Zoologická záhrada Košice
Slovenská republika
VÝROČNÁ SPRÁVA
2011
THE ANNUAL REPORT
Všeobecné informácie
General information
Adresa / Adress
Právna forma / Legal status
Obecná príspevková organizácia
Municipal contributively institution
Tel.
+421 (055) 7968 011
Fax
+421 (055) 7968 024
E-mail
[email protected]
web
www.zookosice.sk
Riaditeľ / Director
Zriaďovateľ / Founded by
2
Zoologická záhrada Košice – Kavečany
Široká 31
040 06 Košice
Slovenská republika / Slovak republic
Mgr. Erich Kočner
Mesto / City Košice
Primátor mesta Košice / Mayor of Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Námestníci prímátora / Deputy mayors
MUDr. Renáta Lenártová
Ing. Ladislav Lazár
Personálne obsadenie
Personnel staff
stav k 31. 12. 2011
Mgr. Erich Kočner
Iveta Babišová
Ing. Kristína Tóthová
Mgr. Eva Malešová
Ing. Emília Kornúcová
Ing. Patrik Pastorek
Alica Görcsösová
MVDr. Juraj Skalický
riaditeľ
director
vedúca ekonomického oddelenia
head of ekonomical department
vedúca technického oddelenia
head of technical department
vedúca vzdelávania a marketingu
head of education and marketing department
vedúca výživy a záhradníctva
head of nourishment and gardening
vedúci zoologického oddelenia
head of zoological department
referent PaM
referent PaM
externý veterinárny lekár
veterinarian service
zoológovia a chovatelia
zoologists and animal keepers
20
ostatní zamestnanci (ekonomický a technický servis)
other staff members (economical and technical support)
23
spolu / total
50
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa
12
27
1
12
Prehľad
o vzdelaní
Zamestnanci
s najdlhšou praxou
15 rokov
20 rokov
25 rokov
4
3
3
3
Slovo riaditeľa
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ ZOO
ZOO director
Z
hodnotenie roku 2011 v košickej ZOO úzko súvisí so
zhodnotením práce novoutváraného tímu odborných pracovníkov a s obnovou dôvery odbornej a laickej
verejnosti, ktorú sa nám podarilo po ťažkej a intenzívnej
práci znovu nakloniť na našu stranu.
Bol to aj rok obnovených ekonomických turbulencií v
spoločnosti a Eurozóny. O to viac ma teší dôvera, s ktorou
k nám pri zostavovaní rozpočtu pristúpil náš zriaďovateľ –
Magistrát Mesta Košice. Prípravy na Majstrovstvá sveta v
hokeji, ktorými mesto žilo, si vyžadovali vyššie pracovné
nasadenie už v prípravnej fáze novej turistickej sezóny.
Ak barometrom spokojnosti je návštevnosť ZOO, potom
môžeme vlaňajšok považovať za mimoriadne úspešný.
Medziročne sme zaznamenali 28,35- percentný nárast
návštevnosti, teda najviac spomedzi všetkých slovenských
ZOO. Navyše, je to jedno z najvyšších čísiel nárastu v rámci
turistických cieľov na Slovensku. Počtom 182.693 zaznamenaných návštevníkov sme dokonca dosiahli historický
rekord v ročnej návštevnosti.
Podarilo sa nám to aj vďaka novému nastaveniu organizácie smerom k návštevníkom. Od začiatku roka sme kládli
dôraz na skvalitnenie ponúkaných služieb, rozšírenie doplnkových sprievodných programov v letnej sezóne, rozšírenie druhov skladby vystavovaných živočíchov, ale aj kalendára ponúkaných akcií mimo hlavnej turistickej sezóny.
Druhý ročník Týždňa duchov aj Vianočnej ZOO pritiahol do
areálu návštevníkov aj v zimnom, inak hluchom období.
Na vyššej návštevnosti sa v neposlednom rade podpísala investícia do zatraktívnenia areálu. Vybudovali sme
botanický náučný chodník v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce ZOO Pro-enviro HU-SK. Aj vďaka podpore
zriaďovateľa - Magistrátu mesta Košice – sa nám podarilo vybudovať modernú doplnkovú náučnú trasu, ktorá je
4
ZOO Director´s View
E
valuation of year 2011 in ZOO Košice is closely related with work evaluation of newly created team of
experts and with renewal of public trust. It was also year
of economical turbulences in society and Eurozone. I am
pleased that Košice City Hall approached to the ZOO with
trust. Ice Hockey World Championship needed increased
work deployment already in preparation phase of new
tourist season. Year 2011 was extremely successful when
we are talking about the number of visitors. We recorded
28,35% increase of visitors, what was the biggest increase
from all the ZOOs in Slovakia. We reached historical record
of 182.693 recorded visitors in 2011.
We payd bigger attention on improvement of offered services, increase of accompanying program in summer season, increase of animal species and of off-season services.
Week of the ghosts and Christmas ZOO pulled visitors to
the ZOO also in this deaf winter season.
v slovenských ZOO prvým komplexne spracovaným projektom svojho druhu. Operačný program sme realizovali už
od októbra 2010 a do septembra 2011 sme preinvestovali
takmer 144.000,- EUR. Jeho produktom je aj balík výchovno-vzdelávacích materiálov pre školy a návštevnícku
klientelu košickej ZOO.
Unikátnym v podmienkach slovenských ZOO sa javí vybudovanie moderného informačného HI-TEC kiosku s ukážkou fungovania fotosyntézy. Kiosk umožňuje prepájanie
na dôležité webstránky mesta, mestských podnikov (ZOO,
DPMK) a iných pre návštevníka atraktívnych zdrojov informácií (SHMÚ, UCSZ). Stretol sa s mimoriadnym záujmom
najmä mladších návštevníkov.
Za pozitívum treba považovať zvládnutý priebežný audit
a obhájenie certifikátu kvality STN EN ISO 9000:2009, ktorého napĺňanie počas roka bolo jedným z hlavných cieľov
organizácie.
Na poli chovateľskom okrem niektorých zásadných historických prvoodchovov (2 druhy labutí, lama alpaka), ZOO
Košice razantne rozšírila spektrum chovaných živočíchov
o viac než päťdesiatku druhov. To má z historického hľadiska obdobu snáď len v rokoch budovania zoologickej
záhrady a jej sprístupňovania verejnosti.
Zvládnutím morskej akvaristiky sme sa zaradili k zoologickým záhradám, ktoré sú schopné návštevníkovi ponúknuť aj vyšší stupeň svojej odbornej práce. V apríli sme
v Exotáriu sprístupnili druhú expozíciu morskej akvaristiky
v slovenských ZOO presne po 40- tich rokoch od vzniku historicky prvej podobnej expozície. Návštevník tu má možnosť porovnať život na koralovom útese v akváriu s rastlinožravými morskými rybami a nižšími živočíchmi vrátane
koralov so životom v akváriu s dravými útesovými rybami.
Vrcholnou profesijnou udalosťou roka boli tri akcie:
Tou prvou bolo v júni pokračovanie prielomu integrácie našej ZOO do profesijných medzinárodných štruktúr získaním
členstva v EARAZA (Eurázijská asociácia zoologických záhrad a akvárií). Za člena organizácie zastrešujúcej činnosť
viac než 80 členských a asociovaných ZOO Európy a Ázie
sme boli prijatí na 17. Výročnej konferencii v ukrajinskom
Nikolajeve.
Druhou bola priama účasť našej ZOO na historicky prvom
českom projekte repatriácie divých koní Przewalského do
voľnej prírody. Projekt organizovala za podpory medzinárodných inštitúcií a českej vlády partnerská ZOO Praha.
Genetická kvalita košického chovu má zásluhu na tom, že
jedna z našich mladých kobýl s príznačným menom CASSOVIA bola v máji letecky dopravená do Mongolska a vypus-
Within ZOO Pro-enviro cooperation between Slovakian
and Hungarian ZOOs we created botanical educational
trace, which is the first completely processed project of its
kind and it is a modern additional educational trace. We
realized operating program and until september 2011 we
refinanced 144.000 €. Package of educational materials
for schools and for visitors is a product of this operating
program.
Creation of modern informative HI-TECH kiosk with illustration of photoshynthesis is unique in Slovak ZOOs.
Kiosk allows a connection between ZOO and important
websites of city companies (DPMK) and websites attractive for the visitors (SHMÚ, UCSZ). Younger generation was
extraordinary interested in it.
We managed continuous audit and vindicated quality certificate STN EN ISO 9000:2009.
ZOO Košice increased breeding of species of about fifty
new species. We historically reared two swan species
and lama pacos. We managed sea aquaristics and offered
higher level of our professional work to the visitors. After
forty years we opened historically the second sea exposition in Slovakia. Visitors could compare life of herbivorous
and carnivorous sea fishes.
We had three top professional events of the year:
The first was on juny when we reached EARAZA (Euroasian Regional Association of ZOOs and Aquariums) membership. This organization covers the activity of about 80
member and associated ZOOs of Europe and Asia.
Z tlačovej konferencie ZOO k získaniu členstva v EARAZA.
From ZOO press conference about EARAZA membership.
The second top event was our participation on historically first Czech project of repatriation of wild Przewalski´s
horses into the wild. Project was organized by ZOO Praque
with support of international institutions and Czech
government. Genetic quality of our breeding had a merits on aerial transport of our mare Cassovia to Mongolia
5
tená do voľnej prírody v oblasti NP Hustain-Nuru. Týmto
krokom naša ZOO začala plnou mierou naplňovať poslanie
moderných zoologických záhrad, t.j. záchranu druhovej
biodiverzity nielen v ľudskej opatere, ale aj v pôvodných
areáloch výskytu.
Zaradili sme sa tak do radu medzinárodne rešpektovaných
zoologických inštitúcií.
Tretím významným podujatím bolo zorganizovanie záverečnej konferencie v rámci projektu ZOO Pro-enviro, na
ktorej sa zúčastnilo okrem zástupcov rezortu MŽPSR cca 50
delegátov odborných inštitúcií nielen zo Slovenska, ale aj
zo zahraničia. Konala sa na Jahodnej a svojím odborným
zoologickým programom bola veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených.
Mimoriadnu pozornosť sme v minulom roku venovali
výchove a vzdelávaniu mládeže i širokej verejnosti k zvýšenému environmentálnemu povedomiu. Celkovo sa na
vzdelávacích akciách organizovaných našou ZOO zúčastnilo 40 tisíc detí a študentov mesta i kraja. V tomto čísle
nie sú zahrnutí študenti Strednej veterinárnej školy a UVLF
Košice, ktorí pravidelne využívajú zoologickú záhradu na
vzdelávanie a odbornú prax.
Úsek propagácie a marketingu bol od februára posilnený
odborným osvetovým pracovníkom, čo nám umožnilo
aktívnejšie a efektívnejšie pôsobiť aj na výjazdových besedách, prednáškach a prezentáciách. Posilnenie potenciálu tohto oddelenia v sebe nieslo aj extrémne úspešnú
aktivitu v letnom období pri organizovaní Nocí v ZOO alebo
prímestských táborov počas letných prázdnin. Obidve tieto
akcie sa stretli s mimoriadnym úspechom.
Vďaka pomoci mestských podnikov a MMK sme zrealizovali prvú etapu revitalizácie záhradníckych a parkových
úprav a drevených lavičiek. V neposlednom rade sme
začali s opravou skorodovaných náterov ohrád a chovných
zariadení, či už vlastnými silami, alebo za pomoci dobrovoľníkov, či študentov.
Radikálne sme rozšírili sortiment predávaných upomienkových predmetov v ZOO-shope, čo sa odzrkadlilo vo
zvýšených tržbách a obratoch, ako aj spokojnosti návštevníkov. Medziročný nárast tržieb vzrástol oproti minulému
roku prakticky o štvrtinu. V júni sa nám podarilo sprevádzkovať vynovenú terasu bufetu Kamzík. Tým dosiahol štandard obsluhy návštevníkov vyššiu úroveň, čo sa odzrkadlilo
na zlepšenej návštevnosti ZOO v mesiacoch august a september. Návštevníci oceňujú komplexnosť gastronomického servisu pri rodinných denných výletoch do ZOO.
6
(Hustain-Nuru area) on may 2011. This step was a key to fill
saving of species diversity role. We ranked into international respected ZOO institutions.
The third important event was organization of ZOO Pro-enviro conferention, that was visited by circa 50 delegates
from Slovakia and other countries. It took place in Jahodná
and it was a great benefit for all of the participants.
We payd special attention in education and in increase of
environmental awareness. Fortythousand children and
students visited our educational activities. Also student
from SVŠ and UVLF regularly use ZOO Košice for education
and practice.
Department of marketing and education was enhanced
by an expert since february. We acted more actively on
discussions out of the ZOO area. Nigth in ZOO and also outskirts camps in summer season were extremely successful.
We realized the first phase of revitalization of garden and
park changes thanks to city companies and MMK. We began with reparation of corroded paints of fences and breeding facilities.
We increased range of shopping subjects in ZOO-shop and
seasonal second ZOO-shop. Increased comfort of visitors
and increased income were recorded. Visitors service standard reached a higher level in summer. Visitors appreciated complexity of gastronomic service while visiting ZOO
with families.
In 2011 our own profits were higher because of increased
efficiency of the main activity. In sumarry, we fulfilled
main activities and goals of this organization.
These activities could not be realized without direct support of our founder Košice city with mayor Dr. Richard Raši.
Thanks also to our other partners, institutions, individuals
and supporters. They help us to realize big and challenging goals. Thanks also to all employees of ZOO Košice,
which contribute to realization of tasks and to the role of
our ZOO to satisfy our visitors and to represent the city.
Surikata vlnkavá patrí
medzi obľúbené zvieratá
návštevníkov.
Meerkat belongs to one
of the most favorite
animals.
Očakávame, že v ďalšom prevádzkovom a odbornom
smerovaní organizácie sa prejavia aj tohtoročné výsledky
hospodárenia. Tie sa odzrkadlili v roku 2011 na zvýšených
vlastných výnosoch. Zásluhu má na tom nielen vyššia
návštevnosť ZOO, ale hlavne zdynamizovanie činnosti organizácie, zvýšenie efektivity niektorých postupov hlavnej
činnosti.
Celkovo môžem konštatovať, že napĺňanie hlavných činností a cieľov organizácie za rok 2011 sa nám podarilo
splniť.
Tieto aktivity by však nebolo možné realizovať bez priamej
podpory nášho zriaďovateľa mesta Košice na čele s pri-
mátorom Dr. Richardom Rašim. Ďakujem aj našim ďalším
partnerom, inštitúciám, či jednotlivcom a priaznivcom,
ktorí našu ZOO počas roka podporili a ktorí zaštítili mnohé
z našich aktivít, alebo sa na nich priamo podieľali. Pomáhajú nám tak realizovať v súkromných podmienkach veľké
a náročné ciele.
V neposlednom rade patrí vďaka a obdiv všetkým radovým
zamestnancom ZOO Košice, ktorí každodennou prácou prispievajú v neľahkých podmienkach k plneniu úloh a poslania ZOO Košice a k spokojnosti našich návštevníkov ako aj
reprezentácii mesta.
Speváčka Kristína pokrstila spolu s viceprimátorkou R. Lenártovou mláďa ťavy dvojhrbej. Riaditeľ Mgr. Erich Kočner ju sprevádzal areálom ZOO.
Singer Kristína and vicemayor R. Lenártová were giving a name to a young Bactrian camel. Director Mgr. Erich Kočner showed our ZOO to Kristína.
7
8
Vedenie ZOO.
ZOO management.
Letný detský tábor.
Summer camp.
Oddelenie vzdelávania a marketingu.
Educational and marketing department.
9
Z pohľadu ekonóma
Iveta Babišová
Vedúca ekonomického oddelenia
R
ok 2011 sa v ekonomickej oblasti nelíšil od roku
predchádzajúceho. Činnosť zoologickej záhrady
sa členila na hlavnú (bežnú) a doplnkovú (podnikateľskú).
Takto oddelene boli činnosti sledované aj v účtovníctve.
Doplnkovú - podnikateľskú činnosť prevádzkuje zoologická záhrada na základe živnostenských oprávnení, ktoré
umožňujú prevádzkovať maloobchodný predaj suvenírov,
predaj hnoja, dreva, prenájom nebytových priestorov, dopravu a ďalšie. Zisk z týchto činností používame v prospech
hlavnej činnosti.
Hlavná a doplnková činnosť je pre účely stanovenia základu
dane z príjmov posudzovaná samostatne, to znamená, že
hlavná činnosť, ktorá má byť podľa rozpočtových pravidiel
vyrovnaná t.j. nulová (ani v zisku ani v strate) neovplyvňuje
základ dane z príjmu doplnkovej činnosti. Tá je spravidla v
našej organizácií zisková.
Hlavnú časť vlastných príjmov získala zoologická záhrada
v priebehu letných prázdninových mesiacov. Oproti minulému roku bola vyššia. Dôvodom zvýšenia týchto príjmov
bolo aj zatraktívnenie služieb pre návštevníkov. Veľkej
obľube sa teší nielen už v minulosti komentované kŕmenie
tuleňov, ale aj tučniakov, málp hnedých, medový strom pre
medvede, ukážky sokoliarskeho umenia. Príjemným osviežením pre návštevníkov sa stalo vozenie detí na poníkoch
a koňoch ako aj jazda safaribusom po ZOO. Samozrejmou
službou je aj predaj propagačných, upomienkových predmetov a suvenírov v našich dvoch ZOO shopoch. Vzhľadom
na rastúci záujem návštevníkov o kúpu propagačných
predmetov a suvenírov sme pristúpili k zriadeniu druhého
ZOO shopu, ktorý posilnil predaj v letných mesiacoch. Sortiment sme dopĺňali počas roka podľa dopytu zákazníkov
a turistov. K najžiadanejším suvenírom patrili plyšové zvieratká, turistické známky, pamätné mince, ale hlavne mag-
10
Economist´s view
Year 2011 didn´t differ from 2010. Activities
in ZOO were divided into main (common)
and additional (business) activities. These
activities were followed separately even in
accountancy. Economic result of subsidized
organization ZOO Košice to 31.12.2011 is a
profit of 6.030,31€. Profit in main activities was
1.286,58€ and profit in business activities was
4.743,73€. After a fact, that we ended year
2010 with a loss of about 30.843,60€, we could
be satisfied with this economy result.
netky s fotografiami našich zvierat. Pestrosťou sortimentu
sa snažíme vychádzať v ústrety aj tým najnáročnejším
zákazníkom, čo dokazujú aj zvýšené tržby z predaja.
ZOO Košice dlhodobo spolupracuje aj so zahraničnými
zoologickými záhradami, najmä však so ZOO Miškolc.
Vzájomne boli realizované už aktivity v rámci projektu
Interreg III a v období rokov 2010 a 2011 bola realizovaná v rámci nového Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013
ďalšia medzinárodná spolupráca. Projekt bol zameraný na
zvýšenie environmentálneho povedomia v cezhraničných
oblastiach. Vďaka tomu slúži návštevníkom náučný botanický chodník, panel hmatateľná fotosyntéza, viacjazyčná
propagačná publikácia, metodický materiál spoločnej starostlivosti o prírodné prostredie, sprievodca botanickým
chodníkom.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19.9.2011
uznesením č.116 programový rozpočet mesta Košice na rok
2011.
Na rok 2011 bolo našej organizácii rozpočtovaných po
úprave 6 programov, ktoré predstavovali 8 aktivít slúžiacich na plnenie zámeru jednotlivých programov.
Náklady k 31.12.2011
Náklady na opravy a údržbu
1 351 697,37 €
Okrem bežných opráv náradia, zariadení a motorových vozidiel boli vykonané aj väčšie opravy ako napríklad izolácia
bazénov pre tučniaky, odchovňa pre mláďatá atď.
105,08 % rozpočtu
Výnosy k 31.12.2011
1 357 727,68 €
105,55 % rozpočtu
Výnosy z transferov k 31.12.2011
937 655,72 €
95,80 % rozpočtu
Výnosy z bežného transferu od zriaďovateľa predstavovali
sumu 611 042,- € ( z toho 568 452,17 € bežný transfer
na prevádzku a 42 589,83 € použitých na HIM – projekt Zoo
Pro Enviro HU-SK 2007-2013 ) a výnosy z bežného transferu od iných subjektov predstavovali sumu 12 706,68 € - to
je z finančných darov, zbierok a adopcií zvierat a 89 730,19
€ - to je nárok na dotáciu z projektu v rámci Operačného
programu cezhraničnej spolupráce HU – SR 2007 - 2013 Zoo
Pro Enviro. Výnosy z kapitálových transferov predstavovali
sumu 266 766,68 €, čo je hodnota odpisov majetku časovo
rozpustená aj do nákladov.
Plánované vlastné príjmy sme splnili k 31.12.2011
na 141,30 %, čo je v absolútnom finančnom vyjadrení
368 646,10 €.
Najvýraznejším príjmom v doplnkovej (podnikateľskej)
činnosti je príjem z prenájmu priestorov ako aj 15% podiel
z tržby nájomcov.
Celkové náklady ZOO Košice k 31.12.2011 sú vo výške
1 351 697,37 €, t. j boli tvorené:
v hlavnej činnosti vo výške
1 161 804,50 €
v podnikateľskej činnosti
90 358,80 €
europrojekt Zoo Pro Enviro
99 534,07 €
Nákup drobného majetku
Najväčším nákladom na nákup drobného majetku bol nákup nových akvárií za účelom zriadenia dvoch morských
akvárií, ako aj nákup snehovej radlice používanej na podnikateľskú činnosť – údržba cestných komunikácií pre nášho
dlhoročného objednávateľa Mestskú časť Košice – Kavečany. Tu patrí aj nákup novej miešačky za účelom samostatne si zabezpečiť menšie stavebné opravy. V rámci projektu
HU-SK 2007-2013 boli zakúpené nové lavičky, informačné
tabule, odpadkové koše, stojany na pitnú vodu, kde sme sa
podieľali spoluúčasťou na nákladoch vo výške 5%. Ostatné
náklady vo výške 95% boli hradené z eurofondov.
Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie ZOO
Košice k 31.12.2011 je zisk, a to vo výške 6 030,31 €. Z toho
z hlavnej činnosti – zisk vo výške 1 286,58 € a z podnikateľskej činnosti – zisk vo výške 4 743,73 €. S týmto výsledkom
hospodárenia môžeme byť spokojní. Oproti predchádzajúcemu roku, ktorý sme ukončili stratou, nastalo výrazné
zlepšenie.
Pracovníci ekonomického oddelenia.
Economic department.
11
Výsledky hospodárenia - rok 2011
Rozpočet
2011
Skutoč.
31.12.2011
%plnenia
Skutoč.
31.12.2010
Rozpočet
2011 /
mesiac
Skutoč.
december
%plnenia
1 286 306,00
1 351 697,37
105,08
1 210 549,46
107 192,17
127 737,25
119,17
Spotrebované
nákupy celkom
300 473,00
368 821,22
122,75
225 276,20
25 039,42
26 697,23
106,62
Spotreba materiálu
113 323,00
140 347,53
123,85
92 822,91
9 443,58
8 938,56
94,65
53 150,00
58 496,42
110,06
11 364,79
4 429,17
2 390,24
53,97
Ukazovateľ
5
50
NÁKLADY
CELKOM
Spotreba DHIM
Spotreba PHM
12 000,00
13 935,00
116,13
10 711,60
1 000,00
1 037,38
103,74
107 000,00
127 916,46
119,55
97 363,72
8 916,67
14 114,23
158,29
Predaný tovar
15 000,00
28 125,81
187,51
13 013,18
1 250,00
216,82
17,35
Služby celkom
158 209,00
156 487,48
98,91
204 589,63
13 184,08
9 118,87
69,17
40 500,00
19 592,66
48,38
96 748,84
3 375,00
1 052,10
31,17
3 000,00
1 975,96
65,87
1 930,02
250,00
308,97
123,59
Spotreba energie
51
Oprava a údržba
Náklady na
reprezentáciu
Cestovné
52
53
54
55
22 000,00
9 672,02
43,96
2 581,95
1 833,33
31,47
1,72
Výkony spojov
6 000,00
6 216,02
103,60
6 461,37
500,00
275,46
55,09
Ostatné služby
86 709,00
119 030,82
137,28
96 867,45
7 225,75
7 450,87
103,12
Osobné náklady
celkom
531 624,00
521 495,89
98,09
476 301,76
44 302,00
42 108,04
95,05
mzdové náklady
364 492,00
358 507,95
98,36
334 492,73
30 374,33
29 965,25
98,65
Ostatné osobné
náklady - OON
14 560,00
15 130,90
103,92
6 611,30
1 213,33
102,00
8,41
Zákonné sociálne
poistenie
128 572,00
124 884,47
97,13
115 003,91
10 714,33
10 150,89
94,74
Zákonné sociálne
náklady
24 000,00
22 972,57
95,72
20 193,82
2 000,00
1 889,90
94,50
Dane a poplatky
3 000,00
3 371,31
112,38
1 550,76
250,00
115,38
46,15
Ostatné dane a
miestne poplatky
3 000,00
3 371,31
112,38
1 550,76
250,00
115,38
46,15
Ostatné náklady
celkom
6 500,00
5 560,06
85,54
6 573,24
541,67
-288,60
-53,28
Poistné
4 500,00
4 518,06
100,40
4 196,49
375,00
0,00
0,00
Ostatné
2 000,00
1 042,00
52,10
2 376,75
166,67
-288,60
-173,16
Odpisy a rezervy
281 500,00
292 939,26
104,06
291 379,09
23 458,33
48 735,55
207,75
Odpisy hmot. a
nehmot. IM
263 000,00
266 766,68
101,43
263 873,08
21 916,67
22 562,97
102,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 500,00
26 172,58
141,47
27 506,01
1 541,67
26 172,58
1697,68
Tvorba zákonných
rezerv
Tvorba ostatných
rezerv
56
59
Finančné náklady
2 000,00
1 909,43
95,47
1 634,13
166,67
138,06
82,84
Ostatné finančné
náklady
2 000,00
1 909,43
95,47
1 634,13
166,67
138,06
82,84
Dane z príjmov
3 000,00
1 112,72
37,09
3 244,65
250,00
1 112,72
12
Ukazovateľ
6
60
VÝNOSY
CELKOM
Tržby za vlastné
výkony v tom:
tržby z predaja služieb
tržby za vlastné
výrobky
tržby z predaja tovaru
Rozpočet
2011
Skutoč.
31.12.2011
%plnenia
Skutoč.
31.12.2010
Rozpočet
2011 /
mesiac
1 286 306,00
1 357 727,68
105,55
1 179 712,86
107 192,17
86 637,50
80,82
260 900,00
368 646,10
141,30
260 200,18
21 741,67
7 352,76
33,82
Skutoč.
december
%plnenia
20 000,00
41 465,90
207,33
20 466,76
1 666,67
3 434,24
206,05
220 900,00
292 356,62
132,35
219 328,19
18 408,33
3 478,43
18,90
20 000,00
34 823,58
174,12
20 405,23
1 666,67
440,09
26,41
0,00
1 363,89
0,00
-3 021,36
0,00
-29,51
0,00
61
Zmena stavu zvierat
62
Aktivácia mat., služieb
10 000,00
3 223,19
0,00
9 654,00
833,33
0,00
0,00
64
Ostatné výnosy
celkom
18 000,00
19 008,30
105,60
19 190,74
1 500,00
85,56
5,70
ostatné výnosy z
prevádz. činnosti
18 000,00
19 008,30
105,60
19 190,74
1 500,00
85,56
5,70
Zúčtovanie rezerv
18 500,00
27 506,01
148,68
11 913,93
1 541,67
12 712,67
824,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 500,00
27 506,01
148,68
11 913,93
1 541,67
12 712,67
824,61
51,96
65
zúčtovanie zákonných
rezerv
zúčtovanie ostatných
rezerv
66
Finančné výnosy
100,00
42,47
0,00
38,27
8,33
4,33
0,00
33,67
0,00
37,98
0,00
2,57
0,00
100,00
8,80
0,00
0,29
8,33
1,76
21,12
Mimoriadne výnosy
0,00
282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zúčtovanie rezerv
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ostatné mimoriadne
výnosy
0,00
282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výnosy z transferov
978 806,00
937 655,72
95,80
881 737,10
81 567,17
66 511,69
81,54
výnosy z BT z
rozpočtu obce
611 042,00
568 452,17
93,03
599 002,00
50 920,17
39 512,73
77,60
výnosy z KT z
rozpočtu obce
263 000,00
266 766,68
101,43
263 873,08
21 916,67
22 562,97
102,95
výnosy z BT od iných
40 100,00
12 706,68
31,69
10 829,18
3 341,67
4 004,02
119,82
výnosy z KT od iných
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 664,00
89 730,19
138,76
8 032,84
5 388,67
431,97
8,02
Hospodársky výsledok
0,00
6 030,31
0,00
-30 836,60
0,00
-41 099,75
0,00
Poskytnutý kapitálový
transfer
0,00
0,00
0,00
11 996,18
0,00
0,00
0,00
úroky
ostatné finančné
výnosy
67
69
výnosy z BT od
ostatných EU
Pohľadávky
Záväzky
Priem. Stav prac. TH/R
Priemerný zárobok
5 666,26
5 151,69
23 119,12
15 721,05
15/39
15/38
562,48
562,47
100,00
12/40
15/39
15/36
537,67
562,48
563,06
100,10
13
Z pohľadu zoológa
Zoologické oddelenie v roku 2011
Ing. Patrik Pastorek
Zoologist‘s view
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological Department
Z
o zoologického hľadiska môžeme rok 2011 hodnotiť ako chovateľsky zaujímavý a bohatý. Historicky
prvýkrát sa nám podarilo odchovať niektoré taxóny, viaceré chovné skupiny sme doplnili o nepríbuzné jedince,
rozšírili sme kolekciu zvierat o veľmi atraktívne jedince či
druhy.
Návštevníci mohli obdivovať desiatky nových príťažlivých zvierat. Bol to pár žeriavov popolavých (Grus grus),
1,1 žeriav kráľovský (Belearica regulorum), 1,1 perlička kropenatá (Guttera pucherani), 1,1 pelikán ružový (Pelecanus
onocrotalus), 1,1 zebu zakrslý (Bos indicus), 1,1 zobákorožec
striebrolíci (Bycanistes brevis), najmenšiu líšku na svete 2,0
fenek berberský (Vulpes zerda), 2,0 aguti zlatý (Dasyprocta
leporina), 1,1 tragopan modrolíci (Tragopan temminckii), 1,0
kariama červenozobá (Cariama cristata), 0,3 ovca karakulská
(Ovis aries), 1,1 myšiak štvorfarebný (Parabuteo unicinctus),
1,1 bernikla červenokrká (Branta ruficollis), 2,0 hus labutia
(Anser cygnoides) a mnohé iné. Vďaka jedinečnej expozícii
morských akvárií sa už od otvorenia novej sezóny mohli
návštevníci zoznámiť s 28 druhmi morských rýb a bezstavovcov. V kategórii sladkovodných rýb pribudlo 9
noviniek. V triede cicavce a vtáky obohatilo našu ZOO 17
nových taxónov. Summa summarum, ZOO Košice v roku
2011 zatraktívnila kolekciu zvierat o 55 druhov.
Tak ako sme druhovú skladbu zvierat rozšírili, tak sme
u pätnástich taxónov chov ukončili. Bolo to z dôvodu
prirodzeného úhynu prestárnutých jedincov (nutria riečna
(Myocastor coypus) - domestikovaná forma), alebo všeobecne kvôli neperspektívnosti (vietnamská ošípaná).
Potešiteľný je fakt, že vlani sa nám podarilo doviezť niektoré zvieratá, zaujímavé z hľadiska reprodukcie. Dopl-
14
Zoological department in 2011
W
e can say that year 2011 was rich and interesting in breeding. For the first time in our history
we reared some animal species, completed several breeding groups, and enhanced animal collection by attractive
individuals or species.
Visitors were able to admire many inviting animals. For
example couple of Common Crane (Grus grus), 1,1 Grey
Crowned Crane (Belearica regulorum), 1,1 Crested Guineafowl (Guttera pucherani), 1,1 Great White Pelican (Pelecanus
onocrotalus), 1,1 Zebu (Bos indicus), 1,1 Silvery-cheeked Hornbill (Bycanistes brevis), the smallest fox in the world - 2,0
Fennec Fox (Vulpes zerda), 2,0 Brasilian Agouti (Dasyprocta
leporina), 1,1 Temminck`s Tragopan (Tragopan temminckii),
1,0 Red-legged Seriema (Cariama cristata), 0,3 Karakul
Sheep (Ovis aries), 1,1 Harris`s Hawk (Parabuteo unicinctus),
1,1 Red-breasted Goose (Branta ruficollis), 2,0 Swan Goose
(Anser cygnoides) and many others. Visitors could meet 28
species of sea fishes and water invertebrates thanks to
unique exposure of sea aquariums. We also added 9 new
species of freshwater fishes and 17 new species of Aves and
Mammalia.
Altogether, in 2011 ZOO Košice increased animal collection
of 55 species.
As well as we extended composition of species, we also
terminated breeding of 15 other species, due to the natural death of over aged individuals (Myocastor coypus –
domestic form, Felis bengalensis), or generally due to their
non-perspectives (Vietnamese Pig).
Gratifying fact is, that in 2011 we imported some animals,
which are interesting because of reproduction. We completed breeding couples and there are individuals in cages,
nili sme chovné páry o žiadané pohlavie a vo výbehoch
pribudli aj jedince, ktoré budú slúžiť na tzv. osvieženie
krvi v našom chove. Zaobstarali sme si napríklad samicu
dikobraza indického (Hystrix indica), ktorá vytvorila pár s
naším samcom. Doviezli sme mladého samca antilopy
nilgau (Boselaphus tragocamelus) ku trojici samíc, u vodárok
jeleňovitých (Kobus ellipsiprymnus) sme zase vymenili sam-
which will serve as so-called refreshment of blood in our
breeding. For example we raised female Indian Crested
Porcupine (Hystrix indica), that joined with our male. We
imported young male of Nilgai (Boselaphus tragocamelus)
to our three females, changed male in Waterbuck (Kobus
ellipsiprymnus) to avoid inbreeding. We changed redundant
Blue Wildebeest male (Connochaetes taurinus) for a Blue Wil-
Tiger sumatriansky x ussurijský Lucky.
Sumatran tiger x ussuri hybrid tiger Lucky.
Historicky
k prvý odchov
d h piatichh mláďat.
lď
First time in reproduction.
ca, aby nedochádzalo k príbuzenskej plemenitbe. Podarilo
sa nám vymeniť aj nadbytočného samca pakoňa modrého (Connochaetes taurinus) za samicu tohto druhu a mladú
trojročnú samicu zubra hôrneho (Bison bonasus), ktorá má
rozšíriť chovné stádo. Po veľmi náročnom jednaní sme doviezli k nášmu samcovi aj samicu rysa ostrovida (Lynx lynx
carpathicus).
debeest female and a young European Bison female (Bison
bonasus), which will expand a breeding herd. We imported
female Lynx (Lynx lynx carpathicus) to our male after a challenging deal.
Result of working in zoological department was rearing
and increases reached during the whole year 2011. The
most interesting were rearing of Corn Snakes (Elaphe
Expozícia morských akvárií sa stala lákadlom návštevníkov.
Exposition of sea aquariums became an attraction for the visitors.
Rysinec opäť ožil, k samcovi pricestovala partnerka Kaira až z Dortmundu.
Lynx's enclosure was alive again. New female Kaira (Eurasian Lynx) came
from Dortmund.
Výsledkom práce zoologického oddelenia boli aj prírastky
a odchovy dosiahnuté počas celého roka 2011. Z tých najzaujímavejších stojí za spomenutie odchov užoviek červených (Elaphe guttata), lám krotkých (Lama glama), krkavcov
guttata), Llamas (Lama glama), Common Ravens (Corvus
corax), Mute Swans (Cygnus olor), Crab-eating Macaque
(Macaca fascicularis), Bactrian Camel (Camelus bactrianus),
15
V čriede huculských koní pribudli 3 mláďatá.
Three foals were born in Hutsul horses herd.
Určovanie pohlavia veľhada kráľovského.
Sexing of Boa constrictor.
čiernych (Corvus corax), labutí veľkých (Cygnus olor), makakov
dlhochvostých (Macaca fascicularis), ťavy dvojhrbej (Camelus
bactrianus), emu hnedých (Dromaius novaehollandiae),
shetlandských pony (Equus caballus - pony), huculských
koní (Equus caballus), tamarína pinčieho (Saguinus oedipus)
a rôznych iných druhov kopytníkov a vtákov. Špeciálnu
pozornosť si zaslúži aj historicky prvý odchov lamy alpaky
(Lama pacos), či labute čiernej (Cygnus atratus). V číselnom
vyjadrení išlo o narodenie 160-tich mláďat.
Emu (Dromaius novaehollandiae), Shetland Pony (Equus
caballus – pony), Hucul (Equus caballus), Cottontop Tamarin
(Saguinus oedipus) and many other species of ungulates and
birds. Historically the first rearing of Alpaca (Lama pacos)
and the Black Swan (Cygnus atratus) deserves special attention. When we speak in numbers, there were 160 animals
born in our ZOO in 2011.
Samica Vanda odchovala svoje druhé mláďa. Dostala meno Kamila Alba.
Female camel Vanda bred her second young. Young camel was named Camila Alba.
16
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
head of education and marketing department
Top udalosti roka
Top Events of the Year
Top event of 2011 was repatriation of wild
Przewalski´s horses into the wild on may. ZOO
Košice became an EARAZA (EurAsian Regional
Association of ZOOs and Aquariums) member
on juny. International conference about
cooperation between Magyar Republic and
Slovak Republic took place in ZOO Košice on
september 2011. ZOO Košice increased the
nuber of arbors, benches, new fountains and
educational sidewalk were built.
Účastníci si vypočuli zaujímavé prednášky.
Participants listened to an interesting lectures.
V septembri sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému
Starostlivosť o životné prostredie v podmienkach ZOO.
p
We organized international conference on september.
Na valnom zhromaždení
EARAZA riaditeľ presvedčil prítomných svojim vystúpením.
Director performed on general
assembly of EARAZA.
Máj 2011 – Uskutočnila sa repatriácia divých koní
Przewalského do voľnej prírody. Celá akcia, na ktorej sa
ZOO Košice podieľala dodaním kobyly Cassovie, vychádzala
z novej filozofie. ZOO Košice podporila program záchrany
zvierat in situ – v pôvodných areáloch výskytu. Prezentovala tak nielen výsledky chovateľskej práce, ale priamo
zviditeľnila Košice a Slovensko ako krajinu, ktorá sa podieľala na záchrane druhov ohrozených vyhubením alebo
na návrate už vyhubených druhov späť do voľnej prírody.
Spolu s kobylou Cassoviou bol prevezený do chovnej a aklimatizačnej stanice ZOO Praha na Benešovsku v Čechách
ďalší pár koní. Tu si zvykajú na veľké priestory a čakajú na
transport v nasledujúcom roku.
Jún 2011 - Na 17. výročnom zasadnutí EARAZA (Eurázijská asociácia zoologických záhrad a akvárií), ktoré sa
konalo v ukrajinskom Nikolajeve, valné zhromaždenie jednohlasne prijalo košickú ZOO za 64. člena tejto významnej
medzinárodnej organizácie. EARAZA združuje a zastrešuje
ZOO zo 14 krajín a spolupracuje s ňou ďalších 46 zoologických odborných inštitúcií z rôznych krajín Európy.
September 2011 - Medzinárodnú konferenciu
o prihraničnej spolupráci Maďarská republika – Slovenská
republika 2007-2013 zorganizovala ZOO Košice na tému
Starostlivosť o životné prostredie v podmienkach ZOO.
V dvojdňovom programe sa predstavili odborníci zaoberajúci sa environmentálnou problematikou, flórou i faunou.
Prostriedky čerpané z eurofondov pomohli zlepšiť nielen
komfort návštevníkov, ale slúžili aj na rozširenie obzoru
vedomostí. V ZOO Košice pribudli nové altánky, pitné fontánky, lavičky a predovšetkým nový náučný chodník. Na
konferencii vystúpili RNDr. Eva Sitášová, PhD., RNDr. Gejza
Legen, RNDr. Dana Holečková, či Mgr. Radoslaw Ratajszcak.
17
Podieľame sa na záchrane
ohrozených druhov
a ich návrate do voľnej prírody
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ ZOO
director of ZOO
Reintroduction of
Przewalski´s horses
Przewalski´s horse is one of the most precious animals in ZOO Košice. This species
was
exterminated in wildlife in the end of sixties. Fortunatelly, ZOO Praque, Munich and
some American ZOOs were intensively
breeding these horses since the thirtieth.
ZOO Praque is handling a global stud book
since 1958. Population of this horse succeed
to reproduce thanks to intensive care of the
specialists from different ZOOs in the world.
From ninetieth years there is an effort to
reintroduce Przewalski´s horses back to the
Mongolia. ZOO Košice breeds this horses
since 1991, the first stallion here was Titan
with two mares – Trója and Ulita. The first
foal was born in march 1994.
Kone Przewalského môžu obdivovať návštevníci košickej ZOO už 20 rokov.
Przewalski´s horses are in ZOO Košice already 20 years.
18
J
edným z najvzácnejších chovancov ZOO v Košiciach
je kôň Przewalského, ktorý bol voľnej prírode vyhubený koncom 60- tych rokov. Našťastie, od 30-tych rokov
minulého storočia sa intenzívne chovu týchto koní venovali ZOO Praha, Mníchov a niektoré americké ZOO.
ZOO Praha od roku 1958 vedie celosvetovú plemennú knihu. Vďaka intenzívnej starostlivosti odborníkov z rôznych
svetových ZOO sa populáciu v ľudskej opatere podarilo
rozmnožiť natoľko, že od 90 – tych rokov prebiehajú snahy a pokusy o ich návrat do voľnej prírody, konkrétne do
Mongolska.
ZOO Košice chová kone Przewalského od roku 1991, keď tu
bol deponovaný žrebec Titan a kobyly Trója a Ulita. Prvé
košické žriebä sa narodilo v marci 1994. Bola to kobylka
Klára. V roku 2004 Titana nahradil nový chovný žrebec
Xeron, tiež pôvodom z Pražskej ZOO. Spolu sa v našom
chove narodilo 10 kobyliek a jeden žrebček. Z tohto počtu
podľa záznamov jedna kobylka uhynula do troch dní, jedna
vo veku 3 mesiacov a jedna vo veku 6 mesiacov.
Už v roku 1980 začali nadšenci uvažovať o návrate týchto krásnych zvierat späť do prírody, ale prvý transport sa
zrealizoval až o 8 rokov neskôr. V súčasnosti ich v pôvodnej
domovine , v Mongolsku a severnej Číne žije okolo 350 jedincov. ZOO Košice má na tom tiež svoj podiel. V roku 1997
boli zaradené do reintrodukčného programu dve kobylky
z nášho chovu. Bola to kobyla Klára, náš prvý odchov a kobyla Babeta. Klára je od 15.10.1999 v národnom parku Hortobágy, kde sa stala matkou 5 žriebät. Babeta sa 31.5.2000
vydala na cestu do krajiny svojich predkov a v súčasnosti sa
preháňa po stepiach národného parku Hustain Nuruu, kde
porodila už 4 žriebätá.
V posledných rokoch pre finančnú náročnosť transportov
presuny do voľnej prírode prestali napriek tomu, že je nevyhnutné posilnenie voľne žijúcej populácie z hľadiska genetiky. O to väčším úspechom je snaha pražskej ZOO, ktorá
zorganizovala ďalšiu etapu v úsilí o záchranu a návrat koní
do prírody a rozhodla sa na spoluprácu v projekte osloviť
aj ZOO Košice.
program záchrany zvierat in situ – v pôvodných areáloch
výskytu. Prezentujeme tak nielen výsledky chovateľskej
práce, ale priamo zviditeľňujeme aj Košice a Slovensko ako
krajinu, ktorá sa podieľa na záchrane druhov ohrozených
vyhubením alebo na návrate už vyhubených druhov späť
do voľnej prírody.
Ďalšie dva kone, žrebček a kobyla, ktoré boli spolu s kobylou Cassoviou prevezené do chovnej a aklimatizačnej
stanice ZOO Praha na Benešovsku
v Čechách, budú čakať na prípadný
transport v nasledujúcom roku.
Transport koní
zabezpečila v rámci spolupráce ZOO Praha.
ZOO Praha within
cooperation assigned
transport of the horses.
Rezervácia Khominn Tal o rozlohe cca 50 000 hektárov leží
v okrajovej zóne národného parku Khar Us východne od
mesta Khovd (pôvodný ruský názov Kobdo), ktoré zohralo
dôležitú úlohu v histórii koňa Przewalského. Cez neho prešli všetky transporty divých koní odchytených na prelome
19. a 20. storočia v Gobi a v Džungarsku do ruského Bijska
a odtiaľ pokračovali transsibírskou magistrálou do Európy.
Khomiin Tal vybrali ako ďalšie miesto na reintrodukciu divých koní pani Claudia Feh z nadácie Takh pri francúzskej
WWF a mongolská zoologička Byama Munkhtuya, absolventka Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 2004 -2005 dopravili Francúzi do Khomiin
Talu prvé stádo koní. Príchod štyroch mladých a geneticky
odlišných koní z Prahy a Košíc je pre úspešné pokračovanie
tejto populácie zásadné. Z hľadiska kvantity i kvality úplne
nepríbuzné kone výrazným spôsobom zvyšujú genetickú
variabilitu a prispejú k zvýšeniu pôrodnosti. Celá akcia,
na ktorej sa ZOO Košice podieľala dodaním kobylky Cassovie, vychádza z novej filozofie. ZOO Košice tak podporuje
Aj košická ZOO vracia kone Przewalského do voľnej prírody.
Even ZOO Košice is reintroducting Przewalski´s horses back to the nature.
19
Pražská ZOO nás milo prekvapila poďakovaním za spoluprácu.
Letter of thanks from Prague ZOO.
20
Certifikát členstva v Euroázijskej regionálnej asociácie ZOO a akvárií.
EARAZA membership certificate.
21
Botanický náučný chodník
Mgr. Eva Malešová
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
head of education and marketing department
Botanical educational
trace
K
ošická ZOO v júli sprístupnila Botanický náučný
chodník s 15 informačnými stanovišťami. Trasu
lemujú nové altánky, lavičky, pitné fontánky, ale aj nové
odpadkové koše. Pre návštevníkov je to príležitosť zoznámiť sa so vzácnymi chránenými rastlinami a živočíchmi
domáceho pôvodu, ktoré sa nachádzajú vo svojom priro-
Každý panel botanického chodníka nesie informáciu o rôznych biotopoch.
Every panel of botanical trace has an information about different biotops.
22
ZOO Košice opened botanical educational
trace with 15 informative posts on september. Trace is lined with new arbors, benches,
small fountains with drinking water and new
rubbish bins. It is a possibility for our visitors
to meet with uncommon protected plants
and animals that are situated in their natural
habitats. Total costs on ZOO Pro-enviro project were almost 300 thousand Euro and the
project was financed from European funds.
ZOO Košice as a major partner invested half
of the budget and so did Miškolc city. Also
Košice city and ZOO Miškolc were partners of
the project.
Project is a part of a change of present role of
ZOOs, that have to focus to protect not only
exotic fauna and flora but also fauna and flora
of their own countries. ZOOs also have to
take responsibility in environment protection.
Multilanguage publication about Košice and
Miškolc cities and ZOOs was one of the results
of this project. We also published ZOO guide,
guide for the botanical educational trace and
methodical material focused on environmental care.
dzenom prostredí. Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov - ZOO pro enviro. To bol cieľ projektu
implementovaného v rámci programu cezhraničnej maďarsko-slovenskej spolupráce. Celkové náklady na projekt
financovaný z európskych fondov dosiahli takmer 300 tisíc
eur, pričom Zoologická záhrada Košice ako vedúci partner
preinvestovala polovicu rozpočtu. Približne rovnakým
dielom sa na jeho realizácii podieľal cezhraničný partner
- mesto Miškolc. Ďalšími boli partnermi sú mesto Košice
a ZOO Miškolc.
Projekt je súčasťou zmeny doterajšieho poslania zoologických záhrad. Tie sa majú sústrediť nielen na ochranu exotickej, ale aj domácej fauny a flóry a prevziať na seba zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Produktom
projetku bola aj viacjazyčná publikácia o oboch mestách
a záhradách. Vydali sme aj sprievodcu ZOO a botanickým
chodníkom, tiež metodický materiál zameraný na spoločnú starostlivosť o prírodné prostredie.
Súčasťou botanického chodníka sú aj pitné fontánky.
Small fountains with drinking water are parts of the botanical trace.
Informačný kiosk je pre návštevníkov otvorenou
knihou zaujímavostí z oblasti flóry.
Informative kiosk is for visitors an open book of interesting
informations about flora.
23
Nový koralový útes
Ing. Patrik Pastorek
vedúci zoologického oddelenia
head of zoological department
New coral reef
Pôvodnú expozíciu sladkovodného akvária s karasmi nahradilo morské
akvárium s dravými rybami.
Original freshwater goldfish aquarium was replaced by sea aquarium
with predatory fishes.
It took almost five months to open two sea
aquariums. They were opened for the visitors
on april 21st 2011. There is 750 l of sea water
in both of them, one aquarium presents coral
reef with clownfish (Amphiprion ocellaris),
Chrysiptera parasema, Chrysiptera hemicyanea,
Pseudanthias squamipinnis, bluestreak cleaner
wrasse (Labroides dimidiatus), Zebrasoma
veliferum and Zebrasoma flavescens. You can
find predatory fishes like red lionfish (Pterois
volitans), snowflake moray (Echidna nebulosa),
redtoothed triggerfish (Odonus niger) and
lagoon triggerfish (Rhinecanthus aculeatus) in
the second aquarium. Soft corals with sea invertebrates (Discosoma sp., Cladiela colti, Lobophyton sp., Heteroxenia sp., Euphylia hammer,
Entacmaea quadricolor, Sinularia sp., Gorgonia
sp., Sarcophyton sp., Zoanthus sp., Pachyclavularia vioalcea, Lysmata amboinensis, Tectus sp.,
Diadema setosum, Mespilia globulus) are also
parts of the aquariums.
Filtration equipment consist of defoamers,
biological filter, trioxide filter, zeolite filter and
charcoal. Constant temperature of about
25°C±2-3°C is necessary. We also record
important indicators of water quality (salinity,
nitrates, nitrites and phosphates content). We
are changing 5 - 10% of water once in a month.
We use lamps for maintaining of light periode
(light:dark – 12:12). Zebrasomas are the most
challenging in breeding.
Technické zabezpečenie morských akvárií.
Technical equipment of sea aquariums.
24
T
akmer päť mesiacov trvala príprava na otvorenie
dvoch morských akvárií. Pre návštevníkov boli
sprístupnené od 21. apríla 2011. Založenie naších akvárií
bolo bezproblémové. Pribudli k trom sladkovodným akváriám. Každá zo sklenených nádrží obsahuje 750 litrov
slanej vody. Jedno akvárium predstavuje koralový útes
a druhé koralový útes dravých rýb. V prvom akváriu sú
zastúpené tieto druhy rýb: klaun očkatý (Amphiprion
ocellaris), Chrysiptera parasema, Chrysiptera hemicyanea,
Pseudanthias squamipinnis, pyskatec obyčajný (Labroides dimidiatus), Zebrasoma veliferum a zebrasoma žltá
(Zebrasoma flavescens).
Akvárium dravých rýb obývajú perutíny ohnivé (Pterois
volitans), muréna žltočierna (Echidna nebulosa), ostňovec
čierny (Odonus niger) a ostňovec pichľavý (Rhinecanthus
aculeatus) známy aj ako ryba picasso.
Súčasťou akvárií sú iba mäkké koraly. Z morských bezstavovcov v akváriách chováme tieto druhy: Discosoma sp.,
Cladiela colti, Lobophyton sp., Heteroxenia sp., Euphylia
hammer, Entacmaea quadricolor, Sinularia sp., Gorgonia
sp., Sarcophyton sp., Zoanthus sp., Pachyclavularia vioalcea, Lysmata amboinensis, Tectus sp., Diadema setosum,
Mespilia globulus.
Vzhľadok k tomu, že obidve nádrže sme zakladali s importovanými živými morskými kameňmi, priebežne nás prekvapujú stále nové druhy krabov, nižších živočíchov, rastlín
a húb, ktoré sa spontánne objavujú vo funkčnom biotope.
Perutín ohnivý (Pterois volitans). Red lionfish (Pterois volitans).
Filtračné zariadenia v týchto akváriách pozostávajú z odpeňovačov, biologického filtra, sírového filtra, zeolitového
filtra a aktívneho uhlia. Veľmi dôležitá je aj konštantná
teplota. V našich akváriách ju udržiavame na hranici 25 °C,
ktorá môže kolísať max.2-3°C. Ďalšími dôležitými ukazovateľmi kvality vody, ktoré sledujeme je salinita (hustota
soli), obsah dusičnanov, dusitanov a fosforečnanov. Osmózou sa pripravuje voda do akvárií na výmenu. Čiastočná
výmena vody sa robí raz mesačne, kedy vymeníme 5 –
10% vody. Osvetlenie má v akvaristike veľmi dôležitú funkciu hlavne pre
správny rast a vývoj koralov a rýb.
Svetelný režim
(svetlo:tma –
12:12
hodín)
zabezpečujeme
výbojkami. Z našich chovancov
sú najnáročnejšie
zebrasomy.
Jedno z morských
akvárií prezentuje
koralový útes.
One of the sea
aquariums presents
coral reef.
25
Serval Simbil
Serval male Simbil
26
Akcie pre verejnosť
Mgr. Eva Malešová
Kultúrne akcie sa stali príjemným osviežením pre
návštevníkov ZOO. Dopĺňajú aj vzdelávacie aktivity,
keďže súťaže s témami fauny sa stali samozrejmou
súčasťou týchto programov.
vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
head of education and marketing department
Public Events
Medvedia torta - desiate narodeniny medvedích
pätorčiat - akcia spojená s narodeninami piatich medveďov hnedých, ktoré preslávili košickú ZOO aj zápisom do
Guinnessovej knihy rekordov.
ZOO Košice organized 36 public cultural and
educational events in 2011. These events were
pleasant for our visitors. Popular people of
social and cultural life were acting on some
events. Favourite outskirts camp is ZOO Košice
organizing in summer months. Unique event
called Nigth in ZOO exceeded our capacitive
possibilities. Leisure centers are cooperating
with ZOO in organisation of cultural events.
Cooperation with children organisation Frigo
is very useful. ZOO is regularly cooperating
with civic associations and Haliganda joined
us in 2011.
Deň lesov – v spolupráci s Mestskými lesmi sme zorLetné prázdniny v ZOO patrili sokoliarom a deťom.
Summer holidays in ZOO belonged to the falconers and children.
ganizovali prvú akciu svojho druhu. Lesní pedagógovia pripravili pre žiakov škôl súťaže spojené s odmenou – malou
sadeničkou, ktorú si mohli odniesť domov.
Stretnutie adoptívnych rodičov ZOO
zorganizovala už štvrtýkrát. Bolo to v januári a zišli sa na
ňom učitelia a žiaci ZŠ, učitelia a deti MŠ, poslanci, ale aj
inak nezaradení milovníci zvierat, ktorí nezištne prispievajú na ich chov. Viac pozornosti potenciálnym sponzorom sa
odrazilo na bilancii.
Deň medzi plazmi – kultúrno-vzdelávacia akcia
pre žiakov základných škôl. Prvá akcia svojho druhu, ktorá
v ZOO odštartovala nový druh akcií.
Krst lamy – slávnostný program spojený s vítaním jari,
na ktorom vystúpil folklórny súbor Štrbianček. Umelo odchované mláďa pokrstil primátor mesta Richard Raši. Mláďatká
kôz a oviec kamerunských pokrstili jeho tri dcéry a manželka.
Základy výcviku dravých vtákov dostali deti neraz do varu.
Basis of birds of prey training often thrilled the children.
27
Otvorenie morských akvárií – po štvormesačných prípravách v apríli ZOO slávnostne otvorila
druhú stálu morskú expozíciu na Slovensku.
koliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice a deti základných škôl
sa predstavili v pásme spevu a tanca na javisku amfiteátra.
Hľadisko pri kultúrnych akciách je vždy plné.
Auditorium during cultural actions is always full.
O letný tábor v ZOO je mimoriadne záujem.
There is an exceptional interest of ZOO summer camp
Tvorivé dielne – Veľká noc – druhýkrát so
žiakmi ZŠ Jenisejská a ľudovou umelkyňou Erikou Belanovou zorganizovala ZOO zdobenie vajíčok. Mimoriadny
záujem detí vzbudili pomôcky priamo zo ZOO – vajíčka
pštrosie, husacie, kačacie, bažantie a pod.
Deň detí s USSK je každý rok skvelým zážitkom pre návštevníkov.
Children´s day with USSK is a great experience for visitors every year.
Deň Zeme s Detskou organizáciou
Frigo – jedenásty ročník bol tradične spojený s krstom
mláďatka. V tomto roku to bola samička ťavy dvojhrbej.
Krstní rodičia – viceprimátorka Renáta Lenártová a speváčka Kristína – jej dali meno Kamila Alba. Súčasťou krstu
bol kultúrny program.
Deň mesta Košice – ZOO sa tradične zapája do
osláv mesta 1. mája. V roku 2011 sme pre návštevníkov pripravili atraktívny program, ktorý mal medzi návštevníkmi
mimoriadne dobrý ohlas. O slávnostný rámec otvárania
brány sa postaral folklórny spevácky súbor Kavečianka, so-
28
Deň detí s USSK – najväčšia akcia v roku, ktorú
v spolupráci so ZOO organizuje pre verejnosť USSK. Veľkolepý program sa v tomto roku niesol pod názvom Cesta
okolo sveta.
Prezentácia výcviku dravých vtákov
– sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice –
opakované vystúpenia počas víkendov a kultúrnych akcií
sa stretli so živým záujmom návštevníkov.
Jedenásty ročník osláv Dňa Zeme pripravuje v ZOO DO Frigo. Na tejto
akcii krstili ťaviatko speváčka Kristína a viceprimátorka Košíc Renáta
Lenártová.
Eleventh year of Earth´s Day celebrations plans in ZOO DO Frigo. During
this action singer Kristína and vice-city mayor of Košice Renáta Lenártová
gave a name for a small camel.
Letná čitáreň – jej štvrtý ročník pokračoval v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice aj počas tohtoročných prázdnin. Každý piatok počas leta sa chata Bobor
premenila na knižnicu. Pracovníčky knižnice obohatili
čítanie o zvieratkách súťažami v kreslení o sladké odmeny.
Prímestský tábor ZOO – šesť päťdňových turnusov – kultúrno-výchovný environmentálne zameraný
program pre deti od 5 – 15 rokov počas letných prázdnin.
Prímestský tábor FRIGO – štyri turnusy pre
deti prímestského tábora DO FRIGO – zabezpečenie kultúrno-vzdelávacieho programu.
Noc v ZOO – akcia v sezóne 2011 patrila k pomerne
vyhľadávaným atrakciám najmä zo strany verejnosti. Pripravované a temer plne obsadené dva termíny v júli sme
neuskutočnili z dôvodu nepriaznivého počasia. Do večerného programu sme v tejto sezóne ako novinku zaradili
večerné premietanie fotodokumentov – Keňa, Serengeti,
Tanzánia v amfiteátri, čo vzbudilo medzi účastníkmi.
Zdobenie vianočných stromčekov –
nápad, tvorivosť, invenciu mohli uplatniť pri výrobe vianočných ozdôb deti MŠ, žiaci ZŠ i SŠ, ktoré navštívili ZOO od
12. do 23. decembra, aby ozdobili vianočný stromček pre
zvieratá. Desiatky vyzdobených ozdôb dotvorili atmosféru
vianočnej ZOO.
Svetový deň zvierat – akcia spojená s krstom
lamy alpaky. Meno Bianka jej vybrali krstní rodičia generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Norbert
Schürmann a známa herečka košického ŠD Ľubica Blaškovičová.
Týždeň duchov – druhý ročník Týždňa duchov bol
v košickej ZOO od 24. októbra do 1. novembra. Aj v minulom roku bol výzvou pre žiakov základných škôl, ale aj deti
materských škôl, ktoré predvádzali svoj kumšt a šikovnosť
pri zhotovovaní tekvicových strašidiel. Všetky svietiace,
blikajúce a inak príťažlivé diela zdobili areál ZOO počas
celého týždňa.
Tekvice po týždni duchov zvieratám poslúžili ako enrichment.
Pumpkins served after the week of ghosts as an enrichment.
Krst tamarína pinčieho – 26. novembra ZOO
slávnostne pokrstila mláďa v rodine tamarínov pinčích.
Krstnými rodičmi sa stali riaditeľka ZOO Jihlava Ing. Eliška Kubíková a sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach
Jaroslav Dvorský.
Stromček v ZOO vyzdobili aj najmenší návštevníci.
Christmas tree in ZOO decorated also the youngest visitors.
Vianočná ZOO – slávnostne vyzdobená a sviatočne vysvietená ZOO vítala návštevníkov už druhýkrát
od 15. decembra do 15. januára. Pre umocnenie zážitku z
návštevy bola ZOO výnimočne otvorená do 17. hodiny.
Súčasťou vianočnej ZOO je aj zdobenie stromčekov.
Decorating of a Christmas tree is a part of a Christmas ZOO.
Košické Vianoce – živý Betlehem – do Košických Vianoc sa ZOO zapojila prenájmom živých zvieratiek
– ovečkou a kozou. Akcia sa stretla s mimoriadne živým
ohlasom Košičanov.
Mikuláš v ZOO – 6. decembra tradične zavítal
medzi deti materských a základných škôl, ktoré navštívili
ZOO. Pre väčší zážitok zo stretnutia Mikuláša sprevádzal
roztomilý tučniak /kostým/.
29
Na Deň plazov sa deti mohli dotknúť aj veľhada kráľovského.
Children could touch even the Boa constrictor on a Reptile Day.
V rámci trojdňového pobytu 80 študentov vysokých škôl Európy
z Programu Erasmus navštívili ZOO. Pomohli pri skrášľovaní areálu.
Eigthy students of Erasmus programme from european universities gave
one day to ZOO. They took a part in decorating of area.
Jazdu na koni milujú veľkí i malí navštévnici.
Horse riding is favourite for adults and for children as well.
30
Noc v ZOO prežívajú deti v takýchto stanoch.
Children live out the Night in ZOO in these tents.
Predtým než učastníci noci v ZOO zaľahnú do stanov, užívajú si večer
opekačku.
Participant of the Night in ZOO enjoy an evening barbecue before they
go to sleep.
Svetový deň zvierat ZOO oslávila krstom lamy krotkej. Meno Bella jej
vybrali herečka ŠD Košice Ľubica Blaškovičová a generálny riaditeľ VSE
Norbert Schürmann.
World Animal Day was celebrated in ZOO by naming party of Lama
glama. Ľubica Blaškovičová, actress of State Theatre and CEO of VSE
Norbert Schürmann chose the name Bella.
Krstní rodičia navštívili lamu priamo vo výbehu.
Godparents visited lama directly in its enclosure.
Týždeň duchov prilákal do ZOO stovky školákov.
Week of ghosts attracted hundreds of pupils into the ZOO.
Krstnými rodičmi tamarína pinčieho sa stali riaditeľka ZOO Jihlava
Ing. Eliška Kubíková a sólista Opery Štátneho divadla Jaroslav Dvorský.
Godparents of young cotton-top tamarin were director of ZOO Jihlava
Ing. Eliška Kubíková and soloist of opera in state theater in Košice Jaroslav
Dvorský.
Pri slávnostnom odomykaní brány zaspievala folklórna skupina
Kavečianka
Folclor group Kavečianka sang while unlocking the gate.
Jar prišiel do ZOO privítať primátor Košíc Richard Raši s rodinou.
Hneď 5 mláďat dostalo krstných rodičov.
City mayor of Košice Richard Raši with family came to ZOO to welcome
the spring. Five newborns obtained their godparents immediately.
S vlastnoručne vyrobenými strašidlami sa nakoniec žiaci odfotili.
Children finally took a picture with their hand-made ghosts.
31
Propagácia
Mgr. Eva Malešová
Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of education and marketing department
statne sme sa prezentovali v Košiciach
na medzinárodnej výstave cestovného
ruchu TOUR 2011. Mimoriadne veľký
ohlas mala ZOO na výstave Veselá planéta v marci, ale aj na druhom ročníku
výstavy Hravenisko, ktorú ZŠ J. Urbana
organizovala v novembri. Stánok ZOO
obohatený o živé exponáty vyhľadávali deti aj rodičia. Rovnako príjemným
osviežením bola účasť ZOO na Košických
Vianociach v decembri, kde sme sa prenájmom našich zvierat pričinili o živý
Betlehem.
Záverečnou bodkou adopcie bol banner pri vstupe do ZOO.
Final point of adoption was a banner near ZOO entry.
ZOO
venuje propagácii veľkú pozornosť. Aj
v roku 2011 bolo našou snahou osloviť čím
väčší počet potenciálnych návštevníkov nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Okrem propagácie navonok sme sa sústredili na všestrannú informovanosť verejnosti pri organizovaní
akcií. S cieľom zvýšiť návštevnosť ZOO využívala všetky
dostupné prostriedky – letáky, vlastnú webovú stránku,
webovú stránku MMK, média, výstavy, reklamu v balíku
služieb mesta Košice, tiež reklamu v rámci destinačného
manažmentu klastra Košice – turizmus.
V hodnotenom období sme kládli väčší dôraz ako v minulosti
na prezentáciu ZOO prostredníctvom domácich a zahraničných výstav. Predstavili sme sa na trinástich výstavách. Na
ôsmich sme boli spolu s Košickým samosprávnym krajom
a Európskym hlavným mestom kultúry, resp. s klastrom
Košice - Turizmus. Bolo to v Bratislave, Ostrave, Prahe, v Budapešti, Miškolci, Kyjeve, v Katoviciach, vo Varšave. Samo-
32
V záujme lepšej propagácie sme sa aj
v tomto roku zviditeľnili spôsobom Hi-tech na led obrazovkách v hypermarketoch Optima a Cassovia, kde sa ZOO
prezentovala 12 mesiacov 24 hodín denne. Okrem toho sme sponzorsky zabezpečili reklamu v megakine City Cinemas v OC Galéria. Prezentačné DVD, ktoré
nám taktiež sponzorsky vyrobila Stredná filmárska škola,
bolo pozvánkou do ZOO pre všetkých návštevníkov kina nielen z Košíc. V hodnotenom období sme využili aj príležitosť
prezentovať sa v balíku služieb, ktorý ponúkal v rámci reklamy klaster Košice – turizmus (ZOO je členom od roku 2010).
V hodnotenom období sme vydali štyri druhy plagátov
formátu A3. Plagát s tučniakom jednopásym prezentuje
historický prvý odchov tučniaka na Slovensku. Plagát tuleňa
sivého so sloganom je zároveň pozvánkou do ZOO. Plagát
s vlkom eurázijským, ktorý bol maskotom MS v ľadovom
hokeji, sa stal súčasťou edície pri príležitosti tohto svetového
podujatia. Do balíka prezentačných predmetov sme zaradili
aj novú pohľadnicu so zvieratami našej ZOO, tiež 11 nových
motívov magnetiek. Všetky reklamné predmety ponúkame
na predaj návštevníkom v dvoch ZOO shopoch.
ZOO Košice sa pravidelne zúčastňuje na výstave pre deti Hravenisko.
Druhý ročník navštívili riaditeľ ZOO Košice Mgr. Erich Kočner, riaditeľka
ZOO Jihlava Ing. Eliška Kubíková a riaditeľ ZŠ J. Urbana Mgr. Róbert
Schwarcz – organizátor výstavy.
Director ZOO Jihlava during his visit of our ZOO and city schools.
"Hravenisko" exhibition.
Rozsah platenej reklamy sme prehodnotili. Bolo to jednak
z úsporných dôvodov, ale aj, ako ukázali výsledky ankety,
z dôvodu zanedbateľnej spätnej väzby. Reklamu sme uverejnili len príležitostne v bulletine VIP, ktorý sledoval zámer
osloviť návštevníkov mesta počas MS v hokeji. Nateraz jediným printovým médiom zostal mesačník Kam do mesta,
s ktorým spolupracujeme recipročne. V tomto roku sa ZOO
Košice zaradila aj do Cestovného informátora, ktorý je distribuovaný ako cyklo a autoatlas do piatich krajín. Základné
informácie o našej ZOO pravidelne aktualizujeme aj v adresári cestovného ruchu Relax 2011, ktorý vychádza v štyroch
jazykoch.
Viac pozornosti sme venovali od začiatku roka spolupráci
s médiami. Systematická spolupráca s nimi sa stala jednou
z najúčinnejších reklám ZOO. Denníky Korzár, Nový čas, Plus
jeden deň, Hospodárske noviny, Oceľ východu, ale aj rádiá či
TV pravidelne informovali o živote v ZOO. Boli to desiatky
článkov, ale aj televíznych šotov v STV, televíziách JOJ, Markíza, Nova, ČT1, TV Naša, TV Región, v rádiách Regina, Košice,
Lumen, SRO. Úzko sme spolupracovali aj s tlačovými agentúrami – TASR, ČTK, SITA. Veľký ohlas a najväčšiu výpovednú
hodnotu, zaručene tiež nezanedbateľnú spätnú väzbu, mali
živé vysielania priamo z terénu, ale tiež zo štúdia.
Do rámca propagácie v roku 2011 patrili nepochybne produkty projektu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika
– Slovenská republika. Vďaka prostriedkom EU sme vydali
trojjazyčnú publikáciu o zoologických záhradách v Košiciach a v maďarskom Miskolci. Kniha je ľahkou analýzou
histórie a vývoja oboch záhrad, zaoberá sa flórou, faunou,
ale aj zvláštnosťami území na obidvoch stranách hraníc.
Vďaka projektu ZOO vydala aj dva typy skladacích letákov
– sprievodcov po ZOO a botanickým chodníkom. Lákadlom
sa stal Botanický chodník – plastická ukážka pôvodnej flóry
a fauny. Na vrub propagácie ZOO určite možno pripísať aj dve
medzinárodné konferencie. V závere projektu jednu s témou
životného prostredia organizovala ZOO Košice a druhú ZOO
Miskolc.
Najvďačnejším a najrýchlejším informačným zdrojom je
internet. Zoologická záhrada má od februára novú webovú
stránku. Sponzorsky nám ju po vizuálnej aj programátorskej
stránke zhotovila JD Media, s.r.o., Bratislava. Bezplatne realizuje aj všetky úpravy, ktoré vyžadujú programátorský zásah.
Webová stránka ZOO je stále vo vývoji. Databázu v rámci
možnosti priebežne dopĺňame.
Redakčný
systém umožňuje pracovať
fakticky on
line.
Prešli
sme naň v roku
2011 a bol
nepochybne
kvalitatívnym
skokom vpred.
Propagačné materiály – kniha o ZOO Košice a ZOO Miškolc, pracovný
zošit, sprievodca ZOO a botanickým chodníkom – sú produkty projektu
ZOO Pro-enviro. These promotion materials were products of ZOO
Pro-enviro project.
Billboard pri parkovisku, ktorý pozýva návštevníkov do ZOO.
Billboard near parking place is welcoming visitors to ZOO.
33
Zoznam správ v médiách
za rok 2011
Korzár:
19.01.11
24.01.11
08.02.11
01.03.11
02.03.11
03.03.11
22.03.11
31.03.11
01.04.11
02.04.11
13.04.11
15.04.11
23.04.11
27.04.11
02.05.11
18.05.11
24.05.11
30.05.11
09.06.11
08.07.11
20.07.11
25.07.11
27.07.11
06.08.11
10.08.11
11.08.11
31.08.11
34
Diviaky to majú zrátané
Starú krytú plaváreň v Košiciach premenia na
vodný svet
Košickej ZOO sa január vydaril
Smaragdové vajcia otáča ošetrovateľ
Zo starej krytej plavárne má byť moderný
vodný svet
Lama Bella vstúpila do výbehu ako nevesta
V košickej ZOO pokrstili päť mláďat
Z Holandska do ZOO „prileteli“ žeriavy a
perličky
Medvedie pätorča trápia obličky – bojuje
o život
V košickej ZOO uhynul medveď Mišo
Medveďom v ZOO postavili zábavnú
preliezačku
Prírastky v ZOO: Ťaviatko veľa papá, opičke je
zima
ZOO láka na podmorský svet
Ťaviatko s dvomi hrbmi dostalo dve mená
Leto v košickej ZOO otvárali tisíce ľudí
Labutie tance v čiernom a bielom podaní
Pštrosí otec sa „rozpráva“ s deťmi
V ZOO sa deti vybláznili
Kobylka z košickej ZOO sa odsťahuje do
mongolskej stepi
Po zobákorožcoch sa vonku chystajú feneky/
Na strom v ZOO zasadol nový druh vtákov
Bránou košickej ZOO prešiel stotisíci
návštevník
„Strašidelná“ noc v divočine
Košická ZOO si privyrába predajom trusu
Návštevníci do košickej ZOO chodia
v každom počasí
Spisovateľka v ZOO
Ohrdnutý partner alpaky sa z cudzieho
potomka neteší
Návštevnosť košickej ZOO láme rekordy
01.10.11
29.10.11
03.11.11
26.11.11
12.12.11
17.12.11
V košickej ZOO krstili mláďa lamy
V ZOO straší dlho do večera
Hyeny – otec a syn – sa stretli po 20 rokoch
Mladá opička Tamarína dostala
meno Federika
Na bratislavskú zubricu čaká čert
Živý betlehem na Hlavnej
Nový čas:
04.01.11
05.01.11
04.02.11
18.04.11
24.05.11
02.06.11
02.06.11
12.06.11
24.07.11
13.08.11
22.08.11
24.08.11
11.11.11
13.11.11
Nová láska v ZOO: Lama z Brna prišla
za frajerom do Košíc
Medvede oslávili narodeniny vo veľkom
štýle, nechýbala ani sladká torta!
Na svet prišli kozičky a jahniatko
Z malého tučniačika rastie valibuk: Prvé
kroky pred publikom
Tučniačik Kuriatko oslavuje rok, rodičia
už pracujú na súrodencoch
Nový prírastok v košickej ZOO:
Mláďa labute čiernej
Otecko na materskej: Tatko pštros si svoje
detičky vysedel sám!
Xeron sa už teší: Dostal za úlohu zachrániť
vzácny druh koní!
Lákavá ponuka košickej ZOO: Vyspite sa
s našimi zvieratami
Noc, na ktorú nikdy nezabudne: Primátor
Košíc Raši susedil s lamou!
Plodná košická ZOO: V priebehu týždňa
sa rozrástla o dve mláďatá lamy!
Medvede z košickej ZOO: Prvýkrát maškrtili
zmrzlinu!
Aj zvieratá oslavovali: Užili si Halloween plný
maškŕt a dobôt
Bazénik, kúrenie, teplá voda: Okrídlení
milenci sa majú ako prasce v žite!
27.12.11
Rozšantené makaky dolovali darčeky: Sladký
puding nedostali, lebo pribrali
Plus Jeden Deň:
23.04.11
02.06.11
22.08.11
24.12.11
Picasso si odhryzne aj z kameňa
O život hrošice v košickej ZOO bojovali márne
Plodná košická ZOO: V priebehu týždňa
sa rozrástla o dve mláďatá lamy!
Pod stromček si Košičania darovali
aj zvieratká z miestnej ZOO
Plus 7 dní:
08.07.11
Cesta späť
TV Naša:
04.01.11
05.01.11
19.01.11
01.02.11
07.02.11
16.03.11
30.03.11
05.04.11
13.04.11
21.04.11
21.07.11
10.11.11
28.11.11
28.11.11
Krátke správy
Medvedie pätorčatá v košickej zoologickej
záhrade dnes oslávili svoje 9. narodeniny
Košická ZOO bude na pár hodín pre verejnosť
uzavretá
Krátke správy
Personálne zmeny
Krátke správy
Krátke správy
Krátke správy
Medvede v košickej zoologickej záhrade
sa od včera tešia z novej atrakcie
Exotické rybičky, koraly aj morské rastliny
nájdete už aj v expozíciách zoologickej
záhrady
Stotisíci návštevník prejde bránami
ZOO už zajtra
Primáty, šelmy, či hyeny si pochutnali
na ovocí a mäse, ktoré im naservírovali
v obrovských tekviciach
V ZOO na Kavečanoch sa narodila malá
opička z rodu pazúrikatých
Krátke správy: Košická ZOO už vie, že tento
rok zlomí historický rekord v návštevnosti
Oceľ východu:
13.04.11
08.06.11
22.06.11
Cesta okolo sveta už čoskoro
Nové nátery na oplotenie tiav i koní
Przewalského
Pomohli sme deviatim neziskovým
organizáciám
Sova snežná
Snowy owl
35
Vzdelávanie
Mgr. Eva Malešová
Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu
Head of education and marketing department
V
ýchova verejnosti k ochrane prírody patrí medzi
základné úlohy ZOO. V košickej ZOO má niekoľko podôb aj cieľových skupín. Najväčší dôraz ZOO pritom
kladie na výchovu detí a mládeže. Pre skvalitnenie tejto
činnosti bolo oddelenie vzdelávania a marketingu posilnené o jedného pracovníka, ktorý sa prioritne venuje
vzdelávaniu mládeže a osvetovej činnosti.1. Vzdelávanie
žiakov priamo v areáli ZOO na základe zmluvy. Má najväčší
efekt, je cieľavedomé, systematické. Túto formu využívajú
ZŠ Postupimská a Stredná veterinárna škola v Košiciach –
Barci. S príchodom nového školského roka sme nadviazali
zmluvný vzťah s dvomi strednými školami v meste. Ide
o Strednú priemyselnú školu na Komenského ulici, ktorá
otvorila nový študijný odbor – životné prostredie. Okrem
vzdelávania ide aj o pomoc študentov pri zveľaďovaní areálu ZOO. Na podobných princípoch začala vlani spolupracovať so ZOO aj Stredná odborná škola J. Bocatia.
Vzdelávanie žiakov v rámci projektu ZOOŠKOLA. Je to populárna forma vzdelávania a plní základný cieľ - zapojiť do
environmentálnej výchovy čo najviac žiakov ZŠ. Prednášky,
videoprojekcia, živé učebné pomôcky doteraz ako doplnok
učebných osnov využili desiatky škôl - ZŠ Gemerská, Trebišovská, Krosnianska, Kežmarská, Slobody, Starozagorská,
Janigova atď. Boli to CVČ Technik a Domino, ale aj niektoré
stredné školy.
Spolu sme pre žiakov vzdelávajúcich sa na základe zmluvy
a v rámci projektu Zooškola pripravili 54 akcií.
Vzdelávanie prostredníctvom služby sprievodcu. Bezplatná služba ZOO spojená s odborným výkladom. Bez ohľadu
na cieľovú skupinu – deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ, rodiny,
dôchodcovia – ZOO službu zabezpečuje na požiadanie. Odborný výklad dopĺňa základné informácie, ktoré sú uvedené
na informačných tabuliach.
Vzdelávanie prostredníctvom súťaží - dlhodobé, krátkodobé, príležitostné. Vďačná a nenásilná forma vzdelávania.
Dlhodobé súťaže sú tematický zamerané a oslovujú určitú
cieľovú skupinu. Krátkodobé pripravuje ZOO ako súčasť prehliadky a príležitostné sa stali súčasťou kultúrnych podujatí.
Systematické vzdelávanie v areáli v podmienkach košickej
ZOO má svoje úskalia - časová náročnosť, zodpovednosť za
bezpečnosť žiakov a pod. To jednoznačne súvisí s excentrickou polohou ZOO.
36
Študenti odboru životného prostredia zo SPŠ Komenského pravidelne
navštevujú ZOO.
Students from SPŠ Komenského are visiting ZOO regularly.
Aj vďaka učiteľke Ľudmile Terekovej zo ZŠ Ľ. Fullu majú žiaci ku zvieratám
a prírode veľmi blízko.
Thanks to teacher Ľudmila Tereková from ZŠ Ľ. Fullu pupils can have a
close relation to animals and nature.
Education
ZOO Košice pays big attention also on
education. We use five forms of education –
education of students directly in ZOO area
in pursuance of a contract, education within
ZOOŠKOLA project, education by giude service, education by competitions (long-term,
short-term, occasional) and by using thematic
educational traces.
Zoologická záhrada Košice v roku 2011 zapojila do environmentálneho vzdelávania vyše 40 tisíc detí a študentov.
Vzdelávanie prostredníctvom tematických náučných trás.
V minulom roku v areáli pribudol náučný botanický chodník, ktorý je plastickou ukážkou flóry a fauny pôvodného
biotopu. Pätnásť panelov slúži návštevníkom k lepšiemu
poznaniu prírody v okolí Košíc.
Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
Better to see once than to listen hundred times.
Pracovný zošit slúži
na vzdelávanie
žiakom škôl.
Workbook serves as
educational material
for pupil.
Vzdelávací panel má miesto v blízkosti detského ihriska.
Educational panel has a place near playground for children.
V stánku so zvieratkami ZOO sa počas troch dní vystriedalo sedemtisíc detí.
Stand with animals from ZOO was visited byy seven thousand children.
37
Zoznam zahraničných ciest v roku 2011
Dátum
Miesto
Účel
Účastníci
26.1.2011
Miškolc, Maďarsko
Projekt HU-SK
Mgr. Kočner, Mgr. Malešová,
Bc. Lenard
17.2.2011
ZOO Zlín, ČR
Dovoz zvierat a krmiva
Matej, Maleta, Bc. Lenard
8.-11.3.2011
ZOO Praha, ČR
Stáž - tučniaky
Ing. Ratulovská
16.-18.3.2011
Miškolc, Maďarsko
Projekt HU-SK
Ing. Tóthová
15.-17.3.2011
ZOO Jihlava, ČR
Komisia UCSZOO - vzdelávanie
Oselský
24.-25.03.2011
ZOO Dvúr Králové n/L,
ZOO Liberec, ČR
Rokovanie o začlenení ZOO KE
do štruktúr EARAZA a EAZA
Mgr. Kočner
27.-31.3.2011
ZOO Praha, ČR
Komisia UCSZOO - výstavby
Ing. Tóthová
13.-14.04.2011
ZOO Praha, ČR
Komisia UCSZOO - vtáky
Ing. Pastorek
26.-29.04.2011
ZOO Ostrava, ČR
Komisia UCSZOO - primáty a šelmy
Mgr. Kočner, Ing.Ratulovská,
Ing. Pastorek
25.-27.05.2011
ZOO Plžeň, ČR
VZ UCSZOO
Mgr. Kočner
30.05.-04.06.2011
Nikolaev, Ukrajina
VH EARAZA
Mgr. Kočner
30.5.2011
Budapešt, Maďarsko
Letisko
Maleta
30.05.-01.06.2011
ZOO Praha, ZOO Olomouc, ČR
Tlačová konf.-Reintrodukcia koní
Przewalského, dovoz zvierat
Bc. Lenard
31.05.-01.06.2011
ZOO Zlín, ZOO Olomouc, ČR
Dovoz zvierat
Maleta
15.-18.06.2011
ZOO Bialowieža, Poľsko
Čs-sl-pl stretnutie ZOO
Mgr. Kočner, Bc. Lenard,
Ing. Kobulnický
28.6.2011
ZOO Praha, ČR
Reintrodukcia koní Przewalského
do Mongolska
Mgr. Kočner
29.-30.06.,1.7.2011
Miškolc, Maďarsko
Projekt HU-SK
Ing. Tóthová
14.7.2011
Animal Source Praha, ČR
Dovoz zvierat - vtáky
Oselský, Ing. Kobulnický
26.-29.07.2011
Dortmund Nemecko,
Weerst Holandsko
Dovoz zvierat - vtáky, šelmy
Maleta, Ing. Kobulnický
18.-20.08.2011
Miškolc, Maďarsko
Projekt HU-SK
Ing. Tóthová
18.-20.08.2011
ZOO Krakow, ZOO Katovice,
Poľsko
Rokovanie o spolupráci
Mgr. Kočner, Ing. Pastorek
26.-27.08.2011
ZOO Tábor-Větrovy, ČR
Slávnostné otvorenie novej ZOO
Mgr. Kočner
8.9.2011
ZOO Zlín, ČR
Dovoz zvierat - vtáky
Ing. Kobulnický, Matej
22.-24.09.2011
Miškolc, Maďarsko
Projekt HU-SK
Ing. Tóthová
23.9.2011
Miškolc, Maďarsko
Dovoz zvierat
Ing. Kobulnický, Maleta
6.10.2011
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej,
19.-20.10.2011
ZOO Ostrava, ČR
Dovoz zvierat - vtáky
Ing. Pastorek, Ing. Kobulnický
19.-22.10.2011
ZOO Hodonín, ZOO Lešná, ČR
Komisia UCSZOO - plutvonožce
Bc. Lenard, Ing. Ratulovská
27.10.2011
Miškolc, Maďarsko
Projekt HU-SK
Ing. Tóthová
8.-10.11.2011
ZOO Praha - Kostelec n/ČL, ČR
Komisia UCSZOO - koňovité,
evidencia zvierat, transporty
Ing. Pastorek, Ing. Kobulnický
16.11.2011
ZOO Zlín, ČR
Dovoz krmiva
Matej
23.11.2011
ZOO Krakow, Poľsko
Dovoz zvierat - antilopa
Ing. Kobulnický, Maleta
38
BEZPEČNÉ TEPLO PRE VÁŠ DOMOV
www.teho.sk
39
Chov antilop v ZOO Košice
Ing. Pavol Kobulnický
Inšpektor chovu
Currator
H
istóriu chovu antilop začala písať košická ZOO
takmer pred štvrťstoročím. S ich chovom začala
ZOO Košice už v roku 1988. Prvým nami chovaným druhom
bola antilopa losia Taurotragus oryx, dva samce zo ZOO Bratislava, v roku 1996 k nim pribudla samica taktiež zo ZOO
Bratislava. V roku 2002 k nim pribudol samec zo ZOO Bojnice. V roku 2003 pribudol prvý prírastok, (O: ZOO Bojnice, M:
Bratislava). V roku 2010 sme chov ukončili z dôvodu úhynu
posledného nami chovaného jedinca, samica z Bratislavy.
Pakôn modrý Connochaetes taurinus taurinus - prvé jedince
boli k nám privezené v roku 1988, samica zo ZOO Bojnice
Antelopes breeding in ZOO
Košice
History of antelopes breeding began in our
ZOO in 1988 and the first breeding species
was Common eland (Taurotragus oryx). We
began to breed Blue Wildebeest (Connochaetes taurinus taurinus) also in 1988. We
are breeding waterbucks (Kobus ellipsiprymnus defassa) and lechwes (Kobus leche)
since 1989. Nilgai (Boselaphus tragocamelus)
arrived to ZOO Košice in 1990, actually we
have 1 male and 3 females. Until 2006 we
were breeding scimitar oryxes (Oryx dammah). Since 2003 we are breeding blesbucks
(Damaliscus pygargus phillipsi), actually we
have two males.
Vo výbehu vodárok môžu návštevníci obdivovať samca s troma samicami. In Waterbuck enclosure visitors can admire male with three females.
40
a samec ZOO Dvůr Králové. V rozpätí
rokov 1991 až 1995 sme odchovali
štyri jedince, z toho troch samcov
a jednu samicu. V rokoch 2007 sme
doviezli samicu a v roku 2008 dvoch
samcov zo ZOO Brno, v roku 2011 sme
vymenili jedného samca za nepríbuznú samicu zo ZOO Dvůr Králové, samica je stále ešte v ZOO DK, lebo z dôvodu veku nebola vhodná na transport.
V súčasnosti chováme jedného samca
a jednú samicu a v dohľadnej dobe
očakávame mladú samicu z Dvůr
Králové.
Vodárky jeleňovité Kobus ellipsiprymnus
defassa ZOO chová od roku 1989. Prvé
jedince prišli zo ZOO Dvůr Králové, (2,3)
v roku 1990 zo ZOO Bojnice (1,1), v roku
1991 zo ZOO Dvůr Králové (1,0), v rokoch 2003, 2004 zo ZOO Bojnice (2,1),
zo ZOO Hodonín 2005 (0,1), v roku
2008 zo ZOO Bojnice (1,2). Od začiatku
chovu sa v ZOO Košice narodilo päť Samec vodárky jeleňovitej.
vodárok, z ktorých sme odchovali dve. Waterbuck male in its enclosure.
V roku 2011 sme niektorých jedincov vrátili späť, keďže boli
deponované a u nás nebolo miesto, podarilo sa nám zrealizovať výmenu nášho samca za samca zo ZOO Dvůr Králové.
V súčastnosti chováme jedného samca a tri samice.
Vodárka lečve Kobus leche patrí medzi najúspešnejšie chované jedince spomedzi antilop, prvé jedince prišli k nám
v roku 1989 zo ZOO Dvůr Králove, boli to dva samce a päť
samíc. Prvé potomstvo priviedli na svet v roku 1990 a to trvalo až do roku 2002, do tohto roku sa narodilo 35 mláďat.
Samec bol vykastrovaný v roku 2001.
V roku 2009 sme zo ZOO Plzeň doviezli mladé samce, aby
sme mohli s chovom pokračovať. Samice prvé mláďatá
priviedli na svet v roku 2011, ale úspešný odchov sa nám
nepodaril.
V súčasnosti chováme dva samce a tri samice.
Antilopa Nilgau Boselaphus tragocamelus patrí po vodárkach
lečve Kobus leche k druhému najlepšie chovanému druhu v Košickej ZOO. Nilgau chováme od roku 1990, zo ZOO
Olomouc sme doviezli jedného samca a dve samice, v roku
1994 bol zo ZOO Veszprém privezený jeden samec a dve
samice. V roku 1995 boli privezené zo ZOO Bojnice samec
a samica. Do roku 2008 sme spolu odchovali 15 mláďat,
v roku 2008 uhynul samec, ktorý bol v stáde. V roku 2011
sme doviezli mladého samca zo ZOO Krakow, dúfame že
bude základom nového stáda. V súčasnosti chováme jedného samca a tri samice.
Priamorožce šabľorohé Oryx dammah sme chovali od roku
1989 kedy sme doviezli zo ZOO Dvůr Kálove, jedného samca
a dve samice, táto chovná skupina odchovala šesť mláďat
(4,2). Chov sme ukončili v roku 2006, kedy uhynul posledný
jedinec.
Najmladším chovaným druhom sú byvolce bieločelé
Damaliscus pygargus phillipsi, tie chováme od roku 2003, keď
sem zo ZOO Praha priviezli troch samcov. V súčasnosti chováme dva samce tohto druhu.
41
História chovu makakov
dlhochvostých
(Macaca fascicularis) v ZOO Košice
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological Department
Z
OO Košice začala s chovom tohto druhu starosvetských primátov v roku 2005. Základ skupiny tvorilo
8 samcov a 7 samíc, ktoré do Košíc prišli 28.09.2005 zo ZOO
Sóstó, Nyíregyháza v Maďarsku. Prvý odchov zaznamenaný v našej ZOO bol 20.02.2006. V decembri toho istého roku
sa narodilo ďalšie mláďa. Išlo o dvoch samcov. V roku 2007
sa narodilo jedno mláďa, v roku 2008 dve mláďatá, v roku
2009 tiež dve mláďatá. V priebehu roka 2010 sa narodilo
Crab-eating macaques
ZOO Košice began to breed this old-world
primates in 2005. Basis of the group was
formed from 8 males and 7 females, which
arrived from ZOO Sóstó, Nyíregyháza in Hungary. The first breeding was recorded a year
later. In the end of 2011 our group consisted
of two adult males, four adult females and
two immature males. We decided to finish
breeding of this species because we plan to
breed another species of primates.
jedno mláďa a do konca roku 2011
sa narodili ďalšie dve mláďatá.
Celkovo sa do konca roka 2011
narodilo dvanásť mláďat. Všetky
narodené mláďatá boli samčieho
pohlavia. V roku 2008 sme zaznamenali dve mŕtvonarodené
mláďatá.
Ku koncu roka 2011 tvorili našu
skupinu dva adultné samce, štyri
adultné samice a dva juvenilné
jedince samčieho pohlavia.
Hneď v roku 2006 sa začali prvé
konflikty v skupine. Pôvodný
dominantný samec inicioval
konflikty a pri rannej obhliadke
28.10.2006 našla ošetrovateľka
zabitého jedného samca z pôvodnej skupiny. Tento scenár
sa zopakoval ešte dvakrát, a to
09.12.2006 a 26.12.2006. Vo všetMakaky dlhochvosté chováme od roku 2005. We are breeding Crab-eating macaques since 2005.
42
kých prípadoch išlo o zabitie samcov. Samec zabitý
09.12.2006 bol naším odchovom a dokonca nebol
ešte ani pohlavne dospelý (nar. 20.02.2006). V roku
2009 uhynula vo vonkajšom výbehu jedna stará
samica.
V roku 2010 skupina pozostávala z 18 jedincov tohto druhu. Skupina bola na kapacitné možnosti vnútorného priestoru, ktorý má rozmery (V2,5 x Š4,4 x
D4,9 m) pomerne veľká, preto sme 15.04.2010 premiestnili do Zooparku Stropkov 4 samce z pôvodnej
skupiny. Po nástupe nového riaditeľa a prepracovaní stratégie chovu jednotlivých druhov zoologickým oddelením sme 20.09.2010 premiestnili na
Ranč – Větrovy v ČR 2 pôvodné samice a 7 samcov
z nášho odchovu.
Z dôvodu plánovaného chovu iných druhov primátov sme sa rozhodli chov tohto druhu v roku
2012 ukončiť, v prípade, že sa nám podarí nájsť
pre skupinu vhodné umiestnenie do vyhovujúcich
podmienok. Môžeme konštatovať, že pri správnom
pomere pohlavia, správnej starostlivosti a výžive je
chov makakov dlhochvostých (Macaca fascicularis)
pomerne jednoduchý s pravidelnými prírastkami. Z
V roku 2011 sa narodili dve mláďatá.
Two youngs were born in 2011.
hľadiska prezentácie sociálneho správania sú tieto primáty mimoriadne atraktívne pre návštevníkov. S dôrazom na výrazné vyfarbenie našich jedincov by bolo
zaujímavé sa ešte pokúsiť o poddruhovú determináciu
členov našej skupiny, keďže pôvod tejto skupiny nám
nie je známy.
Makaky dlhochvosté chováme od roku 2005
We breeding Crab-eating macaques since 2005.
43
Enrichment
Ing. Patrik Pastorek
Vedúci zoologického oddelenia
Head of zoological Department
Enrichment
Bears – We prepare so called honey tree for
S
lovo enrichment v sebe nesie niekoľko zaujímavých významov. Ak by sme ho chceli preložiť, mohli
by sme hovoriť o obohatení životného prostredia zvierat.
Ide hlavne o to, aby sa voľný čas chovaných zvierat vyplnil nejakou činnosťou. Ďalší význam spočíva v tom, že je
dôležitou súčasťou chovu v modernej zoologickej záhrade.
the youngest and most popular members
of a bear family since april 2011. We fixed a
climbing frame to the trunk of an old willow
and bears have to climb it to get to the tasty
pieces of food. We diversify their daily mode
every weekend and in a holidays.
Tiger - male called Lucky enjoyed many
uncommon days. We prepared tasty pieces
of food hidden into various objects. We use
pumpkins filled with meat every year.
Lionesses – two sisters are enjoying
enrichment the most. Once is a food hidden
in a jute bags suspended on a tree, another
time a pumpkins filled with tasty meat, meat
hidden in cartoon tubes or food hidden in a
cartoon boxes.
Common macaques, Hamadryas
baboons and Patas monkeys – they
Medový strom bol zážitkom pre medvede aj pre návštevníkov.
Honey tree was an experience for visitors and even for the bears.
Premenené na drobné ide hlavne o stimuláciu zvierat
k činnostiam a aktivitám, ktoré najviac pripomínajú ich
prirodzené správanie. Cieľom enrichmentu je aj zabránenie apatiám, stereotypiám a abnormálnemu správaniu.
Tieto formy správania je pomerne ťažko odstrániť – ak
vôbec. Práve pre tieto dôvody je veľmi dôležité, aby sa takémuto správaniu zabránilo. V tomto okamihu prichádza
na rad enrichment, ktorého cieľom je toto správanie eliminovať, či odstrániť.
44
can enrich day by playing with various seeds
and snacks. We prepared for them similar
forms of enrichment like carnivores had,
hiding food into various objects and boxes
during the year.
Seals – everyday on 11:00 and 14:00 we
prepared commented feeding with training
show.
V konečnom dôsledku je enrichment zvierat chovaných
v ľudskej opatere prospešný hneď pre niekoľko strán. Prioritou sú samozrejme chované zvieratá. Tie sa nenudia, zabavia sa a môžu prejavovať – alebo aspoň priblížiť sa k vykonávaniu prirodzeného správania. Ďalším prínosom je
atraktivita jednotlivých foriem enrichmentu pre návštevníkov. V niektorých momentoch môžu obdivovať zvieratá
v pózach, postojoch a situáciách, ktoré by pri absentovaní
enrichmentu hľadali mnohokrát márne.
Z vyššie uvedených dôvodov sa preto aj zoologická záhrada
Košice rozhodla pre svojich zverencov pravidelne pripravovať jednotlivé formy enrichmentu.
Halloweenské tekvice sme naplnili ... Lucky si s obalom ľahko poradil.
We filled helloween pumpkins... Lucky handled with the cover easily.
Počas horúcich letných dní sa medvede ochladzovali aj ovocnou zmrzlinou.
In hot summer days bears were cooling theirselfs by eating a fuit ice cream
Enrichment u šeliem:
Medvede – ZOO Košice chová 6 medveďov hnedých.
V niektorých zoologických záhradách sa ešte môžeme
stretnúť s betónovými výbehmi. Naše medvede si však
môžu užívať rozľahlé chovné zariadenia, ktoré pripomínajú
ich prirodzený biotop. Už samotné prostredie, v ktorom
medvede chováme je tak rozľahlé, že medvede si v ňom
môžu uplatňovať prirodzené správanie. Súčasťou výbehov
sú stromy, o ktoré sa medvede veľmi radi obtierajú. V pretekajúcom potoku sme im urobili malé jazierka, ktoré vy-
Vianočné balíčky potešili aj naše zvieratá.
Christmas presents pleased also our animals.
užívajú na kúpanie a ochladzovanie hlavne v letných horúcich mesiacoch. Prirodzený podklad im umožňuje robiť aj
inú činnosť, a to hrabať. Aj keď nám s tým niekedy narobia
starostí, vedia si vyhrabať poriadne nory.
Pravidelne pre ne pripravujeme rôzne prekvapenia. Kartónové škatule, v ktorých je ukrytá obľúbená potrava nikdy
nezostanú dlho bez povšimnutia. Pri tropických horúčavách sme tento rok pripravili pre medvede aj zmrzlinové
prekvapenia. Išlo v podstate o dva druhy. Medvede dostali
časť svojej kŕmnej dávky v päťlitrovom zamrznutom vedre,
kde bolo rozmixované ovocie. Ďalším druhom bolo celé
nedelené ovocie, ktoré bolo v osladenej vode. Medvede si
takéto spestrenie patrične užívali. Pre najmladších a najznámejších členov medvedej rodiny sme od apríla 2011
pripravili novinku, a to tzv. Medový strom. Ku kmeňu starej mohutnej vŕby sme pripevnili preliezačku, ktorú musia
medvede zdolávať pri ceste za hľadaním chutných kúskov
potravy. Takto im pravidelne každý víkend a sviatky spestríme denný režim.
Levica Laura zdolala oranžovú guľu v zlomku sekundy.
Lioness Laura overcame the orange ball in a second.
45
Enrichment u opíc:
... a čo tak mäso v rúrke?
...what about a meat in a tube?
Makaky magoty, paviány pláštikové
a mačiaky husárske si vedia spestriť deň a zabaviť sa pri vyberaní rôznych semienok a dobrôt. V priebehu
roka sme im pripravovali podobné formy enrichmentu ako
u šeliem, a teda ukrývanie potravy do rôznych predmetov,
škatúľ, tekvíc a podobne. Pravidelne sa im na spestrenie
denného režimu pridávajú do ubikácii aj konáre stromov
s listami, ktoré opiciam veľmi chutia a zabavia ich na podstatnú časť dňa.
V roku 2011 sa aj malpy hnedé mohli tešiť zvýšenej
pozornosti. Každý deň sme začali uskutočňovť komentované kŕmenie s ukážkami šikovných kúskov týchto opíc.
Samozrejme pre malpy to bolo pozitívne spestrenie dňa,
nakoľko si pozornosť návštevníkov ako aj chutné pochúťky,
ktoré im predkladal ošetrovateľ padli vhod.
Tiger – samec Lucky si počas roka užíval tiež množstvo
nevšedných dní. Pripravili sme mu rôzne chutné kúsky
potravy ukryté do rôznych predmetov. Už tradične využívame tekvice, do ktorých sa ukryjú kúsky mäsa. Každý rok
pri rôznych príležitostiach, ktorej jednou sú aj Vianoce,
dostávajú zvieratá prekvapenia v kartónových škatuliach.
Levy – dve sestry si enrichmentové prvky užívajú asi
najviac. Či ide o potravu ukrytú v jutovinových vreciach
zavesených na strome, naplnené tekvice chutným mäsom,
ukryté a ťažko dostupné mäso v kartónových rolkách alebo
potrava ukrytá v kartónových škatuliach, všetko dôkladne
preskúmajú a zničia, až kým nedostanú vytúžené sústo
potravy.
Magotom sme servírovali iné dobroty.
We served another snack to Common Macaques.
Tuleňom sme v našej ZOO zase každý deň o 11-tej
a 14-tej pripravili už tradične kŕmenie. Spojené je s komentovaním a ukážkami výcviku. Tulene pred týmto
obdobím už netrpezlivo vyčkávajú ošetrovateľa, ktorý im
za jednotlivé úkony ponúkne rybu z ruky, vhodením do
bazénu, pre ktorú si musí doplávať, alebo rybu zo súše,
pre ktorú sa musí prejsť po súši.
... alebo prekvapenie vo vreci?
... or a surprise in a bag?
... a tuleňom samozrejme tiež. Rovno do papuľky.
... and of course to our seals. Right into their mouths.
46
Zhodnotenie chovu tahrov
himalajských
Ondrej Pástor
chovateľ
animal keeper
V
zhľadom na prírodné prostredie sa pri výstavbe
ZOO uvažovalo s chovom zvierat so špecializáciou na euroázijskú faunu a s výbehmi pre chladnomilné
zvieratá. Preto sa prednostne začalo uvažovať o chove
zvierat, ktoré nie sú závislé od temperovaných ubikácii
a vydržia poveternostné výkyvy v lesnom prostredí, v ktorom sa košická ZOO nachádza. V roku 1990 prišli chovatelia
s myšlienkou doviezť do košickej ZOO tahrov himalajských,
vzhľadom k tomu, že sú to horské a na potravu nenáročné
zvieratá. V roku 1991 dovozom dvoch samcov zo ZOO Olomouc sa začal písať začiatok chovu týchto pomerne vzácnych zvierat, ktoré mali možnosť obdivovať aj návštevníci.
Bohužiaľ pri výmennom obchode v roku 1992 počas letné-
(Hemitragus jemlahicus) v ZOO Košice
Himalayan Tahrs
ZOO Košice breeds Himalayan tahrs on a
steep rocky slope, partly covered by soil and
small stones. Tahrs are mountain animals, not
picky in food. Beginning of breeding of these
relatively rare animals was in 1991 by arrival of
two males from ZOO Olomouc. Breeding of
tahrs in Košice is successful.
ho transportu obidva samce na následky stresu pri odchyte uhynuli. Našťastie ani táto smutná udalosť a začiatočný
neúspech nás neodradil od toho, aby sme obnovili chov.
24.2.1995 sme zo ZOO Olomouc doviezli pár mladých tahrov, ktorým sme
dali mená Števo
a Zuza. Tento mladý
pár tahrov sa stal zároveň zakladateľom
chovu na niekoľko
rokov.
30.5.1996 sme presťahovali tento pár
tahrov do nového výbehu vedľa kamzíkov
alpských.
30.7.1998 sa samici
Zuze narodilo prvé
mláďa, ktoré však po
dvoch dňoch zmizlo
Tahry si zimu užívajú.
Tahrs love winter.
47
Tahry himalajské reprezentujú eurázijskú faunu
Eurasian fauna is represented by Himalayan Tahrs.
z výbehu, dostala sa k nemu líška. Trvalo ďalšie 3 roky, kým
sa nám narodilo ďalšie mláďa. V júli 2001 sa samici Zuze narodil samček a rozšíril tak počet chovaných tahrov na dvoch
samcov a jednu samicu. O ďalšie dva roky zaznamenala
košická ZOO ďalší úspešný odchov, keď sa 31.5.2003 narodila samička a o rok na to 3.7.2004 sa narodil ďalší samček.
Stádo tahrov himalajských sa v priebehu niekoľkých rokov rozšírilo na 5 kusov. V roku 2005 sme začali uvažovať
o odpredaji niekoľkých jedincov zo stáda, kde mali väčšiu
prevahu samce a o jeho obnovení nepríbuznými jedincami,
ktoré by skvalitnili chov. V roku 2005 sme do Českej republiky presunuli dvoch samcov.
O ďalšie dva roky, 20. 02. 2007 sa doviezli na osvieženie krvi
a doplnenie stáda zo ZOO Praha dva samce a tri samice.
Pre samca je charakteristická dlhá srsť lemujúca krk
Male has a long fur around its neck.
48
16.3.2007 sa uskutočnil ďalší výmenný obchod na osvieženie krvi. 27. 6. 2007 sa nám narodilo mláďa, ktoré o tri
dni na to zmizlo z výbehu, kde sa znovu zopakoval prípad
z roku 1998, keď životaschopné mláďa neprežilo útok líšky.
Košická ZOO sa nachádza uprostred lesnej scenérie, kde
sa pohybujú voľne žijúce zvieratá a proti ktorým je ťažké
urobiť také opatrenia, aby sme pri niektorých druhoch
zabránili útoku na narodené a bezbranné mláďatá. V blízkosti výbehov sa nachádzajú hniezdiska krkavcov, ktoré sú
tiež nebezpečné pre čerstvo narodené mláďatá a ktoré je
možné pozorovať v ich výbehu počas celej sezóny. Do roku
2010 sa počet chovaných tahrov v ZOO Košice udržiaval
v šesť člennom stáde a tvoril tak stádo s dostatočným
množstvom zvierat na jeden výbeh.
Snažíme sa udržiavať stádo v takom počte, aby nedošlo
k premnoženiu zvierat a tým aj riziku častých parazitárnych ochorení, na ktoré by mohli tieto zvieratá uhynúť.
30.05.2010 sa narodilo ďalšie mláďa a bol to samček, ktorý
sa pričlenil k svojmu stádu.
25.06.2011 sa uskutočnil výmenný obchod dvoch samcov, ktorý počas ruje zvádzali súboje s chovným samcom
a hrozilo, že si navzájom ublížia. Tahry himalájske patria
k atraktívnym zvieratám chovaným v zoologických záhradách a sú obdivované návštevníkmi pre ich vzhľad, najmä
u dospelých samcov, ktoré majú okolo krku hustý golier.
Košická zoologická záhrada chová tahre himalájske na
strmom skalnatom svahu, ktorý je z časti pokrytý zeminou
a drobnými skalami. Druhá dolná časť výbehu sa
nachádza v poraste listnatých stromov s tečúcim potokom, v ktorom
sa zvyknú tahre hlavne
v letných horúcich dňoch
chladiť.
Košická ZOO aj napriek
určitým stratám na narodených mláďatách má
celkovo úspešný chov
pri terajších vytvorených
podmienkach, ktoré sme
im tu vytvorili a v ktorých už žijú takmer 17
rokov.
49
Chov Turkménskeho kulana
v ZOO Košice
Ing. Pavol Kobulnický
Inšpektor chovu
Currator
U
Breeding of Turkmenian
kulans
Breeding history of this species began in 29.
april 1987. Progenitor of a lineage was a couple (Six and Dita), which came to our ZOO
from ZOO Ostrava. Nowadays, ZOO Košice
is breeding 5-membered herd, consisting
of two males and three females, which live
separately. We are planing to import another
male, to prevent animals from inbreeding.
We want to join reintroduction program of
these noble animals in the future.
plynulo už 44 rokov odvtedy, keď Groves a Mazák
popísali nový poddruh ázijského somára. Bol to
Equus hemionus kulan (Groves and Mazak, 1967).
Kulan je jedným zo štyroch dnes žijúcich ázijských somárov. Obýva stepi a polostepi Turkménska. Odborníci odhadujú, že vo voľnej prírode žije približne 1300 jedincov toho
vzácneho druhu.
Dnes je kulan zaradený do EEP programu (European Endangered species Programme) so štatútom ohrozený druh
(Endangered). Svetovú plemenú knihu (ISB) dlhoročne
vedie Tierpark Berlin.
V súčasnosti sa reintrodukuje v bývalých postsovietskych
krajinách do voľnej prírody, do národných parkov v Uzbekistane a Kazachstane.
Kulan patrí do euroázijskej fauny, na ktorú sa prioritne špecializuje košická ZOO.
Chovné zariadenie je situované v dolnej časti záhrady, kde
sú umiestnené hlavne ázijské kopytníky (Koň Przewalské-
ho Equus przewalskii, ťava dvojhrbá Camelus bactrianus).
Históriu chovu kulanov začala ZOO Košice písať v roku 1987,
presnejšie 29. apríla. Zakladateľmi rodu sa stal chovný pár
Six a Dita, ktorý prišiel do Košíc zo ZOO Ostrava. O dva roky
neskôr pribudli v rodine kulanov dalšie tri samice - Vena,
Vlasta, Lustočka, ktoré prišli zo ZOO Liberec. Keď stádo
prišlo o samca Sixa v roku 1990, zo ZOO Bojnice privítali
v Košiciach samca Petra.
ZOO Košice sa zaradila medzi úspešných chovateľov kulanov.
ZOO Košice is a successful breeder of kulans.
Kulany sa stali ohrozeným druhom.
Kulans became an endangered species.
50
Prvý úspech s odchovom sme zaznamenali v roku 1991,
keď na svet priviedli potomstvo všetky štyri samice.
V histórii chovu kulanov v košickej ZOO potom nasledovalo nepríliš úspešné obdobie. V roku 1992 uhynula samica
Vesna, pôvodom z Liberca a v roku 1996 aj Vlasta. O rok
neskôr prišiel o život aj samec Peter, ktorého zabila ťava.
V roku 1993 odišli z našej ZOO odchovy – dve samice z roku
1991.
V roku 2000 uhynula samica Dita, v roku 2006 samica Lustočka, v rokoch 2007 a 2008 samice Vita a Lada z odchovu
v roku 1991.
V roku 2002 sme doviezli nového samca z Nemeckej spolkovej republiky z Tierpark Berlin, ktorý dostal príznačné
meno Franc. O rok neskôr pribudli ďalšie tri samice zo ZOO
Ostrava. Dve z nich po úraze v roku 2004 uhynuli, v roku
2007 uhynula aj posledná z nich.
Následne v roku 2006 sa podaril ďalší úspešný odchov
jedného samca a dvoch samíc. Samice ostali v našej ZOO
a samec našiel v roku 2008 nový domov v ZOO Miskolc.
V roku 2010 sme odchovali jedného samca a jednu samicu.
V súčasnosti chová ZOO Košice päťčlenné stádo zložené
z dvoch samcov a troch samíc, ktoré žijú oddelene. Z dôvodu inbreedingu sa snažíme sa o dovoz nového samca.
V budúcnosti by sme sa chceli zapojiť do programu reintrodukcie týchto ušľachtilých zvierat.
Kulany chováme už štvrťstoročie.
We are breeding kulans for 30 years.
51
Inkubácia, liahnutie
a odchov emu hnedých
(Dromaius novaehollandiae) v roku 2011
Ing. Patrik Pastorek
vedúci zoologického oddelenia
head of zoological department
P
o intenzívnom párení začala samica emu hnedého
znášať vajíčka. Prvé vajce zniesla 24.01.2011 a posledné 22.03.2011 (dĺžka znášky 2 mesiace). Od 28.03.2011
začal samec inkubovať násadu. Násadu tvorilo 5 vajec
(3 podkladky a 2 vajíčka samica samcovi podniesla do
hniezda). Po overení, že samec pevne sedí na vajíčkach sa
mu 02.04.2011 podsypalo ďalších 7 vajec. Násadu tvorilo
spolu 12 vajec. Inkubácia trvala približne dva mesiace.
Prvé mláďa sa vyliahlo 21.05.2011, druhé 23.05.2011, tretie 30.05.2011, štvrté 31.05.2011 a piate 31.05.2011. Spolu
sa vyliahlo 5 mláďat.
Prvé a druhé mláďa sme samcovi po vyliahnutí odobrali,
nakoľko sme chceli predísť zoskočeniu z násady a nedoinkubovaniu ostatných vajec.
Prvé dve mláďatá boli umiestnené do odchovne. Po vyliahnutí posledného mláďaťa sme plánovali k samcovi a trom
mláďatám priložiť aj prvé dve. Avšak samec z dlhého sede-
Po dvojmesačnej inkubácii sa vyliahlo 5 mláďat.
Five youngs broke out after two months of incubation.
52
Incubation, hatching and
rearing of emu (Dromaius
novaehollandiae) in ZOO
Košice in 2011
ZOO Košice reared five emu youngsters in
2011 historically for the first time. Male was
a very good father. When the weather was
bad he took youngsters inside the quarters,
teached them to find food, on hot days he
provided shadow and protection. Female
was in the same coop until the first week after incubation. Subsequently she was transported to the coop next-door, not to disturb
the male while sitting on eggs. They heared
each other and female didn´t participate
on rearing of the youngsters. We separated
grown-up youngsters from the male in age
of 5 months. After that we brought female
back to the male because of mating season.
nia ako aj z vyliahnutia mláďat bol nervózny a pomerne agresívny nie len z prítomnosti ošetrovateľov ale aj na samotné mláďatá. Posledné vyliahnuté (5.) bolo pomerne slabé.
Samec už s predchádzajúcimi dvoma mláďatami chcel vyjsť
do vonkajšej časti výbehu hľadať potravu. Posledné mláďa
však bolo ešte slabé. Samec ho podporoval posúvaním, čo
sa stupňovalo až začal posledné mláďa chytať do zobáka
a pohadzovať. Vtedy sme toto piate mláďa odobrali do
odchovne, aby sa stihlo poriadne osušiť a zosilnieť. Samec
mal tak pri sebe dve mláďatá (3. a 4.). Hneď na ďalší deň
sme sa pokúsili k samcovi priložiť aj ostatné tri mláďatá
Po dvojmesačnej inkubácii sa vyliahlo 5 mláďat.
Five youngs broke out after two months of incubation.
(1., 2., 5.) no to sa nám nepodarilo nakoľko všetky mláďatá
začali výstražne pískať, čo spôsobilo, že samec začal byť
nervózny a agresívny aj na dve mláďatá, ktoré s nim boli
od vyliahnutia. Spojenie troch mláďat z odchovne sa nám
nepodarilo ani po niekoľkých ďalších pokusoch. Vtedy sme
sa rozhodli, že samca nebudeme rušiť opakovaným prikladaním mláďat. Samec sa
teda postaral
o dve mláďatá a o ďalšie
tri sa postaral personál
zoologického
oddelenia.
Hneď
po
vyliahnutí
mláďat sme
prispôsobili
kŕmenie a výživu ich nárokom. Mláďatá
Každé vajce sme odvážili
sme kŕmili na
We weighed every egg.
viacero miest
systémom
kvalitatívnej reštrikcie. Prvé dni života sme im ponúkali iba
ovsené vločky. Od 5.dňa sme k ovseným vločkám pridávali
aj nasekanú žihľavu, strúhanú mrkvu a kompletnú kŕmnu
zmes pre odchov káčat. Pridávali sme im aj vitamíny a minerálne látky. Od 13. dňa sme do kŕmnej dávky pridávali aj
pšeničné otruby a väčšie množstvo zeleného krmiva. Mláďatá sa chodili v peknom počasí pásť vonku. Bolo potrebné
pri zhoršení počasia hlavne v prvých dňoch zabezpečiť,
aby mláďatá nezmokli. Veľmi dôležité pre ne bolo slnečné
žiarenie a pohyb.
Môžeme zhodnotiť, že aj samec bol veľmi dobrým otcom.
Pri zhoršení počasia mláďatá odviedol do vnútorného
priestoru,
učil ich
hľadať si
potravu, v
horúcich
dňoch im
poskytoval
tieň a samozrejme
ochranu.
Samica
bola pri
samcovi
prítomna
do prvého
týždňa od
inkubácie Násada pre samca je pripravená.
znášky. Po- Clutch for a male is ready.
tom sme ju
premiestnili do vedľajšieho výbehu, aby nechodila samca
vyrušovať pri sedení. Akusticky sa počuli a samica sa na odchove mláďat nepodieľala vôbec. Odrastené mláďatá sme
od samca oddelili vo veku päť mesiacov. Vtedy sme k samcovi pridali naspäť samicu kvôli obdobiu toku a párenia.
Starostlivý otec s potomkami na prechádzke.
Caring father with offsprings on a walk.
53
Transporty zvierat
Ing. Pavol Kobulnický
Inšpektor chovu
Currator
R
ok 2011 bol pre našu ZOO z pohľadu transportov
veľmi zaujímavý. Priviezli sme nové druhy, ktoré
sme počas našej histórie nechovali, k niektorým druhom
sme sa znovu vrátili. Pre skvalitnenie genofondu sme doviezli zvieratá na doplnenie chovných skupín a pre osvieženie krvi.
V rámci spolupráce medzi zoologickými záhradami sme
uskutočnili niekoľko výmien a transportov.
Po ukončení deponácie sme vrátili pár vodárok jeleňovitých Kobus ellipsiprymnus defassa do ZOO Bojnice, uskutočnili sme výmenu našich danielov škvrnitých Dama dama za
kapybary močiarne Hydrochaerus hydrochaeris v ZOO Spisšká
Nová Ves.
V roku 2011 sme rozšírili kolekciu vtákov. Priviezli sme
mnoho nových druhov. Ako prvé k nám v marci z ďalekého
holandského Weertu „prileteli“ žeriavy popolavé Grus grus,
žeriavy kráľovské Balearica regulorum, perličky kropenaté
Vykladanie páru pelikánov, získaných zo ZOO Zlín - Lešná
Couple of pelicans arrived from ZOO Zlín – Lešná.
54
Animal transports
Year 2011 was for our ZOO very interesting
because of transports. We brought new species, which we never breed in our history before and we also started to breed some species again. We brought animals to improve
gene pool, refill breeding groups and refresh
the blood. We returned Waterbuck, we
changed Fallow Deer for capybaras, brought
new bird species, caracul sheeps, Golden
Agouti, Blue wildebeest female, porcupine
and lynx females and many others.
Guttera pucherani. Potom nasledovali zobákorožce striebrolíce Bycanistes brevis zo ZOO Olomouc, myšiaky štvorfarebné
Parabuteo unicinctus zo ZOO Park Zájezd, Pelikány ružové
Pelecanus onocrotalus zo ZOO Zlín. Napokon u nás „pristáli“
kariama červenozobá Cariama cristata, drozd čiernoprsý
Turdus dissimilis, hus labutia Anser cygnoides, zo ZOO Ostrava,
bernikla červenokrká Branta ruficollis zo ZOO Dvůr Králové.
Zo ZOO Miškolc sme priviezli tri samice ovce karakulskej
Ovis aries, samicu kožnatky čínskej Pelodiscus sinensis, dvoch
samcov aguti zlatých Dasyprocta leporina.
Na úseku kopytníkov sa uskutočnilo tiež niekoľko výmien.
So ZOO Dvůr Králové to bola výmena samcov vodárok jeleňovitých Kobus ellipsiprymnus defassa. Samca pakoňa modrého Connochaetes taurinus taurinus nahradila mladá samica
zo ZOO Dvůr Králové a tam odišiel jeden samec paovce
hrivnatej Ammotragus lerviaa.
Ku koncu roku sme s cieľom založiť stádo priviezli zo
ZOO Krakov mladého samca antilopy Nilgau Boselaphus
tragocamelus. Od súkromného chovateľa sme priviezli pár
Vykládka transportu. Partnerku pre dikobraza nám doviezla ZOO Ľubľana.
Mate for a porcupine came from ZOO Ljubljana.
Zebu zakrpatených Bos indicus.
Zo slovinskej Ľubľany nám priviezli samicu dikobraza
indického Hystrix indica a samicu kapybary Hydrochaerus
hydrochaeris.
V rámci pomoci medzi zoologickými záhradami sme
umiestnili u nás emu hnedých Dromaius novaehollandiae
1,1,2 zo ZOO Budapešť.
Do chovu sme zaradili niekoľko EEP druhov. Zo ZOO Olomouc sme doviezli feneky ušaté Vulpes zerda, samica rysa
karpatského Lynx lynx carpathicus pricestovala zo ZOO
Dortmund, samica zubra hrivnatého Bison bonasus zo ZOO
Bratislava.
Samica rysa karpatského Kaira pricestovala zo ZOO Dortmund aj vďaka
finančnej podpore VSE. Generálny riaditeľ N. Schurmann si nenechal ujsť
príležitosť a pri vypúšťaní samice bol osobne.
Female carpathian lynx arrived from Dortmund ZOO also thanks to financial support of VSE. CEO N. Schurmann attended its release personally.
V máji sme v rámci programu na záchranu koní Przewalského Equus przewalskii poskytli ZOO Praha troch jedincov
z nášho chovu - dve kobyly a jedného žrebca. Kobyla
s príznačným menom Cassovia bola ako prvá z košických
„przewalákov“ prevezená na mongolskú step, čím sa ZOO
Košice zaradila medzi zoologické záhrady podieľajúce sa na
záchrane tohto druhu.
Transport koní Przewalského zabezpečoval tím kolegov zo ZOO Praha. Na snímke MVDr. Roman Vodička.
Transport of Przewalski´s horses was ensures by team of colleagues from ZOO Praque. MVDr. Roman Vodička on the picture.
55
Výživa zvierat
Ing. Emília Kornúcová
výživárka
nutritionist
V
roku 2011 pribudlo v našich chovných zariadeniach veľa nových druhov zvierat. Viaceré z nich
si vyžadovali aj z pohľadu výživy viac pozornosti. Tak ako
medzi ľuďmi aj medzi chovancami zoologických záhrad
žijú labužníci, resp. nároční stravníci. K takým určite patria
zobákorožce, ktorým sme pripravovali okrem iného tvarohové guľky s insect patté. Pelikány si zase vyžadujú iba
rybičky. Vyváženú a bohatú stravu potrebujú aj najmenšie
líšky na svete - feneky ušaté.
Je len prirodzené, že správna výživa zvierat ovplyvňuje celkovú kondíciu, zdravotný stav a nakoniec aj rozmnožovanie
zvierat.
Kŕmné dávky prispôsobujeme aj ročným obdobiam. Hoci v
letných mesiacoch majú naše kopytníky dostatok zeleného
krmiva, pamätáme na zimu. To znamená, že tieto mesiace
využívame aj na zabezpečovanie dostatočného množstva
suchého objemového krmiva (seno, slama).
Pre zlepšenie výživového stavu a spestrenie kŕmnej dávky sme počas vegetačného obdobia podávali ohryz (2x
v týždni). V zimnom období to boli ihličnany. Chovatelia
košickej ZOO pamätajú aj na dostatočný prísun vitamínov,
biopreparátov a minerálnych látok, ktoré nadeľujú svojim
zverencom a v umelej podobe.
V roku 2011 bolo :
• nakúpené krmivo v hodnote
• vlastnou produkciou
sme získali krmivo v hodnote
• krmivo darom v hodnote
Pastva pre oči ... niekoľkokrát do roka si to naše primáty môžu vychutnať
aj pohľadom.
Feast for the eyes... our primates can enjoy it few times a year.
Kŕmne dávky sú pripravené na rozvoz.
Food rations are ready for a cartage.
57 239,331 Eur
5 269,498 Eur
8 383,883 Eur
Príručný sklad krmiva.
Handheld food store.
56
Záhradníctvo
Nutrition and horticulture
In 2011 ZOO started with revitalization of
expozition area. Flowers and trees in price
3 531,27 Euro was donated from our partner
Town Greenery Company of Košice. We
planted 390 plants, trees, perennials etc.
Feed operating expences was 57 239,331
Euro. Big help was donated feed in 8 384
Euro from our partners and private persons.
V roku 2011 sme vstupný trakt pred ZOO skrášlili kvetinovým záhonom.
In 2011 we decorated ZOO entry area by big flower patch.
Ing. Emília Kornúcová
výživárka
nutritionist
R
ozľahlý areál košickej zoologickej záhrady si vyžaduje intenzívnu starostlivosť po celý rok, najmä
však v hlavnej sezóne. Vtedy dbáme o výsadbu kvetinových záhonov. V minulom roku sme vysadili niekoľko
desiatok ozdobných kríkov, ale aj stromov, ktoré sčasti
dotvorili charakter lesoparku, v ktorom sa ZOO nachádza.
Návštevníci oceňovali nový muškátový záhon pred areálom. Mobilnú kvetinovú výzdobu sme nainštalovali hneď
za vstupom, pred miniviváriom a na viacerých miestach.
V júli nám na základe darovacej zmluvy Správa mestskej
zelene v Košiciach dodala okrasné rastliny z vlastnej produkcie a realizovala aj výsadbu rastlín v celkovej hodnote
3 531,27 Eur. Ich majstrovstvo v záhradnej architektúre tak
môžeme vidieť v priestore pred verejnými toaletami, pri
výbehu lám krotkých či medzi výbehmi paoviec a pštrosov,
kde boli vysadené stĺpovité formy hrabu a smreka var. „konica“. Pribudli dve nové skalky s kríkmi a trvalkami, jedna
bola vysadená medzi exotáriom a letným výbehom pre korytnačky, druhá skrášľuje priestor pri výbehu levíc. Druhovo boli z kríkov zastúpené trnky, kaliny, skalníky. Z palety
stromov sme areál obohatili o smreky biele, mrazuvzdorné
katalpy a tiež hraby obyčajné. Ďalej to boli nátržníky, ruže,
ľaliovky, rebríčky a georgíny. Areál skrášľujú aj trávy s názvom ozdobnica čínska. Celkový počet rastlín, ktoré v ZOO
pribudli je 390 kusov.
Vlastnými pracovníkmi sme upravovali koruny stromov
vypílením vyschnutých konárov na vyhliadkových trasách
ako aj vo výbehoch zvierat, aby nedošlo k úrazom návštevníkov či zvierat. Intenzívne sme realizovali plienenie inváznych druhov rastlín.
Oko návštevníka potešili pestré záplavy kvetov.
Colorful flowers pleased the eye of the visitor.
57
Slovo veterinára
MVDr. Juraj Skalický
Veterinárny lekár
Veterinary doctor
Z
oologická záhrada Košice bola v roku 2011 pod
neustálym dohľadom Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Košice – mesto. Povinné veterinárne vyšetrenia súvisiace s presunmi zvierat sme realizovali
v spolupráci so Štátnym veterinárnym ústavom Košice
a katedrou parazitológie UVLF Košice.
Skoro všetky veterinárne zákroky a úkony sa smerujú k prevencii ochorení. V tom sú zahrnuté pravidelné vakcinácie,
odčervenia, podávanie vitamínových prípravkov a pod.
K najnáročnejším z veterinárnych činností v ZOO patrí imobilizácia zvierat. Treba zdôrazniť, že každá imobilizácia je pre
zviera nebezpečná a na veterinárne zabezpečenie náročná.
V roku 2011 sme uskutočnili takmer 50 imobilizácii, všetky
bez komplikácii. Oproti roku 2010 zvieratá košickej ZOO si
vyžadovali menej chirurgických zákrokov spôsobených nepokojom v skupine. Prispela k tomu väčšia pohoda zvierat,
o ktorú sa postaralo v rámci enrichmentu zoologické oddelenie. K pomerne náročným zákrokom v minulom roku patrila
Niekedy treba zvieratá ošetriť aj na Klinike cudzokrajných a exotických
zvierat UVLF
Animals need to be sometimes treated on a clinic of outlandish and
exotic animals of UVM
58
Veterinary doctor´s View
ZOO Košice pays big attention mainly to
a prevention of animals. Most challenging
were 50 immobilizations, that were made
in 2011. Operation of lama´s right eye was
one of the most difficult operations in 2011,
made by doc. MVDr. Alexandra Trbolová,
PhD. and myself. We treated skin excoriations
of seals by antibiotics and vitamins, cut off
wapiti´s antlers, not to hurt a hin. Fallow deer
hin underwent caesarean section. Pygmy
hippopotamus was the most challenging
patient. It suffered from gangrene on its right
pelvic limb and its condition was consulted
with MVDr. Váhala from ZOO Dvůr Králové.
Hippopotamus died despite the great effort
of veterinary team.
operácia entropie pravého oka u lamy krotkej. Túto operáciu
vykonala doc. MVDr. Alexandra Trbolová PhD., ktorej som
asistoval.
U tuleňov sme úspešne vyliečili kožné exkoriácie, ktoré
sme zvládli antibiotikami a vitamínmi.
Preventívne sa koncom augusta odstránilo parožie jeleňovi wapiti. Týmto zákrokom sme predišli nebezpečným
zraneniam lane.
U samice daniela škvrnitého bolo potrebné kvôli distokii
vykonať cisársky rez, ktorý sa zvládol.
Veľmi náročným pacientom bol hrošík libérijský, ktorého
postihla gangréna pravej panvovej končatiny. Ku konzultácii bol prizvaný aj MVDr. Váhala zo ZOO Dvůr Králové
nad Labem. Aj napriek nesmiernému úsilu celého tímu
veterinárnych lekárov z iných ZOO ako aj z UVLF Košice sa
nepodarilo hrošíka zachrániť.
Ku operácii oka lamy sme prizvali doc. Alexandru Trbolovú
Doc. Alexandra Trbolová assisted in eye operation of lama.
V rodine makakov sa odohral konflikt, po ktorom musel
zasiahnuť veterinár.
In macaca family was a conflict after which vet had to take
action.
Parohy nášho jeleňa wapiti sa stali nebezpečnou zbraňou, preto sa s nimi musel rozlúčiť.
Wapiti´s antlers became a dangerous weapon and we needed to cut them off.
59
Dermoplastika medvěda
hnědého
pro novou expozici Slezského
zemského muzea
Vilém Borůvka
Pavel Petr
Z
V rámci příprav nové expozice Slezského zemského
muzea (dále jen SZM) byla na Oddělení ochrany
sbírkových předmětů v roce 2011 realizována preparace
samce medvěda hnědého (Ursus arctos). Preparát jediného zástupce čeledi medvědovitých (Ursidae), který se
vyskytoval a vzácně i vyskytuje na území ČR, dosud nebyl
součástí sbírky SZM. Dne 6. ledna 2002 se v košické zoologické zahradě narodilo pět medvíďat, která dostala jména
Mišo, Bubo, Ťapík, Cindy a Dazzle. Paterčata byla zapsána
do Guinessovy knihy rekordů, neboť tolik medvíďat se dosud v žádné ZOO nenarodilo. Až do jara 2011 zůstali v chovu
zdejší ZOO již jen Mišo, Cindy a Ťapík. Ačkoli byl Mišo celkově v dobré kondici a dva měsíce spal zimním spánkem,
po probuzení se u něj vyskytly problémy trávicího aparátu,
kterým 31. března 2011 podlehl. Následnou pitvou bylo
zjištěno zauzlení tenkého střeva, které bylo pravděpodobně způsobeno špatnou adaptací trávicího traktu na příjem
potravy po zimním spánku¹. Kůži uhynulého medvěda zakoupilo SZM pro účely připravované expozice přírody Slezska. Dne 19. srpna 2011 byla zamražená kůže převezena do
Opavy. V následujících týdnech byla zpracována a následně
vyčiněna. Po úvodním očištění bylo přistoupeno ke konzervaci solením suchou kuchyňskou solí (na váhu čerstvé kůže
připadá 30% soli). Poté, co byly nečistoty odstraněny ve
vodní lázni (námokem), následovalo mízdření. Opláchnutá kůže byla umístěna rubem nahoru na koželužskou kozu
- špalek dlouhý asi 160 cm, 110 cm vysoký. Na této šikmé
a oblé ploše byla rubová strana mechanicky opracována mízdřena koželužským nožem, tzv. kosou. Ostří kosy bylo
přiloženo v ostrém úhlu ke kůži a krátkými tahy dolů byly
Dermoplastics of a
Brown bear in a new
exposition of Slezské
zemské muzeum
Slezské zemské muzeum (SZM) was preparing a new exposition. In Department of
collection objects protection was realized
a preparation of a brown bear male (Ursus
arctos). Preparation of brown bear wasn´t a
part of the SZM collection, yet. On 6th january 2002 five bears were born in ZOO Košice
and their names were Mišo, Bubu, Ťapík,
Cindy and Dazzle. Quins were recorded in
a Guiness book of records and Mišo died in
spring 2011. Expositon of Mišo´s preparation
now serves for educational purpose.
postupně odstraňovány zbytky tkání, podkožního vaziva
i nečistot a rovněž byla ztenčena místy příliš vydutá kůže.
Po odmaštění v 1% vodném roztoku saponátu bylo přistoupeno k vlastnímu činění piklováním. Do 100 litrové činící
lázně byly přidány 2 litry 8% lihového octa, 1 kg soli a 0,3
kg kamence. V tomto roztoku byla kůže loužena tři týdny,
přičemž každý den musela být alespoň 3x promíchána.
Po ukončení piklování byla kůže opět odmaštěna praním
v 1% vodném roztoku saponátu a dvakrát loužena po dobu
třiceti minut v 1% vodném roztoku Eulanu SPA (využíván
jako insekticid). Po dosažení uspokojivé měkkosti byla
kožešina z lázně vyjmuta, vyprána v čisté vodě a zkoušena nasazením na model medvěda², jehož proporce byly
pro tento účel anatomicky přizpůsobeny. Po závěrečných
¹ Výjimka čč. SK 164/2011 ze zákazu komerčních činností u živočišného druhu „CITES
CITES II“,
II“ vydaná Ministerstvem životního prostředí SR 25.
25 7.7
2011; Správa vet. lekára o úhyne zvierat – ZOO Košice ze dne 1. 4. 2011; Podhorská, K.: V košickej ZOO uhynul medveď Mišo (http://korzar.sme.
sk/c/5833628/v-kosickej-ZOO-uhynul-medved-miso.html)
60
lokálních adaptacích modelu byl zahájen proces
tvorby dermoplastického
preparátu. Na model byla
nanesena dostatečná vrstva dextrinového lepidla
a po jednotlivých etapách
natahována a současně
zašívána kožešina. K dílčím
modelacím byla využita
keramická hlína. Pečlivým
bandážováním
dosud
provlhlé kožešiny bylo
zároveň docíleno patřičného přilnutí k modelu.
V opačném případě by došlo k problematickému vytahování kožešiny. Jemné
anatomické proporce očí,
Koža medveďa pred dermoplastikou
Bear´s skin before dermoplastics
tlamy a tlap byly následně
domodelovány
pomocí
epoxidového tmelu Magic
Sculp. Po vysušení kožešiny
byly provedeny retuše olejovými barvami (oční víčka, nozdry, tlama a tlapy).
Postoj zvířete byl určen
modelem, čemuž byl přizpůsoben i terén. V našem
případě se jedná o medvěda při chůzi „v nákroku“
stupňovitým skalním terénem. Modelace terénu byla
zajištěna pomocí umělých
balvanů a konzervovaných
částí větví stromů. Terén
byl tónován práškovými
pigmenty (železitá červeň,
žluť a čerň, ultramarín
a versálská zeleň) a opatřen
Medveďa Miša zo slávnych pätorčiat vystavili v múzeu a bude slúžiť na vedecké a vzdelávacie účely.
závěrečnou vrstvou univerMišo bear known from a famous quins was exposed in a museum and will serve for scientific and educational
zálního bezbarvého akrylápurpose.
tového laku. Dermoplastika
medvěda hnědého byla
z preparátorského ateliéru transportována přímo do expozičních prostor Historické výstavní budovy zpřístupněné
veřejnosti po generální rekonstrukci dne 19. května 2012.
² Model z pěnového PU – připraven smísením přísady BAYTHERM CH a
tvrdidla DESMODUR 44.
61
Spolupráca s UVLF Košice
a SOŠV Košice – Barca
Ing. Patrik Pastorek
Zoologická záhrada Košice aj v roku 2011 úzko
spolupracovala so Strednou odbornou školou
veterinárnou v Barci a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Spolupráca so SOŠ veterinárnou v Košiciach – Barci
V roku 2011 ZOO Košice poskytovala študentom SOŠV v Barci
možnosť praxe. Išlo o individuálnu a učebnú prax. Študenti
sa priamo zapájali do prác, ktoré úzko súvisia s ich špecializáciou, a tak mohli priamo uplatňovať praktické vedomosti
v praxi.
Odbornú prax študenti absolvujú v chovných zariadeniach
pre zvieratá a zapájajú sa do kŕmenia a výživy zvierat, čistenia chovných zariadení, etologického pozorovania zdravotného stavu cudzokrajných zvierat a pomáhajú s jednoduchými veterinárnymi úkonmi ako je fixácia zvierat pri očkovaní,
úprave paznechtov a kopýt. Táto prax je pre prácu v prostredí
medzi zvieratami dôležitým základom činností a zručností
budúcich chovateľov.
Učebnej praxe sa za štvrtý štvrťrok zúčastnilo 43 študentov.
Individuálnej praxe sa v tomto období zúčastnilo 24 študentov.
vedúci zoologického oddelenia
head of zoological department
Cooperation with UVLF
Košice and
SOŠV Košice – Barca
ZOO Košice closely cooperated with High
veterinary school in Barca and with University
of veterinary medicine and pharmacy in Košice.
High school students completed their practice
in breeding facilities and were joined in animal
feeding, cleaning of breeding facilities, ethology observations and much more. University
students attended internships about treatment,
prevention of diseases and ethology. Students
of High school J. Bocatia in Košice participated
on arrangement of breeding facilities in december 2011.
nevyhnutnou súčasťou odbornej spôsobilosti pracovníkov
pri zabezpečení vhodných podmienok chovu zvierat a fungovania zoologickej záhrady samotnej.
Spolupráca s UVLF Košice
Aj v roku 2011 ZOO Košice spolupracovala s UVLF v Košiciach,
študenti sem chodili na stáže, kde preberali liečbu a prevenciu chorôb, etológiu atď. zoologická záhrada za to od nich
dostávala cenné informácie čo sa týka zdravotného stavu
chovaných zvierat. Poslucháči UVLF pri praktických cvičeniach, ako je očkovanie zvierat proti infekčným ochoreniam
a následnom odbere vzoriek krvi, poskytovali jednotlivé získané výsledky v prospech ZOO. Za štvrtý štvrťrok sa týchto
cvičení zúčastnilo 90 študentov.
V decembri 2011 sa študenti SOŠ J. Bocatia v Košiciach podieľali na úprave chovných zariadení v počte 8 študentov.
Vzdelávanie pracovníkov ZOO Košice, podobne ako spolupráca s jednotlivými zoologickými záhradami a školami je
62
ZOO Košice hostila odborníkov (zväčša z UVLF) zo Slovak Wildlife Society,
ktorí predviedli zručnosti pri imobilizácii medveďa. ZOO Košice hosted
experts (mainly from UVLF) from Slovak Wildlife Society to performe
their skills in bear immobilization.
Výstavba, údržba areálu ZOO,
perspektívy rozvoja
Ing. Kristína Tóthová
vedúca technického oddelenia
head of technical department
V
roku 2011 sme na investičnú činnosť nedostali od
zriaďovateľa žiadne finančné prostriedky. I naďalej nám plánovanie investičných projektov sťažuje skutočnosť, že pozemky v centrálnej časti ZOO nie sú majetkovo
vysporiadané. Technické oddelenie tak upriamuje svoju
činnosť na havarijné opravy a bežnú údržbu, zabezpečuje
bežnú technickú agendu a agendu okolo opravy stavieb,
strojov a dopravy.
Prostredníctvom dodávateľskej firmy ENVI-TRADE s.r.o.
sme zabezpečovali evidenciu a likvidáciu odpadov, vrátane nebezpečných. Do práce technického oddelenia patrí
čiastočne činnosť vodohospodára, ktorý podával hlásenia
o odbere vody a jej vypúšťaní do povrchových vôd.
Technický úsek zabezpečoval plynulosť a bezporuchovosť
dodávky pitnej vody, dopĺňanie chlóru do vodojemu ako
aj denné sledovanie odberu vody a množstvo chlóru, udržiavanie okolia vodojemu, rozbor pitnej vody a odpadovej
Inštalácia prvkov do výbehov si žiada aj zásah ťažkých mechanizmov.
Instalation of elements into enclosures needs also intervention of heavy
mechanisms.
Technical department
In 2011 we didn´t get financial tools from our
founder for investment activity. Planing of
investment projects remains difficult due to
missing property settlement of lands in central part of the ZOO. Technical department is
dealing with repairing critical conditions and
common service.
vody z ČOV, činnosť ČOV a tlakovej kanalizácie. Technické
oddelenie malo na starosti aj dodávku energií pre ďalších
odberateľov, ktorí majú prevádzky v areáli ZOO. Tu patrili
aj revízie a opravy vyhradených technických zariadení /
plynové kotly, komíny, tlakové nádoby, plynové rozvody
a zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody, hasiace prístroje a požiarne hadice /.
Jednou z ďalších činností technického oddelenia bola doprava. Pracovníci technického oddelenia zabezpečovali
rozvoz krmiva v rámci ZOO, prepravu zvierat, zvoz odpadu,
vývoz kontajnerov, čistenie žúmp, zametanie ciest ako aj
zimnú údržbu v areáli ZOO a pre mestskú časť Košice – Kavečany. Vo vlastnej réžii sme riešili údržbu a opravu letnej,
zimnej techniky a dopravných prostriedkov.
V ZOO Košice i napriek rozľahlosti areálu absentovala
záhradnícka skupina, ktorá by zabezpečovala výsadbu
a údržbu zelene. Jarné a jesenné vyhrabanie trávnikov, výsadbu okrasných kríkov okolo vyhliadkových trás, výsadbu
kvetín do kvetináčov a ich osadenie pri vstupe pre návštevníkov, strihanie živých plotov a kosenie areálu realizovali
pracovníci technického úseku. Časť výsadby stromov a kríkov sme zverili Správe mestskej zelene Košice.
63
V rámci ZOO technický úsek zabezpečuje výberové konania
a cenové prieskumy na tovary, služby a práce.
•studňa
Vyčistenie dna studne , doplnenie štrku
I. Dotácie z fondov EÚ
•CHZ pštrosy
Vybúranie otvoru a osadenie dverí
V roku 2010 bol schválený projekt ZOO Pro-enviro v rámci
cezhraničnej spolupráce so ZOO Miškolc. Ukončili sme ho
v septembri 2011. Výsledkom projektu, ktorý sa dotýkal
technického oddelenia bolo osadenie lavičiek, pitných
fontániek, informačných tabúľ s botanickou tématikou,
vyhliadkova terasa pri chovnom zariadení pre medvede a
inštalácia exteriérového kiosku s animáciou fotosyntézy.
•Detské ihriská – jednotlivé zostavy
Náter kovových a drevených častí , výmena poškodených
častí
Opravy riešené dodávateľsky:
II. Opravy – vlastná réžia
•Maštaľ /horná/
Oprava predeľovacích boxov, výmena dverí
•Exotárium
Výmena políc pre zvieratá a vtáky, inštalácia nových prvkov do voliér
•ČOV pre šatne zamestnancov
Výmena dúchadla
•Exotárium
Rozšírenie elektroinštalácie pre morské akvária
•Verejné osvetlenie areálu ZOO
Výmena 5 ks stĺpov verejného osvetlenia a svietidiel
•Areál ZOO
Zhotovenie dreveného prístrešku pre detské vozíky
•CHZ tučniaky
Oprava malého bazéna pre tučniaky
•Maštaľ /dolná /
Oprava solárií pre zebry – výmena poškodených kovových
a drevených častí, obnova náteru, výmena plynového kotla
•CHZ poníky
Rozšírenie prístrešku a oprava strechy
•CHZ divé svine
Oprava podlahy
III. Perspektívy rozvoja
V roku 2011 sme vybrali a dali zamerať terén vhodný na
výstavbu Dinoparku. V roku 2012 po doriešení zmluvných
vzťahov a schválení finančných prostriedkov zo strany
zriaďovateľa a vybavení potrebných povolení chceme začať
s výstavbou prístupového mosta a WC pre Dinopark.
V rámci väčších opráv počítame s opravou štítových stien
administratívnej budovy a s opravou fasády oporného
múra zo strany návštevníkov. Ďalšie opravy chovných zariadení zrealizujeme podľa schváleného plánu opráv.
•CHZ kamzíky, vodná hydina
Zhotovenie odchytávačky
•Areál jaky
Montáž bleskozvodov
•CHZ medvede
Spevnenie brehov potoka zatrávňovacími tvárnicami
•CHZ hyena
Výmena elektrických rohoží
•Malý rybník
Výmena dreveného mostíka
64
Ani pri osadzovaní medového stromu sme sa nezaobišli bez žeriava.
We needed a crane to fit a honey tree.
Technické oddelenie.
Technical staff.
Svojpomocne sme začali s opravou zdevastovaného
oplotenia areálu v ZOO.
We started with repair of the ZOO fence.
65
Finančné a vecné dary za rok 2011
Darca
účel
suma
Ing. Jiří Barvíř
náklady na kŕmenie resp. úpravu CHZ
Štefánia Pirčová
náklady na kŕmenie resp. úpravu CHZ pre surikáty
300,00
Ing. Peter Duditš a manželská
náklady na kŕmenie resp. úpravu CHZ pre koňa
hucula - plemenného žrebca Hrobyho
333,00
Východoslovenská energetika
doprava samičky rysa ostrovida
850,00
Východoslovenská energetika
starostlivosť o žeriavy, dravé a brodovité vtáctvo
4 450,00
Správa majetku mesta KE
náklady na kŕmenie resp. úpravu CHZ medveďa
hnedého, tuleňa sivého a mačiaka husárskeho
4 500,00
TEHO
náklady na kŕmenie resp. úpravu CHZ medveďa
hnedého, rysa ostrovida
1 655,00
BPMK, s.r.o.
náklady na kŕmenie resp. úpravu CHZ medveďa
hnedého, tigra, leva
4 990,00
CELKOM
1 000,00
18 078,00
Darca
vecný dar
suma
Svorad Podracký
králik domáci - 1 ks - chovné účely
Game Trade s.r.o. Prešov
mäso-divina - 560 kg - krmivo
Mária Sliacka
psík medvedíkovitý - 1 ks - chovné účely
15,00
ZOO Miškolc
kožatka čínska - 1 sk - chovné účely
20,00
10,00
560,00
Ing. Patrik Pastorek
korela chochlatá - 1 ks - chovné účely
3,00
Ľuboslava Tomanková
akvariové ryby - 16 ks - chovné účely
16,00
František Tóth
holíčatá, myši, potkany - krmivo
140,00
Karmen - veľkoobchod potravín
hydinové mäso - 9,36 kg - krmivo
17,53
Svorad Podracký
perlička modrá - 6 ks - krmivo
12,00
Peter Azari
akvariové ryby - 1 ks - chovné účely
3,00
Správa mestskej zelene
okrasné rastliny + sadové úpravy
Ladislav Lukáček
akvariové ryby - 8 ks - chovné účely
Tibor Fričovský
korela chochlatá - 1 ks - chovné účely
3,00
Mestské lesy KE a.s.
lavica zakopovacia - 10 ks - areál ZOO
492,00
Milan Oselský
akvariové ryby - 22 ks - chovné účely
11,00
MVDr. Supuka Peter
králik domáci - 3 ks - chovné účely
30,00
Milan Oselský
akvariové ryby - 4 ks - chovné účely
9,50
Július Goleňa
kŕmna repa - 500 kg - krmivo
5,00
CELKOM
66
3 531,27
1,60
4 879,90
Partneri
Správa mestskej zelene
Regeneračné centrum
67
Adoptívni rodičia za rok 2011
Číslo
Adoptívny rodič
1.
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
Adoptované zviera
Suma
Lama alpaka Bianka
90 €
2.
Doc. RNDr. Adam Košturiak s manželkou, Košice
Bažant strieborný
50 €
3.
Spojená škola, Košice, Vojenská 13
Belaňa tundrová
50 €
4.
Spojená škola, Košice, Vojenská 13
Muflón obyčajný
40 €
5.
Ing. Vladimír Turlík, Košice
Tiger ussurijský
1330 €
6.
Študenti odboru životné prostredie SPŠ, Komenského 2, Košice
Ara modrožltá
80 €
7.
Darca si neželal byť menovaný
Myšiak štvorfarebný
50 €
8.
Vikinka a Števko Pirčovci, Jurko a Andrejko
Horňákovci, Košice
Surikata vlnkavá
300 €
9.
Jaroslava Hofmanová, Trutnov, ČR
Hyena škvrnitá
50 €
10.
Radovan Varga, Košice
Orol kráľovský
300 €
11.
Rodičovské združenie - MŠ Oštepová 1, Košice
Kapybara močiarna
100 €
12.
Žiaci ZŠ Kežmarská 28, Košice, 1.A + 2.A
Výr skalný
57 €
13.
Sovíčatá ZŠ Kežmarská 28, Košice, 2.D + 3.A
+ 4.B
Sova snežná
50 €
14.
Bratia Miško a Tomi Andrášovci
Kajman okuliarnatý
67 €
15.
ZO OZ KOVO Doprava, U.S.Steel Košice
Medvedík čistotný
100 €
16.
Mgr. Miroslava Petrasová, Kežmarok
Kamzík vrchovský
67 €
17.
AT&T Global Network Services, Košice
18.
Stelinka Chovanová, Prakovce
19.
Young Drepos SK, s.r.o.
20.
Evka Varga, Košice
21.
Súkromná základná škola DIDACTICUS
22.
Zuzka a Luky, Košice
23.
Soňa Nemčoková a Viktória Udodíková
24.
Darca si neželal byť menovaný
25.
4.B trieda ZŠ Užhorodská 39, Košice
26.
ZŠ Užhorodská 39, Košice
27.
28.
29.
MUDr. Iveta Marinová, MPH, Košice
30.
Základná škola Valaliky
Somár domáci
333 €
Ovca kamerunská
34 €
Emu hnedý
215 €
Pieskomil mongolský
17 €
Veľhad kráľovský
80 €
Tamarín pinčí
180 €
Koza kamerunská - Mia
34 €
Lev púšťový
1000 €
Pieskomil mongolský
20 €
Sova snežná
55 €
Piataci ZŠ Užhorodská 39, Košice
Páv korunkatý
30 €
Bibiana a Viktor Pavlikovci, Lackovce
Páv korunkatý
27 €
Tučniak humboldtov
300 €
Makak dlhochvostý
200 €
31.
MVDr. Alexandra Valenčáková, Košice
Labuť čierna
100 €
32.
MVDr. Alexandra Valenčáková, Košice
Psík medvedíkovitý
77 €
33.
ZŠ Krosnianska 4 Košice
Vakoveverica krátkohlavá
34 €
34.
Damián Eliaš, Košice
Škorec kovový
57 €
68
Aj v roku 2011 sa zišli milovníci zvierat na neformálnom stretnutí
adoptívnych rodičov. Even in 2011 animals lovers went together on
unformal meeting of adoptive parents.
Číslo
Adoptívny rodič
Riaditeľ Mgr. Erich Kočner odovzdal adopčnú listinu triednej profesorke
SPŠ Košice Ing. Alene Jurčíkovej. Director Mgr. Erich Kočner gave an adoption certificate to the teacher Ing. Alena Jurčíková.
Adoptované zviera
Suma
35.
ZŠ Janigova, Košice
Gekončík nočný
50 €
36.
ZŠ Janigova, Košice
Pštros dvojprstý
100 €
37.
Správa majetku mesta Košice s.r.o.
Mačiak husársky
400 €
38.
Správa majetku mesta Košice s.r.o.
Medveď hnedý
1000 €
Tuleň sivý
1100 €
pavúk - vtáčkar
10 €
39.
Správa majetku mesta Košice s.r.o.
40.
Alex Fabian, Košice
41.
Psychosociálne centrum Košice
Leguán zelený
67 €
42.
DPMK, Košice
Orol kráľovský
300 €
43.
DPMK, Košice
Kamzík vrchovský
67 €
44.
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Košice
Medveď hnedý
1000 €
45.
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Košice
Rys ostrovid
655 €
46.
Ing. Miloš Ihnát, MČ Sídlisko Ťahanovce, poslanec MZ Košice
Koza kamerunská
34 €
47.
rodina Petrvalská, Košice
Koza kamerunská
34 €
48.
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., starosta MČ
Košice-sídlisko Ťahanovce
Krkavec čierny
115 €
49.
Poslanci MČ Košice - sídlisko Ťahanovce
Lama alpaka
100 €
50.
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Medveď hnedý
1000 €
51.
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Medveď hnedý
1000 €
52.
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Lev púšťový
1660 €
53.
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Tiger ussurijský
1330 €
54.
Európa 2
Surikata vlnkavá
210 €
55.
Ľuba Blaškovičová, Košice
56.
Karinka a Erik Chovanovci, Košice
57.
Petra Petrušová, Bardejov
58.
Rodina Blichova , Košice
Medvedík čistotný
100 €
Lama huanako
100 €
Pony shetlandský
133 €
Muflón obyčajný
40 €
69
Prehľad druhov zaradených do zoznamu EEP a ESB v roku 2011
DRUH
EEP
2.0
1
veľhad kubánsky (Epicrates angulifer)
2
krokodíl čelnatý (Osteolaemus tetraspis)
3
tučniak jednopásy (Spheniscus humboldti)
ESB
0.0.2
1.3.1
4
byvolec bieločelý (Damaliscus pygargus phillipsi)
2.0
5
fenek ušatý (Vulpes zerda)
2.0
6
hyena škvrnitá (Crocuta crocuta)
2.0
7
kosmáč bieločelý (Callithrix geoffroyi)
1.1
8
kulan turkménsky (Equus hemionus kulan)
2.3
9
kôň Przewalskeho (Equus przewalskii)
1.4
2.0
10
lemur čierny (Eulemur macao macao)
11
makak magot (Macaca sylvanus)
2.2
12
medveď hnedý (Ursus arctos)
4.2
13
rys ostrovid (Lynx lynx carpathicus)
14
tamarín pinčí (Saguinus oedipus)
15
tuleň sivý (Halichoerus grypus)
16
vari čiernobiely (Varecia variegata)
17
zubor európsky (Bison bonasus)
celkom
ZOO oddelenie. / Zoological department.
70
1.1
1.4
2.0
1.0
1.2
9/29
8/22
Bezstavovce - Evertebrata
Názov
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
sasanka štvorfarebná
Entacmaea quadricolor
3
Xenia sp.
2
Sarcophyton sp.
4
Cladiella sp.
1
Discosoma sp.
2
Aiptasia diaphana
Sinularia sp.
1
Lobophytum sp.
1
Zoanthus sp.
1
Gorgonia sp.
1
Pachyclavularia violacea
1
Euphyllia sp.
1
Protula sp.
2
Sabellastarte sp.
Eunice sp.
3
Bispira sp.
1
Sabella sp.
Spirorbis sp.
Zophobus morio
100
120
Tenebrio molitor
500
650
Grammostola rosea
1
1
Lasiodora parahybana
1
1
šváb
Blaberus discoidalis
50
80
cvrček domový
Gryllus bimaculatus
200
600
krab
Actaeodes tomentosus
2
kreveta pruhovaná
Lysmata amboinensis
5
Xanthias lamarckii
3
Tectus sp.
16
Mespilia globulus
1
ježovka diadémová
Diadema setosum
1
71
Ryby - Pisces
Názov
Stav k
1.1.2011
Status
muréna hviezdovitá
Echidna nebulosa
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
1
karas zlatý
Carassius auratus
65
75
kolosoma
Colossoma sp.
4
4
tetra červená
Hyphessobrycon flammeus
6
tetra kopijovitá
Hyphessobrycon anisitsi
4
tetra žiarivá
Hemigrammus erythrozonus
6
Ancistrus multispinis
21
Liposarcus multiradiatus
sumec fosilis
Heteropneustes fossilis
3
4
RDB=LC
Corydoras aeneus
mečunka mexická
Xiphophorus hellerii
30
1
8
13
13
perutín ohnivý
Pterois volitans
2
Zebrasoma veliferum
1
Zebrasoma flavescens
2
Cichlida zebrovitá
Archocentrus nigrofasciatus
13
Gramma hemichrysos
0
klaun očkatý
Amphiprion ocellaris
3
Pyskatec obyčajný
Labroides dimidiatus
Pseudotropheus zebra
Pseudotropheus elongatus
Cichlida pávia
Astronotus ocellatus
ostňovec pichľavý
Rhinecanthus aculeatus
72
RDB=LC
1
8
4
RDB=VU
4
11
13
1
Plazy - Reptilia
Názov
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
kajmanka dravá
Chelydra serpentina
1.0
kožnatka čínska
Pelodiscus sinensis
1.1
RDB=VU
korytnačka stepná
Testudo horsfieldii
1.2
RDB=VU
1.2
korytnačka kaspická
Mauremys caspica
0.3
0.3
korytnačka mapová
Graptemys kohni
1.1
1.1
korytnačka písmenková
ozdobná
Trachemys scripta elegans
1.0
0.1
1.0
0.10
RDB=LR
0.3
0.2
0.7
želva písmenková
Trachemys scripta scripta
RDB=LR
kajman okuliarnatý
Caiman crocodilus
1.0
RDB=LR
1.0
krokodíl čelnatý
Osteolaemus tetraspis
0.0.2
ESB,
RDB=VU,
CITES=I
0.0.2
0.0.1
0.0.1
agama bradatá
Pogona vitticeps
4.0
agama modrá
Acanthocerus atricollis
1.0
bazilišok páskovaný
Basiliscus vittatus
0.1
0.1
gekončík nočný
Eublepharis macularius
2.2
2.2
veľhad kráľovský
Boa constrictor
1.1
1.1
veľhadovec kubánsky
Epicrates angulifer
2.0
EEP,
RDB=LR
2.0
pytón kráľovský
Python regius
1.2
RDB=LC
1.2
leguán zelený
Iguana iguana
1.0
užovka červená
Pantherophis guttatus
1.5.1
vretenica gabúnska
Bitis gabonica
1.0
1.0
3.0
1.0
0.1
1.0
0.1
0.1
1.4.1
1.0
73
Vtáky - Aves
Stav k
1.1.2011
Status
pštros dvojprstý
Struthio camelus
1.2
RDB=LC,
CITES=I
1.2
nandu pampový
Rhea americana
2.0
RDB=NT
2.0
emu hnedý
Dromaius novaehollandiae
1.1
RDB=LC
tučňiak jednopásy
Spheniscus humboldti
1.3.1
EEP,
RDB=VU,
CITES=I
pelikán biely
Pelecanus onocrotalus
Príchod
Arrival
1.1.2
Odchovy
mláďat
Births
0.0.5
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Názov
Úhyn
Death
0.0.3
Stav k
31.12.2011
Status
2.2.4
1.3.1
1.1
RDB=LC
1.1
chavkoš nočný
Nycticorax nycticorax
0.2
RDB=LC
0.2
bernikla bielolíca
Branta leucopsis
1.0
RDB=LC
1.0
bernikla veľká
Branta canadensis
2.2
RDB=LC
2.2
bernikla červenokrká
Branta ruficollis
RDB=VU
1.1
1.1
hus labutia
Anser cygnoides
RDB=EN
2.0
2.0
hus labutia - domáca
Anser cygnoides f. domestica
3.4.5
kazarka hrdzavá
Tadorna ferruginea
0.1
RDB=LC
kačica divá
Anas platyrhynchos
12.8
RDB=LC
kačica domáca - ruánska
Anas platyrhynchos f.
domestica
1.1
0.0.7
0.0.9
3.4.3
0.1
0.0.13
12.8.13
0.1
1.2
kačička obojková
Aix sponsa
1.1
RDB=LC
1.1
kačička mandarinská
Aix galericulata
3.3
RDB=LC
3.3
labuť čierna
Cygnus atratus
1.1
RDB=LC
1.1
labuť veľká
Cygnus olor
1.1
RDB=LC
pižmovka domáca
Cairina moschata f.
domestica
1.1
RDB=LC
74
0.0.5
0.0.2
1.1.3
1.1
Vtáky - Aves
Názov
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
chochlačka vrkočatá
Aythya fuligula
1.0
RDB=LC
1.0
hrdzavka peposaka
Netta peposaca
1.0
RDB=LC
1.0
myšiak štvorfarebný
Parabuteo unicinctus
RDB=LC
orol kráľovský
Aquila heliaca
2.1
RDB=VU,
CITES=I
2.1
bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae
2.0
RDB=LC
2.0
bažant kráľovský
Syrmaticus reevesii
1.1
RDB=VU
0.1
bažant obyčajný
Phasianus colchicus
0.2
RDB=LC
0.1
bažant strieborný
Lophura nycthemera
1.0
RDB=LC
bažant zlatý
Chrysolophus pictus
1.1
RDB=LC
prepelka korunkatá
Lophortyx californica
1.0
RDB=LC
páv korunkatý
Pavo cristatus
4.2
RDB=LC
perlička chocholatá
Guttera pucherani
RDB=LC
1.1
1.1
perlička kropenatá
Numida meleagris
RDB=LC
0.0.6
0.0.6
tragopan modrolíci
Tragopan temminckii
RDB=LC
1.1
1.1
žurav kráľovský
Balearica regulorum
RDB=VU
2.1
žeriav popolavý
Grus grus
RDB=LC
1.1
1.1
kariama červenozobá
Cariama cristata
RDB=LC
1.0
1.0
agapornis Fischerov
Agapornis fischeri
0.0.1
RDB=NT
0.0.1
agapornis ružovohrdlý
Agapornis roseicollis
1.0
RDB=LC
1.0
agapornis škraboškový
Agapornis personata
0.1.1
RDB=LC
ara modrožlatá
Ara ararauna
1.1
RDB=LC
1.1
1.1
1.0
0.1
1.0
0.0.3
0.0.3
1.1
1.0
0.0.2
0.0.2
1.0
1.0
0.0.3
3.2
1.1
0.1.4
1.1
75
Vtáky - Aves
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
korela chochlatá
Nymphicus hollandicus
2.3
RDB=LC
2.0
0.0.4
0.0.3
0.2
papagáj sivý - žako
Psittacus erithacus
2.0
RDB=NT
krahuľa hôrna
Surnia ulula
0.1
RDB=LC
belaňa tundrová
Nyctea scandiaca
1.1
RDB=LC
1.1
výr skalný
Bubo bubo
1.1
RDB=LC
1.1
zobákorožec striebrolíci
Ceratogymna (Bycanistes)
brevis
RDB=LC
1.1
1.1
drozd čiernoprsý
Turdus dissimilis
RDB=LC
0.1
0.1
kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha
1.1
RDB=LC
krkavec čierny
Corvus corax
1.1
RDB=LC
škorec kovový
Lamprotornis chalybaeus
2.0
RDB=LC
Názov
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
4.1.1
2.0
0.1
1.1
0.0.4
0.0.4
1.1
2.0
Cicavce - Mammalia
Názov
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
kengura parma
Macropus parma
2.0
RDB=LR
2.0
vakoveverica krátkohlavá
Petaurus breviceps
1.0
RDB=LR
1.0
mačiak husársky
Erythrocebus patas
1.1
RDB=LR
1.1
kosmáč bieločelý
Callithrix geoffroyi
1.1
EEP,
RDB=VU
1.1
lemur bieločelý
Eulemur albifrons
1.0
RDB=LR,
CITES=I
1.0
lemur čierny
Eulemur macaco macaco
2.0
EEP, ISB,
RDB=VU,
CITES=I
2.0
makak dlhochvostý
Macaca fascicularis
2.4
RDB=LR
76
2.0
4.4
Cicavce - Mammalia
Názov
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
makak magot
Macaca sylvanus
2.2
ESB,
RDB=VU
2.2
malpa hnedá
Cebus apella
5.2
RDB=LC
5.2
pavián pláštikový
Papio hamadryas
1.3
RDB=LR
1.3
tamarín pinčí
Saguinus oedipus
2.4
EEP, ISB,
RDB=CR,
CITES=I
vari čiernobiely
Varecia variegata
1.0
EEP, ISB,
RDB=CR,
CITES=I
fenek berberský/ušatý
Vulpes zerda
ESB,
RDB=LC
2.0
2.0
hyena škvrnitá
Crocuta crocuta
1.0
ESB,
RDB=LC
1.0
2.0
mačka krátkouchá
Prionailurus bengalensis
1.1
RDB=LC
lev
Panthera leo
0.2
RDB=VU
medved hnedý
Ursus arctos
5.2
ESB,
RDB=LR
medvedík čistotný
Procyon lotor
1.0
RDB=LR
1.0
nosáľ červený
Nasua nasua
2.0
RDB=LR
2.0
pes domácí
Canis familiaris
1.1
0.1
1.2
1.3
1.0
1.1
0.2
1.0
psík medvedíkovitý
Nyctereutes procyonoides
1.1
RDB=LC
0.1
rys ostrovid
Lynx lynx carphaticus
1.0
ESB,
RDB=NT
0.1
serval stepný
Leptailurus serval
1.0
RDB=LC
surikata vlnkavá
Suricata suricatta
8.2
RDB=LR
tuleň sivý
Halichoerus grypus
2.0
ESB,
RDB=LR
tiger
Panthera tigris
1.0
RDB=EN,
CITES=I
vlk eurázijský
Canis lupus lupus
2.1
RDB=LC,
CITES=I
4.2
1.0
0.1
1.0
0.2
1.1
1.0
2.2
6.0
2.0
1.0
2.1
77
Cicavce - Mammalia
Názov
kulan turkménsky
Equus hemionus kulan
kôň domácí - hucul
Equus caballus
kôň domácí - shetlandský
pony
Equus caballus
kôň Przewalského
Equus przewalskii
osol domácí
Equus asinus
zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni
alpaka
Vicugna pacos
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
2.3
1.11
1.2
0.1
4.7
3.2
1.1
1.7
EEP, ISB,
RDB=EW,
CITES=I
2.12
0.1
0.3
6.7
1.4
2.0
2.0
1.3
RDB=LC
1.3
1.1
2.0
ESB,
RDB=LC
daniel škvrnitý
Dama dama
4.15
RDB=LR
huanako
Lama guanicoe
3.2
RDB=LR
hrošík liberijský
Hexaprotodon liberiensis
0.1
EEP, ISB,
RDB=EN
jak domácí
Bos grunniens
2.2
jeleň lesný
Cervus elaphus
6.2
RDB=LR
kamzík vrchovský
Rupicapra rupicapra
2.0
RDB=LR
0.1
0.0.7
0.1
1.0
koza domáca - karpatská
Capra hircus
1.2
0.1
lama krotká
Lama glama
1.6
0.2
muflón lesný
Ovis aries musimon
5.13
0.0.9
ovca domáca - cápová
Ovis aries aries
1.3
ovca domáca - kamerunská
Ovis aries aries
1.3
1.2
0.1.1
0.0.2
0.3
RDB=LC
4.15.7
3.2
3.10
nilgau pestrý
Boselaphus tragocamelus
1.2
2.0
koza domáca - kamerunská
Capra hircus
78
Iné
úbytky
Other
decrease
2.3
EEP, ISB,
RDB=CR
byvolec bieločelý
Damaliscus pygargus phillipsi
ovca domáca - karakulská
Ovis aries aries
Odchod
Departure
1.0
0.7
1.0
5.3.1
1.0
1.0
2.2
1.1.2
1.3
0.1
1.7
0.3
5.10.9
1.3
0.1
1.4
1.3
0.3
0.3
Cicavce - Mammalia
Názov
ovca domáca - walliská
Ovis aries aries
Stav k
1.1.2011
Status
Príchod
Arrival
Odchovy
mláďat
Births
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
1.1
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2011
Status
1.1
pakôň modrý
Connochaetes taurinus taurinus
2.1
RDB=LC
1.0
1.1
paovca hrivnatá
Ammotragus lervia
4.0
RDB=VU
1.0
3.0
diviak lesný
Sus scrofa
0.2
RDB=LR
prasa domáce - vietnamské
Sus domesticus
tahr himalajský
Hemitragus jemlahicus
tur domáci - uhorský stepný
dobytok
Bos taurus
1.1.7
1.1.7
5.2
RDB=VU
2.0
3.2
2.2
2.4
1.0
1.1
2.1
ťava dvojhrbá - domáca forma
Camelus bactrianus
1.2
RDB=CR
vodárka lečve
Kobus leche kafuensis
2.3
ISB,
RDB=VU
vodárka jeleňovitá
Kobus ellipsiprymnus defassa
3.4
RDB=NT
zubor európsky
Bison bonasus
3.0
1.6
tur domáci - zebu zakrslý
Bos indicus
jeleň wapiti
Cervus canadensis
0.2
0.1
2.3
1.0
1.3
3.1
EEP, ISB,
RDB=EN
1.1
1.0
0.1
RDB=LR
myš pichliačová
Acomys cahirinus
2.2
RDB=LC
dikobraz indický
Hystrix indica
2.0
RDB=LR
0.1
kapybara močiarna
Hydrochaeris hydrochaeris
1.1
RDB=LR
0.2.1
6.15
2.4
1.0
2.0
nutrie hnedá - domestikovaná forma
Myocastor coypus f. domestica
1.0
RDB=LR
osmák degu
Octodon degus
1.1
RDB=LR
pieskomil mongolský
Meriones unguiculatus
5.0
RDB=LC
potkan laboratórny
Rattus norvegicus var. alba
10.30.13
RDB=LR
králík domáci
Oryctolagus cuniculus v. edulis
3.1
1.1
aguti zlatý
Dasyprocta leporina
morča domáce
Cavia porcellus
1.3
2.7
1.2
2.0
1.1
1.1
1.0
1.1
0.1
0.0.48
1.1
0.0.48
0.1.1
8.19
1.0
1.1
3.0
1.0
2.0
0.0.139
5.17.120
5.13.32
2.9
2.0
3.16
79
Vydala ZOO Košice, 2012
Published by Košice ZOO, 2012
náklad 500 ks / pcs
redakcia výročnej správy / editors
Mgr. Eva Malešová
Ing. Patrik Pastorek
Mgr. Erich Kočner
translation
RNDr. Miroslava Garajová
fotografie©
Ing. Patrik Pastorek
Daniela Štefanisková
Ing. Stanislav Jiroušek
Mgr. Eva Malešová
Mgr. Erich Kočner
Zuzana Samková
archív ZOO Košice
grafická úprava a tlač
JES Košice, s.r.o. www.jes.sk
Publikácia neprešla odbornou jazykovou úpravou.
Publication was not submitted to orthographic rules.
80
Download

výročná správa 2011