www.festival.sk
19th INTERNATIONAL FESTIVAL OF LOCAL TELEVISIONS
FESTIVAL GUIDE
INTERNATIONAL
FESTIVAL OF LOCAL
TELEVISIONS
Obsah | Content
Medzinárodný festival lokálnych televízií | International Festival of Local Televisions
4
Organizácia | Organisation
7
Poďakovania | Acknowledments
9
Poroty | Juries
12
Ceny | Awards
15
Archív víťazov | Archive of Winners
16
Program festivalu | Festival program
18
Panelová diskusia | Panel Discussion
20
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ | Competition Show „Golden Beggar“
21
Košický filmový festival | Košice Film Festival
52
Esencia Košíc | Essence of Košice
55
Register súťažných filmov (v abecednom poradí) | Index Programs in the Competition (in alphabet order)
59
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
60
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
63
“Esencia Košíc” - kontakty | “Essence of Košice” Contacts
66
Tlmočníci | Interpreters
67
4
5
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Realizované s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky a Audiovizuálneho
fondu
The festival is held with the financial support of the
Ministry of Culture of the Slovak Republic and Audiovisual Fund
Hlavní partneri:
Main Partners:
Nad festivalom prevzali záštitu:
The festival is held under the auspices of:
Maroš Šefčovič
- podpredseda Európskej komisie zodpovedný
za “medziinštitucionálne vzťahy
a administratívne záležitosti“
Maroš Šefčovič
- Vice-chairman of the European Commission
responsible for “Inter-institutional Relations
and Administration”.
Zdenko Trebuľa
- predseda Košického samosprávneho kraja
Zdenko Trebuľa
- President of the Košice Self-Governing Region
Richard Raši
- primátor mesta Košice
Richard Raši
- Mayor of Košice
Organizátor:
Organiser:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Audiovizuálny fond
KOŠICE 2013
Mesto Košice
Košický samosprávny kraj
ENEL Slovenské elektrárne
Central European Initiative
Generálny konzulát Maďarskej republiky
Zastúpenie EK na Slovensku
German Marshall Fund
Irány TV Hungary
Trilabit s.r.o. Česká republika
Francúzska Aliancia
Ministry of Culture of the Slovak Republic
Audiovisual Fund
KOŠICE 2013
City of Košice
Košice Self-Governing Region
ENEL Slovenské elektrárne
Central European Initiative
General Consulate of Hungary
European Commission Representation in the Slovak Republic
German Marshall Fund
Irány TV Hungary
Trilabit s.r.o.Czech Republic
Aliance Francaise
Nadácia City TV
City TV Foundation
Spoluorganizátori:
Co-organisers:
Ďakujeme za podporu a spoluprácu:
Special thanks for support and co-operation to:
European Commission Representation in the Slovak Republic
Košice 2013
SterCentury Cinemas
Aliance Francaise
European Commission Representation in the Slovak Republic
Košice 2013
SterCentury Cinemas
Aliance Francaise
Rada pre vysielanie, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva,
Veľvyslanectvo USA, Honorárny konzulát Srbskej republiky,
SterCentury Cinemas, Bábkové divadlo Košice, Festival BO,
KRUK, Východoslovenské múzeum
Council for Broadcasting, Royal Norwegian Embassy,
Embassy of the USA, Honorary consulate of the Serbian Republic,
SterCentury Cinemas, Puppett theatre Košice, Bo Festival, KRUK,
East Slovakian museum
6
7
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Produktoví partneri:
Product Partners:
Organizácia:
Organization:
Hotel Centrum, Kika, Špeciality plus, Pivnica Orechová,
Hotel Centrum, Kika, Špeciality plus, Pivnica Orechová,
Riaditeľka festivalu: Eva Dekanovská
Director of the festival: Eva Dekanovská
Medzinárodné vzťahy: Eva Dekanovská, Roman Gajdoš
International relations: Eva Dekanovská, Roman Gajdoš
Kláštorná, Kvetinárstvo Baffi, Karčma Mlyn, Irish pub,
Kláštorná, Kvetinárstvo Baffi, Karčma Mlyn, Irish pub,
Shanghai sushi wok, Pizzéria COCO BONGO, Ginka s.r.o.,
Shanghai sushi wok, Pizzéria COCO BONGO, Ginka s.r.o.,
Výber, registrácia a dramaturgia nesúťažných filmov
Košický filmový festival:
Michal Klembara, Juraj Kovalčík, Dejan Dabič, Roger Worrod
Selection and Registration of non-competitive Entries
for Košice Film Festival:
Michal Klembara, Juraj Kovalčík, Dejan Dabič, Roger Worrod
BODNÁR – ecoproducts, Bagetéria, Tramtária , Pekáreň
BODNÁR – ecoproducts, Bagetéria, Tramtária , Pekáreň
Uni, LABAŠ, MILSY, HEINEKEN.
Uni, LABAŠ, MILSY, HEINEKEN.
Registrácia súťažných programov a účastníkov:
Michaela Mesarošová
Registration of Entries and Participants:
Michaela Mesarošová
Public relations a promo festivalu:
A&D Global Business Relations, s.r.o., Miloslava Hriadelová,
Elena Romanato, Eva Bodnárová
Public Relations and Festival Promotion:
A&D Global Business Relations, s.r.o., Miloslava Hriadelová,
Elena Romanato, Eva Bodnárová
Marketing a reklama:
Monika Butkayová, Jiřina Töcziková
Marketing and advertising:
Monika Butkayová, Jiřina Töcziková
Mediálni partneri:
Media Partners:
TV Music Box
TV Music Box
Tlmočnícky servis: Roman Gajdoš
Interpreting: Roman Gajdoš
TV Naša
TV Naša
Ubytovanie: Michaela Mesarošová, Monika Butkayová
Accommodation: Michaela Mesarošová, Monika Butkayová
Millecanali
Millecanali
Stravovanie: Monika Butkayová, Jiřina Töcziková
Catering: Monika Butkayová, Jiřina Töcziková
LINK
LINK
Ekonóm: Jana Nežníková
Financial Manager: Jana Nežníková
8
9
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Organizácia:
Organization:
Poďakovania:
Acknowledgements:
Televízny spot: Elaia Design Studio
TV Spot: Elaia Design Studio
Czimbalmosné Molnár Éva
Generálna konzulka Maďarskej republiky
Czimbalmosné Molnár Éva
General Consul of Hungarian Republic
Vizuál festivalu: Vlasta Žáková, Studio MAJA
Festival Materials Design: Vlasta Žáková, Studio MAJA
Návrh katalógu: Wizard Systems
Catalogue Design: Wizard Systems
Stela Jovanovic
Honorárna konzulka Slovenskej republiky v Srbsku
Stela Jovanovic
Honorary Consul of Slovakia in Serbian Republic
Tlač katalógu: MKV Press
Catalogue Print: MKV Press
Pavol Demeš a Joerg Forbrig - German Marshall Fund
Pavol Demeš and Joerg Forbrig - German Marshall Fund
Tlačoviny: Lavacom
Printed Materials: Lavacom
Michail Bondar
Zástupca riaditeľa Ruské centrum vedy a kultúry
Michail Bondar
Deputy Director Russian Centre for Science and Culture
Autori cien Zlatý žobrák:
Arpád Račko, Martin Kudla, Vlasta Žáková
Authors of Golden Beggar Awards:
Arpád Račko, Martin Kudla, Vlasta Žáková
Aurore Pascal a Roman Gajdoš - Francúzska aliancia
Aurore Pascal and Roman Gajdoš - Alliance Francaise
Úvodný a záverečný ceremoniál:
Opening and Closing Ceremonies:
Mária Pichnarčíková - Výkonný riaditeľ Ster Century Cinemas
Mária Pichnarčíková - Executive Director Ster Century Cinemas
Jana Illéšová - Veľvyslanectvo USA
Jana Illéšová - Office of Public Affairs Embassy of the U. S. A.
Robert Brenk - Riaditeľ Elaia Design Studio
Robert Brenk - Director, Elaia Design Studio
Miroslav Šrámek - Riaditeľ Domu techniky
Miroslav Šrámek - Director of the Dom techniky
Scenár a réžia: Málka Sykorová
Script and Director: Málka Sykorová
Technické zabezpečenie:
TV Naša (Peter Derenčényi, Martin Kravec, Peter Konkoľ,
Miro Vadásy, Inga Húšťová, Robert Kamenický)
Technical sevices:
TV Naša (Peter Derenčényi, Martin Kravec, Peter Konkoľ,
Miro Vadásy, Inga Húšťová, Robert Kamenický))
Produkcia: Mária Beerová
Executive Producer: Mária Beerová
Web stránka servis: Martin Adamko
Website Service: Martin Adamko
10
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Poďakovania:
Acknowledgements:
Ďakujeme všetkým spoločnostiam, ktoré nám pomohli s ubytovaním, stravou a ďalšími produktmi, tak, aby sa všetci účastníci
a hostia festivalu cítili príjemne.
Thank you to Roger Worrod, Ed Baumeister, Taisa Bandarenko, Dejan
Dabic, Elena Romanato and many many others from different parts
of the world. Without their know-how and belief in the importance
of the concept, the 19th International Festival of Local Televisions
Košice 2013 would not have been possible.
Ďakujeme dobrovoľníkom zo Športového gymnázia na Exnárovej
ulici, Školy úžitkového výtvarníctva a Strednej odbornej školy
na Bocatiovej ulici.
Ďakujeme: Rogerovi Worrodovi, Edovi Baumeisterovi, Taise
Bandarenko, Dejanovi Dabicovi, Elene Romanato a mnohým
ďalším z rozličných kútov sveta. Bez ich know-how a viery
v dôležitosť projektu, by sa 19. medzinárodný festival lokálnych
televízií Košice 2013 neuskutočnil.
INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF LOCAL
TELEVISIONS
12
13
Porota 19. ročníka IFoLT
Jury in the 19 th IFoLT
Porota 19. ročníka IFoLT
Jury in the 19 th IFoLT
Predseda poroty: E. J. Baumeister Jr. (*1943, USA)
Chairman of the Jury: E. J. Baumeister Jr. (*1943, USA)
Členovia poroty:
Members:
Pracoval ako reportér, moderátor a filmový producent v WGBH-TV hlavnej produkčnej stanice americkej verejno-právnej siete PBS a producent a vedúci producent v CBS News. Jeho program o americkej spoločnosti Chrysler získal cenu Emmy
a celovečerný dokumentárny film, ktorý robil pre
CBC „Iba ďalšie stratené dieťa“, získal Cenu
akadémie v roku 1982.
Členovia poroty:
Sekcia produkčné spoločnosti
Production companies:
Worked as a reporter, presenter and film producer at WGBH-TV, the principal producing station
of the American public-service network PBS
and as a producer and senior producer for CBS
News. A program he produced in 1981 about
the Chrysler Corporation won a national Emmy,
and a documentary he made with the CBC, Just
Another Missing Kid, shown as a theatrical film,
won an Academy Award in 1982.
Otto Olejár (*1942, Slovensko)
Otto Olejár (*1942, Slovakia)
Filmový a televízny režisér. Vyštudoval Národnú
filmovú a televíznu školu v Beaconsfielde v Anglicku. V roku 1981 založil spoločnosť Cine-Tel Productions a pracoval na niekoľkých projektoch pre
Channel 4 a BBC. V súčasnosti žije a pracuje medzi
Londýnom a Prahou.
Film and TV Director. Graduated from National Film
and Television School in Beaconsfield, UK. In 1981 he
founded Cine-Tel Productions and worked on several
film projects for Channel 4 and BBC. In presence he
has been moving, living and working between London
and Prague.
Section Local Televisions
James Sutherland-Smith (*1948, V. Británia)
James Sutherland-Smith (*1948, UK)
Marcel Dekanovský (*1948, Slovensko)
Marcel Dekanovský (*1948, Slovakia)
Absolvoval réžiu na FAMU v Prahe, režisér mnohých televíznych filmov, televíznych inscenácií,
detských seriálov, dokumentárnych a hraných
filmov. Odmenený niekoľkými domácimi a zahraničnými oceneniami.
Graduated in direction from the Prague film academy FAMU , director of feature-Length: films, plays
adapted for television, several children’s story series, documentaries, feature films. Recognized with
numerous domestic and foreign awards.
Spisovateľ, učiteľ angličtiny a spolu so svojou manželkou Vierou, jeden z najväčších prekladateľov
slovenskej poézie do angličtiny. Žije na Slovensku
od roku 2001. Od roku 2002 do 2009 pracoval
v Belehrade. Jeho posledná zbierka poézie „Pepek
v Belehrade“ a „Obed s rybou a zrkadlom“ - výber
zo srbskej poézie I. Milankovej, vyšla v roku 2012.
Writer, teacher of English, and, with his wife, Viera,
the leading translator, of Slovak poetry into English.
He has lived in Slovakia since 2001. From 2002 to
2009 he was working in Belgrade. His last collection
of poetry was “Popeye in Belgrade” and “Dinner
With Fish and Mirrors”, a selection from the work
of the Serbian poet, I. Milankova, is due in 2012.
Katarína Hudecová (*1982, Slovensko)
Katarína Hudecová (*1982, Slovakia)
Absolvovala Fakultu masmediálnej komunikácie
Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku
2006 až dodnes pracuje ako referent špecialista
na programovom odbore Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Graduated Faculty of MassMedia in Trnava. Since
2006 she has been working in the position of expert at the Programme department of the Office
of the Council For Broadcasting and Retransmission.
Relations and massmedia communication expert
for projects with EU financial support.
Sekcia lokálne televízie
Members:
14
15
Jury in the 19 th IFoLT
Ceny na 19. ročníku IFoLT
Awards in the 19 th IFoLT
Members:
Section Young Author
V každej z troch súťažných sekcií bude udelená hlavná cena
Zlatý žobrák:
Three of the awards to be presented Saturday night are named
Golden Beggars. The sections of Golden Beggar Awards are:
Darko Kovič (*1969, Srbsko)
Darko Kovič (*1969, Serbia)
Absolvoval Fakultu dramatických umení
v Belehrade. Profesionálna kariéra: Filmová
a televízna produkčná spoločnosť KRUG - technický riaditeľ. Radnica Niš – kameraman, obrazový dizajnér, autor mnohých krátkych a dokumentárnych filmov, TV seriálov, mediálnych kampaní, promočných filmov a hudobných spotov.
Graduated from Faculty of Dramatic Arts in Belgrade Profesional experience: Film & TV Production
KRUG - Technical Director; City Council of Niš - Me
dia promotions designer; Radio TV Serbia and TV
of Niš - cameraman and picture designer, author
of many distinctive short and documentary films,
TV serials, media campaigns, promotional films and
music spots.
1. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší program z produkcie lokálnej televízie.
- cenu dotuje primátor mesta Košice
1. GOLDEN BEGGAR for the best local television program
- donated by the Mayor of Košice
2. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie produkčnej spoločnosti
- cenu dotuje Nadácia CITY TV
2. GOLDEN BEGGAR for the best production company film
- donated by CITY TV Foundation
3. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie mladého autora
- cenu dotuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3. GOLDEN BEGGAR for the best young author‘s film
- donated by Ministry of Culture of the Slovak Republic
Kto je Zlatý žobrák?
Who Is the Golden Beggar?
Medzi vymyslenými príbehmi, ktoré kolujú po Košiciach je aj príbeh o žobrákovi,
ktorý mnoho rokov žobral. Svoje vyžobrané peniaze použil múdro a postavil si dom
na Hlavnej ulici. Dom skutočne existuje a na vrchole jeho strechy je socha žobráka.
Kópia tejto sochy, ktorú vyrobil akademický sochár Arpád Račko, sa odovzdáva
lokálnej televízii ako symbol hlavnej ceny na medzinárodnom festivale lokálnych
televízií. Autormi sošiek v sekcii produkčná spoločnosť a mladý autor sú výtvarníci
Vlasta Žáková a Martin Kudla.
In the lore of the city of Košice is the story of a beggar, who begged for years. But
he used his beggings wisely - saving them and building one of the grandest houses
on the main street. The house still stands today, with a Golden Beggar statue on top.
A copy of that statue made by a sculptor Arpád Račko is given to the best program
from local TV. Two other statues of Golden Beggar made by young artists Vlasta
Zakova and Martin Kudla are given to the prize winners in the category of production
company and young author at the IFoLT.
V súťaži sú aj ďalšie ceny:
Other awards:
- Cena Asociácie srbských novinárov „Zora“
- Cena Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší
slovenský film
- Cena srbského festivalu Press Vitez
- Cena Fogelsong Family Foundation zo Spojených štátov
- a PRIZE given by the Journalists‘ Association of Serbia „Zora“
- a PRIZE of the Slovak Council for Broadcasting and Retransmission for the Best Slovak Film
- a PRIZE of the TV Festival Press Vitez
- a PRIZE from the Fogelsong Family Foundation of the USA
K týmto cenám pribudne niekoľko čestných uznaní niektorým
produkciám a autorom.
In addition, there will be several programs selected as HONORABLE
MENTIONS by the jury and announced as well on Saturday night.
Porota 19. ročníka IFoLT
Členovia poroty:
Sekcia Mladý Autor
Andrei Kutsila (*1983, Bielorusko)
Andrei Kutsila (*1983, Belarus)
Andrei Kutsila pracoval ako nezávislý filmár.
Študoval na bieloruskej Akadémii umení.
Je držiteľpm hlavnej ceny Zlatý žobrák 2010
na Medzinárodnom festivale lokálnych televízií
v Košiciach, na Slovensku. V súčasnosti je
na voľnej nohe a pracuje pre rôzne televízie.
Andrei Kutsila has worked at Freelancer (Filmmaking) and studied at Belarusian State Academy
of Arts. Currently he is a freelancer and works
for several studios and TVs. He is a winner
of the 2010 Golden Beggar Award of the International Festival of Local Televisions.
16
Víťazi Grand Prix Zlatý žobrák
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
„Crime that changed Serbia“
„Daniel“
„Mountain Boy“
„Gone with the Wind“
„Attack“
„Helmut Bistika“
„Possibly You“
„The Rules of the Game“
„21st Century“
„The White Village“
„Muharem Music - The Eyes of Life“
„Doctor Schileru“
„A Mother of the Kingdom of Shadows“
„Humoresque“
„Peking 2008“
„Resonances“
„Flockmaster Jano Cerven“
„Kill the day“
„Adeem“
„The Story Maker“
„I was just a child“
„The Piano“
„Long - haired Men“
„The Recyclator“
„Bell Ringer“
„The Star“
Grand Prix Golden Beggar Award Winners
B 92, Yugoslavia
Sitel TV, Macedonia
Alternativna TV Banja Luka, Republika Srpska
TV Flux, Moldova
TV Niš, Yugoslavia
TV Naša, Slovakia
TV Global Košice, Slovakia
TV Wisla, Poland
Alternativna TV Banja Luka, Republika Srpska
TV Čačak, Serbia and Montenegro
TV Krug, Serbia and Montenegro
TV Etalon, Romania
OWH Studio, Moldova
TV Etalon, Romania
(Local Television)
TVP Katowice, Poland
(Production Company)
EVA Berlin, Germany
(Young Author)
Viluda and Kršiak, Slovakia
(Local Television)
Andrei Kutsila, Belarus
(Production Company)
Adel Serhan, Lebanon
(Young Author)
Jose Gomez Gallego, Spain
Branko Lazic, Bosna and Hercegovina (Local Television)
(Production Company)
Lévon Minasian, Armenia / France
Agnes Dimun, Slovakia
(Young Author)
Zoran Dimov, Macedonia
(Local Television)
(Production Company)
Kate Makhova, Belarus
Andrej Kolenčík, Slovakia
(Young Author)
XVIII
Golden Beggar for Local Television 2012:
“The Recyclator” directed by Zoran Dimov, TvBTR Macedonia
18
19
Program 19. medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák Košice 2013
Program of the 19th International Festival of Local Televisions „Golden Beggar Košice 2013“
Pondelok
10. júna 2013 :
Štvrtok
13. júna 2013:
Monday
June 10th, 2013 :
Thursday
June 13th, 2013:
19:00
Premietanie dokumentu Petra Scheinera Naivné sny
v synagóge na Puškinovej ulici
Special screening on the eve of the beginning
of the festival in the Synagogue in Puskinova
street - “Naive Dreams” by Peter Schienert
10:00-21:00
11. júna 2013:
Panelová diskusia: „Médiá a politika“ v Dome techniky
Prehliadka súťažných filmov v Dome techniky
Filmový festival v Ster Century Cinemas, OC Galéria
a v Bábkovom divadle, Tajovského 4
19:00-20:00
Utorok
14:00-15:30
16:00-18:00
16:00-23:00
15:00-17:00
19:00
Zasadnutie poroty Dom techniky Južná Trieda 2/A
Pocta Meline Mercouri - otvorenie festivalu v Ges klube,
L. Novomeského 13
Tuesday
June 11th, 2013:
Piatok
14. júna 2013:
09:00-13:00
09:00-15:00
10:00-21:00
Prehliadka súťažných filmov v Dome techniky
Programová burza v Dome techniky
Susedia - obyvatelia Jesenského ulice pozývajú
Košičanov do svojich dvorov s programom, ktorý
vytvorí miesto pre aktiváciu všetkých zmyslov.
Prehliadka súťažných filmov
Filmový festival v Ster Century Cinemas, OC Galéria
a v Bábkovom divadle, Tajovského 4
15:00-17:00
19:00-23:00
Jury session Dom techniky Južná trieda 2/A
Tribute to Melina Mercouri - opening of the festival
in the Ges Club, L. Novomeského 13
Essence of Košice - Balkan and Višegrad Courts in Rodošto,
Hrnnčiarska 7 will present to Kosice citizens and guests
uknown crafts and various arts not only from Slovakia.
Panel Discussion - Media and Politics, Dom techniky
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Film Festival in the Ster Century Cinemas and Puppet
Theatre, Tajovského 4
Wednesday
June 12th, 2013:
08:00-15:00
09:00-13:00
09:00-15:00
10:00-21:00
Registration of participants, Dom techniky Južná trieda 2/A
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Program Fair, Dom techniky
Essence of Košice - Balkanian and Visegrad Courts
in Rodošto, Hrnčiarska 9 will present to Kosice citizens
and guests uknown crafts and various arts not only
from Slovakia.
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Film Festival in the Ster Century Cinemas and Puppet
Theatre, Tajovského 4 - selection of the most interesting
documents from all over the Europe enables viewers
to experience films they cannot find in ordinary movie
theatres.
Streda
08:00-15:00
09:00-13:00
09:00-15:00
10:00-21:00
14:00-16:00
16:00-23:00
12. júna 2013:
Registrácia účastníkov v Dome techniky Južná trieda 2/A
Prehliadka súťažných filmov v Dome techniky
Programová burza v Dome techniky
Esencia Košíc – Balkánsky a Vyšehradský dvor
predstaví košičanom a hosťom remeslá a rozličné
umenia nielen zo Slovenska, Rodošto, Hrnčiarska 7
Prehliadka súťažných filmov Dom techniky
Filmový festival v Ster Century Cinemas - OC Galéria
a v Bábkovom divadle, Tajovského 4
- výber najzaujímavejších filmov z celej Európy, umožní
divákom vidieť filmy, ktoré v bežných kinách nenájdu
Štvrtok
13. júna 2013:
09:00-13:00
09:00-15:00
10:00-21:00
Prehliadka súťažných filmov v Dome techniky
Programová burza v Dome techniky
Esencia Košíc - Balkánsky a Vyšehradský dvor
predstaví košičanom remeslá a rozličné umenia
nielen zo Slovenska. Rodošto, Hrmčiarska 7
14:00-16:00
16:00-23:00
Sobota
15. júna 2012:
9:00-13:00
10:00-11:00
16:30-23:00
Prehliadka súťažných filmov
Zasadnutie Správnej rady Nadácie City TV
Filmový festival v Ster Century Cinemas, OC Galéria
a v Bábkovom divadle, Tajovského 4
Záverečný ceremoniál spojený s udeľovaním cien,
kultúrny program Stará radnica, Hlavná 59
Záverečná recepcia Stará radnica, Hlavná 59
19:00-21:00
21:00-24:00
Viac informácií a podrobný program festivalu nájdete www.festival.sk
14:00-16:00
16:00-23:00
Thursday
June 13th, 2013:
09.00-13:00
09:00-15:00
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Program Fair, Dom techniky
14:00-15:30
16:00-18:00
16:00-23:00
Friday
June 14th, 2013:
09.00-13:00
10:00-21:00
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Neighbors - inhabitants from Jesenskeho street will invite
the Košice citizens to their courtyards and prepare a program
that should activate all their senses.
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Film Festival in the Ster Century Cinemas in OC Galeria
and the Puppet Theatre, Tajovského 4
14:00-16:00
16:00-23:00
Saturday
June 15th, 2013:
09.00-13:00
10:00-11:00
19:00-24:00
Competition Show for the Golden Beggar Award, Dom techniky
Session of the City TV Foundation’s Board
Closing Ceremony with Program and Reception at the Old
City Hall in Hlavna street 59
More informations and programme details: www.festival.sk
20
Panelová diskusia: Médiá a politika
Panel Discussion: Media and Politics
Štvrtok 13. jún 2013 od 14.00 do 15.30 / Dom techniky:
Thursday June 13th, 2013 from 14.00 to 15.30 / Dom techniky:
V modernej spoločnosti narastá význam médií a médiá sú súčasťou a predpokladom existencie demokratickej spoločnosti. Nielen,
že sú zdrojom informovania, médiá sú aj nástrojom kontroly moci,
vyjadrovania názorov a vedenia otvoreného spoločenského dialógu, mechanizmom formovania verejnej mienky. Pre tento ich spoločenský význam a vplyv sa po výkonnej, legislatívnej - zákonodarnej a súdnej moci o médiách hovorí aj ako o štvrtej moci.
Vzhľadom na túto úlohu a poslanie médií politika a politické subjekty
sa s nažia ovládať, kontrolovať alebo ovplyvňovať médiá, aby si prostredníctvom nich získali verejnosť pre svoje ciele. V demokratickej
spoločnosti sa moc získava prostredníctvom verejnosti a tá sa môže
formovať iba cez spoločensky dialóg. Médiá vytvárajú platformu
a sú významným nositeľom tohto dialógu. Spoločenský dialóg je
bránou vzniku monopolu nad ideami, názormi a pravdou. Aby mohli
plniť toto poslanie, médiá musia zostať slobodné a nezávislé od politiky a každej politickej, alebo ekonomickej moci. Zároveň sa nesmú
správať ako nekontrolovateľná moc a aj médiá musia podliehať
spoločenskej kontrole, etickým a profesionálnym normám.
In modern society, the importance of media and media is part of a prerequisite for the existence of a democratic society. Not only are they
a source of information, the media are also eff ective means of power,
representing the views and conduct an open social dialogue
mechanism for the formation of public opinion. For this their social
importance and impact to the executive, legislative - the legislative
and judicial power of the media says as the fourth power. Given this role
and mission of the media policy and political entities with Nazi control, control or influence the media to get them certified by the public
for their objectives. In a democratic society, the power obtained
by the public and it can be formed only through social dialogue.
The media creates a platform is a major holder of this dialogue. Social dialogue is the gateway monopoly over ideas, opinions and true.
In order to fulfill this mission, the media must remain free
and independent from politics and all political or economic power.
It may not behave as uncontrollable power and the media must be
subject to social control, ethical and professional standards.
Dr. János Auer: člen Mediálnej rady Národného mediálneho a spravodajského úradu (Maďarsko)
Grigorij Mesežnikov: prezident Inštitútu pre verejné otázky, nezávislá mimovládna organizácia, nezisková organizácia (Slovensko)
Dr. Justin Schlosberg: lektor žurnalistiky a médií, odborník na vývoj médií
na lokálnej úrovni (Veľká Británia)
Anna Tomanová Makanová: viceprezidentka parlamentu Vojvodiny
(Srbsko)
Didier Rogasik: tlačový atašé francúzskej ambasády (Francúzsko)
Erik Mollberg: Aliancia pre komunitné média (U.S.A.)
Dr. János Auer: Member of Media council of the National media and Intelligence agency (Hungary)
Grigorij Mesežnikov: president of Institute for Public Affairs, independent
non-governmental, nonprofit organization (Slovakia)
Dr. Justin Schlosberg: lecturer in journalism and media, expert in the evolving media scene at the local level (United Kingdom)
Anna Tomanová Makanová: vice-president of the Vojvodina parliament,
(Serbia)
Didier Rogasik: press attache of the French Embassy (France)
Erik Mollberg: Alliance for Community Media, Indiana Chapter Chair (U.S.A.)
Moderátor: Rick Thompson, T-Media (Veľká Británia)
Moderator: Rick Thompson, T-Media (United Kingdom)
Súťažná prehliadka Zlatý žobrák
Competition Show Golden Beggar
22
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
DREAMS
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Сны
16’ 44´´
Belarus (2012)
Young author / Documentary
K. Bulatetskaya, S. Garaevsky
K. Bulatetskaya, S. Garaevsky
LONGING
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Kisufim
18´ 53´´
Israel (2011)
Young author / Fiction
Tomer Werechson
Tal Kadim
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Synopsis:
THREE BROTHERS IN THEIR COUSINE
Synopsis:
Nikolay is unique inhabitant of the remote Belarusian village.
He lives in the lop-sided wooden log hut. Everyday life of old man
is filled with melancholy and loneliness. He hasn’t even talk to anyone except for the big red dog. Relatives forgot his. And Nikolay’s
friends live far from he. But Nikolay doesn’t despond. Every day
he comes up with something to do that distract from loneliness.
Nikolay really happy only in his dreams...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The country inn Hirschen in a Swiss village overlooking a picturesque
lake has been run by the Wicki family for 3 generations. And in all
that time, it has become a place where guests can indulge in highly
refined culinary treats. The Wicki brothers, that is Marcus (46)
and his brothers Thomas (47), and Anderas (40), both born with
the Down-Syndrome, jointly manage the inn today. For Marcus, certified hotel manager, his brothers´ handicap is a part of every-day life,
a life that encompasses everything but normalcy.
Synopsis:
DARKNESS
Yossi’s life is about to change when reality leaves him no choice
and he is forced to care for his sick mother. Determined to prove to
the world that he can manage on his own, he quickly discovers that
he has to give up on his big dream of becoming a basketball player.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Drei Brüder à la carte
73´
Switzerland (2011)
Prod. company / Documentary
Silvia Häselbarth Stolz
Silvia Häselbarth Stolz
Synopsis:
Tma
18´
Slovakia (2012)
Young author / Documentary
Lenka Koláriková
Akadémia Umení
Documentary film Darkness is a story Of Karel and Oľga, whose conjugal love matures in their old age. Romantic love turns into love that is
able to sacrifice and forgive. When Karel loses his sight, Oľga becomes
his eyes. When Oľga feels sapin, Karel calms it down. When Karel gets
ill, Oľga, doesn´t leave his beside. Darkness is about hope that comes
when one looks not with eyes but with a heart. I tis a simple story
of two ordinary people who promised to stay faithful in good and in bad
times. This promise, they have kept.
MOBY DICK – THE FLOATING LAND
Synopsis:
THE LAST BORDER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Vlasina Lake is the largest artificial lake in Serbia. Separate floating
islands make it unique in the world. The Vlasina Lake, the heaven’s
mud-mirror, is becoming a target and a victim of our neglect and our
lack of care. There used to be the legend about the Vlasina’s bull,
which kept people far from its’ shores. Was it the nature’s response
to defend itself by creating a new legend, the one about the Vlasina’s
wolf...?!
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A border guard desperately tries to stop Europe from opening its borders and at the same time jeopardizes his secret love. In order to save
his obsolete border house from demolition at any cost, aging border
guard Alfred attempts to escape through a legal loophole. The catch is:
He has to jeopardize his secret love.
Mobi Dik – Zemlja koja plovi
22’ 22”
Serbia (2012)
Local TV / Documentary
Nebojsa Ilic
Nebojsa Ilic
Die letzte Grenze
21´
Germany (2012)
Production company / Fiction
Daniel Butterworth
Marie-Amelie Steul
23
24
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
22 HEADS
Synopsis:
ARCHIMANDRITE
Synopsis:
Original title: 22 hláv
Length:
40’
Country:
Slovakia (2012)
Category: Young author / Documentary
Director:
Matúš Demko
Production: ???
The real story from the communist era of heroism and bravery of
the National security police officers. The fabricated court case
by communists was mentioned to remain hidden forever behind
the walls of the Justice Palace in Bratislava. The young men, who
had courage to stand up against the practices of the State Security,
paid with their lives. There were also Bernard Jaško from Černová
and Paul Kalinaj from Bijacoviec - rehabilitated after 1990 and lately
awarded of the Ľudovít Štúr III. class Award in memoriam.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Archimandrite Gabriel - an Orthodox monk from the Podlasie
province in Poland - is the founder of the Kudak grove hermitage.
During his first few years there, he lived and prayed in a wagon
house, without electricity, or contact with the outside world.
After five years, thanks to the help of people of Orthodox faith
from local villages, the grove saw the rise of a wooden church,
a dormitory for monks, and outbuildings. The archimandrite’s
biggest concern is finding a successor. Prospective monks don’t
last long in the hermitage, however...
SOUL OF THE PEOPLE
Synopsis:
BLOC 5 STORY (EXTRACTS)
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Alexander Novgorodski - master in creating ethnic musical instruments and author of teapots. On a flute can play any melody. In products of Alexander Novgorodski - the soul of the Belarusian people.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Summer 2012, the working-class area is the stage of unprecedented street violence. The images of the confrontation between
the revol-ting youth and the police travelled all around the world.
A few months earlier, CARMEN was directing a documentary with
a rap band in the heart of Fafet district, undoubtedly one of the most
violent. Public services and doctors never enter the district anymore
while the police have great difficulty doing so. The street has been
abandoned to drug dealers and traffickers. Bloc 5 Story portrays the
street world, its pains, its risky behaviour but also a lifestyle and an
aesthetic specific to the underprivileged area’s youth and rap music.
Душа народа
3´ 54´´
Belarus (2012)
Local TV / Documentary
Liudmila Dzemidzenka
Liudmila Dzemidzenka
DIFFERENT THEATER. IN SEARCH
OF HAPPINESS
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Особый театр. В поисках счастья
27´
Belarus (2012)
Prod. company/ Documentary
Kate Makhova
k/s „Belarusfilm“
Archimandryta
29’ 30’’
Poland (2012)
Local Television / Documentary
Jerzy Kalina
Bartosz Barynów
Bloc 5 Story (extracts)
12‘ 15´´
France (2011)
Local TV / Participatory media projects
Sylvie Coren
Association CARMEN
Synopsis:
SALT, OLIVE, STONE
Synopsis:
Sascha speaks badly. Andrey has a small stature. Ania has a particular
awareness of reality. In the evenings they met in drama school where
they open their new abilities, learn to accept and love themselves.
To enjoy life.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Pacing tourists. Nervous drivers on +40 degrees. Heaps of bodies on the beach. Noise and trash. Croatia - a vacationist country
on the peak of tourist season, ready to exploit all options for quick
profit... Just a few miles away, in a perfect Zen, people are collecting salt, picking olives and building stonewalls. “Salt, Olive,
Stone” is a visual essay on what we have already forgotten.
Ode to the work, nature and silence.
Sol, maslina, kamen
20´
Croatia (2012)
Prod. company / Documentary
Branko Vilus
Oliver Sertić, Vanja Jambrović
25
26
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
REAL MAN’S FILM
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The situation on the ground is serious: there are rifles and pistols
in every hand. Concentration of arms has reached a critical point. Even
the smallest incident would be disastrous to this fragile peace! Just
one nervous finger on the trigger could start off unstoppable chaos...
Muški Film
12´
Croatia (2012)
Prod. company / Documentary
Nebojša Slijepčević
Vanja Jambrović
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
LUMBERJACKS GIRLS
AND SOAP - BOLIER GIRL
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Drvosečice i sapunjerka
2´ 34´´
Serbia (2012)
Local TV / News / Investigative report
Predrag Stojković
TV B92
Synopsis:
All around Europe, there are a lot of young entrepreneurs. They
are usually self-employed and start their own business strongly
supported by the state. Young people in Serbia would also like
to follow in their footsteps, but they claim that in spite of some
state programs, their biggest problem is the fact that whether their
ideas would be supported or not depend on the people who have
never had anything to do with entrepreneurship, but political parties. But in times of financial crisis, one has to get by on something.
That´s why two sisters in Pozega work on a sawmill machinery and
an economist is a soap manufacturer.
I AM NOBODY
Synopsis:
... FOR BETTER OR FOR WORSE ...
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
If you had to leave your home in fear of your life, what would you
take along? They know the answer. They have lost everything. While
others are in control of their own destiny, they feel like nobody. They
are asylum seekers in a country that doesn’t like foreigners.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
... for better or for worse... This is an (extra)ordinary story about
the love of Lela and Faredin Nexhibi. This seems like an ordinary love
story at first glance. For better or for worse, for fifty years now, Lela
and Faredin have been together. A story of love between a Serb
and an Albanian was, is, and will be extraordinary!
THE IMPORTANCE OF BEING KOVAČEVIĆ
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The main protagonist is a young Argentinean with Croatian roots who,
from early childhood, identifies himself with the Croatian identity
of his grandparents and through his parents’ different stories, lives
“the Croatian dream”. Selling a car to buy a plane ticket, he decides
to take a trip 12 000 km long, leaving his family, friends, job. Everything, with a goal to find out who he really is, where his last name and
heri-tage come from. But will his sacrifice pay off when he finds out
that in grandparents birth place almost all share the same last name
and that it won’t be a very easy task to find the right Kovačevićs he’s
been looking for?
RUKATKA JARS, STOVNA PITCHERS
AND KONDIR EWERS
I am nobody
15´
Croatia (2012)
Prod. company / Documentary
Barbara Matejcic, Nina Urumov
Oliver Sertić
Važno je zvati se Kovačević
30´
Croatia (2012)
Young author / Documentary
Anja Strelec
Vanja Jambrović, Oliver Sertić
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
... & u dobru & u zlu ...
19´
Serbia (2012)
Prod. company / Documentary
Miroslav Nackov
Lidija Georgijev
Rukatće, stovne i kondiri
27´
Serbia (2012)
Prod. company / Documentary
Ivica Ivanov
Milan Petrovic
Synopsis:
The pottery in Pirot was thriving in the period between 1877
and the First World War. The Pirot potters used to leave town
in search of profit, and there was no town in Serbia, and even
in certain parts of Croatia where one could not come across the
Pirot pottery. Nowadays there are very few potters and most
of them have no successors. The film is the story of four Pirot
master potters who reminisce about the days when they used to
learn the craft...
27
28
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
MAPLE CODE
Synopsis:
WITHOUT WATER
Synopsis:
Original title: Javorov kod
Length:
10´
Country:
Bosnia and Herzegovina (2011)
Category: Local TV / Documentary
Director:
Hasan Arnautović
Production: Adnan Krslak
Mr. Veselko Kecman has seen unusual signs in the wood, while cutting it for setting a fire. Since he couldn’t decode them, he started
a search for answers. After failing to find satisfying answer, he
decided to return to Nature what he have borrowed from it.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Movie’s characters have found themselves in an environment
where they die. They can’t live here, such is their nature, but
they are still breathing...
MEHMED’S CHURCH
Synopsis:
SECRETS AND DOUBTS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The church of «Blessed Virgin Mary», built in the early twentieth century, is a silent witness of forbidden love between Mary, daughter
of Austrian businessman Carl Schmuzer, and poor worker in a sawmill,
Mehmed Kulasic from Kozarac. This church is popularly called
“The Mehmed’s Church”. It all started in the late nineteenth century,
when the great fire destroyed couple of hundreds of houses in Prijedor. At the time, Carl Schmuzer moved to Kozarac and started the first
industrial plant, a sawmill.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The Balkans, and a state (Serbia) which is among the highest ranking ones in the world in terms of misuse of the law and corruption.
Tragicomic (rashomon like) story on frauds, doubts and secrets.
The old woman, her son and the judge... and a last will. The story about
the abandoned, old and lonely people (especially women) who are
often victims of immoral people on high functions. Who is the real
looser? The cheater, or the cheated? The secrets remains...
Mehmedova crkva
11´
Bosnia and Herzegovina (2012)
Local TV / Documentary
Hasan Arnautović
Adnan Krslak
Без воды
8´
Belarus (2012)
Young Author / Documentary
Ivan Kurakevich
Dina Kurakevich (Korshun)
Sumnje i tajne
14´
Serbia (2012)
Prod. company / Documentary
Zelimir Gvardiol
PRADOK / Biljana Stanojevic
29
AWAKE UP OF STONE
Synopsis:
ARIE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Bulder od massive sculpture, Zoran Mojsilov, went to America, because
he can’t express himself in art, in Serbia. In America he is successful
artist. In village, where his mother was born, every year he spends summer. For people who live there, he made sculpture. This sculpture was
stolen and again was build. His construction and art will last forever.
Original title: Arie
Length:
74´
Country:
Bosnia (2012)
Category: Local TV / Documentary
Director:
Branko Lazic
Production: Vesna Kacavenda
Documentary about Ari Livne, Jew, leftists who survived the Holocaust in Yugoslavia during World War II. Escaped from the camp
to the partisans, and following the war seven years in prison as
a political prisoner. The founder of the film- the propaganda department of the World Zionist Organization. People traitor and responsible citizen. Husband, father, retired, lobbyists, Senator... Politically
incorrect, with attitude and spirit...
Budjenje kamena
10´ 50’’
Serbia (2012)
Local TV / Documentary
Dragica Pavlov Krstic
Terlevizija Pirot
30
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
FURNACE MAKER
Synopsis:
THE LEADER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This is the story about the stove-maker birth. Young Dmitry learns
the craft from his grandfather Eugene, who had already created
hundreds of stoves through his life. The stove-man aims to convey
not only the practical experience of a stove creation, but the high
spiritual relationship to his trade.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
In pre-Christian times, the tribes that inhabited our land, had
a totem: animal protector kind. Researchers say that this could
act as a ... wolf. The same wolf that Slavs were afraid to call
by name. It was thought that the wolf instantly responds to
the sound of the name, so the people were forbidden to call
a wolf “wolf”. He was called “the beast.”
Печник
13´
Belarus (2012)
Prod. company / Documentary
Ala Volskaya
Belarusfilm
Вожак
9´
Belarus (2012)
Local TV / Documentary
Ludmila Kopylova
Ludmila Kopylova
JOHN PAUL II - SLOVAK´S FRIEND
Synopsis:
ENOUGH! TO FREEDOM…
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
He visited small Slovakia three times - in 1991, 1995 and 2003. Why
the attention? The source of his fervent attachment to the Slovaks
and Slovakia? Why do we pinned such hope? The tomb of this great
pope of pilgrims arrive daily. Parents of his generation he bring
to introduce their children. It is the Pope of their lives. Names squares,
streets, schools and institutions as well as many paintings and sculptures of John Paul II. remind his contemporaries example of a message.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Minsk. December 19th 2010. After the Belarus government blatantly hijacked the results of the presidential election, tens of thousands of Belarusians came to the streets in a peaceful protest. Tired
of a ubiquitous system of lies, these demonstrators set their sights
on truth and freedom.
Ján Pavol II. - Priateľ Slovákov
43´
Slovakia (2013)
Prod. company / Documentary
Marek Poláček
Martin Lišhák, Tomás Straka
8 (EIGHT)
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
8 (OCHO)
14´
Spain (2011)
Production company / Fiction
Raul Cerezo
Raul Cerezo
Davoli! Da Voli…
50´ 25´´
Belarus (2012)
Prod. company / Documentary
A. Kutsila, V. Rakitski
Jaroslaw Kamienski
31
Synopsis:
CREAMEN
Synopsis:
At 8 years old, will, discipline and personality of a child begin to take
shape, and the distinction between good and evil starts to be defined.
Original title: Creamen
Length:
11´
Country:
Spain (2013)
Category: Production company / Animation
Director:
Esther Casas
Production: Charged Studios
The four lovable and sweet main characters of Creamen capture our
hearts as they gradually have to confront an unexpected challenge
to their very existence.
32
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
ANCESTRAL DELICATESSEN
Synopsis:
RAKE´S COMMITMENT
Synopsis:
Original title: Ancestral Delicatessen
Length:
15´
Country:
Spain (2012)
Category: Prod. company / Documentary
Director:
Gabriel Folgado
Production: Catoute Films
“All that exists is made of time, from the galaxies to chestnuts; only
the rhythm changes”, José María Merino “LA SIMA”
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“Rake’s commitment” is a parable, with a light-hearted and humorous tone, about social commitment and love. The Rake, an
unusual and memorable character, needs to find something
in life to commit to.
HAITI, LAND OF HOPE OF HOPE
Synopsis:
HORIZON
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This documentary is based on a journalist’s personal experience
who, after travelling to Haiti in 2004, decides to erase this country
from his memory after having witnessed terrible violence. However
seven years after this first and terrible foray, and despite having
vowed never to return, he goes back to Haiti. The position that
the country is in after the 2010 earthquake is tragic. But the quake,
which had destroyed many things, may have helped in raising many
others.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
HAITÍ, Tierra de Esperanza
54´
Spain (2012)
Prod. company / Documentary
Asier Reino
Lacomuna Vertical S.L
El Rastrillo se quiere comprometer
14´
Spain (2012)
Production company / Fiction
Santi Veiga
Compania Ibérica de Películas
33
Synopsis:
Horizonte
24´
Spain (2012)
Production company / Fiction
Aitor Uribarri
G. Visedo & F. Díaz Fontán
The world as we know ended, only its ashes are left. In a desperate
attempt to bring the family together, Ana and her mother begin
a dangerous journey where they’ll face the monsters that now rule
the Earth and an even more dangerous one: the one we all carry
inside...
THE WRONG MAN
Synopsis:
MY RIGHT EYE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
He is an ordinary sales rep, she is an attractive sea archaeologist
and there is a lot of 200.000 euros. These are the ingredients of this
romantic comedy with a touch of a thriller.
Original title: Mi Ojo derecho
Length:
13´
Country:
Spain (2012)
Category: Production company / Fiction
Director:
Josecho de Linares
Production: Escándalo Films
Zurdo maintained a special relationship with his grandmother. Since
he went away to study they have lost contact. On the last day
of summer Zurdo decides to visit her with the intuition that he might
not see her again.
El Hombre Equivocado
16´
Spain (2012)
Production company / Fiction
Roberto Goni
Hugo Serra
34
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
MR. SMITH & MRS. WESSON
Synopsis:
THE SHAMANS´S DREAM
Synopsis:
Original title: Mr. Smith & Mrs. Wesson
Length:
24´
Country:
Spain (2012)
Category: Production company / Fiction
Director:
Jorge Saaverda
Production: Producciones de fin de Semana
& Aira Studio
Mr. Smith enters in the abandoned building that changed his life.
He is not only carrying a gun in his hand and a look of vengeance
on his face. He will have to bridge the gap between his past and present in order to recover what he holds most dear.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Two views of the world. The prehistoric man’s view (a shaman)
and the actual man’s (a scientific). They have a different relation
with the nature, however they have a lot in common. When we
change our mental scheme and see the world divided between the
reality and the dreams, it change the perception of what is real.
What belongs to one or the other dimension of the world. It is not
easy to set the tidemarks.
El sueno del chamán
16´
Spain (2011)
Prod. company / Documentary
Inmaculada de la Calle
Inmaculada de la Calle
35
SUN AND SURVIVAL
Synopsis:
SAUDADE
Original title: Sun and Survival
Length:
16´
Country:
Spain (2012)
Category: Production company / Fiction
Director:
Ávaro Moro & Óscar Cavaller
Production: ACM
Inhospitable, wild and infernal. This is the dessert where the exchange
takes place between three mafia henchmen and a couple of mysterious errants. A tense negotiation goes wrong and turns into a bullet
storm, with only one survivor of each band. Two rocks separate them.
They are left with little choice but to kill each other or perish under
the unforgiving sun.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
VICTORITA, VICTORITA...
Synopsis:
REMAINING FRAMES
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Victorita is a warm-hearted girl who was born to love. With her, there
will be no place for coldness or lack of hope. A profound allegory about
the lack of love, loneliness and the world of appearances.
Original title: Remaining frames
Length:
10´
Country:
Spain (2013)
Category: Production company / Fiction
Director:
C. Rizzo & P. Kulichová Rizzo
Production: Zampanó
The society with no identity is portrayed by the dreams creators
Lucrana and Carpo. For them the desires are strange and grotesque.
Pearl’s dream is to find love … an eternal love. But nothing is eternal,
but death.
Victorita, Victorita...
14´
Spain (2013)
Production company / Fiction
Nacha Cuevas
Indira Films
Synopsis:
Saudade
12´
Spain (2013)
Production company / Fiction
Marta Tomás & Irene Guede
misFilms
Patxi has spent nearly 50 years of his life emigrated in Brasil. After
losing the contact with his wife and children, he has been suffering
from saudade. This is his last chance to recover his family and cure
himself forever.
36
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
PINKFONIK
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Pinkfonik
55´
Spain (2013)
Prod. company / Documentary
Sergio R. Zaurin
Cronos Films
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Synopsis:
FUCKING MONDAY
Synopsis:
Two musicians watched hopelessly from the car as student riots impeded them from getting to a rehearsal with the Merida Symphony
Orchestra in Venezuela. It was just one day before the Symphony Tribute to Pink Floyd, as they contemplated how the whole function was
crumbling right before their very eyes.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Olga’s endless day starts very early: the housework, the kids,
the traffic jam... every morning the same routine, the same hustle.
But this damn Monday, Olga forgets the most important thing
and this will have terrible consequences.
Maldito lunes
18´
Spain (2012)
Production company / Fiction
Javier Gancedo
Central Europea de Guiones
PIGS, PINECONES AND OTHER MORTALS
Synopsis:
PERHAPS, DON´T YOU LOVE ME
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Cerdos, pinas y otros mortales
11´
Spain (2012)
Prod. company / Documentary
P. Martínez del Hoyo, M. Antónia
Montgut & T. Xou
Production: Martian Filmmakers
Have you ever imagined how your death will be? This is a martian
production chronicle about a day in Mr. Joan’s life, a 87-year-old
pleasant bon vivant that waits death without fear. A single day is
enough to approach to the exciting life of the main character of this
film who has his own routines, heroic deeds and gastronomic feasts.
He knows that death is waiting for him, but he keeps on enjoying life
as if every day was the last day.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A woman goes to a beach to relieve her grief, convinced that her husband is unfaithful to her. Her life can be made pieces at any moment.
ANDROGINIA
Synopsis:
GOODBYE PADRECITOS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A guy who lives in a totalitarian World finds something that wakes
him up.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A group of priests receive a mysterious letter from the Vatican.
In this letter, they are invited to leave Sucumbios as soon as possible. Sucumbios is a province of Ecuadorian Rainforest, which
is immensely rich in petroleum. The Pope appoints the Order
of the Gospel Heralds, heirs to the movement “Tradition, Family and Property” and in view of these facts, Monsignor Gonzalo Lopez decides to start an indefinite hunger strike, camping
in a park in Quito.
Androginia
14´
Spain (2012)
Production company / Fiction
Daniel Matesanz
Alfonso Barajas
37
Acaso no me quieres
19´
Spain (2012)
Production company / Fiction
Julio de la Fuente
La luna producciones, Valle
producciones & Sonido de cine
Adiós padresitos
29´
Spain (2013)
Prod. company / Documentary
Javier Macipe
Asociación Huauquipura
& Javier Macipe
38
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
39
LOVE, INTERTWINED
Synopsis:
THE DAY WE DISCOVERED MODERN SLAVERY
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Marta can’t have children. Her husband has an affair with Mila, Marta’s
own sister, and single mother of Daniel. When Daniel’s father shows
up, Marta is propelled into fulfilling her motherhood feeling in unexpected ways.
Original title: Le jour oú avons découvert
l´ esclavage moderne
Length:
22´ 17”
Country:
France (2013)
Category: Prod. company / Participatery media
projects
Director:
Tabasco Video
Production: Tabasco Video
From Palestine, Algeria and Lebanon, 3 women militating for human rights packed their suitcases, full of hope, to visit human rights
country. There they encountered Sakina, M., Itesh et Keith, modern
slavery victims. How such a thing may still exist? In France?
In the 21st century? Those women decided then to take a microphone and a video camera and to tell us about the day they discovered modern slavery.”
Amores ciegos
23´
Spain (2011)
Production company / Fiction
Marisé Samitier
Impacto producciones
& Caelus cinema
THE HARVEST OF OUR ANCESTORS
Synopsis:
TWICE FORGOTTEN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Traditional story of harvest. Capturing the hard work of our ancestors. Associated with folklore and folk customs.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
In the region of Moldova, there is only a public centre for treating
Alzheimer patients. Apart from this section, there is only a private
hospital established in Iasi, with extremely high fees. The film also
tells the story of Ani and Caton. For the past few years, Mrs. Ani´s
life has been a perpetual wait. Hours, minutes, seconds of painful
loneliness. Mrs. Ani´s only real friend is Caton. Old suffering, with
a great heart. Even if she were lucky enough to get to the only public
centre in Moldova dealing with this disease, she would need a pension three times as big to be able to cover the treatment.
Žatva
23´
Slovakia (2012)
Local TV / Documentary
Oľga Mičková
Ján Libant
Condamnati la uitare
14´ 40´´
Romania (2013)
Local TV / News / Investigative report
Andreea Stiliuc
TVR Iasi
I AM A HOMESCHOOLAR
Synopsis:
SOME WISHES
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The film introduces us to several families that have resorted to a distinct
from of exile as they confront what they see as Bulgaria´s close - minded
society. They will not allow this society to trample on their children,
so they refuse to enrol their children in school, opting to educate them
at home. The practice of home schooling, relatively well known around
the world, is a subject obscure in Bulgaria and the film is an attempt
to make it more acceptable for the society.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“Today we settled a date, in the park where I met her, with the most
beautiful girl in town, my first love. And I don´t know why I seem
to be nervous...” It´s the beginning of a tale. The movie is about the
metamorphosis of feelings... Her - an emancipated lady, self- confident, ready at any point to take decisions and take on responsibilities. Him - the romantic dreamer, sensitive and caring, but hesitant
and full of aguish... A usual couple with daily problems and concerns in a provincial town.
Az sam domashen uchenik
50´
Bulgaria (2013)
Prod. company / Documentary
Ralitza Dimitrova
Plamen Gerasimov
Niste Dorinte
12´
Romania / Moldova (2013)
Local TV / Fiction
Violeta Gorgos
Virgiliu Margieanu
& Vasile Arhire
40
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
STOP!
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Octaновись!
13´
Belarus (2012)
Prod. company / Media Literary Projects
Mariann Korbut
Belarusfilm
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Synopsis:
KOSOVO PEONY
Synopsis:
Belarus has a great amount of alcohol abused people. The government
has been taking it under control for a long time, but it´s real purpose
is to earn Money and deflect a person from low standards of living.
There are tree narrative lines: a therapist, a support group for substance abusers and a sobering up room.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Serb woman learn national embroidery at a very young age. They
embroider the threads of love, faith and hope.
Kosovski Bozur
4´ 56´´
Serbia (2012)
Production company / Short film
Mira Lolić Močević
Aleksandar Djordjevic
SPEAK TO ME
Synopsis:
THE WANDERER IS NOT COMING
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Lena was abdicated by her parents, which left her at the boarding school for the handicapped children. She grew up and began
speaking. But there is nobody to speak with, except the daycare
assistant and her friend who can´t speak perfectly, but understands
goodly.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
395 days, 25 thousand kilometres, 13 countries of Northern
and Southern America... After a long journey the wanderer returned
to Belarus, so that he could give a new life to a dead village and to
simply to receive guests...
Поговори со мной
7´
Belarus (2012)
Prod. company / Documentary
Mariann Korbut
Belarusfilm
REFUGE
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Zuflucht
30´
Germany (2013)
Young author / Fiction
Erec Brehmer
Christiane Herzog
41
Вандроўнік не вернецца
13´ 52´´
Belarus (2012)
Young author / Documentary
Ales Lapo
Ales Lapo
Synopsis:
STRAUSS - TWO BROTHERS
Synopsis:
In 1986 Thomas and Susanne flee a religious cult. They go into hiding
in a forest cabin that belonged to Thomas´ grandfather. There they want
to start over again in love and harmony. But is doesn´t last long...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This documentary introduces the life stories of two brothers,
Pavol and Juraj Strauss. Both studied medicine in Prague, Pavol
studied in Vienna and Zurich and Juraj studied at the University
of Jerusalem during the Second World War. Together with his
brother they were persecuted by the naci and the communists
for their Jewish nationality and christian values of truth. In the
document there are statements of Pavol Strauss from the meeting Rúfus - Haľamová - Strauss, 1989 Nitra, and testimonies
of their patients, friends, writers and the family...
Strauss - Dvaja bratia
67´
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Gerhard Weag
Live AID & Gerhard Weag
42
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
KOŠICE - IS THE CITY OF DREAMS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
In a major industrial centre they achieved the impossible: the historic
parts of the city and the attractions have been preserved, and modern
objects have been added correctly. For tourists and residents, Košice
is becoming a dream.
Director:
Production:
Кошица - город мечты
8´
Belarus (2013)
Prod. company / Participatory media
projects
Tatiana Koreshkova
Tatiana Koreshkova
THE SHACK
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Baraka
19´ 51´´
Turkey (2013)
Young author / Fiction
Eren Azak
Akin Ülkü Sevinc
THE MARS
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Mars
4´ 15´´
Turkey (2013)
Young author / Fiction
Burcu Özkan
Alkin Ülkü Sevinc
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
YUGOSLAVIA FOR BEGINNERS
(DO YOU MISS YU)
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
SFRJ za početnike
45´ (16 episodes)
Serbia (2012)
Prod. company / Documentary
Radovan Kupres
Visionary Thinking
Synopsis:
Documentary - entertainment series in which each of 16 episodes
consists of clips where ex- Yugoslavia citizens, sometimes with nostalgia, sarcasm or humor, talk about various subjects and phenomena
related to the culture of everyday life in country that does not exist
any longer. The series is strictly based on private memories, and does
not interfere with history or ideology...
Synopsis:
CINEMA WORLD
Synopsis:
Baris is regular, the scene he faces a day as he comes back from
his work creates an enormous change in his life. He is excluded by
the society and turns to an undesirable person. But Baris doesn´t care
anything and he goes on his life on a very different path.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Documentary Cinema World tells us story of one of the last village
cinemas in Slovakia. Real life stories and memories of local villagers
give us a look into history of this cinema and show us its importance.
Not only has the viewer an opportunity to be a witness of the cinema’s celebration in the memories of people, but he can also witness
the closure of this cultural village temple. Even though the cinema was
a significant part of the village for over half of the century, villagers
will have to give it their last goodbye...
Kino Svet
28´
Slovakia (2012)
Young author / Documentary
Marek Janičík
Akadémia umení,
Fakulta dramatických umení
Synopsis:
DIARY OF A KNIGHT
Synopsis:
The very basis of the film based on personality disorder. Having only
one person in a dark room on which a two- person conversation is going
on (basically by soliloquy of the man) os done by showing only the half
of the man´s face. The bright part of man´s face is fearful but also trying
to stay strong. He yields but also keeps on spending efforts. He wats
make others to hear his voice. The other half man´s face is his inner
that is trapped within and the world that he does not desires even a bit.
This world is silent but consumes the man both mentally and physically.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“Diary of a Knight” is an artdocumentary film that shows how
a small taekwondo club becomes a lighthouse in dark times, that
fights for children’s rights with it heart and not with money,
and, luckily succeeds. The film also enlightens the traces
of the distant past of the town of Zrenjanin, removing the dust
of oblivion from it. The film is realized without a budget by international team of volunteers from Serbia, Malta and Macedonia,
within the campaign of raising public awareness of children´s
rights.
Dnevnik jednog viteza
14´33´´
Serbia and Malta (2012)
Prod. company / Documentary
Igor Aleksic
Ibidem
43
44
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
20 YEARS LATER
Synopsis:
180 / 100
Original title:
Length:
Country:
Category:
20 godina posle
4´ 53´´
Serbia (2012)
Local TV / News /
Investigative report
Director:
Miroslav Nackov, Miki Ilić
Production: Miroslav Nackov
The video 20 years later is a reedited version of a package by local TV
Caribrod. It is about an attempt of reconciliation and understanding
made by two men who were on opposite sides in the war in Croatia,
only to meet accidentally 20 years later in Dimitrovgrad, Serbia. Serbian European Integration Office, Delegation of the European Union
to the Republic of Serbia and Erste Bank awarded this package best
broadcast piece on European integration process in 2011. In 2012
the creators won another short film prize...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
METAL HEART
Synopsis:
THE COUCH
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Musical - educative document about metal, dealing with its main subgenres and with the subjective views of the supporters of this kind
of music.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The couch needs to be removed. The question is not “why?” but
“how?”. Two girls are trying their best, but life is hard, and the couch
is heavy. So, the ultimate hero comes in the perfect moment on
a skateboard, and he is tall and blond, just like in fairy tales.
The never ending journey of the colourful couch begins, across
the river (three times), through parks, streets and people´s everyday life, while the “why?” is getting to be more and more important.
Metal heart
14´
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Agnes Dimun
Agnes Dimun
Synopsis:
180/100
25´
Hungary (2011)
Young author / Short film
Nándor Lörincz, Bálint Nagy
Lajos Tóth
Kanapé
12´
Hungary (2012)
Young author / Short film
Doraya Bouandel
Lajos Tóth
Roly is a hot- headed guy, who has high-blood pressure. His doctor
gives him a 24-hours machine to monitor his heart. However, this day
turns out to be Roly´s worst nightmare when his girlfriend dumps
him. He is joined by two of his equally crazy friends on this road- trip
that is literally not going anywhere.
THE BELLYBUTTON OF MY GRANDMA
Synopsis:
CINEMA LESSONS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“Underbelly of my Grandma” is a gastro family saga. Three ages,
three men and a plenty of food. Rebel grandfather, control - freak dad
and the lazy offsprings. Their deviant dining habits seal their fates
for all. Free adaptation of “8 and half best things a Hungarian man does
while eating” by András Cserna-Szabó.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Cinema Lessons is the name of one of the television productions
that was aired in 2011 on Teleradioerre. This original format
is a project thanks to collaboration between Teleradioerre and the
Laboratory Film Festival de La Bottega dell’Attore - Studio Dauno
Theatre. Seven episodes with seven famous teachers: the italian
and international actors and directors Sergio Rubini Alessandro
Haber, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino, Jasmine Trinca, Toni
Trupia e il direttore della fotografia Sergio D’Offizi...
Nagyanyám köldöke
12´
Hungary (2013)
Young author / Short film
Nóra Lakos
Lajos Tóth
45
Lezioni di Cinema
27´
Italy (2012)
Local TV / Media Literary Project
Euclide Della Vista
Euclide Della Vista
46
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
THE END IS FORETOLD BY THE BEGINNING
Synopsis:
THE LEGEND
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
In the world everything is natural. Nothing exists separately. The good
and evil, the birth and death, love and hatred - always complementary
parts of a whole. They say that behind one shoulder of the person
there is it a guardian angel, and it means that behind another there
is his death. But exactly together they generate - harmony.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Urban legend about a retired teacher, love and dignity.
Finisqu ab origine pendet...
2´ 35´´
Belarus (2013)
Young author / Fiction
Irina Nazarenko
Irina Nazarenko
OFLAG 6C
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Oflag 6C
24´
Serbia (2012)
Prod. company / Documentary
Mira Lolić Močević
Aleksandar Djordjevic
Legenda
7´
Hungary (2011)
Young Author / Short film
Márton Szirmai
Lajos Tóth
Synopsis:
DEATH OF THE ACTOR
Synopsis:
Oflag 6C was the name of one of the nazis concentration camp
through the World War 2. This one was built in a peaceful place, Osnabruck Germany. Few thousands of the elite Yugoslavian Royal army
members were imprisoned there. About their life in the camp and the time after liberation, about requisite to keep memories fresh, about trying
to figure out what kind of people they really were and about need to find
peace and salvation for victims and their families...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
One of the funniest One minute stories of the great Hungarian writer, István Örkény (Catsplay; The Family Tót), filmed in 2 minutes.
Mr. Zetelaki, the famous actor died on the afternoon, but this
„accident“ can’t obstruct him to perform King Lear in the evening
with great success. This film was a salute to István Örkény, who was
born 100 years ago in 2012.
A színész halála
2´ 06´´
Hungary (2012)
Young Author / Media Literary Project
Tamás Boros
Tamás Boros
ONE MORE DAY
Synopsis:
PAPER MEMORIES
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
One day from live of alone mother, who has to fight every day of surviving in foreign country. True story based on personal experience
of Belarus woman, who came to Germany and gave birth to the child.
This what is still keeping woman on the life is one, very particular
dream...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The story about the shepherd Marino Bartolomeo and his diary.
In 1902 Marino Bartolomeo left Italy to Big Pine, California. In
California he worked for the owner of 10 000 sheep, taking care
of sheep with a co-worker. In 1909, when the owner of 10 000
sheep died, Marino Bartolomeo came back to Italy...
Noch einen Tay
10´
Germany (2012)
Local TV / Fiction
Michalina Mrozek, Inna Alizar
Offner kanal Magdenburg
Memorie di carta
24´ 03´´
Italy (2012)
Prod. company / Documentary
Andrea Ferrari
Audiovisual Buster Keaton
Communication Science Department
Genova University-Savona Campus
47
48
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
49
STREETS TUNED
Synopsis:
STUG STUDENT TELEVISION
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Street musicians are the spice in boiling mixture of ingredients in everyday bustle of the city and in every village that has moved beyond
the framework of mental Mentality. The sounds of street musicians are
more than a mere irritation of eardrum, they are forms of communication. They are a guide through space, time, and landscapes of the spirit. The film “Streets tuned” is a realistic portrayal of feelings, thoughts,
desires and problems of street musicians from the streets of Niš...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
STUG is a weekly show made by and for students. Groningen is a student city. A quarter of the population of our city is student. It´s
a group that isn´t well represented in the media. That´s why our local
network OOG TV decided to start a show for and by students.
We have made over 100 episodes since the program made is debut
two and a half years ago. STUG is made by 1 professional who leads
and educates a group of students, interns and volunteers. The program is a magazine, each shoe has segments...
Naštimovane ulice
36´ 25´´
Serbia / Turkey (2013)
Local TV / Documentary
Aleksandar Z. Dimitrijević
Niška televizija in co-production
with Art Nicomedia
STUG studententelevisie
18´ 49´´
Netherlands (2012 / 2013)
Local TV / News
Colin Mooijman
Marjon de Rooy
ANATOMY OF A CULTURE
Synopsis:
VDM
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Programme about poet from Chernivtsy Paul Celan, who was a Jew
and lived at the time of the Second World War, but all his life write
poems in German language. This program about life of Paul Celan, his
conflict with the language and the nationality, his childhood in Chernivtsy and emigration to another countries, and, finally, his death
in Paris. In this programme we spoke with professors, who explores
life of Paul Celan, with people, who saw him personally, who spoke
with the members of his family.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
THE LAST NIGHT OF BABY GUN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Baby Gun exacts her own body for the system. Employed in a world
of complete aviabilitym she nevertheless survives the tough streets.
This thanks to her singing functioning as her defence weapon. her fragile voice can even revive the simpleton Lennie. And this Lennie, her
only friend who strangulates almost everything with his childish love,
can be controll by her. Albeit odd, this seems ugly unsuitable couple
unite in their smeggle against a dirty corrupt macho world.
CLIMATE CHANGE, CAUSES
AND COUNTERMEASURES
Анатомія Культури
38´ 42´´
Ukraine (2011)
Local TV/ Documentary
Aelita Tomulets
Tata Kepler
The Last Night of Baby Gun
15´
Germany (2013)
Local TV / Fiction
Jan Eilhardt
Jan Eilhardt
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Synopsis:
VDM
12´ 44´´
France (2012)
Local TV / Participatory media projects
Cécilia Cardoso Rodriguez
Com´étik diff usion
Klimatická zmena, príčiny a opatrenia
24´
Slovakia (2013)
Prod. company / Documentary
Štefan Vaľo
Štefan Vaľo
Student of a vocational scool, Nicolas is being rejected by his mates
without any help of his teachers. Whipping boy of his classe, he’s
looking for a solution ta escape the daily violence. „VDM“ was created by student of the Gustave Eiffel’s College as a result of video’s
workshop. After a reflexion about the differents types of violence,
the teenagers were assisted for the screenplay writting and the creation of the short film. His film reveals some problematics that
the teenagers found in their class. Beetwen reality and fiction,
it delivers a message of prevention of violence carried by the class.
Synopsis:
In the film are documented causes desiccation of nature, streams,
reducing levels of rivers and groundwater. Compacted soil that
did not let rainwater into the ground, but it quickly transport into
the oceans; nan-made slopes in which interrupts capillary which
immediately leaking from the ground and flows into the ocean;
rainage channels that drain the surrounding fields to the depth
of the bottom channel. All three phenomena triggered dewatering process of land from which water runs off rather than turning
over the planet to the sun to sustain its life-giving function...
50
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
TIN SOUL
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Cínová duša
17´
Slovakia (2012)
Local TV / Documentary
Oto Vojtičko, Beáta Oravcová
Oto Vojtičko
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2013 / Competition Show „Golden Beggar“ 2013
Synopsis:
FRAGMENTS 17
Synopsis:
The documentary captures the artistic way today unconventional
and dying slowly profession organ-builder, someone who corrects
and blends old historically valuable organs. Oto Dlugosch is also signed under repair historically oldest organ-playing in Slovakia, which is
located right in the Kežmarok’s Basilica of Saint Cross. Creator of the
document was not even so much about capturing the true progress
of the work, but rather a presentation of royal authority as a musical
instrument for capturing sound out of tune and tuned pipes, the joy
ordinary person who feels that this tool infuses the soul.
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
On the attic, in an old dusty trunk is an old film reels and sheets my
grandmother Renee. Suitcase comes from 1959, the year when she
died. She had 39 years, courageously fought with loneliness, she fell
and got up. But her life ended sadly. Fragments are 17 color display and intimate private world of the person who expressed their
feelings through film and sheet. The result is a view of life romantic
heroine Renee.
Fragments 17
4´ 30´´
France (2013)
Young author / Documentary
Lise Reboulleau
Marine Moschen
AFTER THE BOMBS
Synopsis:
A WALL ON THE FUTURE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
At the beginning of 1999, former Federal Republic of Yugoslavia was
bombed by NATO member countries. It was a precedent in the European history after the World War II – to bomb a European country.
One of the targets was building of the Army Headquarters in Belgrade. Even today, this building stand just like that, in one of the busiest streets in Belgrade. For security reasons over the last 13 years
the humans did not carry out almost any works on them. But
the nature did. The real forest grew up on this building...
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
The theme of this reportage, concerns on the perspectives of job
and the future of the young people of Savona. The city, has been
tied up to the factory (that has born with the name of “Tardy
and Benech” and dead with the name “Omsav”) in the 1994, that it
came to employ 6 000 workers when the number of the citizens
reached 45 000 habitants. Our short documentary shows and faces
the problem of the juvenile unemployment in a small city as Savona,
for a long time stamped on a strong and consistent reality worker.
Today, the political world still sustains his-self on the past industrial
season, that nevertheless disappeared leaving few traces of itself.
Posle Bombi
7´ 50´´
Serbia (2013)
Prod. company / Documentary
Bosko Savkovic
ALTERNATIVA
ORCHESTRA IN SCHOOL
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Throughout the year, students in the school in Southern France prepare
for a serious concert. Playing the violin, accordion and toubkal.
Les bonnes notes
28´ 41´´
France (2013)
Prod. company / Documentary
Blanc Pauline, Gros Marielle
Airelles Vidéo
51
Un muro sul futuro
6´ 09´´
Italy (2013)
Young author / Documentary
Andrea Lisa Palmieri
Košický filmový festival / Košice Film Festival
KOŠICKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
53
Streda, 12. júna 2013:
Wednesday, June 12th:
Bábkové divadlo:
16:00 Blok krátkych filmov Akadémie umení v B. Bystrici (Slovensko, 30 min)
16:30 Odvaha (dráma, Poľsko, 2011, 85 min)
18:00 Peace for our time? (dokument, Veľká Británia, 1988, 100 min)
20:00 The Forgotten Men (dokument, Veľká Británia, 1988, 90 min)
21:30 Bonny a Clyde (krimidráma, USA, 1961, 111 min)
Puppet Theatre:
16:00 Set of Short films Academy of Art Banska Bystrica (Slovakia, 30 min)
16:30 Courage (drama, Poland, 2011, 85 min)
18:00 Peace for our time? (documentary, Great Britain, 1988, 100 min)
20:00 The Forgotten Men (documentary, Great Britain, 1988, 90 min)
21:30 Bonny a Clyde (crimidrama, USA, 1961, 111 min)
Ster Century Cinemas:
15:50 My House under the Bridge is the Travelling House (dokument, Bosna
a Hercegovina, 2008, 7 min)
16:00 We cry Behind Dark Glasses (dokument, Srbsko, 2012, 60 min)
17:00 Ace of Spade: Bad Destiny (krimidráma, Čierna hora, 2012, 92 min)
18:35 More then Honey (dokument, Švajčiarsko, 2012, 95 min)
20:10 Šimon a duby (dráma, Švédsko, 2011, 122 min)
Ster Century Cinemas:
15:50 My House under the Bridge is the Travelling House (documentary,
Bosna i Herzegovina, 2008, 7 min)
16:00 We cry Behind Dark Glasses (documentary, Serbia, 2012, 60 min)
17:00 Ace of Spade: Bad Destiny (crimidrama, Montenegro, 2012, 92 min)
18:35 More then Honey (documentary, Switzerland, 2012, 95 min)
20:10 Simon and the oaks (drama, Sweden, 2011, 122 min)
Štvrtok, 13. júna 2013:
Thursday, June 13th:
Bábkové divadlo:
16:00 Blok maďarských krátkych filmov (Maďarsko, 55 min)
17:00 Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia (dokument, Slovensko, 24 min)
17:30 Alfréd Hičkok a cesta do Iránu (mocumentary, Slovensko, 2012, 22 min)
18:00 Blok krátkych filmov Slovak Short Cinema I. (Slovensko, 90 min)
19:30 Filmárovce alebo Čachtice 1961 (dokument, Slovensko, 2013, 48 min)
20:30 Táranie do vetra (dokument, Slovensko, 2013, 12 min)
20:45 Sizyfos (dokument, Slovensko, 2011, 14 min)
21:00 Kino Svet (dokument, Slovensko, 2012, 28 min)
21:30 Spievanie v daždi (muzikál/komédia, USA, 1952, 103 min)
Puppet Theatre:
16:00 Set of Hungarian Short films (Hungary, 55 min)
17:00 Climate Change, Causes and Countermeasures (documentary,
Slovakia, 24 min)
17:30 Alfréd Hičkok a cesta do Iránu (documentary, Slovakia, 2012, 22 min)
18:00 Set of Short films Slovak Short Cinema I. (Slovakia, 90 min)
19:30 Filmárovce alebo Čachtice 1961 (documentary, Slovakia, 2013, 48 min)
20:30 Táranie do vetra (documentary, Slovakia, 2013, 12 min)
20:45 Sizyfos (documentary, Slovakia, 2011, 14 min)
21:00 Kino Svet (documentary, Slovakia, 2012, 28 min)
21:30 Singing in the rain (musical/comedy, USA, 1952, 103 min)
Ster Century Cinemas:
16:00 The Abandoned (dráma, Bosna a Hercegovina, 2010, 85 min)
17:30 Aisheen (dokument, Katar/Švajčiarsko, 2010, 86 min)
19:00 4. revolúcia (dokument, Nemecko, 2010, 83 min)
20:25 Odhalený prístav (dráma, Fínsko, 2012, 125 min)
Ster Century Cinemas:
16:00 The Abandoned (drama, Bosna i Herzegovina, 2010, 85 min)
17:30 Aisheen (documentary, Katar/Switzerland, 2010, 86 min)
19:00 4 th Revolution (documentary, Germany, 2010, 83 min)
20:25 Detected Harbor (drama, Finland, 2012, 125 min)
54
Košický filmový festival / Košice Film Festival
Piatok 14. júna 2013:
Friday, June 14 th:
Bábkové divadlo:
Puppet Theatre:
16:00
17:00
17:30
18:00
19:30
21:30
16:00
17:00
17:30
18:00
19:30
21:30
Blok krátkych filmov Akadémie umení v B.Bystrici (Slovensko, 60 min)
World according to Hania and Stas (dokument, Poľsko, 2011, 27 min)
If fish could talk (komediálna dráma, Poľsko, 2010, 27 min)
Blok krátkych filmov Slovak Short Cinema II. (Slovensko, 90 min)
80 miliónov (historická dráma, Poľsko, 2011, 102 min)
Čeluste (thriller, USA 1975, 124 min)
Set of Short films Academy of Art Banska Bystrica (Slovakia, 60 min)
World according to Hania and Stas (documentary, Poland, 2011, 27 min)
If fish could talk (comedic drama, Poland, 2010, 27 min)
Set od Short films Slovak Short Cinema II. (Slovakia, 90 min)
80 milions (historical drama, Poland, 2011, 102 min)
Jaws (thriller, USA 1975, 124 min)
Ster Century Cinemas:
Ster Century Cinemas:
16:00
17:30
17:50
18:30
20:00
21:45
16:00
17:30
17:50
18:30
20:00
21:45
Ginger: More Than a Game (biografický, Srbsko, 2011, 85 min)
Roza Mojsovska (dokument, Macedónsko, 2010 19 min)
What´s Missing in this picture? (dokument, Srbsko, 2012, 38 min)
Jarovnické maky (dokument, Slovensko, 2012, 58 min)
Kríž cti (vojnový, Nórsko, 2012, 101 min)
Cannibal Vegetarian (dráma, Chorvátsko, 2012, 84 min)
Ginger: More Than a Game (biography, Serbia, 2011, 85 min)
Roza Mojsovska (documentary, Macedonia, 2010 19 min)
What´s Missing in this picture? (documentary, Serbia, 2012, 38 min)
Wild poppies of Jarovnice (documentary, Slovakia, 2012, 58 min)
Cross of Honor (war, Norway, 2012, 101 min)
Cannibal Vegetarian (drama, Croatia, 2012, 84 min)
Sobota 15. júna 2013:
Saturday, June 15th:
Bábkové divadlo:
Puppet Theatre:
16:30
18:00
19:30
21:30
16:30
18:00
19:30
21:30
Blok krátkych filmov FMK UCM v Trnave (Slovensko, 90 min)
Život s kašparem (dokument, Česko, 2013, 89 min)
Ružienka (historický, Poľsko, 2010, 118 min)
Olovená vesta (vojnový, USA/Veľká Británia, 1987, 116 min)
Set of Short films FMK UCM in Trnava (Slovakia, 90 min)
Život s kašparem (documentary, Czech republic, 2013, 89 min)
Ružienka (historical, Poland, 2010, 118 min)
Full Metal Jacket (war, USA/Great Britain, 1987, 116 min)
Ster Century Cinemas:
Ster Century Cinemas:
15:50
16:30
18:00
19:30
22:00
15:50
16:30
18:00
19:30
22:00
Naivné sny? (dokument, Slovensko/Švajčiarsko, 30 min, 2013)
Hunting Down Small Predators (thriller, Bulharsko, 2010, 100 min)
Winter Nomads (dokument, Švajčiarsko/Francúzsko, 2012, 90 min)
Call Girl (thriller, Švédsko/Nórsko, 2012, 140 min)
Projekcia krátkych filmov projektu Kinokabaret (90 min)
Naive dreams? (documentary, Slovakia/Switzerland, 30 min, 2013)
Hunting Down Small Predators (thriller, Bulgaria, 2010, 100 min)
Winter Nomads (documentary, Switzerland/France, 2012, 90 min)
Call Girl (thriller, Sweden/Norway, 2012, 140 min)
Projection of Short films of project Kinokabaret (90 min)
ESENCIA KOŠÍC / ESSENCE OF KOŠICE
56
57
Esencia Košíc 2013
Essence of Košice 2013
Podujatie “Esencia Košíc” sa koná v rámci 19. Medzinárodného
festivalu lokálnych televízií.
The event is held on the occasion of the 19 th International Festival
of Local Televisions.
12.-13. jún 2013:
Vyšehradský a Balkánsky dvor, Rodošto
June 12-13, 2013:
Visegrad and Balkan Court, Rodošto
14. jún 2013:
Susedia, Jesenského ulica
June 13, 2013:
Neighbors, Jesenského Street
Organizátor:
Nadácia City TV
Organizer:
City TV Foundation
Produkcia:
Gejza Tóth
Executive producer: Gejza Tóth
Moderátor:
Braňo Mojsej
Presenter:
Esencia Košíc 2013
Essence of Košice 2013
1. Výstava fotografií “Rannokresťanské pohrebisko
z iného uhla“, Niš, Srbsko
2. Historická výstava fotografií z Izmitu
3. Bobalet
4. Bábkové divadlo Košice
5. KKK Košický klub kuchárov a cukrárov
6. La Famiglia - Talianska káva a víno
7. Košické lángoše a gofry
8. Outbreak Dance Center Košice
9. BODNAR vino-olio-ecoproducts
10. Pivo Šariš
11. Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
12. Tramtária
13. Duo AS & ANITA RIBAR
14. Život je lep / Život je krásny
1. “Early Christian Necropolis from another angle“ photo
Exhibition from Nish, Serbia
2. Historical Izmit Photo Exhibiton
3. Bobalet
4. Puppet Theatre in Košice
5. KKK Club of Cooks and Pastry-Cooks in Košice
6. La Famiglia - Italian Coffee and Wine
7. Lángoš and waffles from Košice
8. Outbreak Dance Center Košice
9. BODNAR vino-olio-ecoproducts
10. Šariš Beer
11. Vlado Urban Private Elementary Arts School
12. Tramtaria
13. Duo AS & ANITA RIBAR
14. Život je lep / Life is beautiful
Braňo Mojsej
Dobrovoľníci zo športového gymnázia Exnárova
Volunteers from Exnarova secondary school
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Košice - European Capital of Culture 2013
Obrazy môjho sveta / Images of My World
58
59
Esencia Košíc 2013
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Pastiri vremena
Slike moga sveta / Obrazy môjho sveta, r. Miroslav Benka
TRIO NIT
Milica Strbo
CABINET
Dragosavljevic Nevenka
Milena Cerskov
EJOT
Petko Jovančić
Panónska miniatúra z kolekcie galérie Babka Kovačiča
Egy Kiss Erzsi Zene / Kiss Erzsi Hudba
Zmicier Wajciuszkiewicz a WZ-Orchestra
Pismaniye Izmitská cukrová vata
Turecká ľudová hudba
Tradičné turecké ručné práce
Kaligrafia
Italia News
Hudobná skupina Bran
Konsenza
Essence of Košice 2013
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Pastiri vremena
Slike moga sveta / Images of My World, r. Miroslav Benka
TRIO THREAD
Milica Strbo
CABINET
Dragosavljevic Nevenka
Milena Cerskov
EYOT
Petko Jovančić
Pannonian miniatures from the collection of the Babka Kovačič
Gallery, Serbia
Egy Kiss Erzsi Zene / Kiss Erzsi Music
Zmicier Wajciuszkiewicz and WZ-Orchestra
Pismaniye Izmit Cotton Candy
Turkish Folk Music
Traditional Turkish Handycrafts
Calligraphy
Italia News
Music band Bran
Konsenza
GOLDEN BEGGAR 2013
Register filmov (v abecednom poradí) | Register of Films (in alphabet order)
( 0 - 9 ) ...for better or for worse...
180/100
20 years later
22 Heads
8 (EIGHT))
(A)
After the bombs
Anatomy of culture
Ancestral Delicatessen
Androginia
Archimandrite
Arie
A wall on the future
Awake up of stone
(B)
Bloc 5 Story (extracts)
(C)
Cinema Lessons
Cinema World
Climate Changes, Causes and Countermeasures
Creamen
(D)
Darkness
Death of the actor
Diary of a knight
Different theater. In search of happiness
Dreams
(E)
Enough! To Freedom…
(F)
Fucking Monday
Furnace maker
Fragments 17
(G)
Goodbye padrecitos
(H)
HAITI, Land of Hope Of Hope
Horizon
(I)
I am a homeschoolar
I am nobody
(J)
John Paul II - Slovak´s Friend
(K )
Kosovo Peony
Košice - is the city of dreams
(L)
Longing
Love, intertwined
Lumberjacks girls and soap - bolier girl
(S)
Some wishes
Soul of the people
Speak to me
Stop!
Strauss- Two brothers
Streets tuned
STUG student television
Sun and Survival
(T)
Tin Soul
The bellybutton of My Grandma
The Couch
The day we discovered modern slavery
The end is foretold by the beginning
The Harvest of our ancestors
The importance of being Kovačević
The Last Border
The Leader
The Last Night of Baby Gun
The Legend
The Mars
The Shack
The Shamans´s Dream
The wanderer is not coming
The Wrong Man
Three brothers in their cousine
Twice forgotten
Victorita, Victorita...
VDM
(M)
Maple Code
Mehmed’s Church
Metal heart
Moby Dick - The floating land
Mr. Smith & Mrs. Wesson
My right eye
(0)
Oflag 6C
One more day
Orchestra in school
(P)
Paper memories
Perhaps, don´t you love me
Pigs, pinecones and other mortals
Pinkfonik
(R)
Rake´s commitment
Real Man´s Film
Refuge
Remaining frames
Rukatka jars, stovna pitchers and kondir ewers
(V)
SALT, OLIVE, STONE
Saudade
Secrets and doubts
(Y)
(S)
( W ) Without water
Yugoslavia for beginners (Do you miss YU)
60
61
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
GOLDEN BEGGAR 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Hasan Arnautović
Branko Lazic
Ralitza Dimitrova
Katya Bulatetskaya
Sergey Garaevsky
Liudmila Dzemidzenka
Kate Makhova
Ivan Kurakevich
Ala Volskaya
Ludmila Kopylova
Andrei Kutsila
Viachaslaw Rakitski
Mariann Korbut
Ales Lapo
Tatiana Koreshkova
Irina Nazarenko
Lenka Koláriková
Erec Brehmer
Michalina Mrozek
Inna Alizar
Raul Cerezo
Esther Casas
Gabriel Folgado
Asier Reino
Roberto Goni
Santi Veiga
Aitor Uribarri
Josecho de Linares
Jorge Saaverda
Ávaro Moro
Óscar Cavaller
Nacha Cuevas
BIH
BIH
BG
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Televizja BiH, BHRT
Radio Television of Republika Srpska
B Plus Film
young author
young author
Belarusfilm
young author
Belarusfilm
Belarusfilm
young author
young author
young author
young author
Offner Kanal Magdenburg
Offner Kanal Magdenburg
Charged Studios
Catoute Films
Lacomuna Vertical S.L
Roberto Goni P.C.
Compañía Ibérica de Películas
Gonzalo Visedo & Francis Díaz Fontán
Escándalo Films
Producciones de fin de Semana & Aira Studio
ACM
ACM
Indira Films
Director
Director
Director
Director, Producer
Director, Producer
Director, Producer
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director, Producer
Director, Producer
Director, Producer
Director, Producer
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
GOLDEN BEGGAR 2013
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Inmaculada de la Calle
Marta Tomás
Irene Guede
Claudio Rizzo
Patricia Kulichová Rizzo
Sergio R. Zaurin
Patricia Martínez del Hoyo
María Antónia Montgut
Toniu Xou
Daniel Matesanz
Eva Lesmes
Julio de la Fuente
Javier Macipe
Marisé Samitier
Sylvie Coren
Elodie Sylvain
Pauline Blanc
Branko Vilus
Nebojša Slijepčević
Barbara Matejcic
Nina Urumov
Anja Strelec
Nóra Lakos
Nándor Lörincz
Bálint Nagy
Doraya Bouandel
Márton Szirmai
Tamás Boros
Silvia Häselbarth Stolz
Tomer Werechson
Euclide Della Vista
Andrea Ferrari
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
FR
FR
FR
HR
HR
HR
HR
HR
HU
HU
HU
HU
HU
HU
CH
IL
IT
IT
misFilms
misFilms
Zampanó
Zampanó
Cronos Films
Martian Filmmakers
Martian Filmmakers
Martian Filmmakers
Central Europea de Guiones
La luna producciones
Asociación Huauquipura & Javier Macipe
Impacto producciones & Caelus cinema
Association CARMEN
Tabasco Video
young author
young author
young author
young author
young author
young author
young author
young author
Teleradioerre
Audiovisual Buster Keaton
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director, Producer
Director
Director, Producer
Director
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
62
63
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
GOLDEN BEGGAR 2013
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Andrea Lisa Palmieri
Jerzy Kalina
Andreea Stiliuc
Violeta Gorgos
Nebojsa Ilic
Predrag Stojković
Miroslav Nackov
Ivica Ivanov
Dragica Pavlov Krstic
Zelimir Gvardiol
Mira Lolić Močević
Radovan Kupres
Miroslav Nackov
Miki Ilić
Mira Lolić Močević
Igor Aleksic
Aleksandar Z. Dimitrijević
Daniel Butterworth
Matúš Demko
Oľga Mičková
Gerhard Weag
Marek Janičík
Agnes Dimun
Marek Poláček
Martin Lišhák
Tomás Straka
Štefan Vaľo
Oto Vojtičko
Beáta Oravcová
Eren Azak
Burcu Özkan
IT
PL
RO
RO
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER, MT
SER, TR
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
TR
TR
OTV Bialystok
TVR Iasi
OWH TV STUDIO, TV Iasi
Information Network Vlastina
TV B92
Astra Video Production
Astra Video Production
Terlevizija Pirot
PRADOK
Radio television of Republika Srpska
Visionary Thinking
Radio television of Republika Srpska
Ibidem
Niška televizija, Art Nicomedia
young author
Hlohovská Televízia s.r.o.
young author
young author
young author
TV Lux s.r.o.
TV Lux s.r.o.
TV Lux s.r.o.
Kežmarská televízia rEhit
Kežmarská televízia rEhit
young author
young author
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Producer
Producer
Director
Director
Director
Director
Director
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Piero Borden
Elfi Borden
Almir Sahanovic
Ratko Orozovic
Blazo Nikolic
Taisa Bandarenka
Andrei Kutsila
Iryna Smirnova
Pavel Nazarenka
Iryna Nazarenka
Natallia Klionina
Natallia Piatsiayeva
Liudmila Dzemidzenka
Aleh Dudzich
Katsiaryna Bulatsetskaya
Ala Volskaya
Mariann Korbut
Ales Lapo
Siarhei Harayeuski
Dzianis Putsikau
Katsiaryna Makhava
Peter Pospichal
Marcel Děkanovský
Václav Špaček
Václav Špaček, jr.
Jurgen Linke
Vincent Aguano
Ed Baumeister
Anne Breuzin
Olivier Attebi
Pauline Blanc
Marine Moschen
Olga Kessaris
Panagiota Giannaki
A
A
BiH
BiH
BG
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
CZ
CZ
CZ
CZ
D
F
F
F
F
F
F
GR
GR
Art Carnuntum
Art Carnuntum
Intendant
[email protected]
[email protected]
Producer
[email protected]
BHT
Director
[email protected]
Producer
[email protected]
The Centre ”Freedom of Speech for Democracy” Director
taisaorama@gmail.com
Freelancer
Director
a.kutsila@gmail.com
Telekom-Garant
Movie director
pochta.ira202@mail.ru
Quality studio
Frilanser cameramen, montager
quality.foto.video@gmail.com
Quality studio
Frilanser reporter
quality.foto.video@gmail.com
TRCompani Brest
Editor
natalya.kln@mail.ru
TRCompani Brest
Chief branch of Sales and Marketing natasha_bst@mail.ru
TV Nireya
Chief editor
nireya@mail.ru
Participant
Driver
kort08@mail.ru
TV Mozyr
Reporter
tkm@tut.by
Belarusfilm
Director
director@belarusfilm.by
Belarusfilm
Director
ulmaroz@mail.ru
Young author
kinavoka@gmail.com
Editor, cameraman
v-garik@yandex.ru
Interpreter
festival@belarusfilm.by
“k/s “”Belarusfilm””
Director
festival@belarusfilm.by
Media expert
petr@headline.cz
Music Box TV Košice
CEO, film director
marcel.dekanovsky@musicbox.sk
SSČ AV ČR, TV PORT, s.r.o.
OAT leader-Tv studio AV ČR
spacek@ssc.cas.cz
TV PORT
Cameraman
port@tv-port-cz
Open Chanels for Europe Berlin
Journalist
linke@bok.de
Director
Canal Nord
v.aguano@canalnord.org
Kayserberg
Journalist, Photographer
ebaumeister@wanadoo.fr
Com´étik diffusion
Development project
anne.breuzin@cometik.info
olivier.attebi@lyontv.fr
Director
lesfilmsdugabian@orange.fr
Producer
lesfilmsdugabian@orange.fr
Singer
team@artcarnuntum.at
Composer, pianoplayer
team@artcarnuntum.at
64
65
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Branko Schmidt
Renata Labaš
Roger Worrod
Peter Scheiner
Susanne Scheiner
Camille Cottagnoud
Ruud De Bruin
Colin Mooijman
Katerina Beninova
Branko Beninov
Violeta Gorgos
Virgiliu Margineanu
Jerzy Kalina
Stela Jovanovic
Olivera Sasek Radulović
Darko Ković
Toni Čereškov
Zoran Radosavljevic
Dejan Dabic
Luka Radulovic
Aca Dimitrijevic
Miša Ković
Marko Djordjevic
Marjan Cvetanovic
Velimir Stojanovic
Nevena Matovic
Igor M. Toholj
Gordan Matic
Vladimir Aleksic
Marko Paljic
Dušica Folić
Predrag Stojkovic
Elma Sabanovic
Dragica Pavlov Krstic
HR
HR
CH
CH
CH
CH
NL
NL
MK
MK
MO
MO
PL
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
HRT Zagreb
HRT Zagreb
Vevey
AVA Scheiner AG
AVA Scheiner AG
ARTTEXT Amsterdam
OOG
“ZKU “”Scena””
“ZKU “”Scena””
Teleradio Moldova
Teleradio Moldova
Belsat TV
City of Nis
NTV Nis
Polka Dot
Cultural center Nis
“Trio “”Nit””
“JP “”Niška Televizija”” NTV”
Polka Dot
Niš touristic organization
Voyager Media
Voyager Media
Radio Televizija Srbija
MFC, AFC
Gargantua Films
Gargantua Films
B92
Cultural center Novi Pazar
TV Pirot
Director
Dramaturge
Producer/actor
Director, producer
Director, producer
Free lance, documentarist
Producer
Coordinator of Studentprogram
Director
Producer
Director
Producer
Director
Communication expert, journalist
Journalist- editor
General manager, vidoegrapher
Photographer
Film and video-program editor
Volunteer
Cameraman
Production assistant
Director
Director
Journalist- editor
Director
Director
Actor
Producer
Producer
Correspondent
Editor
Director
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
branko.schmidt@gmail.com
branko.schmidt@gmail.com
rogerworrod2000@yahoo.co.uk
info@ava-scheiner.ch
info@ava-scheiner.ch
camille.c@me.com
ruud@arttext.com
colin@stugtv.nl
b_beninov@yahoo.com
b_beninov@yahoo.com
violeta.gorgos@yahoo.fr
virgiliu.margineanu@gmail.com
jerzy.kalina@tvp.pl
stelaj@eunet.rs
oljntv@yahoo.com
darkokovic@yahoo.co.uk
toni-chereskov@hotmail.com
kiki@nislija.be
dabic.dejan@nkc.org.rs
Lukaradulovic87@gmail.com
urednik@ntv.rs
misa95kovic@gmail.com
marko@visitnis.com
nevenamatovic@gmail.com
igor.toholj@gmail.com
gordanmatic@hotmail.com
gordanmatic@hotmail.com
marko.paljic@gargantuafilms.com
predrag.stojkovic@b92.net
domkulture_np@yahoo.com
dragica.pavlov@gmail.com
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Marijia Milijić
Aleksandar Z. Dimitrijivević
Miroslav Nackov
Miki Ilić
Mirjana Čvorić
Ana Tomanova Makanova
Vesna Vujasinovic
Dragana Stanić
Olgica Rakić
Akin Ülkü Sevinç
Eren Azak
Otto Olejár
Peter Strojný
Peter Falis
Ján Libant
Juraj Čečetka
Marek Janičík
Juraj Kovalčík
Martin Vaľko
Anges Dimun
Oto Vojtičko
Marta Franková
Dana Pietsch
Miloš Mistrík
Lucia Jelčová
Samo Kolar
Grigorij Meseznikov
Jana Iléšová
Dušan Závodský
Pavol Štec
Eva Dekanovská
Oleksandr Gorskyi
Justin Schlosberg
Rick Thomson
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
TR
TR
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
UA
UK
UK
“JP “”Niška Televizija”” NTV”
“JP “”Niška Televizija”” NTV”
RT Caribrod
RT Caribrod
RTV Šabac
Parliament of Vojvodina
Music Box TV Novi sad
Art Klub Anarh
Journalist, author
Cameraman- reporter
Radio & TV journalist reporter
Editor, cameraman
Journalist
Vicepresident
Director
TV producer and activists
urednik@ntv.rs
urednik@ntv.rs
ckonakimi@yahoo.com
ckonakimi@yahoo.com
mirjanacvoric@yahoo.com
atomanova@skupstinavojvodine.gov.rs
wesna.vujasinovic@gmail.com
ganjusha@gmail.com
Art Nicomedia Association
Director of Short Film
Cine-tel Productions
TV Lux s.r.o.
TV Karpaty, s.r.o.
TV Hlohovec
TV Hlohovec
President of Art Nicomedia Association
Director
Producer
Marketing director
Marketing and Trade manager
Managing director
sasi70@gmail.com
erenazakk@gmail.com
ottoolejar@yahoo.com
marketing@tvlux.sk
marketing@tvkarpaty.sk
hctv@hctv.sk
hctv@hctv.sk
marek.janicik@markopolo.sk
kovalcik.juraj@gmail.com
valko@tvzeplin.sk
info@anges-dimun.com
riaditelktv@kezmarok.sk
marta.frankova@culture.gov.sk
dana.pietsch@culture.gov.sk
predseda@rada-rtv.sk
lucia.jelcova@rada-rtv.sk
samo.kolar@pobox.sk
mesez@ivo.sk
illesovaJ@state.gov
konseza@konseza.sk
pstec@nasa.sk
festival@festival.sk
mediatva@gmail.com
j.schlosberg@bbk.ac.uk
rick.thompson@t-media.org.uk
Documentarist
TV Zemplín
Freelancer
Kežmarská televízia rEhit
Ministerstvo Kultúry SR
Ministerstvo Kultúry SR
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Freelancer
Institue for Public Affairs
Embassy of the USA
Konsenza
TV Naša
Foundation City TV
Telecompany TVA
media scene at the local level
Owner of TV Zemplin, cameraman
Director
Director
Chief State counsellor
Head of council
Spokewoman
Journalist
Political Scientist
Public affairs officer
Editor-in-chief
President of the Festival Committee
Lecturer, expert in the evolving
Director of T-media
66
67
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
103. James Sutherland-Smith
104. Eric Molberg
UK
USA
Alliance for Community Media
Tlmočníci | Interpreters
Writer/poet/translator
Indiana Chapter Chair
james.sutherlandsmith@gmail.com
emollberg@acpl.lib.in.us
“Esencia Košíc” - kontakty | “Essence of Košice” Contacts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Zmicier Wajciuszkiewicz
Kiss Erzsi Music
Pavel Hajko
Miroslav Benka and his group
Nebojsa Vojvodić
Milica Marjanovic
Bojan Carić
Milica Strbo
Ana Stankovic
Dragosavljevic Nevenka
Milena Cerskov
Eyot
Petko Jovančić
Vladimir Milovanov
Boba Brella
Puppet Theatre in Košice
KKK
La Famiglia
Lukáš Rusňak
Outbreak Dance Center Košice
Jozef Bodnár
Šariš Beer
Visit Košice
Železiarik
Akin Ülkü Sevinç
BY
HU
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
TR
WZ - Orchestra
Music band
Babka Kovačič Gallery
ART CENTER
Trio Nit (Thread)
Trio Nit (Thread)
Trio Nit (Thread)
Handy Craft Artist
Cabinet
Cabinet
Handy Craft Artist
Music band
School for Cooking & Esthetic Arrangements
„Život je lep“ Music Band
BoBalet - Private Dance School
Club of Cooks and Pastry-Cooks in Košice
Italian Coffee and Vine
Lángoš and waffles from Košice
Dance center
BODNAR vino-olio-ecoproducts
Brewery
The organization KOŠICE - Tourism
Children’s folklore ensembles
Art Nicomedia Association
painter
director
musician
musician
musician
Art Dolls
One–of-a-kind jewelry
“Golden Hands”
harmonica
President
todar@tut.buy
www.kisserzsi.hu
pavel.babka@babka.rs
benkamiroslav@yahoo.com
vojvoda69@gmail.com
morskajezica@gmail.com
Slovak - Russian:
Viera Chovancová
e-mail: ddtecheurope@stonline.sk
Slovak - French:
Roman Gajdoš
e-mail: cassovian@gmail.com
Slovak - English:
Štefan Vrátny
e-mail: vratny@nextra.sk
Jana Krajňáková
e-mail: bbjanka@yahoo.com
Martina Kurtyová
e-mail: kurtyova@centrum.sk
facebook.com/milica.strbo
enquiries@creativewomenworkshops.com
enquiries@creativewomenworkshops.com
facebook.com/milena.cerskov
info@eyotmusic.com
+381 62 429 463
szusbrella@stonline.sk
sekretariat@bdke.sk
+421 905 429 311
www.lafamiglia.sk
lukyrusnak@gmail.com
info@outbreak.sk
mail@ekoprodukty.sk
topvar@topvar.sabmiller.com
visit@visitkosice.eu
zeleziar@zeleziar.sk
sasi70@gmail.com
Kontakty | Contacts
CITY TV FOUNDATION
Hutnícka 1, 040 01 Košice, Slovakia
Tel.: +421 905 966 649
Fax: +421 55 79 79 112
E-mail: festival@festival.sk
Web: www.festival.sk
ZZZNRQVH]DVNǧHPDLONRQVH]D#NRQVH]DVN
19. medzinárodný festival lokálnych televízií a jeho časti Košický filmový festival a Esencia Košíc podporili:
Download

FESTIVAL GUIDE