Zoologická záhrada Košice
Slovenská republika
VÝROČNÁ SPRÁVA 2010
The annual report 2010
Obsah:
Všeobecné informácie/General information
2
Personálne obsadenie
3
Slovo riaditeľa
4-5
A word from Director
6
Z pohľadu zoológa
7-9
The word of zoologist
10 - 11
Chovateľská činnosť v roku 2010
12
Druhová skladba zvierat
13
História chovu huculských koní v ZOO Košice
14 - 16
Reintrodukcia koňa Przewalského
17
Chov zubrov
18
Odchov prvého tučniaka jednopáseho v ZOO Košice
19 - 21
Enrichment
22
Výživa a kŕmenie zvierat za rok 2010
23
Veterinárna starostlivosť
24 - 25
Spolupráca so školskými zariadeniami
26
Akcie pre verejnosť
27 - 29
Environmentálna výchova
30
Propagácia
31 - 33
Prehľad návštevnosti
34 - 35
Ekonomické oddelenie
36 - 37
Výstavba, údržba areálu ZOO, perspektívy rozvoja
38 - 39
Sponzori, Adopcie
40 - 41
Kolektív ZOO - foto
42 - 43
Reklama
44 - 46
Naši partneri
47
Tabuľky - bezstavovce, ryby, plazy, vtáci, cicavce
48 - 60
Tabuľka - spotreba krmiva za rok 2010
61 - 62
Všeobecné informácie
General information
Adresa / Address:
Zoologická záhrada Košice
Široká 31
040 06 Košice
Slovak Republic
Právna forma / Legal status:
Obecná príspevková organizácia
Municipal contributively institution
Tel.:
+421 (55) 7968 011
Fax.:
+421 (55) 7968 024
E-mail:
[email protected]
Riaditeľ / Director:
Mgr. Erich Kočner
Zriaďovateľ / Founded by:
mesto/city Košice
Primátor / Mayor:
MUDr. Richard Raši, MPH
2
Personálne obsadenie
k 31. 12. 2010
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ (od 1. 8. 2010)
Adriana Friedrichová
Ing. Kristína Tóthová
Mgr. Eva Malešová
Ing. Petra Majerčíková
Bc. Jozef Lenard
Alica Gorcsosová
vedúca EO
vedúca TO
vedúca vzdelávania a marketingu
vedúca výživy a záhradníctva
vedúci ZO
referent PaM
MVDr. Juraj Skalický
externý veterinár
Zoológovia a chovatelia
20
Ostatní zamestnanci /ekonomický a technický servis/ 23
Spolu: 50
Prehľad o vzdelaní zamestnancov:
Stredné odborné vzdelanie :
Úplné stredné odborné vzdelanie:
VŠ I. stupňa
VŠ II. stupňa
12 zamestnancov
28
1
9
Prehľad o najdlhšej praxi vykonanej zamestnancami
v ZOO Košice:
15 rokov: 2
20 rokov: 2
25 rokov: 3
3
Slovo riaditeľa
ZOO v Košiciach má za sebou náročný a turbulentný rok, rok 25-tej návštevníckej sezóny.
Dlhodobý atak médií a neštandardný chod organizácie so sebou niesol počas roka striedanie
vo vedení organizácie, zoo trpela aj dopadom nepriaznivých klimatických podmienok v regióne
východného Slovenska v prvom polroku, čo
so sebou prinieslo dvadsaťtisícový výpadok
v návštevnosti. Daždivé počasie v septembri
pokles návštevnosti len zosilnilo. Celkový pokles
o 11,97 percenta, ale aj vďaka enormnému úsiliu
na zvýšenie návštevnosti v závere roka, vyznieva
z hľadiska čísiel ostatných zoologických záhrad
UCSZ celkom priaznivo. Dokonca v rebríčku
návštevnosti sme medziročne poskočili na 15.
miesto zo 16. v roku 2009.
Rok priniesol aj viacero pozitívnych udalostí
a momentov. Významným sa ukazuje získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009, ktorého
napĺňanie počas roka bolo jedným z hlavných cieľov organizácie. Na poli chovateľskom sa ako
prielom ukázalo prvé úspešné zahniezdenie u toľko medializovaných tučniakov jednopásových
v slovenských zoo a historický prvý úspešný odchov, ktorý sa nám podaril. Tento úspech nám pomohol prelomiť tak nedôveru médií ako aj verejnosti ku kvalite práce a odbornej zdatnosti našich
pracovníkov na zoologickom oddelení. Ďalším mimoriadne úspešným chovateľským počinom je
prirodzený odchov dvoch z trojčiat vo vrhu chovnej samice u primátov Nového sveta – tamarínov
pinčích, kde sa naša ZOO zaradila medzi najúspešnejších chovateľov druhu spomedzi dvadsiatky
zoo UCSZ. Odchov je mimoriadne cenný, pretože druh je na zozname zvierat ohrozených vyhubením, je preň vedený európsky (EEP) aj americký (SSP) záchranný program ex situ a každý
odchov v zajatí je mimoriadne cenený. Je to hlavne z toho dôvodu, že druh vo voľnej prírode trpí
enormnou civilizačnou záťažou a početnosť pôvodných populácií sa dramaticky znižuje.
Veľmi nás teší zvládnutý pôrod a odchov zubra európskeho, pretože matkou sa stala
po prvý raz u nás narodená zubrica. Aj z tohto dôvodu bola jednou z prvých úloh, po mojom
nástupe do funkcie, rekonštrukcia areálu zubrov – konkrétne oplotenia chovnej obory, kde technický stav už hraničil s nemožnosťou ďalšieho prevádzkovania tohto výbehu. Aj vzhľadom
k priazni zriaďovateľa, budeme môcť po tejto prvej etape pokračovať na ďalšej estetizácii areálu
zubrov v nasledujúcom období. Ku koncu roka sa nám podarilo zrealizovať dve významné akcie
– rekonštrukciu a estetizáciu vnútorného vybavenia obrej voliéry dravcov a modernizáciu a stabilizáciu ohrady vonkajšieho výbehu levov. Návštevníkom sa tak naskytne lepší pohľad na chované
zvieratá a obojstranne sa zvýši bezpečnosť návštevníkov i chovancov.
Na poli vykonávania činností, ktoré našej ZOO vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny nás teší zlepšená kvalita práce na úseku výchovy a vzdelávania mládeže i širokej
verejnosti k environmentálnemu povedomiu. Prakticky vo všetkých oblastiach hlavnej činnosti
sme plán pripravovaných akcií vysoko prekročili. Celkovo sa na vzdelávacích akciách organizovaných našou ZOO zúčastnilo 33.000 detí a študentov mesta i kraja.
4
Toto číslo je úctyhodné aj v česko-slovenských reáliách, najmä keď si uvedomíme, ako veľmi
naša ZOO zaostáva v materiálovo technických a profesijne personálnych možnostiach oproti ostatným českým, ale aj slovenským zoo záhradám. Úsek propagácie a marketingu bol posilnený
o pol úväzku pracovníkom pre knižnicu a od nového roku bude posilnený odborným osvetovým
pracovníkom tak, aby sme mohli v zoo založiť aj prvý odborný krúžok pre žiakov košických
škôl.
Finiš a zorganizovanie na Slovensku pilotných ročníkov nových produktov s cieľom
udržania a zvýšenia návštevnosti v závere roka priniesol svoje ovocie. Týždeň duchov i Vianočná
ZOO po prvých nesmelých dňoch zaznamenali veľký ohlas médií i košických škôl. V konečnom
dôsledku sme zaznamenali v mesiacoch október a november historicky najvyššiu návštevnosť od
začiatku existencie ZOO.
Vrcholnou profesijnou udalosťou roka bolo historicky prvé výjazdové zasadanie Rady
Únie českých a slovenských zoo v Košiciach. Malo za cieľ okrem iného aj zhodnotiť chovateľskú
úroveň košickej zoo, najmä médiami spochybňovaný chov tučniakov, ako aj jej postavenie v sieti
česko–slovenských zoologických záhrad. Výsledná tlačová konferencia potvrdila odbornú garanciu našej ZOO Radou UCSZ a profesijne nás podoprela aj v konfrontácii so slovenským a českým
bulvárom.
Takisto sme spolupracovali s odbornými ochranárskymi inštitúciami, hlavne s Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach a Ústredím Štátnej ochrany prírody a krajiny
v Prešove. Bolo to hlavne pri prvotnej záchrane hendikepovaných alebo inak nájdených jedincov
chránených v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Prielom sme zaznamenali v integrácii do medzinárodných profesijných štruktúr – podali sme prihlášku do IZE – celosvetovej medzinárodnej organizácie výchovných pracovníkov
v zoo a naša prihláška bola na prelome rokov akceptovaná. ZOO Košice tak urobila prvý krok
k dôstojnej reprezentácii mesta a Slovenska v odborných medzinárodných štruktúrach. V ďalších
rokoch, aj vďaka proklamovanej podpore mesta bude tento proces pokračovať a našu odbornú
prácu budeme môcť prezentovať v medzinárodnej konfrontácii, čo so sebou ako spätnú väzbu
prinesie ďalší profesijný a odborný rast organizácie.
Mimoriadnou výzvou je úspešné obhájenie projektu ZOO Pro-enviro v rámci
cezhraničnej spolupráce HU-SK, kde košickej ZOO ako hlavnému partnerovi projektu pripadla
úloha spolupráce s maďarským mestom Miškolc na realizácii botanického náučného chodníka
v ZOO Košice a ZOO Miškolc. Operačný program sa realizuje v období október 2010 až september 2011. V rámci neho bude v ZOO Košice zrealizovaný finančný objem bezmála 150.000 EUR
na vybudovanie modernej náučnej trasy.
Neteší nás strata, ktorú naša ZOO dosiahla vo finančnom hospodárení. Napriek tomu,
že vo všetkých výnosových ukazovateľoch sme dosiahli plnenie cez 100 percent, v oblasti vlastných tržieb z predaja služieb dokonca takmer 150 percent oproti plánu – 12 percentný výpadok
v návštevnosti a s tým spojené znížené tržby zo vstupného sme dokázali prekonať zlepšenými
hospodárskymi výsledkami v závere roka.
Fiktívny, zle odhadnutý a minulým vedením nesprávne naplánovaný ostatný výnos
z nájmu pôdy pri zamýšľanej, nerealizovateľnej slnečnej elektrárne vo výške 37 tisíc EUR sme
vlastnými silami finančne už vykryť celkom nedokázali.
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ ZOO Košice
5
A word from Director
ZOO Kosice has a challenging and turbulent year of its 25th visitor season.
Long-term attack from media and non-standard running of organization has brought rotation in
the organization leadership, ZOO suffered from the impact of unfavorable weather conditions
in Eastern Slovakia in the first half, which has brought twenty thousand shortfalls in attendance.
Rainy weather in September has only increased a drop of attendance. Even though we had the
overall decrease of 11.97 percent, because we have put enormous efforts to increase traffic at the
end, we placed in comparison with other zoos from UCSZ quite favorably. Even in traffic ranking
we jumped from 16th to 15th position in 2009.
The year has also several positive events and moments. Obtaining of a EN ISO
9001:2009 certificate, its fulfillment during the year was one of the main goals of the organization. On the breeding field, it was very successful nesting of our, thanks to media, well known
penguins. It was historically the very first successful breeding of penguins in Slovakia, which we
manage. This success has helped us break down the distrust of media and the public to work quality and professional skills of our workers at the zoological department. Another very successful
breeding achievement is the natural offspring of two of the triplets in the litter of breeding females
in the New World Primates - Saguinus oedipus where our zoo ranks among the most successful
breeders of species among the twenty UCSZ zoos.
We are very pleased with mastered birth and breeding of European bison, because his
mother became for the first time in our zoo born female. One of the first tasks after I have taken
office, was the reconstruction of bison quarters – to be more specific reconstruction of fences
where technical conditions have been close to complete destruction. At the end of the year, we
managed to realize two important events - the reconstruction of giant aviary for birds of prey and
modernizing and stabilizing of the fences in outdoor outlet for lions. Visitors are thus arises a better view of farmed animals, and the safety will increase on both sides - the safety of visitors and
animals.
In the field of education and training of youth and general public on environment, we
have highly exceeded the planning quotes. In fact, on the training events organized by our Zoo
participated over 33,000 children and students, from our city and county. This number is impressive in the Czech-Slovak reality, especially when you consider how much our zoo has fallen
behind in material and technical facilities, personnel and professional opportunities compare to
the other Czech and Slovak zoo gardens.
New attractions in our zoo, created to raise the attendance, have proven successful.
Ghost’s week and the Christmas Zoo after the first weaker days gain a great response from media
and schools in Kosice. Ultimately, we have seen in the months of October and November the
highest attendance ever since the founding of zoo.
We have also collaborated with professional environmental institutions, particularly
with the District Environmental Office in Kosice and the headquarters of the State of Nature and
Landscape in Prešov.
Breakthrough was observed in the integration into international professional structures.
We have submitted an application to IZE - an international organization of global educational
staff at the zoo and our application was accepted by the turn of the year.
A particular challenge is to successfully defend the Project Zoo Pro-enviro, the project
of co-operation between Hungary and Slovakia. ZOO Košice act in this partnership as the main
partner of project. The main task of the project is to build an educational path – nature trail. The
project has begun in October 2010 and it last until September 2011. ZOO Košice has been given
financial volume of almost 150,000 eur to build a modern educational route.
Mgr. Erich Kočner
director of ZOO
6
Z pohľadu zoológa
Rok 2010 bol bohatý na udalosti. Priniesol nám mnoho starostí, ale aj radosti. V lete nás potrápili
dažde a povodne sa nevyhli ani areálu ZOO Košice.
Viac malých potokov, ktoré sa nachádzajú v areáli, ktoré po vytrvalých zrážkach boli rozvodnené
a spôsobili nemalé škody. Našťastie všetky následky povodní boli odstránené.
V januári sme vypustili vlkov dravých (Canis lupus) do nového priestranného výbehu, ktorý je
výsekom ich prirodzeného biotopu.
V máji bola dokončená prvá etapa rekonštrukcie oplotenia výbehu pštrosov dvojprstých, keďže
pôvodné už bolo za hranicou životnosti. Boli vymenené všetky drevené časti oplotenia a v roku
2011 by sme chceli v rámci druhej etapy oplotenie zabezpečiť drôteným pletivom.
Na jar bolo dokončené nové chovné zariadenie pre surikaty, keďže skupinka sa nám rozrástla
a dovtedajší priestor už bol malý. Pod vedením nového riaditeľa Mgr. E. Kočnera sa na jeseň zrealizovala rekonštrukcia veľkej voliéry pri ktorej boli vymenené a doplnené konzoly na uchytenie
stromov a osadené 3 nové vzrastlé stromy pre orly. Koncom roka sa podarilo zabezpečiť
a zrealizovať rekonštrukciu oplotenia výbehu zubra európskeho a taktiež aj levov púšťových,
ktoré boli vo veľmi zlom technickom stave. Vzhľadom na to, že v oba druhy zvierat sú veľmi
silné a nebezpečné, bolo nevyhnutné prijať bezpečnostné opatrenia. Najmä u levíc sa muselo
dbať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Aby ani náhodou nedošlo k vypusteniu levíc do
vonkajšieho výbehu, kde prebiehala rekonštrukcia, boli všetky šupáky medzi ubikáciou a výbehom privarené. Mreža a šupák, ktoré predeľujú vnútorný priestor na dve časti, boli spevnené a na
kritických miestach zabezpečené aj plechom. Aj napriek všetkým týmto technickým opatreniam
si situácia vyžadovala maximálnu pozornosť ošetrovateľov a zoológov, aby nedošlo k poraneniu
personálu alebo k úniku zvierat. Bol vypracovaný aj pracovný postup, podľa ktorého sa mali
riadiť ošetrovatelia. Vďaka všetkým prijatým opatreniam nedošlo počas rekonštrukcie, ktorá
trvala od novembra 2010 do januára 2011, k žiadnym incidentom.
7
U zubrov bola situácia o niečo jednoduchšia, keďže zvieratá majú k dispozícii dva výbehy a ubikáciu. Počas prác na oplotení väčšieho výbehu bola zvarom zaistená brána z ubikácie do
výbehu a spevnená o ďalšie železné prvky, aby nedošlo k násilnému otvoreniu zvieratami. Situáciu
trochu komplikoval fakt, že v menšom výbehu, kde boli zubry zatvorené počas rekonštrukcie
oplotenia, nie je voda. Vodu sme museli zabezpečovať denne cisternou. Za mrazivého počasia
bola voda dovážaná v kanistroch, keďže na cisterne zamŕzal ventil. V druhej etape rekonštrukcie
boli vymenené posuvné vráta v ubikácii. Počas tejto etapy boli zubry zatvorené vo väčšom, už
zrekonštruovanom výbehu. Taktiež bola vstupná brána z ubikácie do výbehu zabezpečená proti
náhodnému otvoreniu či už zvieratami alebo personálom. Celá rekonštrukcia trvala tri mesiace.
Taktiež sa začala rekonštrukcia chovných zariadení v exotáriu s cieľom založiť morské akváriá
a chov morských živočíchov, ktoré sú vždy veľkým lákadlom pre návštevníkov.
V máji boli privezené 0.2 tučniaky jednopáse (Spheniscus humboldti). Boli znesené prvé vajcia v histórii chovu tučniakov v našej ZOO. S odstupom 32 dní sa vyliahli dve mláďatá a po
počiatočných ťažkostiach sa jedno mláďa podarilo odchovať.
25.7.2010 sa narodili trojčatá tamarínov pinčích , z ktorých jedno mláďa, samček uhynul o dva
dni, ale ostatné dve, samček a samička sa tešia dobrému zdraviu. Dňa 15.9.2010 ich pokrstili
známi herci manželia Stražanovci. Z ďalších
zaujímavých odchovov musím spomenúť býčka
zubra európskeho (Bison bonasus), ktorý sa
narodil 21.6.2010, kulany (Equus hemionus kulan) narodené 11. a 13.5.2010, tahre himalájske
(Hemitragus jemlahicus).
Máme prírastky aj u iných druhov zvierat ako
napríklad ťava dvojhrbá (Camelus bactrianus)
narodená 19.2.2010, lama krotká (Lama glama) narodená 18. a 21.8.2010, daniel škvrnitý
(Dama dama), muflón lesný (Ovis musimon) či
jeleň lesný (Cervus elaphus).
Vo februári 2010 uhynula samica Sheggy rysa ostrovida (Lynx lynx) vo veku 17 rokov a mesiac
po nej aj samec Baryl vo veku minimálne 20 rokov. Presný vek nie je možné určiť, keďže bol
získaný z odchytu z prírody. V júni uhynul náš posledný starý rys vo veku 18 rokov. V súčasnosti
sa snažíme založiť nový chov rysov v našej ZOO.
8
Podarilo sa nám získať samca zo ZOO Liberec a v dohľadnom čase plánujeme priviezť k nemu
mladú perspektívnu samicu, ktorú nám odporučil koordinátor európskeho chovu zo ZOO Dortmund.
V roku 2010 sme našli nový domov pre dva medvede hnedé (Ursus arctos), dva krkavce
čierne (Corvus corax), sedem surikát vlnkavých (Suricata suricatta), 13 makakov dlhochvostých
(Macaca fascicularis), žrebca zebry chapmanovej (Equus quagga chapmanni)a niekoľko ďalších
chovateľských prebytkov. Mali sme aj straty spôsobené predátormi, inými zvieratami a aj
bezohľadnými ľuďmi. V máji nám líška odniesla z rybníka dve husi labutie (Anser cygnoides f.
domestica), v októbri počas ruje samec jeleňa wapiti zabil mladú laň.
Bohužiaľ, najhorších skutkov sa dopúšťajú ľudia. V októbri nám neznámy pytliak zabil chovného daniela škvrnitého (Dama dama). Očividne kvôli trofeji, keďže zvieraťu chýbala hlava aj
skrkom.
V októbri sme zakúpili žrebca zebry chapmannovej (Equus quagga chapmanni) a verím,
že úspešne budeme pokračovať v rozmnožovacom chove zebier.
V októbri sme doplnili kolekciu vodného vtáctva o 1.2 kačičky mandarínske (Aix galericulata)
a v novembri rozšírili o kačičky obojkové (Aix sponsa) a bernikly veľké (Branta canadensis).
Koncom roka naša ZOO dostala do deponácie zo ZOO Brno peknú samičku lamy alpaka (Lama
guanicoe f. pacos), takže náš samec skončí staromládenecké obdobie a verím, že spoločne sa nám
postarajú o pekné prírastky.
Bc. Jozef Lenard
zoológ
9
The word of zoologist
Year 2010 was full of various activities. It brought us many good times as well as wrinkles. We had trouble times with the flood and heavy rains. Many smaller creeks that are situated
in the zoo area caused high volume of damage.
We released wolves (Canis lupus) in to the new run in January, which is a part of their
natural habitat. In May we have completed the first phase of run’s reconstruction of ostrich footed,
because the former fence reached its lifetime. All wooden parts were replaced and in the second
phase, in 2011 we would like to enhance the fence with the wired mesh.
A new run for meerkats was completed in spring 2011, because the group has enlarged and the
space for living was insufficient. New director, Mr. Erich Kocner, was responsible for another reconstruction of large aviaries, where all wooden supports were either replaced or firmed. Bison’s
and lion’s cages were also successfully reconstructed, due to very bad technical conditions, in fall
2010. As both of the mentioned animals belong to deadly predators, high security arrangements
were put in place. Especially work on lion’s cage was the most dangerous part of the reconstruction. Apart from these security arrangements, all of the zookeepers were trained for this unique
situation – to avoid animals from escaping. Undertaking all conditions resulted in smooth completion, which lasted from November 2010 until January 2011.
Reconstruction of bison’s cage was a less risky task to complete, as the run was protected with a “doubled fence”. Therefore the area was temporary divided into 2 parts – inner
(with a quarter) and outer one. While the quarter was under construction, bisons were located
in the open space area and vice versa. Quarter’s door was extra protected to avoid entrance door
from sudden opening.
Meanwhile zoo’s exotarium was changing its outlook. The purpose was to found an
oceanic aquarium, which is one of the zoo’s most attractive sightseeings. The ZOO has got 2
extra penguins (Spheniscus humboldti) as a gift from partner ZOO in May 2010. After a while 2
little penguins were born – the first natural birth of penguins in the history of the ZOO. Unfortunately one of these two suddenly died.
On 25th of July 2010, triplets of tamarin pinscher were born, where one of the cubs died within
2 days after birth, but the rest of them, male and female, are still alive. They were christened on
September 15th, 2010 by Strazan spouses.
From other interesting rearings I have to mention bison european’s bull (Bison bonasus), which was born on June 21st 2010, kulans (Equus hemionus kulan) born on May 11th and
13th 2010 and Tahri Himalayan (Hemitragus jemlahicus).
We have also increased number in some other species, such as double hump camel
(Camelus bactrianus) born on February 19th 2010, tame llama (Lama glama) born on August
18th and 21st 2010, spotted daniel (Dama dama), forest mouflon (Ovis musimon) or deer (Cervus
elaphus).
10
In February 2010, Sheggy - the female of lynx (Lynx lynx) died at the age of 17 and
month after male Baryl at the minimum age of 20. We were unable to determine exact age, as it
was born it he wild nature. In June, our last lynx died at the age of 18. Nowadays, we are trying
to start a new breeding of lynxes in our ZOO.
We were able to obtain male lynx from Liberec ZOO, and in the meantime we are planning to accommodate him with young and perspective female, which was recommended to us by
the coordinator of European breeding ZOO in Dortmund.
We found a new home for two brown bears (Ursus arctos) in 2010, two black ravens (Corvus
corax),seven meerkats (Suricata suricatta), thirteen long tailed macaques (Macaca fascicularis),
stallion of zebra Equus quagga chapmanni), and some other breeders surplus.
We also had some loss caused by other predators or animals as well as some unscrupulous visitors. In May, fox took 2 swan goose (Anser cygnoides f.domestica) from our pond, in
October during mating season, male deer killed young doe. Unfortunately, the worst acts are done
by people. Unknown poacher killed spotted Daniel (Dama dama) in October. Obviously for the
trophy, as the head along with neck was missing from the animal.
We purchased zebra stallion (Equus quagga chapmanni) in October and I believe that
we will successfully continue with reproduction breeding of zebras.
In October we have stocked the water bird collection by 1.2 mandarin ducks (Aix
galericulata) and in November ducks (Aix sponsa) and bernices (Branta canadensis).
At the end of year our ZOO received nice female of lama alpaca (Lama guanicoe f. pacos) from
Brno ZOO, so our male lama will finish his lonely period and I believe that they will take care of
nice additions together.
Bc. Jozef Lenard
Head zoologist
11
Chovateľská činnosť v roku 2010
Zoologický úsek je neoddeliteľnou súčasťou každej zoologickej
záhrady. Na tom našom, v roku 2010 pracovalo 19 ošetrovateľov
a dvaja zoológovia.
Ku koncu roka sme u nás chovali celkovo 143 druhov zvierat, spolu
1569 kusov. Z tohto počtu bolo 10 druhov v Európskom chovnom
programe (EEP) a 7 druhov v Európskych plemenných knihách
(ESP,).
CICAVCE
V roku 2010 sme v našej ZOO chovali 371 kusov z 71 druhov. 8
druhov u nás chovaných cicavcov je vedených v EEP a 6 druhov
v ESB.
PRIMÁTY
V ZOO Košice chováme 10 druhov primátov. Pravidelne sa nám
darí v odchove tamarínov pinčích (Saguinus oedipus), v roku 2010
sme odchovali dve mláďatá. V chovných skupinách paviánov
pláštikových (Papio hamadryas), makakov magotov (Macaca
sylvanus), makakov dlhochvostých (Macaca fascicularis) a málp
hnedých (Cebus apella) nedošlo k reprodukcii. Taktiež pár
kosmáčov bieločelých (Callithrix geoffroyi) je doposiaľ bez potomstva.
KOPYTNÍKY
V roku 2010 sme viedli v evidencii 33 druhov. Už tradične sme pri kopytníkoch zaznamenali najviac prírastkov. Okrem kôz a uhorského stepného dobytka sú to aj jelene lesné, daniele, muflóny,
tahre himalájske. V neposlednom rade sa nám podarilo odchovať aj 2 kulany a jedného býčka
zubra európskeho.
VTÁKY
V priebehu roka 2010 sme mali v chove 38 druhov vtákov v počte 114 jedincov. Pribudli nám
2 nové druhy a to bernikla veľká (Branta canadensis) a kačica obojková (Aix sponsa). Darilo sa
nám v odchove husí labutích (Anser cygnoides f.dom.) a kačíc ruánskych (Anas platyrhynchos).
Náš pôvodný zámer bol odchovávať vodné vtáctvo prirodzeným spôsobom, ale museli sme od
toho upustiť, keďže nám z hniezd vyberali vajcia krkavce, ktoré voľne hniezdia v lesnej časti
areálu ZOO. Zaznamenali sme pokus o hniezdenie labutí bielych a labutí čiernych. Bohužiaľ,
tesne pred liahnutím vajcia z hniezda oboch druhov labutí zmizli. Darom sme získali 2.0 korela
chocholatá (Nymphicus hollandicus).
PLAZY, RYBY
Počas roka 2010 sme chovali 18 druhov plazov a 10druhov rýb. Pribudli nám 2 druhy plazov
a to agama bradatá (Pogona vitticeps) a agama modrá (Acanthocercus atricollis). Zaznamenali
sme odchov užovky červenej (Pantherophis guttatus). Doplnili sme chovnú skupinu gekončíkov
nočných (Eublepharis macularius).
ŠELMY
V roku 2010 sme v našej ZOO mali 10 druhov šeliem.
Skupina surikát sa nám vďaka úspešným odchovom
pekne rozrástla. Uhynuli nám naše staré rysy, ale dostali
sme pekného mladého samca zo ZOO Liberec. V roku
2011 by k nemu mala pribudnúť aj mladá, perspektívna
samička. Hneď na začiatku roka 2010 vlky dravé (Canis
lupus) dostali nový, priestrannejší výbeh. Od začiatku
sa v ňom cítia dobre, keďže výbeh je výsekom ich prirodzeného biotopu. Tvorí ho kúsok lesa s malou trávnatou čistinkou a preteká cezeň potok.
12
Chovate�ská �innos� v roku 2010
DRUHOVÁ SKLADBA ZVIERAT
K 31. 12. 2010
trieda
po�et druhov
po�et jedincov
cicavce
71
371
vtáky
38
114
plazy
18
50
obojživelníky
0
0
ryby
10
182
bezstavovce
6
852
143
1569
spolu
K 31.12.2010 chovala zoologická záhrada Košice spolu 143 druhov a 1569 jedincov zvierat
v celkovej eviden�nej hodnote 49926,11 eur.
13
História chovu huculských koní v ZOO Košice
Počiatky chovu huculských koní v Košiciach siahajú do roku 1973. Univerzita veterinárneho lekárstva vtedy chovala vo svojich objektoch okolo 30 koní – huculov (12 matiek, 2
plemenné žrebce a dorast).
Štúdiu „Huculskej rezervácie“ v katastri obce Kavečany následne zahrnuli do projektu košickej
zoologickej záhrady. Prvým huculským koňom v majetku ZOO Košice bola kobyla Líza, zakúpená od súkromného chovateľa v oblasti Dukly. Nasledovali kobyly Slávka (Oušor 10) a Zorka
(Gurgul V-34) z chovu Žrebčína Topoľčianky. Ďalšie chovné kobyly, a to: Afrodita, Váza, Myška
majú pôvod v chove Štátnych lesov Muráň.
Prvým žriebäťom narodeným v ZOO Košice bola kobylka Jar, ktorá sa narodila
13.6.1982, maatke Líze a žrebcovi 638-22 Gurgul Stano.
V nasledujúcich rokoch sa chovatelia sústredili na plemenitbu súbežne so športovým využitím
koní. Zamerali sa na deti a mládež, a to hlavne na výcvik mladých koní pod sedlom, parkúrové
skákanie a výcvik v záprahu (koč). Najväčšiu zásluhu na tom mali Ing. Ščasný, MVDr. Halagán,
p. Mravec a funkcionári TJ Metropol Košice, ktorí zabezpečovali technické a finančné záležitosti
(sedlá, doprava, prekážkový materiál).
V rokoch 1982 - 2010 sa v chove narodilo spolu 96 huculských žriebät, z toho 57
žrebčekov a 39 kobyliek. Všetky žrebčeky ZOO predala súkromným chovateľom na Slovensku, tiež do Maďarska, Poľska a jeden skončil v Ústave pre postihnuté deti Luže-Košumberk za
účelom hipoterapie.
Kobylky prechádzali základným výcvikom pod sedlom a v ťahu. Po absolvovaní bonitácie ich odborná komisia odporučila na chov alebo boli odpredávané do iných zariadení (ZOO
Plzeň, ZOO Miškolc) alebo súkromným chovateľom. Toto nebol najšťastnejší krok, lebo tieto
kobyly boli pripúšťané aj žrebcami iných plemien. Výnimkou bola len Asta, ktorá v majetku
člena „Hucul klubu“, je pripúšťaná huculským žrebcom a produkuje kvalitné žriebätá.
V roku 1996 pri bonitácii kobýl výberová komisia na čele s už neb. Prof. Ing. Hučkom ocenila 6
kobýl s výslednou triedou „Elita“ a udelila Zoologickej záhrade Košice štatút držiteľa „Génovej
rezervy huculských koní pre SR“. Ide o kobyly: Kamélia (83), Silvia (88), Kamila (88), Astra
(90), Sojka (90) a Majka (93).
V ďalších rokoch sa už zaraďovanie do chovnej skupiny nerobilo, keďže z narodených 18 kobyliek, 1 uhynula, 13 sa predalo. Štyri sa nachádzajú v areáli ZOO, v súčasnosti sú bez bonifikácie.
14
Od roku 1981 pôsobilo v plemenitbe 8 plemenných žrebcov a to:
638-22
4282
4059
4428
4482
190
4323
4566
Gurgul Stano
Oušor 4
Gurgul VI
Hroby VII-4
Hroby x Urpín
Goral XIV
Gurgul IX
Hroby XV
(Muráň)
(Top.)
(Top.)
(Top.)
(Dobšiná)
(Top.)
(Top.)
(Top.)
3 žriebätá
9 žriebät
29 žriebät
21 žriebät
16 žriebät
2 žriebätá
10 žriebät
6 žriebät – pôsobí v chove
K dnešnému dňu sa v areáli ZOO nachádza 1 plemenný žrebec, 6 kobýl uvádzané v časti o GR,
ďalej 3 kobylky staršie ako 1 rok a jedna kobylka ročník 2010.
Počas celého obdobia tohto chovu sa vyskytli aj niektoré nie príliš radostné udalosti.
Najnepríjemnejšie boli časté potraty kobýl po Černobyle. Vtedy potratili 4 kobyly, jedno žriebä
sa narodilo s deformovanými končatinami, preto ho v ZOO ešte v ten deň utratili. Jeden nepríjemný prípad sa stal, keď sa kobyla v noci ožrebila tesne vedľa potoka, ktorý preteká okrajom
lúky, kde sú kone celoročne voľne pustené. Žriebä padlo hlavou do vody, namiesto vzduchu tak
nasalo vodu a uhynulo.
ZOO má kone celoročne umiestnené na veľkej ohradenej lúke, kde sú postavené dve prefabrikované garáže, bez dverí, obrátené na juh. Kone ich však navštevujú veľmi málo. Najčastejšie
v čase vytrvalých dažďov, vetrov a hlavne počas silných slnečných páľav. Vtedy sa tam napchajú
tesne jeden vedľa druhého striedavo hlavou vedľa zadku susedného a ovievajú sa chvostmi a
odháňajú si navzájom ovady. V zimnom období im narastá dlhá, hustá srsť. Keď sneží, stoja
zväčša vonku, s hlavami v smere vetra, takže na chrbte mávajú niekedy až 10 cm snehu. Ten sa
paradoxne vôbec netopí, keďže dĺžka a hustota srsti bráni úniku tepla z kože.
V súčasnosti zoo využíva huculské kone na vozenie detí v zastrešenej kruhovej jazdiarni, tzv.
hipodróme. V minulosti ich využívali aj na vychádzky v teréne po okolitých lesoch, ťahanie
koča, vozíka na vozenie návštevníkov. V Košiciach na Hlavnej ulici ťahali „Koňku“, prospešné
boli aj pri sťahovaní dreva za lesa.
Huculy majú vyvinutý silný stádový pud, takže pri prípadných presunoch na pastvu v areáli
ZOO, stačí zobrať na ohlávku 2-3 vodiace kobyly a celé stádo ide za nimi. Počas pastvy v zimnom
období si vyhrabávajú trávu spod snehu, vysokého až 30 cm, postupne v kruhoch s priemerom
až 2 metre. Poznajú “hodiny“, vždy prídu všetky domov (na lúku) v čase, keď dostávajú malý
prídavok jedla (chlieb).
Žrebec je umiestnený samostatne v stajni. Pripúšťanie sa robí tzv. “z ruky“ s cieľom presnej evidencie a tiež kvôli tomu, aby neboli pripúšťané mladé kobylky a hlavne jeho dcéry. Je pravidelne
trénovaný na lonži a jazdený pod sedlom. Výmena žrebcov sa realizuje podľa návrhu komisie
Zväzu chovateľov koní na Slovensku. Po dočasnom a prechodnom útlme v chove (odchove
žriebät) je predpoklad, že súčasné vedenie ZOO vytvorí znovu podmienky, hlavne organizačné
(personál, pripúšťanie, odchov dorastu, výcvik, bonitácie) a že znovu oživí tradíciu chovu týchto
koní.
15
V súčasnosti sú na Slovensku pomerne vzácne, hoci predstavujú pre budúcnosť veľké možnosti
využitia, a to ako:
-
Športový kôň pre deti vo veku 8-14 rokov.
Rekreačný kôň pre jazdeckú turistiku.
Vhodný na hipoterapiu (výška, povaha)
Vozenie malých detí – na kruhu
Záprahový kôň na rozvoz krmív, materiálu v národných parkoch, rezerváciách, ZOO
a všade tam, kde použitie motorových vozidiel pôsobí rušivo.
Exponát v ZOO a objekt na štúdium etológie, parazitológie, krúžkovú činnosť CVČ
a pod.
Huculské kone sú nenáročné na kŕmenie, ustajnenie, majú veľmi dobré, zdravé kopytá, pokojnú
povahu, sú ľahko ovládateľné, vytrvalé pod sedlom, v záprahu, plodné a dobré matky. Stávalo
sa, že dve kobyly spoločne odchovávali svoje žriebätá tým spôsobom, že žriebätá najprv vycicali
jednu kobylu a potom spolu cicali kobylu druhú.
Huculské kone stoja zato, aby ZOO venovala maximálne úsilie na znovuoživenie ich chovu.
Stáli pri zrode ZOO Košice a ako plemeno sú produktom tohto regiónu – Karpatskej kotliny, tým
zároveň aj spolutvorcami dejín a kultúry Slovenska.
Jozef Karafa
16
Reintrodukcia koňa Przewalského
Jedným z najvzácnejších chovancov ZOO v Košiciach je kôň Przewalského, ktorý bol
voľnej prírode vyhubený koncom 60- tych rokov. Našťastie, od 30-tych rokov minulého storočia
sa intenzívne chovu týchto koní venovali ZOO Praha, Mníchov a niektoré americké ZOO.
ZOO Praha od roku 1958 vedie celosvetovú plemennú knihu. Vďaka intenzívnej starostlivosti odborníkov z rôznych svetových zoo sa populáciu v ľudskej opatere podarilo rozmnožiť natoľko,
že od 90 – tych rokov prebiehajú snahy a pokusy o ich návrat do voľnej prírody, konkrétne do
Mongolska.
ZOO Košice chová kone Przewalského od roku
1991, keď tu bol deponovaný žrebec Titan a kobyly
Trója a Ulita. Prvé žriebä sa narodilo v marci 1994.
Bola to kobylka Klára. Spolu sa v našom chove
narodilo 10 kobyliek a jeden žrebček. Z tohto počtu
jedna kobylka uhynula do troch dní, jedna vo veku
3 mesiacov a jedna vo veku 6 mesiacov.
Už v roku 1980 sa začalo uvažovať o návrate týchto
krásnych zvierat späť do prírody, ale prvý transport
sa zrealizoval až o 8 rokov neskôr. V súčasnosti ich
v pôvodnej domovine , v Mongolsku a severnej
Číne žije okolo 350 jedincov. Aj ZOO Košice má
na tom svoj podiel. V roku 1997 boli zaradené do reintrodukčného programu dve kobylky z nášho
chovu. Bola to kobyla Klára, náš prvý odchov a kobyla Babeta. Klára je od 15.10.1999 v národnom parku Hortobágy, kde sa stala matkou 5 žriebät. Babeta sa 31.5.2000 vydala na cestu do
krajiny svojich predkov a v súčasnosti sa preháňa po stepiach národného parku Hustain Nuruu,
kde porodila už 4 žriebätá.
17
Chov zubrov
Chov zubrov v Košickej ZOO je v súlade s pôvodnou myšlienkou špecializovať sa na
Eurázijskú faunu. Chovné zariadenie pre tieto kopytníky situovali do krásneho lesného prostredia
v severozápadnej časti areálu. Tvorcovia myšlienky
uvažovali nielen zo živou expozíciou, ale rozhodli
sa podieľať aj na programe záchrany zubra európskeho. Prvého júna 1988 priviezli do Košíc z Obory
v Topoľčiankách kravu Sandru, o rok neskôr kravu
Silvu. Tie dočasne umiestnila ZOO v terajšom
výbehu Ťavy dvojhrbej. Do súčasného chovného
zariadenia sa zubry dostali až v roku 1993. V tom
čase už stádo tvorili dve kravy, ale aj býček Ostap,
ktorý prišiel z Ostravskej ZOO. Súčasné chovné
zariadenie má plochu vyše jedného hektára. Je to
lokalita s prevažne bukovým porastom, pomerne
veľkým pastviskom a potokom, ktorý priteká zo
Suchej doliny. Chovné zariadenie tvorí jeden menší
expozičný výbeh, v ktorom sa zubry aj kŕmia
a druhý oborový. Ten slúži zvieratám na oddych
a pastvu.
V novembri 1993 sa v Košickej ZOO dostavil prvý chovateľský úspech. Krave Sandre
a býkovi Ostapovi sa narodil býček Stanko. Krava Silva sa nestala matkou, lebo v roku 1994
uhynula. O rok neskôr uhynul aj spomínaný potomok. O rok však vrhla opäť býčka. Volal sa
Sandy. V roku 1996 opäť - býčka Seata. Seat bol posledným potomkom kravy Sandry, pretože
v roku 1998 uhynula, s odstupom necelého roka uhynul aj býček Sandy. V zubrom stáde teda
zostali len zakladateľ rodu Ostap a jeho syn Seat.
V januári 1999 uhynul aj Seat a tak býk Ostap žil do roku 2003 sám. V tom istom roku však Ostap dostal dve partnerky zo ZOO Praha. Boli to kravy Praga a Prima. Prima však uhynula. Ostap
a Praga v roku 2007 priviedli na svet kravičku Kvél. O dva roky Ostap a Praga sa tešili z ďalšieho
potomka. Býček Kveér sa narodil v Máji 2009, avšak len mesiac po jeho narodení uhynula jeho
matka. Kôli jeho záchrane chovatelia prešli na umelý odchov. Kvéra umiestnili do priestorov
areálu afrických antilop, kde sa o neho starali vyše pol roka. Kvéra stádo
prijalo bez problémov. Najčerstvejším
prírastkom Košickej ZOO bolo narodenie býčka Kvida v júni 2010. Ocom
je býk Ostap a trojročná krava Kvél,
u ktorej je to prvé mláďa v živote. Stádo
zubrov v Košickej ZOO sa tak rozrástlo
o ďalší prírastok a teraz ho tvorí: býk
Ostap, krava Kvel, ročný býček Kveer
a trojmesačný býček Kvído.
Jozef Pásztor
18
Odchov prvého tučniaka jednopáseho
(Spheniscus humoldti) v ZOO Košice
Prvé tučniaky jednopáse sme dostali do deponácie zo ZOO Praha 24.5.2008. Boli to dva
samce a tri samice. Z pätice tučniakov uhynuli
dva vtáky. Samica dňa 27.06.2008 z nezistených
príčin a samec dňa 3.7.2008 následkom úrazu,
keď bol vtiahnutý do nezabezpečeného odtoku
bazéna.
28.10.2008 boli privezené ďalšie tri samce a štyri
samice zo ZOO Aalborg v Dánsku. Spojenie so
pražskou skupinou prebehlo bez problémov.
V zime 2009/2009 boli tučniaky vo vonkajšej
časti chovného zariadenia s možnosťou vstupu do temperovanej ubikácie. 21.3.2009 boli
všetky tučniaky zatvorené v ubikácii, pretože
dva jedince, pôvodom z Dánska boli veľmi
vyčerpané. Dva viditeľne choré tučniaky, samec
a samica, boli oddelené od skupiny a začal sa im
podávať Sporanox. 22.3.2009 uhynula na samica
a 24.3.2009 samec. Pitvou bola diagnostikovaná
aspergilóza. Oba uhynuté vtáky pochádzali zo
ZOO Aalborg. Pod vedením MVDr. Gašparíka
bola zahájená liečba všetkých tučniakov.
Bol podávaný Trinidazol a probiotický preparát Avibion.
15.4.2009 uhynula samica z Dánska. Pri pitve bola v žalúdku nájdená ropucha, čo vyvolalo podozrenie na otravu.
V dňoch 6.-7.5.2009 prišiel na konzultáciu a zhodnotenie chovu Dr. Karel Pitthart zo ZOO Praha.
Na jeho podnet bola všetkým tučniakom odobratá vzorka krvi a výter z trachey. V spolupráci
s Doc. MVDr. Molnárom z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach bola diagnostikovaná aspergilóza a chlamydióza. V dňoch 12.5. 2009 uhynul samček a 31.5.2009 samička obidva
jedince z Dánska. Dňa 18.6.2009 uhynul samec z Dánska, ale ostatné jedince sa podarilo vyliečiť.
Trvalo tučniakom podávame 2 dni v týždni Biodigest a 3 dni v týždni Omnivit.
Prvý týždeň v mesiaci 4 dni v rade sa podáva Ribomunyl.
V máji 2009 boli na ubikácii, na odporúčanie Dr. K. Pittharta osadené plastové okná kvôli
odhlučneniu prostredia a nainštalovaná čistička vzduchu.
V júni 2009 boli pracovníkmi technického úseku vybudované tri hniezdne nory pre tučniaky.
Nory boli postavené z čadičových kociek bez pevného základu. Nebolo vybetónované dno a ani
neboli opatrené omietkou. Odnímateľné veko nory bolo vyrobené z vodovzdornej preglejky.
Vnútorné rozmery hniezdnych nôr boli približne 100x50x60 cm (d x š x v).
V júli vytvoril dánsky samec a dánska samica prvý pár a od 15.7.2009 začali spolu chodiť do
hniezdnej nory. Noru si agresívne bránili pred ostatnými vtákmi, ale nezahniezdili. Ďalší pár
sa vytvoril z pražských tučniakov a obsadil druhú hniezdnu noru. Podobne ako prvý pár, si ju
agresívne bránil pred ostatnými tučniakmi, ale v tom roku nehniezdil.
30.10.2009 uhynula samica z Dánska. Príčinou úhynu bolo vtiahnutie hlavy do nezabezpečeného
odtoku bazéna. Priemer otvoru bol 5 cm.
Po prezimovaní boli tučniaky koncom marca vypustené do vonkajšej časti chovného zariadenia.
3. 4.2010 začal pár, ktorý sa ako druhý vytvoril v lete 2009 z pražských jedincov, navštevovať
hniezdnu noru. Pár, ktorý vytvoril dánsky samec a pražská samica v lete 2009, taktiež začal
chodiť do hniezdnej nory.
Spočiatku dochádzalo ku konfliktom medzi pármi, ale po niekoľkých dňoch sa zabývali v norách
a ku konfliktu dochádzalo už len ak chcela do nory vstúpiť samica, ktorá ostala bez partnera.
19
12.5.2010 uhynul samec z Dánska, ktorý bol v páre s pražskou samicou. Príčinou úhynu bolo
trauma krku a hlavy. Nie je známe ako došlo k poraneniu. Tento pár aj napriek tomu, že sa
zdržiaval v hniezdnej nore, nemal znášku.
Dňa 22.4.2010 samica z pražského páru zniesla prvé vajce a 26.4.2010 druhé vajce. Pri sedení na
vajíčkach sa striedali obaja rodičia. Počas dňa na vajíčkach sedel najčastejšie samec, ale zvyčajne
boli obaja rodičia v nore. Prvé mláďa sa vyliahlo 4. júna. Bolo slabé a ošetrovateľka mu pomohla
z vajíčka. Rodičia si tvrdo bránili hniezdnu noru a najmä samica bola veľmi agresívna. Agresivita
rodičov pretrvávala po celý čas, kým sa starali o potomstvo. 7. Júna bolo naďobané druhé vajíčko,
ale mláďa sa na svet veľmi neponáhľalo. Vyliahlo sa až o dva dni. Druhé mláďa sa vyliahlo bez
pomoci ošetrovateľov a bolo životaschopné. Jeho hmotnosť po vyliahnutí bola 78 g. Spočiatku
rodičia zvládali kŕmiť obe mláďatá. Staršie mláďa bolo prvý raz vážené vo veku 3 dni, jeho
hmotnosť bola 107 g. U staršieho mláďaťa bol na 19. a 20. deň zaznamenaný úbytok na váhe. V
22. deň veku bol u neho zaznamenaný prírastok, ale od 23. dňa jeho hmotnosť opäť začala klesať
a dňa 28.6.2010 vo veku 24 dní uhynulo. Pitvou bola zistená bakteriálna infekcia klostrídiami
v čreve. U druhého tučniačika až do 19.7.2010 do veku 43 dní neboli zaznamenané zdravotné
ťažkosti. V 43. deň veku bolo zistené sťažené dýchanie a menší úbytok na hmotnosti. Na dva
dni sa jeho stav prechodne zlepšil, ale na 46. deň sa jeho stav opäť zhoršil, aj napriek tomu, že
bol zaznamenaný prírastok na hmotnosti. Od 39. dňa veku sme začali mláďa prikrmovať ručne,
keďže sme mali podozrenie, že rodičia ho nedostatočne kŕmia. Príčina mohla byť v extrémnych
horúčavách. Taktiež to mohol byť dôsledok neskorého hniezdenia, pretože v období, keď rodičia
ešte kŕmili mláďa, sa už tučniaky pripravujú na preperovanie. Na 46. deň bolo mláďa odobraté
rodičom a ďalej sme pokračovali v umelom odchove. Mláďa bolo zoslabnuté, preto sme ho dali
vyšetriť na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. Doc. MVDr. Molnár tracheoskopiou
skontroloval vzdušné vaky, odobral výter a vzorku krvi. Vyšetrenia nepotvrdili ochorenia na
plesne a ani chlamýdie. Mladý tučniak bol len podvyživený a vyčerpaný. V starostlivosti sme
ďalej pokračovali na základe odporučení Doc. MVDr. Molnára a kolegov zo ZOO Praha a začalo
sa s podpornou a preventívnou liečbou. Po siedmich dňoch sa podarilo stabilizovať zdravotný
stav mláďaťa a postupne sa jeho zdravie a kondícia zlepšovali.
Dňa 28.8.2010, na 80. deň veku bol mladý tučniak premiestnený do ubikácie k dospelým
tučniakom. Spočiatku sme ho umiestnili za ohrádkou, aby nedošlo k fyzickému kontaktu, ale
vizuálny a akustický kontakt bol umožnený. O mesiac neskôr bolo mláďa spojené s kŕdľom.
Dospelé tučniaky ho prijali dobre, neboli zaznamenaná žiadne prejavy agresivity zo strany
adultov. Naopak, mladý tučniak v prítomnosti ošetrovateľa a pri kŕmení občas naznačil útok na
dospelé vtáky. Ku skutočným konfliktom však nedošlo. Naďalej bol kŕmený ručne a vo veku 5,5
mesiaca začal samostatne prijímať potravu.
V súčasnosti je dobre zžitý s kŕdľom a jeho zdravotný stav a kondícia sú dobré. Bohužiaľ, obdobie, keď bol podvyživený, trochu zanechalo následky. V dôsledku rachitídy má trochu krivý
chrbát. Napriek tomu predpokladám, že sa bude môcť normálne zapojiť do rozmnožovacieho
procesu.
Bc. Jozef Lenard
20
Preh�ad prírastkov na váhe:
2. mlá�a
1. mlá�a
Vek v d�och
Hmotnos� v g
Prírastok v g
Hmotnos� v g
Prírastok v g
?
78
?
107
148
193
228
250
275
281
290
312
340
332
383
454
495
512
546
541
513
534
522
506
490
-
96
115
151
169
212
243
285
293
319
350
395
491
522
586
642
702
736
756
760
782
871
870
1020
1056
1099
1111
1154
1245
1266
1190
1286
1308
1355
1358
1323
1448
1224
1499
1412
1389
1442
1518
1578
1728
1725
1739
1558
1685
1670
1756
1830
1900
1969
2000
2020
2070
87
-3
14
-181
127
-15
86
74
70
69
31
20
50
61
2115
45
62
2180
65
63
2243
63
64
2293
50
65
2338
45
66
2418
175
67
2493
75
68
2570
77
69
2618
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
41
45
35
22
25
25
9
22
28
-8
51
71
41
17
34
-5
-28
21
-12
-16
-16
-
18
19
36
18
43
31
42
12
26
31
45
96
31
64
56
60
34
20
24
22
89
-1
150
36
43
12
43
91
21
-79
96
22
47
8
-35
125
-24
75
-87
-23
53
76
60
21
2. mlá�a
Vek v d�och
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Hmotnos� v g
Prírastok v g
2684
2742
2800
2848
2890
2934
2998
3068
3116
3148
3100
3164
3125
3150
3158
3120
3136
3132
3164
3172
3136
3120
3120
3134
3142
3190
3242
3274
3315
3376
3398
3412
3498
3520
3610
3444
3568
3650
3698
3706
3770
3850
3984
3830
3860
3870
3712
3760
3838
3878
3878
3980
3980
3990
3890
3898
3890
3890
66
58
58
48
52
44
64
40
48
32
-48
64
-39
25
8
-38
16
-4
32
8
-36
-16
0
14
8
48
52
32
41
61
22
14
86
22
90
-166
124
82
48
8
64
80
134
-154
30
10
-158
48
78
0
0
102
0
10
-100
8
-8
0
Enrichment
V roku 2010 ZOO Košice začala vo zvýšenej miere
venovať pozornosť zamestnaniu zvierat vo výbehoch,
ich pohode, teda enrichmentu. Chovatelia sledujú jediný
cieľ, a to vyhnať z chovných zariadení depresiu a nudu.
Operence vo voliérach pravidelne dostavali čerstvé
konáre, ktoré slúžili ako zábavka pri ozobávaní mladých
výhonkov a lístia. Ošetrovatelia nezabúdajú ani na
makaky magoty, lemúry, mačiaky, paviány, ktoré okrem
pravidelného prísunu čerstvých vetiev stromov dostali
napríklad aj vianočné prekvapenie na stromčekoch,
ale aj pod nimi.
Počas horúcich letných dní dobre padla sprcha lamám
alpakám, či emu hnedým.
Osviežením nielen pre zvieratá, ale aj pre návštevníkov
sú komentované kŕmenia tuleňov a tučniakov.
22
Výživa a kŕmenie zvierat za rok 2010
Úlohou výživy je prostredníctvom krmív
privádzať do organizmu zvierat základné
organické, anorganické živiny a špecificky
účinné látky, ktoré zabezpečia potrebu
živín, nielen na zachovanie života, ale
aj na rast, ich dobrý zdravotný stav, reprodukciu a úžitkovosť. Základnou úlohou výživy zvierat je zaistenie kvality
života zvierat.
Výživa zvierat patrí medzi najdôležitejšie
faktory, ktoré významne ovplyvňujú
životné prejavy zvierat.
Pri zostavovaní a optimalizácii kŕmnych dávok musíme rešpektovať zásadu, že prostredníctvom
krmív dotiahneme do organizmu súbor látok, ktoré vytvárajú nešpecifickú obranyschopnosť organizmu zvierat. Dôležitým kritériom pri hodnotení kvality krmív je ich zdravotná nezávadnosť.
V roku 2010 bolo zvieratami v zoo skrmené krmivo v celkovej hodnote 83529,54€. Z toho
nákupom bolo krmivo za 44129,04 € a darom sme získali krmivo v celkovej hodnote 20433 €.
Vlastnou produkciou sme si dopestovali a odchovali zvieratá, krmivo v celkovej hodnote za
18967,5 €.
Naša zoo má čo sa týka druhovej skladby najväčší podiel v zastúpení prežúvavcov, tým aj spotreba jadrového a objemového krmiva je najväčšia. Ďalej nasledujú veľké, malé šelmy a exoty.
Ing. Petra Majerčíková
23
Veterinárna starostlivosť
Zoologická záhrada Košice bola aj v roku 2010 pod neustálym veterinárnym dohľadom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto. Povinné veterinárne vyšetrenia súvisiace
s presunmi zvierat sme realizovali v spolupráci so Štátnym veterinárnym ústavom Košice a katedrou parazitológie UVLF Košice. Najväčšiu časť vykonaných veterinárnych zákrokov tvorili
preventívne úkony proti besnote, TBC a tetanu. Prirodzenou súčasťou preventívnych úkonov
v zoo je aj pravidelné odčervovanie. Všetky tieto preventívne zákroky boli uskutočnené podľa
vakcinačného plánu.
Veľkú pozornosť zoo venovala chovu tučniakov, ktorý patrí k najnáročnejším. Po opakovaných
úhynoch vedenie zoo pristúpilo k viacerým preventívno- nápravným opatreniam, ktoré odporučil
ešte v predchádzajúcom roku MVDr. Karel Pitthart zo ZOO Praha. V chovnom zariadení zoo dala
nainštalovať plastové okná kvôli odhlučneniu prostredia, tiež čističku vzduchu a samotné vtáky
aj naďalej dostávajú vitamínové preparáty a probiotiká Omnivit, Biodigest a Ribomunyl. V chove tučniakov jednopásych sa dostavil aj prvý úspech. Začiatkom júna sa v Košiciach vyliahlo
historický prvé mláďa na Slovensku. Aj keď starostlivosť o neho zo strany rodičov vyzerala
veľmi sľubne, žiaľ, v krátkom čase potomka zavrhli a starostlivosť po 46- tich dňoch prevzali
ošetrovatelia a zoológ. Malý prírastok vyžadoval dennú veterinárnu starostlivosť, na ktorej sa
konzultačne podieľal aj MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
24
Intenzívnu starostlivosť si vyžadovala aj lama
krotká, o ktorú sa prestala starať matka krátko po
narodení. Jej povinnosti prevzali v odchovni mláďat
opäť ošetrovatelia a veterinár.
Súčasťou veterinárnej starostlivosti sú aj klinické
vyšetrenia pred transportom zvierat. V roku 2010
si ich vyžiadali surikaty vlnkavé , makaky dlhochvosté, daniely škvrnité, poníky shetladské, ovce
kamerúnske, ťava dvojhrbá, bažanty.
Opakované chirurgické úkony potrebovali makaky
dlhochvosté, ktoré si spôsobili poranenia pri
nezhodách v rodine. Chirurgicky ošetrený boli aj
serval stepný, vlk eurázijský.
MVDr. Juraj Skalický
veterinárny lekár
25
Spolupráca so školskými zariadeniami
Spolupráca s SOŠ veterinárnej v Barci
Zoologická záhrada Košice aj v roku 2010 úzko spolupracovala so Strednou veterinárnou školou
v Barci.
ZOO Košice v rámci spolupráce pomáha študentom strednej školy napĺňať osnovy
praxe pre jednotlivé študijné odbory vyučované na škole, tím že poskytuje pracovné prostredie. Zároveň sa uskutočňujú exkurzie žiakov, ktoré sa vedú podľa tematických plánov praxe.
Spoznávajú a vykonávajú práce spojené s chovom zvierat pod odborným vedením učiteľov
praxe, skúsených ošetrovateľov a zoológov. Prax majú študenti rozdelenú
na odbornú, učebnú a individiálnu.
Odbornú prax, či už učebnú alebo individuálnu študenti absolvujú v chovných
zariadeniach pre zvieratá a zapájajú sa
do kŕmenia zvierat, čistenia chovných
zariadení, pozorovaniea zdravotného
stavu cudzokrajných zvierat a pomáhajú
s jednoduchými veterinárnymi úkonmi
ako je fixácia zvierat pri očkovaní,
úprave paznechtov a kopýt. Táto prax je
pre prácu v prostredí medzi zvieratami
dôležitým základom činností a zručností
budúcich chovateľov.
Spolupráca s Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Spolupráca UVL s našou ZOO je zameraná na diagnostickú činnosť. Ide najmä o spoluprácu
s Katedrou parazitológie a infekčných chorôb. Mi zabezpečujeme materiál potrebný pre praktické
cvičenia a UVL nám zabezpečuje vyšetrenie vzoriek a výsledky.
Poslucháči I. internej kliniky UVL pri praktických cvičeniach ako je očkovanie zvierat proti
infekčným ochoreniam a následnom odbere vzoriek krvi poskytujú jednotlivé získané výsledky
v prospech ZOO.
Poslucháči Katedry gynekológie a andrológie pod vedením MVDr. Huru vykonávajú gynekologické vyšetrenia kobýl na praktických cvičeniach priamo v areáli ZOO.
Spolupráca so Základnou školou Postupimská
Žiaci 2 stupňa Základnej školy sa v rámci predmetu prírodopis zúčastňujú odbornej prednášky
o biológii zvierat, ktorú vedú zoológovia po konzultácii s pedagogickým dozorom a tematických
plánov výučby.
26
Akcie pre verejnosť
Akcie s environmentálnym podtextom sa stali príjemným osviežením pre návštevníkov
a milovníkov zvierat. Ich prínos, ktorý zoo očakáva hlavne v návštevnosti, v rozhodujúcej miere
ovplyvnilo počasie. Napokon, aj ich charakter sme tematický podriadili ročnému obdobiu.
Prezentáciou zoo navonok a vkladom do novej letnej sezóny môžeme nazvať účasť na
Medzinárodnej výstave cestovného ruchu TOUR 2010. Uskutočnila sa v januári v Dome techniky. Predstavili sme sa v spoločnom stánku s lyžiarskym strediskom SWAM a bobovou dráhou,
ktoré pôsobia v bezprostrednej blízkosti zoo a tvoria prímestskú rekreačnú zónu Košíc. Stánok sa
stal veľkým lákadlom aj preto, že sme ho ozvláštnili živými exponátmi.
Stretnutie adoptívnych rodičov zoo zorganizovala už druhýkrát. Bolo v januári a zišli
sa na ňom učitelia a žiaci ZŠ, učitelia a deti MŠ, poslanci, ale aj inak nezaradení milovníci zvierat, ktorí nezištne prispievajú na ich chov. Viac pozornosti potenciálnym sponzorom sa odrazilo
na bilancii. K 31. 12. 2010 sme zaevidovali 42 adoptívnych rodičov, ktorí prispeli sumou 5577 €.
V porovnaní s minulým rokom je tento vývoj pozitívny. Veď v roku 2009 za celý rok to bolo 22
milovníkov zvierat, ktorí prispeli sumou 2.543,96 €.
Jarné prázdniny v zoo – môj najkrajší zážitok. Túto súťaž sme vyhlásili v spolupráci so ZŠ Janigova. Prioritne bola určená pre žiakov tamojšieho prírodovedného krúžku.
Stretnutie sponzorov sme zorganizovali prvýkrát v tomto roku. Bolo to neformálne
stretnutie so zástupcami firiem, ktoré pomáhajú zoo. Nejde pritom vždy len o finančný príspevok,
ale aj o materiálnu, či inú pomoc. V areáli, pri výstavbe chovných zariadení, pri chove zvierat, aj
pri uspokojovaní potrieb návštevníkov má nezastupiteľné miesto.
Marec – mesiac knihy – akcia Knižnice pre mládež mesta Košice, na ktorej sa podieľala
aj zoo Košice. Do súťaže v čítaní a hereckej improvizácii hlavných hrdinov sa zapojili žiaci temer
zo všetkých ZŠ. Zoo prispela účasťou v porote a cenou.
Veľkonočné tradície – maľovanie kraslíc. Tvorivé dielne zoo zorganizovala v spolupráci s Detskou organizáciou Frigo. Mimoriadny záujem detí vzbudili pomôcky priamo zo zoo
– vajíčka pštrosie, husacie, kačacie, bažantie a pod. Akcia, obohatená o informácie súvisiace
s rozmanitosťami prírody pri odchove vtáctva, vyvolala veľký záujem. Vyzdobené vajíčka si
mohli návštevníci zoo prezrieť počas veľkonočných sviatkov.
Otvorenie jubilejnej 25. sezóny sme v tomto roku zorganizovali 11. apríla. Pásmo
spevu a tancov v miestnom amfiteátri predviedli deti z tanečných krúžkov Centra voľného času
Technik. Akcia z pohľadu návštevnosti nesplnila očakávania kvôli chladnému a daždivému
počasiu.
Deň Zeme spojený s krstom mláďatka. Desiaty ročník osláv Dňa Zeme tradične
pripravuje ZOO v spolupráci s DO Frigo. Krstným rodičom kozičky kamerunskej sa stala známa
skupina Komajota. Tento raz sa o program postarali najmä deti zo ZŠ Jenisejská.
27
Deň mesta Košice – 1. mája sa ZOO pravidelne zapája do osláv Dňa mesta Košice.
O radosť z hier a súťaží sa v areáli ZOO postarali členky Občianskeho združenia Žabky na prameni. Zábavu na pódiu amfiteátra rozprúdila skupina Drišľak.
Deň detí s USSK – najväčšia akcia v roku. Nedeľňajšie popoludnie s názvom Rozprávkový deň detí v druhej časti znepríjemnila búrka. Zoo v tento deň z dôvodu spomínanej
nepriazne počasia zaznamenala priemernú návštevnosť – vyše 4 tisíc návštevníkov.
Otvorenie letnej čitárne – tretí ročník v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta
Košice patril k mimoriadne príťažlivým podujatiam. Štvrtkové popoludnie ukončil na pódiu amfiteátra zabávač ujo Ľubo detskou diskotékou.
Hurá prázdniny – s CK Satur. Animátori Planef fun (animačný program CK Satur)
súťažili s detskými návštevníkmi ZOO na siedmich stanovištiach o najlákavejšiu cenu – zájazd
do Disneylandu. O dobrú zábavu v areáli ZOO sa staral maskot Modrý delfín. Ani táto akcia nesplnila očakávania. Väčšina detí kvôli chladnému veternému a daždivému počasiu nezostala ani
na vyhodnotenie.
Prímestský tábor – druhý ročník – v mesiacoch júl – august zoo zorganizovala štyri
turnusy pre deti od 5 do 15 rokov. Tábor spolu navštevovalo vyše 80 detí.
Noc v ZOO – tretí ročník v rámci plnenia zmluvy medzi USK, CVČ Domino a DO Frigo. Spolu
sa tejto jedinečnej akcie zúčastnilo 78 detí.
Krstenie mláďat – v auguste zoo krstila kulana a koňa Przewalského. Krstnými
rodičmi sa stali primátor mesta Košice Ing. František Knapík a speváčka Michaela, ktorá sponzorsky prispela aj kultúrnym programom.
Krst tamarínov pinčích – v septembri patril medzi mimoriadne príťažlivé podujatia
aj vďaka známym hercom. Boli to manželia Stražanovci. Súčasťou programu bola aj prezentácia
výcviku dravých vtákov, ktorú sponzorsky predviedli sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice.
Krst zubra európskeho spojený s oslavou Svetového dňa zvierat v októbri prilákal do
zoo asi 300 detí. Nebolo to len kvôli samotnému Kvídovi - zubriemu mláďatku, ale aj kvôli zaujímavému krstnému rodičovi. Bol ním maratónsky bežec Elisha Meli z Kene. Aj toto podujatie
obohatila svojím vystúpením skupina sokoliarov sv. Bavona.
Týždeň duchov koncom októbra sa konal v zoo prvý raz v minulom roku. Deti škôl
mali možnosť vyrobiť si strašidlá z tekvíc, ktoré si priniesli sami, alebo im ich poskytla zoo.
Malé umelecké dielka zdobili areál zoo asi dva týždne. Akcia prispela k mimoriadne zvýšenej
návštevnosti za mesiac október.
Mikuláš v zoo – na spestrenie návštevy pre rodiny s deťmi počas dvoch dní. Akciu sme
pripravili prvý raz vlani.
Vianočná zoo – vďaka sponzorom bola zoo v posledný mesiac roka slávnostne vyzdobená. Upravili sme otváracie hodiny, aby si návštevníci zoo odniesli krajšie zážitky. Do tejto akcie sa zapojilo 800 žiakov ZŠ a deti MŠ. Súčasťou Vianočnej zoo bolo aj zdobenie stromčekov.
Mgr. Eva Malešová
28
29
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova v zoo má niekoľko
podôb aj cieľových skupín. Najväčší dôraz pritom
zoo kladie na výchovu detí a mládeže.
1. Vzdelávanie žiakov priamo v areáli zoo na
základe zmluvy v rámci pilotného projektu. Má
najväčší efekt, je cieľavedomé, systematické.
Doteraz jedinou školou, ktorá ho využíva na 100
percent je ZŠ Postupimská.
2- Vzdelávanie žiakov v rámci projektu
ZOOŠKOLA. Je to populárna forma vzdelávania
a plní základný cieľ - zapojiť do environmentálnej výchovy čo najviac žiakov ZŠ. Prednášky,
videoprojekcia, živé učebné pomôcky doteraz
ako doplnok učebných osnov využili desiatky škôl - ZŠ Gemerská, Trebišovská, Krosnianska,
Kežmarská, Slobody, Starozagorská, Janigova atď. Boli to CVČ Technik a Domino, ale aj niektoré stredné školy.
3. Vzdelávanie prostredníctvom služby sprievodcu - bezplatná služba zoo - odborný
výklad
4. Vzdelávanie prostredníctvom súťaží - dlhodobé, ktrátkodobé, príležitostné. Vďačná
a nenásilná forma vzdelávania. Zoo vyvíja každoročne aktivity s cieľom posunúť dopredu spoluprácu so ZŠ. S ponukou spolupráce pri vzdelávaní sme oslovili listom riaditeľa ZŠ, zaslali sme
im publikáciu o zoo, s referátom školstva MMK sme zorganizovali metodický deň pre učiteľov
prírodopisu.
Doterajšie poznatky ukázali, že spolupráca so ZŠ je spravidla založená na chcení či nechcení,
ochote či neochote učiteľa zaviesť do svojich hodín alternatívu zoo. Táto forma vyučovania má
svoje úskalia - časová náročnosť, zodpovednosť za bezpečnosť žiakov... Z hľadiska materiálnotechnického vybavenia zoo disponuje jedinou miestnosťou pre cca 35 žiakov s televízorom CD
prehrávačom a projektorom. Je to polyfunkčná miestnosť slúžiaca aj ako spoločenská miestnosť
či zasadačka. Ide o akési provizórium. Z pohľadu budúcnosti zohľadňujúc moderné trendy by
zoo potrebovala minimálne jednu kinosálu s primeraným vybavením a s ponukou celoročného
programu.
Mgr. Eva Malešová
30
Propagácia
Zoo venuje svojej propagácii veľkú pozornosť. Verejnosť
je informovaná o každej akcii, ktorú organizujeme.
S cieľom zvýšiť návštevnosť využívame všetky dostupné
prostriedky – letáky, vlastnú webovú stránku, webovú
stránku MMK, média. Viac pozornosti v minulom roku
sme venovali aj účasti na výstavách a konferenciách o cestovnom ruchu. Stali sme sa členom klastra Košice – turizmus, ktorý vďaka destinačnému manažmentu propaguje
zoo a v balíku turistických možností ponúka návštevu
košickej ZOO ako jedinečnej atraktivity na východnom
Slovensku.
V hodnotenom období sme aktualizovali informačný leták
s prehľadom najzaujímavejších služieb, ktoré poskytujeme verejnosti. Pre lepšiu orientáciu návštevníkov sme
v areáli inštalovali nový informačno - navigačný systém.
Pri vstupe do zoo dostal priestor nový billboard. V záujme
lepšej propagácie sme zoo zviditeľnili na veľkoplošnej
obrazovke spôsobom Hi-tech na Steel aréne.
Pätnásťsekundový spot šesťkrát za hodinu sa objavil na led obrazovke počas celej hlavnej sezóny.
V rámci finančných možností sme v areáli aktualizovali vybrané informačné panely. Bol to trojboký stojan pod chatou Bobor a inštalácia novej tabule – Zoo nie je len... Odstránili sme staré
a neaktuálne tabule sponzorov a spolupracovníkov zoo na oplotení chovného zariadenia pre malpy.
Nové resp. platné reklamné tabule sú v súčasnosti sústredné na chovnom zariadení pre levy.
Rozsah platenej reklamy sme prehodnotili. Bolo to jednak z úsporných dôvodov, ale aj
ako ukázali výsledky ankety, z dôvodu zanedbateľnej spätnej
väzby. Nateraz jediným printovým médiom zostal mesačník
Kam do mesta, s ktorým spolupracujeme recipročne. Pri propagovaní akcií zoo sme v hodnotenom období viac spolupracovali s MMK.
Základné informácie o našej zoo pravidelne aktualizujeme aj v adresári cestovného ruchu Relax 2010, ktorý
vychádza v štyroch jazykoch. V hodnotenom období sme sa
zaregistrovali aj v Turistickom sprievodcovi, ktorý v Čechách
vydáva Euromedia Group a na Slovensku vydavateľstvo Ikar.
Medzi propagačno - marketingové akcie možno
zarátať aj účasť košickej zoo v celoslovenskej súťaži, ktorú
pripravila na letné prázdniny Včielka a Zornička. Do súťaže
sme spolu so ZOO Bratislava a Spišská Nová Ves venovali
ceny – vstupenky.
31
Podobne sme sa podieľali aj na oslavách Dňa detí v meste, kde sme sa zapojili prostredníctvom
MMK.
Do rámca propagácie možno zahrnúť aj bakalárske a diplomové práce študentov vysokých škôl. Priestor a informácie košická zoo poskytla aj študentovi Akadémie umení v Banskej
Bystrici pri tvorbe dokumentárneho filmu.
Denníky Korzár, Nový čas, Plus jeden deň, Pravda, ale aj český server Novinky.cz, denníky Blesk, Aha, tlačové agentúry TASR, SITA ale aj rádia či TV pravidelne informujú o živote
v zoo. Boli to desiatky článkov, relácií. V roku 2010 sme prehĺbili spoluprácu s médiami tak,
že všetky informácie o dianí v zoo dostávali média priamo zo zoo ako tlačové správy. Účinná
bola spolupráca s MMK pri tvorbe Košického žurnálu. MMK zabezpečoval pre nás reklamu aj
prostredníctvom reklamného mesačníka Benefit. V hodnotenom období zoo zorganizovala pre
média tlačovú besedu na tému Chov tučniakov v ZOO Košice. Živý záujem novinárov o tému
dokazuje zastúpenie všetkých dostupných médií na východoslovenskom trhu. Rovnako živý
ohlas nielen novinárskej verejnosti vyvolalo zasadnutie členov Rady Únie českých a slovenských
zoologických záhrad na výjazdovom rokovaní v košickej zoo. Členovia pozitívne zhodnotili zoo
v Košiciach z pohľadu areálu, ale aj chovaných zvierat a perspektívy rozvoja
Téma zoo sa v druhom polroku častejšie objavovala na verejnosti aj vďaka projektu
cezhraničnej maďarsko-slovenskej spolupráce ZOO - pro enviro. Prostriedky získané z európskych fondov sú zamerané na rozšírenie vedomosti návštevníkov o domácej prírode v ZOO Košice
i v ZOO Miškolc. Dve konferencie – v Miškolci a v Košiciach - sa postarali o výraznú reklamu
v médiách na oboch stranách hraníc.
Kvalitatívny posun vpred v rámci propagácie sľubuje členstvo ZOO v klastri Košice
– Turizmus, kde je ZOO zaradená v profesijnej skupine Atraktivity spolu s Botanickou záhradou,
Východoslovenským múzeom a Slovenským technickým múzeom. Ako prilákať návštevníka
a ponúknuť mu alternatívu napr. návštevu zoo, aj na tieto otázky hľadala odpoveď medzinárodná konferencia Košice na mape Európy, na ktorej sme sa zúčastnili. Potreba destinačného
manažmentu v procese turizmu zaznela aj na konferencii Košického samosprávneho kraja, kde
ZOO mala taktiež zastúpenie.
Najvďačnejším a najrýchlejším informačným zdrojom je internet. Našu webovú stránku
aktualizujeme podľa potreby. V minulom roku sme sa pripravovali na kvalitatívnu zmenu. Novú
webovú stránku košickej zoo graficky navrhla a naprogramovala na redakčný systém bratislavská
agentúra JD Media, s.r.o.
Mgr. Eva Malešová
32
33
34
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
január
február
rok 2005
marec
apríl
rok 2006
máj
jún
rok 2007
júl
august
rok 2008
september
október
rok 2009
november
rok 2010
Preh�ad návštevnosti - roky 2005 - 2010
december
35
50 152
69 398
91 529
101 770
107 142
108 570
108 981
26 523
19 246
22 131
10 241
5 372
1 428
411
108 981
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU
10 487
6 185
apríl
23 629
4 302
3 011
marec
13 142
1 291
323
február
máj
968
k dátu
968
Rok
2005
január
Mesiac
117 598
834
971
5 461
15 027
22 691
19 311
25 955
15 245
10 124
965
410
604
Rok
2006
117 598
116 764
115 793
110 332
95 305
72 614
53 303
27 348
12 103
1 979
1 014
604
k dátu
139 477
300
1 042
2 972
9 988
25 719
19 647
28 484
19 017
24 256
4 223
2 210
1 619
Rok
2007
139 477
139 177
138 135
135 163
125 175
99 456
79 809
51 325
32 308
8 052
3 829
1 619
k dátu
170 837
1 253
2 299
16 401
2 890
31 954
29 040
46 570
22 935
8 009
7 225
1 779
482
Rok
2008
170 837
169 584
167 285
150 884
147 994
116 040
87 000
40 430
17 495
9 486
2 261
482
k dátu
po�as rokov 2005 až 2010
161 707
1 670
1 088
4 652
14 989
27 562
26 746
31 078
26 868
21 626
3 177
1 572
679
Rok
2009
Návštevnos� ZOO Košice
161 707
160 037
158 949
154 297
139 308
111 746
85 000
53 922
27 054
5 428
2 251
679
k dátu
142 356
1 555
4 817
7 535
7 110
31 063
21 518
27 749
20 837
14 065
4 159
832
1 116
Rok
2010
142 356
140 801
135 984
128 449
121 339
90 276
68 758
41 009
20 172
6 107
1 948
1 116
k dátu
Ekonomické oddelenie
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 15.-16.12.2009 uznesením č. 1026 programový
rozpočet mesta Košice na roky 2010-2012. V rámci celkových príjmov a výdavkov programového rozpočtu boli pre ZOO Košice schválené v Programe : 2 Mesto kultúry v podprograme 6
„Podpora kultúrnych zariadení“ finančné ukazovatele: 08.2.0.3 Transfer na prevádzku vo výške
534 422,- €.
V rámci 3. úpravy rozpočtu nám bol zvýšený prevádzkový transfer potrebný na odstránenie
povodňových škôd vo výške 11 500,- €.
V rámci 6. úpravy rozpočtu nám bol Mestským zastupiteľstvom v Košiciach dňa 4.11.2010 uznesením č. 1308 zvýšený prevádzkový transfer o 53 080 € na celkovú finančnú čiastku 599 002,€ a taktiež pridelený kapitálový transfer vo výške 12 040,- € na riešenie havarijných stavov chovných zariadení.
NÁKLADY
Celkové náklady za sledované obdobie sme čerpali na 91,13 %, čo je mierna úspora oproti nákladom plánovaným.
K výraznejšiemu prekročeniu došlo najmä v položkách:
Spotreba drobného majetku.
Spotrebu tejto položky ovplyvnili viaceré zmeny v ZOO, ako napríklad aj nástup 3. riaditeľa
v hodnotenom období. Pre nového riaditeľa Mgr. Ericha Kočnera sme zabezpečili základné pracovné prostriedky v zmysle jeho predstáv, napríklad počítač, tlačiareň, reproduktory, kameru,
ďalekohľad. Neplánovane sme museli zakúpiť novú práčku a chladničku aj mobilnú elektrocentrálu. Po neprestávajúcich problémoch so zdravotným stavom tučniakov sme zakúpili atomizér
spĺňajúci požadujúce parametre podľa návrhu kolegov z Pražskej ZOO, ktorí auditovali stav
nášho chovného zariadenia.
Opravy a údržba.
Okrem bežných opráv pracovného náradia, zariadení a motorových vozidiel boli vykonané aj
väčšie opravy ako napríklad oprava komunikácií o rozlohe 1042 m2, spevnenie brehov malého
jazierka, oprava komína v kuchyni pre zvieratá, kompletná výmena oplotenia chovného zariadenia pre pštrosy, oprava ubikácie pre uhorský dobytok, oprava veľkej voliéry pre dravce a koncom roka sme finišovali s opravou časti oplotenia pre zubry európske, ktoré bolo už v havarijnom
stave, teda, že hrozil až únik zvierat z daného zariadenia. Na posledne menovanú opravu bol opäť
zriaďovateľom zvýšený bežný transfer vo výške 38 080.- €
Mzdové náklady.
Mzdové náklady, respektíve Osobné náklady celkom boli pôvodne schválené v čiastke 435 207,€. Na základe našej žiadosti bola rozpočtová položka zvýšená na 475 207,-€. Zvýšenie bolo
pokryté čiastočne z vlastných zdrojov vo výške 15 000,- € presunom z inej rozpočtovej položky
a vo výške 15 000,- € zvýšením bežného transferu. Výrazné zvýšenie položky nastalo rozhodnutím vedenia ZOO spravovať sociálne zariadenia – WC vlastnými pracovníkmi, čím nastal
sezónny nárast o 4 pracovníkov. Koncom roka 2010 boli prijatí aj ďalší dvaja pracovníci na
oddelenie zoológie.
Vo výške 27 506,01 € sme vytvorili rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody zamestnancov.
VÝNOSY
Výnosovú časť rozpočtu sa nám podarilo naplniť na 88,81% spolu v oboch činnostiach, teda
v hlavnej aj podnikateľskej. Výrazné výnosy hlavnej činnosti predstavujú práve tržby z predaja
vstupného a tržby z predaja zvierat.
36
Tržby za predaj vstupného
Tržby za vstupné dosiahli v roku 2010 čiastku 202 074,91 €, čo je oproti roku minulému výrazný
pokles a to o .9,96%. Vo finančnom vyjadrení je to pokles o 22 349,- €. Tento pokles možno
jednoznačne pripísať mimoriadne nepriaznivému počasiu.
Tržby za predaj zvierat
Tržby z predaja zvierat predstavovali v roku 2010 vysokú čiastku a to 16 937,10 €. Predali sme
pomerne veľký počet zvierat z vlastného odchovu. Boli zo predovšetkým muflóny, daniele, hucule, poníky, tamarín pinčí, rôzne druhy kôz, uhorský dobytok, hydina, papagáje.
Podnikateľská činnosť
V snahe zvýšiť vlastné príjmy, respektíve výnosy a teda sebestačnosť organizácie, realizuje
ZOO Košice už niekoľko rokov aj podnikateľskú činnosť. Mestským zastupiteľstvom a následne
živnostenským úradom má ZOO Košice schválené živnostenské listy na tieto vykonávané
činnosti:
1.predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,
koktailov, vína a destilátov
2.predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané
koncentráty a mrazené krémy
3.predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých
príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
4.maloobchod v rozsahu voľných živností
5.vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6.prenájom dopravných zariadení na prepravu zvierat
7.prenájom poľnohospodárskej techniky.
Nájomné
Najvýraznejším príjmom v podnikateľskej činnosti je práve príjem z prenájmu nebytových
a verejných priestorov. Obrat daného účtu zo skupiny 648 predstavuje čiastku 19 190,74 €.
ZOO shop
ZOO shop - alebo tržby z predaja tovaru.
Už niekoľko rokov prevádzkuje ZOO Košice v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj ZOO
shop. Táto predajňa je posledné dva roky v prevádzke celoročne a v mesiacoch november až
marec supluje pokladňu predaja vstupeniek.
V ZOO shope propaguje ZOO Košice svoju činnosť predajom propagačných a upomienkových
predmetov, darčekov, hračiek. Sortiment je veľmi široký a prispôsobujeme ho požiadavkám
návštevníka. Skutočnosť je však taká, že ZOO shop je každý rok stratový. Napriek tejto skutočnosti
sme presvedčení, že je súčasťou správneho marketingového mixu a reklamy ZOO ako celku.
Výsledkom hospodárenia organizácie v roku 2010 bola strata vo výške 30 843,60 €.
Veľmi závažným faktorom, ktorý ovplyvnil ekonomiku organizácie bolo nepriaznivé počasie
a teda výrazný pokles návštevnosti, ale aj neplnenie výnosov z prevádzkovej činnosti. Konkrétne
to bolo zapracovanie nereálnych príjmov z prevádzky fotovoltaickej elektrárne do rozpočtu, na
základe nekorektne uzavretých, respektíve neplatných zmlúv o budúcich zmluvách.
37
Výstavba, údržba areálu ZOO, perspektívy
rozvoja
V roku 2010 sme nerealizovali žiadnu investičnú akciu pre nedostatok finančných prostriedkov. I naďalej nám v plánovaní investičných projektov sťažuje skutočnosť, že pozemky
v centrálnej časti ZOO nie sú vysporiadané.
Opravy a rekonštrukcia pôvodných objektov:
spevnenie brehov malého rybníka
oprava schodov k výbehu dikobrazov a nutrií, k voliéram spevavcov, k jakom a k pôvodnému výbehu pre vlky
oprava a náter obkladu na chovnom zariadení pre ťavy
osadenie nových stromov do voliéry orlov a náter vonkajšieho
obkladu na objekte
náter stien a armatúr vo vodojeme , doplnenie oplotenia okolo
pramenného záchytu,
oprava odsávacieho zariadenia vo vývarovni pre zvieratá
výmena strešnej krytiny na chovných zariadeniach pre jelene
wapiti a uhorský dobytok
doplnenie drevených pódií k predajným stánkom
oprava a rozšírenie prístrešku karantény
oprava prepravných kovových klietok pre medvede + náter
oprava vonkajších voliér v exotáriu
oprava chovného zariadenia pre vtáky
údržba a oprava hipodromu
oprava brány v chovnom zariadení : uhorský dobytok
oprava prístrešku pre mraziaci box – montáž mriežky, náter
oprava rampy ku kontajnerom
premiestnenie reklamného panela + náter konštrukcie
Dodávateľsky bolo riešené:
oprava oplotenia okolo chovného zariadenia pštrosov afrických
oprava oplotenia okolo chovného zariadenia zubrov – výmena dielcov
Dodatočne nám boli schválené finančné prostriedky v rámci investícii, ktoré boli použité na
spevnenie a zvýšenie pôvodného oplotenia okolo výbehu levov, aby sa zamedzilo ich úniku.
Mimo vyššie spomenutých opráv sme po celý rok odstraňovali menšie nedostatky na chovných
zariadení / opravy alebo výmeny zatváracích mechanizmov, výmena, doplnenie políc a drevených
prvkov do výbehov, opravy kľučiek a zámkov, opravy oplotení – poškodených dielcov / .
Technickým zabezpečením sme sa podieľali v spolupráci s propagačným úsekom na všetkých
akciách usporiadaných pre verejnosť v ZOO i mimo nej.
38
Doprava:
V spolupráci s údržbou košického letiska, ktoré zabezpečilo kosenie priľahlých letiskových plôch
, sme vlastnými kapacitami zabezpečili obracanie a uskladnenie sena pre zimné zásobovanie a to
v dvoch etapách – v júni a v auguste . Balíkovanie a dovoz boli zabezpečené dodávateľsky.
Vo vlastnej réžii sme riešili údržbu a opravu letnej a zimnej techniky ako aj dopravných prostriedkov.
V spolupráci so ZOO úsekom zabezpečovali sme prepravu zvierat v rámci Slovenska i do
zahraničia.
Taktiež sme zabezpečovali zimnú údržbu v ZOO ako aj dodávateľsky pre mestskú časť Košice
– Kavečany.
Záhradnícke práce
jarné a jesenné vyhrabanie trávnikov
výsadba okrasných kríkov okolo vyhliadkových trás
výsadba kvetín do kvetináčov a ich osadenie pri vstupe pre návštevníkov do ZOO
Počas celého roka sme priebežne udržiavali areál ZOO pravidelným kosením, strihaním živých
plotov, pletím záhonov, polievaním okrasných kríkov. Pravidelne sme zametali chodníky
a zabezpečovali zber odpadkov ako aj vývoz kontajnerov s maštaľným hnojom na centrálne hnojisko , čistenie žúmp. Priebežne sa vykonávalo zásobovanie okusovými vetvami.
Ing. Kristína Tóthová
vedúca technického oddelenia
39
Sponzori
Asanarates s.r.o
Tepelné hospodársvo
USSKE,
Slovenská sporiteľna
OZ Podporme ZOO Košice
Kolpák Zdeňek
Radosová Jana
Marenčín Jozef
300,- Eur
700,- Eur
250,- Eur
1000,- Eur
1100,- Eur
10,- Eur
1000,- Eur
1000,- Eur
Adopcie
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., Košice - krkavec veľký - 115 € - 01/16/2010.
Poslanci MČ Ťahanovce-sídlisko, Košice - lama alpaka - 67 € - 01/16/2010.
Rodina Petrvalská, Košice - koza kamerunská - 34 € - 01/16/2010.
Poslanci MČ Ťahanovce-sídlisko, Košice - pieskomil mongolský - 17 € - 01/16/2010.
Firma NESS, Košice - kajmanka dravá - 67 € - 01/27/2010.
Michal Kerestúri, Košice - koza kamerunská - 34 € - 02/02/2010.
Kristína Uváčiková, Stará Turá - páv korunkatý - 27 € - 02/08/2010.
ZŠ Janigova, Košice - pony shetlandský - 133 € - 02/17/2010.
ZŠ Janigova, Košice - kačica mandarínska - 40 € - 02/17/2010.
DeDeDe, s.r.o., Košice - tuleň sivý - 999 € - 02/19/2010.
Ivana Krzánová a Martin Junger, Košice - výr skalný - 50 € - 03/01/2010.
MVDr. Lucia Tarabová, Košice - morča peruánske - 17 € - 03/04/2010.
Manželia Kamzíkovci, Brezno - kamzík vrchovský - 67 € - 03/30/2010.
40
BM PROMOTION, Košice - škorec kovový - 57 € - 03/30/2010.
ZŠ Krosnianska 2, Košice - krokodíl čelnatý - 100 € - 03/30/2010.
ZŠ Krosnianska 2, Košice - pieskomil mongolský - 17 € - 03/30/2010.
MUDr. Marek Vargovčák, Košice - ťava dvojhrbá - 166 € - 05/03/2010
.Peter Olearník, Košice - bažant zlatý - 27 € - 05/07/2010.
Peter Olearník, Košice - bažant diamantový - 27 € - 05/07/2010.
at&t, Košice - somár domáci - 120 € - 05/14/2010.
Vitana - zebra Chapmanova - 150 € - 05/15/2010.
ZO OZ KOVO DOPRAVA - zebra Chapmanova - 150 € - 06/05/2010.
VSE, a.s. - lev púšťový - 850 € - 06/12/2010.
Patrik Martončík, Košice - ovca kamerunská - 34 € - 06/10/2010.
Zdenko Knižka, Košice - koza kamerunská - 34 € - 07/01/2010.
ZŠ Užhorodská, Košice - pieskomil veverkochvostý - 17 € - 07/01/2010.
ZŠ Užhorodská, Košice - sova snežná - 50 € - 07/01/2010.
Maritn a Richard Rybárovci, Košice - koza kamerunská - 17 € - 07/14/2010.
Jakub Zelenák, Jakub Šomšák, Košice - koza kamerunská - 17 € - 07/15/2010.
Mgr. Miroslava Petrasová, Kežmarok - kamzík vrchovský - 67 € - 08/19/2010.
Cestovná kancelária LIBER - hrošík libérijský - 210 € - 10/01/2010.
Bratia Miško a Tomi Andrášovci - kajman krokodíl - 67 € - 10/01/2010.
Sovíčatá, ZŠ Kežmarská 28, 1.E, 2.A, 3.B - sova snežná - 50 € - 10/12/2010.
Žiaci 1.A a 1.D ZŠ Kežmarská 28 - výr skalný - 50 € - 10/12/2010.
Vikinka a Števko Pirčovci, Jurko a Andrejko Horňákovci - surikata vlnkavá - 200 € 11/05/2010.
Rodičovské združenie pri MŠ Oštepová, Košice - kapybara močiarna - 100€ - 11/15/2010.
Spojená škola, Košice, Vojenská - koza karpatská - 34 € - 11/19/2010.
Spojená škola, Košice, Vojenská - krahuľa hôrna - 50 € - 11/19/2010.
Gymnázium, Alejová 1, Košice - pytón kráľovský - 83 € - 11/19/2010.
Ing. Vladimír Turlík, Košice - tiger ussurijský - 999 € - 12/15/2010.
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova, Košice - krokodíl čelnatý - 100 € - 12/17/2010.
Zuzana Krišandová, Poprad - labuť veľká - 67 € - 12/17/2010
41
To sme my
vedenie ZOO
ekonomické oddelenie
42
technickké oddelenie
ZOO oddelenie
43
44
45
Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
-
prenájom nebytových priestorov
poskytovanie služieb spojených s prenájmom
zasadačky a reprezentatívne priestory mesta na jednorazový
prenájom pre semináre, koncerty, divadelné predstavenia,
spoločenské podujatia
ochrana majetku
manažment energií na základe licencií MH SR
verejné obstarávanie
výkon činnosti stavebného dozoru
prevádzkovanie parkovísk (centrálna mestská zóna, vybrané
parkoviská a parkovací dom pri Steel Aréne)
46
Naši partneri
47
48
Gryllus bimaculatus
cvr�ek domový
Blaberus discoidalis
šváb
Tenebrio molitor
mú�ny �erv
Zophobus morio
mú�iar
Lasiodora parahybana
vtá�kár
Grammostola rosea
horský pavúk
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
200
Stav k
1.1.2010
Status
25.0
Stav k
1.1.2010
Status
Stav k
1.1.2010
Status
Stav k
1.1.2010
Status
Stav k
1.1.2010
Status
Stav k
1.1.2010
Status
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Odchovy
mlá�at
Births
0.0.25
Odchovy
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Births
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Bezstavovce - Evertebrata
Iné úbytky
Other
decrease
Iné úbytky
Other
decrease
Iné úbytky
Other
decrease
Iné úbytky
Other
decrease
Iné úbytky
Other
decrease
Iné úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
200
Stav k
31.12.2010
Status
50
Stav k
31.12.2010
Status
500
Stav k
31.12.2010
Status
100
Stav k
31.12.2010
Status
1
Stav k
31.12.2010
Status
1
Stav k
31.12.2010
Status
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
49
kapor rybni�ný
Poecilia reticulata
živorodka dúhová
Xiphophorus helleri
me�ovka mexická
Heteropneustes fossilis
sumec fosilis
Ancistrus multispinis
ancistrus
Colossoma sp.
kolosoma
Tinca tinca
lie� sliznatý
Carassius auratus
karas striebristý
Cyprinus carpio
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
5
12
13
Stav k 1.1.2010
Status
RDB=LC
6
Stav k 1.1.2010
Status
1
Stav k 1.1.2010
Status
RDB=LR
76
10
CROH=OH,RDB=D
D
Stav k 1.1.2010
Status
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
4
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Odchod
Departure
0.0.5
0.0.20
Odchovy
mlá�at
Births
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchovy
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Births
Ryby - Pisces
Iné
úbytky
Other
decrease
Iné
úbytky
Other
decrease
1
Iné
úbytky
Other
decrease
Iné
úbytky
Other
decrease
0
13
12
Stav k
31.12.2010
Status
4
21
Stav k
31.12.2010
Status
4
Stav k
31.12.2010
Status
4
65
10
Stav k
31.12.2010
Status
Úhyn
Death
1
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
50
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
Caiman�elnatý
crocodilus
Osteolaemus
tetraspis
krokodíl
krokodíl �elnatý
Osteolaemus tetraspis
Osteolaemus tetraspis
Caiman crocodilus
kajman okuliarnatý
krokodíl
�elnatý
kajmancrocodilus
okuliarnatý
Caiman
kajman okuliarnatý
Názov
Species
Názov
Species
Názov
Species
Trachemys scripta elegans
Chelydra serpentina
kajmanka dravá
kožnatka �ínska
Chelydra
serpentina
kajmanka
dravá
Pelodiscus sinensis
kožnatka
Chelydra�ínska
serpentina
korytna�ka štvorprstá
Pelodiscus
sinensis
kožnatka �ínska
Testudo horsfieldii
Pelodiscusštvorprstá
sinensis
korytna�ka
korytna�ka kaspická
Testudo
horsfieldii
korytna�ka
štvorprstá
Mauremys caspica
Testudo horsfieldii
korytna�ka
kaspická
korytna�ka mapová
korytna�kacaspica
kaspická
Mauremys
Graptemys kohni
Mauremysmapová
caspica
korytna�ka
korytna�ka písmenková ozdobná
korytna�kakohni
mapová
Graptemys
Trachemys
scripta
Graptemyspísmenková
kohni elegans
korytna�ka
ozdobná
korytna�ka
písmenková
ozdobná
Trachemys scripta elegans
kajmanka dravá
Astronotus ocellatus
Astronotus
ocellatus
cichlida pávia
Názov
Species
Názov
Species
Názov
cichlida zebrovaná - prie�nopruhá
Species
Pseudotropheus zebra
cichlida zebrovaná - prie�nopruhá
cichlida pávia
Pseudotropheus
zebra
cichlida zebrovaná
- prie�nopruhá
Astronotus ocellatus
cichlida
pávia
Pseudotropheus
zebra
2
9
Stav k 1.1.2010
Status
Stav k 1.1.2010
Status
Stav k 1.1.2010
1.0
Status
1.0
1.0
RDB=LR 1.1
ESB,RDB=VU,CITES=
RDB=LR
1.1
I
ESB,RDB=VU,CITES=
1.1
IESB,RDB=VU,CITES=
I
RDB=LR
RDB=LR
Stav k 1.1.2010
Status
Stav k 1.1.2010
StavStatus
k 1.1.2010
Status
1.0
1.0
1.1
1.0
RDB=VU
1.1
RDB=VU 0.4
1.1
RDB=VU
RDB=VU 0.4
RDB=VU 0.4
0.4
RDB=VU 0.4
2.1
0.4
2.1
0.10
2.1
RDB=LR
0.10
RDB=LR 0.10
Odchovy
mlá�at
Odchovy
Births
mlá�at
Odchovy
Births
mlá�at
Births
Odchovy
mlá�at
Odchovy
Births
mlá�at
Odchovy
Births
mlá�at
Births
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Odchovy
mlá�at
Odchovy
Births
mlá�at
Odchovy
Births
mlá�at
Births
Plazy - Reptilia
Plazy - Reptilia
Plazy - Reptilia
2
2
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
8
9
8
9
Stav k 1.1.2010
Status
Stav k 1.1.2010
Status
Stav k 1.1.2010
8
Status
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Iné
Other
úbytky
decrease
Iné
Other
úbytky
decrease
Other
decrease
Iné
úbytky
Iné
Other
úbytky
decrease
Iné
Other
úbytky
decrease
Other
decrease
Iné
úbytky
Iné
Other
úbytky
decrease
Iné
Other
úbytky
decrease
Other
decrease
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
Death
1
1
Úhyn
Death
Úhyn
Death
Úhyn
1
Death
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
Stav k
31.12.2010
Stav k
Status
31.12.2010
Stav k
Status
31.12.2010
1.0
Status
0.10
0.10
1.0
1.1
1.0
1.1
0.3
1.1
0.3
0.3
0.3
0.3
1.1
0.3
1.1
0.10
1.1
Stav k
31.12.2010
Stav k
Status
31.12.2010
Stav k
Status
1.0
31.12.2010
Status
11
7
11
7
11
Stav k
31.12.2010
Stav k
Status
31.12.2010
Stav
k
Status
7
31.12.2010
Status
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
51
1.1
gekon�ík no�ný
1.0.1
ve�hadovec kubánsky
Bitis gabonica
vretenica gabúnska
Pantherophis guttatus
užovka �ervená
Iguana iguana
leguán zelený
Python regius
pytón krá�ovský
Epicrates angulifer
RDB=LC
1.0
1.5
1.0
1.2
EEP,RDB=LR
2.0
Boa constrictor
ve�had krá�ovský
Eublecharis macularius
Basiliscus vittatus
1.0
Stav k 1.1.2010
Status
bazilišok páskovaný
Acanthocerus atricollis
agama modrá
Pogona vitticeps
agama bradatá
Názov
Species
Šupiná�e - Squamata
1.1
1.2
0.0.4
Príchod
Arrival
0.0.5
Odchovy
mlá�at
Births
Odchod
Departure
0.0.2
Iné
úbytky
Other
decrease
1.1
0.2
Úhyn
Death
1.0
0.4.3
1.0
1.2
2.0
1.1
2.2
1.0
1.0
0.0.4
Stav k
31.12.2010
Status
Deponácie
Loan
52
Názov
Názov
Species
Species
Názov
Názov
Species
Species
chavkoš no�ný
chavkoš no�ný
Nycticorax nycticorax
Nycticorax nycticorax
tu�niak jednopásy
tu�niak jednopásy
Spheniscus humboldti
Spheniscus humboldti
Názov
Názov
Species
Species
Názov
Názov
Species
Species
emu hnedý
emu hnedý
Dromaius novaehollandiae
Dromaius novaehollandiae
nandu pampový
nandu pampový
Rhea americana
Rhea americana
pštros dvojprstý
pštros dvojprstý
Struthio camelus
Struthio camelus
Názov
Názov
Species
Species
0.2
0.2
CROH=SOH,RDB=LC
CROH=SOH,RDB=LC
Stav k 1.1.2010
Stav k 1.1.2010
Status
Status
2.2
2.2
EEP,RDB=VU,CITES=
EEP,RDB=VU,CITES=
I
I
Stav k 1.1.2010
Stav k 1.1.2010
Status
Status
1.1
1.1
RDB=LC
RDB=LC
Stav k 1.1.2010
Stav k 1.1.2010
Status
Status
2.0
2.0
RDB=NT
RDB=NT
Stav k 1.1.2010
Stav k 1.1.2010
Status
Status
1.3
1.3
RDB=LC,CITES=I
RDB=LC,CITES=I
Stav k 1.1.2010
Stav k 1.1.2010
Status
Status
0.0.1
0.0.1
Odchod
Iné
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Príchod
Odchovy
Departure
úbytky
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Arrival
mlá�at
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
0.2
0.2
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
Príchod
Odchovy
Odchod
Iné
Odchod
Iné
Príchod
Odchovy
Arrival
mlá�at
Departure
úbytky
Departure
úbytky
Arrival
mlá�at
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
Vtáci- -Aves
Aves
Vtáci
Úhyn
Úhyn
Death
Death
1.1
1.1
Úhyn
Úhyn
Death
Death
Úhyn
Úhyn
Death
Death
Úhyn
Úhyn
Death
Death
0.1
0.1
Úhyn
Úhyn
Death
Death
0.2
0.2
Stav k
Deponácie
Stav k
Deponácie
31.12.2010
Loan
31.12.2010
Loan
Status
Status
1.3.1
1.3.1
Stav k
Deponácie
Stav k
Deponácie
31.12.2010
Loan
31.12.2010
Loan
Status
Status
1.1
1.1
Stav k
Deponácie
Stav k
Deponácie
31.12.2010
Loan
31.12.2010
Loan
Status
Status
2.0
2.0
Stav k
Deponácie
Stav k
Deponácie
31.12.2010
Loan
31.12.2010
Loan
Status
Status
1.2
1.2
Stav k
Deponácie
Stav k
Deponácie
31.12.2010
Loan
31.12.2010
Loan
Status
Status
53
Aquila heliaca
orol krá�ovský
Netta peposaca
hrdzavka peposaka
Aythya fuligula
chochla�ka vrko�atá
Cairina moschata
pižmovka domáca
Cygnus olor
labu� ve�ká
Cygnus atratus
labu� �ierna
Aix galericulata
ka�i�ka mandarínska
Aix sponsa
ka�i�ka obojková
Názov
Species
Anas platyrhynchos f. domestica
ka�ica domáca - ruánska
Anas platyrhynchos
ka�ica divá
Tadorna ferruginea
kazarka hrdzavá
Anser cygnoides f. domestica
hus labutia - domáca
Branta canadensis
bernikla ve�ká
Branta leucopsis
bernikla bielolíca
Názov
Species
2.0
1.0
1.1
1.1
1.1
2.2
1.1
5.5
0.1
RDB=VU,CITES=I
2.1
Stav k 1.1.2010
Status
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
4.6.8
RDB=LC
RDB=LC
Stav k 1.1.2010
Status
Príchod
Arrival
1.1
1.2
1.1
2.2
Príchod
Arrival
Odchovy
mlá�at
Births
0.0.10
0.0.2
Odchovy
mlá�at
Births
Odchod
Departure
1.2.5
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
1.0
0.1
1.0
Úhyn
Death
2.1
Stav k
31.12.2010
Status
1.0
0.1
1.1
1.1
1.1
3.3
1.1
1.1
5.5.10
0.1
3.4.5
2.2
1.0
Stav k
31.12.2010
Status
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
54
Psittacus erithacus
Papagáj sivý (žako)
Nymphicus hollandicus
korela chochlatá
Ara ararauna
ara modro-žltá
Psittacula eupatria
RDB=NT
RDB=LC
1.1
1.3
2.2
1.0
alexander ve�ký
RDB=LC
0.1.1
Agapornis personata
agapornis škraboškový
RDB=LC
1.0
Agapornis roseicollis catumbella
Agapornis Fisheri
agapornis ružovohrdlý
Stav k 1.1.2010
Status
4.2
2.0
2.2
1.1
0.2
1.1
3.0
0.0.1
Názov
Species
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
RDB=VU
RDB=LC
Stav k 1.1.2010
Status
agapornis Fisherov
Pavo cristatus
páv korunkatý
Lophortyx californica
prepelka korunkatá
Chrysolophus pictus
bažant zlatý
Lophura nycthemera
bažant strieborný
Phasianus colchicus
bažant oby�ajný
Syrmaticus reevesii
bažant krá�ovský
Chrysolophus amherstiae
bažant diamantový
Názov
Species
0.1
Príchod
Arrival
Príchod
Arrival
Odchovy
mlá�at
Births
0.0.4
Odchovy
mlá�at
Births
1.0
Odchod
Departure
0.0.3
1.1
1.0
Odchod
Departure
Iné
úbytky
Other
decrease
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
0.0.1
1.0
0.1
Úhyn
Death
1.1
1.4
2.2
0.1.1
1.0
0.0.1
Stav k
31.12.2010
Status
4.2
1.0
1.1
1.0
0.2
1.1
2.0
Stav k
31.12.2010
Status
1.1
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
55
Názov
Názov
Názov
Species
Species
Species
Názov
Názov
Názov
Species
Species
Species
Názov
Názov
Názov
Species
Species
Species
klokan
klokan parma
parma
klokan parma
Macropus
Macropus parma
parma
Macropus parma
vakoveverka lietavá
lietavá
vakoveverka
vakoveverka
lietavá
Petaurus
Petaurus breviceps
breviceps
Petaurus breviceps
�ervenozobá
kraska �ervenozobá
kraska
�ervenozobá
kraska
Urocissa
Urocissa erythrorhyncha
erythrorhyncha
Urocissa erythrorhyncha
krkavec
krkavec �ierny
�ierny
krkavec
�ierny
Corvus corax
corax
Corvus
Corvus corax
škorec
kovový
škorec kovový
škorec
kovovýchalybaeus
Lamprotornis
Lamprotornis
chalybaeus
Lamprotornis chalybaeus
plamienka
plamienka driemavá
driemavá
plamienka
Tyto alba
alba driemavá
Tyto
Tyto alba
krahu�a
krahu�a hôrna
hôrna
krahu�a
hôrna
Surnia ulula
ulula
Surnia
Surnia ulula
bela�a tundrová
tundrová
bela�a
bela�a
tundrová
Nyctea
Nyctea scandiaca
scandiaca
Nyctea scandiaca
výr skalný
skalný
výr
výr skalný
Bubo
Bubo bubo
bubo
Bubo bubo
Názov
Názov
Názov
Species
Species
Species
Príchod
Príchod
Príchod
Arrival
Arrival
Arrival
Príchod
Príchod
Príchod
Arrival
Arrival
Arrival
Odchovy
Odchovy
Odchovy
mlá�at
mlá�at
mlá�at
Births
Births
Births
Odchovy
Odchovy
Odchovy
mlá�at
mlá�at
mlá�at
Births
Births
Births
Stav
Stav k
k 1.1.2010
1.1.2010 Status
Status
Stav k 1.1.2010 Status
1.0
RDB=LR
RDB=LR
RDB=LR
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
RDB=LR
RDB=LR
RDB=LR
Stav k
k 1.1.2010
1.1.2010 Status
Status
Stav
Stav k 1.1.2010 Status
Príchod
Príchod
Príchod
Arrival
Arrival
Arrival
Príchod
Príchod
Príchod
Arrival
Arrival
Arrival
0.0.2
0.0.2
0.0.2
Odchod
Odchod
Odchod
Departure
Departure
Departure
Odchod
Odchod
Odchod
Departure
Departure
Departure
Iné
Iné
Iné
úbytky
úbytky
úbytky
Other
Other
Other
decrease
decrease
decrease
Iné
Iné
Iné
úbytky
úbytky
úbytky
Other
Other
Other
decrease
decrease
decrease
Odchovy
Iné
Odchovy Odchod
Odchod
Iné
Odchovy
Odchod
Iné
mlá�at Departure
úbytky
mlá�at
Departure
úbytky
mlá�at
Departure
úbytky
Births
Other
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
decrease
Odchovy Odchod
Odchod
Iné
Odchovy
Iné
Odchovy
Odchod
Iné
mlá�at
úbytky
mlá�at Departure
Departure
úbytky
mlá�at
Departure
úbytky
Births
Other
Births
Other
Births
Other
decrease
decrease
decrease
Cicavce -- Mammalia
Mammalia
Cicavce
Cicavce - Mammalia
RDB=LC 1.1
RDB=LC
RDB=LC
1.1
1.1
1.1.2
CROH=OH,RDB=LC
CROH=OH,RDB=LC
CROH=OH,RDB=LC
1.1.2
1.1.2
1.1
1.1
1.1
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
Stav k
k 1.1.2010
1.1.2010
Stav
StavStatus
k 1.1.2010
Status
Status
1.1
CROH=OH,RDB=LC
CROH=OH,RDB=LC
CROH=OH,RDB=LC
1.1
1.1
1.1
RDB=LC
RDB=LC
RDB=LC
1.1
1.1
RDB=LC 0.1
RDB=LC
RDB=LC
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
CROH=SOH,RDB=LC
CROH=SOH,RDB=LC
CROH=SOH,RDB=LC
Stav
Stav k
k 1.1.2010
1.1.2010
StavStatus
k 1.1.2010
Status
Status
Úhyn
Úhyn
Úhyn
Death
Death
Death
Úhyn
Úhyn
Úhyn
Death
Death
Death
Úhyn
Úhyn
Úhyn
Death
Death
Death
1.0
1.0
1.0
Úhyn
Úhyn
Úhyn
Death
Death
Death
Stav
Stav k
k
Stav k
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
Status
Status
Status
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
Stav k
k
Stav
Stav k
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
Status
Status
Status
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Stav k
k
Stav
Stav k
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
Status
Status
Status
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.1
0.1
0.1
Stav
Stav k
k
Stav k
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
Status
Status
Status
Deponácie
Deponácie
Deponácie
Loan
Loan
Loan
Deponácie
Deponácie
Deponácie
Loan
Loan
Loan
Deponácie
Deponácie
Deponácie
Loan
Loan
Loan
Deponácie
Deponácie
Deponácie
Loan
Loan
Loan
56
1.1
1.0
2.0
nosá� �ervený
1.0
RDB=LR
medvedík �istotný
Procyon lotor
CROH=KOH,RDB=LR
6.3
RDB=VU
0.2
RDB=LR
0.1
RDB=LC
1.1
ESB,RDB=LC
1.0
Stav k 1.1.2010 Status
Ursus arctos arctos
medve� hnedý
Panthera leo
lev púš�ový
Mustela sibirica
lasica sibírska
Prionailurus bengalensis eulipturus
ma�ka krátkouchá
Crocuta crocuta
hyena škvrnitá
Názov
Species
EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I
lemur �iernobiely - vari
Varecia variegata
EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I
2.3
RDB=LR
1.4
RDB=LC
6.3
ESB,RDB=VU
2.2
RDB=LR
12.6
EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I
2.0
RDB=LR,CITES=I
1.0
EEP,RDB=VU
Saguinus oedipus
tamarín pin�í
Papio hamadryas
pavián pláštíkový
Cebus apella
malpa hnedá
Macaca sylvanus
makak magot
Macaca fascicularis
makak dlhochvostý
Eulemur macaco macaco
lemur �ierny
Eulemur albifrons
lemur bielohlavý
Callithrix geoffroyi
kosmá� bielo�elý
1.1
RDB=LR
ma�iak husársky
Erythrocebus patas
Príchod
Arrival
1.0
2.0
11.2
1.1
Odchovy Odchod
mlá�at Departure
Births
1.1
1.0
Iné
úbytky
Other
decrease
0.1
Úhyn
Death
0.1
2.0
1.0
5.2
0.2
1.1
1.0
Stav k
31.12.2010
Status
1.0
2.4
1.3
4.3
2.2
2.4
2.0
1.0
1.1
1.1
Deponácie
Loan
57
serval stepný
1.0
1.0
vlk euroázijský
1.10
4.7
2.6
kô� domáci - hucul
kô� domáci - shetlandský pony
kô� Przewalského
Názov
Species
Equus quagga chapmanni
zebra Chapmannova
Equus asinus
Stav k 1.1.2010 Status
RDB=LC
Príchod
Arrival
Odchovy Odchod
mlá�at Departure
Births
1.0
Iné
úbytky
Other
decrease
Úhyn
Death
Stav k
31.12.2010
Status
1.3
2.6
1.3
0.1
4.7
1.11
2.3
Stav k
31.12.2010
Status
2.0
0.1
Úhyn
Death
2.0
0.2
1.0
Iné
úbytky
Other
decrease
somár domáci
1.0
0.1
1.1
Odchovy Odchod
mlá�at Departure
Births
2.1
1.0
2.0
2.2.6
EEP,ISB,RDB=EW,CITES=I
1.0
Príchod
Arrival
0.0.6
1.0
Equus przewalskii
Equus caballus
Equus caballus
EEP,ISB,RDB=CR
1.2
Stav k 1.1.2010 Status
2.1
CROH=KOH,RDB=LC,CITES=
I
Equus hemionus kulan
kulan turkménsky
Názov
Species
Canis lupus lupus
RDB=EN,CITES=I
tyger ussurijský x sumatrianský
Panthera tigris hybrid
ESB,RDB=LR
2.0
RDB=LR
2.2.12
RDB=LC
Halichoerus grypus
tule� sivý
Suricata suricatta
surikata vlnkavá
Leptailurus serval
ESB,CROH=SOH,RDB=NT
2.1
Lynx lynx carpathicus
rys ostrovid karpatský
1.0
1.1
1.1
RDB=LC
psík medvedikovitý
Nyctereutes procyonoides
1.1
1.1
1.1
pes domáci
Canis familiaris
RDB=LR
Nasua nasua
Deponácie
Loan
Deponácie
Loan
58
lama alpaka
3.22
lama huanako
3.3
1.1
2.1
1.1
2.1
pakô� modrý
Ovis aries aries
4.3
1.3
1.3
ovce domáca - walliská
1.1
1.0
4.5
Ovis aries aries
Ovis aries aries
ovce domáca - kamerunská
4.2
0.3
5.13
5.4
0.1
0.1
1.5
ovce domáca - cápová
1.1
3.3
1.0
1.3
3.10
RDB=LC
0.4
1.7
1.0
1.1
0.2
2.0
Boselaphus tragocamelus
antilopa nilgau
Ovis aries musimon
muflón oby�ajný
Lama glama
lama krotká
Capra hircus
7.10
1.0
koza domáca - walliská
0.2
2.4
koza domáca - karpatská
3.8
2.3
1.10
2.4
koza domáca - kamerunská
Capra hircus
1.6
0.3
0.1
3.2
4.2.2
0.1
0.1
1.24
2.2.2
RDB=LR
RDB=LR
Capra hircus
6.1
2.0
2.2
2.0
4.3
1.0
1.0
2.2
EEP,ISB,RDB=EN
0.1
RDB=LR
Rupicapra rupicapra
kamzík vrchovský
Cervus elaphus montanus
jele� lesný
Bos grunniens
jak domácí
Hexaprotodon liberiensis
hrošík liberijský
Lama guanicoe
RDB=LR
daniel škvrnitý
Dama dama
ESB,RDB=LC
2.0
RDB=LC
1.0
1.0
Damaliscus pygargus phillipsi
byvolec bielo�elý
Taurotragus oryx
antilopa losia
Lama guanicoe f. pacos
59
0.1
2.4
Príchod
Arrival
0.0.7
5.2
vodárka �ervená
2.4
2.0
nutria hnedá
Octodon degus
osmák degu
Myocastor coypus
RDB=LR
1.3
RDB=LR
3.0
4.3
Cavia porcellus
mor�a peruánske
1.1
RDB=LR
Hydrochaeris hydrochaeris
kapybara mo�iarna
RDB=LR
dikobraz indický bielochvostý
Hystrix indica
RDB=LC
2.3
Stav k 1.1.2010 Status
EEP,ISB,RDB=EN
Acomys cahirinus
myš pichlia�ová
Názov
Species
Bison bonasus
zubor európsky - hôrny
2.1
2.1
jele� wapiti
Cervus canadensis
RDB=NT
3.4
ISB,RDB=VU
Kobus ellipsiprymnus defassa
vodárka jele�ovitá
Kobus leche kafuensis
6.5
2.0
0.2
4.1
17.26
21.19
Odchovy Odchod
mlá�at Departure
Births
1.0
1.0
2.2
�ava dvojhrbá
Camelus bactrianus
RDB=CR
2.2
1.7
uhorský stepný dobytok
Bos taurus
RDB=VU
Hemitragus jemlahicus
tahr himálajský
Sus domesticus
prasa domáce - vietnamské
0.2
RDB=LR
svi�a divá - diviak
Sus scrofa
RDB=VU
4.0
RDB=LC
Ammotragus lervia
paovca hrivnatá
Connochaetes taurinus taurinus
Iné
úbytky
Other
decrease
0.2
2.0
1.0
0.1
Úhyn
Death
0.1
0.1
1.2
1.1
1.0
6.15
0.1
2.0
2.2
Stav k
31.12.2010
Status
3.1
1.1
3.4
2.3
1.2
2.5
2.5
1.1.7
0.2
4.0
Deponácie
Loan
60
Oryctolagus cuniculus v. edulis
2.13
Stav k 1.1.2010 Status
Názov
Species
králik domáci
RDB=LR
Rattus norvegicus var. alba
10.30
Sekeetamys calurus
potkan laboratórny
5.1
RDB=LC
pieskomil veverkochvostý
Príchod
Arrival
0.0.50
0.6.49
Odchovy Odchod
mlá�at Departure
Births
0.0.196
Iné
úbytky
Other
decrease
0.0.183
Úhyn
Death
0.1
2.7.1
Stav k
31.12.2010
Status
10.30.13
5.0
Deponácie
Loan
a exoty.
Spracovala: Ing. Majer�íková Petra
Spotreba krmiva za rok 2010
druh krmiva
mäso s kos�ou
mäso kuracie
mäso ostatné
sle� pre tulene
sle� pre tu�niaky
nákup
dar
množstvo cena €. množstvo cena €.
10060 kg 11420
117,37
kg 203,84
3680 kg
1160 kg
19000 ks
391 ks
30 ks
697
129,81
9,9
ovocie zelenina mix
mrkva
28410 kg
3590 kg
3303 15673 kg
1528,1
granule antilopy
granule kone
granule pštrosy
granule králi�ie
granule ma�acie
granule jelene
granule pes
granule alfamix
22050 kg 7199,26
21450 kg 6366,68
2900 kg 1012,4
1300 kg
412,7
82 kg
103,7
250 kg
125
140 kg
137,9
30 kg
35,2
zelené krmivo
siláž kukuri�ná
slama
seno
so� minerálna
vajcia
900 kg
850 kg
1590 kg
1600 kg
1900 kg
40 kg
40 kg
40 kg
49 ks 1971,81
3646
2077
mor�atá
králiky
kuriatka 1-5d�ové
potkany
myš holí�atá
ovos
pšenica
pšeni�ný šrot
kukurica
kukuri�ný šrot
slne�nica
proso
ovos lúpaný
vlastná produkcia
množstvo cena €.
46 ks
16 ks
73,36
42,54
60 ks
19,8
230000
kg
6270
150300
kg
7790
20433
156,3
192,3
385
411,1
553,9
15
16
16
50600 kg
13500 kg
385
230,9
310 kg
194,6
7910 ks
594,5
61
zelené krmivo
siláž kukuri�ná
slama
50600 kg
13500 kg
385
230,9
seno
so� minerálna
310 kg
194,6
vajcia
ryža
ovsené vlo�ky
7910 ks
418 kg
1456 ks
594,5
281,1
617,7
druh krmiva
�aj
kukuri�né lupienky
detská výživa
detské piškóty
jogurt biely
jogurt ovocný malý
jogurt ovocný ve�ký
termix
tvaroh
kompót
med
musli
sunarka
sušienky
amarantové chlebíky
krehké chlebíky
krmivo pre ryby
marmoset krmivo
hmyz
Exoty
nákup
dar
množstvo cena €. množstvo cena €.
18 ks
9,3
5 ks
12,2
34 ks
16
625 ks 291,15
44 ks
7,7
372 ks 78, 80
180 ks
106,6
159 ks
54,7
355 ks
300,8
190 ks
128,1
9 ks
27,4
31 ks
46,4
106 ks
280,5
45 ks
56,3
4 ks
11 ks
8 ks
11 kg
230000
kg
6270
150300
kg
7790
vlastná produkcia
množstvo cena €.
6,36
16,7
28,25
283,69
20000 ks
Z poh�adu62veterinára
2800
Výsledky hospodárenia - rok 2010
Ukazovate�
5 NÁKLADY CELKOM
50 Spotrebované nákupy celkom
51
52
53
54
55
56
spotreba materiálu
spotreba DHIM
spotreba PHM
spotreba energie
predaný tovar
Služby celkom
oprava a údržba
náklady na reprezentáciu
cestovné
výkony spojov
ostatné služby
Osobné náklady celkom
mzdové náklady
ostatné osobné náklady - OON
zákonné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
ostatné dane a miestne poplatky
Ostatné náklady celkom
poistné
ostatné
Odpisy a rezervy
odpisy hmot. a nehmot. IM
tvorba zákonných rezerv
tvorba ostatných rezerv
Finan�né náklady
ostatné finan�né náklady
59 Dane z príjmov
Rozpo�et
2010
Skuto�.
Skuto�.
315212522010 %plnenia 315212522009
1 328 310,00
256 190,00
121 152,00
4 000,00
13 000,00
112 038,00
6 000,00
276 575,00
85 930,00
1 950,00
52 000,00
6 000,00
130 695,00
475 207,00
332 067,00
6 000,00
120 140,00
17 000,00
10 000,00
10 000,00
14 000,00
5 000,00
9 000,00
282 338,00
265 338,00
0,00
17 000,00
2 000,00
2 000,00
1 210 556,46
225 276,20
92 822,91
11 364,79
10 711,60
97 363,72
13 013,18
204 589,63
96 748,84
1 930,02
2 581,95
6 461,37
96 867,45
476 301,76
334 492,73
6 611,30
115 003,91
20 193,82
1 550,76
1 550,76
6 580,24
4 203,49
2 376,75
291 379,09
263 873,08
0,00
27 506,01
1 634,13
1 634,13
91,14
87,93
76,62
284,12
82,40
86,90
216,89
73,97
112,59
98,98
4,97
107,69
74,12
100,23
100,73
110,19
95,72
118,79
15,51
15,51
47,00
84,07
26,41
103,20
99,45
0,00
161,80
81,71
81,71
1 142 991,27
288 500,72
156 883,09
6 072,27
11 526,26
101 689,36
12 329,74
113 131,08
23 537,67
221,39
1 548,17
6 511,26
81 312,59
460 164,56
327 521,36
2 967,14
110 667,99
19 008,07
2 275,61
2 275,61
8 056,01
7 925,75
130,26
266 910,67
250 341,00
0,00
16 569,67
1 822,70
1 822,70
12 000,00
3 244,65
0,00
2 129,92
63
6 VÝNOSY CELKOM
60 Tržby za vlastné výkony v tom:
61
62
64
65
66
67
69
69
tržby z predaja služieb
tržby za vlastné výrobky
tržby z predaja tovaru
Zmena stavu zvierat
Aktivácia mat., služieb
Ostatné výnosy celkom
ostatné výnosy z prevádz.
�innosti
Zú�tovanie rezerv
zú�tovanie zákonných rezerv
zú�tovanie ostatných rezerv
Finan�né výnosy
úroky
ostatné finan�né výnosy
Mimoriadne výnosy
zú�tovanie rezerv
ostatné mimoriadne výnosy
Výnosy z BT od ES
Výnosy z transferov
výnosy z BT z rozpo�tu obce
výnosy z KT z rozpo�tu obce
výnosy z BT od iných
výnosy z KT od iných
Hospodársky výsledok
Poskytnutý kapitálový transfer
Poh�adávky
Záväzky
Priem. Stav prac. TH/R
Priemerný zárobok
1 328 310,00
1 179 712,86
88,81
1 155 154,48
230 000,00
13 000,00
197 000,00
20 000,00
0,00
0,00
53 970,00
260 200,18
20 466,76
219 328,19
20 405,23
-3 021,36
9 654,00
19 190,74
113,13
157,44
111,33
102,03
0,00
0,00
35,56
269 889,91
13 460,08
235 081,41
21 348,42
458,50
33 317,66
14 942,29
53 970,00
17 000,00
0,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
877 340,00
599 002,00
265 338,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
35,56
70,08
0,00
70,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,36
99,59
100,00
99,45
83,30
0,00
0,00
0,00
14 942,29
15 321,17
0,00
15 321,17
861,25
58,36
802,89
176,09
0,00
176,09
12/36
19 190,74
11 913,93
0,00
11 913,93
38,27
37,98
0,29
0,00
0,00
0,00
8 032,84
873 704,26
599 002,00
263 873,08
10 829,18
0,00
-30 843,60
11 996,18
5 151,69
15 721,05
12/40
534,83
537,67
100,53
64
820 187,61
534 422,00
250 341,00
35 424,61
0,00
12 163,21
81 343,00
5 172,27
6 258,34
12/33
565,05
Fotografie / Photographs
Zuzana Samková ©
a archív ZOO
Redakcia / Editors
Mgr. Erich Kočner, Mgr. Eva Malešová, Milan Oselský
a autori príspevkov
Grafická úprava / Graphic Design
Alfa Media - reklamná agentúra, Košice
www.alfamedia.sk
Vydala Zoologická záhrada Košice, 2011
Published by ZOO Kosice, 2011
Publikácia neprešla odbornou jazykovou úpravou.
Publication was not sumitted to orthographic rules.
65
Download

výročná správa 2010