VLČIANSKY
IX. ROČNÍK
SPRAVODAJCA
4. ČÍSLO
DECEMBER 2012
V uplynulom roku sme realizovali
veľa drobných, ale dôležitých investícií!
Ako sme vás už v predchádzajúcom čísle Vlčianskeho
Z vlastných finančnych prostriedkov sme urobili
Spravodajcu informovali, finančnou podporou nové parkovisko vedľa budovy obecného úradu. Pred
z prostriedkov Obvodného úradu Nitra na zníženie budovou sme spravili nový chodník, a dokončili sme
kriminality, v centre obce sme rozšírili náš kamerový aj parkové úpravy okolo objektu.
systém, na zvýšenie verejnej bezpečnosti. Okrem
toho z vlastných finančných zdrojov bola umiestnená
v decembri ešte jedna kamera na zberrnom dvore
biologických odpadov, ktorá nám umožní sledovanie aj
tejto lokality. Všetky kamery – jestvujúce aj nové – sú
Autobusové zastávky prešli veľkými zmenami
napojené na počítačovú ústredňu. Je to veľká pomoc
obecnej polícii, očakávame od nej zvýšenie verejnej
Pozdĺž hlavnej cesty sa obnovujú sa aj autobusové
bezpečnosti.
zastávky. Na túto investíciu sme získali nenávratnú
Parkovanie už nerobí problémy
finančnú podporu z Nitrianskeho samosprávneho
kraja, z programu Leader. Rekonštrukcia sa uskutoční
Chceme pokračovať v obnove sústavy priekop
V cíntoríne pri vstupnom chodníku sme vysadili z podielu pripadajúceho na Vlčany a z vlastných
v obci. V októbri sme podali nový projekt na novú alej zo smaragdových tují. Pri zadnej vstupnej zdrojov.
Environmentálny Fond. Dobré by bolo v plnej miere ceste sme vysadili ozdobné stromoradie z hrabov
obnoviť všetky priekopy v obci!
stĺpovitých. Celá výsadba bola realizovaná z vlastných
finančných prostriedkov obce.
Našou najväčšou kultúrno-spoločenskou akciou
bol 22. Vlčiansky jesenný jarmok, usporiadaný
v prvý októbrový víkend, s bohatou ponukou tovarov
a kultúrnym programom počas dvoch dní. Druhý deň
jarmoku – v nedeľu – bola spomienková slávnosť
s ekumenickou bohoslužbou pri pomníkoch na počesť
vlčianskym obetiam I. a II. svetovej vojny.
Aj cintorín sa opeknel
Už len vonkajšie práce treba dokončiť
Dokončili sme vnútornu rekonštrukciu severného
V plnom prúde sa buduje chodník v Somole. Bude to
krídla bývalej budovy obecného úradu. Klub asfaltový chodník, pokračovanie jestvujúceho chodníka
dôchodcov sa už aj presťahoval do obnovených medzi obcou a Somolou, od prvej ulice po poslednú.
priestorov. Začali sa vnútorné rekonštrukčné práce
južnej časti budovy, ktorú prenajíma obvodné
oddelenie policajného zboru. Do konca marca budú
úplne obnovené vnútorné priestory aj tejto časti
budovy. Vonkajšia obnova, teda: tepelná izolácia
obvodového plášťa, výmena vonkajších okien a dverí,
inštalovanie energeticky úsporných osvetľovacích
telies a modernizácia vykurovacej sústavy bude
realizovaná finančnou dotáciou Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry. Na realizáciu SIEA vyhlási
verejné obstarávanie, a v plnej miere riadi všetky
stavebné práce. Úplne dokončenie očakávame na
Základy sú hotové
koniec leta.
Jarmočný sprievod cv centre dediny
V roku 2013 konečne zahájime našu veľkú spoločnú
invetíciu s obcou Neded na dokončenie kanalizácie a
na rozšírenie čističky odpadových vôd, nenávratnou
finančnou podporou MŽP. Dôležitou časťou investície
sú domové kanalizačné prípojky. Do konca roka
sa v oboch obciach zrealizuje zopár domových
kanalizačných prípojok na kanalizáciu. Ide hlavne
o nové rodinné domy, kde už len to chýba k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
pokračovanie na 3. strane
2 OBSAH
EDITORIAL
Milý čitateľ!
V uplynulom roku sme realizovali
veľa drobných, ale dôležitých investícií!
1. strana
Ako je to s pozemkami vymeranými
do náhradného užívania? 4. strana
Kto je vinný?
5. strana
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 6. strana
Život školy v obrazoch
6. strana
Sviatky v cirkevnom roku
7. strana
Kronika obce - A falu krónikája
7. strana
Jesenný jarmok
8. strana
Na mokrom brehu vyschnutého jazera…
9. strana
O ideách polovníckeho združenia Hubert
9. strana
Pieseň znela aj v novembri!
10. strana
Moja profesia – moje hobby
10. strana
Vianoce starých čias
11. strana
Darovať je dobré!
11. strana
Rodinný futbal pre mládež
12. strana
VLČIANSKY
SPRAVODAJCA
Údaje vydavateľa perodickej tlače:
Vydavateľ: Obecný úrad Vlčany
Sídlo vydavateľa: Obecný úrad, 944, 925 84 Vlčany
Identifikačné číslo vydavateľa: IČO 00 306 312
Periodicita vydávania perodickej tlače: 2x ročne
ISSN: ISSN 1339-0562
Šéfredaktor: Mgr. Július Juhász ([email protected])
Redaktori: Csilla Bógyiová, Henrietta Bugárová, Alžbeta Juhászová, Mgr. Dominika Liptai, Zoltán Pál, Kristína Poórová
Grafická úprava: Mgr. Július Juhász
Jazyková úprava: Ľudovít Baranyai
Registračné číslo: EV 3551/09
Tlač: PELIKÁN s.r.o., 930 34 Holice na Ostrove
Adresa redakcie: Obecný úrad, 944, 925 84 Vlčany
Telefón: 031/ 77 94 201, 031/ 77 94 247
E-mail: [email protected]
Internet: www.obecvlcany.sk
Uzávierka: 1. decembra 2012
Bez dostatočnej motivácie sú naše všedné dni bezcieľne. Vždy potrebujeme pozitívne
myšlienky, krátkodobé plány, kvôli ktorým sa nám oplatí vstávať, alebo jednoducho
spôsobia naše uvoľnenie. Či si to priznáme, alebo nie, tých celých 52 týždňov v
roku túžime len po tom, aby sme sa zaoberali sami sebou a mohli byť aspoň trochu
s priateľmi. Alebo: po vyčerpávajúcom týždni nech nám dá konečne každý pokoj! Často
nám robí najväčšiu starosť vybaviťsi každodenné veci v úradoch, alebo dohodnúťsi
hoci len termín u kaderníka. Pri tom tieto veci by mali byť celkom prírodzené. Nuž, ale
nejako na nič nemáme dostatočný čas. Večne sme zaneprázdnení. Tá nepretržitá drina
a nudné prostredie sa časom premietne do nášho správania.Prejavísa to v zbytočných
konfliktoch. Stačí si to všimnúť v našom blízkom okolí, na pracovisku. Hlavne teraz, keď
sme už tak blízko ku koncu roka.
Naopak, do celkom inej kategórie patria očakávané udalosti. Ako sú výlety, minúty
oddychu alebo sviatky. Tie totiž dávajú silu na pokračovanie, na čiastočnú obnovu
ducha i tela. A keď sa k nim pripoja aj nejaké osobné väzby, tak sa ten pocit ešte
znásobuje.
Niečo takého sa mi stalo koncom októbra. Vonku bola zima, trochu aj mrzlo.
Sedel som v autobuse, okolo mňa nudiaci sa ľudia, ktorí sa len tak bezducho dívali
do prázdna alebo počúvali hudbu. A potom sa zrazu objavil predo mnou jeden obraz:
Som v teplúčku so svojou rodinou, vonku zasnežená krajina. Vybavili sa mi Vianoce, ich
vône a svetlá. Niet však divu, už aj obchody sa pýšia sviatočným duchom a nebezbečne
sa blíži zima. Na chvíľku som tomu aj uveril, že čo prežívam, je skutočnosťou. Ale na
konečnej zastávke som precitol do každodenných starostí. Na zaslúžený odpočinok si
treba počkať ešte dva mesiace Táto myšlienka bola skľučujúca. Nuž, človek už niekedy
funguje ako automat, podľa zakorenených návykov.
Sviatky trochu osviežia našu unavenú dušu, ukážu nám cestu, že by sa dalo žiť aj
inakšie. Lebo jedna vec je stotožniť sa s každodennými úlohami a riešiť ich. Lenže
mi máme od nich aj oveľa dôležitejšie poslanie! Pochopiť, že aj všedné dni môžu
byť šťastné. Ako príklad na to, by sa dalo spomenúť mediteránny štýl života. Tamojší
ľudia sa vedia tešiť, usmievať sa na druhých, chovať sa milo – skoro v každej situácii.
Veľa besedujú medzi sebou a užívajú si život v každej chvíli. Nikde sa neponáhľajú
a málokedy sú nervózni. Pravda, mi žijeme iným životom, narodili sme sa do iného
sveta. Pre nás, presnejšie: pre väčšinu z nás je normálna denná drina, skoré vstávanie
a neskorý príchod domov. Kam už niekedy, niektorí chodíme len jesť a spať. Lenže
po určitom čase začne nad nami panovať jednotvárnosť a strácame energiu. Vtedy
nám môžu byť oporou príjemné spomienky, rodina, pohyb dobré rozhovory, alebo hoci
aj jedna kniha. Sú to prirodzené veci a predsa ich málokedy využijeme. Možno na to
nemáme dostatok sily a čiastočne ani vôľu.
Čím ďalej, tým viac je to citeľné a viditeľné, že z dôvodu finančnej a spoločenskej
situácie je veľa ľudí, ktorí sa cítia vymknutí z tohto sveta. Vyžiť z mála peňazí,
vychovávať deti a popri tom sa usmievať- nie je dievčenský román. Vieme, kto sa chádza
v podobnej situácii – hoci aj vo Vlčanoch. Koľkí sa trápia v takýchto podmienkach?
Žiaľ, čoraz viacerí a to aj napriek tomu, že urobia skoro všetko preto, aby prežili. Potom
sú tu tí, ktorí žijú bez partnera, bez rodiny – celý rok, dlhé roky. Pre nich Vianoce sú
jediným „madlom”, keď si – možno – niekto na nich spomenie.
Z roku 2012 ostáva už len niekoľko dní. Zas uzavrieme jednu kapitolu a otvoríme
druhú. Plnú plánov, nádejných myšlienok. Veríme a dúfame, že sa splnia. Všetci však
vieme, že veci sa nezmenia sami od seba. K tomu je potrebné veľa práce a vytrvalosti.
A predsa tých pár dní, ktoré strávime doma v „bezpeí” nás posilnia vo viere, že sme
schopní urobiť zázrak a dokážeme dosiahnúť naše ciele. Napriek tomu, že všedné
dni, budú ako neviditeľná armáda proti nám bojovať. Dané budú tie isté činitele,
kvôli ktorým sme niekedy veľmi nenávideli tento rok, predsa očakávame ten budúci!
A možno, raz aj svet bude lepší! V ktorom nebudeme žiť z rutiny, ale z radosti a oddanosti
z ktorých bolo doteraz pomenej. Samozrejme, treba sa živiť aj spomiekami na minulosť,
aby v prípade potreby – v ťažkých situáciách – poslúžili ako opora.
V mene každého člena redakcie Vlčianskeho Spavodajcu Vám želám, aby rok 2013
nebol len 365 dňami! Ale nech je to rok, v ktorom sa budete cítiť ozaj dobre a na ktorý
si radi spomeniete!
0stávam s úctou, šéfredaktor Július Juhász
ÚRADNÉ SPRÁVY 3
V uplynulom roku sme realizovali veľa
drobných, ale dôležitých investícií!
pokračovanie z titulnej strany
V mene svojom a v mene
samosprávy obce prajem
Budúci rok má veľký význam pre veľa obcí
z Matúšovej zeme, aj pre Vlčany. Rok 2013 bude
plynúť v znamení 900-ho výročia. 900 rokov uplynulo
odvtedy, keď v takzvanej druhej zoborskej listine
sa prvý krát vyskytlo meno obce Farkašd vo forme
Forcas. Z príležitosti tohto výročia, a z úcty k našim
predkom chceme v strede obce postaviť jeden pekný
pamätník – strom života. Zhotoviteľom dieľa bude
sochár György Lipcsey, nositeľ Munkácsyho ceny.
Vlastné dielo bude zo žuly a budú na ňom znázornené
významné historické udalosti obce od prvej písomnej
zmienky z roku 1113 po súčasnosť. V novembri sme
už pripravili pod pamätník betónový základ, a už aj
sochár pracuje na reliéfoch.
Hospodárske prognózy nám na budúci rok nesľubujú
veľa dobrého. Samosprávu tiež čakajú úsporné
opatrenia. Ale spoločnými silami a pozornosťou sa
dá všetko vyriešiť, aj zmierniť negatívne vplyvy
hospodárskej krízy.
Text: Ing. Július Iván
Fotky: Zoltán Pál, Július Juhász, archív
všetkým obyvateľom našej obce
pokojné vianočné sviatky a
šťastný nový rok!
Ing. Július Iván
Maketa stromu života
foto: Internet
starosta obce
Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov
„Staroba je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho,
čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú
ľudia okolo nás. Staroba je pre každého človeka väčším
bremenom. S tým neurobíme nič. Staroba však môže byť
aj väčším darom. A s tým už niečo urobiť môžeme.“
Počas niekoľko stáročí bolo prirodzené, že človek od
narodenia až do konca svojho života žil v rodinnom
kruhu spolu s niekoľkými generáciami. Táto úzka rodinná
väzba im zaistila možnosť spokojnej staroby. Odvtedy sa
starostlivosť o starších rodinných príslušníkov zmenila.
Dnes rodine popri zvládaní každodenných úloh zostáva
málo času a energie na zabezpečenie starostlivosti o
starších. Starostlivosť o zdravotne odkázaného alebo
staršieho rodinného príslušníka si často vyžaduje aj
odborné znalosti. V takomto prípade môže poskytnúť
riešenie naše spoločné zariadenie opatrovateľskej služby a
zariadenie pre seniorov. Vynára sa však otázka, ako sa bude
cítiť odkázaný alebo starší príbuzný v našom zariadení.
Pre uľahčenie vášho rozhodnutia vám priblížime činnosť
a zásady fungovania nášho spoločného zariadenia.
Činnosť
Obec Vlčany ako verejný poskytovateľ sociálnej služby
vo svojom spoločnom Zariadení opatrovateľskej
služby a Zariadení pre seniorov poskytuje sociálne
služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie je
vecí. Formou sociálnej služby v spoločnom Zariadení
opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov je
celoročná pobytová služba. Sociálnu službu v spoločnom
Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov
nemožno poskytnúť osobe trpiacej psychickou poruchou,
vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a svoje okolie,
osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou, osobe,
ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v
Budova ZOS
zdravotníckom zariadení a osobe, ktorá by mohla pre iné
zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb závažné nedostatky svojej osobnosti narúšať občianske
pod registračným číslom 202. V Zariadení opatrovateľskej spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia,
služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej asociálne správanie.
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a ak
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu
jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita Za poskytovanú sociálnu službu v zariadení občan platí
ZOS : 18 miest – počet voľných miest 7.
mesačnú úhradu podľa svojho príjmu a majetku, prípadne
V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle
služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový zákona o sociálnych službách a zákona o životnom
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a minime v znení neskorších úprav. Spôsob určenia úhrady
jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy za poskytovanú sociálnu službu v zariadení vykonáva
č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany o úhradách za
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby sociálne služby v pôsobnosti územnej samosprávy obce.
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Kapacita ZpS: 8 miest – počet voľných miest 2
Kontakt pre záujemcov:
V spoločnom Zariadení opatrovateľskej služby Obec Vlčany
a Zariadení pre seniorov sa poskytuje: pomoc pri Obecný úrad – I. posch. č. dv. 208
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská Tel.: 031/7794200, 0915 741 138
starostlivosť, sociálne poradenstvo, ubytovanie, e-mail: [email protected]
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva, utvára podmienky na úschovu cenných
Mgr. Katarína Józsová, odborná referentka
foto: archív
4 ÚRADNÉ SPRÁVY
Koncom septembra mnohých z vás, vážení občania,
ktorí hospodárite na pozemkoch v takzvanom
náhradnom užívaní, prekvapil list od pána Takácsa z Kolárova, v ktorom vás žiadal, aby ste už po
zbere úrody na pozemkoch viac nevykonávali žiadne
agrotechnické práce a nezakladali ďalšiu úrodu,
pretože sa ako nový vlastník predmetných pozemkov
ujíma svojich vlastníckych práv a na pozemkoch bude
hospodáriť sám. Mnohí ste boli rozhorčení a boli ste
sa pýtať na obecnom úrade, či menovaný pán koná
v súlade so zákonom, a či má na to právo? Odpoveď
znie: áno.
Žiaľ, s poľutovaním musíme priznať, že situácia v
užívaní poľnohospodárskej pôdy v našom katastrálnom
území je mierne povedané, chaotická a nemá obdobu v
celej SR! Začiatok chaosu treba hľadať ešte v rokoch
1991 a 1992, keď sa vtedajšie Poľnohospodárske
výrobnoobchodné družstvo vo Vlčanoch pomaly, ale
isto blížilo ku svojmu „koncu“ (zániku) a bol veľký
záujem zo strany vlastníkov pôdy o hospodárenie
na nej. Vlastníci pôdy dávali družstvu výpoveď
z užívania pôdy a zároveň požiadali o vymeranie
pôdy do náhradného užívania príslušný pozemkový
úrad. Vlastník pôdy mal spolu s výpoveďou predložiť
aj doklady o vlastníctve pôdy a identifikáciu
parciel. Je pravda, že v tom čase vlastnícke vzťahy k
poľnohospodárskej pôde neboli v katastri nehnuteľností
zaevidované na listoch vlastníctva tak, ako sú teraz
(bol tam predsa 40 ročný výpadok v evidencii, keď
všetku poľnohospodársku pôdu obhospodarovali JRD a
vlastnícke práva ľudí k poľnohospodárskej pôde neboli
podstatné), a preto sa vlastnícke právo mohlo preukázať
aj rozhodnutím o dedičskom konaní. Zatiaľ čo sa iné
roľnícke družstvá pochopiteľne bránili úbytku pôdy,
na ktorej mohli hospodáriť „zubami-nechtami“ a veľmi
dôkladne si preverovali vlastnícke práva konkrétnych
vlastníkov pôdy, ako aj presnú výmeru pozemkov,
ktorá sa vymeria do náhradného užívania, to naše –
zanikajúce tejto stránke nevenovalo až takú pozornosť.
A tak sa stalo, že vlastníkovi pôdy, ktorý bol vlastníkom
pozemku napríklad v 1/12-ine bola vymeraná výmera
prislúchajúca podielu 1/1-ina. Vlastníkovi pozemku,
ktorého pôvodná výmera bola napríklad 1 ha, ale v
priebehu času sa na jeho časti vybudoval napríklad
hydromelioračný kanál, (takže v skutočnosti už z
toho 1 ha poľnohospodárskej pôdy niečo ubudlo a
jej skutočná výmera bola menšia), no do náhradného
užívania bol vlastníkovi vymeraný pozemok vo výmere
1 ha! Nehovoriac o tom, že boli prípady, keď sa vďaka
existencii rôznych ľudí s rovnakými menami (hoci
ani neboli v príbuzenskom vzťahu) vymerala pôda
do náhradného užívania napriek tomu, že oni sami
nevlastnili ani m2 pôdy! A boli aj také prípady, že
výmeru pôdy s vlastníckym podielom otca v 1/1-ine si
dali vymerať traja synovia, a každému bola vymeraná
výmera pôdy 1/1-ina, (takže 3 krát 1/1-ina, pričom po
správnosti mal každý syn dostať len 1/3-inu z podielu
otca). Takéto omyly a chyby spôsobili to, že sme mali
Ilustráčný záber
vlastníkov pôdy, ktorí mali v ruke riadny list vlastníctva,
ktorý de jure potvrdzoval ich vlastnícke práva, no de
facto túto pôdu neužívali ani ju neprenajímali, pretože
im ju už nebolo kde vymerať! Výmera katastrálneho
územia je žiaľ daná a je nemenná.
Ďalším fenoménom, ktorý významnou mierou prispel
k súčasnému chaosu je aj skutočnosť, že ak vlastník
pôdy, ktorému bola do náhradného užívania vymeraná
pôda medzičasom zomrel a jeho dedičia nenahlásili
na pozemkový úrad zmenu v užívaní, alebo dedičia
bývali mimo Vlčian a nemali záujem túto pôdu
obhospodarovať, a preto ju jednoducho dali do užívania
inej osobe bez toho, aby o tom upovedomili pozemkový
úrad (zákonom nebola táto povinnosť uložená) obvodný
pozemkový úrad, ani obec nemá aktuálnu evidenciu
užívateľov poľnohospodárskej pôdy. Takže ak sa na
obecný úrad príde vlastník pôdy spýtať:„Kto užíva
moju pôdu?“, nevieme mu na otázku odpovedať a
nevie to ani pozemkový úrad!
Vymeriavanie pozemkov do náhradného užívania sa
vykonávalo podľa piateho oddielu §15 Zákona SNR č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva... v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon).
Zámerne píšem v minulom čase, pretože zákonom č.
571/2007 Z.z. bol s účinnosťou od 1.1.2008, § 15 zo
zákona zrušený! Ako vyplýva z ustanovenia § 15 ods.
1 zákona, pozemky mali byť „vymerané do náhradného
užívania“ nie na večné veky, ale na čas do schválenia
projektu pozemkových úprav, alebo do zániku
podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho
nástupcu. Zrušením § 15 zo zákona, teda od 1.1.2008,
sú vzťahy medzi vlastníkom pozemku (podľa listu
vlastníctva) a jeho skutočným užívateľom upravené v
Občianskom zákonníku a riadia sa jeho ustanoveniami
podľa §663 až §684. Ide o nájomný vzťah, ktorý je
bližšie upravený zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov v znení neskorších
predpisov, ktorý je podľa §6 možné vypovedať k 1.
novembru bežného roka. Výpovedná lehota je 1 rok ak
sa nedohodne inak.
Takže vlastník pozemku, by si ho mal dať najprv
na vlastné náklady vytýčiť v teréne geodetom, aby presne
vedel, kde sa pozemok nachádza, a potom s aktuálnym
užívateľom (-mi) uzatvoriť nájomnú zmluvu. V prípade,
že sa rozhodne pozemok užívať sám, musí dať k 1.
novembru bežného roka aktuálnemu užívateľovi (-om)
pôdy výpoveď a začne plynúť ročná výpovedná lehota,
ak sa nedohodnú inak Toto by bol ideálny model, no v
praxi to tak nefunguje. V našom katastrálnom území
je obrovská rozdrobenosť pozemkov, to znamená, že
vlastníci pozemkov vlastnia veľké množstvo parciel
s malou výmerou na rôznych miestach a s malými
vlastníckymi podielmi, ktoré v podstate neumožňujú
(až na malé výnimky) riadne obhospodarovanie
vlastnej pôdy. Preto užívatelia pôdy obhospodarujú
pôdne celky s príslušnou výmerou, no podľa práva,
by mali mať so skutočnými vlastníkmi užívanej pôdy
vysporiadaný nájomný vzťah, to znamená uzatvorenú
nájomnú zmluvu a platiť im za užívanú pôdu nájomné.
Na to, aby užívateľ pôdy poznal vlastníkov pôdy musí
zavolať geodeta, ktorý zameria užívanú parcelu v teréne
a podľa údajov v katastri nehnuteľností určí skutočných
vlastníkov pôdy.
Vzhľadom na súčasné finančné možnosti občanov
veľmi pochybujem o tom, že by sa užívanie pôd a
vlastnícke vzťahy napravili takýmto spôsobom. Zdalo
by sa, že situácia je v tomto smere beznádejná, no nie je
to tak. Existuje riešenie, ale.... to by viac ako polovica
vlastníkov pôdy v katastrálnom území Vlčany vlastniaca
nadpolovičnú výmeru poľnohospodárskej pôdy musela
súhlasiť s pozemkovými úpravami.
Takže v najbližšej budúcnosti nás čaká neľahká úloha.
Budeme sa musieť rozhodnúť, či chceme dať veci
do poriadku, ale potom sa budú musieť spojiť všetky
sily v obci na to, aby sme vedeli preukázať, že vlastníci
pozemkov majú záujem o pozemkové úpravy alebo
ponecháme súčasný stav (pretože sú aj ľudia, ktorým
to takto vyhovuje) s konštatovaním, že nech si každý
pomôže ako vie, čo by bola veľká škoda! Pozemkové
úpravy sú určite krokom vpred a ak sa má naša obec
rozvíjať, tak aj nevyhnutnosťou.
Ing. Jana Pereczová
foto: Internet
Ako je to s pozemkami vymeranými do náhradného užívania?
ÚRADNÉ SPRÁVY 5
Majetok bývalých urbárnikov sa dostal „do cudzích rúk“ a nie dedičov!
Kto je vinný?
Pasienkový majetok „Urbariátu vo Vlčanoch“ bol odňatý
urbárnikom dňa 8.3.1950 a 9.4.1954 na základe výmeru,
ktorý vydal ONV v Šali, podľa zákona SNR č. 81/1949
Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku
bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných
právnych útvarov. V roku 1950 bol do užívania JRD
vo Vlčanoch prevedený majetok z pozemkoknižnej
vložky (PKV) č. 2500 vo výmere cca 121 ha a v roku 1954
majetok z PKV č. 2499 vo výmere cca 72 ha.
V roku 1991, presne 24.6.1991 nadobudol platnosť
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov tzv. reštitučný zákon
(ďalej len „zákon“), na základe ktorého bolo možné si
na príslušnom pozemkovom úrade uplatniť nárok na
vrátenie predmetného majetku. Zvláštnosťou bolo, že kým
konfiškovaná poľnohospodárska pôda prechádzala do
vlastníctva štátu, urbárske pasienky podľa zákona č.
81/1949 Zb. prechádzali do vlastníctva JRD (jednotné
roľnícke družstvo).
Reštitučný nárok na vrátenie urbárskeho majetku podľa
zákona si na Pozemkovom úrade v Galante – v zákonom
stanovenej lehote – uplatnila aj „Urbárska spoločnosť
z Vlčian“. Problém však bol v tom, že nárok si podľa
zákona mohla uplatniť len oprávnená osoba, ktorou podľa
§4 ods. 1 zákona mohol byť len štátny občan SR, ktorý mal
trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby
patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na
štát, alebo na iné právnické osoby v dobe od 25.2.1948 do
1.1.1990 – spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 zákona. Nárok
si však uplatnila právnická osoba („urbárska spoločnosť“)
a nie konkrétny štátny občan SR s trvalým pobytom na
území SR. Toto je hlavný dôvod, prečo pozemkový
úrad nemohol (nie nechcel) urbársky majetok vrátiť
pôvodným vlastníkom. Nárok nebol uplatnený tak, ako
to určoval zákon! Okrem toho, nárok podľa zákona bolo
treba uplatniť podľa § 13 ods. 1 zákona na pozemkovom
úrade do 31.12.1992 (neskôr bola novelou § 37 ods. 1 a 2
zákona č. 330/1991 Zb. lehota na uplatnenie reštitučného
nároku podľa § 6 ods. 1 pís. d) predĺžená do 31.12.1993).
Neuplatnením práva v lehote právo zaniklo! Lehota na
predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom nároku
podľa § 33 ods. 3 zákona bola do 31.12.1995, inak
právo zaniklo. Čo sa týka reštitučného nároku bývalých
urbárnikov, nebola splnená ani táto zákonná podmienka
pre vrátenie majetku. V skutočnosti išlo o veľmi náročnú
záležitosť, pretože bolo potrebné zistiť všetky oprávnené
osoby (pôvodných členov urbariátu) a ich vlastnícke
podiely aktuálne v čase prechodu vlastníckeho práva na
JRD (boli ich stovky). Tí už vo väčšine prípadov nežili a
tak bolo potrebné zistiť ich právnych nástupcov (dedičov),
no a tí už spravidla nežili len vo Vlčanoch, ale v celej SR,
ČR v MR a podobne. Právny vzťah ku oprávnenej osobe
bolo treba preukázať príslušnou listinou (dedičské konanie,
úmrtný list). Právny nástupca musel ďalej predložiť doklad
o trvalom pobyte a potvrdenie o štátnom občianstve
foto: Internet
pôvodného vlastníka. Urbársky majetok bol špecifický tým,
že bol evidovaný na jednej centrálnej pozemkoknižnej
vložke, kde boli v časti „A“ uvedené všetky pozemky
s príslušnou výmerou, ktoré tvorili urbársky majetok
(v PKV č. 2500 to bolo 16 parciel a v PKV č. 2499 to bolo
91 parciel) a v časti „B“ bol uvedený vlastník (príslušná
urbárska spoločnosť) a vlastnícky podiel, aký prináležal
urbárskej spoločnosti (vo Vlčanoch to bola 1/1-ina) a na
tzv. dielčích pozemkoknižných vložkách, kde bolo v
časti „A“ uvedené číslo centrálnej pozemkoknižnej vložky
a vlastnícky podiel, ktorý prináležal vlastníkom citovaným
v predmetnej dielčej pozemkoknižnej vložke. V časti „B“
bol uvedený vlastnícky podiel jednotlivých rodinných
príslušníkov, ktorých súčet bol vždy 1/1-ina.
Keďže nárok na vydanie urbárskeho majetku vo
Vlčanoch nebol uplatnený spôsobom uvedeným v
zákone a rovnako ani nebol náležite vydokladovaný
v zákonom stanovenej lehote, právo zaniklo.
Urbársky majetok tak zostal vo vlastníctve PVOD
Vlčany. Keď bol na PVOD Vlčany vyhlásený
konkurz, správkyňa konkurznej podstaty, pani
JUDr. Brigita Miklasová tento majetok „speňažila“ (§
91 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii) v
prospech pani Ing. Danky Ondrušovej, ktorá do nedávna
bola v celosti vlastníčkou celého urbárskeho majetku (v
súčasnosti je už vlastníkom na základe kúpnopredajnej
zmluvy iná osoba).
Aká je teda odpoveď na otázku:„Kto je vinný za to, že
sa majetok bývalých urbárnikov dostal „do cudzích
rúk“ a nie dedičov bývalých urbárnikov?“ Na to nech
si odpovie každý sám! Pozemkový úrad to však určite
nie je! Okresný úrad v Šali, odbor PPaLH dňa 15.5.2000
vydal vo veci vrátenia majetku bývalého urbariátu vo
Vlčanoch zamietavé rozhodnutie č. AVII/2000/02051003664-Alf-Urb.3291/92, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 21.6.2000. Keďže sa stalo právoplatným, to znamená,
že žiaden z účastníkov konania proti nemu nepodal v 30
dňovej zákonnej lehote odvolanie. Orgánom príslušným na
preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia bol Krajský súd
v Nitre. Nebol podaný ani návrh na obnovu konania podľa
§ 62 až 64 správneho poriadku a nebol podaný ani návrh
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
podľa § 65 a násl. správneho poriadku. Proti tomuto
rozhodnutiu nebol podaný ani protest prokurátora. Z toho
vyplýva, že pozemkový úrad a neskôr OÚ v Šali, odbor
PPaLH postupovali v súlade so zákonom, pretože ak by
tomu tak nebolo, účastníci konania by určite využili niektorý
zo spomenutých opravných prostriedkov a domáhali sa
tak svojho práva. Podľa môjho názoru vlčiansky urbárnici
prišli o svoj majetok preto, lebo sa v roku 1991 nenašla
osoba alebo osoby, ktoré dobre poznali príbuzenské
vzťahy oprávnených osôb po pôvodných vlastníkoch, a
ktoré by boli ochotné vykonať doslova mravenčiu prácu
a pripraviť podklady na uplatnenie kvalifikovaného
reštitučného nároku. To znamená pripraviť podrobný
zoznam pôvodných urbárnikov s uvedením mena a
prislúchajúceho urbárskeho podielu. Ku každému
nežijúcemu urbárnikovi zistiť a napísať žijúcu oprávnenú
osobu, ktorá si uplatňovala nárok. Každá oprávnená
osoba musela buď nárok vlastnoručne podať, alebo
podpísať splnomocnenie pre osobu, ktorá mohla konať
v tejto veci v jej mene (splnomocnenému zástupcovi).
Takýto zoznam bolo potrebné predložiť do 31.12.1993 na
Pozemkový úrad v Galante. Okrem toho bolo treba nárok
kvalifikovane podložiť dôkazmi. Pri každom pôvodnom
vlastníkovi (bývalom urbárnikovi) bolo treba doložiť
potvrdenie o štátnom občianstve (vydával ho OÚ v
Galante) a jeho dielčiu pozemkoknižnú vložku a pri každej
oprávnenej osobe (dedičoch) doložiť potvrdenie o trvalom
pobyte, ďalej doklady preukazujúce príbuzenský vzťah ku
pôvodnému vlastníkovi (úmrtný list, dedičské konanie) –
a to všetko bolo treba predložiť pozemkovému úradu do
31.12.1995, inak právo zaniklo.
Dnes si už presne nepamätám koľko bolo pôvodných
vlastníkov, ale keď poviem, že 300, tak asi nebudem veľmi
preháňať. A keď každý mal v priebehu času aspoň 3
dedičov, dostávame sa na číslo blízke 1000!!! Predstavte si,
že s každou oprávnenou osobou (dedičom) by bolo treba
komunikovať, vyžiadať potrebné doklady a podpis na
splnomocnenie na zastupovanie... teda sa minimálne aspoň
raz osobne stretnúť. Koľko by to bolo telefonátov, listov...
(a v mnohých prípadoch aj do zahraničia)! A kto by to
financoval?!... takže niekde tu treba hľadať príčinu a
vinníka súčasného stavu, ktorý je aj po toľkých rokoch
pochopiteľne pociťovaný ako krivda a bolí „na duši“. Ako
sa vraví: „Ryba smrdí od hlavy!“. Skúste sa zamyslieť
a úprimne si odpovedať na otázku, či v rokoch 1991 až
1995 urobil každý to, čo mal urobiť, a či naozaj urobil
všetko preto, aby mohol byť „urbársky majetok“ vrátený
oprávneným osobám – dedičom!
Ing. Jana Pereczová
6 ŠKOLA
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
k Medzinárodnému dňu školských knižníc
Bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme do aktivít zapojili
všetky deti na 1. stupni – čo sa nám aj podarilo.
V úvode vyučovania boli žiaci oboznámení so všetkými
aktivitami, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky.
Postupne sme všetci prechádzali cez ríšu rozprávok,
zahrali sme sa na ilustrátorov detských knižiek, vyhlásili
sme súťaž o najoriginálnejšiu záložku, aby sme vyliečili
knihám somárske uši. V ďalšej časti vyučovania sme
sa oboznámili s históriou kníh, naučili sme sa, z akých
častí sa kniha skladá a vyrobili sme si vlastné leporelo
a komix. V knižniciach sa môžeme stretnúť nielen
s knihami ale aj s časopismi. Preto sme si vytvorili kútik
detských časopisov, z ktorých sme si čítali a získavali
inšpirácie pre naše leporelá. Každá trieda si vytvorila
svoju vlastnú Encyklopédiu našich záujmov. Na záver
sme vystavili naše Naj-knihy. Bola to malá súťaž
o najkrajšiu, najhrubšiu, najtenšiu, najväčšiu, najmenšiu,
najmladšiu, najstaršiu a najobľúbenejšiu knihu - čo bolo
pre deti veľmi zaujímavé a zábavné, našli sme aj knihu
menšiu ako 5 cm. Naša celodenné aktivity vyvrcholili
výstavou našich prác a mini burzou kníh. Pre žiakov
2. stupňa pripravila pani učiteľka Mgr. Zuzana
Deti mali veľa dobrých nápadov
Lipnická prezentácie, venované Dňu školských knižníc,
histórii knihy a knižníc a ich budúcnosti. Starší žiaci
navštívili deti v materskej škole a prečítali im rozprávku,
ktorú si vopred pripravili. Aktivitami sme prešli
od minulosti cez prítomnosť až k budúcnosti. Minulosť
bola v znamení osobností Cyrila a Metoda a dielom
J.A.Komenského Orbis pictus. Žiaci sa zaoberali naším
najstarším písmom – hlaholikou a pokúsili sa napísať si
v hlaholike svoje meno a priezvisko. Vymýšľali motto,
dotvárali plagát, hrali sa so slovami a skladali vtipy,
tvorili minislovník budúceho vývoja človeka.
ZŠ a MŠ Vlčany
Život školy v obrazoch
Európsky deň jazykov
Vedecká konferencia
Púšťanie šarkanov
Žiť s energiou
Jarmočné strašidielka
5. október sa niesol v predjarmočnom duchu.
Vždy podvečer pred jarmokom sa stretávame pri
artézskej studni. Všetci žiaci majú možnosť krásne
vyzdobiť tekvicu a priniesť ju a zapojiť sa do súťaže.
V tomto roku sa 60 žiakov pokúsilo zabojovať o prvé
umiestnenia. Všetci žiaci boli neuveriteľne tvorivý.
Po každej súťaži si povieme, že už nič krajšieho
neuvidíme, a predsa vždy sa im podarí prekonať
predchádzajúci ročník. Tešíme sa na ďalší rok!
„Významné osobnosti nášho regiónu“,
„Ľudová kultúra a folklór v regióne“,
„Historické pamiatky, ľudová slovesnosť
a remeselná výroba v regionálnej výchove“.
– to sú príspevky, súvisiace s hodnotami, ktorým boli
verní naši predkovia.
Z úcty k nim zorganizovalo Združenie škôl s
regionálnou výchovou dňa 30. novembra 2012
v MsKS v Slovenskej Lupči hodnotnú konferenciu.
Aj ZŠ s MŠ vo Vlčanoch sa v zastúpení riaditeľa
školy Mgr. M. Vargu a Mgr. M. Feješovej, zúčastnili
tohto podujatia. Bola to pre nás nielen vzácna
inšpirácia pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu,
ale aj príležitosť na spoluprácu s mnohými školami
Slovenska.
Sme radi , že sme sa opäť zasadili medzi školy, ktorým
nie je ľahostajné „vzácne dedičstvo našich predkov“.
Mgr. M. Feješová
vedúca krúžku reg. výchovy
Šaliansky Maťko
Prešiel rok a 18. novembra sa uskutočnil na našej
škole už 20. ročník súťaže – Šaliansky Maťko. Zišli
sme sa v klubovni školy, kde po krátkej prezentácii
nám žiaci ukázali svoju šikovnosť. Žiaci od
2. do 7. ročníka si pripravili povesť od slovenského
autora. Krásne prednesy a tvorivosť žiakov nám
spríjemnili predpoludnie. V okresnom kole nás budú
reprezentovať: I. kategória – Katarína Selmecziová,
II. kategória – Adriana Pereczová, III. kategória – Lucia Szabová. Gratulujeme im k víťazstvu v
školskom kole a držíme im palce!
Mgr. Zuzana Lipnická
foto na strane: ZŠ a MŠ
Beh pre zdravé srdce
Vážme si svoj región!
Výhercovia:
1. miesto M. Mészárosová – Stonožka
2. miesto S. Kovács – Indián
3. miesto A. Pereczová – Vtáčik v klietke
T. Forró – Hodinky
cena útechy: R. Mészárosová – Strašiak
Mgr. Z. Lipnická
Mgr. K. Komlósiová
Olympiáda slovenského
jazyka a literatúry
Tretí školský rok sme sa zapojili do olympiády SJL.
Olympiády sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníkov.
Deväť žiakov sa 21. novembra snažilo podať čo
najlepší výkon. Nebolo to vôbec jednoduché. Žiaci
najskôr absolvujú test, druhou úlohou je prepracovať
text podľa zadaných inštrukcií a úplne na záver musia
žiaci predviesť aj svoje rečnícke zručnosti.
V minulom školskom roku nás na okresnom kole
reprezentovala Viktória Tetliaková, ktorá sa umiestnila
na 3. mieste. Tento školský rok nás bude zastupovať
Milena Marková. Gratulujeme jej a dúfame, že sa
jej podarí obhájiť náš úspech z predchádzajúceho
školského roka!
Mgr. Zuzana Lipnická, Mgr. J. Klenovičová
CIRKEV 7
Sviatky v cirkevnom roku
Sväté písmo a sviatky
a/ narodenie Krista, vianočné oslavy
b/ zmŕtvychvstanie, Veľká noc.
„Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna
a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim
v posledný deň.” (Jn 6, 40)
Zámerom Boha je, aby svoje stvorenia požehnal
a urobil šťastnými. Preto osloví svoj ľud v liturgii,
Kristus nám hlása radostnú zvesť prostredníctvom
Božieho slova. Ľud odpovedá na jeho volanie
v liturgii pomocou Ducha Svätého: velebí ho
modlitbou a piesňami. V liturgických modlitbách
a prosbách môžeme nájsť význam symbolov zo
Svätého Písma. Napriek tomu, že liturgia prináša
biblické texty v aktualizovanej podobe, je veľmi
dôležité neustále zdôrazňovať pôvodné učenie Biblie.
Ak nejaký text vytrhneme z pôvodného kontextu,
môže sa zmeniť jeho zmysel. Sviatky dnešnej doby
obsahujú znaky, symboly a gestá zo Svätého Písma,
ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme citátov, odkazov
alebo spracovaní. Modlitba liturgie zodpovedá
Svätému Písmu podávanému v novej forme.
Cirkevný rok
Vianočné sviatky
Vianočné obdobie trvá od prvej adventnej nedele
do prvej nedele po sviatku Zjavenia kráľa, pokrstenia
Ježiša. Cirkevný rok sa začne 1. adventnou nedeľou.
Advent: úvodná časť cirkevného roka, pôstne obdobie
trvajúce do Vianoc. Jeho významom je príchod Pána.
Máme štyri adventné nedele, počas ktorých nám
cirkev predstavuje v liturgii nasledovné témy:
1. nedeľa: očakávanie Krista, bdelosť.
„Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli
uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa
pred Syna človeka.” (Lk 21,36)
2. nedeľa: kázeň Sv. Jána Krstiteľa o pokání.
„Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia
na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí
proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte
cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (LK 3,3-4)
3. nedeľa: „Gaudette“
- radostná nedeľa:
svedectvo Sv. Jána Krstiteľa, Predchodcu Krista, o
Ježišovi ako Mesiášovi:
„Ale Ján dal odpoveď všetkým: Ja vás krstím vodou.
No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden
rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť
Duchom Svätým a ohňom.“ (Lk 3,16)
4. nedeľa: oznámenie Ježišovho narodenia.
„Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza
ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich
ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej
povedal Pán.” (Lk 1,43-45)
V cirkevnom (liturgickom) roku cirkev oslavuje
mystériá Ježišovho života, utrpenia, smrti, vzkriesenia
a nanebovstúpenia, počnúc od jeho narodenia, keďže
najdôležitejším výsledkom spásy je Ježišovo utrpenie,
jeho ukrižovanie a slávne zmŕtvychvstanie. Príprava
spásy sa objaví už v Starom zákone, potom Ježiš
po jeho zmŕtvychvstaní zaslal Ducha Svätého, aby sa
jeho dielo spásy stalo skutočnosťou prostredníctvom
cirkvi. Jednak spomíname na udalosti Ježišovho
života, na druhej strane v liturgii tieto udalosti aj
priblížime, aby sme mohli prežiť stretnutie s jeho
milosťou. To je trojitým cieľom cirkevného roka: Počas Adventu Cirkev prežíva dvojité očakávanie:
spomínanie, prežívanie a vyliatie milosti. V cirkevnej čakáme na sviatok Ježišovho narodenia a tiež na
liturgii sa v súvislosti so životom Ježiša vytvorili dva druhý príchod Krista na konci dejín.
základné body:
Vianoce – narodenie Ježiša
„To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal
ústami proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a
dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh
s nami.“ (Mt 1,22-23)
Pekným vianočným zvykom je polnočná omša,
ktorá nám porozpráva príbeh Ježišovho narodenia.
Pred polnočnou omšou sa zvykne hrať pastierska
hra. Cirkev oslavuje Vianoce počas ôsmich dní –
tomuto obdobiu sa hovorí oktáva Vianoc. V dejinách
vianočných sviatkov hral dôležitú úlohu zámer
cirkvi, aby hlásala Ježišovo božstvo oproti falošným
učeniam. Kvôli tomu chceli určiť jeden deň, ako
sviatok narodenia Božieho syna. V pohanskom
kulte sa na zimný slnovrat oslavovali narodeniny
„Nepodmaniteľného Slnka“, v Rímskej Ríši sa
tento sviatok slávil 25. decembra. Cirkev určila tento
deň ako sviatok Kristovho narodenia, pretože pre
kresťanov je Ježiš Kristus Slnkom Pravdy.
Traja králi – Zjavenie Pána
Epifánia
Pápež Sv. Lev I. (Veľký) nazval tento deň ako „epifánia“, teda zjavenie Pána. V tento deň oslavujeme
zjavenie v troch zmysloch slova:
1. Hviezda priviedla troch kráľov do Betlehema: toto
odznie v nedeľu pred sviatkom Troch kráľov.
2. Zázrak v Káne: je prvým zázrakom Ježiša,
začiatkom jeho verejného pôsobenia – odznie to na
svätej omši počas týždňa.
3. Ježiš v tento deň vstúpil do Jordánu, aby sa
dal pokrstiť a aby nás spasil: odznie to v nedeľu
po sviatku Troch kráľov, tým sa končí vianočné
obdobie.
Velencei Tamás, rím. kat. farár,
preklad: Alžbeta Juhászová
Kronika obce - A falu krónikája
Prišli medzi nás
Opustili nás
Sobáše
Meglátták a napvilágot
Elhagytak minket
Esküvők
September
September
September
Mariana Sládečková
Magdaléna Kosztanková rod. Andová (85)
Jozef Matuš – Marcela Šipická
Alexandra Lakatošová
Ľudovít Takács (61)
Ladislav Sárkány – Zuzana Czibulová
Marta Kozsuchová rod. Bedečová (45)
Tomáš Kőrös – Katarína Csillagová
Helena Šipošová rod. Deáková (62)
Róbert Osvald – Mariana Borbélyová
Október
Október
Justína Molnárová rod. Benkeová (92)
Ján Ármai – Denisa Szépeová
Október
Marek Lakatos
Dorián Oroszi
Zoznam zostavila - A listát készítette.
Edita Bošáková rod. Tóthová (60)
Tímea Mészárosová - Mészáros Tímea
Karol Nagy (81)
Ján Hotár (79)
8 SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Jesenný jarmok
Najlepšie strašidielka
Začína sa sprievod...
..zábava pokračuje aj na vlečke
Karol Oláh a jeho vlastnoručne vyrobené košíky
František Izsák a Štefan Kalmár predávajú zbierku básní
Výstava mala veľký úspech
Ako sme už na to zvyknutí, Jesenný jarmok
vo Vlčanoch bol usporiadaný aj tento rok vysokej
úrovni. Každí si tu našiel to, čo môže očakávať
od podobého jarmoku. Bol rôznorodý tovar,
sprevádzajúce zaujímavé podujatia, bohatý kultúrny
program, ako napríklad vystúpenie Tomáša Gála
alebo ľudový koncert Evy Korpášovej. Bola aj
zábavná muzika, najrôznejšie pochúťkymaďarskej
kuchyne a ešte veľa všetko dobrého.
Miestami sme sa mohli stretnúť náradiami
z niekdajšieho dedinského života: drevené kuchyňské
náradia, ktoré predávala pani oblečená v autentickom
kroji. K rôznorodosti jesenného jarmoku patrili aj
ručne robené originálne koložvarské bábiky.
Obyvatelia Vlčian sa tiež zúčastnili: napríklad
František Izsák ponúkal svoj vlastný zväzok básní,
Karol Oláh zas vyrábal prútené košíky. Vystúpenie
mala aj Vlčianska skupina Wolf Rock, skupina
Amaro Rat tancovala a Free Songs nás zaviedli
do okúzlujúceho sveta džezu. Ďalšie programy
by sme mohli vymenovať. Každopádne je veľmi
povzbudzujúce, že naša dedina sa môže pochváliť
s toľkými talentovanými rodákmi, ktorí sú hodní
povesti ich dediny aj v zahraničí.
Podujatie bolo nezanedbateĺné aj z gastronomického
hľadiska. Ponuka chutného jedla a nápojov bola
veľmi široká, ľudia mohli neustále jesť a piť. Veľa
záujemcov bolo aj vo vínnom dvore. Nielenže mali
príležitosť ochutnať dobré vína, ale sa mohli zoznámiť
aj vinártsvom ako takým a rozšíriť svoje vedomosti
o tomto remesle.
Prvý októbrový víkend sa mohli radovať aj
fanúšikovia športu, veď naši futbalisti aj tím stolného
tenisu boli úspešní. Celkovo povedané, jarmok
splnil svoje očakávania, bezproblémový program
bol vyrušený jedine počasím. Atmosféru podujatia
je ťažko slovami popísať, preto radšej si pozrite
priložené fotografie o jarmoku!
Víťazi suťaže vo varení
Už sa môžeme najesť
Koncert skupiny Free Songs
Vystúpenia deti sú vždy stredobodom pozornosti
Trdelník...no neber ho!
Retro party bola pecka
fotky na strane: Zoltán Pál
Július Juhász
ORGANIZÁCIE 9
Zvláštny a smutný pocit vyvoláva v človeku z rybníku vyčnievajúci, veľký – očividne tam nepatriaci – ostrov.
Počas leta zriedka pršalo, preto hladina vody jazera neprestajne klesala. Nuž, ale nešťastie nechodí samo!
Kým vlani hrozilo, že nádrže na chov rýb sa vylejú, teraz sa zas doslova prášia od suchoty. Františka Bódiho,
hospodára miestnej organizácie rybárskeho zväzu sme sa spýtali, že aké riešenie existuje na túto situáciu?
O ideách polovníckeho
združenia Hubert
Keby každý výrad bol taký bohatý
fotky: archív
V koryte jazera sa dá vyvenčiť psa, pokiaľ hľadina vody je nízka
Ostrovčeky v jazerách...
Ten ostrov ešte nikdy nevyčnieval z vody až tak,
ako teraz. V predošlých rokoch pri hĺbení koryta toto
miesto úmyselne vytvárali tak, aby na ňom mohlo
rásť tŕstie. Časom sa vegetácia vyhynula, ostrov
sa miestom vynoril, ale vždy bolo nad ním 10-20
cm vody. Obdobie sucha odborníci predpovedali,
ale vlaňajšia vysoká hladina vody nedala dôvod na
paniku, však voda mala možnosť pretiecť z jedného
jazera do druhého. Veľmi málo dažďu bolo na celom
území republiky, podzemná voda ubudla a v riekach
– konkrétne aj vo Váhu – situácia bola podobná. Kvôli
tomu sa čiastočne alebo celkom vysychali aj jazerá.
A kvôli veľkým teplotám sa veľa vody aj vyparilo.
„Zákaz rybolovu nebolo potrebné zaviesť, len sme
obmedzili vo veľkom miere predvádzané kŕmenie
so pšenicou a kukuricou. Čo nám aj prispelo, lebo
sa z rybníka viac rýb ušlo na zimu.” – konštatoval
hospodár rybárskeho zväzu.
Zostatok rýb ľahšie prežije zimu a aj náš zväz bude
mať menšiu škodu. Je ale dôvod na obavu, lebo v
jazere voda má maximálnu hĺbku 1,5 m. Keď v jazere
voda zamrzne a bude sa na nej korčuľovať, tak sa od
hluku korčúľ ryby vystrašia a budú unikať k brehom,
kde potom zamrznú. Bolo by lepšie, keby hĺbka vody
aspoň čiastočne dosiahla 2 m, tak by sa tento problém
do určitej miery vyriešil.
... a hadice. Na čo slúžia?
Jediným riešením by bolo prehĺbenie, resp. čistenie
jazera. Náš zväz – spoločne s miestnym obecným
úradom sa postaral o všetky potrebné povolania a
odbornú dokumentáciu. Spravili sa aj geologické
merania. Podľa ktorých sa tu nenachádza viaty piesok.
Tak je teda možné cca. o 1 m prehĺbiť koryto, pričom sa
voda ešte môže vymieňať. Momentálne všetky peniaze
– ktoré sú k dispozícií (z vlastných nákladov 35004000 €) – sa míňajú na záchranné práce, čo znamená
asi 5-6 hodín práce denne. K tomu sa pripočítajú
ďalšie výdavky za povolania, za geologické práce, za
pilóty – ktoré slúžia na posilnenie brehov, atď. Určité
práce sa vykonajú brigádnicky, dúfajme, že ešte v
tomto roku, pred príchodom mrazov. Žiaľ, jazero
každým rokom starne, vytvárajú sa v ňom riasy, preto
by ho bolo nutné priebežne čistiť. Aj tak je v ňom
veľa nánosu, nečistôt a komunálneho odpadu, ktoré
sa tam dostali pred niekoľkými rokmi, a nerozložia sa
ani za viac desaťročí. S prehĺbením koryta je možné
naraz vyriešiť viac problémov a predĺžiť životnosť
jazera hoci aj o 10 rokov. „Popritom by sme chceli
prehĺbiť aj nádrž na chov rýb, lebo momentálne
ani kvapka vody nie je v nej. A všetky ostatné – s
rybárstvom súvisiace činnosti sa dostanú na vedľajšiu
koľaj. Jesenné zarybnenie sa odloží na jar!” – uzavrel
sumarizáciu situácie František Bódi. Július Juhász
foto: archív PZ Hubert
Na mokrom brehu vyschnutého jazera…
Zelená rovnošata, poľovnícky pes, puška...Nie
je to v tomto období neobvyklý pohľad, veď pre
potešenie milovníkov prírody a poľovníctva sa už
začala poľovnícka sezóna. Pre laikov to znamená
toľko, že poľovníci sa každú sobotu stretnú vrámci
organizovaného poľovníctva všetko, čo je na dosah
a čo majú v zornom poli „vystrielajú”. Musím
sa priznať, pokiaľ som nepoznal bližšie ideu
poľovníckeho združenia, aj ja som mala takýto názor.
No príbeh má aj druhú stránku: musia predchádzať
klesajúcemu počtu zveri a zabezpečiť kŕmenie zveri
v zimných mesiacoch.
Na plány do budúcnosti poľovníckého združenia Hubert som sa opýtala Ing. Tibora Czibulu. Množstvo
zajacov a bažantov preukazuje v posledných
5 rokoch klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2007
bol počet zajacov predaných po odchyte 450 kusov,
v roku 2010 sa tento počet znížil celkom na nulu.
Za posledných 5 rokov boli časy, keď poľovíci v
revíri poľovníckého združenia Hubert mali lov na
zajaca zakázaný. Odchyt zajacov a ich predaj sa
minimalizoval, napriek tomu, že príjem z predaja
odchytených zajacov je veľmi dôležitým príjmom na
financovanie plynulého chodu PZ Hubert.
Podobne je to aj s poľovačkami na bažanta, ale tu
máme tú výhodu, že každoročne chováme vlastné
bažanty vo volierách, z ktorých potom vypustíme
určité množstvo počas poľovačky na odstrel.
Zostávajúce množstvo sa zachová v našom revíri
na ďaľšie roky. Týmto spôsobom predchádzame
znižovaniu stavu divokej zveri v našom revíri.
Za posledných 5 rokov sme takto poľovali v priemere
na 350 kusov bažantov chovaných vo volierach a 250
kusov voľne žijúcich bažantov.
Dôležité je tiež povedať, že v zimných obdobiach
poľovníci kŕmia zver v našom revíri, aby sme pre
ňu zabezpečili dostatok potravy aj v tomto období.
Kŕmenie sa zabezpečuje v týždenných intervaloch, a
ročne spotrebujeme v priemere asi 10-20 ton krmiva,
najviac kukurice ale aj iné živíny pre zvieratá.
Kristína Poórová
10 ORGANIZÁCIE, KULTÚRA
Pieseň znela aj v novembri!
Tajomstvom úspechov vlčianskeho klubu
dôchodcov je tvrdá práca, a pružná spolupráca s
miestnymi inštitúciami a s obecným úradom. No
nezabúdajú na svojich sponzorov ani vtedy, keď sa
voľačo oslavuje, a je nejaká zábava!
V novembri mali členovia klubu dôchodcov jedno
dôležité a jedno tradičné podujatie. 12. novembra
sa definitívne rozlúčili so svojou starou klubovou
miestnosťou a vzali do užívania novú klubovú
miestnosť. Pri zariaďovaní nových priestorov
v budove bývalého obecného úradu bolo veľa
pomocných rúk. Z rozpočtu obce nový klub dostal
aj jednu kuchynskú linku. Na otvorení klubu
dôchodcovia láskavo pohostili aj starostu obce
Júliusa Ivána a jeho milú manželku,
Darinu Takácsovú a Idu Ivánovú a poďakovali
im za ich obetavú pomoc. Hostí privítala poverená
Dôchodcovia sa stretavajú v nových priestoroch
predsedníčka klubu. Pán starosta zaželal všetkým
členom klubu veľa ďalších úspechov. Otvorenie
klubu zavŕšili príjemnou zábavou, a tak navodili
dobrú náladu podujatiu, ktoré sa konalo o týždeň.
Z príležitosti svetového dňa úcty k starším
18. novembra sa konalo slávnostné podujatie.
Na tejto už tradičnej slávnosti bol aj tento rok
Moja profesia – moje hobby
Úžasným je, keď niekoho profesia je zároveň jeho
záľubou. Katica Csillag Kőrös sa už od svojich
9 rokoch vážne zaoberá kreslením. Na základnej
škole chodila na krúžok kreslenia a potom ako
stredoškoláčka na výtvarnú umeleckú školu.
Vo svojej záľube pokračovala vysokoškolským štúdiom
na Univerzite Konštantína Filozofa. Štúdium ukončila,
ako profesorka biológie a kreslenia. Od tej doby sa
rada venuje kresleniu aj vo voľnom čase. Nemá väčšej
radosti, ako môcť si zarábať tým, čomu sa najradšej
venuje! Dnes už na objednávku maľuje rodinné
fotky: Katica Kőrös Csillag
fotky: Alžbeta Czaniková
Spevácky zbor klubu dôchodcov
kultúrny program a asi 130 hostí, medzi nimi
aj starosta Július Iván so svojou manželkou,
a členovia tešedíkovského a kráľovobrodského
klubu dôchodcov. Po tom keď poverená
predsedkyňa Mária Juhászová všetkých privítala,
pán starosta povedal zopár milých privítacích
slov, bola prítomným predstavená aj budúca
predsedkyňa. Nezabudli ani na nebohú Helenku
Szibilovú, pamiatku ktorej si uctili povstaním a
minútou ticha.
V programe vystúpili spevácké zbory
tešedíkovských a kráľovobrodských dôchodcov,
tanečná skupina Amaro rat. Samozrejme aj naši
dôchodcovia spestrili kultúrny program a mohli
sme počúvať ich čarovné hlasy.
V ďalšej časti večera sa o hudbu do tanca postaral
Krisztián Varga. Vytvoril takú dobrú náladu,
že v ten večer všetci zabudli na svoj smútok, ale ešte
aj na boľavé nohy! Do toho babky, len tak ďalej,
veľa úspechov v budúcnosti a len sa zabávajte.
Je dobré vidieť ako sa viete zabávať, aj napriek
Vášmu vysokému veku!
Dominika Liptaiová
portréty, fresky, ornamenty a kresby do detských izieb,
pričom spája príjemné s užitočným.
Nie je to jednoduchá vec – a je to chvályhodné –
venovať sa svojmu koníčku tak, aby to zaujalo aj
iných, a ešte si pritom aj zarobiť. Veď keby jej tvorba
neoslovila srdia iných, márny by bol jej talent, mohla
by kresliť tak maximálne pre seba. Ľudia prejavujú
o jej maľby a kresby záujem, chcú ich vlastniť. Musíme
uznať – je to veľký úspech. Umelec si dobyje srdcia
ľudí dielami, na ktoré sa radi pozerajú. Ktoré ich
zahrejú pri srdci, keď si ich vystavia na policu, alebo
zavesia na stenu. Katica preto vytvára najmä rodinné
portréty, dávajúc veľký pozor na detaily. Jej obrazy sú
čoraz žiadanejšie.
Priznajme si, že mnohí z nás týždne rozmýšľajú nad
tým, aký darček kúpiť našim blízkym k narodeninám,
alebo na Vianoce. Perfektnou voľbou je zarámovaný
obraz, alebo namiesto obyčajnej fotky, obraz
namaľovaný akvarelmi. Môžeme si vybrať hoci aj
obľúbený obraz z internetu, ktorý je potom majstrovsky
reprodukovaný. Katica najradšej pracuje s ceruzou
progresso, ale rada maľuje aj akvarelovými ceruzkami,
s ktorými sa kreslí presnejšie, ako so štetcom, ale spolu
s vodou majú efekt vodových farieb.
Sú ľudia, ktorí zanechajú svoju profesiu a začnú si
zarábať svojím koníčkom, lebo nemajú na výber.
Proste ich to baví. Ale sú ľudia, pre ktorých záľuba
je ich profesiou. Sú to veľmi šťastní ľudia. Zaslúžia,
aby ich okolie o nich vedelo.
Mgr. Dominika Liptaiová
VIANOCE 11
Vianoce starých čias
Na Vianoc starých čias pospomínali niektorí
známi v domove dôchodcov
Môj milý sused, ujo Vojtech Bob dojato rozprával:
„Za môjho detstva – počas vojny – mali sme veľmi
ťažký život, však sme boli veľká rodina. Večer na
Vianoc pri slávnostnom stole sme sa pomodlili,
nesmeli sme hneď konzumovať jedlá. Väčšinou na
sviatočnú večeru sme mali šošovicovú polievku so
sušenými slivkami a makovú pomposku. Na stole
vždy bol celý chlieb a vianočka. Pod stolom v košíku
zas obilie, aby aj v nasledujúcim roku bola dobrá
úroda. Zo pšenice a zo zvyškov chleba dostali sliepky
a domáce zvieratá, však aj tie boli poctené. Otec pri
stole rozrezal jablko a všetci sme dostali kúsok. To
symbolizovalo spájanie rodiny. Potom rozhadzoval
valašské orechy do všetkých kútov izby pričom
recitoval šťastie prinášajúcu povedačku, ale na tú
sa už nepamätám. A ani polnočnú omšu sme nesmeli
vynechať. Najviac som mal ale rád tie Vianoce, ktoré
som už oslavoval s mojou rodinou. Keď už moje deti
boli stredoškoláci a videl som, že sa nestratia vo svete.
Sestry Anna Takácsová a Veronika Seresová
usmiato spomínajú:
“Počas nášho detstva v deň Vianoc náš otec vždy
zmizol, a vrátil sa vianočným stromčekom. My
dievčatá sme ozdobili stromček, s jablkami, orechmi
a salónkami. Mamička piekla zákusky a my sme sa s
radosťou chystali na prekrásne voňavú svätú noc. Pod
stromček patrila klobása šunka a zopár drobností.
foto: internet
Alžbeta Monosiová tiež rozpráva o tradičných
Vianoc. Pod vianočný stromček sa dostala kukurica a
koláč – s vinšovaním pre tam bývajúcich.
Pre
tetu
Elu
Nagyovú
najmilším,
najnezabudnuteľnejším vianočným darom z detstva
boli sánky, ktoré jej otec priviazal o brvno izby, spolu
s vianočným stromčekom.
Teta Anna Ivánová bola veľmi šťastná, keď pod
vianočným stromčekom našla jednu bábiku.
Pre Uja Júliusa Sókiho v detstve boli najkrajším
darčekom korčule.
Teta Ida Sókiová vyrástla vo veľmi chudobnej
rodine. Na vianoce so zabalenými orechmi zdobili
vianočný stromček a jablko dostala ako dar.
U rodiny uja Františka Szabóa na vianočnom
stromčeku boli karamel, jablko a orechy. On mal rád
zimu, ale vzhľadom na to, že mal len jeden pár topánok, nemal v nich dovolené chodiť na ľad kĺzať sa.
Nuž, ale sem-tam pripevnil drôt na topánky, aby sa
mohol trošku„pokorčuľovať“. Henrieta Bugárová
Illustračný záber
Darovať je dobré!
Pomoc ľuďom v núdzi v znamení tolerancie a
lásky je aktuálnou témou hlavne v období Vianoc,
sviatku lásky. Vianočné obdarovanie druhých sa stalo
pekným a nasledovaniahodným príkladom, čím ďalej,
tým viac ľudí považuje za dôležité darovanie, pomoc
deťom a dospelým, ktorí to potrebujú.
Každý rok si nahromadíme veľa vecí, ktoré
nepotrebujeme alebo nepoužívame. Na povale
skrývame množstvo starých šiat, nepoužívané hračky
poukladáme do krabíc, prečítané knihy dáme bokom,
takisto ako vyrastené korčule, bicykle. Žijeme
márnotratným životom, a tým nemám na mysli len
utrácanie peňazí, ale vyhadzovanie našich použitých
vecí. Prečo by sme ich nemohli darovať ľuďom,
ktorí by ich ešte vedeli použiť a pre ktorých by to
znamenalo veľkú pomoc?
Namiesto toho, aby sme ich nechali na povale
zapadnúť prachom, môžeme ich venovať na
dobročinné účely a urobiť tým radosť nie len
chudobnejším, ale aj sebe – radosť z darovania!
Nemusíme ísť ďaleko, ak chceme prežiť tento
krásny pocit – môžeme pomôcť aj ľuďom, deťom,
príbuzným alebo priateľom z nášho okolia, alebo sa
môžeme zúčastniť zbierky organizovanej občianskym
Nedá sa na to zabudnúť, keď nás rodičia prekvapili
s prasiatkom-sporiteľničkou a bábikou Na svätú noc
sme spievali vianočné pesničky a potom sme navštívili
milých susedov. Aj na polnočnú omšu sme išli spolu.“
Vianočné myšlienky
foto: internet
Ulice sa vyprázdnia, stíši sa dedina. Na hlavnom
námestí osamelo ale majestátne stojí obrovský,
slávnostne ozdobený, pokoj a mier vyžarujúci
smrek – Vianočný strom, ktorý zažiari na celé
okolie. Sú Vianoce!
V domácnostiach sa rozsvietia slávnostné svetlá
a vôňa Vianoc sa vkradne do ulíc.
Illustračný záber
združením Diakonie Brumov. Zbierka, ktorá sa
uskutočnila už druhýkrát, sa stáva čoraz úspešnejšou,
čo sa odráža na rastúcom počte darov. Organizátori by
sa chceli touto cestou poďakovať každému darcovi a
dobrovoľníkovi za pomoc a účasť v tejto šľachetnej
činnosti.
A ja by som chcela aj prostredníctvom tohto článku
povzbudiť každého, aby sme sa zbavili našich už
nepoužívaných vecí a darujme ich na dobré účely!
Veď ako sa hovorí: čo nám pol roka nechýba, to
vlastne ani nepotrebujeme!
Kristína Poórová
... a keď Perinbaba pošle aj bielu snehovú
pokrývku, tak to bude ozaj dokonalá krásna,
srdce hrejúca vianočná idylka. V každej rodine
zaznie vianočná pesnička a domáci si sadnú
k slávnostnému stolu...
Je to nevšedný deň, každý rok očakávaný, láska a
radosť sa všade vôkol šíri.
Prajem Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok!
Henrieta Bugárová
12 ŠPORT
Na stránkach nášho spravodajcu sme sa už
zaoberali vlčianskym mládežníckym futbalovým
mužstvom. V článku sme vtedy podrobne
analyzovali aktuálnu situáciu mužstva, technickú
a fyzickú pripravenosť hráčov i to, aké možnosti
majú pripraviť sa takticky a ako ich priviesť
k tomu, aby hrali futbal zo srdca. Odvtedy ale nastali
veľké zmeny.
Zdá sa, že zainvestovaná práca Jozefa Orosziho
a Štefana Molnára staršieho už priniesla svoje
ovocie. Chlapci sú koncom jesennej sezóny ôsmymi
víťazstvami a jednou prehrou na druhom mieste v
tabuľke majstrovstiev. Hoci v tejto vekovej kategórii
fakticky nie je najdôležitejšie umiestnenie mužstva,
ale ním predvedená kvalita hry. Chlapci začínajú hrať
ozajstný futbal a osvojujú si podstatu hry. To sa ukázalo
nedávno na turnaji Poštovej banky v Hornej Kráľovej.
Vlčiansky chlapci na turnaji – kde sa zúčastnilo osem
fotky: Jozef Oroszi. FK Vlčany
Rodinný futbal pre mládež
Momentka z akcie Rodinný futbal
mužstiev – nenašli premožiteľa a najkrajšou hrou získali
pohár. Vo finále zvíťazili nad súperom z Mojmíroviec
v pomere 2:1. Teraz je na rade zimná príprava mužstva,
ktorá sa koná hlavne v telocvični. Z tejto generácii sa
môže stať silné mužstvo. Kvôli zlepšeniu dorasteneckého
futbalu sa vytvorí ďalšie
mužstvo
zvlášť
pre
vekovú skupinu U7-U10.
Sem sa môžu prihlásiť
tí 7-10 roční chlapci,
ktorí sa ešte nedostali
do žiackeho mužstva. Na
vytvorení odborného tímu a
finančného pozadia nového
mužstva sa už pracuje.
Záujemcov ich rodičia
môžu prihlásiť u Jozefa
Orosziho na mobilnom
čísle: 0905 231 925.
Ak sa k športovým výkonom pripojí aj potrebná
finančná podpora, tak športoví vedúci ľ budú ľahšie
motivovať mládež. V záujme toho bola prostredníctvom
obce poskytnutá pomoc firmou E.ON vypísaním
projektu s názvom „Rodinný futbal“, aby futbalový
klub Vlčany získal 2500,- € pre žiacke mužstvo.
Recipročne sa v mene hlavného sponzora z príležitosti
majálesu organizovala na futbalovom ihrisku súťaž
„Kop na bránu“. Z peňazí získaných zo súťaže, si klub
zakúpil dve garnitúry futbalových tričiek, tréningové
pomôcky a 15 futbalových lôpt pre deti, čím sa zlepšila
kvalita tréningov. Okrem toho ešte zostali peniaze aj na
obnovu polievacieho systému malého ihriska. O plány
do budúcnosti nie je núdza... V budúcom roku sa
futbalový klub spolu s Poštovou bankou budú snažiť
získať ďalšie finančné zdroje, aby talentovaní hráči
v ničom netrpeli nedostatkom a zároveň, aby vlčiansky
futbal mohol ďalej napredovať.
Július Juhász
Naše prvé mužstvo dosahuje pekné výsledky. Počas Ale starosti sú s dorastom, lebo v južnej skupine V. ligy
sezóny v jednom kuse podávalo dobrý výkon a dostalo s jednou remízou a so 14 prehrami sú na poslednom
sa na druhé miesto v tabuľke. Napriek tomu sa môžu mieste. Skóre majú 8 : 63.
považovať za majstra jesennej sezóny, lebo od mužstva
Trhové Mýto odrátajú tri body.
Žiacke mužstvo pod vedením Jozefa Orosziho
skončilo ako druhé v majstrovstvách. Predbehli ich len
chlapci z Nededu.
Víťazné mužstvo turnaja Poštovej banky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tr. Hradská
Vlčany
Čeľadice
Šoporňa
Lehnice
Or. Potôň
H. Kráľová
Ohrady
Kráľová n/V
Trstice
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
2
3
2
2
3
4
2
1
1
1
3
3
4
5
5
5
7
8
8
8
32
30
29
26
24
22
20
19
19
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veľká Mača
Zlaté Klasy
Trstice
Ivánka pri Nitre
Šoporňa
Tešedíkovo
Močenok
Váhovce
Nový Život
Pusté Uľany
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11
11
10
9
8
7
6
7
6
6
2
1
1
3
2
2
5
2
2
2
2
3
4
3
5
6
4
6
7
7
35
34
31
30
26
23
23
23
20
20
11
12
13
14
15
16
Zl. Klasy
Beladice
Tešedíkovo
Jelka
V. Úľany
Okoč-Sokolec
15
15
15
15
15
15
5
6
4
4
5
2
4
1
6
6
1
3
6
8
5
5
9
10
19
19
18
18
16
9
11
12
13
14
15
16
Baloň
Veľké Zálužie
Okoč-Sokolec
Neded
Janíkovce
Vlčany
15
15
15
15
15
15
5
6
4
2
2
0
5
1
3
4
4
1
5
8
8
9
9
14
20
19
15
10
10
1
Zdroj:http://www.zsfz.sk/sutaze/senior/v-liga-juh
Zdroj:http://www.zsfz.sk/sutaze/dorast/v-liga-juh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Neded
Vlčany
Horná Kráľová
Cabaj - Čápor
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Kráľová nad Váhom
Mojmírovce
Diakovce
Selice
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
6
5
4
3
3
2
2
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
2
3
4
6
6
6
6
8
Poznámky - údaje v stĺpcoch po názve mužstiev:
3. stĺpec: počet odohraných zápasov
4. stĺpec: víťazstvá
5. stĺpec: remízy
6.. stĺpec: prehry
7. stĺpec: získané body
Zdroj:http://www.obfz.sk/tabulky.php?sk=61&st=tabulka
25
24
19
16
13
9
9
7
7
3
Download

Stiahnuť