EDÍCIA
SLOVENSKEJ
LEKÁRSKEJ
KNIŽNICE
InfoMedLib
Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice
2
2011
Ročník 12
Ročník 12
Obsah
ÚVOD
PhDr. Marta Žilová
4
INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE
PhDr. Marta Žilová
Významné medzníky SlLK
5
PhDr. Marta Žilová
Prehľad podujatí a aktivít k 60. výročiu založenia SlLK
13
Marta Weissová
Slávnostné stretnutie pracovníkov SlLK
21
Marta Weissová
Ako nás vidíte
24
Oľga Harvánková
Hra s číslami
26
Jana Kekeňáková
Doručovacia služba dokumentov
29
PhDr. Anna Debnárová
Nová webová stránka SlLK
32
Marta Weissová
Výstava lekárske vedy 2011/2012
33
PRÍSPEVKY ZO SIETE LEKÁRSKYCH KNIŽNÍC
Marta Weissová
Ďalšie rušenie lekárskych knižníc
35
2
Mgr. Mária Vertaľová
Za Annou Kruželákovou
37
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
39
Z ODBORNEJ TLAČE
Marta Weissová
Anotovaný výber zo slovenskej a českej odbornej tlače
42
JUBILEÁ PRACOVNÍKOV KNIŽNÍC
46
AKTUALITY
Marta Weissová
Súpis edičnej a publikačnej činnosti 2001 – 2010
49
RNDr. Ella Görnerová
20 rokov používania tezaura MeSH
51
RNDr. Bela Štalmašeková
Slovenské lekárske periodiká 2011
55
Marta Weissová
Valné zhromaždenie OZ MEDLIB
57
RNDr. Bela Štalmašeková
Zmeny vo vydávaní slovenských lekárskych časopisov
59
TERMINOLOGICKÉ OKIENKO
61
3
ÚVOD
V poslednom období neprejde deň, aby sme nepočuli alebo
nečítali o finančnej či hospodárskej kríze, ktorá začala v Amerike
krachom svetových bánk a finančných inštitúcií koncom roka 2007.
Vplyvom globalizačných procesov sa rozšírila aj do Európy a celého
sveta. Nastalo obdobie, ktoré nikto z nás nepredpokladal. Zo začiatku
sme krízu považovali za problém “tých za veľkou mlákou“, no čoraz
viac pociťujeme jej dopady aj na Slovensku. Inštitúcie a firmy
prijímajú úsporné opatrenia , ktoré sa dotýkajú
najmä tých
pracovníkov či prevádzok, ktoré nie sú veľmi ziskové, alebo naliehavo
potrebné.
Takto sa aj zdravotnícke zariadenia s odvolávaním na krízu
“zbavili“ za ostatných päť rokov 17 lekárskych knižníc. Ušetrili reálne
97 387 €, t. j. priemerne 1 145 € za rok v jednom zdravotníckom
zariadení. Za túto cenu lekári a zdravotnícki pracovníci však stratili
možnosť priameho kontaktu s profesionálnym knihovníkom, ktorý im
zabezpečoval prístup k odbornej literatúre a informačným
medicínskym zdrojom. Ak chce zdravotnícke zariadenie poskytovať
kvalitné zdravotnícke služby má v ňom lekárska knižnica
nezastupiteľné miesto.
Žiaľ, aj Slovenskú lekársku knižnicu postihlo v ostatných
rokoch niekoľko vĺn úsporných opatrení a prepúšťania. Od roku 2007
odišlo zo SlLK z týchto dôvodov 9 odborných pracovníkov čo je viac
ako 29%. I napriek negatívnemu dopadu racionalizačných opatrení sa
knižnica vyrovnala s novými podmienkami, udržala úroveň
poskytovaných služieb a zachovala si svoj imidž kvalitnej vedeckej
knižnice, najmä vďaka kolektívu správnych ľudí, na ktorých sa dá
spoľahnúť aj v ťažkých chvíľach.
Krízové opatrenia ovplyvnili aj oslavy 60. výročia založenia
SlLK. Jubileum knižnice sme si pripomenuli na slávnostnom stretnutí
súčasných i bývalých pracovníkov dňa 13. decembra 2011
v komornom prostredí knižnice.
Marta Žilová
4
INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE
VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY 60. ROČNÉHO VÝVOJA
SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE
PhDr. Marta Žilová, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
1951

1954

1961



1.9.1951 – vznikla Ústredná lekárska knižnica ( ďalej ÚLK)
výnosom Povereníctva školstva, vied a umenia zo dňa 23. 8.
1951, č. 120.816-IV/2 s funkčnou pôsobnosťou pre celé
Slovensko
ÚLK sa stala na základe štatútu pre vedecké knižnice
centrálnou vedeckou knižnicou i strediskom pre
spracovávanie bibliografií a rešerší
1. januára 1961 povereník pre školstvo a kultúru odovzdal
Povereníctvu pre zdravotníctvo do správy ÚLK“ v záujme
zlepšenia rozšírenia zdravotníckej literatúry a pomoci
knižniciam zdravotníckych zariadení“. Vzniklo stredisko pre
metodické riadenie jednotnej siete zdravotníckych zariadení
získanie prvého skladu mimo sídla knižnice v cirkevnom
objekte v Marianke
vytvorenie funkcie hlavného metodika
5
1964


1966

1967

17. 6.1964 – zmena názvu knižnice na Slovenskú lekársku
knižnicu
získanie práva povinného výtlačku knižnej a časopiseckej
produkcie z oblasti lekárskych vied
vydanie prvého čísla Informačného a metodického
spravodajcu pre sieť lekárskych knižníc na Slovensku
1.10.1967 – výnosom Povereníctva SNR pre zdravotníctvo
nadobudol účinnosť nový štatút. Knižnica stala výskumným a
riešiteľským pracoviskom ako súčasť vedecko-výskumnej
a vývojovej základne rezortu zdravotníctva
1969 - 1970
 poverenie na koordináciu nákupu zahraničnej periodickej
a monografickej literatúry v rezorte zdravotníctva
1971

1972


1973

vznik výskumno – metodického oddelenia, ktoré malo
významnú úlohu pri budovaní a prestavbe zdravotníckych
knižníc, pri ich profesionalizácií a systematickom
doškoľovaní
začiatok budovania súborného katalógu zahraničnej
monografickej literatúry
vydanie stredných tabuliek medzinárodného desatinného
triedenia MDT Trieda 61 pre lekárstvo, farmáciu a príbuzné
odbory
začala sa budovať báza Prírastky zahraničných kníh séria F
zdravotníctvo
6

1976

1977




1981

1983

1984

spracovávanie a uchovávanie výskumných správ a správ
z ciest do zahraničia v rezorte zdravotníctva na základe
vyhlášky FMTIR č.6/1972
začiatok automatizácie knižničných činností (organizačné
automaty)
1.7. 1977 – výnosom MZ SR bol zmenený názov knižnice na
Ústav vedeckých zdravotníckych informácií a nadobudol
účinnosť nový štatút. Knižnica bola poverená funkciou
odvetvového informačného strediska pre informačnú gesciu
zdravotníctvo s pôsobnosťou na celom území ČSSR
ÚVZI sa stal národným orgánom medzinárodného systému
vedeckých lekárskych informácií MEDINFORM členských
štátov Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci RVHP
spolupráca s Národnou lekárskou knižnicou v Prahe (ÚVLI
Praha) pri vydávaní celoštátneho bibliografického periodika
Bibliographia Medica Čechoslovaka BMČ
vzniklo nové oddelenie knižnice na spravovanie knižničného
fondu Správa a ochrana fondov
získanie priestorov v budove FN na Špitálskej 10
a umiestnenie riaditeľstva SlLK, hospodársko-technického
oddelenia a oddelenia akvizície a spracovania fondov na
prízemí a 3.poschodí
prvé počítačové spracovanie ročného výkazu o činnosti
zdravotníckych knižníc
1.6.1984 – schválenie koncepcie metodickej činnosti v sieti
zdravotníckych knižníc a stredísk VTI
7
1986

1987

1988

1989


1990




1991



1993

prvý ročník predajnej výstavy zahraničnej monografickej
literatúry Lekárske vedy
začiatok automatizácie knižničných činností na počítači SMEP
50/50
1. ročník prezentačnej výstavy „Novinky v medicíne“
prechod na platformu personálnych počítačov s inštaláciou
databázového systému CDS/ISIS s využitím výmenného
formátu
udelenie práva na preklad tezaura MeSH od Národnej
lekárskej knižnice v Bethesde USA
aplikácia automatizovaného systému knižničných služieb
ASKS z Ústavu aplikovanej kybernetiky. V ASKS bol
vytvorený prvý automatizovaný katalóg knižnice, ktorý
obsahoval 5 000 záznamov
zrušenie práva povinného výtlačku
rozšírenie informačnej gescie ÚVZI o klinickú medicínu
a príbuzné odbory
vznik členstva v EAHIL
15. 8.1991 – opatrením MZ SR bol zmenený názov knižnice
na Slovenská lekárska knižnica SlLK a nadobudol účinnosť
nový štatút
WHO v Kodani udelila SlLK štatút Depozitnej knižnice WHO
vydanie 1. zväzku prvého česko-slovenského úplného vydania
tabuliek MDT, triedy 611-615
inštalácia KIS Rapid Library modul Katalóg/OPAC
s výmenným formátom
8




1994




1995


1996

1997


1999


zavedenie novej služby RIOS- rýchla informačná obsahová
služba pre lekárske knižnice
zavedenie využívania tezaura Medical Subject Headings
MeSH vo vecnom spracovaní dokumentov
členstvo v SAK
vydanie 2., 3., a 4. zväzku tabuliek MDT, triedy 616-618
vznik odbornej biomedicínskej a zdravotníckej bibliografie
Bibliographia Medica Slovaca BMS
začiatok budovania citačnej bázy SlLK CiBa
získanie štatútu Dokumentačného strediska WHO v SR
získanie prenájmu 330 m2 v budove na Lazaretskej 24.-spolu
568 m2, z toho 100 m2pre používateľov
komplexná rekonštrukcia 2. poschodia v budove Národného
centra podpory zdravia na Lazaretskej 26
presťahovanie riaditeľstva SlLK, hospodársko-technického
oddelenia a oddelenia akvizície a spracovania fondov na 2.a
4. posch.
pripojenie na internet v rámci projektu Healthnet a vytvorenie
domovskej stránky SlLK
inštalácia modulu www OPAC a sprístupnenie katalógu SlLK
na internete
2O.11.1997 1. zasadnutie rady knižničného informačného
systému v zdravotníctve
inštalácia KIS Rapid Library vo formáte UNIMARC – moduly
Akvizícia a Katalóg/OPAC
začiatok spolupráce s SNK na tvorbe Článkovej databázy
Slovenskej národnej bibliografie ČBD SNB
9
2000


2001





2002






2003





inštalácia modulu Články KIS Rapid Library
vydanie prvého čísla bulletinu SlLK InfoMedLib
50. výročie vzniku SlLK
7.11.2001 konferencia Lekárske knižnice na prahu nového
milénia
vydanie publikácie Knižnica v službách medicíny
6.9. 2001 mikrovlnné pripojenie SlLK na internet ( NEXTRA)
a vytvorenie vlastnej domény www.sllk.sk
8. 11.2001 zahájenie rutinnej prevádzky modulov Výpožičky
a Seriály KIS Rapid Library
31.1.2002 získanie 5 podlažnej budovy na Lazaretskej ul. do
správy knižnice s rozlohou 2 000 m2 (pre používateľov bolo
sprístupnených 290 m2)
presťahovanie dislokovaných oddelení knižnice z LF UK a
umiestnenie všetkých pracovísk knižnice v čiastočne
zrekonštruovaných priestoroch budovy na Lazaretskej 26
9.12.2002 slávnostné otvorenie študovne Dokumentačného
strediska WHO
vybudovanie kompaktnej lokálnej siete a zriadenie prvého
vlastného web a mail servera s antivírovou ochranou
vybudovanie domovskej stránky www.sllk.gov.sk
aplikácia nového on-line katalógu v prostredí IPAC Advanced
Rapid Library ARL
prvá etapa rekonštrukcie študovne periodík na prízemí
vytvorenie 3 študovní, 29 študijných miest a rozšírenie
používateľských priestorov na 342 m2
presťahovanie najstarších dokumentoch z rokov 1953-1981 do
novozískaného knižničného skladu v Tomášove
zavedenie registrácie používateľov na diaľku
31.3.2003 zapojenie SlLK do vládnej siete GOVNET na
základe uznesenia vlády č.876/2002
10

2004








2005



2006



19. 12.2003 založenie občianskeho združenia MEDLIB
23.3.2004 prvé slávnostné udeľovanie čestného členstva 14
významným osobnostiam medicíny za zásluhy o rozvoj SlLK
30.marca – ustanovujúce valné zhromaždenie OZ MEDLIB
1.12.2004 slávnostné otvorenie zrekonštruovanej študovne
periodickej literatúry – vytvorenie 15 študijných miest
otvorenie študovne monografickej a učebnicovej literatúry ( 1.
posch.)- 6 študijných miest; zlepšenie podmienok pre
používateľov - 4 študovne, 37 študijných miest a 380 m2
vybudovanie nového príručného skladu v suteréne budovy
SlLK na Lazaretskej ul. 75 m2
zakúpenie 14 nových PC a 18 LCD monitorov z grantu
Nadácie otvorenej spoločnosti
22.10.2004 prevod správy ½ budovy na Ústav zdravotníckych
informácií a štatistiky ÚZIŠ.
presťahovanie všetkých pracovísk knižnice a ich
premiestnenie na prízemie, 1. a 2. poschodie
transformácia a reštrukturalizácia SlLK – zápas o zachovanie
knižnice a jej právnej subjektivity
rozšírenie poskytovaných služieb o on-line elektronické
služby - žiadanky, rezervácie, konto používateľa
rozhodnutie o zrušení SlLK uznesením č. 648 gremiálnej
porady ministra zdravotníctva SR zo dňa 28. 11. 2005
1. 2. 2006 začlenenie SlLK do Národného centra
zdravotníckych informácií
SlLK ako samostatný odbor NCZI plní funkciu národného
centra pre poskytovanie medicínskych a zdravotníckych
informácií
zmena organizačnej štruktúry oddelení SlLK - zrušenie 6
odborných oddelení a vznik nových oddelení:
OAKOF – oddelenie akvizície klasifikácie a ochrany
fondu
11



2007



2008


2009



2010

OKASKIS – oddelenie katalogizácie autorít a správy
knižnično--informačného systému
OKIS – oddelenie knižnično--informačných služieb
RMŠI – referát metodiky a štatistických informácií
prepustenie hospodársko-technických pracovníkov ( 15
pracovníkov) a zníženie počtu odborných pracovníkov SlLK
o 11,5 úväzku ( zo 40 na 28 pracovníkov vykonávajúcich
knihovnícke činnosti)
rekonštrukcia priestorov v budove NCZI – redukcia
pracovných ( 764 m2) používateľských priestorov SlLK (
z 380 m 2 na 258 m2)
28.12.2006 zakúpenie nového KIS ARL firmy Cosmotron
implementácia komplexného KIS ARL - 15.7.200 spustenie
do rutinnej prevádzky
integrácia budovania citačnej databázy CiBaMed do prostredia
ARL a jej on-line sprístupnenie používateľom
rekonštrukcia priestorov – 1. poschodie
rekonštrukcia priestorov v budove NCZI - prízemie
sťahovanie oddelení do zredukovaných pracovných priestorov
- 633 m
zrušenie Referátu metodiky a štatistiky a začlenenie do OSKF
rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí a sťahovanie do
zredukovaných služobných priestorov - 399 m2
zrušenie samostatnej študovne Dokumentačného strediska
WHO, monografickej a učebnicovej literatúry a ich
premiestnenie do študovne periodickej literatúry – 100 m2 a 22
študijných miest
rekonštrukcia priestorov v budove NCZI – 1. poschodie,
prízemie
12



2011




sťahovanie oddelení s ďalšou redukciou pracovných (z 399 na
243 m2) a používateľských priestorov ( z 258 na 14 0 m2)
zosúladenie názvov oddelení s ich obsahovou náplňou:
OAKOF-OKF, OSKF-OBIS
presťahovanie knižničných dokumentov zo skladov
v Tomášove a v Bratislave do nových halových skladov
v Rovinke od 7.1. do 28.2.(4364 bežných metrov políc,
150 000 knižničných jednotiek)
3.10.2011 nový štatút SlLK ako odboru NCZI
zavedenie novej služby DSD (doručovacia služba
dokumentov) - doručenie vyhľadaných dokumentov poštovou
alebo kuriérskou službou priamo do domu alebo na
pracovisko
vytvorenie nového samostatného webu SlLK
60. výročie vzniku SlLK
PREHĽAD PODUJATÍ A AKTIVÍT K 60. VÝROČIU
ZALOŽENIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE
PhDr. Marta Žilová, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
V septembri roku 2011 uplynulo 60. rokov od vzniku
Slovenskej lekárskej knižnice. Prípravy na dôstojné oslavy tohto
významného jubilea sme zahájili už na prelome roku 2010 a 2011.
Plánovali sme zorganizovať, ako už tradične pri okrúhlych jubileách
13
knižnice, niekoľko zaujímavých podujatí a aktivít. Žiaľ prípravné
práce sme museli prerušiť z dôvodu realizácie úsporných opatrní
prebiehajúcich v NCZI, ktoré rezultovali do zrušenia ďalších 4
pracovných miest v knižnici. Odchodom kľúčových pracovníčok
vznikli nové podmienky, museli sme sa vyrovnať so závažnými
organizačnými a personálnymi zmenami i dočasnou demotiváciou,
destabilitou a sklamaním pracovníkov. To bol dôvod, prečo sa
neuskutočnil avizovaný odborný seminár 7.decembra 2011, ktorý mal
byť vyvrcholením osláv 60.výročia knižnice. Ospravedlňujeme sa
všetkým Vám, ktorí ste sa chceli seminára zúčastniť. I napriek
nepriaznivej atmosfére, sme si vďaka kolektívu správnych a obetavých
ľudí zanietených pre svoju profesiu pripomenuli jubileum knižnice
propagačnými aktivitami i odbornými podujatiami, ktoré nás tešia
a sme na ne hrdí.
Podujatia
7. apríl 2011
Svetový deň zdravia
Jedno z prvých podujatí bolo venované Svetovému dňu
zdravia a organizovali sme ho v spolupráci s Občianskym združením
MEDLIB pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.Od roku 1950
sa 7. apríl oslavuje ako Svetový deň zdravia, ktorý je symbolickým
pripomenutím založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať
celosvetovú verejnosť o špecifickej problematike dotýkajúcej sa sféry
zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva a zvyšovať
povedomie o zdravotných problémoch, ktoré patria k tým
najakútnejším v globálnom meradle. Hlavnou témou Svetového dňa
2011 bola antimikrobiálna rezistencia pod heslom: Ak nezasiahneme
dnes, zajtra nebude čím liečiť. Riaditeľka kancelárie WHO na
Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH a vedecká tajomníčka
Slovenskej lekárskej spoločnosti MUDr. Irina Šebová, CSc. vo svojich
odborných prednáškach objasnili príčiny vzniku antimikrobiálnej
rezistencie a vysvetlili prečo je v súčasnosti pre ľudstvo globálnou
hrozbou. Pre účastníkov podujatia boli spracované informačné
materiály Antimikrobiálna rezistenia a Ako správne užívať antibiotiká.
14
20. októbra 2011
Slovenská lekárska knižnica pri príležitosti Svetového dňa
osteoporózy pripravila veľmi zaujímavú prednášku renomovanej
odborníčky Doc. MUDr. Jaroslavy Wendlovej, CSc. na aktuálne témy:
Bioregeneračná medicína – nový interdisciplinárny odbor a Strava a
civilizačné ochorenia z pohľadu zmien pH v organizme. Žiaľ, z
dôvodu náhleho ochorenia prednášateľky Doc. MUDr. Jaroslavy
Wendlovej, CSc sa prednáška nemohla uskutočniť.
7. decembra 2011
Valné zhromaždenie Občianskeho združenia MEDLIB
Jedným z cieľov OZ MEDLIB je vytváranie priaznivých
podmienok na plnenie úloh vyplývajúcich z poslania a činnosti
Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. Na valnom zhromaždení,
ktoré je najvyšším orgánom občianskeho združenia MEDLIB, bolo
7.12.2011 zvolené nové predsedníctvo a KRK na obdobie rokov 2012
– 2014. Podpredsedníčka OZ – riaditeľka SlLK PhDr. Marta Žilová vo
svojej prezentácii k 60. výročiu vzniku SlLK zhodnotila uplynulé
obdobie činnosti knižnice. I napriek tomu, že bola v ostatných rokoch
knižnica značne oklieštená, najmä v oblasti personálnej a priestorovej,
naďalej plnila všetky stanovené úlohy a poskytovala v rámci svojich
možností čo najkvalitnejšie knižnično – informačné služby. Zaviedla
novú službu DSD – doručovacia služba dokumentov, ktorá je platenou
službou a poskytuje používateľom možnosť požiadať o doručenie
vyhľadaných dokumentov poštovou alebo kuriérskou službou priamo
do domu alebo na pracovisko, vytvorila a sprístupnila novú
samostatnú webovú stránku knižnice a pod.
13. decembra 2011
Slávnostné stretnutie pracovníkov SlLK
Jubileum knižnice sme si pripomenuli na slávnostnom
stretnutí súčasných i bývalých pracovníkov v komornom prostredí
nášho pracoviska. Vo svojom príhovore riaditeľka knižnice vyzdvihla
predovšetkým význam dobrých medziľudských vzťahov a priateľskú
15
atmosféru na pracovisku, ktoré sú významným predpokladom pre
úspešnú a tvorivú činnosť. Vďaka súdržnému kolektívu obetavých
a zanietených pracovníkov knižnica prekonala mnoho prekážok. Jej
poďakovanie patrilo všetkým, ktorí sa na činnosti knižnice podieľajú.
Za dlhoročnú a obetavú prácu riaditeľka SlLK odovzdala ďakovné
listy siedmym pracovníkom knižnice, ktorí jej verne slúžia od 20 až 44
rokov.
Výstavy
6.-8. decembra 2011
Národné centrum zdravotníckych informácií - Slovenská
lekárska knižnica a akademické kníhkupectvo Malé centrum
Bratislava zorganizovali v dňoch 6.-8. decembra 2011 dvanásty ročník
predajnej výstavy zahraničnej monografickej literatúry Lekárske
vedy 2011/2012. V priestoroch študovne Slovenskej lekárskej
knižnice si návštevníci mohli prezrieť vyše 430 kníh od takmer 40
vydavateľstiev. Na vystavené knihy, ktoré boli zakúpené alebo
záväzne objednané počas výstavy, bola poskytnutá výstavná zľava.
História slovenskej medicíny
V priebehu roka 2011 sme pre používateľov knižnice pripravili sériu
výstaviek s názvom História medicínskych odborov v knižnom fonde
SlLK, cieľom ktorých bolo priblížiť historický vývoj niektorých
odborov medicíny. Vystavených bolo 184 kníh z 12 medicínskych
odborov. Medzi najstaršie a najzaujímavejšie knihy patrili: Ledényi,
J.: Pitevné cvičenia z roku 1937, Brod, J.Klinická fysiologie
a patologie ledvin 1949, Šrobár,V. : Ľudová zdravoveda. Martin 1909,
Hlouchal,L.: Výměna látková u infekčních nemocí. Praha 1948,
Thomayerova sbírka č.250, Rippa, B.K.: K histórii medicíny na
Slovensku. Bratislava SAV 1956, Dérer,L.: Praktikum propedeutiky
vnútorného lekárstva. Bratislava SAV 1954, King, E.S.J.: Surgery of
the Heart Arnold 1941,Sova, J.: Elektrokardiogram u hypertonické
nemoci, Thomayerova sbírka č. 327 1954, Rehák, A.: Diagnostický
atlas kožných chorôb. Bratislava SAV 1955, Chmel, L.: Laboratórne
vyšetrovacie metódy v dermatológii a venerologii. Bratislava, SAV
16
1954, L´endocrinologie et l´cell Le Caire 1937, Cameron, A.T.:
Recent advances in endocrinology. Philadelphia 1947, Chura, A. J.:
Slovensko bez dorastu. Slovenská Grafia Bratislava 1938.
Edičná činnosť
Slovenské lekárske periodiká
(5. doplnené a prepracované vydanie)
Publikáciu Slovenské lekárske periodiká vydala Slovenská
lekárska knižnica pri príležitosti 60. výročia svojho založenia.
Obsahuje aktuálny zoznam 117 titulov slovenských a československých časopisov z oblasti medicíny a príbuzných odborov
vydávaných v roku 2011. Okrem podrobného popisu časopisu, je
publikácia doplnená abecedným a tematickým registrom a registrom
sekundárnych informačných zdrojov, v ktorých sú časopisy
excerpované.
Súpis edičnej a publikačnej činnosti SlLK
2001 – 2010
K 60. ročnému jubileu SlLK bol vydaný Súpis, ktorý
vychádza v nadväznosti na Súpis edičnej a publikačnej činnosti (19512001) vydaný v roku 2001 pri príležitosti 50. výročia založenia
knižnice. V rámci edičnej činnosti bolo spracovaných a vydaných 64
periodických publikácii a 37 informačných materiálov. Pracovníci
knižnice publikovali 438 článkov v odborných zdravotníckych
a knihovníckych časopisoch.
InfoMedLib č.2/2011
Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice
Väčšia časť príspevkov bulletinu InfoMedLib č.2/2011 je venovaná
jubileu SlLK. Články sú zamerané predovšetkým na históriu knižnice
z hľadiska významných medzníkov i spomienok pracovníkov ako aj
na podujatia organizované k 60. výročiu.
17
Dokumenty Slovenskej lekárskej knižnice
Štatút Slovenskej lekárskej knižnice
Po 20 rokoch bol spracovaný a vydaný nový Štatút Slovenskej
lekárskej knižnice s účinnosťou od 1.10.2011. SlLK je v zmysle
štatútu organizačnou súčasťou Národného centra zdravotníckych
informácií a plní funkciu národného centra pre poskytovanie
medicínskych a zdravotníckych informácií.
Knižničný poriadok Slovenskej lekárskej knižnice
S účinnosťou od 1.októbra 2011 platí nový Knižničný poriadok
Slovenskej lekárskej knižnice, do ktorého boli zapracované niekoľko
rokov sumarizované pripomienky a požiadavky pracovníkov
i používateľov knižnice.
Webová stránka
Nový web Slovenskej lekárskej knižnice
Slovenská lekárska knižnica sa od svojho začlenenia do NCZI v roku
2006 usilovala o vytvorenie novej stránky respektíve o jej inováciu a
aktualizáciu v rámci webovej stránky NCZI. Žiaľ našu doterajšiu
päťročnú snahu podporilo až súčasné vedenie NCZI, ktoré umožnilo
SlLK spracovať a vytvoriť úplne novú stránku knižnice. Vďaka
podpore riaditeľa NCZI Ing. Andreja Orbana vznikla nová samostatná
webová stránka SlLK, ktorá bola sprístupnená na internete dňa 5.
októbra 2011. Webová stránka SlLK poskytuje užitočné a praktické
informácie o činnosti a službách knižnice a súčasne je strategickým
nástrojom na získavanie jej nových používateľov.
Prieskum
Ako nás vidíte?
Dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov.
Slovenská lekárska knižnica v jubilejnom roku vykonala dotazníkový
prieskum spokojnosti používateľov v snahe skvalitniť poskytované
knižnično–informačné služby . Prieskum prebiehal v čase od 10. 6.
2011 do 30.9.2011 a zúčastnilo sa ho 634 používateľov. Prieskum
18
používateľských potrieb, požiadaviek a námetov umožnil knižnici
získať predovšetkým kvalitnú spätnú väzbu, priebežne a pohotovo
reagovať na podnety v každodennej prevádzke a získať podklady pre
rozhodovanie a plánovanie zmien. Veľmi nás teší, že väčšina
komentárov bola mimoriadne pozitívna, vyzdvihli najmä ochotu
a profesionalitu knihovníčok. Vďačnosť našich používateľov je pre
nás veľkou motiváciou na skvalitnenie a zlepšenie našich služieb
a veľkým zadosťučinením za našu prácu, pre ktorú nemáme vždy
vytvorené optimálne podmienky. Výber komentárov:
opakujem som veľmi spokojná so službami požičovne a so
službami študovne, sú tu veľmi milé panie ,ochotné kedykoľvek
pomôcť, aj tento dotazník môže pomôcť k hodnoteniu ich
práce, za ich doterajšiu prácu treba poďakovať a ja to robím
touto formou, ešte raz v mene všetkých čitateľov ďakujem
chválim personál, strašne milý personál, ak niečo nie je jasné
pracovníčky sú ochotné mi pomôcť
som nadmieru spokojný s odbornosťou personálu a ochotou
pracovnici sú v tejto knižnici úplne najlepší!
vynikajúca úroveň aj príjemný prístup - najlepší zo všetkých
knižníc na Slovensku, ktoré navštevujem
do SLK sa vždy veľmi teším. Ešte ani raz sa mi nestalo, že by
som niečo nevybavila. Panie knihovníčky mi vždy pomohli v
tom, čo som potrebovala. Ďakujem im za ochotu a za to, že sú
milé a majú vždy úsmev na tvári a želám im veľa zdravia a
veľa radosti v práci aj mimo nej
nikdy a nikde som sa nestretla s tak ochotným prístupom ako v
tejto knižnici. Máte najlepšie pracovníčky aké som kedy stretla
všetci pracovníci knižnice boli ku mne vždy nadštandardne
ústretoví, vždy mi všetko ochotne vysvetlili. Takúto zostavu
hádam nemá ani jedna iná knižnica.
19
Nová služba
Doručovacia služba dokumentov – DSD
Slovenská lekárska knižnica v roku 2011 rozšírila svoje služby
zavedením Doručovacej služby dokumentov – DSD. Nová služba
uľahčí používateľom knižnice prístup k požadovaným dokumentom s
možnosťou zaslania
vybraných dokumentov poštovou alebo
kurierskou službou priamo domov, resp. na pracovisko bez nutnosti
osobnej návštevy knižničných priestorov.
Nová verzia on-line katalógu
Implementácia najnovšej verzie KIS ARL v on-line katalógu
SlLK ponúka používateľom moderné prostredie, ktoré spája funkcie
pôvodné s novými v sústave tematických menu, zabezpečuje
prehľadnú navigáciu po stránkach katalógu a integruje nové služby
knižnice. Systém navigácie umožňuje používateľom ľahkú orientáciu
a zjednodušenie prístupu ku všetkým novým i pôvodným funkciám
on-line katalógu.
Logo
Logo k 60.výročiu vzniku Slovenskej lekárskej knižnice
Návrh a výber loga k 60. výročiu vzniku SlLK bola prvou aktivitou
príprav jubilea knižnice. Autor vybraného loga poznajúc históriu
knižnice veľmi výstižne umiestnil jej logo na loď, plavidlo,
symbolizujúce historické zvraty, ktorými knižnica prešla, zmietala sa,
ale nepotopila. Veríme, že knižnica pretrvá, zostane nezlomná a bude
ďalšie desaťročia slúžiť slovenskej medicíne.
20
Poďakovanie
Ďakujem Ing. Milanovi Kekeňákovi za nezištnú pomoc pri spracovaní
loga, ktoré venoval knižnici bez nároku na honorár.
Ďakujem všetkým bývalým a súčasným pracovníkom SlLK, ktorý sa
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena knižnice.
SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE PRACOVNÍKOV SlLK
Dňa 13. 12. 2011 sa v úzkom
kruhu súčasných i bývalých
pracovníkov knižnice konalo
slávnostné
stretnutie
pri
príležitosti 60. výročia založenia
Slovenskej lekárskej knižnice.
Riaditeľka SlLK PhDr. Marta
Žilová vo svojom príhovore
zdôraznila význam knižnice pri
poskytovaní
komplexných
knižnično – informačných služieb, vzdelávaní lekárov, zdravotníckych
pracovníkov a študentov. Jej poďakovanie patrilo všetkým, ktorí sa na
činnosti knižnice podieľajú. Za dlhoročnú a obetavú prácu riaditeľka
SlLK odovzdala ďakovné listy siedmym pracovníkom knižnice, ktorí
jej verne slúžia od 20 do 44 rokov. V mene všetkých pracovníkov sa
za úspešné a dlhoročné vedenie knižnice PhDr. Marte Žilovej
poďakovala Mgr. Beatrix Gundelová.
21
Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
pri príležitosti
60. výročia vzniku
Slovenskej lekárskej knižnice
udeľuje
Ďakovný list
..........................................
za dlhoročnú a obetavú prácu
PhDr. Marta Žilová
riaditeľka SlLK
V Bratislave dňa 13. decembra 2011
22
Ďakovný list za dlhoročnú a obetavú prácu a darčekovú knižnú
poukážku, sponzorský dar OZ MEDLIB prevzali z rúk riaditeľky
SlLK PhDr. Marty Žilovej nasledovní pracovníci Slovenskej lekárskej
knižnice v Bratislave:
Oľga Harvánková
44 rokov pôsobenia v SlLK
Jana Kekeňáková
35 rokov pôsobenia v SlLK
Mgr. Beatrix Gundelová
23 rokov pôsobenia v SlLK
Marta Chabenová
23 rokov pôsobenia v SlLK
Valéria Jakóczyová
21 rokov pôsobenia v SlLK
RNDr. Bela Štalmašeková
20 rokov pôsobenia v SlLK
Ivan Dubravčík
20 rokov pôsobenia v SlLK
23
AKO NÁS VIDÍTE ?
Marta Weissová, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v snahe skvalitniť
poskytované knižnično – informačné služby pripravila k 60. výročiu
svojho vzniku dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov
s poskytovanými službami. Prieskum realizovaný v časovom rozmedzí
jún až september 2011 bol anonymný a bol adresovaný len pre
používateľov Slovenskej lekárskej knižnice. Realizoval sa
prostredníctvom web stránky www.sllk.gov.sk priamym interaktívnym
vyplnením elektronického formulára a jeho následným odoslaním.
Vyplnenie dotazníka respondentmi sa okamžite premietlo nielen do
číselných tabuliek, ako aj prehľadných grafov čo umožnilo možnosť
priebežného sledovania výsledkov prieskumu.
V tlačenej forme bol dotazník dostupný v požičovni
a študovni SlLK. Pre vyhodnotenie výsledkov získaných prieskumom
sú zaujímavé najmä námety, pripomienky, sťažnosti alebo pochvaly,
ktoré mohli respondenti pripojiť k veľkej časti otázok. alebo klasicky
vyplnením tlačených dotazníkov a odovzdaním na zberné miesta v
knižnici. Zo 634 dotazníkov bolo 49 vyplnených klasicky v tlačenej
forme.
Dotazník obsahoval celkom 24 otázok, ktoré boli zamerané na
zisťovanie:
- periodicity a dôvodu návštevnosti
- spokojnosti s výpožičným časom a dostupnosťou knižnice
- využívania webovej stránky
- spokojnosti s ponukou a využívaním knižničných
dokumentov a databáz v online katalógu
- využívania poskytovaných elektronických služieb
- hodnotenia poskytovaných knižnično – informačných
služieb
Ďalšie otázky dotazníka boli zamerané na zisťovanie záujmu
o využívanie nových služieb – doručovanie objednaných dokumentov
24
kuriérskou službou, ako aj vzdialeného prístupu k e-časopisom
a databázam.
Otázky zamerané na zisťovanie odborných znalostí pracovníkov
knižnice, ich ústretovosť a úroveň poskytovaných služieb, pomoc pri
získavaní informačných zručností boli zaradené z dôvodu ďalšieho
skvalitňovanie poskytovaných služieb pracovníkmi knižnice.
Nemenej dôležité otázky boli zamerané aj na zisťovanie spokojnosti
s priestorovým a technickým
vybavením a sociálnym zázemím
knižnice.
Záverečnými otázkami dotazníka sa zisťovalo pohlavie a vek
respondentov, ako aj najvyššie ukončené vzdelanie a príslušná
profesijná kategória.
Dotazníkového prieskumu spokojnosti Ako nás vidíte sa
zúčastnilo celkom 634 respondentov 52,61 % používateľov
Slovenskej lekárskej knižnice, z toho 77 % žien a 23 % mužov. Podľa
veku respondentov najvyšší počet dotazníkov – 35 % vyplnila veková
kategória 15 – 25 ročných používateľov. Druhú skupinu v počte 21 %
tvoria používatelia vekového rozhrania 26 – 30 a tretiu v počte 20 %
používatelia vekového rozhrania 31 – 40.
Z toho vyplýva že najvyššie % používateľov je zaradených do
kategórie študenti – 171 (27 %). Na druhom mieste s počtom 139
(22 %) sa zaraďujú lekári, na treťom študujúci zdravotnícki pracovníci
s počtom 104 (16 %) a na štvrtom mieste 102 (16 %) zdravotníckych
pracovníkov.
Komplexná analýza prieskumu Ako nás vidíte je prístupná na webovej
stránke SlLK www.sllk.sk v pravom menu – Ankety a prieskumy.
25
HRA S ČÍSLAMI
(alebo 60 rokov SlLK sa rovná mojim
44 rokom spolupráce s ňou)
Oľga Harvánková, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Dátum 11. september znamená pre mňa niečo iné ako pre
Američanov.
Po maturite 11. septembra 1967 som vstúpila do budovy,
v ktorej sídlila Slovenská lekárska knižnica, s tým, že to bude len na
skúšku. No a dnes, knižnica oslavuje voje 60. narodeniny a ja o tri
roky viac a z toho sme spoločne prežili 44 rokov.
Moje pôsobenie v nej možno rozdeliť na niekoľko období: skúšobné,
spoznávanie práce ostatných oddelení a preberanie oddelenia.
Pôvodné oddelenie, do ktorého som nastúpila, bolo oddelenie styku
s čitateľom. Zaujímavý názov, pracovné nástroje pero, ceruzka a
lístkové katalógy. Komunikácia s čitateľom z očí do očí, žiadne
počítače. Ako plynul čas ja som získavala prehľad o činnosti
jednotlivých oddelení. Práca v knižnici ma zaujala natoľko, že sa mi
menila na poslanie. Osvojovala som si prácu v požičovni a službami
v študovni, s evidenciou periodík, v knižničných skladoch ako aj
medziknižničnú výpožičnú službu.
Koncom roka 1983 som prebrala oddelenie organizácie a ochrany
fondov. Toto poverenie som brala zodpovedne tak ako v knihe od
Švarca: Odvážna školáčka, ktorú mám dodnes a nehanbím sa priznať,
že občas v nej listujem aj dnes. A v tom čase som si povedala, že
literatúru nikomu nepožičiam, keď som za ňu zodpovedá, len keď ju
poctivo vrátia, pretože ja som o niektoré súkromné knihy prišla, a to
bez náhrady.
Asi medzi najpestrejšie činnosti života knihovníka patria
revízie a sťahovanie knižničných fondov. Pri ich vykonávaní je
zaujímavé to, že sa Vám do rúk dostanú dávno zabudnuté publikácie,
ktoré síce stratili na vzhľade, ale zato v sebe skrývajú zaujímavé
záložky, reklamy firiem i osobné poznámky od našich používateľov.
Sklady, podľa mňa v prenesenom zmysle predstavujú brucho, no nie
Paríža, ale knižnice, ktoré v sebe skrýva poznatky vedy, nielen
súčasné, ale aj z minulých storočí, z ktorých čerpá aj mladá generácia.
26
A náš fond je toho dôkazom. Veď si len predstavte, že posvätné
miesto - kláštor v Marianke vymenili priam za mesto hriechu
Bratislavu. To bol však len začiatok. A tak, ako plynul čas aj naše
sťahovanie fondov pokračovalo. Po roku
2000 sme si povedali, že naše fondy
pobehali
Bratislavu a jej okolie,
necháme ich chvíľu na dočasných
miestach a teraz začneme sťahovať
a spríjemňovať pracovné podmienky
zamestnancov. Po získaní budovy
v centre Bratislavy to prepuklo. Už sme
si mysleli, že budeme všetci pokope,
získame miesto na rozšírenie študovní pre používateľov, vytvoríme
veľkorysé podmienky pre zamestnancov. No prišiel rok 2006 a všetko
sa zmenilo. Budova už nie je naša, už nie sme samostatná organizácia,
zmenili sa pracovné podmienky, ba dokonca došlo aj k zníženiu stavu
zamestnancov knižnice. V čase, keď som nastúpila do SlLK bolo nás
37, neskôr 59 a teraz už len 23. Vymenili sme pracovné nástroje za
počítače, narástol fond knižnice, pribudli nové úlohy, ktoré sa nedajú
porovnať s predchádzajúcim poslaním knižnice, a tak sa máme čo
obracať.
Čo by však neurobili knihovníčky pre
spestrenie svojho „nudného“ života.
Opakovanie je matka múdrosti – opäť
sťahovanie, tento raz knižničných
skladov. Neboli nám dožičené lepšie
pracovné podmienky, nech ich majú
knižničné fondy. Začiatok roka 2010
sme
si
užívali,
ďakovali
sme
Gutenbergovi, že vynašiel tlačiareň. Predstavte si, že by náš fond bol
vytesaný na kamenných platniach, veď by ho nepresťahovala ani
armády zložená z gladiátorov a nie knihovníčok.
Vedeniu NCZI patrí poďakovanie, že všetky naše fondy máme
na jednom mieste a tie si môžu medzi sebou štebotať, ohovárať sa
a čakať na malý biely lístoček (žiadanku), ktorá ich oprávňuje
k cestovaniu z Rovinky do Bratislavy v ústrety používateľovi
No nie všetky knihy majú to šťastie, pretože
v automatizovanom knižnično-informačnom systéme je spracovaná
27
literatúra až od roku 1973 a živý fond. Preto ak nás poctí svojou
návštevou neodbytný používateľ túžiaci po vedomostiach z minulých
storočí musíme literatúru hľadať v klasickom lístkovom katalógu
a ručne vypísať žiadanku, ktorá ju oprávňuje k zmene trvalého pobytu
v knižničnom sklade za prechodný, a to u používateľa.
V závere svojho príspevku by som chcela povedať, že práca
v knižnici je ako dovolenka, na zlé zabudnete a z dobrých spomienok
sa budete neustále tešiť.
Preto dovoľte, aby som Slovenskej lekárskej knižnici popriala
do ďalších rokov silu prekonávať dennodenné nástrahy k spokojnosti
jej používateľov a sebe obetavých nástupcov.
28
DORUČOVACIA SLUŽBA DOKUMENTOV – DSD
Kuriérska a poštová služba v knižnica
Jana Kekeňáková, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
V roku 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnici
v Bratislave sme pripravili pre našich používateľov novinku v našich
ponúkaných službách – kuriérsku a poštovú službu. Takýto spôsob
objednávania a doručovania tovarov nie je v bežnom živote nič
mimoriadne a využíva ho už skoro každý. Avšak v spojení
s poskytovaním knižničných služieb sme sa stali prvou lastovičkou na
Slovensku. Kuriérske služby sa bežne využívajú v konzorciách
knižníc na americkom kontinente, napríklad v Konzorciu
washingtonských vedeckých knižníc (WRLC).
V SlLK je doručovacia služba dokumentov - DSD
sprístupnená všetkým jej registrovaným používateľom elektronických
služieb v online katalógu ako jedna z možností objednania a doručenia
dokumentov z jej fondu. Je to nadstavbová platená služba a poskytuje
registrovaným používateľom možnosť požiadať o doručenie
vyhľadaných dokumentov poštovou alebo kuriérskou službou priamo
do domu alebo na pracovisko. Zámerom zavedenia tejto novej služby
bolo uľahčenie prevzatia dokumentov a rozšírenie možností
sprístupňovania informácií práve v prípadoch, kedy pracovné
vyťaženie či vzdialenosť nedovoľujú používateľom navštíviť knižnicu
osobne.
Spojenie kuriérskej služby a ďalšej novinky - predregistrácie
poskytuje aj mimobratislavským používateľom možnosť využiť
všetky služby našej knižnice.
Predregistrácia je síce platná len 14 dní, avšak do jej uplynutia je
možné sa riadne zaregistrovať, a to dokonca bez osobnej návštevy.
Stačí vytlačiť a vyplniť riadnu prihlášku, ktorá je dostupná na
webovom sídle knižnice, dať ju overiť notárom alebo akoukoľvek
knižnicou v mieste bydliska, zaslať do knižnice a zaplatiť registračné
poplatky na účet knižnice. Takto zaregistrovaný používateľ má
rovnaké práva a povinnosti, ako keby osobne navštívil knižnicu
a riadne sa zaregistroval. V online katalógu si vyhľadá potrebnú
29
literatúru – knihu alebo článok z časopisu a zvolí spôsob jeho
doručenia výberom z ponuky DSD
. Predregistráciu môžu
využiť aj používatelia, ktorí chcú knižnicu navštevovať osobne.
Prečo? Predregistrácia v online katalógu umožňuje vyhľadanú
literatúru ihneď aj objednať. Takto objednaná literatúra je potom už
pripravená na vyzdvihnutie a používateľ pri návšteve knižnice ušetrí
čas pri overovaní totožnosti a objednanú literatúru si môže ihneď
odniesť.
Kuriérskou a poštovou službou sú dostupné dokumenty
z fondu knižnice, ktoré spĺňajú všetky kritériá na zaslanie originálu
alebo kópie článku, prípadne kapitoly z knihy. Objednanie doručenia
dokumentu vyžaduje prihlásenie používateľa do online katalógu a po
vyhľadaní požadovaných dokumentov sa zrealizuje pomocou ikony
, ktorá sa zobrazuje pri všetkých záznamoch spĺňajúcich
stanovené kritériá. Spôsob a adresu doručenia si používateľ určí vo
formulári, ktorý po vyplnení a odoslaní je ihneď doručený do knižnice
na spracovanie požiadavky.
Doručovacia služba dokumentov – DSD i predregistrácia boli
spustené na novom webom sídle knižnice v októbri 2011 a ihneď si
obe nové služby našli u používateľov svoje miesto. Knižnica získala
nových používateľov z rôznych kútov Slovenska, ktorí doteraz
nemohli využiť všetky naše služby. Medzi novými používateľmi však
boli i Bratislavčania, ktorí využili práve kuriérsku službu. Novú
doručovaciu službu hneď objavili a tiež aj využili naši stáli
používatelia, ktorým knižnica svojím počinom rozšírila paletu
ponúkaných služieb.
Prejavený záujem o kuriérsku a poštovú doručovaciu službu
naplnil až prevýšil naše očakávania pri jej spúšťaní. Veríme, že
i v budúcnosti budeme môcť ponúknuť našim používateľom ďalšie
nové služby, ktorými si získame a udržíme ich priazeň. Pretože
knižnica bez aktívnych používateľov stráca svoje poslanie a stáva sa
nadbytočnou. A kto už chce byť vo svojom živote nadbytočný? Ani
knižnica nie. Preto ďakujeme všetkým našim používateľom
a priaznivcom za to, že využívali, využívajú a budú i naďalej využívať
30
všetky naše služby, čím sa vo veľkej miere podieľajú na existencii
a rozvoji Slovenskej lekárskej knižnici.
NOVOTNÁ, Hana. Knihovnická konsorcia ve světě. Knihovna plus
[online]. 2005, č. 1 [cit. 2011-12-14]. Dostupné na internete:
<http://knihovna.nkp.cz/knihovnalus51/novotna.htm>. ISSN 18015948.
Nové služby Slovenskej lekárskej knižnice
Potrebujete ušetriť čas?
Ponúkame Vám:
Kuriérsku službu (doručovacia služba dokumentov služba
DSD). Nová unikátna služba Slovenskej lekárskej knižnice
Vám umožní:
 sprístupnenie a doručenie vyhľadaných dokumentov
poštovou alebo kuriérskou službou priamo domov alebo
na pracovisko
 online objednávanie dokumentov
 online registráciu bez osobnej návštevy knižnice
Pripravujeme:
Nepretržitý prístup 24 hodín 7 dní v týždni k plným textom
článkov zo zahraničných licencovaných databáz
Zasielanie obsahov z vybraných zahraničných časopisov –
služba RIOS pre individuálnych používateľov
Viac informácií o službách nájdete na
www.sllk.sk
31
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE
PhDr. Anna Debnárová, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Sme veľmi radi, že sa nám po dlhšom snažení podarilo
v októbri minulého roka spustiť novú webovú stránku Slovenskej
lekárskej knižnice www.sllk.sk
Stránka má moderný dizajn ladený v modrých farbách
korešpondujúcich s logom knižnice. Štruktúra webovej stránky bola
upravená tak, aby umožnila návštevníkovi čo najjednoduchšiu
orientáciu na stránke.
Zmena sa týka nielen vzhľadu stránky , ale aj textov, ktoré boli
výrazne zmenené a pribudli aj nové rubriky. Návody a postupy, ktoré
pomôžu užívateľovi pri orientácii v online katalógu je možné nájsť
v novej rubrike Ako na to? Kuriérska služba informuje o novej
unikátnej službe Slovenskej lekárskej knižnice – doručovaní
dokumentov priamo domov, alebo na pracovisko. Nové prírastky do
knižnice prezentujeme v Knižných novinkách.
Priamo z úvodnej stránky je umožnený vstup používateľom do
licencovaných databáz, online katalógu a do konta používateľa. Online
katalóg ponúka možnosť predregistrácie.
Novinkou sú aj online formuláre Registrácia vzdialeného
používateľa, Žiadanka na tematickú rešerš, Žiadanka na citačnú
rešerš, Žiadanka na kópiu a Akvizičné návrhy.
Návštevníci stránky taktiež majú možnosť prostredníctvom rubriky
Napíšte nám písať svoje podnety a otázky.
Veríme, že sa nová webová stránka bude našim používateľom páčiť
a budú sa k nej radi vracať.
32
NCZI Slovenská lekárska knižnica a
Akademické kníhkupectvo Malé centrum v Bratislave
usporiadali v dňoch
6. - 8. decembra 2011
12. ročník
predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry
LEKÁRSKE VEDY 2011/2012
V priestoroch študovne SlLK si návštevníci a používatelia
knižnice mohli prezrieť vyše 430 vystavených monografií od
renomovaných zahraničných vydavateľstiev: Academic Press,
American Society for Microbiology, Anshan, Appleton & Lange,
Arnold, Blackwell Science, Bios, BMJ, Butterworth Heinemann,
CABI, CRC Press, Fence Creek Publication, Futura Publishing,
Garland, Georg Thieme Verlag, Greenwich Medical Media, Humana
Press, Chapman & Hall, Churchill Livingstone, ISIS Medical Media,
IOS Press, John Wiley, Karger, Kluwer AP, Landes Bioscience,
Lippincott Williams & Wilkins, Little Brown, Manson Publishing,
Marcel Dekker, Martin Dunitz, McGraw-Hill, Mosby, Oxford
University Press, Parthenon, Prentice Hall, Quintessence, Springer
Verlag, W.B.Saunders, W.H.Freeman.
V úvodnom príhovore riaditeľka
SlLK PhDr. Marta Žilová zdôraznila
význam a dôležitosť inštalovanej
výstavy, ktorá prezentuje najnovšie
informácie a poznatky v oblasti
zahraničnej medicíny. Z prítomných
hostí srdečne privítala dlhoročného
používateľa knižnice a predsedu OZ
MEDLIB
prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc a riaditeľa
akademického kníhkupectva Malé centrum Ing. Antona Žemličku, ako
aj ostatných prítomných návštevníkov. Ing. Anton Žemlička sa vo
svojom príhovore pochvalne vyjadril o dlhoročnej spolupráci so
33
Slovenskou lekárskou knižnicou pri organizovaní predajných výstav.
Vyslovil presvedčenie, že z ponuky vystavenej literatúry sa zakúpia
monografie aj pre používateľov knižnice.
V priebehu konania okrem stálych používateľov knižnice
výstavu navštívili aj lekári, zdravotnícki pracovníci a študenti. Veľký
záujem o vystavované knihy bol zo strany lekárov z Detskej fakultnej
nemocnice v Bratislave, kde sa v tomto roku zrušila odborná lekárska
knižnica.
34
PRÍSPEVKY ZO SIETE LEKÁRSKYCH KNIŽNÍC
ĎALŠIE RUŠENIE LEKÁRSKYCH KNIŽNÍC
Marta Weissová, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
V bulletine InfoMedLib č. 1 roč. 9 (2008) sme uverejnili
obsiahly príspevok na tému Sú lekárske knižnice potrebné ? – „na
margo rušenia lekárskych knižníc“. Príspevok mapoval zrušené
lekárske knižníce v období rokov 2001 – 2007 (39), dôvody, príčiny
a dôsledky ich zrušenia.
V rokoch 2008 – 2010 pribudlo k tomuto počtu ďalších 10
lekárskych knižníc.
Je priam zarážajúce podceňovanie ďalšieho vzdelávania
lekárov a zdravotníckych pracovníkov zo strany zriaďovateľov
zdravotníckych zariadení. Na procese celoživotného vzdelávania sa vo
veľkej miere podieľajú aj lekárske knižnice, ktorých prioritným
cieľom je poskytovať knižnično – informačné služby, zabezpečovať
primárne a sekundárne informačné fondy pre lekárov, zdravotníckych
pracovníkov, študentov medicínskych odbor.
Vychádzajúc z tejto skutočnosti je pre nás nepochopiteľné
konanie zriaďovateľov dvoch veľkých fakultných nemocníc, kde sa
v roku 2011 zrušili lekárske knižnice a zároveň sa uvažuje o zrušení
lekárskej knižnice Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Vedúca knižnice: Mgr. Eva Labašová
Rok vzniku knižnice: 1918
Mgr. Eva Labašová ako kvalifikovaná odborná pracovníčka
vykonávala funkciu vedúcej lekárskej knižnice od roku 1995. Za 16
rokov pôsobenia vybudovala v knižnici informačné pracovisko
35
poskytujúce široké spektrum odborných služieb. Má veľký podiel na
ďalšom vzdelávaní lekárov, zdravotníckych pracovníkov a študentov.
Fakultná nemocnica Trnava
Vedúca knižnice: Marta Kozová
Rok vzniku knižnice: 1960
Vo funkcii vedúcej lekárskej knižnice pôsobila od roku 1997. Okrem
plnenia úloh vyplývajúcich z funkcie vedúcej, poskytovala knižnično
– informačné služby, zabezpečovala pre lekárov, zdravotníckych
pracovníkov a študentov ďalšie odborné služby, spracovávanie rešerší,
objednávanie kníh cestou medziknižničnej výpožičnej služby.
Fakultná nemocnica Trenčín
Vedúca knižnice: Mgr. Mária Petrů
Rok vzniku knižnice: 1949
Mgr. Mária Petrů v roku 2008 po 26 ročnom pôsobení vo funkcii
vedúcej lekárskej knižnice ukončila pracovný pomer. V roku 2010 sa
opäť do knižnice vrátila na zastupovanie Mgr. Márie Potančokovej
(materská dovolenka). Počas dlhoročného pôsobenia vybudovala
v lekárskej knižnici moderné knižnično – informačné a vzdelávacie
centrum. Svojimi výsledkami práce sa knižnica pod jej vedením radila
medzi najaktívnejšie lekárske knižnice na Slovensku.
Aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie pracovníčkam zrušených
lekárskych knižníc za dlhoročnú obetavú a prospešnú prácu
vykonávanú v prospech ďalšieho vzdelávania lekárov,
zdravotníckych pracovníkov a študentov a do ďalších rokov im
želáme veľa zdravia a pohody v osobnom živote.
36
ROZLÚČILI SME SA...
S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu o úmrtí p.
Anny Kruželákovej, pracovníčky lekárskej knižnice Nemocnice
s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove, ktorá nás po dlhej a ťažkej
chorobe opustila.
V lekárskej knižnici NsP Bardejov pracovala od roku 1992,
kde aktívne pôsobila do roku 2008. Od roku 2008 počas trvania jej
viacročnej práceneschopnosti ju v lekárskej knižnici zastupoval jej
brat p. Ondrej Kruželák.
Za Annou Kruželákovou
Pre Hanku Kruželákovu boli posledné Vianoce plné bolesti a
obáv o svoj život. Statočne bojovala s chorobou, a túžila po pokoji,
aby ju už nič nebolelo. Na Silvestra pochovali jej otca, a ona cítila, že
už nevládze, písali sa posledné stránky knihy jej 54- ročného života.
Anna Kruželáková sa narodila 6. 2. 1958 v Bardejove.
Gymnázium absolvovala v Bardejove. Potom nasledovalo 2- ročné
nadstavbové štúdium na SEŠ Košice-odbor knihovníctvo, ktoré
ukončila v roku 1979. V tom roku začala pracovať ŠVK Košice a
neskôr v ŠVK Prešov. Pracovala v obecnej knižnici v Maľcove, ktorá
patrila pod Okresnú knižnicu Bardejov. Nasledovala práca v Okresnej
knižnici Bardejov v pobočke Bardejovské Kúpele. Od roku 1992 do
roku 2008 pracovala v lekárskej knižnici NsP Bardejov. Zúčastňovala
sa na pracovných stretnutiach lekárskych knižníc Prešovského kraja,
ktoré
organizovala
LK FNsP v Prešove, s ktorou úzko
spolupracovala. V roku 2008 odišla kvôli ťažkej chorobe na invalidný
dôchodok. Aj naďalej udržiavala kontakt s kolegyňami z lekárskych
knižníc v Prešove a vo Svidníku.
Milka Barilová z Lekárskej knižnice NsP Svidník spomína:
37
„My sme boli s Hankou v kontakte, sem-tam sme si zavolali a keď sa
Hanka cítila dobre, tak som k nej zašla a išli sme na kávičku. Je mi to
veľmi ľúto, no žiaľ, už v poslednom čase sa trápila, bola veľmi
statočná, to musím uznať a plná optimizmu, dokonca tým optimizmom
pomáhala aj mne. Vedela povzbudiť, a to ja potrebujem, lebo v
poslednom čase mám toho tak veľa.“
Počas svojho života otvárala veľa kníh, ponúkala ich svojim
používateľom, chcela vedieť, čo je nové v knihovníctve, aby
skúsenosti iných zaviedla do praxe v lekárskej knižnici aj napriek
ťažkostiam, ktoré priniesla súčasnosť. Stretávali sme sa s ňou aj na
seminároch SlLK v Bratislave.
Kniha jej života sa navždy zatvorila 8. januára 2011. Zomrela
v nemocnici v Bardejove.
Hanka, odpočívaj v pokoji!
Mgr. Mária Vertaľová
Lekárska knižnica FNsP J.A.Reimana Prešov
38
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.
19. 1. 1917 - † 2. 4. 2011
V roku 60. výročia vzniku Slovenskej lekárskej knižnice
v Bratislave si pracovníci knižnice s vďakou a úctou pripomínajú
nadchádzajúce nedožité 95. výročie narodenia pána profesora Eugena
Hegyi (19. 1. 2012). Práve v tomto významnom jubilejnom roku si
uvedomujeme významný počin pána profesora, ktorý v roku 1950 na
spoločnom rokovaní s doc. MUDr. Svetozárom Nevole a profesorom
Krsekom podporil myšlienku vzniku a zriadenia Ústrednej lekárskej
knižnice v Bratislave. Ceníme si nielen jeho myšlienku a podporu
zrodu knižnice, ale aj jeho ďalší prínos významný aj pre
novovzniknutú knižnicu – spracovanie zoznamu odborných
lekárskych časopisov. Zoznam, ktorý obsahoval 328 zahraničných
periodík bol publikovaný v časopise Bratislavské lekárske listy. Tento
zoznam bol dhodobo využívaný aj v Ústrednej lekárskej knižnici.
Ceníme si dlhoročnú spoluprácu s pánom profesorom a sme vďační,
že i napriek viacerým úskaliam sa knižnica „dožila“ svojej 60-ky a že
je tu ako to zdôraznil pán profesor Eugen Hegyi pri 50. výročí vzniku
SlLK „pre rozvoj nielen zdravotníckej vedy, ale aj bežnej
zdravotníckej praxe“.
39
Univerzitný profesor MUDr. Eugen Hegyi, DrSc
Pozdravný príhovor k 50. výročiu vzniku Slovenskej lekárskej
knižnice / Bratislava 7. 11. 2001 / In.: InfoMedLib, 2001. č. 2
Vážení prítomní,
je skoro neuveriteľné, že do roku 1951 nemala Bratislava
Ústrednú lekársku knižnicu. Mal som šťastie, že som bol zapojený do
rokovaní o vzniku našej, Slovenskej lekárskej knižnice. Ako k tomu
došlo? Dostal som jeden list z Austrálie, v ktorom ma žiadali o pomoc
pri získaní článku z časopisu “ČLČ”. Ani nevedeli, o aký časopis išlo.
Bol to Časopis lékařů českých, v tom čase bežne používaná skratka
časopisu (napr. Bratislavské lekárske listy sme uvádzali
v publikáciách ako “BLL”). Časopis dochádzal aj na bratislavskú
Dermatovenerologickú kliniku, príslušný zväzok bol aj viazaný, ale
žiaľ bez toho hľadaného článku. Časopis som našiel na pracovisku
svojho priateľa prof. Vršanského, na Ústave pre všeobecnú biológiu.
Videl som tam aj iné časopisy, československé a zahraničné, aj
s klinickým zameraním.
Takto som prišiel na myšlienku zozbierať časopisy, ktoré dochádzali
v roku 1950 na Slovensko. Bola to namáhavá práca, ale ako “som
konštatoval, že sme tým splnili iba nepatrnú časť nášho pôvodného
plánu”. Dekan Lekárskej fakulty pán prof. MUDr. Herman Krsek,
prednosta Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty v Bratislave mi
poradil zoznam publikovať v Bratislavských lekárskych listoch.
Zoznam tam aj vyšiel (30, 1950, č. 8, s. 613 – 628). V zozname je
zachytených 328 zahraničných periodík a separátka mojej práce
slúžila ako pomôcka v novozriadenej Slovenskej lekárskej knižnici.
Prof. Krsek vycítil, že mám záujem o knižnice, tak ma pozval na
rokovanie o zriadení Ústrednej lekárskej knižnice v Bratislave. Na
rokovaní bol pán. prof. Krsek, pán doc. MUDr. Svetozár Nevole
z Plzne (odborník v oblasti knižníc) a moja osoba. Pri rokovaní sme
hovorili aj o rozvoji knižnice, ktorý skutočne aj nastal, i keď nie vo
všetkých parametroch (najmenej v priestorovom vybavení).
Do budúcnosti želám Slovenskej lekárskej knižnici dôstojnú budovu,
dobré sklady a dostatok financií, aby sa zabezpečili vedecké
40
informácie, potrebné – aj v dobe internetu – pre rozvoj nielen
zdravotníckej vedy, ale aj bežnej zdravotníckej praxe.
Spomíname na pána profesora...
Odišiel vzácny človek, slovenský lekár, dermatológ, alergológ
a klinický imunológ, oduševnený pedagóg, medzinárodne uznávaná
vedecká autorita, jeden z iniciátorov vzniku Slovenskej lekárskej
knižnice v Bratislave.
Profesor Hegyi bol absolventom Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského, kde v roku 1942 promoval. Lekárske povolanie začal
vykonávať na východnom Slovensku, pôsobil v Trebišove
a Bardejove. V rokoch 1945 až 1988 pôsobil na Kožnej klinike
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V roku 1968 zriadil prvý Ústav
lekárskej kozmetiky na Slovensku, kde bol riaditeľom do roku 1981.
Aj po odchode do dôchodku do roku 2000 pôsobil na Katedre
dermatovenerológie Slovenskej zdravotníckej univerzity ako profesor
konzultant.
Profesor Hegyi zanechal stopy svojej dlhoročnej odbornej
práce vo všetkých oblastiach dermatovenerológie. Od boja za
všeobecné ozdravenie spoločnosti – boj proti pohlavným chorobám,
mykotickým infekciám, zhotovenie prenosnej Woodovej lampy ZAR
7 po rozvoj imunológie a alergológie. Bol zakladateľom ako aj prvým
predsedom Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú
imunológiu, ako aj zakladateľom a aktívnym členom Slovenskej
dermatologickej spoločnosti. Bol hlavným odborníkom MZ pre
dermatovenerológiu a šéfredaktorom Bratislavských lekárskych listov.
Významné úspechy dosiahol v oblasti výskumnej činnosti
a zavádzania nových výrobných technológií. Svojou pedagogickou
a vedeckou činnosťou získal vedecké a pedagogické hodnosti. Bol
autorom moderných učebníc pre študentov a lekárov, odborných
monografií, jeho publikačná činnosť obsahuje množstvo vedeckých
štúdií a článkov v domácich i zahraničných časopisoch.
Ako významný odborník bol čestným členom odborných
spoločností česko – slovenskej, fínskej, nemeckej, maďarskej
a poľskej. Za svoje dlhoročné významné úspechy obdržal štátne aj
rezortné vyznamenania.
In.: Dermatologie pro praxi, 2011. č. 5
41
Z ODBORNEJ TLAČE
Bukovský, Vladimír: Ochrana dokumentov v súčasnosti
a budúcnosti
In: Bulletin SAK, 19, 2011. č. 2 s. 5 – 8
Ochrana, ktorú by mali zabezpečovať knižnice, súvisí s ochranou
samotného papiera. Ak sa stane nepoužívateľným papierový nosič
informácií, tak sa stratí aj samotná informácia. Ochranné aktivity
v knižniciach možno zaradiť do štyroch hlavných smerov –
preventívna ochrana, konzervovanie, klasické reštaurovanie a prenos
informácií na nosič.
Chymkovský, Roman: O čtení v Polsku, čtenářských výzkumech,
celebritismu a antropologii čtení
In.: Čtenář, 63, 2011. č. 10 s. 354 – 356
Rozhovor s dr. Romanom Chymkovským, vedúcim Oddelenia
čitateľských výskumov v Národnej knižnici vo Varšave. Posledné
výsledky výskumu dokazujú pokles čítania. V rámci výskumu sa
sledovala vzorka 2000 respondentov.
Sosna, Karel: Višegrádska digitální parlamentní knihovna +
In.: Čtenář, 63, 2011. č. 11 s. 407 – 409
V decembri 2008 sa z iniciatívy maďarskej parlamentnej knižnice
konala v Budapešti konferencia knižníc a výskumných služieb
parlamentov Višegrádskej štvorky (V4). Prijatá deklarácia zahrňovala
spoluprácu
v oblastiach
vydávania
spoločných
publikácií
s využívaním thesauru EUROVOC. Do prijatej deklarácie bol
zahrnutý i návrh projektu Vyšegrádskej digitálnej parlamentnej
knižnice.
Kuchma, Iryna: Otvorený prístup vo východnej Európe
In.: ITlib, 15, 2011. č. 2 s. 8 – 13
Autorka vo svojom článku hovorí o výhodách otvoreného prístupu pre
vedcov, výskumné inštitúcie a vydavateľov a poukazuje na meniacu sa
42
úlohu knižníc v rozvíjajúcom sa prostredí vedeckej komunikácie.
Upozorňuje na politiku otvoreného prístupu v EÚ a predstavuje
projekt OpenAIRE.
Tomášová, Viera: Digitálna knižnica IEEE/IET Electronic
Library
In.: ITlib, 15, 2011. č. 2 s. 14 – 15
Elektronická knižnica IEEE/IET Elektronic Library je najobsiahlejšia
plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov
z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky
a elektroniky vo svete. Sprístupňuje články zo 151 najcitovanejších
titulov vedeckých a odborných časopisov.
Pekníková, Miriam: Open Access – otvorený prístup
k publikovaným výsledkom vedy a výskumu
In.: ITlib, 15, 2011. č. 2 s. 15 – 18
Základom otvoreného prístupu (Open Access – OA) je neobmedzený
online prístup k vedeckým a odborným informáciam, ktorý je
zabezpečený prostredníctvom publikovania v otvorených časopisoch
alebo autoarchiváciou článkov v otvorených repozitároch. Cieľom je
rýchle zdieľanie informácií bez obmedzenia v spoločnosti,
predovšetkým akademickej.
Steinerová, Jela: Premeny relevancie v informačnej vede
a informačná ekológia
In.: Knihovna, 22, 2011. č. 2 s. 59 – 70
Základné problémy informačnej vedy často súvisia s efektívnym
a racionálnym využívaním informácií. Okrem informačného
preťaženia a informačnej gramotnosti na strane informačného
správania človeka sa hľadajú aj iné koncepčné riešenia informačného
problému. Jednou z významných kategórií pri riešení týchto
problémov je aj relevancia.
Stasselová, Silvia: 35. ročník medzinárodného informatického
sympózia INFOS 2011
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 6 s. 16 – 24
Pod záštitou ministra kultúry SR Daniela Krajcera, sa v dňoch 9. – 12.
mája 2011 uskutočnilo 36. medzinárodné informatické sympózium
43
INFOS 2011 v Starej Lesnej. Na sympóziu sa zúčastnilo šesť
prezidentov knihovníckych združení – zo Slovenska, Českej
republiky, Chorvátska, Rakúska a USA. Najvýznamnejšími hosťami
bola Roberta Stevens, prezidentka Americkej asociácie knižníc
a Gerald Leitner, prezident Európskej kancelárie knižničných,
informačných a dokumentačných združení.
Trancygier, Tomasz: O virtualite knižníc medzinárodne
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 6 s. 33 – 36
11. ročník seminára bol súčasťou osláv 85. Výročia založenia prvej
slovenskej verejnej knižnice na pôde Banskej Bystrice a niesol sa
v znamení hesla Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia. Na
odbornom seminári odznelo desať vystúpení, z toho šesť predniesli
zahraniční hostia.
Jelčová, Lucia: Sú knižnice pre média vôbec atraktívne ?
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 7 – 8 s. 38 – 42
Prečo o knižniciach, ich aktivitách, projektoch či zámeroch médiá
nevedia ? Zrejme je to preto, že média chcú v prvom rade správy,
ktoré sú negatívne, šokujúce, krvavé, emotívne, „celebritné“,
škandalózne alebo zábavné. Knižnice však robia presný opak. Ich
aktivity sú pozitívne, pokojné, nekrvavé, vecné „necelebritné,
nepohoršujúce a seriózne.
Poláková, Ivana: Elektronická knižnica slovenských memoránd,
prosbopisov a žiadostí
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 7 – 8 s. 48 – 49
Slovenská národná knižnica v Martine pri príležitosti 150. výročia
Memoranda národa slovenského sprístupnila na webovej stránke
http://www.snk.sk/?CHEK Elektronickú knižnicu slovenských
memoránd, prosbopisov a žiadostí.
Stasselová, Silvia: 65 rokov Spolku slovenských knihovníkov
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 11 - 12 s. 3 – 13
Pre Spolok slovenských knihovníkov je rok 2011 významný nielen
tým, že je Európskym rokom dobrovoľníctva, ktorý sa ho týka, ale je
aj rokom 65. výročia jeho nezastupiteľného celoslovenského
odborného pôsobenia.
44
Manifest IFLA o štatistike knižníc (preklad: Ing. Silvia Stasselová)
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 11 - 12 s. 29 – 30
Štatistické údaje knižníc sú potrebné pre efektívne riadenie knižníc, no
ešte dôležitejšie sú pre propagáciu knižničných služieb z hľadiska
ďalších zúčastnených strán.
Kilárová Iveta: Knižnice Slovenskej republiky v roku 2010
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 11 - 12 s. 31 – 44
MK SR zabezpečilo prehľadné spracovanie a priebežné vystavenie
vybraných štatistických údajov o knižniciach, vrátane štatistickej
ročenky na webovej stránke. Vytvorenie elektronického formulára
s logickými kontrolami knižniciam uľahčuje jeho vyplnenie.
Regionálne knižnice a ústredné knižnice sietí špeciálnych knižníc
metodicky usmerňovali jednotlivé spravodajské jednotky.
Valovičová Danka – Trnková Mária: Pripravenosť na
mimoriadne udalosti a odstraňovanie ich následkov
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 11 - 12 s. 60 – 63
Hlavnou úlohou knižníc, archívov a ďalších pamäťových inštitúcií je
zhromažďovať, odborne spracovávať, uchovávať. Ochraňovať
a sprístupňovať knižné a archívne dokumenty. Z hľadiska ochrany je
veľmi dôležitá ich preventívna ochrana, pričom je potrebné, aby boli
pripravené aj na záchranu uchovávaných dokumentov aj v prípade
mimoriadnych udalostí (povodne, zemetrasenia, požiare a pod.)
Janovská Darina: 13. zasadnutie národnej komisie pre služby
In.: Knižnica, 12, 2011.č. 11 - 12 s. 65 – 66
Národná komisia pre služby je metodický orgán SNK na riešenie
problémov knižnično – informačných služieb. Na 13. zasadnutí
komisie v Prešove odznelo množstvo podnetov pre ďalší rozvoj
a smerovanie knižnično – informačných služieb. Hlavnou témou
zasadnutia komisie bola Knižnica 2.O a služby 2.O.
45
JUBILEÁ PRACOVNÍKOV KNIŽNÍC
Ďakujeme touto cestou za doteraz vykonanú prácu pracovníčkam
lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení, ktoré v tomto roku
dovŕšili významné pracovné a životné jubileá.
35 ročné pracovné jubileum
♣
Jana Kekeňáková
NCZI, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Do Slovenskej lekárskej knižnice nastúpila 1.11.1976 do oddelenia
akvizície a na začiatku svojej kariéry sa venovala mennej
katalogizácii. Hlavným poznávacím znakom ale pre Janku je
komplexné riešenie automatizácie a jej dôsledné zavádzanie do
knižničných procesov.
Od polovice osemdesiatych rokov pracovala na počítačoch typu
SMEP, pracovala s databázovým systémom micro CDS/ISIS
s podporou výmenného formátu IKIS, od roku 1991 spolupracovala
s Ústavom aplikovanej kybernetiky a experimentálne testovala
programový systém Automatizovaný systém knižničných služieb a od
roku 1992 spolupracuje s firmou Cosmotron. Nie je nás tak veľa, ktorí
si ešte pamätáme na tie dni a noci, ktoré kolegyňa strávila v knižnici
pri testovaní, dolaďovaní a zavádzaní knižnično-informačného
systému Rapid Library do našej každodennej praxe.
1.1.1998 sa stala vedúcou Oddelenia správy informačného systému,
v súčasnosti je vedúcou Oddelenia bibliografie a informačného
systému.
Prínos našej kolegyne na poli automatizácie je nesporný, jej pracovné
výkony a výsledky sú vždy vynikajúce. Je pre nás ale hlavne šťastím
a radosťou s Jankou spolupracovať, pretože vždy pomôže, vysvetlí. Jej
túžba po napredovaní nás všetkých posúva ďalej.
46
20 ročné pracovné jubileum
♣
Ivan Dubravčík
NCZI, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Do Slovenskej lekárskej knižnice nastúpil do oddelenia organizácie
a ochrany fondov v novembri 1991. Ťažiskom jeho práce je
starostlivosť o knižničný fond, vyhľadávanie a zakladanie literatúry
podľa požiadaviek používateľov. O knižničné sklady a pridelené
služobné vozidlo sa stará s jeho príznačnou pedantnosťou
a dôslednosťou.
K významnému životnému jubileu srdečne blahoželáme:
♣
Anne Benkovej
Lekárska knižnica, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
♣
Emílii Beňovej
Lekárska knižnica, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
♣
Márii Leššovej
Lekárska knižnica, FNsP J. Reimana v Prešove
♣
Ivete Lukaščíkovej
Lekárska knižnica, Hornooravská nemocnica s poliklinikou
v Trstenej
Vedenie Slovenskej lekárskej knižnice ako aj redakčná rada bulletinu
InfoMedLib vyslovujú poďakovanie odchádzajúcim pracovníčkam
za prácu, ktorú svedomite a cielene vykonávali v prospech slovenskej
medicíny pri ďalšom vzdelávaní lekárov, zdravotníckych pracovníkov
a študentov.
Ďakujeme ....
♣
Alici Kovačičovej, ktorá po neuveriteľne dlhých 37 rokov
pracovnej činnosti ukončila pracovný pomer odchodom do dôchodku.
47
Do lekárskej knižnice Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave
nastúpila v roku 1974 ako absolventka Strednej knihovníckej školy.
V priebehu dlhoročnej praxe v knižnici získala cenné teoretické
i praktické poznatky, ktoré systematicky uplatňovala pri poskytovaní
knižnično – informačných služieb v knižnici.
♣
Eve Gerényiovej, Bc, pracovníčke lekárskej knižnice
Šrobárovho ústavu detskej TBC a RCH, n. o. v Dolnom Smokovci.
V lekárskej knižnici pôsobila od roku 1996. Za 15 rokov činnosti
vybudovala z knižnice moderné knižnično – informačné centrum. Jej
zásluhou vznikla pacientska knižnica pre deti mládež, ktorá na základe
projektu „detská knižnica“ bola s počtom zväzkov 1426 slávnostne
otvorená v roku 2006. O úspešnej realizácii tejto myšlienky svedčila
v tom období i dobrá spolupráca s managementom zariadenia, ktorý
staval do popredia svojho záujmu práve spokojnosť klientov –
pacientov.
♣
Anne Jakubcovej, ktorá viac ako 18 rokov pracovala
v lekárskej knižnici Nemocnice s poliklinikou v Skalici. Počas
dlhoročnej praxe v knižnici sa aktívne podieľala na poskytovaní
kvalitných
knižnično
–
informačných
služieb
lekárom
a zdravotníckym pracovníkom. I jej zásluhou sa činnosť knižnice
doteraz aktívne realizovala.
48
AKTUALITY
SÚPIS EDIČNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSI SlLK
2001 – 2010
Marta Weissová, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Súpis edičnej a publikačnej činnosti za obdobie rokov 2001–
2010 sme spracovali pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenskej
lekárskej knižnice. Vychádza v nadväznosti na Súpis edičnej
a publikačnej činnosti Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave
(1951 – 2001), ktorý bol vydaný v roku 2001 k 50 ročnému jubileu jej
založenia.
V uplynulom období bolo v rámci edičnej činnosti Slovenskej
lekárskej knižnice spracovaných a vydaných 64 periodických
publikácií a 37 informačných materiálov a dokumentov. Obsahová
náplň vydaných publikácií bola zameraná na aktuálne informácie
z výstupov štatistického výkazníctva lekárskych knižníc, aktualizáciu
vydávaných
slovenských
lekárskych
časopisov,
prehľady
zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do
lekárskych knižníc v SR, ako aj na najnovšie informácie z oblasti
poskytovania
odborných
knižnično–informačných
služieb
v Slovenskej lekárskej knižnici ako aj v lekárskych knižniciach
zdravotníckych zariadení SR.
Publikačná činnosť pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice
v Bratislave za roky 2001–2010 predstavuje široký záber prierezu
činnosti odborných oddelení Slovenskej lekárskej knižnice ako aj
lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky.
Dokumentuje aktivity Slovenskej lekárskej knižnice ako aj lekárskych
knižníc v oblasti poskytovania komplexných knižnično –
informačných služieb, popularizácie biomedicínskej literatúry formou
výstav a informačných letákov, automatizácie a zavádzania
informačných technológií, štatistického výkazníctva. Príspevky sú
49
zamerané aj na činnosť Dokumentačného strediska Svetovej
zdravotníckej organizácie / WHO, významné osobnosti slovenskej
medicíny ako aj aktivity občianskeho združenia MEDLIB. V rámci
publikačnej činnosti sme informovali aj o aktivitách profesijných
združení Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie
knižníc.
Autori publikovaných príspevkov sú uvádzaní v abecednom
poradí a ich príspevky sú radené chronologicky podľa rokov. Súpis
obsahuje 438 záznamov z príspevkov, ktoré boli publikované
v nasledovných časopisoch, resp. www stránkach:
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Humanita Plus
InfoMedLib
ITlib
Knižnica
Knižnice a informácie
Lekárnik
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja
Trend
Zdravotnícke noviny
www.ikaros.cz
www.ReHis
Dostupnosť publikácie:
http://www.sllk.sk/Documents/o_kniznici/supis_edicnej_publikacn
ej_cinnosti.pdf
50
20 ROKOV POUŹÍVANIA TEZAURA MeSH V SlLK
RNDr. Ella Görnerová, Slovenská lekárska knižnica
v Bratislave
Pred dvomi rokmi oslávil tezaurus (riadený slovník) MeSH
(Medical Subject Headings) 50. výročie svojho vzniku. Pod výrazom
„tezaurus“ rozumieme súbor pojmov usporiadaných do určitej
štruktúry s určenými vzťahmi medzi nimi. Už viac než polstoročie
slúži tezaurus MeSH na predmetové spracovanie medicínskej
literatúry a vyhľadávanie biomedicínskych informácií. Prvý MeSH bol
vydaný v roku 1960 v National Library of Medicine (NLM)
v Bethesde (štát Maryland, USA). Bol prispôsobený nielen na
používanie pri predmetovej katalogizácii monografií, ale aj na
indexovanie periodík. MeSH bol od začiatku koncipovaný ako
dynamický systém schopný kopírovať vývoj poznatkov v oblasti
medicíny a s ňou súvisiacich odborov. Jeho každoročnú aktualizáciu
uľahčila počítačová technika. Bol priekopníckym projektom ako
kontrolovaný slovník, ktorý bol pretransformovaný do elektronickej
podoby už v počiatkoch zavádzania počítačovej techniky do knižníc.
Vzhľadom na svoje rozšírenie sa tezaurus MeSH stal jedným z
odporúčaných systémov vecného spracovania dokumentov vo formáte
UNIMARC. Od svojho vzniku prešiel viacerými aktualizáciami a
zmenami, ale jeho podstata zostala zachovaná. V Slovenskej lekárskej
knižnici sa používa už 20 rokov.
Americký originál tezaura MeSH vychádzal do roku 2007 aj
v tlačenej podobe, dnes existuje už len v elektronickej podobe
(slovenský preklad máme len v elektronickej forme). Tlačenú formu
vydávala NLM v Bethesde v troch rôznych mutáciách – ako
anotovaný MeSH, stromovú štruktúru MeSH a permutovaný MeSH.
Všetky tieto formy sú len rôznym spôsobom usporiadané deskriptory,
ktoré sú základnými stavebnými jednotkami tezaura MeSH a sú
dostupné aj v elektronickej podobe.
Anotovaný MeSH je v podstate abecedne zoradený zoznam
deskriptorov s rôznymi informáciami a poznámkami, ktorý obsahuje
najväčšie množstvo údajov o jednotlivých deskriptoroch.
51
Stromová štruktúra obsahuje tie isté deskriptory tematicky
a hierarchicky usporiadané. Tematicky je slovník rozdelený do 16
kategórií označených alfabeticky od A po Z, ktoré sa ďalej delia na
subkategórie. Kategória A obsahuje deskriptory z oblasti anatómie,
kategória B zahŕňa rôzne živé organizmy, v kategórii C nájdeme
všetky deskriptory označujúce choroby. Kategória D je
najrozsiahlejšou kategóriou v systematickom registri MeSH, obsahuje
termíny pre chemikálie a lieky. Kategória E je venovaná rôznym
analytickým, diagnostickým, terapeutickým a iným technikám,
metodologickým postupom a prístrojom, v kategórii F nájdeme
psychologické a psychiatrické termíny, kategória G obsahuje heslá
týkajúce sa rôznych javov a procesov. V kategórii H nájdeme
prírodovedné disciplíny a zdravotnícke povolania, kategória I zahŕňa
termíny z oblasti antropológie, sociológie, vzdelávania a sociálnych
javov. Kategória J je vyhradená pre technológiu, priemysel
a poľnohospodárstvo, v kategórii K nájdeme heslá týkajúce sa kultúry,
histórie, filozofie a náboženstva. Kategória L obsahuje termíny
z oblasti informatiky a komunikačných techník, v kategórii M sú
zahrnuté heslá označujúce skupiny ľudí, ako národ, etnikum, skupiny
ľudí podľa veku alebo pracovného zaradenia. Posledné tri kategórie N,
V a Z sú vyhradené termínom z oblasti zdravotníckej starostlivosti
v USA, publikačným charakteristikám a geografickým termínom.
Deskriptory v jednotlivých subkategóriách sú ďalej rozdelené
hierarchicky od najvšeobecnejších po najšpecifickejšie, pričom každý
termín je označený alfabeticko-numericky. Čím špecifickejší termín,
tým dlhšie číslo kódu stromovej štruktúry. Jeden deskriptor sa môže
vyskytovať na viacerých miestach stromu a môže mať niekoľko kódov
stromovej štruktúry.
V permutovanej verzii tezaura MeSH sú deskriptory
zoradené podľa ich jednotlivých slov. Má to svoj význam pri
viacslovných termínoch, keď nie je jednoznačné poradie jednotlivých
slov v deskriptore. Jednotlivé slová sú zoradené abecedne a pri
každom z nich je zoznam všetkých viacslovných deskriptorov,
v ktorých sa príslušné slovo vyskytuje, bez ohľadu na jeho poradie v
deskriptore.
Práce na slovenskom preklade tezaura MeSH sa v Slovenskej
lekárskej knižnici (SlLK) začali v roku 1989 získaním povolenia na
preklad od NLM v Bethesde v USA.
52
Ako základ pre automatizovanú verziu databázy tezaura MeSH bola
použitá kartotéka anglicko-slovenských termínov tezaura MeSH s
aktualizáciou v roku 1991, ktorá obsahovala cca 11 000 hesiel.
O dva roky neskôr sme po prechode na nový knižničný systém Rapid
Library (RL) pristúpili k spracovaniu druhej automatizovanej verzie
prekonvertovaním dát z prvej verzie do systému RL. Rôzne
nedostatky tejto verzie nás viedli k novej analýze amerického
originálu a k zabezpečeniu jazykovej a odbornej oponentúry
slovenského prekladu. Výsledkom bola tretia verzia slovenského
prekladu amerického originálu z roku 1992, ktorá obsahovala vyše 16
600 anglických deskriptorov, odkazový aparát a kódy stromovej
štruktúry. Slovenské preklady sa do bázy zapisovali priebežne.
Začiatkom roka 1999 prešla SlLK z výmenného formátu na formát
UNIMARC, do ktorého sme museli pretransformovať aj bázu tezaura
MeSH. Keďže sme zároveň riešili aj problém jej aktualizácie od roku
1993, prešla slovenská verzia tezaura MeSH viacerými zmenami.
V roku 1999 sme už mali dostatočné skúsenosti s využívaním
internetu ako zdroja informácií, a tak sme sa rozhodli využiť
vystavovanú bázu tezaura MeSH v originálnej verzii pre tvorbu jej
slovenského prekladu. Vzhľadom na to, že NLM vystavuje svoje dáta
tezaura MeSH v dvoch formátoch, urobili sme analýzu obidvoch
formátov (USMARC a ELHILL).
Formát ELHILL je interný formát NLM v Bethesde. Databáza
vo formáte USMARC je veľmi rozsiahla, zaberá obrovské miesto na
disku a neumožňuje aplikáciu katalogizačných pravidiel, najmä čo sa
týka možnosti použitia až troch predmetových podhesiel s jedným
deskriptorom. Z tohto dôvodu by samozrejme neúmerne narástla aj
databáza katalógu. ELHILL formát poskytuje lepšie možnosti pri
interaktívnej klasifikácii. V tomto formáte sú totiž pri každom
deskriptore uvedené všetky povolené podheslá. Existencia dvoch
súborov v tomto formáte, a to súboru deskriptorov a súboru podhesiel
tezaura MeSH, umožňuje za pomoci programu interaktívnej
klasifikácie aplikáciu katalogizačných pravidiel NLM. Ďalšou
výhodou ELHILL formátu je, že nezaberie toľko miesta na disku a aj
databáza katalógu je pri tomto formáte menej rozsiahla.
Tieto skutočnosti a ďalšie výsledky analýzy boli rozhodujúcim
faktorom pri voľbe formátu importovaného originálu tezaura MeSH.
Kombináciou ELHILL formátu so štruktúrou tezaura MeSH v systéme
53
Rapid Library sme získali súbor predmetových autorít budovaný v
súlade s odporúčaniami Medzinárodnej federácie asociácií knižníc
(International Federation of Library Associations, IFLA) pre tvorbu
autorít “UNIMARC/AUTORITY“ a súčasne výkonný nástroj pre
interaktívnu klasifikáciu, ktorý je v súlade so stanovenými pravidlami
používania tezaura MeSH v NLM v Bethesde.
V roku 2000 sme doriešili túto veľmi dôležitú časť ročných
aktualizácií tezaura MeSH aplikáciou programovej nadstavby v
systéme Rapid Library, ktorá umnožňuje aktualizovať súbor autorít
tezaura MeSH automatizovane. Nám zostáva už “len“ preklad a
zapísanie nových a zmenených nahradených deskriptorov a
nedeskriptorových termínov, čiže odkazov.
Od roku 2001 sa aplikovali v praxi ďalšie novinky z pravidiel
katalogizácie v interaktívnej klasifikácii. V roku 1999 prišlo totiž k
rozsiahlym zmenám v klasifikačných a indexačných pravidlách v
NLM v Bethesde, ktoré sme museli rešpektovať. Tieto zmeny
uľahčujú vyhľadávanie používaním rovnakých termínov pri
spracovaní obsahovej stránky časopisov, kníh, aj elektronických
zdrojov informácií, podporujú medzidatabázové vyhľadávanie,
harmonizujú katalogizačné a indexačné pravidlá a zároveň odstraňujú
duplicitu údajov, ktoré sú už uvedené na inom mieste v
katalogizačnom zázname.
Proces interaktívnej klasifikácie je programovo ošetrený tak,
že program postupne klasifikátorovi ponúka rôzne možnosti v presne
určenom poradí, ktoré vychádzajú z klasifikačných pravidiel.
Klasifikátor sa sám rozhodne, čo si z daných možností vyberie.
Program je užívateľsky komfortný, aj keď samozrejme vyžaduje od
klasifikátora spoluprácu a znalosť klasifikačných pravidiel.
Od júla 2007 sme prešli na užívateľsky komfortnejšiu vyššiu verziu
knižničného systému RL - Advanced Rapid Library (ARL), v ktorom
pracujeme doteraz. V ARL sa pri predmetovom spracovaní
medicínskej literatúry začali používať indikátory primárny a
sekundárny termín (podľa ich dôležitosti). Slovenský tezaurus MeSH
obsahoval k 1.1.2012 26161 deskriptorov, 83 podhesiel a 57113
odkazov.
54
SLOVENSKÉ LEKÁRSKE PERIODIKÁ 2011
RNDr. Bela Štalmašeková, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Slovenská lekárska knižnica v Bratislave (SlLK) pri
príležitosti 60. výročia svojho založenia vydala v decembri roku 2011
publikáciu Slovenské lekárske periodiká. Ide o 5. prepracované
vydanie.
Publikácia podrobne informuje o aktuálnom stave
existujúcich slovenských lekárskych časopisov a časopisov
z príbuzných vedných odborov. Je rozdelená do 4 častí.
Prvá časť s názvom Slovenské odborné časopisy obsahuje
podrobný popis 75 titulov periodík z oblasti medicíny a
zdravotníctva vydávaných na
Slovensku a registrovaných v
Národnej agentúre ISSN. Okrem názvu časopisu sa pri titule uvádza aj
podnázov, prípadne predchádzajúci názov, periodicita, číslo ISSN,
jazyk dokumentu, vydavateľ, vedúci redaktor, adresa redakcie, adresa
pre objednávku, adresa distribučnej spoločnosti, výška predplatného v
danom roku, excerpovanosť časopisu v domácich a zahraničných
sekundárnych informačných zdrojoch a tematické zameranie časopisu.
Pri tituloch, ktoré sa nachádzajú vo fonde SlLK, je uvedená signatúra
časopisu a rok, od kedy SlLK časopis odoberá. Časopisy dostupné
v elektronickej forme majú uvedené svoje domovské stránky na
internete.
Na konci 1. časti je uvedený zoznam časopisov, ktoré prestali
vychádzať, alebo majú pozastavené vydávanie.
Druhá časť s názvom České a slovenské odborné časopisy je
venovaná 24 periodikám vydávaným v Českej republike, ktoré sú
spoločnými časopismi českých a slovenských odborných lekárskych
spoločností, resp. predstavujú spoločnú českú a slovenskú verziu
zahraničného lekárskeho časopisu.
V tretej časti nazvanej Populárno-náučné zdravotnícke
časopisy je zahrnutých 13 titulov zameraných svojim obsahom
prevažne na laicku verejnosť. Mnohé z nich vydávajú organizácie
a združenia pre pacientov s rôznym postihnutím.
55
Štvrtá časť Časopisy z príbuzných vedných odborov obsahuje
5 titulov z vedných odborov príbuzných medicíne a zdravotníctvu.
Publikácia je doplnená o abecedný a tematický register a
o register sekundárnych informačných zdrojov, v ktorých sú jednotlivé
časopisy excerpované.
Vydaním tejto tematickej bibliografie chce SlLK prispieť
k zlepšeniu informovanosti
odbornej
verejnosti o národnej
časopiseckej produkcii z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných
vedných odborov.
Záujemcovia si publikáciu môžu objednať na adrese:
NCZI, Slovenská lekárska knižnica
OKFS
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Cena za 1 exemplár je 28,- EUR
Poznámka: publikácia bola zaslaná zdarma v jednom exemplári
lekárskym knižniciam v SR.
Dostupnosť publikácie:
http://www.sll k.sk/ O -kni znici/Edicna cinnost/Pages/Slovenske -lekarske -periodi ka.aspx
56
VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ MEDLIB
Dňa 7. 12. 2011 sa v Slovenskej
lekárskej knižnici v Bratislave
konalo valné zhromaždenie OZ
MEDLIB, v rámci ktorého bola
zhodnotená činnosť, aktivity
a hospodárenie OZ v uplynulom
volebnom období a prebehli
nové voľby do výkonných
orgánov OZ. Účastníci valného
zhromaždenia
jednohlasne
schválili kandidátky na 7 členov predsedníctva, ktoré bude i naďalej
pracovať pod vedením predsedu prof. MUDr. Štefana Galbavého
DrSc. Valné zhromaždenie OZ sa konalo v jubilejnom roku 60.
výročia vzniku Slovenskej lekárskej knižnice. Toto významné
jubileum si prítomní pripomenuli vystúpením podpredsedníčky OZ,
riaditeľky SlLK PhDr. Marty Žilovej. Vo svojom príspevku 60 rokov
činnosti SlLK prezentovala
stručný prierez histórie knižnice,
zhodnotila súčasný stav a načrtla jej vývoj do budúcnosti.
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA – 60 ROKOV V SLUŽBÁCH
MEDICÍNY
http://www.sllk.sk/Documents/prezentacie/sllk_60.pdf
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MEDLIB - ČINNOSŤ A AKTIVITY
V ROKOCH 2008 - 2011
http://www.sllk.sk/Documents/prezentacie/medlib.pdf
57
MEDLIB
občianske združenie
sa aj v roku 2012 uchádza
o Vašu podporu a priazeň
VENUJTE PROSÍM 2 % VAŠICH DANÍ
účelovo na nákup
biomedicínskej literatúry
a na vzdelávacie aktivity OZ
MEDLIB občianske združenie,
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
IČO: 31815651
Tlačivá k dispozícii na stránke: www.sllk.sk
Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2011
podporili našu výzvu. Aj vďaka Vám sa pre OZ
MEDLIB získali finančné prostriedky
v sume 1534,40 €
58
ZMENY VO VYDÁVANÍ SLOVENSKÝCH LEKÁRSKYCH
ČASOPISOV
RNDr. Bela Štalmašeková, NCZI, Slovenská lekárska knižnica,
Bratislava
V roku 2011 došlo k nasledujúcim zmenám vo vydávaní
slovenských lekárskych časopisov. Prestali vychádzať ďalšie 2
odborné lekárske časopisy a zároveň bolo pozastavené vydávanie
časopisu so zdravotníckym zameraním určeného pre širokú verejnosť:
Ambulantná terapia, ISSN 1336-6750
Po roku v tzv. „čakacom režime“ bolo vydávanie časopisu
definitívne ukončené. Ako posledné bolo vydané č. 1, roč. 7,
2009.
Cardio magazín, ISSN 1335-2504
V roku 2011 bolo pozastavené vydávanie, ako posledné bolo
vydané č. 1, roč. 5, 2010.
Neonatologické zvesti, ISSN 1335-2504
V roku 2011 došlo k ukončeniu vydávania, ako posledné bolo
vydané č. 2, roč. 14, 2010.
ČESKO/SLOVENSKÉ VYDANIE ČASOPISU
Journal of clinical oncology, C 3109
Česko/slovenské vydanie časopisu Journal of clinical oncology, ktoré
začalo vychádzať vo vydavateľstve Medical Tribune od roku 2009
a obsahuje vybrané články z tohto časopisu. Viac informácii nájdete
na stránke www.tribune.cz/tituly/jco.
ELEKTRONICKÉ ČASOPISY
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Nový slovenský elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis
z oblasti ošetrovateľstva, ktorý má slúžiť pedagógom, vedeckým
59
a klinickým pracovníkom, ako aj študentom. Je prístupný na stránke
http://www.osetrovatelstvo.eu.
Endoskopie
Od č. 3-4, 2011 je tento český časopis vydávaný len v elektronickej
forme dostupnej cez portál Publero.com. Je prístupný na stránke
http://www.casopisendoskopie.cz alebo cez stránku vydavateľstva
http://www.solen.cz.
Elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis pre
ošetrovateľstvo
60
TERMINOLOGICKÉ OKIENKO
R

reprografické služby (en reprographic services) – druh
doplnkových → knižničných služieb →informačných služieb, ktorými
sa v knižnično – informačných inštitúciach spravidla za finančnú
úhradu vyhotovujú a sprístupňujú, prípadne odovzdajú do osobného
vlastníctva používateľa rôzne rozmnožené, prípadne miniaturizované
(→mikrografické služby) dokumenty alebo ich časti (M.
Matthaeidesová)

resumé (en summary) – stručné vyjadrenie základných
prínosov a záverov v dokumente (obvykle na konci). – Jeho úlohou je
doplniť orientáciu čitateľa, ktorý študoval predchádzajúci text.
Nemožno ho používať ako synonymum termínu abstrakt (STN ISO
214) (J. Jurčacková)

rešerš (en retrieval, search) – 1. výsledok informačného
prieskumu – množina informácií – hitov zodpovedajúca danej
rešeršnej požiadavke. Hit je konkrétna informácia (záznam) nájdená
ako výsledok prieskumového procesu. 2. súpis záznamov dokumentov
alebo ich častí alebo súhrn faktografických informácií vybraných
podľa vecných a formálnych hľadísk, ktoré odpovedajú rešeršnej
požiadavke (J. Steinerova, E. Nedorostova)

rešeršér (en searcher, retrieval specialist) – osoba, ktorá
spracúva rešerše – t. j. súpisy záznamov dokumentov alebo ich časti,
alebo súhrn faktografických informácií vybraných podľa vecných
a formálnych hľadísk zodpovedajúcich
rešeršnej požiadavke
(J. Steinerova)
61

rešeršná požiadavka (en retrieval requirement)- informačná
požiadavka zapísaná formalizovaným spôsobom tak, ako to vyžaduje
štruktúra a selekčný jazyk bázy dát (J. Steinerová)

rešeršné služby (en search services, retrieval services) –
zostavovanie a sprístupňovanie výstupov rešeršnej činnosti
knižničnými a informačnými inštitúciami. Rešerš tvoria záznamy
dokumentov alebo ich častí vybraných podľa vecných a formálnych
hľadísk zodpovedajúcich rešeršnej požiadavke používateľa
(M. Matthaeidesová)

revízia knižničného fondu (en inventory control) – súbor
činností a opatrení zameraných na porovnanie skutočného stavu
knižničného fondu s jeho evidovaným stavom. Má hospodárskokontrolný i odborne knihovnícky význam (M. Nováková)

ročenka (en year-book) – 1. periodická publikácia
vychádzajúca v ročných intervaloch 2. Periodická publikácia
vychádzajúca spravidla raz za rok a obsahujúca prehľadné informácie
o určitej oblasti, časovo viazané na príslušný rok (M. Nováková)
S

sekundárny dokument (en secondary document) –
dokument, ktorý obsahuje predovšetkým informácie o → primárnych
dokumentoch, prípadne sprostredkúva prístup k informáciam, ktoré sú
v nich obsiahnuté (M. Nováková)

separát; zvláštny výtlačok (en off-print) – publikácia, ktorá
obsahuje text jedného, autorsky samostatného útvaru (článku, štúdie,
kapitoly), pôvodne publikovaného ako súčasť väčšieho celku
(časopisu, zborníka, encyklopédie). Sú nepredajné, slúžia autorom,
prípadne vydavateľom (M. Nováková)
62

seriál (en serial) – 1. to isté čo seriálová publikácia 2. Súbor
relatívne samostatných prác, ktoré sú navzájom spojené určitým
jednotiacim prvkom a ktoré sa zverejňujú na pokračovanie (M.
Nováková)

seriálová publikácia (en serial publication) – súhrnné
označenie pre všetky publikácie, ktoré sa vydávajú po častiach
a priebežne, bez vopred stanoveného termínu ukončenia ich
vychádzania. Na rozdiel od periodických publikácií jednotlivé časti
môžu mať aj charakter uceleného a obsahovo ukončeného diela (M.
Nováková)

server – vo všeobecnosti predstavuje entitu, ktorá poskytuje
niektorý druh sieťovej služby. Môže to byť hardvér, softvér. Služby
môžu zahrňovať prístup k súborom, zariadeniam a i. (S. Makulová)

sieť (en network) – fyzické združenie viacerých počítačov
prepojených pomocou komunikačných prostriedkov. – Aby počítače
mohli spolu komunikovať, musia byť vybavené zodpovedajúcim
hardvérom a softvérom podľa typu a spôsobu komunikácie. Každý
počítač, ktorý sa má pripojiť do siete, musí byť vybavený sieťovou
kartou (network adapter) (S. Makulová)
Spracované podľa publikácie: Katuščák, Dušan: Informačná výchova:
terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná
veda /Dušan Katuščák, Marta Matthaeidesová, Marta Nováková …[et
al.]. – Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s.
(Terminologický a výkladový slovník; zv. 6) ISBN 80-08-02818-1: Sk
266.00 100/99 KDI BAA006 ISSN 1335 – 3403
63
Redakčná rada:
Mgr. Ľubica Korgová, Mgr. Zuzana
Onderová, PhDr. Miriam Pekníková, Mgr.
Marie Sršňová, Ing. Irina Fialková, Marta
Weissová
Ročník
12
Číslo
2
Zodpovedný redaktor
PhDr. Marta Žilová
Výkonný redaktor
Marta Weissová
Fotografie
RNDr. Mária Kreková
Vydalo
NCZI - Slovenská lekárska
knižnica
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2011
Počet strán
64
Náklad
130 exemplárov
ISSN 1335-5759
Publikácia neprešla jazykovou úpravou
64
Download

číslo 2/2011 - Slovenská Lekárska Knižnica