Mestské Novinky
Informačný štvrťročník MESTO SLIAČ
pre obyvateľov mesta sliač
R o č n í k I I . Č í s l o 3 w w w. s l i a c . s k S E P T E M B E R 2 0 1 4 N E P R E DA J N É
Strana 2
Krajší Sliač
Strana 3
Komunálne voľby
Strana 4-5
Kultúra
Strana 6
Školstvo
Strana 7
Zdravie
Leto skončilo
Strana 8-11
Ľudia v meste
Lokalita IBV
Juh–Rybáre
Je to tak, rytmus prírody sa
nedá zastaviť, leto skončilo,
pomaly začína jeseň...
Na rozlúčku s poslednými letnými dňami zorganizovalo Mesto
Sliač, v spolupráci s OZ Tradičná
chuť regiónov Slovenska, podujatie s názvom SLIAČSKE JESENNÉ
CHUŤOVKY.
V júni tohto roku sa
lokalite Rybáre – Juh
sa začalo s výstavbou
inžinierskych sietí –
plynovodu a vodovodu,
pokračovalo sa v auguste
2014 výstavbou kanalizácie pre 15 pozemkov vo
vlastníctve mesta. Tieto
siete budú ukončené do
konca roka 2014.
lievance či chutné bravčovinky,
s ktorými sa popýšili aktívne
členky JDS Sliač.
OZ Tradičná chuť regiónov
pripravila pre 36 detí z materských škôl zážitkovú Detskú školu varenia. Súčasťou podujatia
bola výstava výtvarných prác Potraviny očami detí a svojimi výCieľom bolo oživiť spomienky, tradície a ľudové aktivity
nášho regiónu. Slnečné počasie
prialo všetkým, ktorí si prišli pozrieť vystúpenie detí z MŠ, ZUŠ,
folklórneho súboru ORAVANsenior, ale aj tým, ktorí ochutnali nefalšovanú geršňu (varili
ju matičiarky z Očovej), jablkové
obyvateľov mesta, ale aj množstvo návštevníkov. Úprimné poďakovanie patrí organizátorom,
podporovateľov,
priaznivcom
a hlavne mnohým dobrovoľníkom.
Renata Šeniglová, riad. MsKS
autorka fotografií
Ľuboslava Bieliková, Mesto Sliač
pestkami sa pochválili záhradkári
nášho mesta.
Výborné počasie, príjemná zábava, hodnotné kultúrne vystúpenia detí i dospelých, výstava
ovocia, zeleniny, kvetov a kompótov, predaj medu, štrúdlí, burčiaku, a samozrejme ponúkané
varené jesenné chuťovky očarili
V roku 2013 už boli na
pozemkoch
vybudované
elektrické rozvody. Pokračovať by sa malo v roku 2015
vybudovaním
verejného
osvetlenia,
komunikácie
a chodníkov (prípadnej prekládky VN), v závislosti od
úspešnosti predaja mestských pozemkov v tejto lokalite.
Finančné prostriedky na
výstavbu sietí pre pozemky
vo vlastníctve mesta sa získavajú z predaja pozemkov
jednotlivým
záujemcom.
Pozemky sa predávajú formou verejnej obchodnej
súťaže, kde prvé kolo súťaže
sa uskutočnilo v mesiacoch
apríl a máj 2014, druhé kolo
v mesiaci júl – august 2014
a ďalšie kolo by malo byť
v mesiaci október – november 2014.
Podmienky na odpredaj
sú zverejňované na webovej
stránke mesta, na úradnej
tabuli a v regionálnej tlači
(My Žurnál). Prílohou podmienok verejnej obchodnej
súťaže sú aj „regulatívy“
budúcej výstavby rodinných
domov.
Jolana Zlatníková,
vedúca Stavebného úradu Sliač
2
číslo 3 SEPTEMBER 2014
KRA JŠÍ SLIAČ
Rodinná cestička B. Bystrica – Zvolen
Úsek A, Zvolen – Sliač
Dospelí i detskí priaznivci
cykloturistiky sa už nevedia
dočkať otvorenia rodinnej cyklocestičky. Využívajú aktuálne
slnečné počasie, skúšajú trasu
novej cyklistickej cestičky uvedomujúc si, že povrch cesty
nie je dokončený, že ešte nemá
všetky potrebné vrstvy.
Cyklotrasa sa nachádza v údolnej nive rieky Hron, má v mieste
jeho toku v podstate rovinatý charakter a tým je vhodná pre všetky
vekové skupiny, vrátane detských
cyklistov a korčuliarov. Trasa nezasahuje do chránenej krajinnej
oblasti, rezervácie alebo kultúrnej
pamiatky. V úseku A prechádza
intravilánom dvoch susedných
miest.
Na poslednom kontrolnom dni
medzi objednávateľom (Mesto
Sliač) a zhotoviteľom stavby
(Skanska SK a.s.) bol potvrdený
zmluvný termín ukončenia a odo-
vzdania stavby do konca októbra
2014. Mesto Sliač zaplatilo zhotoviteľovi, za doteraz vykonané práce, finančnú čiastku 140732,97 €
z celkovej sumy 633 485,82 €.
Zdá sa, že druhá etapa, ktorá má
pokračovať až do Banskej Bystrice,
je ďaleko od realizácie. Príčinou sú
zdĺhavé majetko - právne vysporiadania pozemkov. Identifikácia
vlastníckych vzťahov, či prípadné nájomné zmluvy sú „v rukách
obcí“, cez ktoré by v budúcnosti
mala cestička prechádzať, podobne ako vypracovanie dodatkov
územných plánov týkajúcich sa
tejto líniovej stavby. Banskobystrický samosprávny kraj vypracoval aj štúdiu uskutočniteľnosti
a zároveň hľadá ďalšie napojenia
i bezpečné alternatívne lesné trasy cyklistickej cestičky.
Fotografie Ľuboslava Bieliková,
Mesto Sliač
Zo správy MsP Sliač za rok 2013
Celkový počet riešených priestupkov v roku 2013
Riešené priestupky spolu
Priestupky vyriešené v blokovom konaní
Priestupky vyriešené napomenutím *
Priestupky uložené
Priestupky odložené
Priestupky odovzdané
Priestupky oznámené
Dožiadanie, spolupráca, asistencia
Celkom uložených blokových pokút
Mestské Novinky
Národný deň
www.sliac.sk
154
38
85
8
5
2
16
73
455,- €
Foto z archívu MsP Sliač
na podporu
ekonomiky
Slovenska
Aj v našich novinkách by sme
Vás radi informovali o pripravovanom Národnom dni na podporu
ekonomiky Slovenska – Pýtajme si slovenské, ktorý sa bude
16. októbra 2014.
Každý, kto si v tento deň bude
objednávať slovenské nápoje
a jedlá, pripravené zo slovenských
surovín v reštauráciách, bistrách,
baroch, každý, kto bude viac ako
inokedy nakupovať v obchodoch
slovenské výrobky a tovary, bude
takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporovať
našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska.
Snahou OZ Kvalita z našich regiónov a ďalších partnerov, podporovateľov a priaznivcov je vytvoriť
tradíciu.
Jesenná kampaň projektu Kvalita z našich regiónov sa bude
niesť v znamení nielen podpory
kúpy slovenských tovarov a produktov, ale aj vo využívaní a užívaní si slovenských služieb.
Partnerom podujatia je aj Združenie miest a obcí Slovenska
a túto aktivitu podporujú mnohé
mestá a obce Slovenska, samozrejme, že aj naše mesto.
Cieľom prvého ročníka je presvedčiť nás všetkých o dôležitosti
aktívneho prístupu k spotrebe
slovenských výrobkov a produktov a využívaní tých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu.
Prevádzky zapojené do tejto aktivity pre lepšiu orientáciu spotrebiteľov budú označené nálepkou
U nás ponúkame slovenské
(Kvalita z našich regiónov).
Ľuboslava Bieliková,
zástupkyňa primátora
Mestské Novinky
KOMUNÁLNE VOĽBY
www.sliac.sk
číslo 3 SEPTEMBER 2014
3
Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí 2014
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia voľby
do orgánov samosprávy obcí dňa
15.11.2014.
V prehľadnom formáte prinášame informácie o jednotlivých
termínoch a povinnostiach týkajúcich sa volieb do orgánov
samosprávy obcí a o lehotách,
v ktorých je potrebné povinnosť
uskutočniť s uvedením subjektu
zabezpečujúceho povinnosť.
Jozef Žabka,
Marta Kašiarová MsÚ Sliač
Predmet
Lehota do
Čas do
volieb
Zabezpečí
Podanie kandidátnych listín (spolu s vyhlásením
kandidáta a petíciou)
21.9.2014
55 dní
Politické strany
a nezávislí kandidáti
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
miestnej volebnej komisie
21.9.2014
55 dní
Politické strany
Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie
26.9.2014
50 dní
Miestna
volebná komisia
Vydanie rozhodnutia miestnej volebnej komisie
o registrácii kandidáta kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
1.10.2014
45 dní
Miestna
volebná komisia
Prevzatie rozhodnutia volebnej komisie o registrácii
/nezaregistrovaní kandidáta
do 24 hodín od vyzvania miestnej
volebnej komisii na prebratie rozhodnutia
Politické strany
a nezávislí kandidáti
Podanie návrhu o vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní
kandidáta, v prípade rozhodnutia o nezaregistrovaní
kandidáta
v prípade rozhodnutia o nezaregistrovaní
kandidáta, do 3 dní odo dňa rozhodnutia
miestnej vol.. komisii
-
Politické strany
a nezávislí kandidáti
Určenie volebných miestností
6.10.2014
40 dní
Starosta obce
Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
11.10.2014
35 dní
Miestna
volebná komisia
Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej
komisie
16.10.2014
30 dní
Obvodná
volebná komisia
Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb
21.10.2014
25 dní
Obec
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
okrskovej volebnej komisie
26.10.2014
20 dní
Politické strany
Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej
komisie
1.11.2014
15 dní
Okrsková
volebná komisia
Vedenie volebnej kampane (začiatok a ukončenie
volebnej kampane)
29.10. - 13.11.2014
17 dní až 48 h
pred voľbami
Politické strany
a nezávislí kandidáti
Volebný deň
15.11.2014
-
Okrsková
volebná komisia
Mestská volebná komisia v Sliači
Dňa 25.09.2014 sa konalo prvé
zasadnutie mestskej volebnej
komisie, kde sa dohodou členmi
MVK stal predsedom p. Lotrek
Miloslav a podpredsedom p. Šiagi Ondrej, Bc. Členmi MVK sú Ing.
Doc. Ján Šindler, Pavel Boldiš, Vladimír Lisý, Ľubomír Lisý, Ivana Halamová a Mária Galková.
V meste Sliač o post primátora sa budú uchádzať nasledovní
kandidáti. Ich poradie je v časovom slede tak, ako priniesli kandidátky.
• Mgr. Jana Lajošová, nezávislý
kandidát
• Mgr. Juraj Nemec, nezávislý kandidát
• Stanislav Koreň, SMER – sociálna
demokracia
• Ing. Mgr. Ľubica Balgová, SMS,
SNS, NaS, HZD, EDS
• Bc. Bohumír Tarnoci, SIEŤ
• Ing. Daniel Dunčko, SDKÚ, SaS,
MOST – HÍD
• Ing. Milan Danko, nezávislý kandidát
O post poslanca MsZ sa uchádzajú kandidáti v piatich volebných okrskoch v počtoch:
• VO č. 1 – 8 kandidátov
• VO č. 2 – 19 kandidátov
• VO č. 3 – 11 kandidátov
• VO č. 4 – 10 kandidátov
• VO č. 5 – 2 kandidáti
Miroslava Suchá Beličková,
zapisovateľka MVK
4
číslo 3 SEPTEMBER 2014
K U LT Ú R A
www.sliac.sk
Mestské Novinky
Bratstvo zrodené v boji za slobodu
Alexej Nikitič Asmolov – plukovník Červenej armády bol vo
Veľkej vlasteneckej vojne poverený organizovaním partizánskeho
hnutia v tyle fašistických vojsk
v Leningradskej oblasti a neskôr
na Done a Kubáni, kde partizáni
vytvorili rozsiahle oslobodené
územia.
Po vypuknutí SNP bol vyslaný
na pomoc pri organizovaní partizánskeho hnutia na Slovensku.
A. N. Asmolov sa stal 6.októbra
1944 prvým zástupcom náčelníka Hlavného štábu partizánskych
oddielov Karola Šmidkeho so sídlom v Banskej Bystrici. Často bol
prítomný na letisku Tri Duby, išlo
o zabezpečenie najlepšej súčinnosti pri pristávaní sovietskych
dopravných lietadiel privážajúcich zbrane, zdravotnícky materiál
a príslušníkov 2.československej
paradesantnej brigády prepravených na pomoc povstalcom. Tam
nadviazal aj kontakty so štábnym
rotmajstrom Rudolfom Žiliakom,
vrchným zbrojárom pre kombinovanú letku, ktorá bola účinným
pomocníkom pre obrancov povstaleckého územia. Zoznámil sa
aj s ďalšími občanmi Sliača, medzi
ktorých patrila aj MUDr. Helena
Hatríková, ktorá pôsobila v spravodajskej činnosti a poskytovaním lekárskej pomoci nemocným.
Po potlačení povstania mnohých
ilegálnych pracovníkov a parti-
zánov ukrývala vo svojom dome.
Asmolov bol častejšie prítomný
i v sliačských kúpeľoch, kde bola
zriadená vojenská nemocnica.
V nej sa liečili po zraneniach vojaci povstaleckej armády, slovenskí,
sovietski a francúzski partizáni.
Pred ústupom do hôr pod vedením Asmolova boli vymedzené oblasti činnosti partizánskych brigád
a oddielov. Dňa 29.októbra 1944
v Jegorovom tábore pod Prašivnou
spolu s K. Šmidkem a J. Švermom
ustanovili Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Československu.
Asmolov sa stal jeho náčelníkom
a prevzal velenie nad všetkými partizánskymi jednotkami na Slovensku. Rozvinul ich bojovú aktivitu
a diverzné činnosti. Výrazne prispel
k porážke fašizmu.
Po oslobodení generálmajor
Asmolov navštívil Slovensko z príležitosti 1. výročia SNP v Banskej
Bystrici, spolu so svojimi spolubojovníkmi – veliteľmi partizánskych brigád a skupín pôsobiacich v SNP. Pri tejto príležitosti
spolu s delegáciou navštívili Sliač
za srdečného privítania členmi
Revolučného národného výboru
a občanmi. Asmolov zostal i po
oslavách v kúpeľoch niekoľko dní.
Po krátkom pobyte absolvoval
cestu na Moravu a do Čiech, kde
bol pozvaný. Pred odchodom do
Sovietskeho zväzu vrátil sa na
krátky odpočinok medzi svojich,
to je na Sliač. Lúčil sa s predstavi-
Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou,
učiteľkou života a poslom minulosti.
Marcus Tullius Cicero
teľmi Sliača a občanmi pamätným
príhovorom:
„Mám radosť, že ste sa zúčastnili odboja medzi prvými
v krvavom boji o svoj národ
s nemeckými okupantmi. Preukázali ste hrdinskú odhodlanosť počas povstania, ale aj
po ústupe do hôr. Poskytli ste
veľkú pomoc partizánskym oddielom a povstaleckej armáde,
zabezpečením úkrytov prenasledovaným, lekárskou pomocou raneným. Zistil som, že
viete nielen dobre bojovať, ale
aj v čase oddychu i veseliť sa.
Dôkazom toho je i vaša rozvinu-
Na konci dlhej vety vojny je vpísané POVSTANIE.
A za ním OSLOBODENIE.
Tí, čo v boji padli, sú dnes s nami.
Ich pohľad cítiš z chladnej zeme.
Ich hrdosť do žíl vteká, vedie náš krok k slobode...
Veru, pomníkom ktosi kázal pripomínať.
Nech majú pre nás nablízku minulosť,
a z nej to najhlavnejšie,
čo musíme si pamätať stále, stále...
tá národná kultúra, vaše tance,
piesne, divadlá a ešte mnoho
iného. Tuto vašu národnú svojráznosť sme obdivovali aj na
vašom celonárodnom sviatku
– oslavách 1.výročia SNP. Nech
žije večne spojenectvo slovanských národov!“
4.októbra 1964 pri druhej návšteve Sliača stretol sa s predstaviteľmi Miestneho národného
výboru, zúčastnil sa besedy s učiteľmi a žiakmi v novej základnej
škole o hrdinstve našich a sovietskych ľudí v SNP. Naposledy navštívil Sliač v roku 1976. Slovensko
mu prirástlo k srdcu, bol obdivovateľom slovenského ľudu, jeho
srdečnosti, nezištnosti a odvahy,
ktorú preukázal v boji za slobodu.
Za vrúcny vzťah k nášmu mestu
a jeho obyvateľom stal sa čestným
občanom Sliača.
A.N Asmolova nám bude pripomínať pamätná tabuľa, ktorá bola
odhalená 28.augusta 2014 na
budove Základnej školy Andreja
Sládkoviča v Sliači.
Juraj Bobor, ZO SZPB Sliač
Na slávnostnom odhalení tabule veliteľovi Hlavného štábu partizánskeho hnutia SNP gen. Asmolovovi sa zúčastnil aj radca a vedúci konzulárneho
oddelenia Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike p. SERGEY POPKOV.
Mestské Novinky
K U LT Ú R A
www.sliac.sk
číslo 3 SEPTEMBER 2014
5
Osemsmerovka
U
L
I
C
A
Y
V
Z
A
J
I
A
M
O
L
S
T
L
O
O
P
S
T
M
A
H
U
O
K
B
E
R
K
O
K
O
M
U
N
Á
L
N
E
R
S
R
O
T
U
N
D
A
E
T
A
P
R
A
T
Ý
T
O
K
M
E
B
O
L
O
V
O
Ľ
B
Y
A
K
O
N
L
O
P
O
P
I
A
L
Y
D
K
N
Č
T
O
T
E
M
P
U
Z
A
P
A
M
Y
D
I
E
L
K
O
Tajnička osemsmerovky prezrádza čomu sa v roku 2014 nevyhnú
komunálne voľby.
Výrazy:
POPOL, MAMUT, JAZVY, TOVAR,
OZDOBA, MOTÝĽ, NOVÝ NÁBOJ,
OLOVO,
POTOK,
TUMOR,
OBLAKY, BODÁK, PLAMENE,
NOTY, UHOL, PRETEKY, SKALA,
ULICA, MYDIELKO, SPONKA,
ISKRA, PSOTA, SRNA, PLOTY,
MAPA, TOTEM.
Ak chcete hrať o ceny, ktoré do
súťaže venuje OZ Otvorený Sliač,
riešenie zašlite do 15.10.2014
na adresu [email protected]
com, alebo spolu s nalepeným
kupónom (logo OZ Otvorený
Sliač) odovzdajte do niektorej zo
schránok občianskeho združenia
umiestnených v priestoroch knižnice a Turistického informačného
centra. Pre dvoch riešiteľov sú pripravené vecné ceny.
Ceny z Mestských noviniek č. 2/2014 vyhráva Anna
Murínová (tašku a sadu pier) a [email protected]
(tričko a kalkulačku). Výhercov
budeme kontaktovať telefonicky
alebo emailom.
Jozef Bakša, OZ Otvorený Sliač
Uvítanie do života
Z nehy a lásky sa narodí človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet. Alan Silvestri
Malá recitátorka rozpráva:
Ahoj, kamoš maličký, nekrič toľko, otvor očká a počúvaj slovko,
dve, tri – milé, vľúdne, čo ti chcem
povedať, dať do kolísky.
Vieš mám len o pár rôčkov viac
a už niečo šípim, že nie je ľahké
v živote sa niekým stať. Dávaj pozor, nech neujde ti, o čom sa chcem
s tebou rozprávať. Rozprávku dnes
rozpoviem ti, aby si vedel, čo sa má
a čo sa nemá stať. Bol raz jeden
princ, čo mal hrad. A ten princ bol
pekný, milý a každý ho mal rád.
Starý radca poradil mu, nech sa
ožení, veď sám v starom hrade nemôže byť bez ženy. Princ o všetkom
nemal páru, nevedel, či chce mladú
a či starú...ale poslúchol. Vybral si
peknú, milú princeznú. Veru ten
princ múdry bol...
A teraz spi, maličký, nech aj Ty
dorastieš na toho princa z rozprávky. A ja navždy budem tvoja kamarátka, vieš? A možno si ma do tej
veľkej knihy zapíšu tiež...
Pre rodičov niet väčšieho šťastia, ako zovrieť do náručia malé,
usmiate dieťatko, pritúliť k sebe
a poláskať. Lásku, porozumenie,
hrdosť i radosť bolo vidieť na
júnovom slávnostnom uvítaní
našich najmenších. V hľadaní ra-
Vitaj nám na svete, dieťatko krásne,
Tvoj príchod znamená radosť a jas.
Zo šťastia rodia sa najkrajšie básne,
ktoré napíše život a čas.
Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen,
nech hviezda života žiari ti jasne
a radosť naplní Tvoj sen.
dosti a lásky našli rodičia malých
detí cestu, ktorá ich priviedla do
obradnej siene, aby v prítomnosti
najbližších, rodiny, vedenia mesta a účinkujúcich z komisie ZPOZ
slávnostne privítali svoje dieťa
medzi občanmi mesta Sliač.
Tešili sme sa z prítomnosti
Patrika Horváta, Milanka Ďur-
koviča, Janka Villima, Zuzanky
Sihelskej, Tobiaska Beczányiho,
Olívie Klimentovej, Miška Kučmina, Julky Šiagiovej a Lukáška
Šiagiho.
Zaznelo veľa krásnych slov,
piesní, básničiek. Ale to podstatné si odnášajú rodičia najmenších
do svojich domovov. S vedomím,
že nijaká rodičovská láska sa nevráti, nestratí. Že byť dobrým rodičom neznamená byť dokonalý.
To, čo dostanú naše deti od nás,
odovzdajú svojim deťom. Taká je
zákonitosť života. Dajme teda, čo
sme dostali. A ak sme nemohli dostať my, o to viacej pridajme, láska
totiž obohacuje všetkých.
Uplynie veľa času, kým malé
batoľa pochopí význam ľudských
slov, kým pochopí, čo je to domov, rodina, láska, bolesť či priateľstvo. No už dnes mu dávame
do daru kúsok domova, miesto,
kde bude žiť, kde sú a budú jeho
ľudské korene. Vo veľkej rodine
nášho mesta.
Ľuboslava Bieliková,
zástupkyňa primátora
6
Športová
trieda
číslo 3 SEPTEMBER 2014
ZŠ A. Sládkoviča Sliač so súhlasom zriaďovateľa Mesto Sliač otvorila v školskom roku 2014/2015 v 5.
ročníku športovú triedu zameranú
na futbal v kolektívnom športe
a v individuálnych športoch na
bedminton a tenis. Cieľom zriadenia športovej triedy na našej škole
je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov v športoch, ktoré majú
v meste Sliač tradíciu a úspechy.
Do športovej triedy boli prijatí žiaci po overení špeciálnych
schopností, zručností a športového nadania. Škola má vytvorené
výborné priestorové, materiálne
a personálne podmienky na to
,aby žiaci športovej triedy dosahovali dobré výsledky.
Súčasťou vyučovacieho procesu
je športová príprava, ktorú zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický
zamestnanec. Odbornú prípravu
v jednotlivých športoch zabezpečujú ďalší kvalifikovaní tréneri
športových klubov. Medzi školou
a športovými klubmi boli uzatvorené dohody o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení
tejto triedy.
Športová trieda sa otvára prvýkrát v histórii školy vďaka primátorovi mesta Sliač, ktorý podporil
návrh Rady školy na jej zriadenie.
Žiaci tejto triedy sa tešia na zvýšený
počet hodín telesnej výchovy, čo
v súčasnej pretechnizovanej dobe
ocenia určite aj ich rodičia. Dúfame,
že žiaci svojimi športovými výsledkami budú robiť dobré meno škole,
rodičom i nášmu mestu..
Mestské Novinky
Školský rok sa začal aj v MŠ Jána Cikkera
ško l stvo
Vyvrcholením celého školského roka v našej MŠ bola už
tradičná, koncoročná Záhradná slávnosť.
Veľkým prekvapením pre
všetkých rodičov, starých rodičov
či všetkých zúčastnených bolo, že
sa tento rok slávnosť niesla v du-
www.sliac.sk
nali si na rozprávkovej torte. Po
prázdninách ich už čakajú školské
povinnosti, preto sme im zaželali
úspešný štart do ZŠ a budeme na
nich už len v dobrom spomínať.
A na čo sa môžeme tešiť v materskej škole po prázdninách?
Veľkému záujmu detí a ich rodičov sa tešia v našej MŠ tradičné,
obľúbené aktivity spojené s pohybom, ktoré plánujeme realizovať
aj v novom školskom roku. Každoročne usporadúvame aj kurzy
plávania, či obľúbenú Školu v prírode. Už teraz sa tešíme, čo všetko
nám prinesie nový školský rok.
Jana Paučová, Eva Bálintová,
Materská škola J. Cikkera Sliač
Marta Suchá, učiteľka telesnej výchovy
Foto z rozlúčky
so školou
MŠ Ul. SNP
chu veľkého Indiánskeho dňa.
A tak sa všetky deti, pani učiteľky,
pani kuchárky a pani upratovačky
zmenili na naozajstných indiánov
a indiánky s pestrofarebnými čelenkami. Nechýbali ani súťaže,
hľadanie indiánskeho pokladu,
hudba, koláčiky od mamičiek, opekanie pri ohníku. Naši predškoláci
sa s ostatnými kamarátmi rozlúčili
pravým indiánskym tancom. Na
pamiatku dostali knihy a pochut-
SAMUIL MARŠÁK – Po prázdninách
Škola jasná je a tichá v čase brieždenia.
Len slabúčko počuť dýchať mapy po stenách.
Z dvora lipy s nosmi na skle hľadia do triedy.
Lavice sú ešte lesklé, nik v nich nesedí.
A tabuľa každej triedy – ako čierne sklo.
Ešte ani zrnko kriedy sa ich nedotklo.
Škola jasná je a tichá. Začína sa rok.
O chvíľu tu budú búchať stovky srdiečok.
zdravie
Mestské Novinky
Netradičný lekvár a nátierka
www.sliac.sk
Sezóna jahôd, malín a ríbezlí
už skončila, ale ešte máme plody
v záhrade ako sú napríklad tekvice
a pod jabloňou napadané jablká.
Preto by som Vám chcela poradiť
lekvár a nátierku aj z týchto plodov.
Tekvicový lekvár
• 3 kg očistenej žltej tekvice
• 2,5 kg kryštálového cukru
• 3 pomaranče
• 3 citróny
Do väčšieho hrnca dáme rozpustiť cukor s trochou vody na
miernom ohni. Pridáme na kocky
nakrájanú tekvicu, vytlačenú šťavu z pomarančov a citrónov.
Varíme až kým je tekvica rozvarená. Masu rozmixujeme, dáme
znovu variť, kým nezhustne.
Naplníme do pohárov a sterilizujeme. Málokto uhádne z čoho
tento lekvár je. Je podobný marhuľovému.
číslo 3 SEPTEMBER 2014
v kine Hron na ulici SNP
od 7.00 do 10.00 hod.
Z
8.00 do 11.00 hod. CHOLESTEROLU A
S
PORADENSTVO O
Firmy:
OVOCIA, ZELENINY A
„Nutela“ po domácky
• 3 kg jabĺk
• 1 kg kryštálového cukru
• 20 dkg kakao
• 10 dkg varová čokoláda
Očistené, na osminky nakrájané jablká rozvaríme v malom
množstve vody, rozmixujeme,
dáme späť do hrnca, pridáme cukor, kakao a čokoládu. Za stáleho
miešania povaríme do zhustnutia.
Dáme do pohárov a sterilizujeme.
Nátierku používame do palaciniek, buchiet, ako ozdobu na koláče, či polevu na šľahačku.
Recepty ponúka: Emília Čiešková, ul. Rybárska 8, Sliač
Za zverejnené recepty dostáva
p. Čiešková lístok na divadelné
predstavenie Šialené nožničky.
ZVOLEN A ALFA
7
8
ľudia v meste
číslo 3 SEPTEMBER 2014
www.sliac.sk
Mestské Novinky
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych
služieb v meste Sliač za rok 2013
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) bol vypracovaný výhľadovo do roku 2015,
v súlade s Národnými prioritami
rozvoja sociálnych služieb.
Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú
na jednom mieste, majú medzi sebou
rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu,
kde žijú. Aby občania mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky
musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi.
Hlavnými cieľmi KPSS je:
 rozšíriť a skvalitniť poskytovanie
sociálnych služieb
 koordinovať ponuky potreby
a potreby v oblasti SS
 zvýšiť dostupnosť sociálnych
služieb v meste
 zapojiť verejnosť do plánovania
sociálnych služieb.
KPSS z hľadiska štruktúry rozhodovania a riadenia služieb je zameraný
na cieľové skupiny: seniori, osoby so
zdravotným postihnutím, rodiny
s deťmi a občania v núdzi a neprispôsobiví občania
V zmysle zákona č.448/2008 Z. z.
o sociálnych službách originálnou
pôsobnosťou miestnej samosprávy
je starostlivosť a pomoc v rámci sociálnych služieb pre seniorov, čo znamená, že mesto je v plnom rozsahu
zodpovedné za poskytovanie alebo
zabezpečovanie sociálnych služieb.
Demografické a sociolog. údaje
Demografický vývoj mesta Sliač
v roku 2013 – natalita a mortalita
zdroj: Štatistický úrad SR
Sťahovanie obyvateľov
Živo
Prírastok/
Zomrelí
narodení
úbytok
Spolu
Muži
Ženy
37
12
25
39
21
18
-2
-9
+7
Celkový počet obyvateľov
Prisťaho- Vysťaho- Prírastok/
vaní
vaní
úbytok
Spolu
81
110
- 29
Sociálne ukazovatele
Spolu
Muži
Ženy
Stav
ku 1.1.2013
Stav ku
31.12.2013
5056
2451
2605
5025
2427
2598
V meste Sliač evidoval v decembri
2013 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene 2 565 ekonomicky
aktívnych obyvateľov a 253 nezamestnaných. V decembri dosiahla
registrovaná miera nezamestnanosti
9,86 %.
Veková štruktúra nezamestnaných v meste Sliač k 31.12.2013 zdroj ÚPSVaR Zvolen
Sliač rehabilitácie pre seniorov. V Kúpeľoch Sliač mali možnosť seniori
využiť rehabilitačný bazén a vaňový
sedací uhličitý kúpeľ.
Základná priorita KPSS zameraná
na rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb v meste Sliač
sa naplnila. Dňa 1. júla 2013 sa začalo
prevádzkovať zariadenie sociálnych
služieb Domov pre seniorov Sliač.
Výstavba zariadenia bola financovaná
do 20 do 25 do 30 do 35 do 40 do 45 do 50 do 55 do 60 do 65
nad
VEK rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov rokov 65 r.
Spolu
253
1
49
43
22
25
V rámci dohody o zabezpečení
trestu povinnej práce uzatvorenej na
základe §4 ods.2 zákona č.528/2005
Z. z. o výkone trestu Mesto Sliač v spolupráci s Okresným súdom vo Zvolene zabezpečilo verejnoprospešnú
činnosť 2 občanom mesta. Mesto sa
zapojilo do projektu č. XX Podpora
zamestnávania nezamestnaných
v samospráve, čím získalo finančný
príspevok z ESF na mzdové prostriedky zamestnanca v TIC, opatrovateliek
a sociálneho garanta v Domove pre
seniorov Sliač.
Aj v budúcnosti je potrebné zapájať sa do aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb – podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov,
ktorí sú poberatelia dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke.
Seniori
Prioritou v oblasti sociálnych služieb pre seniorov v zmysle KPSS je
podpora zotrvania seniora v prirodzenom prostredí prostredníctvom
rozvoja terénnych a ambulantných
služieb.
K 31. decembru 2013 bol počet
občanov v poproduktívnom veku
(seniorov) 900. V meste Sliač pôsobí organizácia Jednota dôchodcov
Slovenska, ktorá má približne 140
členov. Mesto prispelo dôchodcom
na ich schôdzkovú a športovo-kultúrnu činnosť sumou 1 898,-€. Mesto
zabezpečuje autobusové výlety pre
dôchodcov so zvýhodnenou cenou
pre seniorov. Seniori využívajú na
klubovú činnosť priestory v MsKS
a zasadačku MsÚ. V budúcnosti je
potrebné zabezpečiť pre seniorov vyhovujúce priestory (v centre mesta,
na prízemí), kde by mohli realizovať
pravidelnú klubovú činnosť.
V rámci komplexnej liečebnopreventívnej starostlivosti mesto
zabezpečilo vo Vojenskej poliklinike
21
33
32
25
2
0
z nenávratného finančného príspevku, ktorý je tvorený prostriedkami EÚ,
štátneho rozpočtu SR a z vlastných
zdrojov mesta. V zariadení sú klientovi poskytované sociálne služby:
zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, zariadenie
podporovaného bývania a denný
stacionár. V roku 2013 bolo v Domove pre seniorov umiestnených celkovo 21 klientov.
Mesto Sliač zabezpečuje stravovanie pre nepracujúcich dôchodcov,
osoby ťažko zdravotne postihnuté.
Stravovanie sa poskytuje priamo v jedálni reštaurácie alebo formou donášky stravy do domácnosti. Mesto
poskytuje na stravovanie príspevky
podľa platného VZN č.22 o bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb. Túto službu využíva
približne 40 občanov mesta. Mesto
Sliač prispelo zo svojho rozpočtu na
stravovanie pre dôchodcov finančnou čiastkou 9 000, -€.
V Meste Sliač je približne 200 zdravotne ťažko postihnutých občanov,
ktorým mesto poskytuje zľavy na daň
z nehnuteľnosti vo výške 50% a je im
odpustená aj daň za psa. Mesto prispieva aj finančne na ich schôdzkovú
činnosť, tiež im bezplatne poskytuje priestory v zasadacej miestnosti
MsÚ.
Opatrovateľská služba
Mesto Sliač poskytuje občanom
opatrovateľskú službu v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych
službách. Je to typ terénnej sociálnej
služby, ktorá pomáha udržať klienta
vo svojom prirodzenom, domácom
prostredí. Za rok 2013 poskytovalo
mesto opatrovateľskú službu 8 občanom. Zo svojho rozpočtu mesto uvoľnilo na poskytovanie opatrovateľskej
služby 25 954,-€, príjmy od opatrovaných boli vo výške 8 654,-€.
Mesto plánuje zapojiť sa do NP
Podpora opatrovateľskej služby schváleného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Európsky sociálny fond bude poskytovať poskytovateľom opatrovateľskej
služby prostredníctvom transferom
finančné prostriedky v celkovej výške 644,-€ na novovytvorené miesto
opatrovateľky mesačne. Cieľom je
umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom
s nepriaznivým zdravotným stavom
a seniorom zotrvať vo svojej rodine.
Prioritou zostáva umožniť občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím,
občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo
svojej rodine/komunite s náležitou
odbornou pomocou, t.j. rozširovať
a podporovať terénnu opatrovateľskú službu, ale aj rozširovať podporné služby pre seniorov a osamelých
občanov – prepravnú službu ( napr.
sociálny taxík).
Odľahčovacia služba
V roku 2013 nikto z občanom nepožiadal o odľahčovaciu službu.
Rodiny s deťmi, občania v núdzi
a neprispôsobiví občania
Vznikom Klubu mládeže v objekte Požiarnej zbrojnice sa rozšírili
aktivity pre mládež s problémovým
správaním s tendenciou k sociálnopatologickým prejavom. Ešte v roku
2011 vzniklo v priestoroch Školskej
jedálne pri Základnej škole Sliač občianske združenie „Rodinné centrum
Pod prameňmi“. Združenie sa nezaoberá len aktivitami pre najmenšie
deti, ale zahŕňa do svojich aktivít aj
staršie deti a rodičov. Mesto podporuje toto združenie aj finančným
príspevkom.
Hmotná núdza (stav, kedy príjem
občana nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom) vyplýva z právne ustanoveného
„životného minima“, ktoré ustanovuje
minimálne príjmové hranice pre jednotlivca alebo členov rodiny. Mesto
Sliač poskytlo v roku 2013 zo svojho
rozpočtu jednorazovú sociálnu výpomoc sociálne odkázaným občanom
vo výške cca 200 €. Výpomoc bola určená na čiastočnú úhradu poplatku
za odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu, na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti. Mesto
spolupracovalo s ÚPSVaR Zvolen pri
zabezpečovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a tiež na podporu výchovy
k plneniu školských povinností.
u
Mestské Novinky
u
ľudia v meste
www.sliac.sk
V každej spoločnosti patria rizikové sociálne skupiny, sem patria
spoločensky neprispôsobiví občania,
ktorým chýba akákoľvek akceptácia
všeobecných spoločenských noriem
definovaných zákonom a uznávanými spoločnosťou (rómovia, bezdomovci, narkomani, dobrovoľne
dlhodobo nezamestnaní, deti z málo
podnetného rodinného prostredia,
osamelé páry, starí ľudia, deti z neúplných rodín, postihnutí, mladí ľudia
bez kvalifikácie). Spoločenská neprispôsobivosť je absencia akejkoľvek
akceptácie všeobecných spoločensky
uznávaných noriem definovaných
zákonom, pravidiel, ktorú spoločnosť
uznáva a rešpektuje. Tejto sociálnej
skupine poskytujú pomoc azylové
domy, azylové centrá v blízkom okolí.
Prioritou zostáva zmierňovať sociálne
rozdiely v spoločnosti, znižovať mieru nezamestnanosti, zabezpečovať
preventívne a podporné programy,
systematicky zlepšovať životné podmienky sociálne ohrozených skupín
obyvateľov a rodiny, ale aj spolupracovať s ÚPSVaR v rámci sociálnoprávnej ochrany i spolupráca mesta s azylovými centrami.
Mesto Sliač sa v spolupráci s aktívnymi dobrovoľníkmi zapája do celoslovenskej dobročinnej akcie Zóna
bez peňazí, ktorej hlavným cieľom je
pomôcť občanom napr. výmenou
šatstva, domácich potrieb. Ap.
Pre lepšiu informovanosť občanov bolo dňa 15.júla 2013 zriadené
v objekte DS Turistické informačné
centrum, ktoré ponúka bezplatné
služby ako napr. informácie o turistických a cyklistických trasách, zaujímavostiach, pamiatkach, histórii mesta
a okolia, informácie o kultúrnych
pamiatkach a prírodných zaujímavostiach, informácie o ubytovacích
a stravovacích službách. V TIC je
možné si zakúpiť turistické známky,
suveníry, pohľadnice a darčekové
predmety, cykloturistické a turistické
mapy, kopírovanie, skenovanie a laminovanie dokumentov, požičiavanie
bicyklov. V rámci projektu č. XX Podpora zamestnávania nezamestnaných
v samospráve získalo mesto finančný
príspevok na refundáciu mzdových
prostriedkov zamestnanca v tomto
centre.
Vo všeobecnosti hodnotíme plnenie Komunitného plánu za rok 2013
ako dostatočne zodpovedajúce obdobiu (1 rok) a podmienkam. KPSS
je otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti. Samospráva je zo zákona povinná
poskytovať určité sociálne služby, má
však aj možnosti na to, aby vytvorila
podmienky na zlepšenie sociálnych
služieb a odstraňovanie príčin sociálne nerovnosti v spoločnosti.
Michaela Mašurová, sociálny úsek
MsÚ, Róbert Urbanec,
predseda sociálnej komisie pri MsZ
číslo 3 SEPTEMBER 2014
Zázračná premena
Ako
Otec zúri, mama kričí od zlosti:
Náš Ďuri má v hlave samé hlúposti!
Pred pár rokmi v pôrodnici
málo znalí odborníci
ten môj hardvér poničili.
Na hodine informačnej technológie
pán učiteľ z Microsoftu
s učiteľom biotechnológie
pripli moju hlavu k PC portu.
Inovačný program nastavili,
dáta v mojom mozgu upravili.
Otec jasá, mama žiari od radosti:
Konečne má Ďurko riadne vedomosti.
Ako mám zmeniť tmu na svetlo?
Ako zasadiť kvet tam, kde všetko zvädlo?
Ako vidieť veci opäť farebné?
Ako odomknúť dvere,
keď kľúče sú dávno stratené?
Juraj Mašlej, 11 rokov, ZŠ A. Sládkoviča Sliač
Ako sa dostať z jamy bez rebríka?
Ako mám behať bez nádychu?
Ako otvoriť oči v diaľ?
Ako sa smiať a necítiť žiaľ?
Ako mám cítiť teplo,
keď chlad sa vo mne usadil?
Ako mám vravieť „ áno“ vo svete,
kde „nie“ víťazí
Ako krvácanie zastaviť mám?
Ako mám ožiť,
keď som stále sám?
Michal Starosta, 13 rokov, ZŠ A. Sládkoviča Sliač
Rodina
Hniezdo z pavučín
utkané rukami mojej mamy.
Moja rodina
Poklad – kolíska moja, dobrota.
Svieti mi čistou nehou
na ceste života.
Teplá voda živá.
Pevná pokrvná niť.
Chráni ma, nesie ma
a dáva chuť žiť.
Láskavé sladké puto,
oddaný tanec duší.
Otvára náruč lásky.
V hlbinách myšlienok
krásne rána tuším.
Domov náš dobre známy,
v ktorom si láska pradie
nehu, radosť, šťastie.
Strážia ho otcove dlane.
Sú ako voňavý plást medu,
cestičky lásky na nich vedú
do nášho života.
Môj domov,
harmónia sŕdc,
úžasný rytmus života.
Barbora Sojková, 15 rokov, ZŠ A. Sládkoviča Sliač
Matej Bartoš, 15 rokov, ZŠ A. Sládkoviča Sliač
Pocity
Som šťastný ako papier
popísaný vyznaniami.
Nie som hlúpy ale ani dokonalý.
Počujem pretlak emócií
a chcem, aby sa ľudia viac chápali.
Myšlienkami sa dotýkam bublín strachu.
Obávam sa, že nikdy neprasknú
a moje sny sa budú váľať v prachu.
Skúšam pravdu holú,
že človek má slobodnú vôľu
a snívam o čarovnom svete,
kde budú srdcia nasýtené láskou
Hoci sa moja cesta občas zamotá,
skúšam nájsť zmysel života.
Daniel Jarota, 14 rokov, ZŠ A. Sládkoviča Sliač
9
10
číslo 3 SEPTEMBER 2014
ľudia v meste
www.sliac.sk
Mestské Novinky
Naše gény
majú fantas­
tickú pamäť
100-ročná jubilantka mesta Sliač
Primátor mesta Sliač, Ing.
Daniel Dunčko, a členka Zboru
pre občianske záležitosti
v Sliači zablahoželali 16.júla
2014 najstaršej obyvateľke
mesta pani Anne Boborovej,
rod. Zemkovej.
Naše gény majú fantastickú
pamäť. Pamätajú si všetko, čo
zjeme a urobíme. A raz nám
to nemilosrdne zrátajú,“ tvrdí
americký vedec Joseph Chang, ktorý so svojím tímom objavil
52 génov mladosti. Časopisu
Profit prezradil, čo robiť, aby
naše gény pracovali opäť ako
v mladosti.
V tento deň sa p. Boborová dožila krásneho životného jubilea
100 rokov. Pri tejto príležitosti jej
primátor poprial veľa zdravia a pokojné prežitie života v kruhu svojich najbližších. Pani A. Boborová
si s primátorom na oslavu svojho
vzácneho jubilea pripila vaječným
likérom a hoci už veľmi nekomunikuje poďakovala primátorovi
za blahoželanie milým úsmevom
a ako prvá storočná obyvateľka
mesta v histórii sa s pomocou
syna Juraja Bobora podpísala do
Pamätnej knihy mesta Sliač.
Čo hovoríte ľuďom, ktorí gény
používajú ako výhovorku? Majú
názor, že čosi zdedili a nič s tým
neurobia.
Gény sme síce zdedili po rodičoch, ale môžeme ich ovplyvniť.
Neobstojí výhovorka, že sa musíme zmieriť s tým, čo nám nadelili naši predkovia. Svoje gény
ovplyvňujeme každý deň spôsobom života. Najlepším príkladom
sú jednovaječné dvojčatá. Majú
identický genofond, ale v štyridsiatke môžu vyzerať absolútne
odlišne. Za naše starnutie nemôžu
gény, ale to, čo s nimi robíme. Výberom stravy, pohybom, stresom,
fajčením.
Čo máme natrvalo vpísané
v génoch a čo môžeme ovplyvniť?
Približne päťdesiat percent
toho, čo sme dostali v génoch,
máme dané. Napríklad výzor, výšku, farbu vlasov, oči. To, ako budeme starnúť, máme v rukách my.
Renata Šeniglová, predsedníčka
Komisie ZPOZ pri MsZ Sliač
Zdroj: Profit
Divadelný súbor Pramienky
Dňa 30. mája 2014 sa v priestoroch kina Hron na Sliači uskutočnila verejná premiéra divadelného predstavenia BETA
ANALFABETA v podaní šikovných detí zo Sliača, ktoré sa stretli v detskom divadelnom súbore
Pramienky, ktorý začal pôsobiť
na dobrovoľníckej báze pri MsKS
Sliač. Deti boli plné očakávania
ako sa im podarí zvládnuť ich
prvé divadelné predstavenie pred
skutočnou verejnosťou, keďže
dovtedy hrali len pre svojich spolužiakov. Môžeme im odkázať, že
ohlasy na predstavenie zo zaplneného hľadiska boli len pozitívne,
a mnoho rodičov či starých rodičov sa nestačilo diviť tomu, čo sa
v ich dcére, či vnukovi v skutočnosti ukrýva. Celé predstavenie,
ktoré sa nieslo v živom a veselom
duchu si zjavne užívali nie len
diváci v hľadisku, medzi ktorými
nechýbala aj skutočná znalkyňa
divadla Mgr. art. Viera Dubačová,
ale aj samotní malí herci na javisku, na ktorých bolo vidieť že ich
hranie vyslovene baví.
Je výbornou správou pre Sliač,
že takéto divadielko na Sliači
vzniklo. Možno si pri sledovaní
príbehu Analfabety uvedomili
aj prítomní predstavitelia samosprávy mesta Sliač, že sa skutočne
oplatí podporovať všetky dobré
občianske aktivity na Sliači, lebo
nie len hmotnými statkami je človek živý. Určite si uvedomujú, že
ak naše deti, mládež a v konečnom dôsledku aj dospelú verejnosť nezaujmeme svojou činnosťou a nepodporíme ich nápady
a aktivity, tak ich zláka ulica a to
určite nebude na prospech Sliača.
Už teraz sa môžeme tešiť na novú
hru, ktorú sa divadelný súbor Pramienky chystá naštudovať.
Vladimíra Uhrinová,
súbor Pramienky
Mestské Novinky
www.sliac.sk
Ľ U D I A v meste
číslo 3 SEPTEMBER 2014
11
Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač: 35 rokov od jeho vzniku
Základy vzniku organizovaného cvičenia žien a dievčat na
Sliači sa datujú od septembra
roku 1979, kedy 25 žien začalo
s nácvikom spartakiádnej skladby žien. Najväčšiu zásluhu na
nácviku mali cvičiteľky Ľudmila Kavčiaková, Beata Mikušová
a Ľubica Čiamporová. Deväť žien
sa zúčastnilo 5. celoštátnej spartakiáde na Strahove. Cvičeniu sa
dvakrát týždenne venovali aj po
spartakiáde. Prvých päť rokov
pod vedením predsedníčky Ľudmily Kavčiakovej, od roku 1984 až
dodnes je predsedníčkou Beata
týždenne v telocvični základnej
školy. Cvičenia sú zamerané za
zdravotnú telesnú výchovu, cvičenia na trampolínach, step aerobik, body forming, power aerobik, dance aerobik a Pilates.
ŠK Rytmik Sliač nadväzuje na
bohaté tradície telovýchovného
hnutia u nás a v Európe. Napomáha rozvoju Národného programu podpory zdravia, ktorého
najväčšou prioritou je zvýšenie
pohybovej aktivity obyvateľstva.
Program zväzu tvorí otvorený
systém telovýchovných a športových činností, ktoré sú sústavne
Mikušová. Tá sa pri nácviku Československej spartakiády 1985
stala okresnou vedúcou skladby
Ženy II. Sliačske ženy cvičili so
zelenými šatkami. Okrem oblastných a okresnej spartakiády
11 žien vystúpilo na spartakiáde
v Prahe.
Najzaujímavejšou
formou
prezentácie našich členiek na
verejnosti boli pódiové skladby,
s ktorými sa v okresných a krajských súťažiach umiestňovali na
popredných miestach. Vystupovali na rôznych spoločenských
akciách a v televízii.
inovované podľa spoločenských
potrieb a záujmov.
Našim cieľom je všestranným
rozvojom osobnosti a pohybových schopností cvičeniek je prispievať k upevňovaniu zdravia,
relaxácii a podporovať športové
vyžitie sa.
Milé ženy a dievčatá, srdečne
Vás pozývame do telocvične ZŠ
Sliač. V pondelok, utorok, štvrtok a nedeľu vždy o 19.00 hod. sa
na Vás tešia trénerky ŠK Rytmik
Sliač.
Beata Mikušová, predsedníčka ŠK
Rytmik Sliač
Klub sa 15. apríla 1991 odčlenil
od TJ Slovan Sliač a zaregistroval
sa na MV SR ako ŠK RTVŠ RYTMIK
SLIAČ. V priebehu 35 rokov sa
v klube vystriedalo vyše tristo členiek. Základom kvalifikovaných
cvičebných hodín sú trénerky,
zodpovedné za priebeh hodín,
ale hlavne za zdravie cvičeniek.
Od roku 1991 sa venuje pravidelnému cvičeniu Monika Hermanová a aktívnou trénerkou od roku
1992 je aj Ľudmila Bohušová.
Beata Mikušová je trénerkou od
roku 1986 a ako jediná je členkou
klubu celých 35 rokov.
Náš športový klub v súčasnosti
poskytuje príležitosť na pohybovú aktivitu žien a dievčat štyrikrát
Stolný tenis
pre verejnosť
Každý piatok v čase od
17,30 hod do 19,00 hod je
telocvičňa ZŠ A. Sládkoviča
otvorená pre širokú verejnosť s cieľom zahrať si stolný
tenis.
12
ročník 2
číslo 3 SEPTEMBER 2014
www.sliac.sk
Mestské Novinky
Dobrý chýr sa rýchlo šíri...
O čom? No predsa o profesionálnej, citlivej práci, o aktivitách
komisie ZPOZ pri MsZ v Sliači hlavne pri príprave, organizácii
a realizácii civilných sobášov. Veď
poznáte to aj sami. Viac hláv, viac
rozumu predpokladá aj viac tvo-
rivosti. A tak chýr o profesionálne
pripravených sobášoch prekonáva všetky očakávania. Počet civilných sobášov len za 9 mesiacov
tohto roku je viac ako dvojnásobne vyšší ako za minulý rok. Je
potešiteľné, že do obradnej siene
si našli cestu aj snúbenci z celého
Slovenska (mali sme aj sobáše zo
zahraničia). Poplatky za civilné
sobáše, výjazdy do prírodného
areálu hotela Kaskády či do parku
kúpeľov Sliač priniesli do mestskej
pokladne sumu 1489,- €.
Poďakovanie patrí predovšetkým p. matrikárke M. Klimovej, tajomníčke komisie ZPOZ,
predstaviteľom samosprávy - sobášiacim, hudobníkom, recitátorom, všetkým účinkujúcim...
Už pri príprave scenára každého
sobáša úzko spolupracujú so snúbencami, citlivo vnímajú ich očakávania, plnia želania účastníkov.
A tak sa dobrý chýr a spokojnosť
rýchlo šíri...
za ZPOZ-ákov Ľuboslava Bieliková
Ponuka pre občanov mesta
Všetky oznamy, ktoré sú
umiestnené na webovom sídle
mesta, v informačných tabuliach
a hlásené mestským rozhlasom,
môžu občania dostávať aj elektronickou poštou po nahlásení svojej mailovej adresy na
[email protected]
Mestská knižnica Sliač
oznamuje svojím čitateľom, že
od 2. 9. 2014 predlžuje otváraciu
dobu nasledovne:
PONDELOK . . . . . . . . 08:00 - 16:00 hod.
UTOROK. . . . . . . . . . . . . 10:00 - 18:00 hod.
STREDA . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 18:00 hod.
ŠTVRTOK. . . . . . . . . . . . 10:00 - 18:00 hod.
PIATOK. . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 18:00 hod.
Prest. na obed . . . 11:30 - 12:00 hod.
Počúvaj chvíľočku
Počúvaj chvíľočku človek, stíchni v sebe
a počúvaj hlbinu duše,
počúvaj hlas predkov, ktorý vie,
že silu Ti dáva spoznanie vlastnej slabosti.
Veď keď sa priznáš k tomu, že si slabý, stávaš sa silným.
Do svojho ľudského batôžka si dostal
hnev nad nespravodlivosťou,
aby si mohol pracovať pre spravodlivosť a pokoj,
slzy pre tých, ktorí trpia bolesťou, odmietaním,
aby si mohol natiahnuť ruky k úteche a ich bolesť zmenil v radosť
Dostal si pevné plecia, aby si statočne niesol svoj kríž....
Silvia Hlôšková
Mestské Novinky
informačný štvrťročník
Rada starších
Už od roku 2011 pracuje v našom meste poradný zbor primátora - Rada starších. Aj touto cestou
by som chcel verejne vysloviť poďakovanie jej členom za množstvo dobrých nápadov, postrehov
i konštruktívnej kritiky. Jednota dôchodcov Slovenska delegovala do
Rady starších pp. Jána Ďurkoviča
a Jána Nádvorníka. Ostatných
seniorov na Sliači zastupovali pp.
Pavel Boldiš a Juraj Bobor. Rada
starších sa stretávala pravidelne,
zvyčajne jedenkrát za polrok.
Cením si, že seniori si všímajú
život na Sliači, komunikujú navzájom a preto prichádzali na stretnutia nielen s pripomienkami, ale
navrhovali aj systémové riešenia.
Daniel Dunčko, primátor mesta
Naliehavé volanie
V prípade nutnosti, mimo úradných hodín MsÚ Sliač, volajte na telefónne čísla:
primátor mesta
0905 569 449
zástupca primátora 0918 881 399
prednosta MsÚ, matrika 0905 922 266
Mestská polícia 0911 261 352
Vydavateľ: Mesto Sliač, Letecká ul. 1, 962 31 Sliač, tel. 045/5442 253, IČO 00320 277,
email: [email protected]: Ľuboslava Bieliková. Neprešlo jazykovou úpravou.
Uzávierka najbližšieho čísla: 30. 10. 2014. Grafická úprava: DALI-BB, s.r.o., Banská Bystrica.
EV 4738/13 ISSN 1339 -1046 Počet výtlačkov: 1400 ks.
Download

noviny3-2014.pdf