Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A
833 63 Bratislava
www.siov.sk
ZRIAĎOVATEĽ
Trnavský samosprávny kraj
P.O.BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava
Stredná odborná škola Senica
V. Paulinyho – Tótha 31/5
905 01 Senica
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica
2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Celoštátna odborná komisia ZENIT
Stredná odborná škola, V. Paulínyho - Tótha 31/5, 905 01 Senica
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Vás pozývajú na
29. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní
29. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike
a 14. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve
ktoré sa uskutočnia
7. – 9. februára 2013
v Senici a v Skalici
3
4
Príhovor predsedu Celoštátnej odbornej komisie
Milí súťažiaci, kolegyne a kolegovia,
na začiatku roka 2013 želám Vám študijnú a pracovnú pohodu a zároveň pozývam súťažiacich,
pedagógov, porotcov, členov jednotlivých organizačných výborov na celoštátnu súťaž ZENIT v elektronike,
programovaní a strojárstve.
Finále súťaže sa uskutoční 7. – 9. februára 2013 v mestách Senica a Skalica, ktoré majú bohatú históriu.
V 20. storočí Senicu preslávil podnik na výrobu hodvábu. Mesto Skalica bolo známe výrobou počítačov
Didaktik, ktoré sa využívali v školstve aj v rámci súťaže Zenit - v kategórii programovanie. V súčasnosti sú
mestá vzdelávacími kultúrnymi a športovými centrami regiónu .
29. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a 14. ročník súťaže ZENIT v strojárstve, je
výsledkom spoločnej prípravy a organizácie Celoštátnej odbornej komisie ZENIT, Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania – odboru tvorivosti mládeže, Strednej odbornej školy v Senici a Strednej odbornej
školy strojníckej v Skalici. V rámci celoštátneho finále sme aj tento rok pripravili zmeny.
Súťaž ZENIT v elektronike je národným finále Skills Slovakia, medzinárodnej súťaže zručnosti mladých
EuroSkills.
Pripravujeme podobné zmeny a novinky aj pre kategórie programovanie a strojárstvo, aby mali tiež
postupový charakter pre medzinárodné zápolenie so súťažiacimi z Európy. Budeme sa snažiť ako novo
konštituovaná celoštátna odborná komisia, aby sme čo najviac počúvali Vaše nápady a pripomienky,
ktoré pomôžu rozvoju a modernizácii súťaži zručnosti a tvorivosti mladej generácie.
Tieto zmeny a novinky by mali prispieť k posilneniu ducha nápadov, tvorivosti a invencie Vás mladých
súťažiacich v jednotlivých kategóriách.
Dovoľte mi, aby som poďakoval obetavým pedagógom z celého Slovenska, ktorí sa venovali príprave
súťažiacich na školské, krajské a celoštátne kolo. Poďakovanie patrí aj pracovníkom inštitúcií rezortu
školstva, študentom a ostatným, ktorí sa podieľali na príprave súťažných úloh a aktívne prispeli k realizácii
jednotlivých súťažných kôl.
Milí súťažiaci, želám Vám čo najviac úspechov a šťastia v súťaži, nápaditom a invenčnom reprezentovaní
regiónov a škôl, uplatnení získaných zručností a skúseností .
Prajem Vám všetkým príjemný pobyt a súťažiacim veľa elánu pri dosahovaní vytúžených prvenstiev.
Mgr. Stanislav Slačka
predseda Celoštátnej odbornej komisie ZENIT
5
Celoštátna odborná komisia
Meno a priezvisko
Kraj /
predseda
Zamestnávateľ
Mgr. Stanislav Slačka,
predseda
BB
Ústav informácií a prognóz školstva,
odbor: Školské výpočtové stredisko,
Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
048/4139 803
[email protected]
ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava
02/ 54776777, kl.23
[email protected]
Eva Bugajová
tajomníčka
Kontakt
členovia
Ing. Miroslav Kohút
BA
Slovenská spoločnosť elektronikov,
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
02/6224 3365
[email protected]
Ing. Jozef Porubčan
TT
SOŠE, Nová 9, 921 01 Piešťany
033/7956 111
[email protected]
Ing. Pavol Kuchárek
TN
SOŠ, Športová 675, 916 01 Stará Turá
032/7763077
RNDr. Marcel Laurinec
NR
Gymnázium, M.R.Štefánika 16
940 61 Nové Zámky
[email protected]
Bc. Richard Behúň
ZA
SOŠ strojnícka, Športová 1326,
024 01 Kysucké Nové Mesto
041/4212390
Ing. Peter Smolnický
KE
SOŠ, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca
055/7260100,
7260261
Ing. Peter Vargovčík
PO
SPŠE, Plzenská 1, 080 01 Prešov
[email protected]
6
Riadiaci, Organizačný tím
Mgr. Pavol Paradeiser
Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Mgr. Stanislav Slačka
Ústav informácii a prognóz školstva, odbor: Školské výpočtové
stredisko, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
Eva Bugajová
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 833 63 Bratislava
Ing. Vlasta Púchovská
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 833 63 Bratislava
Organizačný výbor
PROGRAMOVANIE
Predseda
Ing. Júlia Gabčová, Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Členovia
Ing. Pavol Zich, Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Ing. Peter Vargovčík, SPŠE, Plzenská 1, 080 47 Prešov
ELEKTRONIKA
Predseda
Mgr. Vladimír Michalka, Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Členovia
Ing. Miroslav Kohút, Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Ing. Peter Smolnický, Stredná odborná škola Učňovská 5 , 040 15 Košice – Šaca
Ing. Pavel Kuchárek, Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá
STROJÁRSTVO
Predseda
Ing. Anton Švarc – SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Členovia:
Ing. Jozef Porubčan, Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
Ing. Mirko Daruľa - SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
7
Odborná hodnotiaca komisia
PROGRAMOVANIE
Predseda
RNDr. Marek Zeman, Univerzita Komenského, Budatínska 19, 85105 Bratislava
Členovia
RNDr. Marcel Laurinec, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky
RNDr. Ľuboš Kvasnica, Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Ing. Marián Nedelský, Gymnázium, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
ELEKTRONIKA
Predseda
Ing. Pavol Mádel, Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa
Členovia
Bc. Tomáš Pavlíček, FEI STU, Bratislava
RNDr. Daniel Valúch, CERN, Dept. BE, Radio-Frequency Group CH-1211 GENEVA 23,
Switzerland
Ing. František Kollarčík, SPŠE, Plzenská 1, 080 47 Prešov
Ing. Pavol Bahník, Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
STROJÁRSTVO
Predseda
Ing. Felix Dömeny, SPŠ, Fajnorovo nábrežie 5, 841 75 Bratislava
Členovia
Bc. Anton Jakubec – SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Ing. Anna Styková, Spojená škola, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
Bc. Richard Behúň -SOŠ strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové mesto
ODBORNÝ GARANT
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 833 63 Bratislava
Ing. Gabriela Jakubová, zástupkyňa riaditeľa, poverená zastupovaním riaditeľa ŠIOV
Telefón: +421 2 5477 6774 e-mail: [email protected]
http://www.siov.s
REALIZÁTORI
Stredná odborná škola
V. Paulínyho – Tótha 31/5
905 01 Senica
mail : [email protected]
telefón : 034/651 37 90
www.sossenica.sk
Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica
mail : [email protected]
telefón : 034/664 52 74
www.sosskalica.edupage.sk
8
Vyhlásené súťažné kategórie
ELEKTRONIKA
Kategória A – žiaci SOŠ s praxou a gymnázií
Kategória B – žiaci SOŠ s odborným výcvikom
PROGRAMOVANIE
Kategória A – žiaci SOŠ s praxou a gymnázií
Kategória B – žiaci SOŠ s odborným výcvikom
STROJÁRSTVO
Kategória A – žiaci študijných odborov stredných priemyselných škôl skupiny odborov 23 strojárstvo
a ostatná kovospracúvacia výroba.
Kategória B1 – žiaci študijných odborov stredných odborných škôl skupiny odborov 24 strojárstvo
a ostatná kovospracúvacia výroba/strojné profesie/. V kategórií B1 súťažia žiaci nasledovných študijných
a učebných odborov:
2411 4 mechanik nastavovač, 2423 2 nástrojár, 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení, 2432 2 operátor v kovoobrábaní a službách, 2433 2 obrábač kovov, 2412 4 mechanik číslicovo
riadených strojov a 2414 4 strojárstvo
Kategória B2 – žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny odborov 24
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba /ručné profesie/. V kategórií B2 súťažia žiaci nasledovných
študijných a učebných odborov:
2413 4 mechanik strojov a zariadení, 2419 4 operátor ekologických zariadení, 2464 2 strojný mechanik,
2466 2 mechanik opravár, 2468 2 nastavovač textilných strojov, 2499 2 mechanik v strojárstve, 2499 4
mechanik v strojárstve, 2435 2 klampiar, 2436 2 modelár, 2439 2 lakovník, 2401 2 zlievač, 2415 4
plynárstvo, 2417 4 prevádzka strojov a zariadení, 2418 4 mechanik požiarnej techniky, 2485 2 rytec kovov,
2432 2 puškár, 2463 2 hodinár, 2487 2 autoopravár, 2488 2 mechanik špecialista automobilovej výroby.
9
REALIZÁTOR SÚŤAŽE
Stredná odborná škola
Senica
riaditeľ školy
Mgr. Pavol Paradeiser
adresa
web adresa
e-mail
telefón
Viliama Paulinyho - Tótha 31/5, 90501 Senica
www.sossenica.sk, www.sosse.edupage.org
[email protected]
034-6983438 sekretariát
034-6983432 vrátnica, spojovateľ
034-6983444 zborovňa
Stredná odborná škola v Senici poskytuje svojim absolventom stredoškolské vzdelanie v 2-ročných,
3-ročných a 4-ročných učebných a študijných odboroch. V školskom roku 2012/2013 boli otvorené tieto
odbory:
študijné odbory 4-ročné s maturitou
6444K - čašník, servírka
6446K - kozmetik
6442K - obchodný pracovník
učebné odbory 2-ročné s osobitne
upraveným učebným plánom
3161F- praktická žena
3686F- stavebná výroba
učebné odbory 3-ročné
2487H - autoopravár-mechanik
6456H - kaderník
3661H - murár
3675H - maliar
3678H - inštalatér
6445H - kuchár
6444H - čašník, servírka
2962H - pekár
2964H - cukrár
nadstavbové štúdium
6421L - spoločné stravovanie
3659L -stavebníctvo
6426L- vlasová kozmetika
3757L- dopravná prevádzka
10
Z histórie školy
Správy o počiatkoch teoretickej výučby učňov v Senici sa zachovali z 19. storočia. Samostatná učňovská
škola s učiteľským zborom vznikla až v roku 1948, kedy do nej nastúpilo 407 žiakov rozdelených do 14 tried.
Učebne však nestačili pre všetkých, preto boli prenajaté ďalšie dve. Jedna z nich sa nachádzala v susedstve
školy, v hosťovskej izbe hostinca Vidových. V septembri a októbri museli byť učitelia aj cez prestávky v
triedach alebo na dvore, pretože nebolo zborovne. Učiteľský zbor tvorili len piati externí učitelia odborných
predmetov a prvý riaditeľ učňovskej školy Ján Lesák.
V čase vzniku samostatnej učňovskej školy v Senici sa väčšinou zaškoľovali učni zo súkromných podnikov
a remeselníkov v odboroch kovo, drevo, stavebné profesie, predavači, krajčíri, obuvníci, pekári, cukrári,
mlynári, mäsiari, sklenári, čalúnnici, sedlári, fotografisti a klobučníčky.
V školskom roku 1951/1952 je v kronike zachytená prvá zmena. Mení sa názov školy na Základnú odbornú
školu . Počet učňov stúpal, zriadili sa elokované triedy v Holíči a na Myjave, a preto sa začalo s výstavbou
novej budovy školy. Tú otvorili v školskom roku 1964/1965 pre 705 žiakov s 29 triedami a 15 učebňami.
Po roku 1970 sa škola stala atraktívnou aj vďaka modernej budove a úprave okolia – do prírodného
exteriéru pribudla umelecká práca akademického sochára Petra Paliatku, záhradná plastika Holubica ako
symbol mladosti a orientácie školy na všestranné rozvíjanie osobnosti žiaka. Vybudoval sa aj nový športový
areál, školská jedáleň a kuchyňa, šatne pre žiakov a ambulancia dorastovej lekárky. Stredné odborné učilište
v tomto období navštevovalo vyše tisíc žiakov, ktorí odborné zručnosti nadobúdali v šiestich strediskách
praktického vyučovania. Škola vďaka vysokej kvalite a variabilite práce získala výborné meno, vážnosť a úctu
v širokom okolí medzi pedagógmi, rodičmi a žiakmi.
Od školského roka 1991/2000 došlo k novým zmenám. Škola začínala v nových, neznámych spoločenských
a ekonomických podmienkach, reagovala na nové požiadavky pracovného trhu, prestavby systému
vzdelávania v učilištiach, vytýčila si nové ciele a úlohy výučby a výchovy. K pôvodným odborom pribudli
nové, napríklad kozmetička, vlasová kozmetika, obchodný pracovník, kaderník a praktická žena.
Od 1.9.2008 dostala nový názov – Stredná odborná škola v Senici. Zároveň sa začalo s modernizáciou učební
a do vyučovacieho procesu sa zavádzajú prostriedky informačno-komunikačných technológií.
Práca v SOŠ však nepredstavuje len teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Veľký dôraz pri práci so
študentmi sa kladie na výchovnú stránku. Dôkazom pozitívneho výchovného pôsobenia všetkých
pedagogických zamestnancov na našich žiakov sú ich rôzne aktivity, napr. charitatívne akcie ako Nezábudka,
Biela pastelka, Kvapka krvi, výmena odborných skúseností pedagogických pracovníkov a študentov školy
v rámci projektu Mosty na Moravu. Medzinárodný projekt Enersol vedie žiakov k ochrane životného
prostredia.
O práci školy pravidelne informuje školský časopis, ktorý má už viac ako desaťročnú tradíciu, a www stránky
školy. Počas svojej existencie škola pripravila tisíce kvalifikovaných odborníkov rôznych profesií. Je málo
miest a obcí nášho regiónu, v ktorých nepôsobia naši bývalí absolventi alebo nežijú študenti našej školy.
11
Naše pracoviská
KOZMETICKÉ
KADERNÍCKE
REŠTAURÁCIA
MALINA
ŠKOLSKÝ BUFET
DOPRAVNÉ
CUKRÁRSKA
VÝROBA
12
Stredná odborná škola strojnícka Skalica
Stredná odborná škola strojnícka sa nachádza v rušnej časti Skalice asi 0,5 km od jej centra. Slobodné
kráľovské mesto Skalica leží v severozápadnom výbežku Chvojnickej pahorkatiny pri hraniciach s Českou
republikou. Práve táto poloha predurčila už pred stáročiami vývoj pôvodne poddanskej osady, aby sa po
búrlivom rozmachu v 14. storočí stala kráľovským mestom. V našom meste sa odohrali významné
stretnutia panovníkov dvoch susedných kráľovstiev, pôsobili tu významné cirkevné rehole, rozvíjala sa
remeselná výroba a obchod, rodila sa slovenská identita, sídlila tu Dočasná vláda pre Slovensko, rozvíjalo
sa školstvo a predovšetkým tu žili ľudia, ktorí toto krásne mesto vybudovali.
Skalica ako okresné mesto má stabilnú a plnohodnotnú ekonomickú infraštruktúru, patrí k ekonomicky
najsilnejším mestám Trnavského kraja a svojím vzhľadom a históriou sa stáva významnou destináciou
cestovného ruchu na Záhorí.
Naša škola, ktorá svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov
v oblasti strojníctva, má preto v tom meste svoje opodstatnenie.
Je to už 50 rokov, čo SOŠ strojnícka pripravuje kvalifikovaných odborníkov pre strojárske podniky celého
regiónu. Jej rozvoj bol vždy spojený s rozširovaním výroby v strojárskych podnikoch Skalice. V roku 1962 to
bol podnik ZKL závod Skalica, neskôr ZVL Skalica k. p. a dnes je to INA SKALICA spol. s r.o.. Na Slovensku je
len málo škôl, ktoré zabezpečujú pre všetkých svojich absolventov 100% zamestnanosť. My sme jednou
z nich. Malý kolektív pracovníkov sa z roka na rok skvalitňuje, o čom svedčia aj jeho výsledky – kvalifikovaní
absolventi, o ktorých je záujem v širokom okolí.
Rozvoj strojárskeho priemyslu závisí od dostatku disponibilnej kvalifikovanej pracovnej sily. Prílev nových
zahraničných investícií do strojárskeho priemyslu vyvoláva tlak na trh práce, ktorý sa prejavuje
nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. Práca v oblasti moderného strojárenstva má v súčasnosti veľmi
atraktívny charakter a je nasýtená využívaním najnovších technológií, čo prináša zlepšovanie pracovného
prostredia, ale aj odmeňovania.
Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu kariérnych príležitostí, keďže strojári sú
žiadaní v rôznych sektoroch hospodárstva. Informačné a komunikačné technológie, automobily,
strojárenstvo, staviteľstvo, počítačové systémy, automechanika, jemná mechanika, obrábanie kovov,
inštalatérstvo či zámočníctvo – to je len časť z množstva príležitostí, ktoré čakajú na nových absolventov
stredných a vysokých škôl so strojárskym zameraním.
13
Naša SOŠ strojnícka ako jediná v okresoch Senica a Skalica pripravuje kvalifikovaných odborníkov
v strojárskych profesiách v odboroch strojárstvo, mechanik nastavovač, programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení, mechanik opravár a obrábač kovov. Pre všetky spomínané odbory má
dostatočné, neustále modernizované materiálno – technické vybavenie a v tomto trende chceme
pokračovať i naďalej. Našou snahou a zároveň i cieľom je, aby naši absolventi našli široké možnosti
uplatnenia na trhu práce. Veď v tomto regióne je stály nedostatok odborníkov práve v strojárskych
profesiách.
Po skončení štúdia majú naši absolventi široké možnosti uplatnenia sa vo výrobných
prevádzkach, podnikoch alebo taktiež sa im vytvára priestor vybudovať si platformu v súkromnom
podnikaní.
V súčasnosti je najväčším zamestnávateľom absolventov strojárskych profesií INA SKALICA spol. s r.o.,
ktorej dopyt po väčšom množstve našich kvalifikovaných absolventov prispieva k prirodzenej obnove
podniku, čo
sa v ostatných rokoch ukázalo ako obojstranne prospešné, užitočné, schodné a
bezproblémové riešenie.
14
M E S T O S E N I C A – srdce severného Záhoria
Za kopcem rovina
stele se prostřená,
na níž se Senice
bělí rozložená :
ona s Sobotišťem
dozor se shlídají.
Jenž se nade Tatrou
jasně zardívají.
(Ľudovít Štúr)
Okresné mesto Senica leží v severovýchodnej časti Záhorskej nížiny, na rozhraní s Myjavskou
pahorkatinou. Svojou polohou tvorí prirodzené centrum väčšiny obcí severného Záhoria.
V minulosti prechádzala stredom obce rušná obchodná tepna, známa ako Česká cesta, vďaka ktorej mala
Senica všetky predpoklady, aby sa stala významným hospodárskym a kultúrnym strediskom.
Prvé písomné svedectvo o Senici podáva listina kráľa Bela IV. z roku 1256 (Scinze). Najskôr patrila
k hlohoveckému panstvu, potom sa stala súčasťou panstva hradu Branč, s ktorým sa spájajú aj počiatky jej
rozmachu. Zemepán hradu Stibor zo Stiboríc udelil Senici v roku 1396 mestské privilégiá a jarmočné právo.
V roku 1419 pribudli dve výsadné listiny kráľa Žigmunda, ktoré podporili ďalší rozkvet mesta. Opätovné
potvrdzovanie privilégií pomáhalo obyvateľom Senice udržiavať výsadné postavenie mestečka a jeho
značnú hospodársku nezávislosť.
V roku 1570 sa noví vlastníci hradu Branč Ňáriovci (Nyáriovci) priklonili k reformácii a prijali na svoje
panstvo a do okolia evanjelické náboženstvo. Senica sa v tomto období prudko rozrastala, v jej okolí
vznikali nové obce a ich obyvatelia zakladali vlastné cirkevné zbory.
Reformácia a nasledovná násilná rekatolizácia v 17. storočí vyvolali náboženské nepokoje, ktoré prerástli
do ozbrojených zápasov a vtiahli do víru rušných udalostí aj Senicu.
Senica v tej dobe prekonávala okrem vonkajších vplyvov aj vnútornú premenu. Do svojrázneho vývinu
mestečka, chrániaceho si svoje výsadné postavenie, začali ostro zasahovať miestni zemepáni. Ovplyvňovali
jeho správu a požadovali od obyvateľov peňažné a naturálne dávky. Záujmy mešťanov boli v čoraz väčšom
rozpore so záujmami zemepánov. Tento rozpor vyvrcholil vzburou Seničanov proti zemepánom na Branči
v roku 1614. Vzbura sa skončila dohodou, ktorá síce znamenala úplnú kapituláciu Seničanov, ale zároveň
o tri roky neskôr viedla k zostaveniu prvého urbára brančského panstva.
15
Seničania sa po čase spamätali z krívd a utrpenia, mesto začalo opäť prekvitať. Sťahovali sa sem zruční
remeselníci, vznikali cechy a zvonolejáreň. Známa bola cechová výroba piva, liehu, spracovania vlny,
manufaktúra na výrobu súkna, ktorá v 19. storočí ustúpila továrenskej výrobe. V meste pribudla sladovňa,
továreň na výrobu cukríkov a likéru. V roku 1872 bola založená prvá senická banka a cukrovar.
Na prelome 19. a 20. storočia sa v meste rozrástla nová moderná zástavba a naďalej rástol priemysel.
Tradíciu má chemický priemysel, ktorý reprezentuje kľúčový podnik celého okresu – Slovenský hodváb, a.s.
Továreň na výrobu umelých vlákien tu bola založená už v roku 1920. Významne je zastúpený aj
potravinársky priemysel – Senická mliekáreň, a.s., patrí k najmodernejším podnikom na Slovensku.
V roku 1937 bolo v Senici sedem škôl a v tomto období sa tu koncentroval aj kultúrny život celého okresu.
Pre Seničanov boli už vtedy k dispozícii dva kinematografy.
Rok 1960 priniesol územnú reorganizáciu okresov, keď zlúčením malých vytvorili veľké. To bola výzva pre
Senicu, ktorá nebola celkom pripravená na sídlo tak rozľahlého okresu. So vzniknutými problémami bola
však nútená sa čo najrýchlejšie vysporiadať.
Súčasná Senica pôsobí ako moderné hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum severného Záhoria
s vyše 22 000 obyvateľmi. Sídli tu Záhorská knižnica, Záhorská galéria, Hornozáhorské osvetové stredisko.
Sú tu štyri stredné a štyri základné školy, domov pre dôchodcov a poliklinika.
Mesto je v súčasnosti známym dejiskom rôznych podujatí kultúrneho charakteru, pre ktoré slúžia moderný
dom kultúry a amfiteáter.
Pre športové aktivity je k dispozícii krytá športová hala, futbalový a zimný štadión, fitness, dostihový areál,
krytá plaváreň so saunou, menšie hádzanárske, tenisové a volejbalové ihriská, ku ktorým nedávno pribudli
basketbalové koše a U-rampa.
Súčasťou mesta je rekreačná oblasť Kunovská priehrada s lodenicou a upravenými plážami, vhodné miesto
pre relax a športové aktivity.
16
Organizačno-technické pokyny
ELEKTRONIKA
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 27/2011 o
organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 29. ročník súťaže ZENIT v elektronike.
Celoštátna odborná komisia ZENIT v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a realizátorom
Strednou odbornou školou V. P. Tótha 31/5 v Senici schválili 29. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike
a zodpovedajú za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2012/2013 .
Súťaž ZENIT v elektronike je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručnosti mladých
Euroskills.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaží
ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR dňa 20. 08. 2010 pod číslom 2010-11030/30509:8-913.
Súťaž ZENIT sa uskutoční v školských a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym.
Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie:
Školské kolá
Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie
realizovať do
poslať do 16.11.2012 realizátorovi krajského kola, ktorého
9.11.2012
určí príslušný krajský školský úrad.
Krajské kolá
Výber súťažiacich a ich počet určia krajské hodnotiace
komisie na základe zhodnotenia zaslaných riešení zo
realizovať do školského kola. Zoznam postupujúcich do celoštátneho kola
7. 12. 2012 poslať ihneď na Mgr. Vladimír Michalka Stredná odborná
škola V. P. Tótha 31, 905 0l Senica
mob.: 0905 547 884 email: [email protected]
Celoštátne kolo
7.- 9. 2. 2013
Medzinárodné kolo 20.-26.10.2014
Realizátor: Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Riaditeľ: Mgr. Pavol Paradeiser
tel: 034/651 37 90, 034/698 34 98
e-mail: [email protected]
www.sossenica.sk
EuroSkills 2014 Francúzsko Grand Palais - Lille
Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja víťazi z každej kategórie!
Celoštátna odborná komisia ZENIT prehodnotila a schválila pre odbor elektronika dve súťažné kategórie A, B
a postup hodnotenia:
17
1. Súťažné kategórie


Kategória A - žiaci SOŠ s praxou a gymnázií
Kategória B - žiaci SOŠ s odborným výcvikom
2. Obsah súťaže
Súťaž pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.
Školské kolo
V teoretickej časti usporiadateľ pripraví 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď. Na
vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky.
Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, nesprávna 0 bodmi. Spolu môžu za túto časť získať 30 bodov.
V praktickej časti súťažiaci navrhnú:
1. Plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizujú:
a. na PC pomocou programu, ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj počítač. Jedinou
podmienkou je, aby používaný program bol legálny
b. ručne na milimetrový papier
Členovia organizačného výboru podľa materiálnych podmienok rozhodnú o jednom z týchto variantov:
o prenesenie návrhu z počítača na plošnú dosku a zhotovenie plošného spoja
o súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a sami si vyleptajú plošný spoj
o súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a usporiadateľ zabezpečí vyleptanie
plošného spoja
o organizačný výbor poskytne hotový jednotný plošný spoj všetkým súťažiacim, na ktorý osadia
súčiastky a návrh plošného spoja podľa predošlých variantov vyhodnotí odborná hodnotiaca
komisia samostatne.
Osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy
Zhotovené zapojenie oživia
Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit. Organizačný výbor zabezpečí poučenie
súťažiacich o bezpečnosti pri práci.
Hodnotenie praktickej časti
Návrh plošného spoja
maximálne 20 bodov
Funkcia zhotoveného zapojenia maximálne 50 bodov
Kvalita spájkovania
maximálne 15 bodov
Čistota vyhotovenia
maximálne 5 bodov
Za praktickú časť možno získať maximálne 90 bodov. V priebehu praktickej časti môžu súťažiaci používať
katalógovú literatúru.
18
Krajské kolo
Teoretická a praktická časť súťaže ako i kritériá hodnotenia sú rovnaké ako v školskom kole. Obtiažnosť úloh je
úmerne náročnejšia ako v školských kolách.
Celoštátne kolo
Súťaž pozostáva z časti teoretickej, vstupného testu do praktickej časti a praktickej časti.
V teoretickej časti súťažiaci vypracujú odpovede na súbor 40 otázok z elektroniky. Otázky musia mať
jednoznačnú odpoveď. Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú
literatúru a kalkulačky. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, za nesprávnu odpoveď je 0 bodov.
Spolu teda môžu za túto časť získať 40 bodov.
Vstupný test do praktickej časti - súťažiaci určia zakomponované chyby v schémach elektronických obvodov a
môžu zaň získať maximálne 20 bodov.
Praktická časť - sa realizuje a hodnotí ako v školskom kole. Počas praktickej časti môžu súťažiaci používať
katalógovú literatúru.
3. Hodnotenie
V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia členovia príslušných odborných
hodnotiacich komisií. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania vyhotoveného zapojenia
obvodov. Všetci súťažiaci získajú účastnícke certifikáty.
Víťazi (prví traja v každej kategórii celoštátneho kola) dostanú diplomy a ocenenia, ktoré zabezpečí Štátny
inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho kola.
Víťazi celoštátneho kola v kategórii A, B budú zaradení do prípravného národného tímu Skills Slovakia
v odbore Elektrotechnik.
19
Časový harmonogram súťaže
ELEKTRONIKA
Štvrtok 7.2.2013
Do 1230
1300 – 1330
1400 – 1600
1600 – 1745
1800 – 1845
1900 – 2000
2030
2200
Príchod súťažiacich, registrácia - vestibul SOŠ Senica
ubytovanie (50m od SOŠ Senica, internát OA Senica)
Obed (jedáleň SOŠ Senica)
Teoretická časť súťaže – SOŠ Senica, učebňa č. 30
Osobné voľno, prehliadka mesta
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola - jedáleň SOŠ Senica
Zasadnutie organizačných výborov a hodnotiacich komisií (SOŠ Senica)
Večierka pre súťažiacich
Piatok 8.2.2013
630
do 730
0800 – 1230
1200 – 1300
1300 – 1730
1830 – 1930
2000
2200
Budíček
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica)
1. časť súťaže (praktická časť) – odborné učebne
Obed (jedáleň SOŠ Senica)
2. časť súťaže (praktická časť) – odborné učebne
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
Osobné voľno
Večierka pre súťažiacich
Sobota 9.2.2013
630
do 730
0800 – 0930
1100 – 1200
Budíček
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica) + balíček na cestu
Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie súťaží
Odchod súťažiacich, pedagogického dozoru a členov OHK
20
Zoznam súťažiacich Elektronika – Kategória A
Por. číslo
Meno a priezvisko
Kraj
ŠKOLA
1.
Peter Sojka
Trnava
SPŠ Trnava, Komenského 1, Trnava
2.
Juraj Giertl
Trnava
SPŠE Piešťany, námestie SNP8, Piešťany
3.
Krisztián Gašparek Trnava
4.
Marek Jankovič
Trenčín
5.
Patrik Štefka
Trenčín
Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava
6.
Patrik Hajko
Nitra
ISZKI Komárno, Petofiho 2, Komárno
7.
Michal Páleník
Nitra
SPŠ Nitra, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra
8.
Martin Besta
Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
9.
Miroslav Demko
Žilina
Spojená škola, Kysucké Nové Mesto
10.
Dárius Babík
Košice
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
11.
Mikuláš Lunio
Košice
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
12.
Stanislav Starec
Prešov
SPŠE Plzenská 1, Prešov
13.
Boris Marčok
Prešov
SPŠ Komenského 5, Bardejov
14.
Ľuboš Fiala
Bratislava
SPŠE Zochova 9, Bratislava
15.
Michal Ceconík
Bratislava
SPŠE Hálova 16, Bratislava
16.
Lukáš Stehlík
Banská Bystrica SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
17.
Pavol Fekiač
Banská Bystrica SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Námestie Sv.Štefana 1533/3, 929 01
Dunajská Streda
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad
Váhom
21
Zoznam súťažiach Elektronika - Kategória B
Por. číslo
Meno a priezvisko
Kraj
ŠKOLA
1.
Samuel Fajnor
Trnava
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2.
Michal Halmeš
Trnava
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
3.
Marcel Kostelan
Trenčín
SOŠ, Športová 675, Stará Turá
4.
Patrik Beňo
Trenčín
SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
5.
Marcel Imre
Nitra
SOŠ Vráble, Ul.1. mája 500, Vráble
6.
Adam Tomášek
Nitra
SOŠ Vráble, Ul.1. mája 500, Vráble
7.
Jaroslav Marejka
Žilina
Stredná odborná škola technická, Čadca
8.
Ján Kardoš
Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
9.
Adam Lassak
Košice
SOŠ technická, pracovisko Močarianska 1, Michalovce
10.
Jakub Tomi
Košice
SOŠ, Hviezdoslavova 5, Rožňava
11.
Martin Gost
Prešov
SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
12.
Marek Kormanik
Prešov
SOŠT, Levočská 40, Stará Ľubovňa
13.
Vendelín Šulák
Bratislava
CSOŠE P. G. Frassatiho Vazovova 12, Bratislava
14.
Peter Čižmár
Bratislava
SOŠ Automobilová J. Jonáša 5, Devínska nová Ves
15.
Matej Roško
Banská Bystrica SSOŠT, Dr. Jánskeho 30, Žiar nad Hronom
16.
Michal Fašang
Banská Bystrica SŠ-SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
22
Organizačno-technické pokyny
PROGRAMOVANIE
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 27/2011 o
organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 29. ročník súťaže ZENIT v programovaní.
Celoštátna odborná komisia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a realizátorom
Strednou odbornou školou V. P. Tótha 31/5 v Senici schválila 29. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v
programovaní a zodpovedá za obsah a plnenie organizačno-technických pokynov v školskom roku 2012/2013.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaží
ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR dňa 20. 08. 2010 pod číslom 2010-11030/30509:8-913.
Súťaž ZENIT sa uskutoční v školských a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym.
Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie:
Školské
kolá
Krajské
kolá
Celoštátne
kolo
jednotne v celej SR
dňa 6. novembra 2012.
Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do
(Zadané príklady pre obidve 16. novembra 2012 realizátorovi krajského kola, ktorého určí
kategórie dostanú školy
príslušný krajský školský úrad.
včas).
Pre žiakov tých škôl, kde sa školské kolo nekoná, budú zadané príklady školského kola
zverejnené na internetovej stránke zenit.edu.sk. Riešenie úlohy treba do 24 hodín zaslať na
adresu [email protected] Na stránke zenit.edu.sk budú tiež zverejňované linky a odkazy na
cvičné príklady podobné tým, ktoré budú ako úlohy zadávané v jednotlivých kolách súťaže.
jednotne v celej SR
dňa 6. decembra 2012
Výber súťažiacich a ich počet určia krajské hodnotiace komisie na
základe zhodnotenia zaslaných riešení zo školského kola. Zoznam
postupujúcich do celoštátneho kola poslať ihneď na: Ing. Júlia
Gabčová
Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
e-mail: [email protected], mob.: 0911 825 891
Realizátor: Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31/5, 905 01 Senica
Riaditeľ: Mgr. Pavol Paradeiser
tel: 034/651 37 90, 034/698 34 98
e-mail: [email protected]
www.sossenica.sk
7.- 9. 2. 2013
Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.
Celoštátna odborná komisia ZENIT prehodnotila a schválila pre odbor programovanie dve súťažné kategórie A,
B a postup hodnotenia:
23
1. Súťažné kategórie
 Kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl
 Kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl
2. Obsah súťaže
V oboch kategóriách a vo všetkých kolách budú súťažiaci riešiť zadania v určenom časovom limite. Budú mať
k dispozícií počítače kompatibilné s IBM–PC, vybavené prekladačmi TURBO PASCAL v. 7.0 , TURBO C 2.0 a
vyššími , DELPHI v. 6.0 a vyššími, Free Pascal.
Počas súťaže môžu žiaci používať ľubovoľnú literatúru, nesmú však použiť žiadne programy ani texty
prinesené na DVD nosičoch, alebo USB kľúčoch!
3. Hodnotenie
Hodnotí sa funkčnosť a efektívnosť programu a úroveň jeho zdokumentovania. Odborná hodnotiaca komisia
má právo určiť pred súťažou ďalšie pomocné kritériá hodnotenia, s ktorými súťažiacich oboznámi.
4. Ocenenie
Vo všetkých kolách a súťažných kategóriách sa určí celkové poradie a úspešní riešitelia, ktorí vyriešili zadanú
úlohu. Všetci súťažiaci získajú účastnícke certifikáty. Víťazi (prví traja v každej kategórii celoštátneho kola)
dostanú diplomy a ocenenia, ktoré zabezpečí Štátny inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho
kola.
24
Časový harmonogram súťaže
PROGRAMOVANIE
Štvrtok 7.2.2013
Do 1700
1800 – 1845
1900 – 2000
2030
2200
Príchod súťažiacich, registrácia - vestibul SOŠ Senica
ubytovanie (50m od SOŠ Senica, internát OA Senica)
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola - jedáleň SOŠ Senica
Zasadnutie organizačných výborov a hodnotiacich komisií (SOŠ Senica)
Večierka pre súťažiacich
Piatok 8.2.2013
630
do 730
0800 – 1230
1200 – 1300
1300 – 1730
Budíček
1830 – 1930
2000
2200
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica)
súťaž – odborné učebne
Obed (jedáleň SOŠ Senica)
Prednáška spojená s konzultáciou - RNDr. Marek Zeman
(alebo návšteva Záhorskej galérie v Senici, bioplynovej kotolne na biomasu, fotovoltaická
Elektráreň)
Osobné voľno
Večierka pre súťažiacich
Sobota 9.2.2013
630
do 730
0800 – 0930
1100 – 1200
Budíček
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica) + balíček na cestu
Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie súťaží
Odchod súťažiacich, pedagogického dozoru a členov OHK
25
Zoznam súťažiacich Programovanie – Kategória A
Por. číslo
Meno a priezvisko
Kraj
ŠKOLA
1.
Filip Petrovič
Trnava
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
2.
Martin Šrank
Trnava
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
3.
Andrej Zbín
Trenčín
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
4.
Filip Pokrývka
Trenčín
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2,Bánovce n. Bebravou
5.
Martin Mederly
Nitra
Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra
6.
Tibor Zauko
Nitra
SPŠ, Petőfiho 1, 945 01 Komárno
7.
Jozef Marko
Žilina
Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, 036 01 Martin
8.
Peter Sekan
Žilina
Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova ul.860/9, Lipt. Mikuláš
9.
Jakub Šafin
Košice
Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
10.
Martin Vodička
Košice
Gymnázium Alejova1, Košice
11.
Miroslav Kravec
Prešov
SPŠE, Plzenská 1, 080 47, Prešov
12.
Marian Opiela
Prešov
Gymnázium Jana Adama Raymana, 080 01, Prešov
13.
Jaroslav Petrucha
Bratislava
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
14.
Kamila Součková
Bratislava
Škola pre MND a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
15.
Norbert Slivka
Banská Bystrica Gymnázium JGT, Banská Bystrica
16.
Vladimír Macko
Banská Bystrica Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen
26
Zoznam súťažiacich Programovanie – Kategória B
Por. číslo
Meno a priezvisko
Kraj
ŠKOLA
1.
Ondrej Hrušovský
Trnava
SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešťany
2.
Adrián Paníček
Trnava
SPŠ, Nám. SNP 8, Piešťany
3.
Pavel Madaj
Trenčín
Gymnázium V.B.Nedožerského,Matice slovenskej 16, Prievidza
4.
Adam Hlaváč
Trenčín
Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16,Prievidza
5.
Michal Bali
Nitra
Gymnázium, P.O.Box B5, Párovská 1, 950 50 Nitra
6.
Michal Porubský
Nitra
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, farská 19, 949 01 Nitra
7.
Alan Marko
Nitra
Gymnázium M.R. Štefánika 16, Nové Zámky
8.
Adam Vaňko
Žilina
Gymnázium, Veľká Okružná 22, 010 01 Žilina
9.
Samuel Sládek
Žilina
Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/20, Námestovo
10.
Róbert Schőnfeld
Košice
Gymnázium Poštová 9, Košice
11.
Peter Kővary
Košice
Gymnázium, Poštová 9, Košice
12.
Jaroslav Kravec
Prešov
SPŠE, Plzenská 1, 080 47 Prešov
13.
Lukáš Vavrek
Prešov
SPŠE, Plzenská 1, 080 47 Prešov
14.
Bui Truc Lam
Bratislava
Gymnázium A. Markuša, Grösslingová 18, Bratislava
15.
Peter Ralbovský
Bratislava
Škola pre MND a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
16.
Emanuel Tesař
Banská Bystrica Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
17
Adrián Király
Banská Bystrica SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
27
Organizačno – technické pokyny
STROJÁRSTVO
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 27/2011 o
organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 14. ročník súťaže ZENIT v strojárstve.
Celoštátna odborná komisia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a realizátorom
Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici schválila 14. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve a
zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 20l2/2013.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok súťaží
ZENIT v strojárstve, ZENIT v elektronike a programovaní, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR dňa 20.8.2010 pod číslom 2010-11030/30509:8-913.
Súťaž ZENIT sa uskutoční v školských a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym.
Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.
Školské
kolá
realizovať do Úspešné riešenie úloh všetkých žiakov z každej kategórie poslať do 16.l1.2012
9.11.2012
realizátorovi krajského kola, ktorého určí príslušný krajský školský úrad.
Výber súťažiacich a ich počet určia krajské hodnotiace komisie na základe
realizovať do zhodnotenia zaslaných riešení zo školského kola. Zoznam postupujúcich do
Krajské kolá
7.12.2012
celoštátneho kola poslať ihneď na emai: [email protected]
lng. Mirko Daruľa, tel.: 034/6644979 mob.: 0911 106 775
Celoštátne
7.-9.2.2013
kolo
Realizátor: Stredná odborná škola strojnícka
Pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
Riaditeľ: Ing. Anton Švarc
tel.: 034/6645274, Mob.: 0903 311 002
email: [email protected] www.sosskalica.edupage.sk
Do celoštátneho kola postupujú iba víťazi z každej kategórie krajského kola!
Celoštátna odborná komisia prehodnotila a schválila pre odbor strojárstvo tri súťažné kategórie A, B1, B2 a
bodové hodnotenie teoretickej a praktickej časti:
1. Súťažné kategórie



Kategória A - žiaci študijných odborov stredných priemyselných škôl skupiny odborov 23 strojárstvo a
ostatná kovospracúvacia výroba.
Kategória B1 - žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny odborov 24
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba (strojné profesie). V kategórii B1 súťažia žiaci
nasledovných študijných a učebných odborov:
2411 4 mechanik nastavovač, 2423 2 nástrojár, 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a
zariadení, 2431 2 operátor v kovoobrábaní a službách, 2433 2 obrábač kovov, 2412 4 mechanik
číslicovo riadených strojov a 2414 4 strojárstvo.
Kategória B2 - žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny odborov 24
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba (ručné profesie). V kategórii B2 súťažia žiaci
nasledovných študijných a učebných odborov:
28
2413 4 mechanik strojov a zariadení, 2419 4 operátor ekologických zariadení, 2464 2 strojný mechanik,
2466 2 mechanik opravár, 2468 2 nastavovač textilných strojov, 2499 2 mechanik v strojárstve, 2499 4
mechanik v strojárstve, 2435 2 klampiar, 2436 2 modelár, 2439 2 lakovník, 2401 2 zlievač, 2415 4
plynárenstvo, 2417 4 prevádzka strojov a zariadení, 2418 4 mechanik požiarnej techniky, 2485 2 rytec
kovov, 2432 2 puškár, 2463 2 hodinár, 2487 2 autoopravár, 2488 2 mechanik špecialista automobilovej
výroby
2. Obsah súťaže
Súťaž pozostáva z dvoch častí : teoretickej a praktickej.
Teoretická časť
Kategória A, B1, B2:
V teoretickej časti pripraví realizátor príslušného kola test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva
strojárskych predmetov technické kreslenie, strojárska technológia, strojové súčiastky a meranie rozmerov.
Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď, hodnotia sa bodovaním. Test treba zostaviť tak, aby maximálny
počet získaných bodov za teoretickú časť bol 40. Čas na vypracovanie testu je limitovaný. Žiaci pri
vypracúvaní testu môžu používať kalkulátory, rysovacie a písacie pomôcky, ktoré si na súťaž prinesú.
Strojnícke tabuľky pripraví organizátor.
Praktická časť
Kategória A:
1. Súťažiaci vyrábajú výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej
realizátorom príslušného kola. Výrobok by mal pozostávať z jednej súčiastky. Pri výrobe súčiastky by mali byť
využité bežné operácie obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ručné obrábanie). Na začiatku praktickej
časti žiaci vypracujú jednoduchý slovný výrobný postup. Pred začiatkom praktickej časti organizátor poučí
súťažiacich o ochrane zdravia a bezpečnosti pri súťaži a súťažiaci poučenie podpíše.
2. Súťažiaci nakreslia technický výkres podľa zadanej predlohy. Tento výkres realizujú na PC pomocou
grafického programu ktorý si zvolia, pričom môžu používať aj svoj počítač. Podmienkou je, aby používaný
grafický program bol legálny.
Kategória B1, B2:
Súťažiaci vyrábajú výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej
organizátorom príslušného kola. Výrobok by mal pozostávať z niekoľkých jednoduchších súčiastok, ktoré
súťažiaci vyrobia a môžu v ňom byť i súčiastky normalizované. Pri výrobe súčiastok by mali byť využité bežné
operácie obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ručné obrábanie).
Na začiatku praktickej časti žiaci vypracujú jednoduchý slovný výrobný postup pre výrobu jednej z vyrábaných
súčiastok. Pred začiatkom praktickej časti organizátor poučí súťažiacich o ochrane zdravia a bezpečnosti pri
súťaži a každý súťažiaci poučenie podpíše. Žiaci si na súťaž prinesú pracovný odev a obuv bez firemného
označenia, posuvné meradlo a písacie potreby. Materiál, nástroje a meradlá pre výrobu a montáž výrobku
pripraví organizátor. Na vyrobenie výrobku je určený časový limit. Aby kapacita strojov potrebných k výrobe
postačovala, je treba súťažiacich žiakov zorganizovať tak, že nebudú začínať všetci výrobu tých istých súčiastok
na rovnakých strojoch. Žiaci sa na jednotlivých pracoviskách vystriedajú. Ak by aj tak musel niektorý žiak čakať
na uvoľnenie stroja a nemohol by pracovať na inej súčiastke, treba zmerať jeho časovú stratu a tento jeho
prestoj mu pridať k časovému limitu. Pri súťaži musia mať súťažiaci žiaci rovnaké podmienky a možnosti.
29
3. Hodnotenie súťaže
S hodnotiacimi kritériami oboznámi hodnotiaca komisia žiakov pred súťažou.
Kategória A:
Technologický postup
maximálne 10 bodov
Presnosť vyhotovenia
maximálne 40 bodov
Kvalita povrchov
maximálne 10 bodov
Dodržiavanie zásad BOZP
maximálne 10 bodov
úplnosť a správnosť zobrazenia v pravouhlom premietaní
maximálne 30 bodov
úplnosť a správnosť okótovania
maximálne 20 bodov
dodržiavanie platných noriem na technický výkres podľa STN maximálne 10 bodov
Za praktickú časť môže súťažiaci získať maximálne 130 bodov.
Kategória B1, B2:
Technologický postup
maximálne 20 bodov
Presnosť vyhotovenia
maximálne 80 bodov
Kvalita povrchov
maximálne 20 bodov
Dodržiavanie zásad BOZP
maximálne 10 bodov
Za praktickú časť môže súťažiaci získať maximálne 130 bodov
V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia príslušné odborné hodnotiace komisie.
Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania vyhotoveného výrobku.
Víťazi (prví traja v každej kategórii celoštátneho kola) dostanú diplomy a ocenenia, ktoré zabezpečí Štátny
inštitút odborného vzdelávania a partneri celoštátneho kola.
30
Časový harmonogram súťaže
STROJÁRSTVO
Štvrtok 7.2.2013
Do 1230
1300 – 1330
Príchod súťažiacich, registrácia - vestibul SOŠ Senica
ubytovanie (50m od SOŠ Senica, internát OA Senica)
Obed (jedáleň SOŠ Senica)
1400 – 1600
Teoretická časť súťaže – (SOŠ Senica, učebňa č. 29)
00
45
16 – 17
1800 – 1845
1900 – 2000
2030
2200
Osobné voľno, prehliadka mesta
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
Slávnostné otvorenie celoštátneho kola - jedáleň SOŠ Senica
Zasadnutie organizačných výborov a hodnotiacich komisií (SOŠ Senica)
Večierka pre súťažiacich
Piatok 8.2.2013
630
do 730
0800 – 1230
1200 – 1300
1300 – 1730
1830 – 1930
2000
2200
Budíček
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica)
Praktická časť – kategórie B1, B2 (SOŠ strojnícka Skalica)
Obed (Aproxima Skalica)
Praktická časť – kategória A (SOŠ strojnícka Skalica)
Večera (jedáleň SOŠ Senica)
Osobné voľno
Večierka pre súťažiacich
Sobota 9.2.2013
630
do 730
0800 – 0930
1100 – 1200
Budíček
Raňajky (jedáleň SOŠ Senica) + balíček na cestu
Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie súťaží
Odchod súťažiacich, pedagogického dozoru a členov OHK
31
Zoznam súťažiacich Strojárstvo – Kategória A
Por. číslo
Meno a priezvisko
Kraj
Trnava
ŠKOLA
SPŠ, Komenského 1, Trnava
1.
Tomáš Benda
2.
Ľubomír Opatovský Trenčín
SOŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
3.
Marek Krén
Nitra
SPŠ Levice, Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice
4.
Peter Srníček
Žilina
Spojená škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
5.
Viktor Kovács
Košice
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
6.
Jozef Florek
Prešov
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
7.
Martin Jankovič
Bratislava
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. č. 5, Bratislava
8.
Michal Haidelmeier Banská Bystrica SŠ -Stredná priemyselná škola, Laskomerského 3, Brezno
32
Zoznam súťažiacich Strojárstvo – Kategória B1
Por. číslo
Meno a priezvisko
Kraj
ŠKOLA
1.
Pavol Papp
Trnava
SOŠ technická , Nová 5245, Piešťany
2.
Ladislav Bielik
Trenčín
SOŠ Športová 1, Stará Turá
3.
Lukáš Račko
Nitra
SOŠ technická Šurany, Nitrianska 61, 942 14 Šurany
4.
Juraj Čambor
Žilina
SOŠ technická, Čadca
5.
Ján Chovanec
Košice
SOŠ Učňovská 5, Košice- Šaca
6.
Pavol Kellner
Prešov
SOŠT, Kukučínova, Poprad
7.
Pavol Matula
Banská Bystrica
SŠ- Stredná odborná škola automobilová, Školská 7, Banská
Bystrica
Zoznam súťažiacich Strojárstvo – Kategória B2
Por. číslo Meno a priezvisko
Kraj
ŠKOLA
1.
Michal Uváček
Trnava
SOŠ technická, Sibírska 1, Trnava
2.
Tomáš Putala
Trenčín
SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov - Horné Kočkovce
3.
Ján Drapčať
Nitra
SOŠ technická Tlmače, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
4.
Matej Kandera
Žilina
SOŠ polytechnická, Ružomberok
5.
Pavol Bodnár
Košice
SOŠ Učňovská 5, Košice- Šaca
6.
Jakub Popjak
Prešov
SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
7.
Dušan Voletz
Banská Bystrica Stredná odborná škola, Generála Viesta č. 6, Revúca
33
34
Ďakujeme sponzorom
35
MAPA
36
Download

Buletin Zenit 2013