ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VÝROČNÁ SPRÁVA
2013
THE ANNUAL REPORT
CfM
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
GENERAL INFORMATION
Adresa / Address : Zoologická záhrada Košice
Široká 31
040 06 Košice - Kavečany
Slovenská republika / Slovak Republic
Právna forma / Legal status : Mestská príspevková organizácia
Municipal contributively institution
Tel. : 00421 55 7968 011
Fax : 00421 55 7968 024
E-mail : [email protected]
Riaditeľ / Director : Mgr. Erich Kočner
Zriaďovateľ / Founded by : Mesto / City Košice
Primátor / Mayor : MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Námestníci primátora / Deputy mayors : MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Ing. Ján Jakubov
2
PERSONÁLNE OBSADENIE
STAFF
stav k 31.12.2013
Počet zamestnancov: 55
Riaditeľ: Mgr. Erich Kočner
Vedúca TO: Ing. Kristína Tóthová
Vedúca OVM: Mgr. Eva Malešová
Vedúca EO: Iveta Babišová
Vedúci ZO: Ing. Patrik Pastorek
Výživa: Ing. Emília Kornúcová
Personalistika a mzdy: Mgr. Róbert Pataki
Externý veterinárny lekár: MVDr. Juraj Skalický
Inšpektori chovu: 3
Chovatelia: 20
Ostatní zamestnanci: 26
Štruktúra zamestnancov Stredoškolské: 41
podľa vzdelania: Vyššie odborné: 1
VŠ I. stupňa: 3
VŠ II. stupňa: 10
3
SLOVO RIADITEĽA
Iveta
Mgr. Erich Kočner
Riaditeľ ZOO
ZOO Director
V
ážení priatelia, milí priaznivci ZOO. Dostávate do
rúk výročnú správu za rok 2013. To, že ju už piaty rok
vydávame v printovej podobe, má svoje čaro, opodstatnenie, zmysel. Je to informačný zdroj, v ktorom možno
kedykoľvek zalistovať; brožúrka, ktorá ukrýva kus histórie.
Je to prierez života jednej unikátnej organizácie. Mala
by Vám dať odpoveď na otázku, aký bol rok 2013 v ZOO
Košice. Napriek tomu mi dovoľte doplniť strohú reč čísel,
podeliť sa s Vami o nezabudnuteľné okamihy.
Z pohľadu návštevnosti máme za sebou rok
mimoriadne úspešný. Bránami košickej ZOO
prvý raz prešiel 200-tisíci návštevník. Bolo to
v septembri a do konca roka sme zaznamenali
historicky rekordných 226 783 návštevníkov,
čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom
o temer 54 tisíc viac. Pohľad späť teda jednoznačne
hovorí, že rozhodnutie otvoriť DinoPark, naplnilo očakávania. Objektívne treba dodať, že termín
jeho otvorenia spochybňovali aj najväčší optimisti.
V apríli totiž ešte snežilo a víchrica v areáli vyvracala
stromy aj s koreňmi. Na Deň deti však DinoPark otvoril
brány prvému návštevníkovi a v podstate sa postaral
o návštevnícky boom. Veď za tri mesiace od otvorenia,
teda za jún, júl a august, prišlo do ZOO viac ľudí ako za
celý rok 2010. Výstavba expozičných noviniek súvisiacich s prezentáciou dinosaurov a očakávaný nárast
návštevníkov si vyžiadal výstavbu toaliet v ZOO. Bola
to jediná väčšia investícia roka a z pohľadu komfortu
návštevníka v tejto lokalite, aj nevyhnutná.
Život vo východoslovenskej metropole sa v roku 2013
niesol v znamení akcií EHMK Košice 2013. ZOO ako
významný turistický cieľ mesta nestala bokom. Už v deň
otváracieho ceremoniálu sme sa predstavili vo Vedeckej
detskej kaviarni. V programe a podujatiach mesta sme
tradične nechýbali na výstave Veselá planéta, na oslavách
Dňa mesta Košice, na Košických Benátkach, ale ani na
19. ročníku medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí Envirofilm 2014. Napokon, aj vďaka mimoriadnemu postaveniu a titulu Košíc - európskeho hlavného
mesta kultúry 2013, ZOO navštívilo viac zahraničných
návštevníkov. Atmosféru Košíc si vychutnali aj účastníci
XIX. stretnutia riaditeľov a odborných pracovníkov
česko-poľsko-slovenských ZOO, ktoré sme organizovali
4
ZOO DIRECTOR´VIEW
From the point of the view of the attendence was
the year 2013 exceptionally successful. Through
the entrance of the Košice ZOO passed for the first
time of its history 200 –thousandth visitor. It was in
September and until the end of the year we have
achieved historically record 226 783 visitors. This
is nearly 54 thousand more than in the previous
year. So the decision to open the DinoPark came
up to expactations. Since its opening on 1st June
caused the DinoPark boom of the visitors. During
three months (June, July, August) came to the
ZOO more visitors than in the whole year 2010.
The city Košice boasted last year the title European
Capital of Culture. With that were linked many
events. ZOO as the significant tourist destination
of the city didn’t keep aloof from the events. We
presented ourselves already on the day of the
opening ceremony on the Scientific children’s
cafe. Finally also thanks to the extraordinary title
of the city in the year 2013 visited our ZOO more
foreign tourists. Under the auspices of the Mayor
Richard Raši we also organized the XIX. meeting of
the Directors and professional staff of Czech, Polish and Slovak zoological gardens. Good relations
and cooperation underlined also the presence of
the representatives of the Hungarian Zoos from
Budapest, Miskolc and Nyíregyháza. Košice
ZOO plays it’s role also on the international
scale. It’s gradually formed into modern ZOO.
Step forward we noticed at EAZA Annual Conference in Edinburgh, where we acquired the
status of candidate for membership. We were
also accepted into narrowly specialized organization International Thaki Group (ITG), which
brings together the Zoos which are breeding
Przewalski’s horse and which participate on his
reintroduction into the wild.
The work at the ZOO requires understanding
and helpfulness of the founder – city Košice. For
it belong thanks to the Mayor Richard Raši, but
also to the Director of the municipality Pavol
Lazúr. I would also like to thank to the staff of the
Košice self-governing region for cooperation,
sponsors and supporters, who were and are favourable to the ZOO.
pod záštitou primátora Richarda Rašiho. Dobré vzťahy
a skvelú spoluprácu podčiarkla na podujatí aj prítomnosť
zástupcov maďarských ZOO z Budapešti, Miskolca a Nyíregyháza.
Košická ZOO zohráva svoju rolu aj v medzinárodnom
meradle. Nie je to len turistický cieľ, miesto oddychu a relaxu pre milovníkov prírody a zvierat. Postupne sa formuje do podoby modernej ZOO so všetkými atribútmi,
ktoré akceptujú po profesijnej i odbornej stránke medzinárodné organizácie. Krok dopredu sme zaznamenali
na výročnej konferencii EAZA v škótskom Edinburghu,
kde nám udelili štatút čakateľa. V roku 2013 prijali košickú
ZOO aj do úzko špecializovanej organizácie International
Takhi Group (ITG). Ide o inštitúciu združujúcu zoologické
záhrady, ktoré chovajú koňa Przewalského a podieľajú
sa na jeho reintrodukcii späť do voľnej prírody
v Mongolsku.
Hlavnú sezónu v ZOO otvorili 1. mája viceprimátorka Košíc
Renáta Lenártová a minister životného prostredia Peter Žiga.
Summer season opened on 1st May deputy of Mayor of Košice
Renáta Lenártová and Minister of Environment Peter Žiga.
5
Jednou z hlavných úloh zoologických záhrad je chov
a prezentácia ohrozených druhov. V roku 2013 sme
chovali 211 druhov živočíchov. Obnovili sme chov veľmi
vzácnych priamorožcov šabľorohých, ale rozšírili sme
aj expozičnú kolekciu o chránené druhy. Tu môžem
spomenúť hrdzavky potápavé a korytnačky močiarne.
Úspechy sme zaznamenali aj v odchovoch týchto druhov.
V stáde koňa Przewalského pribudla kobylka. Samček sa
narodil v rodine zubrov. Mimoriadne nás potešili prírastky makakov magotov, ktoré sa nám podarilo odchovať v
novozostavenej skupine prvý raz. Darilo sa nám aj chovnom zariadení tučniakov jednopásych, kde pribudli
tri životaschopné jedince. V kolekcii chovaných vtákov
patril prím myšiakom štvorfarebným. V rámci českých
a slovenských ZOO sa nám historicky prvý raz prirodzene
podarilo odchovať mláďa. Potešil nás aj prvoodchov
drozdov čiernoprsých.
Zoologická záhrada je zložitý organizmus. Život v ňom
pulzuje 365 dní bez zastavenia. Tak ako nás teší každé
mláďatko vo výbehu, rovnako citlivo vnímame každý
negatívny, ale aj pozitívny ohlas verejnosti. V tej súvislosti
mi nedá nespomenúť úspech nášho párika rysov ostrovi-
Vedenie ZOO
Management of ZOO
6
dov, ktoré odchovali dve samičky. Svojimi útekmi z výbehu a prieskumom okolia neraz pobavili návštevníkov.
Zvedavé vrtké mačičky si napokon vyslúžili cenu. Bola to
práve verejnosť, ktorá rozhodla, že v súťaži Biely slon si
vyslúžili cenu Zviera roka. K životu ZOO neodmysliteľne
patria akcie pre verejnosť, ktoré spestrujú pobyt
v areáli. Ich výpočet by bol zdĺhavý. Za zmienku ale stojí
najmasovejšie podujatie, ktoré v spolupráci so ZOO pripravila spoločnosť Tramtária, a to Veľký festival maskotov.
Obrovský záujem verejnosti prekonal všetky očakávania.
Práca v ZOO nie je vždy ľahká. Vyžaduje veľa úsilia zo
strany chovateľov, zoológov, technického personálu
a všetkých pracovníkov, ktorí sa starajú o chod nášho
rozľahlého areálu. Práca v ZOO vyžaduje nemálo pochopenia a ústretovosti aj zo strany zriaďovateľa – mesta
Košice. Za to patrí vďaka primátorovi Richardovi Rašimu,
ale aj riaditeľovi magistrátu Pavlovi Lazúrovi, ktorý aj
v ekonomicky neľahkých časoch vždy nájde riešenie.
Chcem sa poďakovať aj pracovníkom Košického samosprávneho kraja za spoluprácu, sponzorom zato, že na nás
myslia a všetkým priaznivcom, ktorí boli a sú naklonení
ZOO.
Ive
Iveta
Z POHĽADU EKONÓMA
Iveta Babišová
vedúca ekonomického oddelenia
Head of economical department
Rok 2013 sa v ekonomickej oblasti nelíšil od pred-
ECONOMIST’S VIEW
Year 2013 wasn’t in the economic sphere different from the previous year. The economic
result was in the profit at the height of 9.617,64
€. The economic aktivity is divided into two
parts – current (common) and business. The
business activities include experientrial programs (night at ZOO, offroad etc.), but also
sale of the wood, renting of business premises
and other things.
chádzajúceho. Činnosti zoologickej záhrady sa členili na hlavnú (bežnú) a doplnkovú (podnikateľskú)
činnosť, takto oddelene boli činnosti sledované aj
v účtovníctve.
Doplnkovú - podnikateľskú činnosť prevádzkuje
zoologická záhrada na základe živnostenských
oprávnení, ktoré umožňujú maloobchodný predaj
suvenírov, predaj hnoja, dreva, prenájom nebytových priestorov, dopravu. Tu patria aj rôzne aktivity
ponúkané návštevníkom ZOO, a to letný tábor, noc
v zoo, off road jazda, deň ošetrovateľom a ďalšie.
Zisk z týchto činností používa ZOO v prospech
hlavnej činnosti.
Hlavná a doplnková činnosť sú pre účely stanovenia
základu dane z príjmov posudzované samostatne.
To znamená, že hlavná činnosť, ktorá má byť podľa
rozpočtových pravidiel vyrovnaná, neovplyvňuje
základ dane z príjmu doplnkovej činnosti, ktorá
bola aj tento rok v našej organizácií zisková.
1 010 736,69 €
Programový rozpočet Zoologickej záhrady Košice
na rok 2013 bol zostavený v súlade so zákonom
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a opatreniami MF SR č. /010175/. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
programov a aktivít, ich zámerov a cieľov. V roku
2013 bolo po úprave rozpočtovaných6 programov,
ktoré predstavujú 7 aktivít slúžiacich na plnenie
zámeru jednotlivých programov. V decembri organizácia požiadala zriaďovateľa o úpravu rozpočtu,
a to z dôvodu zvýšenia tržieb za vlastné výkony,
ako aj s tým spojené zvýšenie nákladov na réžiu.
Plánované vlastné príjmy sme plnili k 31.12.2013
na 101,14 %, čo je v absolútnom finančnom vyjadrení 531 186,87 €.
Výnosy z bežného transferu od zriaďovateľa
predstavujú sumu 650 000,00 €. Výnosy z bežného transferu od iných subjektov vo výške
7 092,61 € boli z finančných darov, zbierok
a adopcií zvierat. Výnosy z kapitálových transferov predstavujú sumu 240 344,08 €, čo je
hodnota odpisov majetku časovo rozpustená
aj do nákladov. Kapitálový transfer na investície
( DinoPark) od zriaďovateľa predstavoval sumu
100 000,00 € ako aj 13.300,00 € - 1.splátka na
zakúpenie traktora.
Náklady ku 31.12.2013
1 451 164,75 €
Výnosy ku 31.12.2013
1 460 782,39 €
100,23 %
rozpočtu
Výnosy z transferov ku 31.12.2013
Program č. 1:
Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie
ZOO Košice ku 31.12.2013 prestavuje zisk, a to vo
výške 9.617,64 €.
rozpočtu
99,57 %
100,00 %
rozpočtu
Propagácia a prezentácia:
Aktivita č. 1.1 Propagácia a prezentácia ZOO Košice
ZOO Košice patrí jednoznačne k inštitúciám
7
profilujúcim naše mesto i región. Stala sa vyhľadávaným turistickým cieľom aj vďaka propagácii, ktorej
sme aj v roku 2013 venovali veľkú pozornosť.
Propagácia a prezentácia spolu
v celkovej hodnote :
Bežná činnosť vo výške
z toho : materiál :
Propagácia, reklama a inzercia
Podnikateľská činnosť
8 171,91 €
6 387,27 €
2 148,83 €
4 238,44 €
1 784,64 €
Program č. 4:
Chov živočíchov a chovné programy
Aktivita č. 4.1
Európske záchranné programy a chov euro karpatskej fauny
Program č. 2: Výchova a vzdelávanie:
S kvalitným zabezpečením chovných programov
úzko súvisia výdavky na všeobecný materiál, krmivá,
liečivá, vyšetrenia, ošetrenia, očkovania. V tejto položke sú zahrnuté aj výdavky na nákup zvierat.
Aktivita č. 2.1 Vzdelávanie zamestnancov ZOO
Bežná činnosť vo výške
159 853,04 €
Okrem pravidelných školení vodičov, elektrotechnikov, pilčíkov v roku 2013 absolvovali školenie aj pracovníčky učtárne pracovník, ktorý vykonáva verejné
obstarávanie. Bola zakúpená odborná literatúra pre
ekonomické, technické a zoologické oddelenie.
z toho krmivá a stelivá
pracovné oblečenie
liečivá
knihy, časopisy
113 411,52 €
3 244,30 €
199,67 €
198,34 €
Bežná činnosť vo výške
z toho : cestovné
všeobecný materiál
knihy, časopisy, noviny, učebnice
školenia, semináre, kurzy, konferencie
4 177,32 €
1 021,98 €
39,63 €
415,50 €
2 700,21 €
Aktivita č. 2.2 Výchova a vzdelávanie verejnosti
V tomto období sme zrealizovali rôzne vzdelávacie
podujatia pre školy, návštevníkov, účastníkov stretnutia
poľsko – česko – slovenských ZOO vo vlastnej réžii.
Bežná činnosť vo výške
z toho : všeobecné služby
členské príspevky
veterinárne služby
ostatné služby
školenia, konferencie, kurzy
cestovné náhrady
oprava a údržba
Program č. 5:
2 672,23 €
9 349,36 €
15 422,02 €
1 269,17 €
3 648,34 €
10 438,09 €
Podporná činnosť
Aktivita č. 5.1 Správa ZOO
Zámerom programu je dosiahnuť maximálne funkčný
chod Zoologickej záhrady .
3 737,53 €
3 737,53 €
MZDY, POČET ZAMESTNANCOV A ODVODY
Program č. 3: Kultúra
Aktivita č. 3.1 Vzdelávanie a aktivity pre voľný čas
ZOO Košice pripravila pre verejnosť kultúrne podujatia
rôznych žánrov
K 31.12.2013 bol v ZOO Košice priemerný počet
zamestnancov 59, skutočný stav 55 zamestnancov.
Podľa klasifikácie je vedených 17 THP pracovníkov
a 38 robotníkov.
Mzdové náklady sme čerpali
vo výške
Bežná činnosť vo výške
z toho : materiál
služby
reprezentačné výdavky
8
226,33 €
40,66 €
70 €
226,33 €
z toho:
Bežná činnosť
z toho:
616 827,54 €
403 825,90 €
a) hrubé mzdy
b) OON
399 163,65 €
4 662,25 €
Podnikateľská činnosť
hrubé mzdy
29 166,83 €
c) odvody a zákonné sociálne náklady
183 834,81 € z toho:
Bežná činnosť
173 557,35 €
- zákonné zdravotné
a sociálne poistenie
- zákonné sociálne náklady
Podnikateľská činnosť
priemerná hrubá mzda
1 zamestnanca / 1 mesiac
143 470,03 €
30 087,32 €
10 277,46 €
Bežná činnosť
spotreba elektrickej energie
spotreba plynu
vodné stočné
124 928,92 €
101 933,07 €
22 227,88 €
767,97 €
Podnikateľská činnosť
spotreba elektrickej energie
0,00 €
11 670,96 €
Spotreba el. energie v PČ je zúčtovaná a prefakturovaná podľa skutočného odberu nájomcom, t.j. vo
výsledovke je stav nulový.
504 Predaný tovar
spolu v celkovej hodnote
Podnikateľská činnosť
28 591,50 €
28 591,50 €
615,15 €
Celkové mzdové náklady sme čerpali na 98,32 %
rozpočtovaných nákladov.
Ide o predaj tovaru v bufete ZOO Košice, spotrebu
granulovaného krmiva v automate a výdaj
propagačného materiálu.
511 Opravy a údržba
NÁKLADY
Celkové náklady ZOO Košice
k 31.12.2013
1 451 016,89 €
v hlavnej činnosti vo výške
v podnikateľskej činnosti
europrojekty, granty, projekty
1 347 817,30 €
103 199,59 €
0,- €
v celkovej hodnote
27 824,92 €
Bežná činnosť
20 733,41 €
z toho :
opravy dopravných prostriedkov
3 524,51 €
opravy strojov a zariadení
2 546,46 €
opravy budov a stavieb
10 724,03 €
opravy a údržba ostatné
2 562,63 €
údržba a opravy PC
1 465,86 €
(ostatné opravy sú vyčíslené v aktivite 4.1)
Čerpanie jednotlivých nákladových položiek :
Podnikateľská činnosť
501 spotreba materiálu
spolu v celkovej hodnote
Bežná činnosť vo výške
z toho:
nástroje, náradie,
elektroinštalačný materiál
čistiace prostriedky
pracovné odevy
kancelárske potreby
benzín, nafta
205 640,21 €
198 447,12 €
7 983,73 €
3 757,62 €
3 188,82 €
3 520,95 €
12 496,86 €
drevo, hobliny
1 541,13 €
KHM
17 572,18 €
ostatný materiál
28 687,38 €
(krmivá, ostatný drobný majetok a všeobecný
materiál sú zahrnuté v aktivitách 1.1, 2.1 a 4.1)
Podnikateľská činnosť
7 193,09 €
502 Spotreba energie
124 928,92 €
7 091,51 €
512 Cestovné náhrady
spolu v celkovej hodnote
Bežná činnosť
6 133,67 €
6 133,67 €
z toho :
zahraničné cestovné náhrady
1 350,05 €
tuzemské cestovné náhrady
113,30 €
(ostatné cestovné náhrady sú vyčíslené v aktivite 2.2
a 4.1)
513 Náklady na reprezentáciu
v celkovej hodnote
Bežná činnosť
2 499,45 €
2 273,12 €
Sú to náklady súvisiace s občerstvením pri akciách,
stretnutie sponzorov, krsty mláďat, pracovných
rokovaniach, organizovanie stretnutia pracovníkov
česko-poľsko-slovenských zoologických záhrad.
9
(ostatné náklady na reprezentáciu sú vyčíslené v aktivite 3.1)
551 Odpisy - DNM a DHM
sú vo výške
518 Ostatné služby spolu
v celkovej hodnote
124 956,13 €
Bežná činnosť vo výške
117 462,82 €
z toho:
strážna služba
31 255,96 €
služby lesného hospodára
1 375,00 €
telefónne poplatky, poštovné,
predplatné
6 406,41 €
BOZP
1 620,00 €
lekárske vyšetrenia, očkovanie
125,20 €
poradenstvo k ochrane
životného prostredia
3 823,92 €
nájom za pozemky
386,03 €
právne služby
1 981,63 €
prenájmy ostatné
5 932,62 €
dopravné služby
2 880,59 €
auditorské služby
1 658,75 €
ostatné
23 229,98 €
(ostatné služby sú vyčíslené v aktivitách 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 a 4.1)
Medzi ostatné služby patria update a údržba softvérového vybavenia, odvoz a likvidácia odpadu, rozbor
vody, výsadba zelene, revízie,
Podnikateľská činnosť vo výške
7 493,31 €
Sú to služby, ktoré sa vykonávajú pre bežnú, ale
čiastočne aj pre podnikateľskú činnosť. Sú vypočítané pomerom podľa koeficientu z obratov
predchádzajúceho roka, napr. údržba softvéru,
prenájom kopírky, strážna služba, PHM atď.
3 698,37 €
3 406,27 €
292,10 €
Tu sú zahrnuté náklady súvisiace s nákupom kolkov,
diaľničných známok, tiež koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, za znečistenie
ovzdušia, ale aj daň z motorových vozidiel.
54 Iné ostatné náklady
spolu v celkovej hodnote
6 834,95 €
Bežná činnosť
3 894,71 €
Podnikateľská činnosť
2 940,24 €
Ostatné náklady sú tvorené z väčšej časti členských
10
240 344,08 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
231 850,28 €
8 493,80 €
552 Tvorba zákonných rezerv
553 Tvorba ostatných rezerv
0,- €
23 171,41 €
558 Tvorba opravných položiek
27 072,74 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
26 646,72 €
426,02 €
Tvorbu opravných položiek si vyžiadala nezaradená
stavba – chovné zariadenie pre tučniaky a v PČ sa vytvorila opravná položka na nevymožiteľnú pohľadávku voči
firme BAST.
56 Finančnénáklady
spolu v celkovej hodnote
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
12 486,07 €
11 435,00 €
1 051,07 €
Vo finančných nákladoch najväčšiu položku tvoria
poistenia, a to zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku, bankové poplatky, kurzové straty.
57 Mimoriadne náklady
spolu v celkovej hodnote
59 Dane z príjmov
53 Dane a poplatky
spolu v celkovej hodnote
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
poplatkov a neuplatneného DPH, odpis manka.
6,93 €
147,86 €
VÝNOSY
Celkové výnosy ZOO
k 31.12.2013 sú vo výške
1 460 782,39 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
1 356 939,92 €
103 842,47 €
601 – Tržby za vlastné výrobky
spolu v celkovej hodnote
447 930,21 €
Bežná činnosť
z toho:
445 526,65 €
Žurav kráľovský (Balearica regulorum)
Grey – Crowned Crane
Turako bielolíci (Tauraco leucotis)
White – Cheeked Turaco
Kačička mandarínska (Mandarin Duck)
Mandarin Duck
11
tržby z predaja zvierat
tržby za vstupné
tržby za predaj ostatné
Podnikateľská činnosť
2 – Tržby z predaja služieb
spolu v celkovej hodnote
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
15 738,- €
427 453,54 €
2 335,11 €
2 403,56 €
44 588,84 €
5 438,90 €
39 149,94 €
V bežnej činnosti sú to tržby za jazdu na koni, ostatné
služby a registračný poplatok zo stretnutia pracovníkov
česko-poľsko-slovenských zoologických záhrad.
V podnikateľskej činnosti sú to tržby za zimnú
údržbu, ktorú sme prevádzkovali v zime pre obec
Kavečany, tržby za dopravné služby, energie
prefakturované nájomníkom, 15% z tržby nájomníkov, noc v ZOO, prímestský tábor, zapožičanie
drobného hmotného majetku nájomcom.
38 667,82 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
7,50 €
38 660,32 €
Sú to tržby zo ZOO shopov a automatov krmív.
A v BČ za vlastný tovar – vajcia, pierka.
614 – Zmena stavu zvierat
spolu v celkovej hodnote
6 570,56 €
118,56 €
18 071,43 €
Účtujú sa tu v nájmy nebytových a verejných
priestorov a halierové vyrovnania.
65 – Zúčtovanie rezerv
spolu v hodnote
14 528,14 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
12 421,63 €
2 106,50 €
Na týchto účtoch boli odúčtované vytvorené rezervy
v roku 2012 a zrušenie opravnej položky BEZA.
66 – Finančné výnosy
spolu v hodnote
32,05 €
24,08 €
7,97 €
Táto položka je tvorená výnosovými bankovými
úrokmi a kurzovými ziskami.
67 – Mimoriadne výnosy
spolu v hodnote
950,52 €
Boli zúčtované preplatenia poistných udalostí
poisťovňou – za sklo a kiosk HUSK.
691 – Výnosy z BT od zriaďovateľa
spolu v hodnote
650 000,- €
Prírastok zvierat bol nižší ako ich úbytok.
621– Aktivácia materiálu a tovaru
v celkovej hodnote
3 651,81 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
464,24 €
3 187,57 €
Vyrábanie balíčkov doplnkového krmiva zamestnancom,
vlastný tovar – vtáčie pierka.
V BČ vlastný tovar – orechy, vajcia použité ako krmivo.
622– Aktivácia vnútroorganizačných služieb
v celkovej hodnote
1 376,88 €
12
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
604 – Tržby z predaja tovaru
spolu v celkovej hodnote
Výroba rámp vo vlastnej réžii.
64 – Ostatné prevádzkové výnosy
spolu v hodnote
18 189,99 €
692 – Výnosy z KT od zriaďovateľa
spolu v hodnote
240 344,08 €
Bežná činnosť
Podnikateľská činnosť
240 088,90 €
255,18 €
Predstavujú znižovanie voči zriaďovateľovi, postupným
rozpúšťaním do výnosov spolu so vzniknutými
nákladmi, a to odpismi majetku.
697 – Výnosy z BT od iných subjektov
spolu v hodnote
7 092,61 €
STAV POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV
Predstavujú výnosy z finančných darov, adopcií
zvierat a zbierok, ktorých využitie je presne vymedzené
poskytovateľom.
Pohľadávky ZOO Košice
ku 31.12.2013 boli vo výške z toho :
Bežná činnosť
z roku 2012
z roku 2013
voči
odberateľom
7 282,76 €
2 752,85 €
50,- €
2 702,85 €
Program č. 6:
Podnikateľská činnosť
Stavby a strojové zariadenia
Aktivita č. 6.1 Výstavba nových zariadení a rekonštrukcie
a modernizácie existujúcich
Zámerom tohto programu je výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia budov, nákup resp. oprava strojových
zariadení, dopravných prostriedkov.
Bežná činnosť
z toho :
realizácia nových stavieb
softvér
traktor
PC server + zdroj
4 529,91 € - 426,02 €
4 103,89 €
z toho
- z roku 2009 v sume
- z roku 2010 v sume - z roku 2011v sume
- z roku 2012 v sume
- z roku 2013 v sume
426,02 €
354,80 €
24,08 €
479,86 €
3 245,15 €
Zároveň na pohľadávku z rokov 2009 bola vytvorená
opravná položka v plnom rozsahu
426,02 €
t.j. vo výške
235 782,05 €
174 256,38 €
3 817,67 €
54 900,- €
2 808,- €
Záväzky
ZOO
Košice
voči
ku 31.12.2013 predstavovali sumu
z toho :
Bežná činnosť
z roku 2013 v sume
Podnikateľská činnosť
z roku 2013 v sume
dodávateľom
71 190,31 €
70 296,96 €
70 296,96 €
893,35 €
893,35 €
Pracovníci ekonomického oddelenia
Economical department
13
Výsledky hospodárenia - rok 2013
Ukazovateľ
Rozpočet
2013
Upravený
rozpočet
Skutoč. ku
31.12.2013
%
plnenia
Skutoč. ku
31.12.2012
Rozpočet
2013/
mesiac
Skutoč.
december
2013
% plnenia
5
NÁKLADY CELKOM
1 369 100,00
1 457 500,00
1 451 164,75
99,57
1 358 194,88
114 091,67
187 330,57
164,19
50
Spotrebované nákupy
celkom
295 900,00
361 300,00
359 160,63
99,41
307 308,83
24 658,33
34 001,66
137,89
spotreba materiálu
123 900,00
169 000,00
171 308,38
101,37
124 423,65
10 325,00
14 911,82
144,42
spotreba DHIM
11 000,00
15 000,00
17 572,18
117,15
9 717,98
916,67
4 471,82
487,83
51
52
53
54
spotreba PHM
20 000,00
20 000,00
16 759,65
83,80
16 828,39
1 666,67
1 124,01
67,44
spotreba energie
121 000,00
130 300,00
124 928,92
95,88
124 722,58
10 083,33
10 929,50
108,39
predaný tovar
20 000,00
27 000,00
28 591,50
105,89
31 616,23
1 666,67
2 564,51
153,87
Služby celkom
170 940,00
172 500,00
161 414,17
93,57
165 351,98
14 245,00
14 712,68
103,28
oprava a údržba
53 790,00
30 000,00
27 824,92
92,75
36 243,28
4 482,50
6 760,22
150,81
náklady na reprezentáciu
7 000,00
3 500,00
2 499,45
71,41
2 865,40
583,33
492,70
84,46
cestovné
13 200,00
7 000,00
6 133,67
87,62
7 670,80
1 100,00
48,60
4,42
výkony spojov
6 200,00
7 000,00
6 092,49
87,04
6 503,12
516,67
411,55
79,65
ostatné služby
90 750,00
125 000,00
118 863,64
95,09
112 069,38
7 562,50
6 999,61
92,56
Osobné náklady
celkom
591 110,00
627 350,00
616 827,54
98,32
590 336,43
49 259,17
64 148,35
130,23
mzdové náklady
378 950,00
431 000,00
428 330,48
99,38
413 382,00
31 579,17
45 436,80
143,88
ostatné osobné
náklady - OON
zákonné sociálne
poistenie
zákonné sociálne
náklady
6 350,00
6 350,00
4 662,25
73,42
6 045,20
529,17
275,00
51,97
174 810,00
159 000,00
153 747,49
96,70
144 625,48
14 567,50
16 204,45
111,24
31 000,00
31 000,00
30 087,32
97,06
26 283,75
2 583,33
2 232,10
86,40
Dane a poplatky
3 600,00
3 800,00
3 698,37
97,33
2 379,69
300,00
280,34
93,45
3 600,00
3 800,00
3 698,37
97,33
2 379,69
300,00
280,34
93,45
5 900,00
4 500,00
6 834,95
151,89
7 905,72
491,67
2 766,00
562,58
4 900,00
3 000,00
2 935,19
97,84
2 761,89
408,33
0,00
0,00
dane a ost.dane a
miestne poplatky
Ostatné náklady
celkom
členské príspevky
ostatné
55
Odpisy a rezervy
odpisy hmot. a
nehmot. IM
tvorba zákonných
rezerv
tvorba ostatných
rezerv
56
59
14
1 000,00
1 500,00
3 899,76
259,98
5 143,83
83,33
2 766,00
3 319,20
290 850,00
271 850,00
290 588,23
106,89
275 418,76
24 237,50
71 047,74
293,13
262 000,00
243 000,00
240 344,08
98,91
261 958,27
21 833,33
20 803,59
95,28
2 500,00
2 500,00
23 171,41
926,86
327,96
208,33
23 171,41
0,00
26 350,00
26 350,00
27 072,74
102,74
13 132,53
2 195,83
27 072,74
1 232,91
Finančné náklady
9 700,00
15 100,00
12 493,00
82,74
9 394,69
808,33
225,94
27,95
poistné
8 000,00
10 500,00
9 430,43
89,81
7 376,92
666,67
124,44
18,67
ostatné finančné
náklady
1 700,00
3 500,00
3 062,57
87,50
2 017,77
141,67
101,50
71,65
Dane z príjmov
1 100,00
1 100,00
147,86
13,44
98,78
91,67
147,86
161,30
Výsledky hospodárenia - rok 2013
Ukazovateľ
6
VÝNOSY CELKOM
60
Tržby za vlastné výkony
v tom:
tržby z predaja služieb
tržby za vlastné
výrobky
tržby z predaja tovaru
Rozpočet
2013
Upravený
rozpočet
Skutoč. ku
31.12.2013
%
plnenia
Skutoč. ku
31.12.2012
Rozpočet
2013/
mesiac
Skutoč.
december
2013
%
plnenia
1 369 100,00
1 457 500,00
1 460 782,39
100,23
1 359 297,73
114 091,67
86 245,06
75,59
392 150,00
525 200,00
531 186,87
101,14
368 147,17
32 679,17
8 078,74
24,72
45 000,00
44 200,00
44 588,84
100,88
43 639,65
3 750,00
704,65
18,79
310 150,00
442 500,00
447 930,21
101,23
287 294,08
25 845,83
6 772,42
26,20
37 000,00
38 500,00
38 667,82
100,44
37 213,44
3 083,33
601,67
19,51
1 000,00
-1 000,00
-6 570,56
657,06
11 471,41
83,33
-410,79
-492,95
61
Zmena stavu zvierat
62
Aktivácia mat., služieb
2 800,00
4 000,00
5 028,69
125,72
11 436,78
233,33
1 429,08
612,46
64
Ostatné výnosy celkom
15 000,00
18 000,00
18 189,99
101,06
15 716,05
1 250,00
395,80
31,66
15 000,00
18 000,00
18 189,99
101,06
15 716,05
1 250,00
395,80
31,66
65
ostatné výnosy z
prevádz. činnosti
Zúčtovanie rezerv
28 850,00
12 750,00
14 528,14
113,95
28 099,54
2 404,17
1 778,54
73,98
2 500,00
330,00
327,96
99,38
2 592,97
208,33
0,00
0,00
26 350,00
12 420,00
14 200,18
114,33
25 506,57
2 195,83
1 778,54
81,00
66
zúčtovanie zákonných
rezerv
zúčtovanie ostatných
rezerv
Finančné výnosy
100,00
100,00
32,05
32,05
100,98
8,33
-3,90
-46,80
úroky
67
ostatné finančné
výnosy
Mimoriadne výnosy
zúčtovanie rezerv
69
ostatné mimoriadne
výnosy
Výnosy z transferov
výnosy z BT z rozpočtu
obce
výnosy z KT z rozpočtu
obce
výnosy z BT od iných
výnosy z KT od iných
výnosy z BT od osttaných EU
Poskytnutý kapitálový
transfer
Hospodársky výsledok
50,00
50,00
15,40
30,80
44,09
4,17
1,21
29,04
50,00
50,00
16,65
33,30
56,89
4,17
-5,11
-122,64
100,00
950,00
950,52
100,05
0,00
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
950,00
950,52
100,05
0,00
8,33
0,00
0,00
929 100,00
897 500,00
897 436,69
99,99
924 325,80
77 425,00
74 977,59
96,84
650 000,00
650 000,00
650 000,00
100,00
650 000,00
54 166,67
54 174,00
100,01
262 000,00
240 000,00
240 344,08
100,14
261 958,27
21 833,33
20 803,59
95,28
17 100,00
7 500,00
7 092,61
94,57
12 367,53
1 425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 300,00
113 300,00
113 300,00
100,00
120 000,00
9 441,67
44 309,68
469,30
0,00
0,00
9 617,64
0,00
1 102,85
0,00
-101 085,51
0,00
0,00
7 282,76
9 732,21
Pohľadávky
Záväzky
59
0,00
71 190,31
20 755,46
Priem. Stav prac. TH/R
17/45
17/45
17/42
15/44
17/45
17/38
0,00
Priemerný zárobok
579,28
587,84
615,15
106,19
575,16
579,28
823,75
142,20
1 100,00
1 100,00
147,86
13,44
98,78
91,67
147,86
161,30
Dane z príjmov
15
Z POHĽADU ZOOLÓGA
Iveta
Ive
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
THE ZOOLOGIST‘S VIEW
Bilancia roku 2013 priniesla mnoho zaujímavých
This year we diversified the species com-
čísel a údajov. Ako každý rok, aj v roku 2013 sme
sa potešili novým, atraktívnym druhom zvierat
a narodeným mláďatám.
Cicavce
Druhovú skladbu sme v tomto roku rozšírili o štyri
druhy. Boli to dva samce antilop jeleňovitých (Antilope cervicapra), priamorožec šabľorohý (Oryx
dammah), kengury červenokrké (Macropus rufogriseus)
a činčila vlnatá (Chinchilla lanigera). Ku koncu roka
sme chovali 67 druhov cicavcov v počte 242 jedincov. V roku 2013 sme odchovali 58 kusov cicavcov,
najzaujímavejšie boli tri samice antilopy nilgau
(Boselaphus tragocamelus), ťava dvojhrbá (Camelus
bactrianus), dve mláďatá tahrov himalajských (Hemitragus jemlahicus), samica koňa Przewalského
(Equus przewalskii), lama huanako (Lama guanicoe),
zubor hôrny (Bison bonasus), pár makakov magotov
(Macaca sylvanus), kapybary močiarne (Hydrochaerus
hydrochaeris), tamaríny pinčie (Saguinus oedipus) a malpy
hnedé (Cebus apella). Do reprodukcie sa v tomto roku
zapojilo 31 druhov cicavcov.
position of the animals with four species
of the mammals, four species of the birds,
four species of the reptiles, fourteen species of the fishes and three species of the
invertebrates. The most interesting of
these new species are Scimitar-horned
Oryx (Oryx dammah), whose breeding
we renewed after seven years, Blackbuck
(Antilope cervicapra), White-cheeked
Tauraco (Tauraco leucotis), Red-crested
Pochard (Netta rufina) or European Pond
Turtle (Emys orbicularis). Other new species are Red-necked Wallaby (Macropus
rufogriseus), Gouldian Finch (Chloebia
gouldiae), Marginated Tortoise (Testudo
marginata), Hermann’s Tortoise (Testudo
hermanni) and Russian Ratsnake (Elaphe
schrencki).
Kengura červenokrká (Macropus rufogriseus)
Tahr himalájsky (Hemitragus jemlahicus)
Red Necked Wallaby
Himalayan Tahr
16
Iveta
At the end of the year we bred 211
species of 754 individuals. Besides
the above mentioned species we
imported also many other animals, that we already bred.
From the most important rearings I have to mention the female
of Przewalski’s Horse (Equus przewalskii), two youngs of Barbary
Macaques (Macaca sylvanus) or
Cotton-headed Tamarin (Saguinus oedipus). As the first ZOO of
the Union of the Czech and Slovak Zoos we reared the youngs
of the Harris’s Hawk (Parabuteo
unicinstus). For the first time were
in Košice ZOO reared the youngs
of Black-breasted Thrush (Turdus
dissimilis).
náhradné znášky, pretože im prvá násada zamrzla. V tomto roku
sme odchovali 57 kusov mláďat. Medzi najzaujímavejšie patrili myšiaky štvorfarebné (Parabuteo unicinctus), prvoodchov
drozdov čiernoprsých (Turdus dissimilis), tučniaky jednopáse
(Spheniscus humboldti), krkavce čierne (Corvus corax) a ďalšie.
Plazy
Počet nových druhov z triedy plazy sme obohatili tiež o štyri
druhy. Boli to korytnačky močiarne (Emys orbicularis), užovky
amurské (Elaphe schrencki), korytnačky žltočierne (Testudo marginata) a korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni). Plazy boli
v našej ZOO zastúpené 26 druhmi v počte 55 jedincov. V odchove plazov sme boli tento rok úspešní len v odchove gekončíka
nočného (Eublepharis macularius). Odchovali sme jedno mláďa.
Z taxónov, ktoré chováme, sa v tomto roku reprodukovali dva
druhy.
Vtáky
Kolekciu vtákov obohatili štyri
druhy, a to turako bielolíci (Tauraco
leucotis), hrdzávky potápavé (Netta
rufina), amadiny Gouldové (Chloebia
gouldiae) a holúbky diamantové (Geopelia cuneata).
olekciu vtákov prezentovalo 64
druhov v počte 228 jedincov. Do
reprodukcie sa zapojilo 14 druhov
vtákov. Chovnú sezónu v tomto
roku veľmi ovplyvnilo počasie. Nástup skorej jari a následná studená
viactýždňová perióda sa podpísala
pod veľmi nízku liahnivosť. U niektorých druhov sme zaznamenali
Drozd čiernoprsý (Turdus dissimilis) - mláďatá
Black-breasted Thrush- youngs
17
Obojživelníky a ryby
Obojživelníky aj v tomto roku v našej ZOO,
reprezentoval jeden druh, a to listárky
červenooké (Agalychnis callidryas). Počet
druhov z triedy ryby bol rozšírený zo všetkých
najviac. Bolo to presne 14 nových druhov. Ryby
boli zastúpené v počte 37 druhov a 178 jedincov. V tomto roku sme odchovali niekoľko desiatok rýb, prevažne afrických cichlíd, živorodiek
a prísavníkov. Do reprodukcie sa zapojili 4
druhy.
Ive
Bezstavovce
Zbierku bezstavovcov sme obohatili o tri nové
druhy. Ku koncu roka sme chovali 16 druhov
v počte 47 jedincov. Odhliadnuc od kŕmneho
hmyzu sme odchovali tri jedince morských
bezstavovcov. Reprodukciu odrezkami sme
vykonali u troch druhov morských živočíchov.
Priamorožec šabľorohý (Oryx dammah)
Scimitar – Horned Oryx
Sumár
Ku koncu roka sme chovali 211 druhov v počte
754 jedincov. Do reprodukcie sa zapojilo 54
druhov zvierat. Okrem spomínaných druhov
sme doviezli aj mnoho ďalších zvierat, ktoré
Pracovníci zoologického oddelenia
Zoological department
18
sme už ale chovali. Išlo napríklad o doplnenie páru alebo rozšírenie skupiny. V ďalšom
roku plánujeme s chovom nových atraktívnych
druhov.
HISTORICKY PRVÝ ODCHOV
MYŠIAKA ŠTVORFAREBNÉHO
V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZOO
Iveta
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
Chovu
myšiakov štvorfarebných (Parabuteo
unicinctus) sa Zoologická záhrada Košice ako prvá
spomedzi slovenských ZOO venuje od roku 2011.
Úspešné rozmnoženie týchto zaujímavých a v poslednom čase čoraz častejšie chovaných dravcov,
nie je v podmienkach ZOO časté. Je to dané aj ich
pomerne vzácnym zastúpením v kolekciách európskych zoologických záhrad. V roku 2012 chovali
tento druh okrem ZOO Košice len dve záhrady v Únii
českých a slovenských ZOO. Chovný pár košickej
ZOO tvorí 8 - ročný samec, pôvodom z Holandska a 7 - ročná samica pôvodom z Anglicka. Vtáky
sme získali z českého privátneho chovu, kde došlo
k prvému hniezdeniu a reprodukcii v roku 2010.
Od kolegov z Českej republiky sme sa dozvedeli,
HISTORICALLY FIRST
REARING OF HARRIS’S
HAWK IN UNION
OF THE CZECH
AND SLOVAK ZOO
K
ošice ZOO breeds Harris’s Hawk (Parabuteo unicinctus) as the only slovak ZOO since
2011. Their reproduction isn’t due to the
relatively rare representation in the collections of the European zoos too common.
We got our couple of the Harris’s Hawk
from the czech private breeder. In the year
2012 the Hawks successfully nested. But
it happened the same thing as by the former Czech breeder, the birds didn’t care for
the youngs. Due to the big interest in the
youngs of this species, we decided in the
year 2013 to take the youngs away from the
parents for the hand rearing. In the case of
the substitute lay of the eggs, we wanted
to keep one young in the nest. In August
2013 from the substitute lay hatched three
youngs. The last hatched young, which we
left in the nest, the pair successfully bred.
19
že zaznamenali jedno vyliahnutie mláďaťa. To však
po 5 dňoch od vyliahnutia už nebolo pozorované
na hniezde. Situácia sa zopakovala aj po premiestnení rodičovského páru do ZOO Košice, kde po prvom úspešnom zahniezdení v roku 2012 sa vyliahli
2 mláďatá (29.8., 31.08.). Pár sa o mláďatá nestaral
a obidve vo veku 3 dní uhynuli. Je nutné podotknúť,
že v prípade odobrania mláďat k umelému odchovu,
by sme mladý pár pripravili o nenahraditeľné skúsenosti potrebné na jeho ďalšiu úspešnú reprodukciu.
Zapájanie ručne odchovaných jedincov do chovu je
často značne problematické a neraz vedie ku vzniku
len veľmi ťažko riešiteľných situácii v reprodukcii.
Z dôvodu veľkého záujmu o mláďatá tohto taxónu
sme sa rozhodli, že v roku 2013 mláďatá odoberieme na umelý odchov a pokúsime sa o historicky prvý odchov v rámci českých a slovenských zoo. V prípade náhradnej znášky sme boli
rozhodnutí jedno mláďa z tejto znášky ponechať
v hniezde a do odchovu rodičmi nezasahovať.
Rozhodli sme sa, že pár budeme iba pozorovať.
K náhradnej znáške došlo v auguste 2013. Z troch
znesených vajec sa vyliahli tri mláďatá (25.8., 26.8.,
31.8.). Posledné vyliahnuté mláďa, ktoré sme na
hniezde ponechali, chovný pár úspešne odchovával. Vo veku 38 dní prvýkrát vyletelo z hniezda.
Rodičia ho naďalej dokrmovali. Vo veku necelých
štyroch mesiacov sme mláďa predali.
Od vyliahnutia po
dospelosť
Since hatching until
adulthood
20
Ive
ODCHOVY MAKAKOV MAGOTOV
Iveta
REARINGS OF BARBARY
MACAQUES
Tsylvanus)
he group of Barbary Macaques (Macaca
in Košice ZOO composes of three individuals – one male and two females – Žofia
and Tina. At the end of the year 2012 we saw
mating of the male with Tina. On the 16th
the May she gave the birth to the male. After
four days, when Tina carefully cared for the
young, took the adult male the young. He also
cared for the young male, but he didn’t give
it to the female to feed him. Female Tina is in
the group most submissive, maybe therefore
she didn’t take the young back. We took the
young from the male to feed him by hand,
with Nutrilon 1 Extra – Good Sleep. Then we
gave the young back to the group. The situation has constantly repeated, so we decided
for hand rearing. The young remained in
the ZOO, the first feeding was at 7.00, last at
21.30. From the 48th day the young started to
receive the solid food such as sponge biscuit,
banana etc. During the entire period of the
hand-rearing it had several plush toys, that
replaced the fur of the mother. At the age of
203 days the young was moved to another
ZOO.
The second young in the group was born on
26th September to female Tina. It was the female. The young firmly held the mother and
the
group
carefully
cared for it.
In the middle of the
October the
male began
to „borrow“
the young
from
the
mother, but
for the feeding she took
it back. This
rearing took
place without
problems.
Max vo veku 26 dní
Max at the age of 26 days
Ing. Patrik Pastorek
Ing. Emília Kornúcová
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
inšpektor chovu
Breeding inspector
Samček Maki Max
V roku 2013 tvoril skupinu makakov magotov
(Macaca sylvanus) v košickej ZOO deväť ročný
samec Pepo, jedenásť ročná samica Žofia a sedem ročná samica Tina. Koncom roka 2012 sme
pozorovali párenie samca Pepa so samicou Tinou.
Tá po 5,5 mesačnej gravidite porodila 16. mája
životaschopné mláďa. Bol to samček a bol veľmi dobre vyvinutý. Samica o mláďa prejavovala záujem,
starala sa o neho, dávala mu cicať mlieko, čistila
ho a ochraňovala. Po štyroch dňoch od pôrodu si
však mláďa od matky prevzal samec Pepo, ktorý sa
o mláďa staral, ochraňoval ho, no neodovzdával ho
samici, aby ho nakŕmila. Mláďa začalo často pískať,
pretože bolo hladné. Samica Tina bola v triu magotov najsubmisívnejšia, hádam snáď aj preto si mláďa
od samca neprevzala späť. Boli sme teda nútení
vzniknutú situáciu vyriešiť. V roku 2012 samica Tina
porodila svoje prvé mláďa, ktoré jej však zobrala
staršia a skúsenejšia samica Žofia. To však na 8. deň
uhynulo.
Aby sme predišli
zopakovaniu
sa
situácie z roku
2012 rozhodli sme
sa mláďa samcovi
odobrať a nakŕmiť
ho
humánnou
náhradou mlieka.
Použili sme sušené
mlieko (počiatočnú
dojčenskú
výživu
určenú pre deti od
narodenia, ktoré už
nie sú alebo nemôžu
byť dojčené) značky
Nutrilon 1 Extra -
21
Good Sleep. Po nakŕmení sme mláďa
vrátili späť do skupiny. Samec si ho
hneď prevzal a naďalej ho nosil.
Skúšali sme mláďa podložiť aj matke,
ale tá o mláďa neprejavovala žiaden
záujem. Odoberanie mláďaťa samcovi
bolo veľmi náročné, ako pre samotných
ošetrovateľov a zoológov, tak aj kvôli
stresovaniu celej skupiny magotov.
Rozhodli sme sa preto k umelému
odchovu mláďaťa. Aby sme minimalizovali možnosť imprintingu na
človeka, no zároveň zabezpečili kontinuálne kŕmenie mláďaťa (každé 2 – 3
hodiny), rozhodli sme sa ponechať
mláďa v ZOO a neprenášať ho do
domácnosti
ošetrovateľov.
Prvé
kŕmenie mláďa dostávalo o 7,00
hod., posledné o 21,30 hod. Mláďa
si na tento režim zvyklo a bolo v poriadku. Pri narodení vážil samček
0,5 kg. Množstvo vypitého mlieka sa
menilo v závislosti na veku mláďaťa
a prechodu na pevnú potravu. Za 200
dní odchovu vypilo viac ako 70 litrov
mlieka. Od 48. dňa začal dostávať
aj pevnú potravu, a to sporadicky
piškótu, trochu banánu a pod.. V 83.
dňoch prechádzal na pevnú potravu.
Stále však bol ešte kŕmený aj mliekom. Počas celého obdobia odchovu
mal niekoľko plyšových hračiek, ktoré
mu nahrádzali srsť dospelého jedinca matky. Akonáhle sa nedržal plyšovej
hračky začal vrieskať a vyhľadávať ju.
Vo veku 203 dní bol premiestnený
do inej ZOO, k mladej ročnej samici,
aby sme minimalizovali imprinting na
človeka a aby sa začlenil do plnohodnotnej skupiny.
22
Graf č. 1 Množstvo spotrebovaného mlieka v ml počas
odchovu
Graf č. 2 Hmotnosť mláďaťa v gramoch od narodenia do
42. dňa veku
Graf č. 3 Počet denných kŕmení v priebehu odchovu
Samička Emily
Druhým mláďaťom narodeným v roku
2013 bola samička Emily. Priebeh odchovu bol
nasledovný.
Začiatok estrálneho cyklu sme u samice
Žofie zaznamenali 1. apríla. O sedem dní neskôr sme
pozorovali párenie samice so samcom. Presne
o mesiac samica Žofia slabo krvácala (krvácanie trvalo 1deň), a preto sme dúfali, že tento
raz samica mláďa donosí, nakoľko rok predtým
potratila. Priebeh nasledujúcich mesiacov bol
pokojný a my sme nezaznamenali žiadne krvácanie
u tejto samice. U samice sme pozorovali zväčšujúce
sa brušné partie. 26. septembra samica porodila
vyvinutú samičku. Pôrod prebehol bez komplikácií
a samica sa o mláďa vzorne starala. Skupina sa po
pôrode správala pokojne. Druhá samica Tina asistovala
matke. Samec o mláďa prvé dni neprejavoval vážnejší
záujem, ten však upriamil na personál a dával rázne
najavo, že prítomnosť ľudí mu prekáža (po skúsenostiach s odobratím predchádzajúceho mláďaťa).
Mláďa bolo od narodenia pokojné a pevne sa držalo
svojej matky. Po týždni už samička držala hlavu
vo vzpriamenej polohe a pozorovala okolie okolo
seba. Samcovo nervózne správanie ustálo a situácia
v skupine bola pokojná. 13. októbra si od samice
počas dňa niekoľkokrát mláďa „požičal“. V priebehu
ďalších dní sa táto výmena stala pravidlom.
O dva týždne už samička sama chodila po výbehu
v blízkosti svojej matky. Chovatelia malej samičke
vybrali meno Emily.
Rodičia Pepo a Žofia s dcérou Emily
Parents Pepo and Žofia with daughter Emily
23
Iveta
CHOV MÁLP HNEDÝCH V PODMIENKACH
ZOO KOŠICE
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
THE BREEDING OF THE
BROWN TUFTED CAPUCHIN IN THE CONDITIONS
OF KOŠICE ZOO
K
Malpy hnedé (Cebus apella)
Brown Tufted Capuchins
S chovom málp hnedých (Cebus apella) začala
ZOO Košice v roku 2002 dovozom šiestich jedincov
zo ZOO Nyíregyháza v Maďarsku. Išlo
o štyroch samcov a dve samice. Už na
konci decembra toho istého roku sme
zaznamenali narodenie mláďaťa (samec).
Ďalšie odchovy nasledovali v rokoch
2003, 2005 a 2006. Dve z piatich mláďat
narodených v tomto období uhynuli
do 2 týždňov od pôrodu. V roku 2006
odišli dva samce z pôvodnej skupiny do
ZOO Spišská Nová Ves. V roku 2009 sme
zo ZOO Plzeň priviezli mladú samicu,
ktorá sa v skupine dobre aklimatizovala.
V roku 2011 sme zaznamenali narodenie
mláďaťa. Hneď po pôrode ho však zabila
iná, dominantnejšia samica. V máji 2012
sme z Attica Zoological Park S.A. (Atény)
doviezli samicu s mláďaťom. Po dvadsiatich dňoch sme ju našli uhynutú, bez
akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.
Príčinou úhynu boli problémy tráviaceho
traktu. Jej mláďa tiež uhynulo tiež - jedna
24
ošice ZOO is breeding Brown Tufted Capuchins (Cebus apella) since the year 2002, when
we brought the group of four males and two
females. Until the year 2012 were born in
our ZOO seven youngs. Several of them died
until two weeks after birth, some due to the attack from the dominant female. Changes in the
group came in the year 2012,when we had to
eliminate from the group the dominant male.
The younger male assumed leadership and
already at the end of the year 2012 was born
the young. The female perfectly took care of it.
In the year 2013 were born five youngs. Two of
them were born
dead, one died
due to the attack
from
another
female.
One
young was handreared because
of the death of
the mother. One
young, born in
November,
is
reared succesfully by the mother.
At the end of
the year 2013
the group of the
Brown
Tufted
Capuchins consisted of seven
individuals.
z dominantných samíc ho vážne poranila cez pletivo. Dva samce z odchovu (2002 a 2003) odišli
v roku 2010 do ZOO Tábor. V júni 2012 sme po dlhodobej
liečbe z chovu museli vyradiť aj starého samca, ktorý bol
v skupine dominantný. Jeho zdravotný stav sa stále
zhoršoval a prognóza bola nepriaznivá. Odchod
samca zo skupiny priniesol niekoľko pozitív.
Mladší samec prebral vodcovstvo a s tým súvisiace
výhody, okrem iných aj právo párenia. Už na konci
roka 2012 sme zaznamenali narodenie samčeka,
o ktorého sa samica veľmi vzorne starala.
V roku 2013 sme zaznamenali päť pôrodov. Prvé
mláďa sa narodilo 15. januára (1,0) samici Lili. Samček
o tri dni uhynul po uhryznutí inou samicou. Mláďa
malo hmotnosť 210
g. Druhým mláďaťom
v tomto roku bol
tiež samec, ktorý sa
narodil mŕtvy, a to
30. marca. Hmotnosť
tohto
predčasne
narodeného mláďaťa
bola 130 g. Tretím
mláďaťom bol takisto samček (8.4.),
ktorého sme pomenovali menom Bubo.
Bohužiaľ krátko po
pôrode jeho matka
Buba uhynula, preto
sme mláďa odchovali
umelo. Mladý samček
Bubo opustil našu
ZOO 15. júla.
Bol prevezený do
privátneho
chovu
v Maďarsku
ku
približne rovnako starej
samičke. Ich spájanie
bolo bezproblémové.
Štvrtým narodeným
mláďaťom v tomto
roku bolo mláďa,
ktorého
pohlavie
ešte nie je známe. To
sa narodilo 8. novembra samici Lili. Jeho
odchov je bezproblémový.
Piatym
mláďaťom v tomto
roku bol opäť samec.
Išlo o mŕtvonarodené
mláďa. Pôrod bol 23.
novembra a tento samec vážil 189 g. Mláďa bolo
plne vyvinuté.
Úhyn prvého narodeného mláďaťa
v roku 2013 súvisel s hierarchickým postavením
samíc. Keďže dominantnejšie samice nemali vlastné
mláďatá, kradli ich nižšie postaveným samiciam
hneď po pôrode. Pri naťahovaní sa o mláďatá došlo
aj k ich poraneniu, čo končilo fatálne. Ku koncu
roka bola situácia v skupine stabilizovaná. Dve
dominantnejšie samice odchovávajú svoje mláďatá.
Ku koncu roka sme chovali sedem málp hnedých.
Už niekoľko sezón praktizujeme v letnej sezóne
komentované kŕmenie, ktoré sa teší veľkej obľube
verejnosti.
25
Iveta
ZAČIATOK CHOVU TAKINOV INDICKÝCH
V KOŠICKEJ ZOO
Ondrej Pástor
Ošetrovateľ
Keeper
THE BEGINNING OF THE
BREEDING OF MISHMI
TAKINS (BUDORCAS
TAXICOLOR TAXICOLOR)
IN KOŠICE ZOO
W
e began with breeding of Mismi Takin
(Budorcas taxicolor taxicolor) in the year
2012. First animal of this species was the
female, who arrived in November from
Helsinki ZOO. Next day she escaped from
the enclosure and was found after four
days. Therefore were necessary adjustments of the breeding facility. In April 2013
arrived second female from Stuttgart ZOO.
The females had to get used to each other,
the first female considered the newcomer
as intruder. The last animal in the group
arrived in December 2013. It’s male, whom
we got from Chomutov Zoopark. This male
joined with the females after period, when
he acquainted with them through the bars.
Dominant role in the group has the female,
who arrived to our ZOO as the first from Helsinki ZOO.
26
Z
oologická záhrada v Košiciach v posledných
rokoch obohacuje druhovú skladbu zvierat o nové,
pre návštevníkov atraktívne zvieratá. V roku 2012
sme sa rozhodli rozšíriť kolekciu chovaných zvierat o
takiny indické (Budorcas taxicolor taxicolor). Vybrali
sme pre nich chovné zariadenie v hornej časti zoologickej záhrady, v časti, v ktorej sme predtým chovali zubry. Po nevyhnutných stavebných úpravách
sme 23. 11. 2012 priviezli zo ZOO Helsinki prvého
jedinca - samicu Coco. Z transportnej debny sme ju
vypustili priamo do výbehu. Coco si veľmi opatrne
prezerala nové prostredie. Potom sa zoznámila s
ubikáciou, ktorá jej mala slúžiť na oddych a tiež ako
úkryt za nepriaznivého počasia.
Druhý deň ale prišlo prekvapenie. Veterinárny lekár,
ktorý mal skontrolovať jej zdravotný stav, našiel len
prázdny výbeh. Takiny nepatria medzi druhy zvierat,
hlavne svojou váhou, ktoré by ľahko dokázali prekonať
hocijaké oplotenie. Našej samici sa to podarilo. Po
štvordňovom hľadaní sa ju podarilo nájsť v neďalekej
dedine.
Chovné zariadenie si tak vyžiadalo nové úpravy, aby
sme zabránili ďalšiemu úniku.
Po dokončení nevyhnutných úprav sme v apríli
2013 zo ZOO Stuttgart priviezli druhého takina. Išlo
opäť o samicu, menom Anne. Spočiatku sa Coco
k novej samici správala nepriateľsky, hlavne
pri podávaní krmiva. Považovala ju tak trocha za
votrelca. Samice sme kŕmili oddelene. Kŕmne nádoby sme k sebe postupne približovali, a tak sa zvieratá
začali postupne rešpektovať.
Takiny majú zvláštny hlasový prejav, ktorý pripomína rev. Týmto spôsobom zaháňajú nepriateľov.
Keďže okolo ich chovného zariadenia je lesný porast, z ktorého do ich blízkosti prichádzajú aj väčšie
zvieratá, ozývajú sa takto aj v našej ZOO. Takin
vyzerá ako nejaké praveké zviera. Telom pripomína
bizóna, rohami pakoňa, nosom losa a rýchlosťou
pri skákaní po skalách kamzíka. Srsť má špecifický
pižmový pach.
Zoologická záhrada mala za cieľ založiť chov
takinov indických, nie držať zvieratá len na
expozičné účely. Preto sme k samiciam doviezli v
decembri 2013 zo Zooparku Chomutov mladého
samca. Pred vypustením do spoločného stáda sa so
samicami zoznamoval cez mreže.
Všetky naše jedince takina indického si na ubikáciu aj
výbeh postupne zvykli, preto nám nerobí problém
s nimi pracovať. Hlavnú pozíciu v stáde získala samica
Coco, ktorá prišla do našej ZOO ako prvá. Takinom
sme vytvorili optimálne podmienky, pri ktorých
môžeme tento druh zvierat nielen chovať, ale aj
množiť.
Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)
Mishmi Takin
27
VÝŽIVA ZVIERAT
Iveta
Ing. Emília Kornúcová
Poverená vedením oddelenia výživy
Authorized with leading of department of nutrition
N
áklady na zabezpečenie kŕmnych dávok za rok
2013 boli 113 411 €. Z vlastnej produkcie sme sa
na tejto sume podieľali čiastkou 4 290 €. Začiatkom
roka bola pre nás veľkým otáznikom zásoba sena.
Dovtedajší dodávateľ zlyhal, a preto sme
urgentne museli hľadať nového. Napokon sa nám
podarilo nakúpiť kvalitné horské certifikované
BIO seno s priaznivým pomerom živín, množstvom
vitamínov a minerálnych látok. Za rok sme spotrebovali 128 ton, za ktoré sme zaplatili 11 155 €. Seno
sme v polovici mája vymenili na päť mesiacov za
zelené krmivo z vlastnej produkcie. Za toto obdobie
sme ho spotrebovali 75 ton, čo predstavuje sumu
2 250 €.
Ako doplnok kŕmnej dávky trikrát týždenne
podávame vetvy mäkkých listnáčov – ohryz.
Veľkú časť nám zabezpečila marcová snehová kalamita.
Príchodom nových jedincov u rybožravých vtákov sme
navýšili spotrebu rýb oproti roku 2012. U tučniakov
to bolo o 1002 kg, u tuleňov o 476 kg a u jedincov,
ktorý sa živia plevelnými rybami sme zaznamenali
nárast o 1482 kg.
Väčšiu časť krmiva pre zvieratá nakupujeme
za trhové ceny
ANIMAL NUTRITION
The total amount of the feeding rations for
the year 2013 reached the sum of 113 411 €.
At the beginnig of the year we had to look
after the new supplier of the hay. As the supplement of feeding rations we serve three
times a week the branches of broadleaved
trees – gnaw. Increase of the fish consumption was due to the arrival of the new fisheating species and births by the fish eating
species. In the next year we would like more
to pursue to the breeding of the rodents as
biological feed.
Enrichment pre zvieratá
Enrichment by animals
28
Celková spotreba krmiva za rok 2013 cena v €
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
a
ny
vi
tra
ov
oc
ie
po
ze
le
ni
nu
gr
a
a
kƍ
m
ne
zm
es
i
je
m
ov
ob
na
le
o
m
äs
by
ry
ék
rm
iv
á
cena v €
Prehľad najčastejších druhov ovocia a zeleniny, ktoré tvoria KD
mrkva
jablko
banán
hrozno
pomaranč
Ryby pre rybožravé vtáctvo
Fishes for the piscivorous birds
9 806 kg
6 303 kg
1 456 kg
1 256 kg
955 kg
5 061,43 €
3 182,89 €
1 126,71 €
1 491,56 €
900,89 €
Denná kŕmna dávka pre makaky magoty
The daily ration for Barbary Macaques
29
Porovnanie spotreby rýb pre rybožravé zvieratá
2012
2013
slede pre tučniaky
slede pre tulene
karasy
3535 kg
6 801 € slede pre tučniaky
4011 kg
6 653 €
2080 kg
4 118 € slede pre tulene
3082 kg
6 197 €
2150 kg
1 290 €
668 kg
401 € karasy
Porovnanie spotreby mäsa za rok 2012 a 2013
2012
2013
hovädzie mäso
7 265,20kg
konské mäso
1 333,00 kg
1 333 €
384,49 kg
787,20 €
kurča
jednodňové
kuriatka
1 242,00 kg
10 528 € hovädz. m.
kurča
jednodňové
993 €
kuriatka
13 608,30 kg
24 119 €
473,00 kg
963 €
1 045,00 kg
916,40 €
potkanie holíča
24,50 kg
756 € potkanie holíča
57,60 kg
1 674 €
potkan dospelý
639,00 kg
3 014,24 € potkan dospelý
653,00 kg
4 422,50 €
80,20 kg
954,90 €
myš dospelá
0,00 kg
0 € myš dospelá
Anna Fecíková pri príprave kŕmnych dávok v kuchyni pre zvieratá.
Anna Fecíková in the kitchen when preparing feeding ration for the animals.
30
Ive
Iveta
Z POHĽADU VETERINÁRA
MVDr. Juraj Skalický
externý veterinárny lekár
Veterinary doctor
Veterinárnu
starostlivosť v ZOO Košice
zabezpečoval súkromný veterinárny lekár prakticky
24 hodín denne v pracovných dňoch, aj mimo nich.
V roku 2013 bolo vykonaných 1171 veterinárnych
úkonov. Z toho bolo 528 klinických vyšetrení, 220
ošetrení, 5 eutanázií, 36 pitiev, 42 imobilizácií, 14
chirurgických ošetrení, 35 čipovaní, 205 odčervení
a 47 vakcinácii. Preventívne zákroky, vakcinácie a
odčervovanie boli vykonávané podľa stanoveného
ozdravovacieho plánu.
Na cielené vyšetrenie
sme odobrali 35 vzoriek. Odoslali sme ich na
špecializované pracoviská Univerzity veterinárneho
lekárstva a farmácie v Košiciach alebo do Štátneho
veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach.
Medvedici Mati spôsobilo jarné a jesenné obdobie nádchu (rinitída) a mierny zápal priedušiek (bronchitída),
čo si vyžiadalo ošetrenie antibiotikami. S nádchou
bojovala aj levica, ktorej boli tiež aplikované
antibiotiká.
Presun rysej rodinky komplikovali časté úniky rysích
mláďat mimo chovného zariadenia. Za hektických
podmienok sme nakoniec rysov úspešne imobilizovali a umiestnili do karantény, kde čakali na
odsun do nových chovateľských zariadní.
V rodine tahrov himalajských sme zaznamenali
úhyn samice v dôsledku zlyhania orgánov, ktoré
bolo spôsobené mimomaternicovou graviditou.
Pitva odhalila, že plod bol malformovaný vo veľkosti
futbalovej lopty.
V skupine primátov malpy hnedej došlo k súboju
medzi matkou mláďaťa a druhou žiarlivou samicou. Mláďa bolo vyvinuté a životaschopné. Pri
naťahovaní sa o mláďa došlo k devastačnému poraneniu pravej hornej končatiny v ramennom kĺbe.
Poranenie bolo veľmi závažné, tak sme pristúpili
k eutanázii.
V dlhodobej opatere a liečbe je samec paviána
pláštikového Toudy a samica Evka. Toudy trpí epileptickými záchvatmi. Na zmiernenie účinkov záchvatov sa lieči prípravkom Phenaemal. Samica Evka je
slepá. Nastalo u nej celkové oslabenie organizmu, jej stav
sa výrazne zlepšil po preliečení prípravkom Karsivan.
VETERINARY DOCTOR’S
VIEW
Veterinary care in Košice ZOO secured
private vet during working days and also
on weekends. In the year 2013 were done
1 171 veterinary operations. We had to deal
with the cold by the female of Brown Bear
(Ursus arctos) and Lioness. The conflicts came
about in the group of Brown Tufted Capuchins (Cebus apella) and Meerkats (Suricata
suricatta). Long-term treatment required
two individuals of Hamadryas Baboon (Papio
hamadryas). Košice ZOO still closely cooperates
with Clinic of exotic animals of University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice. In this
year we dealt together with the broken wings of
the birds. Disease situation in Košice ZOO was in
the year 2013 good.
Kožné ochorenie servala si vyžiadalo zákrok veterinára.
Skin disease by Serval required the intervention
of a veterinarian.
31
Medzi sebou sa pobili aj dve samice zo skupiny surikaty vlnkavej. U jednej zo samíc došlo k poraneniu
v okolí pyskov a nosa, ktoré sa nehojili a zahnisali.
Poranená samica bola oddelená od skupiny a rany
boli ošetrené a aplikované antibiotiká.
Vo veku 25 rokov došlo k zlyhaniu obličiek u samca
hyeny škvrnitej. Aby sa ďalej netrápil, rozhodli sme
sa pre vykonanie eutanázie.
V spolupráci s Klinikou exotických zvierat UVLF
v Košiciach, MVDr. Ladislavom Molnárom, PhD., sme
chirurgicky riešili zlomeniny krídel u vtákov.
Kožné exkoriácie sme riešili v skupine plazov, ktoré
boli spôsobené úrazmi. V dôsledku nekrózy sme
amputovali dva prsty na panvovej končatine
baziliška zeleného.
Vyliečiť sa nám podarilo kožné ochorenie v oblasti
krku a hlavy – pemfigus servala stepného, ktorého
liečba trvala 6 týždňov. Pravdepodobne nedostatok
prirodzeného svetla mu spôsobilo kožné zmeny. Na
liečbu sme použili antibiotiká. Kmanuálnemuošetreniu
zmien na koži, bolo potrebné samicu 2x imobilizovať.
Neochota pohybu a krívanie boli pozorované
u samice dikobraza indického, ktoré bolo spôsobené opuchom v oblasti kolena. Po imobilizácii
bola samica transportovaná na RTG vyšetrenie,
UVLF Košiciach, kde sme zistili v oblasti kolena útvar
vo veľkosti slepačieho vajca bez obsahu a dutiny.
Predpokladali sme, že sa začína organizovať abces.
Na základe nášho predpokladu sme aplikovali Theranekron, antibiotika, Ketofen. Theranekron bol
4x aplikovaný v týždňových intervaloch. Abces sa
po 2 týždňoch zorganizoval a spontánne prevalil.
Rana bola lokálne ošetrená. Nami určená diagnóza
a liečba bola správna. Zdravotný stav dikobraza sa
upravil.
Pri úprave paznechtov u paovce hrivnatej
bolo nutné použiť imobilizáciu. Na následky
postnarkotizačného stresu jeden samec paovce
hrivnatej uhynul aj napriek našej snahe ho zachrániť.
Celková nákazová situácia v ZOO bola priaznivá.
Dehelmintizácia sa vykonávala pravidelne po
predchádzajúcej diagnostike parazitov, tým sme
zabezpečili priaznivý zdravotný stav zvierat. V jesennom období sa u niektorých kopytníkov prejavili
problémy s kokcídiami a eimeriami, ktoré sme
obmedzili kokcidiostatikami.
V priebehu roka sme riešili opakované bronchiálne problémy s pôvodným párom medveďov.
During the year we dealt with repetitive bronchial problems with the original couple of the bears.
32
Ive
AKCIE PRE VEREJNOSŤ
Iveta
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of department of education and marketing
PUBLIC EVENTS
I
n the year 2013 we have prepared 77 public
events. Among the most interesting events
ranked Outskirt camps, Night in the ZOO,
presentations of enrichment or presentation
of training of birds of prey. The most massive
event of the year 2013 was Festival of mascots,
which attended over seven thousend visitors.
In the year 2013 we also welcomed for the first
time in the history of the ZOO two hundred
thousandth visitor. Traditional is in the ZOO
Opening ceremony of the summer season,
Nicholas in the ZOO or Decorating of Christmas trees.
číslo nezahŕňa prínos sponzorov, ktorí pripeli sumou
najmenej tisíc eur. K takým patrí OC Galéria, TEHO
a Východoslovenská vodárenská spoločnosť.
Vedecká detská knižnica
– v rámci otváracieho
ceremoniálu EHMK – Košice 2013 sa ZOO zapojila
do programu pre deti vo výmenníku na Brigádnickej
ulici. Prítomnosť živých zvierat vzbudila medzi deťmi
pozitívny ohlas.
Valentínsky certifikát lásky - motivačná akcia na
zvýšenie návštevnosti.
Valentínska kvapka krvi – motivačná akcia
so zvýhodnením pre darcov krvi – voľný vstup.
K
Súťaž v stavaní snehuliakov – športovovzdelávacia akcia pre žiakov základných škôl. Prvá
akcia svojho druhu, podmienená počasím. Zapojilo
sa do nej sedem škôl.
Vianočná ZOO – dobiehanie akcie, ktorá prechádza
z decembra do januára.
Jarné prázdniny v ZOO – kultúrno-výchovné akcie
počas piatich dní pre žiakov škôl (18. – 22. február)
Veselá planéta – účasť na 3. ročníku výstavy, kde
mala ZOO vlastný stánok. Počas troch dní ho
navštívilo cca 8 tisíc návštevníkov.
ultúrne akcie sa stali príjemným osviežením pre
návštevníkov zoo. Dopĺňajú aj vzdelávacie aktivity,
keďže súťaže s témami fauny sa stali samozrejmou
súčasťou týchto programov.
Neseďme doma – zima v ZOO – v spolupráci s CVČ
Orgovánová sa ZOO podieľala na rovnomennom
projekte. Deti trávili v ZOO celý deň, venovali sa
hrám v snehu, súťažiam, ale zhotovili napríklad aj
mimoriadne príťažlivé kŕmidlá pre operence.
Stretnutie adoptívnych rodičov
zorganizovala
ZOO už piatykrát. Bolo v januári a zišli sa na ňom
učitelia a žiaci ZŠ, učitelia a deti MŠ, poslanci, ale
aj inak nezaradení milovníci zvierat, ktorí nezištne
prispievajú na ich chov. Viac pozornosti potenciálnym sponzorom sa odrazilo na bilancii. V roku 2013
sme mali 70 adopcií. Na podporu chovu zvierat
v ZOO venovali 7 529 eur, čo je o 1541 eur viac ako
v roku 2012, keď sme evidovali 64 adopcií. Toto
Žiaci ZŠ Janigova na halloweenskej párty v ZOO.
The pupils of ZŠ Janigova at Halloween party in the ZOO.
33
Na oslavách Dňa detí sme slávnostne pokrstili dve mláďatá tučniakov. Krstnými rodičmi sa stali viceprimátor Košíc Ján Jakubov (druhý zľava) a herec
Maroš Kramár (piaty zľava).
On Children’s Day celebrations we festivaly named two youngs of the penguins. The parents became deputy of Mayor of Košice Ján Jakubov (second
from the left) and actor Maroš Kramár (fifth from right).
Medzinárodný deň tuleňov
– alebo čo neviete
o ich živote – v spolupráci so zoologickým oddelením sme pripravili pre verejnosť deň venovaný
našim tuleňom. Ich komentované kŕmenie dvakrát
denne sa stalo počas štyroch rokov veľkým lákadlom pre návštevníkov.
Vajce - symbol zrodu života - výstava venovaná
tradíciám Veľkej noci. Návštevníkom sme predstavili
vajcia od tých najmenších (andulka) až po najväčšie
(pštros africký dvojprstý).
Deň Zeme – akcia spojená s krstom mláďatka
a kultúrnym programom, ktorú tradične organizuje
Detská organizácia FRIGO. V tomto roku sa krstným
rodičom stal známy superstarista Lukáš Adamec.
Energie okolo nás – so spoločnosťou Dalkia (alternatívne zdroje energií) sa ZOO podieľala na vyhodnotení prác žiakov základných škôl východného
Slovenska.
Slávnostné odomykanie brány - pri príležitosti
Dňa mesta Košice – slávnostné odomykanie brány
spojené s kultúrnym programom. ZOO sa tradične
zapája do osláv mesta 1. mája. V tomto roku sme
pripravili atraktívny program, ktorý mal medzi
návštevníkmi mimoriadne dobrý ohlas. Krstnými
rodičmi malpy hnedej sa stala viceprimátorka
Košíc Renáta Lenártová a minister ŽP Peter Žiga.
O slávnostný rámec otvárania brány sa postaral
34
folklórny spevácky súbor Kavečianka a sokoliari
sv. Bavona z Banskej Štiavnice.
Košické Benátky – účasť družstva ZOO na
Košických Benátkach – akcii, ktorá bola zaradená do
programu osláv Dňa mesta. Naše plavidlo v podobe
tučniaka skončilo na 6. mieste.
Deň dobrovoľníkov – brigádnická dobrovoľná
činnosť pracovníkov spoločnosti U.S.Steel, ktorí sa
už piatykrát rozhodli pomôcť ZOO.
Stotisíci návštevník – triapolročný Marcus Majzer prešiel bránami ZOO
3. júla. So svojimi rodičmi si užíval off-road jazdu.
Hundred thousandth visitor – three and half year old Marcus Majzer
passed through the entrance of the ZOO on 3rd July. He enjoyd with his
parents offroad ride.
Aj korytnačky majú svoj deň – akcia pre verejnosť,
prvá svojho druhu v ZOO Košice.
Deň detí
- slávnostné otvorenie DinoParku ZOO
Košice a krst tučniakov – s veľkou účasťou
verejnosti. Akcii predchádzala veľká mediálna
kampaň. Krstnými rodičmi tučniakov sa stali herec
Maroš Kramár a veceprimátor Košíc Ján Jakubov.
Prezentácia výcviku dravých vtákov – sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice – opakované
vystúpenia počas víkendov a kultúrnych akcií sa stretli
so živým záujmom návštevníkov. Vystúpenia trikrát
denne sú doplnkovým programom návštevy aj počas
prázdninových mesiacov.
Perfect day
– 2. ročník športovo- kultúrneho
dňa. Pre žiakov škôl, verejnosť, návštevníkov akciu
zorganizovalo v spolupráci so ZOO Osemročné
športové gymnázium Košice.
Herec ŠD Košice Stanislav Pitoňák s manželkou pokrstili na Svetový den
zvierat koňa Przewalského.
On Animal World Day the actor of ŠD Košice Stanislav Pitoňák with the
wife named the young of Przewalski’s Horse.
Off road jazda – počas letných prázdnin sme pre
záujemcov pripravili 4 atraktívne jazdy areálom
ZOO s odborným výkladom.
Veľký festival maskotov - najmasovejšia akcia
v roku, ktorú pre návštevníkov ZOO zorganizovala
spoločnosť Tramtária – svet skvelých zážitkov. Vďaka
najväčšiemu počtu maskotov na jednom mieste sa
akcia dostala aj do Slovenskej knihy rekordov. Podujatie vyvolalo nečakane veľký záujem verejnosti.
ZOO v ten deň navštívilo vyše 7 tisíc návštevníkov.
Privítali sme 200 – tisíceho návštevníka – prvý
Na Deň Zeme krstil ovečku kamerunskú superstarista Lukáš Adamec.
On Earth Day named the Cameroon Sheep the winner of Superstar
Lukáš Adamec.
raz v histórii ZOO prešiel bránami 11. septembra.
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 sme
zaznamenali 24 – percentný nárast návštevníkov.
V rozhodujúcej miere to ovplyvnilo otvorenie
DinoParku.
Noc v ZOO – Ako alternatívu školského výletu túto
atrakciu využili štyri školy. Pre verejnosť počas
prázdnin sme Noc v ZOO zorganizovali 6-krát.
Prímestský tábor ZOO – pre prázdninujúce deti
ZOO zorganizovala 7 päťdňových turnusov pre 180
detí, pričom záujem prevyšoval dopyt.
Prímestský tábor FRIGO – program pre 190 deti
prímestského tábora FRIGO sme v júli a v auguste
zabezpečovali počas štyroch turnusov.
Letná čitáreň
– čítanie o zvieratkách v chate
Bobor v areáli ZOO, ktoré v spolupráci so ZOO
organizuje pre deti Knižnica pre mládež mesta
Košice. Akcia sa počas prázdninových mesiacov
konala 6-krát vždy v piatok.
Týždeň duchov.
Halloween week.
35
Ive
Veľký festival maskotov 8. septembra pritiahol do ZOO rekordný počet
7200 návštevníkov.
Big festival of mascots on 8th September attracted to the ZOO record
number of 7200 visitors.
Svetový deň zvierat
– oslavy sviatku zvierat
sme tradične spojili s krstom prírastku v rodine
koní Przewalského. Krstnými rodičmi sa stali herec
činohry Štátneho divadla s manželkou. Kobylka
dostala meno Altai.
Hravenisko – účasť na festivale hier a zábavy pre
deti a ich rodičov. Stánok ZOO v ZŠ J. Urbana na
Jenisejskej ul., kde sa festival koná, má vždy veľký
úspech.
Týždeň duchov – motivačná akcia Za tekvicu voľný
vstup si získala medzi návštevníkmi obľubu. Prvý raz
sme do programu zaradili lampiónový sprievod pre
deti MŠ a žiakov ZŠ.
Mikuláš v ZOO – tradičná akcia pre deti s Mikulášom.
V roku 2013 prišiel na koči s poníkom.
Prvýkrát v histórii sme privítali 200 - tisíceho návštevníka
For first time we welcomed 200 thousandth visitor
36
Iveta
PROPAGÁCIA ZOO
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of department of education and marketing
GET THE REAL WILDNESS EXPERIENCE
EVERY DAY IN THE YEAR
OTVOR
Naša ponuka:
Komentované kŕmenie tuleňov 2x denne
Sezónne kŕmenie tučniakov, málp a medveďov
Kultúrne akcie
Letný tábor
Detské ihriská
Vzdelávanie pre školy
CELORO ENÉ
ČN
Open a E
year l ll
ong
Kryté oddychové zóny
Reštauračné a bufetové služby
Noc v zoo
Jazda na koňoch
Ohniská
Zoo venuje svojej propagácii veľkú pozornosť.
Našou snahou je osloviť čím väčší počet potenciálnych návštevníkov nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Okrem propagácie navonok sa
sústreďujeme aj na informovanosť verejnosti pri
organizovaní akcií. S cieľom zvýšiť návštevnosť
využívame všetky dostupné prostriedky – letáky,
vlastnú webovú stránku, webovú stránku MMK,
média, bannery, billboardy.
Aj v roku 2013 sme kládli dôraz na prezentáciu
ZOO prostredníctvom domácich a zahraničných
výstav. Predstavili sme sa na deviatich výstavách.
Išlo o výstavy, kde sa ZOO prezentovala v spoločných
stánkoch s Košickým samosprávnym krajom a Európskym hlavným mestom kultúry, resp. s klastrom Košice - Turizmus. Boli to aj výstavy, kde sme sa predstavili samostatne. Na výstave Veselá planéta sa stánok
ZOO stretol s mimoriadne veľkým ohlasom. Počas
troch dní ho navštívilo cca 8 tisíc ľudí. Zapojili sme sa
aj do projektu Envirofilm, ktorý zorganizoval Magistrát mesta Košice. Nechýbali sme ani na otváracom
ceremoniáli EHMK 2013. Deťom a ich rodičom sme
sa predstavili vo Vedeckej detskej kaviarni. Okrem
toho sa ZOO prvýkrát prezentovala na netradičnom
festivale hier na ZŠ Hroncova, na tzv. Hroncolande.
www.zooko
zooko
okosic
sice
sic
e sk
e.sk
THE PROMOTION
OF THE ZOO
Z
OO pays great attention to its promotion.
Our effort is to appeal as many potential visitors not only in Slovakia, but also abroad. Also
in the year 2013 we put emphasis on the presentation of the ZOO through domestic and
international exhibitions. Exhibition stand
encountered with the great interest at exhibition Happy Planet. During three days it was
visited by over 8 thousand people. In the year
2013 ZOO released 12 types of promotional
materials. In addition we ensured the production of tourist stamp and tourist stickers. All
year long got ZOO space on the screen on
the facade of the shopping center Galéria. We
constantly pay big attention to cooperation
with media. Department of education and
marketing administrates website, which can
be thanks to editorial system updated online.
37
ZOO Košice mala stánok aj na akcii U.S.Steel pre
rodiny s deťmi v areáli spoločnosti, a to v rámci
osláv sviatku detí. Zúčastnili sme sa aj na festivale
hier a zábavy pre rodičov s deťmi, na Hravenisku.
V roku 2013 ZOO vydala 12 typov propagačných
materiálov. Tie doplnili propagačné materiály
z predchádzajúceho roka (magnetky, plagáty,
pohľadnice, pamätné mince, sprievodca ZOO,
sprievodca botanickým chodníkom atď.). Navyše
sme zabezpečili výrobu turistickej známky a turistickej nálepky. Zároveň sme pripravili 6 druhov
príležitostných propagačných materiálov na XIX.
Stretnutie poľsko-česko-slovenských ZOO, ktoré
sme organizovali. Doplnili sme nové informačno-propagačné tabule podľa vizualizácie z minulého roku. Dva billboardy a dve smerové tabule
v obci Kavečany rovnako prispeli ku propagácii
ZOO, ale tiež navigácii do ZOO. Zabezpečili sme
inštaláciu dvoch navigačných turistických dopravných značiek v severnej časti mesta. ZOO
dostala celoročne priestor na led obrazovke na
fasáde OC Galéria za veľmi výhodných podmienok. Išlo o súčasť reklamy, ktorú OC Galéria aj financovalo. Bártrovo sme zabezpečili propagáciu
ZOO formou billboardov na kúpalisku Triton a vo
Fun Parku.
Reklamný banner sme mali aj na zrekonštruovanom mestskom kúpalisku počas hlavnej sezóny
majúc na mysli EHMK 2013 a jeho turistov. Propagáciu ZOO posilnil pred hlavnou sezónou náš
partner za stranu DinoParku – West Media Plzeň,
ktorý financoval reklamu v zmysle zmluvy. ZOO
Košice podpísala spoluprácu aj so spoločnosťou
Bushman, ktorá výťažok z predaja vybraných druhov odevov venuje na chovné zariadenie – voliéru pre orly.
Rozsah platenej reklamy v printových médiách
sme prehodnotili. Bolo to jednak z úsporných
dôvodov, ale aj, ako ukázali výsledky ankety,
Pracovníci oddelenia vzdelávania a marketingu
Department of education and marketing
38
z dôvodu zanedbateľnej spätnej väzby. Nateraz
jediným médiom zostal mesačník Kam do mesta,
s ktorým spolupracujeme recipročne. Reklamu
však ZOO zaradila do Cestovného informátora,
ktorý je distribuovaný ako cyklo a autoatlas do
piatich krajín.
Iveta
Prvýkrát v histórii ZOO vyšli ZOOnoviny.
For the first time in the history of the ZOO were published ZOOnoviny.
Spolupráci s médiami venujeme neustále veľkú
pozornosť. Systematická spolupráca s nimi je
jednou z najúčinnejších reklám ZOO. Denníky
Korzár, Nový čas, Plus jeden deň, Pravda elektronické médium Topky, Čas.sk, ale aj rádia či televízie
pravidelne informujú o živote v zoo. Bolo to cca
150 článkov, ale aj televíznych šotov v RTVS, TV
Markíza, TV Naša, TV Región, v rádiách Regina,
Košice, Lumen, SRo, Anténa a pod. Zoologická
záhrada dostáva priestor aj v periodiku mesta
Košice – Zajtrajšie noviny. Veľký ohlas a najväčšiu výpovednú hodnotu však majú spravodajské
a publicistické príspevky v televíznom a rozhlasovom vysielaní. Najvďačnejším a najrýchlejším
informačným zdrojom je internet. Oddelenie
vzdelávania a marketingu spravuje webovú stránku,
ktorú vďaka redakčnému systému môžeme aktualizovať on line. Sponzorsky nám ju po programátorskej
stránke spravuje JD Media, s.r.o., Bratislava. Okrem
vlastnej webovej stránky sa informácie o ZOO
dostávajú aj na stránky partnerských webstránok,
tiež na stránku mesta Košice a pravidelne na www.
visitkosice.eu.
V roku 2013 sme intenzívne pracovali aj na propagácii v rámci Únie českých a slovenských ZOO. ZOO
Košice patrí aj na webovej stránke únie k jednej
z najaktívnejších.
Ive
PUBLICITA A ZOZNAM SPRÁV V MÉDIACH
Iveta
PUBLICITY AND LIST OF REPORTS IN MEDIA
Korzár
8.1.2013
Košické medvede oslavu prespia.
9.1.2013
V ZOO majú detský bedeker.
9.1.2013
V košickej ZOO majú prvý
tohtoročný prírastok.
17.1.2013
V košickej ZOO
odchovali sto mláďat.
16.2.2013
16.2.2013
21.2.2013
9.3.2013
20.3.2013
26.3.2013
28.3.2013
5.5.2013
2.6.2013
9.9.2013
10.9.2013
12.9.2013
Nový čas
7.1.2013
11.1.2013
11.1.2013
V košickej ZOO čakajú
na prázdninujúce deti aj levy.
Prázdninám v košickej ZOO
kráľujú levy.
Svet rozprávkového Nema
v košickej ZOO.
Levice v ZOO roztrhali
maľovaného leva.
Do košickej ZOO priviezli
ohrozené korytnačky .
Košicka ZOO
chystá výstavu vajec .
18.1.2013
2.2.2013
14.2.2013
9.3.2013
25.3.2013
Košická ZOO otvorila Dinopark.
Košická ZOO zažila Tokijské
popoludnie – Festival maskotov
prilákal tisícky ľudí.
2.4.2013
17.4.2013
Zamestnancov ZOO
zaskočil nával ľudí .
18.4.2013
V ZOO pokorili historickú métu.
Taká malá a už slávna :
Zoznámte sa s rozkošnou
rekordérkou !
Vedeli ste že Ťava znesie
až -40 stupňov Celzia ?!
Aj títo by privítali tuhšie mrazy.
DO ZOO dorazili prvé jaštery.
Dni mesta Košice prilákali za
zažitkami tisíce Košičanov.
Nám je teplo, kedy sa vráti
zima !
Košické tučniaky : Rastú ako
z vody.
Adoptujte si zvieratko ! Najviac
starostí je s levom, najmenej
náročná je žaba .
Tučniaky zvládli kurz plávania .
V košickej ZOO skúmajú
správanie šeliem : Levice sú
vašnivé, tiger flegmatik.
V Zoologickej záhrade
v Košiciach dostanú tučniaky
svoju tabuľku .
Obor a trpaslík.
Košická ZOO ožíva :
Tučniaky vyrazili na prvú
jarnú prechádzku.
Nová hviezda košickej ZOO:
39
Narodilo sa mláďa ťavy
dvojhrbej, meno ešte nemá.
5.5.2013
10.5.2013
17.5.2013
24.5.2013
27.5.2013
Košické Benátky prilákali
dve desiatky lodí.
11.6.2013
Matka sa na neho vykašľala,
pôjde na Ukrajinu:
Makak sa zatiaľ túli k plyšákovi.
6.9.2013
Inšpirujte sa : Takto si tučniaky
v košickej ZOO prejavujú lásku.
Súťaž : Uhádnite meno jaštera!
Prvých sto detí získa skladačku.
Nezvyčajný náklad :
Praveké jaštery tiahli ulicami
dnešných Košíc.
Úspech košickej ZOO :
Za narodenie rysov vyhrali cenu.
15.9.2013
Babyboom vzacných
zvierat v košickej ZOO :
Nestačia počítať mláďatká.
ZOO v Košiciach ponúka
brigádu :
12.10.2013
Exluzívne zábery z medvedieho
brlohu: Pozrite sa, kde bude
Ivan zimovať.
23.10.2013
Titul Borisa Kollára sa otriasa
v základoch! Ako mu to tie
opice mohli urobiť.
28.10.2013
V košickej ZOO
bude opäť strašiť :
Týždeň duchov začne už zajtra.
Najzamilovanejšie páriky
v našich zoo :
Čas.sk
Milujeme aj žiarlime presne
ako vy !
23.6.2013
5.7.2013
V košickej ZOO namerali
34 stupňov : Tulene a belane
majú radšej zimu.
28.7.2013
40
22.4.2013
Exsuperstárista Lukáš Adamec
krstil kozu, meno dostala po
speváčke.
20.7.2013
Transport neposedných
opičiek z Maďarska:
V košickej zoologickej záhrade
sa tešia z 3,5 ročného jubilanta:
Prvýkrat v ZOO a hneď stotisíci.
12.7.2013
Košická ZOO má prírastky
kapybár : Najväčšie hlodavce
milujú zeleninu.
16.10.2013
Ak si zaplatíte, môžete byť
na deň ošetrovateľom.
14.6.2013
Rekordná sezóna
v košickej ZOO:
Tamarka sa stala 200 000
návštevníkom. Čo dostala?
Prvé kusy po 30 rokoch
a hneď víťazné:
Košický rys zvalcoval aj českú
konkurenciu.
8.6.2013
28.7.2013
Radosť v ZOO Košice:
Na svet prišli tri malé tučniaky.
Mäsová pochúťka pre levy :
To je zmrzlina.
Takto priviezli do košickej ZOO
kosmáče.
27.11.2013
Sen každého školáka :
Škola sa premenila
na obrovské hračkárstvo.
1.12.2013
Návštevníci odkazujú
zoologickým záhradam:
Chceme slonov a žirafy!
Čo na to riaditelia.
5.12.2013
Malý makak Maxo vycestuje za
frajerkou až na Ukrajinu:
Rande na slepo
18.5.2013
Rádio Košice
Teraz.sk
11.1.2013
Prvým tohtoročným prírastkom
je ovečka kamerunská
23.3.2013
Košičanov počas sviatkov
čaká bohatý program
17.5.2013
Košická ZOO otvára Dinopark
s modelmi dinosaurov
11.9.2013
Záujem o ZOO láme rekordy,
tento rok prišlo už 200.000
návštevníkov
5.10.2013
Svetový deň zvierat
v košickej ZOO
13.11.2013
Levice v košickej ZOO
sa zabávali s halloweenskými
tekvicami
17.12.2013
Kŕmenie zvierat v košickej ZOO
RTVS
Rozhlas a televízia
Slovenska
7.1.2013
Medvede z pätorčiat narodených
v ZOO majú 11 rokov
23.10.2013
Rodine makakov magotov
v košickej ZOO
pribudlo ďalšie mláďa
17.12.2013
Vianoce v košickej ZOO
20.3.2013
12.7.2013
V košickej ZOO pokrstia
koňa Przewalského.
10.12.2013
Košická ZOO mala
v tohtoročnej sezóne
rekordnú návštevnosť.
17.12.2013
Zvieratá v košickej ZOO
dostali vianočné darčeky.
Pluska.sk
28.7.2013
17.12.2013
Malého Makiho v košickej ZOO
museli vypiplať ošetrovatelia
a umelý tato.
U nás už bol Ježiško!
Zvieratká v košickej ZOO
si už rozbaľovali darčeky.
Piešťanský denník
26.8.2013
Medvedie pätorčatá preslávili
košickú ZOO.
V košickej ZOO
vyrastie Dinopark.
Školský servis
Cestovanie
7.1.2013
Kým dobrovoľníci pracovali,
v ZOO prišlo na svet malé jelenča.
15.12.2013
Rekordná návštevnosť v ZOO.
Košicka ZOO
má rekordnú návštevnosť.
Narodili sa i keď ich otca
sterilizovali.
Správy.pravda.sk
Oceľ východu
11.1.2013
V ZOO sa tešia z mláďat.
12.7.2013
V košickej ZOO majú radosť,
pribudli tri tučniaky
41
TASR
8.9.2013
V ZOO dnes prekonali rekord
v množstve maskotov
na jednom mieste.
Webnoviny
10.12.2013
Ive
SME.sk
Kam s deťmi
Týždeň duchov v košickej ZOO.
V košickej ZOO
dostali vianočné darčeky.
TV Markíza
Dnes.24
17.12.2013
23.10.2013
10.12.2013
42
Košické medvede Maťa a Kubo
oslávili jubileum dobrotami.
V košickej ZOO oslávili
medvede neuveriteľný vek.
10.12.2013
Medvedia oslava v košickej ZOO :
Kubo a Maťa oslávili krásne
výročie maškrtami.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Iveta
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of department of education and marketing
Výchova verejnosti k ochrane prírody patrí medzi
základné úlohy zoo. V košickej zoo má niekoľko podôb
aj cieľových skupín. Najväčší dôraz zoo pritom kladie
na výchovu detí a mládeže. Pre skvalitnenie tejto
činnosti bolo oddelenie vzdelávania a marketingu
posilnené o jedného pracovníka, ktorý sa prioritne
venuje vzdelávaniu mládeže a osvetovej činnosti.
1. Vzdelávanie žiakov priamo v areáli zoo na základe
zmluvy, resp. v rámci pilotného projektu.
Takéto vzdelávanie má najväčší efekt. Je cieľavedomé,
systematické, nie však príliš početné. Pravidelne sa takto
vzdelávajú žiaci z košických škôl. Ide o ZŠ Postupimská, Strednú priemyselnú školu na Komenského
ulici a Strednú veterinárnu školu v Košiciach - Barci.
Hoci bez zmluvy, ale veľmi intenzívne využívajú
možnosť vzdelávania v ZOO ZŠ Jenisejská, ZŠ Ľ.
Fullu na Maurerovej ulici, ZŠ Janigova, ale napríklad aj Osemročné športové gymnázium či
Osemročné gymnázium na Alejovej ulici.
ENVIRONMENTAL
EDUCATION
E
ducation of the public to conservation of the nature is one of the basic tasks of the ZOO. In Košice
ZOO has the education several forms and target
groups. The greatest emphasis puts the ZOO on education of the children and youth. The ZOO planned
during the year 40 educational events, in fact there
were 95. Overall took in educational events part over
55 thousand young people.
2. Vzdelávanie žiakov v rámci projektu ZOOŠKOLA.
Túto formu, ktorú zoo zaviedla v roku 2008, využíva najviac škôl. Ide o populárnu, z hľadiska vedomostí možno
menej efektívnu formu. Projekt plní základný cieľ –
zapojiť do environmentálnej výchovy čo najviac žiakov
ZŠ. Pri ponuke doplniť klasické vzdelávanie o rôzne
témy zo sveta zoológie ZOO využíva rôzne formy –
prednášky, videoprojekciu, živé učebné pomôcky
– zvieratá. So živou pomôckou sme sa predstavili aj
na osemročnom Gymnáziu Alejová, na ZŠ Jenisejská, Hroncova, Postupimská, ale aj vo výmenníku
Vedeckej detskej kaviarni, na výstavách a tak pod.,
teda na akciách organizovaných pre deti a žiakov
škôl.
3. Vzdelávanie prostredníctvom služby sprievodcu.
Bez ohľadu na cieľovú skupinu – deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti
SŠ, rodiny, dôchodcovia. – na požiadanie ZOO bezplatne
ponúka túto službu. Odborný výklad dopĺňa základné
informácie, ktoré sú uvedené na informačných tabuliach.
Do plánu vzdelávania sme zaradili aj prezentačné dni
garantované odborným a vzdelávacím pracovníkom.
Veľmi intenzívna je naša spolupráca so Strednou
odbornou školou veterinárnou, ale aj s Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie. V areáli ZOO
sa v roku 2013 vzdelávalo 213 študentov SOŠV a 145
študentov UVLaF.
43
4. Vzdelávanie prostredníctvom súťaží.
Plán vzdelávania uvažuje s viacerými typmi súťaží. Sú to
príležitostné, krátkodobé a dlhodobé súťaže. Príležitostné
súťaže využíva oddelenie najmä pri prezentáciách, na
výstavách, ale aj ako súčasť kultúrnych programov.
5. Vzdelávanie ako súčasť zážitkových programov.
ZOO ponúka verejnosti každý rok zážitkové programy,
ktoré organizuje rešpektujúc cieľovú skupinu. Ide o veľmi
populárne prímestské tábory pre deti vo veku 5 – 15
rokov, ktoré ZOO organizuje vo vlastnej réžii. Súčasťou
environmentálneho programu 5-dňových turnusov sú
prednášky, prezentácie, súťaže, práca s kontaktnými zvieratami a pod. Mimoriadne atraktívnou ponukou je Noc
v ZOO – projekt pre školy (školské výlety), tiež pre rodiny
s deťmi. Dvojhodinový okruh areálom ZOO zabezpečuje
sprievodca s odborným výkladom. Off road jazda v programe zahŕňa hodinový náučný výklad o poslaní ZOO
a faune. Vo svojom portfóliu má ZOO aj ďalšie zážitkové
programy, a to Večerný peší okruh so sprievodcom a Deň
ošetrovateľom v ZOO. Obidva projekty majú v sebe
podtext environmentálnej výchovy.
ZOO Košice mala v pláne na rok 2013 pripraviť
40 vzdelávacích podujatí, v skutočnosti ich bolo 95.
Celkovo sa do vzdelávacích podujatí všetkých foriem
zapojilo vyše 55 tisíc mladých ľudí – detí, žiakov škôl,
študentov a rodín s deťmi.
Na otváracom ceremoniáli EHMK Košice 2013.
At the opening ceremony of EHMK Košice 2013.
44
Koza bezoárová krétska (Capra hircus cretica)
Cretan Wild Goat
Priamorožec šabľorohý (Oryx dammah)
Scimitar – Horned Oryx
Antilopa jeleňovitá (Antilope cervicapra)
Blackbuck
45
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA
Iveta
Ing. Kristína Tóthová
CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE
OF THE AREA
Activity of the technical department was in this
year focused mainly on maintenance and finishing of investment activities in connection with
the opening of DinoPark. The normal job content of the staff of the technical department is
also care of equipment, maintenance of electric
fences, troubleshooting and providing the revisions. From the point of the view of the winter
maintenance gave us the hard time the storm in
February. Like every year we provided frequent
winter maintenance of the roads in the area of
the ZOO as well as in urban district Kavečany. In
the spring we performed a building inspection
and put into operation in connection with the
opening of DinoPark the new objects. During
the whole year we provided painting of wooden
and metal constructions.
vedúca technického oddelenia
Head of technical department
Činnosť technického oddelenia bola v roku 2013
zameraná hlavne na údržbárske práce a dokončenie
investičných akcií v súvislosti s plánovaným otvorením
DinoParku. Snahou technického úseku bolo zlepšiť
existujúci stav chovných zariadení a priestorov. Operatívne zásahy vyplývali z každodenných požiadaviek
jednotlivých úsekov. Prirodzenou náplňou pracovníkov TO je starostlivosť o techniku, údržba elektrických
ohradníkov, brán a oplotení, odstraňovanie porúch,
zabezpečovanie revízií.
Až do polovice marca nás zamestnávala zima častou
údržbou ciest v areáli ZOO ako aj v mestskej časti
Kavečany, pre ktorú sme dodávateľsky zabezpečovali
Kalamita vo februári.
Calamity in the February.
V júni sme otvorili DinoPark.
In June we opened DinoPark.
46
zimnú údržbu. Potrápila nás najmä februárová
víchrica. Toto extrémne počasie spôsobilo viaceré problémy najmä so zásobovaním a zahataním niektorých
návštevníckych trás. Po odstránení polámaných stromov
a ich spracovaní posunulo nástup prác v jarných
Nové stromy vo voľnom výbehu málp hnedých
New trees in free enclosure of Tufted Capuchin.
mesiacoch daždivé počasie.
Pred otvorením letnej sezóny bolo potrebné zabezpečiť
a upevniť nové dekorácie do vnútorných a vonkajších
voliér a výbehov, údržbu detských ihrísk, osadenie zámkovej dlažby okolo pitných fontánok a okolo ohniska,
opravy oplotení okolo chovných zariadení.
Vrcholom sezóny bolo otvorenie DinoParku
1. júna, preto sme v priebehu mesiacov
apríl - máj pokračovali vo výstavbe / investičná činnosť /:
1. WC pre návštevníkov pred vstupom do Dinoparku
a to:
-realizácia strešnej konštrukcie
-montáž elektroinštalácie, bleskozvodu, vnútorného
rozvodu vody a kanalizácie
-montáž okien
-montáž dreveného vonkajšieho obkladu,
-pokládka keramickej dlažby a obkladov v interiéri
-osadenie vnútorného vybavenia WC
-osadenie dverí
-osadenie zámkovej dlažby
-úprava terénu
2. ČOV pre Dinopark
- orez konárov a zrezanie suchých stromov v okolí
osadenia ČOV
- osadenie nádrže ČOV a napojenie jednotlivých
objektov
- realizácia výpustného objektu a oplotenia ČOV
- úprava okolia
3. Lávky cez potok Hrubša – 2 ks
- zhotovenie základových pätiek na osadenie lávok
- zhotovenie a osadenie lávok pre návštevníkov
- povrchová úprava – náter zábradlia
Uvedené stavby boli skolaudované a uvedené do
prevádzky. Spoločnosť WEST MEDIA, s.r.o. dokončila
a skolaudovala stavbu DinoParku.
V priebehu mesiacov október - december sa pokračovalo
vo výstavbe:
4. Oplotenie Dinoparku:
Nové sociálne zariadenie otvorené v máji.
New sanitary facilities opened in May.
- orez konárov a zrezanie suchých stromov v trase
oplotenia
- výkop jám
- osadenie zvislých stĺpikov
- úprava terénu pod základy budúcej stavby: sklad
47
Zároveň nám do správy nám bolo zverené parkovisko
pred ZOO .
Po celý rok boli zapezpečované nátery drevených a kovových konštrukcií. Veľká časť bola zrealizovaná za pomoci
dobrovoľníkov z U. S. Steel Košice.
Počas sezóny boli zrealizované nasledovné práce:
- výmena drevených kolov – oplotenie veľkého rybníka
+ oprava oplotenia,
- úprava priestoru pre daniely – dovoz skál a kmene
stromov
- výsadba priesad ( muškáty, letničky,..)
- osadenie žumpy pre predajný stánok
- čistenie okolia vodojemu – výrub krovín a kosenie
priestorov pramenných záchytov a hygienická maľba
– vodojem
- výmena drevených kolov – oplotenie malého rybníka
+ oprava oplotenia
- výkop jám a osadenie stromov vo výbehu málp
- úprava malého výbehu zubrov pre potreby takina
(úprava oplotenia, osadenie el. ohradníka)
- čistenie brehov potoka
- osadenie drevených zábran pred výbehmi koní, zebier,
uhorského dobytka a jakov
- demontáž kovových dielcov a dovoz do ZOO zo ZŠ
Drábova
- osadenie ochranného zábradlia pred výbehmi
(od chovného zariadenia pre ťavy až po zebry)
- oprava oplotenia okolo výbehu divých svíň a pštrosov
- montáž drevených prvkov vo výbehu kosmáčov
- zhotovenie prístreška pre prepravné debny
- výroba ochranných mreží na skruže, plynový žiarič,
-porez, hobľovanie dosák, montáž dreveného
vonkajšieho obkladu
+ zateplenie a montáž OSB dosiek
- CHZ žeriavy
- úpravy v CHZ pre zubry a takiny
- oprava oplotenia v CHZ tučniaky
- výmena drevených kolov
- úprava terénu pred stolárskou dielňou
- hospodársky dvor
- údržba áut / oprava vlečky, náter, oprava ložnej plochy,
- obklad z brezových konárov voliéry pre krkavce
- montáž vianočného osvetlenia
- úprava voliéry - spevavce: rozšírenie a zvýšenie voliéry,
- zhotovenie rampy ku kontajneru / kulany/
- opravy kanalizácie, vody, v spolupráci s odbornými
firmami
- obsluha kotlov, čističiek odpadových vôd, vodojemu
- montáž a demontáž stanov / počas letnej sezóny
realizuje projekt Nočné stanovanie odd. vzdelávania
a marketingu/
- údržbárska činnosť celej zoologickej záhrady,
- technická a obslužná výpomov pri akciách konaných
v rámci ZOO,
- rozvozy krmiva a zeleného krmiva, sena, ohryzu, čistenie
areálu, zber a odvozy odpadov,
- preprava materiálov
- údržba a úprava zelene, vrátane trávnatých plôch
v areáli i mimo neho, kosenie okolia detských ihrísk
a prehliadkových trás, zalievanie okrasných kríkov,
záhonov
- údržba a montáž elektrických ohradníkov
- výroba nových prepravných dební,
- oprava a údržba náradia
-koncom roka inštalácia vianočného osvetlenia,
vianočných stromčekov
Dodávateľsky
sme
a náročnejšie opravy.
zabezpečovali
odbornejšie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Súčasťou plnenia pracovných úloh TO je taktiež
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Povinnosťou vedúcich oddelení je aj zabezpečiť vstupné
školenienovýchzamestnancovZOOpodľapracovnéhozaradenia.
Pracovníci technického oddelenia
Technical department
48
Ive
Iveta
ZÁHRADNÍCKE ODDELENIE
Ing. Kristína Tóthová
poverená vedením oddelenia záhradníctva
Authorized with leading of horticulture department
Úlohou záhradníckeho oddelenia je starostlivosť
o čistotu, poriadok a zeleň v areáli ZOO. V zimných
mesiacoch je to starostlivosť o priesady kvetín,
čistenie chodníkov, mostov a vstupov do prevádzkových budov od snehu a celoročne zabezpečenie
ohryzu pre zvieratá.
Vo februári nám snehová kalamita sprevádzaná
silným vetrom skomplikovala bežnú prevádzku
a údržbu, dôsledkom čoho sme museli presunúť
niektoré plánované úlohy na neskoršie obdobie.
Pri odstraňovaní následkov kalamity nám hlavne
s technikou veľmi pomohla Správa mestskej zelene. Jej pracovníci orezávali polámané konáre
a následne ich pomocou drvičky likvidovali.
THE HORTICULTURE
DEPARTMENT
The role of the department of holticulture is taking
care of cleanness, tidiness and greenery in the area of
the ZOO. In the winter months the workers occupy
themselves with cleaning of the pathways, bridges
and entrances to buildings. In the year 2013 we
planted by the new built toilets in cooperation with
the Administration of the Urban Vegetation shrubs
and ornamental trees. During the year helped us out
with the maintenance of the greenery also the students of secondary schools. In the future we will have
to solve the space for overwintering of the plants and
the construction of the greenhouse.
Výsadba záhonu pred vstupom do ZOO.
Planting of the flowerbed before the entrance to the ZOO.
49
Najviac bola zasiahnutá návštevnícka trasa okolo veľkého
rybníka smerom k výbehom antilop a jeleňov, okolie
pavilónu vtákov a malých šeliem ako aj prevádzkové
trasy k vodojemu a ku skladom. Práce na odstraňovaní
polámaných a vyvrátených stromoch trvali skoro mesiac.
Počasie veľmi neprialo záhradníckym prácam ani v nasledujúcich mesiacoch. V marci a v apríli bolo pomerne
chladno a často pršalo.
Až koncom apríla sme tak mohli začať s úpravami jestvujúcich záhonov a výsadbou letničiek.
V máji počas akcie ,,Deň dobrovoľníkov USS” boli upravené ďalšie záhony pred výbehmi antilop a pštrosov.
Pracovníci záhradníckeho oddelenia sa venovali orezávaniu a úprave stromov v areáli práve budovaného DinoParku.
Na zatraktívnenie priestoru okolo novovybudovyných
toaliet pre návštevníkov sme v spolupráci so Správou
mestskej zelene vysadili okrasné dreviny a kríky. V tesnej
blízkosti medzi budovou toaliet a brehom potoka sme
v spolupráci s dodávateľskou firmou vytvorili okrasnú
skalku.
Pri vstupe a na frekventovaných návštevníckych miestach boli umiestnené kvetináče s vysadenými kvetmi,
ktoré sa počas sezóny aktuálne menili.
V letných mesiacoch sme venovali zvýšenú pozornosť
stromom, kríkom a rastlinám, a to formou prihnojovania,
tvarovania, zalievania a postreku proti škodcom.
Areál ZOO skrášľujú skalky.
Rock gardens beautify the area of the ZOO.
50
Okolité lúky pred areálom ako aj v areáli sú využívané ako
zásobáreň zeleného krmiva pre zvieratá počas sezóny a
časť aj ako pastviny pre kone a dobytok.
Kosenie lúk v období máj - september zabezpečovalo
technické oddelenie postupne mulčovačom alebo pomocou rotačnej kosy v množstve dennej dávky pre zvieratá. Okolie detských ihrísk, návštevníckych trás, parkoviska, či brehy potoka boli kosené pomocou ručných
strunových kosačiek. Pokosená tráva bola použitá na
skŕmenie resp. do kompostu.
Počas jesenných mesiacov boli odstránené divorastúce
kroviny v okolí pavilónu vtákov a malých šeliem. Aj v
tomto roku najviac času zabralo čistenie ciest od napadaného lístia.
Počas roka nám pri údržbe zelene vypomáhali aj žiaci
stredných škôl, a to zo Strednej odbornej školy veterinárnej v Košiciach – Barci a zo Strednej priemyselnej
školy na Komenského 2 v Košiciach.
Najväčší problémom i naďalej ostáva personálne
obsadenie na záhradníckom úseku. Obsadené sú
len miesta 2 záhradníčok . Počas letnej sezóny s kosením
vypomáhal jeden sezónny pracovník a pracovníci
údržby.
Do budúcna je potrebné vyriešiť priestory na prezimovanie rastlín ako aj výstavbu skleníka na priesady kvetín,
tiež odborné vedenie úseku.
Ive
XIX. STRETNUTIE PRACOVNÍKOV ČESKÝCH,
POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ZOO
Iveta
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of department of education and marketing
V dňoch 12. – 15. júna sa v Košiciach zišli na svojom
XIX. stretnutí riaditelia a pracovníci zoologických záhrad
z Čiech, Poľska a Slovenska. Účastníci stretnutia prvý
raz v histórii tejto akcie privítali medzi sebou aj hostí
z partnerských ZOO v Maďarsku, a to zo Sósto Nyíregyháza , Budapešti a Miškolca. V pracovnej časti rokovania
dostali priestor zaujímavé témy súvisiace s využívaním
dekoračných materiálov v ZOO, ale veľký ohlas mala aj
prednáška spojená s prezentáciou Júlie Hanuliakovej
z amerického Seattle na tému ZOO design. Konferenciu svojím vystúpením obohatili MVDr. Ladislav Molnár
z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a externý
veterinárny lekár ZOO Košice MVDr. Juraj Skalický.
Súčasťou trojdňového programu bolo
prijatie účastníkov na starej radnici mesta Košice.
Viceprimátor Ján Jakubov v skratke predstavil hosťom
východoslovenskú metropolu a vyzdvihol miesto ZOO
Košice ako turistického cieľa. Mesto im učarovalo, rovnako ako kláštor premonštrátov v Jasove, ktorý navštívili
v rámci programu .Viacerí z účastníkov rokovania sa
s košickou ZOO stretli prvý raz. Obdivovali areál, kvitovali
dobrú kondíciu zvierat a oceňovali rozsiahle výbehy,
ktoré sú často výsekom prirodzeného biotopu
tu chovaných zvierat.
Účastníci česko – poľsko - slovenského stretnutia v Košiciach.
The paticipants of Czech – Polish – Slovak meeting in Košice.
XIX. MEETING OF WORKERS OF
CZECH, SLOVAK AND POLISH ZOOS
From 12th to 15th June Košice ZOO held XIX.
meeting of Directors and workers of Czech,
Slovak and Polish Zoos. The meeting was exceptionally attended by representatives of the
three Zoos from Hungary. For the participants
was prepared varied program. It included the
audience of Directors and workers of the Zoos
by representatives of City Kosice. Last day guests
visited the Košice ZOO, many of them for the
first time. They admired the area of the ZOO
and large breeding areas, which often imitate the
natural habitat of the kept animals.
Na návšteve v kláštore premonštrátov v Jasove.
On the visit in the Premonstratensian monastery in Jasov.
51
ZAPÁJANIE SA ZOO
DO MEDZINÁRODNÝCH ŠTRUKTÚR
Iveta
Bc. Josef Kindl
Oddelenie vzdelávania a marketingu
Department of education and marketing
P
rvá organizácia, do ktorej vstúpila ZOO Košice
v roku 2010, bolo IZE - inštitúcia združujúca pracovníkov vzdelávania v zoologických záhradách.
O rok neskôr bola ZOO Košice prijatá do organizácie
s názvom EARAZA - Eurázijská regionálna asociácia zoologických záhrad a akvárií. Táto organizácia
zastrešuje vyše 80 členských zoologických záhrad
v Európe a Ázii. Prihlášku do tohto združenia podala
ZOO začiatkom júna na 17. výročnej konferencii v
ukrajinskom Nikolajeve. Po následnom hlasovaní sa
ZOO Košice stala jej plnoprávnym členom.
Na jeseň roku 2012 sa v rakúskom Innsbrucku konala
výročná konferencia Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií - EAZA. Košická ZOO tu dosiahla
úspech, keď po predložení všetkých potrebných
dokumentov účastníci konferencie akceptovali
prihlášku do tejto najprestížnejšej profesijnej organizácie. EAZA združuje 345 zoologických záhrad.
Cez prísne kritériá výberu garantuje vysokú kvalitu
chovu zvierat, ale aj služieb pre návštevníkov. Veľký
dôraz kladie EAZA na vzdelávanie verejnosti.
Na septembrovej výročnej konferencii EAZA v
škótskom Edinburghu bola ZOO Košice prijatá za
kandidáta na členstvo s päťročnou čakacou lehotou. Pevne dúfame, že toto obdobie bude zavŕšené
plným členstvom.
V roku 2013 bola košická zoologická záhrada prijatá
aj do úzko špecializovanej organizácie s názvom ITG
- International Takhi Group. Táto inštitúcia združuje
zoologické záhrady, ktoré chovajú koňa Przewalského a podieľajú sa na jeho reintrodukcii späť do
voľnej prírody v Mongolsku.
V tomto roku sme sa tiež zapojili do medzinárodného systému ISIS – International Species Information System. Cieľom tejto databázy je uľahčiť
zoologickým záhradám, akváriám a pridruženým
organizáciám medzinárodnú spoluprácu pri
zhromažďovaní a zdieľaní informácií o zvieratách
a prostredí, v akom v zoologických záhradách žijú.
52
INCORPORATING
OF KOŠICE ZOO
TO THE INTERNATIONAL
STRUCTURES
Since the year 2010 Košice ZOO entered into
several institutions. The first one was in the year
2010 international organization of ZOO educators – IZE. In the year 2011 we were admitted to
EARAZA, which unifies more than 80 ZOOs and
aquariums in Europe and Asia. In the year 2012
we applied for membership in the most prestigious organization – EAZA. In this year we were
accepted as the candidate for membership in
this professional organization. In this year we
were also admitted to ITG. This institution associates zoos, which breed Przewalski’s horse
(Equus przewalskii) and participate on its repatriation. In the year 2013 we also joined ISIS – International Species Information System.
Kôň Przewalského (Equus caballus przewalskii)
Przewalski ´s Wild Horse
3202_inz_A5_chranime_USS_SVK_05-2012.indd 1
9. 5. 2012 9:05:02
53
Iveta
BIELY SLON – RODINA RYSOV
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
WHITE ELEPHANT – THE
FAMILY OF LYNXES
Association Czech ZOO in co-operation with Union
of Czech and Slovak zoos organizes every year the
contest White elephant. They want to appreciate
with this competition the work of breeders. The
expert committee on the basis of applications
chooses for the winners in the each category. In the
year 2013 took part in this competition 16 zoos with
significant rearings. In one category votes for
the winner the public. This category in this year
won Košice ZOO with the rearing of Eurasian
Lynx (Lynx lynx).
54
Koncom mája 2013 sa v priestoroch Kapucínskeho
kláštora vo Fulneku v Českej republike konalo vyhodnotenie 19. ročníka súťaže „Biely slon“. Každý
rok vyhlasuje združenie Česká ZOO spolu s Úniou
českých a slovenských zoologických záhrad súťaž zameranú na prácu chovateľov. Na základe prihlášok
z jednotlivých ZOO potom komisia zložená zo
štyroch členov výboru Združenia a piatich nezávislých
odborníkov určených Úniou českých a slovenských
zoologických záhrad vyhodnotí poradie v jednotlivých
kategóriách. V tomto roku pravidlá dovoľovali zapojiť
sa do hlasovania aj verejnosti. Išlo o kategóriu Zviera roka.
Do súťaže sa v roku 2013 prihlásilo 16 zoologických
záhrad so 47 významnými odchovmi. Do kategórie
cicavce bolo zapojených 25 odchovov, do kategórie
vtáky bolo zapojených 12 odchovov a do kategórie
ostatné bolo prihlásených 10 odchovov.
Cenu verejnosti s názvom „Zviera roka si odniesli zástupcovia ZOO Košice za odchov dvoch mláďat rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus), ktoré sa narodili v roku 2012.
Ive
DINOPARK V KOŠICIACH
Iveta
Milan Choulík
WEST MEDIA CZECH
V
e chvíli, kdy přišla možnost realizace DinoParku na Východním Slovensku, brali jsme ji
jako velkou výzvu a novou příležitost. Východní
Slovensko je velmi specifickou, krásnou lokalitou
a možnost spojení našeho projektu s místní zoologickou zahradou nás nadchnul.
Nádherné údolí protkané potokem a množstvím
stromů ve spodní části košické ZOO se hned
v počátku jevilo jako ideální místo pro nový,
již sedmý DinoPark. Veškerá jednání, přípravy,
výstavba a následné otevření DinoParku ZOO
Košice probíhaly,jak to již bývá, ve velmi hektickém tempu s důrazem na preciznost a dokonalost
každého detailu, samozřejmě i s jasně stanoveným termínem otevření na 1. 6. 2013. Chtěli
jsme budoucím návštěvníkům již od prvních
dnů otevření DinoParku Zoo Košice představit
„naše druhohory“ v celé jejich kráse. Přes čtyřicet
statických i pohyblivých ozvučených modelů
dinosaurů v životních velikostech, dekorace a
scenérie druhohorní přírody, unikátní 3D Kino,
občerstvení DinoGril a expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými zkamenělinami, to
vše jen v prvním měsíci přilákalo více než 100
500 návštěvníků a za celou sezónu 2013 více
než 226 000. I v průběhu první sezóny se nadále DinoPark rozvíjel, zdokonaloval a díky své
atraktivitě propojené s unikátností se stal častým
cílem výletů nejen rodin, ale i školních zájezdů a
exkurzí, což nás velmi teší! Za zmínku jistě stojí
živá druhohorní rostlina WOLLEMI NOBILIS. Tento
strom, druh pravěké borovice, byl objeven v roce
1994 v počtu pouhých 39 exemplářů v australské
divočině. Pro botanika je setkání s touto rostlinou
totéž, co pro biologa setkání se skutečným, živým
dinosaurem. Rostlina žila na Zemi před 175 mil.
lety a nyní ji mohou návštěvníci obdivovat i v
DinoParku Košice. Všechny vystavené modely
dinosaurů jsou vyráběny od začátku do konce ve
výrobní dílně nedaleko Plzně, tedy v místě, kde
celý projekt DinoParku v roce 2003 odstartoval.
Vyrobené modely, díky svému realistickému
ztvárnění včetně pohybů hlavy, mrkání očima
popřípadě dýcháním, jsou skutečně ideálním
doplňkem pro další vzdělávání v oblasti biologie a přírodopisu. Pro návštěvníky je jedním z
nejzajímavějších modelů obrovitý Tyrannosaurus
Rex, více než dvě tuny vážící a 11m dlouhý obávaný druhohorní predátor. Za DinoPark bychom
tímto chtěli poděkovat nejen vedení zoologické
zahrady, městu Košice, ale hlavně vám, našim
návštěvníkům, na které se těšíme i v každé
sezóně plné novinek…Přijďte se bavit, objevovat
a poznávat.
55
Ive
Pštros dvojprstý (Struthio camelus)
Common Ostrich
Žeriav čierno-biely (Grus japonensis)
Manchurian Crane
56
KNIŽNICA V ZOO KOŠICE
Iveta
THE LIBRARY
IN KOŠICE ZOO
Bc. Josef Kindl
The library in our ZOO was founded in the year
Fungovanie knižnice v košickej ZOO v tom pravom slo-
2009. It currently contains more than 700 titles –
books and magazines. We buy to the library every
year new professional publications. Books bought in
the year 2013 were mainly relating to birds. We also
began with subscription to several breeders magazines. Some journals provide us the foreign zoos.
va zmysle siaha len do roku 2008. V súčasnosti sa v jej inventári nachádza viac ako 700 titulov. Ide väčšinou
o staršie knihy a časopisy, ale v posledných rokoch
knižný fond dopĺňame novými odbornými publikáciami.
V roku 2013 to boli prevažne publikácie z oblasti sveta
vtákov, zakúpili sme ale tiež ďalší z dielov encyklopédie
Handbook of the Mammals of the World.
Tentokrát ide o tému primátov. Z tej istej
edície je tiež špeciálne vydanie Handbook
of the Birds of the World, pojednávajúce
o nových druhoch vtákov. Do tejto sféry
patria napríklad knihy Arové a aratingy
od M. Vašíčka alebo Průvodce umělým
odchovem ptáků manželov Mieslerových.
Začali sme tiež s odoberaním niektorých
chovateľských časopisov, ako napr. Nová
Exota alebo Papoušci. Do knižného fondu
sme doplnili aj rôzne zborníky odborných
chovateľských komisií a plemennými
knihami.
Niektoré z publikácií do našej knižnice sme
dostali vďaka zahraničným zoologickým
záhradám. ZOO Praha nám pomohla
okrem iného skompletizovať Ročenky
českých a slovenských zoologických
záhrad a časopis Trojský koník. ZOO Kolín
nad Rýnom nám pravidelne zasiela ich
časopis Zeitschrift des kölner Zoos. ZOO
Dvůr Králové nad Labem nám darovala
výročné správy, ktoré nám tu z ich zoologickej záhrady chýbali.
Najväčšiemu záujmu zo strany zamestnancov sa tešia publikácie o vtákoch,
šelmách a primátoch.
Oddelenie vzdelávania a marketingu
Department of education and marketing
Filozofia tvorenia zbierkových fondov sa viac profiluje
na odbornú aj svetovú literatúru.
The philosophy of creating of collections is shaped
more on professional and world literature.
57
PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI V ZOO KOŠICE
Iveta
THE DEVELOPMENT OF THE ATTENDANCE
!"
"
#!
"
#
#!
!
""
"#""
!"!
##
#
#
#"#
#
"
!!
#!
!
!
"
"!!
""
"
#"
"#
!
"#
"#
#
""
"#
"#
!
##
"!"
#"
#
#"
!"
""
!
2011
2012
2013
ZOO zaznamenala v roku 2013 historicky rekordnú návštevnosť. Prvýkrát prelomila 200-tisícovú hranicu. Do ZOO prišlo
takmer o 56 tisíc návštevníkov viac ako rok
predtým. Historicky rekordnú návštevnosť
sme zaznamenali v júni, následne aj v júli
a auguste, a to najmä vďaka otvoreniu
DinoParku. Obrovský záujem verejnosti
vyvolal Veľký festival maskotov, ktorý v ZOO
organizovala začiatkom septembra spol.
Tramtária. Z pohľadu návštevnosti išlo
o rekordný deň roka.
58
VÝVOJ NÁVŠTEVNOSTI
V ROKU 2013
!
!
"
#
#
#
#
##
#
mesiac
počet
návštevníkov
január
1 396
február
2 099
marec
2 820
apríl
12 981
máj
23 826
jún
135
júl
48 348
august
45 365
september
17 610
október
10 249
november
2 094
december
2 530
spolu
226 783
Perutín ohnivý (Pterois volitans)
Red Lionfish
Ostňovec pichľavý (Rhinecanthus aculeatus)
Lagoon Triggerfish
59
ADOPCIE ROK 2013 / SPONSORSHIP
ADOPTÍVNY RODIČ
ADOPTOV. ZVIERA
SUMA
VLK EURÁZIJSKÝ
665 €
ANEŽKA A PAVOL MÁRTONFIOVCI, KOŠICE
OVCA KAMERUNSKÁ
34 €
1.
LADISLAV LAZÁR S RODINOU, KOŠICE
2.
3.
PETRA A PETER PETRUŠOVCI, BARDEJOV
OVCA KAMERUNSKÁ
34 €
4.
PETRA A PETER PETRUŠOVCI, BARDEJOV
KOZA KAMERUNSKÁ
34 €
5.
EMKA ORDZOVENSKÁ, KOŠICE
PYTÓN KRÁĽOVSKÝ
80 €
6.
RODINA BLICHOVA, KOŠICE
MUFLÓN OBYČAJNÝ
40 €
PÁV KORUNKATÝ
27 €
SURIKATA VLNKAVÁ
150 €
7.
MGR. JOZEF ANDREJČÁK, KOŠICE
8.
IVKA CMAROVÁ, PREŠOV
9.
GYMNÁZIUM ALEJOVÁ,1, KOŠICE
PYTÓN KRÁĽOVSKÝ
80 €
10.
GABKO A TIMKO MIHOKOVCI , KOŠICE
BELAŇA TUNDROVÁ
80 €
11.
SOROPTIMIST CLUB, KOŠICE
PAPAGÁJ SIVÝ - ŽAKO
232 €
12.
TOMÁŠ ČECH S RODINOU, MARGECANY
MEDVEDÍK ČISTOTNÝ
100 €
13.
MUDR. ANNA ČECHOVÁ, MARGECANY
PONY SHETLANDSKÝ
135 €
14.
PETER OLEÁRNIK
BAŽANT DIAMANTOVÝ
27 €
15.
PETER OLEÁRNIK
BAŽANT ZLATÝ
27 €
16.
PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, KOŠICE
17.
ĽUBICA BLAŠKOVIČOVÁ, KOŠICE
18.
ING. RNDR. EMIL PETRVALSKÝ, CSC.,STAROSTA MČ KOŠICE - SÍDLISKO
ŤAHANOVCE
19.
RODINA PETRVALSKÁ
20.
LEGUÁN ZELENÝ
67 €
SOVA BRADATÁ - TMAVÁ
100 €
KRKAVEC ČIERNY
115 €
KOZA KAMERUNSKÁ
34 €
POSLANCI A ZAMESTNANCI MÚ KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE
LAMA ALPAKA
200 €
21.
ING. MILOŠ IHNÁT S RODINOU, KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE
AGAMA BRADATÁ
20 €
22.
ING. MILOŠ IHNÁT S RODINOU, KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE
KOZA KAMERUNSKÁ
34 €
23.
PATRÍCIA ČEKANOVÁ, KOŠICE
KROKODÍL ČELNATÝ
100 €
Adoptované zvieratá...
Adopted animals...
60
ADOPCIE ROK 2013 / SPONSORSHIP
ADOPTÍVNY RODIČ
ADOPTOV. ZVIERA
SUMA
24.
ZŠ JOZEFA URBANA, JENISEJSKÁ 22,
SOVA BRADATÁ - TMAVÁ
100 €
25.
JANA NEUPAUEROVÁ, VOJŇANY
LISTÁRKA ČERVENOOKÁ
10 €
26.
MARIÁN GAJ, KOŠICE
PAPAGÁJ SIVÝ - ŽAKO
232 €
27.
AT&T GLOBAL NETWORK, KOŠICE
SOMÁR DOMÁCI
333 €
28.
PETER BRIEDA, BANSKÁ BYSTRICA
MUFLÓN OBYČAJNÝ
40 €
29.
ZUZANA NAGYOVÁ , KOŠICE
PSÍK MEDVEDÍKOVITÝ
77 €
30.
ZŠ HRONCOVA 23, KOŠICE
DANIEL ŠKVRNITÝ
67 €
31.
SERGEI KOSTIV - LIMPOPO
PAKÔŇ MODRÝ
100 €
32.
SERGEI KOSTIV - LIMPOPO
MYŠIAK ŠTVORFAREBNÝ
50 €
33.
SERGEI KOSTIV - LIMPOPO
ŽERIAV POPOLAVÝ
100 €
34.
RAJ SYROV - KOŠICE
OVCA KARAKULSKÁ
67 €
35.
ZO OZ KOVO DOPRAVA, KOŠICE
BELAŇA TUNDROVÁ
80 €
36.
ALENA HORBANOVÁ
MEDVEDÍK ČISTOTNÝ
100 €
37.
NOVÁ VÄČŠINA KOŠICE
KORYTNAČKA ŠTVORPRSTÁ
83 €
38.
ZŠ JANIGOVA
MUFLÓN OBYČAJNÝ
40 €
39.
ZŠ JANIGOVA
ŽURAV KRÁĽOVSKÝ
100 €
40.
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, KOŠICE
VEĽHAD KRÁĽOVSKÝ
80 €
41.
ZŠ UŽHORODSKÁ, TRETIACI
BERNIKLA BIELOLÍCA
34 €
42.
ZŠ UŽHORODSKÁ, PIATACI
AGAMA BRADATÁ
20 €
43.
ZŠ UŽHORODSKÁ, ŠIESTACI
44.
ZŠ UŽHORODSKÁ
45.
ANDREA ZATLOUKALOVA TOČKOVÁ, BRATISLAVA
46.
BAŽANT ZLATÝ
27 €
BAŽANT DIAMANTOVÝ
27 €
JELEŃ LESNÝ
100 €
NATÁLIA EMMA PANCURÁKOVÁ, KOŠICE
SURIKATA VLNKAVÁ
150 €
47.
ALEX DOLEŽEL FECKO, KOŠICE
MUFLÓN OBYČAJNÝ
40 €
48.
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE
OROL KRÁĽOVSKÝ
300 €
49.
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE
KAMZÍK VRCHOVSKÝ
100 €
50.
PETRA GERGEĽOVÁ, MARGECANY
KLAUN OČKATÝ
10 €
51.
MARTIN SVITEK, GELNICA
KLAUN OČKATÝ
10 €
52.
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE ZBOR SV. RODINY
MUFLÓN OBYČAJNÝ
10 €
53.
ING. MAREK BARTA S RODINOU, KOŠICE
PÁV KORUNKATÝ
27 €
54.
BUBLLY - MATERSKÁ SÚKROMNÁ ŠKÔLKA
DANIEL ŠKVRNITÝ
67 €
61
ADOPCIE ROK 2013 / SPONSORSHIP
ADOPTÍVNY RODIČ
ADOPTOV. ZVIERA
SUMA
55.
ANNA A MICHAL GUMANOVCI
OVCA CÁPOVÁ
34 €
56.
MAREK ROŠTÁR
BERNIKLA VEĽKÁ
34 €
57.
ZŠ KEŽMARSKÁ 28, 2. B A 2. C, KOŠICE
BELAŇA TUNDROVÁ
80 €
58.
DARCA SI NEŽELEL BYŤ MENOVANÝ
PAVÚK VTÁČKAR
10 €
59.
DARCA SI NEŽELEL BYŤ MENOVANÝ
HUS LABUTIA
27 €
60.
MARCELA JURKOVÁ, PREŠOV
PIESKOMIL MONGOLSKÝ
17 €
SURIKATA VLNKAVÁ
300 €
KLAUN OČKATÝ
10 €
50 €
61.
VIKINKA, MÁŠENKA A ŠTEVKO PIRČOVCI, JURKO
A ANDREJKO HORŇÁKOVCI, KOŠICE
62.
VERONIKA FOLDYNOVÁ A JAROSLAV MERC , KOŠICE
63.
ZDRUŽENIE ŽIEN SLOVENSKA, KOŠICE
KAČICA LAYSANSKÁ
64.
GYMNÁYIUM JÁNA ADAMA RAYMANA
MEDVEDÍK ČISTOTNÝ
100 €
65.
ING. VLADIMÍR TURLÍK , KOŠICE
TIGER
1 330 €
66.
ZUZKA A LUKY, KOŠICE
TAMARÍN PINČÍ
180 €
67.
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNA KOŠICE- BARCA
ARA MODROŽLTÁ
80 €
68.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ľ. FULLU , MAUREROVA 21
SURIKATA VLNKAVÁ
150 €
69.
TÁŇA A JÁN KOSCELANSKÝ,KOŠICE
KOZA KAMERUNSKÁ
34 €
Adoptívni rodičia sa zaujímajú o svojich zverencov celý rok. Členky klubu Soroptimist.
Adoptive parents are interested in their wards throughout the year. The members of Soroptimist club.
62
Ive
Iveta
NÁVŠTEVNÍCKY SERVIS
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of department of education and marketing department
SERVICE
FOR THE VISITORS
Servis pre návštevníkov tvorí veľmi podstatnú
súčasť života košickej Zoologickej záhrady. Máme
na pamäti, že k nám prichádza každý rok náročnejší
návštevník. Chce si oddýchnuť, občerstviť sa, chce
niečo zažiť. Je to návštevník, ktorý chce zmysluplne využiť voľný čas; mladý, starý, prichádzajú
rodiny s deťmi, zájazdy, školské výlety. Preto sme
komfortu návštevníkov venovali veľkú pozornosť
aj v roku 2013. Pre celkový príjemný dojem sme
obohatili areál o kvetinové záhony, výsadbu zelene.
Návštevníkom slúžia desiatky lavičiek, oddychových
zón s altánkami, ale napríklad aj pitné fontánky.
ZOO Košice má ako jediná na Slovensku celoročne
otvorenú reštauráciu, ktorej služby dopĺňa v hlavnej
sezóne sieť bufetov. Návštevníci majú k dispozícii
dve ohniská zriadené na piknik v prírode. Vďaka
novým moderným toaletám sme bezproblémovo
zvládali letný nápor návštevníkov. V cene vstupného každoročne ponúkame nové služby. V hlavnej
sezóne to boli opakovane ukážky výcviku dravých
vtákov, cez prázdniny navyše aj letná čitáreň. Kúpa
upomienkových darčekov je akousi samozrejmosťou
návštevy ZOO. Sortiment v ZOO Shope sme rozšírili
o nový žiadaný sortiment, vrátane ponuky nálepiek
a albumov pre návštevníkov – zberateľov.
Service for visitiors is the important part of the life
of Košice ZOO. Every year comes to us more demanding visitors. Therefore we focused also in the
year 2013 on their comfort. We enriched the area by
flower beds, to the visitors serve the tens of benches, relaxation zones with gazebos, but also drinking
fountains. Thanks to the new modern toilets we
managed the summer onrush of the tourists.
63
Iveta
NAŠI PARTNERI
OUR PARTNERS
64
Ive
Iveta
ZOZNAM ZAHRANIČNÝCH CIEST
LIST OF FOREIGN TRIPS
DÁTUM / DATE
MIESTO / DESTINATION
ÚČEL / PURPOSE
ÚČASTNÍCI / EMLOYEES
19.-20.02.2013
ZOO BRNO, ČR
KOMISIA PRI UCSZOO
PRE JELENE, OVCE, KOZY
ING. KOBULNICKÝ
14.03.2013
ZOO ZLÍN, ČR
DOVOZ ZVIERAT
ING. PASTOREK, L. LENGYEL
20.04.2013
ZOO JIHLAVA, ČR
OTVORENIE NOVEJ EXPOZÍCIE AUSTRÁLSKA FARMA
MGR. KOČNER
16.-19.04.2013
ZOO STUTTGART, ZOO PLZEŇ
TRANSPORT ZVIERAT
ING. KOBULNICKÝ, MALETA
MGR. KOČNER, ING. PASTOREK,
ING. KORNÚCOVÁ
23.-26.04.2013
ZOO JIHLAVA, ČR
KOMISIA PRE ŠELMY A OPICE
14.-16.05.2013
ZOO PRAHA, ČR
VALNÁ HROMADA UCSZOO
MGR.KOČNER
26.-31.05.2013
ZOO BRNO, ČR
KONFERENCIA EARAZA
MGR. KOČNER
22.05.2013
FULNEK, ČR
OCENENIE BÍLÝ SLON
ZA “ODCHOV ROKU”
MGR. KOČNER, ING. PASTOREK,
ING. KORNÚCOVÁ, MGR. MALEŠOVÁ,
E. MURŇÁK,D. MALETA
30.05.2013
BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
PROJEKT HU-SK
MGR. KOČNER
29.-31.05.2013
ZOO OHRADA, ČR
TRANSPORT ZVIERAT
ING. KOBULNICKÝ, ING. PASTOREK
28.05.2013
BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
PROJEKT HU-SK
D.MALETA
18.07.2013
ZOO NYÍREGYHÁZA,
MAĎARSKO
TRANSPORT ZVIERAT
ING. KOBULNICKÝ, L. LENGYEL
31.08.-01.9.2013
ZOO BRNO, ČR
60. VÝROČIE ZALOŽENIA ZOO
BRNO
MGR. KOČNER
23.9.-1.10.2013
EDINBURGH, ŠKÓTSKO
VÝROČNÁ KONFERENCIA EAZA
2013
MGR. KOČNER, ING. PASTOREK,
ING. KOBULNICKÝ
9.-10.10.2013
ZOO CHOMUTOV, ČR
9.-11.10.2013
ZOO CHOMUTOV, ČR
TECHNICKÁ KOMISIA UCSZOO
ING. TÓTHOVÁ
30.-31.10.2013
ZOO OSTRAVA, ČR
KOMISIA UCSZOO PRE VTÁKY
ING. PASTOREK, D. MALETÁ
KOMISIA UCSZOO P
RE RYBY A PLUTVONOŽCE
KOMISIA UCSZOO
BC. LENÁRD, E. KARAFOVÁ
5.-7.11.2013
ZOO OSTRAVA, ČR
5.-7.11.2013
ZOO PRAHA, KOSTELEC N/
ČL, ČR
KOMISIE UCSZOO-EVID.ZVIERAT,
29.10.2013
ZOO HODONÍN, ČR
DOVOZ ZVIERAT
ING. KOBULNICKÝ, L. LENGYEL
14.11.2013
ZOO ZLÍN, ČR
TRANSPORT ZVIERAT
ING. KORNÚCOVÁ, D. MALETA
PRE VZDELÁVANIE A MARKETING
TRANSPORTY
MGR. MALEŠOVÁ, BC. KINDL
ING. PASTOREK, ING. KOBULNICKÝ
65
Iveta
ZOZNAM TUZEMSKÝCH CIEST
LIST OF BUSINNESS TRIPS
DÁTUM / DATE
MIESTO / DESTINATION
21.02.2013
ZOO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
15.-17.03.2013
BANSKÁ BYSTRICA
06.04.2013
TOPOĽČIANKY
23.04.2013
KOŠICE
ÚČASTNÍCI / EMLOYEES
TRANSPORT ZVIERAT
ING. PASTOREK, L. LENGYEL
METODICKÝ SEMINÁR VEDÚCICH
VČELÁRSKYCH KRÚŽKOV
VÝROČNÁ ČS ZVÄZU CHOVATEĽOV
KONÍ
ŠKOLENIE
BC. LENARD
MGR. KOČNER
BC. M. PAPIERNIK
23.04.2013
KOŠICE
ŠKOLENIE
J. VOLOŠINY
29.05.2013
BRATISLAVA
TLAČOVÁ BESEDA BUSHMANN
MGR. KOČNER
7.-8.05.2013
RUŽOMBEROK, VYSOKÉ TATRY
ROKOVANIA
ING. PASTOREK
13.-14.06.2013
TATRANSKÁ LOMNICA
PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE EKONÓMOV A ÚČTOVNÍKOV MIEST A OBCÍ
D. NALEVANKOVÁ, D. MALETA
19.06.2013
KOŠICE
ŠKOLENIE - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ING. TÓTHOVÁ
24.-26.06.2013
KOŠICE
ŠKOLENIE OBSLUHA MOT. PÍLY
R. KUZMA, M. ZAMBORSKÝ
03.09.2013
KOŠICE
25.-26.11.2013
ZOO BOJNICE
VZDELÁVACÍ SEMINÁR K PROJEKTU
MGR. MALEŠOVÁ, ING. PASTOREK
17.12.2013
PREŠOV
PREVZATIE TRAKTORA
MGR. KOČNER
OPAKOVANÉ ŠKOLENIE ELEKTROTECHNICKOV
M. ZAMBORSKÝ
09.12.2013
PAROVSKÉ HÁJE, PALÁRIKOVO
DOVOZ KRMIVA A ZVIERAT
M. MATEJ
17.12.2013
ZOO BOJNICE
TRANSPORT ZVIERAT - DOVOZ
ING. KOBULNICKÝ, L. LENGYEL
19.12.2013
ZOO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRANSPORT ZVIERAT - DOVOZ
ING. PASTOREK, D. MALETA
Pracovné stretnutie v Ostrave.
Work meeting in Ostrava.
66
ÚČEL / PURPOSE
Z rokovania Zväzu chovateľov koní v Topoľčiankách.
From meeting of Union of horsekeepers in Topoľčianky.
Kondor veľký (Vultur gryphus)
Andean Condor
Orliak bielokrídly (Haliaeetus pelagipcus)
Steller´s Sea Eagle
67
Iveta
STAVY ZVIERAT
ANIMAL INVENTORY
* ROZMNOŽENIE / REPRODUCTION
PREHĽAD DRUHOV ZARADENÝCH DO ZOZNAMU ESB, EEP A ISB V ROKU 2013
68
DRUH
EEP
1
VEĽHAD KUBÁNSKY /EPICRATES ANGULIFER
1,1
2
KROKODÍL ČELNATÝ / OSTEOLAEMUS TETRASPIS
3
ŽERIAV ČIERNO-BIELY / GRUS JAPONENSIS
1,1
4
KONDOR VEĽKÝ/ VULTUR GRYPHUS
0,1
5
MAJNA ROTHSCHILDOVA / LEUCOPSAR ROTHSCHILDI
2,2,1
6
ORLIAK BIELOKRÍDLY / HALIAEETUS PELAGICUS PELAGICUS
ESB
ISB
1,1
2,2,1
1,1
1,1
7
TUČNIAK JEDNOPÁSY / SPHENISCUS HUMBOLDTI
8
BYVOLEC BIELOČELÝ / DAMALISCUS PYGARGUS PHILLIPSI
1,0
9
FENEK UŠATÝ / VULPES ZERDA
2,0
10
KOSMÁČ BIELOČELÝ / CALLITHRIX GEOFFROYI
1,1
11
KULAN TURKMÉNSKY / EQUUS HEMIONUS KULAN
3,3
3,3
12
KÔŇ PRZEWALSKÉHO / EQUUS PRZEWALSKII
1,5
1,5
13
PRIAMOROŽEC ŠABĽOROHÝ / ORYX DAMMAH
0,1
14
MAKAK MAGOT / MACACA SYLVANUS
1,3
15
MEDVEĎ HNEDÝ / URSUS ARCTOS ARCTOS
4,2
16
RYS OSTROVID / LYNX LYNX CARPATHICUS
1,1
1,1
17
TAKIN INDICKÝ / BUDORCAS TAXICOLOR TAXICOLOR
1,2
1,2
18
TAMARÍN PINČÍ / SAGUINUS OEDIPUS
7,6
1,2,2
19
TULEŇ SIVÝ / HALICHOERUS GRYPUS
20
LEMUR VARI ČIERNOBIELY / VARECIA VARIEGATA VARIEGATA
21
VODÁRKA LEČVE / KOBUS LECHE KAFUENSIS
22
ZUBOR EURÓPSKY / BISON BONASUS
2,1
CELKOM
47
2,0
1,0
1,0
2,4
2,1
24
15
2013
DRUH
SPECIES
KRAB
ACTAEODES TOMENTOSUS
SLIMÁK ACHATINA
ACHATINA SP.
BEZSTAVOVCE
- EVERTEBRATA
2013
STAV K
DRUH
SPECIES
31.12.2013
STATUS
SASANKA
ANEMONIA MANJANO
CYCLODIUS SP.
JEŽOVKA DIADÉMOVÁ
0.0.19
*
SASANKA
AIPTASIA DIAPHANA
KRAB
0.0.1
0.0.1
*
0.0.2
0.0.1
ŠVÁB
BLABERUS DISCOIDALIS
0.0.2
DISCOSOMA SP.
0.0.1
SASANKA ŠTVORFAREBNÁ
ENTACMAEA QUADRICOLOR
0.0.1
EUNICE SP.
0.0.1
GORGONIA SP.
0.0.4
PAVÚK
GRAMMOSTOLA ROSEA
0.0.1
SVRČEK DVOJŠKVRNNÝ
0.0.2
GRYLLUS BIMACULATUS
200.0.200
HETEROXENIA SP.
0.0.2
*
KORAL
CLADIELLA SP.
0.0.1
*
0.0.50
KORAL
CAPNELLA IMBRICATA
STAV K
31.12.2013
STATUS
DIADEMA SETOSUM
PALOLO
BISPIRA SP.
BEZSTAVOVCE
- EVERTEBRATA
0.0.1
*
*
*
69
2013
DRUH
SPECIES
PAVÚK
LASIODORA PARAHYBANA
BEZSTAVOVCE
- EVERTEBRATA
STAV K
31.12.2013
STATUS
2013
DRUH
SPECIES
TETRA KONŽSKÁ
0.0.1
PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS
BODLOK PESTRÝ
PARACANTHURUS HEPATUS
LOBOPHYTUM SP.
0.0.2
*
ZEBRASOMA PLACHTONOŠ
ZEBRASOMA VELIFERUM
KREVETA
NEOCARIDINA SP.
ZEBRASOMA ŽLTÁ
0.0.20
ZEBRASOMA FLAVESCENS
BRADÁČ ŠUPINOPLUTVÝ
PACHYCLAVULARIA VIOLACEA
PSEUDANTHIAS SQUAMIPINNIS
0.0.1
GURAMA MODRÁ
RYBY PISCES
STAV K
31.12.2013
STATUS
0.0.4
0.0.1
0.0.1
0.0.2
0.0.4
0.0.11
TRICHOPODUS TRICHOPTERUS
PROTULA SP.
0.0.1
HYPOSTOMUS
0.0.2
HYPOSTOMUS SP.
SABELLA SP.
0.0.1
CICHLIDA ZEBROVITÁ
0.0.1
ARCHOCENTRUS NIGROFASCIATUS
SABELLASTARTE SP.
KARAS ZLATÝ
0.0.1
0.0.25
CARASSIUS AURATUS
KLAUN OČKATÝ
SARCOPHYTON SP.
0.0.4
SINULARIA SP.
0.0.3
SPIRORBIS SP.
0.0.1
ANCISTRUS MULTISPINIS
TENEBRIO MOLITOR
0.0.500
EPALZEORHYNCHOS BICOLOR
*
KLIPKA HROTISTÁ
0.0.2
HENIOCHUS ACUMINATUS
ANCISTRUS
LABEO DVOJFAREBNÉ
LABEO ČERVENOPLUTVÉ
XANTHIAS LAMARCKII
0.0.3
AMPHIPRION OCELLARIS
0.0.14
0.0.2
0.0.3
EPALZEORHYNCHOS FRENATUM
0.0.1
MEČOVKA MEXICKÁ
0.0.23
XIPHOPHORUS HELLERII
XENIA SP.
0.0.1
MURÉNA PRIEČNOPRUHÁ
0.0.1
ECHIDNA ZEBRA
ZOPHOBUS MORIO
0.0.100
*
TETRA NEÓNOVÁ
PARACHEIRODON INNESI
70
*
0.0.1
*
2013
DRUH
SPECIES
DVOJZUBEC ČIERNY
0.0.1
PAPUĽOVEC
0.0.6
LABIDOCHROMIS SP.
0.0.17
MAYLANDIA ZEBRA
PSEUDOTROPHEUS SAULOSI
PAPUĽOVEC ´KINGSIZEI LONDO´
0.0.2
PSEUDOTROPHEUS SP.
CICHLIDA PÁVIA
CORYDORAS AENEUS
SUMČEK ŽRALOČÍ
31.12.2013
STATUS
PAPUĽOVEC SAULOSOV ´CORAL RED´
0.0.2
HETEROPNEUSTES FOSSILIS
PANCIERNIČEK ZELENÝ
DRUH
SPECIES
PAPULOVEC ZEBROVITÝ
0.0.1
RHINECANTHUS ACULEATUS
SUMEC FOSILIS
RYBY
- PISCES
STAV K
STAV K
31.12.2013
STATUS
ODONUS NIGER
OSTŇOVEC PICHĽAVÝ
2013
RYBY
- PISCES
0.0.4
0.0.9
*
0.0.1
CHELMON ROSTRATUS
PERUTÍN OHNIVÝ
0.0.5
0.0.8
ASTRONOTUS OCELLATUS
KLIPKA ZOBCOVÁ
PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS
*
0.0.1
PTEROIS VOLITANS
PRÍSAVKA THAJSKÁ
0.0.6
GYRINOCHEILUS AYMONIERI
SAPÍN ŽLTOCHVOSTÝ
2013
0.0.3
CHRYSIPTERA PARASEMA
SAPÍN ŽLTOBRUCHÝ
0.0.1
CHRYSIPTERA HEMICYANEA
MRENKA NÁDHERNÁ
OBOJŽIVELNÍKY
AMPHIBIA
DRUH
SPECIES
STAV K
31.12.2013
STATUS
LISTÁRKA ČERVENOOKÁ
0.0.3
AGALYCHNIS CALLIDRYAS
0.0.4
CHROMOBOTIA MACRACANTHUS
MRENKA PAKISTANSKÁ
0.0.5
BOTIA LOHACHATA
MRENKA PRIEČNOPRUHÁ
0.0.3
BOTIA HYMENOPHYSA
SKALÁR AMAZONSKÝ
0.0.2
PTEROPHYLLUM SCALARE
TETRA ČERVENÁ
0.0.1
HYPHESSOBRYCON FLAMMEUS
TETRA KOSOŠTVORCOVÁ
0.0.2
HYPHESSOBRYCON ANISITSI
TETRA ŽIARIVÁ
HEMIGRAMMUS ERYTHROZONUS
0.0.1
Agama kočinčínska (Physignathus cocincinus)
Asian Water Dragon
71
Lev (Panthera leo)
Lion
72
2013
PLAZY - REPTILIA
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
KORYTNAČKA MOČIARNA
DECREASE
5
2
7
5
2
7
1
1
0
EMYS ORBICULARIS
KORYTNAČKA MAPOVÁ
1
1
0
1
3
3
0
0
2
1
3
1
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
3
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
0
GRAPTEMYS KOHNI
KORYTNAČKA
PÍSMENKOVÁ OZDOBNÁ
TRACHEMYS SCRIPTA
ELEGANS
KORYTNAČKA
PÍSMENKOVÁ ŽLTOLÍCA
TRACHEMYS SCRIPTA
SCRIPTA
KORYTNAČKA KASPICKÁ
MAUREMYS CASPICA
KAJMANKA DRAVÁ
CHELYDRA SERPENTINA
KORYTNAČKA ZELENÁ
0
0
1
KASTÁ TESTUDO HERMANNI
KORYTNAČKA STEPNÁ
1
2
0
TESTUDO HORSFIELDII
KORYTNAČKA
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
2
0
ŽLTOČIERNA
TESTUDO MARGINATA
KOŽNATKA ČÍNSKA
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
PELODISCUS SINENSIS
KAJMAN OKULIARNATÝ
CAIMAN CROCODILUS
KROKODÍL ČELNATÝ
OSTEOLAEMUS TETRASPIS
BAZILIŠOK ZELENÝ
BASILISCUS PLUMIFRONS
BAZILIŠOK PÁSKOVANÝ
BASILISCUS VITTATUS
73
2013
PLAZY - REPTILIA
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
PRÍCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
ARRIVAL
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
LEGUÁN ZELENÝ
0
0
1
0
0
6
2
0
0
1
2
0
2
1
1
0
1
1
DECREASE
0
0
1
IGUANA IGUANA
AGAMA KOČINČINSKÁ
0
0
3
0
0
3
0
1
0
2
1
0
1
2
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
0
3
0
1
0
0
PHYSIGNATHUS COCINCINUS
AGAMA TŔŇOBOKÁ
0
2
0
POGONA VITTICEPS
PICHĽAVEC SKALNÝ
UROMASTYX ACANTHINURA
GEKONČÍK NOČNÝ
0
0
1
0
1
0
0
0
1
EUBLEPHARIS MACULARIUS
VARAN STEPNÝ
VARANUS EXANTHEMATICUS
VEĽHAD KRÁĽOVSKÝ
BOA CONSTRICTOR
VEĽHAD KUBÁNSKY
1
0
0
EPICRATES ANGULIFER
PYTÓN KRÁĽOVSKÝ
PYTHON REGIUS
UŽOVKA AMURSKÁ
1
2
0
ELAPHE SCHRENCKI
UŽOVKA ČERVENÁ
0
4
0
1
0
0
0
1
0
PANTHEROPHIS GUTTATUS
VRETENICA GABUNSKÁ
BITIS GABONICA
74
2013
VTÁKY - AVES
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
PŠTROS DVOJPRSTÝ
DECREASE
1
2
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
2
3
0
2
2
0
6
4
0
7
6
0
1
1
0
2
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
2
0
2
0
0
2
0
0
3
3
0
3
3
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
2
0
1
2
0
2
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0
12
8
14
0
2
0
1
1
0
7
6
0
0
1
0
STRUTHIO CAMELUS
NANDU PAMPOVÝ
1
0
0
RHEA AMERICANA
EMU HNEDÝ
0
1
0
DROMAIUS NOVAEHOLLANDIAE
TUČNIAK JEDNOPÁSY
1
2
0
SPHENISCUS HUMBOLDTI
PELIKÁN RUŽOVÝ
1
1
0
PELECANUS
ONOCROTALUS
VOLAVKA STRIEBRISTÁ
EGRETTA GARZETTA
CHAVKOŠ NOČNÝ
1
2
0
NYCTICORAX NYCTICORAX
LYŽIČIAR BIELY
PLATALEA LEUCORODIA
KAČIČKA
MANDARÍNSKA
3
2
2
1
1
0
4
3
2
AIX GALERICULATA
KAČIČKA OBOJKOVÁ
AIX SPONSA
KAČICA BERNIEROVÁ
ANAS BERNIERI
KAČICA DVOJŠKVRNNÁ
ANAS FORMOSA
KAČICA LAYSANSKÁ
ANAS LAYSANENSIS
KAČICA DIVÁ
3
0
0
0
0
12
9
6
26
7
6
0
1
1
0
0
1
0
ANAS PLATYRHYNCHOS
KAČICA DOMÁCA RUÁNSKA
ANAS PLATYRHYNCHOS F.
DOMESTICA
KAČICA VRKOČATÁ
ANAS SPECULARIOIDES
75
2013
VTÁKY - AVES
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
HUS DIVÁ
DECREASE
0
0
2
0
0
2
2
0
0
2
0
0
3
6
0
3
6
1
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
2
4
2
2
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
3
0
1
1
0
1
1
0
1
1
2
0
0
2
2
2
0
2
2
0
ANSER ANSER
HUS LABUTIA
ANSER CYGNOIDES
HUS LABUTIA -
1
0
0
DOMÁCA
ANSER CYGNOIDES F.
DOMESTICA
HUS MALÁ
1
0
0
ANSER ERYTHROPUS
CHOCHLAČKA
VRKOČATÁ
AYTHYA FULIGULA
BERNIKLA VEĽKÁ
0
0
5
0
0
1
BIELOBRADÁ
BRANTA CANADENSIS
BERNIKLA BIELOLÍCA
0
1
0
BRANTA LEUCOPSIS
BERNIKLA
ČERVENOKRKÁ
BRANTA RUFICOLLIS
KAČICA DOMÁCA PIŽMOVÁ
CAIRINA MOSCHATA F.
DOMESTICA
LABUŤ ČIERNA
0
1
0
CYGNUS ATRATUS
LABUŤ VEĽKÁ
1
1
0
CYGNUS OLOR
2
HRDZAVKA
2
0
POTÁPAVÁ
NETTA RUFINA
KONDOR VEĽKÝ
0
1
0
0
1
0
2
1
0
2
1
0
0
1
0
1
1
0
VULTUR GRYPHUS
OROL KRÁĽOVSKÝ
AQUILA HELIACA
ORLIAK BIELOKRÍDLY
HALIAEETUS PELAGICUS
76
1
0
0
2013
VTÁKY - AVES
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
MYŠIAK
DECREASE
1
1
0
0
0
5
1
1
0
2
0
0
1
0
0
1
4
0
0
2
3
1
0
0
3
4
0
1
1
0
0
0
2
2
1
1
0
0
5
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
2
0
1
0
0
3
2
0
1
1
0
1
2
1
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
2
2
0
2
2
0
0
1
0
4
3
0
0
1
0
ŠTVORFAREBNÝ
PARABUTEO UNICINCTUS
PERLIČKA
KROPENATÁ
GUTTERA PUCHERANI
BAŽANT
DIAMANTOVÝ
CHRYSOLOPHUS
AMHERSTIAE
BAŽANT ZLATÝ
0
0
3
CHRYSOLOPHUS PICTUS
BAŽANT
STRIEBORNÝ
LOPHURA NYCTHEMERA
PÁV KORUNKATÝ
1
1
0
0
1
0
1
0
0
PAVO CRISTATUS
TRAGOPAN
MODROLÍCI
TRAGOPAN TEMMINCKII
ŽERIAV STEPNÝ
1
2
0
0
0
1
ANTHROPOIDES VIRGO
ŽURAV KRÁĽOVSKÝ
BALEARICA REGULORUM
ŽERIAV POPOLAVÝ
GRUS GRUS
ŽERIAV ČIERNOBIELY
GRUS JAPONENSIS
KARIAMA
ČERVENOZOBÁ
CARIAMA CRISTATA
HOLÚBOK DIAMANTOVÝ
GEOPELIA CUNEATA
KORELA CHOCHLATÁ
4
2
0
0
1
0
NYMPHICUS HOLLANDICUS
AGAPORNIS FIŠEROV
AGAPORNIS FISCHERI
77
2013
VTÁKY - AVES
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
AGAPORNIS
DECREASE
0
0
1
0
0
1
1
0
3
1
0
3
2
2
0
2
2
0
4
2
0
4
2
16
1
1
0
1
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
0
ŠKRABOŠKOVÝ
AGAPORNIS PERSONATA
AGAPORNIS
RUŽOVOHRDLÝ
AGAPORNIS ROSEICOLLIS
ARA MODROŽLTÁ
ARA ARARAUNA
PAPAGÁJEC VLNKOVANÝ - ANDULKA
0
0
16
MELOPSITTACUS
UNDULATUS
ARA HORSKÁ
PRIMOLIUS COULONI
PAPAGÁJ
SIVÝ - ŽAKO
PSITTACUS ERITHACUS
1
TURAKO BIELOLÍCI
0
0
TAURACO LEUCOTIS
KUVIK OBYČAJNÝ
1
1
0
1
1
0
2
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
3
0
1
1
0
1
1
0
ATHENE NOCTUA
VÝR SKALNÝ
BUBO BUBO
BELAŇA TUNDROVÁ
NYCTEA SCANDIACA
SOVA BRADATÁ TMAVÁ
STRIX NEBULOSA LAPPONICA
ZOBÁKOROŽEC
STRIEBROLÍCI
CERATOGYMNA BREVIS
DROZD ČIERNOPRSÝ
1
1
0
2
2
0
TURDUS DISSIMILIS
SOJKOVEC
ČIERNOHRDLÝ
DRYONASTES CHINENSIS
78
2013
VTÁKY - AVES
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
SOJKOVEC
1
0
DECREASE
0
1
0
0
2
2
0
1
0
0
JUHOČÍNSKY
TROCHALOPTERON MILNEI
2
AMADINA GOULDOVEJ
2
0
CHLOEBIA GOULDIAE
ŠKOREC KOVOVÝ
1
0
0
2
2
0
1
1
0
3
2
0
LAMPROTORNIS CHALYBAEUS
MAJNA
ROTHSCHILDOVA
0
0
1
2
2
1
0
0
4
1
1
0
3
2
0
LEUCOPSAR ROTHSCHILDI
KRKAVEC ČIERNY
0
0
4
CORVUS CORAX
KRASKA
ČERVENOZOBÁ
UROCISSA ERYTHRORHYNCHA
Tučniak jednopásy (Spheniscus humboldti)
Humboldt Penguin
79
2013
CICAVCE - MAMMALIA
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
KENGURA PARMA
2
0
DECREASE
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
MACROPUS PARMA
0
KENGURA
ČERVENOKRKÁ
2
0
MACROPUS RUFOGRISEUS
LEMUR BIELOČELÝ
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
1
0
2
3
4
EULEMUR ALBIFRONS
LEMUR ČIERNY
2
0
0
EULEMUR MACACO
LEMUR VARI
BIELOČIERNY
VARECIA VARIEGATA
KOŠMÁČ BIELOČELÝ
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
3
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
1
3
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
4
2
2
1
CALLITHRIX GEOFFROYI
TAMARÍN PINČÍ
0
0
2
1
2
2
1
0
1
3
3
1
1
1
0
1
3
0
1
3
0
1
1
0
2
0
0
1
2
0
2
0
0
0
4
2
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
SAGUINUS OEDIPUS
MALPA HNEDÁ
1
0
0
CEBUS APELLA
MAČIAK HUSÁRSKY
ERYTHROCEBUS PATAS
MAKAK MAGOT
1
0
0
1
1
0
MACACA SYLVANUS
PAVIÁN PLÁŠTIKOVÝ
PAPIO HAMADRYAS
PES DOMÁCI
1
0
0
CANIS FAMILIARIS
VLK EURÁZIJSKÝ
CANIS LUPUS LUPUS
PSÍK MEDVEDÍKOVITÝ
NYCTEREUTES PROCYONOIDES
FENEK UŠATÝ
0
1
0
VULPES ZERDA
MEDVEĎ HNEDÝ
URSUS ARCTOS
NOSÁĽ ČERVENÝ
NASUA NASUA
MEDVEDÍK ČISTOTNÝ
PROCYON LOTOR
80
1
0
0
1
0
0
2013
CICAVCE - MAMMALIA
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
SURIKATA VLNKATÁ
DECREASE
3
2
0
1
0
0
1
1
0
1
3
0
0
2
1
0
1
0
0
0
2
3
1
2
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
7
0
4
5
0
2
3
0
1
4
0
1
4
0
SURICATA SURICATTA
HYENA ŠKVRNITÁ
1
0
0
CROCUTA CROCUTA
SERVAL STEPNÝ
LEPTAILURUS SERVAL
RYS OSTROVID
0
2
0
KARPATSKÝ
LYNX LYNX CARPATHICUS
LEV PÚŠTOVÝ
PANTHERA LEO
TIGER
PANTHERA TIGRIS
TULEŇ SIVÝ
HALICHOERUS GRYPUS
SOMÁR DOMÁCI
EQUUS ASINUS
KÔŇ DOMÁCI - HUCUL
0
1
0
1
8
0
1
0
0
4
5
0
1
1
0
3
3
0
0
1
0
1
5
0
0
1
4
0
2
0
0
2
0
2
2
0
1
0
0
0
1
0
1
3
0
1
6
0
0
1
0
0
2
0
1
7
0
1
1
0
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
1
0
EQUUS CABALLUS
KÔŇ DOMÁCI SHETLANDSKÝ PONY
1
0
0
2
0
0
EQUUS CABALLUS
KULAN TURKMÉNSKY
0
1
0
EQUUS HEMIONUS KULAN
KÔŇ PRZEWALSKÉHO
EQUUS PRZEWALSKII
ZEBRA CHAPMANOVA
EQUUS QUAGGA CHAPMANNI
DIVIAK LESNÝ
SUS SCROFA
ŤAVA DVOJHRBÁ DOMÁCA
CAMELUS BACTRIANUS
LAMA KROTKÁ
LAMA GLAMA
LAMA HUANAKO
LAMA GUANICOE
LAMA ALPAKA
0
1
0
VICUGNA PACOS
81
2013
CICAVCE - MAMMALIA
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
JELEŇ WAPITI
DECREASE
1
1
0
2
4
0
2
2
0
1
1
7
19
12
5
4
12
0
4
3
0
0
1
0
0
2
1
0
0
2
0
0
1
1
0
0
5
4
0
7
15
0
2
0
0
2
0
0
2
2
0
1
2
0
CERVUS CANADENSIS
JELEŇ LESNÝ
CERVUS ELAPHUS PANNONIENSIS
DANIEL ŠKVRNITÝ
DAMA DAMA
PAOVCA HRIVNATÁ
1
0
0
AMMOTRAGUS LERVIA
2
ANTILOPA JELEŇOVITÁ
0
0
ANTILOPE CERVICAPRA
1
3
0
JAK TIBETSKÝ - DOMÁCI 1
2
0
1
1
0
1
0
0
1
3
0
1
2
0
0
1
1
3
0
0
2
0
0
2
0
1
0
2
0
0
2
3
0
1
1
0
1
2
0
1
1
0
2
2
0
1
0
0
2
4
0
ZUBOR HÔRNY
0
1
0
1
0
0
BISON BONASUS
BOS GRUNNIENS
ZEBU ZAKRPATENÝ
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
1
2
0
0
0
3
0
1
2
0
1
2
0
2
0
0
1
2
0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
2
3
2
BOS INDICUS
UHORSKÝ STEPNÝ
DOBYTOK
BOS TAURUS
NILGAU PESTRÝ
BOSELAPHUS TRAGOCAMELUS
TAKIN INDICKÝ
1
1
0
BUDORCAS TAXICOLOR
TAXICOLOR
KOZA BEZOÁROVÁ
KRÉTSKA
CAPRA AEGAGRUS CRETICA
KOZA DOMÁCA
0
1
0
0
1
0
KAMERUNSKÁ
CAPRA HIRCUS
KOZA DOMÁCA
KARPATSKÁ
CAPRA HIRCUS
PAKÔŇ MODRÝ
CONNOCHAETES TAURINUS
TAURINUS
BYVOLEC BIELOČELÝ
2
0
0
2
0
0
0
1
0
DAMALISCUS PYGARGUS
PHILLIPSI
TAHR HIMALAJSKÝ
HEMITRAGUS JEMLAHICUS
82
0
0
2
2013
CICAVCE - MAMMALIA
DRUH
STAV K
PRÍCHOD
ODCHOD
ÚHYN
INÉ ÚBYTKY
ODCHOV
STAV K
SPECIES
1.1.2013
STATUS
ARRIVAL
DEPARTURE
DEATH
OTHER
BIRTH
31.12.2013
STATUS
VODÁRKA JELEŇOVITÁ
1
4
0
2
4
0
DECREASE
0
1
0
0
2
0
1
0
0
2
3
0
1
1
0
2
4
0
KOBUS ELLIPSIPRYMNUS
DEFASSA
VODÁRKA LEČVE
1
1
0
KAFUENSKÁ
KOBUS LECHE KAFUENSIS
PRIAMOROŽEC
0
1
0
0
1
0
1
0
0
2
4
0
ŠABĽOROHÝ
ORYX DAMMAH
OVCA DOMÁCA - CÁPOVÁ
1
4
0
2
2
0
1
3
0
5
13
5
1
2
0
5
13
32
1
1
0
OVIS ARIES ARIES
OVCA DOMÁCA
0
1
0
2
3
0
1
0
0
2
2
0
5
3
0
1
11
0
1
2
0
2
2
0
KAMERUNSKÁ
OVIS ARIES ARIES
OVCA DOMÁCA
0
1
0
KARAKULSKÁ
OVIS ARIES ARIES
MUFLÓN LESNÝ
9
5
5
OVIS ARIES MUSIMON
KAMZÍK ALPSKÝ
RUPICAPRA RUPICAPRA
POTKAN
LABORATÓRNY
3
11
32
RATTUS NORVEGICUS
VAR. ALBA
DIKOBRAZ INDICKÝ
0
0
2
1
1
2
1
0
0
1
0
0
HYSTRIX INDICA
ČINČILA VLNATÁ
CHINCHILLA LANIGERA
MORČA DOMÁCE
8
19
0
1
2
0
2
0
1
3
0
0
74
0
0
87
8
19
13
0
0
6
0
2
6
0
2
0
0
0
0
1
0
0
16
0
3
11
0
CAVIA PORCELLUS
KAPYBARA MOČIARNA
1
0
0
HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS
AGUTI ZLATÝ
DASYPROCTA LEPORINA
OSMÁK DEGU
OCTODON DEGUS
KRÁLIK DOMÁCI
0
5
0
0
0
134
ORYCTOLAGUS CUNICULUS
V. EDULIS
83
Vydala ZOO Košice, 2014
Published by Košice ZOO, 2014
náklad 500 ks /pcs
redakcia výročnej správy / editors
Mgr. Eva Malešová
Ing. Patrik Pastorek
Mgr. Erich Kočner
Bc. Josef Kindl
preklad / translation
Bc. Josef Kindl
fotografie / photo
Mgr. Erich Kočner
Ing. Patrik Pastorek
Bc. Josef Kindl
archív ZOO Košice
grafická úprava a tlač
KPK reklama, s.r.o., www.kpkreklama.sk
84
Publikácia neprešla odbornou jazykovou úpravou.
Publication was not submitted to orthographic rules.
Download

výročná správa 2013