Ročník XIX. Číslo 5/2014 www.jds.sk
Seniori a dôchodcovia na železnici SR
od 17. novembra 2014 cestujú bezplatne
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
AKTUÁLNA TÉMA
3
RADÍME VÁM
10
Z ČINNOSTI
RGANIZÁCIE JDS
12
AKTUALITA
22
KRÍŽOVKA
30
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechádza úpravami a zmenami.
Z technických dôvodov budeme môcť prijímať a uverejňovať
príspevky zasielané len elektronickou formou na emailovú adresu [email protected]
Na spestrenie obsahu budeme publikovať podľa možností
aj vami spracované krížovky,
hádanky, vtipné eseje, prípadne recepty pre seniorov.
Upozorňujeme, že príspevky
tohto charakteru nemôžu byť
prebrané z iných časopisov
a denníkov.
ffredakcia
Vydáva:
Ústredie
Jednoty
dôchodcov
na
Slovensku.
Redakčná rada: Ján Lipiansky
– predseda. Členovia: Igor
Fabián, Anna Hromníková, Jozef
Rakús, Alojz Luknár, František
Lesanský. Grafická úprava, redakčné
a technické spracovanie: Ultra Print
Digital, s. r. o. Tlač: Ultra Print,
s. r. o., Bratislava Rozširuje: JDS
poštou a vlastnou distribúciou.
Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833. Periodicita vydávania:
6x ročne. Sídlo vydavateľa:
Vajnorská 1, 831 04 Bratislava.
IČO
vydavateľa:
00897019.
Číslo 5. november/2014
2
Na záver mesiaca úcty k starším
stretnutie s predsedom vlády!
Október – mesiac úcty k starším je za nami!
Primátori, starostovia i poslanci z celého
Slovenska nás pozdravili, poďakovali a sľúbili pomoc i spoluprácu. Na záver mesiaca
sa predseda vlády SR Róbert Fico stretol
s 25-člennou delegáciou Jednoty dôchodcov
na Slovensku. Bola to príležitosť na bilancovanie spolupráce i vyslovenie námetov na
ďalšie obdobie. Tešia nás slová poďakovania
a uznania adresované seniorskej generácii i doterajšia bilancia
opatrení na zlepšovanie podmienok jej života. V decembri 2013
bol prijatý Národný program aktívneho starnutia, ako strategický materiál do roku 2020. V tomto roku už dvakrát rokovala
Rada vlády SR pre práva seniorov. Okrem iného sa zaoberala
stavom a úlohami v sociálnej oblasti a dostupnosťou zdravotnej
starostlivosti pre seniorov. Od 17. novembra budú seniori cestovať vlakom bezplatne, pracujúcim dôchodcom Sociálna poisťovňa po 1. januára automaticky prepočíta penzie a zvýšil sa objem
finančných prostriedkov na vianočný príspevok. Vyslovili sme
poďakovanie za pozornosť i konkrétnu pomoc predsedovi vlády
Róbertovi Ficovi, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi, ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej,
ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi i ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi.
Uplynulých dvanásť mesiacov boli naplnené aktívnym hľadaním spôsobov ako zlepšiť podmienky pre nás – seniorov. S radosťou konštatujem, že to aj v praxi boli veľmi plodné mesiace,
na ktoré v ďalšom období chceme nadviazať. Naším zámerom je
postupne dosiahnuť trinásty dôchodok, a tak v podstatnej miere
zvýšiť životnú úroveň seniorov i definitívne odstrániť deformácie
a krivdy, ktoré pociťujú starodôchodcovia.
Všetkým vám želám zdravie a veľa spokojnosti.
ffJán Lipiansky, predseda JDS
 AKTUÁLNA TÉMA
Mesiac úcty k starším 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Jednota dôchodcov Slovenska uskutočnilo
v Bratislave dňa 23. októbra 2014 Celoslovenské
stretnutie seniorov pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším.“
Slávnostný príhovor predniesol minister MPSVaR
SR Ján Richter.
K účastníkom sa prihovoril aj predseda JDS Ján
Lipiansky
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, ctení hostia,
dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil a poprial vám
príjemné jesenné poludnie. Október už tradične patrí seniorom. Organizácia spojených národov vyhlásila v roku
1990 prvý októbrový deň za Medzinárodný deň starších
ľudí. Odvtedy je to príležitosť, keď sa konajú rôzne podujatia venované starším. Takouto peknou tradíciou sa
stalo aj každoročné stretnutie, ktoré organizuje Jednota
dôchodcov na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zišli sme sa tu nielen z rôznych kútov Slovenska, ale
aj z viacerých organizácií. Okrem Jednoty dôchodcov
na Slovensku pozvanie prijali aj zástupcovia Združenia
kresťanských seniorov, občianskeho združenia Fórum
pre pomoc starším, ale aj dôchodcovia – bývalí zamestnanci nášho ministerstva.
Dovoľte, aby som Vám prítomným, vážení priatelia
resp. seniori, ale aj všetkým ostatným úprimne zablahoželal k sviatku Medzinárodného dňa starších a zároveň
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyjadril úctu pred
rokmi, ktoré ste naplnili prácou pre rozvoj našej spoločnosti. Želám vám najmä dobré zdravie, šťastie, spokojnosť a veľa radosti v kruhu vašich najbližších.
Počas Mesiaca úcty k starším sa už obvykle sústreďuje
väčšia pozornosť na problémy skôr narodenej generácie,
ale aj na ocenenie jej znalostí a skúsenosti. Častejšie ako
inokedy v roku sa poukazuje na rovnocenné postavenie
a dôstojnosť života seniorov v spoločnosti. Som však
toho názoru, že našu pozornosť je potrebné venovať
starším po celý rok.
Na Slovensku je vyplácaných približne 1,0 milión starobných dôchodkov a spolu s poberateľmi dôchodkov
iných foriem (ako sú predčasné starobné dôchodky, invalidné, vdovské, vdovecké a ďalšie) tento počet dosahuje 1,6 milióna občanov. Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny počas celého roka pozorne sleduje potreby
starších ľudí a hľadá stále nové možnosti, ako im uľahčiť
starnutie. Nie je to vždy jednoduché, táto pomoc závisí
od viacerých parametrov. Tu by som chcel zdôrazniť,
že odmietam polemiku médií o tom, kto viac potrebuje
pomoc od štátu, či mladí ľudia alebo dôchodcovia. Stretávam sa s rôznymi názormi, aj s takými, ktoré hovoria
ako sa dobre žije dôchodcom na Slovensku. Myslím, že
to viete najlepšie Vy sami. Samozrejme, že dôsledne sledujeme a vyhodnocujeme vývoj sociálnej situácie občanov a to bez rozdielu veku. Štát a ministerstvo práce sa
snaží pre mladých nájsť prácu a dôchodcom zabezpečiť
dôstojnú starobu, napríklad aj vyplácaním vianočného
príspevku.
Som rád, že sa nám aj tento rok podarilo zachovať
tradíciu vianočných dôchodkov, dokonca sme získali
pre dôchodcov viac peňazí ako po minulé roky. Zásadnou zmenou pre tento rok je zvýšenie maximálnej sumy
vianočného príspevku zo 75 eur na 87,26 eura. Najvyšší
príspevok dostanú poberatelia nízkych dôchodkov do
výšky životného minima (198,09 eura). Dôchodcovia,
ktorých dôchodky nepresahujú dvojnásobok životného minima (396,18 eura vrátane), si prilepšia o ďalších
12,74 eura.
Seniori, ktorí majú naozaj nízky dôchodok, si na Vianoce prilepšia o 100 eur, čo je pre nich určite veľká pomoc a vlastne aj úloha tohto príspevku.
V dôchodkovej politike urobilo ministerstvo už niekoľko zmien tak, aby bol dôchodkový systém nielen solidárnejší, ale aj udržateľnejší. Od začiatku minulého roka
sa dôchodky zvyšujú pevnou sumou, aj tým sa posilňuje
solidarita k seniorom s podpriemernými dôchodkami.
Dôležité zmeny MPSVR SR realizovalo vo všetkých
troch dôchodkových pilieroch. Boli nevyhnutné k prehĺbeniu solidarity a zabezpečeniu udržateľnosti celého
dôchodkového systému, aby nebolo ohrozené vyplácanie budúcich dôchodkov.
Ministerstvo pripravuje tiež zavedenie minimálneho
dôchodku. Je dôležité, aby ľudia, ktorí celý život pracujú a platia si odvody, aj keď len z minimálnej mzdy, mali
pokračovanie na strane 4
3
AKTUÁLNA TÉMA
Mesiac úcty k starším 2014
dokončenie zo strany 3
vyšší dôchodok ako tí, ktorí v produktívnom veku nepracujú a žijú zo sociálnych dávok. Nastavenie podmienok
nároku a výpočtu minimálneho dôchodku by preto malo
závisieť od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia, t.j.
koľko rokov odpracoval.
Vážené dámy a páni, v súčasnej dobe sa problematikou
postavenia seniorov v spoločnosti zaoberá Rada vlády
Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktorá
bola 8. januára 2014 uznesením vlády transformovaná
z Výboru pre seniorov Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, čím sa posilnilo jej postavenie.
Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným
a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky
v oblasti práv seniorov, pri riešení otázok životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi.
Činnosť rady vlády a jej aktuálne možnosti vplývať
na verejné politiky reflektujúce na zmeny v spoločnosti ovplyvnené demografickým vývojom a dotýkajúce sa
aktivizácie seniorov boli posilnené aj schválením Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020.
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014
– 2020 predstavuje zásadný krok dopredu svojim obsahom a filozofiou. Na tomto zásadnom strategickom
dokumente, prijatom v decembri minulého roku vládou
Slovenskej republiky, sa veľmi aktívne podieľali aj se­
niorské organizácie a ďalšie mimovládne štruktúry, pracujúce s touto problematikou.
Rád by som upozornil aj na ten aspekt, že program má
ambíciu ovplyvňovať verejné politiky počas viacerých
volebných období. Problematike podpory aktívneho
starnutia sa tak priznáva pozícia verejného záujmu a trvalej politickej priority, ktorá ponúka šancu na kvalitnejší a udržateľný rozvoj pre všetkých ako základnú víziu
slovenskej spoločnosti.
Je potešiteľné, že starostlivosť o starších ľudí u nás, nie
je len na pleciach štátu. Dobrým príkladom je vlastná
angažovanosť, záujem o spoločenské dianie a mnohé
aktivity, ktoré už dlhé roky organizujú viaceré združenia
a organizácie seniorov dôchodcov na Slovensku. Dávajú
tak priestor, aby sa odborné poznatky a životné skúsenosti využili tak pre starších ako aj mladších.
Dnes oceníme Vami navrhnutých seniorov dôchodcov,
ktorí patria k tým najaktívnejším vo Vašich organizáciách. Ste hrdí, že ich máte medzi sebou, že dosiahli pekné
výsledky a úspechy vo svojej činnosti a sú dôstojnými reprezentantmi dôchodcov. Vážim si a akceptujem názory,
postrehy i nové nápady, ktoré pri diskusiách so staršími
získavam a domnievam sa, že ocenenie a poďakovanie je
preto tou správnou reflexiou spoločnosti k našim starším spoluobčanom, k vzájomnej spolupatričnosti. Všetkým oceneným srdečne blahoželám.
Vám všetkým želám ešte raz pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Veľa šťastia Slovensko a jeho obyvatelia.
Predseda vlády SR R. Fico 29. 10. 2014 pri príležitosti vyhodnotenia mesiaca úcty k starším prijal
predstaviteľov JDS v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v prítomnosti ministra MPSVaR J. Richtera.
V otvorenej atmosfére boli diskutované otázky týkajúce sa života seniorov v SR ako aj činnosti JDS.
Predseda vlády SR ocenil činnosť najväčšej seniorskej organizácie a prisľúbil jej ďalšiu podporu.
4
 AKTUÁLNA TÉMA
Dôchodcovia budú vlakmi cestovať bezplatne
Výhoda určená pre všetkých poberateľov starobných aj ostatných druhov
dôchodkov sa stane realitou už 17. novembra
Možnosť cestovať bezplatne železničnou
dopravou na území Slovenska od 17. novembra
2014 získavajú cestujúci, ktorí dosiahli vek
62 rokov, ako aj o poberatelia predčasných
starobných dôchodkov, vdovských respektíve
vdoveckých, sirotských, či invalidných
dôchodkov. K tomuto kroku sme sa odhodlali
predovšetkým preto, aby sme aspoň čiastočne
zlepšili ich ťažkú životnú situáciu a umožnili im
cestovať k lekárovi alebo za rodinou vlakmi bez
toho, aby to zaťažilo ich peňaženky. Súčasná
sociálna vláda mohla takéto opatrenie prijať
iba preto, že sa dlhodobo snaží upratať vo
verejných financiách a keďže sa jej to darí, tak
si myslíme, že časť z takto získaných peňazí
by sa mala dostať späť k ľudom. Zároveň
sa tak snažíme podporiť cestovanie vlakmi,
ktoré preferuje aj Európska únia pretože ide
o moderný, ekologický, bezpečný a aj pohodlný
spôsob cestovania.
Kto bude cestovať zadarmo?
Nová výhoda sa zjednodušene dotýka cestujúcich
nad 62 rokov veku, všetkých starobných dôchodcov
bez ohľadu na vek, ako aj poberateľov všetkých druhov
dôchodkov podľa zákona 461/2003 o sociálnom poistení. Teda pôjde predovšetkým o poberateľov predčasných starobných dôchodkov, vdovských respektíve vdoveckých, sirotských či invalidných dôchodkov.
Táto výhoda sa týka aj ľudí, ktorí žijú mimo územia
Slovenska, ktorým bol obdobný nárok na vyplácanie
takýchto dôchodkov priznaný verejnou inštitúciou
členského štátu EÚ.
Podmienkou pre cestovanie bude zaregistrovanie
sa do systému železničného dopravcu, ktorý vykonáva dopravné služby vo verejnom záujme a získanie
osobitného preukazu vydaného takýmto dopravcom.
Následne bude potrebné zaobstarať si cestovný lístok
s nulovou hodnotou na konkrétnu trasu a deň. Bezplatná preprava sa vzťahuje iba na cesty v 2. vozňovej
triede vlakov, ktoré sú dotované štátom. Takúto prepravu dnes poskytuje iba dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a na trase Bratislava - Komárno,
spoločnosť RegioJet, a.s. Presný postup pre získanie
preukazu, aj čas dokedy si ho bude cestujúci musieť zabezpečiť bude podrobne komunikovaný dopravcami.
Presné postupy, už predstavila Železničná spoločnosti Slovensko. Spôsob získania preukazu sa bude líšiť podľa toho, či ide o ľudí starších ako 62 rokov alebo
o dôchodcov s vekom menej ako 62 rokov.
Ako budú zadarmo cestovať ľudia starší ako 62 rokov
Každý, kto má viac ako 62 rokov bude môcť v zmysle pripravovaného opatrenia cestovať vlakom zadarmo bez ohľadu na to, či mu bol alebo nebol priznaný
dôchodok. Samozrejme musí mať preukaz vydaný dopravcom. Jeho získanie však bude mimoriadne jednoduché.
Registráciu a preukaz si môžu cestujúci vybaviť vopred alebo pri prvej ceste na nulový lístok. Ľudia s vekom nad 62 rokov predložia v pokladnici len občiansky
preukaz. Vo veľkých staniciach sa zaregistrujú a preukaz získajú okamžite. V menších staniciach bude treba
o preukaz požiadať a jeho vydanie môže trvať niekoľko
pracovných dní. S týmto preukazom si potom bude
môcť cestujúci bezplatne vyzdvihnúť v pokladnici cespokračovanie na strane 6
5
AKTUÁLNA TÉMA
Dôchodcovia budú vlakmi cestovať bezplatne
dokončenie zo strany 5
tovný lístok, ktorý mu umožní cestovať vo vlakoch zadarmo.
V snahe vyjsť v ústrety tejto skupine sa počíta so zavedením špeciálneho prechodného obdobia. Nulový
cestovný lístok by sa dočasne vydával aj len na preukaz
totožnosti a to až do konca marca 2015. Cieľom je, aj
vzhľadom na počet oprávnených žiadateľov, vytvoriť
dostatočný časový priestor na vybavenie preukazu.
Ako budú vlakom cestovať zadarmo dôchodcovia mladší
ako 62 rokov
Všetci dôchodcovia do 62 rokov musia mať pred
prvou bezplatnou cestou vyriešenú registráciu a mať
preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov. K registrácii a získaniu preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné predložiť aj potvrdenie o výplate
dôchodkových dávok. To nesmie byť staršie ako 30 dní
a povinne treba priniesť aj farebnú fotografiu. Znova
platí, že vo väčších staniciach je to na počkanie, v menších staniciach môže jeho vydanie trvať niekoľko pracovných dní. Bez vystaveného preukazu nebude možné vydať nulový lístok, preto apelujeme na dôchodcov
do 62 rokov, aby si tento preukaz začali vybavovať
v dostatočnom predstihu. Dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začal tieto preukazy vydávať prostredníctvom svojich pokladníc od 27. októbra
tohto roku.
Čo ešte treba vedieť
Cestovný lístok s nulovou hodnotou si musí zabezpečiť každý dôchodca, aj cestujúci starší ako 62 rokov
a platí to na každú jednu cestu. Pre štát, ako aj dopravcu je dôležité vedieť koľko cestujúcich je vo vlaku, aby
bolo možné v prípade potreby posilňovať spoje, alebo
v budúcnosti uvažovať o prípadnom pridávaní ďalších vlakov. Lístok je vždy viazaný na konkrétnu trasu
a deň. V osobných vlakoch (Os), regionálnych expresoch (REX) a zrýchlených vlakoch (Zr) bude možné
využiť ktorýkoľvek vlak počas dňa. V časti vlakov diaľkovej dopravy budú bezplatné lístky viazané na konkrétny vlak, teda na vlak s odchodom v konkrétnu minútu. Ide o rýchliky (R), expresy (Ex), a vlaky kategórie
EuroNight (EN), EuroCity (EC) a Supercity (SC).
6
V čase viazanosti na konkrétny vlak, nebude možné
tomu istému cestujúcemu vydať ďalší lístok na iný vlak
uvedenej kategórie na rovnakej trase. Pri zmene potreby cestovať však bude možné lístok vrátiť a vyzdvihnúť
si nový, na iný spoj. Výmenu bude možné uskutočniť
do 120 minút po odchode vlaku z nástupnej stanice
cestujúceho.
Nulový cestovný lístok bude možné si zakúpiť v pokladnici, alebo cez internet. Súčasne platí, že v SC
alebo EC vlakoch je treba zaplatiť osobitný príplatok.
Miestenky alebo lôžkové/ležadlové lístky sa hradia
v plnej výške.
Schválenie zámeru nulového cestovného samozrejme pokrýva aj štátom dotovanú trať medzi Bratislavou
a Komárnom, ktorú na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
obsluhuje spoločnosť RegioJet.
Kde sa bezplatne cestovať nebude
Možnosť cestovať s bezplatným lístkom sa nevzťahuje na cesty vlakmi kategórie InteCity (komerčné vlaky)
prevádzkované Železničnou spoločnosťou Slovensko,
a.s. na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť. Tieto vlaky nie sú objednávané vo verejnom záujme štátom a majú osobitný cenník. Rovnako nebude možné
cestovať zadarmo ani v súkromných komerčných vlakoch, ktoré neposkytujú dopravu vo verejnom záujme
a jazdia bez štátnej dotácie.
Tiež je potrebné uviesť, že nebude možné bezplatne
cestovať na prihraničných úsekoch od poslednej stanice/ zastávky na území SR, kde vlak pravidelne zastavuje, po štátnu hranicu.
V rámci dvoch samoobslužných výpravných systémov (Tatranské elektrické železnice -TEŽ a výpravný
systém na trase Žilina – Rajec) sa bude bezplatne cestovať len na nový preukaz vydaný ZSSK resp. v prechodnom období budú aj tu môcť cestujúci nad 62 rokov použiť iba preukaz totožnosti. V rámci uvedených
systémov nebude potrebný nulový cestovný lístok.
ffViktor Stromček,
Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
 AKTUÁLNA TÉMA
3. výstava potrieb pre seniorov Senior EXPO Trenčín
Výstavisko EXPO CENTER Trenčín usporiadalo v dňoch 24. 10. až 25.10.2014 po tretíkrát výstavu
Senior EXPO – potreby pre seniorov. V rámci výstavy Senior Expo pripravili organizátori v spolupráci
s Ú JDS a KO JDS Trenčín konferenciu „Za zdravý životný štýl seniorov II.“ Cieľom konferencie bolo
priblížiť a poukázať na skutočnosť, že staroba neznamená koniec životnej aktivity. Otvorenia konferencie
sa zúčastnil v mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja riaditeľ Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici.
Ako odznelo v úvodných slovách
konferencie, aj napriek vráskam,
chorobám, či bolestiam, seniori vedia rozdávať úsmev a pohodu, iba
tak, úplne nezištne. Prítomných
seniorov, ktorých sa zišlo viac ako
sto, privítala predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Mgr. Anna Prokešová, ako aj predseda Jednoty
dôchodcov na Slovensku Ing. Ján
Lipiansky. Ten sa venoval téme zakladania zdravotných komisií. Ako
uviedol:
„Máme založenú Zdravotnú komisiu pri ústredí Jednoty dôchodcov, ale
takéto komisie sa postupne tvoria aj pri
jednotlivých krajských organizáciách
JDS. Tu je dôležitá spolupráca a partnerstvo s vyššími územnými celkami.“
níctva a Asociácii poskytovateľov
sociálnych služieb, samozrejme
odborníkom, MUDr. Ľudmile Bučkovej, riaditeľke RÚVZ Trenčín,
Monike Vrábeľovej, predsedníčke
ZSTP, MUDr. Karolovi Gottschalovi, primárovi ortopédie, Fakultnej
nemocnice Trenčín, MUDr. Igorovi
Slepčanovi za tému zdravý životný
štýl, MUDr. Terézii Drobnej, primárke geriatrie Fakultnej nemocnice Trenčín a MUDr. Jánovi Krekáňovi predsedovi Zdravotnej komisie
pri Ú JDS. Senior EXPO vo svojom programe okrem konferencie
ponúklo besedu s hercom Jurajom
Sarvašom a v sobotu kultúrny program pre seniorov.
Poďakovanie patrí aj výstavisku
EXPO CENTER TRENČÍN. Pravidelne na našich seniorov myslí a spojilo výstavu Senior EXPO
s krásnymi výstavami JAHRADA,
ZDRAVIE a HARMÓNIA, kde sme
mohli nájsť inšpiráciu na aktívne
trávenie voľného času a samozrejme sa dozvedieť, ako žiť zdravo a vitálne.
Slova sa ujal aj riaditeľ Úradu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici: „Aj takáto konferencia je to napĺňaním Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym
samosprávnym krajom a Jednotou
dôchodcov na Slovensku, ktoré sme
podpísali na prvom Dni otvorených
dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja 1. októbra tohto roku. Jednou z oblasti spolupráce je spoločné
predkladanie návrhov na riešenie
problémov pri poskytovaní pomoci
seniorom v oblasti zdravotnej, kultúrnej a športovej.“
Seniori si zaslúžia odbornú starostlivosť. Poďakovanie preto patrí
organizátorom konferencie, Jednote dôchodcov na Slovensku, Regionálnemu úradu verejného zdravot-
7
AKTUÁLNA TÉMA
Rokovanie Generálnej rady EURAG v Prahe
Jednota dôchodcov na Slovensku je členom
medzinárodnej organizácie EURAG. Ide
o Európsku federáciu starších ľudí, ktorá vznikla
v roku 1962. V polročných intervaloch zasadá
jej rada, na ktorej sa riešia otázky spolupráce
a ďalšieho smerovania organizácie.
V dňoch 2.-4. októbra sa jej členovia zišli v Prahe.
V prvý deň sa všetci zúčastnili konferencie „Kvalita
života českých seniorů“ v Českom parlamente. Programu konferencie sa zúčastnili zástupcovia parlamentu, námestníci ministrov práce a sociálnych vecí,
financií a zdravotníctva. Program bol vysoko odborný
a osvetľoval kvalitu života seniorov v Českej republike
z rôznych pohľadov – od demografie, cez príjem a spotrebu seniorov, od sociálnych po zdravotné aspekty až po
sociálne bývanie seniorov. Od špičkových českých odborníkov v doobedňajšom programe sa poobede dostalo
po vystúpenia zástupcov EURAG-u. Predseda JDS Ján
Lipiansky informoval o seniorskom hnutí na Slovensku, o aktivitách našej organizácie až po načrtnutie
zámerov JDS do budúcna. V závere konferencie bolo
prijaté memorandum o kvalite života seniorov v ČR.
Druhý deň rokovania bolo zasadnutie Generálnej
rady EURAG. Na programe boli aktivity uplynulého
polroka, vnútrozväzové otázky, perspektívy organizácie až po projektovú činnosť členských organizácií.
Boli ponúknuté niektoré zaujímavé možnosti projektových aktivít, ako aj vzdelávacie podujatie v Bad Urbach
v Nemecku. Predseda JDS Ján Lipiansky počas rokovania GR predniesol 2 návrhy na uznesenia, ktoré boli
prijaté do zápisu. Prvé sa týkalo Európskej Karty seniora, ktorá by oprávňovala na zľavy pre seniorov v doprave, bývaní, kultúre a športe a v akútnej zdravotnej
starostlivosti. Druhé zase možnosti sociálneho bývania
pre seniorov.
Tretí deň rokovania boli na programe bilaterálne
rokovania a veľký koncert pre seniorov Stredočeského kraja v prekrásnom historickom Obecnom dome
(Obecní dům) v Prahe. Tento koncert bol organizovaný
Radou seniorov ČR a venovaný Medzinárodnému dňu
seniorov, pretože v Česku nie je celý mesiac október
ako Mesiac úcty k starším. Tento koncert bol krásny
svojím programom – prvá časť bola klasickejšia, prezentovaná Pražským salónnym orchestrom, druhá jeho
swingovým bandom. Pozoruhodné bolo, že priemerný
vek hráčov bol vysoko seniorský, len máličko tvárí bolo
do päťdesiatky. Mladé boli len sólistky – či už operná
speváčka, alebo tá jazzová. Bolo to
skutočne symbolické – seniori hrali
seniorom – a spoločne slávili svoj
medzinárodný deň.
Z Prahy sme sa vracali plní inšpirácií, nadšenia, ale aj hrdosti na
naše slovenské aktivity. So starými
i tými novými partnermi sme načrtávali nové projektové nápady. Ako
ten z Wellsu (VB), kde babička Val
v minulosti vydala knihu rozprávaní
starej mamy, no teraz by chcela pre
spoločne s nami pripraviť e-knihu
z rozprávaní starých mám. Mne sa
to páčilo a Vám? Rozhodne to nebol
jediný nápad.
ffPhDr. Mária Chaloupková –
účastníčka rokovania
8
 AKTUÁLNA TÉMA
Senior roka – ocenenie udeľované primátorom
Primátor hlavného mesta SR
Bratislavy, Doc. RNDr. Milan
Ftáčnik, CSc. každoročne
pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, oceňuje seniorov
„Seniorom roka“.
I v tomto roku boli z radov
seniorov z Bratislavy ocenení
traja seniori, ktorí boli
navrhnutí z Ústredia a Krajskej
organizácii JDS Bratislava.
Mgr. Elena Hanisková
Dňa 16. októbra 2014 pozval
primátor hlavného mesta SR Bratislavy seniorov na koncert pod
názvom Tisíc pozdravov, ktorý sa
uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a ocenil troch
seniorov z JDS, ako seniori roka.
Boli to: Mgr. Elena Hanisková zo ZO JDS
a Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Pani Elena Hanisková vyrastala ako sirota a už vtedy si začala
uvedomovať, aké je dôležité rozdávať lásku iným. V súčasnosti je
predsedníčkou ZO JDS Bratislava – Pošeň. Vďaka jej charisme a
činnosti pre seniorov, v tejto základnej organizácii neustále rastie
počet členov. Jej krédom je človek.
Založila Akadémiu tretieto veku,
ktorú vedie už 8 rokov.
Tento projekt je výnimočný tým,
že je venovaný zdravotným problémom seniorov. Aby sa seniori
neustále vzdelávali i o okolitých
krajinách organizuje seniorskú
vedomostnú súťaž v spolupráci
so zastúpením Európskej komisie
v SR. Popri viacerých aktivitách,
pôsobí ako dobrovoľník v Červenom kríži, pomáha seniorom pri
styku so samosprávnymi úradmi.
Ing. Emil Polický, člen Predsedníctva KO JDS Bratislava a predseda
OO JDS Bratislava IV. okres.
Ing. Emil Polický
Daniela Lipková
Pán Emil Polický po odchode
na dôchodok sa včlenil do práce
pre seniorov. Najprv ako predseda
MO JDS Karlová Ves, neskôr ako
predseda OO JDS. Pri zvolení do
funkcie predsedu OO JDS si stanovil jednu veľmi peknú úlohu: že
okrem kultúrnej a spoločenskej
činnosti riešenie sociálnych otázok seniorov za účasti kompetentných a mienkotvorných osobností,
ako člen Rady starších pri magis-
tráte hlavného mesta Bratislavy
i Rady starších pri Mestskej časti
Karlová Ves.
Svojou aktívnou prácou intenzívne vyhľadával sponzorov, čím
si spríjemnili a vybavili miestnosť
na stretávanie nábytkom a výpočtovou technikou. Pod jeho vedením ako predsedu OO JDS Bratislava IV. uskutočňujú každoročne
prehliadku recitácie poézie a prózy seniorov okresu.
V Predsedníctve KO JDS Bratislava sa venuje otázkam zvyšovania členstva v Bratislavskom kraji.
Daniela Lipková, členka Základnej
organizácie JDS v Devínskej Novej
Vsi, vedúca denného centra.
Pred odchodom na invalidný
dôchodok pracovala v školstve ako
učiteľka, kde sa podieľala na vypracovaní vzdelávacích a sociálnych
programoch. Po odchode sa po
niekoľkoročnej izolácii zo zdravotných dôvodov začala venovať práci so seniormi. Najprv ako členka
Základnej organizácie v Devínskej
Novej Vsi robila cvičiteľku seniorom so zameraním na osteoporózu, v spoločenskej oblasti realizovala projekt Babička roka.
Zaoberala sa viacerými projektmi,
ako: Komunitná záhrada v spolupráci so žiakmi základnej školy,
Bezpečná jeseň života v spolupráci s policajným zborom a riešila
i vzťah seniorov k počítačom.
Pre získavanie poznatkov o Slovenskej republike, sa podieľa na
organizácii exkurzno-vzdelávacích zájazdov a na zlepšenie zdravotného stavu seniorov relaxačných pobytov.
9
RADÍME VÁM 
Niekoľko rád k problémom nášho zvyšujúceho sa veku
Vyšší vek a s ním spojené zdravotné problémy sa skôr či neskôr dotknú každého z nás.
Ani sa nenazdáme a vo víre činorodého seniorského života zistíme, že nám mnohé
základné činnosti, ktoré sme predtým hravo zvládali začínajú robiť vážne problémy.
Prichádza obdobie, že sa musíme zamýšľať čo s tým urobíme, pretože sa nám tieto
problémy stále viac prejavujú v našom každodennom živote až natoľko, že zisťujeme,
že sme odkázaní pri ich zvládaní na pomoc iných.
Vtedy máme na výber viaceré možnosti:
Ak je naším opatrovateľom dôchodca, tieto sumy sú mini1. Prvou možnosťou je že sa o nás môže niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina – málne 91,28 eura, resp. 121,28 eura podľa výšky dôchodku
deti majú svoje rodiny, prácu a nežijú s nami v spoločnej opatrovaného. Ak je príjem ZŤP občana vyšší ako 1,4- násodomácnosti – môžeme požiadať obec o opatrovateľskú bok ŽM pre plnoletú osobu, príspevok sa kráti o sumu prevyslužbu z dôvodu, že sme odkázaní na pomoc iných pri šujúcu tento príjem.
3. Ďalšia z možností je požiadať úrad sociálnych vecí
základných činnostiach ako je stravovanie, základné telesné potreby, hygiena, obliekanie a vyzliekanie, pohyb, a rodiny v obci, alebo sociálny úrad na samosprávnom kraorientácia v priestore a liečebný režim. Podľa schopnos- ji o zaradenie do ústavu sociálnych služieb. Túto možnosť
ti vykonávať tieto činnosti nás sociálna komisia obce po máme vtedy, keď náš stupeň odkázanosti je od IV do VI. Je to
zistení všetkých potrebných náležitostí zaradí do jedného situácia, keď sme okrem vysokého veku aj vážne chorí a pozo šiestich stupňov odkázanosti. Na účely opatrovateľskej trebujeme opateru minimálne 8 hodín denne až 24 hodín
služby je potrebné dosiahnuť minimálne II. stupeň odkáza- denne a teda celoročnú starostlivosť v sociálnom zariadení.
Kým sme zdraví, sme klientmi zariadení pre seniorov
nosti. Ak sme aspoň v tomto stupni odkázanosti a potrebujeme opatrovateľskú službu, musíme o ňu písomne
požiadať obec alebo mesto podľa svojho trvalého pobytu.
Obec vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť
a vydá rozhodnutie o stupni odkázanosti, respektíve zamietne žiadosť na opatrovateľskú službu. Obec či mesto
poskytujú opatrovateľskú službu za úhradu. Zákon pritom
ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou ne-
primeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá
dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu, alebo platí len
čiastočnú úhradu. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú
službu musí jej prijímateľovi zostať minimálne 1,4 – násobok
sumy životného minima, čo je 277,33 eura. Obec či mesto
poskytujú opatrovateľskú službu za dotované ceny, ktoré
sú financované z rozpočtu obce a ich výška sa určuje všeobecne záväzným nariadením.
Tí, ktorým sa už neujde pomoc od obce, či mesta, môžu
si objednať službu od neverejných poskytovateľov, musia
si však platiť plnú cenu bez dotácie, čo je dosť náročné. Ak
na zaplatenie takejto služby nemáme, stávame sa dlžníkmi a po našom skone sa dlh vymáha v dedičskom konaní.
2. Ak sa nám stane, že máme aj ťažké zdravotné postihnutie – ZŤP – môžeme sa uchádzať o peňažný príspevok
na opatrovanie, ktorý sa podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytuje osobe, ktorá je ZŤP.
a tie majú v kompetencii mestá a obce, zariadenia sociálnych služieb sú v kompetencii samosprávnych krajov.
To znamená, že ak si vybavujeme odkázanosť pre takto
chorého dôchodcu, musíme sa obrátiť so žiadosťou na
príslušný samosprávny kraj, ktorý spravuje a financuje príslušné zariadenia. Hoci štát prispieva na každého
dôchodcu umiestneného v sociálnom zariadení mesačne
320 eur a skutočné náklady sú aj 700 eur, mesačná úhrada od nás ako klienta je 250 eur podľa druhu zariadenia.
Sú však aj prípady, keď náklady sú síce 700 eur, ale my
ako klient doplácame len 50 eur podľa výšky dôchodku
a rozdiel do 700 eur dopláca samosprávny kraj.
O príspevok 320 eur musí požiadať poskytovateľ sociálnej služby potom ako úrad rozhodne o našej odkázanosti na sociálnu službu v príslušnom zariadení. Príspevok poskytuje MPSVaR. Peniaze však nedostaneme do
ruky my, ale zariadenie sociálnych služieb v ktorom sme
zaradení. To znamená, že my platíme za služby v domove
sociálnych služieb len podľa svojho príjmu a po zaplatení
úhrady nám musí zostať zákonom stanovená suma vo výške
približne 50 eur.
Ak je náš príjem nižší ako zákonom stanovená hranica, neplatíme nič, ak nepatrne prekračuje túto hranicu, platíme len
čiastočnú úhradu.
4. Ak sa aj vo vyššom veku vieme aspoň čiastočne sa
V roku 2014 je výška príspevku 220,52 eur za mesiac ak o seba postarať a naše rozhodnutie o odkázanosti je hodide o opatrovanie jednej ZŤP osoby, alebo 294,01 eura ak ide notené stupňom odkázanosti najmenej II. môžeme požiadať oddelenie sociálnych vecí a rodiny v obci alebo meste
o opatrovanie dvoch alebo viac ZŤP osôb.
pokračovanie na strane 11
10
 RADÍME VÁM
Niekoľko rád k problémom
nášho zvyšujúceho sa veku
dokončenie zo strany 10
kde máme trvalý pobyt o zaradenie do domova dôchodcov. Aj pri umiestnení do domova dôchodcov musí obec alebo mesto
na základe našej žiadosti vydať po posúdení našich podmienok rozhodnutie
o našom umiestnení v domove dôchodcov. Aj tu sú podmienky platby v týchto
zariadeniach podľa nášho príjmu. Zriaďovateľom domovov dôchodcov sú spravidla obce a mestá a preto aj oni rozhodujú o našom umiestnení. Rozdiel oproti
domovov sociálnych služieb je v tom, že
senior si môže vybrať domov dôchodcov,
ktorý spravuje neverejný poskytovateľ
avšak tam uhrádza plný poplatok bez
príspevku obce či mesta. Na umiestnenie
v takomto zariadení nepotrebuje rozhodnutie príslušnej obce.
Podrobné podmienky pre umiestnenie do domova dôchodcov sme si povedali v niektorom prechádzajúcom čísle
3. veku, preto sa k nim už nebudeme
vracať.
Lekár musí o lacnejšom lieku informovať
Medzi našimi seniormi prevláda názor, že generiká sú menej účinné lieky
ako originál a preto často žiadajú v lekárňach originál, ktorý je mnohokrát
drahší, ako generikum. Výsledkom
potom je, že poisťovňa im nevráti
príspevok 45 eur, pretože si nevybrali lacnejší liek. Skutočnosť je však
úplne iná a na ňu nás musí upozorniť lekár, ktorý nám lieky predpisuje.
V čom je teda rozdiel medzi originálnym liekom a generikom?
Lieky, ktoré bežne užívame či sú
predpísané lekárom, alebo si ich kupujeme v lekárni sú dlhoročne vyvíjané
farmaceutickými spoločnosťami, testované v laboratóriách a napokon klinicky skúšané na ľuďoch. Výsledkom
dlhoročnej práce mnohých ľudí je liek
označený ako originál a spoločnosť,
ktorá ho vyvíjala, má zákonné právo
jediná ho vyrábať pre trh, lebo do jeho
vývoja investovala veľké finančné prostriedky. Originálny liek je teda chránený patentom určitú zákonnú dobu.
Keď uplynie patentová ochrana, liek je
volne k dispozícii a môžu ho vyrábať
rôzni farmaceutickí výrobcovia a tieto
lieky vyrábané presne podľa originálu
sa volajú generiká.
Generiká sú bezpečné lieky, pretože
musia spĺňať tie isté výrobné štandardy
ako originálne lieky a i posúdenie ich
bezpečnosti musí byť potvrdené laboratórnymi kontrolami. Jednoducho povedané – vyrábajú sa presne podľa vzoru
originálu a kontroluje sa, či vyvolávajú
také účinky ako originálny liek. Keď vám
lekár predpisuje akýkoľvek liek, je povinný informovať vás o lacnejšom lieku.
Súčasne platná legislatíva ukladá
lekárovi aj expedujúcemu lekárnikovi
povinnosť informovať pacienta o lacnejšom lieku aj o výške doplatku za
všetky lieky podľa zoznamu kategorizovaných liekov.
Zákon o lieku dáva možnosť predpisujúcemu lekárovi zakázať výdaj
náhradného lieku ak je pre pacienta
nevhodný. Tieto dôvody je lekár povinný uviesť v zdravotnej dokumentácii a na lekárskom predpise na zadnej
strane uvedie názov lieku, ktorý je pre
pacienta nevhodný.
Reklamovať môžete aj oblečenie kúpené v zľave
Pokazili sa vám topánky kúpené v zľave? Pokojne ich môžete reklamovať. Aj tovar kúpený vo výpredaji je predajca
povinný prijať na reklamáciu. Pri predaji zľavneného tovaru
musí predajca musí splniť rovnaké podmienky ako pri výrobkoch predávaných bežným spôsobom. Zákon presne určuje
výrobky, pri ktorých predajca nie je povinný prijať tovar na
reklamačné konanie.
Predajca nie je povinný vybaviť reklamáciu napríklad spodnej bielizne. Patria sem aj výrobky chránené autorským právom ako knihy, CD, DVD a iné Oblečenie a topánky nakúpené vo výpredaji môže zákazník reklamovať rovnako ako každý
iný tovar. Aj pri takomto tovare platí 24-mesačná záruka. Ak
však kupujete so zľavou vec, ktorá už má chybu a predajca vás
na ňu pri kúpe upozorní, neskôr ju nemôžete reklamovať. Táto
chyba však musí byť vyznačená aj v doklade o kúpe.
10 rád o reklamácii tovaru:
1. Reklamujte tovar, ktorý má iba skutočne chybný výrobok,
2. reklamujte na správnom mieste u predajcu, nie u
výrobcu
3. reklamáciu uplatnite včas, hneď, keď chybu zistíte,
4. preukážte kúpu výrobku – doklad o zaplatení, záručný list, alebo svedectvo druhej osoby,
5. uvedomte si, čo môžete žiadať- odstrániť vadu, alebo vy 6.
7.
8.
9.
10.
meniť výrobok za bezchybný, môžete žiadať aj vrátenie
peňazí,
d bajte o riadne spísanie reklamácie – z obchodu neodíďte bez písomného dokladu,
dajte pozor na lehotu vybavenia reklamácie- buď
hneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, maximálne
do 30 dní. Ak nevybaví reklamáciu do 30 dní, máte
právo na vrátenie peňazí,
neplaťte, keď nemusíte – oprava v záruke je bezplatná,
pokiaľ niečo neviete, poraďte sa – o radu požiadajte
niektoré spotrebiteľské združenie,
nevzdávajte sa keď vám reklamáciu zamietnu – mnohé reklamácie predajcovia zamietnu aj keď vedia,
že je oprávnená. Podajte žalobu na súd v sídle, kde
má obchod svoje sídlo.
ffJUDr. Anna Hromníková,
podpredsedníčka JDS
11
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Zo života našej Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Želovciach
Naša ZO je pomerne mladou organizáciou v obci Želovce, ktorá
má približne 1400 obyvateľov a nachádza sa na zmiešanom území
južného Slovenska. Bola založená v roku 2012 a má 64 členov.
Založená bola na podnet predsedkyne okresnej organizácie
JDS aktívnymi občanmi a s podporou starostu obce. Po veľkom
tresku, ktorým prešla hneď v prvý rok po založení v súvislosti
s rozmanitosťou názorov, jej činnosť nabrala správny smer.
Základom aktivity našich členov
a členiek je túžba byť užitočným aj
v jeseni nášho života. Naše rodiny
sa po dospení detí a nedostatku zamestnaneckých príležitostí zúžili na
zopár členov domácnosti. Väčšina
z nás má pocit, že dokážeme ešte
viac, ako len viesť malú domácnosť.
Okrem toho máme aj mladších členov (najmladšia naša členka má 42
a najstaršia 85 rokov), ktorí nás inšpirujú a doplnia, keď nestíhame.
V zimnom období organizujeme
v obecných priestoroch posedenia nad
knihou, zdravovedné prednášky, páranie peria alebo iné náučno-informačné
akcie. Tieto akcie majú všetky prívlastky našej minulosti charakteristické
územiu kde žijeme. Je to spev slovenských a maďarských ľudových piesní,
rozprávanie príhod z medzivojnového
obdobia, príprava tradičných koláčov,
spomienky na spríjemňovanie si zberu
úrody, napr. mlátenie obilia, oberanie
hrozna, lámanie a šúpanie kukurice,
zabíjačky. Hostíme sa mastným cibuľovým chlebom, varenou kukuricou
s makom, pijeme čaj s vínom alebo varené víno.
Túto zimu sme vymysleli pre naše
vnúčatá maškarný ples, ktorý sa
nám veľmi vydaril. Priestory praskali v švíkoch. Škôlkári svojim programom nám ho otvorili a ukončili
sme ho spolu s rodičmi a tinedžermi
v maskách, tancom, popukanými
balónmi a rozsypanými konfetami.
Zjedli sme všetky pripravené jednohubky, zákusky a vypili teplý čaj.
12
Začiatkom jari sme vyšli do prírody aby sme pomohli Združeniu
na záchranu Šosárských prameňov
vyčistiť túto oblasť byvalých kúpeľov
od odpadkov. Vypiľovali sa tu rozmnožené kríky, opílili sa haluze zo
stromov. Celá parcela kúpeľov sa aj
našim pričinením zkrášlila. Z ObÚ
nám priviezli občerstvenie. Takmer
celý deň sme strávili v prírode.
V rámci pobytu v prírode sa staráme o kvetinové záhony na verejných
priestranstvách. Vysadíme, okopávame, čistíme od buriny kvetinový záhon v zdravotnom stredisku
a pred kaplnkou sv.Urbana v Údolí
Želovských pivníc. Taktiež zbierame
liečivé bylinky. V našom kraji rastie
ľubovník bodkovaný, repík, materina dúška, myší chvostík, kostihoj
a skorocel. Záhony vysádzame s kvetinkami z vlastnej sejby a z byliniek si
robíme Jánsky olej a liečivé čaje. Na
Urbana sa už tradične pomodlíme
pred jeho kaplnkou za dobrú úrodu.
Vtedy sa o naše občerstvenie postará
občianske združenie Údolia Želovských pivníc.
Akcie v prírode si spojíme s opekačkou, pozveme si priateľa harmonikára a spolu si zaspievame
a zatancujeme. Takmer všade sa dopravujeme na bicykloch, alebo peši.
Ak sa zdržíme dlhšie do noci, starosta obce nám zabezpečí dopravu.
Starosta obce podporuje našu organizáciu všetkými možnými spôsobmi. My na oplátku pomôžeme
tam, kde nás potrebuje obec.
Našim vďačným sponzorom je aj
Poľovnícke združenie Želovce. Využívame jeho chatu na naše akcie
a potom sa postaráme, aby aj bola
uprataná a zkrášlená.
Nezabúdame ani na našich slávnych rodákov Kalmana Mikszáta,
ktorého múzeum je v susednej obci
Sklabiná, ako ani na zs.Nagy Lajosa, nad ktorého hrobom si zarecitujeme jeho báseň.
V júli sme bilancovali na členskej
schôdzi. Zoorganizovali sme výlet
na kúpanie do Egeru. Dopravu nám
zaplatila obec. V auguste sme pomohli ObÚ pri podávaní občerstvenia počas dňa obce, za čo sme boli
sponzorsky odmenení. V septembri
sa zúčastníme športovej olympiády
seniorov.
V októbri sa budeme podieľať na
akciách obce poriadaných v rámci
úcty k starším.
Do konca roka nám ešte zostáva pripraviť pietnu spomienku na
padlých počas vojen – 1.november,
slávnostnú členskú schôdzu pre
jubilujúcich členov v tomto roku
a navštíviť našich rodákov žijúcich
v Domove dôchodcov.
Na záver chcem ešte uviesť, že
spolu tu nažívame Slováci s občanmi maďarskej národnosti,
využívame výhody vzájomnej
blízkosti našich národov bez známok nacionalizmu a vo vzájomnej
úcte. Svoju činnosť orientujeme
tým smerom čo naši členovia majú
radi a radi robia. Všetky naše akcie
sú spontánne, veselé a zaujímavé. Základným organizáciám JDS
prajeme veľa úspechov a ich členom veľa zdravia,elánu a tiež takú
peknú jeseň života ako je tá naša.
ffAnna Kiškováčová,
predsedkyňa ZO JDS Želovce
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Bradlo a členovia DC Uhlisko z Banskej Bystrice
Bol krásny deň, cestovali sme autobusom prekrásnou krajinou, pán Cyril Guzma nás oboznamoval
s históriou každého hradu, či jeho majiteľov ako aj
vplyvu niektorých panstiev na vývoj kraja ktorým sme
prechádzali. Boli to hrady Beckov, Čachtice a osídľovanie Myjavskej pahorkatiny.
Ani sme sa nenazdali a boli sme snáď v najmladšej
obci Slovenska, Hrašné. Obec vznikla v roku 1955.
Tu nás už čakala a srdečne privítala vedúca miestneho klubu seniorov obce Hrašné, pani Milka Málková so svojím Jožkom. Pani Milka nám každému dala
brožúrku „Hrašné v minulosti a dnes“. My sme jej
dali knihy o Banskej Bystrici.
Neobišlo sa to ani bez koštovky, pravej kopaničiarskej slivovice, ktorej nám po poháriku nalial Jožko. Po
privítacom ceremoniáli a spolu s našimi novými pria­
teľmi, ktorí nás sprevádzali po celý deň ich prekrásnym krajom, sme sa autobusom presunuli do rodiska
M. R. Štefánika, do obce Košariská. Tu sme si prezreli exponáty múzea, dočasne umiestnené v evanjelickom kostole. Budova múzea je v súčastnosti rekonštruovaná. K jednotlivým exponátom nám veľmi
podrobne hovorila mladá sprievodkyňa. Po skončení
prehliadky sme sa autobusom vyšplhali cez Brezovú
na vrch Bradlo, kde sme videli majestátnu mohylu
s pozostatkami Dr. M. R. Štefánika a jeho dvoch spoločníkov, občanov Talianska, ktorí zahynuli pri leteckej havárii spolu s ním.
Po privítaní s nám sprievodkyňa hovorila o histórii
stavby mohyly. Dozvedeli sme sa, že túto majestátnu
stavbu naprojektoval tiež rodák z Brezovej Dušan
Jurkovič.
Bolo nádherné počasie, ktoré nám dožičilo kochať
sa v nádhernom okolí tohto prekrásneho kraja.
Aby sme mali pamiatku na toto pamätné miesto
a nádherne prežitý deň v našom živote, sme sa aj fo-
Náš jubilant
tografovali. Pán Cyril Guzma predniesol báseň „Štefánikova matka“, ktorú na tomto mieste prednášal
v roku 1938 ako malý školák, tu na výlete prvýkrát.
Pridal sa aj ďalší člen nášho klubu.
Daniel Číž zaspieval pieseň o Štefánikovi. V dojatí a so slzami v očiach sme opúšťali mohylu. Nasadli
sme do autobusu a kľukatou cestičkou sme prišli do
Brezovej do reštaurácie „Strýka Ragana“ na pripravený obed. Po dobrom obede sme sa autobusom presunuli do obce Tura Lúka, kde sme si prezreli „Hospodársky dom“ a jeho zvieratká a exponáty. Tu sme sa
rozlúčili s našimi priateľmi z Hrašného, poďakovali
sa za ich prítomnosť pri našom spoznávaní ich kraja.
Cestou späť do nášho mesta sme rozmýšľali nad
tým, koľko krásneho máme na našom malom Slovensku a ako sa sem vrátime ukázať aj naším deťom
a vnukom, aby vedeli na čo majú byť hrdí.
Zájazdu sa zúčastnili aj tri členky DC Lipa z nášho
mesta.
ffRenáta Petrincová, vedúca DC
Miestna organizácia JDS Bratislava - Petržalka už po druhýkrát
v roku 2014 usporiadala pre svojich členov - jubilantov z príležitosti ich významného životného jubilea - vek 70, 75, 80, 85 a 90 rokov
slávnostné posedenie.
Medzi jubilantami bol aj člen
pán Emil Chuťka, ktorý sa dožil
významného životného jubilea
90 rokov (na snímke).
Menovanému k jeho významnému životnému jubileu gratulujeme
a do ďaľších rokov života prajeme veľa zdravia, osobnej pohody
a tiež sily, aby sa aj v budúcnosti
ako doteraz mohol zúčastňovať na
akciách Miestnej organizácie JDS
a v Dennom centre seniorov.
ffVýbor MO JDS
Bratislava - Petržalka
13
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Skalickí seniori v Krpáčove
KRPÁČOVO – v centre rekreačnej
oblasti na južnom úpätí Nízkych
Tatier skalickí seniori, prevažne zo
zariadenia pre seniorov Pod Hájkom
sa týždeň rekreovali v peknom hoteli POLIANKA. Bola to týždenná
rekreácia, ktorú tu absolvovalo 45
seniorov prvý septembrový týždeň.
Organizátorom podujatia bola riaditeľka zariadenia – Jolana Straková. Cesta autobusom do Krpáčova
ubiehala nad očakávanie. O dobrú
pohodu sa postarali manželia Špírkovci (Milan Špírek s manželkou
Aloiziou). Na prekvapenie zdravotná sestra Aloizia Špírková napiekla
„svadobné“ koláčiky, ktoré všetkým
znamenito chutili, ako aj iné sladkosti. Nezabudla ani na pitný režim.
Nečudo, že si všetci pochvaľovali
príjemné cestovanie spolu s vodičom Pavlom Mrázom.
Ubytovanie bolo v peknom hoteli
Polianka. Hneď po ubytovaní a po
spoločnom obede neoddychovali,
ale uskutočnili malú prechádzku
malebnou prírodou. Večer, ako aj
všetky nasledujúce strávili v spoločenskej miestnosti, kde o spev a dobrú náladu nebolo núdze.
Druhý deň pobytu seniori strávili
spoločnou prechádzkou k prameňu
vody Sama Chalupku a po obede
absolvovali náročnú túru do rekreačnej oblasti „TÁLE“. Cesta lesným
chodníkom bola pomerne náročná,
ale seniorom chôdza tam i späť dĺžky
8 km bola príjemnou prechádzkou.
Po večeri si opäť všetci spoločne zaspievali (Ide pieseň do kola okolo
stola…). Cez prestávku rozprávali
mnohí seniori vtipy, takže večer zábavy rýchle ubehol.
Ďalší deň bol rovnako „vyťažený“.
Viacerí sa rozhodli pre kúpanie vo
Welnesse Bystrá, iní navštívili Bystriansku jaskyňu. Dni ubiehali veľmi
rýchle. V programe mali aj zájazd do
poľskej Jablonky na známe trhy, aby si
každý mohol kúpiť podľa vlastnej vôle.
Niektorí sa rozhodli pre vlastný individuálny program – oddychovanie. Vydarený bol i spoločný zájazd do Zvolena, kde spoločne navštívili zvolenský
zámok – dočasnú slovenskú galériu,
poprechádzali sa po zvolenskom námestí, aby im po návrate do hotela
chutil obed. Večer sa v spoločenskej
miestnosti opäť spievalo, hovorili sa
vtipy a tancovalo. Prišli i maškary, ktoré dobrú náladu len znásobili.
Piatkové ráno prišlo a to bol signál,
že sa týždenný pobyt končí. Rýchle
balenie a po obede nasledovala cesta
autobusom do Skalice. Všetci seniori
boli s týždenným pobytom nadmieru
spokojní. Poďakovali sa vodičovi autobusu – Pavlovi Mrázovi, rovnako
i hudobníkovi Vladimírovi Mikušovi
a samozrejme organizátorke tohto
podujatia, pani Jolane Strakovej.
Dobrú pohodu znásobilo i pekné počasie.
ffDrahomír Čermák
Vydarené štyri zájazdy
O senioroch sa často rozpráva,
že nemajú čas. Do určitej miery to
býva pravdou. Avšak, keď sa pripravia vhodné podujatia, návšteva
termálnych kúpalísk, či zájazdy
do zahraničia alebo po Slovensku,
vždy si nájdu nielen čas, ale aj
usporené peniaze z neveľkého
dôchodku. Skalickí seniori patria
k tým, čo radi navštevujú známe
pamiatky i u susedov na Morave,
respektíve v Rakúsku.
Posledné mesiace „na cestách“
využili neúrekom. Dva autobusové zájazdy uskutočnili k susedom
14
do Rakúska. V prvom zájazde to
bola návšteva a prehliadka pútnického miesta Mariazell, v druhom
neveľké mesto Krems. Zájazdy sa
vydarili a aj to bol dôvod v zaujímavých zájazdoch pokračovať.
Totižto v mestskej organizácii
JDS evidujú asi 700 seniorov, prevažná väčšina je mladých, čo sú
v dôchodku iba pár rokov a preto
o zaujímavé podujatia majú veľký
záujem.
Taktiež absolvovali zájazd na susednú Moravu, kde navštívili známe kúpele Luhačovice. Hoci niek-
torí zo súčasných dôchodcov už
v mladosti boli v Luhačoviciach,
po desiatkach rokov sa sem opäť
radi vrátili. So sprievodkyňou postupne navštívili všetky pramene
liečivej vody a samozrejme z voľne vytekajúcich prameňov vodu
aj ochutnali. Na území Luhačovíc
vyviera 17 minerálnych prameňov so zvýšeným obsahom jódu,
železa, fluóru a iných prvkov. Pri
prehliadke mesta navštívili 7 najznámejších prameňov (Alpinku,
prameň. Dr. Šťastného, Vincentpokračovanie na strane 15
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Vydarené
štyri zájazdy
dokončenie zo strany 14
ku, Ottovku, prameň sv. Jozefa,
prameň Viola a nový jubilejný
prameň sprístupnený iba v minulom roku). Prezreli si i najznámejšie Jurkovičove stavby
a ďalšie pamiatky.
V zájazdoch pokračovali.
Opäť navštívili východoslovenskú metropolu Košice na
štvordennom zájazde za krásami a pamiatkami Slovenska.
Cestou do Košíc sa zastavili
v Martine, kde si prezreli gotický kostol z 13. storočia, ústredné slovenské múzeum s pozoruhodnými národopisnými
zbierkami, starú budovu Matice Slovenskej, národný cintorín a ďalšie budovy. Boli
ubytovaní ako v minulom roku
i teraz v Inštitúte vzdelávania
veterinárnych lekárov, kde sa
o seniorov postaral „skaličan“
– riaditeľ inštitútu – MVDr.
Jozef Pokorný, syn organizátorky zájazdu Viery Černej.
V Košiciach bolo po celý deň čo
obdivovať, navštevovať (Dom
sv. Alžbety, národné divadlo,
múzeum a naviac i košický
zlatý poklad a iné). Ďalší deň
si odskočili do Bardejova, kde
si prezreli múzeum, historické námestie, kostol a kúpele.
Zaujímavá bola i cesta domov.
Na spiatočnej ceste sa zastavili
v Kremnici a navštívili i známu
kremnickú mincovňu.
V zájazdoch budú seniori
pokračovať i naďalej. Na jeseň
a zimu naplánujú a uskutočnia
viacero kultúrnych zájazdov do
divadiel (Bratislava, Nitra, Trnava).
ffDrahomír Čermák
Spomienka na slávneho rodáka
V našej obci Dolná Lehota sa dňa
5. novembra 1944 narodil pán Anton Anderle. Pochádzal zo slávnej
rodiny bábkohercov Anderlovcov.
Tomuto umeniu sa priučil od svojho
otca Bohuslava, ktorý so svojím bratom Jaroslavom chodili hrávať bábkové divadlo po celom Slovensku.
My starší si ešte pamätáme, ako
sme sa nedočkavo tešili, aby sme
mohli sledovať úžasné príbehy Gašparka, Škrholu, či iných obľúbených
hrdinov.
V 90-tych rokoch sa pán Anton
Anderle aktívne venoval bábkovému divadlu a patril k najvýznamnejších európskym bábkarom.
Našu obec naposledy navštívil
v roku 2004, kde sa zapísal do kroniky obce a odohral bábkové predstavenie v základnej škole. V roku 2008
pán Anton Anderle zomrel.
K jeho 70.-mu výročiu od narodenia ZO JDS a OÚ v Dolnej Lehote spolu pripravili milú slávnosť na
jeho pamiatku.
Dňa 28. 09. 2014 sa spomienka na
rodáka začala slávnostnou svätou
omšou, po ktorej na miestnom cintoríne ct. p. farár Škapura posvätil
pamätnú tabuľu, aby meno nášho
rodáka ostalo v pamäti aj dnešnej
mladej generácii, aby si pripomínali naše slávne osobnosti. Program
pokračoval v sále MKS. Na podujatí boli prítomní vzácni hostia a to:
manželka a deti pána Antona Anderleho, dcéry pána Jaroslava Anderleho ako aj hostia nášho spoločenského a kultúrneho života Mgr.
Art. Peter Dubecký, prof. Michalovič
DrSC, doc. Juraj Hamar Csc. a pán
Palovič, ktorí spolupracovali s pánom Antonom Anderle.
Predviedli ukážky bábkových hier
a veľmi pútavo porozprávali svoje
zážitky z ciest a rôznych festivalov.
Zároveň bola pripravená výstavka
fotografií a marionet, ktoré nám požičala pani Anderlová. Okrem toho
báseň o rodnom kraji a spevácke
skupiny Lehotianka a Chlapi z Dolnej Lehoty svojimi vystúpeniami
obohatili toto veľmi zaujímavé podujatie. Po skončení programu bol
premietnutý film „Posledná maringotka“ o živote rodiny Anderlovcov.
K odhalenie pamätnej tabule ako
i celého podujatia prispelo svojím
pričinením mnoho zanietených ľudí
a hlavne Ing. Milan Šluch, predseda
ZO JDS, ktorý celú akciu riadil a zabezpečoval ako aj členovia ZO JDS
Dolná Lehota.
Celá akcia by sa však nezaobišla
bez sponzorskej pomoci a preto
chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
na tejto akcii podieľali či už materiálne, finančne alebo prácou.
Zvlášť ďakujeme Slovenskému
filmovému ústavu za jeho spoluprácu, ktorý nám aj finančne pomohol
pri realizácii tejto akcie. Poďakovanie patrí aj naším ctených hosťom,
ktorí pricestovali z Bratislavy a Banskej Bystrice, aby si uctili pamiatku
nášho rodáka.
ffAnna Kánová,
členka ZO JDS Dolná Lehota
ffFoto: Juraj Drinka
15
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Dobrý čin sa opäť vydaril
16
OO JDS v Bardejove už niekoľkokrát zorganizovala
benefičný koncert, ktorým začinala oslavy Mesiaca úcty
k starším. Doteraz sme získané prostriedky venovali na
činnosť v CVČ. Už druhý rok sme sa rozhodli venovať finančné prostriedky sociálnym ústavom v našom meste
a v Giraltovciach. Cieľom tohto podujatia je pomôcť takým zariadeniam, ktoré to majú ešte zložitejšie a oveľa
ťažšie.
Týmto benefičným koncertom chceme dať možnosť
našim členom predstaviť svoju činnosť aj na verejnosti.
Bol to program na vysokej umeleckej úrovni. Okrem
našich seniorov vystúpili aj klienti sociálneho zariadenia DÚHA, ktorí mali neobyčajný úspech, čo dokazoval
dlhotrvajúci potlesk. Radosť na tvárach týchto večných
detí sa nedá opísať.
Týždeň pred konaním koncertu sme sústredili obnosené, ba aj celkom nové šatstvo, ktoré sme dôkladne
zabalili a rozdelili do sociálneho ústavu v Giraltovciach,
Domu na polceste vo Vyšnom Slávkove, bezdomovcom.
Veľmi nám bola vďačná aj pani, ktorá sústreďuje šatstvo pre charitu. Bolo s tým veľa práce, ale výsledok bol
fantastický. Finančný zisk sme rozdelili medzi sociálne
ústavy v Bardejove a v Giraltovciach. Kultúrny program,
ktorý pozostával z recitácii, scénok, krásnych piesní,
muziky aj hovoreného slova bol podľa názoru divákov
veľmi dobrý. Mimoriadny úspech mal náš člen zo ZO
JDS Dubinné, p. František Hanč, ktorý je výborným ľudovým rozprávačom. Všetky čísla programu boli vynikajúce a aj keď to bolo viac ako dve hodiny, všetci zotrvali
v športovej hale a tlieskali veľmi dlho. Na tomto koncerte boli prítomní aj vzácni hostia, a to poslanec NR SR
Ing. Viliam Holeva, poslanci VÚC PSK: MUDr. Andrej
Havrilla, Pavol Ceľuch, Miroslav Bujda, primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak a ďalší čelní predstavitelia
nášho mesta a okresu.
K prítomným sa prihovorila predsedníčka OO JDS
Mgr. Anna Petričová
Bolo to podujatie, na ktoré iste budú účastníci dlho
v dobrom spomínať.
Teda dobrý skutok sa naozaj vydaril.
Papučové bály pokračujú
Spoločenské stretnutie funkcionárov ZO JDS
11. októbra 2014 sa takýto bál konal na Nižnej Voli.
Na toto spoločenské stretnutie boli pozvané okolité ZO
JDS. Spoločenská sála na Nižnej Voli praskala vo švíkoch. Miesta na tanec bolo síce menej, ale to nikomu
nevadilo. Podmienka pre účastníkov bolo zadovážiť si
pletené papuče, ktoré uplietli členky ZO JDS. Papuče
splnili svoje poslanie a iste sa v nich tancovalo perfektne. Na tomto bále nechýbala ani tombola. Rekreáciu do
Grécka vyhrala členka výboru ZO JDS z Nižnej Vole p.
Knišová. Každá ZO JDS, ktorá sa zúčastnila na bále, doniesla aj cenu do tomboly. Vyhrali mnohí, tí, ktorí nemali šťastie, podporili ZO JDS v spomínanej obci. Okrem
miestnych podnikateľov, hodnotnými cenami prispel aj
p. starosta Ing. Marcel Kaščák. Je to človek, ktorý má
do dôchodku ešte veľmi ďaleko, ale svojich seniorov si
váži a snaží sa im všemožne pomáhať. Toto spoločenské
podujatie obohatili aj mladí ľudia z obce, ktorí okrem
úprimných želaní svojim starkým zaspievali niekoľko
prekrásnych piesní.
Do tanca nám hrala naša hudobná skupina, ktorú vedie náš člen Vincent Chovanec.
Celá ťarcha tohto krásneho podujatia spočívala na bedrách
predsedníčky ZO JDS Márii Gdovinovej-Hudákovej a jej členov výboru ako aj ostatných členov JDS. OO JDS im k tomuto vydarenému stretnutiu úprimne blahoželá.
OO JDS v Bardejove každý rok organizuje stretnutie funkcionárov ZO JDS na spoločenskom večierku.
Keďže okresná organizácia sa rozrástla o 5 ďalších
ZO JDS, počet funkcionárov sa rozšíril. V SHŠ sa dňa
15. októbra 2014 stretlo vyše dvesto funkcionárov
JDS a pozvaných hostí. K prítomným sa prihovorila
predsedníčka OO JDS Mgr. Anna Petričová. Privítala prítomných a jednu z najstarších členiek JDS Máriu
Staškovú z Hertníka.
Na stretnutí nechýbali ani naši priatelia z Gorlíc,
z Wysowej a z Přerova.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pravidelne odovzdávame vyznamenania III. a II. stupňa. V tomto roku
bolo vyznamenanie II. stupňa udelené pánovi RSDr.
Vasiľovi Hudákovi a Jozefovi Cebuľákovi. Toto vyznamenanie udeľuje KO JDS, odovzdal im ho krajský predseda
Pavel Guman.
III. stupeň udeľuje OO JDS a v tomto roku boli vyznamenaní títo členovia JDS: Helena Hudáková, Jozef Sobek-Foľta, Mária Špirková a Ing. Mikuláš Konig. Všetkým im srdečne blahoželáme.
Po oficialitách nasledovala zábava až do pol noci.
Prítomných pozdravili aj hostia z Poľska a z Přerova.
Obdivovali spôsob zábavy našich seniorov a tvrdili, že
u nich také veľké podujatia sa nekonajú.
ffJarmila Marcinčinová, účastníčka
ffHelena Jurečková
ffMgr. Anna Petričová
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
„SUČIANKA“ reprezentovala
Obec Sučany, okres Martin, dokonca aj Žilinský kraj, v sobotu 4.
októbra, na „X. ročníku „Krajského dne seniorů 2014“ v Ostrave.
Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť
„Programu cezhraničnej spolupráce“ EÚ, pod gesciou Krajskej Rady
Svazu Dúchodců ČR Moravskosliezkeho kraja (MSK), námestníka
MSK RSDr. Ing. Svatomíra Recmana a starosu obce Petřkovice Ivana
Mikulca. Začiatok podujatia poznačili malé problémy cestou cez Kysuce a blúdenie v Ostrave. Po príchode
nebol čas na dlhé privítanie, lebo
program bol v plnom prúde. Po krátkej prestávke podujatie pozdravili,
predseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil, predseda KR JDS ZA Dr. Michal
Kotian, 2. podpredseda KR JDS ZA
Ing. Pavol Kozák a to všetko, včítane
organizácie podujatia, moderovala
pani Zlatuška Paršová, predsedníčka KR SDČR MSK. Po úvodnej pes-
ničke „Prišli sme aj s muzikou…“
(z muzikálu Na skle maľované),
JUDr. Viliam Kúdelka v príhovore
pomerne obšírne predstavil Turiec
aj obec Sučany. Potom už nasledoval
„vodopád“ výberu pesničiek slovenských, českých goralských, dokonca zaznela aj „Marica…“. Výbornú
atmosféru navodilo aj vystúpenie
skupiny „Trio SENIORES“, ktoré
prítomných dôchodcov dokonca
roztancovalo. Nasledovala krátka
rozlúčka a cesta nazad ubiehala vo
veselej nálade a speve prekrásnych
nielen ľudových piesní. Na príkladnej reprezentácii seniorov Žilinského kraja sa okrem členov Sučianky
podieľali aj zástupcovia Liptova,
Turca a Žiliny. Podarí sa aj KR JDS
ZA zorganizovať podobné podujatie?
ffJán Šteuček
ffFoto: autor
Aktívni seniori z Galanty
Aj keď jeseň už silne klope na dverách, seniori z Denného
centra pri Mestskom úrade v Galante na Švermovej ulici pod
vedením predsedu Pavla Knappa a ZO JDS pod vedením
Karola Balogha intenzívne žijú v spomienkach na aktivity
uskutočňované v letných mesiacoch.
Na základe odporúčania Európskeho parlamentu implementovaného mestom Galanta sme sa zúčastnili programu
neformálneho vzdelávania – aktívny senior -. Program pozostával z štyroch vzdelávacích kurzov, ktoré boli zamerané
na okruhy: · zdravá výživa a životný štýl pre seniorov · aktívne využívanie informačno komunikačných technológií, · anglický jazyk pre aktívneho seniora, · senior – aktívny ochranca prírody a zverí, pestovateľ liečivých rastlín.
V každom krúžku sme boli zastúpení, najviac v počítačovom a senior – aktívny ochranca prírody a zverí, pestovateľ
liečivých rastlín. Uskutočnili sme tri zájazdy a to do hlavného mesta Rakúska – Viedne. Sprevádzala nás naša seniorka
Marika Bóthová, ktorá nás priebežne informovala o histórií
mesta. Boli sme v Martine (historický cintorín, skanzen…)
a taktiež v Pezinku na vinobraní.
Za možnosť realizovania týchto zájazdov ďakujeme Mestskému úradu Galanta a Združeniu občanov pre rozvoj mes-
ta Galanty. Vo Viktória Wellness v Galante vďaka majiteľovi
Ing. Horváth Mikulášovi sme uskutočnili V. športové hry
seniorov. Súťažili sme v disciplínach – hra s loptou, hod do
diaľky s kriketovou loptou, plávanie, hra s kockou a pod. Najúspešnejšími športovcami boli : Deáková Gabriela, Oslancová Mária, Szabová Edita, Molnár Jozef, Nagy Koloman,
Blau Štefan.
V mesiaci jún 23 našich členov denného centra sa zúčastnilo brigády, vyčistenia nádvoria Neogotického kaštieľa
pred osadením pôvodnej historickej brány. Rozlúčili sme
sa s letom na Striebornom jazere, kde sme súťažne varili
guláš. V DD Pátria sme s našim gulášom obsadili štvrté
miesto. Naši členovia sa radi stretávajú, hlavne teraz pod
novým „ALTÁNOM“, ktorý bol odovzdaný za prítomnosti
pána primátora Mgr. Maťašovského. Toto všetko a ešte viac
v letných mesiacoch… Snažíme sa aktívne starnúť, stretávať sa v kolektíve, na rôznych kultúrnych, spoločenských
a športových akciách. V ďalšom období nás čakajú zaujímavé stretnutia, v októbri v rámci mesiaca „úcty k starším“
návšteva MŠ na ulici SNP V Galante a hlavne dôstojné
oslavy 25. výročia založenia nášho denného centra.
ffFelsöová Terézia
17
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
V Trnave sa konal už 6. ročník Veľtrhu pre seniorov
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave sa už tradične v októbri venuje príprave podujatí z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
V tomto roku boli podujatia našej organizácie umocnené spomienkovou oslavou 20. výročia založenia.
Na organizačnej a obsahovej príprave osláv Mesiaca úcty k starším v meste Trnava sa podiela i mestská organizácia JDS. Aktívne sa zúčastňujeme zavŕšenia osláv, ktoré organizuje mesto Trnava v mestskej
športovej hale od roku 2009 pod názvom „Veľtrh pre seniorov“. Toto zaujímavé dvojdňové podujatie ponúka
seniorom inšpirácie pre aktívne využitie voľného času
v záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, ale i poradenstvo v oblasti stravovania a zdravého životného
štýlu. Vytvára priestor na príjemné stretnutia s priateľmi, zábavu pri tanci a počúvanie živej hudby rôznych
žánrov.
Tak tomu bolo i v dňoch 22. a 23. októbra tohto roka
na 6. ročníku konania veľtrhu, ktorý otvorili primátor
mesta Vladimír Butko a viceprimátor Bystrík Stanko za
účasti zástupcov VÚC, okresu a mestských poslancov.
18
Mesto Trnava pripravilo hodnotný kultúrny program,
v ktorom sa predstavili spevácke a tanečné súbory
z denných centier mesta ale i z blízkej obce Malženice.
Obohatením veľtrhu bolo i vystúpenie seniorov z rázovitej obce Očová s krásnymi piesňami za doprovodu harmonikára a známeho očovského výrobcu fujár.
Úspech malo i vystúpenie spevákov súboru Jesienka z Mestskej organizácie JDS v Trnave s piesňami
z trnavského regiónu. Seniori zo ZO JDS Modranka
predstavili dožinkové zvyky z rodnej obce. Obdiv si
zaslúžili výstavky ručných prác, ktorými prezentovali seniori z Denných centier v Trnave zručnosť svojich členiek.
Cieľom veľtrhu bolo i prehlbovanie solidarity medzi
generáciami. Pracovníčky sociálneho odboru mestského úradu Ingrid Huňavá a Mária Peciarová spolu s vedúcim odboru Petrom Klenovským sa snažili vystúpeniami
žiakov zo základných škôl mesta priniesť na veľtrh i lásku vnúčat k starým rodičom pásmom pesničiek, básničiek a tancov.
pokračovanie na strane 19
Vystúpenie spev. súboru Jesienka pri MsO JDS
Diskusia s vedúcimi predstaviteľmi mesta
Na záver tanec
Diskusia s vedúcimi predstaviteľmi mesta
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
V Trnave sa konal už 6. ročník Veľtrhu pre seniorov
dokončenie zo strany 18
Motiváciou a príkladom aktívneho života aj vo vysokom veku bolo i zaradenie besedy so známym 94 - ročným Trnavčanom MVDr. Júliusom Molnárom. Tento
veterinár a spisovateľ stále píše odborné články a knihy
z oblasti veterinárnej medicíny a tiež vydal knihu o Trnave z rôznych stránok jej podoby.
Dvojdňový maratón zábavy a poučenia bol doplnený i ukážkami cvičenia k udržaniu dobrej fyzickej
kondície, čo si vyskúšalo viacero seniorov v rytme
hudby a sprievodného slova cvičiteľky. O dobrú náladu sa v závere podujatia postaral seredský Dixieland band a známa trnavská hudobná skupina Exil
s mixom svetových a domácich hitov, ktorými roztancovali dobre naladených seniorov.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 1 500 spokojných
účastníkov
Mestská samospráva presvedčila týmto vydareným
podujatím skoršie narodených spoluobčanov, že pozitívnym myslením a primeranými fyzickými aktivitami
si môžu predĺžiť babie leto svojho života. Spokojnosť
na tvárach seniorov po skončení veľtrhu bola dôkazom, že program naplnil ich predstavu a dal námety
ako pristupovať k uvádzaniu do života motta podujatia
„Ži aktívne“.
ffDr. Jozef Jediný,
podpredseda MsO JDS
Mestská organizácia JDS Trnava „dvadsaťročná“
Dňa 21.10.2014 sa viac ako 500 účastníkov zúčastnilo
slávnostného zhromaždenia zvolaného pri príležitosti 20. výročia
založenia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
Trnava. Zhromaždenie sa konalo v aule prof. Čabelku MTF STU
Trnava.
Predseda JDS Ján Lipiansky
Aula bola plná do posledného miesta
Predsednícky stôl
Odmenený výbor MsO JDS
Na slávnostné zhromaždenie prišlo tiež 23 hostí. Najvzácnejšími
hosťami boli predseda JDS Ing.
Lipiansky, poslanec NR SR a podpredseda Trnavského samospráv-
neho kraja (TTSK) Ing. Hambálek, hlavná kontrolórka TTSK
Ing. Tibenská, predsedníčka KO
JDS Fabiánová, primátor mesta
Trnava Ing. Butko, prvý zástupca
primátora Ing. Stanko, predseda
OO JDS Štefánek, riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti (SSS)
JUDr. Očenáš.
Prítomní boli zástupcovia spolupracujúcich vysokých a stredných
škôl, pracovníci sociálneho odboru
Mestského úradu, SSS, predsedovia
samospráv siedmych denných centier v Trnave.
Veľmi sme sa potešili prítomnosti
štyroch zakladajúcich funkcionárov,
ktorý sa zhromaždenia zúčastnili.
Ďalší traja sa z dôvodov zdravotného
stavu nemohli zúčastniť. Bohužiaľ,
viac ich už nežije.
Zhromaždenie malo slávnostný
priebeh. V úvode vystúpil s pozdravom Robotnícky spevokol Bradlan.
Následne predseda MsO JDS privítal všetkých prítomných, predstavil
hosťov. V krátkom úvode uviedol účel
stretnutia. Venoval sa histórii MsO
JDS, ktorá vydala k tomuto výročiu
„Pamätnicu“. V nej sú obsiahnuté
všetky dôležité fakty dvadsaťročnej
činnosti organizácie.
Vo vystúpení hostí, sa vystriedali
všetci najvzácnejší hostia, ktorí poďakovali funkcionárom a členom
MsO JDS za doteraz vykonanú prácu
a zhodnotili spoluprácu s nimi. Hlavpokračovanie na strane 20
19
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Mestská organizácia JDS Trnava „dvadsaťročná“
dokončenie zo strany 19
ná kontrolórka TTSK okrem iného
spomenula, že Ing. Igorovi Fabiánovi
bola udelená medaila predsedu TTSK
za doterajšiu prácu v sociálnej oblasti.
MsO JDS pripravila pre 80 účastníkov plakety, pamätné a ďakovné
listy a kvety. Plaketami bolo ocenených 28 účastníkov. Okrem rozhodujúcich inštitúcií, plakety a pamätné listy obdržali aj členovia výboru
MsO JDS a zakladajúci funkcionári.
Ďakovné listy boli dané nečlenom
JDS a pamätné listy členom JDS.
Pamätné listy boli udelené bývalým
funkcionárom a aktívnym členom
MsO JDS, ktorí nie sú členovia výboru. Vynikli najmä v práci v krúžkoch
šikovných rúk, turistickom krúžku,
vedení kroniky, spracovaní fotodokumentácie, vedení speváckej skupiny Jesienka pri MsO JDS a v športovej reprezentácii.
Mimoriadne pozitívne prijali odovzdanie pamätných listov predsedo-
via samospráv denných centier v Trnave a ZO JDS Modranka.
Po odovzdaní ocenení sa predstavila spevácka skupina Jesienka, ktorá
krásnym vystúpením umocnila dojem zo slávnostného zhromaždenia.
Na záver predseda MsO JDS Ing.
Fabián poďakoval za účasť všetkým
prítomným a odovzdal niekoľko organizačných pokynov.
ffIng. Štefan Herz, tajomník
Z práce Okresnej organizácie JDS vo Zvolene
„S každým sa zhovárajme tak, aby sme ostali
priateľmi takými, s ktorými môžeme prežívať
svoje radosti a starosti. S priateľmi, ktorí sú nám
nie ľahostajní.“ (neznámy autor )
Aj v našej Okresnej rade sa zhovárame s ľuďmi, s ktorými prežívame svoje radosti a starosti a nie sú nám
ľahostajní. A to sú práve naši predsedovia mestských
a základných organizácií JDS zvolenského okresu. 23
členom okresnej rady (ďalej OR) dávame dôveru, pretože preberajú zodpovednosť za tvár našej okresnej organizácie a tým aj za seba s naším predsedom Okresnej
organizácie JDS vo Zvolene pánom Jozefom Bystrianskym.
Našou snahou je, aby Okresná organizácia JDS vo
Zvolene bola stabilná po prekonaní rôznych prekážok,
bola stále matkou spravodlivou a chápajúcou, ktorá má
rada všetkých svojich 1 018 členov. Nech nás naďalej inšpiruje pri napĺňaní hlavných úloh v realizovaní seniorských aktivít vyplývajúcich z Plánu práce OR JDS vo
Zvolene.
V súčasnom období vyjadrujeme spokojnosť s výsledkami práce okresnej rady a v pokojnej pracovnej atmosfére prehlbujeme medziľudské vzťahy, potrebné v dnešnom uponáhľanom živote.
Pri práci sa samozrejme vyskytnú aj nedostatky, ktoré
treba riešiť, aby sa v budúcnosti neopakovali. O stagnácii OR a vôbec celej našej okresnej organizácie sa nedá
hovoriť. Veď silou vlastnej vôle všetkých členov OR sme
vytvorili v rámci pracovnej činnosti mnoho aktivít, ktorých sa členovia aj zúčastňujú. Ceníme si aktivitu v samotných základných a mestských organizáciách v činnosti, ktorú si členovia pripravia. O konkrétnych akciách
20
počuli členovia predsedníctva vo výročných správach,
ktoré boli všetky pozitívne. Veď organizácie vychádzajú z Plánu práce. Pán predseda Bystriansky koordinuje
činnosť práce aj s predsedníctvom, kde nás vopred informuje o nastávajúcich aktivitách a prostredníctvom
predsedov MO a ZO sa informácie dostávajú k členom.
Na oslavách MDŽ
Naša práca je rôznorodá. Robíme čo je v našich silách.
Rok 2014 začal výročnými členskými schôdzami. Na
nich delegovaní členovia predsedníctva vyjadrili maximálnu spokojnosť z ich prípravy, za ktorú si predsedovia
a členovia výborov zaslúžia veľké poďakovanie.
V kultúrne – spoločenskej činnosti najviac rezonujú
obľúbené seniorské zábavy pri príležitosti MDŽ, úcty
k starším, Mikuláša - s tombolou a programom, ktorý
pripravili jednotlivé základné organizácie – Pliešovce,
Zvolenská Slatina a Sliač. Na všetkých podujatiach je
pomerne vysoká účasť, približne 200 členov.
pokračovanie na strane 21
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Z práce Okresnej organizácie JDS vo Zvolene
dokončenie zo strany 20
Pravidelne sa zúčastňujeme na regionálnych a krajských prehliadkach speváckych skupín. V tomto roku
to boli spevácke skupiny z Pliešoviec, Očovej a MO JDS
č. 5 zo Zvolena.
Pred seniorskými prázdninami všetky základné a mestské organizácie uskutočňujú výlety po pamiatkach Slovenska a aj do zahraničia. Týmto rozširujú členom obzor
poznania našich slovenských krás. Sú predsedovia, ktorí
si považujú za milú povinnosť pozývať na svoje aktivity usporiadané vo svojej domácej organizácii aj členov
Predsedníctva OO JDS. Vydarené akcie okrem výročných členských schôdzí boli aj páračky v Sáse a športové
hry spojené s posedením pri guláši v Dobrej Nive.
akciách organizovaných seniormi a veľmi dobre už dva
roky pomáha pri organizácii okresných športových hier.
Aj v tomto roku sme spolu organizovali OŠH, na ktorých sa zúčastnilo 87 členov súťažiacich v piatich disciplínach. Pri ich organizácii pomáhalo aj 8 pracovníkov
technickej univerzity. Naše súťaženie prišiel pozdraviť aj
zástupca primátora mesta Zvolen PaedDr. Juraj Družbacký. Pre nepriaznivé počasie sme museli niektoré
disciplíny premiestniť do telocvične – hody a vrh guľou –
nahradiť hodom do basketbalového koša a hodom šípok
na cieľ.
V jednotlivých disciplínach zvíťazili:
stolný tenis – Oľga Hradecká MO JDS Sliač a Rudolf
Mochnacký MO JDS Sliač,
kop na bránu – Marta Höszlová MO JDS č. 4 Zvolen
a Jozef Pavčo MO JDS č. 2 Zvolen,
streľba zo vzduchovky – Emília Čiešková MO JDS Sliač
a Mgr. Ján Kíšik MO JDS Sliač,
hod do basketbalového koša – Marcela Varhalíková
ZO JDS Sielnica a najstarší pretekár OŠH 83 ročný
Pavel Dubovský MO JDS č. 3 Zvolen,
hod šípkou na cieľ – Mária Gažúrová MO JDS č. 7 Zvolen a Štefan Suchanský MO JDS č. 5 Zvolen.
Ako najlepšia športovkyňa hier bola vyhodnotená
Emília Čiešková MO JDS Sliač a najlepší športovec
hier Jozef Pavčo – MO JDS č. 2 Zvolen.
Sliačski seniori pri Orloji v Starej Bystrici
Dobre nám funguje aj celoživotné vzdelávanie seniorov. Na Univerzite tretieho veku (UTV) na Technickej
univerzite vo Zvolene študujú seniori najmä z organizácií v blízkosti Zvolena. Veľmi pekný počet prihlásených
až 16 je z MO JDS č.5 vo Zvolene v odboroch ruský jazyk, vesmír a liečivé rastliny.
Spolupráca OO JDS Zvolen s UTV Zvolen má dobrú
úroveň. Vedenie univerzity sa pravidelne zúčastňuje na
Najlepší športovci
Športové hry splnili aj svoju spoločenskú funkciu. Počas celého dňa vládla aj dobrá atmosféra zavŕšená gulášom v neďalekej reštaurácii. Jedna z účastníčok ju charakterizovala takto: „ Som tu prvý raz, ale odteraz sem
budem chodiť každý rok“. Nuž, k tomu nieto čo dodať.
Streľba zo vzduchovky
ffText: Mária Lukovská
ffFoto: Mgr. Ján Kíšik
21
AKTUALITA
Transsibírska odysea neudatnej novinárky
Neviem, prečo je to tak, ale čím viac sa blížim k dôchodkovému veku, tým viac mi akosi pribúda odvahy.
Nikdy som totiž žiadnou veľkou hrdinkou nebola. Pamätám si, keď mi pred rokmi v redakcii povedali,
zajtra ráno letíš s prezidentom Šusterom do Prahy, hodiny som rozmýšľala, ako by sa tam dalo dopraviť
nočným vlakom a nenápadne sa pripojiť k prezidentskej kolóne.
Keby mi prosto ktosi čo i len pred dvoma rokmi prorokoval, že po tom, čo najazdím tisíce kilometrov vlakom, si ešte aj sadnem do lietadla, ktoré z Pekingu do Viedne poletí dlhých desať hodín, z duše by som
sa zasmiala. Ak by mi, pravdaže, skôr nenabehla husia koža.
Aj tieto súvislosti chcem pripomenúť skôr, ako sa s vami podelím o zážitky zo vskutku dobrodružnej
cesty, ktorú som napriek svojej zbabelej povahe podnikla koncom tohto leta.
Začiatok cesty, vyhliadka z Vrabčích (kedysi Leninských hôr) v Moskve
Vo vlaku s Rusmi
Prvým malým testom mojej statočnosti bol let zo Schwechatu na
moskovské Domodedovo. Našťastie, príjemný, za ideálneho počasia.
Následná prehliadka Moskvy a noc
v luxusnom hoteli takisto ušli. V nasledujúci deň popoludní sa však už
išlo na Jaroslavľskú stanicu, k nultému kilometrovníku slávnej Transsibírskej magistrály. Mimochodom,
postavenej za cára Alexandra III.,
ktorého tiež nepovažovali práve za
extra hrdinu. Veď nezačal nijakú
vojnu a nezabral žiadne územie. Čo
už na tom, že dal svojej zemi technický zázrak, dodnes najdlhšiu súvislú železničnú trať z Moskvy do
Vladivostoku? S celkovou dĺžkou
9 288 km ju stavali od mája 1891
22
do októbra 1916. Keď ňou na Sibír
poslali doktora Živaga, jazdilo sa
tam ešte na paru. V decembri 2002
sa však dočkala kompletnej elektrifikácie.
Hneď po nastúpení do bežného
vagóna sa v spoločnosti s obyčajnými, domorodými“ cestujúcimi
akékoľvek pohodlie náhle stratilo.
Ak sa niekto chcel v štvorlôžkovom
kupé prezliecť, aby sa vôbec mohol
pohnúť, zvyšní traja museli von.
S pribúdajúcimi hodinami a blížiacou sa Sibírou rýchlo klesala vonkajšia teplota. Vo vlaku s neotvárateľnými oknami sa začalo kúriť.
Kdesi sa rozplakalo dieťa, zúfalo
zakňučal psík. Ochotná „dežúrnaja“ Tatiana nám však v akomsi
vagónovom samovare pripravila
vodu na vynikajúci ruský čaj a jeho
konzumácia v kombinácii s vodkou
rovnakej proveniencie nám cestu významne urýchlila. Za oknom
sa mihala nádherná a nekonečná
tajga s brezovými lesmi, neskôr už
nehostinná tundra a holá step, len
občas,domaľované“ malými sibírskymi dedinkami.
V niektorých staniciach vlak zastavil len na pár minút, v iných aj na
poldruha hodiny, takže sme mohli
aspoň načas von. Minuli sme mestá Nižný Novgorod, Perm, Omsk,
Krasnojarsk, prekročili rieky Volgu, Kamu, Ob, Jenisej - a mnohé
ďalšie. V Jekaterinburgu, Novosibirsku a Irkutsku sme však zotrvali viac ako deň. V prvom, bývalom
Sverdlovsku, sme išli po stopách
mimoriadne smutného príbehu
vraždy posledného cára Mikuláša II., ktorého v roku 1918 aj s celou rodinou poslal na smrť práve
súdruh Sverdlov. Za srdce nás tam
chytil aj jednoduchý pamätník obetiam gulagov, s tisícmi mien vytesanými na nekonečných betónových
múroch. Veselší už bol prípitok
šampanským na tunajšom rozhraní
Európy a Ázie. Novosibirsk zvaný aj
„Chicago Sibíri“ je dnes takisto modernou a zaujímavou metropolou,
v Irkutsku sme už pocítili skutočnú sibírsku exotiku a najmä vôňu
blízkeho fantastického najhlbšieho sladkovodného jazera Bajkal.
Strávili sme pri ňom tri nádherné
odpočinkové dni. To sme už mali za
sebou 5 224 „vlakokilometrov“.
 AKTUALITA
Jekaterinburg - Chrám na krvi, na jeho mieste pôvodne stál Ipatievov dom,
v ktorom vyvraždili rodinu cára Mikuláša II.
Po oddychu pri jazere sme do
vlaku nastúpili znovu, aby sme po
magistrále prešli ďalších 458 kilometrov a skončili v Ulan-Ude,
našej poslednej zastávke na ruskom území. Ak sme všade po ceste
stále narážali na menšie či väčšie
sochy Lenina, tak v tomto centre
autonómneho Burjatska sa pýšia
skutočnou raritou, najväčšou Leninovou bustou, jeho bronzová
hlava je vysoká neskutočných 7,7
metra. Našťastie, mesto ponúka aj
hodnotnejšie pamiatky a neďaleko
neho sa oplatí navštíviť nádherný
budhistický chrám Ivolginský Datsan.
V stepi s Mongolmi
Z Ulan-Ude sme už pokračovali
do mongolskej metropoly Ulanbátar. Čakalo nás ďalších 581 kilometrov vo vlaku, a keďže sme sa z hlavnej trasy Transsibírskej magistrály
odpojili na prípojnú Transmongol-
Náš vlak dorazil do Novosibirska
skú, namiesto na elektrinu sme pokračovali na dízlový pohon. O vyše
miliónovom Ulanbátare, v ktorom
sme zotrvali dva dni, by sa tiež dali
rozprávať romány, no pre našinca
je asi najzaujímavejšia tamojšia
doprava. Široké šesť- až osempruhové bulváry, s malou chybičkou
krásy, pruhy na nich nie sú vyznačené. Ak často kritizujeme naše asfaltové cesty s výtlkmi, po krátkej
jazde tými mongolskými by sme
ich velebili. Zimných mínus a letných plus 40 stupňov teploty sa na
nich veľmi jasne podpisuje. Medzi
stovkami áut sa prepletajú desiatky chodcov, červená či zelená na
semaforoch nehrajú úlohu. A policajti s úsmevom riešia neustále kolízie na križovatkách. No, napodiv,
skutočnú haváriu sme nevideli ani
jedinú.
Potom nás čakala cesta smerom
na západ, nekonečnou stepou, tentoraz už v hrkotajúcom autobuse.
Náš veľmi zdatný šofér radšej volil trasu súbežnou poľnou hradskou, ako,diaľnicou“, na ktorej
nám išli vyskočiť obličky. Autobus
niekoľkokrát spomalili stáda kôz,
oviec, koní, jakov… Pozreli sme si
národný park, kde sa darí unikátnym koňom Przewalského, v pieskových dunách sme sa odviezli na
dvojhrbých ťavách, navečer sme
dorazili do pôvodného hlavného
mesta Karakorum, kde sme prespali v ozajstných jurtách. Naspäť
do Ulanbátaru sme išli druhou
mongolskou cestou (z celkového
počtu dvoch), ktoré križujú krajinu. Napriek nepohodliu či faktu, že
v prípade nutnosti vykonať základné ľudské potreby najbližší náznak
intimity predstavovali holé pahorky na horizonte, ma táto „krajina,
v ktorej nie je nič“, úplne dostala.
Tristokrát väčšia ako Slovensko,
no len s tromi miliónmi obyvateľov.
Až tu si človek uvedomí, aké vzácpokračovanie na strane 24
23
AKTUALITA
Transsibírska odysea neudatnej novinárky
dokončenie zo strany 23
ne je občas stretnúť iného človeka.
A aké vzácne je zohnať kus dreva,
aby sa nemuselo kúriť len zvieracím trusom. Jednoducho, neopakovateľné a poučné.
Na múre s Číňanmi
Z Ulanbátaru sme sa presunuli
do Pekingu, to však už opäť letecky.
Aj pred letiskom nám cestu skrížilo zopár kráv a znovupocítiac svoju
fóbiu, len som sa tíško modlila, aby
sa nepremávali aj po ranveji. Mongolské aerolínky však prekvapili
modernosťou a príjemným personálom, letecké linky z Bratislavy
zaručene ponúkajú väčšiu,divočinu“.
V čínskej metropole sme pristáli neskoro večer. A potom nás už
čakali len posledné štyri dni pohodlia a luxusu. Cítili sme ho však
skôr ako také pozlátko pre turistov, v Mongolsku a Rusku to určite
bolo „ozajstnejšie“. V Pekingu sme
videli úžasné novostavby, krásny
olympijský areál, trhy, kde sa dali
zjesť kobylky, hady, psy, mačky…
Prešli sme sa Zakázaným mestom,
Chrámom nebies aj obrovským
Námestím Tchien-an-Men, na ktorom sa v roku 1989 odohrala veľká
Večerné posedenie pri Bajkale
Mongolsko - budhistický kláštor pri bývalom hlavnom meste Karakorume
masakra študentov a kde dodnes
milióny Číňanov stoja rad k mauzóleu „kultúrneho revolucionára“
Mao Ce Tunga. Celý pobyt zavŕšil
úžasný výlet na Veľký Čínsky múr…
A nasledovala už iba spomínaná
predlhá cesta „so Slnkom“ smerom späť na viedenské letisko, ktorá ma azda definitívne zbavila strachu z lietania. Zažila som a naučila
sa počas tých 18 dní naozaj dosť,
aby som si opäť uvedomila – doma
je predsa len najlepšie!
Na Veľkom Čínskom múre
24
ffSoňa Pacherová,
redaktorka Pravdy
 RADÍME VÁM
O vianočný príspevok
nemusia dôchodcovia žiadať
Zaujíma vás, či máte nárok na vianočný príspevok? Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa
poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) a sociálneho dôchodku, ak majú nárok
na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2014 v sume najviac 494,40 eur mesačne. Sociálna
poisťovňa vyplatí vianočný príspevok automaticky, bez žiadosti.
Maximálna suma vianočného príspevku pritom
stúpne zo 75 eur na 87,26 eur. Maximálnu sumu vianočného príspevku dostanú tí dôchodcovia, ktorých
dôchodok je najviac v sume 198,10 eur mesačne. Poberateľom dôchodku v sume od 198,20 eur do 494,40
eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa
sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eur
do 33,93 eur.
Na určovanie sumy vianočného príspevku bude podľa
schválenej zmeny používaný koeficient 0,18. Sumu vianočného príspevku si poberatelia dôchodku budú môcť
aj samy vypočítať kalkulačkou, ktorú Sociálna poisťovňa
aj tento rok zverejní na svojej webovej stránke.
dok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký
výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok)
a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné
dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí alebo
obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky.
Platiteľ dôchodku:
»»Sociálna poisťovňa
»»Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
»»Finančné riaditeľstvo SR
»»Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej
stráže
»»Ministerstvo vnútra SR
Ak suma dôchodku alebo úhrnná suma všetkých
dôchodkov na ktoré sa prihliada na účely určenia sumy
vianočného príspevku nepresahuje sumu 396,18 eur
mesačne, vianočný príspevok sa v roku 2014 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie, ktorého
suma je jednotne 12,74 eur. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením v roku 2014 tak bude vyplatený
maximálne v sume 100 eur.
Na účely poskytnutia vianočného príspevku sa bude
prihliadať aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky (výsluhový dôcho-
»»Slovenská informačná služba
»»Národný bezpečnostný úrad
Ak občan poberá dôchodok z dvoch inštitúcií, vianočný príspevok mu vyplatí platiteľ, ktorý vypláca dôchodok
vo vyššej sume.
Sociálna poisťovňa pripravuje pre občanov aj pomôcku – kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, ktorá
bude v priebehu mesiaca november uverejnená na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.
25
RADÍME VÁM 
Tuky
Jesenné priberanie na hmotnosti má viac príčin. Jednak nižšia
pohybová aktivita, ale predovšetkým hutnejšia strava s vyšším
obsahom tukov a nižšou spotrebou ochranných živín prítomných
hlavne v ovocí a zelenine. Navyše jednotlivé druhy tukov sú
neproporčne a nesprávne zastúpené. Tuky sa skladajú z rôznych
mastných kyselín – nasýtených (SAFA), a nenasýtených, ktoré ešte
delíme na mononenasýtené (MUFA) a polynenasýtené (PUFA).
Zo zdravotného hľadiska je dôležité, aby na tvorbe energie a pri plnení ďalších funkcií bolo v príjme
tukov zastúpenie jednotlivých typov
približne tretinové. Tretinu by mali
tvoriť nasýtené, tretinu mononenasýtené a tretinu polynenasýtené
tuky.
Nasýtené mastné kyseliny (SAFA)
získavame zo živočíšnych zdrojov:
mäso, údeniny, masť, slanina, maslo, mlieko a mliečne výrobky. Z rastlinných tukov nasýtené mastné kyseliny obsahuje u nás málo využívaný
kokosový olej.
Mononenasýtené mastné kyseliny
(MUFA) patria medzi tuky u ktorých bol potvrdený pozitívny efekt
na metabolizmus tukov. Hlavným
reprezentantom je omega 9 mastná
kyselina olejová, ktorá sa nachádza v
rastlinných zdrojoch, hlavne v olivovom a repkovom oleji a v kvalitných
výrobkoch z nich vyrobených (margaríny, roztierateľné tuky, majoné-
26
zy), ale aj v semenách, v orechoch a
orieškoch lieskových, pekanových,
kešu, mandliach, arašidoch a pistáciách, avokáde.
Polynenasýtené tuky (PUFA)
tiež patria medzi tuky s ochranným
efektom. Sú to esenciálne mastné
kyseliny omega 6 kyselina linolová
a omega 3 kyselina alfalinolénová. Esenciálne
preto, že telo si ich nevie
vytvoriť samo a získavajú sa jedine stravou. Nájdeme ich v rastlinných
olejoch (slnečnicový,
sójový, repkový, ľanový)
a výrobkoch z nich vyrobených - v kvalitných
margarínoch a rastlinných tukových nátierkach, v orechoch a semenách. Mimoriadne
významné postavenie
v prevencii civilizačných
ochorení majú omega 3 mastné kyseliny EPA – eikozapentaenová a
DHA – dokozahexaenová, ktoré sa
nachádzajú v tuku sladkovodných,
ale predovšetkým morských rýb a
morských živočíchov.
Tuky a ich vplyv na zdravie
Nasýtené mastné kyseliny a predovšetkým trans-mastné kyseliny
ktoré sa nachádzajú v nekvalitných
stužených pokrmových tukoch a
prepálených olejoch sú tzv. rizikové
tuky pretože zvyšujú hladinu rizikového LDL cholesterolu v krvi a tým
aj riziko vzniku kardiovaskulárnych
ochorení. Tieto tuky sú prirodzene
obsiahnuté vo viacerých typoch potravín, predovšetkým živočíšneho
pôvodu, ktoré bežne používame,
preto by sme mali vedome obmedzovať ich príjem.
Na druhej strane barikády stoja
mononenasýtené a polynenasýtené
mastné kyseliny, čiže
tuky, ktoré majú naopak pri prevencii civilizačných ochorení významný ochranný efekt. „Ich prednosťou je, že prispievajú k udržaniu
normálnej hladiny triglyceridov a
cholesterolu v krvi, zvyšujú hladinu
ochranného HDL cholesterolu, ale
najmä pozitívne vplývajú na tvorbu
LDL receptorov v pečeni, ktoré zachytávajú a rozkladajú rizikový LDL
cholesterol. Riziko aterosklerotického procesu a tvorby krvných zrazenín sa znižuje.
A aké sú odporúčania?
Príjem tukov v strave závisí od
veku a fyzickej aktivity človeka. Deti
z dôvodu vyššej pohybovej aktivity
a predovšetkým z dôvodu rastu a vývoja majú vyššiu potrebu tukov. Na
dennej tvorbe energie sa podieľajú
30-35% . U dospelej populácie sa podiel znižuje na 25-27%, v závislosti
od fyzickej záťaže. V absolútnych
hodnotách je to pre priemerného
spotrebiteľa približne 70 g tukov
na deň. Z nich by mali viac ako dve
tretiny predstavovať rastlinné tuky
s vysokým obsahom nenasýtených
mastných kyselín. K obmedzeniu
spotreby tukov teda musíme pridať
aj zmenu ich skladby v prospech rastlinných tukov. Ak si teda na jeseň
doprajeme pečenú kačku s mastenými lokšami, rozhodne by sme ju mali
vyvážiť v ďalšie dni jedlom, v ktorom
budú vyhrávať pre náš organizmus
zdraviu prospešnejšie tuky.
ffMUDr. Alžbeta Béderová,CSc
zo Združenia pre zdravie a výživu
 RADÍME VÁM
Prevencia vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka
Primárna prevencia – opatrenia, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku ochorenia, teda pôsobia tak, aby ochorenie vôbec nevzniklo
Sekundárna prevencia – vyhľadávanie včasných a dobre liečiteľných foriem ochorenia, kým prejdú do závažnejšieho stavu
Sekundárna prevencia sa môže robiť formou
• vyhľadávania a vyšetrenia rizikových skupín
• národných programov prevencie – skríning – vyhľadávanie včasných foriem ochorenia
• genetickými vyšetreniami rizikových skupín (tzv.
„karcinómové rodiny“)
Primárna prevencia
Medzi jej najúčinnejšie zbrane patrí správna výživa,
strava s nízkym obsahom tuku, dostatok vápnika a vitamínov, správny pitný režim, probiotiká, dostatok pohybu a zdravý životný štýl (najmä vyhýbanie sa alkoholu
a cigaretám).
Vplyv výživy na vznik KRCa
Vplyv stravy na vznik a výskyt
kolorektálneho karcinómu skúmajú odborníci už viac ako 30
rokov. Keďže strava sa do organizmu dostáva prostredníctvom
tráviaceho systému, v ktorom sa
spracováva, ovplyvňuje vznik nádorov zažívacieho traktu, najmä hrubého čreva. Rozdiely medzi populáciami v rôznych krajinách s odlišnými
stravovacími návykmi jednoznačne potvrdzujú, že faktory výživy patria medzi najvýznamnejšie faktory vzniku
kolorektálneho karcinómu. Dôležitosť stravy potvrdzujú aj tzv. migračné štúdie – ak ľudia žijú v krajine s nízkym výskytom KRCa a presťahujú sa do krajiny, v ktorej
je toto ochorenie rozšírené, po čase, keď sa prispôsobia
miestnym stravovacím návykom, u nich výskyt nádorov
vzrastie na úroveň krajiny, v ktorej žijú.
Súvislosť medzi výživou a KRCa dokazuje aj súhrn až
4500 klinických štúdií, v ktorých bolo až 66-75 % prípadov rakoviny, ktorých vzniku sa dalo predísť diétnymi
opatreniami! Tieto poznatky prinášajú obrovský potenciál na jednoduchú a účinnú prevenciu tohto zhubného
ochorenia.
Výživa ovplyvňuje proces vzniku rakoviny v dlhom časovom období. Pokiaľ sa v potrave nachádzajú karcinogénne látky alebo mutagény (látky, ktoré priamo alebo
nepriamo narúšajú štruktúru DNA), v priebehu času sa
môže normálna bunka zmeniť na nádorovú.
Primárna prevencia výživou
Primárna prevencia výživou znamená takú stravu, ktorá pomáha predchádzať vzniku kolorektálneho karcinómu a znižuje jeho výskyt. Zameriava sa na životosprávu
a na starostlivosť o pravidelné vyprázdňovanie hrubého čreva.
Ku vzniku kolorektálneho karcinómu môže prispievať:
• prebytok tukov
• konzumácia
červeného
mäsa - hovädzie, jahňacie,
bravčové
• údené mäso, údené výrobky, pečienky a vnútornosti
• smaženie a vyprážanie na tukoch, keďže ich prepálenie a spojenie s kyslíkom pôsobí karcinogénne
• nadbytočný príjem cukrov v podobe sladkostí
a výrobkov z bielej múky
• nedostatok vlákniny, niektorých vitamínov a stopových prvkov
• obmedziť by sa mala aj konzumácia vajec a údených vysoko kalorických syrov
Jedálniček, ktorý pomáha predchádzať vzniku kolorektálneho karcinómu, by mal obsahovať:
• stravu bohatú na vlákninu, najmä cereálie a celozrnné produkty
• ako zdroj bielkovín ryby, hydina, kvasné a mliečne
produkty
• veľa surovej zeleniny a ovocia (ideálne až 5 dávok
denne)
• stravu na rastlinnej báze, ako je celozrnný chlieb,
ryža, bôb…
• potraviny bohaté na karotén (vitamín A), vitamín
C, vitamín E, selén a kyselinu listovú
• dostatok vápnika
• tuky s obsahom omega 3 mastných kyselín a kyselinou olejovou (rybí tuk, olivový olej)
Vhodnou zeleninou na ochranu pred vznikom kolorektálneho karcinómu je najmä zelená a tmavožltá zelenina
zo skupiny kapustovitých, sójové produkty a strukoviny,
napríklad brokolica, zeler, kapusta, chren, karfiol, mrkva, reďkovka, sladké zemiaky, sója, špenát, tekvica, fazuľa, cibuľa, cesnak, z ovocia napríklad ananás.
pokračovanie na strane 28
27
RADÍME VÁM 
Prevencia vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka
dokončenie zo strany 27
Okrem zloženia potravy je dôležitý aj spôsob jej prípravy. Je dokázané, že mäso a dokonca aj ryby, ktoré sú
pripravované na drevenom uhlí, ako aj fritované zemiaky, obsahujú silné karcinogénne zložky, aj keď pri inom
spôsobe prípravy sú zdraviu prospešné.
Odborníci tiež radia dodržiavať pitný režim a piť dostatok tekutín. Odporúča sa zelený čaj, ktorý má ochranný účinok proti vzniku KRCa. Prísne by sa však mal obmedziť prísun alkoholických nápojov vrátane piva.
Vplyv tukov na vznik KRCa
Zo všetkých základných živín majú asi najvýraznejší
podiel na vzniku kolorektálneho karcinómu tuky. V krajinách, kde je súčasťou stravy veľa tukov, je výskyt KRCa
častejší ako v krajinách s nízkou spotrebou tukov. Tuky totiž menia mikroflóru v čreve, spôsobujú zvýšenie obsahu
žlčových kyselín, ktoré potom sliznicu čreva poškodzujú
a zvyšujú riziko chorobného bujnenia tkaniva. Nemalý
vplyv má úprava aj tukov pred konzumáciou – pri tepelnom spracovaní vysokými teplotami (pri vyprážaní, pečení) vznikajú látky s karcinogénnym účinkom. Zvýšené
riziko KRCa sa často spomína napríklad v súvislosti s červeným mäsom (hovädzie, bravčové), čo je zrejme spôsobené práve vysokým obsahom tuku v tomto druhu mäsa
a tiež jeho následným tepelným spracovaním.
Tuky sa vo všeobecnosti odporúča obmedziť asi 30 %
denného príjmu energie (kalórií). Dôležité však nie je len
množstvo tuku, ale aj jeho zloženie. Kým niektoré tuky
(najmä živočíšne) sú škodlivé a môžu spôsobovať vznik
rakoviny, iné môžu mať opačný – ochranný účinok. Medzi „zdravé“ tuky patria tzv. omega-3 mastné kyseliny (rybí
tuk, obsahujú ich najmä mastné ryby – losos, sardinky, tuniak, makrela) a kyselina olejová (zdrojom je olivový olej).
Alkohol
Vzťah medzi vznikom karcinómu konečníka a alkoholom je dobre známy a nepopierateľný. Platí to aj pre
ľahšie alkoholické nápoje, ako napríklad pivo. Práve pri
nadmernom pití piva bola po prvýkrát odhalená súvislosť medzi KRCa a alkoholom (už v roku 1957). Alkohol
bráni reparačným procesom DNA a v organizme spôsobuje úbytok kyseliny listovej, ktorá chráni pred vznikom
kolorektálneho karcinómu.
Obezita a jej vplyv na riziko vzniku kolorektálneho
karcinómu
Vyšší výskyt kolorektálneho karcinómu sa spája s nadmerným príjmom energie a obezitou. U obéznych mužov je výskyt KRCa až dvojnásobný, obéznym ženám
hrozí o 40 % vyššie riziko vzniku ochorenia oproti ženám
s normálnym BMI. Počet nových prípadov KRCa, kto-
28
rých príčinou bola obezita, vzrástol u európskych
mužov viac ako dvojnásobne medzi rokmi 2002
a 2008 a pokiaľ bude
výskyt nadváhy a obezity v populácii naďalej
stúpať, budú pribúdať aj
prípady KRCa. Okrem toho sa zistilo, že obezita zvyšuje
riziko úmrtia na kolorektálny karcinóm u ľudí, ktorí už
majú ochorenie diagnostikované, a to najmä u žien po
menopauze. Obézne ženy majú až o 45 % vyššie riziko
úmrtia na KRCa.
Fyzická aktivita
Nedostatočná pohybová aktivita spôsobuje, že čas
prechodu stravy tráviacim traktom trvá dlhšie. Kvôli tomu môže byť črevo dlhší čas vystavené pôsobeniu
karcinogénnych látok. Mnohé štúdie dokazujú, že vyššia fyzická aktivita má ochranný účinok proti vzniku
kolorektálneho karcinómu. Najvhodnejším, a zároveň
najľahším pohybom je pravidelná chôdza, ktorej intenzita a dĺžka trvania sa môže postupne zvyšovať. Vhodné
je aj plávanie a bicyklovanie. Ideálne je venovať miernej
fyzickej aktivite aspoň 30 minút 5x do týždňa.
Sekundárna prevencia
Sekundárna prevencia je zameraná na vyhľadávanie
včasných foriem ochorenia, ktoré je možné úspešne liečiť
a zabrániť tak prepuknutiu rakoviny do pokročilých štádií.
Každý človek by mal vo svojom záujme pravidelne absolvovať systém preventívnych prehliadok hradených
poisťovňou, a to aj keď nemá žiadne príznaky. Práve kolorektálny karcinóm sa totiž vyvíja bez príznakov aj celé
roky. Preventívne prehliadky sa v krajinách, kde sa uplatňujú celoplošne a kontinuálne už viac rokov, potvrdili ako
správna a účinná cesta k zníženiu úmrtnosti na KRCa.
Medzi preventívne vyšetrenia, na ktoré má každý nárok v rámci zdravotného poistenia, patria:
• Testy na okultné (skryté) krvácanie do stolice pravidelne od 50 rokov - každý človek starší ako 50
rokov má raz za dva roky tento test hradený poisťovňou, poskytne mu ho praktický lekár
• Preventívna kolonoskopia raz za 10 rokov vo veku
nad 50 rokov - nahrádza pravidelné testovanie na
skryté krvácanie u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky a záleží im na ich zdraví. Netreba udávať
žiadne ťažkosti, poisťovňa ju hradí každému občanovi od 50 rokov.
 RADÍME VÁM
•
Systém preventívnych vyšetrení u gastroenterológa u mladých ľudí, ktorí majú preukázané riziko
rodinne podmieneného KRCa – lekár môže odporučiť testy a vyšetrenia už v mladšom veku, v niektorých prípadoch by sa s prevenciou malo začať už
od 25. rokov života. Týmto rizikovým pacientom
hradí všetky odporúčané vyšetrenia poisťovňa bez
ohľadu na vek.
Je dôležité, aby ľudia vedeli o svojom individuálnom
riziku a o tom, že ak patria do rizikovej skupiny, mali by
začať so systémom preventívnych prehliadok omnoho
včaššie.
Diagnostika
Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Existuje niekoľko vyšetrení, ktoré umožňujú diagnostikovať
ochorenie ešte v čase, keď je pacient bez príznakov. Odhaliť sa dá dokonca už prednádorový stav – adenóm vo
forme polypu, ktorý je možné odstrániť a zabrániť tak
jeho premene na rakovinu.
Test na okultné (skryté) krvácanie v stolici
Tento jednoduchý, úplne bezbolestný test môže doslova zachrániť život, lebo umožňuje odhaliť rakovinu ešte skôr, ako skutočne prepukne. Má význam pre
ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia. Dokáže
odhaliť tzv. okultné – skryté, voľným okom neviditeľné – krvácanie do stolice. Vyšetruje sa z troch po sebe
nasledujúcich stolíc. Ľudia starší ako 50 rokov by si ho
mali urobiť aspoň raz za dva roky, a to aj pokiaľ nemajú
žiadne iné problémy. O teste by vás mal informovať váš
praktický lekár, ktorý v prípade pozitívneho výsledku
odporučí aj odborné vyšetrenie. Význam testu je najmä
v tom, že dokáže odhaliť začínajúcu rakovinu v čase,
kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak
išli za lekárom.
Test môžete väčšinou získať u praktického lekára a je
ho možné použiť aj doma. Tvoria ho papierové stierky,
ktorými človek nanesie malé vzorky stolice na vymedzené políčka na špeciálnych testovacích papieroch a vloží
ich do obálky. Tú treba odniesť praktickému lekárovi,
ktorý test vyhodnotí. Ak je vyšetrenie pozitívne, neznamená to, že má človek rakovinu, ale poukazuje na možný problém, ktorý treba prešetriť. Krvácanie môže byť aj
príznakom hemoroidov či polypov. Pozitívny výsledok
znamená len to, že vás lekár pošle na ďalšie vyšetrenia
k odbornému lekárovi – gastroenterológovi. Pokiaľ je
test negatívny, môže byť pacient úplne pokojný nasledujúce dva roky. Potom treba test zopakovať.
V dňoch, keď test podstúpite, by ste mali zo stravy vylúčiť tie zložky, ktoré by ho mohli ovplyvniť a výsledok by bol
falošne pozitívny alebo falošne negatívny. Je zakázané jesť
krvavničky a podobné „krvavé“ špeciality, zverinu, tmavé
mäso, listovú zeleninu (vrátane karfiolu a brokolice), reďkovky a chren. Vyvarovať sa treba aj väčšiemu množstvu
tabliet s vitamínom C (viac ako 1 g denne). V čase testu je
vhodné jesť inú zeleninu, strukoviny a tmavé pečivo.
Vyšetrenie konečníka prstom
Vyšetrenie konečníka patrí medzi základné vyšetrovacie postupy. Lekár môže vďaka nemu odhaliť rôzne
ochorenia koncovej časti hrubého čreva a konečníka. Pri
vyšetrení prstom vyšetrí príslušnú oblasť. Tieto miesta sú
pred zrakom lekára väčšinou ukryté, preto je vyšetrenie
konečníka nepostrádateľným pomocníkom. Používa sa
pri ňom znecitlivejúca masť a aj keď nie je príjemné, nebolí. Je jednoduché a trvá len chvíľu. Lekár pri ňom môže
odhaliť hemoroidy, nádory, zápal či krvácanie.
Kolonoskopia
Vyšetrenie sliznice a vnútorných častí hrubého čreva
lekár vykonáva pomocou
endoskopického prístroja –
kolonoskopu. Tenká hadička
je ohybná a na konci má zabudované svetlo. Okrem pohľadu do vnútra čreva umožňuje aj odber vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie.
To dokáže definitívne odhaliť, či je nález zhubný, presne
stanoviť typ nádoru a jeho rozsah. Odbery vzoriek črevného tkaniva sú bezbolestné. Výhodou kolonoskopie je
aj to, že pri vyšetrení je možné zároveň odstrániť aj niektoré resp. všetky polypy a tiež ich histologicky vyšetriť.
Hlavnou výhodou kolonoskopie oproti iným vyšetreniam je vyššia citlivosť. Senzitivita kolonoskopie je pri
diagnostike kolorektálneho karcinómu až 95 %, kým
napr. rtg vyšetrenie je citlivé len na 83 %.
RTG
Pri röntgenovom vyšetrení hrubého čreva sa doňho
najprv vo forme nálevu dopraví kontrastná látka s obsahom bárya. Lekár dokáže na RTG snímkach odhaliť
zmeny v čreve ako je nádor alebo iná abnormalita.
Magnetická rezonancia
Vyšetrenie, ktoré využíva silné magnetické a rádiové
vlny. Lekári ho zväčša robia až vtedy, keď sa diagnóza
kolorektálneho karcinómu potvrdí iným vyšetrením.
ffzdroj: Bedeker zdravia č. 5/2014
29
KRÍŽOVKA
Krížovka z denníka Pravda
všetko
v poriadku
1
vždyzelená druh
parazitická číselnej
rastlina
lotérie
vedecký
názov
krídla
čínske
ženské
meno
zvrtlo
používalo
zámeno
oni
malá
juhoamerická
opica
oraním
uber
patriaci
revízorovi
oznamoval
ženské
meno
vojenská
jednotka
sídlo
v Nemecku
české
mesto
ochrnutie
časti tela
sekal
obliekla
3
zaoblene
štádiá
vývinu
ženské
meno
vypískať,
po
anglicky
toto, po tal.
povodeň
dosahuje
voliť,
po angl.
ženské
meno
chemická
značka
ródia
vyžarovala
teplo
tmavý vták
rad,
po maď.
nafúkalo
2
burina
neochotne
Pomôcky: slovenské
BOO, SOR, mesto
MALPA,
časť Čiech
STINK
nepoľujte
porušenie
vernosti
nechyť
náboj
mínometu
kypri
pluhom
varné kotly
grécke
písmeno
dôverovala
žrde
na vozoch
cudzie
žen. meno
solmizačná
slabika
niečo
strašidelné
pohybuj
kubánska
metropola
čuduje sa
vádí
v Egypte
chemická
značka
astátu
lov
želiar
solmizačná
slabika
skúpo
grécky
a rímsky
starovek
druh
papagája
skutky
priateľ
urobilo
udanie
poľný
hlodavec
predložka
lakťová
kosť
zaviň
do perinky
vystavuj
pare
prístavné
zariadenie
obločnica
30
krátka
filmová
snímka
citosl. hlasu
zvona
zápach,
po angl.
športovci
na
vesliciach
spájkoval
mikroorganizmus
vo vzduchu
malý záliv
napodobenina
značka
abvoltu
obchodná
akadémia
báseň Sama
Chalúpku
pouličný
predavač
novín
Pomôcky:
AREDA,
ZIA, AERÓB, POLL
Autor: J. V.
peňažná
poukážka
bitky
telúr
Denník Pravda a prílohy,
ktoré poradia i zabavia
ádanky z
Há
denní
Tajnička: Najbohatší je ten človek, ktorý nemá o čo prísť.
Čínske
príslovie
Poistenie pohrebných nákladov
záleží nám na vašej
dôstojnej rozlúčke
is
p
o
s
ča
k
a
i
š
i
L
k
o
r
a
n
o*
m
r
a
d
a
z
Finančná pomoc
a podpora
pre vašich blízkych
* Ku každému Poisteniu pohrebných nákladov uzatvorenému v pobočkách
v mesiacoch november a december 2014 získate ročné predplatné časopisu
Lišiak zadarmo. Podmienky akcie sú zverejnené na stránke www.ppabk.sk.
Ilustračné zábery z podujatí uskutočnených pri príležitosti
mesiaca úcty k starším – október 2014
Download

Číslo 5 - Jednota dôchodcov na Slovensku