenesenie návrhu plošného spoja na
dosku plošného spoja podľa zvyku súťažiaceho
22
Časový harmonogram súťaže
ELEKTRONIKA
Štvrtok 6.2.2014
Do 11.30 hod.
Príchod súťažiacich, registrácia – vestibul SOŠ E, Zvolenská cesta 18
ubytovanie (školský internát podľa rozpisu pri prezentácii)
12.00 – 13.00
Obed (školská jedáleň SOŠ E)
13.05 – 13.20
Školenie OBP – kategória A, B, uč. č. A6B (pavilón A SOŠ E)
13.30 – 15.45
Teoretická časť súťaže - kategória A uč. č. A24, kategória B uč. č. A42
(pavilón A SOŠ E)
16.00 – 17.45
Praktická časť súťaže - elektrodielne OV - kategória A programovanie
mikrokontrolérov – D2,D3 (pavilón B SOŠ E)
16.00 – 17.45
Praktická časť súťaže - elektrodielne OV - kategória B úvod do praktickej
časti – D4, D5 (pavilón B SOŠ E)
18.00 – 18.45
Večera (školská jedáleň SOŠ E)
19.00 – 20.00
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola – jedáleň SOŠ E
20.30
Zasadnutie organizačných výborov a hodnotiacich komisií
22.00
Večierka pre súťažiacich
Piatok 7.2.2014
06.30 hod.
Budíček
07.00 – 7.30
Raňajky (školská jedáleň SOŠ E)
08.00 – 12.30
1. časť súťaže - praktická časť – elektrodielne OV - kategória A – D2, D3,
kategória B – D4, D5, výroba dosiek plošných spojov D6 (pavilón B SOŠ E)
12.30 – 13.30
Obed (školská jedáleň SOŠ E)
13.30 – 18.00
2. časť súťaže - praktická časť – elektrodielne OV - kategória A – D2, D3,
kategória B – D4, D5, výroba dosiek plošných spojov D6 (pavilón B SOŠ E)
18.30 – 19.30
Večera (školská jedáleň SOŠ E)
19.30 – 22.00
Spoločný program (školský internát - klubovňa 2. poschodie + školská jedáleň)
22.00
Večierka pre súťažiacich
Sobota 8.2.2014
6.30 hod.
Budíček
07.00 – 07.30
Raňajky (školská jedáleň SOŠ E) + balíček na cestu
08.00 – 09.30
Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie súťaží
do 12.00
Odchod všetkých účastníkov celoštátnej súťaže
23
Zoznam súťažiacich Elektronika – Kategória A
Por.číslo Meno a priezvisko
Kraj
Škola
SPŠE Piešťany, námestie SNP 8,
Piešťany
SPŠ Trnava, Komenského 1,
Trnava
SPŠ, Obrancov mieru 343/1,
Dubnica nad Váhom
SPŠ, SNP 413/8, Myjava
1.
Jakub Krošlák
Trnava
2.
Tomáš Štefanička
Trnava
3.
Marek Jankovič
Trenčín
4.
Patrik Štefka
Trenčín
5.
Peter Zuzskin
Žilina
6.
Miroslav Demko
Žilina
7.
Dávid Michalák
Prešov
SOŠ elektrotechnická, Celiny 536,
Liptovský Hrádok
SŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové
Mesto
SPŠ, Mnoheľova 23, Poprad
8.
Jakub Adzima
Prešov
SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
9.
Andrej Sloboda
Bratislava
SPŠE, Zochova 9, Bratislava
10.
Barnabáš Kovalscík
Bratislava
SOŠA, J. Jonáša 5, Bratislava
11.
Pavol Fekiač
Banská Bystrica
12.
Tomáš Porteleky
Banská Bystrica
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6,
Banská Bystrica
SŠ, Okružná 61, Rimavská Sobota
13.
Patrik Hajko
Nitra
SPŠ, Petőfiho 2, Komárno
14.
Patrik Cebo
Nitra
15.
Peter Hus
Košice
16.
Ondrej Salaj
Košice
SŠ – o.z. SPŠE S.A.JEDLIKA,
Komárňanská 28, Nové Zámky
Technická akadémia,
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová
Ves
SOŠ technická, Partizánska 1,
Michalovce
17.
Krisztián Gašparek
Trnava
SOŠ Szakkozépiskola Gyulu
Szabóa 21, Dunajská Streda
24
Zoznam súťažiacich Elektronika – Kategória B
Por.číslo Meno a priezvisko
Kraj
Škola
SPŠ dopravná, Študentská 23,
Trnava
SOŠE, Sibírska 1, Trnava
1.
Marek Kučera
Trnava
2.
Jozef Merica
Trnava
3.
Radovan Slávik
Trenčín
4.
Jakub Mimlich
Trenčín
5.
Marek Bíreš
Žilina
6.
Richard Svrček
Žilina
7.
Peter Katuščák
Prešov
SŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové
Mesto
SPŠE Prešov
8.
Stanislav Ševčík
Prešov
SPŠE Prešov
9.
Matej Hyčko
Bratislava
SPŠE, Zochova 9, Bratislava
10.
Peter Jantoščiak
Bratislava
SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava
11.
Martina Zvolenská
Banská Bystrica
12.
Ondrej Kristián Štefánik
Banská Bystrica
13.
Jozef Vivodík
Nitra
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6,
Banská Bystrica
SOŠ informačných technológií,
Tajovského 30, Banská Bystrica
SŠ – o.z. SPŠ, Nivy 2, Šaľa
14.
Juraj Látečka
Nitra
15.
Adam Lassak
Košice
16.
Damian Čambal
Košice
SPŠ, Obrancov mieru 343/1,
Dubnica nad Váhom
SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto n.
Váhom
SŠ, Hattalova 471, Nižná
SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté
Moravce
SOŠ technická, Partizánska 1,
Michalovce
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
25
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY
PROGRAMOVANIE
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky 30. ročník súťaže ZENIT v programovaní.
V školskom roku 2013/2014 je metodickým, organizačným, technickým a finančným
garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, v súlade so schváleným Štatútom č.
2467/94 zo dňa 11.11.1994. Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská komisia
zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov 30. ročníka celoštátnej súťaže
ZENIT.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať
Organizačný poriadok súťaží ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý,
zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 20.8.2010 pod číslom 201011030/30509:8-913.
Súťaž ZENIT sa organizačne člení na školské a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou súťažou.
Termíny súťažných kôl
jednotne v celej SR
Školské kolá
dňa 5. novembra 2013
– kategória A, B, Web.
(Zadané príklady
dostanú školy včas).
Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z
každej kategórie poslať do 15.
novembra 2013 realizátorovi krajského
kola, ktorého určí príslušný odbor
školstva, obvodného úradu.
Pre žiakov tých škôl, kde sa školské kolo nekoná v kategórii A, B, Web budú zadané príklady
školského kola zverejnené na internetovej stránke zenit.edu.sk. Riešenie úlohy treba do 24
hodín zaslať na adresu [email protected]
Na stránke zenit.edu.sk budú tiež zverejňované linky a odkazy na cvičné príklady – podobné
tým, ktoré budú ako úlohy zadávané v jednotlivých kolách súťaže.
Krajské kolá
Jednotne v celej SR
dňa 5. decembra 2013
v kategórii A, B, Web.
26
Výber súťažiacich a ich počet určia
krajské hodnotiace komisie na základe
zhodnotenia zaslaných riešení zo
školského kola. Zoznam postupujúcich
do celoštátneho kola poslať ihneď na:
Ing. Katarína Štrónerová,
Spojená škola – SOŠ
elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
975 32 Banská Bystrica
email:[email protected]
mobil: 0902 139336,
Telefón: 048/4163781
Celoštátne kolo
6. až 8 februára 2014
Tel.: 048/4133113
e-mail: [email protected]
EuroSkills 2014 Francúzsko- Grand
Palais - Lille
20. až 26. október
2014
Medzinárodné kolo –
kategória Web
Realizátor:
Spojená škola,
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
riaditeľ:
Ing. Ján Žuffa
Uskutoční sa iba
v prípade splnenia
kritérií na World Skills
Europe
Do celoštátneho kola postupujú víťazi z každej kategórie!
1. Súťažné kategórie :
1. Kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl
2. Kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl
3. Kategória Web - Webdizajner– dvojčlenné súťažné tímy žiakov 1-4 ročníkov stredných škôl.
2. Obsah súťaže :
V kategóriách A a B, vo všetkých kolách budú súťažiaci riešiť zadania v určenom časovom
limite. Budú mať k dispozícií počítače kompatibilné s IBM–PC, vybavené prekladačmi TURBO
PASCAL v. 7.0; TURBO C 2.0 a vyššími a DELPHI v. 6.0 a vyššími a Free Pascal.
Počas súťaže môžu žiaci používať ľubovoľnú literatúru, nesmú však použiť žiadne programy ani
texty prinesené na DVD nosičoch, alebo USB kľúčoch.
V kategórii Web - Webdizajner
Súťaž riešia dvojčlenné tímy, ktoré tvoria programátor a grafik.
Programátor -programovanie na strane klienta - zahŕňa nasledujúce funkcie:

návrh webových stránok pomocou HTML, XML, DHTML, JavaScript, XHTML s
využitím aplikačného softvéru

využitie CSS

optimalizovanie stránky pre dva rôzne prehliadače (posledné aktualizované verzie) s
rôznymi rozlíšeniami

dodržiavanie W3C štandardov (http://www.w3.org)
 Obrázky

vkladanie a úprava obrázkov

optimalizácia obrázkov pre web
27
 Programovanie na strane servera

vytvorenie aplikácie založenej na PHP a MySQL
Grafik- zahŕňa nasledujúce funkcie:
 koncepcia/myšlienka
 návrh dizajnu
 digitálne spracovanie
 Obrázky

typografia - rozloženie objektov

podporné grafické spracovanie (písmo, ilustrácie, ikonky, ...)

konečné spracovanie

prezentácia konečného návrhu
Súťažiaci budú riešiť zadanie v určenom časovom limite.
Vyžadované znalosti: HTML, PHP, MYSQL
Hardvérové vybavenie:
Každý tím bude mať k dispozícii dva počítače/notebooky
7,alebo s operačným systémom Windows XP.
s operačným systémom Windows
Súťažiaci si môžu priniesť vlastnú klávesnicu, myš a grafický tablet (Wacom alebo podobné
zariadenie).
Softvérové vybavenie:
Grafické editory: Photoshop CS4, Gimp 2.8.4, Gimphoto 1.4.3.
Textové editory a vývojové prostredia: Notepad++ 6.3.3, PSPad 4.5.7, NetBeans IDE 7.3
FTP klient: FileZilla 3.7.0
Počas súťaže môžu žiaci používať ľubovoľnú literatúru, nesmú však použiť žiadne programy
ani texty prinesené na prenositeľných médiách.
3. Hodnotenie :
Hodnotí sa funkčnosť , efektívnosť programu a úroveň jeho zdokumentovania. Odborná
hodnotiaca komisia má právo určiť pred súťažou ďalšie pomocné kritériá hodnotenia, s ktorými
súťažiacich oboznámi.
4. Ocenenie
Vo všetkých kolách a súťažných kategóriách sa stanoví celkové poradie a určia sa úspešní
riešitelia, ktorí vyriešili zadanú úlohu. Všetci súťažiaci získajú účastnícke certifikáty. Víťazi (prví
traja v každej kategórii celoštátneho kola) dostanú diplomy a ocenenia, ktoré zabezpečí Štátny
inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho kola. Víťazné tímy celoštátneho kola
v kategórii Web budú zaradení do prípravného národného tímu Skills Slovakia v odbore Web
Designer.
28
Časový harmonogram súťaže
PROGRAMOVANIE
Štvrtok 6.2.2014
Do 17.00 hod.
Príchod súťažiacich, registrácia - vestibul SOŠ E, Zvolenská cesta 18,
ubytovanie (školský internát podľa rozpisu pri prezentácii)
18.00 – 18.45
Večera (školská jedáleň SOŠ E)
19.00 – 20.00
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola - jedáleň SOŠ E
20.30
Zasadnutie organizačných výborov a hodnotiacich komisií
22.00
Večierka pre súťažiacich
Piatok 7.2.2014
06.30 hod.
Budíček
07.00 – 07.30
Raňajky (školská jedáleň SOŠ E)
08.00 – 12.30
súťaž – odborné učebne (pavilón A SOŠ E)
kategória A – uč. A36, kategória B – uč. A39, kategória web – uč. A38
(pavilón A SOŠ E)
12.30 – 13.30
Obed (školská jedáleň SOŠ E)
13.30 – 17.30
prednáška spojená s konzultáciou - RNDr. Marek Zeman
uč. A6B (pavilón A SOŠ E)
18.30 – 19.30
Večera (školská jedáleň SOŠ E)
19.30 – 22.00
Spoločný program (školský internát - klubovňa 2. poschodie + školská
jedáleň)
22.00
Večierka pre súťažiacich
Sobota 8.2.2014
06.30 hod.
Budíček
07.00 – 07.30
Raňajky (školská jedáleň SOŠ E) + balíček na cestu
08.00 – 09.30
Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie súťaží
do 12.00
Odchod všetkých účastníkov celoštátnej súťaže
29
Zoznam súťažiacich PROGRAMOVANIE – Kategória A
Por.čís Meno
lo
a priezvisko
Kraj
1.
Miloš Šilhár
Trnavský
2.
Michal Korbela
Trenčiansky
3.
Martin Jakubík
Nitriansky
4.
Filip Matušák
Žilinský
5.
Peter Kőváry
Košický
6.
Lukáš Židzik
Prešovský
7.
Bui Truc Lam
8.
Norbert Slivka
Škola
SPŠD, Študentská 23, 917 45 Trnava
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2,
95701 Bánovce nad Bebravou
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5,
934 03 Levice
Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23,
02901 Námestovo
Gymnázium Poštová 9, 042 52 Košice
Gymnázium arm. gen. Svobodu, Komenského 4,
066 01 Humenné
Gymnázium Grösslingová 18,
Bratislavský
811 09 Bratislava
Banskobystrický Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25,
974 01 B. Bystrica
Zoznam súťažiacich PROGRAMOVANIE – Kategória B
Por.číslo
Meno
a priezvisko
Kraj
Škola
1.
Samuel Obuch
Trnavský
2.
Adam Hlaváč
Trenčiansky
3.
Michal Porubský
Nitriansky
4.
Samuel Sládek
Žilinský
Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 7279/30,
917 01 Trnava
Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01
Prievidza
SKŠ- o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda,
Farská 19, 949 01 Nitra
Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23,
02901 Námestovo
5.
Henrieta
Micheľová
Košický
6.
Ondrej Sekerák
Prešovský
7.
Lukáš Kúšik
8.
Emanuel Tesař
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Gymnázium arm. gen. Svobodu, Komenského
4,
066 01 Humenné
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3,
Bratislavský
821 09 Bratislava
Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta
Banskobystrický
539/9,
984 01 Lučenec
30
Zoznam súťažiacich PROGRAMOVANIE – Kategória Web - Webdizajner
Por.čísl
Meno a priezvisko
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adam Šipický
Stanislav Petrina
Daniel Jahôdka
Andrej Adamčík
Marek Mahanský
Roman Padych
Frederik Haško
Alenka Sabolová
Marek Dlugoš
Marek Galovič
Michak Miškerník
Anna-Mária
Klimkovič
Škola
Kraj
Trnavský
SPŠE, Námestie SNP č.8, 92101 Piešťany
Gymnázium, Školská 234/8,
01701 Považská Bystrica
Trenčiansky
Nitriansky
Spojená škola, Nábrežná 1325,
024 01 Kysucké Nové Mesto
Gymnázium, Lorencova 46,
053 42 Krompachy
Žilinský
Košický
Prešovský
SPŠE, Plzenská 1, 080 01 Prešov
Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a
Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
Bratislavský
Lukáš Kurčík
Banskobystrický
Annamária Kotočová
31
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského
25,
974 01, B. Bystrica
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY
STROJÁRSTVO
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
číslo 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky 15. ročník súťaže ZENIT v strojárstve.
V školskom roku 2013/2014 je metodickým, organizačným a finančným garantom Štátny
inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, v súlade so schváleným Štatútom č. 2467/94 zo dňa
11.11.1994. Štátny inštitút odborného vzdelávania a Celoštátna odborná komisia zodpovedá za
obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov 14. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať
Organizačný poriadok súťaží ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý
zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 20.8.2010 pod číslom 201011030/30509:8-913.
Súťaž ZENIT sa organizačne člení na školské a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou súťažou.
Termíny súťažných kôl
Školské kolá
Realizovaťdo
5. novembra 2013
Jednotne v celej SR
Krajské kolá
4. decembra 2013
Celoštátne kolo
6. až 8. február
2014
Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej
kategórie poslať do 15.11.2013 realizátorovi
krajského kola, ktorého určí príslušný odbor
školstva, obvodného úradu.
Výber súťažiacich a ich počet určia krajské
hodnotiace komisie na základe zhodnotenia
zaslaných riešení zo školského kola. Zoznam
postupujúcich do celoštátneho kola poslať ihneď na
Ing. Štefan Šefranka, Spojená škola – SOŠ
elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 97532
Banská Bystrica,
e-mail: [email protected], mobil: 0903 509066
Realizátor:
Spojená škola,
Školská 7
975 90 Banská Bystrica
Riaditeľ: Ing. Ján Žuffa
Tel.: 048/4133113
e-mail: [email protected]
Krajské kolo:
Teoretická praktická časť súťaže ako i kritéria hodnotenia sú rovnaké ako v celoštátnom kole.
Teoretická časť súťaže (test) v krajskom kole bude vypracovaný centrálne a zaslaný elektronicky
na príslušné stredné školy, ktoré realizujú krajské kolo.
32
Do celoštátneho kola postupujú iba víťazi z každej kategórie krajského kola !
Prostredníctvom Celoštátnej odbornej komisie ZENIT v spolupráci so Štátnym inštitútom
odborného vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2013 v Bratislave prehodnotilo
a schválilo pre odbor strojárstvo tri súťažné kategórie A, B1, B2 a bodové hodnotenie teoretickej
a praktickej časti:
1. Súťažné kategórie:
Kategória A – žiaci študijných odborov stredných priemyselných škôl skupiny odborov 23
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba.
Kategória B1 – žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny odborov
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba (strojné profesie). V kategórii B1 súťažia žiaci
nasledovných študijných a učebných odborov:
2411 4 mechanik nastavovač, 2423 2 nástrojár, 2426 4 programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení, 2431 2 operátor v kovoobrábaní a službách, 2433 2 obrábač kovov, 2412
4 mechanik číslicovo riadených strojov a 2414 4 strojárstvo.
Kategória B2 – žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny odborov
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba (ručné profesie). B kategórii B2 súťažia žiaci
nasledovných študijných a učebných odborov:
2413 4 mechanik strojov a zariadení, 2419 4 operátor ekologických zariadení, 2464 2 strojný
mechanik, 2466 2 mechanik opravár, 2468 2 nastavovač textilných strojov, 2499 2 mechanik
v strojárstve, 2499 4 mechanik v strojárstve, 2435 2 klampiar, 2436 2 modelár, 2439 2
lakovník, 2401 2 zlievač, 2415 4 plynárenstvo, 2417 4 prevádzka strojov a zariadení, 2418 4
mechanik požiarnej techniky, 2485 2 rytec kovov, 2432 2 puškár, 2463 2 hodinár, 2487 2
autoopravár, 2488 2 mechanik špecialista automobilovej výroby.
2. Obsah súťaže:
Súťaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.
TEORETICKÁ ČASŤ
V teoretickej časti pripraví organizátor príslušného kola test z otázok obsahujúcich výber zo
základného učiva strojárskych predmetov technické kreslenie, strojárska technológia, strojové
súčiastky a meranie rozmerov. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď, hodnotia sa bodovaním.
Test treba zostaviť tak, aby maximálny počet získaných bodov za teoretickú časť bol 40.
Čas na vypracovanie testu je limitovaný. Žiaci pri vypracúvaní testu môžu používať kalkulátory,
rysovacie a písacie pomôcky, strojnícke tabuľky, ktoré si na súťaž prinesú.
PRAKTICKÁ ČASŤ
Súťažiaci: KATEGÓRIA A
1.Vyrábajú výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej
organizátorom príslušného kola. Výrobok by mal pozostávať z jednej súčiastky. Pri výrobe
súčiastky by mali byť využité bežné operácie obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ručné
obrábanie). Na začiatku praktickej časti žiaci vypracujú jednoduchý písomný výrobný postup. Pred
33
začiatkom praktickej časti organizátor poučí súťažiacich o ochrane zdravia a bezpečnosti pri súťaži
a súťažiaci poučenie podpíše.
2. Nakreslia technický výkres podľa zadanej predlohy. Tento výkres realizujú na PC pomocou
grafického programu, ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj počítač. Podmienkou je, aby
používaný grafický program bol legálny.
3. Kritéria hodnotenia praktickej časti
KATEGÓRIA A
-
technologický postup max. 10 bodov
presnosť vyhotovenia max. 40 bodov
kvalita povrchov max. 10 bodov
dodržiavanie zásad BOZP max. 10 bodov
úplnosť a správnosť zobrazenia v pravouhlom premietaní max. 30 bodov
úplnosť a správnosť okótovania max. 20 bodov
dodržiavanie platných noriem na technický výkres podľa STN max. 10 bodov
Za praktickú časť môže súťažiaci získať maximálne 130 bodov.
Súťažiaci: KATEGÓRIA B1
Vyrábajú výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej
organizátorom príslušného kola. Výrobok by mal pozostávať z niekoľkých jednoduchších
súčiastok, ktoré súťažiaci vyrobia a môžu v ňom byť i súčiastky normalizované. Pri výrobe
súčiastok by mali byť využité bežné operácie obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ručné
obrábanie).
Na začiatku praktickej časti žiaci vypracujú jednoduchý písomný výrobný postup pre výrobu jednej
z vyrábaných súčiastok. Pred začiatkom praktickej časti organizátor poučí súťažiacich o ochrane
zdravia bezpečnosti pri súťaži a každý súťažiaci poučenie podpíše. Žiaci si na súťaž prinesú
pracovný odev a obuv bez firemného označenia, posuvné meradlo a písacie potreby. Materiál,
nástroje a meradlá pre výrobu a montáž výrobku pripraví organizátor. Na vyrobenie výrobku je
určený časový limit. Aby kapacita strojov potrebných k výrobe postačovala, je treba súťažiacich
žiakov zorganizovať tak, že nebudú začínať všetci výrobu tých istých súčiastok na rovnakých
strojoch. Žiaci sa na jednotlivých pracoviskách vystriedajú. Ak by aj tak musel niektorý žiak čakať
na uvoľnenie stroja a nemohol by pracovať na inej súčiastke, treba zmerať jeho časovú stratu
a tento jeho prestoj mu pridať k časovému limitu. Pri súťaži musia mať súťažiaci žiaci rovnaké
podmienky a možnosti.
Za praktickú časť môže súťažiaci získať maximálne 130 bodov.
S hodnotiacimi kritériami oboznámi hodnotiaca komisia žiakov pred súťažou.
Kritéria hodnotenia praktickej časti:
KATEGÓRIA B1, B2
-
technologický postup max. 20 bodov
presnosť vyhotovenia max. 80 bodov
kvalita povrchov max. 20 bodov
dodržiavanie zásad BOZP max. 10 bodov
34
3 Hodnotenie:
V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia príslušné odborné hodnotiace
komisie. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania vyhotoveného výrobku.
Víťazi (prví traja v každej kategórii celoštátneho kola) dostanú diplomy a ocenenia, ktoré
zabezpečí Štátny inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho kola.
Organizátor zabezpečí:
-
stravovanie, ubytovanie pre súťažiacich a pedagogický dozor
Účastníci si prinesú:
-
pracovný odev (bez firemného označenia)
pracovnú obuv
osobné ochranné pomôcky
posuvné merítko
písacie a rysovacie potreby
kalkulačku
strojnícke tabuľky
súťažiaci v kategórii A – si môže priniesť vlastný prenosný PC s legálnym softvérom
AUTOCAD
35
Časový harmonogram súťaže
STROJÁRSTVO
Štvrtok 6.2.2014
Do 11.30 hod.
Príchod súťažiacich, registrácia – vestibul SOŠ E, Zvolenská cesta 18
ubytovanie (školský internát podľa rozpisu pri prezentácii)
12.00 – 13.30
Obed (školská jedáleň SOŠ E)
13.35 – 13.50
Školenie OBP ─ kategória A,B1, B2, uč. č. A6B (pavilón A SOŠ E)
14.00 – 15.30
Teoretická časť súťaže - kategória A – uč. č. A27, kategória B1 – uč. č.
A39, kategória B2 – uč. č. A37 (pavilón A SOŠ E)
16.00 – 17.45
Osobné voľno, prehliadka mesta
18.00 – 18.45
Večera (školská jedáleň SOŠ E)
19.00 – 20.00
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola – jedáleň SOŠ E
20.30
Zasadnutie organizačných výborov a hodnotiacich komisií (SOŠ E)
22.00
Večierka súťažiacich
Piatok 7.2.2014
6.30 hod.
Budíček
07.00 – 07.30
Raňajky (školská jedáleň SOŠ E)
08.00 – 12.30
Technologický postup: kategória A – uč. č. A27, kategória B1 –
autodielňa č. 11A, kategória B2 – autodielňa č. 11B,
Praktická časť – kategória A - uč. 27, B1 sústruženie – dielňa č. 7
B2 - autodielňa č. 11 OV
12.30 – 13.30
Obed (školská jedáleň SOŠ E)
13.30 – 17.30
Praktická časť – kategória A sústruženie – dielňa č. 7 OV, B1
frézovanie – dielňa č. 6 OV, B2 – autodielňa č. 11 OV
18.30 – 19.30
Večera (školská jedáleň SOŠ E)
19.30 – 22.00
Spoločný program (školský internát - klubovňa 2. poschodie)
22.00
Večierka pre súťažiacich
Sobota 8.2.2014
6.30 hod.
Budíček
07.00 – 07.30
Raňajky (školská jedáleň SOŠ E) + balíček na cestu
08.00 – 09.30
Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie súťaží
do 12.00
Odchod všetkých účastníkov celoštátnej súťaže
36
OV,
Zoznam súťažiacich Strojárstvo – Kategória A
Por.číslo
Kraj
Škola
1.
Meno
a priezvisko
Tibor Kráľovič
Trnavský
SPŠ Trnava
2.
Ján Anina
Trenčiansky
SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
3.
Ladislav Néky
Nitriansky
SPŠ ul. Františka Hečku 25, Levice
4.
Martin Lago
Žilinský
SŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
5.
Dominik Kislík
Košický
SPŠ, Komenského 2, Košice
6.
Ján Kozák
Prešovský
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
7.
Dušan Kadnár
Bratislavský
8.
Roman Bubelíny
Banskobystrický
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nabr.5,
Bratislava
SŠ-SPŠ, Laskomerského 3, Brezno
Zoznam súťažiacich Strojárstvo – Kategória B1
Por.číslo Meno
a priezvisko
1.
David Kudláč
Kraj
Škola
Trnavský
SOŠ strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa, Skalica
2.
Tomáš Jamrich
Trenčiansky
SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
3.
Ľubomír Erdziak
Nitriansky
SOŠ, ul. 1. mája 500, Vráble
4.
Dávid Budoš
Žilinský
SOŠ technická, Okružná 693, Čadca
5.
Patrik Kačik
Košický
SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca
6.
Lukáš Kacvinský
Prešovský
SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
7.
Martin Bebjak
Bratislavský
SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava
8.
Jakub Laurinc
Banskobystrický
SŠ-SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta
18, Banská Bystrica
37
Zoznam súťažiacich Strojárstvo – Kategória B2
Por.čísl
o
1.
Meno
a priezvisko
Martin Durák
Kraj
Škola
Trnavský
2.
Jozef Žucha
Trenčiansky
SOŠ technická, Františka Lipku 2422/5,
Hlohovec
SOŠ, Považská Bystrica
3.
Andreas Gulyás
Nitriansky
4.
Dominik Nagy
Žilinský
SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9,
Tlmače
SOŠ technická, Okružná 693, Čadca
5.
Ivan Štofčík
Košický
SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca
6.
Jakub Lipták
Prešovský
SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
7.
Martin Kocak
Bratislavský
8.
Róbert Golian
Banskobystrický
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1,
Bratislava
Súkr.SOŠ ŽP Podbrezová, Družby 554/64,
Podbrezová
38
ĎAKUJEME SPONZOROM
39
NEPREHLIADNITE!
Pokyny k refundácii cestovných náhrad pre žiakov - účastníkov celoštátnej súťaže:
Vysielajúca škola vystaví súťažiacemu žiakovi cestovný príkaz (nie ŠIOV), uhradí cestovné náklady zo svojho
účtu (z miesta bydliska - do miesta súťaženia a späť do miesta bydliska).
Súťažiacich bude sprevádzať pedagogický dozor, ktorého určí a vymenúva Okresný úrad – odbor školstva
daného kraja!.
Strava a ubytovanie je pre všetkých účastníkov zabezpečené a hradené z prostriedkov ŠIOV.
Škola sprievodným listom (s hlavičkou školy, pečiatkou školy a podpisom riaditeľa) požiada Štátny inštitút
odborného vzdelávania o refundáciu cestovných náhrad ( uvedie číslo bankového účtu).
Súčasťou žiadosti o refundáciu musia byť priložené fotokópie:
Cestovný príkaz súťažiaceho žiaka (ak sú dvaja, tak každý musí mať vlastný CP).
Správa zo služobnej cesty: uvedie sa účel cesty, miesto a dátum súťaže, podpis súťažiaceho.
Na zvlášť priložený list pripnúť ( prilepiť) kópie cestovných lístkov s menom súťažiaceho.
Do 10 dní po ukončení podujatia kópie cestovných príkazov, vrátane povinných príloh.
Kontaktná adresa pre stredné školy:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Celoštátna súťaž ZENIT
Sekretariát riaditeľa
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
Email: [email protected]
ŠIOV po predložení všetkých potrebných dokladov refunduje náklady strednej škole na jej bankový účet.
(Všetky tlačivá k ekonomickému zúčtovaniu sú zverejnené na www.siov.sk ).
40
Premena tradičnej školy na modernú/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný projekt:
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
Cieľ: konvergencia, Kód ITMS projektu:26110130549
41
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
ZENIT – základné školy
Kategórie:
Strojárstvo – ručné obrábanie
Robotika
Tvorba web stránok
30. jubilejným ročníkom celoštátnej súťaže ZENIT sa súťaž rozšírila o 3 kategórie, určené
žiakom základných škôl SR. Aktivita je súčasťou Národného projektu „ Podpora profesijnej
orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom
rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentmi“. Cieľom aktivity je zlepšiť úroveň práce s talentmi v ZŠ vo vzťahu k odbornému
vzdelávaniu a príprave na budúce povolanie. Komplexná práca s talentmi formou pilotného
overovania súťaží zmiešaných tímov žiakov ZŠ a SOŠ v rámci OVP v rôznych vekových
kategóriách sa stane novým efektívnym nástrojom na podporu odbornej orientácie žiakov ZŠ.
Nové poznatky, skúsenosti a manuálne zručnosti otvoria žiakom obzory poznania pri voľbe
povolania a rozhodovaní sa o štúdiu na SOŠ. Práca s talentmi je cielene orientovaná na vyvolanie
motivácie žiakov pre výber štúdia na SŠ s ohľadom na potreby trhu práce. Žiaci ZŠ získajú
praktické odborné zručnosti tvorivou, zážitkovou formou blízkou ich vekovému vnímaniu a so
zrozumiteľným podaním problematiky OVP. Tri súťažné kategórie ZENIT-u – strojárstvo, robotika a
tvorba web stránok sú zamerané prioritne na problematiku technických odborov a polytechnickú
výchovu na základných školách. Na dosiahnutie stanovených cieľov bol stanovený mechanizmus
organizácie, prípravy a realizácie aktivity tak, aby zapojené školy získali informácie a súťažné
propozície v dostatočnom časovom horizonte na nevyhnutnú potrebu nácviku, trénovania a
kvalitnú prípravu manuálnych zručností s ukážkou dosiahnutých vedomostí na pilotnom ročníku
súťaže na SOŠ elektrotechnickej v Banskej Bystrici. Súťaž ZENIT Národného projektu je jednou
z najväčších v počte zapojených ZŠ zo 6 sledovaných aktivít (súťaží) určených pre prácu
s talentmi. To, že sa kategória ZŠ programovo prelína s existujúcou súťažou ZENIT má svoj
význam v tom, že žiaci ZŠ budú mať možnosť porovnať svoje vedomosti so stredoškolákmi
v odbore, ktorí už dosiahli rozsiahlejšie vedomosti a zručnosti v danej problematike.
Realizácii súťaže predchádzala 10. decembra 2013 príprava a realizácia workshopu,
ktorého sa zúčastnili pedagógovia prihlásených ZŠ. Odbornými garantmi a expertami boli
vysvetlené podmienky súťaže a spôsob prípravy žiakov v základnej škole, ako aj podiel účasti
žiaka strednej odbornej školy v tímovej práci v súťaži. Na dosiahnutie informovanosti vo vzťahu
ku kritériám súťaže, bola 16. 1. 2014 v priestoroch SOŠ eleketrotechnickej, kde sa súťaž
uskutoční, zrealizovaná inštruktáž s cieľom pripraviť žiakov ZŠ na súťaž. V programe podujatia
bol tréning teoretickej prípravy ─ skúška testových úloh na PC a manuálna príprava ─ práca
s náradím, materiálom a strojným vybavením v dielňach školy.
42
Súťažné propozície a zadania:
Kategórie: 3 pilotné kategórie/zmiešané 2 členné tímy (SOŠ + ZŠ), s celkovým počtom
zapojených ZŠ z celej SR: 34 základných škôl.
Cieľová skupina: podľa typov škôl, žiakov SOŠ učebných a študijných odborov a žiakov ZŠ .
Súťažné zadania spoločných tímových úloh sú spracované vzhľadom na dosiahnuté vedomosti
cieľovej skupiny žiakov ZŠ, určené pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka ZŠ. Úlohy pozostávajú
z teoretickej časti (kvíz, písomné otázky v elektronickej forme) a praktickej časti (realizujú sa
v odborných učebniach školy). Praktická časť sa skladá z dvoch častí: 1. zadanie zhotoví žiak ZŠ
samostatne a 2. zadanie tvorí dvojica (žiaci ZŠ a SOŠ).
Kritériá hodnotenia: dvojčlenné tímy sa hodnotia jednotlivo ─ žiak ZŠ, žiak SOŠ a tímovo.
Merateľnosť výstupov splnenia úloh bude stanovená bodovým hodnotením. Rozhodujúcim
kritériom hodnotenia bude získaný väčší percentuálny podiel úspešnosti žiaka ZŠ tímu.
Počet súťažiach: 3 kategórie:
1. strojárstvo – ručné obrábanie: 13 žiakov ZŠ + 13 SOŠ,
2. robotika: 13 žiakov ZŠ + 13 SOŠ,
3. tvorba web stránok: 8 žiakov ZŠ + 8 žiakov SOŠ.
Kľúč výberu žiakov v 3 kategóriách zmiešaných 2 členných tímov ZŠ a SOŠ – zo 7 krajov, z toho
sú 2 – 3 ZŠ pilotné resp. nepilotné.
Harmonogram súťaže/realizácia: 7. ─ 8. február 2014
Celkový počet žiakov ZŠ a SOŠ v 3 kategóriách = 34
Miesto súťaže: Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Banská Bystrica
Víťazi umiestnení na prvých troch miestach získavajú diplom a pamätnú medailu. Absolútni víťazi
troch kategórií získavajú zároveň osobitnú cenu: Zahraničný pobyt a exkurziu s prednáškou do
vedeckého centra vo Švajčiarskom CERNE.
Aktuálne informácie sú zverejnené na www.zsodborne.sk
Ing. Vlasta Púchovská
Manažér aktivity 3.1
e-mail: [email protected]
Ing. Stanislav Slačka
odborný garant aktivity 3.1
e-mail: [email protected]
43
Projektový tím
Manažér projektového tímu A.3.1:
Ing. Vlasta Púchovská
Odborný pracovník projektového tímu A.3.1:
Eva Bugajová
Odborný pracovník projektového tímu A.3.1:
Ing. Ľubica Kriglerová
Odborný garant súťaže:
Mgr. Stanislav Slačka
Odborný pracovník – expert:
Ing. Miroslav Kohút
Odborný pracovník – expert:
Mgr. Tomáš Gieci
Odborný pracovník – expert:
Ing. Jozef Porubčan
Realizátor súťaže:
Ing. Ján Žuffa
Realizátor súťaže:
Ing. Katarína Štronerová
Realizátor súťaže:
Bc. Marián Kunštár
Realizátor súťaže:
Ing. Štefan Šefranka
Hodnotiteľ súťaže kategória strojárstvo:
Ing. Jozef Porubčan
Hodnotiteľ súťaže kategória strojárstvo:
Ing. Anna Styková
Hodnotiteľ súťaže kategória strojárstvo:
Bc. Ivan Škvarka
Hodnotiteľ súťaže kategória robotika:
Ing. Miroslav Kohút
Hodnotiteľ súťaže kategória robotika:
Ján Zelenay
Hodnotiteľ súťaže kategória robotika:
Jakub Pospíchal
Hodnotiteľ súťaže kategória tvorba web stránok:
Mgr. Tomáš Gieci
Hodnotiteľ súťaže kategória tvorba web stránok:
Bc. Michal Prokaj
Hodnotiteľ súťaže kategória tvorba web stránok:
Ing. Damian Forgács
44
Program pilotnej časti súťaže - Kategória základné školy
Piatok 7.2.2014
do 17.00
Príchod a prezentácia: súťažiaci ZŠ a SOŠ + pedagogický dozor
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
18.00 – 19.00
Večera (školská jedáleň SŠ – Kremnička)
19.00 – 20.00
Slávnostné otvorenie súťaže – ( školská jedáleň SŠ – Kremnička )
21.30
Večierka pre súťažiacich
Sobota 8.2.2014
06.45 hod.
Budíček
07.15 ─ 07.45
Raňajky (školská jedáleň SŠ – Kremnička)
07.50 ─ 08.00
Odchod autobusu na SOŠ E, Zvolenská cesta 18, B. Bystrica
08.00 ─ 12.30
Súťaž podľa kategórií : Strojárstvo- ručné obrábanie, Robotika, Tvorba
web stránok, (diskusia a vyplňovanie dotazníkov - žiaci a PD)
12.30 ─ 13.30
Obed – (školská jedáleň SOŠ elektrotechnická)
14.00 – 15.00
Slávnostné vyhlásenie výsledkov – SOŠ E, Zvolenská cesta 18, B. Bystrica
15.30
Spoločný odvoz autobusmi na autobusovú – železničnú stanicu
45
Zoznam súťažiacich ZŠ – Kategória Strojárstvo – ručné obrábanie
Por.
číslo
Meno a priezvisko
Kraj
Škola
1.
Dominik Jánošík
TT
ZŠ, Vajanského 2, Skalica
2.
Richard Šimek
TT
ZŠ, Štúrova 1115, Šaštín - Stráže
3.
Patrik Hradský
TN
ZŠ, Štúrova 18, Myjava
4.
David Sedláček
TN
ZŠ, Kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
5.
Marek Kováč
NR
ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice
6.
Adrián Janík
ZA
ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný
Kubín
7.
Peter Krajkovič
ZA
ZŠ Jahodnícka 1, Martin
8.
Dávid Malík
KE
ZŠ, Mládežnícka 3, Košice - Šaca
9.
Jozef Doci
KE
ZŠ, Mládežnícka 3, Košice - Šaca
10.
Šimon Kuruc
PO
ZŠ Kukučínova 106, Vranov nad Topľou
11.
Martin Fuchs
BB
ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
12.
Matúš Turošík
BB
ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno
13.
Patrik Loučka
BB
ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Zoznam súťažiacich SŠ – Kategória Strojárstvo – ručné obrábanie
Por.
číslo
Meno a priezvisko
Kraj
Škola
1.
Dávid Kudláč
TT
SOŠ strojnícka,Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
2.
Tomáš Sukup
TT
SOŠ strojnícka,Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
3.
Pavol Blatniak
TN
SPŠ, SNP 413, Myjava
4.
Andrej Fraňo
TN
5.
Peter Kozač
NR
6.
Eugen Majerík
ZA
7.
Matúš Dechtár
ZA
8.
Ivan Štovčík
KE
9.
Marek Kuruc
PO
10.
Michal Pejko
BB
11.
Matej Beňuš
BB
12.
Adrián Wollmuth
BB
Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové
Mesto nad Váhom
Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25,93447
Levice
Spojená škola-SOŠ stroj, Červenej armády 25,
Martin
SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný
Kubín
Stredná odborná škola, Učňovská 5, KošiceŠaca
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad
Topľou
Spojená škola - SOŠ automobilová, Školská 7,
Banská Bystrica
Spojená škola - SPŠ, Laskomerského 3,
Brezno
SŠ-SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,
Banská Bystrica
46
Zoznam súťažiacich ZŠ – Kategória Robotika
Por.
číslo
Meno a priezvisko
Kraj
Škola
1.
Martin Horváth
TT
ZŠ, Ul. Jána Bottu 27, Trnava
2.
Boris Bacigál
TT
ZŠ, Hlavná 86,Pusté Úľany
3.
Ivan Pančiak
TN
ZŠ, Štúrova 18, Myjava
4.
Filip Bajjani
TN
ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá
5.
Šimon Varga
NR
ZŠ Tríbečská 1653/22, Topoľčany
6.
Patrik Takáč
NR
ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
7.
Marco Pintér
NR
ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky
8.
Kristán Mauer
ZA
9.
Mário Lajmon
ZA
10.
Jaroslav Šveda
PO
ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča
11.
Viktor Hankovský
PO
Základná škola Lúčna, Námestie J.Pavla II
827/26, 09301 Vranov n. Topľou
12.
Lukáš Knoška
BB
ZŠ Dr. Jánskeho 2, Žiar nad Hronom
13.
Rastislav Líška
BB
ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
ZŠ Márie Medveckej, Tvrdošín – Medvedzie
155
ZŠ Márie Medveckej, Tvrdošín – Medvedzie
155
Zoznam súťažiacich SŠ – Kategória Robotika
Por.
číslo
Meno a priezvisko
Kraj
1.
Adam Kralovič
TT
2.
Erik Schwarz
TT
3.
Patrik Butaš
TN
SPŠ, SNP 413/8, Myjava
4.
Erik Studenič
TN
SOŠ Stará Turá, Športová 675, Stará Turá,
5.
Jakub Krošlák
NR
6.
Marek Takáč
NR
7.
Marek Molda
NR
8.
Filip Meixner
ZA
Spojená škola Nižná, Hattalova 471, Nižná
9.
Andrej Zajaczkowski
ZA
Spojená škola Nižná, Hattalova 471, Nižná
10.
Adam Kaššai
PO
11.
Miroslav Tarkanič
PO
12.
Michal Sedliak
BB
13.
Adnrej Chudý
BB
Škola
Stredná priemyselná škola Trnava,
Komenského 1, Trnava
Stredná odborná škola elektronická Trnava,
Sibírska1, Trnava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Námestie SNP č.8, Piešťany
SOŠ technická - Műszaki Szakközépiskola,
Bratislavská cesta 10, Komárno
SPŠ elektrotechnická S.A.Jedlíka,
Komárňanská 28, Nové Zámky
Technická akadémia, Hviezdoslavova 8,
Spišská Nová Ves
Gymnázium Vranov, Dr. C. Daxnera 88,
Vranov n. T.
Súkromná stredná odborná škola technická,
Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša,
Hurbanova 6, Banská Bystrica
47
Zoznam súťažiacich ZŠ – Kategória Tvorba web stránok
Por.
číslo
Meno a priezvisko
Kraj
Škola
1.
Jakub Matušek
TT
ZŠ, Spartakovská 5, Trnava
2.
Štefan Schindler
TN
ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá
3.
Martin Valo
TN
ZŠ, Kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
4.
Richard Ráczkó
NR
ZŠ, Mierová 67, Želiezovce
5.
Richard Baláž
NR
ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
6.
Adrián Azor
BB
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
7.
Aleš Sršeň
BB
ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
8.
Kristián Boháčik
BB
ZŠ Trieda SNP č. 20, Banská Bystrica
Zoznam súťažiacich SŠ – Kategória Tvorba web stránok
Por.
číslo
Meno a priezvisko
Kraj
Škola
1.
Adam Lukačovič
TT
Stredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23, Trnava
2.
Matúš Gago
TN
SOŠ Stará Turá, Športová 675, Stará Turá
3.
Marek Vendžúr
TN
4.
Šimon Krajči
NR
5.
Denis Slávik
NR
6.
Patrik Uškert
BB
7.
Matej Riečičiar
BB
8.
Vladimír Podhájecký
BB
SOŠ, Ul.kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad
Váhom
Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25,
Levice
SPŠ elektrotechnická S.A.Jedlíka,
Komárňanská 28, Nové Zámky
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša,
Hurbanova 6, Banská Bystrica
SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta
18, Banská Bystrica
48
NEPREHLIADNITE!
Pokyny k refundácii cestovných náhrad pre účastníkov v súvislosti s účasťou na súťaži.
Pedagógovia:
Účastníci aktivít v Projekte vyhotovia a správne vyplnenia cestovný príkaz (CP) podľa zákona o cestovných
náhradách, ktorý im podpíše riaditeľ vysielajúcej školy, ( čitateľne, paličkovým písmom).
POZOR! 1 pedagóg = 1 cestovný príkaz
Prílohou CP sú:
-
podpísaná správa zo služobnej cesty za každého pedagoga zvlášť,
doklad o cestovných nákladoch ( cestovný lístok), ktorý musí byť nalepený na papieri zvlášť za každého
pedagoga s jeho menom
prezenčná listina- zdokladovaná ŠIOV organizátorom (dátum, miesto, čas trvania, názov aktivity a podpis
frekventanta).
Poznámka : Pri využití súkromného motorového vozidla – doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy
(napr. potvrdenie SAD o cene lístka), nárok na úhradu cestovného má iba vodič motorového vozidla, t.j. ak sú
v motorovom vozidle viacerí pedagogickí zamestnanci, tak nárok na preplatenie cestovného má iba jeden – vodič
motorového vozidla. Prijímateľ zabezpečí, že pedagogický zamestnanec má oprávnenie viesť motorové vozidlo.
Po ukončení podujatia pedagogickí zamestnanci ihneď odovzdajú CP na preplatenie svojmu zamestnávateľovi
(základná škola – pilotná resp. nepilotná) s ktorou má ŠIOV uzatvorenú Zmluvu o spolupráci).
Poznámka :Podmienky predloženia CP platia aj pre pedagogických zamestnancov – dozor zo SOŠ, zmluva sa uzatvára
len so ZŠ, ktorá je cieľovou skupinou Projektu.
Základná škola uhradí cestovné náhrady účastníkom aktivít zo svojho bankového účtu na bankový účet účastníka, na
základe bankového výpisu, resp. pokladničného dokladu dokumentujúceho reálnu úhradu.
Refundácia mzdy pre pedagogických zamestnancov ZŠ:
-
Pracovná zmluva, resp. vymenovanie do štátnej služby, spolu s náplňou práce, resp. opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta a platový návrh (vrátane dodatkov),
Prezenčná listina (dátum, miesto, čas trvania, názov aktivity a podpis pedag. zamestnanca),
Mzdový list, resp. výplatná páska,
Bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo overená
kópia) dokumentujúci reálnu úhradu – prijímateľ je povinný označiť na bankovom výpise okrem úhrady
oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody vrátane dane z príjmov fyzických osob.
Žiaci (ZŠ + SOŠ):
-
K CP pedagógov sa priloží zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnia súťaže, tzn. cestujú spoločne s pedagog.
zamestnancom školy,
Zoznam žiakov musí byť na hlavičkovom papieri školy, s pečiatkou a podpisom riaditeľa školy,
Na osobitný list (za každého žiaka vlastný list) napísať meno žiaka a pripnúť, resp. prilepiť cestovné lístky.
Základná školy pošle do 10 dní od ukončenia podujatia kópie cestovných príkazov, vrátane
povinných príloh (vyplnený CP, správa zo služobnej cesty, cestovné lístky, zoznam zúčastnených
žiakov + ich cestovné lístky) a výpis z bankového účtu, preukazujúci úhradu cestovných náhrad
účastníkom aktivít, na hlavičkovom papieri školy, t.j. je nutné uviesť všetky právne náležitosti
týkajúce sa školy.
49
Kontaktná adresa pre základné školy: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Národný projekt DIELNE
Ing. Jana Kučerová
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
Email: [email protected], telefón: 0905 638 356
Kontaktná adresa pre stredné školy: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Národný projekt DIELNE / ZENIT
Ekonomický odbor
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
Email: [email protected]
ŠIOV následne po predložení všetkých potrebných dokladov základnou školou, strednou školou refunduje náklady
základnej škole / strednej škole na jej bankový účet.
50
MAPA
Názov školy: Spojená škola - SOŠ elektrotechnická
Email školy:
[email protected]
Telefón:
+421 48 416 37 81
Adresa školy: Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
GPS súradnice:
N 48.7073031
E 19.1369873
Doprava:
Od železničnej/autobusovej stanice sa k SOŠ elektrotechnickej dostanete:
trolejbusom č. 2, vystúpiť na zastávke – Sládkovičova ZVT – pešo po vyznačenom chodníku
Z Nám. Slobody sa k SOŠ elektrotechnickej dostanete:
autobusom č. 21. a č.90, vystúpiť na zastávke – Sládkovičova ZVT – pešo po vyznačenom
chodníku
51
MAPA - UBYTOVANIE
Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
GPS súradnice:
N
48.6996024
E
19.1273569
Doprava:
Od železničnej/autobusovej stanice sa k Spojenej škole, Kremnička 10, dostanete:
trolejbusom č. 2, vystúpiť na zastávke na zastávke Vozovňa
Zo zastávky ZVT – Sládkovičova, trolejbus č.2, autobus č. 21 – vystúpiť na zastávke Vozovňa
(ZVT - Pivovar - Vozovňa)
52
Download

Bulletin ZENIT - SŠ - SOŠ elektrotechnická, Banská Bystrica