Každá prezentácia (max. dĺžka 7 min.) má obsahovať:
1.) Prvá snímka prezentácie bude obsahovať- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií,
názov prace, študijný program, typ práce (SP- semestrálny projekt, ZP- záverečná práca:
bakalárska/ diplomová práca), meno vedúceho a konzultanta, meno študenta (informácie
sú uvedené v IS MAIS).
2.) V prípade ak je už zadané zadanie v IS Mais bude druhá snímka obsahovať- Zadanie
práce podľa pokynov na vypracovanie ZP.
3.) Tretia snímka bude obsahovať- Zoznam úloh, ktoré mali byt riešené v rámci ZP, v ZS
(zimnom semestri) šk. r. 2014-15 (informáciu študent získa od svojho vedúceho ZP).
4.) Ďalšie snímky majú obsahovať- Opis úloh, ktoré boli študentom riešené/ vyriešené v
rámci ZP v ZS šk. r. 2014-15 (postup riešení, použité metódy, dosiahnuté výsledky, napr.
ukážky simulácii, meraní atd., spolu s uvedenou použitou literatúrou/ zdrojmi).
5.) Záver prezentácie bude obsahovať- Plán práce/ zoznam úloh, ktoré budú riešené v rámci
ZP v LS (letnom semestri) šk. r. 2014-15 (na základe pokynov pre vypracovanie ZP alebo
požiadaviek vedúceho ZP).
6.) Finálnu elektronickú verziu prezentácie doručí každý študent najneskôr do 21.1.2015, do
8:00 hod. zástupcovi z príslušnej skupiny (1. sk.- Ing. J. Papaj: [email protected] , 2. sk.- Ing.
J.Gazda: [email protected] , 3. sk.-Ing. G. Bugár: [email protected], 4. sk.-Ing. I.
Gladišová: [email protected], 5. sk.- Ing. M. Gamcová: [email protected] ). Od
8:00 do 8:10 hod. budú hore uvedení učitelia k dispozícii v každej miestnosti, v prípade
potreby nahratia prezentácie. Elektronická verzia prezentácie musí v svojom názve
obsahovať: Priezvisko_Meno_Nazov_zadania_bez_diakritiky (každé slovo treba oddeliť
podčiarkníkom, nie medzerou). Prezentáciu treba odovzdať vo formátoch pdf a zároveň aj
v zdrojovom formáte (pptx, resp. ppt, resp. z iného open source softvéru), t. j. odovzdávajú
sa dva elektronické súbory. Šablóna v ppt formáte je k dispozícií pre študentov.
Rezervovaný čas na každú prezentáciu je približne 12 min. Prezentácie začínajú 21.1.2015
o 8:15 hod. v miestnostiach:
1. sk.- prof. Anton Čižmár, prof. Jozef Juhár, doc. Ľubomír Doboš, doc. Pavol Galajda, Ing.
Stanislav Ondáš, Ing. Ján Papaj, Ing. Daniel Hládek, Ing. Martin Lojka, Ing.Eva Kiktová, Ing.
Matúš Pleva, Ing. Ján Staš, Ing. Peter Viszlay + doktorandi: Vedecká kaviareň ÚVT
2. sk.- prof. Dušan Kocur, doc. Miloš Drutarovský, Mgr. Mária Švecová, Ing. Juraj Gazda, Ing.
Milan Guzan + doktorandi: L9-B_P27
3. sk.- prof. Dušan Levický, prof. Ján Šaliga, Ing. Ľudmila Maceková, Ing. Gabriel Bugár,
Ing. Vladimír Bánoci, prof. Daniela Perduková + doktorandi: PK13_L2
4. sk.- prof. Ján Turán, prof. Ján Mihalík, doc. Ľuboš Ovseník, Ing. Iveta Gladišová,
Ing. Michal Varchola + doktorandi: L9-B_220
5. sk.- prof. Stanislav Marchevský, prof. Linus Michaeli, doc. Ján Gamec, Ing. Mária
Gamcová, Ing. Jozef Zavacký + doktorandi: L9-B_230
Meno
Miroslav
Priezvisko
Sokol
Názov práce
Vedúci
Návrh zákazníckych vysokofrekvenčných integrovaných obvodov ASIC, pre širokopásmové
Galajda Pavol
aplikácie
Peter
Popaďák
Metódy objektívneho hodnotenia kvality syntetickej reči
Juhár Jozef
Juraj
Horbal
Verifikácia recníka z emotívneho hlasového prejavu
Matúš Pleva
Bc. Miroslav
Repko
Návrh zákazníckych integrovaných obvodov ASIC pre senzorové siete
Galajda Pavol
Bc. Julián
Badiar
Výber kandidátskych uzlov na prenos dát v hybridných MANET - DTN sieťach
Papaj Ján
Bc. Ondrej
Burík
Hybridné MANET DTN mobilné siete
Doboš Ľubomír
Bc. Marek
Ečegi
Metódy zhlukovania rečových segmentov
Viszlay Peter
Bc. Jozef
Greššák
Metódy separácie akustických signálov
Juhár Jozef
Bc. Samuel
Imrich
Dialógové akty a ich aplikácia v systémoch riadenia dialógu
Ondáš Stanislav
Bc. Lukáš
Kmeč
Multimodálny dialógový systém s rozhraním v podobe virtuálneho agenta
Ondáš Stanislav
Bc. Dušan
Matfiak
Metódy snímania a spracovania zvuku z mikrofónových polí
Juhár Jozef
Bc. Marek
Petráš
Modelovanie vložených páuz a dysfluentných javov v rečovom prejave
Staš Ján
Bc. Ján
Pikna
Automatické vyhľadávanie informácie v audiokumentoch
Juhár Jozef
Bc. Gabriel
Ruska
Lokalizačné algoritmy pre viacpreskokové mobilné siete
Doboš Ľubomír
Bc. Róbert
Soták
Bezpečnosť hybridných MANET - DTN sietí
Papaj Ján
Bc. Martin
Šomšák
Návrh testov porozumenia syntetickej reči v slovenskom jazyku
Juhár Jozef
6- Anton Čižmár, Jozef Juhár, Ľubomír Doboš, Pavol Galajda, Stanislav Ondáš, Ján Papaj, Daniel Hládek, Martin Lojka, Eva Kiktová, Matúš Pleva, Ján Staš
Peter Viszlay + PhD
Skupina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Meno
Peter
Peter
Jakub
Peter
Michal
Priezvisko
Mikula
Šoltýs
Demčák
Fedák
Tomčo
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Viktor
Ivan
Oto
Radoslav
Milan
Grus
Hospodár
Peťura
Janič
Kasarda
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Tomáš
Dávid
Juraj
Ioannis
Ladislav
Matúš
Kica
Kolesár
Kožej
Liolis
Marcinčák
Šalagovič
Názov práce
Centrum asociácie dát v UWB senzorovej sieti
Syntetický procesor NIOS vo vložených aplikáciách
Lokalizácia osôb na základe detekcie ich vitálnych funkcií UWB radarom
Memristor a jeho aplikácie
Spektrálne aukcie v kognitívnych rádiových sieťach - základný prehľad a agentová
implementácia
Elementy singularít a ich vplyv na chaos v Chuaovom obvode
Procesor STM32F103 vo vložených aplikáciách
Senzorovy UWB uzol
Zobrazovanie statických objektov UWB radarovým systémom
Lokalizácia osôb v 3D impulzovým UWB radarom na základe detekcie ich vitálnych funkcií
Modelovanie kognitívnej rádiovej siete vo voľnom IMS pásme
Modifikácia systému na sledovanie viacerých cieľov prostredníctvom UWB radarov
Fúzia dát z UWB senzorovej siete
Implementácia AES algorritmu pomocou 8-bitových Silabs mikrkontrolerov
Agentový model obchodovania s frekvenčným spektrom v kognitívnom rádiu
Agentové modelovanie kognitívnej rádiovej siete s kooperujúcimi primárnymi užívateľmi
prostredníctvom poistenia
Bc. Juraj
Zausin
Lokalizácia osôb v 3D UWB radarom emitujúcim M-postupnosť na základe detekcie ich
vitálnych funkcií
4(1)- Dušan Kocur, Miloš Drutarovský, Juraj Gazda, Mária Švecová, (Milan Guzan) + PhD
Vedúci
Kocur Dušan
Drutarovský Miloš
Kocur Dušan
Guzan Milan
Gazda Juraj
Skupina
2
2
2
2
2
Guzan Milan
Drutarovský Miloš
Drutarovský Miloš
Kocur Dušan
Kocur Dušan
2
2
2
2
2
Gazda Juraj
Fortes Jana
Fortes Jana
Drutarovský Miloš
Gazda Juraj
Gazda Juraj
2
2
2
2
2
2
Kocur Dušan
2
2
Meno
Priezvisko
Názov práce
Martin
Čižmár
Spracovanie signálov v LabVIEW
Miroslav
Hančar
Rekonfigurovateľný AD prevodník na báze FPGA
Patrik
Moravec
Jednoduché virtuálne meracie pracovisko
František
Liška
Senzory pre meranie kvality povrchovej vody
Marianna
Rosinová
Steganografia a stegoanalýza
Radoslav Gregor Varga
Využívanie programovacieho jazyka Perl pri úprave konfigurácií sieťových zariadení
Bc. Pavol
Dolinský
Demonštračné pracovisko pre vybrané senzory fyzikálnych veličín
Bc. Róbert
Grega
Meracie pracovisko ovládané cez internet
Bc. Jerguš
Chamila
Riadenie krokových motorov dvojosového plotra pomocou mikrokontroléra.
Bc. Ladislav
Lučivjanský
GPS tester
Bc. Marek
Šefčík
Komunikačné rozhranie pre webovské aplikácie
Bc. Michal
Dudáš
Ukrývanie dát vo video sekvenciách pomocou algoritmov steganografie.
Bc. Jozef
Kamenský
Metódy steganografie v transformovanej oblasti
Bc. Jakub
Oravec
Ukrývanie dát vo video sekvenciách na báze CDMA.
Bc. Tomáš
Palko
Univerzálna obrazová stegoanalýza
Bc. Marcel
Struckel
Moderné metódy prenosu v širokopásmových prístupových sieťach
4(1)- Dušan Levický, Ján Šaliga, Ľudmila Maceková, Gabriel Bugár, Vladimír Bánoci, (Daniela Perduková) + PhD
Vedúci
Šaliga Ján
Šaliga Ján
Šaliga Ján
Maceková Ľudmila
Levický Dušan
Bugár Gabriel
Šaliga Ján
Šaliga Ján
Perduková Daniela
Šaliga Ján
Šaliga Ján
Bugár Gabriel
Levický Dušan
Bugár Gabriel
Levický Dušan
Maceková Ľudmila
Skupina
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Meno
Jozef
Tomáš
Ľuboš
Lukáš
Peter
Miloš
Peter
Priezvisko
Fabini
Huszaník
Kuchár
Marcinčin
Šuľaj
Tichý
Vaňo
Názov práce
Konvertor vlnovej dĺžky: Model v plne optických sieťach
Multiplexor/Demultiplexor: Model v plne optických sieťach
Experimentálny model PON siete: Meranie a meracie protokoly
2 rozmerná predikcia obrazových signálov
Návrh antén v prostredí FEKO
Optický korelátor: Priemyselné použitie
Optický vláknový refraktometerický systém na meranie indexu lomu kvapalín ovládaný cez web
rozhranie
Bc. Patrik
Čajko
Analýza textúrových obrazov v priestore DMWT
Bc. Matúš
Iľkovič
Modelovanie hybridného RF/FSO systému
Bc. Jakub
Klein
Modelovanie plne optických komunikačných systémov
Bc. Veronika
Kravčáková
Rozpoznávanie obrazov s využitím optického korelátora
Bc. Patrik
Krivka
Popisovanie pohybu v obraze
Bc. Ján
Majzer
Popisovanie obrysov
Bc. Maroš
Nosáľ
Numerické riešenie charakteristík optického vlákna
Bc. Štefan
Polák
Tvorba multimediálnych kurzov v systéme Moodle
Bc. Maroš
Porvaz
Modulačné schémy v plne optických komunikačných systémoch
Bc. Dávid
Škotko
UWB FMCW radarový systém na báze platformy PXIe a prostredia LabVIEW
Bc. Ľubomír
Špišák
Multimediálny kurz : Signály a sústavy – návody na cvičenia
Bc. Radovan
Vislocký
Model optického vlákna
4 Ján Mihalík, Ján Turán, Ľuboš Ovseník, Iveta Gladišová, Michal Varchola + PhD
Vedúci
Turán Ján
Ovseník Ľuboš
Turán Ján
Gladišová Iveta
Ovseník Ľuboš
Turán Ján
Ovseník Ľuboš
Skupina
4
4
4
4
4
4
4
Mihalík Ján
Ovseník Ľuboš
Ovseník Ľuboš
Turán Ján
Mihalík Ján
Mihalík Ján
Turán Ján
Ovseník Ľuboš
Ovseník Ľuboš
Gladišová Iveta
Gladišová Iveta
Turán Ján
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Bc.
Meno
Matej
Július
Priezvisko
Šuľa
Páricsi
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Peter
Tomáš
František
Patrik
Matúš
Jozef
Čarnakovič
Čeklej
Dely
Dzido
Gombár
Hnát
Bc.
Peter
Hromanik
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Štefan
Martin
Zuzana
Dominik
Michal
Mastiľák
Mydla
Piklová
Remiaš
Sabol
Názov práce
Modelovanie koexistencie systémov DVB-T a LTE 800 v programe MATLAB
Pracovisko na meranie parametrov výkonových zosilňovačov s využitím virtuálnych meracích
prístrojov
Kognitívne rádio
Flexibilné modulačné technológie pre fyzickú vrstvu kognitívnych rádiových sietí.
Simulácia koexistencie LTE800 a DVB-T/T2 v programe Matlab
Simulácia GPS systému v programovom prostredí LabView
Rozpoznávanie tvári vo videosekvenciíách získaných snímaním tromi kamerami
Simulácia koexistencie LTE800 a DVB-T/T2 so zameraním sa na rušenie DVB-T/T2 od LTE800
v programe MATLAB
Využitie FPGA obvodov pre podporu výpočtov histogramov pri sledovaní objektov vo
videosekvenciách na základe farieb
Návrh blokov kognitívneho rádia
Bezdrôtová senzorová sieť pre snímanie kvality vody v riekach
Moderné prenosové technológie na báze mnohonásobných nosných
koexistencia DVB-T2 a LTE800
Implementácia Sigma-Delta AČP a ČAP na vývojovom systéme FPGA od National Instruments
Bc. Nándor
Takáč
Vyhľadavanie tvári vo videosekvencii v databáze
5- Stanislav Marchevský, Linus Michaeli, Ján Gamec, Mária Gamcová, Jozef Zavacký + PhD
Vedúci
Skupina
Marchevský Stanislav 5
Michaeli Linus
5
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
5
5
5
5
5
5
Marchevský Stanislav 5
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Marchevský Stanislav
Michaeli Linus
5
5
5
5
5
Marchevský Stanislav 5
5
Download

Každá prezentácia (max. dĺžka 7 min.) má obsahovať: 1.) Prvá