Obsah | Content
Medzinárodný festival lokálnych televízií | International Festival of Local Televisions
4
Organizácia | Organisation
7
Poďakovania | Acknowledments
9
Príhovor | Opening Speech
12
Poroty | Juries
14
Ceny | Awards
17
Archív víťazov | Archive of Winners
18
Program festivalu | Festival program
20
Panelové diskusie | Panel Discussion
22
Workshopy | Workshops
25
Participatívny tréning | Participative training
26
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ | Competition Show „Golden Beggar“
27
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ | Non-Competition Show „Europe on Screen“
55
Sprievodné podujatia „Esencia Košíc“ | Accompanying events „Essence of Košice“
67
Register filmov (v abecednom poradí) | Register of Films (in alphabet order)
72
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts:
74
Kontakty na účastníkov | Participants‘ Contacts
78
Tlmočníci | Interpreters
82
4
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Realizované s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky
The festival is held with the financial support of the
Ministry of Culture of the Slovak Republic
Nad festivalom prevzali záštitu:
The festival is held under the auspices of:
Maroš Šefčovič
- podpredseda Európskej komisie zodpovedný
za “medziinštitucionálne vzťahy
a administratívne záležitosti“
Maroš Šefčovič
- Vice-chairman of the European Commission
responsible for “Inter-institutional Relations
and Administration”.
Zdenko Trebuľa
- predseda Košického samosprávneho kraja
Zdenko Trebuľa
- President of the Košice Self-Governing Region
Richard Raši
- primátor mesta Košice
Richard Raši
- Mayor of Košice
Organizátor:
Organiser:
Nadácia City TV
City TV Foundation
Spoluorganizátori:
Co-organisers:
Košice2013 - Európske hlavné mesto kultúry
Aliance Francaise
Ster Century Cinemas
Košice2013 European Capital of Culture
Aliance Francaise
Ster Century Cinemas
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Hlavní partneri:
Main Partners:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Košický samosprávny kraj
German Marshall Fund
Mesto Košice
Irány TV, Hungary
Elaia Design Studio
Trilabit s.r.o., Czech Republic
Equinoxe s.r.o.
Kosit a.s.
Ministry of Culture of the Slovak Republic
Košice Self-Governing Region
German Marshall Fund
Mesto Košice
Irány TV, Hungary
Elaia Design Studio
Trilabit s.r.o., Czech Republic
Equinoxe s.r.o.
Kosit a.s.
Ďakujeme za podporu a spoluprácu:
Special thanks for support and co-operation to:
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
Veľvyslanectvo Srbskej republiky
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Generálny konzulát Maďarskej republiky
Ruské centrum vedy a kultúry
Embassy of the U. S. A.
Embassy of the Republic of Serbia
Council for Broadcasting and Retransmission
Royal Norwegian Embassy
Academy of Arts Banská Bystrica
Consulate General of Hungary in Košice, Slovakia
Russian Centre for Science and Culture
5
6
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Produktoví partneri:
Product Partners:
Pivnica Orechová
Pivnica Orechová
Delikatesa
Delikatesa
Hotel Centrum
Hotel Centrum
Hotel Yasmin
Hotel Yasmin
Mediálni partneri:
Media Partners:
TV Music Box
TV Music Box
TV Naša
TV Naša
Millecanali
Millecanali
Lotos Plus
Lotos Plus
TV Patriot
TV Patriot
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Organizácia:
Organization:
Riaditeľka festivalu: Eva Dekanovská
Director of the festival: Eva Dekanovská
Medzinárodné vzťahy: Eva Dekanovská, Roman Gajdoš
International relations: Eva Dekanovská, Roman Gajdoš
Výber, registrácia a dramaturgia nesúťažných filmov
Európa na plátne:
Michal Klembara, Juraj Kovalčík, Dejan Dabič
Selection and Registration of non-competitive Entries
for Europe on Screen:
Michal Klembara, Juraj Kovalčík, Dejan Dabič
Registrácia súťažných programov a účastníkov:
Katarína Holečková, Veronika Svobodová
Registration of Entries and Participants:
Katarína Holečková, Veronika Svobodová
Public relations a promo festivalu:
A&D Global Business Relations, s.r.o., Miloslava Hriadelová,
Elena Romanato
Public Relations and Festival Promotion:
A&D Global Business Relations, s.r.o., Miloslava Hriadelová,
Elena Romanato
Marketing a reklama:
Monika Butkayová, Kristína Stražanová, Jiřina Töcziková
Marketing and advertising:
Monika Butkayová, Kristína Stražanová, Jiřina Töcziková
Tlmočnícky servis: Roman Gajdoš
Interpreting: Roman Gajdoš
Ubytovanie: Katarína Holečková, Veronika Svobodová
Accommodation: Katarína Holečková, Veronika Svobodová
Stravovanie: Monika Butkayová, Jiřina Töcziková
Catering: Monika Butkayová, Jiřina Töcziková
Ekonóm: Jana Nežníková
Financial Manager: Jana Nežníková
7
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Organizácia:
Organization:
Televízny spot: Elaia Design Studio
TV Spot: Elaia Design Studio
Vizuál festivalu: Vlasta Žáková
Festival Materials Design: Vlasta Žáková
Design katalógu: Wizard Systems
Catalogue Design: Wizard Systems
Tlač katalógu: MKV Press
Catalogue Print: MKV Press
Tlačoviny: Lavacom
Printed Materials: Lavacom
Autori cien Zlatý žobrák:
Arpád Račko, Martin Kudla, Vlasta Žáková
Authors of Golden Beggar Awards:
Arpád Račko, Martin Kudla, Vlasta Žáková
Úvodný a záverečný ceremoniál:
Opening and Closing Ceremonies:
Scenár a réžia: Málka Sykorová
Script and Director: Málka Sykorová
Technické zabezpečenie:
TV Naša (Ivan Dekanovský, Peter Derenčényi, Martin Kravec,
Peter Konkoľ, Miro Vadásy, Inga Húšťová, Robert Kamenický)
Technical sevices:
TV Naša (Ivan Dekanovský, Peter Derenčényi, Martin Kravec,
Peter Konkoľ, Miro Vadásy, Inga Húšťová, Robert Kamenický)
Produkcia: Mária Beerová
Executive Producer: Mária Beerová
Web stránka servis: Peter Roško
8
Website Service: Peter Roško
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Poďakovania:
Acknowledgements:
Czimbalmosné Molnár Éva
Generálna konzulka Maďarskej republiky
Czimbalmosné Molnár Éva
General Consul of Hungarian Republic
Stela Jovanovic
Honorárna konzulka Slovenskej republiky v Srbsku
Stela Jovanovic
Honorary Consul of Slovakia in Serbian Republic
Milan Šebo
Assistant for Political, Press and Cultural Affairs
Royal Norwegian Embassy
Milan Šebo
Assistant for Political, Press and Cultural Affairs
Royal Norwegian Embassy
Pavol Demeš a Joerg Forbrig - German Marshall Fund
Pavol Demeš and Joerg Forbrig - German Marshall Fund
Michail Bondar
Zástupca riaditeľa Ruské centrum vedy a kultúry
Michail Bondar
Deputy Director Russian Centre for Science and Culture
Roman Gajdoš - Prezident Francúzskej aliancie
Roman Gajdoš - President Alliance Francaise
Mária Pichnarčíková - Výkonný riaditeľ Ster Century Cinemas
Mária Pichnarčíková - Executive Director Ster Century Cinemas
Jana Illéšová - Veľvyslanectvo USA
Jana Illéšová - Office of Public Affairs Embassy of the U. S. A.
Robert Brenk - Riaditeľ Elaia Design Studio
Robert Brenk - Director, Elaia Design Studio
Miloš Mistrík - Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
Miloš Mistrík - Head of the Council for Broadcasting and Retransmission
Miroslav Šrámek - Riaditeľ Domu techniky
Miroslav Šrámek - Director of the Dom techniky
9
Medzinárodný festival lokálnych televízií
International Festival of Local Televisions
Poďakovania:
Acknowledgements:
Katarína Fabiánová - Riaditeľka Hotela YASMIN
Katarína Fabiánová - Director of the Hotel Yasmin
Bruce Bucklin - CINE Golden Eagle Film and Video Competition
Bruce Bucklin - CINE Golden Eagle Film and Video Competition
Rick Thompson - T-Media Veľká Británia
Rick Thompson - T-Media United Kingdom
Martina Viktorínová - Hovorkyňa magistrátu mesta Košice
Martina Viktorínová - Spokeswoman of the City Council Košice
Ďakujeme všetkým spoločnostiam, ktoré nám pomohli s ubytovaním, stravou a ďalšími produktmi, tak, aby sa všetci účastníci
a hostia festivalu cítili príjemne.
10
Menovite: Technik Café, Irish Pub, Delikatesa - Gastronomy Group,
Hotel Centrum, Hotel Yasmin, Ginka s.r.o., Pivnica Orechová,
Špeciality Plus Kežmarok, Kvetinárstvo Baffi, CHEESE syry
a víno z celého sveta, Villeroy & Boch, LAVIO - luxusný
plastový program, LAVACOM, MILSY, Cukrárenská výroba
SZITI, REMPO UNIVERS, DEVA, HEINEKEN, Pizzéria ASTORKA,
ALFABAL s.r.o., LYVINA s.r.o., McDonalds, DPMK.
Thanks to: Technik Café, Irish Pub, Delikatesa - Gastronomy Group,
Hotel Centrum, Hotel Yasmin, Ginka s.r.o., Pivnica Orechová,
Špeciality Plus Kežmarok, Kvetinárstvo Baffi, CHEESE syry
a víno z celého sveta, Villeroy & Boch, LAVIO (plastics), LAVACOM,
MILSY, Cukrárenská výroba SZITI, REMPO UNIVERS, DEVA,
HEINEKEN, Pizzéria ASTORKA, ALFABAL s.r.o., LYVINA s.r.o.,
McDonalds, DPMK - City Transportation Company.
A na záver ďakujeme všetkým priateľom, hosťom, známym i neznámym, ktorí nás už 18 rokov vytrvalo podporujú a veria jedinečnej
myšlienke medzinárodnej spolupráce lokálnych televízií.
Last but not least, we would like to thank to all friends, guests,
even unknown people, who constantly have been supporting
the idea of international cooperation of local televisions.
11
Medzinárodný festival lokálnych televízií
Existencia lokálnych televízií je nesporným dôkazom, že aj
v dnešnej globalizovanej dobe platí staré dobré porekadlo
“Bližšia košeľa ako kabát”. Informácie prinášané veľkými televíznymi spoločnosťami sa nám môžu zdať odtrhnuté od života,
ktorý žijeme tu a teraz.
Naopak lokálne televízie nám prinášajú novinky o tom, čo sa
deje v kraji, meste, či dokonca v ulici, kde žijeme.
Projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 je síce
európsky, ale jeho poslaním je priniesť benefity predovšetkým
pre mesto Košice a jeho okolie.
Aj z toho dôvodu je Medzinárodný festival lokálnych televízií
podujatím, ktoré v našom meste radi podporíme a je pre nás
potešením prívítať účastníkov tohoto festivalu, v meste, kde to
s kultúrou myslíme vážne.
Ján Sudzina
Riaditeľ Košice2013
Európske hlavné mesto kultúry
12
International Festival of Local Televisions
Existence of local televisions is a sound proof of the fact that even
today, in our globalised era, the good old saying ‘Near is my shirt,
but nearer is my skin’ still holds. Information brought to us by large
global TV companies can often seem to be divorced from the reality
we live in.
On the other hand, local televisions provide news and information
about the life in our very region, city or even on our street.
Košice - European Capital of Culture 2013 might be a European project, but it should mainly bring benefits for the city of Košice and its
surroundings.
And it is also for this reason that we support the International Festival of Local Televisions in Košice. It is our pleasure to welcome all
festival participants in the city which takes culture seriously.
Ján Sudzina
Director Košice2013
European Capital of Culture
13
Porota 18. ročníka IFoLT
Jury in the 18 th IFoLT
Predseda poroty: E. J. Baumeister Jr. (*1943, USA)
Chairman of the Jury: E. J. Baumeister Jr. (*1943, USA)
Pracoval ako reportér, moderátor a filmový producent v WGBH-TV hlavnej produkčnej stanice americkej verejno-právnej siete PBS a producent a vedúci producent v CBS News. Jeho program o americkej spoločnosti Chrysler získal cenu Emmy
a celovečerný dokumentárny film, ktorý robil pre
CBC „Iba ďalšie stratené dieťa“, získal Cenu
akadémie v roku 1982.
Členovia poroty:
14
Sekcia lokálne televízie
Worked as a reporter, presenter and film producer at WGBH-TV, the principal producing station
of the American public-service network PBS
and as a producer and senior producer for CBS
News. A program he produced in 1981 about
the Chrysler Corporation won a national Emmy,
and a documentary he made with the CBC, Just
Another Missing Kid, shown as a theatrical film,
won an Academy Award in 1982.
Members:
Section Local Televisions
Marcel Dekanovský (*1948, Slovensko)
Marcel Dekanovský (*1948, Slovakia)
Absolvoval réžiu na FAMU v Prahe, režisér mnohých televíznych filmov, televíznych inscenácií,
detských seriálov, dokumentárnych a hraných
filmov. Odmenený niekoľkými domácimi a zahraničnými oceneniami.
Graduated in direction from the Prague film academy FAMU , director of feature-Length: films, plays
adapted for television, several children’s story series, documentaries, feature films. Recognized with
numerous domestic and foreign awards.
Katarína Hudecová (*1982, Slovensko)
Katarína Hudecová (*1982, Slovakia)
Absolvovala Fakultu masmediálnej komunikácie
Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku
2006 až dodnes pracuje ako referent špecialista
na programovom odbore Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Graduated Faculty of MassMedia in Trnava. Since
2006 she has been working in the position of expert at the Programme department of the Office
of the Council For Broadcasting and Retransmission.
Relations and massmedia communication expert
for projects with EU financial support.
Porota 18. ročníka IFoLT
Jury in the 18 th IFoLT
Paul Mihailidis (USA)
Paul Mihailidis (USA)
Paul Mihailidis je odborný asistent na Emerson
College v Bostone, Massachusetts, ktorá sa špecializuje na oblasť mediálnej gramotnosti, sociálnych médií a občianskych hlasov. Je riaditeľom
salzburskej akadémie pre médiá a globálne zmeny.
Mihailidis sa zaoberá prepojeniami medzi médiami, vzdelávaním a občianstvom v 21. storočí..
Paul Mihailidis is an Assistant Professor at Emerson
College in Boston, MA, specializing in media literacy,
social media, and civic voices. He is also the director
of the Salzburg Academy on Media & Global Change.
Mihailidis’ research concerns the connections between media, education, and citizenship in the 21 st
Century.
Sekcia produkčné Otto Olejár (*1942, Slovensko)
spoločnosti
Production Companies’ Section
Otto Olejár (*1942, Slovakia)
Filmový a televízny režisér. Vyštudoval Národnú
filmovú a televíznu školu v Beaconsfielde v Anglicku. V roku 1981 založil spoločnosť Cine-Tel Productions a pracoval na niekoľkých projektoch pre
Channel 4 a BBC. V súčasnosti žije a pracuje medzi
Londýnom a Prahou.
Film and TV Director. Graduated from National Film
and Television School in Beaconsfield, UK. In 1981 he
founded Cine-Tel Productions and worked on several
film projects for Channel 4 and BBC. In presence he
has been moving, living and working between London
and Prague.
James Sutherland-Smith (*1948, V. Británia)
James Sutherland-Smith (*1948, UK)
Spisovateľ, učiteľ angličtiny a spolu so svojou manželkou Vierou, jeden z najväčších prekladateľov
slovenskej poézie do angličtiny. Žije na Slovensku
od roku 2001. Od roku 2002 do 2009 pracoval
v Belehrade. Jeho posledná zbierka poézie „Pepek
v Belehrade“ a „Obed s rybou a zrkadlom“ - výber
zo srbskej poézie I. Milankovej, vyjde v tomto roku.
Writer, teacher of English, and, with his wife, Viera,
the leading translator, of Slovak poetry into English.
He has lived in Slovakia since 2001. From 2002 to
2009 he was working in Belgrade. His last collection
of poetry was “Popeye in Belgrade” and “Dinner
With Fish and Mirrors”, a selection from the work
of the Serbian poet, I. Milankova, is due this year.
15
16
Porota 18. ročníka IFoLT
Jury in the 18 th IFoLT
Sekcia Mladý Autor: Darko Kovič (*1969, Srbsko)
Section Young Author: Darko Kovič (*1969, Serbia)
Absolvoval Fakultu dramatických umení
v Belehrade. Profesionálna kariéra: Filmová
a televízna produkčná spoločnosť KRUG - technický riaditeľ. Radnica Niš – kameraman, obrazový dizajnér, autor mnohých krátkych a dokumentárnych filmov, TV seriálov, mediálnych kampaní, promočných filmov a hudobných spotov.
Graduated from Faculty of Dramatic Arts in Belgrade Profesional experience: Film & TV Production
KRUG - Technical Director; City Council of Niš - Me
dia promotions designer; Radio TV Serbia and TV
of Niš - cameraman and picture designer, author
of many distinctive short and documentary films,
TV serials, media campaigns, promotional films and
music spots.
Katarína Kočalková (*1978, Slovensko)
Katarína Kočalková (*1978, Slovakia)
Vyštudovala dokumentárnu tvorbu na Akadémii
Umení v Banskej Bystrici. V roku 2009 získala
cenu Zlatý žobrák v sekcii Mladý autor za film
Moja teta Timrava na Medzinárodnom festivale
lokálnych televízii v Košiciach.
Graduated documentary production at Faculty
of arts in Banska Bystrica. In 2009 she was
awarded the Grand Prix Golden Beggar in the
Young author’s section for the film My aunt
Timrava in the International festival of local
televisions in Kosice
Ceny na 18. ročníku IFoLT
Awards in the 18 th IFoLT
V každej z troch súťažných sekcií bude udelená hlavná cena
Zlatý žobrák:
Three of the awards to be presented Saturday night are named
Golden Beggars. The sections of Golden Beggar Awards are:
1. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší program z produkcie lokálnej televízie.
- cenu dotuje primátor mesta Košice
1. GOLDEN BEGGAR for the best local television program
- donated by the Mayor of Košice
2. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie produkčnej spoločnosti
- cenu dotuje Nadácia CITY TV
2. GOLDEN BEGGAR for the best production company film
- donated by CITY TV Foundation
3. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie mladého autora
- cenu dotuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3. GOLDEN BEGGAR for the best young author‘s film
- donated by Ministry of Culture of the Slovak Republic
Kto je Zlatý žobrák?
Who Is the Golden Beggar?
Medzi vymyslenými príbehmi, ktoré kolujú po Košiciach je aj príbeh o žobrákovi,
ktorý mnoho rokov žobral. Svoje vyžobrané peniaze použil múdro a postavil si dom
na Hlavnej ulici. Dom skutočne existuje a na vrchole jeho strechy je socha žobráka.
Kópia tejto sochy, ktorú vyrobil akademický sochár Arpád Račko, sa odovzdáva
lokálnej televízii ako symbol hlavnej ceny na medzinárodnom festivale lokálnych
televízií. Autormi sošiek v sekcii produkčná spoločnosť a mladý autor sú výtvarníci
Vlasta Žáková a Martin Kudla.
In the lore of the city of Košice is the story of a beggar, who begged for years. But
he used his beggings wisely - saving them and building one of the grandest houses
on the main street. The house still stands today, with a Golden Beggar statue on top.
A copy of that statue made by a sculptor Arpád Račko is given to the best program
from local TV. Two other statues of Golden Beggar made by young artists Vlasta
Zakova and Martin Kudla are given to the prize winners in the category of production
company and young author at the IFoLT.
V súťaži sú aj ďalšie ceny:
Other awards:
- Cena Asociácie srbských novinárov „Zora“
- Cena Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší
slovenský film
- Cena srbského festivalu Press Vitez
- Cena Fogelsong Family Foundation zo Spojených štátov
- a PRIZE given by the Journalists‘ Association of Serbia „Zora“
- a PRIZE of the Slovak Council for Broadcasting and Retransmission for the Best Slovak Film
- a PRIZE of the TV Festival Press Vitez
- a PRIZE from the Fogelsong Family Foundation of the USA
K týmto cenám pribudne niekoľko čestných uznaní niektorým
produkciám a autorom.
In addition, there will be several programs selected as HONORABLE
MENTIONS by the jury and announced as well on Saturday night.
17
Víťazi Grand Prix Zlatý žobrák
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
18
„Crime that changed Serbia“
„Daniel“
„Mountain Boy“
„Gone with the Wind“
„Attack“
„Helmut Bistika“
„Possibly You“
„The Rules of the Game“
„21st Century“
„The White Village“
„Muharem Music - The Eyes of Life“
„Doctor Schileru“
„A Mother of the Kingdom of Shadows“
„Humoresque“
„Peking 2008“
„Resonances“
„Flockmaster Jano Cerven“
„Kill the day“
„Adeem“
„The Story Maker“
„I was just a child“
„The Piano“
„Long - haired Men“
Grand Prix Golden Beggar Award Winners
B 92, Yugoslavia
Sitel TV, Macedonia
Alternativna TV Banja Luka, Republika Srpska
TV Flux, Moldova
TV Niš, Yugoslavia
TV Naša, Slovakia
TV Global Košice, Slovakia
TV Wisla, Poland
Alternativna TV Banja Luka, Republika Srpska
TV Čačak, Serbia and Montenegro
TV Krug, Serbia and Montenegro
TV Etalon, Romania
OWH Studio, Moldova
TV Etalon, Romania
TVP Katowice, Poland
(Local Television)
EVA Berlin, Germany
(Production Company)
Viluda and Kršiak, Slovakia
(Young Author)
Andrei Kutsila, Belarus
(Local Television)
Adel Serhan, Lebanon
(Production Company)
Jose Gomez Gallego, Spain
(Young Author)
Branko Lazic, Bosna and Hercegovina (Local Television)
Lévon Minasian, Armenia / France
(Production Company)
Agnes Dimun, Slovakia
(Young Author)
19
Program 18. medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák Košice 2012
20
Pondelok
11. júna 2012 :
Štvrtok
14. júna 2012:
09:30-12:30
14:00-17:00
21:00-22:00
Tréning “Participácia občanov v médiách-teória”
Tréning “Participácia občanov v médiách-teória“
Premietanie krátkych filmov v Technik Café na Hlavnej ulici
Utorok
12. júna 2012:
09:30-12:30
13:00-16:00
14:00-16:00
16:00-17:30
16:30-17:30
18:00-19:00
19:00-23:00
21:00-22:00
Tréning “Participácia občanov v médiách-teória”
Zasadnutie členov asociácie EFPA
Tréning “Participácia občanov v médiách-teória“
Registrácia účastníkov v DT
Otvorenie “Srbského dňa v Košiciach”
Výstava Košických maliarov v synagóge
Stretnutie účastníkov v Irish Pube
Premietanie krátkych filmov v Technik Café na Hlavnej ulici
09:00-12:00
09:00-15:00
09:30-12:30
10:00-12:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:15-16:45
21:00-22:00
10:00-23:00
Prehliadka súťažných filmov
Programová burza
Tréning “Participácia občanov v médiách-produkcia”
Workshop: “Financovanie nových projektov”
Panel II: „Participatívne médiá v Európe“
Tréning “Participácia občanov v médiách-produkcia“
Workshop: “Lokálne televízie po 20. rokoch“
Premietanie krátkych filmov v Technik Café na Hlavnej ulici
Európa na plátne v Ster Century Cinemas
Piatok
15. júna 2012:
Streda
13. júna 2012:
08:00-15:00
08:30-11:30
09:30-12:30
09:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-16:00
11:30-12:00
13:30-15:00
14:00-16:00
17:00-17:30
17:30-19:30
20:00-23:00
21:00-22:00
Registrácia účastníkov - Dom Techniky
Prehliadka súťažných filmov
Tréning “Participácia občanov v médiách-teória”
Programová burza
Masterclass
Zasadnutie poroty
Európa na plátne v Ster Century Cinemas
Otvorenie výstavy Srbská fotografia v Dome techniky
Panel I: “Benefity sociálnych médií“
Tréning “Participácia občanov v médiách-produkcia“
Otvárací ceremoniál v Ster Century Cinemas
Otvárací film v Ster Century Cinemas
Recepcia-neformálne diskusie s autormi
Premietanie krátkych filmov v Technik Café na Hlavnej ulici
09:00-13:00
09:00-15:00
09:30-12:30
10:00-12:00
14:00-15:30
14:00-15:30
15:45-17:00
18:00-22:00
10:00-23:00
Prehliadka súťažných filmov
Programová burza
Tréning “Participácia občanov v médiách-produkcia”
Workshop: “Animácia”
Tréning “Participácia občanov v médiách-produkcia “
Panel III : “Reportáže o ekonomickej kríze”
Prezentácia participatívnych projektov
Košice2013 - zasadnutie Správnej rady Nadácie City TV
Európa na plátne v Ster Century Cinemas
Sobota
16. júna 2012:
09:00-12:00
09:00-12:00
10:00-12:00
13:00-13:45
19:00-21:00
Prehliadka súťažných filmov
Programová burza
Masterclass
Tlačová konferencia
Záverečný ceremoniál spojený s udeľovaním cien
a kultúrny program v Hoteli Yasmin
Záverečná recepcia
Európa na plátne v Ster Century Cinemas
21:00-24:00
10:00-23:00
Program of the 18th International Festival of Local Televisions „Golden Beggar Košice 2012“
Monday
June 11th, 2012 :
Thursday
June 14th, 2012:
09:30-12:30
14:00-17:00
21:00-22:00
Training “Participation of citizens in media (theory)“
Training “Participation of citizens in media (theory)“
Screening of short films in Technik Caff ee at Hlavna street
Tuesday
June 12th, 2012:
09:30-12:30
13:00-17:00
14:00-16:00
16:00-17:30
16:30-17:30
18:00-19:00
19:00-23:00
21:00-22:00
Training “Citizens and participation in media (theory)”
Meeting of EFPA members
Training “Participation of citizens in media (theory)“
Registration of participants at Dom techniky
Opening of Serbian Days in Košice
Exhibition of Košice’s painters
Meeting of Participants in Irish Pub
Screening of short films in Technik Café at Hlavna Street
09:00-12:00
09:00-15:00
09:30-12:30
10:00-12:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:15-16:45
21:00-22:00
10:00-23:00
Screening Competition
Program Fair
Training “Participation of citizens in media (production)”
Workshop: “Financing of New Projects“
Panel II: “What are participative televisions in Europe?”
Training: “Participation of citizens in media (production )“
Workshop: “Local Media 20 Years After“
Screening of short films in Technik Café at Hlavna Street
Europe on Screen at Ster Century Cinemas
Friday
June 15th, 2012:
Wednesday
June 13th, 2012:
08:00-15:00
09:00-11:30
09:30-12:30
09:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-16:00
11:30-12:00
13:30-15:00
14:00-16:00
17:00-17:30
17:30-19:30
19:30-23:30
20:00-23:00
21:00-22:00
Registration of participants in Dom techniky
Screening Competition
Training “Participation of citizens in media (theory)”
Program Fair
Masterclass
Meeting of the Jury
Europe on Screen in Century Cinemas
Opening of the exhibitons of Serbian Photos in Dom techniky
Panel I: “Benefits of Social Media“
Training “Participation of citizens in media (production)“
Opening Ceremony at Ster Century Cinemas
Opening Film at Ster Century Cinemas
Europe on Screen at Ster Century Cinemas
Reception – informal discussions with authors
Screening of short films in Technik Café at Hlavna Street
09:00-13:00
09:00-15:00
09:30-12:30
10:00-12:00
14:00-15:30
14:00-15:30
15:45-17:00
18:00-22:00
10:00-23:00
Screening Competition
Program Fair
Training: “Participation of citizens in media (production)“
Workshop “Animation”
Training: “Participation of citizens in media (production)“
Panel III: “Reporting Europe’s Economic Crisis”
Presentation of Participatory Projects
Košice2013 - Meeting of the Board of City TV Foundation
Europe on Screen at Ster Century Cinemass
Saturday
June 16th, 2012:
09:00-12:00
09:00-12:00
10:00-12:00
13:00-13:45
19:00-21:00
21:00-24:00
10:00-23:00
Screening Competition
Program Fair
Masterclass
Press Conference
Award Ceremony, Cultural Program in Hotel Yasmin
Closing Reception
Europe on Screen at Ster Century Cinemas
21
22
Panelové diskusie
Panel Discussion
Streda, 13. júna 2012 od 13:00 do 14:15:
Wednesday June 13th, 2012 from 13:00 to 14:15:
Sociálne médiá alebo sociálna džungľa?
Social media or social jungle?
Sociálne siete sa objavujú v mnohých formách vrátane časopisov, internetových fór, blogov na webe, sociálnych blogov, mikrobloggingu,
wiki, podcastov, fotografií, videí, hodnotení stránok a sociálneho bookmarkingu. Existuje množstvo rozličných typov sociálnych médií: kolaboratívne projekty (napr. Wikipedia), blogy a mikroblogy (napr. Twitter,
Tumblr), obsahové komunity (napr. YouTube, Flickr, Vimeo) a sociálne
siete (napr. Facebook, Linkedin, Xing).
Social media technologies take on many diff erent forms including magazines, Internet forums, weblogs, social blogs, microblogging, wikis, podcasts, photographs, video, rating sites and social bookmarking. There are
many diff erent types of social media: collaborative projects (e.g., Wikipedia), blogs and microblogs (e.g., Twitter, Tumblr), content communities
(e.g., YouTube, Flickr, Vimeo) and social networking sites (e.g., Facebook,
Linkedin, Xing).
Rast sociálnych sietí a zvýšenie online otvorenosti sú v digitálnom čase
prospešné a môže viesť k zvýšeniu spolupráce a zmeniť spôsob, akým
ľudia organizujú, riadia, učia a vzdelávajú sa. Arabská jar je skvelým
príkladom. Vďaka sociálnym sietiam mohol celý svet sledovať minútu
po minúte, čo sa odhralo na Tahrir Square.
The growth of social networking and increased openness online are beneficial in the digital age and can lead to increased collaboration and
changes in the way people organize, govern, teach, and learn. The Arab
Spring is a great example. Thanks to social media the whole world could
follow minute-by-minute what happened on the Tahrir Square.
Nové mediálne technológie, napríklad sociálny networking či mediasharing webové stránky, rastúci počet mobilných telefónov, umožnili
žurnalistiku viac sprístupniť ľuďom z celého sveta, a tí môžu často robiť
reportáže o aktuálnych správach. Pre prevádzkovateľov vysielania to
ma stále obrovský vplyv na výrobu spravodajstva, podiel a spotrebu.
New media technology, such as social networking and media-sharing
websites, and the increasing prevalence of cellular phones have made citizen journalism more accessible to people all over the world, who can often report breaking news. For broadcasters this has had and continues to
have a tremendous impact on news production, sharing and consumption.
Bez jasnej predstavy kladov a záporov sociálnych médií a bez toho, aby
sme vedeli, ako z nich ťažiť, skončí vysielanie, miestne či iné, nakoniec
v sociálnej džungli. S inteligentným prístupom môže byť budúcnosť
žurnalistiky omnoho sľubnejšia ako kedykoľvek predtým.
Without a clear sense of the pros and cons of social media and not knowing how to benefi t from it, a broadcaster, local or otherwise will eventually end up in a social jungle. With an intelligent approach, it just might
make the future of journalism more promising than ever.
Panelisti:
Panelists:
Paul Mihailidis, PhD; Assistant Professor, Emerson College (USA)
Christian Groeneveld - Broadcaster (Holandsko)
Jürgen Linke - Bundesverband Off ene Kanäle (Nemecko)
Erik Mollberg - Broadcaster (USA)
Paul Mihailidis, PhD; Assistant Professor, Emerson College (USA)
Christian Groeneveld - Broadcaster (Netherlands)
Jürgen Linke - Bundesverband Off ene Kanäle (Germany)
Erik Mollberg - Broadcaster (USA)
Panelové diskusie
Panel Discussion
Štvrtok 14. jún 2012 od 13:30 do 15:00:
Thursday June 14th, 2012 from 13:30 to 15:00:
Aké sú participatívne televízie v Európe?
What are participative televisions in Europe?
Naše nedávne európske stretnutie participatívnych audiovizuálnych
médií, organizované vo Francúzsku v októbri 2011, potvrdilo veľký
záujem účastníkov podporiť participatívne audiovizuálnej iniciatívy,
pri spoločnej výrobe programov, výmene postupov, v tom, že predstavujú silu, ktorá zastupije komunitu a participatívne televízie.
Our recent European meeting of participative audiovisual media, organized in France in October 2011, have confirmed a strong desire of the participants to support the participative audiovisual initiatives, in making
programs together, in sharing practices, in being a strength to represent
community and participative televisions.
V tomto paneli sa zoznámime so skúsenosťami komunitných televízií
z niekoľkých krajín: Španielska, Francúzska, Talianska, Nemecka.
We will see in this panel some community TV’s experiences in several
countries: Spain, France, Italy, Germany.
Treba uznať, že televízia je všeobecne považovaná za formu zábavy,
reprezentácie a komunikácie viac, než za nástroj pre vývoj, na zdieľanie spoločných aktivít.
One must acknowledge that television is generally considered a form of distraction, representation and communication, rather than a tool for evolving, sharing and doing things together.
Preto pre komunitné televízie vyvstáva otázka zvýšenia povedomia
a vzdelávania miestnych obyvateľov a tých, čo rozhodujú o tom, že:
Thus, for the community TVs, it becomes a question of arousing the awareness of and educating local inhabitants and decision-makers:
- existuje aj iná forma televízie, televízie so sídlom v blízkosti ľudí,
ktorá sa nesnaží len zaplniť kanál, ale namiesto toho vysiela reálny
život z tohto územia,
- že participatívna televízia sa snaží zapojiť ľudí do každodenného
života, namiesto vysielania všeobecných informácií, ktoré už počuli
z globálnejšieho hľadiska,
- že vzdelávacia televízia, trénuje dobrovoľníkov ako používať obrazy,
ako vyrábať programy, ako hovoriť a prezentovať témy a ako viesť
diskusie,
- že občianska televízia, sprevádza miestnych obyvateľov v ich
konštruktívnom prístupe k ich vlastným životom na ich územiach.
- that there is another form of television, a television of proximity based
in a territory of a human scale, which does not seek to fill a channel / slot
but which instead takes time to broadcast the realities of that territory,
- A participative television that seeks to involve people in their everydaylives rather than merely broadcasting general information that has
already been heard from a more global point of view,
- An educational television which trains volunteers in the use of images,
in producing programmes, speaking and presenting topics as well as
chairing debates,
- A citizen’s television which accompanies local inhabitants throughout
their constructive approach to their own lives and that of their territories.
Panelisti:
Panelists:
Thierry Michel, Elodie Sylvain, Anne Breuzin, Vincent Aguano
(Fédération des Vidéos Des Pays et des Quartiers / Francúzsko)
Thierry Michel, Elodie Sylvain, Anne Breuzin, Vincent Aguano
(Fédération des Vidéos Des Pays et des Quartiers / France)
23
24
Panelové diskusie
Panel Discussion
Piatok 15. jún 2012 od 14.00 do 15.30:
Friday June 15th, 2012 from 14.00 to 15.30:
Prásk! Reportáže o európskej hospodárskej kríze.
Crash! Reporting Europe’s Economic Crisis.
Košický festival má tradične diskusie o aktuálnej európskej problematike,
ktorá zaujíma lokálne médiá.
The Kosice Festival traditionally debates a topical European issue of interest to local media.
Tento rok je jedna dominantná téma - pokračujúca kríza v eurozóne, a veľmi
tvrdé úsporné opatrenia, ktoré boli zavedené v mnohých krajinách na to, aby
znížili svoje dlhy a zastavili “krachy bánk”.
This year there is one dominant topic - the continuing crisis in the Eurozone, and the very tough austerity measures being introduced in many
countries to reduce their debts and stop banks from going ‘bust’.
Povedie vysoká nezamestnanosť mladých ľudí k násiliu na uliciach? Čo sa
stane, keď si Európa nebude môcť dovoliť zachraňovať veľké krajiny ako je
Španielsko a Taliansko? Bude delenie EÚ do eurozóny na 17 a tých ostatných 10? Kto je na vine?
Will high youth unemployment lead to violence on the streets? What
will happen if Europe can’t aff ord to bail-out big countries like Spain and
Italy? Will the EU divide into the Eurozone 17 and the other 10? Who is
to blame?
V tomto roku, lokálne televízie prinášajú informácie o narastajúcom vplyve
škrtov na životnú úroveň, ktoré spôsobili skrachované vlády.
This year, local TV is reporting the growing impact of the cuts to welfare
being imposed by bankrupt governments.
Ale naozaj rozumieme tomu, čo sa deje?
But do we really understand what is going on?
Panelovú diskusiu povedie bývalý vedúci spravodajstva BBC News Rick Thompson.
The panel discussion will be chaired by the former BBC News Editor Rick Thompson.
Producenti, redaktori a korešpondenti z lokálnej televízie po celej Európe, sú srdečne
pozvaní, aby prispeli svojimi vlastnými skúsenosťami, ktoré nadobudli pri výrobe spravodajstva o kríze a aby predstavili svoje vlastné predpovede o tom, čo sa bude diať
ďalej.
Producers, editors and correspondents from local TV around Europe are warmly
invited to contribute their own experiences of reporting the crisis, and to make
their own predictions about what will happen next.
Panelisti:
Panelists:
Rick Thompson - T-Media (Veľká Británia)
Zdenko Krajčír - Ministerstvo financií (Slovensko)
Ján Hudácky - poslanec NRSR (Slovensko)
Dragan Miljković - šéfredaktor NTV Nis (Srbsko)
Rick Thompson - T-Media (United Kingdom)
Zdenko Krajčír - Ministry of Finance (Slovakia)
Ján Hudácky - Member of the National Council (Slovakia)
Dragan Miljković - Editor in-chief NTV Nis (Srbsko)
Workshopy
Workshops
Streda 13. jún 2012:
Wednesday June 13th, 2012:
- od 10:00 do 12:00 Masterclass
- 10:00 - 12:00
Štvrtok 14. jún 2012:
Thursday June 14th, 2012:
- od 10:00 do 12:00 Financovanie nových projektov
- 10:00 - 12:00
Financing of new projects
- od 15:15 do 16:45
- 15:15 - 16:45
Local Media 20 Years After
Televízne vysielanie po 20-tich rokoch
Aké očakávania ste mali pred dvadsiatimi rokmi v čase, keď ste
začínali s televíznym vysielaním , alebo keď ste začali pracovať
v tejto oblasti ?
Ako ste si predstavovali budúcu situáciu na trhu, financovanie
a tvorbu programu, keby ste sa mali zamerať povedzme na rok
2012 ?
Masterclass
What were your expectations twenty years ago when you were just
starting in television broadcasting or starting with TV in general?
What were your expectations of the future of this market, financing,
and program production if you were to focus, say, on 2012 ?
Looking at it from today’s perspective, what were the basic mistakes made on TV market 20 years ago?
Aké základné chyby urobil z vášho dnešného pohľadu vtedajší
televízny trh?
How do you see the future prospects of television broadcasting,
e.g. in 2032?
Ako vidíte perspektívu televízneho vysielania do budúcna,
povedzme s výhľadom do roku 2032?
Moderator : Pavel Pospíšil, Czech Republic
Moderátor : Pavel Pospíšil, Česká republika
Piatok 15. jún 2012:
Friday June 15th, 2012:
- od 10:00 do 12:00 Workshop Animácia
- 10:00 - 12:00
Sobota 16. jún 2012:
Saturday June 15th, 2012:
- od 10:00 do 12:00 Masterclass
- 10:00 - 12:00
Workshop Animation
Masterclass
25
26
Participatívny tréning
Participative training
Pondelok 11. jún 2012 - sobota 16. jún 2012 (Dom Techniky):
Monday June 11th - Saturday June 16th, 2012 (Dom Techniky):
Tréning - Participácia občanov v médiách.
Training on Participation of citizens in media.
Participatívne médiá sú vo svojej podstate sociálnymi médiami, ktorých
hodnota a vplyv sú odvodené od účasti mnohých ľudí, a občania nie sú
už iba prijímatelia programov, ale majú možnosť reagovať na programové
obsahy a podieľať sa na ich tvorbe.
Participative media is inherently social media whose value and impact
are derived from the participation of many people, and citizens are no
longer just recipients of programs, but have the opportunity to respond
to program content and participate in their creation.
V roku 2010 sa na festivale po prvýkrát predstavil medzinárodný projekt
participatívnych médií pod vedením francúzskej federácie Fédération Nationale des Vidéos des Pays et des Quartiers.
In 2010, the festival for the first time presented an international participatory media project led by the French Fédération des Vidéos des Pays
et des Quartiers.
Pokračovaním úspešnej spolupráce participatívnych médií bude tréning pre
6 dobrovoľníkov - občanov Košíc na festivale v tomto roku.
The theme of participatory media is the subject of a training for citizens
of Košice at the festival in 2012.
Spoluorganizátormi a lektormi tohto tréningu sú členovia francúzskej federácie lokálnych médií Thierry Michel, Vincent Aguano, Anne Breuzin
a Elodie Sylvain.
Co-organizers and trainers of this training are members of the French
Fédération des Vidéos des Pays et des Quartiers Thierry Michel, Vincent
Aguano, Anne Breuzin and Elodie Sylvain.
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ | Competition Show „Golden Beggar“
27
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
Synopsis:
BLIND
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
28
BLiND
17´19´´
Germany (2011)
Young Author / Fiction
Malte Wirtz
Rosina Kaleab
Joseph is seduced by his dealer Locko to take a new pill.
One moment later he is blind. A wild party night begins ending
with his girlfriend breaking up. When Joseph wakes up the next
morning he can see again. Then he finds a second pill...
BELGRADE SOFIA VIA CARIBROD
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The heroes of the film Belgrade Sofia via Caribrod are young people
born in Dimitrovgrad (Caribrod). After graduation, they had been
denied a proper chance in their hometown, so they decided to stay
in two capitals of the countries on whose borders they were born
and raised. What bothers them in the environment which cannot
or will not accept them and use their knowledge? What has Dimitrovgrad lost with the departure of every young person to whom
it failed to provide a chance for life.
Belgrade Sofia via Caribrod
27´
Serbia (2011)
Prod. company / Documentary
Lidija Georgijev, Miroslav Nackov
Milan Petrovic
FROM DAWN TILL DUSK
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Every November 28 the citizens of Pirot, a small town in Southern
Serbia, come to one specific place in search of fun and good time.
The traditional fair, which takes place on the outskirts of town, is
an event which offers entertainment for everyone. The film “From
Dawn till Dusk” follows the events at Pirot’s fair during almost
24 hours and represents them in a unique way, unveiling just
a part of the secret of why Pirot´s fair is being visited by multitudes for decades.
From Dawn till Dusk
12´
Serbia (2011)
Prod. company / Documentary
Ivica Ivanov
Milan Petrovic
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
AND FOR US, AGE - DOES NOT MATTER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
They forget its venerable age, when they meet at their concerts,
or anniversaries. They are looking at all the positive ... and find it.
And their vitality is transmitted to others. Who are they?
Grandparents, who do not feel old.
А ДЛЯ НАС ВОЗРАСТ - НЕ БЕДА
6´ 23”
Belarus (2012)
Local television / Documentary
Liudmila Dzemidzenka
Sergey Digalev
2011 FESTIVAL OF LIGHT IN LEIPZIG
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The 2011 Leipzig Festival of Light celebrates the peaceful revolution
of 1989. It is not just Leipzig celebrating, though, because Danzig is
also taking part. This is because the people of Danzig prepared the way
for our peaceful revolution. I´ve now met up with Jaroslaw. He lives
in Leipzig but comes originally from Poland. From Danzig which was
also a revolutionary city. Today´s the 9th of October. A historic date
because in 1989 the 9th October was the exact day when 70.000
people rose up against the East German (GDR) regime. That day
became the crucial event in the peaceful revolution. 89 is a special
number for Jaroslaw, too...
Lichtfest Leipzig 2011
5´ 7”
Germany (2011)
Local TV / News, investigative report
Maria Haase
René Falkner
Synopsis:
ARK
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Kaucheh
24´
Belarus (2011)
Young Author / Documentary
Andrei Kutsila
Jaroslaw Kamienski
The usual tour of the National Museum of the sculptor of the Belarusian Soviet Socialist Republic of Zaire Azgur suddenly turns into
a mirror, where we observe not only the history of the country
in the plastic art images, but also speak for themselves. The film
is observation of the observers. Light touch children, hard, distrustful, sometimes sarcastic, attitudes of adults, emotion, or off ended
by observing a moment of pensioners animate sculptures of Lenin,
Stalin, Marx, and hundreds of other leaders of the Soviet past.
29
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
30
BBC MIDLANDS TODAY, 10TH AUGUST 2011
Synopsis:
Original title: BBC Midlands Today,
10 th August 2011
Length:
27´45”
Country:
United Kingdom (2011)
Category: Local TV / News - Inv. Report
Director:
Ian Pedersen
Production: John Bray
Last August, rioting and looting broke out in several major cities
across Britain. In Birmingham, diff erent communities came
together to oppose the violence, something which helped restore
peace to the city. This is the story, told as it happened, through
our news programme.
I’M IN A BAND
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Iceland has a very severe history. Her 320,000 people come
through a financial crisis that has greatly upset the economic
landscape, politics and culture of the island. But Iceland is still an
amazing pool of artists that are occurring around the world. Gulla,
Ari and Kiddi have two things in common: Iceland and music. However, they have three diff erent kinds of music, three styles of life,
three people. How do these artists, musicians and artists they live
in Iceland in 2011? Whence comes inspiration today?
I’m in a band
52´
France (2011)
Local TV / Documentary
Thomas Griffin
Cyrille Renaux
GENTLE WAY
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The word „judo“ in Japanese means „gentle way“. For young 21-year
old Belarusian athlete Valery his way has turned out to be hard
rather than so gentle. Valery grew up without a father. When he was
nine his mother was denied the parental rights. He was brought up
in a boarding school for orphans and his younger brother in an orphanage. At that time the coach and sport became salvation. The fight
in life merged with the fight on the mat, where physical pain drowns
out soul pain.
Miakki shlih
14´
Belarus, Latvia, France (2012)
Young author / Documentary
Andrei Kutsila
Ilona Bičevska, Serge Gordey
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
THE LAST BUS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A hunting season has already begun. Forest animals are getting
on a small bus and leaving the forest to save their lives. When
hunters stop the bus in the middle of the night, the passengers
while feeling the existential fears show their real characters.
Posledný autobus
15´
Slovakia (2011)
Production company / Animation
Martin Snopek, Ivana Laučíková
Ivana Laučíková
A CHANCE FOR A NEW LIFE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The congregation of the “New Life” church in Minsk, Belarus, are
mainly intelligentsia and young people. But there are also believers
severely tried by fate: former alcoholics, drug users, and homeless
people, who have managed to pull themselves together and return
to normal life thanks to the community. The congregation have
made the news by building their church with their own hands
and defending it against officials to this day. They even staged
a hunger strike ...
Szansa na nowe życie
26´
Poland (2010)
Local TV / Documentary
Jerzy Kalina
Bartosz Barynów
THE RED THREAD
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
As a man, a monument has the right to the past. The Red October has changed the course of history, has opened a new era
for humanity and has become the main event of the 20th century. Many streets and squares with the revolutionary names
were returned their historical aff ection.
Красная нить
9´
Belarus (2010)
Local TV / Documentary
Tatiana Koreshkova
-
31
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
Synopsis:
AUTISM
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
32
Autism
9´
United Kingdom (2011)
Local TV / Documentary
Shirley Henry
Shirley Henry
This self-authored feature provides a moving insight into the life
of a British family with three children on the autistic spectrum. Rosie
King, the eldest child in the family, takes viewers into her world to
explain what it is like to grow up with autism. Autism is a condition
which aff ects how children see life, and the way they relate to others
around them. More than half a million people in the UK have autism;
about 40 % of children with the condition are bullied at school. The
cause of autistic spectrum disorders is not yet clear and there is no
specific cure. This feature aims to raise awareness of the condition.
NEVER ADMIT DEFEAT
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Exiled Spanish Republican in Bobigny, Daniel Serrano, who is now
91 years old, fights from his suburban house to clean the name
of his brother Eudaldo, shot in 1941 after the Spanish Civil War.
Despite many approaches Daniel, the figure of his brother, is still
not recognized in his native village where the Socialist mayor refuses also to rename streets and public buildings which still exhibit
Francoist names. Tired of negative answers, exasperated by the
passivity of the Spanish authorities, Daniel finally decided to act
alone.
Ne pas s´avouer vaincu
90´
France (2012)
Young author / Documentary
Susana Arbizu, Henri Belin
Marina Galimberti
RACING DRIVER 4 LIFE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Norbert Michelisz was a boy like any other. He had his own dreams,
his idols and carefree life of young boys. What distinguished him
from others was the fact that he went hard for its goal of becoming
a professional racer. This is his story, and a weekend at the Hungarian Grand Prix. Full of joy and sadness, hard work and hard-earned
rewards. Like it goes in the world of racing drivers.
Himesházától a világhírig
23´40”
Hungary (2011)
Production company / Documentary
Iván Róbert
Stefan Vályi
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
PAWNSHOP
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Empty streets, empty town square... At a time when the dried out
leaves are still withholding at the scorching heat of the ending
summer, an old lady is taking her most precious possession
to the pawnshop owned by Kalin Banderov.
Zalozhna kashta
8´ 42”
Bulgaria (2011)
Young author / Fiction
Neshka Karadzhinska
Ivan Tonev
FRED´S POLE-SITTING CONTEST.
CHRONICLE OF 556 HOURS POLE-SITTING
Original title: Geniaal dit! Kroniek van 556 uur
paalzitten.
Length:
30´
Country:
Netherlands (2010)
Category: Local TV / Documentary
Director:
H. Beijer
Production: Christian Groeneveld
Synopsis:
The psychological effect of pole-sitting is that you become another
human being while you´re sitting there. Maybe it sounds a little bit
odd, but it´s definitely true. You can see people change during
the contest. It´s a once a lifetime experience. Competitors will
remember it forever. The document is chronicle of 556 hours ň
pole-sitting.
LIDA GHETTO TEARS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
It has been 65 years since the liberation of Belarus from Nazi
invaders, but the Great Patriotic War is still recalled with pain
in the people’s hearts. Historians assert that our country lost
every third inhabitant. However, they rarely say that many
of the victims suff ered only for the fact that they were born
Semites and were not pleasing to the Wehrmacht. Silent witness
to one of these tragedies is a forest on the outskirts of a small
Belarusian town Lida...
Слёзы лидского гетто
9´
Belarus (2011)
Local TV / Documentary
Nina Poznyak
Alex Vadeiko
33
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
FROM HEART TO HEART…
Synopsis:
Original title: От сердца к сердцу
Length:
17´ 48”
Country:
Belarus (2011)
Category: Local TV / Documentary
Director:
Nina Poznyak
Production: Alex Vadeiko
One can be healthy, young and strong today. But things can change
immediately. We can only admire those people who find strength
and desire to move on, to get into rehab and enjoy life despite
of everything.
BELL RINGER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Stepan Ilich - the bell ringer in an orthodox Temple in the Belorussian
village Doropeevichi. To it 82 years, but he continues to call. Stepan
Ilich saw how inhabitants removed the bells and hid them into the ground,
because the church did not work during the war time. He met the bad
times together with the church - it was closed in 1964 and renewed
in 1988. Stepan Ilich lives on suburb of village with wife Aleksandroj.
Alexander is ill, and Stepan Ilich cares of it. And still Stepan Ilich tries
to transfer tradition of a peal of the village to the young.
Званар
25´
Belarus (2011)
Production company / Documentary
Kate Makhova
k/s “Belarusfilm“
Synopsis:
REPORT
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
34
Správa
14´
Slovakia (2012)
Local TV / Documentary
Peter Ďurišin
Peter Ďurišin, TV VRANOV
Film reconstruction of report about results of the murder investigation
in Uličska Dolina of the end of 1945, when the war ended and returned to the valley from the concentration camps, only a handful of Jews.
Less than a year after their return almost all of them were killed by
the bullets of armed gang. Unresolved murders of Jews and communists were credited to Banderas groups, but that was never confirmed.
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
WE, CENTRAL AMERICAN WOMEN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
According to the UN, Central America is the region of the world
where there are more cases of violence against women. „We,
Central American Women“ visualizes the negative factors that
aff ect the lives of women, and delves into to struggles that they
carry out to defend their rights.
Nosotros, Centroamericanas
29´
Spain (2011)
Production company / Documentary
Unai Aranzadi
PTM Mundubat
BLUE SHEEP
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A magical story between a documentary and a fictional plot that
take us to VILLAMAYOR DE CAMPOS in ZAMORA (Spain) where
many neighbours are affected by Cancer, caused by an energy
tower.
Ovejas azules
28´
Spain (2011)
Production company / Documentary
Noel Gálvez
Carlos Martin, Natalia Pattini
THE MISSING LOOKS
Synopsis:
Original title: La Mirada Perdida
Length:
11´
Country:
Argentina (2012)
Category: Production company / Fiction
Director:
Damian Dionisio
Production: Damian Dionisio
Argentina, 1976. Claude is forced to live with his family in hiding,
due to his political ideals. The house in which they live is discovered by the militaries. No time to flee, Teresa try to shelter his
daughter in a fantasy world to avoid the girl look at the horror
they are about to live.
35
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
THE LITTLE TEAM…
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Fourteen little kids go over an unsolved football mystery, and they
end up teaching an unexpected life lesson to grown - ups.
L’equip petit
9´
Spain (2011)
Production company / Documentary
Roger Gómez, Dani Resines
Cristina Sánchez
BAZEKITEN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
What we are capable people in some situations?
Bazekiten
7´
Spain (2011)
Production company / Fiction
Juan Bidegain
Juan Bidegain
Synopsis:
SHE
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
36
Ella
19´
Spain (2011)
Production company / Animation
Juan Montes de Oca
Universidad de las Islas Baleares
In Palma de Mallorca, through five year old kid innocence, and common
life coincidences, an Afro-American homeless remember his non-sense
life going back 45 years in New York. All together makes his life change
to find at least the way to happiness.
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
LUMINARIS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
In a world controlled and timed by light, an ordinary man has
a plan that could change the natural order of things.
Luminaris
6´
Argentina (2011)
Production company / Animation
Juan Pablo Zaramella
Sol Rulloni
Synopsis:
THE BEACH
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
La Playa
22´
Spain, United Kingdom (2010)
Production company / Fiction
Elisa Cepedal
Mariana Murillo
Ana lives in a remote village on the Spanish plateau, and spends
her summers selling underwear in her uncle’s shop. An unexpected
encounter with two youths from a neighbouring village awakens
in Ana hope of an escape from this monotony.
PHOTO
Synopsis:
Original title: Foto
Length:
7´
Country:
Spain (2011)
Category: Production company / Fiction
Director:
J. Enríque Sánchez
Production: La Mirilla producciones
He only needed one photo. A good one.
37
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
38
NO
Synopsis:
Original title: No
Length:
10´
Country:
Spain (2011)
Category: Production company / Fiction
Director:
Guillermo P. Bosch
Production: Juan Nemesio Martín
“The perfection in your hand”. An emerging model for advertisements suff ers, all of a sudden, a physical defect that drives him
into a process of self destruction. A descent into hell around
the obsession with looks.
DOLLS FACTORY
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Anna works in a doll factory. Her whole life she revolves around
performing mechanical motions to put the dolls eyes. But the small
change at her work changed her life forever.
Fábrica de Muñecas
11´
Spain (2010)
Production company / Fiction
Ainhoa Menendéz
A. Menendéz, P. Erusalimsky
FEARFUL JOHN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
During the holidays at his grandparent’s village, John meets Mary, a
mysterious girl who tells the terrifying legend surrounding the peasant’s old house. John, unlike the character in the tale, is fearful. Mary
is not.
Juan con miedo
11´
Spain (2010)
Production company / Fiction
Daniel Romero
J. Blázquez Ceballos, M. Casal
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
Synopsis:
HUNGER
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Glad
14´
Serbia (2011)
Production company / Documentary
G. Simonovic-Veljkovic, D. Pavlov Krstic
Marija Pencic
Residents of Stara planina live in memories of the youth.
Loneliness was daily life, redemption was death. However, they
celebrate birth, maturity and death through song.
GAS STATION
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Private company requested a lease of land in the centre of Ružomberok in order to build the parking place. City agreed to this plan
without a tender (separate account) and set at the lowest possible
rent amount, donated by the city € 15 000. Members agreed to,
but six days after signing the contract the company came with
a request to change the plan to build a gas station...
Benzínka
13´ 46”
Slovakia (2012)
Local TV / News, investigative report
Peter Kravčák
Peter Kravčák
MINNING THE SMREKOVICA
Synopsis:
Original title: Ťažba na Smrekovici
Length:
6´ 59”
Country:
Slovakia (2012)
Category: Local TV / News, investigative report
Director:
Peter Kravčák
Production: Peter Kravčák
Report broadcast in the television current aff airs programs
the City Ružomberok. It discusses the dispute between conservationists and Forests of the Slovak Republic in case of logging
in the Great Fatra site called Smrekovica. While Woods of SR
argue that in order to protect the forest (from bark beetle) should
be carried out by extracting Forest Law conservationists argue
the Law about the Protection of Nature, which in turn eliminates
the extraction for bark beetle.
39
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
40
THE RECYCLATOR
Synopsis:
Original title: Reciklatorot
Length:
15´
Country:
Macedonia (2012)
Category: Local TV / Documentary
Director:
Zoran Dimov
Production: Zoran Dimov
A story of Roma collectors of recyclable plastic bottles who work
unorganized and unprotected, in health-risk conditions, until
somebody starts taking care of them. For around 5 thousand Roma
people in Macedonia collecting this sort of secondary plastic waste
material is the only existence. Many of them don’t care if they
are protected well or not-as long as they provide money for living.
Elvis, Garip, Nafija, Ferdi, Ekrem, Dusko, Dzemko, Alid, Senad are
only several of the many plastic waste collectors.
TIME OF THE ROMA
Synopsis:
Original title: Vreme na Romite
Length:
26´
Country:
Macedonia (2010)
Category: Local TV / News, investigative report
Director:
Zoran Dimov
Production: Zoran Dimov
The project Time of the Roma is aiming at revealing the problems that
Roma people are faced with, their most usual everyday difficulties,
but sometimes there is space to say some words regarding some
development and improvement of the life of Roma people. The areas
embraced within this project are education, health, social welfare,
local and regional infrastructure, sawing problems, as well as culture
and sport. Roma people from all over Macedonia are embraced within
this project, i.e beside Skopje there are people from Kumanovo,
Vinica, Prilep, Bitola, Tetovo etc.
KNOW YOUR RIGHTS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“Human rights belong to every one of us without exception. But unless
we know them, defend them and demand they be respected, they will
be just words in a decades-old document.“
Know Your Rights
1´
Bulgaria (2012)
Young author / Documentary
Nenko Genov
Nenko Genov
Ban Ki - Moon, Secretary-General of the United Nations
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
THE FREEDOM OF MOVEMENT
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“Everyone has the right to freedom of movement and residence
within the borders of each state. Everyone has the right to leave
any country, including his own, and to return to his country.”
The Freedom of Movement
1´
Bulgaria (2012)
Young author / Documentary
Nenko Genov
Nenko Genov
The Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948
ROMANTIZMIT
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
When Photograph artist Buse comes to the İzmit for her next
exhibition, she meets with a common worker Ahmet. Ahmet has
depressive and chaotic problems inside himself, and has been
prisoned to his own World. Buse´s obsessioned love towards Ahmet
and Ahmet´s puzzling character and uncertain behaviours will drag
them into a dead end.
Romantizmit
20´
Turkey (2012)
Young author / Fiction
Gurel Kamis
Akin Ulku Sevinc
A DAY OUT OF A THOUSAND DREAMS
Synopsis:
Original title: Een Dag uit Duizend Dromen
Length:
16´ 45”
Country:
Netherlands (2011)
Category: Local Television / Fiction
Director:
Melcher Hillmann
Production: M. van der Spoel, A. van Santen
De drama series tells the story of various residents who live in
a so called ‘low class’ neighbourhood in the city of Groningen.
All storylines come together at a neighbourhood party which takes
place in a park in the centre of the district. The drama series is
an unique co-production between OOG TV, AV professionals,
various students of the Noorderpoort School of Arts and residents
of the neighbourhoods where we shot the film entirely on location.
41
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
42
ETERNITY WAS BORN IN THE COUNTRYSIDE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Romania and Bulgaria share their identity and European destiny
in the region of Dolj county, respectively Vidin, Montana and Vratsa
counties. For thousands of years the history of these places and
people has been linked to the Danube, this blessed river older than
Europe, poured out of history and culture, enriching the places
and peoples settlements. It has never been a barrier, or an obstacle,
but a connecting bridge. It united people and destinies and brought
together customs and traditions.
Eternity was born in the countryside
14´ 25”
Romania (2011)
Production company / Documentary
Dumitrana Ovidiu
Dumitrana Ovidiu
FUNNY LESSON
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The project “Funny Lesson” want to show the possibility of new
methods in teaching. A funny lesson explains and demonstrates
the physical, chemical, mathematical phenomena in fun TV show.
The whole process is made in the form of a television studio sessions for children with the slogan “I guess and research “.
The attempts are broad, said by school teachers and they prepare
them according to the French Debrouillards, according to the book
of the attempts by Professor Scientifix.
Zábavná hodina
10´
Slovakia (2012)
Local TV / Participatory Media Project
Peter Hudák
Renáta Vadásyová
13 YEARS AFTER, WHERE ARE WE TODAY
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“13 years after, where are we today,” is a film about the consequences
of bombing of Nis with cluster bombs and refusal of Serbia to sign
the Convention on the prohibition of cluster bombs. Serbia was the target of cluster bombs during the conflict with NATO in 1999. At that
time, Nis was bombed with cluster bombs twice. 15 people were killed
from the cluster bombs in a single day, on 7th of May in 1999. After
the NATO bombing, the cluster bombs scattered across Serbia killed
six people and wounded 12 people...
13 godina posle, gde smo danas
29´ 50”
Serbia (2012)
Production company / Documentary
Gradimir Nikolic
Gradimir Nikolic, Sasa Dordjevic
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Reportage will follow in comparative way lives of family with intensive internal opposite point of view on leaving Serbia and trying
to get asylum in one of western European countries in order to
reach better life opportunities. Some of them returned to Southern
Serbia from Western Europe, the others intent to migrate to Western European countries.
Otići ili ostati?
22´
Serbia (2012)
Production company / Documentary
Miodrag Miljkovic
Milijana Merdovic
Synopsis:
TRAIL ON
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Trail On
17´
Slovakia (2012)
Young author / Documentary
Michal Holečko
Mimi Poklembová, Jana Kopernická
The short documentary Trail On was filmed during the year 2011
in an environment of Slovak cycling localities. It poses a story
of a sportsman who has dedicated his whole life to cycling.
He talks about his success and falls. He tries to bring downhill
near to people who have not heard about this sport yet.
VOJČICE DREAM
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A famous Hollywood actress of the silent film Lia de Putti was
born in Vojcice. In her 14 years of age she ran away from home
to circus in Trebisov and started to dream about Hollywood.
With the beginning of the sound film her dream vanished. Lia
died under curious circumstances in 1931. A window fall ended
her life. She was 34 years old. The film does not primarily speak
about the actress. Her life serves as a dramatic skeleton of
people´s mosaics, who dream in Vojcice. It is not important what
dream we dream about but the dream itself.
Vojčice Dream
17´ 22”
Slovakia (2011)
Local TV / Documentary
Martin Tokár
Martin Tokár
43
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
FROM THE NEIGHBORHOOD
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A discovering process by a group of students of secondary school
Barri Besos (3st C) in the neighborhood where they are living
of Besos-Maresme (Barcelona) becomes a documentary about
them and their neighbors. They all talk with residents, they make
interviews them and they create a dialogue to build make a collective
portrait of the neighborhood, from their point of view. Students also
photographed their emblematic spaces, and the new and creative
relationship they established with their quarter Besos- Maresme.
d-barri
15´ 48”
Spain (2011)
Local TV / Participatory Media Project
Yelang Gurung
Institut Narri Besos - Les Salonnieres
Hangar.org - Teleduca
DYING GREEN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Set in the beautiful foothills of the Appalachian mountains, DYING
GREEN is a short documentary that explores one man’s revolutionary idea of using green burials to conserve land. Dr. Billy Campbell
is the town’s only physician and at first his radical concept isn’t
easy for people to accept. But devoted to saving some of the land
he loves, he wins over the town’s people and succeeds in creating
America’s first “green cemetery.” The film also reveals how environmentally costly conventional American burials are, what’s one’s
legal options are for burial and how it’s possible to preserve land
by choosing a conservation burial.
Dying Green
26´
USA (2011)
Young author / Documentary
Ellen Tripler
Ellen Tripler
Synopsis:
REUNION
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
44
Setkání
21´
Czech Republic (2011)
Production company / Documentary
Martina Spurná
Václav Špaček
The Reunion documentary attempts to capture the various relationships between people and horses and wonders whether we, the modern people, aren’t ever more distant from the animals, despite all
the talk of ecological thinking. Do we have enough time and patience
to really encounter horses? How do we perceive animals? The history
of the coexistence of man and horse - but also of horse and man - is
deep. This relationship evolves with time. The question, however, is,
in what direction.
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
BEEKEEPER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
In May 2010 took place in Poland a flood of an unusual scale.
In Krakow, water leaking out from the torn embankment flooded
„Family garten Plots Zakole Wisly“. Because of this flood Mr. Stefan
92 - years old beekeeper lost on his garden all beehives with bees
families which were inside. The flood became a starting point for
the memories from the Second World War, which Mr. Stefan survived as a polish soldier. The camera accompanied Mr. Stefan one
year, from Summer 2010 after the flood till Spring 2011.
Pszczelarz
25´ 45”
Poland (2011)
Local TV / Documentary
Michalina Mrozek, Magdalena Zych
Bettina Wiengarn, Magdalenja Zych
TRAPPED IN THE NET
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A documentary film about how far these days we can go to social
networks. Mark is a young student of screenwriting and decides
on an unusual experiment - decides to change sex. But not really,
only fictitious - on the Internet. With the help of makeup artist
and photographer to create profiles of their female self on multiple
social networks. Marek is convincing as a woman and if he will
contact with sympathetic boy from secondary city, Mark does not
hesitate to arrange a meeting with him in the cafeteria ...
Chytený v sieti
13´ 20”
Slovakia (2012)
Young author / Documentary
Matej Ligač
Mária Boďová
SCARECROW
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Scarecrow instead of the gnome in your garden? In village
Opatová surely YES. This documentary movie presents Ondrej
as professional scarecrow-maker. He loves his voluntary firemen
team, theatre, his ex-wife and bottle of whiskey. Thanks to this
film you can also think about your personal scarecrow, which
for sure we hide inside us.
Strašiak
19´ 56”
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Alžbeta „Harry“ Gavendová
Mária Boďová
45
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
46
HUMULESTI - MEMORIES OF GAMES PAST
Synopsis:
Original title: Humulesti- Amintiri despre jocurile
de altădată
Length:
17´ 32”
Country:
Romania (2011)
Category:
Local TV / Documentary
Director:
Andreea Ştiliuc
Production: TVR Iasi
Humulesti. Once a ‘large and merry village’, nowadays a district
in the city of Targu Neamt. The greedy pavement seems to engulf
the past. It smells of tarmac and, timidly, of story-telling... Those
interviewed in the film live in Humulesti, a place with particular
significance for Romanian culture and especially for the Romanian
hearts, as this is the birthplace of Ion Creanga, writer, raconteur
and schoolteacher of the late 19 th century, one of the classics
of Romanian literature.
THE SPOTLESS SHIRT
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
People of diff erent nationalities and origins live together in a Roma
community and discover the Roma culture, beyond prejudice. Roma,
Romanians and French people get to overcome fears and to learn
a lot about accepting the others. They try to understand the Roma
problems and to find solutions. A project initiated by two associations, Gipsy Eye and Secours Catholique, becomes the starting
point of this meeting. In fact, it is much more than that. It is a deep
human experience, a way to find out what is best in us. The film
shows the human relationships between these diff erent cultures.
Cămaşa nouă
47´ 32”
Romania (2011)
Local TV / Documentary
Andreea Ştiliuc
TVR Iasi
100 PAROLES, 6TH SEASON
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Fishermen and postmen strike, news from Tunisia, philosophy time
with 5-years-olds, meeting in the streets...This year „100 Paroles“
magazine looks like a documentary. Look up on the neighbourhood.
„100 Paroles“ is an experience of local participative television built
for and by inhabitant of Le Panier, an area of Marseille.
100 Paroles, saison 6
38´
France (2011)
Local TV / Participatory Media Project
Mohamed Boubidar, Benoit Ferrier
Tabasco Vidéo
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
RESIGNATIONSPEECH TO THE HOUSE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Our movie is an experimental replay of Robin Cook’s resignation
speech to the house. We are analysing theatrical strategies and impacts of public happenings and politic events on the base of used
texts and set aesthetics. This movie was our first attempt. 17th
March 2003: with one of the finest speeches in British political
history, Robin Cook, leader of the House of Commons resigns from
the government on the eve of the invasion of Iraq. We consider
political speech to have much in common with the character of an
artwork.
Resignationspeech to the House
10´
United Kingdom / Germany (2012)
Young Author / Participatory Media Project
Sara Lehn, Greg McLaren
Sara Lehn, Greg McLaren
DON’T GO!VIDEO
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This film is my first and in the same time always most recent film.
Over more than 4 years I sculpt the 35mm-film pieces from „Rainman“, which I had found loosely on the ground in a park in Zilina
after a cinema had closed down. The cohesion of the fragments
of the story is constructed with scissors at the kitchen table, tape
glue in the projectionist’s room of the local cinema in Berlin and self
animated putty...
Don’t GO!video
14´ 30”
Germany (2011)
Young Author / Participatory Media Project
Sara Lehn
Sara Lehn
HALBER ANKER-HALF AN ANCHOR
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The homemade sailor movie Halber Anker-Half an Anchor tells
a story of indecisiveness. A super 8 camera, follows the young
main character’s way to escape his everyday life by leaving to
the sea, a nostalgic and worn out decision repeated in an outdated amateur-/family/-holiday-style. A digital camera films the
shoot with from a little distance and with nostalgia-killing detail,
throwing you back into the reality of low budget filmmaking
today and inviting the viewer on board...
Halber Anker-Half an Anchor
15´
Germany (2012)
Young author / Documentary
Sara Lehn
Sara Lehn
47
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
LA NUIT DU MONTAGE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
“La nuit du montage” (the night of final cut - “the final cut night”) is
a “create-video competition”. Musicians join videographers in order
to create a short film together. The soundtrack has to be original.
Musicians are free to choose their instruments/tools. Once all teams
are formed (musicians and videographers), each team will receive
one hour of rushs - all teams will receive the same rushs. After what,
time is running: 48 hours to create a short movie!
La nuit du montage
30´
France (2009)
Local TV / News / investigative report
Anne Breuzin
Com’étik diffusion
THE LANDS OF STRAWMAN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Stephen wolf - farmer, stonemason and writer, he survived the newly-mining fixed all my life difficult. And although the government
tried too many times to break it, it´s never failed. The most difficult
bore wounds in times when on his land destroyed thousands of healthy fruit trees. His defiance when expressed as it was closest to
him - not only in remembrance of these trees, carved on a memorial
stone in the shape of an exclamation point, starting that our future
generations and not allowed to forget the injustice that we are after
more than forty years have witnessed ...
Slameníkove zeme
17´ 47”
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Peter Kováč
Mária Boďová
Synopsis:
SISYPHUS
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
48
Sizyfos
14´ 20”
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Marek Janičík
Mária Boďová
Life is a big ball that we have to push up to steep hill. All it takes it
a single slip to set the ball rolling back down, leaving us with no other
option but to start from the bottom again... „Sisyphus“ is a portrait
of a former drug addict who has moved to a little house in the country,
away from civilization, and spends his time making origami in the loft.
Sometimes art is the easiest way to start from scratch.
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
THE GYPSY HEART
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This film shows the gypsy musicians and their difficult integration
into society. Persecution of Braňo’s and Dušan’s marriages due
to their white wives. Various failures and falls in their jobs as
the result of their skin and race talk about their resistance, eff orts
and falls, which again turned in hope for them to go further, although
disappointed, but much more stronger. Through faith, they still manage to live among whites, have a family and find a job...
Romano Jilo
33´ 30”
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Ján Križovenský
Mária Boďová
NIS NEW ADDRESS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This story is a part of serial program which made NTV once a week,
and talk about foreign people who live in our City for years. Nis has
become their new home- new address and reasons for it are different. Sometime it is love, sometime business, but all of them agree
that THEY adore Nis.
Niš nova adresa
16´
Serbia (2012)
Local TV / Documentary
Marija Milijic
Dragana Nikolic
Synopsis:
THE STAR
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Hviezda
19´ 53”
Slovakia (2012)
Young author / Documentary
Andrej Kolenčík
Filip Křížek
The documentary film “Star” tells the story about John Slovak,
55-year-old professional welder from Doprastav who is passionate about acting. His desire began to meet when he won
the lead role in a theatrical adaptation of the worst movie of all
time, Plan 9 From Outer Space by Ed Wood Jr.. “The stage which
means the world” becomes his destiny.
49
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
50
MONTENEGRO
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Film is based on amateur shots that I filmed during a few trips to
a small but diverse country, Montenegro. Me and my friends wanted
to get to know this country better. Film is based on three various
trips that took place in April, June and August. It tries to show this
country from the mountains to the sea and also during various year
seasons. Film does not have any specific idea and every single spectator can have his own feeling about this small piece of our planet...
Montenegro
19´ 59”
Slovakia (2011)
Young author / Documentary
Tibor Muššák
STEREOSCOPY
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Emilio lives on his own taking refuge in the anonymity of the city.
One day on his way to work he is knocked down and he lost his left
eyesight. The doctors transplanted the eye of another person and
he starts to see his donor´s life.
Estereoscopía
12´ 20”
Spain (2011)
Young author / Fiction
Xacio Baño
Xacio Baño
THINK ABOUT
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Story about the girl who made a decision too quickly. At the railway
station she experiencing a situation that make her think again.
Razmisli
6´ 50”
Bosnia and Herzegovina (2010)
Young author / Fiction
Milan Džaja
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
SELF-GOVERNED FILM
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Samoupravni film
8´
Croatia (2012)
Production company / Participatory
Media Project
Director:
Igor Bezinović
Production: Oliver Sertić
Participatory project shot in the “Mali Lošinj” shipyard in Croatia.
Shipyard workers were asked to film their everyday life. In 2013
Croatia is entering the EU and shipbuilding will therefore cease
to be a strategic national industry.
NINA
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Nina
44´ 52”
Bosnia and Herzegovina (2012)
Local TV / Documentary
Mira Lolic-Mocevic
RTRS
Synopsis:
TEZIC
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The testimony of one of the most horrific crimes against
civilians during the Second World War in Bosnia. The story
of crime, hatred, love and forgiveness...
Tezic
30´
Romania (2012)
Production Company / Documentary
Violeta Gorgos
TVR Iasi Romania
“I’m a Communist Biddy” – one of the most translated books
of the year 2009. At his meetings with the readers, Dan Lungu
always receives the same question “What is tezic?”. The writer
takes us where this “product” is being made out of a mix
of cow manure with straws, left to dry in the sun and used
at the countryside as a fuel for fire.
51
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
Synopsis:
VLADYKA
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Vladyka
20´
Slovakia (2012)
Production company / Documentary
Vladimír Seman
Vladimír Seman
NAD KEŽMARKOM VIETOR VEJE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
This documentary film, which is based on the legends of the royal
city Kežmarok, captures history of Kežmarok in modern non-traditional manner, using animation elements, funny comments and is
intended especially for pupils. Its aim is to learn about the city
in interesting way as much as possible.
Nad Kežmarkom vietor veje
17´
Slovakia (2011)
Local TV / Documentary
Pavol Pekarčík
Oto Vojtičko
WITH ONE TREE LESS A FOREST
WILL BE FOREST
Original title: Bez jednego drzewa las lasem
zostaniee
Length:
55´ 32”
Country:
Poland (2011)
Category:
Production company / Documentary
Director:
Dagmara Drzazga
Production: Izabela Rudzik
52
In the fifties of the last century, state power destroyed Greek Catholic Church in Slovakia. It was part of a plan how to create atheistic
society. Priests and bishops were imprisoned, churches were closed.
This scenario was applied throughout the communist bloc. However,
in a small Ruthenian village in northeast Slovakia, the story of a man,
who has decided to become a bishop of the defunct Church, has just
begun.
Synopsis:
During the II World War the Nazis installed a guillotine in the jail at
Katowice (Poland). Then the regular executions began. The machine
operated quickly and efficiently - within a single night 20 convicts
could be deprived of their lives. „With one tree less, a forest will be
forest“ is a documentary about the tragic fate of a priest, Jan Macha,
the founder of an underground organization in Ruda Slaska (Poland).
Its purpose was to help those who were most in need. For that activity
Jan was arrested, then guillotined in Decmeber 1942. At the time of his
death he was only 28 years old...
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
CHRIST‘S WANDERERS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
Being a wanderer implies being homeless and having freedom.
Hungarians emigrating to America experienced exactly this duality. The traces and memories of it appear in the episodes of this
documentary film and in the comments of those reminiscing. They
become bittersweet since they talk about the past and about things
fading into the past. At the same time, they are individual and communal fate. A half-disappeared world comes life whose memories
may still be found and deciphered in the carved words on the tombstones. The words in the Mother tongue still understandable.
Krisztus vándorai
35´
Hungary (2009)
Local TV / Documentary
Tamas Szeles
Tamas Szeles
LES BASSINS DE VIE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
The Bouakiz family is moving. They are leaving their building
in the suburbs for a house in the country. Once there, adaptation
is difficult. In the middle of family tensions and relations with
the rural world where suspicion and prejudices are everywhere,
Farès chooses to take refuge in the memories of his former district.
But this refuge will turn out to be only incidental. For Farès, the
only option is to flee, to go back to the suburbs...
Les bassins de vie
21´
France (2010)
Production company / Fiction
Steed Cavalieri
Jean-Pierre Lagrange
Synopsis:
THE WALL
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
La murette
20´
France (2010)
Production company / Fiction
Steed Cavalieri
Jean-Pierre Lagrange
A townhall decides one day to redevelop an area which has
suff ered from daily squatting: young teenagers used to gather
there frequently, along a small wall. These youngsters intend
to organize themselves and defend their spot. They use method,
obstination and also permanent occupation. But the defense
of the “wall” brings about a new debate within the group. Is it
really useful?
53
Súťažná prehliadka „Zlatý žobrák“ 2012 / Competition Show „Golden Beggar“ 2012
ON VA TOUT CAFTER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
A woman receiving social benefits from the CAF (Labour Office) lives
in the suburb of Paris, in Seine-Saint-Denis. She is tired of malfunction of CAF, so she decided to make a film about the work of this
institution with the intention of finding solution. The result of her
survey, which she made with recipients of social benefits, employees
and director of CAF, gives a complex, controversial and realistic idea
of the disastrous growing crisis within the institution. The author,
who is personally interested in this problem, has created a meaningful look, which is in sharp contrast with serious media.
On va tout cafter
13´
France (2010)
Production company / Documentary
Lina
Centre Média Local
(Riv´Nord et Rapsode Production)
Synopsis:
FATE
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Production:
54
Usud
19´
Bosnia and Herzegovina (2010)
Production company / Documentary
Marko Šipka
Zoran Galić
“Fate” is a documentary that analyzes the issue of intercultural
tolerance by addressing the problem of nationalism in Bosnia
and Herzegovina and that, by criticizing the situation, tries to
improve it. The movie plot takes place at the time of general
elections which will be held in October 2010. The parties in power
will then, by spreading nationalism, try to get as many votes as
possible and thus keep their positions, and at the same time not
showing any concern for the economic, social and legal stability
of our country.
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ | Non-Competition Show „Europe on Screen“
55
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
Synopsis:
GOOD SON
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Hyvä poika
87´
Finland
Drama
Zaida Bergroth
HELLO! HOW ARE YOU?
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Protagonists of brilliantly erected and extremely witty story are
the spouses Gabriel and Gabriela, he is a musician, she is the owner
of laundry service. During twenty years of living together the magic
of their relationship has disappeared and now they are very close
to succumbing to Internet chat.
Buna! Ce faci?
105´
Romania / Spain
Comedy drama
Alex Maftei
Synopsis:
VEGAS
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
56
After the scandalous premiere actress Leila Manner is running away
with her two sons to hide herself from reporters to the old family
summer house. Explosive Ilmari is mother’s confidant and protector,
while his younger brother Unto is an avid entomologist and a loner.
However, peaceful coexistence is soon destroyed by a group
of Leila´s friends coming to visit them for the weekend.
Vegas
110´
Norway
Drama
Gunnar Vikene
You do not choose your family. You can choose your friends. Vegas
is the story of Thomas, Marianne and Terje - three young people
who have nowhere to go.
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
Synopsis:
UPPERDOG
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Upperdog
100´
Norway
Drama / Comedy
Sara Johnsen
As young children, half-siblings Axel and Yanne are adopted to Norway. They are separated on arrival, he to material wealth on Oslo’s
west side, she to an average family on the east side. In contrast
to her younger brother, Yanne remembers their journey to Norway,
but she has no idea where he might be now.
NOS PREMIERES VACANCES
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
The old man is arriving in Normandy, on the island Chausey. He rents
a house with the sea view. He used to spend there the second half
of June with his wife. This time he comes alone. The story of not
everyday love, remembrance, reproach, sadness and reflection
at the end of life.
Nos premieres vacances
27´
France
Drama
Matthieu Boivineau
RYABINOVIY VALS
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
The story of the heroism of young miners, who at the cost
of their lives disposed the minefields and roads. In connection
with the regulation of the State Committee of Defense in
the years 1944 - 1946 in the territory of Vologda region
they worked on de-mining of Oštinský district liberated
from the Germans.
Ryabinoviy vals
96´
Russia
Historical Drama
Alyona Semenova,
Alexander Smirnov
57
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
Synopsis:
PEČORIN
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
58
Pečorin
95´
Russia
Historical Drama
Roman Chrušč
The film opens a new perspective on the Russian literary classics,
on the popular novel The hero of our time. The film is about Russian
society and culture in which “useless man” is again actual theme.
PUNK IS NOT DEAD
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Mirsa is a punk who is trying to put up with the struggles of everyday life in Skopje. One day he was off ered to play for some multicultural-happening in Debar. Actually, all he ever wants is to play again
with his punk band, so he accepts the off er. The next step is to find
all former members of the band and make them play again.
Pankot ne e mrtov
104´
Macedonia
Fiction
Vladimir Blaževski
IF THE SEED DOESN’T DIE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Two fathers, a Romanian searching for his daughter who was forced
into prostitution and a Serbian seeking the body of his son killed
in a car accident, meet on the river Danube. A boatman recounts
the 200 year-old legend of Romanian peasants struggling unsuccessfully to move an old wooden church up the hill to their village at a time
when building Orthodox churches was prohibited.
Daca bobul nu moare
113´
Serbia / Austria / Romania
Fiction
Siniša Dragin
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
OPERATION SHMENTI CAPELLI
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Operation Shmenti Capelli is one of the most unique filmmaking
stories in Bulgaria during the last twenty years. The long awaited
eccentric comedy is a personal dream of popular Bulgarian actor
Vladislav Karamfilov-Vargala.
Operation Shmenti Capelli
118´
Bulgaria
Fiction
Ivan Mitov
ANDĚLÉ NA KOLEJÍCH
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Together with the film you will return to the days of your childhood,
naughty fights and steam engines. It is 1934 and memories of childhood are warm and playful. The story will show you things which will
change with the arrival of war.
Andělé na kolejích
61´
Czech Republic
Drama
Ondřej Hejna
BORDEL ADVOCCAT
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Minimalist image, which on the the background of existential
problems of the main characters, two men and one woman, deals
with absurd abyss on the edge of which each of us can easily find
ourselves.
Bordel Advoccat
39´
Slovakia
Drama
Ivor Bauer
59
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
CRULIC – THE PATH TO BEYOND
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Animation documentary Crulic- the journey on other world tells
the story about Crulice, 33 years old Romanian who dies in polish
jail during hunger strike. Famous roamanian actor, Vlad Ivanov, borrow to Crulic his voice, which is full of ironie and which is talking to
audience from grave. Strong visual style, quality hand painting,
collage, phase and cut-cut animation technique... All this, mixed together, makes incredible, surprisingly compact and unforgettable film.
Crulic - drumul spre dincolo
73´
Romania / Poland
Animation Documentary
Anca Damian
Synopsis:
THE BOX
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
60
The Box
86´
Serbia
Documentary
Andrijana Stojković
“The Box” is the tragicomic urban tale of three young men chasing
their dreams while trapped under the yoke of UN sanctions in early
nineties Belgrade. With the onset of isolation, the film shows Belgrade in a moment of transition between everyday normality and
the abnormal conditions about to be imposed on it.
THE KNIGHT OF THE BLACK CURSE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Documentary about Janko Polić Kamov, a writer who was the forerunner of many modern literary genres, illuminates his life and work
that still attracts the attention of the literary public. The ominous
fate of the great cloak unholy painted a series of photos unknown
to the public. Version for the foreign market is made on the occasion
of the centenary of the death of the great poet.
The Knight of the Black Curse
40´
Croatia
Documentary
Bernardin Modrić
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
NEMOC TRETEJ MOCI
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Political documentary film about black wholes in Slovak justice and
about law position in Slovakia. Slovak justice backstage film is also
an essay about power forms, which withdrew into seclusion, to later
get new name - justice.
Nemoc tretej moci
52´
Slovakia
Documentary
Zuzana Piussi
Synopsis:
KOLIBA
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Koliba
45´
Slovakia
Documentary
Zuzana Piussi
Director Zuzana Piussi in main role of documentary thriller about
Slovak film fate. By way to the hill above Bratislava, where sometimes
lived studios of Slovak film Koliba, revelas fragments of contradictory
truths, absurd lies, half truths and classified lies and the stealing of
the “family silver” - Slovak film.
CHICKEN LOVE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
If somebody in Slovakia would like to find perfect „halušky“
or „pirohy“, people will call him a fool. But it didnt happen to
one American man, who was determinated to find perfect
chicken wings. He actaully found a man who financed his
dreams only because of his love to this specialty.
Kuracia láska
45´
Slovakia
Documentary
Zuzana Piussi
61
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
62
DEBTOCRACY
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
An old pair Antanina and her husband Viktor, sit knee by knee in their
small village hut. He drinks badly and wonders „why does one live
in this world for?“. It is very sad and gloomy in winter, but when
the spring comes, the nature revives, and so do people and animals.
Life goes on. A very colorful and realistic image of old-time people
microcosm.
64´
Greece
Documentary
Katerina Kitidi
Aris Hatzistefanou
CATASTROIKA
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
It was at the beginning of 1989 when the French academic Jacques
Rupnik sat at his desk, in order to prepare a report on the state of
the economic reforms in Mikhail Gorbatsov’s Soviet Union. The term
that he used in describing the death rattle of the empire was
“Catastroika”.
Catastroika
87´
Greece
Documentary
Katerina Kitidi
Aris Hatzistefanou
THE HIGH PRICE OF GOLD
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Ross Domey’s powerful film “The High Price of Gold” touches on the
plight on women living in the Democratic Republic of Congo.
The High price of gold
14´
UK
Documentary
Ross Domey
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
JAN PAWEL II: SZUKAŁEM WAS...
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
The new Polish documentary film dedicated to John Paul II. called
“John Paul II. - I was looking for you” was created four years. It was
filmed in thirteen countries on four continents. In addition to unique
rare archival film footage is the film built on interviews with fifty
people selected from a variety of environments.
Jan Pawel II: Szukałem Was...
90´
Poland
Documentary
Jaroslaw Szmidt
VYPUSKNOJ NA MINNOMPOLE
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Documentary is about the occipital units staff during the Great
Patriotic War - girls and boys who went straight from the classroom
to demining fields in the Vologda region.
Bыпускной на минном поле
26´
Russia
Documentary
Aľona Semionovová
Synopsis:
IN SIGHT
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Nadohled
42´
Slovakia
Documentary
Andrea Slováková
Film essay about supervision, classical and post-classical mechanisms that carry it. The realization of Panopticon, perfect oversight
mechanism, described by Jeremy Bentham in the 18 th century, expanded by Michel Foucault, classically allowed the prison a device
in which was the supervision along with the main function of punishment - and it currently allows technologies that are able to monitor, store and perform or database the information about people
which can identify and distinguish them and from which can be
deduced location and timing of meetings.
63
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
Synopsis:
CLOUDS
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Oblaka
25´
Slovakia / Czech Republic
Documentary
Andrea Slováková
INTENT TO ENRICH THE BARE
MECHAISTICAL WORLD
Original title: Úmysl obohatit holý
mechanistický svět
Length:
22´
Country:
Slovakia / Czech Republic
Category:
Documentary
Director:
Andrea Slováková
64
Synopsis:
Professor Vopěnka is a world-famous Czech mathematician, author
of numerous books on the history of mathematics, especially geometry, and original thinker connecting mathematics to philosophy.
He became publicly known primarily by authorship of the largest
piece (called Vopěnkův Cardinal) and his two-year background in
politics – he was the first Minister of Education after Velvet Revolution.
Synopsis:
LOOS´S BOX
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Slightly meteorological film about the origin, the behavior and blustering clouds, about how we can make visible something that was
not seen until now (eg. water in the atmosphere), as well as coming
up like clouds. Also a bit will be said by painter and physicist, the first
will talk about the particles and the other one about the colors.
Loosova bedna
10´
Slovakia / Czech Republic
Documentary
Andrea Slováková
The so-called raumplan, special space-structuring in the Muller’s Villa
in Prague, respecting function and symbolical importance of each
room in the house, was Adolf Loos’s specific understanding of functionalism. We build the Villa from thoughts: the film mirrors particular
changes in mathematics, cinema and in the social role of media.
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
THE EYE OF THE BEHOLDER
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Reality, as beauty, lies in the eye of the beholder. This documentary
gives an insight on how blind people perceive both.
The Eye of the Beholder
26´
UK
Documentary
Carolina Pastrana Ardila
I WAS JUST A CHILD
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Documentary film “I was just a child” is a story about the man, who
has rescued 30 children from certain death from the concentration
camp Gornja Rijeka during the World War II, risking his own life.
14 years old Miloš Stanišljević was in 1942 on his way to find his
brothers, who have been taken to a concentration camp. He has not
found his brothers but he has succeeded to rescue other children,
sentenced to death. Some of those children are still alive. And they
remember…
Bila sam mala
24´
Bosna and Hercegovina
Documentary
Branko Lazic
Synopsis:
THE PIANO
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Dashamoure
26´
Armenia / France
Drama
Lévon Minasian
13 years after the Armenian city of Leninakan was destroyed
in a earthquake, Loussiné, a 13 year old orphan lives with her
grandfather in a „domic“ a prefabricated small house. She is dumb,
but a talented pianist. To prepare for an international competition,
the Ministry of Culture lends her a beautiful piano. But when the
instrument is delivered, it´s clear that the trailer where they live
is too small to hold a piano.
65
Nesúťažná prehliadka „Európa na plátne“ / Non-Competition Show „Europe on Screen“
66
LONG - HAIRED MEN
Synopsis:
Original title:
Length:
Country:
Category:
Director:
Document devoted to long hair as a lifestyle and philosophy, history
and social groups, where men with long hair and figure.
Dlhovlasí chlapi
25´
Slovakia
Documentary
Agnes Dimun
Sprievodné podujatia | Accompanying events
67
68
Esencia Košíc 2012
Essence of Košice
“Esencia Košíc“ je koncipovaná ako široká kultúrna spolupráca
rozličných subjektov pôsobiacich v meste, v regióne, na Slovensku, v ostatnej Európe. Ukážka a skúška kultúrnej kapacity mesta, jeho občnov, médií a inštitúcií, ktoré v ňom pôsobia. Kultúrne,
športové a umelecké podujatia, domáci, ale aj zahraniční umelci
by mali priniesť do Košíc “chuť EHMK 2013“ všetkým občanom
a turistom mesta.
“Essence of Košice“ is a product of the wide-spectrum cultural
collaboration between various entities operating in the city, in
the region, in Slovakia and elsewhere in Europe. It is both a demonstration and a test of the cultural capacity of the city, its
citizens, media and institutions. Cultural, sport and art events
together with local and foreign artists should invoke “the spirit
of ECoC 2013“ in all citizens of Košice as well as in visiting tourists.
Utorok, 12. jún 18:00-19:00, Synagóga na Zvonárskej ulici:
Tuesday 12 June; 18:00 - 19:00, Synagogue, Zvonárska street:
Cyklus výstav členov spolku C+S a hostí.
C+S Art Society Members and Guest Artists – Exhibition Cycle.
Andrea Lipkovičová, Peter Lipkovič, Dušan Štraus, Stano Šalko, Ondrej
,,Bandy“ Jurín, Anna Bartuszová, Viktor Šefčík
Andrea Lipkovičová, Peter Lipkovič, Dušan Štraus, Stano Šalko, Ondrej
,,Bandy“ Jurín, Anna Bartuszová, Viktor Šefčík
Najstaršia zachovaná synagóga v Košiciach (nielen významný dôkaz
krásnej architektúry 19. storočia v Košiciach, ale aj symbol významej
židovskej komunity v novodobej histórii mesta). Pred vojnou bol jeden
z piatich občanov žid (cekovo 12 000 zo 60 000). Prvý fotograf v meste bol Žid (I. Roth), zakladateľ Košického maratónu B. Bukovský (2. najstarší na svete) a tiež Elie Wiesel - Nobelova cena mieru bola v Košiciach.
Posledný spomínaný prešiel cez Košice v deportačnom vlaku. Škaredé
časti synagógy znázorňujú, ako bola židovská komunita utláčaná a zredukovaná a ako sa potom počas 40 rokov socializmu nikto nepostaral
o náboženské budovy. Synagóga je práve teraz v rekonštrukcii. Je symbolom novej židovskej komunity, veľmi zníženej, ale stále žijúcej a pôsobiacej ako súčasť multikulturalizmu Košíc. (Milan Kolcun, turistický
sprievodca).
The oldest preserved synagogue in Kosice (is not only a significant
evidence of beautiful architecture of 19 th century in Kosice, but also
the symbol of importance of Jewish community in modern history of
the city. Before the war 1 of 5 citizens was Jew (12 000 altogether
of 60 000). The first photographer in the city was á Jew (I. Roth),
founder of Kosice marathon B. Bukovsky (2 nd oldest one in the world)
and also Elie Wiesel - Nobel price of peace were in Košice. The last one
just passed through Kosice in the train of deportation. The ugly parts
of synagogue make us remember how Jewish community opressed
and reduced and then during 40 years of socialism nobody took care
about religious buildings. The synagogue is under reconstruction right
now. This is the symbol of new Jewish community, very reduced one but
still alive and active like a part of multiculturalism of Kosice.
Esencia Košíc 2012
Essence of Košice
Streda, 13.jún, 20:00 - 23:00, Metropolitan:
Wednesday 13 June, 20:00 - 23:00, Metropolitan:
Soren
Soren
Kapelu Soren tvoria momentálne 4 stáli členovia a niekoľko hosťujúcich členov. V aktuálnom prevedení sa predstavia: Peter Anna
(gitara), Marek Fľak( klávesy), Michal Melíšek (gitara) a Veronika Svobodová (spev). Skupina Soren tvorí prevažne alternatívny žáner hudby.
V minulosti nahrala 4 skladbový album s názvom Hope. Medzičasom vystupuje aj s “cover“ verziami na rozličných hudobných
podujatiach.
Soren is formed by four permanent members and several guest members.
This time, performing members of the band are Peter Anna (guitar), Marek
Fľak (keyboard), Michal Melíšek (guitar) and Veronika Svobodová (vocals).
The band produces mostly alternative music. In the past, the band has
recorded a four-song record entitled Hope. Soren performs at various
events and festivals and also plays “cover” versions of others’ songs.
Štvrtok, 14.jún, 19:00 - 23:00, Café Technik
Sobota, 16.jún, 19:00 - 21:00, Hotel Yasmin
Thursday 14 June, 19:00 - 23:00, Café Technik
Saturday 16 June, 19:00 - 21:00, Hotel Yasmin
Trio Niť
Trio NIT
Trio niť bolo založené v roku 2010 v meste Nis. Hrajú staré piesnie
z pôvodného teritória bývalej Juhoslávie. Milica Marjanovic je finalistkou prvej série Srbsko IDOL. Okrem spevu hrá na gitaru, píše texty
a komponuje. Bojan Carice vyštudoval hudobné školy v Nis - oddelenie klasickej gitary. Aktívne sa podieľa na hudbe od svojich 14 rokov.
Podieľal sa aj na mnohých festivaloch v Srbsku. Okrem hrania je aj
skladateľom. Tretí člen kapely je Vojvodic Nebojsa, ktorý hrá na bicie
25 rokov a pracoval s mnohými známymi hudobníkmi. Momentálne
hrá na cajon, ktorý vydáva špecifický zvuk tohto akustického pásma.
Trio niť, je dobre známe pre vytváranie vynikajúcej atmosféry, je veľmi
populárne v Niš a Južnom Srbskom.
Trio Thead was founded in 2010 in City of Nis.They play remakes of old
songs from the original teritory of the former Yugoslavia.Milica Marjanovic
is a finalist of the first Serbia IDOL.Besides singing she plays guitar, writes
texts and composes.Bojan Caric graduated at Nis Music school department
of clasical guitar.He is actively engaged in music since he was 14 years old.
He participated in numerous festivals in Serbia.Apart from playing he is
also a composer. The third band member is Nebojsa Vojvodic who has playing drums for 25 years and worked with many famous musicians. He now
plays cajon which gives a specific sound to this acoustic band. Trio Thread
,well known for creating excellent atmosphere, is very popular in Nis and
South Serbia.
69
Esencia Košíc 2012
Essence of Košice
Štvrtok, 14. jún, 19:00 - 23:00, Café Technik
Sobota, 16. jún, 19:00 - 21:00, Hotel Yasmin
Thursday 14 June; 19:00 - 23:00, Café Technik
Saturday 16 June; 19:00 - 21:00, Hotel Yasmin
Arpád Csete.
Arpád Csete.
Finalista súťaže Hlas Československa spieva a tancuje už od detstva.
Matka z neho najprv chcela mať tanečníka, ale po tom, čo ho počula
spievať, zmenila názor. Jeho hlas zaujal nielen porotcov už menovanej
súťaže, ale aj publikum a verejnosť. Tento introvertný talent z Košíc
považuje za svoj najväčší doterajší úspech svoje narodenie.
The Voice of Czechoslovakia finalist has been dancing and singing since he was
a child. His mother’s original wish was for him to become a dancer, yet, after
hearing him sing, she changed her mind. Just as Arpád’s voice fascinated
the judges in the said TV show, it still continues to attract the attention of his
audience. This introverted talent from Košice sees his own birth as his greate
success so far.
Sobota, 16. jún, Hotel Yasmin
Los Remedios.
Los Remedios je komorné zoskupenie profesionálnych hudobníkov, ktoré
sa špecializuje na tvorbu a interpretáciu hudby inšpirovanej andalúzskym
folklórom nesúcim názov flamenco. Pod pojmom flamenco sa dnes skrýva
neskutočne bohatá škála rôznych štýlových foriem. Remedios využíva
hlavne jeho jedinečnú rytmickú pulzáciu a melodické postupy, avšak
harmóniu obohacuje aj o prvky džezu, vážnej hudby a nebráni sa ani
vplyvom novej hudby 20. storočia (expresionizmus, neoklasicizmus).
Sobota, 16. jún, Hotel Yasmin
Salónny orchester.
Formácia profesionálnych hráčov, ktorí sú členmi orchestra Košickej
filharmónie . Vo svojom voľnom čase hrajú populárne melódie známych
majstrov, evergreeny a upravené verzie hudobných diel.
70
Saturday 16 June, Hotel Yasmin
Los Remedios.
Los Remedios is a small group of professional musicians specializing
in the creation and interpretation of music inspired by Andalusian folklore, better known as Flamenco. Currently, Flamenco as a term represents an incredibly wide variety of diff erent forms of style. Remedios
mainly use the unique melodic and rhythmic pulsation of this style, enriching the harmony with elements of jazz, classical music and even
embracing contemporary music influence (expressionism, neoclassicism).
Saturday 16 June, Hotel Yasmin
Salon Orchestra.
A group of professional musicians, members of the Slovak State Philharmonic in Košice. In their spare time, they play popular melodies by famous
composers, evergreens and remakes of various compositions.
Esencia Košíc 2012
Essence of Košice
Sobota, 16. jún, Hotel Yasmin:
Saturday 16 June, Hotel Yasmin:
Vlado Kulíšek.
Vlado Kulíšek.
Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy. Narodil
sa v Čechách v rodine ruskej baletky, ale od roku 1983 žije a pôsobí
na Slovensku. Je výrazným individualistom a vystupuje prevážne sám,
ale len zdanlivo. Vlado Kulíšek dokáže upútať pozornosť obecenstva
a je spoľahlivým sprievodcom všetkými nečakanými situáciami, ktoré
zvláda s humorom a ľahkosťou. Predstavenia sú jedinečným zážitkom
práve v súčasnej dobe, ktorá dovolí divákom obvykle sa len pasívne
prizerať z kresiel pred televíznymi obrazovkami.
Vlado Kulíšek is a notable Slovak mime. Born in the Czech Republic
to the family of a Russian ballet dancer, he has been living and working
in Slovakia since 1983. He is a strong individualist who usually acts on his
own – yet only seemingly. Vlado Kulíšek knows how to grasp his audience’s
attention, guiding them eff ortlessly through all unexpected situations with
ease and humour. His performances are unique, engaging the viewers and
turning them into active participants – a scarce experience in this age
when the audience is usually only reduced to passive observers sitting
in front of TV screens.
71
GOLDEN BEGGAR 2012
(0-9)
13 years after, where are we today (Serbia)
100 Paroles, 6th season (France)
2011 Festival of light in Leipzig (Germany)
(H)
Halber Anker-Half an Anchor (Germany)
Humulesti - Memories of games past (Romania)
Hunger (Serbia)
(A)
A Chance for a New Life (Poland)
A Day out of a Thousand Dreams (Netherlands)
And for us, AGE - does not matter (Belarus)
Ark (Belarus)
Autism (United Kingdom)
(I)
I’m in a band (France)
(B)
Bazekiten (Spain)
BBC Midlands Today, 10th August 2011 (United Kingdom)
Beekeeper (Poland)
Belgrade Sofia via Caribrod (Serbia)
Bell ringer (Belarus)
BLiND (Germany)
Blue sheep (Spain)
(C)
Christ´s wanderers (Hungary)
(D)
Dolls Factory (Spain)
Don’t GO!video (Germany)
Dying Green (USA)
(E)
Eternity was born in the countryside (Romania)
(F)
Fate (Bosnia and Herzegovina)
Fearful John (Spain)
Fred´s Pole-sitting contest. (Netherlands)
From Dawn till Dusk (Serbia)
From heart to heart… (Belarus)
From the Neighborhood (Spain)
Funny Lesson (Slovakia)
(G)
72
Register filmov (v abecednom poradí) | Register of Films (in alphabet order)
Gas station (Slovakia)
Gentle Way (Belarus, Latvia, France)
(T)
Tezic (Romania)
The beach (Spain, United Kingdom)
The Freedom of Movement (Bulgaria)
The Gypsy Heart (Slovakia)
The Lands of Strawman (Slovakia)
The Last Bus (Slovakia)
The little team (Spain)
The missing looks (Argentina)
The Recyclator (Macedonia)
The red thread (Belarus)
The Spotless Shirt (Romania)
The Star (Slovakia)
The wall (France)
Think about (Bosnia and Herzegovina)
Time of the Roma (Macedonia)
Trail On (Slovakia)
Trapped in the net (Slovakia)
(V)
Vladyka (Slovakia)
Vojčice Dream (Slovakia)
(W)
We, Central American Women (Spain)
With one tree less a forest will be forest (Poland)
(K )
Know Your Rights (Bulgaria)
(L)
La nuit du montage (France)
Les bassins de vie (France)
Lida Ghetto Tears (Belarus)
Luminaris (Argentina)
(M)
Minning the Smrekovica (Slovakia)
Montenegro (Slovakia)
(N)
Nad Kežmarkom vietor veje (Slovakia)
Never admit defeat (France)
Nina (Bosnia and Herzegovina)
Nis New Address (Serbia)
No (Spain)
(0)
On va tout cafter (France)
(P)
Pawnshop (Bulgaria)
Photo (Spain)
(R)
Racing driver 4 life (Hungary)
Report (Slovakia)
Resignationspeech to the House (United Kingdom/Germany)
Reunion (Czech Republic)
Romantizmit (Turkey)
(S)
Scarecrow (Slovakia)
Self-Governed Film (Croatia)
She (Spain)
Should I Stay or Should I Go? (Serbia)
Sisyphus (Slovakia)
Stereoscopy (Spain)
EUROPE ON SCREEN 2012
(A)
Andělé na kolejích (Czech Republic)
(B)
Bordel Advoccat (Slovakia)
(C)
Catastroika (Greece)
Chicken Love (Slovakia)
Clouds (Slovakia/ Czech Reoublic)
Crulic – The Path to Beyond (Romania / Poland)
Register filmov (v abecednom poradí) | Register of Films (in alphabet order)
(D)
Debtocracy (Greece)
(G)
Good Son (Finland)
(H)
Hello! How Are You? (Romania / Spain)
(I)
If the Seed Doesn’t Die (Serbia / Austria / Romania)
In Sight (Slovakia)
Intent to Enrich the Bare mechaistical World (Slovakia/Czech Republic)
I was just a child (Bosna and Hercegovina)
(J)
Jan Pawel II: Szukałem Was... (Poland)
(K )
Koliba (Slovakia)
(L)
Loos´s box (Slovakia/Czech Republic)
Long - haired Men (Slovakia)
(N)
Nemoc tretej moci (Slovakia)
Nos premieres vacances (France)
(O)
Operation Shmenti Capelli (Bulgaria)
(P)
Pečorin (Russia)
Punk is not dead (Macedonia)
(R)
Ryabinoviy vals (Russia)
(T)
The Box (Serbia)
The Eye of the Beholder (United Kingdom)
The High price of gold (United Kingdom)
The Knight of the Black Curse (Croatia)
The Piano (Armenia / France)
(U)
Upperdog (Norway)
(V)
Vegas (Norway)
Vypusknoj na minnompole (Russia)
73
GOLDEN BEGGAR & EUROPE ON SCREEN 2012
74
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Mira Lolic-Mocevic
Vladi Karamfilov
Blagoje Nikolic
Neshka Karadzhinska
Yana Slavchova
Kliment Hristov
Nenko Genov
Tatiana Koreshkova
Nina Poznyak
Kate Makhova
Andrei Kutsila
Liudmila Dzemidzenka
Bernardin Modric
Duracfilm
Moving Pictures
Martina Spurná
Maria Haase
Malte Wirtz
Sara Lehn
Yelang Gurung
Unai Aranzadi
Noel Gálvez
Roger Gómez
Dani Resines
Juan Bidegain
Juan Montes de Oca
Elisa Cepedal
J. Enríque Sánchez
Guillermo P. Bosch
Ainhoa Menendéz
Daniel Romero
Xacio Baño
BA
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BY
BY
BY
BY
BY
CRO
CZ
CZ
CZ
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
RTRS
young author
young author
young author
young author
MKTV Belarus
TV Lida
k/s „Belarusfilm“
young author
young author
young author
Institut Narri Besos - Teleduca
PTM Mundubat
Blue Sheep Films
Promofest
Promofest
Promofest
Universidad de las Islas Baleares
Promofest
La Mirilla producciones
Promofest
Promofest
Promofest
young author
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
Director
Director
Translator
Director
Editor
Assistant director, Production
Video Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director, Producer
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]film.hr
duracfi[email protected]film.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GOLDEN BEGGAR & EUROPE ON SCREEN 2012
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Thomas Griffin
Matthieu Boivineau
Anne Breuzin
Mohamed Boubidar
Susana Arbizu
Henri Belin
InfoWare Productions
Tamas Szeles
Ivan Róbert
Zoran Dimov
H. Beijer
Melcher Hillmann
Norwegian Film Institute
Jerzy Kalina
Artrama
Michalina Mrozek
Dagmara Drzazga
Magdalena Zych
Damian Dionisio
Juan Pablo Zaramella
Violeta Gorgos
Aparte Film
Andreea Ştiliuc
Dumitrana Ovidiu
Predrag Jakovljevic
Vladimir Blaževski
Željo Željev Saramov
Gordana Simonovic-Veljkovic
Dragica Pavlov Krstic
Marija Milijic
Ivica Ivanov
Lidija Georgiev
F
F
F
F
F
F
GR
H
H
MK
NL
NL
NO
PL
PL
PL
PL
PL
RA
RA
RO
RO
RO
RO
SER
SER
SER
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
TV Plaiz, La Locale télévision
freelancer
Cometik diffusion
TABASCO VIDEO
young author
young author
Director
Director,Producer
Director
Director
Director
Director
DTV
TV BTR
Local TV
Local TV
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
TVP Białystok
Director
Offener Kanal Magdeburg
TVP Katowice
Offener Kanal Magdeburg
Director
Director
Director
Director, Producer
Director
Director
TVR Iasi
TVR Iasi
MILLENNIUM VISION SRL
Elpromont
Elpromont
NTV Nis
Astra video production
Director
Director
Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]fi.no
[email protected]
zbigniew@film-tv.pl
[email protected]
www.katowice.tvp.pl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]film.net
[email protected]
[email protected]
oktobarfi[email protected]
oktobarfi[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
75
GOLDEN BEGGAR & EUROPE ON SCREEN 2012
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
76
Miroslav Nackov
Miodrag Miljkovic
Gradimir Nikolic
Vladimír Seman
Pavol Pekarčík
Peter Ďurišin
Peter Kravčák
Renáta Vadásyová
Martin Tokár
Ivana Laučíková
Martin Snopek
Michal Holečko
Matej Ligač
Alžbeta „Harry“ Gavendová
Peter Kováč
Marek Janičík
Ján Križovenský
Andrej Kolenčík
Tibor Muššák
Atelier.doc
Film Europe
Agnes Dimun
Ivor Bauer
Gurel Kamis
Ian Pedersen
Shirley Henry
Greg McLaren
Ellen Tripler
Milan Džaja
Igor Bezinović
SRB
SRB
SRB
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
TR
UK
UK
UK
USA
BA
CRO
Kontakty na tvorcov | Producer´s Contacts
UNDP-PBILD
NG Tim
VS Spirit s.r.o
Kežmarská televízia rEhit
TV VRANOV - mestská internetová televízia
Mestská TV Ružomberok
TV Region
TV Zemplín
Feelmefilm production
Feelmefilm production
young author
young author
young author
young author
young author
young author
young author
young author
young author
BBC Midlands Today
BBC Midlands Today
young author
young author
young author
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director, Producer
Director, Producer
Director, Producer
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director, Producer
Director, Producer
Director, Producer
Director
Director
[email protected]
[email protected]@synopsis.rs
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]film.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
info@filmeurope.eu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
77
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
78
Piero Bordin
Neshka Karadzhinska
Kliment Hristov
Yana Slavcheva
Vladi Karamfilov-Vargala
Blagoje Nikolić
Siarhei Dzihaleu
Liudmila Dzemidzenka
Andrei Kutsila
Kate Makhova
Taisa Bandarenka
Eugene Rogozin
Liodmila Kapylova
Iryna Nazarenka
Natallia Vasileuskaya
Natallia Klionina
Marina Hrihoryeva
Aksana Bantsević
Tatsiana Karashova
Katsiaryna Bulatsetskaya
Siarhei Harayeuski
Tatsiana Shalamitskaya
Bernardin Modrić
Darko Domović
Václav Špaček
Helena Váňová
Miloslav Hlavsa
Marcel Děkanovský
Martina Spurná
Petr Pospíchal
A
BG
BG
BG
BG
BG
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
CRO
CRO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Art Carnuntum
intendant
director
assist. director, prod. assistant
editor
C&R Production
director and actor
freelancer interpreter and actor
TV Company Nireya
installation engineer
TV Company Nireya
director
director, freelancer
k/s „Belarusfilm“
director
The Centre ,,Freedom of Speech for Democracy” director
k/s „Belarusfilm“
soundman
TV Skif
sales manager
AV-Studio
freelancer
TV Intex
editor
Тeleradiokompani Brest
special correspondent
ТV channel Lida
reporter
ТV channel Lida
reporter
AV-Studio
director
ТV channel Mozyr
special correspondent
ТV channel Mozyr
cameraman
Best Practices Ltd.
producer
ISTRA FILM
co-founder, director
ISTRA FILM
producer
SSČ AV ČR, TV PORT, s.r.o.
OAT leader-Tv studio AV ČR
MHtv
producer/economist
MHtv
owner
Music Box TV Košice
CEO, film director
SSČ AV ČR, TV PORT, s.r.o.
director
media expert
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]film.by
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
intex_tv@mail.ru
natalyia.kln@mail.ru
tv_lida@tut.by
tv_lida@tut.by
koreshkovat@mail.ru
tkm@tut.by
tkm@tut.by
taisaorama@gmail.com
bernardin@istrafilm.hr
ddomovic@hi.t-com.hr
spacek@ssc.cas.cz
+420775610315
+420775610315
marcel.dekanovsky@musicboxtv.sk
spurna@ssc.cas.cz
petr@headline.cz
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Bettina Weingarn
Jurgen Linke
Isabel Martinéz
Ed Baumeister
Thierry Michel
Elodie Sylvain
Anne Breuzin
Matthieu Boivineau
Vincent Aguano
Sandor Harnocz
Tamas Szeles
Roger Worrod
Elena Romanato
Elena Gabrielli
Flavio Quercia
Zoran Dimov
Christian Groenveld
Pieter De Witt
Ruud De Bruin
Evert Janse
Dagmara Drzazga
Mieczyslaw Chudzik
Michalina Mrozek
Andrea Stiliuc
Dumitrana Ovidiu
Miroslav Nackov
Stela Jovanović
Darko Ković
Dejan Dabić
Olivera Sašek Radulović
D
D
E
F
F
F
F
F
F
H
H
CH
I
I
I
MK
NL
NL
NL
NL
PL
PL
PL
RO
RO
SER
SER
SER
SER
SER
Bundesverband Offene Kanaele
Open Channels for Europe Berlin
University of Vigo
Kaysersberg
FVDPQ
FVDPQ
FVDPQ
FVDPQ
Irány TV
TV Debreczen Hungary
Vevey
Millecanali magazine Milano
Femi’s representative member
Giovaninrete Association
TV BTR
Meer Radio and Meer Televisie
CMFE
ARTTEXT Amsterdam
OOG Radio and TV
TVP Katowice
TVP Katowice
Canal Magdeburg
TV IASI
Millenium Vission
Video Production ASTRA
City of Nis
Polka Dot doo
Cultural Center Nis
Head of Open Channel Magdeburg
wiengarn@ok-magdeburg.de
journalist
linke@bok.de
documentarist and teacher
isabelmartinez@uvigo.es
journalist, photographer
ebaumeister@wanadoo.fr
producer
taisaorama@gmail.com
project manager
contact@tabascovideo.com
director
anne.breuzin@cometik.info
director, producer
matthieu.boivineau@yahoo.fr
manager
v.aguano@canalnord.org
manager
info@docfilm.hun
managing director
szeles.tamas@dtv.hu
Producer/actor
rogerworrod2000@yahoo.co.uk
journalist
romanella98@tiscali.it
Videocommunity’s secretary
videocommunity@videocommunity.net
tutor
oakabilly@gmail.com
director
tvbtr@tvbtr.com.mk
station manager
christiangroenveld@gmail.com
president
pmgdewit@me.com
producer
ruud@arttext.com general manager
evertjanse@oogtv.nl
director
www.katowice.tvp.pl
cameraman
mieczyslaw_chudzik@interia.pl
director
michalina.mrozek@gmail.com
reporter
andreeastiliuc@gmail.com
director
ovidiu_byzantium@yahoo.com
co-director
ckonakimi@yahoo.com
communication expert, journalist
stelaj@eunet.rs
general manager
darkokovic@yahoo.co.uk
film and video-program editor
dabic.dejan@nkc.org.rs
journalist-editor
oljantv@yahoo.com
79
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
80
Ana Mišić
Nebojša Rašić
Igor Aleksić
Stanislava Todorović
Predrag Jakovljević
Vladimir Blaževski
Željo Željev Saramov
Dragana Stanić
Dragan Miljković
Dragica Pavlov Krstić
Igor Aleksić
Nada Durman
Nebojša Vojvodić
Bojan Carić
Milica Marjanović
Aleksander Dimitrijević
Marija Milijić
Jelena Ristić
Miroslav Jakovljevič
Michal Holečko
Beáta Oravcová
Peter Ďurišin
Oto Vojtička
Vladimír Seman
Katarína Hudecová
Otto Olejár
Pavol Štec
Martin Tokár
Martin Vaľko
Agnes Dimun
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SER
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
City of Nis
Festival Press Vitez
Festival Press Vitez
City of Nis
Oktobar Film
Punk Film
Hungarian Filmlab representative
Communication for Social Development
NTV Nis
TV Pirot
University of Nis
Media Art Content
Trio “Nit” (Thread)
Trio “Nit” (Thread)
Trio “Nit” (Thread)
Niška TV
Niška TV
City of Nis
OKTOBAR FILM
ALTWAY s.r.o.
Kežmarská televízia rEhit
TV Vranov - mestská internetová TV
Kežmarská televízia rEhit
VS Spirit s.r.o.
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Cine-tel Productions
TV Naša
TV Zemplín
TV Zemplín
International cooperation affairs officer
Vice-president
president
Mayor’s Press Office
producer
director, professor
director of postproduction
TV producer and program coordinator
editor-in-chief
journalist
professor
project manager
musician
musician
musician
cameraman
journalist / author
International Cooperation Affairs Officer
Technical director and manager
director
reportér
director
director
director
program department
producer
editor-in-chief
director
cameraman
director
ana.misic@gu.ni.rs
info@tv-festival.org
info@tv-festival.org
stanislava.todorovic@gu.ni.rs
oktobarfilm@gmail.com
oktobarfilm@gmail.com
blajo_nikolic@abv.bg
csdkosovo@gmail.com
dragan_miljkovic@yahoo.com
dragica.pavlov@gmail.com
igor@constantinus.rs
dzzvojvodina@gmail.com
vojvoda69@gmail.com
morskajezica@gmail.com
a.z.dimitrijevic@gmail.com
marijamilijic@yahoo.com
niosec@gu.ni.rs
altway@gmail.com
oravcova@kezmarok.sk
durisin@vychod.tv
riaditelktv@kezmarok.sk
vladimir.seman@zoznam.sk
hudecova@radartv.sk
ottoolejar@yahoo.com
pstec@azet.sk
valko@tvzemplin.sk
valko@tvzemplin.sk
info@agnes-dimun.com
Kontakty na účastníkov | Participants´ Contacts
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Ján Libant
Katarína Kočalková
Elena Kočalková
Peter Strojný
Jana Illéšová
Juraj Kovalčík
Dana Pietsch
Samo Kolár
Oľga Fedorová
Lucia Jelčová
Miloš Mistrík
Ján Hudácky
Zdenko Krajčír
Robert Brenk
Akın Ülkü Sevinç
Gürel Kamış
Eren Azak
Rick Thompson
James Sutherland-Smith
Erik Mollberg
Paul Mihailidis
Simona Catozzi
Anna Húsková
Alekseev Mikhail
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
TR
TR
TR
UK
UK
USA
USA
IT
SK
RU
Hlohovská televízia, s.r.o.
Bone Production
Bone Production
TV LUX s.r.o.
Embassy of the USA
Ministerstvo kultúry SR
Ministry of Culture
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Rada pre vysielanie a retransmisiu
National Council of Slovakia
Ministry of Finance
Elaia Design Studio
ART Nicomedia Association
ART Nicomedia Association
ART Nicomedia Association
T-media
Alliance for Community Media
Emerson College
managing director
producer director
manager
director of sales and marketing
dramaturg
Chief state counsellor
Independent journalist
Chief state counsellor
spokeswoman
Head of council
Member of the National Council
Director of the Financial Policy Institute
director
member of Art Nicomedia Association
member of Art Nicomedia Association
member of Art Nicomedia Association
director of T-media
writer / poet / translator
cinematographer
assistant professor, director
Elaia Design Studio
executive producer
Russian Centre for Science and Culture
hctv@hctv.sk
kocalkova@gmail.com
ekocalkova@gmail.com
marketing@tvlux.sk
illesovaJ@state.gov
kovalcik.juraj@gmail.com
dana.pietsch@culture.gov.sk
samo.kolar@pobox.sk
olga.fedorova@culture.gov.sk
lucia.jelcova@rada-rtv.sk
predseda@rada-rtv.sk jan@hudacky.sk
zdenko.krajcir@mfsr.sk brenk@elaia.sk
sasi70@gmail.com
gurelkamis@gmail.com
erenazakk@gmail.com
www.t-media.org.uk
james.sutherlandsmith@gmail.com
emollberg@acpl.lib.in.us
pmihailidis@gmail.com
huskova@elaia.sk
81
Tlmočníci | Interpreters
Slovak - Russian:
Viera Chovancová
e-mail: ddtecheurope@stonline.sk
Slovak - French:
Roman Gajdoš
e-mail: cassovian@gmail.com
Slovak - English:
Štefan Vrátny
e-mail: vratny@nextra.sk
Jana Krajňáková
e-mail: bbjanka@yahoo.com
Zuzana Zvirinská
e-mail: zuzana@a2z-translating.com
82
Organizátor: Nadácia City TV / City TV Foundation Partneri:
Consulate General of Hungary
in Kosice, Slovakia
HONORÁRNY KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
značka
Základní provedení
1.1
značka hotelu Yasmin se skládá
nápisu
z hotel asmina symbolu
listu zastupujícího literu
y. nápis je vysázen minusek
z
písma
eurekasansr egular, které je zároveň základním písmem
společnosti (viz kapitola
2.1).
zobrazená barevná varianta je považována za základní.
její
používání je upřednostňováno vždy, pokud je to možné
z technického hlediskaznačka
a
vtéto verzi je vdané aplikaci
Zdrojové soubory
dostatečně čitelná. Pro nápis je zde použita barva
Yasmin tmavě
tisk přímé barvy
zelená, pro list barvaYasmin světle zelená(popis barev viz
tisk cmYk
kapitola3.1).
obrazovka
Pro aplikaci značky se vždy využívají zdrojové soubory připojené
k tomuto manuálu.
manuál je Dnotného vizuálního st Ylu
hotel Yasmin
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
Produktoví partneri: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 18000 Ниш, Обреновићева 38 - I спрат
Tel. (+ 381 18) 209-239, Fax: (+381 18) 209-240, Mob. (+381 63) 418-411
E-mail: stelaj@eunet.rs
v erze 1/2008
Mediálni partneri: LOm Te d iOá l nSa a gPe nLt ú U
S
ra
Download

Untitled - Festival.sk