VÝROČNÁ SPRÁVA
2 01 2
THE ANNUAL REPORT
Zoologická záhrada Košice
The Košice ZOO
Obsah:
2 Všeobecné informácie
General information
36 Parazity kopytníkov
Parasites of hoofed mammals
3 Personálne obsadenie
Staff
38 Včelársky chodník – projekt
The beekeeping trail
4 Slovo riaditeľa
ZOO Director´s View
40 Interaktívna ZOO – projekt
Interactive ZOO – project
7 Z pohľadu ekonóma
Economist´s view
42 Akcie pre verejnosť
Public events
12 Z pohľadu zoológa
ZOOlogist´s view
48 Propagácia ZOO
The promotion of the ZOO
15 Spolupráca zameraná na výskum a ochranu druhov / Cooperation focused on the research
and the conservation of the species
50 Publicita a zoznam správ v médiách za rok 2012
17 Chov tiav dvojhrbých
Breeding of the Bactrian Camels
53 Webová stránka ZOO Košice
Informačné tabuľky
54 Environmentálna výchova
Environmental education
18 Tamarín pinčí a jeho chov
Cotton-top Tamarins
56 Skrášľovanie areálu
20 Štvornásobný odchov tučniakov jednopásych
Humboldt Penguins
57 Výstavba a údržba areálu
Construction and maintenance of the area
24 Historicky prvý odchov rysov ostrovidov
First rearing of Eurasian Lynx
60 Komisia pre ryby a plutvonožce
The Fish and Pinnipedian Committee
26 Nové vtáčie druhy v roku 2012
New bird species in the year 2012
62 Návštevnosť v ZOO Košice
29 Transporty zvierat
Animal transports
32 Výživa zvierat
Animal nutrition
34 Z pohľadu veterinára
Veterinary doctor´s view
64 Adoptívny rodičia za rok 2012
66 Partneri
67 Zoznam zahraničných ciest
68 Prehľad druhov zaradených do zoznamu EEP, ESB
a ISB v roku 2012
68 Prehľad počtu zvierat
Zoologická záhrada Košice
Slovenská republika
VÝROČNÁ SPRÁVA
2012
THE ANNUAL REPORT
Všeobecné informácie
General information
Adresa / Adress
Právna forma / Legal status
Príspevková organizácia
Contributively institution
Tel.
+421 (055) 796 80 11
Fax
+421 (055) 796 80 24
E-mail
[email protected]
web
www.zookosice.sk
Riaditeľ / Director
Zriaďovateľ / Founded by
2
Zoologická záhrada Košice
Široká 31
040 06 Košice – Kavečany
Slovenská republika / Slovak republic
Mgr. Erich Kočner
Mesto / City Košice
Primátor mesta Košice / Mayor of Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Námestníci prímátora / Deputy mayors
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Ing. Ján Jakubov
Personálne obsadenie
Staff
stav k 31. 12. 2012
Mgr. Erich Kočner
Ing. Patrik Pastorek
Ing. Kristína Tóthová
Mgr. Eva Malešová
Iveta Babišová
Ing. Emília Kornúcová
Mgr. Róbert Pataki
MVDr. Juraj Skalický
Inšpektori chovu
Curators
Chovatelia
Animal keepers
ostatní zamestnanci (ekonomický a technický servis)
other staff members (economical and technical support)
Prehľad
o vzdelaní
riaditeľ
Director
vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
vedúca technického oddelenia
Head of technical department
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of education and marketing department
vedúca ekonomického oddelenia
Head of economical department
oddelenie výživy
Nutritionist
referent pre personalistiku a mzdy
Personnel and wages
externý veterinárny lekár
External veterinarian service
2
20
27
spolu
total
57
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa
16
25
4
14
3
Slovo riaditeľa
Mgr. Erich Kočner
Riaditeľ ZOO
ZOO director
V
ážení priatelia ZOO Košice, mám milú povinnosť
predstaviť Vám úvodom zhodnotenie práce kolektívu pracovníkov košickej ZOO a života v nej počas
roku 2012. Predkladáme Vám štvrtú výročnú správu
v 33 ročnej histórii najväčšej zoologickej záhrady
na Slovensku.
V priebehu uplynulých dvanástich mesiacov navštívilo našu zoologickú záhradu 172 903 návštevníkov.
Je to číslo nižšie oproti rekordnej návštevnosti z roka
predchádzajúceho, napriek tomu to bola druhá najúspešnejšia sezóna od sprístupnenia ZOO verejnosti
v roku 1985.
Pod záštitou primátora mesta Košice naša ZOO hostila
po dvadsiatich rokoch výročné zasadanie Valnej hromady Únie českých a slovenských ZOO, organizácia
ktorého mala zároveň za cieľ definitívne etablovať
ZOO profesne a odborne do rodiny 19 českých a slovenských zoologických záhrad.
Na poli medzinárodnom dosiahla ZOO významného
úspechu v akceptácii našej prihlášky do najprestížnejšej profesnej organizácie v Európe – Európskej
asociácie ZOO a akvárií. Jej zástupcom sme odovzdali
všetky požadované dokumenty počas výročnej konferencie EAZA v rakúskom Innsbrucku. Začal sa tak
niekoľkoročný asociačný proces, ktorý by mal byť
zavŕšený spočiatku pridruženým a napokon plným
členstvom našej ZOO v tejto organizácii združujúcej
dnes viac ako 350 najlepších ZOO Európy.
4
ZOO Director´s View
D
uring the past twelve months visited our ZOO
170 903 tourists, through which became the last
year second most successful season since ZOO was
opened to the public in the year 1985. ZOO hosted
Annual General Meeting of the Union of Czech and
Slovak ZOOs.
At the international level achieved our ZOO significant success in acceptance of our application to the
most prestigious professional organization in Europe – European Association of ZOOs and Aquariums
(EAZA). It´s representatives we handed in all the
required documents during the Annual Conference
of EAZA in Austrian Innsbruck. Association process,
that takes several years, should be crowned by full
membership of our ZOO in this organization.
In the sphere of cooperation is for us important
integration of the second mare from our breeding of
Przewalski‘s horses to the repatriation project organized by Prague ZOO in Mongolia.
Na poli medzinárodnej spolupráce je pre nás významné začlenenie druhej kobyly z košického chovu koní
Przewalského do repatriačného projektu organizovaného pražskou ZOO v Mongolsku. Novým domovom
kobyly Anežky sa stal Národný park Gobi 2. Radosť z
tejto akcie bola posilnená správou z Mongolska, kde
sa pred rokom do voľnej prírody vypustená kobylka
Cassovia stala úspešnou a dobrou matkou. Viac sme
si nemohli priať!
Jednou z hlavných úloh zoologických záhrad je chov
a prezentácia ohrozených druhov zvierat. To, že sa
nám ju darí plniť, dokladá počet viac než sto odchovaných mláďat. Najviac nás potešil prirodzený odchov
4 mláďat tučniakov jednopásych, historický prvoodchov karpatských rysov a po dlhšej dobe aj mláďat
u zebier Chapmannovych, antilop, vodárok jeleňovitých a červených.
Tu by som spomenul, že v našej ZOO prvýkrát v histórii prekročil počet vystavovaných druhov dvojstovku
a zastavil sa na čísle 204. Zo zásadných noviniek spomeniem druhy, ktoré chováme prvýkrát a ktoré napôžu profilácii našej ZOO na chov ohrozených druhov
fauny Eurázie – takin indický – 1. krát chovaný v slovenských ZOO, orliak bielokrídly či žeriav čiernobiely.
Významný posun nastal v investičnej výstavbe, kde
po troch rokoch útlmu došlo k započatiu investičnej akcie na podporu výstavby druhého Dinoparku
na Slovensku. V rámci tohto projektu schváleného
Radou mesta a Mestským zastupiteľstvom sa zrealizovalo premostenie potoka Hrubša a napojenie
inžinierskych sietí k budúcej stavbe. V prvom rade
sa ale začalo výstavbou nových sociálnych zariadení
v dolnej časti ZOO, kde po vybudovaní expozície tučniakov v rokoch predošlých vznikla druhá ťažisková
zóna našej záhrady v lokalite, s ktorou pôvodný generel budovania ZOO nepočítal ako s návštevníckou.
V roku 2013 tu po otvorení DinoParku vznikne
National park Gobi 2 became the new home of the
mare Anežka.
One of the main roles of the ZOO is breeding and
presentation of endangered species of the animals.
Our ZOO bred more than hundred youngs. We were
most pleased with the natural rearing of 4 youngs of
Penguins, historically first rearing of Carpathian Lynx.
Number of the species exhibited in ZOO was for the
first time in the history higher than two hundred and
stopped at number 202.
Shift came in investment construction, where after
three years of decline started investment activities
on support of the construction of the second Dinopark.
Letnú sezónu 2012 otvorili zástupcovia mesta Košice
námestníčka primátora MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
a MVDr. Martin Petruš / Summer season 2012 opened Deputy Mayor of Kosice MUDr. Renata Lenártová, PhD. and
MVDr. Martin Petruš
5
priestor, ktorého celkové stvárnenie sa bude profilovať aj v ďalších rokoch ako prioritný rozvojový zámer
ZOO aj z dôvodu vysporiadania pozemkov v tejto lokalite.
Ďalšou významnou akciou uplynulého roka bola realizácia Vtáčieho náučného chodníka. Projekt v sume viac než 22 400 Eur u nás zrealizoval Karpatský
euroregión v ramci operačného programu MDCR SR.
Výstupy tohto projektu sú hmatateľné v celom areáli
nielen na zdarilých paneloch približujúcich avifaunu
Karpát prezentáciou druhov, ktoré majú doložený
výskyt priamo v areáli našej ZOO. Vďaka projektu sa
po dlhých rokoch môžu návštevníci zoznámiť s našimi
chovancami prostredníctvom nového informačného
systému, novej veľkej orientačnej či informačnej tabule, prvému detskému knižnému bedekru v slovenských ZOO, ako aj ďalších zdarilých výstupov smerujúcich k našim návštevníkom.
Zásadnej zmeny sa dočkal servis pre návštevníkov
rozšírením zážitkových programov o jazdu terénnym
vozidlom, či večernému okruhu s odborným výkladom.
Uvedené príklady našich aktivít ako aj mnohé ďalšie
každodenné úspechy sa podarili vďaka hektickému
úsiliu menežmentu a všetkých radových pracovníkov záhrady zaisťujúcich jej každodenné fungovanie.
Verím, že sme tak dali nový základ k úspešnému rozvoju ZOO v ďalších rokoch.
Záverom by som chcel poďakovať nášmu zriaďovateľovi – mestu Košice na čele s primátorom Richardom
Rašim, Košickému samosprávnemu kraju, sponzorom, partnerom, ďalším inštitúciám, adoptívnym
rodičom a všetkým priaznivcom ZOO Košice, ktorí nás
v našej práci a poslaní podporujú.
Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí upevniť
postavenie ZOO ako jedného z najnavštevovanejších
turistických cieľov východného Slovenska.
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ ZOO Košice
Vedenie ZOO / ZOO management
6
Z pohľadu ekonóma
Iveta Babišová
Economist´s view
vedúca ekonomického oddelenia
Head of economical department
Y
P
rogramový rozpočet zoologickej záhrady Košice na rok 2012
bol zostavený v súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a opatreniami MF SR č. /010175/.
Pre rok 2012 bolo rozpočtovaných po úprave 6 programov, ktoré
predstavovali 9 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých
programov.
Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie zoologickej záhrady Košice ku 31. 12. 2012 je zisk a to vo výške 1 102,85 €.
Náklady ku 31. 12. 2012
1 358 194,88 €
100,79 % rozpočtu
Výnosy ku 31. 12. 2012
1 359 297,73 €
100,88 % rozpočtu
Výnosy z transferov ku 31. 12. 2012
92,02 % rozpočtu
924 325,80 €
Plánované vlastné príjmy sme splnili k 31. 12. 2012 na 124,46 %,
čo je v absolútnom finančnom vyjadrení 368 147,17 €.
Výnosy z bežného transferu od zriaďovateľa predstavovali sumu
650 000,00 € a výnosy z bežného transferu od iných subjektov sumu 12 367,53 € čo boli príspevky a to z finančných darov,
zbierok a adopcií zvierat. Výnosy z kapitálových transferov
predstavovali sumu 261 958,27 € čo je hodnota odpisov majetku
časovo rozpustená aj do nákladov a poskytnutý kapitálový transfer na investície (DINO park) od zriaďovateľa predstavoval sumu
120 000,00 €.
Program č. 1 Propagácia a prezentácia
Aktivita č. 1.1 Propagácia a prezentácia
ZOO Košice rozpočet:
5 790,00 €
Cieľom propagácie bolo zvýšenie návštevnosti a tým vylepšovanie príjmovej základne našej organizácie.
Propagácia a prezentácia spolu v celkovej hodnote:
5 828,70 €
3 652,61 €
Bežná činnosť vo výške 1 817,23 €
z toho: materiál služby
1 835,38 €
2 176,09 €
podnikateľská činnosť
ear 2012 wasn’t in the economic sphere different
from the previous year. Although the economic
result was compared to 2011 lower, but still in profit,
at the height of 1 102,85 €. Except above mentioned
costs we procured from our own resources purchase
and recontruction of tangible property – car Land
Rover and Citroen Jumper, further trampoline, garden tractor, electrical bar, and have done major
repair of the administration building (thermal insulation, replacement of the windows and doors for
plastic).
Aktivita č. 1.2 Medzinárodná spolupráca – Karpatského euroregiónu – Interaktívna ZOO
rozpočet:
1 680,00 €
V rámci novej aktivity cezhraničnej spolupráce Maďarská republika (ZOO Nyíregyháza) – Slovenská republika (ZOO Košice) sa tento
krát jednalo o zvýšenie environmentálneho povedomia v cezhraničných oblastiach, realizovaním spoločných aktivít vybudovanie
náučného vtáčieho chodníka a vyhotovenie leporela. Súčasťou
chodníka sú náučné panely, viacjazyčný sprievodca. Projekt bol
schválený 27. 01. 2012 a momentálne je už otvorený.
1 680,00 €
Bežná činnosť vo výške
Aktivita č. 1.3 Vzdelávanie verejnosti v oblasti chovu včiel
700,00 €
rozpočet:
V rámci novej aktivity s partnerskou organizáciou Regionálnou
zložkou Košického samosprávneho kraja Slovenského zväzu včelárov, predmetom projektu je vybudovanie včelárskeho chodníka a ukážkového včelína v našej organizácií. Súčasťou chodníka
budú náučné panely. Projekt bol schválený v 11/2011 a v súčasnom období prebieha jeho realizácia, ukončovacie práce prebehnú v máji 2013.
Bežná činnosť vo výške
737,30 €
7
Program č. 2 Výchova a vzdelávanie:
Aktivita č. 2.1 Vzdelávanie zamestnancov ZOO
rozpočet:
2 100,00 €
V roku 2012 sme zrealizovali okrem pravidelných školení vodičov,
zváračov aj školenie pre pracovníčky učtárne, pracovníkov zoologického oddelenia – ISIS. Bola zakúpená odborná literatúra pre
ekonomické a zoologické oddelenie.
2 744,04 €
Bežná činnosť vo výške Aktivita č. 2.2 Výchova a vzdelávanie verejnosti
1 200,00 €
rozpočet:
V tomto období boli zrealizované rôzne vzdelávacie podujatia
pre školy, návštevníkov, účastníkov konferencie UCSZOO, ktoré
boli vykonané prednášajúcimi – zamestnancami ZOO Košice
vo vlastnej réžií, ako aj odbornými lektormi.
Bežná činnosť vo výške 753,79 €
Program č. 3 Kultúra
Aktivita č. 3.1 Vzdelávanie a aktivity pre voľný čas
rozpočet:
3 500,00 €
ZOO Košice zrealizovala kultúrne podujatia v súlade s plánom
kultúrnych akcií.
Bežná činnosť vo výške
961,33 €
Pracovníci ekonomického oddelenia / Economic department
8
Program č. 4 Chov živočíchov a chovné
programy
Aktivita č. 4.1 Európske záchranné programy a chov euro
karpatskej fauny
rozpočet:
99 000,- €
V tomto programe boli výdavky hlavne na kvalitné zabezpečenie
chovných programov ako sú výdavky na všeobecný materiál,
krmivá, liečivá, vyšetrenia, ošetrenia, očkovania veterinárom
a v minimálnej miere aj výdavky na nákup zvierat, nakoľko nie
vždy je možné získať nové jedince potrebné pre zachovanie genetickej variability deponáciou alebo darom.
Bežná činnosť vo výške
106 585,79 €
71 298,52 €
z toho krmivá a stelivá
ostatný materiál
2 747,35 €
liečivá 430,50 €
2 761,89 €
členské príspevky
veterinárne služby
9 833,07 €
ostatné služby
12 641,74 €
cestovné náhrady
6 872,72 €
Program č. 5 Podporná činnosť
Aktivita č. 5.1 Správa ZOO
rozpočet:
936 230,00 €
Zámerom programu je dosiahnuť maximálne funkčný chod
zoologickej záhrady.
Výnosy / Revenue
Náklady / Expenses
Náklady / Expenses
Výnosy / Revenue
Výsledok hospodárenia / Economy result
9
Výsledky hospodárenia - rok 2012
Ukazovateľ
Rozpočet
2012
Skutoč. ku
31.12.2012
%
plnenia
Skutoč. ku
31.12.2011
5
NÁKLADY CELKOM
1 347 500,00
1 358 194,88
100,79
1 351 697,37
50
Spotrebované nákupy celkom
277 910,00
307 308,83
110,58
368 821,22
spotreba materiálu
121 710,00
124 423,65
102,23
140 347,53
spotreba DHM
10 900,00
9 717,98
89,16
58 496,42
spotreba PHM
14 500,00
16 828,39
116,06
13 935,00
spotreba energie
110 800,00
124 722,58
112,57
127 916,46
predaný tovar
20 000,00
31 616,23
158,08
28 125,81
Služby celkom
156 680,00
165 351,98
105,53
156 487,48
oprava a údržba
44 500,00
36 243,28
81,45
19 592,66
náklady na reprezentáciu
7 000,00
2 865,40
40,93
1 975,96
cestovné
13 200,00
7 670,80
58,11
9 672,02
výkony spojov
6 330,00
6 503,12
102,73
6 216,02
ostatné služby
85 650,00
112 069,38
130,85
119 030,82
51
52
53
54
55
56
59
10
Osobné náklady celkom
591 110,00
590 336,43
99,87
521 495,89
mzdové náklady
372 800,00
413 382,00
110,89
358 507,95
ostatné osobné náklady - OON
4 000,00
6 045,20
151,13
15 130,90
zákonné sociálne poistenie
183 310,00
144 625,48
78,90
124 884,47
zákonné sociálne náklady
31 000,00
26 283,75
84,79
22 972,57
Dane a poplatky
8 000,00
2 379,69
29,75
3 371,31
dane a ost. dane a miestne poplatky
8 000,00
2 379,69
29,75
3 371,31
Ostatné náklady celkom
5 800,00
7 905,72
136,31
5 560,06
členské príspevky
3 800,00
2 761,89
72,68
4 518,06
ostatné
2 000,00
5 143,83
257,19
1 042,00
Odpisy a rezervy
297 500,00
275 418,76
92,58
292 939,26
odpisy hmot. a nehmot. IM
270 000,00
261 958,27
97,02
266 766,68
tvorba zákonných rezerv
0,00
327,96
0,00
0,00
tvorba ostatných rezerv
27 500,00
13 132,53
47,75
26 172,58
Finančné náklady
7 500,00
9 394,69
125,26
1 909,43
poistné
5 500,00
7 376,92
134,13
1 909,43
ostatné finančné náklady
2 000,00
2 017,77
100,89
0,00
Dane z príjmov
3 000,00
98,78
3,29
1 112,72
Výsledky hospodárenia - rok 2012
Ukazovateľ
Rozpočet
2012
Skutoč. ku
31.12.2012
%
plnenia
Skutoč. ku
31.12.2011
6
VÝNOSY CELKOM
1 347 500,00
1 359 297,73
100,88
1 357 727,68
60
Tržby za vlastné výkony v tom:
295 800,00
368 147,17
124,46
368 646,10
tržby z predaja služieb
16 800,00
43 639,65
259,76
41 465,90
tržby za vlastné výrobky
259 000,00
287 294,08
110,92
292 356,62
tržby z predaja tovaru
20 000,00
37 213,44
186,07
34 823,58
61
Zmena stavu zvierat
1 000,00
11 471,41
0,00
1 363,89
62
Aktivácia mat., služieb
3 500,00
11 436,78
326,77
3 223,19
64
Ostatné výnosy celkom
15 000,00
15 716,05
104,77
19 008,30
ostatné výnosy z prevádz. činnosti
15 000,00
15 716,05
104,77
19 008,30
Zúčtovanie rezerv
27 500,00
28 099,54
102,18
27 506,01
zúčtovanie zákonných rezerv
0,00
2 592,97
0,00
0,00
zúčtovanie ostatných rezerv
27 500,00
25 506,57
92,75
27 506,01
Finančné výnosy
100,00
100,98
100,98
42,47
úroky
50,00
44,09
0,00
33,67
ostatné finančné výnosy
50,00
56,89
113,78
8,80
Mimoriadne výnosy
100,00
0,00
0,00
282,00
zúčtovanie rezerv
0,00
0,00
0,00
0,00
ostatné mimoriadne výnosy
100,00
0,00
0,00
282,00
Výnosy z transferov
1 004 500,00
924 325,80
92,02
937 655,72
výnosy z BT z rozpočtu obce
650 000,00
650 000,00
100,00
568 452,17
výnosy z KT z rozpočtu obce
270 000,00
261 958,27
97,02
266 766,68
výnosy z BT od iných
15 000,00
12 367,53
82,45
12 706,68
výnosy z KT od iných
0,00
0,00
0,00
0,00
výnosy z BT od ostaných EU
69 500,00
0,00
0,00
89 730,19
Poskytnutý kapitálový transfer
120 000,00
120 000,00
100,00
0,00
Hospodársky výsledok
0,00
1 102,85
0,00
65
66
67
69
Pohľadávky
Záväzky
6 030,31
9 732,21
5 666,26
20 755,46
23 119,12
Priem. Stav prac. THP/R
16/44
15/44
15/38
Priemerný zárobok
575,31
575,16
99,97
562,47
11
Z pohľadu zoológa
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
R
ekapitulácia roku 2012 so sebou priniesla niekoľko
zaujímavých faktov a čísel. Oproti roku 2011 sme
spestrili druhovú skladbu zvierat o 3 druhy cicavcov,
16 druhov vtákov, 5 druhov plazov a 1 druh obojživelníkov. Triedu ryby reprezentovalo 29 druhov, čo je
o 4 druhy menej ako v roku 2011. V tejto triede stavovcov v priebehu roka klesol aj počet chovaných
jedincov. Počet druhov bezstavovcov zostal tak ako
v minulom roku na čísle 21 taxónov. V celkovom vyjadrení ide oproti roku 2011 o nárast 21 nových druhov zvierat.
Z najvýznamnejších nových druhov ide o samicu
takina indického (Budorcas taxicolor taxicolor),
ktorú sme priviezli zo ZOO Helsinki, dva páry majn
Rothschildových (Leucopsar rothschildi) dovezené
zo ZOO Praha a Tierparku Berlín, mladého samca žeriava čiernobieleho (Grus japonensis) zo ZOO Praha,
samicu kondora veľkého (Vultur gryphus) zo ZOO
Krakov a mladú samicu orliaka bielokrídleho (Haliaeetus pelagicus) z Tierparku Berlín, ktorých chov
je v zoologických záhradách riadený európskymi
koordinátormi. Medzi ďalšie nové zaujímavé taxóny
patria dva samce kozy bezoárovej krétskej (Capra
aegagrus cretica), pár sojkovcov čiernohrdlých (Garrulax chinensis), kačice Bernierove (Anas bernieri),
husi divé (Anser anser), pár kačíc laysanských (Anas
ZOOlogist´s view
W
e diversified this year the species composition
of the animals with 3 species of the mammals,
16 species of the birds, 5 species of the reptiles and
1 species of the amphibians. More informations
about the newly imported species you can read in
the article about transports of the animals. In the
year 2012 we reared nearly hundred youngs. From
the most important rearings I have to mention the
male of the Bactrian Camel (Camelus bactrianus
f. domesticus), the female of Chapman’s Zebra (Equus
burchellii chapmanni), the female of European Bison
(Bison bonasus), first ever birth of the two cubs of
Eurasian Lynx (Lynx lynx carpathicus), after a seven-year pause the rearing of Tufted Capuchin (Cebus
apella), the birth of Himalayan Tahr (Hemitragus
jemlahicus) and the male of the Cotton-top Tamarin
(Saguinus oedipus). For the first time in the history
we managed to rear four youngs of the Humboldt
Penguin (Spheniscus humboldti) in one breeding
season. Further we reared the female of Common
Raven (Corvus corax), two youngs of Mute Swan
(Cygnus olor), four youngs of Canada Goose (Branta
canadensis), three youngs of Emu (Dromaius novaehollandiae) and more.
Žeriav čierno-biely (Grus japonensis) bol prvým druhom,
ktorý rozšíril skladbu zvierat v roku 2012 / Red-crowned
crane was the first species, which diversified in the year
2012 the structure of animals
12
laysanensis), sojkovec juhočínsky (Garrulax milnei),
pár veľmi zriedka chovaných ár horských (Primolius
couloni), kačice dvojškvrnné (Anas formosa), veľmi
atraktívne sovy bradaté (Strix nebulosa), žeriavy
stepné (Anthropoides virgo), pár kuvikov obyčajných
(Athene noctua), lyžičiare biele (Platalea leucorodia),
trio pichľavcov skalných (Uromastyx acanthinurus),
samca kajmanky dravej (Chelydra serpentina), varana stepného (Varanus exanthematicus), agamy
kočinčínske (Physignathus cocincinus), pár baziliškov
zelených (Basiliscus plumifrons), prvý druh obojživelníkov po dlhej prestávke v chove, listárky červenooké
(Agalychnis callidryas), niekoľko druhov nových morských a sladkovodných rýb, bezstavovcov a ďalšie.
Aj v tomto roku sme sa zamerali na dopĺňanie chovných skupín. Takto sa nám podarilo doviezť dve
samice surikaty vlnkavej (Suricata suricatta), dve
samice kamzíka vrchovského alpského (Rupicapra
rupicapra), samca kapybary močiarnej (Hydrochaerus hydrochaeris), kozy kamerunské (Capra hircus
f. domestica), samca ovce karakulskej (Ovis aries f.
domestica), samicu servala stepného (Leptailurus
serval), pár pakoňov modrých (Connochaetes taurinus taurinus), samca drozda čiernoprsého (Turdus
dissimilis), dve samice majny Rothschildovej (Leucopsar rothschildi), krásky červenozobé (Urocissa
erythrorhyncha), labute čierne (Cygnus atratus), saStavy chovaných zvierat
Bred Animals
Kolekciu plazov obohatil aj varan stepný (Varanus exanthematicus) / Collection of the reptiles was also enlarged by
Savannah monitor
Podmorský svet obohatilo v minulom roku niekoľko nových druhov morských rýb / The sea world was variegated
with several new species of the fishes in this year
Stav k 1. 1. 2012
Druhov Jedincov
Species
Count
Stav k 31. 12. 2012
Druhov Jedincov
Species
Count
STAVOVCE (Vertebrata)
160
783
181
705
Cicavce (Mammalia)
66
331
69
307
Vtáky (Aves)
44
145
60
176
Plazy (Reptilia)
17
44
22
55
Obojživelníky (Amphibia)
0
0
1
6
Ryby (Osteichthyes)
33
263
29
161
BEZSTAVOVCE (Invertebrata)
21
32
21
42
CELKOM*
181
815
202
747
* v stavoch nie sú uvádzané počty kŕmneho hmyzu
13
micu nandu pampového (Rhea americana) a samicu
veľhada kubánskeho (Epicrates angulifer).
Výsledkom systematickej a niekedy aj veľmi náročnej práce chovateľov a zoológov sú odchovy mláďat.
Takmer sto jedincov odchovaných mláďat bolo ocenením ich starostlivosti. Z najvýznamnejších odchovov musím spomenúť samca ťavy dvojhrbej (Camelus
bactrianus f. domesticus), po troch rokoch narodenie
samice zebry Chapmannovej (Equus burchellii chapmanni), samicu zubra hôrneho (Bison bonasus), historický prvé narodenie dvoch mláďat rysa ostrovida
(Lynx lynx carpathicus), po sedemročnej prestávke
odchov malpy hnedej (Cebus apella), štrnásť mláďat
danielov škvrnitých (Dama dama), deväť muflónov
lesných (Ovis musimon), narodenie tahra himalajského (Hemitragus jemlahicus), samicu vodárky jeleňovitej (Kobus ellipsiprymnus defassa) a vodárky
červenej (Kobus leche), lamu krotkú (Lama glama), tri
býčky a jednu jalovičku uhorského stepného dobytka
(Bos primigenius f. taurus), samca tamarína pinčieho (Saguinus oedipus), prvýkrát v histórií odchov
štyroch mláďat tučniakov jednopásych (Spheniscus
humboldti) v jednej chovnej sezóne, samicu krkavca
čierneho (Corvus corax), dve mláďatá labute veľkej
(Cygnus olor), štyri mláďatá bernikly bielobradej
(Branta canadensis), tri mláďatá emu hnedého (Dromaius novaehollandiae) a ďalšie.
Po troch rokoch v rodine zebier Chapmanových (Equus
quagga chapmanni) pribudlo mláďa / After three years
the cub was born in the herd of Chapman’s Zebra
14
ZOO Košice patrí k úspešným chovateľom tahrov himalájskych (Hemitragus jemlahicus). Aj v tomto roku sme zaznamenali prírastok / ZOO Košice belongs to the successful
breeders of Himalayan Tahr. We had a new addition in the
herd in this year also
Chov zvierat si vyžaduje systematickú prácu po celý rok /
Breeding of the animals requires systematic work throughout the year
Spolupráca zameraná
na výskum a ochranu druhov
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
Cooperation focused
on the research
and the conservation
of the species
D
uring the year 2012 ZOO Košice involved in several
research projects and works. We also continued in
cooperation with the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice. During the year 2012 visited our ZOO 173 students. Professional and individual
training attended in this year 233 students of Vocational school of veterinary in Košice – Barca. In the
year 2012 were in ZOO Košice solved several theses.
V
priebehu roka 2012 sa zoologická záhrada Košice
zapojila do niekoľkých výskumných projektov,
prác a vydávala stanoviská k niektorým problematikám chovu a ochrany druhov.
Zoznam projektov, do ktorých sa zapojila ZOO Košice:
1. Jan Robovský (katedra zoologie PřF JU a ZOO Liberec), Filip Jaroš (PřF UK)
Poznanie evolučnej stability znakov srsti. V tomto
prípade sme poskytli údaje o našich dvoch mláďatách rysov karpatských – spolu s fotodokumentáciou
a vzorkami srsti.
2. Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný
ústav Zvolen v zastúpení Ing. Slavomír Finďo, CSc.
V súvislosti s riešeným projektom „Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy“ nás
požiadali o odber slín zanechaných kamzíkom alpVplyv enrichmentových prvkov v chove
veľkých šeliem (diplomová práca) sme
skúmali v chovnom zariadení našich levíc /
Influence of enrichment elements in the
breeding of big carnivores (thesis) we researched in the breeding area of our lions
15
ským na odhryznutých výhonkoch vybraných drevín
na analýzu DNA.
3. UKF FPV KZA Nitra. Doc. Ing. Trandžík Jozef, PhD.
Poskytnutie vzoriek krvi od dravcov na rozpracovanú
štúdiu polymorfizmu u dravých vtákov.
4. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D., Mgr. Eva
Slaninková
Zber vzoriek opičieho trusu pre detekciu vírusov.
Počas roka 2012 sme pokračovali aj v spolupráci
s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach. V priebehu roka navštívilo našu ZOO
v rámci cvičení, prednášok a iných vzdelávacích
aktivít 173 študentov tejto univerzity. So Strednou
odbornou školou veterinárnou sme aktívne spolupracovali aj v tomto roku. Odbornej a individuálnej praxe
sa v tomto roku zúčastnilo 233 študentov.
Počas roka 2012 bolo v ZOO Košice riešených niekoľko vysokoškolských prác, kde študenti pod odborným vedením riešili ich zadania. Jednou z nich bola
aj diplomová práca študenta Fakulty agrobiológie
ZOO oddelenie / Zoological department
16
a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (ďalej len SPU) v Nitre, ktorá bola
zameraná na vplyv enrichmentových prvkov v chove
veľkých šeliem. Ďalšou bola diplomová práca študenta Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
v Nitre, ktorý sa zameral na výskyt parazitov v truse
kopytníkov v podmienkach ZOO. Študentka Strednej odbornej školy veterinárnej v Košiciach-Barci sa
v rámci riešenia Stredoškolskej odbornej činnosti už
druhý rok venovala problematike chovu plutvonožcov
v našej ZOO. Vykonávali sa rôzne audity a navrhovali
nové možnosti ochrany druhov aj vo voľnej prírode.
V priebehu roka sme ukončili monitoring prirodzeného výskytu avifauny v areáli ZOO. Výstup bol realizovaný na 6 informačných paneloch, ktoré informujú
o prirodzene sa vyskytujúcich ako aj hniezdiacich
druhov vtákov priamo v areáli ZOO Košice, resp. v blízkom okolí. V rámci projektu sme zhotovili hniezdne
búdky hlavne pre spevavce, ktoré sme inštalovali
v areáli ZOO. Aj tým prispievame k ochrane voľne žijúcich vtákov a k podpore ich prirodzeného výskytu.
Chov tiav dvojhrbých
Ing. Pavol Kobulnický
Inšpektor chovu
Breeding inspector
V
našej ZOO sme začali chovať ťavy v roku 1988, keď
k nám prišli prvé dva jedince z bratislavskej ZOO.
Boli to samec Laco a samica Stela. Tento pár u nás
úspešne odchoval štyroch potomkov, dvoch samcov
a dve samičky.
V roku 2002 k nám prišiel samec Maťo, ktorý pochádza z maďarského Vesprému. Nahradil samca Laca,
ktorý odišiel do ostravskej ZOO.
Maťo a Stela priviedli spolu na svet v roku 2006 samičku. Následne v polovici roka 2007 bola Stela vymenená za samicu April zo ZOO Brno. V tom istom
roku k nám prišla samica Vanda zo ZOO Praha.
Súčasnú skupinu tvorí samec Maťo, samice Vanda
a April. Táto skupina zatiaľ úspešne odchovala štyri mláďatá troch samcov Tobiasa (2009), Toudyho
(2010), Baltazára (2012) a samičku Kamilu-Albu
(2011) ktorá by mala byť v súčasnosti v ďalekej južnej
Amerike v ZOO Santiago de Chile.
Našim zverencom sa darí veľmi dobre, hoci občasné
zdravotné problémy sa nevyhýbajú ani im. Najčastejším problémom sú hnačkové stavy, ktoré sa striedajú
u oboch samíc. Je to dôsledok nedisciplinovaných
návštevníkov, ktorí ich s obľubou nevhodne kŕmia.
Ťavy majú nastavenú kŕmnu dávku podľa ich potreby.
Hlavnú časť tvorí seno minimálne 3 mesiace staré,
granulované krmivo, zo zeleniny skrmujeme len mrkvu a občas jablká a minerálny doplnok so selénom.
Breeding of the Bactrian
Camels
I
n our ZOO we breed Bactrian Camels since 1988.
First animals arrived from ZOO Bratislava, the male
Laco and the female Stela. This couple successfully
reared here four youngs (2,2). In the year 2002 arrived to us the male Maťo, originally from hungarian
Vesprém, as the substitute for male Laco, who went
to ZOO Ostrava. Maťo and Stela bred one young (0,1).
In the year 2007 the female Stela was changed for female April from ZOO Brno and in this year arrived the
female Vanda from ZOO Prague. The current group
consists of the male Maťo and the females Vanda and
April. This trio successfully reared four youngs (3,1).
Ťavy dvojhrbé (Camelus bactrianus) chováme od roku
1988. Dovedna sme odchovali 8 mláďat / ZOO Košice is
breeding Bactrian Camels since 1988. Together we bred
8 cubs
17
Tamarín pinčí a jeho chov
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
Cotton-top Tamarins
Z
OO Košice is breeding Cotton-top Tamarins (Saguinus oedipus) since the year 2001, when we
brought the female and the male. We made from
these animals the breeding pair. The first offspring
from this pair we noticed in the year 2004. Until the
end of the year 2012 were noticed 11 births and born
25 youngs. But successfully were reared 11 youngs.
Several times female gave birth to triplets. But by
these births female almost never reared even one
cub. We think, that male doesn’t manage the care of
more than one young, or even of any young. So in the
near future we will be obliged to put together new
breeding pair, because the breeding male and also
breeding female have relatively old (both 14 years).
Here is also confirmed, that the parents don’t manage
the care about new born youngs.
Tamaríny pinčie (Saguinus oedipus) chováme 11 rokov.
V tomto roku nás potešil odchov samčeka / Our ZOO is breeding Cotton-top Tamarins 11 years. In this year we were
pleased by rearing of the male
18
T
amaríny pinčie (Saguinus oedipus) začala chovať
košická ZOO 19. 12. 2001, kedy k nám prišli dva
jedince, a to samica narodená 14. 06. 1999 v ZOO
Olomouc a samec Mao, narodený 02. 02. 1999 v ZOO
Ústi nad Labem. Spojením týchto dvoch zvierat sme
vytvorili chovný pár.
Prvé potomstvo tohto páru sme zaznamenali
05. 06. 2004, keď samica porodila dve mláďatá (samice). Jedna samička uhynula o 11 dní po pôrode. O rok
neskôr sa narodila ďalšia samica, a to 20. 06. 2005.
V tomto roku (08. 01.) uhynula aj druhá samica z roku
2004 (nar. 05. 06. 2004). V roku 2006, presne 7. júla, sa
narodili ďalšie dve samice. Jedna z nich u nás stále žije
v skupine. Druhá bola 06. 07. 2011 predaná do
súkromného chovu. Ďalší pôrod bol 18. 07. 2007,
kedy sa narodil jedinec samčieho pohlavia. V roku
2008 porodila samica dvakrát. Prvý pôrod bol
12. 05. 2008, keď samica porodila trojčatá (2, 1).
Prvý deň nosil mláďatá na chrbte otec a správanie
matky bolo normálne. Ostatné jedince zo skupiny
sa nezapájali do starostlivosti o mláďatá. 14. 05. 2008
po rannej kontrole našli ošetrovatelia jedno, ešte
živé mláďa na zemi, ale snaha o vyloženie na policu a ponúknutie rodičom, aby si mláďa zobrali bola
neúspešná. Mláďa muselo byť odobrané. Chovatelia
so zoológmi sa ho pokúšali nakŕmiť, ale mláďa bolo
veľmi zoslabnuté a podchladené. O niekoľko hodín
uhynulo. Pri obedňajšom kŕmení bolo pozorované
odobratie zvyšných dvoch mláďat samcovi. Začali ich
nosiť najstaršie odchované samice. Nasledujúce ráno
15. 05. 2008 boli nájdené obidve mláďatá mŕtve.
Na mláďatách neboli žiadne známky poranení. Chovatelia sa domnievali, že mladé samice neodovzdávali mláďatá na kŕmenie matke. Druhý pôrod bol
26. 11. 2008, kedy samica porodila troch samcov. Tých
ale 29. 11. 2008 našli chovatelia ráno uhynutých na
zemi.
V roku 2009 bol zaznamenaný jeden pôrod, a to
12. 07. 2009, kedy samica porodila trojčatá (1, 2).
Z týchto troch mláďat sa podarilo odchovať len
samca. Zopakoval sa scenár z roku 2008, keď na
druhý a piaty deň boli pri rannej kontrole mláďatá nájdené mŕtve na zemi. Najpravdepodobnejšia
príčina úhynu bola tá, že najstaršie dcéry odobrali
mláďatá samcovi a neodovzdávali mláďatá matke
na kŕmenie. V tomto roku, konkrétne 3. augusta
uhynula aj samica (nar. 21. 06. 2005). Úhyn samice
bol veľmi prekvapujúci a náhly s veľmi rýchlym priebehom. Prvým príznakom bola hnačka. Ďalší deň
už samica neprijímala potravu a bola veľmi slabá.
Bola preto prevezená na Univerzitu veterinárskeho
lekárstva v Košiciach, kde jej bola podaná infúzia.
Do rána tretieho dňa však uhynula. Záver pitevnej
správy bol pravdepodobný úhyn na komplikácie
v dôsledku suspuktného nádoru na pankrease. Samec
(nar. 18. 07. 2007) bol dňa 18. 05. 2009 premiestnený
do súkromného chovu. V tomto roku bolo potrebné
liečiť tamaríny na giardiózu, ktorá bola zistená koprologickým vyšetrením. Do čaju sa 14 dní pridával
Metrosol 1,5 g plv. Po týždennej prestávke sa podávanie prípravku opakovalo. Opätovné odobratie trusu
už bolo negatívne.
V roku 2010 sa samici narodili opäť trojčatá, a to
25. júla. Jedno mláďa bolo nájdene mŕtve na zemi,
ostatné dve mláďatá (1, 1) boli úspešne odchované. V septembri tohto roka (03. 09.) bol samec (nar.
12. 03. 2009) predaný do súkromného chovu. V roku
2011 bol zaznamenaný jeden pôrod. 17. augusta
samica porodila dvojčatá (1, 1). Samček bol nájdený
na zemi uhynutý, samičku odchovali bez akýchkoľvek ďalších problémov. V tomto roku (06. 07.) boli
dva jedince, samec a samica narodení 25. 07. 2010
predaní do súkromného chovu.
V priebehu roka 2012 sme zaznamenali dva pôrody.
Prvý pôrod bol 23. 04. u chovnej samice, ktorá porodila 2 mláďatá (1, 1). Jedno z nich sme ráno našli padnuté na zemi mŕtve. Samčeka samica odchovala.
Druhý pôrod bol 04. 12., keď samica porodila tri mláďatá. Dve z nich však boli ráno nájdené opäť uhynuté
na zemi. Tretie mláďa uhynulo o 6 dni po pôrode.
Zhrnutie:
V histórii chovu samica porodila trojčatá viackrát.
Odchov všetkých troch mláďat sa však nikdy nepodaril. Domnievame sa, že samec už nezvláda
starostlivosť o viac ako jedno mláďa, alebo dokonca už o žiadne mláďa, nakoľko jeho vek je už
14 rokov. Druhou možnosťou, ktorá je podľa nás
pravdepodobnejšia je, že samica po odchove mláďaťa
v prvej polovici roka už nebola fyziologicky schopná
v jej pokročilom veku odchovať v takom krátkom intervale ďalšie potomstvo. To, či je tento predpoklad
správny, nám ukáže ďalší vrh nakoľko samec samicu
po 14-tich dňoch opakovane páril. V priebehu roka
sa v chove nevyskytli žiadne zdravotné problémy.
V krátkej budúcnosti budeme teda nútení zostaviť
nový chovný pár, nakoľko chovný samec a chovná samica majú už pomerne vysoký vek (obaja 14 rokov).
Tu sa aj potvrdzuje, že rodičia nezvládajú a nedokážu
sa postarať o novonarodené mláďatá. Zvažujeme aj
to, že začneme s úplne novými zvieratami z odporúčanej línie. Ku koncu roka sme teda chovali pôvodný
chovný pár, dve samice (nar. v roku 2006 a 2011)
a samca (nar. v roku 2012).
19
Štvornásobný odchov
tučniakov jednopásych
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
V
nchove tučniakov jednopásych (Spheniscus humboldti) došlo v tomto roku k radikálnym zmenám.
Dôvodom bolo úspešné zahniezdenie a odchov štyroch mláďat.
Dňa 14. júna pozorovali ošetrovatelia párenie samice Žofky (nar. 16. 07. 2008 v ZOO Plzeň) so samcom
Pepom (nar. 01. 02. 2007 v ZOO Praha). Žofka je samica, ktorá predtým nebola v páre so žiadnym samcom. Samec Pepo bol v páre so samicou Cilkou (nar.
26. 04. 2007 v ZOO Plzeň). Žofka si vybrala vo vonkajšej časti chovného priestoru búdku, ktorú obývala už
v roku 2011 sama. Túto hniezdnu búdku si vystlala ihličím, konárikmi a rôznymi kamienkami, ktoré našla
vo výbehu. Po niekoľkých dňoch od skončenia párenia
však prestala prijímať potravu. Tú odmietala celých
10 dní a nevychádzala z búdky, čím rástli naše obavy
o jej zdravotný stav. Preto sme sa rozhodli predkladať
jej ryby v nádobe s vodou do vnútra búdky. Na desiaty deň nás však v búdke čakalo milé prekvapenie,
a to vo forme vajca (22. 06.). Samica začala prijímať
potravu a o tri dni (25. 06.) zniesla druhé vajce. Vajcia
20
Humboldt Penguins
I
n the breeding of Humboldt Penguins happened
in this year radical changes. The reason was the
successfull nesting and rearing of four youngs.First
hatching of the youngs was in August. The female didn’t have the partner and so the incubation,
as well as feeding and rearing of the youngs was just
on her. The problem turned up on 52nd day of the life
of the youngs, when the female stopped to feed them.
It was caused by the fact, that she came into season,
when she needed to change the feathers (moulting).
That was the reason why they had to be taken away
and put into the inner part of the breeding area.
In this age already each young weighed 3300g and
they could take in whole fishes same as the adult
Penguins. But it was necessary to teach them. At the
age of 61 days they changed the down for the first
juvenile feathers. At the age of 75 days we started
to introduce them to the other members of the flock.
Second successful nesting we noticed in the late
autumn. We had legitimate concerns, the parents
can’t manage to rear the youngs until winter. When
the young penguins were 20 and 17 days old and
with unfavorable weather forecast, falling nighttime temperatures under -10 °C, we decided to move
the young penguins with the parents into the inner
quarters. We considered this risky attempt in all
aspects. But the parents continued in care for the
youngs perfectly.
sme označili a niekoľkokrát v priebehu hniezdenia
prevážili (viď tabuľku č. 1). Keďže sme mali skúsenosti, že v priebehu vývoja zárodku sa hmotnosť
vajca znižuje, usudzovali sme, že budú oplodnené.
Presvietením sa totiž oplodnenosť už nedala zistiť. Samicu sme počas celej doby inkubácie kŕmili
vo vnútri hniezdnej búdky. Tá sa svojej rodičovskej
úlohy zhostila veľmi zodpovedne, nakoľko počas celej doby inkubácie sedela na vajciach sama. Samotná
dĺžka inkubácie u prvého vajca bola 41 dní a u druhého vajca 40 dní. Samotný proces liahnutia u oboch
vajec trval dva dni, t.j. od prerazenia škrupiny až
po vykľutie sa z vajca. Prvé mláďa sa vyliahlo 02. 08.
a vážilo 84 g. Druhé mláďa sa vyliahlo 04. 08. a vážilo
73 g. Samotný odchov mláďat prebiehal štandardne.
Samica si mláďatá sama zahrievala a kŕmila. Jediná
pomoc spočívala v predkladaní rýb do hniezdnej búdky ako aj každodenné čistenie od výkalov a vyvrhnutých rýb. Mláďatá sme každodenne vážili, aby sme
v prípade, že by hmotnostné prírastky nestúpali,
mohli zasiahnuť a pomôcť samici s dokŕmením. Zvrat
nastal na 52. deň veku mláďat, keď samica prestala
kŕmiť mláďatá. Bolo to spôsobené tým, že prišla
do obdobia, kedy potrebovala vymeniť perie (pŕchnutie). Takáto výmena peria je pre organizmus veľmi
náročným fyziologickým procesom, nakoľko jedinec
musí mať vytvorenú tukovú zásobu, z ktorej čerpá
energiu. Počas pŕchnutia totiž tučniaky neprijímajú
potravu, alebo len vo veľmi minimálnom množstve.
Je to zakódované z prírody, pretože tučniak, ktorý
mení perie nemôže loviť ryby vo vode. V tom čase už
boli všetky ostatné tučniaky preperené. V tomto veku
už mláďatá vážili každý po 3300 g. To bol dôvod, prečo sa museli odobrať a umiestniť vo vnútornej časti
chovného zariadenia. V tomto čase už mohli prijímať
celé ryby tak, ako dospelé tučniaky. Bolo však potrebné ich to naučiť. Prikrmovanie nebolo jednoduché,
pretože mláďatá neboli na kŕmenie človekom zvyknuté. Vo veku 61 dní už preperili z páperia do prvého
juvenilného operenia aj mláďatá. To je vek, keď už
21
môžu ísť do vody, učiť sa plávať a skúšať si techniky
lovu. Vo veku 75 dní sme ich začali zoznamovať s ostatnými členmi kŕdľa. Spájanie s ostatnými tučniakmi
pod dozorom bolo bezproblémové. Na sviatok Svetového dňa zvierat obidva mladé tučniaky pokrstil
primátor mesta Košice Richard Raši a pomenoval ich
menami Swampy a Pingu.
Druhým úspešným zahniezdením a odchovom dvoch
mláďat sa mohla pochváliť samica Cilka (nar. 26. 04.
2007 v ZOO Plzeň) a samec Pepo (nar. 01. 02. 2007).
Tí, opakovane po dvoch neúspešných hniezdeniach
v skorom jarnom období zahniezdili v neskorej jeseni, ešte v letnej expozícii. Vznikli oprávnené obavy
z toho, že do zimy nestihnú odchovať mláďa. Cilka
zniesla v búdke, ktorá je umiestnená vo vonkajšej
časti chovného priestoru dve vajíčka, a to 06. a 10. októbra. Podobne ako pri predchádzajúcom hniezdení,
aj teraz sme vajcia niekoľkokrát prevážili (viď tabuľka
č. 2). Po 40-dňovej inkubácii sa dňa 16. 11. vyliahlo
prvé mláďa. O tri dni neskôr prišlo na svet aj druhé
mláďa. V tomto období sa vonkajšia teplota už aj
cez deň pohybovala na hodnote cca -5 °C. Aj keď sa
obaja rodičia o mláďatá vzorne starali, museli sme
im aspoň v začiatkoch pomôcť tým, že sme im dno
hniezda vystlali slamou. Odnímateľný strop búdZOO Košice považuje rok 2012 v chove tučniakov jednopásych (Spheniscus humboldti) za prelomový. Samec Pepo
sa stal otcom štyroch mláďat / ZOO Košice considers year
2012 in the breeding of Humboldt Penguins as breakthrough. Male Pepo became a father of four cubs
22
ky sme zateplili polystyrénom, molitanom a vode
odolnou preglejkou. Vo veku mláďat 20 a 17 dní
a s nepriaznivou prognózou zhoršujúceho sa počasia a klesania najmä nočných teplôt pod -10 °C sme
sa rozhodli, že mláďatá aj s rodičmi premiestnime
do vnútornej ubikácie. Tento riskantný pokus sme
zvážili zo všetkých hľadísk. Mohlo sa stať, že rodičia sa o mláďatá odmietnu vo vnútri starať, pretože
spočiatku majú rodičia silnú väzbu na svoju hniezdnu
niku a nie k mláďatám. Vo vnútri sme ich umiestnili
do novej drevenej búdky, čo ich mohlo odradiť. Preto
sme sa rozhodli počkať do maximálneho možného
termínu, keď sme usudzovali, že to vo vonkajších
podmienkach ešte zvládnu. Vnútorný priestor sme si
pripravili tak, že sme im do vopred pripravenej búdky podstlali slamu, aby im pripomínala ich pôvodnú
búdku. Keďže ostatné tučniaky už boli izolované
vo vnútri, stratili medzi sebou kontakt. Po premiestnení do vnútornej ubikácie začal samec hlasno trúbiť a išiel sa hneď pozdraviť so všetkými tučniakmi.
Najväčšia pozornosť však patrila samici Žofke. Tá ho
aj po hniezdení lákala k sebe, čo sa Cilke vôbec nepáči a dáva jej to pri nakuknutí do ich spoločnej búdky ostrými ďobnutiami patrične najavo. Rodičia sa
o mláďatá aj naďalej starali a tie prosperovali.
Znášajúca samica
Eggs-laying female
Žofka
Dátum váženia
Hmotnosť 1. zneDate of weighing seného vajca (g)
Weight of 1st
layed egg
Hmotnosť 2. zneseného vajca (g)
Weight of 2nd
layed egg
22.6.2012
110
-
25.6.2012
110
120
29.6.2012
110
120
2.7.2012
105
120
9.7.2012
105
120
14.7.2012
103
114
1.8.2012
106
95
1. deň života 1. mláďa
2.8.2012
84
-
1. deň života 2. mláďa
4.8.2012
-
73
Znášajúca samica
Eggs-laying female
Hmotnosť 2. zneseného vajca (g)
Weight of 2nd
layed egg
6.10.2012
130
-
10.10.2012
130
140
7.11.2012
124
132
1. deň života 1. mláďa
16.11.2012
100
-
1. deň života 2. mláďa
19.11.2012
-
90
Weight / Grams
Cilka
Dátum váženia
Hmotnosť 1. zneDate of weighing seného vajca (g)
Weight of 1st
layed egg
Age / Days
23
Historicky prvý odchov
rysov ostrovidov
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
Ing. Emília Kornúcová
Inšpektor chovu
Breeding inspector
First rearing of Eurasian Lynx
(Lynx Lynx Carpathicus)
I
n the middle of the February during the rut we joined the male with the female. First mating we noticed on 26th February. With time we saw the female’s
abdominal area getting larger and also increased
food intake. We expected the birth. On 5th May were
after almost 30 years of the breeding in ZOO Košice
first time in its history born two cubs of this beautiful carnivore. Already during the gravidity and also
during the rearing of the cubs we adjusted them the
feeding ration, where we tried to provide them the
highest share of the biological food (rabbits, guinea
pigs, chickens, etc.). After five weeks since the birth
we saw the cubs for the first time out from the hiding
place. In the breeding area we bred with the female
and the cubs also the male. The whole rearing took
place without any problematic behaviour from the
male. The cubs prospered and they occured with no
health or other problem.
Po takmer
tridsiatich rokoch
chovu rysov
v našej ZOO
sa narodili dve
samičky / After
nearly thirty
years of the breeding of Eurasian
Lynx were born
two females
24
V polovici februára sme samicu spojili so samcom / In the
middle of the February we joined the female with the male
P
rvý rys ostrovid (Lynx Lynx Carpathicus), ktorého sme chovali v ZOO Košice, bol samec z odchytu, odkúpený od Lesného závodu Bardejov dňa
10. 07. 1984. Podľa archívnych záznamov sa v košickej ZOO do roku 2012 vystriedalo celkom 45 jedincov
(25 samcov, 20 samíc).
V roku 2008 bol za finančnej podpory VSE, a.s., Košice
a U. S. Steel Košice vybudovaný a prvýkrát otvorený nový priestranný expozičný výbeh pre rysy.
O dva roky neskôr prišiel v rámci odporúčania koordinátora ESB z libereckej ZOO do tohto výbehu
samec Surul, ktorý sa narodil 10. 06. 2004 v ZOO
Chemnitz. Ten je priamym potomkom rysov narodených v minulosti v ZOO Bojnice, ktorého otec pochádzal z odchytu z voľnej prírody. O rok neskôr sme
z nemeckej ZOO Dortmund priviezli samicu Kairu,
ktorá sa narodila 11. 05. 2008.
V polovici februára 2012 sme ich počas ruje spojili.
Tomu predchádzalo aj niekoľko preventívnych opatrení. Keďže samica bola schopná skákať do výšky
troch až štyroch metrov, rozhodli sme sa nadstaviť
kritické miesta elektrickou sieťou. Spolužitie samca
so samicou bolo bezproblémové. Prvé párenie sme
zaznamenali 26. februára 2012. Postupom času sme
u samice pozorovali zväčšujúce sa brušné partie, ako
aj zvýšený príjem potravy a očakávali sme pôrod. Počiatočné obavy, či sa bude vedieť samica o mláďatá
postarať, ako zvládne pôrod a ako bude prebiehať pôrod sa nepotvrdili. Samici sme k pôrodu pripravili dve
búdy, jednu stálu, ktorá je súčasťou chovného zariadenia a jednu mobilnú, ktorú sme jej doložili. Samica
si aj napriek tomu vybrala ako pôrodné miesto jednu
z húštin, ktorú sme jej vytvorili z konárov ihličnatých
stromov.
Aj keď išlo o prvorodičku, o mláďatá prejavovala záujem a na celý personál vrčala a útočila. 5. mája
2012 sa historicky prvýkrát v košickej ZOO po takmer 30-tich rokoch chovu narodili dve mláďatá
tejto krásnej šelmy. Už počas samotnej gravidity, ako aj počas odchovu mláďat sme im upravili
kŕmnu dávku, kde sme sa snažili zabezpečiť čo
najvyšší podiel biologickej potravy (králiky, morčatá, kurence a pod.). Po piatich týždňoch od pôrodu sme mláďatá prvýkrát zazreli z mimo úkrytu.
Vo výbehu sme spolu so samicou a mláďatami chovali aj samca. Celý odchov prebiehal bez akéhokoľvek
problémového správania zo strany samca. Mláďatá
prosperovali a nevyskytol sa u nich žiaden zdravotný ani iný problém. Jediný problém sa vyskytol
v treťom mesiaci života mláďat, keď sa mladé rysy
prepchali cez oplotenie a vyšli z výbehu. Neušli však
ďaleko – nebol to ani ich zámer. Jednoducho chceli
spoznávať okolie výbehu. Avšak na privolanie matky sa ihneď vrátili do výbehu tou istou cestou ako
sa z výbehu dostali von. Po zistení, že malé rysíčatá
opúšťajú výbeh, urobili sme niekoľko opatrení, aby sa
mláďatá z výbehu viac nemohli dostať von.
V priebehu odchovu sme niektoré záležitosti riešili
aj s kolegami z iných ZOO, konkrétne s Dr. Váhalom,
Ing. Gregorovou, Dr. Holečkovou. Po zrelej úvahe
sme sa všetci zhodli na tom, že ide o nový zdravý výbeh, ktorý sa nachádza na južnej strane, kde sme
nepredpokladali žiadne zamorenie parazitmi. Riskli
sme prirodzený odchov bez akejkoľvek manipulácie
s mláďatami, to znamená, že neboli odčervované
ani vakcinované. Samotné technické riešenie výbehu
však ani neposkytuje veľa možností na výber. Keďže
sme mláďatám zamedzili prístup do okolia mimo
expozíciu, tie začali využívať stromy vo výbehu, kde
vyšplhali, keď sa cítili byť ohrozené. Na strome aj oddychovali.
Je viac ako zaujímavé, že rysy, ktoré sa ešte v 90-tych
rokoch minulého storočia vyvážali do zahraničia za
účelom chovu v ZOO a repatriácie do voľnej prírody
v oblastiach, kde boli vyhubené človekom, sa teraz
vrátili späť do vlasti svojich predkov prostredníctvom
chovu v našej ZOO, kde sa aj rozmnožili.
Mláďatá zostali pri rodičoch do veku deväť mesiacov / The cubs stood with their parents until the age of nine months
25
Nové vtáčie druhy
v roku 2012
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
New bird species
in the year 2012
F
rom all the classes of the animals were that the
birds, which we brought in this year most. To the
visitors we introduced the species, which we in ZOO
Košice didn’t breed till now. Overall we enriched the
species composition of the birds with 16 new species.
The list is shown in the table.
Pár kuvikov obyčajných (Athene noctua) ZOO počas svojej histórie ešte nechovala / ZOO Košice didn’t breed the
couple of Little Owl in it´s history yet
26
R
ok vtáčích druhov, aj tak by sme mohli nazvať
rok 2012. Spomedzi všetkých tried živočíchov
to boli práve vtáky, ktorých sme v tomto roku priviezli najviac. Návštevníkom sme predstavili druhy,
ktoré sme v košickej ZOO doposiaľ nikdy nechovali.
V rámci roka došlo aj u vtákov k niekoľkým presunom.
Z druhov, ktoré sme už v ZOO chovali sa nám v tomto
roku vrátil chovný pár ár žltomodrých (Ara ararauna)
zo ZOO Hodonín, kde boli dočasne umiestnené. Dve
ary, ktoré obývajú jednu z voliér hneď pri vstupe do
ZOO, sú ich potomkovia. Zo ZOO Dvůr Králové a.s.
sme priviezli dospelého samca žurava kráľovského
(Balearica regulorum). V priebehu roka sme k samici
drozda čiernoprsého (Turdus dissimilis) doviezli z Tier
parku Berlín dvojročného samca. Z toho istého chovateľského zariadenia sme doviezli aj pár mladých
krások červenozobých (Urocissa erythrorhyncha)
a jednu samicu krásky zo ZOO Ostrava. V našej ZOO už
niekoľko rokov žili dva samce bez samíc. Na jeseň sme
teda vytvorili dva nepríbuzné páry a pevne veríme, že
ďalšia chovná sezóna so sebou prinesie aj úspešné zahniezdenie a odchov mláďat. Nešťastný úhyn samice
labute čiernej (Cygnus atratus), ktorú na jar natlačili
bernikly bielobradé (Branta canadensis) na elektrické
zabezpečenie výbehu proti škodnej pri hájení svojho
územia, nás veľmi zarmútil. Na doplnenie do páru sa
nám podarilo zo ZOO Salzburg doviezť jedného samca
a tri samice. Z týchto vtákov plánujeme vytvoriť jeden až dva páry. Už niekoľko rokov chováme dvoch
samcov nandu pampového (Rhea americana). Na jar
tohto roku sa nám podarilo zo ZOO Bratislava priviezť
aj mladú samicu. Zahniezdenie sme však ešte nepozorovali. Do budúceho roku by sme chceli doviezť ešte
aspoň jednu samicu. Pre osvieženie krvi sme doviezli
zo ZOO Krakov aj jednu samicu páva korunkatého
(Pavo cristatus), ktorá sa pohybuje so samcom voľne
po areáli ZOO. Ich aklimatizácia na voľné priestranstvo bola podriadená dôslednej príprave, aby sa
vtáky naučili hradovať na stromoch. To sa podarilo
docieliť v obrej voliére, ktorá bola vtedy prázdna.
Po jeden a pol mesačnom pobyte sme vtáky premiestnili do voliéry bližšie k hlavnému vstupu. Tu sme
pávy zvykali na nové prostredie dva týždne. Potom
sme vypustili samca so samicou von. Druhá sliepka
však odmietala opustiť voliéru. Tej to trvalo približne
dva dni, kým sa odvážila do neznámeho priestoru.
Na noc sa však ešte asi tri dni vracali všetky tri vtáky
späť do voliéry, kde spali na vyvýšenom mieste. Potom si už vyhliadli najvyššie okolité stromy, kde začali
v noci hradovať. Samice spolu na dube a samec
osobitne na vysokej vŕbe pri vtáčom chodníku.
U tučniakov jednopásych (Spheniscus humboldti)
bola situácia taká, že sme chovali tri dospelé samice,
jedného dospelého samca a jedno mláďa z roku 2010.
Potrebovali sme preto skupinu doplniť o dvoch samcov. Tých sa nám podarilo získať zo ZOO Praha.
V priebehu roka došlo aj k niekoľkým odchodom vtákov, a to hlavne odchovaných mláďat, ktorých ďalší
chov u nás by bol z kapacitných možností nereálny.
Tak od nás odišli štyri mláďatá bažanta zlatého (Chrysolophus pictus) do súkromného chovu, päť emu
hnedých (Dromaius novaehollandiae), dva odišli do
ZOO Ljubljana v Slovinsku a tri do ZOO Olomouc v Českej republike. Mladá samica krkavca čierneho (Corvus
corax) odišla založiť nový chov v ZOO Brno. Tri labute
veľké (Cygnus olor) odišli robiť parádu do dvoch zariadení v blízkosti Košíc.
V priebehu roka sme odchovali 33 mláďat vtákov.
Veríme, že v ďalšom roku to bude viac, nakoľko sme
niektoré druhy doplnili o chýbajúce pohlavie, ako aj
doviezli niekoľko nových párov vtákov, u ktorých je
predpoklad zahniezdenia a odchovu mláďat.
Kolekciu vtákov sme doplnili ohrozenými kačicami Bernierovými (Anas bernieri) / The collection of the birds was
supplemented by endangered Bernier’s Teal
Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
27
Samica kondora veľkého (Vultur gryphus) k nám prišla
v rámci Európskeho záchranného programu (EEP) zo ZOO
Krakov / The female of Andean Condor arrived within EEP
from ZOO Krakov
Novým domovom pre mladú samicu orliaka bielokrídleho
(Haliaeetus pelagicus) sa stala naša ZOO / ZOO Košice is
the new home for young female of Steller’s Sea Eagle
Nové druhy vtákov v roku 2012
New bird species in the year 2012
Pohlavie*
Druh
Vedecký názov
Poznámka**
1, 1
Ara horská
Primolius couloni
1, 0
Žeriav čierno-biely
Grus japonensis
0, 0, 2
Žeriav stepný
Anthropoides virgo
0, 0, 2
Hus divá
Anser anser
1, 0
Hus malá
Anser erythropus
0, 2
Kačica Bernierova
Anas bernieri
1, 1
Kačica laysanská
Anas laysanensis
1, 1
Kačica vrkočatá
Lophonetta specularioides
2, 0
Kačica dvojškvrnná
Anas formosa
0, 1
Kondor veľký
Vultur gryphus
EEP
0, 1
Orliak bielokrídly
Haliaeetus pelagicus
ESB
1, 1
Kuvik obyčajný
Athene noctua
1, 1
Sova bradatá
Strix nebulosa
1, 0
Volavka striebristá
Egretta garzetta
2, 0
Lyžičiar biely
Platalea leucorodia
2, 2
Majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi
1, 1
Sojkovec čiernohrdlý
Garrulax chinensis
1, 0
Sojkovec červenochvostý Garrulax milnei
EEP
EEP
Vysvetlivky: * prvé číslo znamená počet samcov, druhé číslo počet samíc, tretie číslo uvádza počet jedincov, kde pohlavie ešte nie je známe
** EEP – Európsky záchranný program, ESB – Európska plemenná kniha
28
Transporty zvierat
Animal transports
Ing. Patrik Pastorek
T
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
he year 2012 was rich in import of the new attractive species. We added several species listed in EEP
or ESB. From the most important are the female of
Mishmi Takin (Budorcas taxicolor taxicolor), two pairs
of Bali Myna (Leucopsar rothschildi), the young male
of Red-crowned Crane (Grus japonensis), the female
of Andean Condor (Vultur gryphus) and the young
female of Steller’s Sea Eagle (Haliaeetus pelagicus).
To the other interesting taxons belong Bernier’s Teals (Anas bernieri), Blue-headed Macaws (Primolius
couloni), Baikal Teals (Anas formosa), very attractive
Great Grey Owls (Strix nebulosa), Eurasian Spoonbills
(Platalea leucorodia), three Uromastyx acanthinurus,
Savannah Monitor (Varanus exanthematicus), Agalychnis callidryas and many others. Also in this year
we focused on addition of the breeding groups. This
way we have managed to bring two females of Meerkat (Suricata suricatta), two females of Chamois (Rupicapra rupicapra), the male of Capybara, the female
of Serval (Leptailurus serval), the pair of Blue wildebeest (Connochaetes taurinus taurinus), the female
of Epicrates angulifer and many others.
R
ok 2012 bol pre našu ZOO z pohľadu transportov
oveľa zaujímavejší ako vlaňajší. Pribudlo nám
mnoho nových druhov zaradených v EEP alebo ESB.
Doviezli sme zvieratá pre skvalitnenie genofondu
a na doplnenie chovných skupín.
V rámci spolupráce medzi zoologickými záhradami
sme uskutočnili niekoľko výmien a transportov.
Začiatkom roku nám kolegovia zo ZOO Praha priviezli
1, 1 sojkovca čiernohrdlého (Garrulax chinensis), 0, 1
drozda čiernoprsého (Turdus dissimilis), 2, 0 tučniaka
jednopáseho (Spheniscus humboldti) k našim samiciam, 2, 0 Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi) a 1, 0 Lama Huanako (Lama guanicoe) výmenou
za nášho samca. Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach nám darovala leguána zeleného (Iguana iguana).
V marci k nám do ZOO prišla samica pakoňa modrého
(Connochaetes taurinus taurinus), pár servalov stepných (Leptailurus serval) a dva samce vzácnych kačíc
Bernierových (Anas bernieri) zo ZOO Dvůr Kralové.
Ku koncu mesiaca nám ZOO Hodonín z dôvodu ukončenia deponácie priviezol starý pár ár ararauna (Ara
ararauna). Do obrej voliéry pribudla samica kondora
veľkého (Vultur gryphus) Gina, doplnili sme kolekciu
pávov korunkatých (Pavo cristatus) a v exotáriu pribudla nová expozícia listárok zelených (Agalychnis
callidryas) zo ZOO Krakow.
Z ďalekých Helsínk pricestovala do košickej ZOO samica
takina indického (Budorcas taxicolor taxicolor) Coco /
From the far Helsinki arrived to ZOO Košice the female of
Mishmi Takin Coco
29
Prvým naším tohtoročným transportom bol transport
do ZOO Bratislava, kde sme odviezli vakovevericu
krátkohlavú (Petaurus breviceps) a následne k našim
samcom nandu pampového (Rhea americana) sme
doviezli samicu. Zo ZOO Praha do ZOO Bratislava nám
kolegovia doviezli žeriava mandžuského (Grus japonensis), kde sme si ho vyzdvihli.
V máji naša cesta smerovala na letisko Ferihegy v Budapešti, kde nás čakala samica malpy hnedej (Cebus
apella) z Attica ZOO.
V rámci konania valnej hromady UCSZOO k nám prišli zo ZOO Chomutov dva samce chavkošov nočných
(Nycticorax nycticorax).
V mesiaci jún sa uskutočnilo niekoľko transportov,
zo ZOO Ostrava sme si doviezli pár kôz kamerunských
(Capra hircus) a samicu krásky červenozobej (Urocissa
erythrorhyncha).
Nasledovala ZOO Jihlava, odkiaľ sme si doviezli dve
samice surikát vlnkavých (Suricata suricatta) a dva
jedince husi divej (Anser anser). Zo ZOO Brno sme priviezli samca pakoňa modrého (Connochaetes taurinus taurinus), kajmanku dravú (Chelydra serpentina)
zo súkromného chovu a odviezli sme krkavca čierneho (Corvus corax).
Kolegovia z Ľubljany nám doviezli pár kapybár močiarnych (Hydrochaerus hydrochaeris) a odviezli si
dvoch emu hnedých (Dromaius novaehollandiae).
V júli si od nás firma Animal Source odviezla našu
ťavu dvojhrbú (Camelus bactrianus) Kamilu – Albu,
ktorá by už teraz mala byť v ZOO Santiago de Chile.
V auguste sme zo ZOO Dvůr Kralove priviezli žurava
kráľovského (Balearica regulorum) a Majny Rotchildove (Leucopsar rothschildi), ktoré nám tam priviezli
z TP Berlín.
V septembri nám ZOO Olomouc zo ZOO Ostrava priviezol kačice laysanské (Anas laysanensis)a odviezol
30
Listárka červenooká (Agalychnis callidryas) sa po dlhej
prestávke stala jediným zástupcom chovu obojživelníkov
v ZOO Košice / Agalychnis callidryas is after the long pause
the only representative of amphibians in ZOO Košice
si troch jedincov emu hnedých (Dromaius novaehollandiae).
Pre rozšírenie teraristickej kolekcie sme doviezli bazilišky zelené (Basiliscus plumifrons), samicu varana
stepného (Varanus exanthematicus) a agamy končičinskej (Physignathus cocincinus).
V závere roka nasledovali posledné veľké transporty
z Čiech, odkiaľ sme priviezli mnoho vtákov, a to:
• zo ZOO Ohrada: 1, 0 hus malá (Anser erythropus),
2, 0 lyžičiar biely (Platalea leucorodia), 1, 0 volavka
striebristá (Egretta garzetta), 1, 1 kuvik obyčajný
(Athene noctua),
• zo ZOO Chleby: 0, 0, 2 Žeriav stepný (Anthropoides
virgo)
• zo ZOO Praha: 1, 1 kačica vrkočatá (Lophonetta specularioides) a 1, 1 sova bradatá (Strix nebulosa)
Ďalšie vtáky nám pribudli z Tierparku Berlín, ktoré
nám doviezli kolegovia z Prahy, kde sme si ich vyzdvihli. Boli to: 1, 1 ara horský (Primolius couloni),
2, 0 kačica dvojškvrnná (Anas formosa), 1, 1 kráska
červenozobá (Urocissa erythrorhyncha), 1, 0 sojkovec
juhočínsky (Garrulax milnei) a 1, 0 drozd čiernoprsý
(Turdus dissimilis).
Nasledovala dlhá cesta do ZOO Bern vo Švajčiarsku.
Odtiaľ sme doviezli dve samice kamzíka alpského
(Rupicapra rupicapra) na znovuzaloženie chovnej
skupiny a dvoch samcov kozy bezoárovej krétskej
(Capra aegagrus cretica). Cestou späť sme transport
doplnili o štyri labute čierne (Cygnus atratus) zo ZOO
Salzburg.
Posledným transportom roku 2012 bola cesta do
Tierparku Berlín, kde sme si išli pre samicu orliaka
bielokrídleho (Haliaeetus pelagicus). Vo Wroclawskej
ZOO sme čakali na pána Roy Smitha, ktorý nám tam
doviezol samicu takina indického (Budorcas taxicolor) zo ZOO Helsinki. Z dôvodu nepriaznivého počasia
na Baltiku sa transport predĺžil o jeden deň, ale bol
úspešný.
V roku 2012 nám pribudla ešte samica veľhada kubánskeho (Epicrates angulifer), s ktorou chceme
nadviazať na naše historicky úspešné odchovy. Stádo
oviec karakulských (Ovis aries) doplnil samec zo ZOO
Miškovec.
Samica kondora veľkého (Vultur gryphus) Gina krátko po
príchode zo ZOO Krakow / The female of Andean Condor
Gina after the arrival from Krakow ZOO
31
Výživa zvierat
Animal nutrition
I
n the year 2012 constituted the costs per feeding
day sum 200 €. Compared to the year 2011 increased
the feed costs nearly by 7 000 €. This increase was primarily due to the higher prices of the commodities- fruit, vegetable, fishes, meat and dry food. Increase
of the fish consumption was due to the arrival of the
new fish-eating species, but also situation, when the
Seals refused to consume already purchased fishes,
so we had to urgently address the situation buying
new fishes even at the expense of the higher prices.
As a supplement of feeding rations we serve three
times a week branches of the broadleaved trees,
so called gnaw.
N
áklady na krmivo v roku 2012 za jeden kŕmny deň
predstavovali 200 €, čo je za rok 73 172 €. Oproti roku 2011 stúpol výdaj o 6 757 €. Tento nárast bol
zapríčinený predovšetkým zvýšením cien niektorých
komodít: ovocia a zeleniny, rýb, mäsa. Tieto krmivá
patria u nás do skupiny najnáročnejších z hľadiska
kvality a ceny, ale aj ročného obdobia.
Nárast zvýšeného výdaja rýb spôsobil príchod rybožravých druhov. Zvýšené náklady sme zaznamenali
aj potom, keď naše tulene odmietli už zakúpené ryby
konzumovať a museli sme akútne riešiť situáciu aj na
úkor vyššej ceny.
V roku 2012 sme na úseku výživy riešili nového dodávateľa. Keďže vtedajší dodávateľ nebol schopný dodať nami požadované množstvo na vykrytie kŕmnych
dávok pre naše zvieratá, hľadali sme náhradu. Kvalita
a druhová pestrosť bola základným ukazovateľom
výberu. Oslovili sme firmy s dodávkou zeleniny a ovo-
32
Ing. Emília Kornúcová
Inšpektor chovu
Breeding inspector
cia a úspešne sme vybrali dodávateľa, ktorý plní naše
požiadavky dodnes.
Každý druh má svoje špecifické požiadavky, ktoré
musíme rešpektovať v záujme dobrej kondície zvierat.
Príchodom nových druhov – kačice bernierove, laysanské, dvojškvrnné, žeriavy stepné, lyžičiare biele,
ako aj úspešným odchovom takmer stovky jedincov
sa navýšil aj výdaj špeciálnych krmív.
Ako doplnok kŕmnej dávky trikrát týždenne podávame vetvy mäkkých listnáčov – ohryz, ktorý nám
pomáhajú zabezpečovať kolegovia z technického
oddelenia.
V tomto roku sme riešili aj akútnu opravu mraziaceho
boxu, kde sme museli použiť finančné prostriedky na
havarijnú opravu. V budúcom období by sme chceli
venovať pozornosť rekonštrukcii prípravovne krmív.
Spotreba krmív za rok 2011 a 2012 (v tis.€)
kategória krmív
2011
2012
objemové
12,2
10,9
obilniny
2,6
2,7
kŕmne zmesi
14,6
15,5
ryby
8,7
11,3
mäso
15,8
17,9
biolog. krmivo
1,6
0,88
ovocie, zelenina
2,9
8,1
potraviny
6,3
2,8
vajcia
0,5
0,6
špeciálne krmivá
1,3
2,2
33
Z pohľadu veterinára
MVDr. Juraj Skalický
Súkromný veterinárny lekár
Private veterinary doctor
Veterinary doctor´s view
V
V
eterinárnu starostlivosť v ZOO Košice zabezpečoval súkromný veterinárny lekár a to počas
pracovných dní aj cez víkendy. V spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice
sme uskutočňovali presuny zvierat. ZOO Košice úzko
spolupracuje s Univerzitou veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach, hlavne s MVDr. Ladislavom
Molnárom, PhD.
Aj v roku 2012 sa ZOO v úzkej súčinnosti s veterinárnym lekárom zameriavala na výživu chovaných
zvierat a na kvalitu krmív a kŕmnych dávok. Nastalo
podstatné zlepšenie na úseku výživy, čo sa odrazilo
na kvalite a pohode chovaných zvierat, ale najmä na
zdravotnom stave. Nákazová situácia v ZOO Košice
bola v roku 2012 relatívne dobrá. Vakcinačný program
sme dodržiavali u mäsožravcov a bylinožravcov. Prevencia ako aj antiparazitický program sa úspešne
začlenil do pracovnej rutiny zoológov. Skvalitnila sa
aj práca ošetrovateľov a ich vzťah ku zvereným zvieratám. To je zase úspech vedenia – kontrola – dobrá
rada = spokojnosť zvierat.
Z veterinárnych intervencií musím spomenúť úraz samičky pelikána, u ktorej došlo ku fraktúre ramennej
kosti. Zlomenina bola ošetrená v spolupráci s MVDr.
Ladislavom Molnárom, PhD. na UVLF. Samička sa
uzdravila, liečenie bolo bez komplikácií. V hodnotenom roku tak ako v minulosti bola nutná chirurgická
intervencia u primátov. Presuny zvierat si vyžiadali
mnoho sedácií ako aj imobilizácií. Nedá mi pripomenúť, že sa nám podaril úspešný odchyt samice takina
34
eterinary care in ZOO Košice secured private vet,
during working days and also on weekends.
In cooperation with Regional Veterinary and Food
Administration Košice we realized transports of the
animals. ZOO Košice cooperate closely with University
of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, especially with MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Also in the year 2012 ZOO with close cooperation
with vet focused on the nutrition of the bred animals
and on the quality of the feed and feeding rations.
It came substantial improvement in the Department
of the nutrition, which was reflected on the quality
and welfare of the bred animals, but especially on the
state of health. Disease situation in ZOO Košice was in
the year 2012 relatively good.
indického (Coco), ktorá sa rozhodla preskúmať okolie
ZOO. Jej imobilizácia a následný presun do ZOO bol
náročný nielen na fyzickú silu, ale aj na organizáciu
celej akcie.
Veľmi pozitívne výsledky zooveterinárnej práce na
poli prevencie sa odzrkadlili na odchove tučniakov.
V roku 2012 sa v Košiciach vyliahli a odchovali až štyri
mláďatká tučniakov.
Veterinárnu kuratívu si vyžiadali niektoré zvieratá
chované v ZOO – medvedica, tulene, levica, poníky
a mnohé iné.
Kožné problémy u jedného samca tuleňa
sivého (Halichoerus grypus) si vyžiadali
antibiotickú liečbu / Skin problems by one
male of the Grey Seal had required antibiotic treatment
Nezameniteľné označenie patrí k základným veterinárnych úkonom, ktoré vyžaduje slovenská ochranárska
legislatíva / Unmistakable marking belongs to the basic
veterinary operations, which is required by Slovak conservation environmentalist legislation
Zápal viečka pravého oka u lemura bieločelého (Eulemur
fulvus albifrons) sa podarilo po 10 dňoch vyliečiť / Inflammation of the eyelid of white-headed Lemur was after
10 days succesfully cured
35
Parazity kopytníkov
Ing. Pavol Kobulnický
Inšpektor chovu
Breeding inspector
Bc. Patrik Béreš
Diplomant
Diplomant
P
roblematika endoparazitov je stále aktuálna téma
vo všetkých zoologických záhradách.
Dôsledkom vysokého výskytu črevných parazitov
môže dôjsť až k úhynu jedincov.
Preto je tejto téme dôležité venovať zvýšenú pozornosť. V našej práci sme monitorovali výskyt parazitov
v truse u vybraných druhov kopytníkov v období jedného roku, a to celkovo v 3 odberoch.
Tento článok obsahuje údaje iba u koňovitých kopytníkov, keďže zhrnúť údaje o všetkých kopytníkoch,
ktoré sa nachádzajú v ZOO Košice, by si vyžadovalo
rozsiahlejší výskum.
Na grafoch je možné vidieť, ako sa počet vajíčok parazitov v truse mení v závislosti od termínu odberu.
Na grafoch vidíme, že najproblematickejším spomedzi parazitov je Parascaris equorum, ktorý vo vzorkách dosahuje najvyššie hodnoty.
Parascaris equorum patrí do rodu škrkavkovitých
hlíst, parazitujúcich v čreve nepárnokopytníkov. Cudzopasí v tele koní, oslov a zebier.
V prvej vzorke sa vajíčka parazitov vyskytujú ojedinele. Dôvodom je dlhotrvajúca zima v sezóne 2011/2012
a výbeh bol čiastočne zamrznutý (zebry boli do výbehu vypúšťané iba ak boli priaznivé poveternostné
podmienky). Zvieratá ešte neprichádzajú do kontaktu s trávnatou zložkou potravy.
Z druhej vzorky vieme vyčítať značný nárast parazitov. Jedným z hlavných dôvodov je, že zvieratá prechádzajú na kŕmenie zeleným krmivom a spásajú za-
36
Parasites of hoofed
mammals
P
roblems of endoparasites is still current topic in
all ZOOs. In our study we monitored the presence
of parasites in the faeces. The article contains data
only for equids. The graphs show, how the number of
the eggs of the parasites in faeces varies during the
sampling period. On the graphs we see, that the most
problematic from the stated species of the parasites
is Parascaris equorum. The main prevention against
parasitism is thorough cleanness of the breeding
areas and responsible approach of the keepers.
trávnené časti výbehov, kde spolu s trávou prijímajú
aj vajíčka parazitov.
Tretia vzorka ukazuje najnižší výskyt vajíčok. Dôvodom je preventívna dehelmintácia (odčervovanie),
ktorá sa uskutočnila ihneď po druhom odbere a následne aj na konci leta. Odčervuje sa prípravkami na
báze ivermektínu.
Hlavnou prevenciou proti výskytu parazitov je dôkladná sanácia výbehov a zodpovedný prístup ošetrovateľov.
Termíny odberov/Dates:
1. odber – 26. 03. 2012
2. odber – 30. 04. 2012
3. odber – 16. 10. 2012
Kôň Przewalského / Przewalski horse
počet vajíčok / number of eggs
30
20
10
0
1.
2.
3.
Parascaris equorum
14
30
1
Strongyloides westeri
2
0
0
Oxyuris equi
5
0
0
Neoascaris vitullorum
0
0
4
Kulan Turkménsky / Turkmenian kulan
počet vajíčok / number of eggs
30
20
10
0
1.
2.
Parascaris equorum
0
30
3.
1
Strongyloides westeri
2
0
0
Oxyuris equi
0
2
0
Strongyloides papillosus
0
3
0
Ascaris suis
0
2
0
Zebra Chapmanova / Chapman´s zebra
počet vajíčok / number of eggs
30
20
10
0
1.
2.
Parascaris equorum
5
25
3.
0
Strongyloides westeri
1
0
0
Oxyuris equi
0
0
0
Strongyloides papillosus
0
2
0
Ascaris suis
0
3
0
Moniesia expansa
0
1
0
0
Paramhistomum
0
1
Heamonchus contortus
1
0
0
Neoascaris vitullorum
1
0
0
37
Včelársky chodník –
projekt
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
V
rámci národnej podpory vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt, ktorý mal
byť zameraný na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie so včelími produktmi na roky
2011 – 2012 podľa nariadenia vlády č. 31/2012. Zoologická záhrada Košice mala o takúto výzvu záujem,
a preto sa zapojila do projektu ako partner Regionálnej zložky Košického samosprávneho kraja Slovenského zväzu včelárov. K plánovaným aktivitám pre
ZOO Košice patrili tieto tri:
The beekeeping trail
T
he second project implemented in ZOO Košice
was building of the Beekeeping educational trail.
ZOO Košice was in this project the partner of Slovak
association of the Beekeepers from Košice self-governing region. To the planned activities for ZOO Košice
belonged the training of the authorized employee –
completion of the training for starting beekeepers in
certified educational institution. Other activity was
building of the Beekeeping educational trail. We
attached 8 informative – educational boards, which
provide the informations about history and meaning
of the beekeeping, about life of the bees, about relationships within the community and about the
products of the bees. The last activity is the construction and implementation of the specimen bee house.
This activity is planned on the year 2013 and will be
concerned 5 hives with new bee colonies and queen
bee. One of them will be glass, so we can provide to
the visitors view into the hive and approach them
the process of life of the bees. On this project was
planned the budget about 8 000 € with co-financing,
in which ZOO participated 20%.
Osem panelov informuje o význame a histórii včelárenia,
o spôsobe života a vzťahoch medzi včelami, ako aj ich produktoch / Eight panels inform the visitors about meaning
and history of beekeeping, way of life and relationships
between the bees and also about their products
38
1. Školenie povereného zamestnanca – absolvovanie školenia začínajúceho včelára v akreditovanom vzdelávacom zariadení. Jeden zamestnanec sa
zúčastňoval na školeniach v Strednej odbornej škole
v Banskej Bystrici, kde absolvovaním kurzu úspešne
ukončil túto aktivitu.
2. Publikačná, osvetová a propagačná činnosť – vybudovanie Včelárskeho náučného chodníka. V roku
2012 sme osadili 8 informačno-vzdelávacích panelov
vo vopred dôkladne vybranej lokalite v areáli ZOO.
Nachádza sa za výbehom lám krotkých a tiahne sa až
k priestrannej lúke.
3. Postavenie a realizácia ukážkového včelína v areáli
ZOO pre návštevníkov. Táto aktivita je plánovaná na
rok 2013 a má ísť o 5 úľových zostáv s novými včelstvami s osadenou matkou. Jeden z nich bude sklenený, aby sme návštevníkom mohli poskytnúť pohľad
do vnútra úľa a priblížili sme im priebeh životného
cyklu včiel. Včelín sa bude nachádzať na konci včelárskeho chodníka.
Na tento projekt bol naplánovaný rozpočet cca 8 000 €
so spolufinancovaním, na ktorom sa ZOO podieľala
20 percentami. Informačné panely podávajú informácie o histórii a význame včelárenia, o spôsobe života
včiel, o vzťahoch v rámci spoločenstva a o jednotlivých produktoch včiel.
Priestor, kde vyrástol Včelársky náučný chodník sme museli upraviť / The area, where was built beekeeper trail, had
to be modified
Pracovníčky oddelenia vzdelávania a marketingu /
The department of education and marketing
39
Interaktívna ZOO – projekt
Ing. Patrik Pastorek
Interactive ZOO – project
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
T
V
nrámci vyhlásenej výzvy Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR sa v košickej
ZOO realizoval projekt s názvom Interaktívna ZOO.
Žiadateľom prostriedkov bol Karpatský euroregión
Slovensko. Partnermi projektu boli ZOO Košice a Nyíregyháza Állatpark Sóstó. Projekt bol zameraný na
rozvoj spolupráce, skvalitnenie služieb pre návštevníkov a propagáciu. Celkový rozpočet projektu bol
22 240 €, z čoho sa na financovaní podieľala ZOO Košice 10 %.
Projekt počítal so 6 aktivitami.
Prvou aktivitou bolo vybudovanie vtáčieho chodníka. V centrálnej časti ZOO sme realizovali výstavbu
siedmich informačno-vzdelávacích panelov o živote
a výskyte vtáctva, ktoré sa vyskytujú voľne v areáli
ZOO. Na šiestich z nich sa môžu návštevníci zoznámiť
s dravcami, sovami, spevavcami, ale aj s brodivcami,
či zúbkozobcami. V rámci tejto aktivity bolo zhotovených 150 nových menoviek, ktoré návštevníkom
predstavíme v sezóne 2013. Vyvesenie 30 kusov vtáčích búdok bolo tiež súčasťou projektu. Urobili sme
novú tabuľu pre adoptívnych rodičov, postavili lavičky.
Druhou aktivitou bolo leporelo. Ide o informačno-vzdelávaciu brožúru v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, ktorá približuje význam zoologických záhrad. Zároveň informuje o výskyte jedného
zo vzácnych vtákov, ktorý sa vyskytuje na území Slovenskej a Maďarskej republiky.
40
his year we implemented the project called Interactive ZOO. The applicant of the means of the
Carpathian Euroregion Slovakia. ZOO Košice and Nyíregyháza Állatpark Sóstó were the partners of this
project. The total budget of the project was 22 240 €,
from which ZOO Košice participated on the financing
10 %. The project had 6 activities. First activity was to
build bird trail, which was composed of seven informative – educational panels about life and presence
of the birds, that live freely in the area of the ZOO.
Within this activity were made 150 new nameplates,
which we present to the visitors in the season 2013.
The hanging of the 30 nesting boxes was also part
of the project. We made a new board for adoptive
parents and new banches. The second activity was
the concertina book. It is informative-educational
brochure in Slovak, English and Hungarian language.
Third activity was making of the children guidebook.
It has 64 pages and includes the general informations about ZOO. In the next section the guidebook
presents 54 most attractive animals living in ZOO
Košice. The substantial part decrypt the interested
persons from the pictograms. The guidebook was
made in two languages – Slovak and English. Fourth
activity was the production of the three informativeeducational boards. At the same time was created
before the entrance to the ZOO new map of the ZOO.
Fifth activity was the management of the project and
sixth activity publicity of the project, under which we
published the map of the ZOO.
Treťou z aktivít projektu Interaktívna ZOO bolo aj
zhotovenie detského bedekra. Bedeker má celkovo
64 strán a nájdete v ňom všeobecné informácie o ZOO
(otváracie hodiny, doprava, služby, zážitkové programy a niekoľko zaujímavosti). V ďalšej časti bedeker
predstavuje 54 najatraktívnejších druhov zvierat žijúcich v košickej ZOO. Majúc na mysli detského adresáta
bola zvolená kratšia textová časť s popisom zvieraťa. Podstatnú časť informácií dešifrujú záujemcovia
z piktogramov. Súčasťou bedekra je aj nová mapa
ZOO. Jedinečný produkt vznikol v dvoch jazykoch
a to slovenčine a v anglickej mutácii. Bedeker je
prvým svojho druhu v slovenských, ale aj v českých
zoologických záhradách. Veľkosť bedekra sme prispôsobili detskému čitateľovi. Sprievodcu zvieracím
svetom spája šnúrka, vďaka ktorej si ho môže dieťa
zavesiť na krk.
Štvrtou aktivitou bolo zhotovenie troch informačno-vzdelávacích panelov. Tesne za vstupom do ZOO
vystriedali staré a neaktuálne panely nové. Prvý zoznamuje návštevníkov s významom a poslaním ZOO.
Druhý poskytuje informáciu o spolupráci so školami.
Tretí panel je venovaný reintrodukcii jedného z najohrozenejších chovancov košickej ZOO, a to koňovi
Przewalskému do svojej pôvodnej domoviny. Zároveň
pred vstupom do ZOO vznikla nová mapa ZOO.
Piatou aktivitou bol manažment projektu, šiestou
jeho publicita.
V septembri MUDr. Rénata Lenártová, PhD., námestníčka
primátora mesta Košice a Ing. Gabriel Kiss z Karpatského
euroregiónu Slovensko slávnostne otvorili vtáčí chodník /
MUDr. Rénata Lenártová, PhD. Deputy Mayor of Košice
and Ing. Gabriel Kiss from Carpathian Euroregion Slovakia
opened The bird trail in September
Vtáčí chodník prezentuje pôvodné druhy žijúce v areáli košickej ZOO / The bird trail presets native bird species living
in Košice ZOO areal
Detský bedeker bol jednou z aktivít projektu /
The children guidebook was one of the project activities
Vtáčí chodník vyrástol v ZOO vďaka projektu Interaktívna ZOO / The bird trail was built in ZOO
thanks to the project Interactive ZOO
41
Akcie pre verejnosť
Mgr. Eva Malešová
Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of education and marketing department
Public events
I
n the year 2012 we have prepared 50 public events.
In these events took part almost 45 000 young people. Large group consists from the children from
outskirt camps organized directly by ZOO, or those,
who have weekly program at ZOO through other
organizations like Frigo, leisure centre etc. Virtually
every visitor coming to the ZOO in order to rest and
relax broads the horizon of knowledge. Among the
most interesting events ranked Spring holidays in the
ZOO, Night in the ZOO, Earth Day, Day of City Košice,
General meeting of UCSZOO, Day of the volunteers,
Outskirt camps, Opening ceremony of the bird trail,
Presentations of enrichment, Nicholas in the ZOO,
Christmas ZOO etc.
Aj tento rok sme sa zúčastnili na výstave Veselá planéta.
Pracovníci našej ZOO propagovali potrebu výchovy detí
a mládeže k ochrane prírody / Also in this year we took
part in the exhibition Happy planet. The employees of our
ZOO promoted the need of education of the children and
youth to the nature conservation
42
Na Deň Zeme pokrstila malého barančeka ovce kamerunskej skupina Peter Bič Project / On the Earth Day the
group Peter Bič Project was christen the lamb of Cameroon
Sheep
K
ultúrne akcie sa stali príjemným osviežením pre
návštevníkov ZOO. Dopĺňajú aj vzdelávacie aktivity, keďže súťaže s témami fauny sa stali samozrejmou
súčasťou týchto programov. Pri plánovaní sme dbali
o žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych, zábavných a športových podujatí.
Vianočná ZOO – dobiehanie akcie, ktorá prechádza z decembra do januára.
Medvedia torta – desiate narodeniny medvedích pätorčiat – akcia spojená s narodeninami piatich
medveďov hnedých, ktoré preslávili košickú ZOO aj
zápisom do Guinnessovej knihy rekordov.
Uskutočnila sa za podpory médií.
Stretnutie adoptívnych rodičov ZOO zorganizovala už štvrtýkrát. Bolo v januári a zišli sa na
ňom učitelia a žiaci ZŠ, učitelia a deti MŠ, poslanci, ale
aj inak nezaradení milovníci zvierat, ktorí nezištne
prispievajú na ich chov. Viac pozornosti potenciálnym
sponzorom sa odrazilo na bilancii. Celkový priaznivý
výsledok. Za rok 2012 sme získali 65 adoptívnych
rodičov, vlani za rovnaké obdobie bolo 58 adopcií.
Adoptívni rodičia nás podporili sumou 6 653 €, rok
predtým to bolo o 1 300 € menej. Kým v minulosti
bola suma viazaná výlučne na kŕmnu dávku zvieraťa,
nová filozofia adopcií, ktorú sme zaviedli v roku 2011,
umožňuje využiť príspevky aj na úpravu chovného
zariadenia a enrichment adoptovaného zvieraťa.
Deň zaľúbených 14. február – motivačná
akcia na zvýšenie návštevnosti. ZOO udeľovala Valentínske certifikáty.
Valentínska kvapka krvi – motivačná akcia
so zvýhodnením pre darcov krvi – voľný vstup.
Súťaž v stavaní snehuliakov – športovo-vzdelávacia akcia pre žiakov základných škôl. Prvá
akcia svojho druhu. Zapojilo sa do nej sedem škôl.
Jarné prázdniny v ZOO – špeciálna ponuka
pre prázdninujúce deti (27. – 29. február) obohatená
o prednášky a videoprojekcie, ktorú využilo vyše 100
deti z CVČ.
Deň lesov – v spolupráci s Mestskými lesmi sme
zorganizovali druhýkrát akciu venovanú pľúcam
Zeme. Lesní pedagógovia v spolupráci s naším oddelením vzdelávania a marketingu pripravili pre žiakov
škôl súťaže spojené s odmenou.
Veselá planéta – účasť na 2. ročníku výstavy,
kde mala ZOO vlastný stánok. Navštívilo ju až 12 tisíc
návštevníkov.
ZOO ako zdroj inšpirácie – v spolupráci so
Strednou filmárskou školou sme pripravili akciu, ktorá slúžila žiakom ako inšpirácia pri tvorbe spravodajských a dokumentárnych materiálov.
Tradície Veľkej noci – otvorenie hipodrómu,
výstava vajec ako symbol zrodu života.
Deň Zeme – tradičná kultúrno-spoločenská akcia, ktorú v spolupráci so ZOO organizuje Detská organizácia Frigo. Je spojená s krstom mláďatka – kozy
kamerunskej. V tomto roku sa krstným rodičom stala
skupina Peter Bič Project.
Deň mesta Košice – slávnostné odomykanie
brány spojené s kultúrnym programom. ZOO sa tradične zapája do osláv mesta 1. mája. V tomto roku
sme pre návštevníkov pripravili atraktívny program,
ktorý mal medzi návštevníkmi mimoriadne dobrý
ohlas. O slávnostný rámec otvárania brány sa postaral folklórny spevácky súbor Kavečianka a sokoliari
sv. Bavona z Banskej Štiavnice.
Deň matiek – pri príležitosti sviatku matiek
sme v ten deň pripravili voľný vstup pre mamičky
s kočiarikmi. Išlo o motivačnú akciu sledujúcu zvýšenie návštevnosti.
Košické Benátky – účasť družstva ZOO na Košických Benátkach – akcii, ktorá bola zaradená do
programu osláv Dňa mesta. Na plavidlách sa predstavilo len 6 družstiev, medzi nimi naša ZOO.
Valné zhromaždenie Únie českých
a slovenských ZOO – prvý raz hostila košická
ZOO riaditeľov a pracovníkov ZOO z Čiech a Slovenska.
Trojdňové podujatie.
Deň dobrovoľníkov – brigádnická dobrovoľná činnosť pracovníkov spoločnosti U. S. Steel, ktorá
sa stretla s minimálnym pochopením našich pracovníkov.
Deň detí s USSK – najväčšia akcia v roku, ktorú
v spolupráci so ZOO organizuje pre verejnosť USSK.
Veľkolepý program sa v tomto roku niesol pod názvom Dinománia. Akcii predchádzala veľká mediálna
kampaň s grafikou víťaznej kresby zo súťaže detí.
Túto súťaž podporila aj ZOO. Víťazka dostala cenu –
nový produkt sezóny 2012 Offroad jazdu.
Prezentácia výcviku dravých vtákov –
sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice –
opakované vystúpenia počas víkendov a kultúrnych
akcií sa stretli so živým záujmom návštevníkov.
Deň plný energie – napriek tomu, že išlo
o akciu, na ktorú si VSE prenajala areál, najmä na
oddelení vzdelávania a marketingu si vyžadovala
veľa práce súvisiacej s prípravou i realizáciou tohto
megapodujatia.
Perfect day – športovo-spoločenský deň, ktorý
pre žiakov škôl, verejnosť, návštevníkov zorganizovalo v ZOO Športové gymnázium.
Noc v ZOO – v prvom polroku sme prišli s novou
43
myšlienkou, a to, ponúknuť noc v ZOO ako alternatívu
školského výletu. Využili to tri školy.
Letná čitáreň – 4. ročník akcie pre deti, ktorú
organizuje ZOO v spolupráci s Knižnicou pre deti
a mládež mesta Košice. Každý piatok počas prázdnin
mohli využiť detskí návštevníci ponuku zaujímavého
čítania o zvieratkách, ktorá bola spojená so súťažou
i sladkými odmenami. Letná čitáreň sa počas prázdnin uskutočnila v ZOO 7-krát.
Ukážky sokoliarstva a výcviku dravých vtákov – denná prázdninová ponuka
sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov. Sokoliari predvádzali každý deň tri vystúpenia, do ktorých
sa mohli zapojiť aj samotní návštevníci.
Prímestské tábory – 4. ročník sa tešil veľkej
obľube detí. V siedmich päťdňových turnusoch sa vystriedalo vyše 200 detí vo veku 5 – 15 rokov.
Noc v ZOO – túto atraktívnu ponuku využila
verejnosť 7-krát počas prázdnin. Ďalšie dve akcie boli
v septembri. Raz nocovali v stanovom tábore účastníci Team day – RWE IT a raz študenti Strednej odbornej
školy veterinárnej.
Viete, že surikata je šelma? – Novinka
sezóny spojená s komentovaným kŕmením zaznamenala živý ohlas.
Čo vieme o koňoch – akcia pre verejnosť spojená s bezplatným vozením sa na koňoch.
Uhádneš, komu patria tieto oči? – súťaž
pre verejnosť a deti. Do súťaže sa zapojilo 23 detí.
Stotisíci návštevník ZOO – druhýkrát sme
privítali stotisíceho návštevníka, ktorému sme venovali upomienkové darčeky a skrátený okruh jazdy
Off-road.
Ukážky enrichmentu – medvede dostali
mrazenú pochúťku, levice dostali vrece s mäsom.
Nové prvky obohacovania života vo výbehoch oceňuje aj verejnosť.
Team day – jedinečná akcia – teambuilding.
Spoločnosť RWE IT sa ho rozhodla uskutočniť
v ZOO na základe projektu, ktorý sme predložili
a ktorý uspel. Okrem bezprostrednej pomoci pri
skrášľovaní areálu, nám spoločnosť veľmi výrazne
prispela aj materiálovo. Akcia, do ktorej sa zapojilo
44
vyše 300 mladých ľudí, bola aj kultúrnym osviežením
celého dňa.
Špeciálne pre žiakov škôl – možnosť využiť 50 % zľavu na vstupnom ponúkla košická ZOO
všetkým žiakom základných a študentom stredných škôl vo štvrtok 13. septembra. Keďže v tento deň zostali kvôli štrajku brány škôl zatvorené, ZOO
pripravila pre záujemcov celodenný program. Deti do
šesť rokov mali bezplatný vstup. Za 70 centov sa dostali do ZOO žiaci a študenti.
Svetový deň zvierat – tradičné podujatie,
ktoré sme spojili so štvornásobným krstom. Dva prírastky tučniakom pokrstil primátor mesta Košice Richard Raši. Dve rysíčatá pokrstil zástupca VSE Vojtech
László. VSE totiž zaplatilo transport úspešnej samice
Kairy z Dortmundu.
Otvorenie vtáčieho chodníka – hlavný
výstup projektu Interaktívna ZOO, ktorý sme vybudovali v spolupráci s Karpatským euroregiónom Slovensko. Jedno z najúspešnejších podujatí, masívne
podporené médiami.
Týždeň duchov (25. 10. – 4. 11) – tradičná akcia venovaná školám aj širokej verejnosti s ponukou
voľného vstupu za tekvicu. Halloweenské tekvice
zdobili areál. ZOO bola mimoriadne otvorená do
18. hodiny.
Happy Mondays – motivačná akcia na zvýšenie návštevnosti, ktorá býva v pondelok najslabšia.
Päťdesiatpercentné vstupné bolo pre všetkých návštevníkov po 15:30 h.
Tekvicové panáky – halloweenské tekvice na
záver akcie poslúžili ako „dekorácia“ resp. obal pri kŕmení šeliem. Akcia ako jeden z prvkov enrichmentu
mala veľký úspech aj u primátov. Verejnosť to ocenila.
Deň otvorených dverí – prvá akcia svojho
druhu. ZOO ponúkla verejnosti možnosť nahliadnuť
do chovných zariadení aj z opačnej strany. Akciu
vzhľadom na nepriazeň počasia využilo len niekoľko
jedincov.
Deň spáčov – videoprojekcia spojená s prednáškou o medveďoch hnedých pre študentov.
Hravenisko – tretí ročník výstavy s podtitulom
festival hier a zábavy pre rodičov a ich deti, ktorú
organizuje ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici. Náš stánok sa počas dvoch dní stretol s mimoriadnym záujmom rodičov a detí aj kvôli kontaktným zvieratkám.
Náš stánok navštívilo vyše 3 tisíc ľudí.
Mikuláš v ZOO – kultúrno-spoločenské podujatie obohatené programom pre deti spojené s rozdávaním balíčkov.
Vianočné darčeky pre zvieratá – v rámci
enrichmentu pre deti a média mimoriadne príťažlivé.
Zdobenie stromčeka – tradičná akcia pre
deti MŠ a žiakov ZŠ spojená so súťažou o najkrajší
vianočný stromček.
Vianočná ZOO – slávnostne vyzdobená ZOO
od 15. decembra do 15. januára bola zároveň pozvánkou s mimoriadnymi zľavami. Deti do 12 rokov bezplatne, návštevníci po 14. hodine bezplatný vstup.
Hľadáme meno pre obra z Kamčatky
– orliak bielokrídly – nový obyvateľ ZOO. V decembri
sme začali preňho hľadať meno a vyhlásili sme súťaž.
Jej vyhodnotenie prechádza do roku 2013.
V roku 2012 sme pripravili 50 kultúrnych podujatí,
teda o 15 viac ako ukladal plán. Do podujatí, ktoré sa
v ZOO konali v roku 2012, sa zapojilo takmer 45 000
mladých ľudí. V tomto čísle sú zahrnutí hlavne žiaci
a študenti, ktorí sa zúčastnili na prednáškach o faune priamo v ZOO, alebo aj v centrách voľného času,
v školách. Na tomto počte sa podieľajú aj návštevníci, najmä mladí, ktorí sa zapájajú do súťaží v rámci
kultúrnych podujatí, ale aj detí v tvorivých dielňach.
Početnú skupinu tvoria deti prímestských táborov,
ktoré organizuje priamo ZOO, alebo tie, ktoré majú
týždňový program v ZOO cez iné organizácie ako sú
Frigo, CVČ a pod. Fakticky každý návštevník prichádzajúci do ZOO s cieľom oddychu či relaxu, rozširuje
obzor svojich vedomostí a poznatkov.
Rok 2012 sa stal štvrtým ročníkom organizovaných prímestských táborov detí / The year 2012 was the fourth year
of organized outskirt camps for the children
Bránu ZOO pri príležitosti Dňa mesta Košice slávnostne
odomkli viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová a riaditeľ
ZOO Mgr. Erich Kočner. O program sa postarali folklórny
spevácky súbor Kavečianka a sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice / The gate of the ZOO on the occasion of
the Day of the City Košice unlocked the Deputy Mayor of
Košice Renáta Lenártová and the Director of the ZOO Mgr.
Erich Kočner.The program was provided by folk choir Kavečianka and falconers of St. Bavon from Banská Štiavnica
U. S. Steel Košice organizovala aj v tomto roku Deň dobrovoľníkov v našej ZOO / U. S. Steel Košice organized also in
this year Volunteer Day in our ZOO
45
Medvede si počas tropických dní pochutnali na osviežujúcej zmrzline / The bears savoured during the tropical days
refreshing ice cream
Halloweenské tekvice zdobili areál ZOO /
Halloween pumpkins decorated the area of the ZOO
Družstvo ZOO Košice sa v rámci
Dňa mesta Košice zapojilo do
akcie Košické Benátky / Team of
the ZOO Košice within Day of the
City Košice involved in the action
Košice’s Venice
Vyše 300 mladých ľudí z RWE IT sa zapojilo do projektu
na skrášľovanie areálu ZOO. Po dobre vykonanej práci si
dopriali aj pestrý program / More then 300 young people
from RWE IT involved in the project of beautification of
ZOO
46
Vianočné darčeky pre zvieratá boli tento rok mimoriadne príťažlivé aj pre oko návštevníka / The Christmas
gifts for the animals were in this year attractive also for
the visitor’s eye
Mimoriadne komentované kŕmenie surikát vlnkavých zaznamenalo veľký ohlas - hlavný zoológ Ing. P. Pastorek /
Extraordinary commented feeding of Meerkats had great
response - senior zoologist Ing. P. Pastorek
Stotisíci návštevník ZOO si vychutnal offroad jazdu /
Hundred thousandth visitor enjoyed offroad ride
Atmosféru akcie Týždňa duchov dotvárala v areáli maketa
strigy / Atmosphere of the action Week of the ghosts completed the model of the witch
V rámci hlavnej návštevníckej sezóny sme návštevníkom
ponúkli vystúpenia výcviku dravých vtákov / Within the
main visitor season we offered to the visitors performances of the training of the birds of prey
RWE IT nám v rámci
svojho teambuildingu
prispela aj materiálne /
RWE IT contributed us
within their teambuilding also materially
Na Svetový Deň zvierat pokrstil dve mláďatá tučniakov
primátor Košíc Richard Raši. Dve samičky rysa ostrovida
pre zmenu zástupca VSE Vojtech László a frontman skupiny No Name Igor Timko / On the World Day of the Animals
named the Mayor of the City Košice Richard Raši two cubs
of the Penguins. Two young females of Eurasian Lynx were
named by representative of VSE Vojtech László and leader
of the music group No Name Igor Timko
47
Propagácia ZOO
Mgr. Eva Malešová
The promotion of the ZOO
Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Z
Head of education and marketing department
Z
OO venuje svojej propagácii veľkú pozornosť.
Našou snahou je osloviť čím väčší počet potenciálnych návštevníkov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem propagácie navonok sa sústreďujeme
aj na informovanosť verejnosti pri organizovaní akcií.
S cieľom zvýšiť návštevnosť využívame všetky dostupné prostriedky – letáky, vlastnú webovú stránku, webovú stránku MMK, média.
V roku 2012 sme tak ako v minulom roku kládli väčší
dôraz na prezentáciu ZOO prostredníctvom domácich
a zahraničných výstav. Za hodnotené obdobie sme sa
predstavili na jedenástich výstavách. Išlo o výstavy,
kde sa ZOO prezentovala v spoločných stánkoch s Košickým samosprávnym krajom a Európskym hlavným
mestom kultúry, resp. s klastrom Košice – Turizmus.
Bolo to v Bratislave, Prahe, v Budapešti, Miškolci, Kyjeve, v Katoviciach. Samostatne sme sa prezentovali
v Košiciach na medzinárodnej výstave cestovného
ruchu TOUR 2012 a na výstave Veselá planéta, kde sa
stánok ZOO stretol s mimoriadne veľkým ohlasom.
Počas troch dní výstavy náš stánok navštívilo vyše
6 tisíc ľudí. Prvý raz sme sa zapojili aj do projektu
Envirofilm, ktorý zorganizoval Magistrát mesta Košice. Úspešná bola naša účasť aj na 3. ročníku výstavy
Hravenisko, ktorú organizátor nazval tiež festivalom
hier zábavy pre rodičov a deti. Počas dvoch dní sa
v našom stánku vystriedalo temer 5 tisíc rodičov
s deťmi. Podľa plánu sa ZOO Košice mala prezentovať
na desiatich výstavách. Skutočnosť bola 11.
V roku 2012 ZOO vydala 13 typov propagačných ma-
48
OO pays great attention to its promotion. Our
effort is to appeal as many potential visitors not
only in Slovakia, but also abroad. In the year 2012
same as in the previous year we put more emphasis
on the presentation of the ZOO through domestic and
international exhibitions. In the period under review
we presented ourselves on eleven exhibitions. In the
year 2012 ZOO published 13 types of the promotional
materials. Various media regularly inform about the
life in the ZOO. That were tens of articles and television spots.The informations about the ZOO regularly
publish also the press agencies. New phenomenon in
the field of advertising became hypermarkets. In the
first midyear we started cooperation with Aupark,
Funpark and BC Galéria. ZOO presents there itself to
exploit the potential of the present public. Department of education and marketing administrates
website, which can be thanks to editorial system updated online. In the year 2012 we intensively began
also to work on promotion within Union of Czech and
Slovak ZOO. ZOO Košice belongs also on the site of the
Union to the most active.
teriálov. (Plán ukladal 7). V prvom polroku sme využívali najmä propagačné materiály z minulého roku
(magnetky, plagáty, pohľadnice, pamätné mince,
sprievodca ZOO, sprievodca botanickým chodníkom
atď.). Navyše sme vyrobili príležitostné propagačné
materiály súvisiace s konaním Valného zhromaždenia UCSZOO. Košická ZOO ako organizátor pripravila
6 typov materiálov – tričká, poháre, perá, kľúčenky,
zápisníky a zakladače. K ponuke a výrobe nových
materiálov sme pristupovali s víziou realizácie projektu Karpatského Euroregiónu – Interaktívna ZOO,
ktorý bol schválený v marci. Výstupom týchto aktivít
v treťom štvrťroku bola nová mapa nainštalovaná pred vstupom do ZOO, tiež informačná tabuľa
s programovou ponukou ZOO a ponukou zážitkových
programov. Priestor na nej dostanú priebežne aktuálne informácie a upozornenia pre návštevníkov.
Doteraz sme na tieto informácie využívali vstupnú
bránu, čo bolo nevkusné. V rámci projektu Interaktívna ZOO sme vydali aj dva druhy letákov. Prvý s mapou a základnými informáciami v angličtine a v
maďarčine. Druhý vo forme skladačky, rovnako v
troch jazykoch, predstavuje dve partnerské ZOO v
Košiciach a v Sóstó – Nyíregyháza. Je tiež plastickou
ukážkou príbuzného biotopu s výskytom orla kráľovského. Podstatné je, že vďaka týmto materiálom sa
dostala reklama ZOO aj ku našim južným susedom
do Maďarska, pretože v rámci projektu sa ocitli v
balíku propagačným materiálov spomínané letáky
aj v ZOO Sóstó – Nyíregyháza. Do rámca propagácie
môžeme zahrnúť aj hlavný produkt projektu a ním
je Vtáčí chodník. Dva billboardy a smerová tabuľa
v obci Kavečany rovnako prispeli ku propagácii ZOO.
Prierez hospodárenia a činnosti za celý minulý rok
sme pretavili do výročnej správy, ktorú ZOO Košice
vydala ako brožúru s anglickým prekladom. Začali
sme pracovať aj na novej vizualizácii informačných
tabúľ v ZOO, ktoré budú čiastočne financované z projektu Karpatského Euroregiónu – Interaktívna ZOO
a sčasti náklady pokryjú aj financie získané sponzorsky
z U. S. Steelu (1 400 €). Pred záverom roka sme zaradili
do ponuky propagačných materiálov ďalší jedinečný
produkt projektu Interaktívna ZOO, a to bol bedeker
pre deti. Sprievodca svetom zvierat košickej ZOO
má netradičné spracovanie a aj originálne prevedenie. Nezaťažuje rozsiahlym textom, napriek tomu je
z pohľadu obsahu mimoriadne výrečný. Tvorcovia
premietli základné informácie etológie do piktogramov. Napokon do balíka propagačných materiáloch
môžeme zahrnúť aj novoročné pozdravy, pri výrobe
ktorých sme využili rodinu rysov – jeden z najúspešnejších odchovov roka 2012.
Rozsah platenej reklamy sme prehodnotili. Bolo
to jednak z úsporných dôvodov, ale aj, ako ukázali
výsledky ankety, z dôvodu zanedbateľnej spätnej
väzby. Nateraz jediným printovým médiom zostal
mesačník Kam do mesta, s ktorým spolupracujeme
recipročne. Reklamu však ZOO zaradila aj do Cestovného informátora, ktorý je distribuovaný ako cyklo
a autoatlas do piatich krajín. Základné informácie
o našej ZOO pravidelne aktualizujeme aj v adresári
cestovného ruchu Relax 2012, ktorý vychádza v štyroch jazykoch.
Od začiatku minulého roka sme spolupráci s médiami
venovali veľkú pozornosť. Systematická spolupráca s
nimi je jednou z najúčinnejších reklám ZOO. Denníky
Korzár, Nový čas, Plus jeden deň, časopis Plus sedem
dní, elektronické médium Topky, ale aj rádia či televízie pravidelne informujú o živote
v ZOO. Boli to desiatky článkov, ale aj
televíznych šotov v RTVS, TV Naša, TV
Región, v rádiách Regina, Košice, Lumen. Informácie o ZOO pravidelne vydávajú aj tlačové agentúry TASR a SISTA. Zoologická záhrada dostáva priestor aj v periodiku mesta Košice – Zajtrajšie
noviny. Veľký ohlas a najväčšiu výpovednú hodnotu
majú živé vysielania s riaditeľom ZOO.
Novým fenoménom na poli propagácie sa stali hypermarkety. V prvom polroku sme nadviazali spoluprácu s Auparkom, Funparkom, OC Galéria. ZOO sa
tam prezentuje s cieľom využiť potenciál prítomnej
verejnosti.
Najvďačnejším a najrýchlejším informačným zdrojom je internet. Oddelenie vzdelávania a marketingu
spravuje webovú stránku, ktorú vďaka redakčnému
systému môžeme aktualizovať on line. Podľa plánu
by sme stránku mali aktualizovať 3 razy do týždňa,
robíme to podľa potrieb, denne, niekedy aj dvakrát do
dňa. Sponzorsky nám ju po programátorskej stránke spravuje JD Media, s.r.o., Bratislava. Okrem vlastnej webovej stránky sa informácie o ZOO dostávajú aj
na stránky partnerských webstránok, tiež na stránku
mesta Košice a pravidelne na www.visitkosice.eu.
V roku 2012 sme intenzívnejšie začali pracovať aj na
propagácii v rámci Únie českých a slovenských ZOO.
ZOO Košice patrí aj na stránke únie k jednej z najaktívnejších.
49
Publicita a zoznam správ
v médiách za rok 2012
Košice
vyhľadávajú
média. Vďaka výbornej spolupráci sa témy
ZOO objavujú na verejnosti aj viackrát do
týždňa / ZOO Košice
is popular among the
media. Thanks to the
excellent cooperation
the ZOO themes appear in public even several times a week
50
Zoznam správ v mediách
za rok 2012
Korzár
05.01.2012 V košickej ZOO chcú v tomto roku
jaguára či leoparda.
09.01.2012 Košické medvedie pätorčatá oslavovali
11.01.2012 Cindy a Ťapík oslavovali v brlohu
12.01.2012 Strom z košickej ZOO dostali malpy
31.01.2012 Labute nenechajú primrznúť k hladine
08.02.2012 Mláďatá prichádzajú na svet
do nepohody
13.02.2012 Bozk ako vstupenka
15.02.2012 Aj jedenásty makak je chlapček
05.03.2012 Raritné tulenie dvojičky v košickej ZOO majú narodeniny.
17.03.2012 Potomok pribudol africkej antilope
26.03.2012 Odštartovala Veselá planéta
28.03.2012 Do košickej ZOO pribudnú vzácne
zvieratá
10.04.2012 Malí kúpači dali prednosť pobytu v ZOO
28.05.2012 Dinopark ponúkne prechádzku
pravekom
29.05.2012 Noc zvieracích zvukov
05.06.2012 ZOO sa hemží zvieracími mláďatami
08.06.20102 V ZOO pribudne vtáčí chodník
20.06.2012 V košickej ZOO sa narodili dve
mláďatá rysa
23.06.2012 Symbil si partnerku obzerá cez plot
22.06.2012 Medvede majú vlastné kúpalisko
04.07.2012 Medveďom servírovali zmrzlinu
24.07.2012 Stotisíci návštevník ZOO sú dve dámy
21.08.2012 V košickej ZOO sa vyliahli dve mláďatá tučniakov
06.09.2012 V košickej ZOO priblížia svet zvierat
aj nevidiacim
12.09.2012 Žiaci môžu vo štvrtok ísť do košickej
ZOO so zľavou
20.09.2012 Kúsok Havaja je aj v košickej ZOO
02.10.2012 V košickej ZOO pokrstia štyri mláďatá
05.10.2012 Tučniaci Swampy a Pingu sa učia plávať
12.10.2012 Tulene v ZOO zostali bez vody,
zachraňovali ich hasiči
25.10.2012 V košickej ZOO otvorili náučný
Vtáčí chodník
02.11.2012 Do košickej ZOO mieria okrídlené
unikáty
26.11.2012 Samica takina indického ušla z košickej ZOO
28.11.2012 Samica takina indického je už späť
v košickej ZOO
30.11.2012 Malá malpa je ako veľký zázrak
15.12.2012 ZOO je vianočne vyzdobená, lákadlom budú darčeky pre zvieratá
18.12.2012 Zvieratá v košickej ZOO dostali darčeky
22.12.2012 Hľadajú meno pre obra z Kamčatky
Čas.sk
11.01.2012 Medvede oslávili 10. rokov!
Narodeninový darček zjedli ich rodičia.
51
13.01.2012 Rozprávam sa so šelmami
10.02.2012 Prvý tohtoročný prírastok košickej ZOO. Narodil sa v mraze
14.02.2012 Košická ZOO má ďalší prírastok.
Malý makak sa drží mamy ako kliešť
20.02.2012 Poradíme vám: 30 tipov, kam s deťmi cez jarné prázdniny
03.03.2012 Oslavy v košickej ZOO: Tulene Čuk a Geg žúrovali na párty !
26.03.2012 Košická ZOO sa rozrastá: Narodili sa dva býčky a vodárka
03.04.2012 Košická ZOO: Z Česka pricestovali serval a vzácne kačice
20.04.2012 Aj štvornohí väzni túžia po slobode
27.04.2012 Košická ZOO ukázala po zime svojim návštevníkom tučniaky
02.05.2012 Padla im vhod: Zvieratká v košickej ZOO si užívali studenú sprchu
22.06.2012 Takého chcem doma! Budete kričať pri pohľade na tohto tučniačika
23.06.2012 Na svet prišli nové zvieratká: Košická ZOO sa teší z 12 krpcov
04.07.2012 Horúčavy trápia aj zvieratá v ZOO:
Macovia si schladili hlavu zmrzlinou
14.07.2012 Takto vyzerá safari po slovensky:
Hodina jazdy stojí 120 €
03.08.2012 Kuchyňa ZOO v Košiciach: Zvieratám
vyvára kuchárka Anna
05.10.2012 V košickej ZOO bolo veselo: Brácho,
ty si Swampy a ja Pingu! Jasné?
07.11.2012 Noví obyvatelia ZOO Košice: Sova
so super sluchom a klaňajúci sa kuvik
11.11.2012 Z týchto vtákov budete inak vyhúkaní: Sova agent aj kuvik so zvláštným tikom!
12.11.2012 Súboj v Košickej ZOO: Levica svojho
tanečníka nešetrila
27.11.2012 Ďalší útek z Košickej ZOO: Rohatá Coco zmizla hneď na druhý deň
27.11.2012 Takina z košickej ZOO stále hľadajú.
Personál chybu nespravil
28.11.2012 Útek so štastným koncom:
Samica takina je už v košickej ZOO.
28.11.2012 Odborníci im už nedávali šancu:
52
V košickej ZOO sa vyliahli tučniačiky!
19.12.2012 Pahltné opice v ZOO: Pojedli si už všet-
ky vianočné darčeky
Pluska
08.01.2012 Medvedie pätorčatá oslávia desiate narodeniny
10.01.2012 Medvedí oslávenci narodeniny prespali
25.02.2012 Prázdninové tipy: Kam za zábavou
05.10.2012 V košickej ZOO krstili najvzácnejšie tohtoročné prírastky tučniaky a rysičatá
Topky .sk
17.02.2012 Teplomilný makak sa narodil
do košického mrazu
20.06.2012 V košickej ZOO sa prvýkrát narodili rysy
04.07.2012 V košickej ZOO servírovali zmrzlinu
a sprchu
14.07.2012 Expedícia ako v africkom safari:
V košickej ZOO ju zažijete na zebrom
tereňáku.
05.10.2012 Unikatným dvojičkám tučniakov vybra-
la mená dcéra primátora
18.12.2012 Vianočné menu pripravili pre zvieratá
v košickej ZOO, levice sa vrhli na balíky
s mäsom
Tv naša
10.01.2012 Košické medvedie pätorčatá, ktoré sa zapísali aj do Guinessovej knihy rekor-
dov oslávili svoje desiate narodniny.
Spravy. pravda .sk
12.01.2012 Pätorčatá narodeniny prespali
01.02.2012 Košickým pštrosom sa na snehu páči
25.10.2012 V zoologickej záhrade v Košiciach
otvorili náučný Vtačí chodník
27.11.2012 Samica Takina indického ušla z košickej ZOO, hľadajú ho v lesoch
15.12.2012 Lákadlom ZOO v Košiciach budú opäť darčeky pre zvieratá
Webová stránka ZOO Košice
Informačné tabuľky
P
ol milióna zobrazení zaznamenala webová stránka
www.zookosice.sk od marca do decembra v roku
2012. Vtedy autor stránky J&D MEDIA naprogramoval v jej portfóliu počítadlo. Najväčší počet návštev
temer 90 tisíc mesačne sme zaznamenali v lete, presnejšie v júli a v auguste. Cez víkendy najčastejšie ľudia
navštevovali našu stránku medzi ôsmou a desiatou
hodinou. Zaznamenali sme aj početnú skupinu, ktorá
hľadá našu internetovú doménu v nočných hodinách.
Stránku v tejto novej podobe sme spustili koncom
roka 2010. Vďaka redakčnému systému môžeme uverejňovať aktuality zo života ZOO takpovediac online.
Túto skutočnosť vysoko oceňuje široká verejnosť,
o čom svedčí aj množstvo pozitívnych ohlasov.
Na margo toho treba dodať, že stránka je stále
vo vývoji. V blízkej budúcnosti plánujeme aj jazykové
mutácie.
Z
o združených prostriedkov projektu Interaktívna
ZOO a spoločnosti U. S. Steel Košice sme pracovali
na novom type menoviek. Doposiaľ používané menovky už nezodpovedali našim predstavám a požiadavkám. Vyrobili sme viac ako 150 druhov menoviek.
Každá menovka poskytuje informáciu so slovenským
a latinským názvom druhu. Názov každého zvieraťa
sme doplnili aj v anglickom, maďarskom a poľskom
jazyku. Súčasťou nových menoviek je aj fotografia
daného zvieraťa s mapou jeho výskytu. Do menoviek
sme zakomponovali aj niekoľko piktogramov, ktoré
podávajú informáciu o sociabilite druhu, biotope,
v ktorom sa vyskytuje a potrave, akou sa zviera živí.
Okrem štandardných informácií o radoch, čeľadiach,
veľkosti tela, hmotnosti, počte mláďat, dĺžke gravidity, resp. inkubácie sme pridali aj kolónku s názvom
„Viete že ...“, kde sa návštevníci môžu dozvedieť mnoho zaujímavostí.
Vďaka RWE IT Slovakia môžu od roku 2012 spoznávať
svet zvierat aj nevidiaci návštevníci. Naša ZOO sa stala
prvou na Slovensku a jednou z mála v Európe, kde pribudli informačné tabule v Braillovom písme a reliéfne obrazy zvierat. Informačné tabule v košickej ZOO
pre ľudí bez zraku osadili v spolupráci so Slovenskou
knižnicou pre nevidiacich v Levoči konatelia RWE IT.
Prvých päť tabúľ v Braillovom písme s plastikou pribudlo pri chovných zariadeniach s levmi, medveďmi,
ťavami, tuleňmi a zebrami.
53
Environmentálna výchova
Environmental education
Mgr. Eva Malešová
E
Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
ducation of the public to conservation of the
nature is one of the basic tasks of the ZOO.
In ZOO Košice education has several forms and
target groups. The greatest emphasis puts the
ZOO on education of the children and youth. In the
year 2012 we prepared 70 educational events. In
the educational activities participated in this year
27 schools.
Head of education and marketing department
V
ýchova verejnosti k ochrane prírody patrí medzi
základné úlohy ZOO. V košickej ZOO má niekoľko
podôb aj cieľových skupín. Najväčší dôraz ZOO pritom
kladie na výchovu detí a mládeže. Pre skvalitnenie
tejto činnosti bolo oddelenie vzdelávania a marketingu posilnené o jedného pracovníka, ktorý sa mal
prioritne venovať vzdelávaniu mládeže a osvetovej
činnosti. Aj vďaka tomu v prvom polroku systém
vzdelávania dostával podobu systematickosti a účinnejšieho pôsobenia. Avšak krátko po niekoľkomesačnej adaptácii sa pracovníčka dostala na PN. O jej
prácu sa preto museli do konca roka deliť pracovníci
oddelenia vzdelávania a marketingu, ale aj pracovníci
zoologického oddelenia.
1. Vzdelávanie žiakov priamo v areáli ZOO na základe
zmluvy v rámci pilotného projektu. Takéto vzdelávanie má najväčší efekt. Je cieľavedomé, systematické.
Doteraz jedinou školou, ktorá ho využíva, je Základ-
Pri komentovanom kŕmení málp sa návštevníci aj veľa
naučia o ich živote / By the commented feeding of Tufted
Capuchins the visitors learn a lot about their life
Environmentálna výchova detí a mládeže je dôležitou súčasťou práce ZOO / Environmental education of the children and youth is important part of the work of ZOO
54
ná škola Postupimská. V roku 2012 nás jej žiaci pod
vedením učiteľky J. Šalachovej navštívili štyrikrát
a trikrát privítali na hodine prírodopisu nášho zoológa s hadom – živou pomôckou. Počet škôl, ktoré so
ZOO spolupracujú na základe zmluvy sme rozšírili.
Boli to Stredná odborná škola J. Bocatia, ktorá v hodnotenom období navštívila ZOO 8-krát a popri vzdelávaní zakaždým jej žiaci pomáhali čistiť areál v rámci
brigádnickej pomoci. Druhou školou bola Stredná
priemyselná škola na Komenského ulici. Žiaci environmentálneho odboru sa okrem vzdelávania v areáli
ZOO veľmi intenzívne zapájajú aj do brigád v rámci
skrášľovania našich priestorov. V hodnotenom roku
sme tiež začali spolupracovať so Športovým gymnáziom Košice.
2. Vzdelávanie žiakov v rámci projektu ZOOŠKOLA.
Túto formu, ktorú ZOO zaviedla v roku 2008, využíva
najviac škôl. Ide o populárnu, z hľadiska vedomostí
možno menej efektívnu formu. Dôležitejšie je, že projekt plní základný cieľ – zapojiť do environmentálnej
výchovy čo najviac žiakov ZŠ. Pri ponuke doplniť klasické vzdelávanie o rôzne témy zo sveta zoológie ZOO
využíva rôzne formy – prednášky, videoprojekciu,
živé učebné pomôcky – zvieratá. So živou pomôckou
sme sa predstavili aj na osemročnom Gymnáziu Alejová.
V roku 2012 sme pre školy a verejnosť pripravili prednášky, besedy, videoprojekcie, či prehliadky s odborným výkladom. Z tém možno spomenúť Poslanie
a význam ZOO, Obojživelníky a hady, Život zvierat
v zime, Ochrana pred dravcami, Odchov leoparda,
Ochrana plazov na Slovensku, Mláďatká v ZOO, Chov
a reintrodukcia koňa Przewalského v podmienkach
ZOO Kosice, Všetko o surikatách, Čo vieme o koňoch,
Hrabavá hydina, Ako sa chrániť na území s výskytom
medveďa hnedého, O šelmách, Vtáky v ZOO Košice,
Hodina pravdy medzi primátmi, Tajomstvá africkej
savany, Ovládame svet dravých vtákov, Všetko o kopytníkoch, CITES, fotodokumenty Z. Samkovej Divoká Afrika, Serengeti a Tanzánia, Keňa, O čom stromy
hovoria, Chráňme pľúca Zeme, ukážky prvej pomoci
a ukážky záchranárov s OZ Mrak a mnohé ďalšie. Bolo
to tiež množstvo prezentácií (viď bod 3).
3. Vzdelávanie prostredníctvom služby sprievodcu.
Bez ohľadu na cieľovú skupinu – deti MŠ, žiaci ZŠ,
študenti SŠ, rodiny, dôchodcovia – na požiadanie
ZOO bezplatne ponúka túto službu. Odborný výklad
dopĺňa základné informácie, ktoré sú uvedené na
informačných tabuliach. V hodnotenom období sme
zaradili do plánu vzdelávania aj prezentačné dni garantované odborným a vzdelávacím pracovníkom.
V marci sme sa venovali životu emu hnedého a mláďatám v našej ZOO. V marci v rámci Dňa lesov to bola
prezentácia Pľúca Zeme, pri príležitosti Dňa Zeme
v apríli to bola prezentácia Flóra a fauna Zeme. V máji
sme sa venovali africkému kontinentu. Prezentácia
pre verejnosť mala tému Spoznávajte s nami Afriku.
Prednáškou O exotických zvieratách sa ZOO predstavila aj verejnosti Auparku, kde sme sa podieľali na
oslavách Dňa detí spojených s otvorením Safariparku.
Veľmi intenzívna bola tak ako v minulosti naša spolupráca so Strednou odbornou školou veterinárnou, ale
aj s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie.
Za tri štvrťroky sa v ZOO študenti spomínanej strednej školy vzdelávali 15-krát, pričom v tomto počte nie
je zahrnutá individuálna prax. Spolupodieľali sme sa
na prezentácii tém ako je Imobilizácia zvierat, CITES,
Poslanie ZOO.
4. Vzdelávanie prostredníctvom súťaží. Plán vzdelávania uvažuje s viacerými typmi súťaží. Sú to príležitostné, krátkodobé a dlhodobé súťaže. Príležitostné
súťaže využíva oddelenie najmä pri prezentáciách,
na výstavách, ale aj ako súčasť kultúrnych programov.
V kategórii krátkodobých súťaží sme zorganizovali
každý mesiac súťaž, ktorá mala v podtexte vzdelávanie. Išlo o súťaže v zdobení stromčekov, stavaní
snehuliakov, v marci to bola literárna súťaž Zviera nie
je vec, v apríli súťaž Uhádneš, komu patria (súťaž pri
príležitosti Veľkej noci – identifikácia vajec), v máji
súťaž Uhádnite, koľko nás je (žabky) a v júni Viete, kto
je najstarostlivejší otec? Súťaž bola spojená so sviatkom Dňa otcov, súťaž na vtáčiu tému atď. Boli to tiež
súťaže spojené s hľadaním mena pre zvieratá v ZOO.
55
Skrášľovanie areálu
Ondrej Pástor
Chovateľ
Breeder
A
reál zoologickej záhrady Košice netvoria len živočíšne
druhy chované vo výbehoch a voliérach. Vďaka prírodným podmienkam je ZOO bohatá na veľké množstvo
rôznych druhov stromov, kríkov, ale aj vzácnych kvetov či
liečivých bylín.
Vznikom záhradníckej skupiny sa v ZOO začala aj postupná
zmena súvisiaca so skrášľovaním okolia výbehov a voliér.
Pribúdajú stromčeky, ozdobné kríky, kvety v areáli, ale
aj pred vstupom. Kvetinové záhony a skalky zdobia areál
na viacerých miestach, aj tam, kde boli donedávna len
prázdne plochy.
Skrášliť okolie chovných zariadení a tak prispieť k dobrému
dojmu z návštevy ZOO sme sa rozhodli aj my chovatelia
úseku kopytníkov (Ján Papcún a Ondrej Pástor). V okolí
ubikácie pre pštrosy sme si predsavzali zhotoviť skalky
s kvetmi, ktoré prežijú aj zimu v tomto podhorskom prostredí. Prvou takouto lastovičkou bola skalka, ktorú sme
popri našej práci so zvieratami a po pracovnom čase postupne vytvárali. Najprv sme si dali naviezť hlinu a postupne sme začali sadiť kvety. Poskytli nám ich pracovníčky
záhradníckeho úseku – E. Balčíková a V. Krupášová, ktoré
majú so zhotovovaním kvetinových záhonov skúsenosti.
Podarilo sa nám celkom pozoruhodné dielko, avšak ne-
tešili sme sa dlho. Košická ZOO sa totiž nachádza v lesnej
oblasti, kde sa chtiac-nechtiac pohybuje voľne žijúca zver.
Často sa stáva, že jelene, srny, líšky, či divé svine prídu až
ku chovným zariadeniam a narobia v areáli škodu. Tak sa
stalo, že práve diviaky našu novovytvorenú skalku úplne
zničili. Prirodzene, že sme sa začali zamýšľať nad tým, či
má vôbec zmysel skalku obnoviť a vo vysádzaní kvetov
pokračovať. Napokon sme sa rozhodli skalku obnoviť. Zároveň sme ju oplotili, aby sme zabránili ďalšiemu nájazdu
diviakov. Z domu sme doniesli rôzne druhy záhradných
kvietkov, ovocné stromčeky, ibišteky, ktoré sme vysadili
v okolí výbehu pštrosov. V obnovenej skalke zažiarili už z
diaľky kvety plamienkov, brečtany, vres, miniatúrne ruže,
ale napríklad aj ozdobnú kapustu, ktorá sa v zime nádherne sfarbuje. Doplnili sme viaceré vzácne sadenice kvetov
(Ptilotus, Hebe, starček), ktoré zoologickej záhrade venovala p. Dlugošová z rozšírenej kolekcie svojho kvetinárstva.
V skrášľovaní areálu chceme pokračovať aj naďalej. Chceme
využiť najmä skalové vyvýšeniny, ktoré odrádzajú diviačiu
zver. Plánujeme do nich nasadiť rôzne druhy skalničiek,
popínavé rastliny a vytvárať miesta s bylinkami, ktorým
sa tu darí. Tie by mohli slúžiť hlavne pre deti na výučbu
a spoznávanie tunajšej flóry.
Aj vďaka úsiliu chovateľov pribudli v areáli
nové skalky / Also thanks to the effort of
the breeders were added in the grounds the
rock gardens
Technické oddelenie / Technical staff
56
Výstavba a údržba areálu
Ing. Kristína Tóthová
Vedúca technického oddelenia
Head of technical department
Č
innosť technického oddelenia v r. 2012 bola zameraná hlavne na údržbárske práce a menšie
investičné akcie, ktorých cieľom bolo zlepšenie existujúceho stavu ubikácií a priestorov, ktoré vyplývali
z každodenných požiadaviek jednotlivých úsekov
ako aj starostlivosť o techniku, údržba elektrických
ohradníkov, brán a oplotení, odstraňovaní porúch,
zabezpečovaní revízií.
Minuloročná zima až do polovice marca nás zamestnávala častou zimnou údržbou ciest v areáli ZOO ako
aj v mestskej časti Kavečany, pre ktorú sme dodávateľsky zabezpečovali zimnú údržbu. Potrápili nás najmä veľmi nízke celodenné teploty pod -20°C trvajúce
dva týždne. Toto extrémne počasie spôsobilo viaceré
problémy, napr. došlo k zamrznutiu kanalizačného
potrubia pri administratívnej budove ako aj k zamrznutiu značnej časti hladiny a pokles hladiny vody
pod vrstvou ľadu v bazéne tuleňov. Aby sa predišlo
škodám na stenách bazéna, za pomoci externej firmy
bola vrstva ľadu rozrezaná a odstránená.
Obdobná situácia sa zopakovala koncom novembra,
kedy napadol prvý sneh a teploty poklesli pod 0°C.
Pred otvorením sezóny boli realizované maliarske
a údržbárske práce v priestore pre veterinárneho
lekára a v administratívnej budove, kde boli prepojené dve samostatné kancelárie do jednej. Vrámci
prestavby boli kancelárie vymaľované, uložený nový
koberec a neskôr aj zariadené novým kancelárskym
nábytkom.
Po oteplení došiel rad aj na strihanie ovocných stro-
Construction and maintenance of the area
A
ctivity of the technical department was in this
year focused mainly on maintenance and smaller investment projects aimed at improving of the
current state of the quarters and also the care for
electric fences, gates, fencing, troubleshooting and
providing the revisions. During the winter we provided frequent winter maintenance of the roads in the
area of the ZOO as well as in urban district Kavečany.
After warming we focused on cutting of fruit trees
and their treatment as well as cutting down the trees. During the whole year were provided painting of
wooden and metal constructions. Greater part was
realized with the help of the volunteers from U. S.
Steel and RWE. In the design area we gave to draw
up the project documentation for the delivery and installation of water hook-up and electric service pipe,
sewage treatment plant and fencing for Dinopark,
public WC for the visitors before entrance to Dinopark
area. For the year 2012 were approved investment
projects – Dinopark in ZOO Košice.
Začiatkom roka sme sa popasovali aj s enormnou hrúbkou ľadu v bazéne s tuleňmi sivými / At the beginning of
the year we coped even with enormous thickness of ice in
the pool of Grey Seals
57
mov a ich ošetrenie. Časovo náročný bol aj výrub náletov a čistenie priestoru pôvodnej karantény vedľa
výbehu danielov. Ten sme v jeseni rozšírili o tento
priestor. Práce boli zabezpečované dodávateľsky.
Za pomoci Správy mestskej zelene boli konáre z výrubu zmulčované a štiepka použitá na dekoráciu chovných zariadení. Časť konárov sa použila ako palivo
k ohništiam.
Pred otvorením letnej sezóny bolo potrebné zabezpečiť a upevniť nové dekorácie do vnútorných
a vonkajších voliér a výbehov, údržbu detských ihrísk,
osadenie zámkovej dlažby okolo pitných fontániek
a okolo ohniska, opravy oplotení okolo chovných zariadení.
Tohto roku sa nám konečne podarilo osadiť aj rampu
na elektrický pohon na vstupe do ZOO pre obsluhu,
ktorej realizácia sa v posledných rokoch stále posúvala pre nedostatok finančných prostriedkov.
Po celý rok boli zapezpečované nátery drevených
a kovových konštrukcií. Veľká časť bola zrealizovaná
za pomoci dobrovoľníkov z U. S. Steel a RWE .
Počas sezóny boli zrealizované nasledovné práce:
• výmena strešnej krytiny na prístrešku paoviec,
príprava materiálu a montáž strechy nad ubikáciou
v rozšírenom výbehu pre daniele
• zhotovenie dreveného prístreška pre pakone
• vymenené dvere do kancelárií na I. posch. AB
• montáž dažďových zvodov na chz kapybar
• oprava oplotenia /chz lamy, ovce, muflóny, kamzíky/
• oprava predeľovacích boxov – pre kone a zebry
a zajačníka
• opravy v oblasti kanalizácie, vody, v spolupráci
s odbornými firmami
• obsluhu kotlou, čističiek odpadových vôd, vodojemu
• montáž a demontáž stanov /počas letnej sezóny zabezpečuje odd. Propagácie nočné stanovanie v ZOO/
• údržbársku činnosť celej zoologickej záhrady,
• technická a obslužná výpomoc pri akciách konaných
v rámci ZOO
• rozvozy krmiva a zeleného krmiva, sena, okusu, čistenie areálu ZOO, zber a odvozy odpadov,
• preprava materiálov
• údržba a úprava zelene vrátane trávnatých plôch
58
v areáli i mimo nej, kosenie okolia detských ihrísk
a prehliadkových trás, zalievanie okrasných kríkov,
záhonov
• údržba a montáž elektrických ohradníkov
• výroba nových prepravných dební,
• oprava a údržba náradia
• koncom roka inštalácia vianočného osvetlenia, vianočných stromčekov
Dodávateľsky sme zabezpečovali odbornejšie a náročnejšie opravy ako: plánované technické prehliadky a servis motorových vozidiel, prehliadky STK a EK
motorových vozidiel, opravy chladiacich a mraziacich
boxov, technické prehliadky elektrokotlov a plynových kotlov, revízie komínov, hasiacich prístrojov
a požiarnych hadíc, revízie elektrických rozvodov
a spotrebičov, odvoz komunálneho odpadu na skládku.
Investičné akcie
V projekčnej oblasti sme dali vypracovať projektovú
dokumentáciu na dodávku a montáž na elektrickú
a vodovodnú prípojku, ČOV a oplotenie pre Dinopark,
verejné WC pre návštevníkov pred vstupom do areálu
Dinoparku.
Na rok 2012 boli schválené investičné akcie: Dinopark
v ZOO Košice.
V rámci tejto schválenej investície bolo realizované:
• prípojka vody a NN siete pre Dinopark
• prístupová cesta a spevnené plochy pre kontajnery
– odpadové hospodárstvo Dinopark
Koncom roka sa finišovalo v spolupráci s dodávateľskou firmou s prácami na prístupovej ceste a stanovišti kontajnerov určených pre Dinopark. Pracovníci TO zabezpečovali zhutňovanie podkladu a cez
dodávateľske firmy bol zabezpečený dovoz štrkového
podkladu, rozhrnutie, dovoz cestného betónu a jeho
uloženie.
• boli zahájené prípravné práce /úprava terénu a prípojky vody a elektriny k WC pre návštevníkov/.
So samotnou výstavbou nebolo začaté pre nepriaznivé počasie a problémy pri zakladaní objektu – zmena
základovej horniny.
• osadenie provizórneho mosta pre výstavbu WC. Pôvodne bolo naplánované vybudovanie drevenej lávky
pre mechanizmy a návštevníkov, avšak pri zameraní
sa zistilo, že časť parcely je nevysporiadaná. Majetkový proces je pomerne zdĺhavý, čo by ohrozilo už
schválenú výstavbu. Aby sa mohlo začať s prípravnými prácami /vyčistenie brehov potoka/ a s výstavbou,
bolo potrebné do doby vysporiadania riešiť premostenie a prístup k pravej strane potoka pre potreby
ZOO a Dinoparku provizórnym premostením.
Provizórne premostenie, ktoré by vyhovovalo zaťaženiu mechanizmami bolo realizované pomocou betónových prefabrikátov, ktoré sa uložili na vyrovnané
dno koryta. Výškový rozdiel medzi brehmi potoka sa
upravil vysypaním a udusaním kameniva.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Súčasťou plnenia pracovných úloh je taktiež dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Povinnosťou vedúcich oddelení je aj zabezpečiť vstupné školenie nových zamestnancov ZOO podľa pracovného
zaradenia.
Pracovníci technického oddelenia zabezpečujú každoročne údržbu areálu ZOO / The workers of the technical Department take every year the care of maintenance of ZOO
Pracovníci technického a záhradníckeho
oddelenia
Darina Antalová, Emil Balčík, Emília Balčíková, Marián Forrai, Viera Krupášová, Róbert Kuzma, Daniel
Maleta, Bc. Martin Papiernik, Ján Szucz, František
Tabačko, Rudolf Tabačko, Ján Vološiny, Martin Zamborský
Zeleň v areáli si žiada každoročnú úpravu / Green vegetation in the area requires annual adjustment
59
Komisia pre ryby
a plutvonožce
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological department
The Fish and Pinnipedian
Committee
O
n 13th and 14th September took in ZOO Košice place the Fish Comittee and Pinnipedian Comittee.
Overall attended both Comittees 18 persons from
various ZOOs (ZOO Brno, ZOO Dvůr Králové, ZOO Hodonín, ZOO Liberec, ZOO Olomouc, ZOO Ostrava, ZOO
Prague, ZOO and palace Zlín-Lešná, ZOO Spišská Nová
Ves) and of course experts from our ZOO). The main
theme of this year’s meeting of the Comittees were
health issues in the breed in each ZOO. Each participating ZOO presented report about breeding and
issues in its conditions as well as series of the lectures
on the topic.
In the days 17. – 19. 10. visited our ZOO also longtime
experienced breeder of the primates Mrs Dáša Marková from ZOO Ostrava. One morning we reserved
the time, when she presented to our workers the
series of the lectures focused on the breeding of the
primates. This way we would like to thank her for the
whole team of the breeders.
V roku 2012 sa v Košiciach zišla Komisia pre ryby a plutvonožce / In the year 2012 met in Košice the Fish and Pinnipedian Committee.
60
V
rámci Únie československých zoologických záhrad (ďalej len UCSZOO) dostala zoologická záhrada v Košiciach úlohu zorganizovať dve odborné
komisie. Termín bol po konzultáciách so všetkými
zainteresovanými určený na dni 13. a 14. september
2012. V ZOO Košice sa tak po dlhých rokoch opäť zišli
naslovovzatí odborníci. Prvý deň sa konala Komisia
pre ryby a o deň neskôr zasadala Komisia pre plutvonožce. Celkovo sa na oboch komisiách zúčastnilo
18 osôb z jednotlivých ZOO (ZOO Brno, ZOO Dvůr Králové, ZOO Hodonín, ZOO Liberec, ZOO Olomouc, ZOO
Ostrava, ZOO Praha, ZOO a zámek Zlín – Lešná, ZOO
Spišská Nová Ves a samozrejme odborní pracovníci
našej ZOO). Hlavnou témou tohtoročného zasadania
Komisií bola zdravotná problematika v chove v jednotlivých ZOO. Každá zo zúčastnených zoologických
záhrad predniesla report o chove a problematike
vo svojich podmienkach ako aj rad prednášok na
danú tému. Jednotliví pracovníci si v rámci stretnu-
tia vymenili cenné rady a zhodnotili predchádzajúci
rok. Súčasťou komisií bola aj prehliadka zoologickej
záhrady Košice.
V dňoch 17. – 19.10.2012 navštívila našu ZOO aj dlhoročná skúsená chovateľka primátov pani Dáša
Marková zo zoologickej záhrady Ostrava. Jej návšteva
však nebola náhodná. D. Markovú sme požiadali, aby
sa s nami podelila o skúsenosti s chovom primátov
v podmienkach ZOO Ostrava. Téme sme venovali jedno dopoludnie. Naši chovatelia sa tak mohli zoznámiť
s chovom primátov vďaka jej prezentáciám a prednáškam. V rámci pobytu v našej ZOO si niekoľkokrát
detailne prezrela areál ZOO ako aj jej chovancov. Samozrejme najviac ju zaujímali práve primáty. Aj touto cestou jej patrí za celý kolektív chovateľov veľké
poďakovanie.
V októbri navštívila našu ZOO aj dlhoročná chovateľka
primátov pani Dáša Marková zo ZOO Ostrava / In October visited our ZOO also longtime breeder of the primates
Mrs Dáša Marková from ZOO Ostrava.
61
Návštevnosť v ZOO Košice
za posledné desaťročie
Attendance in Košice ZOO
last ten years period
Rok
Počet návštevníkov
Medziročný rozdiel
%
2003
84 998
6 980
108,85
2004
89 517
4 519
105,32
2005
108 981
19 464
121,74
2006
117 598
8 617
107,91
2007
139 477
21 879
118,60
2008
170 837
31 360
122,48
94,66
2009
161 707
-9 130
2010
142 356
-19 351
88,03
2011
182 693
40 337
128,34
2012
170 903
-11 790
93,55
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
62
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Návštevnosť ZOO Košice v priebehu rokov 2008 až 2012
Monthly attendance in Košice ZOO / Y2008 - 2012 /
Mesiac
Rok
2008
k dátu
Rok
2009
k dátu
Rok
2010
k dátu
Rok
2011
k dátu
Rok
2012
k dátu
január
482
482
679
679
1 116
1 116
1 635
1 635
2 101
2 101
február
1 779
2 261
1 572
2 251
832
1 948
2 144
3 779
1 394
3 495
marec
7 225
9 486
3 177
5 428
4 159
6 107
5 868
9 647
10 712
14 207
apríl
8 009
17 495
21 626
27 054
14 065
20 172
21 543
31 190
13 356
27 563
máj
22 935
40 430
26 868
53 922
20 837
41 009
24 800
55 990
21 629
49 192
jún
46 570
87 000
31 078
85 000
27 749
68 758
30 207
86 197
35 029
84 221
júl
29 040
116 040
26 746
111 746
21 518
90 276
26 513
112 710
26 231
110 452
august
31 954
147 994
27 562
139 308
31 063
121 339
38 386
151 096
32 086
142 538
september
2 890
150 884
14 989
154 297
7 110
128 449
19 002
170 098
14 171
156 709
október
16 401
167 285
4 652
158 949
7 535
135 984
7 942
178 040
8 039
164 748
november
2 299
169 584
1 088
160 037
4 817
140 801
3 370
181 410
3 808
168 556
december
1 253
170 837
1 670
161 707
1 555
142 356
1 283
182 693
2 347
170 903
SPOLU
170 837
161 707
142 356
182 693
170 903
Srdce návštevníkov si získali sovy bradaté. Veľký záujem je o ich adopciu / Great Grey
Owls won the hearts of the visitors over. Big interest is about their sponsorship
63
Adoptívni rodičia za rok 2012 / Adoption in 2012
Por.č.
Meno adoptívneho rodiča
Adoptované zviera
Hodnota
adopcie
odo dňa
1.
rodina Blichova, Košice
Bažant strieborný
50 €
01/05/2012
2.
Gymnázium Alejová 1, Košice
Pytón kráľovský
80 €
01/09/2012
3.
Mgr. Jozef Andrejčák, starosta MČ Košice Dargovských hrdinov
Páv korunkatý
27 €
01/13/2012
01/16/2012
4.
Vlastimil Babač, Košice
Agama bradatá
20 €
5.
MUDr. Júlia Chválová, Košice
Hus (Zobaňa) labutia
27 €
6.
Petra Petrušová, Bardejov
Muflón obyčajný
40 €
7.
Petra Petrušová, Bardejov
Perutín ohnivý
30 €
01/26/2012
8.
Petra Petrušová, Bardejov
Klaun očkatý
10 €
01/26/2012
9.
Timko a Gabko Mihokovci, Košice
Belaňa tundrová
50 €
02/07/2012
10.
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., starosta
Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
Krkavec čierny
115 €
03/03/2012
11.
Rodina Petrvalská, Košice
Koza kamerunská
34 €
03/03/2012
12.
Poslanci Mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce
Lama alpaka
100 €
03/03/2012
13.
Ing. Miloš Ihnát, Mestská časť sídlisko Ťahanovce, poslanec MZ Košice
Koza kamerunská
34 €
03/03/2012
14.
Ing. Miloš Ihnát, Mestská časť sídlisko Ťahanovce, poslanec MZ Košice
Agama bradatá
20 €
03/03/2012
01/26/2012
15.
Peter Oleárnik, Košice
Bažant zlatý
27 €
03/09/2012
16.
Peter Oleárnik, Košice
Bažant diamantový
27 €
03/09/2012
17.
Poslanci mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce
Výr skalný
57 €
03/03/2012
18.
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice
Tučniak jednopásový
300 €
03/13/2012
19.
Ing. Miloš Ihnát, Mestská časť Košice sídlisko Ťahanovce, poslanec MZ Košice
Páv korunkatý
27 €
03/19/2012
20.
Psychosociálne centrum, Košice
Leguán zelený
67 €
03/30/2012
21.
Viliam Laco, Košice
Výr skalný
57 €
04/16/2012
22.
Manželia Plichtovci, Košice
Kapybara močiarna
70 €
04/21/2012
23.
Marián Benický a Maja Demčišáková, Košice
Páv korunkatý
27 €
05/11/2012
24.
ZŠ Krosnianska 2, Košice
Páv korunkatý
27 €
05/14/2012
25.
ZŠ Krosnianska 2, Košice
Bažant zlatý
27 €
05/14/2012
26.
ZŠ Krosnianska 2, Košice
Daniel škvrnitý
67 €
05/14/2012
27.
Detský kútik Karynka, Košice
Makak dlhochvostý
200 €
05/22/2012
28.
Detský kútik Karynka, Košice
Lama alpaka
100 €
05/22/2012
29.
RNDr. Zuzana Nagyová, Košice
Kačička mandarínska
40 €
05/14/2012
30.
Tatiana Pullmanová, Revúca
Výr skalný
57 €
05/24/2012
31.
ZŠ Janigova 2, Košice
Krokodíl čelnatý
100 €
06/06/2012
64
Adoptívni rodičia za rok 2012 / Adoption in 2012
Por.č.
Meno adoptívneho rodiča
Adoptované zviera
Hodnota
adopcie
odo dňa
32.
ZŠ Janigova 2, Košice
Medvedík čistotný
100 €
06/06/2012
33.
ZŠ Janigova 2, Košice
Perutín ohnivý
30 €
06/06/2012
34.
SZŠ Starozagorská 8, Košice
Gekončík nočný
50 €
06/21/2012
35.
ZŠ Haniska, Košice
Bernikla veľká
34 €
06/26/2012
36.
ZŠ Valaliky
Kačička mandarínska
40 €
06/27/2012
37.
ZŠ Valaliky
Malpa hnedá
160 €
06/27/2012
38.
ZŠ Užhorodská 39, Košice
Pieskomil mongolský
17 €
06/29/2012
39.
Druháci, ZŠ Užhorodská 39, Košice
Páv korunkatý
27 €
06/29/2012
40.
ZŠ Užhorodská 39, Košice
Koza kamerunská
34 €
06/29/2012
41.
Zuzka a Luky, Košice
Tamarín pinčí
180 €
07/08/2012
42.
Ing.Petra Paveleková, Košice
Listárka červenooká
10 €
07/30/2012
43.
Mária Podracká, Košice
Bažant diamantový
27 €
09/11/2012
44.
ZŠ Kežmarská 28, Košice
Výr skalný
80 €
09/27/2012
09/27/2012
45.
ZŠ Kežmarská 28, Košice
Sova snežná
80 €
46.
Združenie žien Slovenska - Košice
Kačica laysanská
50 €
09/29/2012
47.
Základná škola Ruskov
Koza kamerunská
34 €
10/04/2012
48.
Ľubica Blaškovičová, Košice
Medvedík čistotný
100 €
10/12/2012
49.
Marek Roštár, Košice
Klaun očkatý
10 €
10/12/2012
50.
Súkromná základná škola, ul. Slobody 1, Košice
Medvedík čistotný
100 €
10/12/2012
51.
Žiaci 1.C Základná škola Trebišovská 10, Košice
Myšiak štvorfarebný
50 €
10/22/2012
52.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO
MANAŽÉRSTVA
Orol kráľovský
300 €
09/30/2012
53.
Vikinka, Mášenka a Števko Pirčovci,
Jurko a Andrejko Horňákovci
Surikata vlnkavá
300 €
11/02/2012
54.
FRITZ- ERLER - SCHULE , GERMANY
Tučniak jednopásy
300 €
11/08/2012
55.
Marko Roštár, Košice
Ovca cápová
34 €
11/13/2012
56.
Andrea Balčíková , Košice
Majna Rothschildova
83 €
11/13/2012
57.
Spojená škola, Vojenská 13, Košice
Psík medvedíkovitý
77 €
11/27/2012
58.
Spojená škola, Vojenská 13, Košice
Pieskomil mongolský
17 €
11/27/2012
59.
ZŠ Ľ. Fullu Maurerova 21, Košice
Medvedík čistotný
100 €
12/07/2012
60.
ZŠ Ľ. Fullu Maurerova 21, Košice
Pichľavec skalný
20 €
12/07/2012
61.
Ing. Vladimír Turlík, Košice
Tiger ussurijský
1330 €
12/12/2012
62.
Stredná odborná škola veterinárna,
Košice - Barca
Sova bradatá - tmavá
100 €
12/14/2012
63.
Ing. Štefan Franko, Bratislava
Labuť čierna
100 €
12/17/2012
64.
JAKA SPORT - Škola lyžovania a snowbordu
Kamzík vrchovský
100 €
12/19/2012
65
Partneri / Our Partners
Regeneračné centrum
SprÁva mestskej zelene
66
Zoznam zahraničných ciest
Foreign work trips
Dátum
Miesto
Účel
Účastníci
27.1.2012
Nyiregyiháza, Maďarsko
jednanie o spolupráci
Mgr. Kočner, Mgr.
Malešová, Ing. Pastorek
28.2. – 2. 3.2012
ZOO Praha, ČR
Komisia jeleňovitých
Ing. Kobulnický, Pástor
20.3.2012
ZOO Zlín, ČR
dovoz krmiva
Matej
5.4.2012
ZOO Zlín, ČR
transport zvierat a krmiva
Ing. Kobulnický, Maleta
18. – 20.4.2012
ZOO Brno, ČR
Komisia pre šelmy a opice
Mgr. Kočner, Mgr.
Malešová, Ing. Pastorek
4. – 5.5.2012
Budapešt, Maďarsko
transport zvierat
Ing. Kornúcová, Ing.
Kobulnický
21. – 27.5.2012
Jaroslavl, Rusko
Konferencia EARAZA
Mgr. Kočner, Ing. Tóthová
13. – 16.6.2012
Liberec, ČR
Stretnutie čs-pl-sl ZOO
Mgr. Kočner, Mgr.
Malešová, Ing. Pastorek
12.6.2012
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej
15.6.2012
ZOO Ostrava, ČR
Dovoz zvierat
Ing. Kobulnický, Maleta
21.6.2012
ZOO Jihlava, ČR
Dovoz zvierat
Ing. Kobulnický, Maleta
17.7.2012
ZOO Brno, ČR
Transport zvierat
Ing. Kobulnický, Maleta
1. – 3.8.2012
ZOO Dvůr Králové, ČR
Transport zv., rokovanie
Mgr. Kočner, Ing. Pastorek
23.9. – 1.10.2012
ZOO Insbruck, Rakúsko
Výročná konferencia ISIS,
Výročná konf. EAZA
Mgr. Kočner, Ing. Pastorek, Ing. Kobulnický
11.9.2012
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej
26.9.2012
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej
11.10.2012
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej
30.10. – 1.11.2012
ZOO Tábor, Ohrada,
Chleby, Praha
Vývoz a dovoz zvierat,
dovoz krmiva
Ing. Kobulnický, Maleta
5. – 8.11.2012
ZOO Bern, Švajčiarsko;
ZOO Salzburg, Rakúsko
Dovoz zvierat
Ing. Kobulnický, Maleta
28. – 29.11.2012
ZOO Praha, ČR
Komisia pre vtáky pri
UCSZOO
Ing. Pastorek
21. – 23.11.2012
ZOO Berlín, Nemecko;
ZOO Wroclav, Poľsko
Dovoz zvierat
Ing. Kobulnický, Maleta
11.12.2012
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej
67
STAVY ZVIERAT / ANIMAL STATUS
Prehľad druhov zaradených do zoznamu EEP, ESB a ISB v roku 2012
1
DRUH
EEP
veľhad kubánsky (Epicrates angulifer)
2.1
ESB
2
krokodíl čelnatý (Osteolaemus tetraspis)
3
žeriav čierno-biely (Grus japonensis)
1.0
4
kondor veľký (Vultur gryphus)
0.1
5
majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
2.2
6
orliak bielokrídly (Haliaeetus pelagicus)
7
tučniak jednopásy (Spheniscus humboldti)
8
byvolec bieločelý (Damaliscus pygargus phillipsi)
9
fenek ušatý (Vulpes zerda)
2.0
10
hyena škvrnitá (Crocuta crocuta)
1.0
11
kosmáč bieločelý (Callithrix geoffroyi)
1.1
12
kulan turkménsky (Equus hemionus kulan)
2.3
13
kôň Przewalského (Equus przewalskii)
1.4
14
lemur tmavý (Eulemur macaco macaco)
2.0
ISB
0.0.2
0.1
3.2.5
1.0
15
makak magot (Macaca sylvanus)
1.2
16
medveď hnedý (Ursus arctos)
4.2
17
rys ostrovid (Lynx lynx)
1.3
18
takin indický (Budorcas taxicolor)
19
tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
20
tuleň sivý (Halichoerus grypus)
21
Lemur vari čiernobiely (Varecia variegata)
22
vodárka lečve (Kobus leche kafuensis)
23
zubor európsky (Bison bonasus)
1.3
celkom (druhy / kusy)
43
0.1
2.3
2.0
1.0
2.4
23
6
Bezstavovce - Evertebrata
Názov
Species
sasanka štvorfarebná
Entacmaea quadricolor
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
3
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
4
sasanka
Aiptasia diaphana
2
Discosoma sp.
2
Xenia sp.
2
Xenia sp.
2
Sarcophyton sp.
4
4
Gorgonia sp.
1
2
68
1
1
1
2
Bezstavovce - Evertebrata
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
Pachyclavularia violacea
1
1
Euphyllia sp.
1
1
Sinularia sp.
1
1
Lobophytum sp.
1
1
Zoanthus sp.
1
1
koral
Cladiella sp.
1
1
Heteroxenia sp.
3
sasanka
Anemonia manjano
1
Eunice sp.
3
1
Bispira sp.
1
1
Protula sp.
2
1
Sabella sp.
1
Sabellastarte sp.
1
Spirorbis sp.
1
pavúk
Grammostola rosea
1
2
Zophobus morio
120
300
Tenebrio molitor
650
780
pavúk
Lasiodora parahybana
1
1
šváb
Blaberus discoidalis
80
200
svrček domový
Gryllus bimaculatus
600
250
krab
Actaeodes tomentosus
2
3
kreveta pruhovaná
Lysmata amboinensis
5
1
krab
Cyclodius sp.
1
krevetka Wurdermannova
Lysmata wurdemanni
2
Xanthias lamarckii
3
1
morský slimák
Tectus sp.
16
15
Mespilia globulus
1
1
ježovka diadémová
Diadema setosum
1
1
69
Ryby - Pisces
Názov
Species
nožovec veľký
Chitala chitala
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
RDB=NT
muréna hviezdovitá
Echidna nebulosa
0.0.1
0.0.1
karas striebristý
Carassius auratus
0.0.75
0.0.63
kolosoma
Colossoma sp.
0.0.4
tetra červená
Hyphessobrycon flammeus
0.0.6
0.0.1
tetra kosoštvorcová
Hyphessobrycon anisitsi
0.0.4
0.0.2
tetra krivopruhá
Thayeria boehlkei
tetra žiarivá
Hemigrammus erythrozonus
0.0.4
0.0.6
0.0.6
0.0.2
0.0.30
0.0.23
0.0.1
RDB=LC
0.0.1
pancierniček
Corydoras aeneus
0.0.8
0.0.8
mečúň mexický
Xiphophorus hellerii
0.0.13
0.0.4
0.0.2
0.0.1
Hypostomus
Hypostomus sp.
ancistrus
Ancistrus multispinis
sumec fosilis
Heteropneustes fossilis
perutín ohnivý
Pterois volitans
bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
0.0.1
zebrasoma plachtonoš
Zebrasoma veliferum
0.0.1
0.0.1
zebrasoma žltá
Zebrasoma flavescens
0.0.2
0.0.2
bradáč šupinoplutvý
Pseudanthias squamipinnis
0.0.5
Archocentrus nigrofasciatus
0.0.13
0.0.7
klaun očkatý
Amphiprion ocellaris
0.0.3
0.0.3
klipka hrotistá
Heniochus acuminatus
RDB=LC
0.0.2
Labroides dimidiatus
0.0.1
RDB=LC
0.0.1
70
Ryby - Pisces
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
Sapín žltochvostý
Chrysiptera parasema
0.0.5
0.0.5
Sapín žltobruchý
Chrysiptera hemicyanea
0.0.1
0.0.1
skalár amazonský
Pterophyllum scalare
cichlida
Melanochromis auratus
cichlida zebrovitá
Maylandia zebra
cichlida
Pseudotropheus elongatus
cichlida pávia
Astronotus ocellatus
0.0.2
0.0.5
RDB=LC
0.0.1
0.0.4
0.0.4
0.0.4
RDB=VU
0.0.4
0.0.13
0.0.8
klipka zobcová
Chelmon rostratus
0.0.1
dvojzubec čierny
Odonus niger
0.0.1
ostňovec pichľavý
Rhinecanthus aculeatus
0.0.1
0.0.1
Obojživelníci - Amphibia
Názov
Species
listárka červenooká
Agalychnis callidryas
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
RDB=LC
Stav k
31.12.2012
Status
0.0.6
Plazy - Reptilia
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
kajmanka dravá
Chelydra serpentina
Príchod
Arrival
1.0
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
1.0
kožnatka čínska
Pelodiscus sinensis
1.2
RDB=VU
0.2
korytnačka štvorprstá
Testudo horsfieldii
1.2
RDB=VU
1.2
0.3
0.3
korytnačka kaspická
Mauremys caspica
71
Plazy - Reptilia
Názov
Species
korytnačka mapová
Graptemys kohni
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
1.1
Stav k
31.12.2012
Status
1.1
korytnačka písmenková
ozdobná
Trachemys scripta elegans
1.3.3
RDB=LR
1.0.2
1.3.3
korytnačka písmenková
žltolíca
Trachemys scripta scripta
0.0.1
RDB=LR
0.0.2
0.0.3
kajman okuliarnatý
Caiman crocodilus
1.0
RDB=LR
1.0
krokodíl čelnatý
Osteolaemus tetraspis
0.0.2
ESB,
RDB=VU,
CITES=I
0.0.2
agama bradatá
Pogona vitticeps
3.0
agama kočinčinská
Physignathus cocincinus
bazilišok páskovaný
Basiliscus vittatus
0.0.7
2.2
veľhad kráľovský
Boa constrictor
1.1
veľhadovec kubánsky
Epicrates angulifer
2.0
EEP,
RDB=LR
pytón kráľovský
Python regius
1.2
RDB=LC
1.0
pichľavec skalný
Uromastyx acanthinura
72
1.1
0.0.1
0.1
2.1.1
0.1
1.0
0.1
2.1
1.2
0.0.1
1.4
0.1
0.0.1
1.2
0.1
0.1
1.0
0.0.6
0.1
1.2
varan stepný
Bitis gabonica
vretenica gabúnska
Bitis gabonica
0.0.1
1.1
gekončík nočný
Eublepharis macularius
užovka červená
Pantherophis guttatus
2.0
0.1
bazilišok zelený
Basiliscus plumifrons
leguán zelený
Iguana iguana
1.0
0.4
0.1
1.0
Vtáky - Aves
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
pštros dvojprstý
Struthio camelus
1.2
RDB=LC,
CITES=I
nandu pampový
Rhea americana
2.0
RDB=NT
emu hnedý
Dromaius novaehollandiae
3.3.2
RDB=LC
tučňiak jednopásy
Spheniscus humboldti
1.3.1
EEP,
RDB=VU,
CITES=I
pelikán ružový
Pelecanus onocrotalus
1.1
RDB=LC
lyžičiar európsky
Platalea leucorodia
CROH
=KOH,
RDB=LC
2.0
chavkoš nočný
Nycticorax nycticorax
0.2
CROH
=SOH,
RDB=LC
2.0
volavka striebristá
Egretta garzetta
CROH
=SOH,
RDB=LC
1.0
bernikla bielolíca
Branta leucopsis
1.0
RDB=LC
bernikla veľká
Branta canadensis
2.2
RDB=LC
bernikla červenokrká
Branta ruficollis
1.1
RDB=VU
kačica Bernierova
Anas bernieri
RDB=EN
2.0
kačica dvojškvrnná
Anas formosa
RDB=VU
2.0
hus labutia
Anser cygnoides
2.0
RDB=EN
hus labutia - domáca
Anser cygnoides f. domestica
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
1.2
0.1
2.1
0.0.3
2.0
0.0.5
0.0.4
1.0
0.1
2.3
3.2.5
1.1
2.0
1.2
1.0
1.0
1.0
0.0.4
2.2.4
0.1
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.7
0.0.2
0.0.2
0.1
3.6
hus malá
Anser erythropus
RDB=VU
1.0
1.0
hus divá
Anser anser
RDB=LC
0.0.2
0.0.2
kačica divá
Anas platyrhynchos
12.8.13
RDB=LC
0.0.14
0.0.13
12.8.14
73
Vtáky - Aves
Názov
Species
kačica domáca - ruánska
Anas platyrhynchos f.
domestica
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
1.2
kačica laysanská
Anas laysanensis
RDB=CR,
CITES=I
1.1
kačica vrkočatá
Anas specularioides
RDB=LC
1.1
kačička obojková
Aix sponsa
1.1
RDB=LC
kačička mandarínska
Aix galericulata
3.3
RDB=LC
labuť čierna
Cygnus atratus
1.1
RDB=LC
labuť veľká
Cygnus olor
1.1.3
RDB=LC
pižmovka domáca
Cairina moschata f.
domestica
1.1
RDB=LC
chochlačka vrkočatá
Aythya fuligula
1.0
RDB=LC
hrdzavka peposaka
Netta peposaca
1.0
RDB=LC
myšiak štvorfarebný
Parabuteo unicinctus
1.1
RDB=LC
kondor veľký
Vultur gryphus
EEP,
RDB=NT,
CITES=I
orol kráľovský
Aquila heliaca
2.1
RDB=VU,
CITES=I
orliak bielokrídly
Haliaeetus pelagicus
ESB,
RDB=VU
bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae
2.0
RDB=LC
bažant poľovný
Phasianus colchicus
0.1
RDB=LC
bažant strieborný
Lophura nycthemera
1.0
RDB=LC
bažant zlatý
Chrysolophus pictus
1.1
RDB=LC
páv korunkatý
Pavo cristatus
3.2
RDB=LC
perlička chocholatá
Guttera pucherani
1.1
RDB=LC
74
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
0.0.6
0.1.6
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
1.1
1.1
1.0
0.1
0.1
1.0
3.3
1.3
0.1
0.0.2
2.3
0.0.3
1.1.2
0.1
1.0
1.0
1.0
1.1
0.1
0.1
2.1
0.1
0.1
2.0
0.1
1.0
0.3.2
0.1
0.0.3
0.0.2
1.4
1.1
2.2.3
1.1
Vtáky - Aves
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
perlička kropenatá
Numida meleagris
0.0.6
RDB=LC
tragopan modrolíci
Tragopan temminckii
1.1
RDB=LC
žeriav kráľovský
Balearica regulorum
1.1
RDB=VU
1.0
2.1
žeriav čierno-biely
Grus japonensis
EEP,
ISB,
RDB=EN,
CITES=I
1.0
1.0
žeriavec stepný
Anthropoides virgo
RDB=LC
0.0.2
0.0.2
žeriav popolavý
Grus grus
1.1
CROH
=KOH,
RDB=LC
1.1
kariama červenozobá
Cariama cristata
1.0
RDB=LC
1.0
agapornis Fischerov
Agapornis fischeri
0.1
RDB=NT
0.1
agapornis ružovohrdlý
Agapornis roseicollis
1.0.3
RDB=LC
1.0.3
agapornis škraboškový
Agapornis personata
0.1.1
RDB=LC
ara modro - žltá
Ara ararauna
2.2
RDB=LC
ara horská
Primolius couloni
RDB=EN,
CITES=I
korela chochlatá
Nymphicus hollandicus
4.2
RDB=LC
papagájec vlnkovaný
Melopsittacus undulatus
RDB=LC
papagáj sivý - žako
Psittacus erithacus
2.1
RDB=NT
sova tmavá - bradatá
Strix nebulosa lapponica
RDB=LC
belaňa tundrová
Nyctea scandiaca
1.1
RDB=LC
kuvik obyčajný
Athene noctua
CROH
=SOH,
RDB=LC
výr skalný
Bubo bubo
2.2
CROH
=OH,
RDB=LC
0.0.6
1.1
0.1
0.0.1
2.2
1.1
1.1
4.2
2.2
2.0
4.2
2.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
2.0
75
Vtáky - Aves
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
zobákorožec striebrolíci
Ceratogymna brevis
1.1
RDB=LC
drozd čiernoprsý
Turdus dissimilis
0.1
RDB=LC
1.1
1.2
kráska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha
2.0
RDB=LC
1.2
3.2
krkavec čierny
Corvus corax
1.1
CROH
=OH,
RDB=LC
škorec kovový
Lamprotornis chalybaeus
2.0
RDB=LC
majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi
EEP,
RDB=CR,
CITES=I
2.2
2.2
sojkovec čiernohrdlý
Dryonastes chinensis
RDB=LC
1.1
1.1
sojkovec juhočínsky
Trochalopteron milnei
RDB=LC
1.0
1.0
1.1
0.1
0.1
1.1
1.0
1.0
Cicavce - Mammalia
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
kengura parma
Macropus parma
2.0
RDB=LR
2.0
vakoveverica krátkohlavá
Petaurus breviceps
1.0
RDB=LR
1.0
mačiak husársky
Erythrocebus patas
1.1
RDB=LR
1.1
kosmáč bieločelý
Callithrix geoffroyi
1.1
EEP,
RDB=VU
1.1
lemur bieločelý
Eulemur albifrons
1.0
RDB=LR,
CITES=I
1.0
lemur tmavý
Eulemur macaco macaco
2.0
EEP, ISB,
RDB=VU,
CITES=I
2.0
makak dlhochvostý
Macaca fascicularis
2.4
RDB=LR
makak magot
Macaca sylvanus
2.2
ESB,
RDB=VU
malpa hnedá
Cebus apella
5.2
RDB=LC
76
2.0
4.4
1.0
1.1
0.0.1
1.2
2.0
0.1
4.2.1
Cicavce - Mammalia
Názov
Species
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
pavián pláštikový
Papio hamadryas
1.3
RDB=LR
tamarín pinčí
Saguinus oedipus
1.3
EEP, ISB,
RDB=CR,
CITES=I
lemur vari čiernobiely
Varecia variegata
1.0
EEP, ISB,
RDB=CR,
CITES=I
1.0
fenek ušatý
Vulpes zerda
2.0
ESB,
RDB=LC
2.0
hyena škvrnitá
Crocuta crocuta
2.0
ESB,
RDB=LC
lev púšťový
Panthera leo
0.2
RDB=VU
0.2
medved hnedý
Ursus arctos
4.2
ESB,
CROH
=KOH,
RDB=LR
4.2
medvedík čistotný
Procyon lotor
1.0
RDB=LR
1.0
nosáľ červený
Nasua nasua
2.0
RDB=LR
2.0
pes domácí
Canis familiaris
0.1
0.1
psík medvedíkovitý
Nyctereutes procyonoides
0.2
RDB=LC
0.2
rys ostrovid
Lynx lynx carphaticus
1.1
ESB,
CROH
=SOH,
RDB=NT
serval stepný
Leptailurus serval
1.0
RDB=LC
1.1
1.0
1.1
surikata vlnkavá
Suricata suricatta
6.0
RDB=LR
0.2
3.0
3.2
tuleň sivý
Halichoerus grypus
2.0
ESB,
RDB=LR
tiger
Panthera tigris
1.0
RDB=EN,
CITES=I
vlk eurázijský
Canis lupus lupus
2.1
CROH
=KOH,
RDB=LC,
CITES=I
1.3
1.0
2.3
1.0
1.0
0.2
1.3
2.0
1.0
0.1
2.0
77
Cicavce - Mammalia
Názov
Species
kulan turkménsky
Equus hemionus kulan
Stav k
1.1.2012
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
1.2
shetlandský pony
Equus caballus
6.7
2.2
kôň Przewalského
Equus przewalskii
1.4
EEP, ISB,
RDB=EW,
CITES=I
lama alpaka
Vicugna pacos
4.5
2.0
0.1
1.4
1.2
daniel škvrnitý
Dama dama
5.15.6
RDB=LR
lama huanako
Lama guanicoe
3.2
RDB=LR
1.2
1.0
4.4.6
1.0
1.0
1.2
jeleň lesný
Cervus elaphus
5.4
RDB=LR
kamzík vrchovský alpský
Rupicapra rupicapra
1.0
RDB=LR
0.2
koza domáca - kamerunská
Capra hircus
2.2
1.1
koza domáca - karpatská
Capra hircus
1.3
koza bezoárová krétska
Capra aegagrus cretica
RDB=VU
1.0
7.19.12
2.1
jak domácí
Bos grunniens
muflón lesný
Ovis aries musimon
1.7
1.4
1.3
RDB=LC
2.0
ESB,
RDB=LC
lama krotká
Lama glama
0.2
2.0
byvolec bieločelý
Damaliscus pygargus phillipsi
Stav k
31.12.2012
Status
2.3
2.11
zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni
Úhyn
Death
2.3
EEP, ISB,
RDB=CR
kôň domácí - hucul
Equus caballus
somár domácí
Equus asinus
Iné
úbytky
Other
decrease
1.1
1.2
0.2
1.2
2.0
2.4
1.2
1.0
2.3
0.1
2.0
1.2
2.0
1.6
0.1
0.1
10.14
0.4.5
2.4
1.6
3.0
0.1
5.13.5
antilopa nilgau
Boselaphus tragocamelus
1.3
RDB=LC
1.3
ovca domáca - cápová
Ovis aries aries
1.4
1.4
ovca domáca - kamerunská
Ovis aries aries
1.3
ovca domáca - karakulská
Ovis aries aries
0.3
78
1.0
1.0
0.1
2.2
1.3
Cicavce - Mammalia
Príchod
Arrival
pakôň pásavý modrý
Connochaetes taurinus
taurinus
1.1
RDB=LC
1.1
paovca hrivnatá
Ammotragus lervia
3.0
RDB=VU
3.0
diviak lesný
Sus scrofa
0.2
RDB=LR
0.2
tahr himalajský
Hemitragus jemlahicus
2.3
RDB=VU
takin indický
Budorcas taxicolor
ESB,
RDB=VU
uhorský stepný dobytok
Bos taurus
2.4
zebu zakrpatený
Bos indicus
1.1
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Stav k
1.1.2012
Status
Názov
Species
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2012
Status
2.2
0.0.1
2.3.1
0.1
0.1
3.1
4.1
0.1
1.3
1.1
ťava dvojhrbá - domáca
Camelus bactrianus
1.3
RDB=CR
1.0
vodárka lečve
Kobus leche kafuensis
2.3
ISB,
RDB=VU
0.1
2.4
vodárka jeleňovitá
Kobus ellipsiprymnus defassa
1.3
RDB=NT
0.1
1.4
jeleň wapiti
Cervus canadensis
1.1
zubor európsky
Bison bonasus
1.2
EEP, ISB,
RDB=EN
aguti zlatý
Dasyprocta leporina
2.0
RDB=LR
myš pichliačová
Acomys cahirinus
1.1
RDB=LC
dikobraz indický
Hystrix indica
1.1
RDB=LR
kapybara močiarna
Hydrochaeris hydrochaeris
0.2
RDB=LR
0.1
2.2
1.1
0.1
1.3
2.0
1.1
1.1
1.1
0.1
1.2
52.47
8.19
morča domáce
Cavia porcellus
8.19
osmák degu
Octodon degus
1.1
RDB=LR
pieskomil mongolský
Meriones unguiculatus
2.0
RDB=LC
potkan laboratórny
Rattus norvegicus var. alba
5.13.32
RDB=LR
0.0.68
0.0.68
5.13.32
3.16
15.21
15.21
3.16
králík domáci
Oryctolagus cuniculus v. edulis
52.47
0.1
1.0
2.0
79
Vydala ZOO Košice, 2013
Published by Košice ZOO, 2013
náklad 500 ks / pcs
redakcia výročnej správy / editors
Mgr. Eva Malešová
Ing. Patrik Pastorek
Mgr. Erich Kočner
preklad / translation
Bc. Jozef Kindl
fotografie © photo
Ing. Patrik Pastorek
Ing. Stanislav Jiroušek
Mgr. Eva Malešová
Mgr. Erich Kočner
Zuzana Samková
archív ZOO Košice
grafická úprava a tlač
JES Košice, s.r.o. www.jes.sk
Publikácia neprešla odbornou jazykovou úpravou.
Publication was not submitted to orthographic rules.
80
Ohnisko
Campfire
Jazda na poníkoch
Pony rides
Amfiteáter
Amphitheatre
Pitná voda
Drinking water
3D fotosyntéza a informácie
3D Photo synthesis and information
Botanický chodník
Botanical garden trail
Detské ihrisko
Children’s playground
Pokladňa a ZOO Shop
The cash desk and Zoo Shop
ZOO KOŠICE
P
i
2
25
24
ZOO Košice
Široká 31, 040 06 Košice – Kavečany
Široká
0407968
06 Košice
+42131,
(055)
011– Kavečany
+421 (055) 7968 011
[email protected],
www.zookosice.sk
[email protected],
www.zookosice.sk
Download

výročná správa 2012